Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Modele referencyjne. transparentno administracji publicznej. Dr Tomasz Burczy ski"

Transkrypt

1 Modele referencyjne a transparentno administracji publicznej Dr Tomasz Burczy ski

2 Administracja Transparentno - Business Doing business in a more transparent world Raport Doing Business 2012 (Bank wiatowy i IFC) Polska 62 pozycja

3 Transparentno Sektor publiczny - Korupcja Transparency International CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2011 THE PERCEIVED LEVELS OF PUBLIC-SECTOR CORRUPTION IN 183 COUNTRIES/TERRITORIES AROUND THE WORLD Pozycja Polski 41 miejsce ród o:

4 Poj cie transparentno ci Transparentny: 1) Przejrzysty, 2) Przezroczysty 3) Jawny; nieukrywaj cy niczego (S ownik J zyka Polskiego ownik J zyka Polskiego PWN Wikis ownik

5 Transparentno w Unii Europejskiej 1) dost p do dokumentów, a przynajmniej dost p do informacji 2) wiedza o tym, kto podejmuje decyzje i jak poszczególne decyzje s podejmowane. 3) zrozumia czy przyst pno struktury procedur podejmowania decyzji, tak aby np. podzia kompetencji by tak jasny, jak to jest mo liwe 4) konsultacje 5) obowi zek podania przes anek podj cia rozstrzygni cia /J. Supernat, Transparentno w funkcjonowaniu instytucji Unii Europejskiej [w:] D. Kijowski, P. Suwaj (red.), Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009, s. 646/

6 Transparentno jako warto i standard Zdaniem Trybuna u Konstytucyjnego: 1) Standardem europejskim jest tendencja do poszerzania zakresu transparentno ci ycia publicznego. 2) Zasada dobra wspólnego (art. 1 Konstytucji RP) tworzy niew tpliwie istotne aksjologiczne uzasadnienie wprowadzenia gwarancji zwi zanych z dost pem do informacji o dzia alno ci organów w adzy publicznej, poniewa to dobro wspólne jest zaanga owane w prawid owym funkcjonowaniu instytucji ycia publicznego, którego podstawowym warunkiem pozostaje transparentno dzia podejmowanych w przestrzeni publicznej. (wyrok TK z dnia 20 marca 2006 r., sygn. K 17/05).

7 Ustawa o transparentno ci Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o zmianie ustawy - Kodeks post powania administracyjnego oraz ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 186, poz. 1100). Metryka sprawy dokument w postaci tradycyjnej albo elektronicznej, zawieraj cy wskazanie wszystkich osób, które uczestniczy y w podejmowaniu czynno ci w post powaniu administracyjnym oraz okre laj cy wszystkie podejmowane przez te osoby czynno ci wraz z odpowiednim odes aniem do dokumentów zachowanych w postaci papierowej lub elektronicznej odzwierciadlaj cych te czynno ci.

8 Administracja Metryka - Transparentno Celem wprowadzenia metryki administracyjnej jest: 1) zwi kszenie transparentno ci udzia u poszczególnych urz dników w procesie wydania rozstrzygni w sprawach obywateli (...) oraz transparentno ci uzasadnienia podj cia takiego a nie innego rozstrzygni cia w sprawie; 2) mo liwo precyzyjnego ustalenia, jacy urz dnicy (oprócz osoby podpisanej pod decyzj ) uczestniczyli w przygotowaniu decyzji, przygotowywali jej projekt, udzielali wskazówek co do sposobu za atwienia sprawy i opiniowali lub zatwierdzali decyzj oraz w jaki sposób konkretni urz dnicy wp ywali na tre decyzji; 3) zwi kszenie transparentno ci, co do tego kto, jak i dlaczego wyda dan decyzj, które zwi kszy poczucie odpowiedzialno ci urz dników, a w razie wydania decyzji powoduj cej szkody dla Pa stwa lub obywateli, u atwi ustalenie winnych wyrz dzenia szkody przez wydanie b dnej decyzji. Zwi kszenie transparentno ci b dzie mia o te pozytywny wp yw na ograniczenie zjawiska korupcji. ród o: Sejm IV kadencji, druk nr 3362)

9 Cele EAP a transparentno 1) Rozwój, udost pnianie i promowanie rozwi za opracowanych w oparciu o modele referencyjne administracji publicznej. 2) Poprawa przejrzysto ci i efektywno ci realizacji procesów w urz dach. 3) Pokonanie bariery zwi zanej z poznawaniem zasad funkcjonowania administracji publicznej, które teraz b w czytelny sposób przedstawione w modelach referencyjnych.

10 Badanie procesów administracji a transparentno 1) Uczestnictwo w projekcie EAP jako wyraz transparentno ci organu administracji publicznej i jego aparatu pomocniczego a) Zgoda na przeprowadzenie bada w urz dzie b) Zgoda na udost pnienie procesów bazie procesów 2) Metodyka badania procesów a) Opis procesów poprzez bezpo redni kontakt z osobami realizuj cymi te procesy od wewn trz b) Mapowanie wszystkich procesów, a nie wybranych

11 Bazy procesów i modelowanie a transparentno 1) Bazy procesów w 8 urz dach wojewódzkich 2) Bazy procesów w 8 urz dach marsza kowskich 3) Bazy procesów w 14 urz dach miast - stanowi ce fotografie urz dów. Modelowanie procesów w celu minimalizowania luki informacyjnej o realizacji rzeczywistych procesów wyst puj cych w urz dzie a zbiorem informacji niepe nych i/lub szcz tkowych o dzia aniu urz du. /zob. K. Krukowski, Metodyka budowy modeli referencyjnych, v. 1, Olsztyn, Marzec 2010/

12 Modele referencyjne a transparentno administracji Elektroniczna Baza Modeli Referencyjnych Administracji Publicznej, zawieraj ca informacje o funkcjonowaniu urz dów zapisane w sposób procesowy, b dzie udost pniana z wykorzystaniem dedykowanego oprogramowania portalowego dla: a) przedsi biorstw realizuj cych projekty na rzecz jednostek administracji publicznej w obszarach informatycznym i zarz dzania, b) jednostek administracji publicznej realizuj cych dzia ania zmierzaj ce do usprawniania dzia ania, c) uczelni realizuj cych programy nauczania dedykowane administracji publicznej. W konsekwencji: Uzyskanie znacz cej poprawy dost pno ci do informacji o zasadach funkcjonowania administracji publicznej

13 epuap ównym zadaniem epuap jest stworzenie jednolitego, bezpiecznego i w pe ni zgodnego z obowi zuj cym prawem, elektronicznego kana u udost pniania us ug publicznych dla obywateli, przedsi biorców i innych podmiotów publicznych oraz zapewnienie dost pu do zasobów informacyjnych i funkcjonalno ci systemów dziedzinowych administracji publicznej, w celu wykorzystania ich w procesach realizacji zada publicznych przez wszystkie jednostki administracji publicznej. ród o: Linia Wspó pracy podmiotów publicznych administracji rz dowej i samorz dowej na rzecz budowy otwartego pa stwa oraz ukierunkowanych na u ytkownika us ug e-administracji w Polsce, s. 15 dokument programowy dost pny na kwiecie 2012 r., v. 2.2/

14 Modele referencyjne epuap - transparentno Wykorzystanie modeli referencyjnych procesów administracji publicznej mo e pos do osi gni cia rezultatów inicjatywy Linia Wspó pracy, tj.: 1) Wdro enia us ug uniwersalnych (które b budowane na epuap w oparciu o konsultacje z samorz dami) le cych w kompetencji danej jednostki. 2) Upraszczania procedur i redukcji obci administracyjnych na onych na obywateli. 3) Zwi kszenia transparentno ci dzia ania i podejmowania decyzji. Administracja transparentna to tak e administracja posiadaj ca zestandaryzowane procesy wewn trzne, które s czytelne dla wszystkich zainteresowanych, niezale nie od tego gdzie i przez kogo s realizowane.

15 Dzi kuj za uwag

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw;

Poprawa jako ci us ug oraz polityk zwi zanych z rejestracj dzia alno ci gospodarczej i funkcjonowaniem przedsi biorstw; MINISTERSTWO ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI Departament Wspó pracy z Jednostkami Samorz du Terytorialnego Instytucja Po rednicz ca II stopnia dla Dzia ania 5.2 Programu Operacyjnego Kapita Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych

Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Barbara Wyrzykowska Katedra Ekonomiki i Organizacji Gospodarstw Rolniczych SGGW Zarz dzanie jako ci w instytucjach publicznych Wprowadzenie Przez wiele lat zarz dzanie jako ci i systemy jako ci by y uznawane

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Gra yna Broniewska A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYBRANE ASPEKTY ZARZ DZANIA JAKO CI W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 1. WPROWADZENIE Przes anki zastosowania nowoczesnych metod

Bardziej szczegółowo

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego

Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru korporacyjnego PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2013, z. VII ukasz ABSKI Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc awiu Kodeks dobrych praktyk jako narz dzie doskonalenia nadzoru

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA

UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA Andrzej Michór * UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM A OCHRONA KONSUMENTA WST P Rynek finansowy stanowi jedn ze sfer gospodarki, które podlegaj najbardziej dynamicznym zmianom.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM)

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 (USZCZEGÓ OWIENIE RPO WM) Za cznik Nr 1 do uchwa y Nr Zarz du Województwa Mazowieckiego z dnia ZARZ D WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO SZCZEGÓ OWY OPIS PRIORYTETÓW REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013

Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Projekt Narodowego Planu Rozwoju 2007-2013 Warszawa, wrzesie 2005 Spis tre ci Wprowadzenie...3 T o spo eczno-gospodarcze...9 Aksjologia, misja, cele i priorytety strategiczne...28 Dzia ania s u ce realizacji

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Znaczenie projektów w kluczowych

Znaczenie projektów w kluczowych Znaczenie projektów w kluczowych 7 op PO Innowacyjna Gospodarka Budowa i rozwój j spo ecze ecze stwa informacyjnego dla ma ej i redniej przedsi biorczo biorczo cici Agnieszka Suska-Bu awa Departament Informatyzacji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

UCHWA A NR. RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r.

UCHWA A NR. RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. UCHWA A NR. RADY MINISTRÓW z dnia.. 2009 r. w sprawie przyznania Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z ogólnej rezerwy bud etowej, rodków finansowych, z przeznaczeniem na sfinansowanie przez G ówny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r.

ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. ROZPORZ DZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1) z dnia 23 kwietnia 2004 r. w sprawie szczegó owych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk wymagaj cych kwalifikacji pedagogicznych,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 Jakub Marsza ek, Anetta Kuna-Marsza ek ** ZARZ DZANIE RODOWISKOWE W KONTEK CIE ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PRZEDSI BIORSTW 1.

Bardziej szczegółowo

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008

Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako ci wed ug normy ISO 9001:2008 Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 211 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.13 Zewn trzne metody oceny jako ci w ochronie zdrowia akredytacja i system zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie wysokiej jako ci informacji pochodz cych z rachunkowo ci w wietle planowanej deregulacji us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych

Zapewnienie wysokiej jako ci informacji pochodz cych z rachunkowo ci w wietle planowanej deregulacji us ugowego prowadzenia ksi g rachunkowych PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Katarzyna WIETLA Krzysztof JONAS Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Zapewnienie wysokiej jako ci informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji

Codzienne funkcjonowanie obywateli, instytucji Samorz dowe media internetowe uwarunkowania spo eczno-prawne wdra ania wymaga WCAG 2.0 Próba diagnozy dost pno ci (web accessibility) i u yteczno ci (web usability) Krzysztof Kowalik Codzienne funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE

SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 SYSTEM ELEKTRONICZNEGO FAKTUROWANIA TRANSAKCJI HANDLOWYCH W BIZNESIE WPROWADZENIE W a ciwe okre lenie celów rozwojowych wielu podejmowanych przedsi wzi i

Bardziej szczegółowo

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój

Polityka spo eczna a zrównowa ony rozwój PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Seria: Pragmata tes Oikonomias 2011, z. V Wanda NAGÓRNY l ska Wy sza Szko a Zarz dzania im. Gen Jerzego Zi tka w Katowicach Polityka spo eczna a

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 93 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Marcel Kamba-Kibatshi Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie Kszta

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ

ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Sylwia Religia ZWI ZEK ZASADY SUBSYDIARNO CI Z ZASAD PARTNERSTWA W POLITYCE REGIONALNEJ UNII EUROPEJSKIEJ Polityka regionalna Unii Europejskiej jest uporz dkowanym dzia aniem maj cym na celu likwidacj

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software

Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of the CRM system in the trade firm the stage of choice of software ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu CRM w firmie handlowej etap wyboru oprogramowania Implementation of

Bardziej szczegółowo