Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R"

Transkrypt

1 Dotacje na rozwój j kadr, inwestycje oraz wsparcie dzia a B+R Tomasz Czerwoniak Specjalista Zespó Promocji i Informacji Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci 1

2 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI dzia a od 1 stycznia 2001 r., powo ana na mocy ustawy, podlega Ministrowi Gospodarki. DZIA A NA RZECZ: przedsi biorstw w szczególno ci z sektora MSP eksportu rozwoju regionalnego wykorzystania nowych technik i technologii tworzenia nowych miejsc pracy przeciwdzia ania bezrobociu rozwoju zasobów ludzkich 2

3 Do wiadczenie PARP Programy Phare przed wst pieniem Polski do Unii Europejskiej - programy ogólnopolskie i regionalne dla firm, projekty inwestycyjne i doradcze. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw - dofinansowanie wsparcia inwestycji, innowacyjnych inwestycji, us ug doradczych. U atwienie przedsi biorcom oraz osobom rozpoczynaj cym dzia alno gospodarcz dost pu do zewn trznego finansowania w postaci kredytów bankowych, po yczek, por cze oraz rozwój przedsi biorczo ci i wzrost innowacyjno ci poprzez wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu. Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich - podniesienie konkurencyjno ci i rozwój potencja u adaptacyjnego firm poprzez inwestycje w kadry, doskonalenie umiej tno ci i kwalifikacji kadr (szkolenia otwarte i zamkni te), promocja rozwi za systemowych w zakresie potencja u adaptacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, podnoszenie umiej tno ci kwalifikacji pracowników s u by zdrowia. Programy wspieraj ce innowacyjno - (Portal Innowacji, Konkurs Polski Produkt Przysz o ci, Klub Innowacyjnych Przedsi biorstw, Krajowa Sie Innowacji, Krajowy System Us ug dla MSP, Akademia PARP, Publikacje). Programy krajowe - Kierunki dzia a rz du wobec ma ych i rednich przedsi biorstw od 2003 do 2006 roku". Rz dowy program rozbudowy systemu funduszy po yczkowych i por czeniowych dla ma ych i rednich przedsi biorstw w latach Kapita dla przedsi biorczych. 3

4 POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI BIORCZO CI w latach PARP w perspektywie finansowej jest zaanga owana we wdra anie trzech programów operacyjnych, b d cych instrumentami realizacji Narodowej Strategii Spójno ci : Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG) - bud et 3,9 mld EUR Programu Operacyjnego Kapita Ludzki (PO KL) - bud et 672 mln EUR Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW) - bud et 2,6 mld EUR 4

5 PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Bezpo rednie wsparcie dla przedsi biorców: Dzia anie 1.4 Wsparcie projektów celowych Dzia anie 4.1 Wsparcie wdro e wyników prac B+R Dzia anie 4.2 Stymulowanie dzia alno ci B+R przedsi biorstw oraz wsparcie wzornictwa przemys owego Dzia anie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Dzia anie 5.4 Zarz dzanie w asno ci intelektualn Dzia anie 6.1 Paszport do eksportu Dzia anie 8.1 Wspieranie dzia alno ci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B 5

6 Dzia anie 1.4 Wsparcie projektów celowych Dzia anie 4.1 Wsparcie wdro e wyników prac B+R Wsparcie na przedsi wzi cia techniczne, technologiczne lub organizacyjne (badania przemys owe i prace rozwojowe). Dofinansowanie wydatków na prace B+R do momentu stworzenia prototypu (Dzia anie 1.4.) oraz wdro eniowej cz ci projektu (Dzia anie 4.1.). Wnioskodawcy: przedsi biorcy (MSP, du e przedsi biorstwa). CZ BADAWCZA - Dzia anie 1.4. Maks. wsparcie projektu: 5 mln EUR. Maks. warto projektu: 25 mln EUR. Minimalna warto projektu w mazowieckim i ódzkim: 400 tys. PLN. Mikro i mali przedsi biorcy: 70% dla bada przemys owych i 45% dla prac rozwojowych. redni przedsi biorcy: 60% dla bada przemys owych i 35% na prace rozwojowe. Du e przedsi biorstwa: 50% dla bada przemys owych i 25% na prace rozwojowe. Termin naboru wniosków: 25 sierpnia 8 wrze nia 2008 r. zako czony (pilota dla MSP) Warto alokacji na 2008 r. do 30 mln PLN (pilota ) CZ WDRO ENIOWA - Dzia anie 4.1. Maks. wsparcie projektu: 20 mln PLN. Maks. warto projektu cznie dla dzia a 1.4. i mln EUR. Inwestycje zgodnie z map pomocy regionalnej. Doradztwo dla MSP: 50% kosztów kwalifikowanych. Termin naboru wniosków: 25 sierpnia 8 wrze nia 2008 r. zako czony (pilota dla MSP) * do 50 mln EUR cznie dla dzia a 1.4 i 4.1 BUD ET: 390 mln EUR (dla ka dego z w/w Dzia a ). 6

7 Dzia anie 4.2 Stymulowanie dzia alno ci B+R przedsi biorstw oraz wsparcie wzornictwa przemys owego Wsparcie na projekty dotycz ce: - rozwoju dzia alno ci B+R, w szczególno ci przekszta cenia przedsi biorstwa w centrum badawczo-rozwojowe, - opracowania wzoru przemys owego lub u ytkowego i wdro enia go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemys owego). Dofinansowane s dwa typy projektów: - polegaj ce na rozwoju dzia alno ci B+R, w szczególno ci na przekszta ceniu przedsi biorcy w centrum badawczo-rozwojowe, - polegaj ce na opracowaniu wzoru przemys owego lub u ytkowego i wdro eniu go do produkcji (wsparcie w zakresie wzornictwa przemys owego). Wnioskodawcy: przedsi biorcy (MSP, du e przedsi biorstwa). Warto projektu: min. 400 tys. PLN (cz inwestycyjna), maks. 50 mln EUR. Maks. warto wsparcia: cz inwestycyjna - 21 mln PLN, cz doradcza tys. PLN (50% MSP i du e) oraz cz szkoleniowa - 1 mln PLN (35% dla du ych oraz 45% dla MSP). Termin naboru wniosków: 2 maja 27 czerwca 2008 r. zako czony Warto alokacji na 2008 r. 50 mln EUR BUD ET: 186 mln EUR 7

8 Dzia anie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Wsparcie na projekty inwestycyjne (zakup lub wdro enie nowych, innowacyjnych technologii) w celu uruchomienia produkcji lub us ug prowadz cych do wprowadzenia na rynek nowych lub znacz co ulepszonych produktów. Uwaga! Technologie stosowane na wiecie nie d u ej ni 3 lata lub stopie ich rozprzestrzenienia w danej bran y na wiecie nie przekracza 15%. Wnioskodawcy: przedsi biorcy (MSP, du e przedsi biorstwa). Warto projektu (kosztów kwalifikowanych): co najmniej 8 mln PLN, nie wi cej ni 160 mln PLN. Poziom wsparcia: zgodnie z map pomocy regionalnej. Maks. warto wsparcia: na cz inwestycyjn 40 mln PLN, na doradztwo dla MSP 1 mln PLN (50% wydatków kwalifikowanych) i na szkolenia 1 mln PLN (35% dla du ych oraz 45% dla MSP). Min. warto wsparcia 2,4 mln PLN. Termin naboru wniosków: 12 maja 31 lipca 2008 r. zako czony Warto alokacji na 2008 r. 260 mln EUR BUD ET: mln EUR 8

9 Dzia anie 5.4 Zarz dzanie w asno ci intelektualn Wsparcie w zakresie uzyskania lub ochrony prawnej w asno ci przemys owej (patentów, wzorów patentowych, wzorów u ytkowych). Dofinansowanie jest przeznaczone na trzy typy projektów: I. dotacja na pokrycie kosztów uzyskania praw w asno ci przemys owej (patentów, wzorów u ytkowych, wzorów przemys owych) poza granicami Polski wsparcie od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN (od 45% do 70% wydatków kwalifikowanych), II. dotacja na pokrycie kosztów zwi zanych ze wszcz ciem post powania w zakresie uniewa nienia lub wyga ni cia patentu, prawa ochronnego na wzór u ytkowy lub przemys owy wsparcie od 2 tys. PLN do 400 tys. PLN (do 45%). III. dotacja na dzia ania promocyjne, informacyjne w zakresie popularyzacji wiedzy nt. w asno ci intelektualnej wsparcie od 200 tys. PLN do 2 mln PLN (do 100%). Wnioskodawcy: przedsi biorcy MSP (projekty typu I i II), IOB (projekty typu III). Termin naboru wniosków: 16 czerwca 2008 do wyczerpania alokacji Warto alokacji na 2008 r. 3,5 mln EUR BUD ET: 39 mln EUR 9

10 Dzia anie 6.1 Paszport do eksportu Doradztwo w zakresie oceny kwalifikowalno ci przedsi biorcy i jego potencja u eksportowego oraz dzia alno ci eksportowej. Dodatkowo: wyszukanie i dobór partnerów na rynku docelowym, udzia w imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy, udzia w zorganizowanych misjach gospodarczych za granic, przy czym podczas targów lub misji przedsi biorca musi odby, co najmniej jedno spotkanie z potencjalnymi kontrahentami. Uzyskanie niezb dnych dokumentów uprawniaj cych do wprowadzenia towarów lub us ug na wybrany rynek zagraniczny. Przedsi biorca mo e z o y tylko jeden wniosek w okresie realizacji Dzia ania 6.1 Paszport do eksportu. Wnioskodawcy: przedsi biorcy MSP, których udzia eksportu lub sprzeda y na JRE w ca kowitej sprzeda y nie przekracza: dla mikro - 30%, dla ma ego - 25%, dla redniego - 20%. Warto wsparcia: w wysoko ci 100% kosztów us ug doradczych oraz 50% w przypadku poniesionych kosztów kwalifikowanych dotycz cych instrumentów mo liwych do wyboru w ramach dzia ania. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 150 tys. z (pomoc de minimis). Planowany termin rozpocz cia naboru wniosków: stycze /luty 2009 r. Warto alokacji na 2008 r. 6,1 mln EUR BUD ET: 121 mln EUR 10

11 Dzia anie 8.1. Wspieranie dzia alno ci gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej Dotacje na projekty polegaj ce na wiadczeniu us ug drog elektroniczn (e-us ugi) i ewentualnym wytworzeniu produktów cyfrowych, niezb dnych do wiadczenia tych us ug (z wy czeniem wiadczenia us ug hostingu utrzymania domen internetowych). W ramach dzia ania wparcie udzielone beneficjentowi zostanie tylko na jeden projekt, który b dzie dofinansowany przez 24 miesi ce, licz c od dnia rozpocz cia realizacji projektu okre lonego w umowie o dofinansowanie. Wnioskodawcy: mikro i mali przedsi biorcy (prowadz cy dzia alno gospodarcz nie d u ej ni 1 rok). Warto projektu: min. 20 tys. PLN, maks. 1 mln PLN. Warto wsparcia: kwalifikowanych). max. 200 tys. EUR (zgodnie z zasadami de minimis do 85% wydatków Termin naboru wniosków: 15 wrze nia 26 wrze nia (zako czony) Warto alokacji na 2008 r. 123,6 mln PLN BUD ET: 390 mln EUR * lub do wyczerpania alokacji, w przypadku wcze niejszego wykorzystania rodków 11

12 Dzia anie 8.2 Wspieranie wdra ania elektronicznego biznesu typu B2B Wsparcie przedsi wzi o charakterze zarówno technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, prowadz cych do realizacji procesów biznesowych w formie elektronicznej pomi dzy co najmniej dwoma wspó pracuj cymi przedsi biorstwami. Typowy projekt obejmuje wdra anie nowych lub integracj istniej cych systemów informatycznych, a tak e wdra anie nowych systemów maj cych na celu umo liwienie automatyzacji wymiany informacji pomi dzy systemami informatycznymi wspó pracuj cych przedsi biorstw. Projekt mo e by obj ty dofinansowaniem nie d u ej ni przez 24 miesi ce. Wnioskodawcy: przedsi biorcy MSP. Warto wsparcia: min. 20 tys. PLN, max. 2 mln PLN. Wielko wsparcia na inwestycje uzale niona jest od lokalizacji projektu, natomiast intensywno wsparcia na wynagrodzenia i promocj stanowi pomoc de minimis (85%). Wsparcie: na doradztwo - do 50%, na szkolenia specjalistyczne do 45%. Termin naboru wniosków: 15 wrze nia do 15 pa dziernika 2008 r. (lub do wyczerpania alokacji, w przypadku wcze niejszego wykorzystania rodków w ramach alokacji rocznej). Warto alokacji na 2008 r. 73,8 mln PLN BUD ET: 460 mln EUR 12

13 PROGRAM OPERACYJNY KAPITA LUDZKI (PO KL) W ramach priorytetu II Programu Operacyjnego Kapita Ludzki, PARP wdra a dwa dzia ania: Dzia anie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki 1) Dofinansowanie szkole i doradztwa dla przedsi biorców i ich pracowników - projekty konkursowe. 2) Projekty promocyjne, informacyjne, szkoleniowe i doradcze adresowane do partnerów spo eczno-gospodarczych, jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych, parków technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsi biorczo ci, instytucji szkoleniowych, instytucji i o rodków wspieraj cych przedsi biorczo, osób zamierzaj cych rozpocz dzia alno gospodarcz, administracji rz dowej i samorz du oraz mediów - projekty konkursowe. Dzia anie 2.2. Wsparcie dla systemu adaptacyjno ci kadr 1) Rozwój systemu instytucji wspieraj cych przedsi biorczo - budowa i rozwój systemu instytucjonalnego, zapewniaj cego przedsi biorcom i ich pracownikom oraz osobom zamierzaj cym rozpocz dzia alno gospodarcz dost p do kompleksowej oferty us ug oko obiznesowych. 2) Poprawa jako ci wiadczonych us ug szkoleniowych. 13

14 PO KL Poddzia anie Rozwój kapita u ludzkiego w przedsi biorstwach W ramach Poddzia ania wsparciem obj te zostan projekty wybrane w drodze konkursu: ponadregionalne zamkni te projekty szkole (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsi biorców (lub grup przedsi biorców) przygotowane w oparciu o indywidualne strategie rozwoju firm; ogólnopolskie otwarte projekty szkole (ogólnych i specjalistycznych) i doradztwa dla przedsi biorców oraz pracowników przedsi biorstw; studia podyplomowe dla przedsi biorców oraz pracowników przedsi biorstw. Wnioskodawcy: przedsi biorcy, podmioty dzia aj ce na rzecz zatrudnienia, rozwoju zasobów ludzkich lub potencja u adaptacyjnego przedsi biorców. Warto projektu: min. 400 tys. PLN, max. 15 mln PLN (projekty zamkni te) i 20 mln PLN (projekty otwarte + studia podyplomowe). Wielko wsparcia: Maksymalny procentowy poziom wsparcia: na szkolenia ogólne 80% (sektor MSP), 60% (du e przedsi biorstwa), na szkolenia specjalistyczne 45% (sektor MSP), 35% (du e przedsi biorstwa), na doradztwo 50%. Termin naboru wniosków: 15 lipca 23 lipca 2008 r. - zako czony Warto alokacji na 2008 r. 400 mln PLN BUD ET: 374 mln EUR 14

15 Projekty finansowane przez PARP ze rodków krajowych: Bon na innowacje ( ) - zainicjowanie kontaktów mi dzy przedsi biorcami, a instytucjami sfery B+R. Wnioskodawcy: mikro, mali przedsi biorcy. Dostawcy us ug: jednostki naukowe. Bud et: 30 mln PLN (10 mln PLN na ka dy rok). Warto bonu: 15 tys. PLN. Planowana liczba udost pnionych bonów na rok 2008: ok. 670 bonów. Termin rozpocz cia naboru wniosków: 8 wrze nia 30 wrze nia 2008 r. Po yczka na innowacje wsparcie na realizacj inwestycji o charakterze innowacyjnym dla mikro, ma ych i rednich przedsi biorstw. Wnioskodawcy: mikro, mali i redni przedsi biorcy. Limit kwoty po yczki: nie mo e przekroczy 75% wydatków kwalifikuj cych si do obj cia po yczk, ani kwoty 2 mln PLN. Wydatki na zakup us ug doradczych nie mog przekroczy 15% sumy wydatków kwalifikuj cych si do obj cia po yczk. Okres sp aty: do 10 lat. Karencja sp aty: do 2 lat. Oprocentowanie: nie wi cej ni stopa referencyjna. Termin rozpocz cia naboru wniosków: wnioski przyjmowane na bie co. 15

16 Dzia ania PARP w zakresie innowacyjno ci przyk adowe projekty Portal Innowacji - Konkurs Polski Produkt Przysz o ci - Klub Innowacyjnych Przedsi biorstw, Krajowa Sie Innowacji / Krajowy System Us ug dla MSP - Akademia PARP - Publikacje tematyczne i badania, Prowadzenie baz danych: - Baza Instytucji Wspieraj cych Innowacyjno, - Tablica Zg osze Innowacyjnych Potrzeb, - Baza Inicjatyw Akademickich. 16

17 Dzi kuj za uwag. Polska Agencja Rozwoju Przedsi biorczo ci ul. Pa ska 81/ Warszawa Telefony Informatorium , , ,

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze

REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze REGULAMIN PRZYZNAWANIA RODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSI BIORCZO CI w ramach projektu W asny biznes to niezale no i pieni dze realizowanego w ramach umowy nr POKL.06.02.00-06-031/10-00 zawartej w dniu

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

The sources of financing the small and medium-sized enterprises

The sources of financing the small and medium-sized enterprises Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Jolanta Brodowska-Szewczuk Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania rozwoju ma ych i rednich przedsi

Bardziej szczegółowo

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA

Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA Szczegó owy Regulamin Udzielania Po yczek z Funduszu Po yczkowego BARR SA PREAMBU A Niniejszy Regulamin okre la zasady funkcjonowania Funduszu Po yczkowego Bi gorajskiej Agencji Rozwoju Regionalnego SA.

Bardziej szczegółowo

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy

Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Ekspertyza w zakresie wprowadzenia instytucjonalnego po rednictwa mi dzy podmiotami zajmuj cymi si kszta ceniem i nauk oraz gospodark i rynkiem pracy Marek Niezgódka ICM, Uniwersytet Warszawski Marzec,

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji

Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji dr Alina Muzio -W awowicz Rewitalizacja miast za enia ustawy o gminnych programach rewitalizacji 1. Uzasadnienie potrzeby regulacji ustawowej wdro enie rewitalizacji - nowego, wielodyscyplinarnego, wielopodmiotowego,

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania po yczek

Regulamin udzielania po yczek Fundacja Wspomagania Wsi ul. Bellottiego 1, 01-022 Warszawa tel. 022 636 25 70-75, fax. 022 636 62 70 fww@fww.org.pl Program po yczkowy wspierania przedsi biorczo ci w województwie podkarpackim Regulamin

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU

ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU ZAKRES LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU 1. Charakterystyka LGD jako jednostki odpowiedzialnej za realizacj LSR 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze S dowym; 2)

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji

Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji Plan Pracy Komitetu Rady Ministrów do spraw Cyfryzacji styczeń czerwiec 2013 r. Lp. Planowany termin przekazania pod obrady KRMC Tytu Organ odpowiedzialny Dokumenty legislacyjne 1 stycze 2 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland

ród a finansowania inwestycji ekologicznych w Polsce Source of finances of ecological investments in Poland Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach ród a finansowania inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 99 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Emilia Nadolna dr Beata Granosik Politechnika Koszali ska Wydzia Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA

PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA PROSPEKT EMISYJNY Jutrzenka SPÓ KA AKCYJNA z siedzib w Bydgoszczy www.jutrzenka.com.pl Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje si w ramach Publicznej Oferty 4 580 000 Akcji Serii C oraz 1 400 000 Akcji

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW

WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZ DZANIA Tom 5(41) 2013 AGNIESZKA STOLARSKA WYKORZYSTANIE INSTRUMENTÓW MARKETINGU W DZIA ALNO CI INSTYTUCJI FINANSOWYCH NA PRZYK ADZIE BANKÓW WST P Rynek stanowi cy podstawowe otoczenie

Bardziej szczegółowo

Integralny Element Miasta i Regionu

Integralny Element Miasta i Regionu Artur Zimny, Robert Cie lak Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Pa stwowa Wy sza Szko a Zawodowa w Koninie Integralny Element Miasta i Regionu Streszczenie Punktem zwrotnym funkcjonowania polskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939

Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 ISSN 1429-2939 Nr 3(42) 2010 Krzysztof Waliszewski* WSPÓ PRACA BANKÓW I DORADCÓW FINANSOWYCH W POLSCE SZANSE I ZAGRO ENIA DLA BANKÓW I SEKTORA BANKOWEGO WST P Cz ci systemu finansowego w

Bardziej szczegółowo

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata

Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza. Przesuwanie się centrum świata Megatrendy i wstępne scenariusze rozwoju Pomorza Przesuwanie się centrum świata MEGATRENDY I WST PNE SCENARIUSZE ROZWOJU POMORZA pod redakcj Stanis awa Szultki Gda sk 2010 REDAKCJA: Stanis aw Szultka

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A.

Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt emisyjny spółki MISPOL S.A. Prospekt został przygotowany w związku z: - publiczną ofertą subskrypcji Akcji Serii F, - publiczną ofertą sprzedaży Akcji Serii C (Akcje Sprzedawane) będących własnością

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO

PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO RÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSI WZI INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZ DU TERYTORIALNEGO DOROTA ADAMEK-HYSKA Akademia Ekonomiczna w Katowicach Streszczenie Artykuł po wi cony

Bardziej szczegółowo

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP

Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Porównanie metodyk wdro eniowych standardowych systemów klasy MRPII/ERP Magdalena Kotarba Zasadniczym celem artyku u jest przedstawienie oraz porównanie metodyk wdro- eniowych opracowanych przez wiod cych

Bardziej szczegółowo