OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 1/K/2020 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 1/K/2020 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH"

Transkrypt

1 Białystok dn roku OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT 1/K/2020 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH podstawowej opieki zdrowotnej w Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku Areszt Śledczy w Białymstoku ul. Kopernika 21, Białystok REGON Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz z późn. zm.). I. PRZEDMIOT KONKURSU 1. Przedmiotem konkursu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności w Ambulatorium Zakładu Opieki Zdrowotnej Aresztu Śledczego w Białymstoku. 2. Termin rozpoczęcia udzielania świadczeń zdrowotnych ustala się na dzień roku 3. Umowa zostanie zawarta na czas określony od dnia roku do dnia roku. 4. Przewidywana liczba zawieranych umów - 1 II. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 1. Oferta sporządzona na formularzu ofertowym wraz z wymaganymi załącznikami winna być dostarczona do dnia 9 czerwca 2020 r. do godz. 11 w zamkniętej kopercie, opatrzoną następującym opisem: Konkurs ofert udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności z zakresu POZ w Areszcie Śledczym w Białymstoku. 2. Oferty należy złożyć w kadrach Aresztu Śledczego w Białymstoku lub nadać w formie przesyłki pocztowej. O terminie złożenia oferty decyduje data i godzina wpływu do kadr lub sekretariatu Aresztu Śledczego w Białymstoku. 3. Oferty złożone oraz nadane jako przesyłka pocztowa, które wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone oferentowi bez otwierania. III. KRYTERIA I SPOSOBY OCENY PRZY WYBORZE OFERTY 1. Komisja konkursowa dokona wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o cenę doświadczenie zawodowe, dostępność świadczeń; b) kompletność informacji w złożonej ofercie. 2. Jednocześnie zastrzega się, że oferta zostanie odrzucona, jeżeli proponowana przez oferenta cena przekroczy przewidywane środki pieniężne na ten cel ustalone przez ZOZ Aresztu Śledczego w Białymstoku. IV. ODRZUCENIE OFERTY Udzielający zamówienie odrzuci ofertę: 1. Złożoną po terminie; 2. Zawierającą nieprawdziwe informacje; 3. Jeżeli oferent nie określił przedmiotu oferty lub nie podał proponowanej ceny świadczeń; 4. W przypadku gdy oferent nie przedstawił wszystkich wymaganych dokumentów lub gdy oferta zawiera braki formalne, komisja wzywa oferenta do usunięcia tych braków w wyznaczonym terminie pod rygorem odrzucenia oferty.

2 V. MIEJSCE I TERMIN ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU ORAZ ZAWARCIE UMOWY 1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w dniu roku o godz. 12 w siedzibie ogłaszającego konkurs. 2. Informacja z rozstrzygnięciem konkursu ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej pod adresem w zakładce rekrutacja-oferty pracy 3. Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku zawiera umowę o udzielenie zamówienia na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osób pozbawionych wolności, zgodną z wybraną przez komisją konkursową najkorzystniejszą ofertą w terminie do 14 dni od dnia rozstrzygnięcia konkursu ofert. VI. TRYB I ZAKRES PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ 1. Przeprowadzenie konkursu odbywa się za pośrednictwem komisji konkursowej, powołanej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku. 2. Komisja konkursowa, przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert, dokonuje następujących czynności: a) przeliczenie otrzymanych ofert; b) otwiera koperty z ofertami; c) wybiera najkorzystniejszą ofertę i zawiadamia oferentów o swoim wyborze. 2. Z przebiegu konkursu komisja konkursowa sporządza protokół, który powinien zawierać: 1) oznaczenie miejsca i czasu konkursu; 2) imiona i nazwiska członków komisji konkursowej; 3) liczbę zgłoszonych ofert; 4) wskazanie ofert odrzuconych lub zgłoszonych po terminie; 5) wskazanie najkorzystniejszej dla udzielającego zamówienia oferty albo stwierdzenie, że żadna z ofert nie została przyjęta (wraz z uzasadnieniem); 6) ewentualne odrębne stanowisko członka komisji konkursowej; 7) podpisy członków komisji. 3. Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o zakończeniu konkursu i jego wyniku. 4. W przypadku gdy nie wpłynie żadna oferta Dyrektor odstępuje od powołania komisji konkursowej. 5. Komisja konkursowa rozwiązuje się z chwilą rozstrzygnięcia konkursu ofert. VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Konkurs umarza się, jeżeli postępowanie konkursowe nie zostanie zakończone wyłonieniem właściwej oferty. 2. W razie, gdy do postępowania konkursowego zgłoszona zostanie tylko jedna oferta, Dyrektor Aresztu Śledczego może przyjąć tę ofertę, jeżeli komisja konkursowa stwierdzi, że spełnia ona wymagania warunków konkursu ofert. 3. W przypadku określonym w ust. 1 Dyrektor dokona ponownego ogłoszenia konkursu. 4. Zastrzega się prawo do odwołania konkursu oraz przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn. 5. W toku postępowania do czasu jego zakończenia oferent może wnieść skargi, protesty i odwołania dotyczące przebiegu konkursu do komisji powołanej przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku podpisał: Dyrektor Aresztu Śledczego w Białymstoku płk mgr Wojciech Prażmowski

3 Wykaz załączników: Załącznik nr 1 formularz ofertowy Załącznik nr 2 oświadczenie oferenta Załącznik nr 3 klauzula informacyjna RODO Załącznik nr 4 - wzór umowy

4 ZAŁĄCZNIK Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH DLA OSÓB POZBAWIONYCH WOLNOŚCI w Areszcie Śledczym w Białymstoku 1. (nazwa, imię i nazwisko oferenta) 2 (adres) 3.. (NIP) 4... (REGON) 5. (numer wpisu do właściwego rejestru i oznaczenie organu dokonującego wpisu) 6. Posiadane kwalifikacje: Nazwa i adres szkoły (uczelni) Kierunek/specjalność Uzyskany tytuł zawodowy lub naukowy, dodatkowo uzyskane uprawnienia Data rozpoczęcia i ukończenia nauki 7. Areszt Śledczy w Białymstoku zapewnia lokal (pomieszczenie ambulatorium Aresztu), aparaturę i sprzęt medyczny oraz środki łączności niezbędne do prawidłowego świadczenia usług medycznych osadzonym w tutejszej jednostce penitencjarnej. 8. Zobowiązuję się (przed podpisaniem umowy) do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w sposób gwarantujący ciągłość ubezpieczenia w okresie realizacji przedmiotowej umowy. 9. Proponowana cena za godzinę udzielania świadczeń za realizację zamówienia w zakresie opieki medycznej przez lekarza podstawowej opieki medycznej wynosi:...zł. brutto za 1 godzinę słownie:

5 Proponowana ilość godzin w miesiącu do udzielania świadczeń za realizację zamówienia przez lekarza POZ: Proponowany czas trwania umowy: do, w tym termin rozpoczęcia udzielania zamówienia Oświadczam, iż nie byłem/am karany/a za przestępstwo popełnione umyślnie oraz że korzystam z pełni praw publicznych i jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej, wynikającej z art kk przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań. 12. Oświadczam, iż szczegółowo zapoznałem się z treścią ogłoszenia dotyczącego konkursu na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej opieki dla osób osadzonych w Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Areszcie Śledczym w Białymstoku przez lekarza POZ... (miejscowość i data) (czytelny podpis oferenta) Załączniki do oferty (kserokopie posiadanych dokumentów): 1) wpis do rejestru (ZOZ) podmiotów wykonujących działalność leczniczą, 2) wypis z właściwego rejestru (KRS lub ewidencji działalności gospodarczej), 3) wpis do rejestru prywatnych praktyk lekarskich, 4) nadanie numeru REGON 5) nadanie numeru NIP, 6) prawo wykonywania zawodu, 7) dyplom specjalizacji 8) przebieg pracy zawodowej 9) polisa ubezpieczenia OC

6 ZAŁĄCZNIK Nr 2 OŚWIADCZENIE OFERENTA O ZAPOZNANIU SIĘ Z TREŚCIĄ OGŁOSZENIA KONKURSOWEGO Oświadczam, że: 1. Zapoznałem/am się z treścią ogłoszenia o konkursie ofert przeprowadzanym przez Areszt Śledczy w Białymstoku 2. Akceptuję warunki konkursu, 3. Zostałem/am zapoznany/a z możliwością złożenia protestu i odwołania, 4. Wszystkie dane, jakie zawarłem/am w ofercie, są zgodne ze stanem faktycznym, 5. W przypadku wygrania konkursu zobowiązuję się zawrzeć umowę na wykonanie świadczeń zdrowotnych, zgodną z postanowieniami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym. 6. Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO (załącznik nr 3).... (Data i podpis)

7 ZAŁĄCZNIK NR 3 KLAUZULA INFORMACYJNA Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z , str. 1), zwanego dalej RODO, informuję, że: 1. Administratorem Państwa danych jest Areszt Śledczy w Białymstoku, ul. Kopernika 21, Białystok, tel.: do 23, 2. Inspektorem Ochrony Danych w Areszcie Śledczym w Białymstoku jest kpt. Jarosław Małaszewski, tel.: w. 352, 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO, w celu prawidłowej realizacji umowy na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dla osób osadzonych w Areszcie Śledczym w Białymstoku na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert; 4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane, w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podane w instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazach akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów; 6. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO; 7. Posiadają Państwo: a. Na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących; b. Na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych; c. Na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; d. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; 8. Nie przysługuje Państwu: a. W związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; b. Prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO; c. Na podstawie art. 21 RODO praw sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych gdyż podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Oświadczam, iż: 1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych w celu realizacji umowy o świadczenie usług medycznych; 2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą;

8 3. Zapoznałem(-am) się z treścią powyższej klauzuli informacyjnej. Data i podpis ZAŁĄCZNIK NR 4 UMOWA PROJEKT O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Ambulatorium Aresztu Śledczego w Białymstoku w ramach podstawowej opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku W dniu... roku w Białymstoku, w oparciu o przepisy: 1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), 2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz z późn. zm.). 3. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks Karny Wykonawczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 523) 4. Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 514 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz z późn. zm.). pomiędzy: Aresztem Śledczym w Białymstoku reprezentowanym przez:.. Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku zwanym dalej udzielającym zamówienie a lekarzem Panem /nią/... (PESEL...) Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska..., ul.... posiadającym : 1. prawo wykonywania zawodu nr... wydane przez Okręgową Izbę Lekarską w REGON..., NIP Wpis do Rejestru Indywidualnych Specjalistycznych Praktyk Lekarskich prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w... pod Nr... zwanym dalej przyjmującym zamówienie - zawarto umowę następującej treści: Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonywanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza POZ z zakresu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności na terenie Aresztu Śledczego w Białymstoku i realizację obowiązków z tego wynikających i z tym związanych tj.: - udzielanie w ustalonym czasie pomocy lekarskiej wszystkim osadzonym zgłoszonym z oddziałów mieszkalnych Aresztu Śledczego w Białymstoku wymagających specjalistycznej opieki - udzielanie porad lekarskich i leczenie osadzonych przebywających w Areszcie Śledczym w Białymstoku, - wydawanie na zlecenie udzielającego opinii dotyczących stanu zdrowia osadzonych, sposobu leczenia i stosowania względem nich odpowiednich metod oddziaływania, - prowadzenie obowiązującej dokumentacji lekarskiej i okresowej sprawozdawczości, - inne czynności poza wyszczególnionymi zlecone przez udzielającego zamówienie w zakresie opieki medycznej.

9 2. Rozkład i częstotliwość wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy w imieniu udzielającego zamówienie, ustala kierownik Ambulatorium Aresztu Śledczego w Białymstoku w porozumieniu z przyjmującym zamówienie,. 3. Świadczenia wymienione w 1 ust. 1 wykonywane będą przez przyjmującego zamówienie zgodnie z ustaleniami opracowanymi przez kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych i zatwierdzonymi przez Dyrektora Aresztu Śledczego w Białymstoku przekazywanymi przyjmującemu zamówienie przed końcem danego miesiąca na miesiąc następny Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się zapewnić świadczenia zdrowotne określone w 1 ust. 1 w siedzibie udzielającego zamówienie korzystając z aparatury i sprzętu oraz leków udzielającego zamówienie. 2. Korzystanie ze środków wymienionych w ust. 1 odbywa się w zakresie niezbędnym do świadczenia zleconych umową usług medycznych. 3. Strony ustalają wynagrodzenie za wykonywanie świadczeń zdrowotnych za realizację zamówienia w zakresie opieki medycznej określonych w 1 ust. 1 w wysokości brutto/godzina... złotych 4. Należność z tytułu wykonywania umowy określona w 3 wypłacana będzie przyjmującemu zamówienie przez udzielającego zamówienie za zrealizowane w danym miesiącu świadczenie zdrowotne, na podstawie wystawionej przez oferenta faktury, w terminie 14 dni od dnia otrzymania faktury. Faktura o której mowa w zdaniu poprzedzającym winna być dodatkowo potwierdzona przez kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku, za dany miesiąc i przedstawiona w terminie do dnia 5 następnego miesiąca. Niedotrzymanie terminu przedłożenia rachunku spowoduje przesunięcie zapłaty do końca danego miesiąca. 5. Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osadzonym i ich rodzinom przy wykonywaniu czynności zawodowych objętych niniejszą umową, stosownie do obowiązujących przepisów prawa Przyjmujący zamówienie zobowiązany jest do poddania się kontroli przeprowadzonej przez kierownika Ambulatorium z Izbą Chorych Aresztu Śledczego w Białymstoku w zakresie sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zobowiązuje się uwzględniać wyniki kontroli i stosować do zaleceń pokontrolnych. 2. Kontrola obejmuje wykonywanie umowy, w szczególności: a) w zakresie oceny merytorycznej udzielanych świadczeń zdrowotnych, b) sposobu udzielania świadczeń zdrowotnych, c) liczby i rodzaju świadczeń zdrowotnych, d) prowadzenia wymaganej dokumentacji medycznej, e) prowadzenia wymaganej sprawozdawczości, f) terminowej realizacji zaleceń pokontrolnych, g) czynności wynikających ze świadczonych usług. h) prowadzenie ewidencji czasu udzielania świadczonych usług W przypadku nieobecności lub niemożności wykonywania przedmiotu umowy usług medycznych określonych w 1 ust. 1 przyjmujący zamówienie na swój koszt i odpowiedzialność zabezpiecza zastępstwo, za zgodą udzielającego zamówienie. 1. Umowa zostaje zawarta na okres od 15 czerwca 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku. 2. Umowa może zostać rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym w przypadku: 8. a) nie podjęcia przez przyjmującego zamówienie obowiązków zgodnie z ustalonym rozkładem,

10 b) w przypadku nieudokumentowania, w terminie 30 dni od daty podpisania umowy przez przyjmującego zamówienie, zawarcia przez niego umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa 5 umowy, c) w przypadku utraty lub zawieszenia uprawnień zawodowych przez przyjmującego zamówienie 3. Udzielający zamówienie może rozwiązać niniejszą umowę za 14 dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku nienależytego wykonywania umowy przez przyjmującego zamówienie. 4. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych na zasadach określonych w porozumieniu o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. 10. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy w/w ustaw. 11. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach dwa egzemplarze dla udzielającego zamówienie, jeden dla przyjmującego zamówienie. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA: PRZYJMUJĄCY ZAMÓWIENIE......

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach specjalistycznej opieki stomatologicznej dla osób osadzonych w Areszcie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie realizacji świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)

OGŁOSZENIE w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie realizacji świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) Zatwierdzam Bielsko Biała, 20 września 2018 r. DYREKTOR OGŁOSZENIE w sprawie szczegółowych warunków konkursu ofert w zakresie realizacji świadczeń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) Dyrektor Wojskowej

Bardziej szczegółowo

Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii

Lekarz - specjalista położnictwa i ginekologii WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ginekologii, położnictwa oraz zabiegów ginekologicznych na rzecz pacjentek Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (022) 556 93 00 sekretariat: (022) 556 94 00 fax (022) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl MCS/ZP/2214-03/2018 WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (022) 556 93 00 sekretariat: (022) 556 94 00 fax (022) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl MCS/ZP/2214-05/2018 WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu roku w Dęblinie pomiędzy:

U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu roku w Dęblinie pomiędzy: U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 12.04.2019 roku w Dęblinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, 08 530 Dęblin, ul. Rynek 14, NIP 716-22-09-188,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (022) 556 93 00 sekretariat: (022) 556 94 00 fax (022) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl MCS/ZP/2214-12/2019 WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE I. Udzielający Zamówienia: II. Opis przedmiotu konkursu: protezowania stomatologicznego 1 podmiot leczniczy.

OGŁOSZENIE I. Udzielający Zamówienia: II. Opis przedmiotu konkursu: protezowania stomatologicznego 1 podmiot leczniczy. OGŁOSZENIE Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych dla osadzonych przebywających w Zakładzie Karnym w Zamościu z zakresu protezowania stomatologicznego Konkurs ofert przeprowadzony zostanie na

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie medycyny rodzinnej na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 720

Bardziej szczegółowo

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja:

I. DANE OFERENTA. Kod : Miejscowość: Ulica i numer domu: Adres siedziby firmy Nr telefonu: Numer faksu : e-mail: Imię: Nazwisko: Funkcja: ... Miejsce na pieczęć FORMULARZ OFERTY Z ZAKRESU REALIZACJI W 2011 ROKU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE NEUROLOGII / PSYCHIATRII / CHIRURGII * OSADZONYM ZAKŁADU KARNEGO W GRĄDACH WONIECKO Pełna nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA - KONTRAKT o udzielanie świadczeń zdrowotnych... Aresztem Śledczym w Wejherowie Dyrektora Aresztu Śledczego płk mgr Macieja Uchmana

UMOWA - KONTRAKT o udzielanie świadczeń zdrowotnych... Aresztem Śledczym w Wejherowie Dyrektora Aresztu Śledczego płk mgr Macieja Uchmana UMOWA - KONTRAKT o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu... roku w Wejherowie pomiędzy: Aresztem Śledczym w Wejherowie z siedzibą w Wejherowie ul. Sobieskiego 302 reprezentowanym przez Dyrektora

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA

ROZDZIAŁ II WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie reumatologii na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 720 Nowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2019

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2019 Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2019 Olsztyn, dnia 5 marca 2019 r. 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (022) 556 93 00 sekretariat: (022) 556 94 00 fax (022) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl MCS/ZP/2214-01/2019 WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (022) 556 93 00 sekretariat: (022) 556 94 00 fax (022) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl MCS/ZP/2214-10/2018 Data 18.12.2018

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. ul. Bączkowskiego 11a, Kościan. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie

OGŁOSZENIE. ul. Bączkowskiego 11a, Kościan. Ośrodek Rehabilitacyjny w Kościanie Kościan, 19.02.2019 r. OGŁOSZENIE konkursu ofert poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie usług fizjoterapii w Ośrodku Rehabilitacyjnym w Kościanie, ul. Bączkowskiego

Bardziej szczegółowo

2. Szczegółowy opis zakresu i liczby badań zawiera załącznik 1 do niniejszych warunków konkursu.

2. Szczegółowy opis zakresu i liczby badań zawiera załącznik 1 do niniejszych warunków konkursu. WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie USG na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 720 Nowy Wiśnicz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok.

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Ratownika medycznego- w zakresie ratownictwa medycznego na oddziałach USK. Praca w systemie zmianowym ok. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DNIA 22.07.2016r.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 15 marca 2019 roku w Dęblinie pomiędzy:

U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 15 marca 2019 roku w Dęblinie pomiędzy: U M O W A na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 15 marca 2019 roku w Dęblinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, 08 530 Dęblin, ul. Rynek 14, NIP 716-22-09-188,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 20.12.2016r. NA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT w SPSK Nr 1 im. Prof. S. Szyszko SUM Katowice w Zabrzu 1 Przedmiotem konkursu ofert w celu udzielenia zamówienia na wykonywanie zadań publicznego zakładu opieki

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 08.02.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych

WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie radiologii na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 720 Nowy

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA

ROZDZIAŁ II WARUNKI, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ OFERTA WARUNKI KONKURSU na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie mammografii na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nowym Wiśniczu ul. Podzamcze 4, 32 720 Nowy

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 17.09.2018r. NA

Bardziej szczegółowo

OGŁASZA KONKURS OFERT

OGŁASZA KONKURS OFERT Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Chorób Płuc w Zakopanem, ul. Gładkie 1 Działając na podstawie Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej ( Dz.U. Nr 112 poz.654 ) oraz Ustawy

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (022) 556 93 00 sekretariat: (022) 556 94 00 fax (022) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl MCS/ZP/2214-08/2019 WARUNKI KONKURSU

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych.

Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Postępowanie prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Zakres 46 Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od r. do r. w Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii

Zakres 46 Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od r. do r. w Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii Zakres 46 Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w Oddziale Klinicznym Elektrokardiologii I. OŚWIADCZENIA 1. Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012

REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 REGULAMIN PRZEPROWADZENIA KONKURSU OFERT NR EM/II/1/2012 Z DNIA WRZEŚNIA 2012 ROKU Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn.zm.) zwana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Załącznik nr 2 do Zarządzenia /2017 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 al. Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 32 4784500 fax: 32 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl strona internetowa: www.wss2.pl

Bardziej szczegółowo

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Oświęcimiu, ul. Garbarska 1 ogłasza KONKURS OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oświęcim, dnia 29.10.2014r. D-423-7/1/-RTG-MK/2014 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ( Dz. U. z 2018, poz. 160 ze

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa prawna: art. 26 i n. ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz z późn. zm).

2. Podstawa prawna: art. 26 i n. ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. poz z późn. zm). Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na pełnienie dyżurów medycznych przez lekarzy specjalistów w dziedzinie okulistyki lub lekarzy po drugim roku szkolenia specjalizacyjnego w Oddziale Okulistycznym Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu...

UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne. zawarta w dniu... UMOWA NR... o udzielenie zamówienia na świadczenie zdrowotne zawarta w dniu... pomiędzy: Zakładem Opiekuńczo Leczniczym i Rehabilitacji Medycznej SPZOZ z siedzibą: ul. Mogileńska 42, 61-044 Poznań NIP

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ( Dz. U. z 2018r., poz. 160

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA KONKURSOWA

FORMULARZ OFERTOWY OFERTA KONKURSOWA Załącznik nr 1F do Szczegółowych warunków konkursu ofert.... dnia r. Komisja Konkursowa Szpitala Ogólnego w Kolnie FORMULARZ OFERTOWY OFERTA KONKURSOWA udzielania przez lekarzy/podmioty działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018

Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018 Regulamin przeprowadzania konkursu ofert poprzedzających zawarcie umowy na świadczenia medyczne DZZ-601-6/2018 Olsztyn, dnia 5 grudnia 2018 r. 1 1. Przedmiotem konkursu ofert jest udzielanie świadczeń

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

REGULAMIN KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH REGULAMIN KONKURSU NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH 1. Cel regulaminu: Celem regulaminu jest ustalenie zasad przeprowadzenia postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych. 2. Zakres

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Postępowania Konkursowego

Szczegółowe Warunki Postępowania Konkursowego Szczegółowe Warunki Postępowania Konkursowego Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Postępowanie konkursowe prowadzone jest w trybie konkursu ofert zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

2. Podstawa prawna: art. 26 i n. ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. p.2190 z późn. zm).

2. Podstawa prawna: art. 26 i n. ustawy z dnia r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018r. p.2190 z późn. zm). Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny osteopatycznej na rzecz pacjentów Oddziału Neonatologicznego z pododdziałem patologii noworodka Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy.

III. Termin związania z ofertą oraz czas wykonania umowy. Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenie stomatologiczne obejmujące świadczenia ogólnostomatologiczne i świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista

FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY na wykonanie usług medycznych lekarz specjalista Udzielenie świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki zdrowotnej, jak też konsultacji specjalistycznych dla osadzonych w

Bardziej szczegółowo

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, Bydgoszcz Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr. Emila Warmińskiego SPZOZ ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie określonym w ogłoszeniu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011

OGŁOSZENIE. Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 D-423-8(1)-MH/2011 D-423-8(1)-MH/2011 Oświęcim, dnia 9 listopada 2011 OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 1. Udzielający Zamówienie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73 a, 51-124 Wrocław

Bardziej szczegółowo

U M O W A Zlecenie na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 05 marca 2019 roku w Dęblinie pomiędzy:

U M O W A Zlecenie na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 05 marca 2019 roku w Dęblinie pomiędzy: U M O W A Zlecenie na udzielanie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu 05 marca 2019 roku w Dęblinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, 08 530 Dęblin, ul. Rynek 14,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 1. Udzielający Zamówienie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu ul. Kamieńskiego 73 a, 51-124 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Data r. Zdrowotnej Przychodnia Miejska ul. Skłodowskiej 5/ Józefów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Data r. Zdrowotnej Przychodnia Miejska ul. Skłodowskiej 5/ Józefów Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Data 27.11. 2015r. Zdrowotnej Przychodnia Miejska ul. Skłodowskiej 5/7 05-420 Józefów P.M.341(30)2015 SZCZEGÓLNE WARUNKI KONKURSU OFERT w przedmiocie udzielania świadczeń

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/

OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ D-423-9-(1)-MH/11 Oświęcim, 9 listopada 2011r. OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w

Bardziej szczegółowo

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T

S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ( Dz. U. z 2018r., poz. 160

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r.

REGULAMIN. Częstochowa, dnia 24 września 2014r. REGULAMIN Częstochowa, dnia 24 września 2014r. konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histologicznych szpiku i węzła chłonnego, oraz konsultacji immunohistochemicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych

Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych Umowa Nr /2018 o udzielenie świadczeń zdrowotnych zawarta w dniu. r. w Rzeszowie na podstawie art. 26, 26a i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2018 poz. 160 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 al. Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 32 4784500 fax: 32 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl strona internetowa: www.wss2.pl Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień

FORMULARZ OFERTY. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień Załącznik Nr 1 do Szczegółowych warunków konkursu ofert WOPiTU FORMULARZ OFERTY NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1. Niniejszy formularz traktowany

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: 1. Badań lekarskich na rzecz medycyny pracy 2. Badań psychologicznych na rzecz medycyny pracy Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania DO.334.41.2018 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest im.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Załącznik nr 3 do Szczegółowych Warunków Konkursu PROJEKT UMOWY O UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w ramach prowadzonej prywatnej praktyki w zakresie usług medycznych zawarta w dniu...... 2012 r. w Kamińsku

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Hrubieszów, dnia 5 kwietnia 2019 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE I SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH. Hrubieszów, dnia 5 kwietnia 2019 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie Ul. Piłsudskiego 11, 22-500 Hrubieszów www.spzozhrubieszow.pl e. mail: sekretariat@spzozhrubieszow.pl sekretariat tel. 84 5353219, fax 84 6970686

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert

Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na wykonywanie świadczeń zdrowotnych Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert Twoje zdrowie jest dla nas ważne... 99-200 Poddębice, ul. Mickiewicza 16, tel. 43/828 82 50, fax 43/828 82 55 www.nzozpcz.pl, e-mail: sekretariat@nzozpcz.pl Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o konkursie na

Bardziej szczegółowo

NajniŜsza oferowana cena. Cena badanej oferty. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyŝszą ilość punktów w kryterium ceny.

NajniŜsza oferowana cena. Cena badanej oferty. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyŝszą ilość punktów w kryterium ceny. Załącznik do Zarządzenia nr 0050.223.2016 Prezydenta Miasta Gniezna z 22 kwietnia 2016 roku Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora Programu polityki zdrowotnej na 2016 rok w zakresie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Szpitalu Powiatowym w Radomsku Postępowanie prowadzone jest na zasadach i warunkach określonych w ustawie z dnia 15.04.2011r o działalności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH I. Udzielający Zamówienia: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej,

Bardziej szczegółowo

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego

w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Wojewódzki Szpital Okulistyczny w Krakowie WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie transportu sanitarnego Warunki konkursu ofert zawierają następujące

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT

WARUNKI KONKURSU OFERT 00-301 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (022) 556 93 00 sekretariat: (022) 556 94 00 fax (022) 556 94 03 www.mcs-przychodnia.pl e-mail: sekretariat@mcs-przychodnia.pl MCS/ZP/2214-09/2018 Data: 18.12.2018

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50 556 Wrocław Kancelaria: (71) 733 12 00 Fax: (71)733 12 09 strona internetowa: www.usk.wroc.pl e-mail:kancelaria@usk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA

UWAGI WSTĘPNE DEFINICJE I POJĘCIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT NA ZAWIERANIE UMÓW DOTYCZĄCYCH UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO CENTRUM ZDROWIA SP. Z O.O. Z ZAKRESU NOCNEJ I ŚWIĄTECZNEJ AMBULATORYJNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE. zawarta w dniu 01 marca 2019 roku w Dęblinie pomiędzy:

UMOWA ZLECENIE. zawarta w dniu 01 marca 2019 roku w Dęblinie pomiędzy: UMOWA ZLECENIE zawarta w dniu 01 marca 2019 roku w Dęblinie pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Dęblinie, 08 530 Dęblin, ul. Rynek 14, NIP 716-22-09-188, REGON 430938207 zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada Staszów tel

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada Staszów tel SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W STASZOWIE ul. 11 Listopada 78 28-200 Staszów tel.15 864 8608 Szczegółowe warunki konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Rozdział II PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 15 KWIETNIA 2011 ROKU O DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ ( Dz. U. z 2015, poz. 618 z

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO RZESZÓW SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NR 1 UL. CZACKIEGO 2 35-051 RZESZÓW WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE OFERT DOTYCZĄCE: WYKONYWANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH WARUNKI ZOSTAŁY ZATWIERDZONE: RZESZÓW,

Bardziej szczegółowo

D-423-4/1/-MK/2018/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz.

D-423-4/1/-MK/2018/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. Oświęcim, dnia 15 października 2018r. D-423-4/1/-MK/2018/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU ul. B. Krysiewicza7/8, Poznań. Specyfikacja

SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU ul. B. Krysiewicza7/8, Poznań. Specyfikacja SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU ul. B. Krysiewicza7/8, 61-825 Poznań Specyfikacja istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne wszczętego zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław

AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska Wrocław AKADEMICKI SZPITAL KLINICZNY im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu ul. Borowska 213 50-556 Wrocław Kancelaria: (71)733-12-00 Sekretariat: (71)733-11-00 Fax: (71)733-12-09 strona internetowa: www.aszk.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na całodobowe świadczenia zdrowotne w zakresie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 al. Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 32 4784500 fax: 32 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl strona internetowa: www.wss2.pl Załącznik nr 2 do Zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r.

Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. Oświęcim, dnia 21 listopada 2013r. D-423-1/1/-MK/2013/POZ OGŁOSZENIE Podstawa prawna: art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej /Dz.U. Nr 112 poz. 654/ Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE NA WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKI ZDROWOTNEJ WYMIENIONYCH W OGŁOSZENIU O KONKURSIE Z DN. 26.10.2017r. NA

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni Ogłoszenie o konkursie na stanowisko DYREKTORA Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bogatyni I. Nazwa i adres podmiotu leczniczego: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Bogatyni,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki. konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Szczegółowe warunki. konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne na potrzeby Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE UL. CHOPINA 2, RZESZÓW SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE UL. CHOPINA 2, RZESZÓW SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT WOJEWÓDZKI SZPITAL IM. FRYDERYKA CHOPINA W RZESZOWIE UL. CHOPINA 2, 35-055 RZESZÓW SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie umowy o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne z niepublicznym zakładem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne wszczętego zarządzeniem Dyrekcji SZOZnMiD w Poznaniu nr DN /19

Specyfikacja. istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne wszczętego zarządzeniem Dyrekcji SZOZnMiD w Poznaniu nr DN /19 SPECJALISTYCZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ NAD MATKĄ I DZIECKIEM W POZNANIU ul. B. Krysiewicza7/8, 61-825 Poznań Specyfikacja istotnych warunków konkursu ofert na świadczenia zdrowotne wszczętego zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2018 Dyrektora SP ZOZ MSWiA w Koszalinie z dnia 15.01.2018 r. INFORMACJE OGÓLNE 1. Szczegółowe warunki konkursu ofert określają wymagania,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO

WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO WARUNKI KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Nr postępowania SDO.334.28.2018 1. 1. Organizatorem konkursu ofert, poprzedzającego zawarcie umowy na wykonywanie świadczeń zdrowotnych, jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na zabezpieczenie obsady dyżurowej na Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu

Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na zabezpieczenie obsady dyżurowej na Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu Szczegółowe Warunki Konkursu Ofert na zabezpieczenie obsady dyżurowej na Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Wrocławiu 1. Udzielający Zamówienie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we

Bardziej szczegółowo

profilaktyki zakaŝeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata zwanego dalej

profilaktyki zakaŝeń wirusem brodawczaka ludzkiego HPV na lata zwanego dalej Załącznik do Zarządzenia nr 0050.550.2014 Prezydenta Miasta Gniezna z 3 października 2014 roku Regulamin organizowania konkursu ofert na wybór realizatora w latach 2014 2015 Programu zdrowotnego w zakresie

Bardziej szczegółowo

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r.

I. UDZIELAJĄCY ZAMÓWIENIA II. PRZEDMIOT KONKURSU PAKIET NR 1. Częstochowa, 13.01.2015r. Częstochowa, 13.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych z zakresu konsultacji neurologicznych dla dzieci, hospitalizowanych w oddziałach szpitalnych

Bardziej szczegółowo

Częstochowa, 19.01.2015r.

Częstochowa, 19.01.2015r. Częstochowa, 19.01.2015r. Regulamin Konkursu Ofert na udzielenie zamówienia na wykonywanie świadczeń zdrowotnych w ramach opisu badań EEG u pacjentów do 18 roku życia dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT

REGULAMIN KONKURSU OFERT Załącznik do ogłoszenia o konkursie na świadczenie usług zdrowotnych ZAKŁAD KARNY W BYDGOSZCZY FORDONIE 85-790 Bydgoszcz, ul. Rynek 8 tel. (52) 346-70-90; fax. (52) 347-20-98 e-mail: zk_bydgoszcz_fordon@sw.gov.pl

Bardziej szczegółowo