Warszawa, Magdalena Durlik.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, 13.02.2015 Magdalena Durlik."

Transkrypt

1 Warszawa, Magdalena Durlik. Klinika Medycyny Transplantacyjnej i Nefrologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny Ul. Nowogrodzka 59, Warszawa Tel.: , fax: Raport Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie NEFROLOGII za rok I. Ocena zabezpieczenia opieki zdrowotnej w zakresie danej dziedziny medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia na obszarze województwa, w tym: dostępność do świadczeń opieki zdrowotnej ocena rozmieszczenia podmiotów leczniczych ocena zabezpieczenia kadr medycznych w reprezentowanej dziedzinie, w tym ocena prawidłowości rozmieszczenia specjalistów na terenie województwa ocena zabezpieczenia kadry pielęgniarskiej jednostki, które należy restruktyzować (podać przyczyny) ocena kontraktowania świadczeń opieki zdrowotnej Według danych uzyskanych z Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego całkowita liczba łóżek nefrologicznych dla dorosłych w województwie mazowieckim na dzień 31 grudnia 2014 wynosiła 278, a liczba oddziałów nefrologicznych 19 w tym 2 oddziały resortowe WIM (33 łóżka) i MSWiA (33 łóżka). Liczba łóżek w porównaniu z rokiem 2013 nie uległa zmianie, co jest zjawiskiem niekorzystnym, gdyż jest ona niewystarczająca, zwłaszcza z powodu zwiększającej się liczby pacjentów z przewlekłymi chorobami nerek, a dodatkowo starzenie się populacji jest przyczyną przedłużających się hospitalizacji z powodu współwystępowania wielu schorzeń będących skutkiem lub przyczyną choroby nerek. W skali Europy i świata roczny przyrost pacjentów ze schyłkową niewydolnością nerek wynosi 3%-4%, taki sam szacunek dotyczy Polski. Liczba łóżek nefrologicznych powinna systematycznie wzrastać o około 4%. Część pacjentów z przewlekłą chorobą nerek jest hospitalizowana w oddziałach internistycznych. 1

2 Według danych uzyskanych z Wydział Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Rejestrze Podmiotów Prowadzących Działalność Leczniczą zarejestrowane są w województwie mazowieckim 173 poradnie nefrologiczne, liczba sprofilowanych na nefrologię poradni w ramach publicznej służby zdrowia jest znacznie mniejsza i wynosi około 30. Ze względu na niedostateczną liczbę poradni publicznych, a przede wszystkim ograniczenia związane ze zbyt niskim kontraktowaniem z NFZ, nie poprawa się sytuacja dostępu do ambulatoryjnych świadczeń nefrologicznych, czas oczekiwania na wizytę u specjalisty nefrologa to około 6 miesięcy. Niska stawka za poradę nefrologiczną uniemożliwia wykonanie wielu badań w trybie ambulatoryjnym i chorzy w celach diagnostycznych muszą być hospitalizowani zajmując łóżka przeznaczone dla ciężej chorych. Nie sprawdza się procedura kwalifikacji do przeszczepienia w ramach poradni nefrologicznej, jest ona niedoszacowana kosztowo, czasochłonna, co w rzeczywistości oznaczało by oddelegowanie jednego z lekarzy w poradni do procedury kwalifikacyjnej. Dodatkowo skierowania do licznych specjalistów w ramach ambulatorium są realizowane w ciągu 6 miesięcy, co wyraźnie wydłuża czas kwalifikacji do transplantacji nerki i w praktyce pacjent kończąc diagnostykę nie mieści się czasowo w okresie 12 miesięcy ważności przeprowadzonych badań. Obowiązek kwalifikacji do transplantacji narzucono stacjom dializ, które działają w systemie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, nie są w większości przypadków związane z poradnią nefrologiczną, czy oddziałem nefrologicznym, z czego wynika, że nie dysponują bezpośrednio narzędziami do przeprowadzenia kwalifikacji do transplantacji nerki. Na poziomie Krajowej Rady Transplantacyjnej powstał projekt przeniesienia kwalifikacji do ośrodków transplantacyjnych oraz zmiany alokacji nerek pobranych w celach transplantacji (nerka jedzie do pacjenta). Według Ustawy Transplantacyjnej kwalifikacja do transplantacji podlega Krajowemu Konsultantowi w dziedzinie transplantologii klinicznej, jemu podlegają także regionalne ośrodki kwalifikacyjne, których finansowanie jest symboliczne i nie pokrywa kosztów prowadzenia ośrodka. Jestem kierownikiem największego regionalnego ośrodka kwalifikacyjnego w Polsce obejmującego 51 stacji dializ i koszty ośrodka pokrywam praktycznie z kosztów Kliniki. W Polsce kwalifikacja do przeszczepienia wątroby lub serca odbywa się w ośrodkach transplantacyjnych i każdy z nich ma swoją listę oczekujących. Dostępność do dializoterapii oceniam jako zadowalającą. Stacji dializ w województwie mazowieckim jest 34 (w tym 2 resortowe oraz jeden ośrodek dializ otrzewnowych nie związany ze stacją a hemodializ). W 2014 nie powstała żadna nowa stacja dializ, do nowego budynku przeniosła się Stacja Dializ, Oddział Nefrologiczny i Poradnia Nefrologiczna w Siedlcach całość została kupiona przez firmę Centrum Dializa zp.o.o. 2

3 Również do nowego budynku przeniesiona została Stacja Dializ w Sochaczewie należąca do Fresenius Medical Care. Nadal nie otrzymała kontraktu z NFZ niepubliczna Stacja Dializ Centrum Dializa w Kozienicach i publiczna Stacja Dializ w Szpitalu Czerniakowskim przy ul. Stępińskiej, wykonuje ona tylko zabiegi hemodializy w ostrej niewydolności nerek i zabiegi plazmaferez. W tym rejonie Mokotowa istnieje duża potrzeba dodatkowych miejsc dializacyjnych. Tylko 13 stacji na 34 jest publicznych. W województwie mazowieckim na koniec roku 2014 dializowano przewlekle 2696 pacjentów (2508 w 2012 r., 2534 w 2013 roku), w tym dializowanych otrzewnowo było 147 chorych. Dane wskazują na systematyczny wzrost liczby dializowanych, dotyczy to chorych hemodializowanych, liczba dializowanych otrzewnowo nie wzrasta. Śmiertelność w 2014 roku wyniosła 18%. W związku z systematycznym wzrostem liczby chorych z przewlekłą chorobą nerek zapotrzebowanie na nowe miejsca dializacyjne też będzie systematycznie wzrastało (2%-3% na rok). Zwiększenie liczby transplantacji nerek nie zmniejszy liczby chorych dializowanych. Tylko 15%-20% pacjentów dializowanych kwalifikuje się do transplantacji nerki. Dużą pulę pacjentów dializowanych stanowią powracający do leczenia dializami po utracie przeszczepu nerki. W Polsce 25% oczekujących w KLO na transplantację nerki to chorzy oczekujący na kolejną transplantację. Rozmieszczenie stacji dializ na terenie województwa jest w miarę równomierne. Nadal stacja dializ w Mińsku Mazowieckim (140 tys. mieszkańców) jedyna w tym dużym powiecie oczekuje od trzech lat na kontrakt z NFZ. Wiele dużych szpitali warszawskich nie ma możliwości dializoterapii (poza technikami ciągłymi w oddziałach intensywnej terapii). W moim przekonaniu stacje dializ powinny być tworzone w dużych szpitalach, łatwiej jest zapewnić pacjentowi dializowanemu pełną i właściwą opiekę medyczną, jeżeli stacja dializ ma zaplecze oddziału nefrologicznego, z drugiej strony stacja dializ zabezpiecza potrzeby bieżące szpitala. Niepubliczne stacje dializ jako procedura ambulatoryjna nie pracują w nocy ani w święta, stąd nieliczne stacje dializ pracujące w systemie 24-godzinnym (nawet publiczne szpitale ograniczają pracę nocną np. w Grodzisku Mazowieckim, w Międzylesiu czy MSWiA) muszą dodatkowo obsługiwać pacjentów z nieczynnych stacji dializ. Pragnę podkreślić, że praca w systemie 24-godzinnym jest związana ze znacznie wyższymi kosztami pracy (lekarz, pielęgniarki) czego nie różnicuje NFZ. Praktycznie nie istnieje przepis nakazujący stacjom dializ szpitalnym pracę w nocy lub w niedzielę, można obawiać się sytuacji, że wszystkie stacje dializ w ramach cięcia kosztów nie będą funkcjonowały w nocy. W województwie mazowieckim kontynuowany jest Projekt Żywy Dawca Nerki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej finansowany przez MZ, który powinien 3

4 zaowocować zwiększeniem transplantacji nerek od żywego dawcy, jednak w ostatnich latach liczba transplantacji od żywego dawcy nie wzrasta. W 2014 roku 182 pacjentów z województwa mazowieckiego otrzymało przeszczep nerki, nowych zgłoszeń do transplantacji było 217, zgłaszalność do przeszczepu nerki wyniosła 12,8%. U chorych z przewlekłą chorobą nerek przed dializami w poradniach nefrologicznych realizowany jest program lekowy z zastosowaniem czynników stymulujących erytropoezę. W większości przypadków dostępność leków jest adekwatna do potrzeb. U chorych hemodializowanych leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc cynakalcetem realizowane jest w ramach programu lekowego. Program nie uwzględnia stosowania cynakalcetu u chorych leczonych dializą otrzewnową, co bezpodstawnie ogranicza tej grupie dostęp do terapii. W 2014 roku Centrum Dializa nie wystąpiło do NFZ o program lekowy z zastosowaniem Cynakalcetu, chorzy z tych stacji dializ pozbawieni są tej formy terapii. Zapotrzebowanie na leczenie cynakalcetem jest większe niż dostępność leku w programie. Należy także podkreślić, że nie ma refundacji dla chorych dializowanych parykalcytolu (analog Wit. D), niewapniowych wiązaczy fosforanów (sewelamer, węglan lantanu) a czas oczekiwania na chirurgiczne usunięcie przytarczyc sięga 1 roku. U części chorych niestabilnych hemodynamicznie stosowane są zabiegi hemodiafiltracji jednak nadal, mimo pozytywnych rekomendacji AOTM nie są one refundowane przez NFZ. Szacuje się, że co najmniej 10%-15% chorych dializowanych ma wskazania do hemodiafiltracji. W województwie mazowieckim, według danych otrzymanych z Wydziału Zdrowia Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, liczba lekarzy wykonujących zawód i posiadających specjalizację z nefrologii wynosi około 180, dodatkowo 34 lekarzy odbywa specjalizację z nefrologii. Rozmieszczenie specjalistów jest nierównomierne, brakuje lekarzy nefrologów w stacjach dializ zlokalizowanych w małych miejscowościach oraz w stacjach dializ i oddziałach nefrologicznych pozaakademickich, niedobór lekarzy nefrologów stwierdza się także w poradniach nefrologicznych. Najlepiej sytuacja wygląda w ośrodkach akademickich i dużych szpitalach. Wydaje się, że zapotrzebowanie należy szacować w skali każdego roku wzrostowo o około 10 specjalistów więcej. Obecnie wielu lekarzy nefrologów pracuje w kilku placówkach medycznych. W województwie mazowieckim praktycznie nie ma pielęgniarek ze specjalizacją z nefrologii. Specjalizacja trwa 2 lata, jest płatna, wymaga dłuższego oddelegowania z miejsca pracy co przyczynia się do jej małej popularności. Nie obserwuje się niedoboru pielęgniarek dializacyjnych. Wiele pielęgniarek podnosi swoje kwalifikacje i podejmuje studia licencjackie, a część z nich kontynuuje je w formie 4

5 studiów magisterskich. Natomiast problemem jest praca pielęgniarek w kilku stacjach dializ (publiczna i niepubliczna), pielęgniarki są przemęczone, po zakończeniu jednej pracy zamiast na odpoczynek udają się do drugiej pracy (praca na umowę-zlecenie). Może to mieć negatywny wpływ na jakość i efektywność ich pracy. W ośrodkach nefrologicznych istnieje niedobór psychologów, dietetyków i fizjoterapeutów, specjalistów niezbędnych dla kompleksowej opieki i rehabilitacji pacjentów z przewlekłą chorobą nerek 5

6 6

7 II. Nadzór nad szkoleniem kadr medycznych 1. Ocena potrzeb szkoleniowych na najbliższą przyszłość. 2. Przeprowadzanie kontroli podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dotyczącej realizacji kształcenia i doskonalenia zawodowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne lub inne zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia, w zakresie wynikającym z programów kształcenia: wykaz kontrolowanych jednostek, wnioski z kontroli, zalecenia pokontrolne. 1. Opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie ich na prowadzoną przez ministra właściwego do spraw zdrowia listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji: liczba zaopiniowanych wniosków, uwagi. 2. Wydawanie na podstawie kontroli opinii o spełnianiu przez jednostkę uprawnioną warunków do prowadzenia stażu podyplomowego lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek, położnych, farmaceutów oraz osób wykonujących inne zawody medyczne, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji oraz poziomu udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące zawód medyczny zatrudnione w tym podmiocie leczniczym: liczba wydanych opinii, uwagi, propozycje zmian. Liczba miejsc specjalizacyjnych: Liczba lekarzy w trakcie specjalizacji 36 Liczba miejsc akredytacyjnych (w systemie modułowym) 54 (wszystkie jednostki złożyły oświadczenie o spełnianiu warunków do szkolenia lekarzy w modułowym systemie specjalizacji). W 2014 roku MZ przyznał tylko 1 miejsce w systemie modułowym w trybie rezydenckim. Przyszłościowo może to oznaczać brak młodej kadry lekarzy nefrologów. Wydaje się, że placówki służby zdrowia nie będą zatrudniać lekarzy bezpośrednio po studiach aby realizowali nową modułową specjalizację w trybie pozarezydenckim, w ramach etatu. W 2014 pozytywnie zaopiniowałam wnioski o akredytację do prowadzenia specjalizacji z nefrologii w systemie modułowym dla oddziałów nefrologicznych szpitali w Płocku, Makowie Mazowieckim, Szpitalu Praskim w Warszawie i Szpitalu Międzyleskim. Liczba nefrologów w województwie mazowieckim jest wystarczająca. Jednak w związku z wzrastającą liczbą chorych z przewlekłą chorobą nerek zapotrzebowanie na lekarzy nefrologów będzie systematycznie wzrastało. Szacuję, że zapotrzebowanie 7

8 będzie wzrastało w tempie około 10 nefrologów rocznie. Liczba lekarzy pragnących otworzyć specjalizację jest więcej niż miejsc specjalizacyjnych. Problemem jest przedłużanie przez lekarzy czasu specjalizacji i przez to nie uwalnianie miejsca dla nowych lekarzy. Wydłużanie się czasu specjalizacji wynika często z trudności odbycia w dość krótkim czasie wymaganych staży i kursów, zwłaszcza dla lekarzy spoza Warszawy. III. Kontrola podmiotów wykonujących działalność leczniczą 1. Przeprowadzanie kontroli: liczba placówek nazwa i adres kontrolowanych podmiotów 2. Przeprowadzanie wizytacji: liczba wizytowanych placówek nazwa i adres jednostek wizytowanych. 3. Ocena kontrolowanych/wizytowanych podmiotów (z podkreśleniem jednostek, w których wystąpiły poważne uchybienia), w tym ocena: dostępności do świadczeń zabezpieczenia w sprzęt medyczny i diagnostycznych poziomu udzielanych świadczeń kwalifikacji personelu medycznego. 4. Informowanie organów administracji rządowej, podmiotów, które utworzyły podmioty lecznicze, oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia oraz Rzecznika Praw Pacjenta o uchybieniach stwierdzonych w wyniku kontroli: wykaz informowanych podmiotów, rodzaj stwierdzonych uchybień. 5. Występowanie z wnioskiem do okręgowych rad właściwych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych przez osoby wykonujące dany zawód medyczny: liczba wniosków, uwagi. W 2014 roku nie otrzymałam żadnego polecenia przeprowadzenia kontroli placówek nefrologicznych. Przeprowadziłam wizytację następujących stacji dializ: 1. Stacja Dializ Fresenius w Sochaczewie 2. Stacja Dializ Centrum Dializa przy ul. Mangalii 3. Oddział Nefrologiczny i Stacja Dializ Centrum Dializa w Siedlcach 8

9 Stacja Dializ przy ul. Mangalii nie prowadzi programu lekowego leczenia wtórnej nadczynności przytarczyc (jak cała sieć Centrum Dializa). Innych istotnych uchybień nie stwierdziłam. IV. Udzielone opinie i konsultacje 1. Wydawanie opinii dotyczących: likwidacji lub powstania nowego oddziału szpitalnego, przychodni specjalistycznej, pracowni diagnostycznej, apteki spełniania przez podmiot wykonujący działalność leczniczy warunków do udzielania świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny (liczba wydanych opinii, uwagi) stosowanego postępowania diagnostycznego, leczniczego i pielęgnacyjnego w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy, z uwzględnieniem dostępności metod i środków (liczba i rodzaj wydanych opinii) wyrobów medycznych, wyposażenia wyrobów medycznych, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, wyposażenia wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywnych wyrobów medycznych do implantacji innych. 2. Konsultacje przypadków problemowych. W prowadzonej przeze mnie Klinice konsultuję chorych z całego Mazowsza, hospitalizowane są najtrudniejsze przypadki w celach diagnostycznych i leczniczych. Jesteśmy ośrodkiem, który jako jeden z nielicznych w województwie zapewnia kompleksową diagnostykę nefrologiczną: wykonuje biopsje nerki z oceną hist-pat (własna pracownia patomorfologii, ocena także dla innych ośrodków nefrologicznych), wykonujemy zabiegi plazmaferezy, stosujemy leczenie immunosupresyjne pierwotnych glomerulopatii i chorób układowych. Leczymy chorych z ostrą niewydolnością nerek oraz zaostrzoną przewlekłą chorobą nerek przyjmowanych z wielu warszawskich szpitali. Prowadzę kwalifikację do przeszczepienia nerki, nerki i trzustki, przeszczepienia wyprzedzającego z obszaru Mazowsza. W Klinice działa Regionalny Ośrodek Kwalifikacyjny, którego jestem kierownikiem. Klinika zajmuje się także kwalifikacją żywych dawców nerki i uczestniczy w programie Projekt Żywy Dawca Nerki finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej MZ. Udzieliłam patronatu akcji NEFROTEST prowadzonej w kilku miejscowościach przez Nefron (Sekcja Nefrologiczna Izby Gospodarczej Medycyna Polska) mającej na celu wczesne wykrywanie chorób nerek. III. Prognozowanie potrzeb zdrowotnych populacji. Dane epidemiologiczne wskazuję na rosnącą liczbę osób z przewlekłą chorobą nerek, której ostatnie stadium wymaga kosztownego leczenia nerkozastępczego. Szacuje się, że około 4 9

10 milionów Polaków ma przewlekłą chorobę nerek. Konieczne jest systematyczne zwiększenie liczby łóżek nefrologicznych, kontraktów ambulatoryjnych, a także stanowisk dializacyjnych. Odsetek chorych ze schyłkową niewydolnością nerek wymagających leczenia dializami wzrasta o 2%-5% rocznie. Konieczne też są programy zapobiegania chorobom nerek i hamowania progresji do ich schyłkowej niewydolności. Nefrologia nie może być kojarzona jedynie z dializoterapią. Główną przyczyną niewydolności nerek jest cukrzyca typu 2 i choroby układu krążenia. Ważna jest więc edukacja społeczeństwa, propagowanie zdrowego stylu życia, współpraca lekarzy nefrologów z diabetologiem, kardiologiem i lekarzem rodzinnym. IV Podsumowanie ogólnej sytuacji w zakresie danej dziedziny medycyny, farmacji, pielęgniarstwa, innej dziedziny mającej zastosowanie w ochronie zdrowia na terenie województwa (uwagi, problemy, wnioski). Pozytywnie oceniam szkolenie kadry, przybywa systematycznie lekarzy specjalistów nefrologii. Natomiast niepokojem napawa nowa specjalizacja modułowa, gdyż przyznano dla nefrologii tylko 1 miejsce w trybie prezydenckim. Nowością jest oddzielenie się nefrologii dziecięcej jako odrębnej specjalizacji z własnym konsulatem wojewódzkim (prof. C. Prokurat z CZD) i właśnie miejsca rezydenckie w systemie modułowym przydzielane są w znacznej przewadze nefrologom pediatrycznym. Liczba dializowanych na Mazowszu wynosi ponad Dostępność do dializoterapii w województwie mazowieckim jest zadowalająca, wszyscy potrzebujący otrzymują takie leczenie. Problemem pozostaje dostępność do zabiegów dializy w nocy i w święta. Nierozwiązanym problemem jest hospitalizacja pacjentów przewlekle dializowanych w szpitalach bez stacji dializ (pogotowie zawozi pacjenta do najbliższego szpitala, w którym nie ma stacji dializ). Każdy szpital powinien mieć funkcjonujące techniki ciągłe dla ratowania życia, w praktyce okazuje się, że niektóre szpitale nie dysponują taka metodą leczenia, dostępność tej procedury powinna podlegać kontroli. Konieczne jest także systematyczne zwiększanie liczby łóżek nefrologicznych i poradni nefrologicznych. Dla zapewnienia właściwej opieki nad rosnącą populacją osób z chorobami nerek wskazane jest zwiększenie kontraktów dla poradni oraz zwiększenie wyceny punktu. Nie wszystkie metody leczenia (hemodiafiltracja, leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc) są dostępne dla pacjentów z powodu braku refundacji. Należy wprowadzić także pilotażowy program dializy domowej. Narasta problem ludzi starych, samotnych, niepełnosprawnych, którzy oprócz dializoterapii wymagają przewlekłej opieki i rehabilitacji. 10

11 Konieczne są pełno profilowe poradnie nefrologiczne prowadzące edukację przeddializacyjną, przygotowanie do wyprzedzającej transplantacji, transplantacji od żywego dawcy, zatrudniające psychologa, dietetyka. Nierozwiązanym problemem pozostaje kwalifikacja do zabiegu przeszczepienia nerki. Bardzo dobrze oceniam współpracę z Konsultantem Krajowym. Magdalena Durlik (pieczątka i podpis) 11

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul.

Warszawa, 01.02.2015. Lidia Popek. Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Lidia Popek Warszawa, 01.02.2015 Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytut Psychiatrii i Neurologii 02 957 Warszawa, ul. Sobieskiego 9 tel. 22 4582806; fax22 6421272 ; email. lpopek@ipi.edu.pl Raport

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej

OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH. Szpital Powiatowy w Limanowej OPRACOWANIE OBSZARÓW RESTRUKTURYZACYJNYCH Szpital Powiatowy w Limanowej na podstawie danych przekazanych przez komórki organizacyjne Szpitala Powiatowego w Limanowej Łódź, grudzień 2011 r. 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118. UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 lutego 2014 r. Poz. 118 UCHWAŁA Nr 238 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Założenia Długofalowej

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu

Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu ISSN 1899-97-86 www.nowoczesna-klinika.pl maj-czerwiec (5-6) 2013 Diagnostyka obrazowa: RTG, tomografy Wywiad z prof. Zbigniewem Rybickim Czystość w szpitalu W NUMERZE WYDARZENIA 4-13 WYWIAD 14-19 Oddziały

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan

Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan Załącznik nr 1 do Uchwały nr 930/274/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 8 sierpnia 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie ochrony zdrowia Zdrowie dla Pomorzan GDAŃSK 2013 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0

PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011. Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 Grudzień 2006 www.szpitalwolski.pl WERSJA 2.0 PROGRAM MEDYCZNY Szpitala Wolskiego w Warszawie 2007-2011 WERSJA 2.0 WSTĘP PROGRAM MEDYCZNY Szpitala

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO IM. L. RYDYGIERA W KRAKOWIE W 2009 ROKU Kraków, marzec 2010 r. Strona

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa

DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA Prof. dr hab. n. med. Jan Kanty Kulpa Od szeregu lat obserwuje się tendencję do wzrostu liczby wykonywanych badań laboratoryjnych jak i znacznego rozszerzenia ich zakresu. Ten

Bardziej szczegółowo

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy!

Szanowne Pielęgniarki, Położne, Pielęgniarze! Koleżanki i Koledzy! W numerze: Kalendarium Opieka długoterminowa... ZOL w Brzegu Nadzór nad DPS i ZOL... Zakażenia w placówkach opieki długoterminowej Projekt edukacyjny Damy Radę... Jakość w opiece zdrowotnej - nowy standard

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja MATERIAŁY DYDAKTYCZNE DLA UCZESTNIKÓW KURSU SPECJALISTYCZNEGO KOMPLEKSOWA PIELĘGNIARSKA OPIEKA NAD PACJENTEM Z NAJCZĘSTSZYMI SCHORZENIAMI WIEKU PODESZŁEGO opracowane w ramach projektu systemowego Rozwój

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok

SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok za rok 2006 SPRAWOZDANIE z działalności statutowej oraz wykonania budżetu Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie za 2012 rok Olsztyn 28.02.2013r. Spis Treści Wstęp... str. 2 I ZMIANY ORGANIZACYJNE...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/132 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 1) Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 210, poz. 2135. DZIAŁ I

Bardziej szczegółowo

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty

Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Agnieszka Wojtecka Psychiatria środowiskowa w województwie pomorskim wybrane aspekty Wydanie I Gdańsk 2011 Copyright by Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, Gdańsk 2011 Autor: Agnieszka Wojtecka,

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP)

Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) Załącznik do Uchwały Nr 327/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny Zdrowie dla Pomorzan (RPS ZdP) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012

POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 POLSKA KRAJOWY RAPORT SPOŁECZNY 2012 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 1. Ocena realizacji głównych celów społecznej otwartej metody koordynacji... 3 2. Zmniejszenie ubóstwa i wykluczenia społecznego...

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH

Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w KRAKOWIE Nr ewid. 9/2009/P08141/LKR Informacja o wynikach kontroli ŻYWIENIA I UTRZYMANIA CZYSTOŚCI W SZPITALACH PUBLICZNYCH marzec 2009 r. Misją Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY załącznik nr 1 do uchwały nr 4/2012 Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr. W. Biegańskiego z siedzibą w Grudziądzu z dnia 19 grudnia 2012r.. REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGIONALNEGO

Bardziej szczegółowo

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35

... 4. Wstęp... 5. Słownik pojęć... 35 ... 4 Wstęp... 5 Trendy w telemedycynie... 7 Trend 1: Mobilne aplikacje dla osób starszych i osób z przewlekłymi chorobami... 9 Trend 2: Multidyscyplinarność telemedycyny... 12 Trend 3: Usługi zwiększania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE REGULAMIN ORGANIZACYJNY SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 W LUBLINIE LUBLIN, KWIECIEŃ 2015 ROKU Spis treści: Dział I Rozdział I

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY REGULAMIN ORGANIZACYJNY KUJAWSKO-POMORSKIEGO CENTRUM PULMONOLOGII W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I PRZEDMIOT REGULACJI 1 1. Regulamin Organizacyjny Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy, zwanego

Bardziej szczegółowo

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ

Nr 1058. Informacja. Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Małgorzata Dziubińska-Michalewicz KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Sektor prywatny w systemie ochrony zdrowia w Polsce Lipiec 2004 Małgorzata Dziubińska-Michalewicz Informacja Nr 1058

Bardziej szczegółowo

Okulistyka i choroby siatkówki

Okulistyka i choroby siatkówki Okulistyka i choroby siatkówki W aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia się Raport Fundacji na rzecz Zdrowego Starzenia się pt. Okulistyka i choroby siatkówki w aspekcie zdrowego i aktywnego starzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zakres przedmiotowy i podmiotowy oraz

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020

RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 DEPARTAMENT ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ RAPORT Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH PROJEKTU STRATEGII OCHRONY ZDROWIA DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020 INFORMACJA ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo