PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW"

Transkrypt

1 PROCEDURY ZAŁATWIANIA SPRAW-WYDZIAŁ KOMUNIKACJI- REJESTRACJA POJAZDÓW KM 01. REJESTRACJA POJAZDU NOWEGO KM 02. REJESTRACJA POJAZDU UŻYWANEGO ( WCZEŚNIEJ REJESTROWANEGO W RP) KM 03. REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z ZAGRANICY KM 04. REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA POJAZDU W CELU WYWOZU ZA GRANICĘ KM 05. REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA W CELU PRZEJAZDU Z MIEJSCA ZAKUPU LUB ODBIORU NA TERYTORIUM RP KM 06. REJESTRACJA CZASOWA POJAZDU NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA W CELU WYKONANIA PRZEGLĄDU TECHNICZNEGO NAPRAWY KM 07. ZAGUBIENIE (KRADZIEŻ) TABLIC REJESTRACYJNYCH KM 08. ZMIANA TABLIC REJESTRACYJNYCH NA WNIOSEK WŁAŚCICIELA KM 09. WNIOSEK O WYDANIE TABLIC ZABYTKOWYCH KM 10. REJESTRACJA POJAZDU, KTÓREGO MARKĘ OKREŚLA SIĘ JAKO SAM (ZBUDOWANEGO PRZY WYKONANIU NADWOZIA, PODWOZIA LUB RAMY KONSTRUKCJI WŁASNEJ) KM 11. WNIOSEK O WYDANIE TABLIC INDYWIDUALNYCH KM 12. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU ZNISZCZENIA (KASACJI) ZA GRANICĄ KM 13. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU UDOKUMENTOWANEJ TRWAŁEJ I ZUPEŁNEJ UTRATY POSIADANIA POJAZDU BEZ ZMIAN W ZAKRESIE PRAWA WŁASNOŚCI. KM 14. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU WYWOZU POJAZDU Z KRAJU JEŚLI ZOSTAŁ ZAREJESTROWANY ZA GRANICĄ LUB ZBYTY ZA GRANICĘ. KM 15. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU KRADZIEŻY KM 16. WYREJESTROWANIE POJAZDU W PRZYPADKU KASACJI KM 17. ZGŁOSZENIE ZBYCIA POJAZDU KM 18. WYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO - BRAK MIEJSCA NA DOKONANIE WPISU KOLEJNEGO TERMINU BADANIA TECHNICZNEGO KM 19. WYDANIE WTÓRNIKA TABLIC REJESTRACYJNYCH W PRZYPADKU ZNISZCZENIA TABLIC (TABLICY) KM 20. WYDANIE WTÓRNIKA DOWODU REJESTRACYJNEGO (-UTRATA LUB ZNISZCZENIE DOWODU REJESTR.) KM 21. WYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ KM 22. WYDANIE WTÓRNIKA NALEPEK LEGALIZACYJNYCH KM 23. WYDANIE WTÓRNIKA KARTY POJAZDU (UTRATA LUB ZNISZCZENIE KARTY POJAZDU) KM 24. DOKONANIE ZMIAN W POJEŹDZIE POWODUJĄCE ZMIANĘ RODZAJU POJAZDU LUB DANYCH TECHNICZNYCH

2 KM 25. DOKONANIE ZMIAN W POJEŹDZIE PRZYSTOSOWUJĄCYCH POJAZD DO:CIĄGNIĘCIA PRZYCZEPY, NAUKI JAZDY, UŻYWANIA JAKO TAKSÓWKA ITP. KM 26. DOKONANIE ZMIAN W DOWODZIE REJESTRACYJNYM DOTYCZĄCYCH ZMIANY ADRESU LUB NAZWISKA WŁAŚCICIELA KM 27. DOPISANIE LUB SKREŚLENIE WSPÓŁWŁAŚCICIELA POJAZDU KM 28. WPISANIE DO DOWODU REJESTRACYJNEGO ADNOTACJI O PRZYSTOSOWANIU DO ZASILNANIA GAZEM KM 29. WPISANIE LUB SKREŚLENIE WPISU O ZASTAWIE REJESTROWYM DO DOWODU REJESTRACYJNEGO KM 30. DOKONANIE WYMIANY PODWOZIA (RAMY) W POJEŹDZIE KM 31. WNIOSEK O ZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO KM 32. WNIOSEK O WYDANIE KSEROKOPII ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO KM 33. ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE DANE W ZAGUBIONYM DOKUMENCIE NIEZBĘDNE DO REJESTRACJI KM 34. WNIOSEK O WYKONANIE TABLICZKI ZNAMIONOWEJ ZASTĘPCZEJ KM 35. WNIOSEK O NADANIE CECH IDENTYFIKACYJNYCH POJAZDU KM 36. WYDANIE UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA BADAŃ TECHNICZNYCH POJAZDÓW. KM 37. DOKONANIE WPISU DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH STACJE KONTROLI POJAZDÓW KM 38. CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU

3 Wzór nr 1 A* WNIOSEK Piekary Śl.,dn (imię i nazwisko lub nazwa właściciela) PREZYDENT MIASTA (adres właściciela) PIEKARY ŚLĄSKIE Piekary Śl. (nr PESEL lub REGON**) Wnoszę o rejestrację czasową rejestrację w celu... wyrejestrowanie ***następującego pojazdu: 1. rodzaj pojazdu i przeznaczenie marka, typ, model rok produkcji... kolor numer identyfikacyjny VIN/nr nadwozia(podwozia) dotychczasowy numer rejestracyjny numer karty pojazdu... Do wniosku załączam następujące dokumenty: Wnoszę o wydanie tablic rejestracyjnych indywidualnych**** o następującym wyróżniku pojazdu: (podpis w łaściciela) * Wypełnia właściciel. ** Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. *** Niepotrzebne skreślić ****Wypełnia właściciel, jeżeli wnosi o wydanie tablic indywidualnych zamiast tablic zwyczajnych.

4 Wzór Nr 2... Piekary Śl.,dnia... (Nazwisko i imię zbywcy) Piekary Śląskie Ul.... URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI ZAWIADOMIENIE O ZBYCIU POJAZDU Na podstawie art. 78 ust.2 pkt 1 ustawy z dn. 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym ( tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam o zbyciu pojazdu: Rodzaj pojazdu... marka, typ... Nr rej... Rodzaj dokumentu przenoszącego prawo własności Dane nabywcy: podpis

5 Wzór Nr 3... Piekary Śl.,dnia... (Nazwisko i imię) Piekary Śląskie... URZĄD MIASTA PESEL:... PIEKARY ŚLĄSKIE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Proszę o wydanie nowego dowodu rejestracyjnego na pojazd marki... Nr rejestracyjny... z powodu braku miejsca na kolejne wpisy przeglądów technicznych. Wnioskuję o wydanie pozwolenia czasowego celem umożliwienia poruszania się pojazdem do czasu otrzymania nowego dowodu rejestracyjnego-nie będę pobierał(a) pozwolenia czasowego*... ( podpis właściciela) Wydano pozwolenie czasowe seria...nr... Potwierdzam odbiór w/w pozwolenia czasowego.... (data i podpis wydającego)... (podpis właściciela) Wydano dowód rejestracyjny na pojazd...nr rej... Nr druku... oraz nalepki legalizacyjne... Potwierdzam odbiór dowodu rejestracyjnego o numerach j.w.... ( podpis wydającego)... * niepotrzebne skreślić (podpis właściciela)

6 Wzór Nr 4... Piekary Śl.,dnia... (Nazwisko i imię) Piekary Śląskie... URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI WNIOSEK Proszę o wydanie mi wtórnika tablic rejestracyjnych które zostały: - zniszczone - zagubione - skradzione * Nr rejestracyjny pojazdu... Ilość sztuk..., rodzaj tablic: prostokątne - kwadratowe* Zobowiązuję się do zwrotu starych tablic przy odbiorze zamówionych.... (podpis) * -niepotrzebne skreślić

7 Wzór Nr 5... Piekary Śl.,dnia... (Nazwisko i imię właściciela) Piekary Śląskie... URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Proszę o wydanie wtórnika: dowodu rejestracyjnego nalepki kontrolnej- znaków legalizacyjnych- karty pojazdu* na pojazd: marka... Nr rej... Oryginalny dokument uległ: zniszczeniu został zagubiony skradziony * W dniu ( podpis właściciela) UWAGA: Poniższa część dotyczy tylko wniosków o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego. POUCZONY O ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ, WYNIKAJĄCEJ Z ART KK ZA SKŁADANIE FAŁSZYWYCH ZEZNAŃ, SKŁADAM STOSOWNE DO ART KPA OŚWIADCZENIE, ŻE DOWÓD REJESTRACYNY NIE ZOSTAŁ ZATRZYMANY PRZEZ POLICJĘ ANI INNE URZĘDY DO TEGO UPRAWNIONE. JEDNOCZEŚNIE ZOBOWIĄZUJĘ SIĘ DO ZWROTU ORYGINAŁU DOWODU REJESTRACYJNEGO W RAZIE JEGO ODZYSKANIA.... (podpis właściciela) Wnioskuję o wydanie pozwolenia czasowego celem umożliwienia poruszania się pojazdem do czasu otrzymania wtórnika dowodu rejestracyjnego-nie będę pobierał(a) pozwolenia czasowego*... (podpis właściciela) Wydano pozwolenie czasowe seria...nr... Potwierdzam odbiór w/w pozwolenia czasowego.... (data i podpis wydającego)... (podpis właściciela) Kwituję odbiór dowodu rejestracyjnego nalepki kontrolnej - znaków legalizacyjnych karty pojazdu* na pojazd marki... Nr rejestracyjny... Nr druku... wydany dnia... * niepotrzebne skreślić... (data i podpis właściciela)

8 Wzór Nr 6 Piekary Śl.,dn... OŚWIADCZENIE Imię, nazwisko, adres osoby składającej oświadczenie: Ja niżej podpisany pouczony o odpowiedzialności karnej wynikającej z art KK za składanie fałszywych zeznań, składam stosownie do art KPA oświadczenie następującej treści: podpis osoby składającej oświadczenie Oświadczenie zostało przyjęte przez... Imię nazwisko, stanowisko osoby odbierającej oświadczenie.... podpis pracownika stwierdzającego własnoręczność podpisu Art KK Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę -podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

9 Wzór Nr 7... Piekary Śl.,dnia... (Nazwisko i imię) Piekary Śląskie... URZĄD MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE WYDZIAŁ KOMUNIKACJI Proszę o dokonanie zmiany w dowodzie rejestracyjnym dotyczącego opisu pojazdu marki...nr rejestracyjny... w zakresie... (np. zmiana ramy,podwozia,adresu, nazwiska,koloru itp.) poprzedni zapis... obecny zapis... PRZEDKŁADAM NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY: podpis

10 Wzór Nr 8... Piekary Śl., dnia... /imię i nazwisko właściciela pojazdu/ Adres: WNIOSEK O WYDANIE - KSEROKOPII* -ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO Proszę o wydanie - kserokopii* zatrzymanego dowodu rejestracyjnego pojazdu marki... o nr rejestracyjnym... w celu /czytelny podpis właściciela pojazdu *skreślić w przypadku wniosku o wydanie dowodu rejestracyjnego.

11 Wzór Nr 9 Piekary Śl.,dnia... KM 5523 / /2005 S K I E R O W A N I E do Okręgowej Stacji Kontroli Pojazdów lub Stacji Kontroli Pojazdów o rozszerzonym zakresie upoważnienia oznaczonej litera e, celem dokonania dodatkowego badania technicznego niżej wymienionego pojazdu: Marka... Nr rejestracyjny... Nr nadwozia... Rok produkcji... Właściciel Zakres badania podpis Podstawa prawna: - art. 81 ust.8 pkt...ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.z 2005 r. Nr 108 poz.908 z późniejszymi zmianami). - 2 ust... pkt... litera... rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie zakresu i sposobu przeprowadzania badań technicznych pojazdów oraz wzorów dokumentów stosowanych przy tych badaniach. (Dz.U. Nr 227 poz.2250 z dn r. z późn.zmianami)

12 Wzór Nr 10 Piekary Śl., dnia... Zaświadcza się, że niżej wymieniony pojazd: Marka, typ, model... I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I...I Numer identyfikacyjny, nr nadwozia(podwozia) Rodzaj pojazdu i przeznaczenie... Pojemność silnika/moc...dopuszczalna masa całkowita... Liczba osi...dopuszczalna masa całkowita przyczepy...rok produkcji... Dopuszczalna ładowność...liczba miejsc... Największy dopuszczalny nacisk osi... Nr karty pojazdu... Data pierwszej rejestracji... Termin następnego badania technicznego... Adnotacje urzędowe Seria, numer dowodu rejestracyjnego... Jest zarejestrowany u nas, aktualnie posiada numer rejestracyjny... Właściciel... (imię i nazwisko (nazwa lub firma),pesel/regon)... (adres zamieszkania (siedziby))... (pod pis,imienna pieczatka)

13 Wzór Nr Piekary Śl., dnia... /imię i nazwisko właściciela pojazdu/ Adres: DO WYDZIAŁU KOMUNIKACJI URZĘDU MIASTA W PIEKARACH ŚL. Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na nadanie i nabicie nr nadwozia-ramy*,- wykonanie tabliczki znamionowej zastępczej* w moim pojeździe marki... Nr rej.... Oświadczam, że dotychczasowy nr nadwozia-ramy,* tabliczka znamionowa* załączniki: Wnioskuję o skierowanie na Stację Kontroli Pojazdów Nr...należącą do przedsiębiorstwa: (podpis) * - niepotrzebne skreślić

14 Wzór Nr (firma przedsiębiorcy)... (adres zamieszkania albo siedziby przedsiębiorcy)... (nr w rej.przedsiębiorców albo ewidencji działalności gosp.)... (NiP)* Piekary Śl. dnia... WNIOSEK o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów Na podstawie art. 83 ust.2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. - Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 108, poz. 908 z późn.zm.) wnoszę o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów dla:... (adres stacji kontroli pojazdów przedsiębiorcy) 1. Jako**): Wnoszę także o wydanie zgody na umieszczenie w pojazdach cech nadanych identyfikacyjnych ***). 3. Badania techniczne pojazdów będą przeprowadzane przez następujących diagnostów: Lp. Imię i nazwisko zatrudnionych diagnostów numer uprawnienia diagnostów OBJAŚNIENIA: *)Należy wpisać w przypadku posiadania przez przedsiębiorcę tego numeru **)Należy wpisać właściwy rodzaj stacji kontroli pojazdów: -okręgowa stacja kontroli pojazdów. -podstawowa stacja kontroli pojazdów. ***)Należy wpisać w przypadku ubiegania się o wydanie zgody na umieszczanie w pojazdach nadanych cech identyfikacyjnych

15 Wzór nr 13 WNIOSEK O CZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHU Piekary Śl.,dn (imię i nazwisko lub nazwa właściciela) PREZYDENT MIASTA (adres lub siedziba właściciela) PIEKARY ŚLĄSKIE Piekary Śl. (nr PESEL lub REGON*/ data urodzenia**) Wnoszę o czasowe wycofanie z ruchu na okres do dnia...pojazdu: 1 rodzaj pojazdu i przeznaczenie... 2 marka, typ, model... 3 rok produkcji... 4 numer VIN albo nr nadwozia, podwozia lub ramy... 5 numer rejestracyjny... Do wniosku załączam : 1 dowód rejestracyjny, seria i numer... 2 kartę pojazdu, jeśli była wydana, seria i numer... 3 tablice rejestracyjne o nr rejestracyjnym (podpis w łaściciela pojazdu) * Numer REGON podaje się, gdy właścicielem pojazdu jest przedsiębiorca. ** Datę urodzenia wpisują tylko cudzoziemcy, którzy nie mają nadanego numeru pesel

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW

INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW INFORMACJA O WARUNKACH REJESTRACJI POJAZDÓW ORGANY WŁAŚCIWE DO REJESTRACJI POJAZDÓW Rejestracji pojazdu na wniosek właściciela dokonuje starosta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę

Bardziej szczegółowo

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów

z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji pojazdów Projekt z dnia 4 maja 2015 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A S P R AW W E W N Ę T R Z N Y C H 1) z dnia. r. w sprawie zakresu danych udostępnianych w postaci elektronicznej z centralnej ewidencji

Bardziej szczegółowo

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach:

Wysokości opłat w poszczególnych sprawach: Rodzaje opłat: 1. Opłata komunikacyjna wpłacana w Ajencji PKO w urzędzie lub na rachunek: Starostwo Powiatowe w Puławach w PKO BP S.A. Oddział C/Puławy nr 18 1020 3219 0000 9002 0012 0196. 2. Opłata ewidencyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne projekt 30.10.2007 r. USTAWA z dnia... o dopuszczeniu pojazdów do ruchu 1)2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu na drogach publicznych oraz na ogólnodostępnych

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 23 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 541) USTAWA z dnia 20 czerwca

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1

USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/108 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. 1), 2) o kierujących pojazdami Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2)

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Dziennik Ustaw Nr 30 2330 Poz. 151 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami1), 2) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa określa: 1) osoby uprawnione do kierowania pojazdami na

Bardziej szczegółowo

... Tel.:... Wydany przez:

... Tel.:... Wydany przez: WNIOSEK O UDZIELENIE LICENCJI NAWYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DOROGOWEGO W ZAKRESIE PRZEWOZU OSÓB POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB ŁĄCZNIE

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCY NA UTWORZENIE MIEJSCA PRACY W RAMACH PROGRAMU PIERWSZY BIZNES WSPARCIE W STARCIE II (Wnioskodawca wypełnia tylko białe pola) Data złożenia wniosku (dd/mm/rrrr)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim

Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Powiatowy Urząd Pracy w Sokołowie Podlaskim Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Oleksiaka Wichury 3, 08-300 Sokołów Podlaski tel.: 25 787 22 04, 25 781 71 30, fax.: 25 781 71 49 e-mail: sekretariat@pup.sokolowpodl.pl...

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. (tekst jednolity) Rozdział 1. Przepisy ogólne Dz.U.2015.155 2015.05.18 zm. Dz.U.2015.541 art. 5 Istnieją późniejsze wersje tekstu USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (tekst jednolity) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa

Bardziej szczegółowo

Wyrejestrowanie stałe pojazdu

Wyrejestrowanie stałe pojazdu Wyrejestrowanie stałe pojazdu I. Miejsce załatwienia sprawy Starostwo Powiatowe w Krośnie Wydział Komunikacji i Transportu Krosno ul. Bieszczadzka 1 I piętro, pokój 136 tel. 013 43 75 729 fax.013 43 75

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151. USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/113 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 600, 970. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE. z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 grudnia 2014 r. Poz. 1828 OBWIESZCZENIE ministra infrastruktury i rozwoju 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA. z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/141 Dz.U. 2011 Nr 30 poz. 151 USTAWA z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 155, 541. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

CEIDG-1 WNIOSEK O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Wniosek dotyczy również aktualizacji danych nieobjętych wpisem do CEIDG. Przed wypełnieniem należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 września 2013 r. Poz. 1068 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 13 sierpnia 2013 r. w sprawie działalności

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE

UZASADNIENIE. Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu. Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE 230610 UZASADNIENIE Omówienie szczegółowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu Implementacja Dyrektywy 2007/46/WE Projekt ustawy o dopuszczeniu pojazdów do ruchu drogowego

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Rejestracja Firmy 1 Rejestracja O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Zgodnie z Ustawą o swobodzie działalności gospodarczej przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY. Iwona Hickiewicz

GŁÓWNY INSPEKTOR PRACY. Iwona Hickiewicz Zarządzenie Nr 14/2013 Głównego Inspektora Pracy z dnia 25 lipca 2013 r. w sprawie wykorzystywania służbowych samochodów w jednostkach organizacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy. Na podstawie 2 ust. 2

Bardziej szczegółowo

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon...

1. Dane wnioskodawcy: - Nazwisko i imię:... - PESEL... - Adres zamieszkania:... - Telefon... POWIATOWY URZĄD PRACY W KIELCACH (pieczęć kancelaryjna)... /nr w rejestrze PUP/ UWAGA!!! Dokonanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej przed zawarciem przedmiotowej umowy skutkuje odmową przyznania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO. z dnia 14 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16/2015 STAROSTY RAWSKIEGO w sprawie wprowadzenia Regulaminu użytkowania samochodów służbowych i samochodów prywatnych do celów służbowych w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej Na

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje ogólne i podstawa prawna

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej. Informacje ogólne i podstawa prawna Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej Informacje ogólne i podstawa prawna Osoby zamierzające podjąć lub wykonywać działalność na terenie

Bardziej szczegółowo

Informacja wytwórcy o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu Strona 1 z 4

Informacja wytwórcy o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu Strona 1 z 4 Informacja wytwórcy o sprzedaży lub zbyciu w innej formie biokomponentu Strona 1 z 4 Poniżej proszę wpisać numer rejestracyjny otrzymany w ARR * Pieczątka kancelarii Data wpływu KANCELARYJNY NR WPŁYWU

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia.

KARTA INFORMACYJNA. Udzielanie i zmiana zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego oraz wydawanie dodatkowych wypisów z zezwolenia. Wydanie A wg stanu na dzień 19-08-2013 STAROSTWO POWIATOWE W JAŚLE ul. Rynek 18, 38-200 Jasło tel/fax. 013 4463189 centrala: tel/fax 013 4483410, 4483420 www.powiat.jaslo.pl KARTA INFORMACYJNA Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Nazwa wnioskowanego kierunku szkolenia... ... Adres zamieszkania.

Nazwa wnioskowanego kierunku szkolenia... ... Adres zamieszkania. Częstochowa, dnia. Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie ul. Szymanowskiego 15 WNIOSEK o udzielenie pożyczki z Funduszu Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia (wypełniony wniosek należy złożyć

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO (pieczęć pracodawcy) Łódź, dnia...r. WNIOSEK Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi ul. Milionowa 91 O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO Na podstawie art. 69a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T WA I G O S P O D A R K I M O R S K I E J 1) z dnia... 2013 r.

M I N I S T R A T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T WA I G O S P O D A R K I M O R S K I E J 1) z dnia... 2013 r. Projekt z dnia 20 lutego 2013 r. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A T R A N S P O R T U, B U D O W N I C T WA I G O S P O D A R K I M O R S K I E J 1) z dnia... 2013 r. w sprawie badań co do zgodności

Bardziej szczegółowo