Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Wzmocnienie potencja u administracji samorz dowej

2 Cel szczegó owy 1 Poprawa zdolno ci regulacyjnych administracji publicznej; Cel szczegó owy 2 Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; Cel szczegó owy 3 Modernizacja procesów zarz dzania w administracji publicznej i wymiarze sprawiedliwo ci; Cel szczegó owy 4 Budowa potencja u partnerów spo ecznych i organizacji pozarz dowych ukierunkowana na wzmocnienie ich aktywnego uczestnictwa w procesie realizacji Strategii Lizbo skiej.

3 Poprawa jako ci prawa: podniesienie jako ci prawa miejscowego stanowionego przez organy JST; podniesienie jako ci indywidualnych decyzji administracyjnych wydawanych przez organy JST; podniesienie jako ci rozstrzygni nadzorczych organów nadzoru nad samorz dem terytorialnym i organów wy szego stopnia w rozumieniu kodeksu post powania administracyjnego. Poprawa skuteczno ci i efektywno ci wykonywania zada publicznych przez JST oraz wysoka jako us ug publicznych: wdro enie nowoczesnych systemów zarz dzania w urz dach JST; wdro enie przez JST zarz dzania finansami publicznymi w oparciu o bud et zadaniowy oraz wieloletni prognoz finansow ; podniesienie dost pno ci i efektywno ci wiadczonych us ug, w szczególno ci poprzez wzrost ilo ci us ug publicznych wiadczonych przez jednostki samorz du terytorialnego za pomoc platformy epuap; wdro enie systemu monitorowanie jako ci us ug publicznych wiadczonych przez JST oraz mechanizmów diagnozowania potrzeb lokalnych.

4 Podniesienie zaufania spo ecznego do w adz lokalnych i regionalnych oraz poprawa przejrzysto ci dzia administracji samorz dowej: upowszechnienie nowoczesnych standardów zarz dzania w zakresie przejrzysto ci funkcjonowania administracji samorz dowej w tym dzia ania w zakresie (dost pu do informacji publicznej, strategii komunikacji oraz stosowania kodeksu etycznego); podniesienie zaanga owania spo eczno ci lokalnych w procesy zarz dzania i rozwoju, w tym rozwijanie sieci wspó pracy z organizacjami pozarz dowymi.

5 Liczba og oszonych konkursów: 10 Liczba z onych wniosków: 1398 Warto onych wniosków: 2,5 mld z (jeden nabór trwa) (do 30 marca br.) Dofinansowanie uzyska y 389 projekty (co czwarty) na kwot ponad 651 mln z, tj. ponad 2/3 ca ej alokacji. Do 15 maja 2012 r. podpisano 381 umów z beneficjentami na kwot 599 mln z.

6 150 tysi cy pracowników samorz dowych Ponad 11 tysi cy policjantów Ponad tysi c pracowników samorz dowych kolegiów odwo awczych i regionalnych izb obrachunkowych 2 tysi ce funkcjonariuszy Stra y Graniczne Tysi c funkcjonariuszy Pa stwowej Stra y Po arnej

7 Liczba JST obj tych wsparciem 1500 Systemy mierzenia jako ci us ug i satysfakcji klienta 735 System Zapewniania Jako ci zgodne z norm ISO Inne nowoczesne modele doskonalenia zarz dzania publicznego 329 Bud et zadaniowy 101 Biura obs ugi klienta 220

8 180 samorz dów wdra a elektroniczny obieg dokumentów 162 samorz dy uruchamiaj nowe us ugi na platformie epuap

9 Cel szczegó owy 1 Poprawa zdolno ci regulacyjnych administracji publicznej, w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsi biorstw; Cel szczegó owy 2 Poprawa jako ci us ug poprzez zwi kszenie efektywno ci procesów zarz dzania w administracji rz dowej w obszarach istotnych dla funkcjonowania przedsi biorstw; Cel szczegó owy 3 Sprawne pa stwo na poziomie lokalnym i regionalnym; Cel szczegó owy 4 Wzrost udzia u organizacji pozarz dowych oraz partnerów spo ecznych w tworzeniu i realizacji polityk publicznych w celu poprawy jako ci, trafno ci, skuteczno ci, yteczno ci tych polityk.

10 Oczekiwane efekty Poprawa standardów zarz dzania w jednostkach samorz du terytorialnego poprzez wdro enie do 2015 r. w urz dach jst: systemów zarz dzania satysfakcj klienta (20%), systemów wspieraj cych zarz dzanie jako ci (30%), standardów zarz dzania zasobami ludzkimi (40%) oraz modernizacj dost pu do informacji publicznej (20%. Poprawa jako ci aktów prawa wydanych przez organy jednostek samorz du terytorialnego poprzez obni enie do 2015 r. o 5% liczby decyzji uchylonych w stosunku do liczby decyzji zaskar onych Standaryzacja oraz wzrost jako ci elektronicznych us ug publicznych poprzez wdro enie co najmniej 20 e-us ug wiadczonych przez 80% jednostek samorz du terytorialnego oraz zespolon wojewódzk administracj rz dow do 2015 r. Wdro enie systemu monitorowania polityk publicznych w województwie przez co najmniej 50% samorz dów województw do ko ca 2015 r.

11 Obligatoryjne cele szczegó owe: Podniesienie wiadomo ci obywateli oraz wzrost wykorzystania elektronicznych us ug publicznych wiadczonych przez JST obj te wsparciem; Podniesienie wiedzy i umiej tno ci pracowników samorz dowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwi za IT w procesie wiadczenia elektronicznych us ug publicznych; Fakultatywne cele szczegó owe - minimum jeden do wyboru dla ka dej JST: Uruchomienie elektronicznej skrzynki podawczej na platformie epuap wraz z mo liwo ci enia pisma ogólnego ( Skargi, wnioski, zapytania do urz du ); Uruchomienie punktu nadawania Profilu Zaufanego w JST; Wdro enie lub modernizacja w JST elektronicznego systemu zarz dzania dokumentami z funkcjonalno ci wymiany korespondencji z platform epuap; Wdro enie lub modernizacja w JST dziedzinowego systemu informatycznego (innego ni elektroniczny system zarz dzania dokumentami) bezpo rednio wspieraj cego wiadczeni minimum jednej elektronicznej us ugi publicznej przez JST za pomoc epuap.

12

13 1.Diagnoza - 60% Polaków w wieku 16 lat i starszych korzysta z internetu (85% posiada telefony komórkowe), a 94% osób ma do niego dost p w domu; - 72% urz dów posiadaj cych elektroniczn skrzynk podawcz na epuap w okresie pierwszych 5 miesi cy 2011 roku, nie otrzyma o adnego dokumentu t drog, 15% 1-2 dokumenty, zaledwie 13% 3 dokumenty i wi cej; - 86% urz dów posiadaj cy system elektronicznego zarz dzania dokumentacj prowadzi podwójny obieg dokumentów (2011 r.); - 75% urz dów JST nie udost pnia us ug na epuap innych ni opartych o wzór pisma ogólnego; - tylko co dwudziesta osoba nigdy nie poszukiwa a informacji w Internecie dotycz cych spraw urz dowych (najrzadziej osoby m ode do 24 roku ycia);

14 2.Cele 1) Podniesienie wiadomo ci obywateli oraz wzrost wykorzystania elektronicznych us ug publicznych wiadczonych przez jst obj te wsparciem (dost pno informacji, wykorzystanie profilu zaufanego); 2) Podniesienie wiedzy i umiej tno ci pracowników samorz dowych w zakresie stosowania nowoczesnych rozwi za IT w procesie wiadczenia elektronicznych us ug publicznych; 3) Poprawa potencja u jst w zakresie stosowania nowoczesnych rozwi za IT w procesie wiadczenia us ug w urz dach jst (systemy dziedzinowe); 4) Wzrost wymiany korespondencji elektronicznej wysy anej przez urz dy jednostek samorz du terytorialnego;

15 3. Zasoby alokacja 70 mln z V Priorytet POKL; tryb konkursowy og oszenie naboru IV kwarta 2012 umowy o dofinansowanie zawierane b do ko ca 2013 roku; konkurs og asza i prowadzi Departament Wspó pracy z JST MAiC Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 POKL. brak ogranicze w dost pie 100% jst mo e ubiega si o dofinansowanie (grupa docelowa konkursu = gminy, powiaty, województwa); wniosek mo e z 7 typów wnioskodawców (w tym instytucje szkoleniowe = przedsi biorcy).

16 4. Produkty przeprowadzenie konkursu pozwoli na udzielenie wsparcia od 250 do 350 JST tj. 9-12% jst w Polsce; od 5 do 10 tys. - przeszkolonych referentów spraw m.in. z zakresu wykorzystania narz dzi i technologii informatycznych w procesie wiadczenia e-us ug (szacunkowo); uruchomienie punktów nadawania Profilu Zaufanego bli ej obywateli na poziomie samorz du terytorialnego; wdro enie lub modernizacja w jst dziedzinowych systemów informatycznych (e-dok zintegrowany z epuap, systemy trasakcyjne, hurtownie danych, uruchomienie ESP na epuap).

17 5. Rezultaty Wzrost wiadomo ci oraz wiedzy obywateli w zakresie mo liwo ci wykorzystania e-us ug wiadczonych przez JST; Przy pieszenie procesu nabywania przez obywateli zdolno ci do korzystania z e-us ug (konto na e-puap, profil zaufany); Wzrost wiedzy i umiej tno ci pracowników JST w zakresie wykorzystania nowoczesnych rozwi za IT; Wzrost potencja u administracji samorz dowej w zakresie wykorzystania nowoczesnych narz dzi IT (e-urz d) w procesie wiadczenia us ug publicznych (e-us ug); np. wzrost liczby urz dów jst stosuj cych elektroniczny system obiegu dokumentów zintegrowany z ESP na platformie epuap

18 6. Oddzia ywanie wzrost wiadomo ci w ród pracowników samorz dowych oraz ogó u osób korzystaj cych z internetu nt. mo liwo ci za atwiania spraw urz dowych przez Internet; zmniejszenie rozwarstwienia poziomu udost pnienia us ug a faktycznego ich wykorzystania przez obywateli (dzi : poziom dost pno ci 79%, poziom wykorzystania przez obywateli - 28% - raport Komisji Europejskiej); wzrost dost pno ci us ug, przy pieszenie oraz obni enie kosztu wiadczenia e-us ug przez jst; oddzia ywanie projekt systemowego = efekt synergii.

19 Dzi kuj za uwag Andrzej Trz siara Zast pca Dyrektora Departamentu Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji styczeń czerwiec 2013 r. Lp. Planowany termin przekazania pod obrady KRMC Tytu Organ odpowiedzialny Dokumenty legislacyjne 1 stycze 2 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LEWIATANA 2013 2016 PLAN DZIA LEWIATANA W 2014 ROKU. Konfederacja LEWIATAN Listopad 2013

STRATEGIA LEWIATANA 2013 2016 PLAN DZIA LEWIATANA W 2014 ROKU. Konfederacja LEWIATAN Listopad 2013 STRATEGIA LEWIATANA 2013 2016 PLAN DZIA LEWIATANA W 2014 ROKU Konfederacja LEWIATAN Listopad 2013 Struktura prezentacji I. STRATEGIA LEWIATANA 2013-2016 1. Gdzie jeste my 2. Czym jest Lewiatan 3. Wizja

Bardziej szczegółowo

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA

I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE I. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA ANTYKORUPCYJNA (WARSZAWA 9 GRUDNIA 2010) MATERIAŁY POKONFERENCYJNE WARSZAWA 2011 Wydawnictwo Centrum Szkolenia Policji w Legionowie Druk: Wyższa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi

Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Marek Soko owski Praktyczne spojrzenie na zarz dzanie procesami biznesowymi Oracle Polska Podej cie procesowe w administracji publicznej Micha Boni, minister administracji i cyfryzacji, zaprezentowa raport

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji Samorz dowe media internetowe uwarunkowania spo eczno-prawne wdra ania wymaga WCAG 2.0 Próba diagnozy dost pno ci (web accessibility) i u yteczno ci (web usability) Krzysztof Kowalik Codzienne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Cezary Gradowicz LOGISTYKA BANKOWA A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 LOGISTYKA BANKOWA 1. WPROWADZENIE Ze wzgl du na coraz wi ksz z o ono problemów funkcjonowania wspó czesnych przedsi biorstw,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC

System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC mgr Ma gorzata Wasiuk Katedra Informatyki Gospodarczej i Logistyki Wydzia Zarz dzania Politechnika Bia ostocka System CRM jako narz dzie wspomagaj ce pomiar kosztów obs ugi klienta metod ABC 1. Wst p Powiedzenie,

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI

STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W PRZEDSI BIORSTWACH SEKTORA MSP W ASPEKCIE WDRO ENIA INNOWACJI mgr in. Eryk Szwarc, Politechnika Koszali ska dr in. Justyna Patalas, Uniwersytet Zielonogórski prof. dr hab. in. Krzysztof Szkatu a, Instytut Bada Systemowych PAN STRATEGICZNE ZARZ DZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo