Informacja w sprawie kontrowersji wokół lokalizacji skateparku, lodowiska, placu zabaw i siłowni plenerowej w Gostyninie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja w sprawie kontrowersji wokół lokalizacji skateparku, lodowiska, placu zabaw i siłowni plenerowej w Gostyninie"

Transkrypt

1 Informacja w sprawie kontrowersji wokół lokalizacji skateparku, lodowiska, placu zabaw i siłowni plenerowej w Gostyninie W związku z komentarzem do Sesji Rady Miasta z dnia roku przedstawionym przez Przewodniczącego Komisji Edukacji Michała Bartosiaka w artykule Kontrowersje wokół lokalizacji skateparku celem rozwiania wszelkich wątpliwości związanych z przedstawioną przez Naczelnika Wydziału Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej kalkulacją kosztów budowy kompleksu sportowo rekreacyjnego składającego się z: placu zabaw, siłowni plenerowej, skateparku i lodowiska przedstawiam poniżej dodatkowe wyjaśnienia dotyczące tej inwestycji. 1. Burmistrz Miasta Gostynina przedstawił szacunkową analizę kosztów budowy w/w kompleksu rekreacyjnego w dwóch lokalizacjach tj, przy Miejskim Centrum Kultury i przy Basenie Miejskim w Gostyninie oraz płynący z tej analizy racjonalny wniosek, że inwestycje należy zrealizować w lokalizacji, która daje możliwość zaoszczędzenia około 200 tys. złotych z możliwością przeznaczenia tych środków na inne bardzo potrzebne zadania inwestycyjne jak np. remonty dróg miejskich. Ponadto Burmistrz nigdy nie proponował lokalizacji za MCK w Gostyninie na budowę lodowiska i skateparku i nigdy nie uzgadniał z projektantami wykonania takiej koncepcji zagospodarowania. Zamiarem Burmistrza było natomiast wykonanie na trawniku MCK w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu przy ul 18-go Stycznia niedużej siłowni plenerowej za około 14 tys. zł. 2. Wszystkie koszty wykonania zadania dla dwóch lokalizacji zostały określone na podstawie dokładnie takich samych wskaźników cenotwórczych tj. bazy cenowej e-bistyp firmy, która od 1951 roku monitoruje rynek budowlany i zapewnia aktualne informacje o cenach w budownictwie. Wyliczenie kosztów w/w zadania inwestycyjnego na podstawie tej metody spotkało się z ostrą krytyką w zamieszczonym w Internecie artykule, natomiast prezentowane na tej samej Sesji Rady Miejskiej przez Wiceprzewodniczącego Krzysztofa Markusa koszty remontów dróg miejskich, które również zostały opracowane przez Wydział IGP na podstawie tej samej bazy cenowej e-bistyp nie spotkały się już z żadną krytyką. 3. Cały materiał prezentowany na Sesji przez Naczelnika Wydz. IGP łącznie z podstawą cenotwórczą i koncepcjami zagospodarowania został przekazany na ręce Wiceprzewodniczącej Rady Miejskiej Pani Małgorzaty Rędzikowskiej-Mystkowskiej następnego dnia po Sesji. Przekazana kalkulacja kosztów jest kalkulacją szacunkową ponieważ inna na tym etapie tj. przed wykonaniem projektu budowlanego nie może powstać. Wycena ta wykonana została metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem robót jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych. Jest to metoda obowiązująca w przepisach Prawa zamówień publicznych. Żądanie dodatkowych szczegółowych wyliczeń na etapie planowania inwestycji jest niezrozumiałe i nie znajduje uzasadnienia w przepisach techniczno-budowlanych. 4. Jak wynika z przedstawionej poniżej kalkulacji jednostkowej różnica w cenie wynika z następujących pozycji: przyłącze energetyczne o wartości zł, które przy Miejskim Basenie już jest wykonane, karczowanie drzew i usuwanie pni przy MCK za zł, zakładanie trawników przy MCK wyniesie około zł gdyż powierzchnia terenu wymagająca uporządkowania jest o wiele większa od terenu zajętego pod płytę samego lodowiska, przy czym w przedstawionych wyliczeniach i tak nie uwzględniono kosztów remontu istniejących obiektów zaniedbanego kortu tenisowego, przy Basenie Miejskim mniej do wykonania zapewne będzie chodników komunikacji pieszej, różnica w cenie wynosi około 50%. Ilość parkingów przy ul. Polnej można uznać za wystarczającą a dalsze oszczędności mogą wynikać z

2 monitoringu wizyjnego i oświetlenia terenu. Natomiast jak to wynika z przedstawionych obliczeń same urządzenia skateparku tj. przeszkody przy Miejskim Basenie wyceniono drożej i zgodnie z przedstawionymi i przekazanymi koncepcjami przeszkód tych jest aż 9 a nie 4 jak podano w artykule. SZACOWANE KOSZTY DLA SKATEPARK-RINK MCK zł/m2 brutto dł. szer. pow. brutto płyta mrożeniowa z instalacją Tichelmana 436,75 17, przyłącze ener. 58,24/kW do 200 mb bandy agregat mrożeniowy 0 RAZEM PŁYTA MROŻENIOWA: urządzenia rekreacyjne skate parku rolba namiot magazynowy karczowanie drzew zł/szt zakładanie trawników (tereny zielone) chodniki dojścia i opaski parkingi z kostki 319, monitoring wizyjny terenu oświetlenie terenu 100 mb RAZEM ZAGOSPODAROWANIE: projekt budowlany ŁĄCZNIE

3 SZACOWANE KOSZTY DLA SKATEPARK-RINK Basen Dane cenotwórcze na podstawie koncepcji opracowanej przez firmę TECHRAMPS OFERTA PIERWOTNA 10 m x 24 m materiał netto proporcje brutto light concrete % sklejka i mata rampline % sklejka podwójnie laminowana % OFERTA PO UWAGACH MŁODZIEŻY 16,5 x 30 m materiał netto proporcje brutto light concrete % sklejka i mata rampline % sklejka podwójnie laminowana % zł/m2 brutto dł. szer. pow. brutto płyta mrożeniowa z instalacją Tichelmana 436,75 17, przyłącze ener. 58,24/kW do 200 mb 0 bandy 0 agregat mrożeniowy 0 RAZEM PŁYTA MROŻENIOWA: urządzenia rekreacyjne skate parku rolba namiot magazynowy karczowanie drzew zł/szt 0 chodniki dojścia i opaski parkingi z kostki 0 monitoring wizyjny terenu oświetlenie terenu lampy na ist słupach RAZEM ZAGOSPODAROWANIE: projekt budowlany ŁĄCZNIE SZACOWANE KOSZTY DLA SIŁOWNI PLENEROWEJ I PLACU ZABAW zł/szt brutto szt brutto zestaw do ćwiczeń siłowni plenerowej zestaw do ćwiczeń placu zabaw na podstawie kosztów poniesionych przy SP3: zabawki nawierzchnia i inne ŁĄCZNIE

4 5. Lokalizacja za Miejskim Centrum Kultury pomimo najszczerszych chęci i możliwości sfinansowania tej inwestycji może okazać się nie do zrealizowania z uwagi na przepisy związane z ochroną przyrody. Jak to doskonale wszyscy wiedzą znajduje się tam duża ilość drzew, niektóre rzadkich gatunków a w ostatnim czasie w wyniku informacji zamieszczonej w Internecie przez ugrupowanie IDG do Wydziału Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska,Rolnictwa i Leśnictwa dotarły informacje, że w koronach tych drzew zamieszkują sowy. W takiej sytuacji jest logicznym, że zanim zacznie się wydatkować środki publiczne choćby na wykonanie koncepcji architektonicznej należy upewnić się, że uwarunkowania środowiskowe nie zniweczą ostatecznie planów inwestycyjnych. Ochrona prawna sów w naszym kraju ustanowiona jest dwoma regulacjami, tj.: ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U ) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U ). Wszystkie gatunki sów występujące na terytorium naszego kraju objęte są ochroną ścisłą, co oznacza, że podlegają one całorocznej ochronie w każdym z etapów swojego życia. Ochrona ta sprowadza się w głównej mierze do ochrony biernej poprzez wprowadzone zakazy, które dotyczą każdej osoby fizycznej lub podmiotu na terytorium naszego kraju. W stosunku do wszystkich gatunków sów zabrania się między innymi: niszczenia siedlisk, ostoi, gniazd, zimowisk i schronień; umyślnego płoszenia i niepokojenia; przemieszczania sów z miejsc regularnego przebywania na inne miejsca. 6. Pomysł sprzedawania ściętego drewna w celu finansowania inwestycji miejskich o tak dużej wartości wydaje się mało realny i raczej rzadko stosowany przez samorządy. Ponadto na chwile obecną sprzedaż drewna ze ścinek prowadzonych przez Urząd Miasta nie cieszy się dużym zainteresowaniem. 7. Cena zawarta w kosztorysie firmy TechRamps dotyczy przeszkód wykonanych ze sklejki ciemnej laminowanej, wodoodpornej wzmocnionej matą RampLine i dostawa tych elementów dla lokalizacji przy MCK wyniesie łącznie zł brutto. Podana cena zł/m2 za przygotowanie nawierzchni betonowej, na którą powołano się w artykule, używając niezrozumiałego określenia podłoże, nie obejmuje instalacji mrożeniowej oraz uprzątnięcia terenu z drzew i pni wcześniej ściętych drzew. Poniżej przedstawiamy inwentaryzację dendrologiczną wykonaną przez pracowników Wydziału IGP w celu wyceny robót związanych z wycinką i karczowaniem drzew. Jak widać na wykonanej inwentaryzacji realizacja planowanej inwestycji przy założeniu utrzymania istniejącego stanu zadrzewienia jest niemożliwa. Należy dodać, że oprócz samej płyty lodowiska, która wymaga tzw. korytowania na głębokość około 50 cm trzeba posadowić jeszcze na tym terenie dodatkowo agregat chłodniczy, kontenery: kasowy i wypożyczalnie łyżew oraz należy wykonać chodniki i dojścia z kostki betonowej. Pozostała nie zainwentaryzowana część terenu za budynkiem MCK (po prawej stronie) może być wykorzystana bez wycinki drzew np. na ustawienie urządzeń siłowni plenerowej.

5 8. Wartość budowy monitoringu wizyjnego dotyczy profesjonalnego rozwiązania i jak widać w obu przypadkach jest to bardzo kosztowna inwestycja. W przypadku lokalizacji przy Basenie koszty są nieco mniejsze ale zarówno w jednym jak i w drugim przypadku mogą być jeszcze większe z powodu konieczności zatrudnienia pracownika do prowadzenia obserwacji z użyciem kamer, czy dbania o czystość na terenie. Przewidziano monitoring wizyjny składający się z : jednego rejestratora, jednego monitora, kamer obrotowych (sześciu przy MCK i dwóch przy Basenie Miejskim), jednej klawiatury systemowej zasilacza i okablowania. Ceny poszczególnych elementów monitoringu przyjęto na poziomie kosztorysu inwestorskiego opracowanego w minionym okresie dla Miejskiego Centrum Handlowego w Gostyninie Stara Betoniarnia. 9. Przy MCK w Gostyninie znajduje się jeden niezbyt duży parking za przystankiem autobusowym, który nie wystarcza nawet na potrzeby MCK, natomiast przy Basenie Miejskim znajduje się wystarczająca ilość miejsc parkingowych z dogodnym dojazdem od ul. Polnej. 10.Koncepcja dla skateparku przy MCK zawiera 6 przeszkód a koncepcja przy Basenie Miejskim zawiera 9 przeszkód zatem jest odwrotnie niż napisano w artykule Przewodniczącego Komisji Edukacji Michała Bartosiaka. 11. Słusznie zauważył Przewodniczący Komisji Edukacji, że chodzi o wydatkowanie

6 pieniędzy publicznych, które powinny być wydawane zawsze bardzo rozważnie z uwzględnieniem najbardziej pilnych potrzeb. Tu należy przypomnieć Przewodniczącemu Komisji Edukacji, że potrzeby remontowe w miejskich placówkach edukacyjnych są ogromne. W Miejskim Gimnazjum Nr 2 pilnie należy wykonać nowe pokrycie dachu na drugim budynku, wymienić okna w budynku sali gimnastycznej, które już teraz grożą wypadnięciem i wykonać termomodernizację sali gimnastycznej. Dalej w Miejskim Gimnazjum nr 1, które zostało wybudowane u schyłku starej epoki materiałowej należy pilnie wymienić orynnowanie dachu na drugim skrzydle, przystosować obiekt dla uczniów niepełnosprawnych i pomyśleć o termomodernizacji tego obiektu. W szkołach podstawowych również potrzebne są duże środki na remonty. W SP 1 od dawna czeka na realizację wykonanie nowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz utwardzenie dziedzińca, a w SP3 do remontu są węzły sanitarne, pomieszczenia kuchni, instalacja elektryczna starego skrzydła oraz zagospodarowanie terenu na dziedzińcu. Podobna sytuacja jest w przedszkolach miejskich nie mówiąc o tym, że ich ilość jest niewystarczająca. Pilne wydatki są do poniesienia również w innych obszarach np.: rozpoczęte inwestycje drogowe - budowa ul. Sosnowej i drogi nad rzeką Skrwą, gdzie znajduje się relikt z minionej epoki czyli kanalizacja sanitarna osiedla przy ul. Wspólnej wykonana na powierzchni gruntu a następnie zasypana tworząc w ten sposób swego rodzaju nasyp. Inną ważną i pilną sprawą jest wypłata odszkodowań za przejęte z mocy prawa przez Gminę Miasta Gostynina grunty pod zaplanowane drogi publiczne oraz budowa tych dróg. Należy zatem wziąć pod uwagę, że inwestycje budowlane to ciąg wielu następujących po sobie czynności i działań, prowadzących do realizacji i ukończenia przedsięwzięcia budowlanego. W procesie inwestycyjnym dochodzi do styku, a niekiedy i przenikania wielu norm i gałęzi prawa. Wszystko to sprawia, że każda inwestycja niezależnie od jej rozmiarów stanowi zawsze wyzwanie dla inwestora. Wszystkie inwestycje budowlane zaczynają się od dobrego pomysłu, w dalszej kolejności powinno nastąpić szczegółowe planowanie procesu inwestycyjnego. Faza przygotowawcza procesu inwestycyjnego to przede wszystkim szczegółowe planowanie i rozpoznanie przez inwestora wszelkich możliwych zagrożeń dla projektu. Architekt czy projektant jest zazwyczaj jedną z pierwszych osób, do której zwracamy się planując inwestycję. Od decyzji podjętych na tym etapie zależy, czy wybudowany obiekt budowlany będzie spełniał oczekiwania i odpowiadał naszym potrzebom. Warto więc dobrze przygotować się do rozmowy z ekspertem doradzającym w kwestiach projektowych. Tu powstaje zasadnicze pytanie, na czym polega pomysł Państwa Radnych i czy są przygotowani do rozmowy z architektem. Żaden architekt czy projektant nie będzie w stanie wykonać choćby koncepcji architektonicznej jeżeli inwestor nie przedstawi mu swojego pomysłu, przynajmniej w ogólnym zarysie. Jeżeli projektant ma wykonać np. koncepcję placu zabaw to pomysłodawca powinien wiedzieć czy chodzi mu o plac zabaw na 10 osób, czy np. na 100 osób i dla jakiej grupy wiekowej, czy wolałby zabawki drewniane, czy metalowe, czy plac zabaw ma być ogrodzony, czy nie, czy wreszcie preferuje nawierzchnię gruntową, trawiastą, czy z tworzywa sztucznego. Niestety jest tak, że to autor pomysłu musi wiedzieć co chce i sam musi pomyśleć o tym, co mu się podoba, a co w żadnym wypadku nie wchodzi w grę. Dodatkowo na tym etapie dobrze byłoby mieć już szacunkowo określone możliwości budżetowe. Należy mieć świadomość, że architekt nie jest jasnowidzem i może a nawet jest zobowiązany zadawać nam pytania dotyczące planowanej inwestycji.

7 Na ostatniej Sesji padły właśnie takie pytania dotyczące placu zabaw ale Państwo Radni nie byli w stanie sprecyzować swojego pomysłu i odpowiedzieć na te proste pytania, które i tak usłyszeliby od każdego projektanta koncepcji. Burmistrz Miasta Gostynina Paweł Witold Kalinowski

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury

PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012. z obrad sesji Rady Miasta Mława. odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury PROTOKÓŁ Nr XXIII / 2012 z obrad sesji Rady Miasta Mława odbytej w dniu 27 listopada 2012r. w sali Miejskiego Domu Kultury Obrady dwudziestej trzeciej zwyczajnej sesji Rady Miasta otworzył Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl

FUNDUSZ SOŁECKI. Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich. www.sllgo.pl FUNDUSZ SOŁECKI w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h Stowarzyszenie Liderów Lokalnych Grup Obywatelskich www.sllgo.pl Publikacja Fundusz sołecki w pytaniach i odpowiedziach powstała w programie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r.

Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Protokół Nr LVIII / 14 z LVIII sesji Rady Miejskiej w Ropczycach w dniu 26 września 2014 r. Prowadzący obrady (otwieranie i zamykanie dyskusji nad poszczególnymi punktami porządku obrad, udzielanie głosu,

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku.

P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. P R O T O K Ó Ł Nr XLII/13 z sesji Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 18 grudnia 2013 roku. Załączniki do protokołu: 1 - lista obecności radnych 2 - uchwała nr V/215/2013 Składu Regionalnej Izby Obrachunkowej

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r.

Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Pytania radnych XIV sesja 28 kwietnia 2015 r. Radny p. Mirosław Bukiewicz: 1. Czy mieszkańcom naszego miasta należą się porządne chodniki? Wiele ostatnio mówi się i robi w sprawie ścieżek rowerowych w

Bardziej szczegółowo

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r.

Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Pytania radnych na LXIV sesję 25 marca 2014 r. Radny p. Grzegorz Hryniewicz: 1. Media podają, że podwyżki dla pracowników uchwalili radni. Proszę więc, aby Pan Prezydent wskazał mi źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49

Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI NAZWA OPRACOWANIA Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta 53-633 Wrocław, ul Długa 49 EEggi iss PPool laanndd SSpp.. zz oo..oo.. Deeppaarrt taameennt t PPrrooj jeekkt

Bardziej szczegółowo

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak)

DI (Pan P. Urbański) WO (Pan K. Woźniak) Pytania radnych LXXIII sesja 30 września 2014 r. Radny Grzegorz Hryniewicz: 1. Mieszkańcy ulicy Mrągowskiej zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję. Chodzi dokładnie o ulicę. Mieszkańcy obawiają się

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie

P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie P R O T O K Ó Ł Nr V/2011 z obrad Rady Gminy Borzęcin odbytej w dniu 15 lutego 2011 r. w sali narad Domu Ludowego w Borzęcinie Data utworzenia 2011-02-15 Numer aktu 5 Kadencja Kadencja 2010-2014 P R O

Bardziej szczegółowo

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme)

System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) PROGRAM PRIORYTETOWY Tytuł programu: System zielonych inwestycji (GIS Green Investment Scheme) Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. 1. Cel programu Ograniczenie lub uniknięcie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO

REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO KGP-4101-01-00/2012 Nr ewid. 1/2013/P/12/051/KGP Informacja o wynikach kontroli REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W SYSTEMIE PARTNERSTWA PUBLICZNO-PRYWATNEGO MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

Opracowało konsorcjum firm:

Opracowało konsorcjum firm: Ekspertyza dotycząca możliwości adaptacji budynku położonego w Czaplinku przy ul.pławieńskiej 5, stanowiącego własność "INTEL" Sp. z o.o. z siedzibą w Czaplinku, na cele: mieszkaniowe, administracji publicznej,

Bardziej szczegółowo

Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK INFORMACYJNY ISSN 1248-6939 ROK WYDANIA XVIII NR 7/164 październik 2008 Dzień Edukacji Narodowej 23 października br. w Gimnazjum Publicznym nr 2 odbyły się, gminne uroczystości z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 Spis treści Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 1. Czynności w postępowaniu o zamówienie... 14 1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych... 15 2. Określenie przedmiotu zamówienia... 18 2.1.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013

Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 56/ Grudzień 2013 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy wszystkim Mieszkańcom Nowego Dworu Mazowieckiego, ich najbliższym, przyjaciołom, znajomym

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA INFORMACJA O PROJEKCIE PPP W SEKTORZE EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA pn. Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Karczew w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Warszawa, maj

Bardziej szczegółowo

Roczne sprawozdanie z działalności gminy

Roczne sprawozdanie z działalności gminy Roczne sprawozdanie z działalności gminy Szanowni Mieszkańcy Gminy Nowogard, to już czwarty rok od wyborów samorządowych, w których powierzyliście Państwo naszą gminę w ręce nowej Rady Miejskiej oraz mojej

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku

P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku P R O T O K Ó Ł Nr XXXV/13 sesji Rady Miejskiej w Nisku odbytej w dniu 27 maja 2013r w sali narad Urzędu Gminy i Miasta w Nisku XXXV sesję Rady Miejskiej w Nisku otworzył Przewodniczący Waldemar Ślusarczyk

Bardziej szczegółowo

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta

BRM.0012.3.12.2012.KJ. Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta BRM.0012.3.12.2012.KJ Protokół Nr 12/12 z posiedzenia Komisji Budżetu Miasta Data posiedzenia: 13.12.2012 r. Miejsce posiedzenia: Urząd Miasta Katowice ul. Młyńska 4 sala 315. Godzina rozpoczęcia posiedzenia:

Bardziej szczegółowo

Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził.

Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził. Nr 5/443; maj 2008 Trubadurzy na Smolnej. Mimo deszczu na pikniku w Niedobczycach nikt się nie nudził. Maj w dzielnicach... Czytaj na stronie 27. Zdjęcia: (r), (S), d Tłumy na festynie w Paru Z okazji

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych.

Ad. 3 Przedstawienie planu odnowy dróg powiatowych na terenie Powiatu Gryfińskiego w 2011 roku i w latach kolejnych. PROTOKÓŁ NR 5/11 POSIEDZENIA KOMISJI OCHRONY CYWILNEJ, ZAGROŻEŃ NADZWYCZAJNYCH I ADMINISTRACJI ZESPOLONEJ WSPÓLNIE Z KOMISJAMI STAŁYMI RADY POWIATU W GRYFINIE z dnia 25.05.2011 r. Posiedzenie rozpoczęło

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016

WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY DLA MIASTA OSTRÓDY NA LATA 2009-2016 Ostróda, Sierpień 2009r. I. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Ostródy...3 1. Metodyka prac...3 2. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych...4

Bardziej szczegółowo

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18

15 lat minęło jak jeden dzień... s. 26 ORLIK 2012 również w Łańcucie s. 8. Święto Komisji Edukacji Narodowej s. 18 SPIS TREŚCI W numerze: AKTUALNOŚCI GOSPODARCZE 4 Z obrad Rady Miejskiej w Łańcucie 5 Sygnalizacja świetlna na krajowej 4 5 Planty miejskie z fontaną 6-7 Inwestycje na drogach miejskich 8 Orlik 2012 również

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY URZĄD MIEJSKI W BYCZYNIE RYNEK 1 46 220 BYCZYNA PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Adaptacja budynków magazynowo produkcyjnych, oraz budynków gospodarczych, na Instytucję Otoczenia Biznesu Byczyński Inkubator

Bardziej szczegółowo

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL

PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL PLAN STRATEGICZNY ROZWOJU GMINY NOWA SÓL Zeszyt IV Plan przedsięwzięć realizacyjnych dla priorytetowych zamierzeń Strategii Rozwoju Gminy NOWA SÓL, listopad 1999 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE...3 II. ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW

DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW DODATEK DO MIESIĘCZNIKA GMINY ZABIERZÓW Listopad 2014 nr 11 (205) Mamy rynek i ratusz w Zabierzowie! Kończy się budowa zabierzowskiego rynku. Rynek powstaje na terenie zakupionym za poprzednich wójtów

Bardziej szczegółowo