CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH na przykładzie internatu SOSW w HRUBIESZOWIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH na przykładzie internatu SOSW w HRUBIESZOWIE"

Transkrypt

1 CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH na przykładzie internatu SOSW w HRUBIESZOWIE Opracowały: T.Duławska, J.Hładkiewicz, K. Dziewiczkiewicz.

2 Jednym z ważniejszych zadań pracy opiekuńczo wychowawczej jest właściwe i atrakcyjne zagospodarowanie czasu wolnego wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną. Właściwa organizacja czasu wolnego wpływa na atmosferę życia społecznego oraz na jakość wychowania.

3 Specyfika sytuacji, w jakiej znajdują się wychowankowie z niepełnosprawnością intelektualną, mieszkający zbiorowo wynika między innymi z odmiennej jego atmosfery w stosunku do domu rodzinnego. Tak więc czas wolny w placówce opiekuńczo wychowawczej jest to czas do dyspozycji wychowanka, po wykonaniu przez niego zadań obowiązkowych tj. nauki obowiązkowej w szkole oraz niezbędnych zadań osobistych jak i tych, które dotyczą pobytu w internacie.

4 Sposób spędzania czasu wolnego przez wychowanków jest różnorodny, niemniej można wyodrębnić następujące jego formy, jest to czas z reguły przeznaczony na: odpoczynek, rozrywkę, działalność społeczną o charakterze dobrowolnym, rozwój własnych zainteresowań i uzdolnień Swoboda czasu wolnego to nie tylko dokonywanie wyboru przez wychowanków ale i też poszukiwanie własnego stylu, własnego poglądu na życie, świat. Czas wolny powinien dostarczać wychowankom rozrywki, zaspokajać ich zainteresowania, a przede wszystkim zapewniać wypoczynek, regenerować siły psychiczne, fizyczne oraz przynosić radość i odmianę.

5 W procesie organizowania czasu wolnego dużą rolę odgrywa wychowawca. Wespół z wychowankami powinien kształtować oblicza placówki, na które składają się: -obyczaje, tradycje, organizowanie okolicznościowych imprez, różnych uroczystości, a także prowadzenie różnego rodzaju zajęć w grupach. Do jego powinności należy również uświadamianie właściwego, bezpiecznego wykorzystywania czasu wolnego, staranie się o różnorodność propozycji itp. Należy pamiętać o tym, że nuda i brak sensownych zajęć nie wpływa korzystnie na rozwój wychowanków lecz przeciwnie, może być powodem zniechęcenia, pojawiania się negatywnych sytuacji czy zachowań wychowanków.

6 Stosowanie różnorodnych form spędzenia czasu wolnego jest szansą na rozwój zainteresowań, odniesienia sukcesów, dowartościowania wychowanków o różnych możliwościach także tych mniej zdolnych czy niedostrzeganych. Zasadą podstawową w udzielaniu wspomnianej pomocy jest dyskretna inspiracja, nie narzucanie się, współpraca i nie szczędzenie słów uznania za każdy, nawet drobny, przejaw inicjatywy, za włożony wysiłek i dobrą pracę. W pracy opiekuńczo wychowawczej działania w sferze czasu wolnego wychowanków to przede wszystkim organizowanie odpowiednich form pracy kulturalno - rozrywkowej stosownie do zainteresowań i potrzeb wychowanków z uwzględnieniem realnych możliwości organizacyjnych. Właściwa organizacja czasu wolnego- sprzyja korzystnie procesowi wychowania i opieki wychowanków.

7 PREZENTACJA BADAŃ PRZEPROWADZONYCH w internacie SOSW w Hrubieszowie w roku 010 Badanie zasadnicze przeprowadzono II.010 r./

8 Wyniki badań i analiza sposobu spędzania czasu wolnego dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną przeprowadzone W badaniach nad sposobem wypełnienia czasu wolnego posłużono się metodą sondażu diagnostycznego, z wykorzystaniem narzędzia badawczego, jakim jest kwestionariusz ankiety. Ankieta dała możliwość zgromadzenia dużej liczby faktów, opinii na postawione w pracy cele. Kwestionariusz składał się z 1 pytań. Wyniki badań przedstawione zostały łącznie z uwzględnieniem płci badanych.

9 Analiza wyników badań W badaniach wzięło udział 0 wychowanków z niepełnosprawnością intelektualną z czego: - 46,6% - 4 osób to dziewczęta - 3,3% - 6 osób to chłopcy. - Przebadane osoby w100% wywodzą się ze środowiska wiejskiego. Szczegółowe dane dotyczące organizacji czasu wolnego przedstawione zostały w zestawieniach tabelarycznych. Problem główny badań to - W jaki sposób dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualnie spędza czas wolny? uzupełniony o problemy szczegółowe: - W jaki sposób dzieci i młodzież niepełnosprawna intelektualnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Hrubieszowie wykorzystuje swój czas wolny? - Czy wychowankowie w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym w Hrubieszowie swój wolny czas wykorzystują zgodnie ze swoimi zainteresowaniami? pytano uczniów w jaki sposób spędzają czas wolny poza zajęciami szkolnymi. Poniżej przedstawiamy wyniki badań przeprowadzonych przez mgr Sylwię Studzińską.

10 Tabela 1. Ile czasu wolnego masz w ciągu dnia? pytania kodyfikacyjn y pytania 1. a b c d Badani uczniowie dziewczęta chłopcy razem N % N % N % 1 0 % 0 % 0 % % 0 % 0 % % , % 0 % 30 % 37, % Z powyższej tabeli wynika, że 37,% młodzieży ma najwięcej czasu wolnego, bo aż godziny i więcej. Natomiast najmniej czasu wolnego bo tylko 0, godziny dziennie ma 7, % badanej młodzieży.

11 Tabela. Z kim najczęściej spędzasz swój czas wolny? pytania kodyfikacyjn y pytania. a b c d Badani uczniowie Dziewczęta chłopcy razem N % N % N % % 1 % 80 % 1 % % 1 % 80 % 1 % , % 7, % 8, % 7, % Z analizy przedstawionych wyników w tabeli nr wynika, że młodzież najczęściej swój wolny czas spędza z koleżankami/kolegami, takiej odpowiedzi udzieliło 8,% młodzieży. Natomiast, samotnie czas spędza,%badanych osób. Badana młodzież w takim samym nasileniu - 7,% spędza czas wolny z kolegą /koleżanką oraz rówieśnikami.

12 Tabela 3. W jaki sposób spędzasz czas wolny? pytania kodyfikacyjn y pytania 3. a b c d e Badani uczniowie dziewczęta chłopcy razem N % N % N % 7 11 Źródło: opracowanie Sylwii Studzińskiej 30 % 0 % % 80 % % 7, % 67, % 3 % 1 % Jak widać z przedstawionych w tabeli wyników, aż 67, % badanej młodzieży czas wolny spędza w świetlicy, 3 % badanych uczestniczy w zajęciach zorganizowanych /kółka zainteresowań,/,% młodzieży czas spędza w sali,1% spędza w sali gimnastycznej. Natomiast 7,% badanych osób lubi czas spędzać na boisku szkolnym.

13 Tabela 4. W jaki sposób spędzasz czas wolny z kolegami? pytania kodyfikacyj ny pytania 4. a b c d e Badani uczniowie Dziewczęta chłopcy razem N % N % N % % 0 % % % 0 % % 3 % 67, % 0 % Analizując tabelę nr 4 można stwierdzić, że większość dzieci i młodzieży bo aż 67,% swój czas wolny wspólny z kolegami bądź koleżankami spędza przed telewizorem, 3% ankietowanych swój wolny czas spędza na rozmowach z kolegami i koleżankami.

14 Tabela. Gdzie najczęściej spędzasz swój wolny czas? pytania kodyfikacy jny pytania. a b c d e Badani uczniowie dziewczęta chłopcy razem N % N % N % 10 4 % % % 0 % % % % 60 % 30 % 0 % , % % 4, % % 37, % Z powyższej tabeli wynika, że większość młodzieży bo 47,% swój wolny czas spędza w świetlicy. Kolejnym miejscem jest sala komputerowa, taki sposób spędzania wolnego czasu wybrało 4,% ankietowanych.

15 Tabela 6.Co najczęściej robisz w wolnym czasie? pytania kodyfikacyj ny pytania 6. a b c d e f Badani uczniowie dziewczęta chłopcy razem N % N % N % % % 4 % 3 % 0 % % % 8 % 30 % % , % 70 % 7, % 3, % 37, % 7, % Po przeanalizowaniu tabeli nr 6 wynika, iż najczęściej swój wolny czas młodzież spędza przed komputerem, odpowiedziało tak aż 70% ankietowanych.,% ankietowanych swój czas wolny poświęca na oglądaniu telewizji. Oglądanie telewizji oraz korzystanie z komputera i Internetu stało się najczęstszym sposobem spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież.

16 Tabela 7. Czy korzystasz z jakiejś formy ruchu w czasie wolnym? pytania kodyfikacyj ny pytania 7. a b Badani uczniowie dziewczęta chłopcy razem N % N % N % % % % % 38 9% % Analizując tabele nr 7 wynika, że aż 9% ankietowanej młodzieży korzysta z form ruchu w czasie wolnym, tylko % nie korzysta z żadnej formy ruchu.

17 Tabela 8. Z jakiej formy ruchu korzystasz najczęściej? pytania kodyfikacyj ny pytania 8. a b c d e f Badani uczniowie dziewczęta chłopcy razem N % N % N % 14 1???4 0 70% % % 0% 0% 10% ?0 0% 0% % % 40% 0% % 1,% % 1,% 0% % Jak widać z przedstawionych wyników najczęstszą formą ruchu są gry sportowe odpowiedź tą wybrało 60% ankietowanych. 0 % badanych w czasie wolnym korzysta z zajęć w siłowni.

18 Tabela 9. Ile godzin dziennie spędzasz przed telewizorem? pytania kodyfikacyj ny pytania 9. a b c d Badani uczniowie dziewczęta chłopcy razem N % N % N % % % % 0% % 40% 3% 1% ,% 47,% 30% 7,% Z powyższej tabeli wynika, że większość badanej młodzieży 47,% dziennie spędza przed telewizorem od 0, -1 godziny.

19 Tabela10. Ile godzin dziennie spędzasz przed komputerem? pytania kodyfikacyjn y pytania 10 a b c d Badani uczniowie dziewczęta chłopcy razem N % N % N % % 30% % % % % 40% 30% % 7,% 47,% 17,% Jak widać z przedstawionych w tabeli wyników, młodzież przed komputerem spędza od 1 do godzin dziennie, takiej odpowiedzi udzieliło 47,% badanych.

20 Tabela 11. Co najczęściej robisz gdy jesteś w sieci? pytania kodyfikacyj ny pytania 11 a b c Badani uczniowie dziewczęta chłopcy razem N % N % N % 6 30% 6 30% 1 30% 1 7% 14 70% 9 7,% 1 % 8 40% 9,% Z przedstawionych wyników badań w powyższej tabeli, wynika, że młodzież z niepełnosprawnością intelektualną będąc w Internecie najczęściej korzysta z komunikatorów, takiej odpowiedzi udzieliło 7,% ankietowanych. 30% badanych korzysta ze stron edukacyjnych, a % gra w gry komputerowe.

21 PODSUMOWANIE Przeprowadzone badania świadczą o tym, że młodzież spędza czas wolny zgodnie ze swoimi zainteresowaniami. W czasie wolnym uprawia różne dyscypliny sportu, korzysta ze środków masowego przekazu takich jak: telewizja, Internet. Badana młodzież najchętniej swój czas wolny spędzą na zajęciach nie zorganizowanych. Z obserwacji wynika, że dzieci i młodzież nie potrafią we właściwy sposób zorganizować sobie czas wolny. Jeśli pozostawi się ich samym sobie to najczęściej czas spędzą przed telewizorem, przed komputerem lub w sali. Taki uczeń, który pozbawiony jest życzliwych kontaktów i rozmów z wychowawcami, zwykle buntuje się przeciwko dorosłym i poprzez zachowanie agresywne w stosunku do innych lub też niebezpieczne dla swojego zdrowa, chce zwrócić na siebie uwagę. Czas wolny to jest szansa na rozwój zamiłowań i zainteresowań, ale i także zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Nadmiar wolnego czasu, nieumiejętność jego spożytkowania, lenistwo, wygodnictwo i pustka wewnętrzna mogą doprowadzić do różnego rodzaju dewiacji. Przedstawione wyniki wskazują na skomplikowany charakter tego zagadnienia i potrzebę dalszych badań tego powszechnego problemu. Omawiany problem będzie istniał, dopóki nie zostaną dokonane niezbędne przewartościowania w sferze obyczajowości. Dopóki to się nie stanie, w środowisku szkolnym i pozaszkolnym będzie można znaleźć młodzież, której problem czasu wolnego ukształtuje się niekorzystnie, jeśli społeczeństwo nie zapewni im niezbędnej pomocy i nie stworzy szans wyrównania ujemnych oddziaływań środowiska

22 Bibliografia : Artykuł mgr Jolanta Szperling Czas wolny wychowanków w placówce opiekuńczo- wychowawczej Czasopismo, K. Deczek: Pedagogika aspektu czasu wolnego, Lider 006 nr 1 Czasopismo, M. Parachomiuk Sposoby spędzania czasu wolnego przez młodzież upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim i sprawną umysłowo, Wychowanie na co dzień, 000, nr 4/. Praca mgr Sylwii Studzińskiej napisana pod kierunkiem dr Magdy Losko Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie na przykładzie internatu SOSW w Hrubieszowie.

23 Dziękujemy!

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA

CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA CZAS WOLNY A ZDROWY STYL ŻYCIA DZIECKA Urszula Macioł-Kisiel 1 Podjęty w artykule problem jest głosem w dyskusji na temat świadomego i zorganizowanego czasu wolnego uczniów. Pomimo, że jest odmiennie rozumiany

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH

CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH ANNA MARTYKA* CZAS WOLNY DZIECI WE WSPÓŁCZESNYCH POLSKICH MIASTACH. WPROWADZENIE DO POSZUKIWAŃ OPTYMALNYCH ROZWIĄZAŃ PRZESTRZENNYCH CHILDREN S FREE TIME IN THE CONTEMPORARY POLISH CITIES. INTRODUCTION

Bardziej szczegółowo

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy

Czas wolny tarnowskiej młodzieŝy Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno Terapeutyczna w Tarnowie 33-100 Tarnów, ul. Józefa Szujskiego 25, tel: 014 622 27 96, 014 636 27 96 www.sppt.tarnow.pl e-mail: topp20@poczta.onet.pl Czas wolny tarnowskiej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoły Podstawowej im. Stefana Kard. Wyszyńskiego NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: 1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie wolontariatu w OPS

Prowadzenie wolontariatu w OPS ZWIĄZEK STOWARZYSZEŃ RAZEM W OLSZTYNIE Prowadzenie wolontariatu w OPS Olsztyn 2010 Projekt "Rozwój wolontariatu w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie Warmii i Mazur" dofinansowany przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r.

RAPORT. Instytucje wobec potrzeb osób starszych. Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych. Warszawa, grudzień 2010 r. RAPORT Instytucje wobec potrzeb osób starszych Raport opracował zespół Instytutu Rozwoju Służb Społecznych Warszawa, grudzień 2010 r. Spis Treści 1. Wstęp.4 2. Diagnozowanie potrzeb ludzi starszych przegląd

Bardziej szczegółowo

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach

Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach Oddział przedszkolny pełni funkcję opiekuńczą, wychowawczą i kształcącą. Zapewniają dzieciom możliwość wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Bardziej szczegółowo

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych

Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych KANCELARIA SENATU BIURO ANALIZ I DOKUMENTACJI Dział Analiz i Opracowań Tematycznych Pomoc państwa i instytucji pozarządowych dla dzieci zdolnych OPRACOWANIA TEMATYCZNE OT-577 LUTY 2010 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W GMINIE MIEJSKIEJ CZŁUCHÓW NA LATA 2014 2020 I. Wprowadzenie. We współczesnym świecie na określenie aktywności fizycznej jednostek i grup oraz jej organizowanie w różnych formach

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁA PODSTAWOWA W IWLI PROGRAM PROFILAKTYKI WIZJA PROGRAMU PROFILAKTYKI Nasz uczeń jest wartościowym członkiem społeczności szkolnej. Zna i przestrzega normy wyznaczające reguły życia społecznego. Potrafi

Bardziej szczegółowo

Konwencja Praw Dziecka

Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989r., została ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. Dokument ten w oryginale

Bardziej szczegółowo

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016

Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób. Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim. na lata 2006-2016 Samorządowy Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Janowskim na lata 2006-2016 Janów Lubelski 2006 rok Spis treści: I. Wstęp...4 II. III. IV. Diagnoza środowiska osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 MINISTERSTWO SPORTU STRATEGIA ROZWOJU SPORTU W POLSCE DO ROKU 2015 Warszawa, styczeń 2007 r. 2 SPIS TREŚCI Wprowadzenie....3 I. Diagnoza i trendy rozwojowe sportu w Polsce..4 II. Priorytety Strategii rozwoju

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach

Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Diagnoza problemów osób niepełnosprawnych w Gliwicach Wrocław Gliwice, 2010 1 Spis treści 1. Wprowadzenie...3 2. Opis realizowanych badań...10 3. Interpretacja wyników badania...11 3.1 Sytuacja społeczno-demograficzna...11

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2013-2015 Ośrodek Pomocy Społecznej w Krynicy-Zdroju ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 37 33-380 Krynica Zdrój Tel.(18) 471 53 68 1 I. WSTĘP Program Wspierania

Bardziej szczegółowo

Poradnik Badaj interaktywnie

Poradnik Badaj interaktywnie Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Poradnik Badaj interaktywnie Jak poprawnie przygotować ankietę internetową Wydawca: Autorzy: Bartłomiej Berbeć Karolina Ciećka

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka

Elżbieta Czyż. Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Elżbieta Czyż Stan przestrzegania praw wychowanków domów dziecka Warszawa 1999 Wydanie sponsorowane przez Open Society Institute, Budapeszt Copyright by Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Warszawa 2000

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 8. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwa Szanowni Państwo, Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym

Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Instrukcja stosowania programu nauczania Zostać przedsiębiorczym 1. Idea i adresaci programu nauczania Zostać przedsiębiorczym Program nauczania Zostać przedsiębiorczym jest innowacyjnym produktem wypracowanym

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB

WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB WOJEWÓDZKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZECIWDZIAŁANIA ICH WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ POMOCY W ZATRUDNIANIU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH NA LATA 2014-2020 Łódź, 2014 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo