UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA END USER - CLIENT AGREEMENT. 1 Wstęp. 1. Introduction"

Transkrypt

1 UMOWA DLA UŻYTKOWNIKA KOŃCOWEGO KLIENTA 1 Wstęp 1.1 xsocial jest znakiem handlowym spółki DUB Investments Ltd. Niniejsza Umowa zostaje zawarta pomiędzy DUB Investments Ltd (w dalszej części dokumentu zwanej Spółką ), jako jedną Stroną Umowy, a Klientem (osobą prawną lub fizyczną), który wypełnił Formularz zgłoszeniowy dotyczący otwarcia Rachunku i został zakwalifikowany przez Spółkę do występowania w charakterze Klienta ( Klienta ), jako drugą Stroną Umowy. 1.2 Spółka posiada zezwolenie i podlega regulacji Cypryjskiej Komisji ds. Papierów Wartościowych i Giełd ( CySEC ) jako Cypryjska Firma Inwestycyjna ( CIF ) oferująca określone usługi inwestycyjne oraz usługi i działania do nich pomocnicze zgodnie z cypryjską ustawą z roku 2007 regulującą usługi i działalność inwestycyjną, rynki regulowane oraz inne powiązane z nimi kwestie (Law 144(I)/2007), z uwzględnieniem późniejszych nowelizacji i aktów zastępujących powyższa ustawę (zwaną dalej Ustawą ), o numerze licencji dla CIF: 169/12. Spółka jest zarejestrowana na Cyprze zgodnie z postanowieniami ustawy o spókach Companies Law i posiada numer rejestracyjny: HE Siedziba Spółki znajduje się w Limassol, adres siedziby: 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4 th Floor, 3087, Limassol, Cyprus. END USER - CLIENT AGREEMENT 1. Introduction 1.1 xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd. The Agreement is entered by and between DUB Investments Ltd (hereinafter called the Company ) on the one part and the Client (which may be a legal entity or a natural person) who has completed the Account Opening Application Form and has been accepted by the Company as a Client ( Client ) on the other part. 1.2 The Company is authorised and regulated by the Cyprus Securities and Exchange Commission ( CySEC ) as a Cyprus Investment Firm (CIF) to offer certain Investment and Ancillary Services and Activities under the Provision of Investment Services, the Exercise of Investment Activities, the Operation of Regulated Markets and Other Related Matters Law of 2007, Law 144(I)/2007, as subsequently amended or replaced from time to time ( the Law ), with CIF license number 169/12. It is registered in Cyprus under the Companies Law, with registration number HE Its registered office is at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4 th Floor, 3087, Limassol, Cyprus. 1.3 Niniejsza Umowa dla Klienta wraz z Załącznikami I-V ( I. Kategorie Klientów, II. Fundusz Kompensacji Inwestora, III. Informacje na temat ryzyka i akceptacja ryzyka, IV. Zasady mające na celu działanie w najlepszym interesie Klienta, V. Zasady dotyczące postępowania w przypadku konfliktu interesów ) zamieszczone na Stronie internetowej Spółki, wraz z późniejszymi zmianami xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd, a Company duly registered in Cyprus Registrar of Companies under the no. HE and with registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus, which is licensed and regulated by CySEC, CIF Licence Number 169/ This Client Agreement with the Appendices I-V ( I. Client Categorisation, II. Investor Compensation Fund, III. Risks Warnings and Acknowledgements, IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client, V. Summary of Conflicts of Interest Policy ) found on the Company s Website, as amended from time to time, (together, the Agreement ), set out the terms upon which the Company will offer

2 wprowadzonymi do ich treści, (łącznie zwane Umową ), zawiera warunki, na jakich Spółka będzie oferować Usługi na rzecz Klienta. Ponadto postanowienia Załączników do Umowy zawierają informacje, które Spółka jest zobowiązana ujawnić Klientowi na mocy Obowiązujących przepisów. 1.4 Umowa zastępuje wszelkie pozostałe umowy, wyraźne lub dorozumiane oświadczenia wydane przez Spółkę, któregokolwiek z Wprowadzających, Dostawców lub Brokerów. 2 Interpretacja terminów stosowanych w Umowie 2.1 Następujące terminy występujące w niniejszej Umowie otrzymują znaczenie podane poniżej: Dane dostępowe oznaczają login i hasło Klienta, które są wymagane w celu uzyskania dostępu do Platformy i korzystania z niej. Formularz zgłoszeniowy dotyczący otwarcia Rachunku oznacza formularz zgłoszeniowy/kwestionariusz wypełniany przez Klienta w celu zgłoszenia się do korzystania z Usług Spółki na mocy niniejszej Umowy oraz z Rachunku Klienta, za pomocą którego formularza zgłoszeniowego/kwestionariusza Spółka uzyska m.in. informacje służące do identyfikacji Klienta oraz procedury due diligence, zaklasyfikowania Klienta oraz jego oceny (jeśli dotyczy) zgodnie z Obowiązującymi przepisami. Spółka powiązana w odniesieniu do Spółki oznacza każdy podmiot, który w sposób pośredni lub bezpośredni kontroluje Spółkę lub jest kontrolowany przez Spółkę, bądź inny podmiot pozostający wraz ze Spółką pod bezpośrednią lub pośrednią wspólną kontrolą innego podmiotu, przy czym kontrola oznacza prawo do kierowania lub występowanie podstaw do zarządzania sprawami Spółki lub podmiotu. Umowa oznacza niniejszą Umowę dla Użytkownika końcowego Klienta oraz Załączniki I-V ( I. Kategorie Klientów, II. Fundusz Kompensacji Inwestora, III. Informacje na temat ryzyka i akceptacja ryzyka, IV. Zasady mających na celu działanie w najlepszym interesie Klienta, V. Zasady dotyczące postępowania w przypadku konfliktu Services to the Client. In addition, the Agreement in the various Appendices sets out the matters which the Company is required to disclose to the Client under the Applicable Regulations. 1.4 The Agreement overrides any other agreements, arrangements, express or implied statements made by the Company or any Introducer(s) or any Provider or Broker. 2 Interpretation of Terms 2.1 In this Agreement: Access Data shall mean the Login and Password of the Client, which are required so as to have access on and use the Platform. Account Opening Application Form shall mean the application form/questionnaire completed by the Client in order to apply for the Company s Services under this Agreement and a Client Account, via which form/questionnaire the Company will obtain amongst other things information for the Client s identification and due diligence, his categorization and appropriateness or suitability (as applicable) in accordance with the Applicable Regulations. Affiliate shall mean in relation to the Company, any entity which directly or indirectly controls or is controlled by the Company, or any entity directly or indirectly under common control with the Company; and control means the power to direct or the presence of ground to manage the affairs of the Company or entity. Agreement shall mean this End User - Client Agreement and the Appendices I-V ( I. Client Categorisation, II. Investor Compensation Fund, III. Risks Warnings and Acknowledgements, IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client, V. Summary of Conflicts of Interest Policy ) found on the Company s Website, as amended from

3 interesów ) zamieszczone na Stronie internetowej Spółki, wraz z późniejszym zmianami wprowadzonymi do ich treści oraz wszelkimi Załącznikami dodanymi do Umowy w przyszłości. Tryb Anti-Data Mode oznacza tryb w ramach Automatycznego Zlecenia, w którym Zlecenia dotyczące Instrumentów finansowych są składane automatycznie u Brokera i są one przeciwne do kierunku Transakcji realizowanej przez Dostawcę. Obowiązujące przepisy oznaczają (a) przepisy wprowadzone przez CySEC lub wszelkie inne przepisy wprowadzone przez właściwy urząd regulacyjny uprawniony do nadzorowania działalności Spółki; (b) przepisy obowiązujące na danym Rynku oraz (c) wszelkie pozostałe przepisy prawa, zasady i regulacje obowiązujące na Cyprze lub w Unii Europejskiej. Zlecenie automatyczne oznacza funkcję/opcję w Platformie, która po aktywowaniu przez Klienta umieszcza w imieniu Klienta Zlecenia dotyczące Instrumentów finansowych automatycznie u Brokera na podstawie Danych wygenerowanych w systemach Dostawców. Broker oznacza spółkę, co do której Spółka wyraziła zgodę na zintegrowanie Platformy z jej własną infrastrukturą inwestycyjną, oferującą usługi inwestycyjne, z których korzysta Klient. Dzień roboczy oznacza każdy dzień inny niż sobota i niedziela z wyjątkiem: 25 grudnia, 1 stycznia i wszelkimi pozostałymi dniami wolnymi od pracy na Cyprze lub świętami międzynarodowymi, które zostaną podane na stronie internetowej Spółki. Rachunek Klienta oznacza rachunek Klienta w rejestrach Spółki zawierający informacje dotyczące historii transakcji zawieranych przez Klienta za pomocą Platformy, np. dane dotyczące Transakcji zakończonych, Pozycji i Zleceń otwartych, zanotowanych zysków i/lub strat z transakcji oraz powiązanych Kosztów należnych na rzecz Spółki. Rachunek Klienta nie zawiera środków pieniężnych ani Papierów wartościowych Klienta. time to time and any subsequent Appendices added thereto. Anti-Data Mode shall mean a mode of the Automatic Order whereby Orders are placed in Financial Instruments with the Broker automatically and such Orders are opposite to the direction of the Provider s traced Transaction. Applicable Regulations shall mean (a) CySEC Rules or any other rules of a relevant regulatory authority having powers over the Company; (b) the Rules of the relevant Market; and (c) all other applicable laws, rules and regulations of Cyprus or of the European Union. Automatic Order shall mean a function/feature in the Platform which once activated places Orders in Financial Instruments with the Broker automatically on behalf of the Client based on Data generated from Providers. Broker shall mean a company which offers investment services, of which the Client is a customer for such investment services and which is accepted by the Company to integrate the Platform with its trading infrastructure. Business Day shall mean any day, other than a Saturday or a Sunday, or the 25 th of December, or the 1 st of January or any other Cyprus or international holidays to be announced on the Company s Website. Client Account shall mean an account of the Client in the books of Company which consists of information regarding the trading history of the Client on the Platform, such as details of Completed Transactions, Open Positions and Orders, resulting losses and/or profits from trading and associated Costs payable to the Company. The Client Account does not contain Client money or Securities. Pozycja zamknięta oznacza odwrotność Pozycji xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd, a Company duly registered in Cyprus Registrar of Companies under the no. HE and with registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus, which is licensed and regulated by CySEC, CIF Licence Number 169/12 3 Closed Position shall mean the opposite of an

4 otwartej w ramach Zlecenia CFD. Transakcja zakończona oznacza dwie transakcje wiązane tej samej wielkości (otwarcie pozycji i zamknięcie pozycji): kupno, a następnie sprzedaż, i odwrotnie, w ramach Zlecenia CFD. Kontrakt na różnice kursowe lub CFD oznacza kontrakt zawierany na różnice kursowe w odniesieniu do zmian ceny Instrumentu bazowego. CFD jest Instrumentem finansowym objętym licencją CIF przyznaną Spółce. Zlecenie CFD oznacza Zlecenie przeprowadzenia transakcji dotyczących Kontraktu na różnice kursowe. CySEC oznacza Cypryjską Komisję ds. Papierów Wartościowych i Giełd, która pełni rolę organu nadzorującego działalność Spółki. Przepisy CySEC oznaczają Przepisy, Dyrektywy, Regulacje, Wytyczne, opinie lub zalecenia wydane przez CySEC. Dane oznaczają dane dotyczące Transakcji pochodzące od Dostawcy i obejmujące informacje na temat kierunku Transakcji Dostawcy dotyczącej danego Instrumentu Finansowego oraz czasu jej zawarcia. Niedotrzymanie Warunków otrzymuje znaczenie nadane w podpunkcie Instrument finansowy dotyczy następujących Instrumentów Finansowych objętych licencją CIF dla Spółki: (a) zbywalnych papierów wartościowych; (b) instrumentów rynku pieniężnego; (c) jednostek w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania; (d) opcji, kontraktów terminowych, swapów, operacji forward rate agreement (FRA) oraz wszelkich pozostałych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących papierów wartościowych, walut, stop procentowych lub zysków, bądź innych instrumentów pochodnych, indeksów finansowych lub mierników finansowych, które mogą być rozliczane w postaci fizycznej lub gotówkowej; (e) opcji, kontraktów terminowych, swapów, operacji forward rate agreement (FRA) oraz wszelkich pozostałych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących towarów, które muszą być rozliczane w postaci gotówkowej lub mogą być rozliczane w Open Position in a CFD Order. Completed Transaction shall mean two counter deals of the same size (opening a position and closing a position): buy then sell and vice versa in a CFD Order. Contract for Differences or CFD shall mean a contract, which is a contract for differences by reference to variations in the price of an Underlying Asset. A CFD is a Financial Instrument under the Company s CIF license. CFD Order shall mean an Order to trade in a Contract for Difference. CySEC shall mean the Cyprus Securities and Exchange Commission, which is the Company s supervisory authority. CySEC Rules shall mean the Rules, Directives, Regulations, Guidance notes, opinions or recommendations of CySEC. Data shall mean the data relating to a Transaction coming from a Provider containing the information about the direction of the Provider s Transaction on the given Financial Instrument and its time of conclusion. Event of Default shall have the meaning given in paragraph Financial Instrument shall mean the Financial Instruments under the Company s CIF license which are the following: (a) Transferable Securities; (b) Money-market instruments; (c) Units in collective investment undertakings; (d) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to securities, currencies, interest rates or yields, or other derivatives instruments, financial indices or financial measures which may be settled physically or in cash; (e) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to commodities that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event); (f) Options, futures, swaps, and any other derivative contract relating to commodities that can be physically settled provided that they are

5 formie gotówkowej na życzenie jednej ze stron (z przyczyn innych niż niedotrzymanie warunków lub inna sytuacja skutkująca rozwiązaniem umowy); (f) opcji, kontraktów terminowych, swapów oraz wszelkich innych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących towarów, które mogą być rozliczane w postaci fizycznej, pod warunkiem, że stanowią one przedmiot obrotu na regulowanym rynku i/lub na Wielostronnej Platformie Obrotu (MTF); (g) opcji, kontraktów terminowych, swapów, operacji forward rate agreement (FRA) oraz wszelkich pozostałych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących towarów, które mogą być rozliczane w postaci fizycznej, niewymienionych wcześniej w treści niniejszego punktu oraz niewykorzystywanych do celów handlowych, o właściwościach innych pochodnych instrumentów finansowych uwzględniając, między innymi, czy są one rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe czy podlegają wezwaniu do zapłaty w spekulacyjnej transakcji różnicowej; (h) instrumentów pochodnych służących do przenoszenia ryzyka kredytowego; (i) kontraktów finansowych na różnice kursowe; (j) opcji, kontraktów terminowych, swapów, operacji forward rate agreement (FRA) oraz wszelkich pozostałych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących zmiennych klimatycznych, stawek frachtowych, dozwolonego poziomu emisji lub wskaźników inflacji, bądź innych oficjalnych statystycznych danych ekonomicznych, które muszą być rozliczane w postaci gotówkowej lub mogą być rozliczane w postaci gotówkowej zgodnie z życzeniem decyzji jednej ze stron (z przyczyn innych niż niedotrzymanie warunków lub inna sytuacja skutkująca rozwiązaniem umowy), a także wszelkich innych kontraktów na instrumenty pochodne dotyczących aktywów, praw, zobowiązań, indeksów i mierników niewymienionych w innym miejscu w niniejszym Punkcie, o właściwościach innych pochodnych instrumentów finansowych uwzględniając, między innymi, czy stanowią one przedmiot obrotu na regulowanym rynku lub na Wielostronnej Platformie Obrotu (MTF), czy są one rozliczane przez uznane izby rozrachunkowe, oraz czy podlegają wezwaniu do zapłaty w spekulacyjnej transakcji różnicowej. Przypadek Siły wyższej otrzymuje znaczenie nadane w podpunkcie traded on a regulated market and/or an MTF; (g) Options, futures, swaps, forwards and any other derivative contracts relating to commodities, that can be physically settled not otherwise mentioned in the paragraph above and not being for commercial purposes, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls; (h) Derivative instruments for the transfer of credit risk; (i) Financial contracts for differences; (j) Options, futures, swaps, forward rate agreements and any other derivative contracts relating to climatic variables, freight rates, emission allowances or inflation rates or other official economic statistics that must be settled in cash or may be settled in cash at the option of one of the parties (otherwise than by reason of a default or other termination event), as well as any other derivative contract relating to assets, rights, obligations, indices and measures not otherwise mentioned in this Part, which have the characteristics of other derivative financial instruments, having regard to whether, inter alia, they are traded on a regulated market or an MTF, are cleared and settled through recognised clearing houses or are subject to regular margin calls. Force Majeure Event shall have the meaning as set out in paragraph xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd, a Company duly registered in Cyprus Registrar of Companies under the no. HE and with registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus, which is licensed and regulated by CySEC, CIF Licence Number 169/12 5

6 Instrukcja oznacza instrukcję wydaną przez Klienta, dotyczącą otwarcia lub zamknięcia pozycji lub złożenia bądź usunięcia Zlecenia CFD. Usługi inwestycyjne oznaczają usługi inwestycyjne objęte licencją CIF przyznaną Spółce, w których zakres wchodzą (a) przyjmowanie i przekazywanie Zleceń Klienta dotyczących Instrumentów finansowych; (b) usługi zarządzania portfelem; (c) świadczenie usług doradztwa inwestycyjnego. Niniejsza Umowa dotyczy wyłącznie Usług wymienionych w lit. (a) i (b). Licencja otrzymuje znaczenie nadane w podpunkcie 6.1. Pseudonim oznacza nazwę wybraną przez każdego Dostawcę i wykorzystywaną do celów identyfikowania jego Danych transakcyjnych oraz Danych. Pozycja otwarta oznacza każdą pozycję, która nie została zamknięta i nie stanowi części Transakcji zamkniętej. Zlecenie oznacza instrukcję Klienta dotyczącą transakcji na Instrumentach finansowych Strony to strony niniejszej Umowy dla Klienta Spółka oraz Klient. Platforma oznacza mechanizm elektroniczny wykorzystywany i utrzymywany przez Spółkę, składający się ze sprzętu komputerowego, oprogramowania, baz danych, sprzętu telekomunikacyjnego, programów i instalacji technicznych, który ułatwia przeprowadzanie działań transakcyjnych na Rachunkach Klientów, w tym automatycznych działań transakcyjnych, wymianę Danych, przekazywanie Danych transakcyjnych pomiędzy jej użytkownikami (tj. Klientami i Dostawcami). Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne to następujące osoby: A) osoby fizyczne, którym zostały powierzone doniosłe funkcje publiczne, to jest: głowa państwa, przewodniczący rządu, ministrowie, wiceministrowie lub ministrowie pomocniczy, członkowie parlamentu, członkowie sądów najwyższych, trybunałów konstytucyjnych lub innych organów sądowych wysokiego szczebla, od Instruction shall mean an instruction from the Client to open or close a position or to place or delete a CFD Order. Investment Services shall mean the Investment Services under the Company s CIF license and which are (a) Reception and Transmission of Client Orders in Financial Instruments; (b) Portfolio Management Services; (c) Provision of Investment Advice. This Agreement covers only Investment Services under (a) and (b). License shall have the meaning of paragraph 6.1. Nickname shall mean the code name chosen by each Provider used to identify his Trading Data and Data. Open Position shall mean any position which has not been closed which is not a Completed Transaction. Order shall mean an instruction from the Client to trade in Financial Instruments. Parties shall meant he parties to this Client Agreement the Company and the Client. Platform shall mean the electronic mechanism operated and maintained by the Company, consisting of computer devices,software, databases, telecommunication hardware, programs and technical facilities, which facilitates trading activity of Client Accounts including automated trading activity, exchange of Data, sharing of Trading Data between its users (i.e. the Client and Providers). Politically Exposed Persons shall mean: A) natural persons who are or have been entrusted with prominent public functions, which means: heads of State, heads of government, ministers and deputy or assistant ministers; members of parliaments; members of supreme courts, of constitutional courts or of other highlevel judicial bodies whose decisions are not subject to further appeal, except in exceptional

7 których decyzji nie można złożyć apelacji poza wyjątkowymi przypadkami, członkowie trybunałów obrachunkowych lub zarządów banków centralnych, ambasadorowie, chargés d affaires oraz funkcjonariusze wysokiego szczebla w siłach zbrojnych, członkowie organów administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w przedsiębiorstwach należących do Skarbu Państwa. Żadna z kategorii wymienionych powyżej nie obejmuje osób zajmujących stanowiska kierownicze średniego lub niższego szczebla. Ponadto za Osoby zajmujące eksponowane stanowiska polityczne nie uznaje się osób, które przestały sprawować doniosłe funkcje publiczne w rozumieniu powyższej definicji co najmniej rok wcześniej. B) Członkowie najbliższej rodziny osób wymienionych w definicji w lit. A, co oznacza: małżonków, partnerów na mocy krajowego prawa uznawanych za równych małżonkom, dzieci oraz ich małżonków lub partnerów oraz rodziców. C) Osoby, o których wiadomo, że są bliskimi współpracownikami osób wymienionych w definicji w lit. A, co oznacza: wszystkie osoby fizyczne, o których wiadomo, że są współbeneficjentami podmiotów prawnych lub porozumień prawnych, bądź pozostają w innego rodzaju bliskich stosunkach handlowych z osobą wymienioną w definicji w lit. A, a także wszystkie osoby fizyczne będące wyłącznymi beneficjentami podmiotów prawnych lub porozumień prawnych, o których wiadomo, że zostały utworzone dla faktycznej korzyści osoby wymienionej w definicji w lit. A. Klient profesjonalny oznacza Klienta profesjonalnego w rozumieniu Przepisów CySEC, zgodnie z treścią Załącznika I. Dostawca oznacza osobę, która wyraziła zgodę na przekazywanie Spółce Danych do Zleceń automatycznych w celu ich komercyjnego wykorzystania przez Spółkę, której oznaczenie będzie widoczne na Platformie i /lub stronie internetowej Spółki. Klient detaliczny oznacza Klienta detalicznego w rozumieniu Przepisów CySEC, as zgodnie z treścią Załącznika I. circumstances; members of courts of auditors or of the boards of central banks; ambassadors, chargés d affaires and high-ranking officers in the armed forces; members of the administrative, management or supervisory bodies of Stateowned enterprises. None of the categories set out in the above shall be understood as covering middle ranking or more junior officials. Further, where a person has ceased to be entrusted with a prominent public function within the meaning of the above definition for a period of at least one year, such persons shall not be considered a Politically Exposed Person. B) The immediate family members of such persons as set out under definition A, which means: the spouse; any partner considered by national law as equivalent to the spouse; the children and their spouses or partners; and the parents. C) Persons known to be close associates of such persons as set out under definition A, which means: any natural person who is known to have joint beneficial ownership of legal entities or legal arrangements, or any other close business relations, with a person referred to in definition A; any natural person who has sole beneficial ownership of a legal entity or legal arrangement which is known to have been set up for the benefit de facto of the person referred to in definition A. Professional Client shall mean a Professional Client for the purposes of CySEC Rules, as specified in Appendix I. Provider shall mean a person who has agreed to provide the Company with Data for Automatic Orders for the Company s commercial use and whose name will appear on the Company s Platform and /or website. Retail Client shall mean a Retail Client for the purposes of the CySEC Rules, as specified in Appendix I. Usługi oznaczają usługi, które Spółka będzie xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd, a Company duly registered in Cyprus Registrar of Companies under the no. HE and with registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus, which is licensed and regulated by CySEC, CIF Licence Number 169/12 7 Services shall mean the services to be offered

8 oferować Klientowi na podstawie niniejszej Umowy, mianowicie dostęp do Platformy i możliwość korzystania z niej oraz Usługi inwestycyjne dotyczące przyjmowania, przekazywania i zarządzania aktywami, zgodnie z treścią podpunktów 6.1. i 6.2. Poślizg cenowy oznacza różnicę pomiędzy przewidywaną ceną Transakcji na Kontrakcie CFD, a faktyczną ceną Transakcji. Poślizg cenowy ma często miejsce w okresach dużej zmienności cen (na przykład z powodu ważnych wydarzeń), w wyniku czego wykonanie Zlecenia po określonej cenie nie jest możliwe w momencie realizacji zleceń na rynku, a także wówczas, gdy realizowane są duże Zlecenia, a na pożądanym poziomie cenowym nie występuje wystarczające oprocentowanie, aby utrzymać oczekiwaną cenę transakcji. Rachunek inwestycyjny oznacza rachunek inwestycyjny Klienta prowadzony przez jego Brokera. Dane transakcyjne oznaczają Dane historyczne Dostawcy, bądź wyniki Dostawcy dotyczące jego konkretnego Rachunku inwestycyjnego. Zlecenie Trailing Stop oznacza zlecenie stopstrata ustawione na poziomie oprocentowania poniżej ceny rynkowej dla pozycji długiej. Cena w zleceniu trailing stop jest dostosowana do zmian poziomu cen. Zlecenie trailing stop dla sprzedaży ustawia cenę stop na określonym poziomie poniżej ceny rynkowej, przy dołączonej wartości "trailing". Wraz ze wzrostem ceny rynkowej cena stop wzrasta o wartość trail, jednak jeśli cena rynkowa spada, wówczas cena stop-strata nie ulega zmianie, a zlecenie rynkowe jest składane w momencie osiągnięcia poziomu ceny stop. Transakcja oznacza transakcję na Instrumentach finansowych, która ma być wykonywana w imieniu Klienta na podstawie niniejszej Umowy. Instrument bazowy oznacza obiekt lub instrument bazowy w Kontrakcie CFD, którym może być wskaźnik Cash Index, kontrakt terminowy na indeks akcji, kontrakt terminowy na obligacje, kontrakt terminowy na towary, cena spot ropy naftowej, złota, srebra, poszczególne udziały lub akcje, waluty lub innego rodzaju by the Company to the Client under this Agreement being access and use of the Platform and which involves the Investment Services of Reception Transmission and Asset Management, as explained in paragraphs 6.1. and 6.2. Slippage shall mean the difference between the expected price of a Transaction in a CFD, and the price the Transaction is actually executed at. Slippage often occurs during periods of higher volatility (for example due to due to news events) making an Order at a specific price impossible to execute, when market orders are used, and also when large Orders are executed when there may not be enough interest at the desired price level to maintain the expected price of trade. Trading Account shall mean the trading account of the Client held with his Broker. Trading Data shall mean the historic Data of the Provider or the results of the Provider in relation to a particular Trading Account of his. Trailing Stop shall mean a stop-loss order set at a percentage level below the market price - for a long position. The trailing stop price is adjusted as the price fluctuates. A sell trailing stop order sets the stop price at a fixed amount below the market price with an attached "trailing" amount. As the market price rises, the stop price rises by the trail amount, but if the pair price falls, the stop loss price doesn't change, and a market order is submitted when the stop price is hit. Transaction shall mean a transaction in Financial Instruments arranged for execution on behalf of the Client under this Agreement. Underlying Asset shall mean the object or underlying asset in a CFD which may be cash indices, index futures, bond futures, commodity futures, spot crude oil, spot gold, spot silver, single stocks, currencies or any other asset available for CFD trading by each Broker according to his discretion from time to time.

9 aktywa dostępne do obrotu w formie Kontraktów CFD dla każdego Brokera według jego uznania. Rynek instrumentu bazowego oznacza rynek, na którym prowadzony jest obrót Instrumentem bazowym. Strona internetowa oznacza stronę internetową Spółki dostępną pod adresem: oraz lub inną stronę internetową, którą Spółka może prowadzić w przyszłości. Zawiadomienie pisemne otrzymuje znaczenie nadane w podpunkcie Znaczenie wyrazów zamieszczonych w liczbie pojedynczej obejmuje również ich liczbę mnogą, i odwrotnie. Znaczenie wyrazów w rodzaju męskim obejmuje również rodzaj żeński, i odwrotnie. Znaczenie wyrazów odnoszących się do osób obejmuje korporacje, spółki, inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej oraz wszelkie pozostałe podmioty prawne, i odwrotnie. 2.3 Tytuły punktów zostały zamieszczone wyłącznie w celu ułatwienia odbioru treści Umowy i w celach informacyjnych. 2.4 Wszelkie odniesienia do aktów, regulacji prawnych lub Ustaw dotyczą również wymienionych aktów, regulacji prawnych lub Ustaw po przyjęciu ich nowelizacji, wprowadzeniu do nich zmian, dodatków, tekstów jednolitych, ponownego wprowadzenia lub zastąpienia ich innymi aktami, regulacjami prawnymi lub Ustawami w przyszłości, a także wszelkich wytycznych, dyrektyw, rozporządzeń z mocą ustawy, rozporządzeń i nakazów wydawanych na podstawie wszelkich przepisów ustawowych, będących ponownie wprowadzonymi przepisami ustawowymi, przepisami je zastępującymi lub zmieniającymi. Underlying Market shall mean the relevant market where the Underlying Asset is traded. Website shall mean the Company s website at or such other website as the Company may maintain from time to time. Written Notice shall have the meaning set out in paragraph Words importing the singular shall import the plural and vice versa. Words importing the masculine shall import the feminine and vice versa.words denoting persons include corporations, partnerships, other unincorporated bodies and all other legal entities and vice versa. 2.3 Paragraph headings are for ease of reference only. 2.4 Any reference to any act or regulation or Law shall be that act or regulation or Law as amended, modified, supplemented, consolidated, re-enacted or replaced from time to time, all guidance noted, directives, statutory instruments, regulations or orders made pursuant to such and any statutory provision of which that statutory provision is a re-enactment, replacement or modification. 3. Rozpoczęcie współpracy 3. Commencement 3.1 Po wypełnieniu i złożeniu przez Klienta Formularza zgłoszeniowego dotyczącego otwarcia Rachunku wraz z wszelką wymaganą dokumentacją dotyczącą identyfikacji wymaganą przez Spółkę do celów prowadzonych przez nią kontroli wewnętrznych, Spółka prześle Klientowi xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd, a Company duly registered in Cyprus Registrar of Companies under the no. HE and with registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus, which is licensed and regulated by CySEC, CIF Licence Number 169/ After the Client fills in and submits the Account Opening Application Form together with all the required identification documentation required by the Company for its own internal checks, the Company will send him a notice informing him whether he has been accepted as a Client of the

10 zawiadomienie informujące o zakwalifikowaniu Klienta jako Klienta Spółki. Przyjmuje się, że Spółka nie ma obowiązku (a także może mieć zakaz na mocy Obowiązujących przepisów) zakwalifikowania danej osoby jako swojego Klienta do momentu otrzymania przez Spółkę całej wymaganej dokumentacji, prawidłowo i kompletnie uzupełnionej przez taką osobę oraz do momentu przeprowadzenia wszystkich kontroli wewnętrznych w Spółce (w tym m.in. kontroli dotyczących zapobiegania praniu brudnych pieniędzy czy, w zależności od przypadku testów kwalifikacyjnych). Przyjmuje się ponadto, że Spółka zastrzega sobie prawo do nałożenia dodatkowych wymogów due diligence przed zakwalifikowaniem Klientów zamieszkałych w określonych krajach. Strony potwierdzają i przyjmują do wiadomości, że Spółka może pobierać wymaganą dokumentację od Brokera. 3.2 Umowa wchodzi w życie i zaczyna obowiązywać od momentu otrzymania przez Klienta zawiadomienia od Spółki informującego, że został zakwalifikowany jako Klient Spółki. Company. It is understood that the Company is not to be required (and may be unable under Applicable Regulations) to accept a person as its Clientuntil all documentation it requires has been received by the Company, properly and fully completed by such person and all internal Company checks (including without limitation anti-money laundering checks, appropriateness or suitability tests as the case may be) have been satisfied. It is further understood that the Company reserves the right to impose additional due diligence requirements to accept Clients residing in certain countries. It is also agreed and understood that the Company may collect the required documentation from the Broker. 3.2 The Agreement will take effect and commence upon the receipt by the Client of the notice sent by the Company informing the Client that he has been accepted as the Company s Client. 4. Kategorie Klientów Na mocy Obowiązujących przepisów, Spółka będzie traktować wszystkich Klientów jako Klientów Detalicznych, Profesjonalnych lub Uprawnionych Kontrahentów, w zależności od informacji dostarczonych przez Klienta w Formularzu zgłoszeniowym dotyczącym otwarcia Rachunku oraz zgodnie z metodą klasyfikacji opisaną w rozdziale pt. Kategorie Klientów (Załącznik I.). Akceptując niniejszą Umowę, Klient wyraża zgodę na stosowanie powyższej metody. Spółka poinformuje Klienta o przyznanej mu kategorii zgodnie z Obowiązującymi przepisami. 4. Client Categorization 4.1 According to Applicable Regulations, the Company will treat every Client as a Retail Client, Professional Client or Eligible Counterparty, depending on the information provided by the Client in his Account Opening Application Form and according to the method of categorisation as this method is explained under the title Client Categorization (Appendix I.), and by accepting this Agreement the Client accepts application of such method. The Company will inform the Client of his categorization according to Applicable Regulations. 4.2 Klient wyraża zgodę aby Spółka, przyznając Klientowi kategorię i współpracując z nim, opierała się na rzetelności, kompletności i prawidłowości informacji przekazanych przez Klienta w Formularzu zgłoszeniowym dotyczącym otwarcia Rachunku, przy czym Klient ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić Spółkę na piśmie, jeśli wspomniane informacje ulegną zmianie po zawarciu niniejszej Umowy. 4.3 Przyjmuje się, że Spółka ma prawo do ponownego rozpatrzenia kategorii przyznanej Klientowi oraz do zmiany tej kategorii, jeśli Spółka 4.2 The Client accepts that when categorising the Client and dealing with him, the Company will rely on the accuracy, completeness and correctness of the information provided by the Client in his Account Opening Application Form and the Client has the responsibility to immediately notify the Company in writing if such information changes at any time thereafter. 4.3 It is understood that the Company has the right to review the Client s Categorisation and change his Categorisation if this is deemed necessary

11 uzna to za konieczne (zgodnie z Obowiązującymi przepisami). 5. Ocena 5.1 Na mocy Obowiązujących przepisów Spółka jest zobowiązana, w ramach świadczenia Usług zarządzania portfelem, uzyskać wymagane informacje dotyczące posiadanej przez Klienta lub potencjalnego Klienta wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestowania, istotnych dla określonego rodzaju produktu lub Usługi, jego sytuacji finansowej oraz celów inwestycyjnych, aby móc rekomendować Usługi inwestycyjne oraz Instrumenty finansowe, które są właściwe w jego sytuacji. Jeśli Klient lub potencjalny Klient dostarczy niewystarczających informacji dotyczących jego wiedzy lub doświadczenia, Spółka nie będzie w stanie ustalić, czy planowane Usługi inwestycyjne lub Instrumenty finansowe są dla niego odpowiednie. Spółka zakłada, że informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia Klienta przekazane przezeń Spółce są rzetelne i kompletne, przy czym Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta, jeśli wspomniane informacje okażą się niekompletne lub mylące, ulegną zmianie lub staną się nierzetelne, w której to sytuacji należy uznać, że Spółka wypełniła swoje zobowiązania wynikające z Obowiązujących przepisów, chyba że Klient zawiadomił Spółkę o zaistnieniu powyższych zmian. (subject to Applicable Regulations). 6. Assessment 5.1 In providing the Service of Portfolio Management the Company is obliged under Applicable Regulations to obtain the necessary information regarding the Client's or potential Client's knowledge and experience in the investment field relevant to the specific type of product or Service, his financial situation and his investment objectives so as to be able to recommend the Investment Services and Financial Instruments that are suitable to its situation. Where the Client or potential Client provides insufficient information regarding his knowledge and experience, the Company will not be able to determine whether the Investment Service or Financial Instrument envisaged is suitable for him.the Company shall assume that information about his knowledge and experience provided from the Client to the Company is accurate and complete and the Company will have no responsibility to the Client if such information is incomplete or misleading or changes or becomes inaccurate and the Company will be deemed to have performed its obligations under Applicable Regulations, unless the Client has informed the Company of such changes. 5.2 W ramach świadczenia Usług przyjmowania i przekazywania Zleceń Klienta Spółka jest zobowiązana na mocy Obowiązujących przepisów do uzyskania wymaganych informacji dotyczących posiadanej przez Klienta lub potencjalnego Klienta wiedzy i doświadczenia w dziedzinie inwestowania, istotnych dla określonego rodzaju oferowanych lub pożądanych produktów lub Usług, aby umożliwić Spółce dokonanie oceny, czy planowane Usługi inwestycyjne lub produkty są odpowiednie dla Klienta. Jeśli Klient lub potencjalny Klient nie zdecyduje się przekazać informacji na temat jego wiedzy i doświadczenia, bądź jeśli dostarczy niewystarczających informacji na temat jego wiedzy i doświadczenia, Spółka nie będzie w stanie ustalić, czy planowane Usługi inwestycyjne lub Instrumenty finansowe są dla niego odpowiednie. Spółka zakłada, że informacje dotyczące wiedzy i doświadczenia Klienta xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd, a Company duly registered in Cyprus Registrar of Companies under the no. HE and with registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus, which is licensed and regulated by CySEC, CIF Licence Number 169/ In providing the Service of Reception and Transmission of Client Orders, the Company is obliged under Applicable Regulations to seek information from a Client or potential Client regarding his knowledge and experience in the investment field relevant to the specific type of product or Service offered or demanded so as to enable the Company to assess whether the Investment Service or product envisaged is appropriate for the client. Where the Client or potential Client elects not to provide the information regarding his knowledge and experience, or where he provides insufficient information regarding his knowledge and experience, the Company will not be able to determine whether the Investment Service or Financial Instrument envisaged is appropriate for him.the Company shall assume that information about his knowledge and experience provided

12 przekazane przezeń Spółce są rzetelne i kompletne, przy czym Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta, jeśli wspomniane informacje okażą się niekompletne lub mylące, ulegną zmianie lub staną się nierzetelne, w której to sytuacji należy uznać, że Spółka wypełniła swoje zobowiązania wynikające z Obowiązujących przepisów, chyba że Klient zawiadomił Spółkę o zaistnieniu powyższych zmian. 6. Usługi licencja from the Client to the Company is accurate and complete and the Company will have no responsibility to the Client if such information is incomplete or misleading or changes or becomes inaccurate and the Company will be deemed to have performed its obligations under Applicable Regulations, unless the Client has informed the Company of such changes Services License 6.1 Pod warunkiem wypełnienia przez Klienta zobowiązań wynikających z treści niniejszej Umowy, Spółka niniejszym udziela Klientowi ograniczonej Licencji, która dotyczy korzystania z Platformy (w tym korzystania ze Strony internetowej oraz powiązanego oprogramowania, które można pobrać ze Strony, jakie będzie na niej zamieszczane w przyszłości). Licencja ma charakter niezbywalny, niewyłączny i może być całkowicie cofnięta. 6.2 Korzystanie z Platformy, w zależności od funkcji / trybu wybranego przez Klienta, obejmuje świadczenie przez Spółkę następujących Usług inwestycyjnych na rzecz Klienta: a) Przyjmowania i przekazywania Zleceń Klienta dotyczących Instrumentów finansowych lub b) Zarządzania Portfelem. 6.1 Subject to the Client s obligations under the Agreement being fulfilled, the Company hereby grants the Client a limited License, which is nontransferable, non-exclusive and fully recoverable, to use the Platform (including the use if the Website and any associated downloadable software available from time to time). 6.2 The use of the Platform, depending on the functionality / mode chosen by the Client, involves the provision of the following Investment Services from the Company to the Client: a) Reception and Transmision of Orders of the Client in Financial Instruments; or b) Portfolio Management. 6.3 Spółka zastrzega sobie prawo, aby według własnego uznania i w dowolnym momencie wycofać całość lub część Usług, Licencję, Platformę, Stronę internetową lub oprogramowanie do pobrania na czas określony lub nieokreślony, przy czym Klient potwierdza, że Spółka nie ma obowiązku informowania go o powodach takiej decyzji. 6.4 Przyjmuje się, że Spółka nie będzie przechowywać żadnych środków pieniężnych Klienta ani Papierów wartościowych, w związku z czym Spółka nie będzie oferowała usług bezpiecznego przechowywania ani obracania pieniędzmi Klienta. 7. Udzielanie porad i komentarzy 7.1 Spółka nie będzie udzielała Klientowi porad dotyczących korzyści wynikających z konkretnych Transakcji ani nie będzie mu udzielała żadnego doradztwa inwestycyjnego, a Klient przyjmuje do 6.3 The Company reserves the right, at its discretion, at any time to withdraw the whole or any part of the Services or the License or the Platform or Website or downloadable software on a temporary or permanent basis and the Client agrees that the Company will have no obligation to inform the Client of the reason. 6.4 It is understood that the Company will not hold any Client money or Securities and therefore it will not offer safe custody and handling of Client money services to the Client. 8. Advice and Commentary 7.1 The Company will not advise the Client about the merits of a particular Transaction or give him any form of investment advice and the Client acknowledges that the Services do not include

13 wiadomości, że Usługi nie obejmują świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego odnośnie do Kontraktów CFD ani Rynków instrumentów bazowych. Klient będzie samodzielnie podejmował decyzję z usług którego Dostawcy powinien korzystać, jak prowadzić swój Rachunek Klienta lub Rachunek inwestycyjny, jakie Transakcje zawierać, a wszelkie decyzje będzie opierał na swojej własnej ocenie. 7.2 Spółka nie będzie miała obowiązku przekazywania Klientowi porad natury prawnej, podatkowej ani o żadnym innym charakterze, w związku z jakąkolwiek Transakcją. Klient może przed zawarciem Transakcji uzyskać niezależną poradę od osób trzecich. 7.3 Spółka może w pewnych odstępach czasu i według własnego uznania udzielać Klientowi (lub zamieszczać w newsletterach, które może zamieszczać na swojej Stronie internetowej, bądź przekazywać abonentom za pośrednictwem swojej Strony internetowej lub w inny sposób) informacje, zalecenia, wiadomości, komentarze rynkowe lub inne informacje, jednak nie w ramach usług świadczonych przez Spółkę. Wykonując powyższe czynności: a) Spółka nie ponosi odpowiedzialności za takie informacje, b) Spółka nie udziela żadnych gwarancji dotyczących rzetelności, prawidłowości czy kompletności takich informacji, ani dotyczących skutków podatkowych lub prawnych Transakcji z nimi związanych. c) informacje tego rodzaju są przekazywane wyłącznie w celu umożliwienia Klientowi podjęcia jego własnych decyzji inwestycyjnych i ich udzielenie nie jest jednoznaczne z doradztwem inwestycyjnym lub przekazywaniem Klientowi niezamawianych materiałów promocyjnych. d) jeśli dokument zawiera ograniczenia dotyczące osoby lub grupy osób, dla których jest przeznaczony, bądź którym jest dostarczany, wówczas Klient wyraża zgodę, że nie będzie przekazywał takiego dokumentu takim osobom lub grupom osób. the provision of investment advice in CFDs or the Underlying Markets. The Client alone will decide which Provider to follow or how to handle his Client Account or Trading Account enter into Transactions and take relevant decisions based on his own judgement. 7.2 The Company will not be under any duty to provide the Client with any legal, tax or other advice relating to any Transaction. The Client may wish to seek independent advice before entering into a Transaction. 7.3 The Company may, from time to time and at its discretion, provide the Client (or in newsletters which it may post on its Website or provide to subscribers via its Website or otherwise) with information, recommendations, news, market commentary or other information but not as part of its Services. Where it does so: a) The Company will not be responsible for such information. b) The Company gives no representation, warranty or guarantee as to the accuracy, correctness or completeness of such information or as to the tax or legal consequences of any related Transaction. c) This information is provided solely to enable the Client to make his own investment decisions and does not amount to investment advice or unsolicited financial promotions to the Client. d) If the document contains a restriction on the person or category of persons for whom that document is intended or to whom it is distributed, the Client agrees that he will not pass it on to any such person or category of persons. xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd, a Company duly registered in Cyprus Registrar of Companies under the no. HE and with registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus, which is licensed and regulated by CySEC, CIF Licence Number 169/12 13

14 e) Klient potwierdza, że przed wysłaniem powyższych komunikatów, Spółka będzie mogła sama wykorzystać informacje, na których są one oparte. Spółka nie wydaje oświadczeń dotyczących czasu otrzymania ich przez Klienta, ani nie może zagwarantować, ze otrzyma on wspomniane informacje w tym samym momencie co inni klienci. 7.4 Przyjmuje się, że komentarze rynkowe, wiadomości lub inne informacje przekazywane lub udostępniane przez Spółkę mogą ulec zmianie, a także mogą zostać wycofane w dowolnym momencie bez zawiadomienia. 8. Korzystanie z Platformy 8.1 Platforma umożliwia Klientowi korzystanie ze Zleceń automatycznych. Klient potwierdza i rozumie, że po aktywowaniu funkcji Zleceń automatycznych, Zlecenia będą składane automatycznie w imieniu Klienta za każdym razem, gdy zostaną wygenerowane Dane od danego Dostawcy. W związku z powyższym, kiedy Dostawca złoży Zlecenie w swoim imieniu, Platforma automatycznie wyśle sygnał na Rachunek inwestycyjny w celu skopiowania/odtworzenia Zlecenia, bądź przyjęcia Zlecenia odwrotnego do Zlecenia Dostawcy (w zależności od trybu, jaki wybierze Klient), zgodnie z postanowieniami punktu Opcja Zleceń automatycznych umożliwia składanie Zleceń wyłącznie na podstawie Danych pochodzących od Dostawcy po aktywowaniu funkcji Zleceń automatycznych przez Klienta. 8.3 Klient będzie aktywował funkcję Zleceń automatycznych osobno dla każdego Instrumentu finansowego. Klient może ponadto aktywować więcej niż jedną opcję Zleceń automatycznych na danym Instrumencie finansowym, jednak każda z tych opcji może być oparta wyłącznie na Danych pochodzących od różnych Dostawców. 8.4 Wielkość Zleceń ustala sam Klient, włączając lub zmieniając opcję Zleceń automatycznych. 8.5 Bez uszczerbku dla postanowień poniższego podpunktu 8.8, strony przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że Zlecenia automatyczne nie e) The Client accepts that prior to despatch, the Company may have acted upon it itself to made use of the information on which it is based. The Company does not make representations as to the time of receipt by the Client and cannot guarantee that he will receive such information at the same time as other clients. 7.4 It is understood that market commentary, news, or other information provided or made available by the Company are subject to change and may be withdrawn at any time without notice. 9. Use of the Platform 8.1 The Platform provides the Client with the ability to use the Automatic Orders. The Client agrees and understands that when activating the Automatic Orders, Orders will be placed automatically for the Client every time a Data from the particular Provider is generated. So, as soon as the Provider paces an Order for himself the Platform will automatically send a signal to the Trading Account to copy/imitate the Order or take an opposite Order to that of the Provider (depending on the mode chosen by the Client), subject to paragraph The Automatic Orders allow placement of Orders only on the basis of the Data coming from the Provider after activation of the Automatic Orders mode by the Client. 8.3 The Client will activate the Automatic Orders mode separately for every Financial Instrument. The Client can also activate more than one mode of Automatic Orders on the given Financial Instrument, whilst each of these modes can be based only on the Data coming from different Providers. 8.4 The volume of the Orders is established by the Client while switching on or modifying the mode of Automatic Orders. 8.5 Without prejudice to paragraph 8.8 below, it is agreed and understood that the Automatic Orders do not require the Client s approval or

15 wymagają zatwierdzenia ani zgody Klienta za każdym razem, jak również nie jest potrzebne określanie przez Klienta założeń Zlecenia za każdym razem, kiedy jest ono składane. W powyższym celu Klient udziela Spółce upoważnienia do automatycznego wykonywania wszelkich Transakcji lub Zleceń oraz do przeprowadzania operacji na jego Rachunku inwestycyjnym prowadzonym przez Brokera według uznania Spółki i bez wcześniejszych każdorazowych konsultacji, zatwierdzenia ani zgody od Klienta, poprzez automatyczne kopiowanie Transakcji lub Zleceń, bądź wykonywanie odwrotnego działania inwestycyjnego do działania konkretnego wybranego Dostawcy (Dostawców). Umożliwiając dostęp do powyższych Zleceń automatycznych, Spółka oferuje Klientowi Usługę inwestycyjną w postaci Zarządzania Portfelem, o której mowa w podpunkcie 6.2.(a). 8.6 Przyjmuje się, że za każdym razem, gdy Klient aktywuje lub ponownie aktywuje funkcję Zleceń automatycznych, udziela tym samyn Spółce upoważnienia do kopiowania Zleceń automatycznych lub do podejmowania odwrotnych działań inwestycyjnych (w zależności od sytuacji) do działań danego Dostawcy. 8.7 Klient ma prawo do dezaktywacji funkcji Zleceń automatycznych w przypadku określonego Zlecenia na Platformie lub do odłączenia się od systemu Dostawcy. Od takiego momentu Klient będzie samodzielnie podejmował decyzje dotyczące jego Zleceń, otwierania, zamykania lub zmiany jego Pozycji, a Spółka będzie otrzymywała takie Zlecenia od Klienta i przekazywała je do Brokera w celu ich wykonania zgodnie ze szczegółowymi instrukcjami Klienta. Niemniej jednak Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że jego ingerencja może zakłócić realizację strategii inwestycyjnej Dostawcy i spowodować straty dla Klienta. Dezaktywując funkcję Zleceń automatycznych, Spółka oferuje Klientowi Usługę inwestycyjną w postaci odbioru i przekazywania Zleceń klienta, o której mowa w podpunkcie 6.2.(b). 8.8 Po aktywowaniu funkcji Zleceń automatycznych, Klient ma prawo o ile zezwala na to Broker- do wprowadzania zmian do Zleceń, zamykania pozycji otwartych, ustawiania z funkcji stopconfirmation or consent each time an Order is placed or his interference in the characteristics of an Order each time an Order is placed. For these purposes, the Client hereby grants to the Company authority to automatically conclude any Transactions or Order and perform operations with his Trading Account held with the Broker on a discretionary basis without preliminary consultations with or approvals or consent from the Client each time, by automatically copying the same or taking an opposite trading activity of the particular Provider(s) he has chosen. When providing access to such Automatic Orders the Company is considered to be offering to the Client the Investment Service of Portfolio Management of paragraph 6.2.(a). 8.6 It is agreed that every time the Client activates or re-activates the Automatic Orders function, he is giving authorization to the Company to automatically and without reference to him copy the same or take an opposite trading activity (as the case may be) of the particular Provider. 8.7 The Client has the right to deactivate the Automatic Orders for a particular Order on the Platform or disconnect from the Provider. From that moment, the Client will take his own decisions regarding his Orders, Opening or Closing or modifying his Positions and the Company will receive and transmit such Client Orders to the Broker for execution according to the particular instructions of the Client. However, the Client acknowledges and accepts that his intervention may frustrate the trading strategy of the Provider and cause losses to the Client. When deactivating Automatic Orders the Company is considered to be offering to the Client the Investment Service of Reception and Transmission of Client Orders of paragraph 6.2.(b). xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd, a Company duly registered in Cyprus Registrar of Companies under the no. HE and with registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus, which is licensed and regulated by CySEC, CIF Licence Number 169/ When the Automatic Orders are activated, the Client has the right, provided that this is allowed by his Broker, to modify an Order, close Open Positions, place Stop Loss or Take Profit Orders

16 strata, składania zleceń realizacji zysku (take profit) lub podejmowania wszelkich innych działań dostępnych na Platformie. Niemniej jednak Klient przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że taka ingerencja może zakłócić realizację strategii inwestycyjnej Dostawcy i spowodować straty dla Klienta. Przyjmuje się, że podczas ingerencji Klienta w działania inwestycyjne, Spółka oferuje Klientowi Usługę inwestycyjną w postaci odbioru i przekazywania Zleceń Klienta, o której mowa w podpunkcie 6.2.(b). Ponadto w przypadku zmiany lub wycofania przez Klienta Zlecenia Dostawcy w ramach funkcji Zlecenia automatycznego, Klient uzyska wynik znacznie różniący się od wyniku Zlecenia Dostawcy, a Zlecenie Klienta nie zostanie automatycznie zamknięte lub zmienione w momencie zmiany lub zamknięcia automatycznej pozycji pierwotnej przez Dostawcę, w wyniku czego Klient może ponieść stratę. 8.9 Składanie Zleceń na Platformie za pomocą funkcji Zleceń automatycznych odbywa się zgodnie z treścią Zbioru zasad mających na celu działanie w najlepszym interesie Klienta (Załącznik IV.), przy czym Spółka dołoży wszelkich starań, aby składanie Zleceń za pomocą funkcji Zleceń automatycznych odbywało się bez zbędnego opóźnienia, natychmiast po wykonaniu Transakcji, która stanowi źródło Danych. Niemniej Klient przyjmuje do wiadomości, że pomimo dołożenia należytej staranności przez Spółkę złożenie/wykonanie Zleceń może ulec opóźnieniu z przyczyn pozostających poza kontrolą Spółki oraz że nawet doskonałe urządzenia elektroniczne nie gwarantują, iż złożenie/wykonanie Zleceń Klienta zostanie zrealizowane w tym samym lub zbliżonym momencie, w którym została zrealizowana Transakcja Dostawcy, ani że zostanie one w ogóle złożone lub wykonane Spółka dołoży należytej staranności, aby wykonać i przekazać Zlecenie (otwarcia lub zamknięcia), jednak strony przyjmują do wiadomości i potwierdzają, że wykonanie lub przekazanie Zlecenia może niekiedy nie dojść do skutku z przyczyn pozostających poza kontrolą Spółki Klient wyraża zgodę, aby wszystkie Zlecenia Klienta wygenerowane za pomocą Platformy były wykonywane lub przekazywane do wykonania wyłącznie do Brokera Klienta. or take any other actions available on the Platform. However, the Client acknowledges and accepts that his intervention may frustrate the trading strategy of the Provider and cause losses to the Client. When the Client is interfering in the trading activity, the Company is considered to be offering to the Client the Investment Service of Reception and Transmission of Client Orders of paragraph 6.2.(b).In addition, if the Client modifies or cancels the Orders of the Provider in the Automatic Orders mode, he will achieve a materially different result than the Provider s Orders and the Client s Order will not be automatically closed or changed when the original automatic position is changed or closed by the Provider and the Client may suffer loss as a result. 8.9 Orders placed on the Platform in the Automatic Orders Feature are placed according to the Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client (Appendix IV.) and the Company will exercise its best reasonable efforts so that the Orders placed in the Automatic Orders Feature are placed without undue delay and immediately after the conclusion of the Transaction which is the source of the Data. However, despite the Company s reasonable efforts, the Client acknowledges that the placing/execution of Orders may be delayed for reasons beyond the control of the Company and even perfect electronic devices do not guarantee that the placement/execution of Client s Orders will take place at the same or approximate time at which the Provider s relevant Transaction was concluded or that it will be placed or executed at all The Company will use reasonable efforts to execute or transmit an Order (whether to open or close) but it is agreed and understood that execution or transmission may not always be achieved at all for reasons beyond the control of the Company The Client agrees that all Orders of the Client generated via the Platform will be executed or transmitted for execution only to the Client s Broker.

17 8.12 Spółka zastrzega sobie prawo, aby według własnego uznania i w dowolnym momencie, bez wcześniejszego zawiadamiania Klienta, wprowadzać zmiany, usuwać lub dodawać elementy, funkcje, polecenia lub tryby do Platformy Klient przyjmuje do wiadomości, że Spółka nie jest Dostawcą ani źródłem Danych, a jedynie oferuje Klientowi możliwość śledzenia Danych dostawcy oraz przyznaje dostęp do funkcji składania Zleceń automatycznych Spółka nie gwarantuje, że Klient będzie miał zawsze możliwość uzyskania dostępu lub korzystania z Platformy w każdym momencie i z każdego miejsca Spółka ma prawo do zamknięcia Platformy w dowolnym momencie w celach związanych z konserwacją, bez wcześniejszego zawiadamiania Klienta, jednak czynności te będą wykonywane wyłącznie w soboty i niedziele. W takich przypadkach Platforma będzie niedostępna. 9 Działania zabronione na Platformie 9.1 Klientowi nie wolno w sposób niezgodny z przepisami uzyskiwać dostępu lub dążyć do uzyskania dostępu, odtwarzania ani podejmowania innych działań mających na celu ominięcie środków bezpieczeństwa, które Spółka zastosowała w celu zabezpieczenia Platformy The Company reserves the right, at its discretion, at any time to alter, change, modify, remove or add any part or functionality or command or mode of the Platform without prior notice to the Client The Client acknowledges that the Company is not the Provider or source of Data but only provides the Client with the possibility of tracing the Provider s Data and gives access to the functionality of Automatic Orders The Company does not guarantee that the Client will be able to access or use the Platform at all times and from any location The Company has the right to shut down the Platform at any time for maintenance purposes without prior notice to the Client, but this will be done only in weekends. In these cases the Platform will be inaccessible. 9 Prohibited Actions on the Platform 9.1 The Client shall not unlawfully access or attempt to gain access, reverse engineer or otherwise circumvent any security measures that the Company has applied to the Platform. 9.2 Obowiązuje absolutny zakaz podejmowania któregokolwiek z wymienionych poniżej działań: a) korzystania z jakichkolwiek programów, które stosują analizę za pomocą metod sztucznej inteligencji względem systemów i/lub Platformy Spółki, b) przechwytywania lub monitorowania, uszkadzania lub modyfikowania wszelkich komunikatów, których adresatem nie jest Klient, c) stosowania wszelkiego rodzaju wirusów, robaków, koni trojańskich, bomb czasowych ani innych kodów lub instrukcji, które mają na celu zniekształcenie, usunięcie, zniszczenie lub zdemontowanie Platformy, systemu komunikacyjnego bądź jakiegokolwiek systemu stosowanego przez Spółkę, d) wysyłania wszelkich niezamawianych xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd, a Company duly registered in Cyprus Registrar of Companies under the no. HE and with registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus, which is licensed and regulated by CySEC, CIF Licence Number 169/ It is absolutely prohibited to take any of the following actions: a) Use any software, which applies artificial intelligence analysis to the Company s system and/or Platform. b) Intercept, monitor, damage or modify any communication which is not intended for him. c) Use any type of spider, virus, worm, Trojanhorse, time bomb or any other codes or instructions that are designed to distort, delete, damage or disassemble the Platform or the communication system or any system of the Company. d) Send any unsolicited commercial

18 wcześniej komunikatów reklamowych, które nie są dozwolone na mocy wiążących przepisów prawa lub Obowiązujących Przepisów. 9.3 Internet, opóźnienia w połączeniu oraz błędy w dostarczanych danych dotyczących cen niekiedy powodują sytuację, w której ceny wyświetlane na Platformie nie odzwierciedlają faktycznych stawek rynkowych, co może mieć miejsce w wyniku opóźnień w połączeniu, zdarzeń rynkowych lub nadzwyczajnych warunków transakcyjnych. Strategie inwestycyjne mające na celu wykorzystywanie błędów w wysokości cen i/lub zawieranie transakcji po cenach pozagiełdowych, bądź korzystanie z opóźnień w dostawie Internetu (np. scalping lub sniping), nie mogą występować na rynku OTC, gdzie klient kupuje lub sprzedaje bezpośrednio od animatora rynku. Tego rodzaju strategie nie są dozwolone na Platformie. Jeśli Spółka ma podstawy, aby przypuszczać, że Klient w oparciu o swoją strategię inwestycyjną lub w inny sposób umyślnie lub systematycznie wykorzystywał lub próbował wykorzystywać tego rodzaju błędy w wysokości cen lub ceny pozagiełdowe, wówczas Spółka ma prawo do podjęcia jednego lub większej liczby następujących środków zaradczych: (i) ograniczyć lub uniemożliwić dostęp do Platformy; (ii) niezwłocznie rozwiązać niniejszą Umowę; (iii) niezwłocznie zamknąć Rachunek Klienta; (iv) zawiadomić Brokera Klienta o jego działaniach; (v) podjąć kroki prawne w następstwie wszelkich szkód poniesionych przez Spółkę. 10. Odrzucenie Zlecenia Klienta, żądań i Instrukcji 10.1 Bez uszczerbku dla pozostałych postanowień niniejszej Umowy, Spółka ma prawo, aby w dowolnym momencie i według własnego uznania, bez udzielania Klientowi jakiegokolwiek zawiadomienia lub wyjaśnienia, odmówić przekazania dowolnego Zlecenia lub Instrukcji Klienta, bądź nie wykonać Zlecenia lub Instrukcji, a Klient nie ma prawa do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych, szczególnego wykonania ani jakiegokolwiek zadośćuczynienia od Spółki w żadnym z poniższych przypadków: (a) jeśli Broker zdecyduje, z jakichkolwiek przyczyn niespowodowanych przez Spółkę, aby odrzucić którekolwiek lub wszystkie Zlecenia/Instrukcje pochodzące od Klienta lub communication not permitted under applicable law or Applicable Regulations. 9.3 Internet, connectivity delays and price feed errors sometimes create a situation where the prices displayed on Platform do not actually reflect the market rates, as a result of connectivity delays, upon the occurrence of a market event or an abnormal trading conditions. Trading strategies aimed at exploiting errors in prices and/or concluding trades at off-market prices, or taking advantage of these internet delays (such a scalping or sniping), cannot exist in an OTC market where the Client is buying or selling directly from the market maker. Such trading strategies are not permissible on the Platform. If the Company reasonably suspects that the Client, based on his trading strategy or other behavior, deliberately and/or systematically exploited or attempted to exploit such errors in prices and/or off-market prices, the Company is entitled to take one or more of the following counter measures: (i) restrict or bar access to the Platform; (ii) Terminate this Agreement immediately; (iii) close the Client Account immediately; (iv) report the Client to his Broker; (v) take legal action for any losses suffered by the Company. 10. Decline of Client s Orders, Requests and Instructions 10.1 Without prejudice to any other provisions herein, the Company is entitled, at any time and at its discretion,without giving any notice or explanation to the Client, to decline or refuseto transmit of any Order or Instruction of the Client or fail to execute an Order or Instruction, and the Client has no right to claim any damages, specific performance or compensation whatsoever from the Company, in any of the following cases: a) The Broker decides, for any reason not due to the Company, to reject any or all Orders/Instructions from the Client or the Platform or to consider them as void or the

19 z Platformy, bądź uznać je za nieważne, bądź jeśli Rachunek inwestycyjny Klienta u jego Brokera nie działa, nie jest dostępny, jest zawieszony, zablokowany lub zamknięty, (b) jeśli obowiązuje koniec sesji, ograniczenia lub wymogi Brokera, które uniemożliwiają wykonanie Zlecenia, (c) jeśli połączenie z Internetem lub wysyłanie komunikatów przez Internet jest zakłócone, (d) jeśli działanie jest wynikiem żądania cypryjskich instytucji regulacyjnych lub nadzorczych działających bądź nakazu sądowego, (e) jeśli Spółka podejrzewa, że Klient uczestniczy w działalności związane z praniem brudnych pieniędzy, finansowaniu terroryzmu lub innej działalności przestępczej, (f) jeśli istnieją wątpliwości co do zgodności z prawem lub autentyczności Zlecenia, (g) jeśli brakuje niezbędnych danych dotyczących Zlecenia lub Zlecenie bądź Instrukcja są niezrozumiałe albo istnieje ich kilka interpretacji, (h) jeśli zaszło zdarzenie będące przejawem Siły wyższej, (i) jeśli nastąpiłouchybienie po stronie Klienta, (j) jeśli Spółka wysłała do Klienta zawiadomienie o rozwiązaniu Umowy. 11. Elementy i wymogi techniczne Trading Account of the Client with his Broker is not operating, or is not accessible, or is suspended, or frozen, or closed. b) Cut-off times, restrictions or requirements of the Broker apply, which make it impossible for an Order to be executed. c) Internet connection or communications are disrupted. d) In consequence of request of regulatory or supervisory authorities of Cyprus or a court order. e) Where the Company suspects that the Client is engaged in money laundering activities or terrorist financing or other criminal acts. f) Where the legality or genuineness of the Order is under doubt. g) There is absence of essential detail of the Order or the Order or Instruction is not clear or has more than one interpretation. h) A Force Majeure Event has occurred. i) In an Event of Default of the Client. j) The Company has sent a notice of Termination of the Agreement to the Client. Technical Features and Requirements 11.1 Klient rozumie i oświadcza, że Platforma służy ułatwianiu przeprowadzania transakcji z Rachunku inwestycyjnego Klienta prowadzonego u jego Brokera, a zatem korzystanie z Usług oferowanych przez Spółkę oraz z Platformy wymaga, aby Spółka połączyła się z rzeczonym Rachunkiem inwestycyjnym. W powyższym celu Klient wyraża zgodę, aby w sytuacji wyższej konieczności przekazać Spółce jego dane potrzebne do logowania (tj. login ihasło) oraz historię transakcji na jego Rachunku inwestycyjnym, a także upoważnia Spółkę do podjęcia wszystkich niezbędnych działań natury technicznej w celu uzyskania połączenia z rzeczonym Rachunkiem inwestycyjnym. Klient ponadto zobowiązuje się do dostarczenia w tym celu Spółce wszelkiej dodatkowej dokumentacji lub wymaganych pełnomocnictw bądź instrukcji dla Brokera. Ponadto Klient udziela niniejszym Spółce specjalnego pełnomocnictwa( tylko w przypadku aktywowania funkcji Zleceń xsocial is a trademark of DUB Investments Ltd, a Company duly registered in Cyprus Registrar of Companies under the no. HE and with registered office at 134, Ayias Fylaxeos & Amissou, Annissa Court, 4th Floor, 3087, Limassol, Cyprus, which is licensed and regulated by CySEC, CIF Licence Number 169/ The Client agrees and understands that the Platform facilitates trading from the Client s Trading Account held with his Broker and hence the use of the Company Services and Platform requires the Company to connect with the said Trading Account. For this purpose, the Client hereby agrees when necessary to provide the Company with his login details (i.e. login number and password) and the trading history of his Trading Account and authorizes the Company to take all the necessary technical actions in order to achieve connection with the said Trading Account. The Client further undertakes to provide any additional documents or any required Powers of Attorney to the Company or Letters of Direction to the Broker for these purposes. In addition, the Client hereby grants the Company a special power the attorney (SPOA), only when the Automatic Order mode is active, to use when necessary the Client s Trading Account login details. This SPOA is deemed to be repeated by

20 automatycznych) do wykorzystywania danych niezbędnych do logowania na Rachunek inwestycyjny Klienta w sytuacji, gdy jest to konieczne. Powyższe specjalne pełnomocnictwo winno być powtórnie udzielane przez Klienta za każdym razem, gdy generowane są Dane pochodzące od wybranego Dostawcy Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za dostarczenie i utrzymywanie kompatybilnego sprzętu niezbędnego do uzyskania dostępu do Platformy i korzystania z niej, który obejmuje co najmniej komputer osobisty, jakikolwiek środek umożliwiający dostęp do Internetu i telefonu lub inną linię dostępu. Dostęp do Internetu jest elementem niezbędnym, przy czym Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu opłat niezbędnych w celu połączenia z Internetem Klient oświadcza i gwarantuje, że zainstalował i wdrożył odpowiednie środki ochrony służące bezpieczeństwu i niezawodnemu działaniu jego komputera, a także, że podjął właściwe działania mające na celu ochronę stosowanego systemu przed wirusami komputerowymi oraz innymi podobnymi materiałami, środkami, informacjami lub danymi o oddziaływaniu szkodliwym lub niepożądanym, które mogą uszkodzić Stronę internetową, Platformę lub inne systemy stosowane przez Spółkę. Klient zobowiązuje się ponadto do ochrony Spółki przed wszelkim szkodliwym przeniesieniem wirusów komputerowych, bądź innych szkodliwych lub niepożądanych materiałów bądź środków na Platformę Spółki z jego komputera osobistego Spółka nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta w przypadku awarii, uszkodzenia, zniszczenia i/lub zmiany formatu zapisów oraz danych w jego systemie komputerowym. Spółka nie ponosi również odpowiedzialności w przypadku, gdy Dostawca napotka na opóźnienie lub innego rodzaju problemy związane z integralnością danych, które wynikają z konfiguracji lub nieprawidłowego użycia jego sprzętu Spółka nie gwarantuje, że Klient zawsze będzie w stanie komunikować się za pomocą Platformy z Dostawcami, Brokerami lub innymi osobami trzecimi, ani nie gwarantuje, że Klient będzie w stanie komunikować się bez zakłóceń, opóźnień lub innych usterek w łączności. Spółka nie ponosi the Client each time a Data is generated from the chosen Provider The Client is solely responsible for providing and maintaining the compatible equipment necessary to access and use the Platform, which includes at least a personal computer, internet access by any means and telephone or other access line. Access to the internet is an essential feature and the Client shall be solely responsible for any fees necessary in order to connect to the internet The Client represents and warrants that he has installed and implemented appropriate means of protection relating to the security and integrity of his computer and that he has taken appropriate actions to protect his system from computer viruses or other similar harmful or inappropriate materials, devices, information or data that may potentially harm the Website, the Platform or other systems of the Company. The Client further undertakes to protect the Company from any wrongful transmissions of computer virus or other similarly harmful or inappropriate material or device to the Company Platform from his personal computer The Company will not be liable to the Client should his computer system fail, damage, destroy and/or format his records and data. Furthermore, if the Client incurs delays and any other form of data integrity problems that are a result of his hardware configuration or mismanagement, the Company shall not be liable The Company does not guarantee that the Client will always be able to communicate via the Platform with Providers, Brokers or other third parties, nor does the Company guarantee that the Client can communicate without disruptions, delays or other communication-related flaws. The

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Zakres

1. Wprowadzenie. 2. Zakres Appendix IV: Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client IV. Summary of the Policy to Act in the Best Interest of the Client Załącznik IV: Podsumowanie Zasad Polityki Działania w Najlepszym

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW

CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW CLIENT CATEGORISATION POLICY/ POLITYKA KATEGORYZACJI KLIENTÓW TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Clients of the Company

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION

REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA. mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl WERSJA POLSKA mtp24.pl website USER AGREEMENT ENGLISH VERSION REGULAMIN SERWISU mtp24.pl 1 1. Właścicielem serwisu mtp24.pl (dalej Serwis) są Międzynarodowe Targi Poznaoskie

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ

UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG DLA OSOBY PRAWNEJ UPOWAŻNIONY PRZEDSTAWICIEL OSOBY PRAWNEJ Imię: Nazwisko: Miejsce urodzenia: Seria i numer dokumentu tożsamości: Data ważności dokumentu tożsamości: PESEL: Ważny

Bardziej szczegółowo

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data

Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych. Agreement for the Provision of Trading Data Umowa dotycząca dostarczania Danych transakcyjnych Agreement for the Provision of Trading Data Przed aktywowaniem platformy należy uważnie przeczytać niniejszą umowę oraz wyrazić swoją akceptację poprzez

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Spółka IronFX Financial Services Limited (zwana dalej "Spółką"), której siedziba znajduje się na 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, jest autoryzowana

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service)

Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) Ilona B. Miles website Terms of Use (ewentualnie: Service) 1. The owner of the website Ilona B. Miles is Success Solutions LLC, Sonaty Street 6/1108, 02-744 Warsaw, Tax Identification Number: 5213689531,

Bardziej szczegółowo

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee:

nowy termin ważności Akredytywy / Gwarancji do / new validity term of the Letter of Credit / Guarantee: Strona 1 z 5 Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW: (Wniosek składany jest przez osoby fizyczne i podmioty nieposiadające osobowości

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów

Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Plus500CY Ltd. Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów Polityka przeciwdziałania konfliktom interesów 1. Wstęp 1.1. Niniejsza polityka w zakresie zapobiegania konfliktom interesów przedstawia w

Bardziej szczegółowo

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/

1 Nazwisko i imiona lub nazwa firmy będącej podmiotem uprawnionym /Surname and forenames or name of firm of applicant/ Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego 02-013 Warszawa-Śródmieście ul. Lindleya 14 Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first application? If not, please

Bardziej szczegółowo

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A.

Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. Poziom: 3a Polityka realizacji zleceń w Deutsche Bank Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady działania Banku... 5 4. Szczegółowe

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM

FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM FORMULARZ APLIKACYJNY CERTYFIKACJI STANDARDU GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY GLOBALG.A.P. CHAIN OF CUSTODY APPLICATION FORM F I L E : Nazwa Firmy Name of the company VAT VAT number Adres (siedziby, dla której

Bardziej szczegółowo

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających

Formy prawne polskich szkoły uzupełniających Formy prawne polskich szkoły uzupełniających mec. Agata Dmoch Solicitor Miejsce polskich szkół na mapie organizacji w UK oraz zwierzchnictwo Formy prawne Unincorporated Association (Stowarzyszenie) Charitable

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Office 365 Midsize Business

Office 365 Midsize Business Office 365 Midsize Business (M) Office 365 Midsize Business produktu Kliknij na łącze powitalne VLSC które otrzymałeś po zamówieniu licencji Congratulations on your newly accepted Open License with Microsoft,

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE OGÓLNE

1. INFORMACJE OGÓLNE 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 Cel Zapytania Ofertowego Celem niniejszego Zapytania Ofertowego jest wybranie Firmy w Konkursie Ofert na dostawę: Drążarki wgłębnej CNC. 1.2 Zakres oferty Państwa propozycja

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD

03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Zmiana satelity dostarczającego sygnał Animal Planet HD. Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD 03 April 2015 03 kwietnia 2015 r. Dear Sirs, Change of Delivery Satellite for Animal Planet HD We refer to the Affiliation Agreement with a Commencement Date of 01/11/2009 between ( DCEL / we ) and you,

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM

DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD ADRESEM LEASE AGREEMENT concluded in on, by and between: (1), a company organised and existing under the laws of the Republic of Poland, legal entity code KRS, with its registered office at, represented by the

Bardziej szczegółowo

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem

CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem CLIENT AGREEMENT Umowa z Klientem TeleTrade - DJ International Consulting Ltd March 2016/ Marzec 2016 2011-2016 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Recitals This Client Agreement is entered by

Bardziej szczegółowo

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja

U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja U3000/U3100 Mini (Dla Komputera Eee na systemie operacyjnym Linux) Krótka Instrukcja ASUS_U3000_U3100_mini.indd 1 2/2/08 4:01:51 PM PL3656 Pierwsza edycja Styczeń 2008 Copyright 2008 ASUSTeK COMPUTER INC.

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW

FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW FUNDUSZ KOMPENSACYJNY DLA INWESTORÓW Firma IronFX Financial Services Limited ( Spółka ), z siedzibą przy 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol, Cypr, została zatwierdzona

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT KLASYFIKACJI KLIENTÓW INFORMATION ON CUSTOMERS CLASSIFICATION

INFORMACJA NA TEMAT KLASYFIKACJI KLIENTÓW INFORMATION ON CUSTOMERS CLASSIFICATION Załącznik nr 1 do Warunków ogólnych dla transakcji walutowych oraz transakcji na instrumentach pochodnych 1 INFORMACJA NA TEMAT KLASYFIKACJI KLIENTÓW Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Klienci Banku,

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń

BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń BEST EXECUTION POLICY/ Polityka Realizacji Zleceń TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 / Sierpień 2013 1 Introduction TeleTrade-DJ International Consulting Ltd (hereinafter called Company

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje www.pwc.com XI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania przygotowania kubaturowych projektów PPP 7

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change):

change): Tolerancja / Tolerance (+) (-) Słownie / In words: Miejsce i Data ważności (przed zmianą) / Expiry place and date (before change): Strona 1 z 5 WNIOSEK O ZMIANĘ WARUNKÓW * APPLICATION FOR CHANGES IN THE TERMS AND CONDITIONS * : Załącznik nr 6 do Regulaminu Udzielania Gwarancji Bankowych i Otwierania Akredytyw Gwarancji Bankowej nr

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO

Załącznik nr 182 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. PEŁNOMOCNICTWO ., dnia... PEŁNOMOCNICTWO Działając w imieniu...... (nazwa Klienta), zarejestrowanego w... (kraj siedziby), pod numerem....... (numer w rejestrze), adres siedziby....., adres do korespondencji, numer identyfikacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486

Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 Warszawa, dnia 23 kwietnia 2013 r. Poz. 486 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie tymczasowego zezwolenia na lot obcych statków powietrznych

Bardziej szczegółowo

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń

Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Plus500CY Ltd. Polityka realizacji zleceń Polityka realizacji zleceń Niniejsza polityka realizacji zleceń jest częścią Umowy z Klientem (Client Agreements), określonej w Umowie z Użytkownikiem (User Agreement)..

Bardziej szczegółowo

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD

POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD POLITYKA NAJLEPSZEJ REALIZACJI ZLECENIA ADMIRAL MARKETS UK LTD 1. Zasady ogólne 1. 1. Niniejsze zasady Polityki Najlepszej Realizacji Zlecenia (zwane dalej Zasadami ) określą warunki i zasady, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT

Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Załącznik Nr 1 Wzór wniosku o zwrot podatku VAT Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście Czy jest to twój pierwszy wniosek? Jeśli nie, należy podać numer ewidencyjny /Is this your first

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements

Załącznik III: Ostrzeżenia o Ryzykach i Potwierdzenia Zapoznania się z Nimi. Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements Appendix III: Risk Warnings and Acknowledgements III. Risk Warnings and Acknowledgements 1. Introduction 1.1. The risk warnings and acknowledgements are provided to you by DUB Investments Ltd (the Company

Bardziej szczegółowo

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA

NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA NEW CUSTOMER CONSULTATION QUESTIONNAIRE KWESTIONARIUSZ KONSULTACYJNY DLA NOWEGO KLIENTA 1. CLIENT: KLIENT: 2. CONTACT: KONTAKT: 3. DATE: DATA: 4. CONSULTANT: KONSULTANT: 5. VENUE: MIEJSCE: 6. Briefly summarize

Bardziej szczegółowo

Web Client. LMAX rekomenduje używanie przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox do handlu na platformie transakcyjnej LMAX Exchange.

Web Client. LMAX rekomenduje używanie przeglądarki internetowej Chrome lub Firefox do handlu na platformie transakcyjnej LMAX Exchange. Web Client Internetowa technologia handlu LMAX Exchange oferuje klientom: Bezpośredni dostęp do rynku instrumentów finansowych FX i CFDs. Niskie opóźnienie w anonimowy handlowym (ponad 90% z transakcji

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 11 / 2012

Raport bieżący nr 11 / 2012 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 11 / 2012 Data sporządzenia: 2012-03-08 Skrócona nazwa emitenta KREDYT INKASO S.A. Temat Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Podstawa prawna Art. 56

Bardziej szczegółowo

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny

notary (notarial) deed - a legal document drawn up and authenticated by a notary; akt notarialny to conclude a contract with... - zawierać umowę z... draw up a contract - sporządzać umowę draft - projekt, dokument roboczy to draft - sporządzić projekt notary (notarial) deed - a legal document drawn

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez

Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klientów Banku w zakresie świadczenia usług inwestycyjnych i obrotu instrumentami finansowymi przez Bank BPS S.A. Spis treści: Rozdział 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wysogotowo, 23 rd May 2007 To: Report submitted to the Polish Financial Supervision Authority Current report: 53/2007 Re: Resolutions adopted at the Annual General Meeting of Shareholders of PBG SA convened

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07. Temat Shareholder's Notification KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 22/2012 Data sporządzenia: 2012-12-07 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA

UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA UMOWA RAMOWA - OSOBA PRAWNA Umowa # zawarta w Warszawie w dniu pomiędzy Klientem: Nazwa osoby uprawnionej do reprezentacji Siedziba Numer telefonu Adres e-mail Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres

Bardziej szczegółowo

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001

311186J. Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 311186J Copyright 2004, Graco Inc. is registered to I.S. EN ISO 9001 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Graco warrants all equipment referenced in this document which is manufactured by

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2010

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2010 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 12 / 2010 Data sporządzenia: 2010-04-16 Skrócona nazwa emitenta A.C.E. S.A. Temat Shareholder's Notification Podstawa prawna Inne uregulowania Treść raportu:

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL

OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL OSTC GLOBAL TRADING CHALLENGE MANUAL Wrzesień 2014 www.ostc.com/game Po zarejestrowaniu się w grze OSTC Global Trading Challenge, zaakceptowaniu oraz uzyskaniu dostępu to produktów, użytkownik gry będzie

Bardziej szczegółowo

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych

Poradnik Inwestora część 4. Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach indeksowych Poradnik Inwestora część 4 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktach Jednostka transakcyjna Rynek walutowy Standardową jednostką transakcyjną na rynku Forex jest tzw. lot oznaczający

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN

ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN ZASADY REALIZACJI ZLECEŃ TYPU STP/ECN Wstęp IronFX Financial Services Limited (dalej Spółka ), której siedziba znajduje się pod adresem 17, Gr. Xenopoulou, 3106 Limassol,

Bardziej szczegółowo

Platforma Office 2010

Platforma Office 2010 Collaborate more Platforma Office 2010 Sebastian Wilczewski Konsultant Betacom S.A. 2 Platforma Office 2010 jako narzędzie do efektywnego zarządzania procesami w organizacji. Jak skutecznie zarządzać informacją?

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Ocena odpowiedniości

Ocena odpowiedniości Szanowni Państwo, Ocena odpowiedniości przedstawiona Państwu do wypełnienia ankieta ma na celu dokonanie oceny, czy w świetle posiadanej przez Państwa wiedzy o inwestowaniu w zakresie instrumentów finansowych*

Bardziej szczegółowo

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne WZA w dniu 28 października 2014 roku Serwisy Zamknięte GPW https://4brokernet.gpw.pl/4bn_prd/index.php/pl/,danainfo=.alpedp9hu2vjr19nr43r8... Strona 1 z 3 2014-10-28 Serwisy Zamknięte GPW ktg@eurosystem.com.pl ktg@eurosystem.com.pl (Emitenci)

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne

Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A. Postanowienia ogólne 1. Polityka wykonywania zleceń w Banku Millennium S.A., zwana dalej Polityką, określa zasady, którymi kieruje się Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi

Zapewniają aktywnym społecznościom edukacyjnym dostęp do programów i usług umożliwiających komunikację i współpracę między ludźmi Celem firmy Microsoft jest pomaganie studentom i wykładowcom na całym świecie w pełnym wykorzystywaniu ich potencjału dzięki przeznaczonym dla sektora edukacji narzędziom i technologiom, które: Zapewniają

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/

(place, date) Name.. Name. Address. Address. PESEL (Personal Identification Number)/ register number) PESEL (Personal Identification Number)/ Form for exercise voting rights by a proxy at the Annual General Meeting Shareholders ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., convened for 2 May 2016 (place, date) Data the Shareholder Data the

Bardziej szczegółowo

One Click Trader. Instrukcja

One Click Trader. Instrukcja One Click Trader Instrukcja 1 Spis treści Wprowadzenie 3 MetaTrader4 (MT4) instalacja platformy handlowej 4 Instalacja One Click Trader 8 Uruchominie i konfiguracja One Click Trader 10 Ustawienia One Click

Bardziej szczegółowo

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia

Oddział 6. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia 56 57 Dział drugi. Stosunek pracy 1 1. Pracownik może rozwiązać umowę o pracę w trybie określonym w 1 także wtedy, gdy pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika;

Bardziej szczegółowo

1 Wstęp 1 Introduction

1 Wstęp 1 Introduction Załącznik nr 4 Regulamin Kampanii Promocyjnej Dostawa Gratis Appendix 4 - Terms and Conditions of Promotional Campaign - "Free Delivery" 1 Wstęp 1 Introduction 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE PROCEDURA ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ KLIENTA PROFESJONALNEGO W ERSTE Securities Polska S.A. SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE 1. Sposób Klasyfikacji Klienta 1. ERSTE Securities Polska S.A.. (Firma

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website

Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website Terms and Conditions of the www.people4ukraine.com website 1. The following terms used thought this document shall mean: a) Website the Internet site located at the www.people4ukraine.com address; b) User

Bardziej szczegółowo

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs

D.Dobkowski sp.k. Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców. Change in revealing and updating data of entrepreneurs D.Dobkowski sp.k. Grudzień 2014 December 2014 Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji danych przedsiębiorców Change in revealing and updating data of entrepreneurs Zmiana zasad ujawniania i aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2012 r. Poz. 1408 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 4 grudnia 2012 r. w sprawie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between

UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015. zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: entered into as of in Białystok, between UMOWA NR 1/GP2/2015 CONTRACT NO. 1/GP2/2015 zawarta w dniu. roku w Białymstoku, pomiędzy: 1) Politechniką Białostocką z siedzibą w Białymstoku, 15-351 Białystok ul. Wiejska 45A, NIP 542-020-87-21, zwaną

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Dziennik Ustaw Nr 244-16522 - Pozycja 1630 1630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin

Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin Biuletyn statystyczny CATALYST CATALYST Statistic Bulletin wrzesień 2009 September 2009 Podstawowe wskaźniki CATALYST/CATALYST trading indicators Parametr Wartość Indicator Value Wartość obrotów sesyjnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE

ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE ITAR AGREEMENT FOREIGN SUB-LICENSEE QUESTIONNAIRE Section 1: Basic Information This section requests basic information related to your company Full legal name of your company, as registered with your Government:

Bardziej szczegółowo

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem.

1. Handel ma wysoce spekulacyjny charakter i wiąże się z ryzykiem. OSTRZEŻENIE O RYZYKU Mając na względzie zgodę OX Capital Markets Ltd (zwaną dalej Spółką ) na zawarcie transakcji na opcje binarne z niżej podpisanym (zwanym dalej Klientem ), Klient oświadcza, że rozumie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Deutsche Bank

Spis treści. Deutsche Bank Poziom: 3a Polityka działania w najlepiej pojętym interesie Klienta Biura Maklerskiego Polska S.A. wersja. 1.0 1/9 Spis treści 1. Postanowienia Ogólne... 3 2. Cel i zakres Polityki... 5 3. Ogólne zasady

Bardziej szczegółowo

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT/ RYZYKO INWESTYCYJNE TeleTRADE - DJ International Consulting Ltd May 2012 / Maj 2012 2011-2013 TeleTRADE-DJ International Consulting Ltd. 1 Introduction Wstęp TeleTRADE-DJ

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds

Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds European Commission Direktorate General for Energy and Transport Session 1 :Urban Transport Projects The EU regulatory framework for urban transport projects financed by Structural Funds Seminar on State

Bardziej szczegółowo

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen!

W związku z wprowadzeniem nowego system do Państwa szkoły, firma Kuchnia z Klasą ustaliła nowy cennik. Proszę zwrócić uwagę na obniżki cen! Szanowni Rodzice, ikuchnia jest wirtualną platformą, dzięki której można zamówić posiłki i zapłacić za nie online. Serwis utrzymany jest w duchu prostoty i przejrzystości, jednak, jeśli mają Państwo jakiekolwiek

Bardziej szczegółowo

ATM (Automatic Teller Machine)

ATM (Automatic Teller Machine) Instructions ENGLISH Wskazówki POLISH This document is to help consumers in understanding basic functionality in their own language. Should you have any difficulty using any of the functions please review

Bardziej szczegółowo

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji.

Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Naszym największym priorytetem jest powodzenie Twojej inwestycji. Możesz być pewien, że będziemy się starać by Twoja inwestycja była zyskowna. Dlaczego? Bo zyskujemy tylko wtedy, kiedy Ty zyskujesz. Twój

Bardziej szczegółowo

EFET. European Federation of Energy Traders

EFET. European Federation of Energy Traders EFET European Federation of Energy Traders version modified for use for the trading of electrical energy on the territory of the Republic of Poland, as prepared by Association of Energy Trading (Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market

Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market ISSN 1731-920X Biuletyn Miesięczny GPW WSE Monthly Bulletin (08/2011) sierpień 2011 (08/2011) Aug 2011 Wskaźniki w PLN - Indicators in PLN terms Rynek kasowy - Cash market Wartość obrotów - notowania ciągłe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting

Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Regulamin Raportowania Transakcji Terms and Conditions for Trade Reporting Niniejszy regulamin ( Regulamin Raportowania ) ma zastosowanie do relacji pomiędzy klientem ( Klient ) a ( Bank ) począwszy od

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC)

POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) POLITYKA REALIZACJI ZLECEŃ (OTC) 1. Postanowienia ogólne 1.1. XTB jest zobowiązany postępować w sposób uczciwy, sprawiedliwy i profesjonalny, kierując się najlepszym interesem swoich Klientów. W celu uzyskania

Bardziej szczegółowo