Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) z siedzibą Centrali w Warszawie - jeden z najstarszych polskich banków - jest bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień Statutu Banku. Bank Pekao S.A. stanowi część grupy kapitałowej UniCredito Italiano S.p.A. Do rejestru handlowego został wpisany w dniu 29 października 1929 r. na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie i funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: Działalność Banku Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym oferującym szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym operacje zarówno w złotych, jak i w walutach obcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą poprzez sieć krajowych jednostek oraz oddział w Paryżu. Ponadto, Bank aktywnie uczestniczy w obrocie na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności w obrocie krajowym i zagranicznym: 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, 4) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 5) wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, 6) przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 7) udzielanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw, 8) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 9) prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i zarządzanie funduszami na zlecenie, 10) emitowanie bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 11) dokonywanie czynności zleconych związanych z emisją oraz obsługą finansową papierów wartościowych, 12) przechowywanie przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2 sejfowych, 13) organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, 14) dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi, 15) wykonywanie terminowych operacji finansowych, 16) wykonywanie czynności powierniczych, 17) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 18) prowadzenie kasy mieszkaniowej, 19) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, 20) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 21) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, 22) dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, 23) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, 24) nabywanie i zbywanie nieruchomości, 25) dokonywanie obrotu instrumentami pochodnymi na rachunek własny i na zlecenie, 26) prowadzenie działalności akwizycyjnej na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 27) organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu, 28) pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 29) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, 30) świadczenie usług w zakresie transportu wartości, 31) prowadzenie rachunków papierów wartościowych, 32) wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych. 33) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, 34) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, 35) prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków. Czynności szczegółowo opisane w punktach powyżej odpowiadają następującym przedmiotom działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1) Działalność bankowa pozostała PKD A, 2) Pozostałe formy udzielania kredytów PKD Z, 3) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD Z, 4) Zarządzanie rynkiem finansowym PKD Z, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 5) Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych PKD B, 6) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z, Papiery wartościowe Banku znajdujące się w obrocie na rynkach regulowanych są klasyfikowane w branży bankowej. 2. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres rozpoczynający się 1 stycznia 2004 roku i zamykający się 31 grudnia 2004 roku. Porównywalne dane finansowe dotyczą okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2003 roku i zamkniętego 31 grudnia 2003 roku. Dane prezentowane są w tysiącach złotych. 3. Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta Skład Zarządu Banku Pekao S.A r r. 1. Jan Krzysztof Bielecki Prezes Zarządu Banku, CEO 1. Jan Krzysztof Bielecki Prezes Zarządu Banku, CEO 2. Luigi Lovaglio Wiceprezes Zarządu Banku, COO 2. Luigi Lovaglio Wiceprezes Zarządu Banku, COO 3. Sabina Olton Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy Banku 3. Janusz Dedo Wiceprezes Zarządu Banku 5. Przemysław Figarski Członek Zarządu Banku 5. Irene Grzybowski Członek Zarządu Banku 6. Paolo Iannone Członek Zarządu Banku 7. Christopher Kosmider Członek Zarządu Banku 8. Marian Ważyński Członek Zarządu Banku 4. Sabina Olton Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy Banku 5. Przemysław Figarski Członek Zarządu Banku 6. Cezary Smorszczewski Członek Zarządu Banku W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Banku: - z dniem r. wygasł mandat pana Janusza Dedo, Wiceprezesa Zarządu Banku, - z dniem r. pan Christopher Kosmider został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku, - z dniem r. pan Paolo Iannone został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku, - z dniem r. pan Cezary Smorszczewski złożył rezygnację ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku, - z dniem r. pani Irene Grzybowski została powołana na stanowisko Członka Zarządu Banku, - z dniem r. pan Marian Ważyński został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku. Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 r r. 1. Alessandro Profumo Przewodniczący Rady 1. Alessandro Profumo Przewodniczący Rady 2. Paolo Fiorentino Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady 2. Paolo Fiorentino Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady 3. Jerzy Woźnicki Wiceprzewodniczący Rady 3. Jerzy Woźnicki Wiceprzewodniczący Rady 4. Paweł Dangel 4. Paweł Dangel 5. Fausto Galmarini 5. Fausto Galmarini 6. Oliver Greene 6. Kurt Geiger 7. Enrico Pavoni 7. Enrico Pavoni 8. Leszek Pawłowicz 8. Leszek Pawłowicz 9. Jerzy Starak 9. Jerzy Starak W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: - z dniem 31 maja 2004 r. pan Kurt Geiger złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, - z dniem 1 czerwca 2004 r. pan Oliver Greene został powołany na Członka Rady Nadzorczej Banku, Ponadto w styczniu 2005 r. nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej: - w dniu r. pan Alessandro Profumo złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej z dniem r. - z dniem r. pan Jerzy Woźnicki, dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady, został powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - z dniem r. pan Andrea Moneta został powołany na Członka Rady Nadzorczej i w tym samym dniu Rada Nadzorcza powierzyła panu Andrea Moneta funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. 4. Wewnętrzne jednostki organizacyjne wchodzące w skład Banku Sprawozdanie finansowe Banku obejmujące dane finansowe na dzień r. oraz dla porównania dane finansowe na dzień r., zostało sporządzone na podstawie danych finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Banku, za pośrednictwem których Bank prowadzi działalność. Na dzień r. należą do nich: Centrala Banku w Warszawie, CKC - Centrum Kart, Kasa Mieszkaniowa, Centrum Bankowości Elektronicznej oraz 295 oddziałów obejmujących sieć 406 filii i 56 punktów obsługi bankowej, działających na terenie kraju oraz oddział zagraniczny w Paryżu. Niektóre z jednostek krajowych prowadzą działalność w więcej niż jednej placówce. Wymienione jednostki, poza oddziałem zagranicznym, nie sporządzają samodzielnie sprawozdań finansowych. Oddział zagraniczny sporządza sprawozdania zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie, na terenie którego posiada siedzibę. Za wyjątkiem Banku Pekao S.A., pozostałe spółki, których dane finansowe włączone są do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie posiadają wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 5. Wskazanie czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 Bank Pekao S.A. jest jednostką dominującą oraz znaczącym inwestorem dla jednostek podporządkowanych i powiązanych z nimi. W związku z tym, dane finansowe tych jednostek obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 6. Kontynuacja działalności Prezentowane sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało sporządzone w oparciu o założenie kontynuowania przez Bank działalności gospodarczej w nie zmniejszonym istotnie zakresie, w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego. Zarząd Banku nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Bank w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 7. Przekształcenie sprawozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności danych Sprawozdanie finansowe za rok kończący się r. zostało sporządzone przy zachowaniu jednolitych zasad rachunkowości zgodnych z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Bank, za wyjątkiem zmian opisanych w dodatkowej nocie objaśniającej nr 34. Ponieważ zmiany zasad rachunkowości nie miały istotnego wpływu na sporządzone sprawozdanie finansowe, nie dokonano z tego powodu przekształcenia danych porównywalnych zawartych w sprawozdaniu finansowym Banku za rok kończący się r. Pozostałe zmiany prezentacji danych porównywalnych opisano w dodatkowej nocie objaśniającej nr Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2003 nie zawierały zastrzeżeń. 9. Podstawowe zasady rachunkowości 1) Sprawozdanie finansowe na dzień r. zostało sporządzone zgodnie z następującymi przepisami: - Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, - Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, z późniejszymi zmianami, - Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z późniejszymi zmianami, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót do prospektu, - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z późniejszymi zmianami, - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, z późniejszymi zmianami, - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, z późniejszymi zmianami. z zachowaniem podstawowych zasad: - zasady kontynuacji działania, - zasady memoriału, - zasady współmierności, - zasady ostrożnej wyceny (zasady ostrożności), - zasady ciągłości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, w których operacje gospodarcze grupowane są według Bankowego Planu Kont opracowanego w oparciu o wzorcowy plan kont dla banków wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. Dane finansowe Oddziału w Paryżu wynikające z bilansu zostały włączone do sprawozdania finansowego Banku po średnim kursie danej waluty ustalonym przez Prezesa NBP na dzień bilansowy, natomiast dane dotyczące rachunku zysków i strat zostały przeliczone po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku 2004 ustalonych dla danej waluty przez Prezesa NBP. Powstałe w wyniku przekształcenia rachunków zysków i strat różnice kursowe dotyczące oddziału zagranicznego Bank wykazuje odrębną pozycją w kapitałach z aktualizacji wyceny. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów i instrumentów finansowych. Podstawowe zasady jakie zostały przyjęte przez Bank dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto omówiono poniżej. 2) Przychody i koszty z tytułu odsetek Bank stosuje wycenę według efektywnej stopy procentowej przy naliczaniu przychodów i kosztów z tytułu odsetek dla następujących pozycji aktywów i zobowiązań finansowych: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 a) przychody odsetkowe od portfeli dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży oraz utrzymywanych do terminu zapadalności, b) przychody odsetkowe od kredytu na inwestycję centralną oraz koszty odsetkowe od kredytu refinansowego na inwestycję centralną. Od pozostałych składników aktywów finansowych generujących przychody lub koszty odsetkowe, odsetki ujmowane są liniowo na zasadzie memoriału. Przychody z tytułu odsetek obejmują odsetki otrzymane i należne z tytułu lokat międzybankowych, kredytów oraz papierów wartościowych. Przychody z tytułu odsetek, w tym dyskonta oraz odsetki skapitalizowane od należności normalnych i należności pod obserwacją, ujmowane są w rachunku zysków i strat. Nie zalicza się do przychodów odsetek należnych zapadłych i niezapadłych, w tym skapitalizowanych od należności zagrożonych, które ujmowane są w bilansie po stronie pasywów jako przychody zastrzeżone. Do wyniku zaliczane są w momencie ich otrzymania (tzw. zasada kasowa). Dochody pobierane z góry ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotyczą. Koszty okresu sprawozdawczego dotyczące zobowiązań Banku z tytułu odsetek od rachunków klientów oraz zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów wartościowych ujmowane są w rachunku zysków i strat również zgodnie z zasadą memoriałową. 3) Przychody i koszty z tytułu prowizji Prowizje obejmują głównie kwoty inne niż odsetki otrzymane od wykonanych operacji bankowych na rachunkach, od operacji z tytułu obsługi kart płatniczych, z tytułu udzielenia kredytów i gwarancji bankowych oraz z tytułu akwizycji. Kwoty te są zaliczane do wyniku w momencie zapłaty. 4) Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozycji wymiany ustalany jest biorąc pod uwagę dodatnie i ujemne różnice kursowe, zarówno zrealizowane jak i nie zrealizowane, wynikające z codziennej wyceny aktywów i pasywów walutowych po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP i wpływające na przychody lub koszty z pozycji wymiany. Do wyniku z pozycji wymiany zalicza się różnice kursowe z wyceny inwestycji netto w podmiotach zagranicznych w momencie zbycia tej inwestycji. Do momentu zbycia różnice kursowe z wyceny aktywów netto w podmiocie zagranicznym ujmowane są w pozycji Kapitał z aktualizacji wyceny. W Banku jako inwestycje netto w podmiotach zagranicznych uznano zaangażowanie Banku w zagraniczne spółki podporządkowane. 5) Należności z tytułu kredytów i pożyczek Należności i odpowiadające im zobowiązanie z tytułu kredytu refinansowego na inwestycje centralne wyceniono według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Pozostałe należności Banku z tytułu kredytów i pożyczek wyceniono według kwoty wymaganej zapłaty Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 po pomniejszeniu odpowiednio o rezerwy celowe utworzone zgodnie z odpowiednimi przepisami. 6) Papiery wartościowe Papiery wartościowe na dzień nabycia kwalifikowane są do następujących kategorii: a) przeznaczone do obrotu Są to dłużne i kapitałowe papiery wartościowe, które nabyto z zamiarem szybkiej sprzedaży w celu generowania zysku w wyniku krótkookresowych fluktuacji cen. Na moment początkowego ujęcia w księgach wykazywane są według kosztu nabycia. Dyskonta lub premie od nabytych papierów nie podlegają rozliczeniu. Papiery zakwalifikowane do portfela do obrotu wycenia się do wartości godziwej. Nie zrealizowane zyski i straty wynikające z wyceny papierów do wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat. Przychody/koszty z tytułu dyskonta lub premii ujmowane są odpowiednio w rachunku zysków i strat w momencie sprzedaży. Dywidendy od kapitałowych papierów wartościowych ujmowane są w przychodach z operacji papierami wartościowymi. b) utrzymywane do terminu zapadalności Są to dłużne papiery wartościowe, które nabyto z zamiarem utrzymywania do terminu zapadalności. Papiery wartościowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Rozliczenie zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej jest ujmowane w przychodach odsetkowych. W przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości wskazanego papieru, zaklasyfikowanego do portfela utrzymywanego do terminu zapadalności, następuje przeszacowanie wskazanego papieru do wartości godziwej. Skutki tej wyceny ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości. Ponadto dla papierów, w przypadku których wystąpiła trwała utrata wartości, zaprzestaje się ujmowania w przychodach odsetek naliczonych. c) dostępne do sprzedaży Są to dłużne i kapitałowe papiery wartościowe nie uwzględnione w powyższych kategoriach. Papiery dostępne do sprzedaży wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Ustaloną w ten sposób wycenę koryguje się do wartości godziwej. Efekt wyceny według zamortyzowanego kosztu ujmuje się w przychodach odsetkowych, natomiast korektę wyceny do wartości godziwej odnosi się na Kapitał z aktualizacji wyceny. Pozycja ta podlega rozliczeniu do rachunku zysków i strat w momencie sprzedaży bądź przeklasyfikowania papieru. W przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości wskazanego papieru, wcześniej ujęte zwyżki z przeszacowania do wartości godziwej pomniejszają Kapitał z aktualizacji wyceny. Jeżeli kwota uprzednio ujętych zwyżek jest nie wystarczająca na pokrycie trwałej utraty wartości, różnicę odnosi się do rachunku zysków i strat w pozycji Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości. Ponadto, dla papierów dłużnych, w przypadku których wystąpiła trwała utrata wartości, zaprzestaje się ujmowania w przychodach odsetek naliczonych. 7) Akcje i udziały zaliczone do aktywów trwałych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 Inwestycje w jednostkach zależnych, w jednostkach współzależnych oraz w jednostkach stowarzyszonych są wyceniane według metody praw własności. Przez metodę praw własności rozumie się przyjętą przez Bank jako jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu. Wartość początkową udziału aktualizuje się na dzień bilansowy, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, o zmiany wartości aktywów netto jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, wynikające zarówno z osiągniętego wyniku finansowego, skorygowanego o odpis raty wartości firmy lub ujemnej wartości firmy przypadający na dany okres sprawozdawczy, jak i wszelkie inne zmiany, w tym wynikające z rozliczeń z Bankiem jako jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem. Bank ustala wartość aktywów netto oraz wartość firmy lub ujemną wartość firmy, stosując zasady określone w Ustawie o rachunkowości. W przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych dokonuje się odpisu aktualizującego w ciężar kosztów, w pozycji Aktualizacja wartości aktywów finansowych. Dla spółek podporządkowanych, w których udział w stratach jest równy lub przewyższa wartość inwestycji, zaprzestaje się ujmowania skutków wyceny udziałów w księgach, jeżeli Bank nie podjął zobowiązań odnośnie tej spółki, a udział wykazuje się w wartości zerowej. Różnice kursowe powstałe z wyceny aktywów netto w podmiocie zagranicznym do momentu zbycia tego podmiotu odniesiono na kapitał z aktualizacji wyceny. Pozostałe akcje i udziały zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 8) Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości Odpisy na rezerwy i aktualizację wartości obejmują tworzenie rezerw na: - należności normalne i pod obserwacją, - należności zagrożone, - składniki majątku finansowego, - rzeczowe aktywa trwałe, - zobowiązania pozabilansowe, - ryzyko ogólne. Rezerwy celowe na należności i zobowiązania pozabilansowe tworzone są dla poszczególnych transakcji, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Rezerwy na ryzyko związane z konkretnymi transakcjami odnoszą się do aktywów bilansowych i zobowiązań pozabilansowych, poddanych indywidualnej analizie i ocenie. Rezerwa na ryzyko ogólne jest tworzona na podstawie artykułu 130 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 Prawo bankowe. Rezerwa ta z uwagi na swój charakter nie pomniejsza wartości aktywów Banku i jest prezentowana w pasywach w pozycji rezerwy. Rezerwy utworzone w ciężar rachunku zysków i strat rozwiązywane są na dobro rachunku zysków i strat, natomiast rezerwy utworzone w latach ubiegłych z funduszu restrukturyzacyjnego rozwiązywane są w pozostałe kapitały rezerwowe. 9) Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego stanowi należny podatek dochodowy od osób prawnych oraz zmiany poziomu rezerwy lub aktywa na podatek odroczony dotyczące operacji ujmowanych w wyniku finansowym. Podatek dochodowy należny jest naliczany według stawki 19% i jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie odpowiednich przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. 10) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa lub aktywo na podatek dochodowy odroczony jest kalkulowana według stawek, które będą obowiązywały w momencie realizacji (przyjęto stawkę 19%), w oparciu o przejściowe różnice między wartością aktywów i pasywów wykazywaną w księgach rachunkowych a ich wartością podatkową. Poziom podatku odroczonego ustala się metodą bilansową. Aktywo podatkowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensowane jest z rezerwą na ten podatek. Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. Warunek pierwszy nie musi być jednak spełniony jeżeli dywidendy wypłacane przez jednostkę podporządkowaną są opodatkowane i podatek od dywidend podlega w całości odliczeniu od zobowiązania podatkowego Banku. W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości wyżej wymienione różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Rezerwy i aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. 11) Rezerwy na świadczenia pracownicze Rezerwy te obejmują rezerwę na odprawy emerytalne i rezerwę z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 Wysokość rezerwy utworzonej na odprawy emerytalne ustalana jest na podstawie wyceny aktuarialnej dokonywanej przez niezależnego aktuariusza co najmniej raz na dwa lata. Ostatniej wyceny rezerwy z powyższego tytułu dokonano na dzień r. Wysokość rezerwy z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia ustalana jest w oparciu o najlepsze dostępne oszacowania bezpośrednich nakładów, które zostaną poniesione w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia i które w sposób nieodzowny wynikają z restrukturyzacji oraz nie są związane z bieżącą działalnością Banku. Utworzone rezerwy ujmowane są w pasywach w pozycji Rezerwy oraz odpowiednio w rachunku zysków i strat jako koszty wynagrodzeń. 12) Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe stanowią kontrolowane przez Bank środki trwałe i zrównane z nimi prawa oraz środki trwałe w budowie. Do środków trwałych i zrównanych z nimi praw zaliczane są składniki rzeczowych aktywów trwałych, które są kompletne i zdatne do użytku i są przeznaczone na własne potrzeby, a ich przewidywany okres ekonomicznej użyteczności wynosi dłużej niż rok. Do środków trwałych zalicza się również środki trwałe kontrolowane przez Bank używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, jeżeli przewiduje ona spełnienie co najmniej jednego z warunków określonych w artykule 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w Ustawie. Przez środki trwałe w budowie rozumie się ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nie zakończoną jeszcze budową, montażem lub ulepszeniem istniejącego środka trwałego. Środki trwałe wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub w wartości przeszacowanej wynikającej z aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu, cenę nabycia prawa stanowi cena nabycia tego prawa od osoby trzeciej lub nadwyżka pierwszej opłaty nad opłatą roczną, w przypadku nadania prawa na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W bilansie Banku nie zostały ujęte prawa wieczystego użytkowania gruntu, otrzymane na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dla których nie było możliwe ustalenie wiarygodnej wartości na moment ich otrzymania. 13) Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Banku korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Wartości niematerialne i prawne stanowią kontrolowane przez Bank, nabyte prawa majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. Bank posiada głównie: autorskie prawa majątkowe, licencje, prawa do znaków towarowych, know-how, koszty zakończonych prac rozwojowych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 Wartości niematerialne i prawne wykazywane są według wartości netto (pomniejszonej o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości). Przez nakłady na wartości niematerialne i prawne rozumie się ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nie zakończonym jeszcze procesem wytwarzania tych wartości. Nakłady na wartości niematerialne i prawne prezentowane są w nocie objaśniającej do bilansu nr14 (a i b) w pozycji inne wartości niematerialne i prawne. 14) Odpisy amortyzacyjne Odpisy amortyzacyjne dla celów bilansowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są metodą liniową zgodnie z ustalonymi stawkami amortyzacji przez przewidywany okres ich użyteczności ekonomicznej. Bank kontynuuje stawki amortyzacji bilansowej zastosowane dla majątku trwałego wprowadzonego do ewidencji przed rokiem 2003, które w głównych grupach zgodne są z okresem przyjętym dla ustalenia stawki podatkowej. Stawki amortyzacji ustalone dla celów bilansowych są okresowo weryfikowane, przy czym rezultaty weryfikacji skutkują, począwszy od roku następującego po roku, w którym weryfikację przeprowadzono. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dla potrzeb podatkowych są amortyzowane zgodnie z przepisami podatkowymi. Bilansowe stawki amortyzacyjne stosowane dla podstawowych grup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są następujące: a/ stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych: Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 1,5 % - 10,0% Urządzenia techniczne i maszyny 2,5% - 30,0 % Środki transportu 12,5% - 20,0% Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

13 b/ stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych: Licencje na programy komputerowe, prawa autorskie 14,0% - 50,0% Poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych 33,3 % Licencje na wyświetlanie filmów oraz emisje programów radiowych i telewizyjnych 50,0% Know-how i pozostałe wartości niematerialne i prawne 20,0% Nie amortyzuje się gruntów, środków trwałych w budowie oraz nakładów na wartości niematerialne i prawne. Prawo wieczystego użytkowania gruntu amortyzuje się przez okres, na który to prawo zostało otrzymane. Okres amortyzowania wartości firmy nie przekracza 5 lat. Wartość amortyzacji obciąża koszty działalności Banku, natomiast odpis z tytułu trwałej utraty wartości obciąża pozostałe koszty operacyjne. 15) Aktywa przejęte za długi Aktywa przejęte za długi wykazuje się wg wartości stanowiącej kwotę długu, za który aktywa przejęto, pomniejszonej o wartość rezerwy celowej utworzonej w wysokości różnicy między ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania a kwotą długu. W przypadku nadwyżki miedzy ceną sprzedaży netto przejętego aktywa a wartością długu, różnica stanowi zobowiązanie wobec kredytobiorcy. 16) Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poszczególnych rodzajów kosztów których, rozliczenie następuje stosownie do upływu czasu i które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W pozycji tej ujęto nie odpisane saldo z bilansu zamknięcia na r. dotyczące kosztów organizacji firmy, które są odpisywane według zasady stosowanej do r. 17) Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone Pozycja obejmuje głównie przychody z tytułu odsetek od należności zagrożonych oraz dochody pobrane z góry. Składnikami kosztów rozliczanych w czasie są rezerwy na koszty rzeczowe wynikające ze świadczeń wykonanych na rzecz Banku przez kontrahentów, które zostaną rozliczone w następnych okresach oraz rezerwy na zobowiązania wobec pracowników (m.in. bonus roczny i świąteczny, premie, nagrody oraz niewykorzystane urlopy). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

14 18) Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne obejmują głównie przychody z tytułu sprzedaży/likwidacji składników majątku trwałego i aktywów przejętych za długi, odzyskanych należności nieściągalnych, otrzymanych odszkodowań, kar, grzywien, przychodów z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości oraz rozwiązanych rezerw na sprawy sporne i aktywa przejęte za długi. Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie koszty sprzedaży/likwidacji majątku trwałego i aktywów przejętych za długi, koszty windykacji należności, koszty rezerw na sprawy sporne i aktywa przejęte za długi oraz darowizny. 19) Wycena transakcji instrumentami finansowymi W pozycjach pozabilansowych występują operacje na pochodnych instrumentach finansowych: transakcje dotyczące walut (typu spot, forward, swap walutowy, opcje walutowe), transakcje na stopę procentową (FRA, IRS), transakcje pochodne bazujące na kursach papierów wartościowych, kursach walut i wartości indeksów akcji. Bank nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń w związku z tym wszystkie wyżej wymienione instrumenty są traktowane jako spekulacyjne i zaklasyfikowane do portfela przeznaczonego do obrotu. Wycena pochodnych instrumentów finansowych prezentowana jest w bilansie po stronie aktywów w pozycji Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe jeżeli wartość godziwa jest dodatnia, a po stronie pasywów w pozycji Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych jeżeli wartość godziwa jest ujemna. Zmiany w wycenie do wartości godziwej instrumentów finansowych odnoszone są do rachunku zysków i strat. W przypadku nabycia instrumentu finansowego, którego składnikiem jest wbudowany instrument pochodny, a całość lub część przepływów pieniężnych związanych z takim instrumentem finansowym zmienia się w sposób podobny do tego, jaki wbudowany instrument pochodny powodowałby samodzielnie, wbudowany instrument pochodny wykazuje się odrębnie od umowy zasadniczej. Następuje to wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: instrument finansowy nie jest zaliczany do aktywów przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży, których skutki przeszacowania są odnoszone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej wynikającymi, odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochodnego, możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego. W przypadku umów nie będących instrumentami finansowymi, których składnikiem jest instrument spełniający powyższe warunki, wbudowany instrument pochodny zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub zobowiązań finansowych. 20) Majątek socjalny oraz zobowiązania z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14

15 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. Bank tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów na podstawie odpisu kwot uzgodnionych ze związkami zawodowymi. Przychodami funduszu są ponadto przychody z tytułu użytkowania majątku socjalnego. Celem Funduszu jest finansowanie działalności majątku socjalnego Banku, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane obciążenia Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki z Funduszu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu są kompensowane ze zobowiązaniami Banku wobec Funduszu. 21) Kapitał własny Kapitał własny stanowią kapitały i fundusze tworzone przez Bank zgodnie z obowiązującym prawem i statutem. Do kapitału własnego zaliczane są również nie podzielone wyniki lat ubiegłych oraz wynik roku bieżącego. Poniżej omówiono wybrane pozycje kapitału własnego. a) kapitał zakładowy może być podwyższony przez emisję nowych akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Banku; b) kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez ten kapitał wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się pozostałe po pokryciu kosztów emisji nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej; c) kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje wartość aktualizacji rzeczowych aktywów trwałych, skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, różnice kursowe z wyceny aktywów netto w podmiotach zagranicznych, różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku oddziału zagranicznego po średnim kursie ważonym ustalonym na dzień bilansowy w stosunku do średniego kursu NBP oraz wartość podatku odroczonego dla pozycji stanowiących różnice przejściowe odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny. W bilansie kapitał z aktualizacji wyceny prezentowany jest w ujęciu netto; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15

16 d) kapitał rezerwowy służący celom określonym w statucie tworzony jest z odpisów z zysku oraz z rozwiązania rezerw utworzonych z funduszu restrukturyzacyjnego; e) zysk netto stanowi zysk wynikający z rachunku zysków i strat za okres, za który sporządzane jest sprawozdanie. Zysk netto uwzględnia podatek dochodowy. 10. Kursy walut przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego EUR Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu*/ 4,0790 4,7170 Kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 4,5182 4,4474 danego okresu **/ Najwyższy kurs w okresie 4,9149 4,7170 Najniższy kurs w okresie 4,0518 3,9773 */ kurs przyjęty do przeliczenia pozycji bilansowych **/ kurs przyjęty do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym. Dane ujęte w sprawozdaniach finansowych Oddziału Banku w Paryżu oraz spółek zagranicznych wycenionych metodą praw własności zostały przeliczone następująco: a) do przeliczenia pozycji bilansowych zastosowano średnie kursy ogłoszone przez NBP na dzień r., które wynosiły: - 2,9904 zł za 1 USD, - 0,5642 zł za 1 UAH, - 4,0790 zł za 1 EUR, b) do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat zastosowano średnie arytmetyczne średnich kursów na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 2004 roku, które wyniosły: - 3,6393 zł za 1 USD, - 0,6835 zł za 1 UAH, - 4,5182 zł za 1 EUR, Do przeliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą za rok 2004 zastosowano kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla EUR na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2004 r., który wyniósł 4,5182 za 1 EUR, Do przeliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą za rok 2003 zastosowano kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla EUR na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2003 r., który wyniósł 4,4474 za 1 EUR, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 16

17 Do przeliczenia zadeklarowanej dywidendy za rok 2004 zastosowano kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla EUR na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2004 roku, który wyniósł 4,5182 za 1 EUR, Do przeliczenia wypłaconej dywidendy za rok 2003 zastosowano kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla EUR na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2003 roku, który wyniósł 4,4474 za 1 EUR. 11. Pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego, przeliczone na EUR Pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz podstawowe pozycje rachunku przepływów środków pieniężnych zostały przeliczone na walutę EUR wg kursów przedstawionych w tabeli w nocie 10. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia poszczególnych pozycji na EUR ujęte są w wyodrębnionej pozycji bilansu. Bilans stan na dzień Aktywa w tys. PLN EUR PLN EUR I. Kasa, operacje z bankiem centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym III. Należności od sektora finansowego W rachunku bieżącym Terminowe IV. Należności od sektora niefinansowego W rachunku bieżącym Terminowe V. Należności od sektora budżetowego W rachunku bieżącym Terminowe VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości niematerialne i prawne wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa Przejęte aktywa - do zbycia Pozostałe XVI. Rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 17

18 Bilans (cd.) Stan na dzień Pasywa w tys. PLN EUR PLN EUR I. Zobowiązania wobec banku centralnego II. Zobowiązania wobec sektora finansowego Bieżące Terminowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego Lokaty oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe Pozostałe, w tym: a) bieżące b) terminowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego Bieżące Terminowe V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Krótkoterminowe Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone Rozliczenia międzyokresowe kosztów Ujemna wartość firmy Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe b) długoterminowe Xi. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe XVIII. Różnice z przeliczenia bilansu na EUR XIX. Zysk (strata) z lat ubiegłych XX. Zysk (strata) netto Pasywa razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 18

19 Rachunek zysków i strat od do rok bieżący od do rok bieżący od do rok poprzedni od do rok poprzedni w tys. PLN EUR PLN EUR I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty prowizji VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu Od jednostek zależnych Od jednostek współzależnych Od jednostek stowarzyszonych Od innych jednostek VIII. Wynik operacji finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik działalności bankowej XI. Pozostałe przychody operacyjne XII. Pozostałe koszty operacyjne XIII. Koszty działania banku XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto XXI. Podatek dochodowy Część bieżąca Część odroczona XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXIV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,08 1,79 5,55 1,25 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - - 5,54 1,25 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 19

20 Rachunek przepływu środków pieniężnych Stan na dzień w tys. PLN EUR PLN EUR A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto, razem Główne różnice między polskimi zasadami rachunkowości (PZR) a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Poniższy opis głównych różnic pomiędzy PZR i MSSF opiera się na standardach MSSF, obowiązujących na dzień 1 stycznia 2004 r. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A., w której podmiotem dominującym jest Bank, jest zobowiązana sporządzić swoje pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską za rok Przy sporządzaniu pierwszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, będzie miał zastosowanie MSSF 1. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) wprowadziła w 2004 roku wiele zmian do obowiązujących standardów rachunkowości oraz opublikowała nowe standardy. Poza tym, proces przyjmowania MSSF przez Unię Europejską nie uwzględnił MSR 39 w całości i nadal trwa w odniesieniu do niektórych standardów. Proces przyjmowania MSSF może również mieć wpływ na zaprezentowane różnice. W związku z tym, jest możliwe, że standardy MSSF, które Grupa zastosuje przy sporządzaniu swojego pierwszego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF zawierającego dane porównywalne za rok 2004 będą różnić się od standardów, które były użyte do opisu głównych różnic pomiędzy PZR i MSSF. Ponadto, zgodnie z MSSF, tylko kompletne sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych, wraz z porównywalnymi danymi finansowymi i informacją dodatkową, przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy, wynik finansowy działalności gospodarczej oraz przepływy pieniężne zgodnie z MSSF. Główne różnice pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zostały przedstawione poniżej: Wycena aktywów i pasywów według zamortyzowanego kosztu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, z późniejszymi zmianami, przewiduje przedłużenie do 1 stycznia 2005 r. terminu wprowadzenia wyceny aktywów i pasywów finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 39 zobowiązuje do zastosowania wyceny niektórych aktywów i pasywów finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Bank wprowadził zasadę wyceny według wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, od których przychody z tytułu odsetek rozpoznawane są w oparciu o efektywną stopę procentową. Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do zapadalności, należności z tytułu leasingu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 20

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Należności z tytułu oddanych w leasing finansowy rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 01 02 03 04 05 06 09 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków. (Dz. U. Nr 152, poz. 1727) Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy

Strona 1 z 8. Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne objęte umowami leasingu, najmu i dzierżawy Rozporządzenie ministra finansów z dnia 15 października 2008 w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków, Dz. U. z 30.10.2008 r. nr 195, poz. 1202. ZESPÓŁ 0 Aktywa trwałe 1 Dotacje 10 Dotacje

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 ABC SP. Z O.O. 1. Dane jednostki: Nazwa: ABC Sp. z o.o. Siedziba i adres: 01-000 Warszawa, Piękna 1001 Informacje ogólne Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011

INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/2012 Zarządu RBS Bank (Polska) S.A. z dnia 1 sierpnia 2012 roku INFORMACJA DOTYCZĄCA ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ RBS BANK (POLSKA) S.A. ZA ROK 2011 Dane według stanu na 31

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przyjęte zasady (politykę) rachunkowości stosuje się w sposób ciągły, dokonując w kolejnych latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, jednakowej wyceny aktywów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) nazwa (firma) WEALTH BAY SPÓŁKA AKCYJNA b) na dn. 31.12.2014 r. siedziba spółki mieściła się przy ul. Drewnowskiej 48, 91-002 Łódź, od dnia

Bardziej szczegółowo

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o

W p r o w a d z e n i e d o s p r a w o z d a n i a f i n a n s o w e g o Załącznik nr 2 do ustawy z dnia Załącznik nr 5 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA JEDNOSTEK MAŁYCH KORZYSTAJĄCYCH Z UPROSZCZEŃ ODNOSZĄCYCH SIĘ

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010. Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych z Drewnianej. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Nazwa Spółki: Stowarzyszenie Przyjaciół

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WM-SPORT Sp. z o.o. 02-032 Warszawa ul. Wawelska 5 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 ZA ROK OBROTOWY WM-SPORT Sp. z o.o. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków 1082 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 11 sierpnia 2011 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków Na podstawie art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości

Bardziej szczegółowo

WSTĘP A). Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Siedziba spółki GRUPA ONET.PL S.A. mieści się przy ul. Wiertniczej 166 w Warszawie. Formą prawną

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721

Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 Warszawa, dnia 31 grudnia 2013 r. Poz. 1721 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Na podstawie art. 17

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R.

RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. RAPORT KWARTALNY AIR MARKET S.A. ZA OKRES OD 01.10.2014 R. DO 31.12.2014 R. 1. WPROWADZENIE: Pełna nazwa Kraj siedziby Siedziba Forma prawna Sąd rejestrowy Air Market Spółka Akcyjna Polska Warszawa Spółka

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl

Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku. Fundacja. mbank.pl Sprawozdanie finansowe Fundacji mbanku za okres od 01.01.2014 roku do dnia 31.12.2014 roku Fundacja mbank.pl Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji mbanku...3 Bilans...4 Rachunek

Bardziej szczegółowo

FABRYKA MASZYN FAMUR SA

FABRYKA MASZYN FAMUR SA FABRYKA MASZYN FAMUR SA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA I PÓŁROCZE 2010 Katowice 26 sierpień 2010 rok Wybrane dane finansowe PLN PLN EURO EURO I półrocze 2010 I półrocze 2009 I półrocze 2010

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za 2010 rok 1. Fundacja PRO ADVICE ma siedzibę w Piotrkowie Trybunalski, terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Wpisu dokonano w Sadzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAKŁADY CHEMICZNE PERMEDIA S.A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Zakładów Chemicznych Permedia S.A. 1 Spis treści 1. Informacje ogólne o Spółce.... 3 2. Informacje dodatkowe.... 4 Lublin, dnia

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12

Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013. Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH S.A. 1. kwartał 2013 Roczne Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Banku BPH SA 12 Spis treści Rachunek zysków i strat... 3 Sprawozdanie z całkowitych

Bardziej szczegółowo

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok

SEKO S.A. - Sprawozdanie Finansowe za 2014 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego i porównywalnych danych finansowych O ile nie zaznaczono inaczej, wszystkie dane w sprawozdaniu są podane w tysiącach złotych. A. Firma, forma prawna i przedmiot

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r.

AGORA S.A. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy zakończone 30 czerwca 2014 r. Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 30 czerwca 2014 r. i za sześć miesięcy r. 14 sierpnia 2014 r. [www.agora.pl] Strona 1 Skrócone półroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na r.

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Ul. Kazimierza Wielkiego 7, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2011 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO a) Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji: FUNDACJA OŚRODEK BADAŃ NAD MIGRACJAMI, 00-407 Warszawa, ul. Okrąg 8/10b lok. 13 2. Informacje o posiadanych

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PBG OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. pl. Wiosny Ludów 2 61-831 Poznań Polska tel.: +48

Bardziej szczegółowo

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R.

EDENRED POLSKA SP. Z O.O. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY KOŃCZĄCY SIĘ 31 GRUDNIA 2011 R. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. SPIS TREŚCI OŚWIADCZENIE ZARZĄDU 3 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA

Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Młodzieżowy Klub Koszykówki PYRA Ul. Wielka 7/5 61-774 Poznań Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2011 31.12.2011 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 3. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie finansowe i porównywalne dane finansowe. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie. Spółka jest zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DOMU MAKLERSKIEGO VENTUS ASSET MANAGEMENT S.A. POZIOM NADZOROWANYCH KAPITAŁÓW (w zł) Data KAPITAŁY NADZOROWANE KAPITAŁY PODSTAWOWE 31.01.2013

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 kwietnia 2004 roku do 31 marca 2005 roku wraz z porównywalnymi danymi finansowymi za lata obrotowe od 1 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności ul. Młynarska 7 m. 36 01205 Warszawa KRS 0000026361 NIP 5271046063 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2 INFORMACJE OGÓLNE 1. Informacje o Jednostce Nazwa

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel S.A. SA-P 2006 1 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna i podstawowy przedmiot działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Wawel Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za okres Nota 311202 (rok bieżący) 311201 (rok poprzedni) I. Przychody z tytułu odsetek 38 304 506 436 035 II. Koszty odsetek 39 174 041 311 331 III. Wynik z tytułu odsetek (III)

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A.,

Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Computer Service Support S.A., Wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Computer Service Support S.A. za 2004 rok a) Ogólna charakterystyka działalności : Nazwa spółki : Computer Service Support S.A., Adres siedziby

Bardziej szczegółowo

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego

do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. do sprawozdania finansowego Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i Na Diecie I n f o r m a c j a d o d a t k o w a do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne

Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne Załącznik nr 4 Sprawozdanie dodatkowe roczne/kwartalne zakładu reasekuracji wykonującego działalność reasekuracyjną w zakresie reasekuracji ubezpieczeń, o których mowa w dziale II załącznika do ustawy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010

Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Sprawozdanie finansowe Fundacji BRE Banku za rok 2010 Wiedza, rozwój, jakość życia. Spis treści Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacji Bre Banku... 3 Bilans... 4 Rachunek zysków i strat... 5

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11

FUNDACJA WARTA GOLDENA. 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 FUNDACJA WARTA GOLDENA 00-355 Warszawa ul Tamka 49/11 Sprawozdanie finansowe za okres 06.10.2011 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT III. INFORMACJA

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE W.Kruk S.A. za okres 01.01.2008 do 30.06.2008 Poznań, dn. 19 września 2008 roku A. INFORMACJA DODATKOWA O PRZYJĘTYCH ZASADACH ( POLITYCE RACHUNKOWOŚCI ). 1.1 nazwa i siedziba : W.Kruk

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH. Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji ZASADY WYCENY AKTYWÓW FUNDUSZU WPROWADZONE ZE WZGLĘDU NA ZMIANĘ NORM PRAWNYCH Wycena aktywów Funduszu, ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji 1. Wycena Aktywów Funduszu oraz ustalenie Wartości Aktywów

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-298 GDAŃSK Ul. Szybowcowa 8A Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012-31.12.2012 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł

MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 08OCTAVA QSr 1/2016 1 / 2016 rok dla za 1 2016 MSR 34 w walucie zł MSR 34 w walucie zł 2016-05-12 OCTAVA SA 08OCTAVA 00-131 Warszawa 2 lok 54 (ulica) (numer) (telefon) (fax) (e-mail) (www) 010986677 (NIP)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Dane jednostki. Sprawozdanie finansowe HYPERION S.A., z siedzibą w Katowicach, ul. Kolista 25 zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku

Bardziej szczegółowo

Michalak Janusz Zientara Andrzej. Kalicki Mirosław Michalak Janusz. Mirosław Kalicki. Waldemar Szczepański

Michalak Janusz Zientara Andrzej. Kalicki Mirosław Michalak Janusz. Mirosław Kalicki. Waldemar Szczepański 1. Dane jednostki Nazwa Emitenta: Siedziba Emitenta: Adres: Telefon: Fax: E-mail: Adres www: Rejestracja Statystyczny numer identyfikacyjny REGON: Numer Identyfikacji Podatkowej NIP: Przedmiot działalności:

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU

NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU NOTY OBJAŚNIAJĄCE NOTA NR 1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZU 1. Opis przyjętych zasad rachunkowości W okresie sprawozdawczym rachunkowość Funduszu prowadzona była zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości

Bardziej szczegółowo