(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "(dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank)"

Transkrypt

1 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. Formularz SABQSr 4/2004 (kwartał/rok) (dla grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest bank) Zgodnie z 1 ust. 2, 57 ust. 2 i i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz. U. Nr 139, poz.1569) Zarząd Spółki BRE Banku SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za czwarty kwartał 2004 roku: dnia 7 lutego 2005 (data przekazania) w tys. zł. w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE okres od do okres od do okres od do okres od do I. Przychody z tytułu odsetek II. Przychody z tytułu prowizji III. Wynik na działalności bankowej IV. Wynik na działalności operacyjnej ( ) (39 644) V. Zysk (strata) brutto ( ) (45 469) VI. Zysk (strata) netto ( ) (61 624) VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej X. Przepływy pieniężne netto, razem XI. Aktywa razem XII. Zobowiązania wobec banku centralnego XIII. Zobowiązania wobec sektora finansowego XIV. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego XV. Kapitał własny XVI. Kapitał zakładowy XVII. Liczba akcji XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/eur) XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/eur) XX. Współczynnik wypłacalności XXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) (9.70) 0.39 (2.15) 0.09 XXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) XXIII. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/eur) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

2 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. SKONSOLIDOWANY BILANS (w tys. zł.) koniec kwartału stan na stan na stan na stan na koniec poprz. koniec kwartału kwartału koniec poprz. kwartału Aktywa I. Kasa, operacje z bankiem centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym III. Należności od sektora finansowego Należności krótkoterminowe a) W rachunku bieżącym b) pozostałe należności krótkoterminowe Należności długoterminowe IV. Należności od sektora niefinansowego Należności krótkoterminowe a) W rachunku bieżącym b) pozostałe należności krótkoterminowe Należności długoterminowe V. Należności od sektora budżetowego Należności krótkoterminowe a) W rachunku bieżącym b) pozostałe należności krótkoterminowe Należności długoterminowe VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Należności od jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zależnych Współzależnych 3. Stowarzyszonych IX. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych wycenianych metodą praw własności X. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych wycenianych metodą praw własności XI. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności XII. Udziały lub akcje w innych jednostkach XIII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIV. Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy XV. Wartość firmy jednostek podporządkowanych XVI. Rzeczowe aktywa trwałe XVII. Inne aktywa Przejęte aktywa do zbycia Zapasy Pozostałe XVIII. Rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m Pasywa I. Zobowiązania wobec Banku Centralnego 901 II. Zobowiązania wobec sektora finansowego Zobowiązania krótkoterminowe a) W rachunku bieżącym b) pozostałe zaobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego Zobowiązania krótkoterminowe a) w rachunku bieżącym, w tym: oszczędnościowe b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe, w tym: oszczędnościowe Zobowiązania długoterminowe, w tym: oszczędnościowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego Zobowiązania krótkoterminowe a) W rachunku bieżącym b) pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 2

3 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Krótkoterminowe Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Zobowiązania wobec jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Zależnych Współzależnych 3. Stowarzyszonych IX. Fundusze specjalne i inne zobowiązania X. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone Rozliczenia międzyokresowe kosztów Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone XI. Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych XII. Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe b) długoterminowe XIII. Zobowiązania podporządkowane XIV. Kapitały mniejszości XV. Kapitał zakładowy XVI. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XVII Akcje własne (wielkość ujemna) XVIII. Kapitał zapasowy XIX. Kapitał z aktualizacji wyceny (1 988) XX. Pozostałe kapitały rezerwowe XXI. Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (842) (653) (244) Dodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe (3 487) (7 634) (12 630) (12 110) XXII. Zysk (strata) z lat ubiegłych XXIII. Zysk (strata) netto ( ) P a s y w a r a z e m Współczynnik wypłacalności Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) SKONSOLIDOWANE POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału stan na stan na stan na stan na koniec poprz. koniec kwartału kwartału koniec poprz. kwartału I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe (z tytułu) należności faktoringowe zobowiązania faktoringowe prawo nabycia akcji P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 3

4 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. IV kwartał SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT okres od do okres od do IV kwartał (rok poprz.) okres od do (rok poprz.) okres od do I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (III) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty z tytułu prowizji VI. Wynik z tytułu prowizji (IVV) VII. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów VIII. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów IX. Koszty sprzedaży X. Wynik ze sprzedaży (VIIVIIIIX) XI. Przychody z udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu Od jednostek zależnych Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych Od innych jednostek XII. Wynik operacji finansowych (11 873) (10 156) XIII. Wynik z pozycji wymiany XIV. Wynik działalności bankowej XV. Pozostałe przychody operacyjne XVI. Pozostałe koszty operacyjne XVII. Koszty działania banku i koszty ogólnego zarządu XVIII. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XIX. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe Aktualizacja wartości aktywów finansowych XX. Rozwiązanie rezerw i aktualizacja wartości Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogólne ryzyko bankowe Aktualizacja wartości aktywów finansowych (148) (1 106) XXI. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XIX XX) XXII. Wynik na działalności operacyjnej ( ) ( ) (24 379) XXIII. Wynik na operacjach nadzwyczajnych (3) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XXIV.Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych XXV. Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych XXVI. Zysk (strata) brutto ( ) ( ) (28 815) XXVII. Podatek dochodowy Część bieżąca (17 944) Część odroczona XXVIII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) XXIX. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek (3 757) podporządkowanych wycenianych metodą praw własności (12 943) (9 456) (386) XXVI. (Zyski) straty mniejszości (13 040) (3 208) XXVII. Zysk (strata) netto ( ) ( ) (66 360) Zysk (strata) netto (za 12 miesięcy) ( ) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (10.77) 0.39 Średnia ważona liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 4

5 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. IV kwartał IV kwartał (rok poprz.) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM okres od do okres od do okres od do (rok poprz.) okres od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (6 464) b) korekty błędów podstawowych (736) 134 (2 540) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) (4 545) b) zmniejszenia (z tytułu) (4 545) 3.1 Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego (2) (1 856) a) zwiększenia (z tytułu) (2) emisji akcji powyżej wartości nominalnej podziału zysku (ustawowo) (8) (1) podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) wyłączenie z konsolidacji w związku ze sprzedażą spółki dopłat wspólników objęcie spółki konsolidacją sprzedaży środków trwałych pozostałe 10 (1) 122 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty kosztów z tytułu emisji likwidacja kapitału w związku z wypłatą akcjonariuszom wyłączenie z konsolidacji w związku ze sprzedażą spółki korekta agio w związku z wypłatą akcjonariuszom różnice kursowe pozostałe 4.2. Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (1 988) (8 643) 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny (5 281) (24 089) a) zwiększenia (z tytułu) różnic kursowych odroczonego podatku dochodowego aktualizacji wartości papierów dostępnych do sprzedaży (2 291) aktualizacji wartości finansowych aktywów trwałych (5 608) wyłączenie z konsolidacji w związku ze sprzedażą spółki pozostałe b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych różnic kursowych odroczonego podatku dochodowego aktualizacji wartości papierów dostępnych do sprzedaży (2 042) aktualizacji wartości finansowych aktywów trwałych (4 502) wyłączenie z konsolidacji w związku ze sprzedażą spółki pozostałe (921) 134 (1 357) Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (1 988) (1 988) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 5

6 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego (1 595) a) zwiększenia (z tytułu) podział zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) wyłączenie z konsolidacji w związku ze sprzedażą spółki Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych ( ) a) zwiększenia (z tytułu) odpis z zysku na kapitał rezerwowy włączenie spółki do konsolidacji zabezpiecznie na obniżenie kapitału na wypłatę dywidendy pozostałe (1) 36 b) zmniejszenia (z tytułu) (2) przekwalifikowanie do kapitału zapasowego wypłata dywidendy zaliczkowa wypłata dywidend wyłączenie z konsolidacji w związku ze sprzedażą spółki pokrycie straty pozostałe (2) Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych (842) (842) (244) (244) 9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu ( ) 9.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych (736) Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych Zmiana zysku z lat ubiegłych (340) (2 313) (7 409) a) zwiększenia ( z tytułu) (807) 305 podział zysku z lat ubiegłych włączenie spółki do konsolidacji metodą pełną wyłączenie z konsolidacji w związku ze sprzedażą spółki różnice kursowe pozostałe (1 044) 6 b) zmniejszenia (z tytułu) (8) odpis z zysku na fundusz ryzyka ogólnego odpis z zysku na kapitał rezerwowy odpis z zysku na kapitał zapasowy (8) odpis z zysku na dywidendę dla akcjonariusza (956) odpis z zysku na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 6 różnic kursowych pozostałe (288) Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu (25 388) (19 332) (20 601) ( ) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (602) (6 257) (9 519) b) korekty błędów podstawowych (1 103) (2 980) 9.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych (25 990) (26 692) (20 601) ( ) 9.7. Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia włączenie spółki do konsolidacji pozostałe b) zmniejszenia (z tytułu) (702) 4 ( ) pokrycie z kapitału zapasowego 4 (2 855) wyłączenia z konsolidacji w zwiazku ze sprzedażą spółki pokrycie z kapitału rezerwowego (702) ( ) 9.8. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (25 990) (25 990) (19 332) (19 332) 9.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto ( ) ( ) a) zysk netto b) strata netto ( ) ( ) II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 6

7 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. IV kwartał SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWU ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH okres od do okres od do IV kwartał (rok poprz.) okres od do (rok poprz.) okres od do A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto ( ) ( ) (66 360) II. Korekty razem: Zyski (straty) mniejszości (7 906) (4 825) Udział w ( zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja, w tym: odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych i ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych Zyski/straty z tytułu różnic kursowych ( ) ( ) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (22 360) (6 656) 7. Zmiany stanu rezerw ( ) ( ) 8. Zmiana stanu zapasów 9. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych ( ) Zmiana stanu należności od sektora finansowego (33 429) ( ) Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora ( ) budżetowego ( ) Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostałych papierów (31 230) wartościowych i innych aktywów finansowych ( ) ( ) ( ) 14. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego ( ) 15. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu ( ) ( ) ( ) 17. Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych ( ) ( ) ( ) Zmiana stanu innych zobowiązań (38 141) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (57 252) (23 615) Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych 344 (6 800) Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/) metoda pośrednia B.Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych (21 578) Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (3 616) 6. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 7

8 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. II. Wydatki Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych (7 702) Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych (9 920) Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych (2 919) 5. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej I. Wpływy z działalności finansowej Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego Emisja dłużnych papierów wartościowych Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału Inne wpływy finansowe II. Wydatki ( ) Spłata długoterminowych kredytów na rzecz innych banków Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego 3. Wykup dłużnych papierów wartościowych ( ) 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowegp 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych (1 134) 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości 9. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 10. Nabycie akcji własnych Inne wydatki finansowe Pozostałe wydatki III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/B+/C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (21 477) (42 312) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 8

9 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS (w tys. zł.) koniec kwartału stan na stan na stan na stan na koniec poprz. koniec kwartału kwartału koniec poprz. kwartału A k t y w a I. Kasa, operacje z bankiem centralnym II. Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w banku centralnym III. Należności od sektora finansowego W rachunku bieżącym Terminowe IV. Należności od sektora niefinansowego W rachunku bieżącym Terminowe V. Należności od sektora budżetowego W rachunku bieżącym Terminowe VI. Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu VII. Dłużne papiery wartościowe VIII. Udziały lub akcje w jednostkach zależnych IX. Udziały lub akcje w jednostkach współzależnych X. Udziały lub akcje w jednostkach stowarzyszonych (4 902) (1 707) XI. Udziały lub akcje w innych jednostkach XII. Pozostałe papiery wartościowe i inne aktywa finansowe XIII. Wartości niematerialne i prawne, w tym: wartość firmy XIV. Rzeczowe aktywa trwałe XV. Inne aktywa Przejęte aktywa do zbycia Pozostałe XVI. Rozliczenia międzyokresowe Z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rozliczenia międzyokresowe A k t y w a r a z e m P a s y w a I. Zobowiązania wobec banku centralnego 901 II. Zobowiązania wobec sektora finansowego Bieżące Terminowe III. Zobowiązania wobec sektora niefinansowego Rachunki oszczędnościowe, w tym: a) bieżące b) terminowe Pozostałe, w tym: a) bieżące b) terminowe IV. Zobowiązania wobec sektora budżetowego Bieżące Terminowe V. Zobowiązania z tytułu sprzedanych papierów wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu VI. Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych Krótkoterminowe Długoterminowe VII. Inne zobowiązania z tytułu instrumentów finansowych VIII. Fundusze specjalne i inne zobowiązania Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 9

10 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. IX. Koszty i przychody rozliczane w czasie oraz zastrzeżone Rozliczenia międzyokresowe kosztów Ujemna wartość firmy 3. Pozostałe przychody przyszłych okresów oraz zastrzeżone X. Rezerwy Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe rezerwy a) krótkoterminowe b) długoterminowe XI. Zobowiązania podporządkowane XII. Kapitał zakładowy XIII. Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) XIV. Akcje własne (wielkość ujemna) XV. Kapitał zapasowy XVI. Kapitał z aktualizacji wyceny (1 636) XVII. Pozostałe kapitały rezerwowe XVIII. Zysk (strata) z lat ubiegłych (8 704) (8 333) (11 975) (11 975) XIX. Zysk (strata) netto ( ) P a s y w a r a z e m Współczynnik wypłacalności Wartość księgowa Liczba akcji Wartość księgowa na jedną akcję ( w zł) Rozwodniona liczba akcji Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) POZYCJE POZABILANSOWE koniec kwartału stan na stan na stan na stan na koniec poprz. koniec kwartału kwartału koniec poprz. kwartału I. Pozabilansowe zobowiązania warunkowe udzielone i otrzymane Zobowiązania udzielone: a) finansowe b) gwarancyjne Zobowiązania otrzymane: a) finansowe b) gwarancyjne II. Zobowiązania związane z realizacją operacji kupna/sprzedaży III. Pozostałe, w tym: inne P o z y c j e p o z a b i l a n s o w e r a z e m Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 10

11 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT IV kwartał okres od do okres od do IV kwartał (rok poprz.) okres od do (rok poprz.) okres od do I. Przychody z tytułu odsetek II. Koszty odsetek III. Wynik z tytułu odsetek (III) IV. Przychody z tytułu prowizji V. Koszty prowizji VI. Wynik z tytułu prowizji (IVV) VII. Przychody udziałów lub akcji, pozostałych papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych, o zmiennej kwocie dochodu Od jednostek zależnych Od jednostek współzależnych 3. Od jednostek stowarzyszonych Od innych jednostek VIII. Wynik operacji finansowych (5 904) IX. Wynik z pozycji wymiany X. Wynik działalności bankowej XI. Pozostałe przychody operacyjne XII. Pozostałe koszty operacyjne XIII. Koszty działania banku XIV. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych XV. Odpisy na rezerwy i aktualizacja wartości Odpisy na rezerwy celowe i na ogólne ryzyko bankowe Aktualizacja wartości aktywów finansowych XVI. Rozwiązanie rezerw i zmniejszenia dotyczące aktualizacji wartości Rozwiązanie rezerw celowych i rezerw na ogóle ryzyko bankowe Aktualizacja wartości aktywów finansowych (159) XVII. Różnica wartości rezerw i aktualizacji (XV XVI) (4 529) (17 175) XVIII. Wynik działalności operacyjnej ( ) ( ) (40 123) XIX. Wynik operacjach nadzwyczajnych Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne XX. Zysk (strata) brutto ( ) ( ) (40 107) XXI. Podatek dochodowy Część bieżąca (25 424) Część odroczona XXII. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty) XXIII. Udział w zyskach (stratach) netto jednostek (3 964) podporządkowanych metodą praw własności (18 879) (14 510) (4 427) XXIV. Zysk (strata) netto ( ) ( ) (67 589) Zysk (strata) netto (zannualizowany) ( ) Średnia ważona liczba akcji zwykłych Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) (11.00) 0.23 Średnia ważona przewidywana liczba akcji zwykłych Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 11

12 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. IV kwartał IV kwartał (rok poprz.) ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM okres od do okres od do okres od do (rok poprz.) okres od do I. Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (9 519) b) korekty błędów podstawowych (1 211) (341) (2 456) I.a. Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1. Kapitał zakładowy na początek okresu Zmiany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji b) zmniejszenia (z tytułu) umorzenia akcji 1.2. Kapitał zakładowy na koniec okresu Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1. Zmiana należnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2. Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3. Akcje własne na początek okresu a) zwiększenia (z tytułu) (4 545) zakupu (4 545) b) zmniejszenia (z tytułu) (4 545) wydania akcjonariuszom w wyniku połączenia (4 545) 3.1 Akcje własne na koniec okresu 4. Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyżej wartości nominalnej podziału zysku (ustawowo) podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) sprzedaż środków trwałych pozostałe 1 b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty kosztów z tytułu emisji Kapitał zapasowy na koniec okresu Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu (1 636) (3 045) 5.1. Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny (5 944) (22 953) a) zwiększenia (z tytułu) różnic kursowych odroczonego podatku dochodowego aktualizacji wartości trwałych aktywów finansowych aktualizacji wartości papierów dostępnych do sprzedaży (2 980) b) zmniejszenia (z tytułu) zbycia środków trwałych różnic kursowych odroczonego podatku dochodowego aktualizacji wartości trwałych aktywów finansowych aktualizacji wartości papierów dostępnych do sprzedaży (2 042) Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu (1 636) (1 636) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 12

13 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. 6. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na początek okresu Zmiany funduszu ogólnego ryzyka bankowego a) zwiększenia (z tytułu) podział zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2. Fundusz ogólnego ryzyka bankowego na koniec okresu Inne pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany innych pozostałych kapitałów rezerwowych ( ) a) zwiększenia (z tytułu) odpis z zysku na kapitał rezerwowy podział zysku b) zmniejszenia (z tytułu) pokrycia straty inne (wynikające z zaokrągleń) Inne pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu (8 333) (6 769) (12 443) ( ) 8.1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych (1 211) Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 8.3. Zmiana zysku z lat ubiegłych (1 836) a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) odpis na kapitał rezerwowy odpis na fundusz ogólnego ryzyka bankowego zasilenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych różnic kursowych na dywidendę dla akcjonariuszy 8.4. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu (19 201) (12 443) (12 443) ( ) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości (602) (6 257) (9 519) b) korekty błędów podstawowych (1 103) (2 924) 8.6. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do (19 803) (19 803) (12 443) ( ) danych porównywalnych 8.7 Zmiana straty z lat ubiegłych a) zwiększenia (z tytułu) przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) ( ) pokrycie z kapitału rezerwowego ( ) 8.8.Strata z lat ubiegłych na koniec okresu (19 803) (19 803) (12 443) (12 443) 8.9. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu (8 704) (8 704) (11 975) (11 975) 9. Wynik netto ( ) ( ) a) zysk netto b) strata netto ( ) ( ) II. Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) III. Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 13

14 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. IV kwartał IV kwartał (rok poprz.) RACHUNEK PRZEPŁYWU okres od do okres od do okres od do (rok poprz.) okres od do ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej metoda pośrednia I. Zysk (strata) netto ( ) ( ) (67 589) II. Korekty razem: Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności Amortyzacja (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych ( ) ( ) Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej (21 585) (14 112) 6. Zmiany stanu rezerw ( ) ( ) 7. Zmiana stanu dłużnych papierów wartościowych ( ) Zmiana stanu należności od sektora finansowego ( ) Zmiana stanu należności od sektora niefinansowego i sektora ( ) budżetowego (24 742) ( ) ( ) Zmiana stanu należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Zmiana stanu udziałów lub akcji, pozostach papierów wartościowych i innych aktywów finansowych ( ) ( ) ( ) 12. Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora finansowego ( ) Zmiana stanu zobowiązań wobec sektora niefinansowego i sektora budżetowego Zmiana stanu zobowiązań z tytułu sprzedanych papierów ( ) wartościowych z udzielonym przyrzeczeniem odkupu ( ) ( ) Zmiana stanu zobowiązań z tytułu papierów wartościowych ( ) ( ) 16. Zmiana stanu innych zobowiązań ( ) Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych (55 401) (61 035) Zmiana stanu przychodów przyszłych okresów i zastrzeżonych Inne korekty III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/II) metoda pośrednia B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej I. Wpływy Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach wspólzależnych Zbycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych Zbycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (70) (253) Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 7. Inne wpływy inwestycyjne II. Wydatki Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach zależnych Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach współzależnych Nabycie udziałów lub akcji w jednostkach stowarzyszonych (136) Nabycie udziałów lub akcji w innych jednostkach, pozostałych papierów wartościowych i innych aktywów finansowych Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne Inne wydatki inwestycyjne III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (III) Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 14

15 BRE Bank SA SABQSr w tys zł. C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej ( ) I. Wpływy Zaciągnięcie długoterminowych kredytów od innych banków Zaciągnięcie długoterminowych pożyczek od innych niż banki podmiotów sektora finansowego Emisja dłużnych papierów wartościowych Zwiększenie stanu zobowiązań podporządkowanych 5. Wpływy netto z emisji akcji i dopłat do kapitału Inne wpływy finansowe II. Wydatki Spłata długoterminowych kredytów na rzecz banków Spłata długoterminowych pożyczek na rzecz innych niż banki podmiotów sektora finansowego Wykup dłużnych papierów wartościowych 4. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 5. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6. Zmniejszenie stanu zobowiązań podporządkowanych 7. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 8. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 9. Nabycie akcji własnych Inne wydatki finansowe III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (III) ( ) D. Przepływy pieniężne netto, razem (A+/B+/C) E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych (21 351) (42 186) (62 644) F. Środki pieniężne na początek okresu G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/ D), w tym: o ograniczonej możliwości dysponowania Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 15

16 KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2004 ROKU Zasady przyjęte przy sporządzaniu skonsolidowanego raportu kwartalnego. Skonsolidowany raport kwartalny obejmuje bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych sporządzone zgodnie z: Ustawą o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U. Nr 121 poz. 591 wraz z późniejszymi zmianami), Ustawą Prawo bankowe z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 140 poz. 939 wraz z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz. U. Nr 149 poz wraz z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań holdingu finansowego (Dz. U. Nr 152 poz. 1728), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2003 r. w sprawie zasad tworzenia rezerw na ryzyko związane z działalnością banków (Dz. U. Nr 218 poz. 2147), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz. U. Nr 149 poz wraz z późniejszymi zmianami), Ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego 1992 r. (Dz. U. Nr 106 poz. 482 wraz z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wzorcowego planu kont dla banków (Dz. U. Nr 152 poz. 1727), Uchwałą Nr 6/2001 Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 12 grudnia 2001 r., w sprawie określenia szczegółowych zasad ustalania wysokości funduszy własnych banków, z uwzględnieniem zaleceń Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego przedstawionych w liście do banków NBBNPIII52328/582/04 z dnia 6 września 2004 r., Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 139, poz wraz z późniejszymi zmianami), Rozporządzeniem Rady Ministrów z 16 października 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków, jakim powinien odpowiadać prospekt emisyjny oraz skrót prospektu (Dz. U. Nr 139, poz wraz z późniejszymi zmianami). Dane zawarte w raporcie zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, w tym rezerwy na przejściową różnicę z tytułu podatku dochodowego, o której mowa w ustawie o rachunkowości oraz odpisów aktualizujących wartość składników majątku. Szczegółowy opis zasad rachunkowości i wyceny stosowanych w Grupie Kapitałowej BRE Banku SA ( Grupie ) przedstawiony został w skonsolidowanym raporcie za I półrocze 2004 r. opublikowanym w dniu 30 września 2004 r. 1

17 Kursy EUR zastosowane do przeliczeń Do przeliczenia danych prezentowanych w raporcie na EUR zastosowano następujące kursy: poszczególne pozycje aktywów i pasywów bilansu przeliczone zostały według średniego kursu obowiązującego na dzień 31 grudnia 2004 r., ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, tj 4,0790 PLN za 1 EUR; (dane na 31 grudnia 2003 r. odpowiednio wg kursu 4,7170 PLN za 1 EUR), poszczególne pozycje rachunku zysków i strat za 12 miesięcy 2004 r. przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień każdego z 12 miesięcy 2004 r. Tak wyliczony średni kurs wyniósł 4,5182 PLN za 1 EUR. (Dane na 31 grudnia 2003 r. odpowiednio wg kursu 4,4474 PLN za 1 EUR). Struktura Grupy BRE Banku SA Zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości, Grupa obejmuje wszystkie istotne dla sprawozdań finansowych jednostki zależne i stowarzyszone inne niż jednostki nabyte wyłącznie w celu odsprzedaży. Zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych holdingu finansowego, jednostki zależne oraz stowarzyszone, które spełniają kryteria klasyfikacji jako bank, instytucja kredytowa lub instytucja finansowa lub przedsiębiorstwo pomocnicze usług bankowych w rozumieniu ustawy Prawo bankowe zostały objęte skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym. W dniu 28 grudnia 2004 r. BRE Bank zbył akcje spółki RHEINHYPBRE Bank Hipoteczny stanowiące 100% kapitału zakładowego i głosów na WZA spółki. Porównywalność danych finansowych Z uwagi na fakt, iż w 2004 r. spółka RHEINHYPBRE Bank Hipoteczny znajdowała się portfelu Banku, wyniki spółki za 2004 r. zostały włączone do skonsolidowanego rachunku zysków i strat metodą pełną. Natomiast skonsolidowany bilans na 31 grudnia 2004 r., nie obejmuje już pozycji bilansowych spółki RHEINHYPBRE Bank Hipoteczny. W końcu 2004 r. dokonano przeniesienia do pozycji Wartości niematerialne i prawne nakładów wykazywanych w poprzednich okresach w pozycji Rzeczowy majątek trwały. W celu doprowadzenia do porównywalności dokonano odpowiednich korekt tych pozycji w odniesieniu do wszystkich okresów prezentowanych w sprawozdaniu. Na 30 września 2004 r. z pozycji Rzeczowy majątek trwały do pozycji Wartości niematerialne i prawne przeksięgowano kwotę tys. zł, na 31 grudnia 2003 r. kwotę tys. zł, a na 30 września 2003 r. kwotę tys. zł. Dane prezentowane w sprawozdaniu zostały doprowadzone do porównywalności również, jeśli chodzi o zmianę dotyczącą ujmowania wyceny instrumentów wbudowanych. W tym celu skorygowano odpowiednie pozycje bilansu i rachunku zysków i strat według stanu na dzień 31 grudnia 2003 r. W wyniku wprowadzonych zmian, w stosunku do poprzednio publikowanych raportów finansowych, zysk netto na dzień 31 grudnia 2003 r. zwiększył się o kwotę tys. zł. Natomiast zmniejszeniu uległ niepodzielony wynik z lat ubiegłych o kwotę tys. 2

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok)

Formularz SAB-QSr I/ 2004 (kwartał/rok) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - (Dz. U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r. Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki Banku Ochrony Środowiska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2006 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 86 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz.U. Nr 209, poz. 1744) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco

Zarząd Spółki podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2004 roku: dnia r. (data przekazania) II kwartał narastająco Formularz SAB-Q II/2004 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Fortis Bank

Bardziej szczegółowo

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu

Raport roczny Należności z tytułu zakupionych papierów wartościowych z otrzymanym przyrzeczeniem odkupu Raport roczny 2002 Aktywa Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 72 836 Dłużne papiery wartościowe uprawnione do redyskontowania w Banku Centralnym Należności od sektora finansowego 103 085 W rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków)

Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA SAB-QSr 3/2004 w tys. zł. Formularz SAB-QSr 3/2004 (dla banków) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. U.

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2003 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 57 ust.1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. (Dz.U. Nr 139, poz. 1569 i z 2002 r., Nr 31, poz. 280) Zarząd Spółki

Bardziej szczegółowo

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego ZAŁĄCZNIK Nr 2 ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, O KTÓRYM MOWA W ART. 45 USTAWY, DLA BANKÓW Wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje zakres informacji określony w przepisach

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/1999 (kwartał/rok) Pierwszy Polsko Amerykański Bank S.A. SABQ I / 99 w tys. zł. Formularz SABQ I/1999 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2000 (kwartał/rok) Pierwszy PolskoAmerykański Bank S.A. SABQ I/ w tys. zł Formularz SABQ I/2 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz.

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok)

Formularz SA-QS. III / 2004 (kwartał/rok) Formularz SAQS. III / 2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport finansowy za III kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś

P a s y w a I. Kapitał własny Kapitał zakładowy Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkoś Formularz SAQS. I / 2002 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok)

Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) Formularz SAB-Q I/2001 (kwartał/rok) (dla banków) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarząd Spółki Fortis Bank Polska S.A. podaje

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku

Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku Zarząd Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2005 roku w tys.zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 1 2005 okres od 20050101 do 20050331 2004 okres od 20040101

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za I półrocze 2005 roku w tys. zł w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2005 półrocze / 2004 półrocze / 2005 półrocze / 2004 I. Przychody netto

Bardziej szczegółowo

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku

Stalprodukt S.A. - Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał 2002 roku Stalprodukt S.A. Skonsolidowany raport finansowy za IV kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 okres od 0101 do 3112 I. Przychody netto ze

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 pro forma. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2004 r. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje okres od początku roku obrotowego 2004 oraz dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

2 kwartał narastająco okres od do

2 kwartał narastająco okres od do Zarząd Spółki Stalprodukt S.A. podaje do wiadomości raport kwartalny za II kwartał roku WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł 2 kwartał narastająco okres od 0101 do 3006 narastająco okres od 0101

Bardziej szczegółowo

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis)

Główny Księgowy : Katarzyna Dunowska. Zarząd Banku : ... (pieczęć i podpis) Nazwa banku LubuskoWielkopolski Bank Spółdzielczy z siedzibą w Drezdenku Adres siedziby Banku ul.chrobrego 7 66530 Drezdenko Nr kodu bankowego 83620005 BILANS poz. AKTYWA Stan na 31122016 r. Stan na 31122015

Bardziej szczegółowo

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002

TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS4-2002 TALEX SA Skonsolidowany raport kwartalny SAQS42002 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 4 kwartały 4 kwartały narastająco / 2002 okres od 020101 do 021231 narastająco / 2001 okres od 010101 do 011231 w tys.

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3

Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SA-QS3 Talex SA skonsolidowany raport kwartalny SAQS3 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 3 3 3 3 kwartały kwartały kwartały kwartały narastają narastają narastają narastają co / 2002 co / 2001 co / 2002

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 25. Strona 2 Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2003 2002 2003 2002 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 517 766 393 706 116 420 101 741 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr 4/2003

Formularz SA-QSr 4/2003 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-QSr 4/ (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD strona tyt KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny QSr za 1 kwartał roku obrotowego 2006 obejmujący okres od 2006-01-01 do 2006-03-31 Zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 2000 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 84 775 Przychody z tytułu prowizji - 8 648 Wynik na działalności bankowej - 41 054 Zysk (strata) brutto - 4 483 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

Raport roczny w EUR

Raport roczny w EUR Raport roczny 1999 Podsumowanie w PLN Przychody z tytułu odsetek - 62 211 Przychody z tytułu prowizji - 8 432 Wynik na działalności bankowej - 32 517 Zysk (strata) brutto - 13 481 Zysk (strata) netto -

Bardziej szczegółowo

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł

CCC SA-QSr 4/2004 WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS. w tys. zł CCC SAQSr 4/2004 Skonsolidowany raport kwartalny SAQSr 4 / 2004 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q II / 2004r

Formularz SA-Q II / 2004r Formularz SA-Q II / 2004r (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 1 pkt 1 oraz 61 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III Wybrane dane finansowe ( rok bieżący ) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CERSANIT S.A. III kw 2005 (kwartał/rok) w tys. zł w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

Bardziej szczegółowo

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA

Noty do sprawozdania finasowego 2004 rok CERSANIT SA Wybrane dane finansowe tys. zł tys. EUR 2004 2003 2004 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 579 534 517 794 128 268 116 427 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 1/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 140 021 139 796 115 671 113 655 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 525 11 276 15 052 17 403 - wartość

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 3 / 2011 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta -PBS Finanse S.A. za I kwartał 2011 roku według MSR/MSSF Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS

WYBRANE DANE. Stan na koniec I kw BILANS WYBRANE DANE w tys. zł. w tys. EURO w tys. zł. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 496,00 1 146,00 4 667,00 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 395,00 500,00 923,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Raportu QSr IV/2006

Załącznik do Raportu QSr IV/2006 Załącznik do Raportu QSr IV/2006 1. Sprawozdanie finansowe PGNiG S.A. za czwarty kwartał 2006 roku Średnie kursy wymiany złotego w stosunku do EUR ustalone przez NBP 31.12.2006 31.12.2005 Kurs na koniec

Bardziej szczegółowo

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do

Kwartalna informacja finansowa za IV kwartał 2011 r. 4 kwartały narastająco okres od do w tys. EURO WYBRANE DANE FINANSOWE 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4 kwartały narastająco okres od 01-01- do 31-12- 4 kwartały narastająco okres od 01-01-2011 do 31-12- 2011 4

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS

SKONSOLIDOWANY BILANS RS -2008 GPW Strona 1 SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2008 rok bieżący 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 190 877 251 418 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 458 133 - wartość firmy 2.

Bardziej szczegółowo

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE

3. Do wyliczenia zysku na jedną akcję zwykłą przyjęto akcji WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE 01-01- do 30-09- 01-01- do 30-09- w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 943 088 1 022 231 215 869 245 817 II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel.

AMICA SA-QS Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod Nr 52. Tel. AMICA SAQS 2.2003 Strona 1 z 11 20060206 AMICA SAQS 2.2003 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q I / 2005

Formularz SA-Q I / 2005 Zarząd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje wiamości raport kwartalny za roku obrotowego 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 900 6 980 722,24 1 456,05 II. Zysk (strata)

Bardziej szczegółowo

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe

1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe sprawozdanie finansowe Emitenta- Beef-San Zakłady Mięsne S.A. za III kwartał 21 Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Beef-San Zakłady Mięsne S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-QSr IV/2004

Formularz SAB-QSr IV/2004 Formularz SAB-QSr IV/2004 (dla banków) Zarząd Spółki Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego SA podaje do wiadomości skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2004 roku dnia 14.02.2005 (data

Bardziej szczegółowo

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A.

IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ Tras - Tychy S.A. Rozdział IX Informacje datkowe IX INFORMACJE DODATKOWE 9.1 JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2005 Formularz SA-Q 1/2005 ( I/kwartał/2005 ) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej,

Bardziej szczegółowo

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice

ODLEWNIE POLSKIE Spółka Akcyjna W STARACHOWICACH Aleja Wyzwolenia Starachowice SA-Q 1 2015 Raport kwartalny SA-Q 1 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn.

Bardziej szczegółowo

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok

STRONA TYTUŁOWA. Raport kwartalny SA-Q 4/2007. kwartał / rok STRONA TYTUŁOWA KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4/2007 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

stan na koniec poprz. kwartału 2005

stan na koniec poprz. kwartału 2005 Aktywa trwałe AKTYWA Wartości niematerialne i prawne, w tym: 3 5 9 10 wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Należności długoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2014

Raport półroczny SA-P 2014 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł

BILANS. P 2008 (rok bieżący) w tys. zł BILANS 2007 rok poprzedni A k t y w a I. Aktywa trwałe 240 901 214 392 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 16 957 117 - wartość firmy 16 817 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 186 662 138 006 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2014 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 3 / 2006

Formularz SA-Q 3 / 2006 SAQ 3/ 2006 Formularz SAQ 3 / 2006 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni

BILANS Nota półrocze (rok bieżący) 2004 rok poprzedni A k t y w a BILANS Nota 2005. (rok bieżący) 2004 rok poprzedni I. Aktywa trwałe 213 973 206 798 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 46 68 - wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 147 280 141

Bardziej szczegółowo

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A.

Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. Skrócone skonsoliwane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PBS Finanse S.A. oraz Jednostkowe sprawozdanie finansowe Emitenta- PBS Finanse S.A. za III kwartał 213 Finansowe Emitenta - PBS Finanse S.A.

Bardziej szczegółowo

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

w tys. EURO I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EURO 2006 2005 2006 2005 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 760 324 653 629 195 000 162 461 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE

QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE QSr 3/2010 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (rok bieżący) w tys. zł (rok poprzedni (rok bieżący) w tys. EUR (rok poprzedni 1

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok)

SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ CERSANIT IV kw 2007 (kwartał/rok) Wybrane dane finansowe IV kwartał 2007 od 01.01.2007 do 31.12.2007 IV kwartał 2006 od 01.01.2006 do 31.12.2006

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I.

BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. BILANS 30-09-2010 30-06-2010 31-12-2009 30-09-2009 AKTYWA A. Aktywa trwałe 45 919 736,93 46 384 638,97 47 777 959,82 47 356 155,66 I. Wartości niematerialne, w tym: 323 871,60 2 162,06 3 629,04 3 479,03

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do

Grupa Kapitałowa FASING SA Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe sporządzone wg MSR za okres od do (kwoty wyrażone są w tys. zł) SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ kwartału/2011 31.12.2010 roku/2010 kwartału/2010 31.12.2009 roku/2009 A k t y w a A. Aktywa trwałe 87720 88458 86114 88436

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A.

SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE KREDYT BANKU S.A. 1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT I kwartał 2006 I kwartał 2005 okres od okres od 01.01.2006 do 01.01.2005 do 31.03.2006 31.03.2005 Przychody z tytułu

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK

Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów Zysk (strata) przed opodatkowaniem Skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej W.KRUK w tys. zł w tys. EUR 2 89 6 132 88 1 593 Przepływy

Bardziej szczegółowo

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008

KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Str. 4 BILANS KOREKTA RAPORTU ROCZNEGO SA R 2008 Było: Str. 1 WYBRANE DANE FINANSOWE (...) XV. Zysk/Strata na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) -0,23 2,71-0,06 0,72 XVII. Wartość księgowa na jedną akcję (w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A.

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. BILANS A k t y w a I. Aktywa trwałe długoterminowe 58 839 61 551 73 113 1. Rzeczowe aktywa trwałe 47 339 50 276 51 745 2. Wartość firmy 3. Pozostałe wartości niematerialne i prawne 734 276 456 4. Długoterminowe

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał /

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 1 / 2016 kwartał / rok (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) za 1 kwartał

Bardziej szczegółowo

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r.

Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Komputronik S.A. za II kwartał 2008 r. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł. II kwartał 2008 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2008 r. do dnia 30 czerwca 2008 r. II kwartał 2007 r. narastająco okres od dnia 01 stycznia 2007 r. do dnia 30

Bardziej szczegółowo

Bank Handlowy w Warszawie SA

Bank Handlowy w Warszawie SA KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2005 Zgodnie z 93 ust. 2 i 94 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. (Dz. U. Nr 49, poz. 46 (dla banków)

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-Q 2/2002

Formularz SA-Q 2/2002 POCZTA Od : Data odbioru : 02-08-02 14:47:49 Do : KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Formularz SA-Q 2/2002 (dla emitentów papierów wartościowych o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q

Narodowy Fundusz Inwestycyjny HETMAN Spółka Akcyjna - Raport kwartalny SAF-Q Narodowy Fundusz Inwestycyjny "HETMAN" Spółka Akcyjna Raport kwartalny SAFQ WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR 1 kwartały narastająco / 2004 okres od 20040101 do 20040331

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q

Raport kwartalny SA-Q KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Raport kwartalny SA-Q 2 / 2005 kwartał / rok (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP

INNO - GENE S.A. ul.rubież Poznań NIP SKONSOLIDOWANY BILANS ul.rubież 46 AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 1 057 202,14 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy 0,00 3. Inne wartości

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport kwartalny SA-Q 4 / 2008 kwartał / rok (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2016

Raport półroczny SA-P 2016 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. j.t. Dz. U. z 2014, poz. 133, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur)

-0,89 0,04-0,81-0,21 0,01-0,19 Rozwodniony zanualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/eur) WYBRANE DANE FINANSOWE 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01- / 2012 okres od 2012-01- 01 01 2012-12-31 3 kwartał(y) narastająco 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2005 R. SKONSOLIDOWANY BILANS w tys. zł AKTYWA I. Aktywa trwałe 56 471 58 698 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 78 85 wartość firmy 2. Rzeczowe aktywa

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych:

B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE. Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: B. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE Dodatkowa nota objaśniająca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: W okresie sprawozdawczym w Spółce nie występowały: Zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa

Grupa Kapitałowa NTT System S.A. ul. Osowska Warszawa Grupa Kapitałowa NTT System S.A. Skonsolidowany bilans na dzień r.,31.03.2008 r., 31.12.2007 r. i r. w tys. zł. BILANS - AKTYWA stan na: 31.03.2008 31.12.2007 A. Aktywa trwałe 54 029 53 106 52 285 41 016

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo