Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa emitenta: Bank Pekao S.A. SAB-R 2004 w tys. zł WPROWADZENIE"

Transkrypt

1 WPROWADZENIE Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ( Bank ) z siedzibą Centrali w Warszawie - jeden z najstarszych polskich banków - jest bankiem zorganizowanym w formie spółki akcyjnej działającej na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy Prawo bankowe oraz przepisów Kodeksu Spółek Handlowych i postanowień Statutu Banku. Bank Pekao S.A. stanowi część grupy kapitałowej UniCredito Italiano S.p.A. Do rejestru handlowego został wpisany w dniu 29 października 1929 r. na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie i funkcjonuje nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: Działalność Banku Bank Pekao S.A. jest uniwersalnym bankiem komercyjnym oferującym szeroki zakres usług bankowych świadczonych na rzecz klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, prowadzącym operacje zarówno w złotych, jak i w walutach obcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą poprzez sieć krajowych jednostek oraz oddział w Paryżu. Ponadto, Bank aktywnie uczestniczy w obrocie na krajowym i zagranicznych rynkach finansowych. Przedmiotem działalności Banku jest wykonywanie następujących czynności w obrocie krajowym i zagranicznym: 1) przyjmowanie wkładów pieniężnych płatnych na żądanie lub z nadejściem oznaczonego terminu oraz prowadzenie rachunków tych wkładów, 2) prowadzenie innych rachunków bankowych, 3) udzielanie kredytów i pożyczek pieniężnych, 4) przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych we wszystkich formach przyjętych w krajowych i międzynarodowych stosunkach bankowych, 5) wykonywanie operacji wekslowych i czekowych, 6) przyjmowanie i dokonywanie lokat w bankach krajowych i zagranicznych, 7) udzielanie i potwierdzanie poręczeń i gwarancji bankowych oraz otwieranie akredytyw, 8) prowadzenie skupu i sprzedaży wartości dewizowych, 9) prowadzenie obsługi pożyczek państwowych i zarządzanie funduszami na zlecenie, 10) emitowanie bankowych papierów wartościowych i dokonywanie obrotu tymi papierami oraz prowadzenie kont depozytowych papierów wartościowych, 11) dokonywanie czynności zleconych związanych z emisją oraz obsługą finansową papierów wartościowych, 12) przechowywanie przedmiotów, dokumentów i papierów wartościowych oraz udostępnianie skrytek Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

2 sejfowych, 13) organizowanie i uczestniczenie w konsorcjach bankowych, 14) dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie wierzytelnościami pieniężnymi, 15) wykonywanie terminowych operacji finansowych, 16) wykonywanie czynności powierniczych, 17) wydawanie kart płatniczych oraz wykonywanie operacji przy ich użyciu, 18) prowadzenie kasy mieszkaniowej, 19) świadczenie usług konsultacyjno-doradczych w sprawach finansowych, 20) obejmowanie lub nabywanie akcji i praw z akcji, udziałów innej osoby prawnej nie będącej bankiem lub jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, 21) zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, 22) dokonywanie obrotu i pośrednictwo w obrocie papierami wartościowymi, 23) dokonywanie na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika, 24) nabywanie i zbywanie nieruchomości, 25) dokonywanie obrotu instrumentami pochodnymi na rachunek własny i na zlecenie, 26) prowadzenie działalności akwizycyjnej na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych, 27) organizowanie i świadczenie usług finansowych w zakresie leasingu i faktoringu, 28) pośrednictwo w zbywaniu jednostek uczestnictwa lub certyfikatów inwestycyjnych w rozumieniu ustawy o funduszach inwestycyjnych, 29) wykonywanie czynności z zakresu pośrednictwa ubezpieczeniowego, 30) świadczenie usług w zakresie transportu wartości, 31) prowadzenie rachunków papierów wartościowych, 32) wykonywanie funkcji depozytariusza na podstawie przepisów ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych i ustawy o funduszach inwestycyjnych. 33) pośrednictwo w dokonywaniu przez rezydentów przekazów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju z nierezydentami, 34) wydawanie instrumentu pieniądza elektronicznego, 35) prowadzenie działalności windykacyjnej na zlecenie banków. Czynności szczegółowo opisane w punktach powyżej odpowiadają następującym przedmiotom działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności: 1) Działalność bankowa pozostała PKD A, 2) Pozostałe formy udzielania kredytów PKD Z, 3) Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD Z, 4) Zarządzanie rynkiem finansowym PKD Z, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 5) Zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i zbiorczym portfelem papierów wartościowych PKD B, 6) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z, Papiery wartościowe Banku znajdujące się w obrocie na rynkach regulowanych są klasyfikowane w branży bankowej. 2. Okresy, za które prezentowane jest sprawozdanie Sprawozdanie finansowe prezentowane jest za okres rozpoczynający się 1 stycznia 2004 roku i zamykający się 31 grudnia 2004 roku. Porównywalne dane finansowe dotyczą okresu rozpoczynającego się 1 stycznia 2003 roku i zamkniętego 31 grudnia 2003 roku. Dane prezentowane są w tysiącach złotych. 3. Informacje dotyczące składu osobowego zarządu oraz rady nadzorczej emitenta Skład Zarządu Banku Pekao S.A r r. 1. Jan Krzysztof Bielecki Prezes Zarządu Banku, CEO 1. Jan Krzysztof Bielecki Prezes Zarządu Banku, CEO 2. Luigi Lovaglio Wiceprezes Zarządu Banku, COO 2. Luigi Lovaglio Wiceprezes Zarządu Banku, COO 3. Sabina Olton Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy Banku 3. Janusz Dedo Wiceprezes Zarządu Banku 5. Przemysław Figarski Członek Zarządu Banku 5. Irene Grzybowski Członek Zarządu Banku 6. Paolo Iannone Członek Zarządu Banku 7. Christopher Kosmider Członek Zarządu Banku 8. Marian Ważyński Członek Zarządu Banku 4. Sabina Olton Wiceprezes Zarządu, Główny Księgowy Banku 5. Przemysław Figarski Członek Zarządu Banku 6. Cezary Smorszczewski Członek Zarządu Banku W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nastąpiły następujące zmiany w składzie Zarządu Banku: - z dniem r. wygasł mandat pana Janusza Dedo, Wiceprezesa Zarządu Banku, - z dniem r. pan Christopher Kosmider został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku, - z dniem r. pan Paolo Iannone został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku, - z dniem r. pan Cezary Smorszczewski złożył rezygnację ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu Banku, - z dniem r. pani Irene Grzybowski została powołana na stanowisko Członka Zarządu Banku, - z dniem r. pan Marian Ważyński został powołany na stanowisko Członka Zarządu Banku. Skład Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 r r. 1. Alessandro Profumo Przewodniczący Rady 1. Alessandro Profumo Przewodniczący Rady 2. Paolo Fiorentino Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady 2. Paolo Fiorentino Wiceprzewodniczący, Sekretarz Rady 3. Jerzy Woźnicki Wiceprzewodniczący Rady 3. Jerzy Woźnicki Wiceprzewodniczący Rady 4. Paweł Dangel 4. Paweł Dangel 5. Fausto Galmarini 5. Fausto Galmarini 6. Oliver Greene 6. Kurt Geiger 7. Enrico Pavoni 7. Enrico Pavoni 8. Leszek Pawłowicz 8. Leszek Pawłowicz 9. Jerzy Starak 9. Jerzy Starak W okresie objętym sprawozdaniem finansowym nastąpiły następujące zmiany w składzie Rady Nadzorczej: - z dniem 31 maja 2004 r. pan Kurt Geiger złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej Banku, - z dniem 1 czerwca 2004 r. pan Oliver Greene został powołany na Członka Rady Nadzorczej Banku, Ponadto w styczniu 2005 r. nastąpiły zmiany w Radzie Nadzorczej: - w dniu r. pan Alessandro Profumo złożył rezygnację z funkcji Przewodniczącego i Członka Rady Nadzorczej z dniem r. - z dniem r. pan Jerzy Woźnicki, dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady, został powołany na Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - z dniem r. pan Andrea Moneta został powołany na Członka Rady Nadzorczej i w tym samym dniu Rada Nadzorcza powierzyła panu Andrea Moneta funkcję Wiceprzewodniczącego Rady. 4. Wewnętrzne jednostki organizacyjne wchodzące w skład Banku Sprawozdanie finansowe Banku obejmujące dane finansowe na dzień r. oraz dla porównania dane finansowe na dzień r., zostało sporządzone na podstawie danych finansowych wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w skład Banku, za pośrednictwem których Bank prowadzi działalność. Na dzień r. należą do nich: Centrala Banku w Warszawie, CKC - Centrum Kart, Kasa Mieszkaniowa, Centrum Bankowości Elektronicznej oraz 295 oddziałów obejmujących sieć 406 filii i 56 punktów obsługi bankowej, działających na terenie kraju oraz oddział zagraniczny w Paryżu. Niektóre z jednostek krajowych prowadzą działalność w więcej niż jednej placówce. Wymienione jednostki, poza oddziałem zagranicznym, nie sporządzają samodzielnie sprawozdań finansowych. Oddział zagraniczny sporządza sprawozdania zgodnie z przepisami obowiązującymi w państwie, na terenie którego posiada siedzibę. Za wyjątkiem Banku Pekao S.A., pozostałe spółki, których dane finansowe włączone są do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, nie posiadają wewnętrznych jednostek organizacyjnych sporządzających samodzielnie sprawozdania finansowe. 5. Wskazanie czy emitent jest jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem oraz czy sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 Bank Pekao S.A. jest jednostką dominującą oraz znaczącym inwestorem dla jednostek podporządkowanych i powiązanych z nimi. W związku z tym, dane finansowe tych jednostek obejmuje skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. 6. Kontynuacja działalności Prezentowane sprawozdanie finansowe za rok 2004 zostało sporządzone w oparciu o założenie kontynuowania przez Bank działalności gospodarczej w nie zmniejszonym istotnie zakresie, w okresie nie krótszym niż rok od dnia bilansowego. Zarząd Banku nie stwierdza na dzień podpisania sprawozdania finansowego istnienia faktów i okoliczności, które wskazywałyby na zagrożenia dla możliwości kontynuacji działalności przez Bank w okresie co najmniej 12 miesięcy po dniu bilansowym na skutek zamierzonego lub przymusowego zaniechania bądź istotnego ograniczenia dotychczasowej działalności. 7. Przekształcenie sprawozdań finansowych w celu zapewnienia porównywalności danych Sprawozdanie finansowe za rok kończący się r. zostało sporządzone przy zachowaniu jednolitych zasad rachunkowości zgodnych z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Bank, za wyjątkiem zmian opisanych w dodatkowej nocie objaśniającej nr 34. Ponieważ zmiany zasad rachunkowości nie miały istotnego wpływu na sporządzone sprawozdanie finansowe, nie dokonano z tego powodu przekształcenia danych porównywalnych zawartych w sprawozdaniu finansowym Banku za rok kończący się r. Pozostałe zmiany prezentacji danych porównywalnych opisano w dodatkowej nocie objaśniającej nr Wskazanie, czy w przedstawionym sprawozdaniu finansowym lub porównywalnych danych finansowych dokonano korekt wynikających z zastrzeżeń w opiniach podmiotów uprawnionych do badania Opinia i raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego za rok 2003 nie zawierały zastrzeżeń. 9. Podstawowe zasady rachunkowości 1) Sprawozdanie finansowe na dzień r. zostało sporządzone zgodnie z następującymi przepisami: - Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z późniejszymi zmianami, - Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, z późniejszymi zmianami, - Ustawą z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, z późniejszymi zmianami, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót do prospektu, - Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z późniejszymi zmianami, - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, z późniejszymi zmianami, - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków, - Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych, z późniejszymi zmianami. z zachowaniem podstawowych zasad: - zasady kontynuacji działania, - zasady memoriału, - zasady współmierności, - zasady ostrożnej wyceny (zasady ostrożności), - zasady ciągłości. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, w których operacje gospodarcze grupowane są według Bankowego Planu Kont opracowanego w oparciu o wzorcowy plan kont dla banków wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. Dane finansowe Oddziału w Paryżu wynikające z bilansu zostały włączone do sprawozdania finansowego Banku po średnim kursie danej waluty ustalonym przez Prezesa NBP na dzień bilansowy, natomiast dane dotyczące rachunku zysków i strat zostały przeliczone po kursie stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów na dzień kończący każdy miesiąc roku 2004 ustalonych dla danej waluty przez Prezesa NBP. Powstałe w wyniku przekształcenia rachunków zysków i strat różnice kursowe dotyczące oddziału zagranicznego Bank wykazuje odrębną pozycją w kapitałach z aktualizacji wyceny. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z konwencją kosztu historycznego, która została zmodyfikowana w przypadku środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, udziałów i instrumentów finansowych. Podstawowe zasady jakie zostały przyjęte przez Bank dla wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto omówiono poniżej. 2) Przychody i koszty z tytułu odsetek Bank stosuje wycenę według efektywnej stopy procentowej przy naliczaniu przychodów i kosztów z tytułu odsetek dla następujących pozycji aktywów i zobowiązań finansowych: Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 a) przychody odsetkowe od portfeli dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży oraz utrzymywanych do terminu zapadalności, b) przychody odsetkowe od kredytu na inwestycję centralną oraz koszty odsetkowe od kredytu refinansowego na inwestycję centralną. Od pozostałych składników aktywów finansowych generujących przychody lub koszty odsetkowe, odsetki ujmowane są liniowo na zasadzie memoriału. Przychody z tytułu odsetek obejmują odsetki otrzymane i należne z tytułu lokat międzybankowych, kredytów oraz papierów wartościowych. Przychody z tytułu odsetek, w tym dyskonta oraz odsetki skapitalizowane od należności normalnych i należności pod obserwacją, ujmowane są w rachunku zysków i strat. Nie zalicza się do przychodów odsetek należnych zapadłych i niezapadłych, w tym skapitalizowanych od należności zagrożonych, które ujmowane są w bilansie po stronie pasywów jako przychody zastrzeżone. Do wyniku zaliczane są w momencie ich otrzymania (tzw. zasada kasowa). Dochody pobierane z góry ujmowane są w rachunku zysków i strat w okresie, którego dotyczą. Koszty okresu sprawozdawczego dotyczące zobowiązań Banku z tytułu odsetek od rachunków klientów oraz zobowiązań z tytułu emisji własnych papierów wartościowych ujmowane są w rachunku zysków i strat również zgodnie z zasadą memoriałową. 3) Przychody i koszty z tytułu prowizji Prowizje obejmują głównie kwoty inne niż odsetki otrzymane od wykonanych operacji bankowych na rachunkach, od operacji z tytułu obsługi kart płatniczych, z tytułu udzielenia kredytów i gwarancji bankowych oraz z tytułu akwizycji. Kwoty te są zaliczane do wyniku w momencie zapłaty. 4) Wynik z pozycji wymiany Wynik z pozycji wymiany ustalany jest biorąc pod uwagę dodatnie i ujemne różnice kursowe, zarówno zrealizowane jak i nie zrealizowane, wynikające z codziennej wyceny aktywów i pasywów walutowych po obowiązującym na dzień bilansowy średnim kursie ustalonym dla danej waluty przez Prezesa NBP i wpływające na przychody lub koszty z pozycji wymiany. Do wyniku z pozycji wymiany zalicza się różnice kursowe z wyceny inwestycji netto w podmiotach zagranicznych w momencie zbycia tej inwestycji. Do momentu zbycia różnice kursowe z wyceny aktywów netto w podmiocie zagranicznym ujmowane są w pozycji Kapitał z aktualizacji wyceny. W Banku jako inwestycje netto w podmiotach zagranicznych uznano zaangażowanie Banku w zagraniczne spółki podporządkowane. 5) Należności z tytułu kredytów i pożyczek Należności i odpowiadające im zobowiązanie z tytułu kredytu refinansowego na inwestycje centralne wyceniono według zamortyzowanego kosztu, z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Pozostałe należności Banku z tytułu kredytów i pożyczek wyceniono według kwoty wymaganej zapłaty Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 po pomniejszeniu odpowiednio o rezerwy celowe utworzone zgodnie z odpowiednimi przepisami. 6) Papiery wartościowe Papiery wartościowe na dzień nabycia kwalifikowane są do następujących kategorii: a) przeznaczone do obrotu Są to dłużne i kapitałowe papiery wartościowe, które nabyto z zamiarem szybkiej sprzedaży w celu generowania zysku w wyniku krótkookresowych fluktuacji cen. Na moment początkowego ujęcia w księgach wykazywane są według kosztu nabycia. Dyskonta lub premie od nabytych papierów nie podlegają rozliczeniu. Papiery zakwalifikowane do portfela do obrotu wycenia się do wartości godziwej. Nie zrealizowane zyski i straty wynikające z wyceny papierów do wartości godziwej ujmuje się w rachunku zysków i strat. Przychody/koszty z tytułu dyskonta lub premii ujmowane są odpowiednio w rachunku zysków i strat w momencie sprzedaży. Dywidendy od kapitałowych papierów wartościowych ujmowane są w przychodach z operacji papierami wartościowymi. b) utrzymywane do terminu zapadalności Są to dłużne papiery wartościowe, które nabyto z zamiarem utrzymywania do terminu zapadalności. Papiery wartościowe wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Rozliczenie zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej jest ujmowane w przychodach odsetkowych. W przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości wskazanego papieru, zaklasyfikowanego do portfela utrzymywanego do terminu zapadalności, następuje przeszacowanie wskazanego papieru do wartości godziwej. Skutki tej wyceny ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości. Ponadto dla papierów, w przypadku których wystąpiła trwała utrata wartości, zaprzestaje się ujmowania w przychodach odsetek naliczonych. c) dostępne do sprzedaży Są to dłużne i kapitałowe papiery wartościowe nie uwzględnione w powyższych kategoriach. Papiery dostępne do sprzedaży wycenia się według zamortyzowanego kosztu z uwzględnieniem efektywnej stopy procentowej. Ustaloną w ten sposób wycenę koryguje się do wartości godziwej. Efekt wyceny według zamortyzowanego kosztu ujmuje się w przychodach odsetkowych, natomiast korektę wyceny do wartości godziwej odnosi się na Kapitał z aktualizacji wyceny. Pozycja ta podlega rozliczeniu do rachunku zysków i strat w momencie sprzedaży bądź przeklasyfikowania papieru. W przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości wskazanego papieru, wcześniej ujęte zwyżki z przeszacowania do wartości godziwej pomniejszają Kapitał z aktualizacji wyceny. Jeżeli kwota uprzednio ujętych zwyżek jest nie wystarczająca na pokrycie trwałej utraty wartości, różnicę odnosi się do rachunku zysków i strat w pozycji Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości. Ponadto, dla papierów dłużnych, w przypadku których wystąpiła trwała utrata wartości, zaprzestaje się ujmowania w przychodach odsetek naliczonych. 7) Akcje i udziały zaliczone do aktywów trwałych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 Inwestycje w jednostkach zależnych, w jednostkach współzależnych oraz w jednostkach stowarzyszonych są wyceniane według metody praw własności. Przez metodę praw własności rozumie się przyjętą przez Bank jako jednostkę dominującą lub znaczącego inwestora metodę wyceny udziałów w aktywach netto jednostki podporządkowanej, z uwzględnieniem wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, ustalonych na dzień objęcia kontroli, współkontroli lub wywierania znaczącego wpływu. Wartość początkową udziału aktualizuje się na dzień bilansowy, na który sporządza się sprawozdanie finansowe, o zmiany wartości aktywów netto jednostki podporządkowanej, jakie nastąpiły w okresie sprawozdawczym, wynikające zarówno z osiągniętego wyniku finansowego, skorygowanego o odpis raty wartości firmy lub ujemnej wartości firmy przypadający na dany okres sprawozdawczy, jak i wszelkie inne zmiany, w tym wynikające z rozliczeń z Bankiem jako jednostką dominującą lub znaczącym inwestorem. Bank ustala wartość aktywów netto oraz wartość firmy lub ujemną wartość firmy, stosując zasady określone w Ustawie o rachunkowości. W przypadku wystąpienia trwałej utraty wartości udziałów w jednostkach podporządkowanych dokonuje się odpisu aktualizującego w ciężar kosztów, w pozycji Aktualizacja wartości aktywów finansowych. Dla spółek podporządkowanych, w których udział w stratach jest równy lub przewyższa wartość inwestycji, zaprzestaje się ujmowania skutków wyceny udziałów w księgach, jeżeli Bank nie podjął zobowiązań odnośnie tej spółki, a udział wykazuje się w wartości zerowej. Różnice kursowe powstałe z wyceny aktywów netto w podmiocie zagranicznym do momentu zbycia tego podmiotu odniesiono na kapitał z aktualizacji wyceny. Pozostałe akcje i udziały zaliczone do aktywów trwałych wycenia się według ceny nabycia z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości. 8) Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości Odpisy na rezerwy i aktualizację wartości obejmują tworzenie rezerw na: - należności normalne i pod obserwacją, - należności zagrożone, - składniki majątku finansowego, - rzeczowe aktywa trwałe, - zobowiązania pozabilansowe, - ryzyko ogólne. Rezerwy celowe na należności i zobowiązania pozabilansowe tworzone są dla poszczególnych transakcji, zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków. Rezerwy na ryzyko związane z konkretnymi transakcjami odnoszą się do aktywów bilansowych i zobowiązań pozabilansowych, poddanych indywidualnej analizie i ocenie. Rezerwa na ryzyko ogólne jest tworzona na podstawie artykułu 130 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 Prawo bankowe. Rezerwa ta z uwagi na swój charakter nie pomniejsza wartości aktywów Banku i jest prezentowana w pasywach w pozycji rezerwy. Rezerwy utworzone w ciężar rachunku zysków i strat rozwiązywane są na dobro rachunku zysków i strat, natomiast rezerwy utworzone w latach ubiegłych z funduszu restrukturyzacyjnego rozwiązywane są w pozostałe kapitały rezerwowe. 9) Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego Obowiązkowe obciążenie wyniku finansowego stanowi należny podatek dochodowy od osób prawnych oraz zmiany poziomu rezerwy lub aktywa na podatek odroczony dotyczące operacji ujmowanych w wyniku finansowym. Podatek dochodowy należny jest naliczany według stawki 19% i jest kalkulowany w oparciu o zysk brutto ustalony na podstawie odpowiednich przepisów o rachunkowości, skorygowany o przychody nie podlegające opodatkowaniu i koszty nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu. 10) Rezerwa i aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Rezerwa lub aktywo na podatek dochodowy odroczony jest kalkulowana według stawek, które będą obowiązywały w momencie realizacji (przyjęto stawkę 19%), w oparciu o przejściowe różnice między wartością aktywów i pasywów wykazywaną w księgach rachunkowych a ich wartością podatkową. Poziom podatku odroczonego ustala się metodą bilansową. Aktywo podatkowe z tytułu odroczonego podatku dochodowego kompensowane jest z rezerwą na ten podatek. Rezerwa na podatek odroczony tworzona jest w odniesieniu do wszystkich dodatnich różnic przejściowych wynikających z inwestycji w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych i udziałów w jednostkach współzależnych, z wyjątkiem sytuacji, gdy terminy odwracania się różnic przejściowych podlegają kontroli i gdy prawdopodobne jest, iż w dającej się przewidzieć przyszłości różnice przejściowe nie ulegną odwróceniu. Warunek pierwszy nie musi być jednak spełniony jeżeli dywidendy wypłacane przez jednostkę podporządkowaną są opodatkowane i podatek od dywidend podlega w całości odliczeniu od zobowiązania podatkowego Banku. W przypadku ujemnych różnic przejściowych z tytułu udziałów w jednostkach zależnych lub stowarzyszonych oraz udziałów w jednostkach współzależnych, składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego jest ujmowany w bilansie jedynie w takiej wysokości, w jakiej jest prawdopodobne, iż w dającej się przewidzieć przyszłości wyżej wymienione różnice przejściowe ulegną odwróceniu i osiągnięty zostanie dochód do opodatkowania, który pozwoli na potrącenie ujemnych różnic przejściowych. Rezerwy i aktywo z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczące operacji rozliczanych z kapitałem własnym, odnoszone są również na kapitał własny. 11) Rezerwy na świadczenia pracownicze Rezerwy te obejmują rezerwę na odprawy emerytalne i rezerwę z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 Wysokość rezerwy utworzonej na odprawy emerytalne ustalana jest na podstawie wyceny aktuarialnej dokonywanej przez niezależnego aktuariusza co najmniej raz na dwa lata. Ostatniej wyceny rezerwy z powyższego tytułu dokonano na dzień r. Wysokość rezerwy z tytułu restrukturyzacji zatrudnienia ustalana jest w oparciu o najlepsze dostępne oszacowania bezpośrednich nakładów, które zostaną poniesione w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia i które w sposób nieodzowny wynikają z restrukturyzacji oraz nie są związane z bieżącą działalnością Banku. Utworzone rezerwy ujmowane są w pasywach w pozycji Rezerwy oraz odpowiednio w rachunku zysków i strat jako koszty wynagrodzeń. 12) Rzeczowe aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe stanowią kontrolowane przez Bank środki trwałe i zrównane z nimi prawa oraz środki trwałe w budowie. Do środków trwałych i zrównanych z nimi praw zaliczane są składniki rzeczowych aktywów trwałych, które są kompletne i zdatne do użytku i są przeznaczone na własne potrzeby, a ich przewidywany okres ekonomicznej użyteczności wynosi dłużej niż rok. Do środków trwałych zalicza się również środki trwałe kontrolowane przez Bank używane na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze, jeżeli przewiduje ona spełnienie co najmniej jednego z warunków określonych w artykule 3 ust. 4 Ustawy o rachunkowości. Środki trwałe podlegają okresowym aktualizacjom wyceny według zasad określonych w Ustawie. Przez środki trwałe w budowie rozumie się ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nie zakończoną jeszcze budową, montażem lub ulepszeniem istniejącego środka trwałego. Środki trwałe wykazuje się według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, lub w wartości przeszacowanej wynikającej z aktualizacji wyceny środków trwałych, pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne (umorzeniowe) oraz odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W przypadku prawa wieczystego użytkowania gruntu, cenę nabycia prawa stanowi cena nabycia tego prawa od osoby trzeciej lub nadwyżka pierwszej opłaty nad opłatą roczną, w przypadku nadania prawa na podstawie odpowiednich przepisów prawa. W bilansie Banku nie zostały ujęte prawa wieczystego użytkowania gruntu, otrzymane na podstawie odpowiednich przepisów prawa, dla których nie było możliwe ustalenie wiarygodnej wartości na moment ich otrzymania. 13) Wartości niematerialne i prawne Wartości niematerialne i prawne są rozpoznawane jeżeli jest prawdopodobne, że w przyszłości spowodują one wpływ do Banku korzyści ekonomicznych, które mogą być bezpośrednio powiązane z tymi aktywami. Wartości niematerialne i prawne stanowią kontrolowane przez Bank, nabyte prawa majątkowe o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok. Bank posiada głównie: autorskie prawa majątkowe, licencje, prawa do znaków towarowych, know-how, koszty zakończonych prac rozwojowych. Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 Wartości niematerialne i prawne wykazywane są według wartości netto (pomniejszonej o umorzenie i odpisy z tytułu trwałej utraty wartości). Przez nakłady na wartości niematerialne i prawne rozumie się ogół poniesionych kosztów pozostających w bezpośrednim związku z nie zakończonym jeszcze procesem wytwarzania tych wartości. Nakłady na wartości niematerialne i prawne prezentowane są w nocie objaśniającej do bilansu nr14 (a i b) w pozycji inne wartości niematerialne i prawne. 14) Odpisy amortyzacyjne Odpisy amortyzacyjne dla celów bilansowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywane są metodą liniową zgodnie z ustalonymi stawkami amortyzacji przez przewidywany okres ich użyteczności ekonomicznej. Bank kontynuuje stawki amortyzacji bilansowej zastosowane dla majątku trwałego wprowadzonego do ewidencji przed rokiem 2003, które w głównych grupach zgodne są z okresem przyjętym dla ustalenia stawki podatkowej. Stawki amortyzacji ustalone dla celów bilansowych są okresowo weryfikowane, przy czym rezultaty weryfikacji skutkują, począwszy od roku następującego po roku, w którym weryfikację przeprowadzono. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne dla potrzeb podatkowych są amortyzowane zgodnie z przepisami podatkowymi. Bilansowe stawki amortyzacyjne stosowane dla podstawowych grup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych są następujące: a/ stawki amortyzacji stosowane dla środków trwałych: Budynki i budowle oraz spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego i spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego 1,5 % - 10,0% Urządzenia techniczne i maszyny 2,5% - 30,0 % Środki transportu 12,5% - 20,0% Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

13 b/ stawki amortyzacji dla wartości niematerialnych i prawnych: Licencje na programy komputerowe, prawa autorskie 14,0% - 50,0% Poniesione koszty zakończonych prac rozwojowych 33,3 % Licencje na wyświetlanie filmów oraz emisje programów radiowych i telewizyjnych 50,0% Know-how i pozostałe wartości niematerialne i prawne 20,0% Nie amortyzuje się gruntów, środków trwałych w budowie oraz nakładów na wartości niematerialne i prawne. Prawo wieczystego użytkowania gruntu amortyzuje się przez okres, na który to prawo zostało otrzymane. Okres amortyzowania wartości firmy nie przekracza 5 lat. Wartość amortyzacji obciąża koszty działalności Banku, natomiast odpis z tytułu trwałej utraty wartości obciąża pozostałe koszty operacyjne. 15) Aktywa przejęte za długi Aktywa przejęte za długi wykazuje się wg wartości stanowiącej kwotę długu, za który aktywa przejęto, pomniejszonej o wartość rezerwy celowej utworzonej w wysokości różnicy między ceną sprzedaży netto możliwą do uzyskania a kwotą długu. W przypadku nadwyżki miedzy ceną sprzedaży netto przejętego aktywa a wartością długu, różnica stanowi zobowiązanie wobec kredytobiorcy. 16) Rozliczenia międzyokresowe Rozliczenia międzyokresowe czynne dotyczą poszczególnych rodzajów kosztów których, rozliczenie następuje stosownie do upływu czasu i które dotyczą przyszłych okresów sprawozdawczych. W pozycji tej ujęto nie odpisane saldo z bilansu zamknięcia na r. dotyczące kosztów organizacji firmy, które są odpisywane według zasady stosowanej do r. 17) Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone Pozycja obejmuje głównie przychody z tytułu odsetek od należności zagrożonych oraz dochody pobrane z góry. Składnikami kosztów rozliczanych w czasie są rezerwy na koszty rzeczowe wynikające ze świadczeń wykonanych na rzecz Banku przez kontrahentów, które zostaną rozliczone w następnych okresach oraz rezerwy na zobowiązania wobec pracowników (m.in. bonus roczny i świąteczny, premie, nagrody oraz niewykorzystane urlopy). Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

14 18) Pozostałe przychody i koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne obejmują głównie przychody z tytułu sprzedaży/likwidacji składników majątku trwałego i aktywów przejętych za długi, odzyskanych należności nieściągalnych, otrzymanych odszkodowań, kar, grzywien, przychodów z tytułu dzierżawy/najmu nieruchomości oraz rozwiązanych rezerw na sprawy sporne i aktywa przejęte za długi. Natomiast na pozostałe koszty operacyjne składają się głównie koszty sprzedaży/likwidacji majątku trwałego i aktywów przejętych za długi, koszty windykacji należności, koszty rezerw na sprawy sporne i aktywa przejęte za długi oraz darowizny. 19) Wycena transakcji instrumentami finansowymi W pozycjach pozabilansowych występują operacje na pochodnych instrumentach finansowych: transakcje dotyczące walut (typu spot, forward, swap walutowy, opcje walutowe), transakcje na stopę procentową (FRA, IRS), transakcje pochodne bazujące na kursach papierów wartościowych, kursach walut i wartości indeksów akcji. Bank nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń w związku z tym wszystkie wyżej wymienione instrumenty są traktowane jako spekulacyjne i zaklasyfikowane do portfela przeznaczonego do obrotu. Wycena pochodnych instrumentów finansowych prezentowana jest w bilansie po stronie aktywów w pozycji Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe jeżeli wartość godziwa jest dodatnia, a po stronie pasywów w pozycji Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych jeżeli wartość godziwa jest ujemna. Zmiany w wycenie do wartości godziwej instrumentów finansowych odnoszone są do rachunku zysków i strat. W przypadku nabycia instrumentu finansowego, którego składnikiem jest wbudowany instrument pochodny, a całość lub część przepływów pieniężnych związanych z takim instrumentem finansowym zmienia się w sposób podobny do tego, jaki wbudowany instrument pochodny powodowałby samodzielnie, wbudowany instrument pochodny wykazuje się odrębnie od umowy zasadniczej. Następuje to wtedy, gdy spełnione są łącznie następujące warunki: instrument finansowy nie jest zaliczany do aktywów przeznaczonych do obrotu lub dostępnych do sprzedaży, których skutki przeszacowania są odnoszone do przychodów lub kosztów finansowych okresu sprawozdawczego, charakter wbudowanego instrumentu oraz ryzyka z nim związane nie są ściśle powiązane z charakterem umowy zasadniczej i ryzykami z niej wynikającymi, odrębny instrument, którego charakterystyka odpowiada cechom wbudowanego instrumentu pochodnego, spełniałby definicję instrumentu pochodnego, możliwe jest wiarygodne ustalenie wartości godziwej wbudowanego instrumentu pochodnego. W przypadku umów nie będących instrumentami finansowymi, których składnikiem jest instrument spełniający powyższe warunki, wbudowany instrument pochodny zalicza się do aktywów finansowych przeznaczonych do obrotu lub zobowiązań finansowych. 20) Majątek socjalny oraz zobowiązania z tytułu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14

15 Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych z późniejszymi zmianami stanowi, że Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzą pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników na pełne etaty. Bank tworzy taki fundusz i dokonuje okresowych odpisów na podstawie odpisu kwot uzgodnionych ze związkami zawodowymi. Przychodami funduszu są ponadto przychody z tytułu użytkowania majątku socjalnego. Celem Funduszu jest finansowanie działalności majątku socjalnego Banku, pożyczek udzielonych jej pracownikom oraz pozostałych kosztów socjalnych. Saldo bilansowe Funduszu to zakumulowane obciążenia Funduszu pomniejszone o nie podlegające zwrotowi wydatki z Funduszu. Środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym Funduszu są kompensowane ze zobowiązaniami Banku wobec Funduszu. 21) Kapitał własny Kapitał własny stanowią kapitały i fundusze tworzone przez Bank zgodnie z obowiązującym prawem i statutem. Do kapitału własnego zaliczane są również nie podzielone wyniki lat ubiegłych oraz wynik roku bieżącego. Poniżej omówiono wybrane pozycje kapitału własnego. a) kapitał zakładowy może być podwyższony przez emisję nowych akcji na okaziciela lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji dotychczasowych. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub z innych kapitałów utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i Statutem Banku; b) kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku netto z przeznaczeniem na pokrycie strat, jakie mogą wyniknąć w związku z działalnością Banku. Coroczne odpisy na kapitał zapasowy powinny wynosić co najmniej 8 % zysku netto i dokonywane są do czasu osiągnięcia przez ten kapitał wysokości co najmniej jednej trzeciej kapitału zakładowego. Do kapitału zapasowego przelewa się pozostałe po pokryciu kosztów emisji nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej; c) kapitał z aktualizacji wyceny obejmuje wartość aktualizacji rzeczowych aktywów trwałych, skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży, różnice kursowe z wyceny aktywów netto w podmiotach zagranicznych, różnice kursowe powstałe z przeliczenia wyniku oddziału zagranicznego po średnim kursie ważonym ustalonym na dzień bilansowy w stosunku do średniego kursu NBP oraz wartość podatku odroczonego dla pozycji stanowiących różnice przejściowe odniesione na kapitał z aktualizacji wyceny. W bilansie kapitał z aktualizacji wyceny prezentowany jest w ujęciu netto; Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15

16 d) kapitał rezerwowy służący celom określonym w statucie tworzony jest z odpisów z zysku oraz z rozwiązania rezerw utworzonych z funduszu restrukturyzacyjnego; e) zysk netto stanowi zysk wynikający z rachunku zysków i strat za okres, za który sporządzane jest sprawozdanie. Zysk netto uwzględnia podatek dochodowy. 10. Kursy walut przyjęte przy sporządzeniu sprawozdania finansowego EUR Kurs obowiązujący na ostatni dzień okresu*/ 4,0790 4,7170 Kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca 4,5182 4,4474 danego okresu **/ Najwyższy kurs w okresie 4,9149 4,7170 Najniższy kurs w okresie 4,0518 3,9773 */ kurs przyjęty do przeliczenia pozycji bilansowych **/ kurs przyjęty do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych w sprawozdaniu finansowym. Dane ujęte w sprawozdaniach finansowych Oddziału Banku w Paryżu oraz spółek zagranicznych wycenionych metodą praw własności zostały przeliczone następująco: a) do przeliczenia pozycji bilansowych zastosowano średnie kursy ogłoszone przez NBP na dzień r., które wynosiły: - 2,9904 zł za 1 USD, - 0,5642 zł za 1 UAH, - 4,0790 zł za 1 EUR, b) do przeliczenia pozycji rachunku zysków i strat zastosowano średnie arytmetyczne średnich kursów na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca 2004 roku, które wyniosły: - 3,6393 zł za 1 USD, - 0,6835 zł za 1 UAH, - 4,5182 zł za 1 EUR, Do przeliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą za rok 2004 zastosowano kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla EUR na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2004 r., który wyniósł 4,5182 za 1 EUR, Do przeliczenia zysku netto na jedną akcję zwykłą za rok 2003 zastosowano kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla EUR na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2003 r., który wyniósł 4,4474 za 1 EUR, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 16

17 Do przeliczenia zadeklarowanej dywidendy za rok 2004 zastosowano kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla EUR na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2004 roku, który wyniósł 4,5182 za 1 EUR, Do przeliczenia wypłaconej dywidendy za rok 2003 zastosowano kurs stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP dla EUR na ostatni dzień każdego z dwunastu miesięcy 2003 roku, który wyniósł 4,4474 za 1 EUR. 11. Pozycje bilansu, rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych ze sprawozdania finansowego, przeliczone na EUR Pozycje bilansu, rachunku zysku i strat oraz podstawowe pozycje rachunku przepływów środków pieniężnych zostały przeliczone na walutę EUR wg kursów przedstawionych w tabeli w nocie 10. Różnice kursowe powstałe z przeliczenia poszczególnych pozycji na EUR ujęte są w wyodrębnionej pozycji bilansu. Bilans stan na dzień Aktywa w tys. PLN EUR PLN EUR I. Kasa, operacje z bankiem centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym III. Należności od sektora finansowego W rachunku bieżącym Terminowe IV. Należności od sektora niefinansowego W rachunku bieżącym Terminowe V. Należności od sektora budżetowego W rachunku bieżącym Terminowe VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości niematerialne i prawne wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa Przejęte aktywa - do zbycia Pozostałe XVI. Rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rozliczenia międzyokresowe Aktywa razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 17

18 Bilans (cd.) Stan na dzień Pasywa w tys. PLN EUR PLN EUR I. Zobowiązania wobec banku centralnego II. Zobowiązania wobec sektora finansowego Bieżące Terminowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego Lokaty oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe Pozostałe, w tym: a) bieżące b) terminowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego Bieżące Terminowe V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Krótkoterminowe Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone Rozliczenia międzyokresowe kosztów Ujemna wartość firmy Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe b) długoterminowe Xi. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe XVIII. Różnice z przeliczenia bilansu na EUR XIX. Zysk (strata) z lat ubiegłych XX. Zysk (strata) netto Pasywa razem Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 18

19 Rachunek zysków i strat od do rok bieżący od do rok bieżący od do rok poprzedni od do rok poprzedni w tys. PLN EUR PLN EUR I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (I-II) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty prowizji VI. Wynik z tytułu prowizji (IV-V) VII. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu Od jednostek zależnych Od jednostek współzależnych Od jednostek stowarzyszonych Od innych jednostek VIII. Wynik operacji finansowych IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik działalności bankowej XI. Pozostałe przychody operacyjne XII. Pozostałe koszty operacyjne XIII. Koszty działania banku XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV- XVI) XVIII. Wynik działalności operacyjnej XIX. Wynik operacji nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto XXI. Podatek dochodowy Część bieżąca Część odroczona XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności XXIV. Zysk (strata) netto Zysk (strata) netto (zannualizowany) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) 8,08 1,79 5,55 1,25 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN/EUR) - - 5,54 1,25 Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 19

20 Rachunek przepływu środków pieniężnych Stan na dzień w tys. PLN EUR PLN EUR A. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej C. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej D. Przepływy pieniężne netto, razem Główne różnice między polskimi zasadami rachunkowości (PZR) a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) Poniższy opis głównych różnic pomiędzy PZR i MSSF opiera się na standardach MSSF, obowiązujących na dzień 1 stycznia 2004 r. Grupa Kapitałowa Banku Pekao S.A., w której podmiotem dominującym jest Bank, jest zobowiązana sporządzić swoje pierwsze skonsolidowane sprawozdanie finansowe zgodnie z MSSF przyjętymi przez Unię Europejską za rok Przy sporządzaniu pierwszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, będzie miał zastosowanie MSSF 1. Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (IASB) wprowadziła w 2004 roku wiele zmian do obowiązujących standardów rachunkowości oraz opublikowała nowe standardy. Poza tym, proces przyjmowania MSSF przez Unię Europejską nie uwzględnił MSR 39 w całości i nadal trwa w odniesieniu do niektórych standardów. Proces przyjmowania MSSF może również mieć wpływ na zaprezentowane różnice. W związku z tym, jest możliwe, że standardy MSSF, które Grupa zastosuje przy sporządzaniu swojego pierwszego sprawozdania finansowego zgodnego z MSSF zawierającego dane porównywalne za rok 2004 będą różnić się od standardów, które były użyte do opisu głównych różnic pomiędzy PZR i MSSF. Ponadto, zgodnie z MSSF, tylko kompletne sprawozdanie finansowe składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym i rachunku przepływów pieniężnych, wraz z porównywalnymi danymi finansowymi i informacją dodatkową, przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Grupy, wynik finansowy działalności gospodarczej oraz przepływy pieniężne zgodnie z MSSF. Główne różnice pomiędzy polskimi zasadami rachunkowości a Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zostały przedstawione poniżej: Wycena aktywów i pasywów według zamortyzowanego kosztu Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków, z późniejszymi zmianami, przewiduje przedłużenie do 1 stycznia 2005 r. terminu wprowadzenia wyceny aktywów i pasywów finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Międzynarodowy Standard Rachunkowości MSR 39 zobowiązuje do zastosowania wyceny niektórych aktywów i pasywów finansowych według zamortyzowanego kosztu z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej. Bank wprowadził zasadę wyceny według wartości godziwej dłużnych papierów wartościowych dostępnych do sprzedaży, od których przychody z tytułu odsetek rozpoznawane są w oparciu o efektywną stopę procentową. Dłużne papiery wartościowe utrzymywane do zapadalności, należności z tytułu leasingu Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 20

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności

zasada ciągłości zasada kontynuacji zasada memoriału i współmierności zasada ostrożności zasada zakazu kompensat zasada istotności WPROWADZENIE 1. Fortis Bank Polska S.A. (zwany dalej Bankiem) z siedzibą w Warszawie 02-676, ul. Postępu 15, prezentuje raport roczny obejmujący dane finansowe wg stanu na 31.12.2004 r. oraz dane porównywalne

Bardziej szczegółowo

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA

Dla Akcjonariuszy Banku Przemysłowo-Handlowego PBK SA RAPORT BIEGŁEGO REWIDENTA Z PRZEGLĄDU PÓŁROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEGO PBK SA OBEJMUJĄCEGO OKRES OD 1 STYCZNIA 2002 ROKU DO 30 CZERWCA

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna

Skonsolidowany raport kwartalny. Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Narodowego Funduszu Inwestycyjnego MIDAS Spółka Akcyjna za 2 kwartał 2007 roku Zawierający skrócone śródroczne sprawozdanie finansowe NFI MIDAS S.A. 1

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr

1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr WPROWADZENIE 1. Nazwa, siedziba, podstawowy przedmiot działalności Spółki oraz właściwy sąd lub inny organ prowadzący rejestr Globe Trade Centre spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona

Bardziej szczegółowo

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna

Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Raport roczny SAF-R 2010 Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Midas Spółka Akcyjna Zawierający: Wybrane dane finansowe Pismo Zarządu Oświadczenie Zarządu Opinię z badania sprawozdania finansowego Raport

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku

NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku NWAI Dom Maklerski S.A. Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe 2014 Dom Maklerski NWAI S.A. WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok 2014 zakończony dnia roku zgodne z MSSF UE (w milionach złotych) zakończony dnia 31 marca 2014 roku zgodne z MSSF (w tysiącach

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012

Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 Warszawa, marzec 2013 Spis treści Skonsolidowany rachunek zysków i strat... 3 Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013

Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Sprawozdanie Finansowe Rainbow Tours S.A. za rok 2013 Rainbow Tours S.A. 1 Wybrane dane finansowe Rainbow Tours S.A. zawierające podstawowe pozycje skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego (również

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE PRIMA MODA S.A. ZA ROK 2010 INFORMACJE OGÓLNE I. Dane jednostki: Nazwa: Forma prawna: Siedziba: Kraj rejestracji: Podstawowy przedmiot działalności: Organ prowadzący rejestr: PRIMA

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

PGE Dom Maklerski S.A.

PGE Dom Maklerski S.A. Sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF UE za okres od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 roku. 12 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe

Sprawozdanie Finansowe IPOPEMA Securities S.A. Sprawozdanie Finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 20 marca 2015 roku Oświadczenie o zgodności Zarząd IPOPEMA Securities S.A. oświadcza, że: wedle

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku

Jednostkowe sprawozdanie finansowe FARMACOL S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku. Katowice, 21marca 2014 roku Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013 roku Katowice, 21marca 2014 roku str. 1 SPIS TREŚCI 1. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 2. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku

Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku Załącznik do uchwały nr 77/B/2011 Zarządu Banku z dnia 1 marca 2011 r. Sprawozdanie finansowe Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku WYBRANE

Bardziej szczegółowo

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok

Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy kapitałowej BNP Paribas Banku Polska Spółka Akcyjna za 2013 rok BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Suwak 3, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku

JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA. ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku. Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku JEDNOSTKOWYRAPORT ROCZNY KREZUSSPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2013 roku DO 30 LISTOPADA 2014 roku Toruń, dnia 16 lutego 2015 roku Wybrane dane finansowe WYBRANE DANE FINANSOWE KREZUS (WG MSSF) Rok

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok

Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Sprawozdanie Finansowe mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za 2014 rok Wybrane dane finansowe Poniższe wybrane dane finansowe stanowią informację uzupełniającą do

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2014 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Atende S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2013 r. Spis treści 1. Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 4 2. Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów...

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK

GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK GRUPA KAPITAŁOWA ŻYWIEC S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2013 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. Spis treści Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej...

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. Jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 4 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl

Puławska 15. 525-000-77-38 016298263 www.pkobp.pl KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAB-R 2004 (zgodnie 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku

Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. dnia 31 grudnia 2013 roku Dom Inwestycyjny Xelion Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe sporządzone za rok obrotowy zakończony dnia - 1 - Spis treści Strona SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW - 3 - SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 września 2013 r.

Warszawa, dnia 9 września 2013 r. Skonsolidowany raport roczny obejmujący okres od 1 lipca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. sporządzony według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej Warszawa, dnia 9 września 2013 r. OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo