Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data"

Transkrypt

1 Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez kliknięcie na opcję akceptuję. Zaznaczając opcję akceptuję, wyrażają państwo zgodę na stosowanie się do postanowień niniejszej umowy. Kopię niniejszej umowy można wydrukować i zachować. Please read carefully this agreement before activating the platform, and indicate your acceptance by clicking the i accept button. By clicking the i accept button, you agree to be bound by this agreement. a copy of this agreement may be printed and retained. 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd, spółką należycie zarejestrowaną w Republice Cypryjskiej zgodnie z przepisami ustawy o spółkach Companies Law pod numerem HE oraz z siedzibą w Limassol, adres: 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4 th Floor, P.C. 3087, Limassol, Cyprus, posiadającą zezwolenie i podlegającą regulacji Cypryjskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd [Cyprus Securities and Exchange Commission CySEC ] jako Cypryjska Firma Inwestycyjna ( CIF ) oferująca określone usługi inwestycyjne oraz pomocnicze usługi i działania zgodnie z cypryjską ustawą z roku 2007 regulującą usługi i działalność inwestycyjną, rynki regulowane oraz inne powiązane z nimi kwestie (Law 144(I)/2007 Ustawą ), o numerze licencji dla CIF: 169/12 (zwaną w dalszej części dokumentu Spółką ) jako jedną stroną Umowy oraz osobą, która zaakceptowała postanowienia niniejszej Umowy poprzez wybranie opcji Akceptuję lub podpisała niniejszą Umowę, a także została zakwalifikowana przez Spółkę do wykonywania działań w charakterze Dostawcy (zwaną w dalszej części dokumentu Dostawcą ), jako drugą stroną 1 Introduction 1.1 xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd. This Agreement is entered by and between DUB Investments Ltd, a company duly registered in Cyprus under the Companies Law, with registration number HE and registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4 th Floor, P.C. 3087, Limassol, Cyprus, authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission ( CySEC ) as a Cyprus Investment Firm ( CIF ) to offer certain Investment and Ancillary Services and Activities under the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related Matters Law of 2007, Law 144(I)/2007 ( the Law ), with CIF license number 169/12 (hereinafter called the Company ), on the one part; and the person who has accepted this Agreement by clicking the Accept Button or signed this Agreement and who has been accepted by the Company to act as a Provider (hereinafter called the Provider ), on the other part. 1.2 This Agreement sets out the terms upon which the Company shall receive Data from the Provider and use such Data for its own 1

2 Umowy. 1.2 Niniejsza Umowa zawiera warunki, na których Spółka będzie otrzymywać Dane od Dostawcy oraz wykorzystywać Dane do własnych celów handlowych. 1.3 Umowa wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać w momencie otrzymania przez Dostawcę zawiadomienia od Spółki informującego, że został on zakwalifikowany do działania w charakterze Dostawcy dla Spółki. commercial interest. 1.3 The Agreement will take effect and commence upon the receipt by the Provider of a notice sent by the Company informing him that he has been accepted as the Company s Provider. 2 Interpretacja terminów stosowanych w Umowie 2.1 Następujące terminy występujące w niniejszej Umowie otrzymują znaczenie podane poniżej: Spółka powiązana w odniesieniu do Spółki oznacza każdy podmiot, który w sposób pośredni lub bezpośredni kontroluje Spółkę lub jest kontrolowany przez Spółkę, bądź inny podmiot pozostający wraz ze Spółką pod bezpośrednią lub pośrednią wspólną kontrolą innego podmiotu, przy czym kontrola oznacza prawo do kierowania lub występowanie podstaw do zarządzania sprawami Spółki lub podmiotu. Tryb Anti-Data Mode oznacza tryb w ramach Automatycznego zlecenia, w którym Zlecenia dotyczące Instrumentów finansowych są składane automatycznie u Brokera i są one przeciwne do kierunku Transakcji realizowanej przez Dostawcę. Obowiązujące przepisy oznaczają (a) przepisy wprowadzone przez CySEC Rules lub wszelkie inne przepisy wprowadzone przez właściwy urząd regulacyjny uprawniony do nadzorowania działalności Spółki; (b) przepisy obowiązujące na danym Rynku oraz (c) wszelkie pozostałe przepisy prawa, zasady i regulacje obowiązujące na Cyprze lub w Unii Europejskiej. Zlecenie automatyczne oznacza funkcję/opcję w Platformie, która po aktywowaniu przez Klienta umieszcza w imieniu Klienta Zlecenia dotyczące Instrumentów finansowych automatycznie u Brokera na podstawie Danych wygenerowanych w systemie Dostawcy. 2 Interpretation of Terms 2.1 In this Agreement: Affiliate shall mean in relation to the Company, any entity which directly or indirectly controls or is controlled by the Company, or any entity directly or indirectly under common control with the Company; and control means the power to direct or the presence of ground to manage the affairs of the Company or entity. Anti-Data Mode shall mean a mode of the Automatic Order whereby Orders are placed in Financial Instruments with a Broker automatically and such Orders are opposite to the direction of the Provider s traced Transaction. Applicable Regulations shall mean (a) CySEC Rules or any other rules of a relevant regulatory authority having powers over the Company; (b) the Rules of the relevant Market; and (c) all other applicable laws, rules and regulations of Cyprus or of the European Union. Automatic Order shall mean a function/feature in the Platform which once activated by a Client places Orders in Financial Instruments with the Broker automatically on behalf of the Client based on Data generated from the Provider. 2

3 Broker oznacza spółkę, która na podstawie obowiązujących przepisów prawa oferuje usługi inwestycyjne. Dzień roboczy oznacza każdy dzień, poza sobotami i niedzielami oraz: 25 grudnia, 1 stycznia i wszelkimi pozostałymi dniami wolnymi od pracy na Cyprze lub świętami międzynarodowymi, które zostaną podane na stronie internetowej Spółki. CySEC oznacza Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełd, która pełni rolę organu nadzorującego działalność Spółki. Przepisy CySEC oznaczają Przepisy, Dyrektywy, Regulacje, Wytyczne, opinie lub zalecenia wydane przez CySEC. Dane oznaczają dane dotyczące Transakcji pochodzące od Dostawcy i obejmujące informacje na temat kierunku Transakcji Dostawcy dotyczącej danego Instrumentu Finansowego oraz czasu jej zawarcia. Niedotrzymanie Warunków otrzymuje znaczenie nadane w podpunkcie Instrument finansowy dotyczy następujących Instrumentów Finansowych objętych licencją CIF dla Spółki: (a) zbywalnych papierów wartościowych; (b) instrumentów rynku pieniężnego; (c) jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania; (d) opcji, kontraktów terminowych, swapów, operacji forward rate agreement (FRA) oraz wszelkich pozostałych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących papierów wartościowych, walut, stóp procentowych lub zysków, bądź innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub mierników finansowych, które mogą być rozliczane w postaci fizycznej lub gotówkowej; (e) opcji, kontraktów terminowych, swapów, operacji forward rate agreement (FRA) oraz wszelkich pozostałych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących towarów, które muszą być rozliczane w postaci gotówkowej lub mogą być rozliczane w formie gotówkowej na życzenie jednej ze stron (z przyczyn innych niż niedotrzymanie warunków lub inna sytuacja skutkująca rozwiązaniem umowy); (f) opcji, kontraktów terminowych, swapów oraz wszelkich innych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących towarów, które mogą być rozliczane w postaci fizycznej, pod Broker shall mean a company which under applicable laws offers investment services. Business Day shall mean any day, other than a Saturday or a Sunday, or the 25 th of December, or the 1 st of January or any other Cyprus or international holidays to be announced on the Company s Website. CySEC shall mean the Cyprus Securities and Exchange Commission, which is the Company s supervisory authority. CySEC Rules shall mean the Rules, Directives, Regulations, Guidance notes, opinions or recommendations of CySEC. Data shall mean the data relating to a Transaction coming from the Provider containing the information about the direction of the Provider s Transaction on the given Financial Instrument and its time of conclusion. Event of Default shall have the meaning given in paragraph Financial Instrument shall mean the Financial Instruments under the Company s CIF license which are the following: (a) Transferable Securities; (b) Money-market instruments; (c) Units in collective investment undertakings; (d) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash; (e) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to commodities that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event); (f) Options, futures, swaps, and any other derivative contract relating to commodities that can be physically settled provided that they are traded on a regulated market and/or an MTF; 3

4 warunkiem, że stanowią one przedmiot obrotu na regulowanym rynku i/lub na Wielostronnej Platformie Obrotu (MTF); (g) opcji, kontraktów terminowych, swapów, operacji forward rate agreement (FRA) oraz wszelkich pozostałych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących towarów, które mogą być rozliczane w postaci fizycznej, niewymienionych wcześniej w treści niniejszego punktu oraz niewykorzystywanych do celów handlowych, o właściwościach innych pochodnych instrumentów finansowych uwzględniając, między innymi, czy są one rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe lub czy podlegają wezwaniu do zapłaty w spekulacyjnej transakcji różnicowej; (h) instrumentów pochodnych służących do przenoszenia ryzyka kredytowego; (i) kontraktów finansowych na różnice kursowe; (j) opcji, kontraktów terminowych, swapów, operacji forward rate agreement (FRA) oraz wszelkich pozostałych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących zmiennych klimatycznych, stawek frachtowych, dozwolonego poziomu emisji lub wskaźników inflacji, bądź innych oficjalnych statystycznych danych ekonomicznych, które muszą być rozliczane w postaci gotówkowej lub mogą być rozliczane w postaci gotówkowej zgodnie z życzeniem jednej ze stron (z przyczyn innych niż niedotrzymanie warunków lub inna sytuacja skutkująca rozwiązaniem umowy), a także wszelkich innych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących aktywów, praw, zobowiązań, indeksów i mierników niewymienionych w innym miejscu w niniejszym Punkcie, o właściwościach innych pochodnych instrumentów finansowych uwzględniając, między innymi, czy stanowią one przedmiot obrotu na regulowanym rynku lub na Wielostronnej Platformie Obrotu (MTF), czy są one rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe, oraz czy podlegają wezwaniu do zapłaty w spekulacyjnej transakcji różnicowej. Przypadek Siły wyższej otrzymuje znaczenie nadane w podpunkcie Pseudonim oznacza nazwę wybraną przez Dostawcę i wykorzystywaną do celów identyfikowania jego Danych transakcyjnych oraz Danych. Zlecenie oznacza instrukcję dla Brokera dotyczącą transakcji na Instrumentach (g) Options, futures, swaps, forwards and any other derivative contracts relating to commodities, that can be physically settled not otherwise mentioned in the paragraph above and not being for commercial purposes, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls; (h) Derivative instruments for the transfer of credit risk; (i) Financial contracts for differences; (j) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight rates, emission allowances or inflation rates or other official economic statistics that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event), as well as any other derivative contract relating to assets, rights, obligations, indices and measures not otherwise mentioned in this Part, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are traded on a regulated market or an MTF, are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls. Force Majeure Event shall have the meaning as set out in paragraph Nickname shall mean the code name chosen by the Provider used to identify his Trading Data and Data. Order shall mean an instruction to a Broker to trade in Financial Instruments. Parties shall mean the parties to this Agreement the Company and the Provider. Platform shall mean the electronic mechanism operated and maintained by the Company, consisting of computer devices, software, databases, telecommunication hardware, programs and technical facilities, which facilitates trading activity including automated 4

5 finansowych. Strony to strony niniejszej Umowy Spółka oraz Dostawca. Platforma oznacza mechanizm elektroniczny wykorzystywany i utrzymywany przez Spółkę, składający się ze sprzętu komputerowego, oprogramowania, baz danych, sprzętu telekomunikacyjnego, programów i instalacji technicznych, który ułatwia przeprowadzanie działań transakcyjnych, w tym automatycznych działań transakcyjnych, wymianę Danych, przekazywanie Danych transakcyjnych pomiędzy jej użytkownikami (tj. Klientami i Dostawcami). Rachunek inwestycyjny oznacza rachunek inwestycyjny Klienta lub Dostawcy prowadzony przez jego Brokera. Dane transakcyjne oznaczają Dane historyczne Dostawcy, dotyczące zleceń otwartych lub w trakcie realizacji, bądź wyniki Dostawcy dotyczące jego konkretnego Rachunku inwestycyjnego. Transakcja oznacza transakcję (kupna lub sprzedaży) na Instrumentach finansowych. Strona internetowa oznacza stronę internetową Spółki dostępną pod adresem: lub inną stronę internetową, którą Spółka może prowadzić w przyszłości. 2.2 Znaczenie wyrazów zamieszczonych w liczbie pojedynczej obejmuje również ich liczbę mnogą, i odwrotnie. Znaczenie wyrazów w rodzaju męskim obejmuje również rodzaj żeński, i odwrotnie. Znaczenie wyrazów odnoszących się do osób obejmuje korporacje, spółki, inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej oraz wszelkie pozostałe podmioty prawne, i odwrotnie. 2.3 Tytuły punktów zostały zamieszczone wyłącznie w celu ułatwienia odbioru treści Umowy i w celach informacyjnych. 2.4 Wszelkie odniesienia do aktów lub regulacji prawnych dotyczą również wymienionych aktów lub regulacji po przyjęciu ich nowelizacji, wprowadzeniu do nich zmian, dodatków, tekstów jednolitych, ponownego wprowadzenia lub zastąpienia ich innymi aktami lub regulacjami w przyszłości, a także trading activity, exchange of Data, sharing of Trading Data between its users (i.e. Clients and Providers). Trading Account shall mean the trading account of a Client or of the Provider held with his Broker. Trading Data shall mean the historic Data, open or pending orders, of the Provider or the results of the Provider in relation to a particular Trading Account of his. Transaction shall mean a transaction (buy or sell) in Financial Instruments. Website shall mean the Company s website at or such other website as the Company may maintain from time to time. 2.2 Words importing the singular shall import the plural and vice versa. Words importing the masculine shall import the feminine and vice versa. Words denoting persons include corporations, partnerships, other unincorporated bodies and all other legal entities and vice versa. 2.3 Paragraph headings are for ease of reference only. 2.4 Any reference to any act or regulation or Law shall be that act or regulation or Law as amended, modified, supplemented, consolidated, re-enacted or replaced from time to time, all guidance noted, directives, statutory instruments, regulations or orders made pursuant to such and any statutory provision of which that statutory provision is a reenactment, replacement or modification. 5

6 wszelkich wytycznych, dyrektyw, rozporządzeń z mocą ustawy, rozporządzeń i nakazów wydawanych na podstawie wszelkich przepisów ustawowych, będących ponownie wprowadzonymi przepisami ustawowymi, przepisami je zastępującymi lub zmieniającymi. 3 Dane, Dane transakcyjne i Pseudonim 3.1 Strony wyrażają zgodę i potwierdzają, że Spółka w ramach swojej działalności udostępni na Platformie i/lub swojej Stronie internetowej (lub Stronach internetowych) listę czynnych Dostawców, ich Pseudonimy, Dane oraz Dane transakcyjne, aby umożliwić Klientom wybór oraz korzystanie z ich usług do celów składania Automatycznych Zleceń. Dostawca niniejszym wyraża zgodę na przekazywanie jego Danych Spółce za pomocą Platformy, w celu publikacji jego Danych, Danych transakcyjnych oraz Pseudonimu na Platformie i/lub Stronie internetowej (lub Stronach internetowych) Spółki, które zostaną następnie wykorzystane przez Klientów Spółki do celów związanych ze składaniem Automatycznych zamówień, a także wyraża zgodę na przekazanie zgody na ich wykorzystywanie do celów handlowych i finansowych Spółki. 3.2 Dostawca składa wniosek o możliwość dostarczania Danych dotyczących wszystkich Instrumentów finansowych, na których przeprowadzane są transakcje na jego Rachunku. Spółka zastrzega sobie prawo do skorzystania z okresu maksymalnie 30 dni na przeanalizowanie oraz akceptację, według własnego uznania, bądź odrzucenie wniosku Dostawcy. Spółka może również odrzucić poszczególne Instrumenty finansowe. Jeśli wniosek Dostawcy zostanie zaakceptowany, Spółka może przekazać Dane do swoich Klientów i opublikować je na Platformie i/lub swoich stronach internetowych, bądź przekazać Dane do potencjalnych Klientów przy użyciu wersji demo Platformy. W przypadku gdy Dostawca nie wykona żadnych Transakcji na swoim Rachunku lub na konkretnym Instrumencie Finansowym przez okres co najmniej 3 miesięcy, Spółka zastrzega sobie prawo do zawieszenia usługi dla wszystkich Instrumentów finansowych lub dla określonego Instrumentu finansowego, w zależności od danego przypadku. 3.3 Dostawca może zrezygnować z dostarczania Danych w dowolnym momencie, z 3 Data, Trading Data and Nickname 3.1 It is agreed and understood that the Company, as part of its business, presents on the Platform and/or its Website(s) a list of active Providers, their Nicknames, their Data and their Trading Data for its Clients to choose from and use for the purposes of Automatic Orders. The Provider hereby consents to the submission of his Data with the use of the Platform to the Company, for the publishing of his Data, Trading Data and Nickname on the Company s Platform and/or Website(s), so as to be used by Clients of the Company for Automatic Orders, and consents to their use for the commercial and financial interest of the Company. 3.2 The Provider applies to provide Data for all Financial Instruments traded on his Account. The Company reserves the right up to 30 days to analyze and, at its sole discretion, to accept or reject the application of the Provider. The Company may also decline particular Financial Instruments. If the application of the Provider is accepted, the Company may forward the Data to its Clients and publish it on the Platform and/or its websites or forward the Data to potential Clients using demo version of the Platform. If the Provider does not perform any Transaction on his Account or in a particular Financial Instrument for a period of at least 3 months, the Company reserves itself the right to suspend the service for all Financial Instruments or for the said Financial Instrument as the case may be. 3.3 The Provider can resign from providing the Data at any time, provided that at the time of resigning the Provider does not have any open Transactions. The Provider must provide the Company with prior written notice sent via electronic means which must be received by the Company at least seven (7) Business Days prior to such resignation. 6

7 zastrzeżeniem, że w momencie rezygnacji Dostawca nie będzie miał żadnych otwartych Transakcji. Dostawca ma obowiązek wcześniejszego dostarczenia Spółce pisemnego zawiadomienia przesłanego drogą elektroniczną, które musi zostać odebrane przez Spółkę co najmniej na siedem (7) Dni Roboczych przed wspomnianą powyżej rezygnacją. 3.4 Dane transakcyjne są publikowane na Platformie i/lub Stronie internetowej (lub Stronach internetowych) Spółki przez cały okres funkcjonowania lub użytkowania Rachunku inwestycyjnego Dostawcy, chyba że postanowienia niniejszej Umowy stanowią inaczej. 3.5 Dane transakcyjne publikowane przez Spółkę są oznaczone Pseudonimem Dostawcy oraz zawierają nazwę i opis Instrumentu finansowego. 3.6 Pseudonim Dostawcy powinien zostać utworzony w taki sposób, aby nie ujawniał tożsamości Dostawcy jakimkolwiek osobom i w jakikolwiek sposób. Pseudonim nie może być w żaden sposób obraźliwy, ani nie może naruszać praw jakichkolwiek osób trzecich. 3.7 Spółka ma prawo do wyłączenia (tymczasowego lub bezterminowego) funkcji dostarczania Danych przez Dostawcę w dowolnym momencie, bez wcześniejszego zawiadamiania Dostawcy, przy czym Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Dostawcy z tytułu żadnych strat (pośrednich lub bezpośrednich, w tym utraconych zysków lub możliwości). 4 Platforma 3.4 The Trading Data is published on the Company s Website(s) and/or the Platform for the entire period of the Provider s Trading Account existence or operation, unless differently provided under this Agreement. 3.5 The Trading Data published by the Company is marked with the Provider s Nickname and name and characteristics of the Financial Instrument. 3.6 The Provider s Nickname should be constructed in such a manner that it does not reveal the Provider s identity to any person in any manner whatsoever. The Nickname must not be offensive, abusive in any manner and must not infringe any third party rights. 3.7 The Company has the right to deactivate (temporarily or permanently) the Data supply function of the Provider at any moment without prior notice to the Provider and the Compnay will not be liable to the Provider for any loss (direct or indirect, including loss of income or opportunity). 4 Platform 4.1 Spółka zastrzega sobie prawo, aby według własnego uznania i w dowolnym momencie wprowadzać zmiany, modyfikacje, usuwać lub dodawać jakiekolwiek części, funkcje, polecenia lub tryby do Platformy, tymczasowo lub na stałe, bez wcześniejszego zawiadamiania Dostawcy, przy czym Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Dostawcy z tytułu żadnych strat (pośrednich lub bezpośrednich, w tym utraconych zysków lub możliwości). 4.2 Spółka ma prawo do zamknięcia Platformy w dowolnym momencie w celu konserwacji 4.1 The Company reserves the right, at its discretion, at any time to alter, change, modify, remove or add any part or functionality or command or mode of the Platform, temporarily or permanently, without prior notice to the Provider and the Company will not be liable to the Provider for any loss (direct or indirect, including loss of income or opportunity). 4.2 The Company has the right to shut down the Platform at any time for maintenance purposes, wthout notice, and the Compnay will not be liable to the Provider for any loss (direct or indirect, including loss of income or 7

8 technicznej, bez wcześniejszego zawiadamiania, przy czym Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Dostawcy z tytułu żadnych strat (pośrednich lub bezpośrednich, w tym utraconych zysków lub możliwości). 5 Kwestie natury technicznej 5.1 Dostawca oświadcza i gwarantuje, że zainstalował i wdrożył odpowiednie środki ochrony służące bezpieczeństwu i niezawodnemu działaniu jego komputera, a także, że podjął właściwe działania mające na celu ochronę stosowanego system przed wirusami komputerowymi oraz innymi podobnymi materiałami, środkami, informacjami lub danymi o oddziaływaniu szkodliwym lub niepożądanym, które mogą uszkodzić Stronę internetową, Platformę lub inne systemy stosowane przez Spółkę. Dostawca zobowiązuje się ponadto do ochrony Spółki przed wszelkim szkodliwym przeniesieniem wirusów komputerowych, bądź innych szkodliwych lub niepożądanych materiałów bądź środków na Platformę Spółki z jego komputera osobistego. 5.2 Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Dostawcy w przypadku awarii, uszkodzenia, zniszczenia i/lub zmiany formatu zapisów, danych oraz Danych w jego systemie komputerowym. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku, gdy Dostawca napotka na opóźnienie lub innego rodzaju problemy związane z integralnością danych, które wynikają z konfiguracji lub nieprawidłowego użycia jego sprzętu. opportunity). 5 Technical Matters 5.1 The Provider represents and warrants that he has installed and implemented appropriate means of protection relating to the security and integrity of his computer and that he has taken appropriate actions to protect his system from computer viruses or other similar harmful or inappropriate materials, devices, information or data that may potentially harm the Website, the Platform or other systems of the Company. The Provider further undertakes to protect the Company from any wrongful transmissions of computer virus or other similarly harmful or inappropriate material or device to the Company s Platform from his personal computer. 5.2 The Company will not be liable to the Provider should his computer system fail, damage, destroy and/or format his records, data and Data. Furthermore, if the Provider incurs delays and any other form of data integrity problems that are a result of his hardware configuration or mismanagement, the Company shall not be liable. 6 Działania zabronione na Platformie 6.1 Dostawcy nie wolno w sposób niezgodny z przepisami uzyskiwać dostępu lub dążyć do uzyskania dostępu, odtwarzania ani podejmowania innych działań mających na celu ominięcie środków bezpieczeństwa, które Spółka zastosowała w celu zabezpieczenia Platformy. 6.2 Obowiązuje absolutny zakaz podejmowania któregokolwiek z wymienionych poniżej działań: a) korzystania z jakichkolwiek programów, które stosują analizę za pomocą metod sztucznej inteligencji względem systemów i/lub Platformy Spółki; 6 Prohibited Actions on the Platform 6.1 The Provider shall not unlawfully access or attempt to gain access, reverse engineer or otherwise circumvent any security measures that the Company has applied to the Platform. 6.2 It is absolutely prohibited to take any of the following actions: a) use any software, which applies artificial intelligence analysis to the Company s system and/or Platform; b) intercept or monitor, damage or modify any communication which is not intended for him; c) use any type of spider, virus, worm, trojan- 8

9 b) przechwytywania lub monitorowania, uszkadzania lub modyfikowania wszelkich komunikatów, których Dostawca nie jest adresatem; c) stosowania wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych ani innych kodów lub instrukcji, które mają na celu zniekształcenie, usunięcie, zniszczenie lub zdemontowanie Platformy, systemu komunikacyjnego bądź jakiegokolwiek systemu stosowanego przez Spółkę; d) wysyłania wszelkich niezamawianych wcześniej komunikatów reklamowych, które nie są dozwolone na mocy wiążących przepisów prawa lub Obowiązujących Przepisów. 6.3 Dostawca nie będzie podejmował, a także będzie unikał podejmowania wszelkich działań, które mogłyby umożliwić nieprawidłowy lub niedozwolony dostęp do Platformy bądź jej nieprawidłowe lub niedozwolone wykorzystanie. horse, time bomb or any other codes or instructions that are designed to distort, delete, damage or disassemble the Platform or the communication system or any system of the Company; d) send any unsolicited commercial communication not permitted under applicable law or Applicable Regulations. 6.3 The Provider will not proceed and avoid proceeding in any action that could potentially allow the irregular or unauthorised access or use of the Platform. 6.4 The Provider will not, whether by act or omission, do anything that will or may violate the integrity of the Company computer system or Platform or cause such system(s) to malfunction or stop their operation. 6.4 Dostawca nie będzie wykonywał żadnych działań, umyślnie lub w wyniku zaniechania, które naruszają, bądź mogą naruszyć integralność systemu komputerowego Spółki lub Platformy, bądź spowodować awarię takich systemów lub zakończenie ich działania. 7 Własność intelektualna 7.1 Platforma, wszystkie prawa autorskie, znaki handlowe, patenty, znaki usługowe, nazwy handlowe, kody oprogramowania, ikony, logotypy, znaki, projekty, tajemnice handlowe, opcje wyboru, zestawy kolorów, rysunki oraz oznaczenia danych stanowią wyłączną Własność intelektualną (WI) Spółki i podlegają ochronie lokalnych oraz międzynarodowych przepisów i traktatów dotyczących własności intelektualnej. Postanowienia niniejszej Umowy nie przyznają żadnych praw dotyczących Platformy, a jedynie upoważniają do korzystania z Platformy zgodnie z warunkami zawartymi w treści Umowy. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie dotyczy odstąpienia przez Spółkę z jej praw do własności intelektualnej. 7.2 Dostawcy nie wolno w żadnych okolicznościach zasłaniać ani usuwać informacji na temat praw autorskich, znaków 7 Intellectual Property 7.1 The Platform, all copyrights, trademarks, patents, service marks, trade names, software codes, icons, logos, characters, layouts, trade secrets, buttons, color scheme, graphics and data names are the sole and exclusive Intellectual Property (IP) of the Company and are protected by local and international intellectual property laws and treaties. This Agreement does not convey an interest in or to the Platform but only a right to use the Platform according to the terms of this Agreement. Nothing in this Agreement constitutes a waiver of the Company s intellectual property rights. 7.2 Under no circumstances shall the Provider obscure or remove any copyright, trademark or 9

10 handlowych ani żadnych innych informacji z obiektów stanowiących Własność intelektualną Spółki, bądź z jej Strony internetowej lub Platformy. 7.3 Spółka jest właścicielem wszystkich obrazów wyświetlanych na jej Stronie Internetowej, Platformie oraz w jej oprogramowaniu. Dostawcy nie wolno wykorzystywać tych obrazów w żadnym innym celu poza tym, w którym Spółka przekazuje je Dostawcy. 7.4 Dostawca nie ma prawa do wprowadzania zmian ani modyfikacji, do publikowania, przekazywania, dystrybucji, innego rodzaju reprodukcji lub eksploatacji komercyjnej informacji udostępnionych mu za pomocą Strony Internetowej lub Platformy Spółki, w tym tekstów, grafiki, materiałów video, audio, kodów oprogramowania, wzorów interfejsu użytkownika lub logotypów, w całości ani w części, w jakimkolwiek formacie na rzecz osób trzecich bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki. 7.5 Dostawca oświadcza i gwarantuje, że nie będzie wykorzystywał WI ani Platformy lub Strony Internetowej w sposób niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy, ani do celów niedozwolonych lub niezgodnych z prawem, a także że będzie wykorzystywał WI, Platformę oraz Stronę Internetową wyłącznie do celów związanych z Rachunkiem Dostawcy, a nie w imieniu jakichkolwiek osób trzecich. any other notices from any of the Company s IP or Website or Platform. 7.3 The Company owns all the images displayed on its Website, the Platform and software. The Providermay not use these images in any way other than the manner which the Company provides them for. 7.4 The Provider is not permitted to alter, modify, publish, transmit, distribute, otherwise reproduce or commercially exploit the information made available to him through the Company s Website or Platform including text, graphics, video, audio, software code, user interface design or logos, in whole or in part, in any format to any third party without the Company s express written consent. 7.5 The Provider represents and warrants that he will not use the IP or the Platform or Website in contravention to this Agreement, or for unauthorized or unlawful purposes and that he will use the IP, Platform and Website only for the benefit of his ProviderAccount and not on behalf of any other person. 8 Wynagrodzenie i koszty 8 Remuneration and Costs 8.1 Dostawca wyraża zgodę na otrzymywanie wynagrodzenia od Spółki według tabeli prowizji i opłat zamieszczanej na Stronie Internetowej Spółki lub na innych stronach internetowych wskazanych przez Spółkę, bądź dostarczanej innym sposobem komunikacji elektronicznej dostępnym dla Dostawcy. Przyjmuje się, że Spółka ma prawo do jednostronnego wprowadzania zmian do kwot opłat w pewnych odstępach czasu i bez obowiązku uzyskania wcześniejszej zgody Dostawcy ani zawiadomienia Dostawcy. Wszystkie kwoty opłat za usługę podane w tabeli są kwotami brutto i nie obejmują wymaganych opłat bankowych, kosztów przelewów ani innych opłat administracyjnych, ani nie obejmują 8.1 The Provider agrees to receive remuneration from the Company based on the table of commission and fees published on the Company s Website or other websites indicated by the Company or delivered by any means of electronic communication available to the Provider. It is agreed that the Company has the right to amend these fees unilaterally from time to time and without the prior consent of the Provider or notice to the Provider. All such service fees specified in the table are gross amounts and exclusive of required bank charges, wire transfer costs and other administrative charges as well as any state, local, and other taxes and charges directly applicable to the services, the use of the 10

11 żadnych podatków i opłat krajowych, lokalnych ani innego rodzaju podatków i opłat nakładanych bezpośrednio na usługi, korzystanie z Platformy ani na przelewy bankowe. Jeśli Spółka ma na mocy prawa obowiązek potrącenia lub zatrzymania kwot takich opłat, opłat bankowych, opłat z tytułu przelewu lub podatków z wszelkich kwot płatności należnych na mocy niniejszej Umowy, wówczas kwota płatności na mocy Umowy zostanie pomniejszona, w wyniku czego po dokonaniu wymaganego potrącenia i/lub zatrzymania Dostawca otrzyma kwotę niższą od kwoty, jaką otrzymałby, gdyby nie dokonano potrącenia lub zatrzymania wymaganych środków. Dostawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgłaszanie należnych kwot, wypełnianie deklaracji podatkowych oraz zeznań dotyczących wszystkich Transakcji, które powinny być przekazywane do właściwych urzędów, rządowych oraz o innym charakterze, a także ponosi odpowiedzialność za uiszczanie wszystkich kwot podatku (w tym m.in. podatku od czynności cywilno-prawnych oraz od wartości dodanej) dotyczącego wszelkich Transakcji lub niniejszej Umowy. 8.2 Wynagrodzenie dla Dostawcy za dany miesiąc jest obliczane do dziesiątego dnia następnego miesiąca i jest przekazywane na rachunek bankowy lub płatniczy podany przez Dostawcę w jego wniosku, bądź na inny rachunek po jego zmianie, o której Dostawca winien zawiadomić Spółkę. 8.3 Dostawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów wszelkich opłat skarbowych obowiązujących w przypadku niniejszej Umowy, jak również wszelkiej dokumentacji, która może być wymagana do celów związanych z realizacją transakcji na mocy niniejszej Umowy. Platform and banking transfers. If the Company is required by law to deduct or withhold any such charges, fees, bank charges, wire transfers or taxes from any amount payable hereunder, then the amount payable hereunder shall be decreased, so that after making all required deductions and/or withholdings, the Provider shall receive an amount lower to the amount it would have received had no such deductions or withholdings been made. The Provider shall be solely responsible for all filings, tax returns and reports on any Transactions which should be made to any relevant authority, whether governmental or otherwise, and for payment of all taxes (including but not limited to any transfer or value added taxes), arising out of or in connection with any Transaction or this Agreement. 8.2 The Provider s remuneration for a given month is calculated until the tenth day of each following month and shall be paid to the bank account or payment account as specified by the Provider in his application or as changed and notified to the Company at any time thereafter. 8.3 The Provider undertakes to pay all stamp expenses relating to this Agreement and any documentation which may be required for the currying out of the transactions under this Agreement. 8.4 Transactions lasting shorter than 5 minutes will not form the basis for calculation of the remuneration described herein. Continuing or repeated execution of Transactions which last shorter than 5 minutes, counting from the Transaction opening to its closure shall entitle the Company to terminate this Agreement or refuse to accept the Data coming from the Provider. 8.4 Transakcje trwające krócej niż 5 minut nie będą stanowiły podstawy do naliczania wynagrodzenia, o którym mowa w niniejszym punkcie. Utrzymujące się lub powtarzające wykonywanie Transakcji trwających krócej niż 5 minut, licząc od otwarcia Transakcji do jej zamknięcia, upoważnia Spółkę do rozwiązania niniejszej Umowy lub do odmowy akceptacji Danych od Dostawcy. 9 Poufność 11

12 9.1 Wszelkie informacje, o których Strona je otrzymująca wie lub ma podstawy, aby wiedzieć, że są one poufne lub zastrzeżone (ponieważ informacje te zostały określone ustnie lub pisemnie przez ujawniającą je stronę jako tego rodzaju informacje, bądź nie są one podane do wiadomości publicznej), uważa się za Informacje Poufne i pozostają one wyłączną własnością Strony ujawniającej informacje. Żadnej ze Stron nie wolno ujawniać, wykorzystywać, modyfikować, kopiować, odtwarzać ani w inny sposób zdradzać Informacji Poufnych drugiej Strony, chyba że jest to podyktowane wymogami obowiązującego prawa lub dozwolone na mocy niniejszej Umowy. Informacje już podane do wiadomości publicznej, bądź już znajdujące się w posiadaniu Spółki i nieobjęte klauzulą zachowania poufności nie będą traktowane jako poufne. 9 Confidentiality 9.1 Any information that a receiving Party knows or has reason to know is confidential or proprietary (because such information is identified by the disclosing party orally or in writing as such or is not generally known to the public), is considered as Confidential Information and shall remain the sole property of the disclosing Party. Neither Party shall disclose, use, modify, copy, reproduce or otherwise divulge Confidential Information of the other, except as provided by applicable laws or allowed under this Agreement. Information already in the public domain, or already possessed by the Company without a duty of confidentiality will not be regarded as confidential. 9.2 Spółka ma prawo do ujawniania Informacji Poufnych Dostawcy w następujących okolicznościach: a) jeśli jest to wymagane na mocy przepisów prawa lub nakazu sądowego wydanego przez Sąd właściwej jurysdykcji; b) jeśli wymaga tego CySEC lub inny urząd regulacyjny posiadający kontrolę lub jurysdykcję nad Spółką lub Dostawcą; c) właściwym władzom w celu zbadania przez nie lub zapobiegania oszustwom, praniu brudnych pieniędzy lub innej nielegalnej działalności; d) agencjom informacyjnym oraz zapobiegającym oszustwom, podmiotom świadczącym usługi uwierzytelniające, bankom oraz innym instytucjom finansowym w celu sprawdzenia wiarygodności kredytowej, zapobiegania oszustwom, przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, identyfikacji lub kontroli due diligence dotyczącej Dostawcy. W tym celu mogą one sprawdzić zgodność danych przekazanych przez Dostawcę z wszelkimi informacjami znajdującymi się w dowolnej bazie danych (dostępnej lub niedostępnej publicznie), do której mają dostęp. Powyższe podmioty mogą również wykorzystywać dane Dostawcy w przyszłości, aby pomagać innym spółkom w weryfikacji danych. Wyniki wyszukiwania zostaną zachowane przez Spółkę; e) profesjonalnym doradcom Spółki, z 9.2 The Company has the right to disclose Confidential Information of the Provider in the following circumstances: a) where required by law or a court order by a competent Court; b) where requested by CySEC or any other regulatory authority having control or jurisdiction over the Company or the Provider; c) to relevant authorities to investigate or prevent fraud, money laundering or other illegal activity; d) to credit reference and fraud prevention agencies, third authentication service providers, banks and other financial institutions for credit checking, fraud prevention, anti-money laundering purposes, identification or due diligence checks of the Provider. To do so they may check the details the Provider supplied against any particulars on any database (public or otherwise) to which they have access. They may also use Provider s details in the future to assist other companies for verification purposes. A record of the search will be retained by the Company; e) to the Company s professional advisors provided that in each case the relevant professional shall be informed about the confidential nature of such information and commit to the confidentiality herein obligations as well; 12

13 zastrzeżeniem, że w każdym przypadku dany doradca zostanie poinformowany o poufnym charakterze takich informacji i również zobowiąże się do wypełnienia zobowiązań dotyczących poufności zawartych w niniejszej Umowie; f) podmiotom świadczącym inne usługi, które tworzą, prowadzą lub przetwarzają bazy danych (w formie elektronicznej lub w innej formie), oferują usługi dokumentacji, usługi przekazywania wiadomości elektronicznych, usługi w zakresie przekazywania komunikatów lub podobne usługi, które mają na celu ułatwianie nam zbierania, przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania Informacji pochodzących od Dostawcy, nawiązywanie kontaktu z Dostawcą lub zwiększenie efektów działań realizowanych na podstawie niniejszej Umowy; g) innym dostawcom usług do celów statystycznych, aby udoskonalić nasze działania marketingowe, przy czym dane będą w takim przypadku przekazywane w formie zagregowanej; h) centrom telefonicznym uczestniczącym w badaniach rynku, które wykonują ankiety telefoniczne lub za pomocąpoczty elektronicznej w celu udoskonalenia naszych usług i działalności; i) wszelkim sądom, trybunałom, arbitrom lub instytucjom rządowym, jeśli jest to konieczne, aby Spółka mogła bronić swoich praw lub je egzekwować; j) za zgodą Dostawcy lub na jego życzenie; k) Spółce stowarzyszonej ze Spółką lub każdej innej spółce należącej do tej samej grupy co Spółka; l) pracownikom Spółki, aby mogli oni wypełniać swoje zadania w ramach realizacji niniejszej Umowy, bądź w celu zapewnienia skutecznego funkcjonowania Platformy, funkcji Zleceń automatycznych oraz Danych transakcyjnych. 9.3 Dostawca oświadcza i gwarantuje, że nie będzie ujawniał żadnych informacji dotyczących jego tożsamości ani żadnych informacji umożliwiających nawet pośrednie ujawnienie jego tożsamości przez jakiekolwiek osoby trzecie innym osobom trzecim. Dostawca ponadto oświadcza i potwierdza, że nie będzie ujawniał żadnych informacji dotyczących jego Pseudonimu, a w szczególności Dostawca oświadcza, że nie będzie podejmował żadnych działań, które umożliwiałyby jakimkolwiek osobom trzecim powiązanie Danych transakcyjnych z f) to other service providers who create, maintain or process databases (whether electronic or not), offer record keeping services, transmission services, messaging services or similar services which aim to assist us collect, storage, process and use Your Information or get in touch with the Provider or improve the performance of activities under this Agreement; g) to other service providers for statistical purposes in order to improve our marketing, in such a case, the data will be provided in an aggregate form; h) to market research call centers that provide telephone or surveys with the purpose to improve our services and activities; i) where necessary in order for the Company to defend or exercise its legal rights to any court or tribunal or arbitrator or governmental authority; j) with the Provider s consent or request; k) to an Affiliate of the Company or any other company in the same group of the Company; l) to employees of the Company, so as to exercise their duties to further this Agreement, or to assure the efficient functioning of the Platform, the Automatic Orders and the Trading Data functions. 9.3 The Provider undertakes and agrees not to disclose any information concerning his identity or any information allowing even indirect disclosure of his identity by any third party to any other third party. The Provider further undertakes and agrees not to disclose any information concerning his Nickname, in particular, the Provider undertakes not to take up any action that would enable any third party to connect the Trading Data with the Provider in any manner whatsoever. 9.4 The Provider shall not disclose the Trading Data or any information relating to any of the concluded transactions or the profitability on the Provider s Account, to any third party in any manner other than those explicitly provided herein. 13

14 Dostawcą w jakikolwiek sposób. 9.4 Dostawcy nie wolno ujawniać Danych transakcyjnych, żadnych informacji dotyczących którejkolwiek z zawartych transakcji, ani rentowności Rachunku dostawcy na rzecz żadnych osób trzecich i w jakikolwiek sposób inny niż te, które wymieniono wyraźnie w treści niniejszej Umowy. 10 Zmiany w treści Umowy 10.1 O ile w niniejszej Umowie nie znajdują się inne postanowienia odmiennej treści, Spółka ma prawo do wprowadzania zmian do warunków Umowy w dowolnym momencie, przekazując Dostawcy pisemne zawiadomienie na co najmniej trzy Dni robocze przed wprowadzeniem zmian, które należy przesłać drogą elektroniczną. Wszelkie zmiany stają się wiążące w dniu określonym w zawiadomieniu. Dostawca przyjmuje do wiadomości, że modyfikacja mająca na celu odzwierciedlenie zmian wprowadzonych do przepisów prawa lub regulacji może w razie konieczności wejść w życie ze skutkiem natychmiastowym. 10 Amendment of the Agreement 10.1 Unless provided differently elsewhere in this Agreement, the Company has the right to amend the terms of the Agreement at any time giving to the Provider at least three Business Days written notice prior to such changes sent via electronic means. Any such amendments will become effective on the date specified in the notice. The Provider acknowledges that a variation which is made to reflect a change of law or regulation may, if necessary, take effect immediately. 11. Wypowiedzenie Umowy 11.1 Każda ze Stron może wypowiedzieć niniejszą Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przekazując drugiej Stronie pisemne wypowiedzenie z okresem wypowiedzenia wynoszącym co najmniej siedem Dni roboczych Wypowiedzenie Umowy przez którąkolwiek ze Stron nie wpłynie na zobowiązania, które zostały uprzednio zaciągnięte przez którąkolwiek ze Stron, ani na wszelkie prawa lub obowiązki, które mogły uprzednio powstać na mocy Umowy lub na jakiekolwiek Transakcje zawarte na mocy niniejszej Umowy Po wypowiedzeniu niniejszej Umowy: 11 Termination of the Agreement 11.1 Each Party may terminate this Agreement with immediate effect by giving at least seven Business Days Written Notice to the other Party Termination by any Party will not affect any obligation which has already been incurred by either Party or any legal rights or obligations which may already have arisen under the Agreement or any Transactions made 14

15 hereunder. a) Dostawca przestanie przekazywać Dane do Spółki; b) Spółka usunie wszystkie dane dotyczące Dostawcy (jego Pseudonim, Dane oraz Dane transakcyjne) z Platformy i/lub ze Strony internetowej (Stron internetowych); c) Spółka ma prawo do informowania swoich Klientów oraz ich Brokerów lub do zamieszczenia na swojej stronie internetowej (bądź stronach internetowych) informacji o zakończeniu stosunków biznesowych z Dostawcą; d) Dostawca winien usunąć wszystkie Informacje poufne, które posiada w formie elektronicznej, a także powinien dostarczyć Spółce pisemne potwierdzenie, że wypełnił swoje zobowiązania wynikające z treści niniejszego punktu. 12 Niedotrzymanie warunków 11.3 Upon termination of this Agreement: a) the Provider shall discontinue providing Data to the Company; b) the Company shall remove all details concerning the Provider (such as his Nickname, Data, and Trading Data) form the Platform and/or the Website(s); c) the Company shall have the right to inform its Clients and their Brokers or make an announcement on its website (or otherwise) that the relationship with the Provider has terminated; d) the Provider shall erase/delete any such Confidential Information held by it in electronic form, and shall confirm in writing to the Company that it has complied with its obligations under this paragraph Każde z poniższych zdarzeń stanowi przypadek Niedotrzymania warunków : a) jeśli Dostawca nie wypełni któregokolwiek z zobowiązań względem Spółki lub naruszy którykolwiek z warunków niniejszej Umowy; b) jeśli zostanie złożony wniosek dotyczący Dostawcy na mocy cypryjskiej Ustawy Prawo upadłościowe Cyprus Bankruptcy Act lub innej odpowiadającej jej ustawie obowiązującej w innej jurysdykcji, jeśli Dostawca zawrze porozumienie lub układ z wierzycielami, bądź zostanie względem Dostawcy wszczęta jakakolwiek procedura podobna lub analogiczna do wyżej wymienionych; c) jeśli Dostawca nie będzie w stanie spłacić swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności; d) jeśli którekolwiek z oświadczeń lub gwarancji udzielonych przez Dostawcę w punkcie 15 stanie się nieprawdziwe; e) jeśli Dostawca umrze, zostanie ogłoszone jego zniknięcie lub Dostawca straci poczytalność; f) we wszelkich innych okolicznościach, w 12 Default 12.1 Each of the following constitutes an Event of Default : a) the failure of the Provider to perform any obligation due to the Company or breach of any term of this Agreement; b) if an application is made in respect of the Provider pursuant to the Cyprus Bankruptcy Act or any equivalent act in another Jurisdiction, or if the Provider makes an arrangement or composition with his creditors or any procedure which is similar or analogous to any of the above is commenced in respect of him; c) the Provider is unable to pay his debts when they fall due; d) where any representation or warranty made by the Provider in paragraph 15 is or becomes untrue; e) the Provider dies or is declared absent or 15

16 których Spółka ma podstawy, aby wierzyć, że podjęcie działań wymienionych w podpunkcie 12.2 jest konieczne lub pożądane; g) działania wymienione w podpunkcie 12.2 staną się wymagane przez właściwy urząd regulacyjny, organ lub sąd; h) Dostawca spowoduje udział Spółki w jakiegokolwiek rodzaju oszustwie, nielegalnym działaniu lub naruszeniu Obowiązujących przepisów, bądź zaistnieje ryzyko, że spowoduje on udział Spółki w jakiegokolwiek rodzaju oszustwie, nielegalnym działaniu lub naruszeniu Obowiązujących przepisów; i) w przypadku istotnego naruszenia przez Dostawcę wymogów wprowadzonych przez prawodawstwo Republiki Cypryjskiej lub innych krajów, przy czym istotność naruszenia zostanie określona w dobrej wierze przez Spółkę; j) jeśli Spółka ma podejrzenie, że Dostawca uczestniczy w działaniach związanych z praniem brudnych pieniędzy lub w finansowaniu działalności terrorystycznej, bądź w innych działaniach o charakterze przestępczym; k) Spółka ma podstawy, aby podejrzewać, że Dostawca dopuścił się działań zakazanych na mocy punktu 6 niniejszej Umowy W przypadku Niedotrzymania warunków Spółka może według własnego uznania w każdym czasie bez pisemnego zawiadomienia wypowiedzieć Umowę. becomes of unsound mind; f) any other circumstance where the Company reasonably believes that it is necessary or desirable to take any action set out in paragraph 12.2; g) an action set out in paragraph 12.2 is required by a competent regulatory authority or body or court; h) the Provider involves the Company in any type of fraud or illegality or breach of Applicable Regulations or is at risk of involving the Company in any type of fraud or illegality or breach of Applicable Regulations; i) in cases of material violation by the Provider of the requirements established by legislation of the Republic of Cyprus or other countries, such materiality determined in good faith by the Company; j) if the Company suspects that the Provider is engaged into money laundering activities or terrorist financing or other criminal activities; k) the Company reasonably suspects that the Provider performed a prohibited action as set out in paragraph 6 of this Agreement If an Event of Default occurs the Company may, at its absolute discretion, at any time and without prior Written Notice terminate this Agreement. 13 Siła wyższa 13.1 Za Przypadek Siły wyższej uznaje się, między innymi, poniższe zdarzenia: a) działania ze strony rządu, rozpoczęcie wojny lub działań wojennych, groźba wojny, aktów terroryzmu, stan zagrożenia kraju, zamieszki, w tym zamieszki cywilne, działania sabotażowe, rekwizycja lub wszelkie inne katastrofy międzynarodowe, kryzysy gospodarcze i polityczne; b) zdarzenia losowe, trzęsienia ziemi, tsunami, huragany, tajfuny, wypadki, burze, powodzie, pożary, epidemie lub inne klęski 13 Force Majeure 13.1 A Force Majeure Event includes without limitation each of the following: a) Government actions, the outbreak of war or hostilities, the threat of war, acts of terrorism, 16

17 żywiołowe; c) spory pracownicze i lokauty; d) zawieszenie prowadzenia obrotu na Rynku, wyznaczenie minimalnych lub maksymalnych cen w obrocie na Rynku, urzędowy zakaz prowadzenia działań przez którąkolwiek ze stron (chyba że Spółka sama spowodowała wydanie takiego zakazu), decyzje władz krajowych, organów zarządzających organizacji samoregulujących, decyzje organów zarządzających zorganizowanych platform inwestycyjnych; e) wydanie przez właściwy urząd regulacyjny moratorium dotyczącego usług finansowych, bądź wydanie innego aktu lub regulacji przez jakikolwiek organ lub urząd regulacyjny, rządowy lub międzynarodowy; f) awaria, uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie sprzętów elektronicznych, sieci lub linii komunikacyjnych (niewynikające z działania w złej wierze lub uchybienia po stronie Spółki lub Dostawcy); g) wszelkie wydarzenia, działania lub okoliczności pozostające poza uzasadnioną kontrolą Spółki lub Dostawcy, kiedy na skutek takiego zdarzenia (zdarzeń) Spółka lub Dostawca nie ma możliwości podjęcia działań w celu naprawienia uchybienia; h) wprowadzenie ograniczeń lub szczególnych bądź nietypowych warunków dotyczących obrotu na danym rynku lub dotyczących danego zdarzenia. national emergency, riot, civil disturbance, sabotage, requisition, or any other international calamity, economic or political crisis; b) act of God, earthquake, tsunami, hurricane, typhoon, accident, storm, flood, fire, epidemic or other natural disaster; c) labour disputes and lock-out; d) suspension of trading on a Market, or the fixing of minimum or maximum prices for trading on a Market, a regulatory ban on the activities of any party (unless the Company has caused that ban), decisions of state authorities, governing bodies of self-regulating organizations, decisions of governing bodies of organized trading platforms; e) a financial services moratorium having been declared by appropriate regulatory authorities or any other acts or regulations of any regulatory, governmental, supervisory, regulatory or supranational body or authority; f) breakdown, failure or malfunction of any electronic, network and communication lines (not due to the bad faith or wilful default of the Company or the Provider); g) any event, act or circumstances not reasonably within the Company s or the Provider s control and the effect of that event(s) is such that the Company or the Provider is not in a position to take any reasonable action to cure the default; h) the imposition of limits or special or unusual terms on the trading in any such market or on any such event; 13.2 Jeśli dana Strona stwierdzi na podstawie uzasadnionych okoliczności, że zachodzi przypadek będący przejawem Siły wyższej (bez uszczerbku dla pozostałych uprawnień wynikających z treści Umowy), wówczas strona winna najszybciej, jak jest to możliwe poinformować o tym fakcie drugą Stronę Umowy Poza przypadkami wymienionymi wyraźnie w treści niniejszej Umowy, żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat lub zniszczeń wynikających z niewypełnienia przez nią zobowiązań na mocy niniejszej Umowy, przerwania lub opóźnienia w wypełnianiu wspomnianych 13.2 If any Party determines in its reasonable opinion that a Force Majeure Event exists (without prejudice to any other rights under the Agreement) it shall as soon as practically possible inform the other Party Except as expressly provided in this Agreement, neither Party will be liable or have any responsibility for any type of loss or damage arising out of any failure, interruption, or delay in performing its obligations under this Agreement where such failure, interruption or delay is due to a Force Majeure event. 17

18 zobowiązań, jeśli powyższe niewypełnienie lub przerwane bądź opóźnione wypełnienie zobowiązań jest spowodowane zaistnieniem Siły wyższej. 14 Ograniczenie odpowiedzialności i zwolnienie z odpowiedzialności 14.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Dostawcy z tytułu szkód pośrednich, bezpośrednich, szczególnych lub wtórnych, w tym m.in. ograniczenia dochodów z działalności handlowej, utraty zysków, utraty możliwości związanych z wszelkimi sposobami korzystania z Platformy, opóźnienia, utraty lub zniszczenia Danych, Komunikatów lub informacji Odpowiedzialność Spółki względem Dostawcy nie może nigdy przekroczyć wysokości wynagrodzenia wypłaconego Dostawcy przez Spółkę w ciągu dwunastu miesięcy poprzedzających zdarzenie, które spowodowało powstanie odpowiedzialności, przy czym maksymalna łączna kwota jaką Spółka może przekazać Dostawcy z tytułu swojej odpowiedzialności nie może nigdy przekroczyć jednego tysiąca dolarów amerykańskich Dostawca winien ochronić i zwolnić Spółkę, jej Dyrektorów, pracowników oraz udziałowców z odpowiedzialności związanej z wszelkimi szkodami oraz winien ich zabezpieczyć przed wszelkimi roszczeniami, odszkodowaniami i kosztami (w tym kosztami z tytułu honorariów adwokackich i postępowań spornych) zgłaszanymi przez inne podmioty i dotyczącymi: (i) wszelkich niewłaściwych działań lub zaniechań Dostawcy dotyczących jego działalności związanej z niniejszą Umową lub (ii) Danych Dostawcy lub (iii) decyzji inwestycyjnych Dostawcy. 15 Oświadczenia i gwarancje 15.1 Dostawca oświadcza i gwarantuje wobec Spółki, co następuje: a) ma ukończone 18 lat, bądź wiek wymagany do udzielenia prawnie wiążącej zgody na uczestniczenie w działalności związanej z inwestycjami finansowymi na mocy przepisów prawa w jurysdykcji, której jest poddany; b) jest poczytalny i zdolny do decydowania o 14 Limitations of Liability and Indemnity 14.1 The Company shall not be liable to the Provider for direct, indirect, special or consequential including without limitation any damages, injury to business earnings, loss of profits, loss of opportunity arising from and/or related with and/or connected to any use of the Platform, delays, loss or damage of Data, Communications or information In no event shall the Company s liability towards the Provider exceed the remuneration paid by the Company to the Provider during the preceding twelve months prior to the event which gave rise to the liability and in no event shall the Company s maximum aggregate liability incurred exceed one thousand US dollars The Provider will defend and indemnify the Company its Directors, employees and shareholders against any harm and shall hold them harmless from, any and all claims, damages, and expenses (including attorneys fees and costs of litigation) alleged by any other party and based on: (i) any improper acts or omissions of the Provider relating to its activities in connection with this Agreement, or (ii) the Provider s Data, or (iii) the trading decisions of the Provider. 15 Representations and Warranties 15.1 The Provider represents and warrants to the Company the following: 18

19 własnych działaniach; c) żadne z działań wykonywanych na podstawie niniejszej Umowy nie będą sprzeczne z przepisami prawa ani zasadami obowiązującymi względem Dostawcy ani jurysdykcji właściwej dla jego miejsca zamieszkania, bądź którejkolwiek z umów, których postanowienia są dla Dostawcy wiążące; d) nie działa w charakterze agenta, przedstawiciela, powiernika ani kuratora w imieniu żadnych innych osób, nie prowadzi swojego Rachunku inwestycyjnego w imieniu żadnych osób trzecich, ani nie pozwoli żadnym osobom trzecim na wykonywanie działań na jego Rachunku inwestycyjnym lub na przekazywanie Danych w jego imieniu; e) posiada właściwe uprawnienia do zawarcia niniejszej Umowy oraz do wykonania swoich zobowiązań wynikających z jej treści; f) informacje przekazywane Spółce przez Dostawce są prawdziwe, rzetelne i kompletne, a dokumenty przezeń dostarczane mają moc wiążącą i są autentyczne; g) przeczytał i w pełni zrozumiał warunki Umowy i wyraża zgodę na nie; h) środki wykorzystywane do zawierania transakcji nie pochodzą w żaden pośredni ani bezpośredni sposób z jakiejkolwiek nielegalnej działalności, ani nie są wykorzystywane lub przeznaczone do wykorzystania w celu finansowania działalności terrorystycznej; i) w trakcie obowiązywania niniejszej Umowy Dostawca będzie przestrzegał obowiązujących przepisów prawa i działał w dobrej wierze. a) he is at least 18 years old, or the age of legal consent for engaging in financial investment activities under the laws of any jurisdiction that applies to him; b) he is of sound mind and capable of taking decisions for his own actions; c) all actions performed under the Agreement will not violate any law or rule applicable to the Provider or to the jurisdiction in which he is resident, or any agreement by which he is bound; d) he not acting as agent or representative or trustee or custodian on behalf of someone else and is not operating his Trading Account on behalf of a third party and shall not allow any third person to operate his Trading Account and produce Data on his behalf; e) he is duly authorized to enter into the Agreement and to perform his obligations hereunder; f) the information provided by Provider to the Company is true, accurate and complete and the documents handed over by him are valid and authentic; g) he has read and fully understood the terms of the Agreement and consents to them; h) the funds used for trading are not in any direct or indirect way the proceeds of any illegal activity or used or intended to be used for terrorist financing; i) during the course of this Agreement he shall abide by applicable laws and act in good faith. 16 Prawo właściwe i obowiązujące przepisy 16.1 Wszelkie spory i kwestie sporne związane z niniejsza Umową winny być w sposób ostateczny rozstrzygane w Republice Cypryjskiej Niniejsza Umowa podlega przepisom prawa obowiązującego w Republice Cypryjskiej. 16 Applicable and Governing Law and Applicable Regulations 16.1 All disputes and controversies arising out of or 19

20 16.3 Bez względu na treści pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Spółka ma prawo podejmować wszelkie działania, jakie według własnej decyzji uzna za konieczne w celu zapewnienia zgodności z właściwymi zasadami i/lub praktykami rynkowymi oraz Obowiązującymi przepisami. 17 Rozdzielność postanowień 17.1 Jeśli jakakolwiek część niniejszej Umowy zostanie uznana przez Sąd o właściwej jurysdykcji za niewykonalną, niezgodną z prawem lub sprzeczną z wszelkimi zasadami, regulacjami lub przepisami obowiązującymi na Rynku bądź wprowadzonymi przez organ regulacyjny, wówczas taka część Umowy uznaje się za wyłączoną z jej treści od początku obowiązywania Umowy, a postanowienia Umowy należy interpretować i wykonywać, jak gdyby takie postanowienie nigdy nie stanowiło jej części, przy czym powyższa sytuacja nie ma wpływu na zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień Umowy, ani na zgodność z prawem lub moc wiążącą takiego postanowienia w kontekście przepisów prawa i/lub regulacji jakiejkolwiek innej jurysdykcji. 18 Niewykorzystanie uprawnień 18.1 Brak dążenia przez Spółkę do uzyskania zadośćuczynienia z tytułu naruszenia postanowień lub do nalegania na ścisłe wypełnianie któregokolwiek z warunków lub postanowień niniejszej Umowy, bądź niewykorzystanie przez Spółkę w całości lub w części któregokolwiek z uprawnień lub środków dochodzenia roszczeń przysługujących Spółce na mocy Umowy, nie stanowi dorozumianego odstąpienia od powyższych uprawnień. 19 Cesja 19.1 Spółka może w dowolnym momencie przenieść, cedować lub przekazać na zasadach nowacji którekolwiek ze swoich praw, korzyści lub zobowiązań wynikających z treści niniejszej Umowy, z zastrzeżeniem, że Spółka musi wcześniej zawiadomić o tym fakcie Dostawcę Dostawcy nie wolno przenosić, cedować, obciążać, przekazywać na zasadach nowacji ani w żaden inny sposób przenosić, bądź in connection with the Agreement shall be finally settled in court in Cyprus This Agreement is governed by the Laws of Cyprus Notwithstanding any other provision of this Agreement, the Company shall be entitled to take any action as it considers necessary in its absolute discretion to ensure compliance with the relevant market rules and or practices and Applicable Regulations. 17 Severability 17.1 Should any part of this Agreement be held by any Court of competent jurisdiction to be unenforceable or illegal or contravene any rule, regulation or by law of any Market or regulator, that part will be deemed to have been excluded from this Agreement from the beginning, and this Agreement will be interpreted and enforced as though the provision had never been included and the legality or enforceability of the remaining provisions of the Agreement or the legality, validity or enforceability of this provision in accordance with the law and/or regulation of any other jurisdiction, shall not be affected. 18 Non-Exercise of Rights 18.1 The Company s failure to seek redress for violations, or to insist upon strict performance, of any condition or provision of this Agreement, or its failure to exercise any or part of any of right or remedy to which the Company is entitled under this Agreement, shall not constitute an implied waiver thereof. 19 Assignment 19.1 The Company may at any time transfer, assign or novate any of its rights, benefits or obligations under this Agreement subject to 20

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding.

****/ZN/2012. if you are pregnant or breast-feeding. Wydruk z drukarki nie jest wzorcem do druku. Akceptacja kolorów na podstawie proofa certyfikowanego i wzornika PANTONE. Załączony wzór przeznaczony jest do procesu akceptacji i nie może być użyty do przygotowania

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Zakres

1. Wprowadzenie. 2. Zakres Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client Załącznik IV: Podsumowanie Zasad Polityki Działania w Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę

Sterowanie: Myszką. Ustawienia. Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Sterowanie: Myszką Ustawienia Brak sygnału Video Proszę podłączyć kamerę Pliki Kamera Pomoc klikanie kontrola wykluczenia czułość różne po starcie procedura 5-4-3-2-1 zatwierdzam Zapisz jako... Zapisz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE

KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia badań klinicznych/ Clinical trials liability insurance KWESTIONARIUSZ OCENY RYZYKA / INSURANCE QUESTIONNAIRE ZEZWOLENIA PUNU NR 1098/02 I NR

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych.

Załącznik 1. Kwestionariusz rozesłany został również w języku angielskim do spółek zagranicznych. Załącznik 1. Poniżej znajduje się kwestionariusz, za pomocą którego Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zwróciło się do emitentów z prośbą o wyrażenie opinii na temat tzw. listy alertów. Spółki oceniały

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1

WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Strona 1 z 5 WNIOSEK O OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ *1 APPLICATION FOR A STAND-BY LETTER OF CREDIT /BANK GUARANTEE *1 Załącznik nr 1 do Regulaminu Udzielania Gwarancji

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader

Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Umowa Zintegrowana Rachunku Alior Trader Pomiędzy Alior Bank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łopuszańska 38D, wpisanym pod numerem KRS 0000305178 do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy:

UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR. zawarta w dniu w pomiędzy: UMOWA ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. NR zawarta w dniu w pomiędzy: Noble Securities S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE)

P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) ...dnia... (miejscowość) (place, date) P E Ł N O M O C N I C T W O(UPOWAŻNIENIE) (Power of Attorney) do działania w formie przedstawicielstwa bezpośredniego (to act on behalf of our company as a direct

Bardziej szczegółowo

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE Section 1: Basic Information This section requests basic information related to your company Full legal name of your company, as registered with your Government:

Bardziej szczegółowo

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank

W BANKU HANDLOWYM W WARSZAWIE S.A./WITH BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. w banku /with bank Strona 1 z 4 Załącznik nr 2 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O UDZIELENIE GWARANCJI BANKOWEJ / OTWARCIE AKREDYTYWY ZABEZPIECZAJĄCEJ / 1 (Wniosek składany jest

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie zarządzać informacją?

Jak skutecznie zarządzać informacją? Jak skutecznie zarządzać informacją? Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Zbigniew Szcześniewski Microsoft AGENDA Co ma Office do zarządzania informacją?

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI

UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI UMOWA O ZACHOWANIU POUFNOŚCI zawartą w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: PIT-RADWAR S.A. z siedzibą w Warszawie (04-051), przy ul. Poligonowej 30, wpisanym do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 / Sierpień 2013 1 Introduction TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem TeleTrade - DJ International Consulting Ltd March 2016/ Marzec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Recitals This Client Agreement is entered by

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI ELEKTRONICZNYCH Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie Systemu.

Bardziej szczegółowo

BLACKLIGHT SPOT 400W F

BLACKLIGHT SPOT 400W F BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 USER MANUAL / INSTRUKCJA OBSŁUGI BLACKLIGHT SPOT 400W F2000339 Table of Contents 1 Introduction... 2 2 Safety information... 2 3 Product information... 2 3.1 Specification...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu RCP

Możliwości systemu RCP Możliwości systemu RCP Poniżej przedstawiamy możliwości systemu. Zaznaczam, że zostały opisane tylko niektóre możliwości naszych systemów. Oprogramowanie opisane jest dołączane do urządzeń bezpłatnie.

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET

Regulamin świadczenia usług. Terms and Conditions PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Regulamin świadczenia usług PRZELEWY BANKOWE I OPŁATA RACHUNKÓW PRZEZ INTERNET Terms and Conditions BANK TRANSFERS AND BILL PAYMENTS ON-LINE These Terms and Conditions govern the on-line money transfer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin zakupów grupowych

Regulamin zakupów grupowych Regulamin zakupów grupowych 1.Definicje i procedury Medizone.pl Sp. z o.o. Medizone.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Wigury 15A, wpisana do rejestru sądowego pod numerem KRS 0000326336. Zakupy

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta --

Serwer Open-Xchange. OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange OXtender dla SyncML-a -- beta -- Serwer Open-Xchange Serwer Open-Xchange: OXtender dla SyncML-a -- beta -- Data wydania Thursday, 23. December 2010Wersja 6.18.2 Copyright 2006-2010

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2

Marzena Kanclerz. Microsoft Channel Executive. Zachowanie ciągłości procesów biznesowych. z Windows Server 2012R2 Marzena Kanclerz Microsoft Channel Executive Zachowanie ciągłości procesów biznesowych z Windows Server 2012R2 Rejestracja urządzenia w usłudze Company Portal dająca dostęp do aplikacji firmowych

Bardziej szczegółowo

One Click Trader. Instrukcja

One Click Trader. Instrukcja One Click Trader Instrukcja 1 Spis treści Wprowadzenie 3 MetaTrader4 (MT4) instalacja platformy handlowej 4 Instalacja One Click Trader 8 Uruchominie i konfiguracja One Click Trader 10 Ustawienia One Click

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług maklerskich

Umowa o świadczenie usług maklerskich Umowa o świadczenie usług maklerskich NUMER RACHUNKU zawarta w w dniu pomiędzy: 1. Nazwisko 2. Imiona 3. Adres zamieszkania, 5. Rodzaj, seria i nr dokumentu tożsamości Dowód osobisty a DB Securities Spółka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy

Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy Zasady ochrony danych osobowych Privacy Policy Uwaga: zawarte w niniejszym dokumencie tłumaczenie zostało zamieszczone wyłącznie z myślą o wygodzie Klienta i w przypadku jakiegokolwiek konfliktu pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6

Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 DZIENNIK URZĘDOWY KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO Warszawa, dnia 6 września 2010 r. Nr 6 TREŚĆ: Poz.: KOMUNIKATY KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH: 27 Komunikat Nr 20 Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Vuquest 3320g Area imager

Vuquest 3320g Area imager Vuquest 3320g Area imager Skrócona instrukcja użytkownika 3320-PLPL-QS Rev A 5/16 Uwaga: Informacje na temat czyszczenia urządzenia zawiera instrukcja obsługi. Inne wersje językowe niniejszego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów

Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów Polityka i procedury w zakresie konfliktu interesów AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 PREAMBUŁA 1. 1. Niemniejszy dokument opisuje politykę i procedury agencji ratingu kredytowego Rating Sp. z

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o.

Zaufać chmurze. Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. 26 stycznia 2016, Warszawa Zaufać chmurze Konferencja Wykonywanie nowej funkcji ABI pierwszy rok doświadczeń, Michał Jaworski, dyrektor ds. strategii Microsoft sp. z o.o. Jak zbudować zaufanie do chmury?

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information

Dane Rodziców (Opiekunów Prawnych) / Parent (Guardian) Information KARTA ZGŁOSZENIOWA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA City KIDS/ City KIDS ADMISSION FORM Dane Osobowe Dziecka /Child Information Nazwisko/Surname Ilość Dzieci w rodzinie/number of Children in the Family Data urodzin/

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI

REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI REGULAMIN USŁUGI PŁATNOŚCI KARTAMI PŁATNICZYMI Niniejszy regulamin przeznaczony jest dla podmiotów, które zawarły z PayU umowę o korzystanie z Systemu na warunkach określonych przez PayU w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie

OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION. obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie OGÓLNE WARUNKI WSPÓŁPRACY GENERAL CONDITIONS FOR CO-OPERATION obowiązujące w Spółce Vispol Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie prevailing in Vispol Co., Ltd. situated in Pruszków, Poland 1 ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading)

Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) Aktualizacja Oprogramowania Firmowego (Fleszowanie) Microprocessor Firmware Upgrade (Firmware downloading) ROGER sp.j. Gościszewo 59 82-416 Gościszewo Poland tel. 055 2720132 fax 055 2720133 www.roger.pl

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 8 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers and

Bardziej szczegółowo