PLAN DZIAŁANIA KT 271. ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PLAN DZIAŁANIA KT 271. ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych"

Transkrypt

1 Strona: 1 PLAN DZIAŁANIA KT 271 ds. Bankowości i Bankowych Usług Finansowych STRESZCZENIE Komitet Techniczny (dawniej Normalizacyjna Komisja Problemowa) funkcjonuje od 1996 roku, powołany został w wyniku zainteresowania środowiska bankowego zagadnieniami związanymi ze standaryzacją i normalizacją zarówno wielu czynności bankowych jak i funkcjonowania rynku finansowego. W powołaniu KT szczególne znaczenie miał Związek Banków Polskich oraz Narodowy Bank Polski. Te dwie instytucje miały wtedy istotne znaczenie dla wprowadzania norm i standardów funkcjonowania polskiego systemu bankowego. Jeszcze przed oficjalnym powołaniem Komitetu Technicznego w ZBP podjęto prace standaryzacyjne na rzecz środowiska bankowego, uzgodniono zakres danych oraz format m.in. standard formularza polecenia przelewu / wpłaty gotówkowej, opracowano standard blankietu czeku oraz rozpoczęto prace nad standardem struktury rachunku bankowego. Środowisko bankowe, a należy zaznaczyć, że rozwój sektora bankowego nastąpił w Polsce po roku 1989, potrzebowało standardów, dzięki którym możliwy byłby rozwój usług bankowych. Należy wspomnieć, że w tym czasie funkcjonowało w Polsce ponad 100 banków komercyjnych i około 1200 banków spółdzielczych, a tym samym istniała duża potrzeba na rozwiązania informatyczne wspomagające działanie tego nowego systemy finansowego. Niestety bank centralny w momencie uwolnienia rynku bankowego nie przygotował i nie wymusił na sektorze bankowym podstawowych standardów np. struktury numeru rachunku bankowego, czy też standardu opisu i wymiany danych identyfikacyjnych klienta banku. Działalność Komitetu Technicznego miała i ma bardzo istotne znaczenie dla firm technologicznych dostawców systemów informatycznych dla sektora usług finansowych. Dzięki opracowywanym przez Komitet Techniczny Polskim Normom wprowadzającym Normy Międzynarodowe firmy technologiczne, ale także ich klienci uzyskali uniwersalne rozwiązania informatyczne, których funkcjonowanie nie było uzależnione np. od indywidulanych standardów wymiany danych pomiędzy systemami informatycznymi. Spowodowało to także, że oferowane rozwiązania informatyczne mogły być tańsze i bardziej uniwersalne. W pierwszych latach działalności w pracach KT aktywnie uczestniczyli przedstawiciele środowiska bankowego, z wielu banków oddelegowani zostali wysokiej klasy specjaliści, którzy posiadali wiedzę merytoryczną a także, co bardzo ważne byli zainteresowani praktycznym zastosowaniem opracowywanych norm. Szczególny okres prac normalizacyjnych to okres przed przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej, w tym czasie Komitet Techniczny opracował bardzo wiele norm, które wychodziły naprzeciw oczekiwaniom środowiska bankowego i firm technologicznych. Za priorytetowe działania przyjęto opracowanie standardów i norm niezbędnych dla usprawnienia funkcjonowania bankowości. Do roku 2007 Sekretariat KT był prowadzony przez ZBP, a prace normalizacyjne i działalność komitetu były finansowane przez środowisko bankowe oraz firmy technologiczne. W 2006 roku dyskutowano aktualny stan prac normalizacyjnych oraz perspektywy funkcjonowania Komitetu w kolejnych latach. Zostało przedstawione stanowisko Związku Banków Polskich, który to rozważa rozwiązanie umowy z Polskim Komitetem Normalizacji na prowadzenie sekretariatu i przekazanie całości prac związanych z normalizacją dla sektora bankowo finansowego do PKN.

2 Strona: 2 Do najistotniejszych przyczyn tego faktu należy zaliczyć brak środków finansowych na pokrycie kosztów prac normalizacyjnych. Dotychczas prace normalizacyjne były finansowane poprzez dobrowolne składki banków, w tym największe z Narodowego Banku Polskiego oraz firm współpracujących z Komitetem. Komitet nie korzystał ze środków Związku Banków Polskich. W ostatnich latach wielkość środków pozyskiwanych na prace normalizacyjne była coraz mniejsza, z finansowania prac wycofała się m.in. Krajowa Izba Rozliczeniowa, prezentująca stanowisko, że przygotowywanie norm w języku polskim jest zbędnym kosztem i do realizacji projektów gdzie niezbędne jest stosowanie norm, wystarczą normy w języku angielskim. Kolejną firmą, która wycofała się z finansowania prac była firma Bazy i Systemy Bankowe z Bydgoszczy. Rezygnacja tych firm spowodowała istotne problemy w prowadzeniu bieżących prac normalizacyjnych i miała wpływ na decyzję ZBP. Dotychczasowe osiągnięcia KT nr 271 są znaczne i bardzo wysoko oceniane przez środowisko bankowe oraz przez firmy korzystające z efektów jej prac. Dużym wyzwaniem było opracowanie 3. norm własnych PN, szczególnie przypadku normy na formularz Przelewu/Wpłaty Gotówkowej. Komitet działa w obszarze normalizacji międzynarodowej, jako komitet lustrzany ISO TC 68 Financial services (Usługi finansowe). W komitecie tym działają następujące podkomitety: SC2 Security management and general banking operations (Zarzadzanie zabezpieczeniem i powszechne operacje bankowe); SC4 Securities and related financial instruments (Papiery wartościowe i pokrewne instrumenty finansowe); SC7 Core banking (Bankowość podstawowa). Do zbioru Polskich Norm wprowadzono metodą tłumaczenia 34 Normy Międzynarodowe. Komitet działał w obszarze normalizacji europejskiej CEN TC 224 i Komitetu Zadaniowego F 12. KT 271 wprowadził do zbioru PN metoda tłumaczenia 9 norm Europejskich. Ponieważ kilka lat temu CEN wycofał się z działalności normalizacyjnej w dziedzinie bankowości i usług finansowych normy te zostały wycofane. Przeniesienie Sekretariatu do PKN było jednoznaczne ze znacznym ograniczeniem prac normalizacyjnych na rzecz sektora bankowego. Jakie są tego przyczyny, po pierwsze normy opracowywane przez KT są to normy z programu prac komitetu ISO TC 68 czyli Normy Międzynarodowe, które nie są priorytetowe w pracach PKN i aktualnie mogą być opracowywane tylko na zamówienie. Po drugie obecnie w pracach Komitetu Technicznego bierze udział mała liczba członków. Członkami są przedstawiciele Narodowego Banku Polskiego, PWPW, przedstawiciel jednego z banków oraz osoby zatrudnione w firmach technologicznych oferujących rozwiązania i usługi informatyczne dla systemu bankowego.

3 1 ŚRODOWISKO BIZNESOWE KT PLAN DZIAŁANIA KT 271 Strona: Opis środowiska biznesowego Na działalność gospodarczą objętą zakresem KT znaczący wpływ mają następujące uwarunkowania polityczne, gospodarcze, techniczne, prawne, społeczne i/lub aspekty regionalne/międzynarodowe: Sektor usług finansowych jest ściśle regulowany przepisami prawa, szczególnie działalność banków oraz innych instytucji rynku finansowego, do najważniejszych należy zaliczyć Ustawę Prawo Bankowe oraz Ustawę o Usługach Płatniczych. Przywołane przepisy w sposób jasny i precyzyjny określają zasady funkcjonowania. Istotny wpływ na zasady funkcjonowania banków mają także rekomendacje Komisji Nadzoru Finansowego, które dla systemu bankowego są podstawowymi zasadami funkcjonowania w wielu obszarach działalności. Polskie banki uczestniczą także w rynku międzynarodowym, współpracują z bankami zarówno w Unii Europejskiej jak i z bankami z różnych regionów świata. W tym zwłaszcza obszarze bardzo ważne było i jest funkcjonowanie oparte na standardach branżowych, regionalnych lub międzynarodowych, opracowane przez KT normy znakomicie przyczyniły się do usprawnienia tej współpracy. Rozwój nowych technologii i ich wpływ na działalność banków jest znaczny, do najważniejszych należy zaliczyć zagadnienia związane z bezpieczeństwem systemów finansowych, identyfikacją klientów (np. biometria) czy też tzw. technologie mobline. Bankowość mobilna, z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń w tym smartfonów, tabletów to obecnie największe wyzwane dla sektora bankowego, wyzwanie w obszarze kompatybilności i przepływu danych, ale zwłaszcza w dziedzinie bezpieczeństwa. Bardzo pilne staje się, więc opracowanie normy opisującej ten obszar funkcjonowania systemu płatniczego, aby uniknąć powstania wielu, niekompatybilnych ze sobą rozwiązań, co spowoduje w przyszłości, że rozwiązania technologiczne oferowane w tym obszarze będą skomplikowane i drogie. Rozwój bankowości, standardy i rozwiązania technologiczne mają także bezpośredni wpływ na funkcjonowanie polskiej gospodarki i administracji na szczeblu centralnym i terenowym. Wiele usług i zadań realizowanych przez administracje wszystkich szczebli nie byłaby możliwa bez ścisłej współpracy ze środowiskiem bankowym. Współpraca ta jest możliwa także dzięki wdrożonym w środowisku finansowym standardom i normom. Jednym z najważniejszych obszarów, który ma istotny wpływ na wzajemną współpracę sektora usług finansowych, administracji i przedsiębiorców to obszar wymiany danych finansowych. Bardzo istotnym było wprowadzenie przez KT do PN metodą tłumaczenia normy PN-ISO 20022: Uniwersalny schemat komunikatów branży finansowej XML ISO Środowisko bankowe ma także istotny wpływ na funkcjonowanie handlu i to zarówno w obszarze detalicznym krajowym jak i międzynarodowym, sprawny przepływ informacji, a zwłaszcza środków finansowych pomiędzy podmiotami świadczącymi usługi ma wpływ na stabilność i rozwój gospodarek lokalnych a także regionalnych. 1.2 Wskaźniki ilościowe dotyczące środowiska biznesowego Poniższe wskaźniki ilościowe opisują środowisko biznesowe, w celu wsparcia działań KT poprzez zapewnienie niezbędnych danych:

4 Strona: 4 Sektor usług finansowych w Polsce to obecnie, w porównaniu z latami 90 ubiegłego stulecia znacznie mniej podmiotów. Jednak jest to nadal bardzo ważny dla gospodarki element systemu finansowego. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego obecnie w Polsce funkcjonuje: o o 43 banki komercyjne, w większości z kapitałem zagranicznym, bankami z większościowym kapitałem polskim są banki: PKO BP SA, Bank Gospodarstwa Krajowego SA oraz Bank Pocztowy SA; 573 banków spółdzielczych, które posiadają około 4 tyś. placówek bankowych i funkcjonują na obszarze całego kraju; o 63 Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo Kredytowe posiadające około 1200 placówek obsługi Klientów. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że w wyniku procesów konsolidacyjnych, a także regulacji prawnych zarówno dla lokalnego rynku finansowego jak i Unii europejskiej liczby te mogą ulec zmianie. Zmiany te są zwłaszcza spowodowane nowymi wymaganiami finansowymi stawianymi przed sektorem usług finansowych a mającymi bezpośredni związek z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa środków finansowych osób fizycznych i prawnych w nich zgromadzonych. Zatrudnienie w sektorze usług finansowych to blisko ludzi, jednak i w tym obszarze dane podlegają ciągłej zmianie. Wprowadzanie nowych technologii, automatyzacja procesów obsługi klientów powoduje, że w najbliższym czasie można spodziewać się redukcji zatrudnienia. Oszacowanie korzyści wynikających ze stosowania przez sektor bankowy norm i standardów jest bardzo trudne, banki i firmy technologiczne nie podają oficjalnie danych finansowych związanych np. z zakupem nowych systemów informatycznych czy też nowych rozwiązań technologicznych np. bankomaty z funkcją biometrycznej identyfikacji klienta. Jako, że jest to rynek bardzo konkurencyjny to pozyskanie danych opisujących wielkość poniesionych nakładów i uzyskanych korzyści z wdrożenia np. wystandaryzowanych rozwiązań jest niemożliwe. Szczególnie przydatne dla sektora bankowego okazały się opracowanie przez KT Polskie Normy własne PN-F Wzór formularza polecenie przelewu/wplata gotówkowa (WP), Polska Norma PN-F Numer rachunku bankowego (NRB) Elementy i zasady tworzenia oraz PN ISO Międzynarodowy numer rachunku bankowego (IBAN). 2 OCZEKIWANE KORZYŚCI Z REALIZACJI PRAC KT Realizacja programu normalizacyjnego od kilku lat przebiega w sposób bardzo ograniczony, spowodowane jest to znacznie mniejszymi środkami finansowymi, jakimi dysponuje KT dla prowadzenia prac normalizacyjnych. Istotnym i jedynym obecnie źródłem środków finansowych jest Narodowy Bank Polski. Pozyskanie środków z innych źródeł jest bardzo trudne, zarówno same banki jak i firmy technologiczne nie są bezpośrednio zainteresowane pracami KT. Komitet Techniczny działał bardzo intensywnie w latach ubiegłych, opracowano w tym czasie 47 norm, dostarczył sektorowi usług finansowych niezbędne narzędzia dla jego rozwoju, zgodnego ze światowymi standardami. Można oczekiwać, że pojawienie się w zakresie prac ISO TC68 a tym samy KT 271 nowych pozycji, np. dotyczących płatności mobilnych ISO / CD Mobile Financial Services czy też nowelizacji normy ISO Universal financial industry message scheme spowoduje, że zarówno banki jak i firmy technologiczne chętniej przystąpią do współpracy i finansowania prac normalizacyjnych.

5 Strona: 5 Korzyści finansowe wynikające z realizacji prac KT, tak jak wspomniano powyżej są trudne do oszacowania. Można tylko stwierdzić, że fakt funkcjonowania w bankowości rozwiązań technologicznych opartych na standardach przyczynił się do usprawnienia obsługi klientów, a co za tym idzie wpłynął na ich wymierne korzyści finansowe, np. czas obsługi i realizacji transakcji finansowej. 3 CZŁONKOSTWO W KT Każdy podmiot krajowy zainteresowany daną tematyką ma prawo zgłosić chęć uczestnictwa w KT i po spełnieniu wymogów proceduralnych (procedura SZJ nr Z2-P3 w powiązaniu z Z2-P1) stać się członkiem KT. Każdy członek KT realizuje zadania KT poprzez swoich reprezentantów. Poniżej zamieszczono adres strony internetowej z aktualnym składem KT. Lista członków KT i ich reprezentantów 4 CELE KT I STRATEGIA ICH REALIZACJI 4.1 Cele KT Celem KT jest udostępnienie sektorowi usług finansowych aktualnych norm opracowanych w ramach ISO TC68, a zwłaszcza takich, które są kluczowe dla harmonijnej współpracy polskiego sektora bankowego z instytucjami finansowymi w Europie i na świecie. Przygotowanie programu prac na kolejne lata to wynik konsultacji ze środowiskiem bankowym, a zwłaszcza Narodowym Bankiem Polskim i Związkiem Banków Polskich, jako reprezentantem środowiska bankowego. Przygotowanie norm polskich wprowadzających normy ISO opiera się na pracy członków KT, którzy w ramach prac normalizacyjnych dokonują ich tłumaczenia z języka angielskiego na język polski, przygotowania projektu zgodnie z wymaganiami normalizacyjnymi), a następnie w wyniku dyskusji w KT wśród reprezentantów uzgodniony projekt PN po przegłosowaniu przez członków zgodnie z procedurą normalizacyjną jest konsultowany w ramach ankiety adresowanej z wybranymi instytucjami np. NBP, Związek Banków Polskich, Krajowa Izba Rozliczeniowa, Ministerstwo Finansów oraz ogłoszony w ankiecie powszechnej. W najbliższym czasie nie zakładamy w ramach prac KT wprowadzania krajowych norm własnych, jedynie modyfikowanie norm dotychczas opracowanych wynikające z pojawiających się zmian. 4.2 Strategia ustalona do osiągnięcia celów KT Osiągnięcie przez KT wyznaczonych celów, mimo iż przyjęte propozycje prac normalizacyjnych to nie jest duża liczba norm wymagać będą poniesienia pewnych nakładów. Pozyskanie środków finansowych nie jest proste, instytucje dotychczas współpracujące z KT tj. ZBP nie są zainteresowane bezpośrednim finansowaniem prac normalizacyjnych. Przekonanie np. banku do finansowania prac normalizacyjnych nawet dla wybranej normy też nie jest łatwe, mimo widzianej przez niego korzyści wynikającej z późniejszego jej stosowania. Niestety aktualna sytuacja ekonomiczna, powszechny nacisk na oszczędzanie i redukcję wszelkich wydatków, które nie przynoszą bezpośrednich korzyści powoduje, iż planowanie szerokiego zakresu prac normalizacyjnych nie jest możliwe. Planowane jest bezpośrednie dotarcie do firm technologicznych, tych które są mocno związane z sektorem usług finansowych, w tym celu zostaną wykorzystane kontakty bezpośrednie członków KT z tymi firmami. Będzie to realizowane m.in. w trakcie spotkań Forum Technologii Bankowych przy ZBP, w ramach którego spotyka się i rozmawia około 40 firm współpracujących z bankami. Forum jest platformą wymiany informacji pomiędzy firmami a

6 Strona: 6 sektorem finansowym o aktualnej ofercie, a także potrzebach sektora finansowego. Uczestnicy Forum zdają sobie znakomicie sprawę z tego jak standardy i normy mogą pozytywnie wpłynąć na ich współpracę. Jako priorytetowe normy do nowelizacji lub kompletnego opracowania KT przyjmuje te, które zdaniem członków komitetu oraz firm współpracujących (NBP, banków) mogą być najważniejsze. Dotyczy to zwłaszcza norm związanych z bezpieczeństwem transakcji elektronicznych, norm systematyzujących i porządkujących wdrażanie nowych technologii (np. transakcje mobilne, biometria) czy też norm mających znaczenie w wymianie danych pomiędzy uczestnikami rynku finansowego. Na bieżąco analizowane są prace prowadzone przez ISO TC68, każdy nowy projekt jego zakres jest analizowany i w wyniku dyskusji brany bądź nie pod uwagę w planach pracy KT. Jednocześnie w wyborze tematów normalizacyjnych KT musi kierować się możliwościami kompetencyjnymi jego członków, są to wysokiej klasy specjaliści, gwarantujący znakomitą jakość opracowanych materiałów, ale mała liczebność zespołu KT jest jednym z ograniczników dla prowadzenia szerszych prac normalizacyjnych. Nie bez znaczenia jest także omawiany wcześniej czynnik finansowy. W najbliższym okresie będziemy namawiać do współpracy przedstawicieli firm technologicznych, jednak nie jest to proste, w większości są to specjaliści, którzy w swych macierzystych firmach maja bardzo dużo obowiązków. 4.3 Aspekty środowiskowe Sektor usług, dla którego przeznaczona jest większość norm opracowywanych w ramach prac KT jest jednym z najbardziej innowacyjnych i ukierunkowany na rozwój nowoczesnych technologii. Firmy sektora usług finansowych są liderami w stosowaniu rozwiązań informatycznych, przykładem mogą być kwestie transakcji rozliczeniowych, wymiany danych pomiędzy systemami czy też ich udostępniania partnerom biznesowym i klientom. Dzięki wdrażaniu wielu norm zbędne jest stosowanie tradycyjnych metod przekazywania informacji w formie papierowej, a przy obecnym poziomie ilości np. transakcji w systemach bankowych byłyby to niewyobrażalne ilości papieru. 5 CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRAC KT I WPROWADZANIE NOWYCH TN DO PROGRAMU PRAC Strona internetowa KT 271 poniżej Do najistotniejszych czynników mających wpływ na realizację programu prac KT można zaliczyć: 1. Małą liczebność członków KT; 2. Skromne, a można powiedzieć niewielkie zasoby finansowe, 3. Trudności w pozyskaniu dodatkowych członków KT z firm komercyjnych lub z banków, które spowodowane jest m.in przez oszczędności tych firm np. pokrycie kosztów delegacji (osoby spoza Warszawy), brakiem wolnego czasu celem uczestnictwa w posiedzeniach KT mimo tego, że nie są to tak częste spotkania; 4. Brak wśród członków KT większej liczby przedstawicieli środowiska bankowego czy tez firm technologicznych.

7 Strona: 7 6 WYKAZ PUBLIKACJI, AKTUALNIE OPRACOWYWANYCH PROJEKTÓW ORAZ PROPOZYCJI TEMATÓW NORMALIZACYJNYCH, DLA KTÓRYCH KT PRZEWIDUJE POZYSKANIE ZAMAWIAJĄCYCH W RAMACH PRAC NA ZAMÓWIENIE 6.1 Wykaz opublikowanych Polskich Norm i Polskich Dokumentów Normalizacyjnych: 6.2 Wykaz aktualnie opracowywanych projektów Wszystkie projekty opracowywane w roku 2012 zostały zakończone. 6.3 Wykaz propozycji tematów normalizacyjnych, dla których KT przewiduje pozyskanie środków na opracowanie w ramach prac na zamówienie PN-F-01101: nowelizacja Bankowość i pokrewne usługi finansowe -- Wzór formularza polecenia przelewu/wpłaty gotówkowej (WP) ISO : nowelizacja Financial services -- Personal Identification Number (PIN) management and security -- Part 1: Basic principles and requirements for PINs in card-based systems ISO :2012- nowelizacja Financial services -- Key management (retail) -- Part 2: Symmetric ciphers, their key management and life cycle ISO 16609: nowelizacja Financial services -- Requirements for message authentication using symmetric techniques ISO 10383:2012 -nowelizacja Securities and related financial instruments -- Codes for exchanges and market identification (MIC) ISO/TR 14742:2010 Financial services -- Recommendations on cryptographic algorithms and their use ISO 17442:2012 Financial services -- Legal Entity Identifier (LEI)

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej

PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 204 ds. Rysunku Technicznego i Dokumentacji Technicznej, działający w ramach Polskiego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego

PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 17 ds. Pojazdów i Transportu Drogowego powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów

PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 184 ds. Klejów STRESZCZENIE Środowisko biznesowe: Zakres objęty działalnością KT 184 jest niezwykle szeroki i ma charakter wybitnie intersektorowy, gdyż dotyczy nie tylko

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego

PLAN DZIAŁANIA KT 270. ds. Zarządzania Środowiskowego Strona 2 PLAN DZIAŁANIA KT 270 ds. Zarządzania Środowiskowego STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Zarządzania Środowiskowego został powołany 27.02.1997 r. w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KZ NR 503 ds. Facility Management

PLAN DZIAŁANIA KZ NR 503 ds. Facility Management PLAN DZIAŁANIA KZ NR 503 ds. Facility Management Strona 1 STRESZCZENIE Termin Facility Management (FM) nie ma idealnego przekładu na język polski. Często spotykanym tłumaczeniem pojęcia FM jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji

PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 317 ds. Wentylacji i Klimatyzacji STRESZCZENIE KT ds. Wentylacji i Klimatyzacji obejmuje swoim zakresem systemy wentylacji i klimatyzacji w budynkach mieszkalnych zamieszkania

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych

PLAN DZIAŁANIA KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 160 ds. Napędów i Sterowań Hydraulicznych STRESZCZENIE KT 160 zajmuje się zagadnieniami napędów i sterowań hydraulicznych, stosowanych w różnych dziedzinach techniki, w których

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii Zagadnienia Ogólne

PLAN DZIAŁANIA KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii Zagadnienia Ogólne Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych oraz Ergonomii Zagadnienia Ogólne STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 158 ds. Bezpieczeństwa Maszyn i Urządzeń Technicznych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji

PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 278 ds. Wodociągów i Kanalizacji STRESZCZENIE KT 278 obejmuje swoim zakresem dziedzinę budowy, modernizacji i eksploatacji systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. KT 278 zajmuje

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2

Sprawozdanie z prac za 2014 r. KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 KGU (Krajowej Grupy Użytkowników) SORBNET 2 Zadania zespołu w 2014 r. 1. Wdrożenie zmian w obsłudze płatności obsługiwanych w systemie SORBNET2 ustalonych i zgłoszonych przez KGU i zaakceptowanych przez

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013

Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 15 września 2009 r. Program rozwoju obrotu bezgotówkowego w Polsce na lata 2009-2013 Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 126 ds. Rur Stalowych

PLAN DZIAŁANIA KT 126 ds. Rur Stalowych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 126 ds. Rur Stalowych STRESZCZENIE Działalność Komitetu Technicznego nr 126 związana jest z tematyką rur stalowych. Zakres tematyczny obejmuje rury ze szwem i bez szwu, w tym

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej

PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT NR 266 ds. Aparatury Jądrowej STRESZCZENIE W oparciu o akty prawne dotyczące bezpieczeństwa jądrowego i ochrony radiologicznej (zast. Prawo Atomowe oraz Nuclear Safety Standards)

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 33 ds. Metalurgii Proszków

PLAN DZIAŁANIA KT 33 ds. Metalurgii Proszków Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 33 ds. Metalurgii Proszków STRESZCZENIE Działalność Komitetu Technicznego nr 33 związana jest z tematyką metalurgii proszków i obejmuje zagadnienia dotyczące: proszków metali,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 298 ds. Geodezji

PLAN DZIAŁANIA KT 298 ds. Geodezji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 298 ds. Geodezji STRESZCZENIE Komitet techniczny 298 ds. Geodezji został powołany w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, którego misją jest sprawne organizowanie działalności

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 156 ds. Nawozów

PLAN DZIAŁANIA KT 156 ds. Nawozów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 156 ds. Nawozów STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 156 ds. Nawozów prowadzi działalność w zakresie realizacji zagadnień związanych z produkcją, dystrybucją, zastosowaniem i badaniami

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 20 ds. Skóry i Obuwia

PLAN DZIAŁANIA KT 20 ds. Skóry i Obuwia Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 20 ds. Skóry i Obuwia STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 20 ds. Skóry i Obuwia działa we współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym. W zakresie tematycznym Komitetu Technicznego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy

PLAN DZIAŁANIA KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy STRESZCZENIE PLAN DZIAŁANIA KT 155 Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 155 ds. Barwników, Półproduktów Barwnikarskich, Pigmentów i Wypełniaczy Tematyka KT 155 obejmuje zagadnienia dotyczące min.: terminologii,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2014

Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2014 Sprawozdanie z wdrażania SEPA w Polsce w roku 2014 Sporządziła: SEPA Polska Ewelina Stępnik Sekretarz SEPA Polska Spis treści Wprowadzenie... 3 I. SEPA na poziomie europejskim istotne wydarzenia w 2014

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 181 ds. Gospodarki Leśnej

PLAN DZIAŁANIA KT 181 ds. Gospodarki Leśnej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 181 ds. Gospodarki Leśnej STRESZCZENIE Komitet Techniczny 181 ds. Gospodarki Leśnej został powołany przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 28 kwietnia 1994 r. Komitet

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw

Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw dr Beata Świecka Wykorzystanie bankowości internetowej w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw Bankowość (BI) skierowana jest głównie do klientów indywidualnych oraz małych i średnich podmiotów gospodarczych.

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR i OGNIVO

Express ELIXIR i OGNIVO Express ELIXIR i OGNIVO potencjał nowych rozwiązań w bankowości spółdzielczej Michał Szymański Wiceprezes Zarządu Forum Liderów Banków Spółdzielczych Warszawa, 17 18 września 2012 r. Rozliczeniowe Produkty

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych

PLAN DZIAŁANIA KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 284 ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Sprzętu, Narzędzi i Urządzeń Medycznych Mechanicznych został powołany przez

Bardziej szczegółowo

Asseco Omnichannel Banking Solution.

Asseco Omnichannel Banking Solution. Asseco Omnichannel Asseco Omnichannel 94% dyrektorów dużych banków uważa, że omnichannel jest ważnym narzędziem do utrzymania lojalności klientów.* Według prognoz Forrester Research bankowość wchodzi w

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI

Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI Konferencja w ramach projektu ROZWÓJ ELEKTRONICZNEJ ADMINISTRACJI W SAMORZĄDACH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO WSPOMAGAJĄCEJ NIWELOWANIE DWUDZIELNOŚCI PODZIAŁU WOJEWÓDZTWA 8 lipca 2010 r. E-GOSPODARKA WYKORZYSTAĆ

Bardziej szczegółowo

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach

II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach II sfera działania banku: pośrednictwo w rozliczeniach Warunki przeprowadzania rozliczeń za pośrednictwem banków Uczestnicy rozliczeń muszą posiadać rachunki rozliczeniowe w bankach i mieć na nich kwoty

Bardziej szczegółowo

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności

Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Express ELIXIR innowacyjny mechanizm dokonywania płatności Grzegorz Leńkowski Dyrektor Linii biznesowej płatności natychmiastowe Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 Rozpoznanie potrzeb rynku Przed uruchomieniem

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie

Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie Automatyzacja procesów księgowych w Twojej firmie www.bph.pl/bankconnect FAKT #1 PRZEDSIĘBIORCY CENIĄ NOWOCZESNE ROZWIĄZANIA, KTÓRE USPRAWNIAJĄ PRACĘ W FIRMIE. FAKT #2 DZIĘKI BANKCONNECT PRZELEWY REALIZUJESZ

Bardziej szczegółowo

Strategianormalizacji europejskiej

Strategianormalizacji europejskiej Strategianormalizacji europejskiej wg rozporządzenia UE Spotkanie CBT 24.09.2014 Jolanta Kochańska Z-ca Prezesa PKN ds. Normalizacji Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1025/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E

MINISTERSTWO FINANSÓW S P R A W O Z D A N I E MINISTERSTWO FINANSÓW Pełnomocnik Rządu do Spraw Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską S P R A W O Z D A N I E za okres od dnia 26 stycznia do dnia 31 marca 2009 r. z działalności Pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Bank centralny w SEPA

Bank centralny w SEPA Konferencja 2008 - ROK SEPA Warszawa, 31.03.2008 r. Bank centralny w SEPA Adam Tochmański Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego Narodowy Bank Polski Agenda SEPA z pozycji Eurosystemu SEPA z pozycji

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu

PLAN DZIAŁANIA KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu STRESZCZENIE PLAN DZIAŁANIA KT 105 ds. Elektroakustyki oraz Rejestracji Dźwięku i Obrazu PLAN DZIAŁANIA KT 105 Strona 1 Do głównych zagadnień, którymi zajmuje się KT, należą: wprowadzanie Norm Europejskich

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 256. ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią

PLAN DZIAŁANIA KT 256. ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią STRESZCZENIE Komitet Techniczny nr 256 ds. Terminologii, Innych Zasobów Językowych i Zarządzania Treścią

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki

PLAN DZIAŁANIA KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 296 ds. Dezynfekcji i Antyseptyki STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Dezynfekcji i Antyseptyki powołany został w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, którego misją jest

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej

PLAN DZIAŁANIA KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej STRESZCZENIE KT 50 zajmuje się zagadnieniami automatyki i robotyki przemysłowej objętymi zakresem kompetencji: IEC TC 65: zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Notatka ze Spotkania Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA

Notatka ze Spotkania Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA 26 czerwca 2015 r. Warszawa, Klub Bankowca Notatka ze Spotkania Zespołu ds. polecenia przelewu SEPA Uczestnicy spotkania: Banki Członkowie SEPA Polska 1 Bank BGŻ BNP Paribas S.A. Paweł Głogowski 2 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew

Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Rola banku w gospodarce Po co potrzebne są banki? Katarzyna Szarkowska-Ludew Uniwersytet w Białymstoku 5 grudnia 2013 r. O czym będziemy rozmawiać? 1.Jak powstały banki?

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa LOTOS

Grupa Kapitałowa LOTOS Grupa Kapitałowa LOTOS Zintegrowany koncern naftowy zajmujący się wydobyciem i przerobem ropy naftowej oraz sprzedażą hurtową i detaliczną wysokiej jakości produktów naftowych. Działalność wydobywczą prowadzi

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych

PLAN DZIAŁANIA KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 283 ds. Materiałów Stomatologicznych STRESZCZENIE Zadaniem Komitetu Technicznego 283 ds. Materiałów Stomatologicznych powołanego w ramach Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Bardziej szczegółowo

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 -

ALIOR BANK. Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - ALIOR BANK Tradycyjna bankowość z innowacyjnymi rozwiązaniami - 0 - Kim jesteśmy? NAJSZYBCIEJ ROZWIJAJĄCY SIĘ BANK, NOTOWANY NA GPW Rozpoczęliśmy działalność w 2008 r., grudniu 2012 r. akcje banku z sukcesem

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Europejski rynek płatności detalicznych

Europejski rynek płatności detalicznych Europejski rynek płatności detalicznych Janina Harasim, Bożena Frączek, Grażyna Szustak, Monika Klimontowicz Streszczenie/ Abstract Książka prezentuje współczesny rynek płatności, które postrzegane są

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta

Broszura informacyjna mifid. Poradnik dla Klienta Broszura informacyjna mifid Poradnik dla Klienta Broszura Informacyjna mifid 1. MiFID informacje ogólne Niniejsza Broszura zawiera informacje przeznaczone dla Klientów Banku na temat realizowania przez

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 247. ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów

PLAN DZIAŁANIA KT 247. ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów STRESZCZENIE Zadaniem Komitetu Technicznego 247 ds. Materiałów Medycznych i Biomateriałów powołanego w ramach Polskiego Komitetu

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego

PLAN DZIAŁANIA KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 227 ds. Górnictwa Odkrywkowego STRESZCZENIE Zakres tematyczny KT nr 227 obejmuje: obiekty, technologie, maszyny i urządzenia górnictwa odkrywkowego. Klasyfikacja zakresu tematycznego

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT nr 24 ds. Surowców Włókienniczych

PLAN DZIAŁANIA KT nr 24 ds. Surowców Włókienniczych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT nr 24 ds. Surowców Włókienniczych STRESZCZENIE Zakres zagadnień, którymi zajmuje się KT 24 obejmuje włókna wełniane, bawełniane, lniane, konopne, włókna chemiczne, szklane, węglowe.

Bardziej szczegółowo

MIROSŁAWA CAPIGA. m #

MIROSŁAWA CAPIGA. m # MIROSŁAWA CAPIGA m # Katowice 2008 SPIS TREŚCI WSTĘP 11 CZĘŚĆ I DWUSZCZEBLOWOŚĆ SYSTEMU BANKOWEGO W POLSCE Rozdział 1 SPECYFIKA SYSTEMU BANKOWEGO 15 1.1. System bankowy jako element rynkowego systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki

Finansowanie wdrażania innowacji przez banki III Forum Gospodarcze InvestExpo Finansowanie wdrażania innowacji przez banki Dr inż. Jerzy Małkowski Związek Banków Polskich Chorzów, 8 kwietnia 2011 r. 1 CZYM JEST INNOWACJA? Efekty wszelkich działań

Bardziej szczegółowo

W Polsce do 31 grudnia 1993 roku obowiązywał system normalizacji obligatoryjnej. W okresie od 1994 do 31 grudnia 2002 roku obowiązywał system

W Polsce do 31 grudnia 1993 roku obowiązywał system normalizacji obligatoryjnej. W okresie od 1994 do 31 grudnia 2002 roku obowiązywał system SYSTEM NORMALIZACJI DOBROWOLNEJ DOBROWOLNE STOSOWANIE POLSKICH NORM W Polsce do 31 grudnia 1993 roku obowiązywał system normalizacji obligatoryjnej. W okresie od 1994 do 31 grudnia 2002 roku obowiązywał

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju PPP

Perspektywy rozwoju PPP Perspektywy rozwoju PPP Trzecie posiedzenie Zespołu Sterującego Platformy PPP Warszawa, 8 maja 2012 r. Polski rynek PPP Lata 2009-2011 Q3 ponad 200 koncepcji projektów 103 projekty ogłoszone* w Dzienniku

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych

Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych Rozpoczynamy pracę nad stworzeniem wspólnego krajowego standardu płatności mobilnych 1 Wspólny bankowy standard płatności mobilnych zapewni wygodę i zagwarantuje bezpieczeństwo Korzyści Klienci i akceptanci

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin

PLAN DZIAŁANIA KT 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 125 ds. Udostępniania i Eksploatacji Złóż Kopalin STRESZCZENIE Obszarem działalności normalizacyjnej KT 125 są kapitalne wyrobiska górnicze pionowego i poziomego udostępnienia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 2 ds. Sportu i Rekreacji

PLAN DZIAŁANIA KT 2 ds. Sportu i Rekreacji Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 2 ds. Sportu i Rekreacji STRESZCZENIE Zakres zagadnień, którymi zajmuje się KT 2 obejmuje sprzęt sportowy i rekreacyjny, wyposażenie placów zabaw, nawierzchnie terenów sportowych,

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 312 ds. Robót Ziemnych

PLAN DZIAŁANIA KT 312 ds. Robót Ziemnych Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 312 ds. Robót Ziemnych STRESZCZENIE Roboty ziemne są główną częścią każdej umowy na budowę infrastruktury technicznej i stanowią istotną działalność gospodarczą podczas jej realizacji.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku

Tabela opłat i prowizji obowiązuje od roku Część: I Rachunki bankowe b) Opłaty i prowizje związane z obsługą rachunków bankowych dla podmiotów detalicznych: Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe PLUS Rachunek

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Projekt ustawy o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące Ministerstwo Finansów Osoba odpowiedzialna za projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ 3000 punktów Sygma Bonus za 4 transakcje kartą 14.09-31.10.15 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin (dalej zwany Regulaminem ) określa zasady uczestnictwa w programie

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa

Bankowość internetowa Piotr Zygmuntowicz 23.04.2010 nr albumu 74686 SUM INF GE Bankowość internetowa Organizacja usług komercyjnych w Internecie - Laboratorium 1. Definicja i początki bankowości internetowej Bankowość internetowa

Bardziej szczegółowo

Informacjant. egzaminu na

Informacjant. egzaminu na Informacjant. egzaminu na Europejski Certyfikat Bankowca EFCB organizowanego w ramach Systemu Standardów Kwalifikacyjnych przy ZBP Spotkanie ze studentami organizowane przez Koło Naukowe Audytu i Bankowości,

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA

URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Plan Komunikacji na temat projektu samooceny URZĄD MIASTA I GMINY PILAWA Pilawa, styczeń 2010r. SPIS TREŚCI Wprowadzenie 1. Projekt wdrożenia metody CAF w Urzędzie 2. Plan komunikacji uczestników wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 7 sierpnia 2015 r. Poz. 1128 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 927 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

biometria i bankomaty recyklingowe w praktyce

biometria i bankomaty recyklingowe w praktyce biometria i bankomaty recyklingowe w praktyce Page 1 O Novum działalność od 1991 r. siedziba w Łomży główna działalność to produkcja oprogramowania: Novum Bank Enterprise NOE (kompleksowy system obsługi

Bardziej szczegółowo

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST

Diagnoza współpracy w projekcie pn: Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza wdrożenie standardów współpracy NGO i JST KWESTIONARIUSZ ANKIETY Szanowni Państwo, serdecznie zapraszamy do udziału w badaniu, którego celem jest pozyskanie informacji nt. współpracy kaliskich organizacji pozarządowych (fundacji i stowarzyszeń)

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT NR 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych

PLAN DZIAŁANIA KT NR 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych PLAN DZIAŁANIA KT NR 236 ds. Części Złącznych i Narzędzi Montażowych PLAN DZIAŁANIA KT 236 Strona 1 STRESZCZENIE Zakres działania KT Nr 236 obejmuje zagadnienia dotyczące: - terminologii, konstrukcji,

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) www.zbp.pl

Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA. (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) www.zbp.pl Przenoszenie rachunków bankowych PRZEWODNIK DLA KLIENTA (wersja uzupełniona, stan na 01.01.2011 r.) 1 Wstęp W opublikowanym w 2007 roku dokumencie "Single Market Review" Komisja Europejska wskazała m.in.

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń

CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń CBP sprzedaż ubezpieczeń w kanałach, mobilnym Bancassurance oraz Direct Zakładu Ubezpieczeń Andrzej Pasek Products & Sales Director Commercial Insurance Division Warszawa, dnia 7 października 015 r. Asseco

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

Rola funduszy poŝyczkowych i funduszy poręczeniowych w ramach nowego Krajowego Systemu Usług

Rola funduszy poŝyczkowych i funduszy poręczeniowych w ramach nowego Krajowego Systemu Usług Warszawa, 4 września 2008 r. Rola funduszy poŝyczkowych i funduszy poręczeniowych w ramach nowego Krajowego Systemu Usług Anna Forin Zastępca Dyrektora Zespołu Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury

PLAN DZIAŁANIA KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 311 ds. Konserwacji Dóbr Kultury STRESZCZENIE Komitet Techniczny ds. Konserwacji Dóbr Kultury jest młodym komitetem, powołanym przez Polski Komitet Normalizacyjny w lutym 2011

Bardziej szczegółowo

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o.

Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. Zasady przyjmowania i rozpatrywania reklamacji w zakresie sprzedaży raportów BIK w PKO BP Finat sp. z o.o. PKO BP Finat Sp. z o.o. Strona 1/7 1 Definicje i zasady ogólne 1. Niniejszy dokument określa zasady

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie

PLAN DZIAŁANIA KT 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 275 ds. Techniki i Zagrożeń w Górnictwie STRESZCZENIE Zakres tematyczny KT nr 275 obejmuje takie zagadnienia jak: wentylacja w zakładach górniczych; zagrożenia pożarowe, wybuchem

Bardziej szczegółowo

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

OCENA SKUTKÓW REGULACJI Nazwa projektu Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wyznaczenia naczelnika urzędu skarbowego do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na wspólnym rachunku bankowym oraz określenia rodzaju

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, luty 2015 Spis treści Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek

PLAN DZIAŁANIA KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek Strona 1 PLAN DZIAŁANIA KT 237 ds. Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek STRESZCZENIE Zakres zagadnień, którymi zajmuje się KT 237 obejmuje artykuły pomocnicze do karmienia,

Bardziej szczegółowo

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku

Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku Obsługa Klientów w ostatnich dniach 2014 roku W celu zapewnienia sprawnej obsługi Klientów w okresie świąteczno noworocznym, uprzejmie informujemy, że w ostatnich dniach 2014 r. obsługa ta będzie się odbywała

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI

WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI MARIAN GO ÊBIOWSKI WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE JAKOŒCI STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 12 211 Marian Go³êbiowski WYBRANE ZAGADNIENIA NORMALIZACJI W DZIEDZINIE

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa Outsourcing usług

Oferta handlowa Outsourcing usług Oferta handlowa Outsourcing usług Informacja o firmie Towarzystwo Zarządzające SKOK oferuje nowoczesne produkty i usługi przede wszystkim Kasom Stefczyka oraz podmiotom systemu SKOK w Polsce. Specjalizujemy

Bardziej szczegółowo

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu

Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Karty dobrym narzędziem na czas kryzysu Małgorzata O Shaughnessy Dyrektor Generalna Visa Europe Polska, Czechy, Słowacja Paweł Mikutowicz Senior Relationship Manager Visa Europe w Polsce Forum Liderów

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie koncepcji modelu prawnego i biznesowego uprawy konopi w celach leczniczych dla.. (dalej: Klient)

Przedstawienie koncepcji modelu prawnego i biznesowego uprawy konopi w celach leczniczych dla.. (dalej: Klient) Przedstawienie koncepcji modelu prawnego i biznesowego uprawy konopi w celach leczniczych dla. (dalej: Klient) we współpracy z Instytut Bioinfobank sp. z o.o. Uprawa konopi w celach medycznych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU

Patroni medialni SPONSOR RAPORTU Monika Mikowska N Patroni medialni Partner social media SPONSOR RAPORTU Diagnoza stanu obecnego polskiego mobile commerce. Polscy dostawcy oprogramowania m commerce. Polskie case studies. Wskazówki dla

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego

Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Prezentacja projektu opinii Komitetu Regionów Instrumenty finansowe wspierające rozwoju terytorialny Adam Struzik Marszałek Województwa Mazowieckiego Bruksela, 8 lipca 2015 r. Opinia Dostrzegając w regulacjach

Bardziej szczegółowo

CSR w ING Banku Śląskim

CSR w ING Banku Śląskim CSR w ING Banku Śląskim czyli sztuka odpowiedzialności społecznej Joanna Dymna - Oszek Joanna Warmuz Zrównoważony rozwój ING na świecie Zrównoważony rozwój 2000 -raport społeczny ING in Society 2001 Environmental&

Bardziej szczegółowo

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA!

Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Plan-de-CAMpagne kompatybilny z SEPA! Coraz wyższe koszty płatności dokonywanych na poziomie międzynarodowym powodowały częste narzekania konsumentów i przedsiębiorców, którzy takie płatności wykonują

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 20 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 249 16906 Poz. 1667 1667 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i trybu dokonywania operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu

Bardziej szczegółowo