REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 6/K/14 Dyrektora Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 grudnia 2014 REGULAMIN ORGANIZACYJNY NOWODWORSKIEGO OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W NOWYM DWORZE MAZOWIECKIM

2 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim, zwany dalej Regulaminem określa strukturę organizacyjną NOSiR, zakres działania poszczególnych komórek organizacyjnych i podstawowe obowiązki służbowe pracowników na stanowiskach kierowniczych i samodzielnych w NOSiR. 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: a) NOSiR należy przez to rozumieć Nowodworski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim. b) Dyrektorze należy przez to rozumieć Dyrektora NOSiR. c) Z-cy Dyrektora należy przez to rozumieć Zastępcę Dyrektora NOSiR d) Głównym księgowym należy przez to rozumieć Głównego księgowego w NOSiR. e) Kierowniku należy przez to rozumieć Kierownika komórki organizacyjnej NOSiR. f) Obiekcie należy przez to rozumieć poszczególny obiekt będący w zarządzaniu NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim. 3. Podstawą prawną niniejszego Regulaminu organizacyjnego jest Statut nadany Uchwałą Nr XXI/213/08 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 29 kwietnia 2008 roku. 4. Integralną częścią Regulaminu jest Schemat organizacyjny Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim stanowiący Załącznik Nr 1 do Regulaminu. 2 NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności w oparciu o przepisy: a) Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r poz. 594 z późniejszymi zmianami), b) Ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. z 2014 r. poz. 715), c) Statutu NOSiR, d) Niniejszego Regulaminu. 2

3 3 1. NOSiR w Nowym Dworze Mazowieckim realizuje zadania własne wynikające ze Statutu oraz zlecone przez Miasto Nowy Dwór Mazowiecki z zakresu kultury fizycznej i zadań zawartych w innych ustawach. 2. Siedziba NOSiR znajduje się przy ul. Sportowej 66 w Nowym Dworze Mazowieckim. 3. NOSiR jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy. Rozdział II Struktura Organizacyjna NOSiR 4 1. Dyrektor kieruje pracą NOSiR przy pomocy Z-cy Dyrektora. 2. Dyrektor ustala procedury kontroli zarządczej i nadzoruje ich przestrzeganie. 3. Zwierzchnikiem służbowym Dyrektora NOSiR jest Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. 4. Dyrektor jest zwierzchnikiem służbowym wszystkich pracowników NOSiR. 5. Do realizacji zadań tworzy się samodzielne stanowiska pracy i działy zwane w dalszej części regulaminu komórkami organizacyjnymi. 5 Strukturę organizacyjną NOSiR tworzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska: Dyrektor Z-ca Dyrektora Dział księgowy Dział administracji i kadr Dział sportu i rekreacji Pływalnia Dział techniczny 6 1. Dyrektor kieruje pracą NOSiR poprzez nadzór pracy Z-cy Dyrektora i kierowników komórek organizacyjnych, odpowiada za funkcjonowanie podległych obiektów NOSiR. Realizuje i nadzoruje remonty, inwestycje i zamówienia publiczne. Nadzoruje pracę niżej wymienionych pracowników: 1) Głównego księgowego, który kieruje i nadzoruje pracę działu księgowego oraz odpowiada za realizację budżetu NOSiR zgodnie z planem finansowym. 2) Kierownika działu administracji/kadr, który odpowiada za organizację pracy działu oraz sprawy pracownicze i organizacyjne NOSiR. 3

4 2. Zastępca Dyrektora kieruje i nadzoruje pracę działu sportu i rekreacji oraz działu technicznego poprzez koordynowanie i nadzór: 1) Kierownika działu sportu i rekreacji, który organizuje prace działu szkolenia oraz organizuje imprezy sportowo rekreacyjne, współpracuje z klubami sportowymi i szkołami z terenu gminy i powiatu. 2) Gospodarza obiektu, który organizuje i koordynuje prace działu technicznego. 3) Kierownika pływalni, który organizuje i nadzoruje prace obsługi pływalni 3. W czasie nieobecności Dyrektora w pracy jego zadania i kompetencje z zakresu kierowania Ośrodkiem realizuje Z-ca Dyrektora. 4. Szczegółowy zakres zadań Z- cy Dyrektora określa Dyrektor. 5. Wykonując wyznaczone przez Dyrektora zadania Główny księgowy oraz Kierownicy zapewniają w powierzonym im zakresie obowiązków rozwiązywanie problemów wynikających z zadań NOSiR i kontrolują pracę podległych im pracowników. Rozdział III Zakres działania i organizacja NOSiR 7 1. Zakres i zasady działania NOSiR określa Statut zatwierdzony przez Radę Miejską Nowego Dworu Mazowieckiego. 2. Majątek NOSiR stanowią obiekty gminy miasta Nowy Dwór Mazowiecki przekazane w administrowanie i zarządzanie: a) Budynki, w tym: pawilon murowany, hala widowiskowo- sportowa, budynek biurowy, pawilon siłowni, wartownia, garaż autobusowy i samochodów osobowych, kryta pływalnia. b) Budowle, w tym: boisko treningowe, drogi i przejścia, parkingi, chodniki, boisko główne, ogrodzenia, oświetlenia, oświetlenia boiska głównego, boiska wielofunkcyjne, korty tenisowe, boisko do piłki nożnej Z ca Dyrektora,, Kierownik działu administracji /kadr i Główny księgowy odpowiadają bezpośrednio przed Dyrektorem za realizację powierzonych im zadań oraz kompetencji, organizację i wyniki pracy. 2. Szczegółowe obowiązki Kierowników, Głównego księgowego i samodzielnych pracowników określają zakresy obowiązków umieszczone w aktach osobowych. 3. Pracownicy NOSiR odpowiadają za stosowanie Regulaminu Pracy ustalonego przez Dyrektora. 4

5 4. Kierownicy i Główny księgowy ponoszą pełną odpowiedzialność za przestrzeganie obowiązujących aktów prawnych i wewnętrznych przepisów do realizacji zadań. 5. W przypadku nieobecności Kierowników i Głównego księgowego zastępstwo pełni pracownik wyznaczony przez Kierownika lub księgowego i ponosi odpowiedzialność przed Dyrektorem bądź jego Zastępcą. 6. Zastępstwo Dyrektora podczas jego nieobecności pełni Z-ca Dyrektora bądź inna osoba przez niego upoważniona. Rozdział IV Zasady kierowania NOSiR i kompetencje kadry kierowniczej 9 Dyrektor NOSiR działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta. Działa zgodnie z przepisami prawa podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność. Do zakresu działalności Dyrektora należy w szczególności: a) kontrola zarządcza Ośrodka, b) organizowanie pracy i zapewnienie prawidłowego funkcjonowania NOSiR, c) wykonywanie zadań wynikających z uchwał, zarządzeń i wytycznych organów Miasta, d) reprezentowanie NOSiR na zewnątrz, e) prowadzenie polityki kadrowej w tym: zatrudnienie, zwalnianie, wynagradzanie i awansowanie pracowników, f) ustalenie zakresu działania komórek organizacyjnych NOSiR oraz zadań wynikających z planów i przedsięwzięć, g) składanie oświadczeń woli w imieniu NOSiR, w oparciu o udzielone pełnomocnictwa oraz zawieranie umów cywilno- prawnych, h) podejmowanie decyzji, wydawanie zarządzeń, instrukcji i regulaminów zgodnie z zakresem działania, i) ustalenie planów dochodów i wydatków NOSiR, j) podpisywanie łącznie z Głównym księgowym dokumentów obrotu środkami pieniężnymi, k) podpisywanie pism wychodzących, l) sprawowanie nadzoru nad realizacją zadań NOSiR, m) nadzór nad zabezpieczeniem majątku NOSiR przed kradzieżą i dewastacją, n) nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków bhp i przeciwpożarowych, o) dbałość o szkolenie i podnoszenie kwalifikacji zawodowych. 5

6 10 Zastępca Dyrektora nadzoruje i koordynuje pracę Kierownika działu sportu i rekreacji, Kierownika pływalni oraz Gospodarza obiektu. 1. Do zakresu działalności działu sportu i rekreacji należy: a) Koordynowanie i nadzór nad właściwą pracą trenerów i instruktorów zatrudnionych w NOSiR. b) Przygotowanie i organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych. Przy organizacji imprez masowych uzyskanie zgody Burmistrza Miasta (powiadomienie i uzyskanie pozwolenia od odpowiednich służb tj. policja, straż pożarna, sanepid, pogotowie ratunkowe). c) Koordynowanie rozgrywek, turniejów i innych zawodów sportowych, których organizatorem lub współorganizatorem jest NOSiR. d) Przygotowywanie planów, analiz i sprawozdań dotyczących działalności NOSiR. e) Nadzór nad prawidłowym przechowywaniem i zabezpieczeniem sprzętu sportowego. f) Prawidłowe zabezpieczenie obiektu do przeprowadzenia imprez sportowych i rekreacyjnych. g) Przekazywanie do księgowości wszystkich dokumentów finansowo księgowych związanych z działalnością sportowo rekreacyjną Ośrodka. h) Współpraca z innymi działami NOSiR. 2. Do zakresu działalności pływalni należy : a) Organizowanie i nadzór nad prawidłową działalnością obiektu w zakresie jego bieżącego funkcjonowania,planowanie inwestycji i napraw. b) Koordynowanie pracy pracowników pływalni. c) Sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem podległego obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. d) Przestrzeganie przepisów kasowo-księgowych oraz przekazywanie do działu księgowości wszystkich dokumentów kasowo księgowych. e) Koordynowanie imprez rekreacyjnych na pływalni. 3.Do zakresu działalności działu technicznego należy: a) nadzór nad majątkiem NOSiR, b) planowanie i wnioskowanie wydatków na inwestycje i remonty majątku NOSiR, c) racjonalne wydawanie środków budżetowych na inwestycje i remonty, współpraca z Działem księgowości, d) sporządzanie grafików pracy pracowników działu technicznego, e) prowadzenie niezbędnej dokumentacji technicznej związanej z utrzymaniem bazy obiektów NOSiR, w tym ksiąg obiektu budowlanego, dokumentację przeglądów podstawowych i okresowych oraz innych dokumentów wynikających z przepisów prawa budowlanego, 6

7 f) nadzór nad obsługą techniczną imprez sportowo- rekreacyjnych odbywających się w obiekcie, g) sprawowanie nadzoru nad prawidłowym wykorzystaniem obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, h) nadzór nad realizacją zakupów, remontów i inwestycji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania NOSiR, i) utrzymanie obiektów NOSiR w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy, j) zapewnienie właściwych warunków bhp i przeciwpożarowych na podległych obiektach. 11 Do Głównego Księgowego NOSiR należy w szczególności: a) kierowanie i organizowanie pracy Działu księgowości oraz bieżący nadzór nad pracą działu, b) prowadzenie rachunkowości NOSiR zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, c) kierowanie i nadzorowanie całokształtu zadań związanych z obsługą finansowo księgową NOSiR, d) opracowywanie planów finansowych NOSiR i zasad kontroli finansowej wewnętrznej, e) nadzorowanie prawidłowego wykonania budżetu NOSiR i przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych, f) nadzór nad należytym przechowywaniem i zabezpieczeniem dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych oraz sprawozdań finansowych, g) przygotowanie i wnioskowanie o zawarcie oraz realizacji umów w zakresie realizacji zadań jednostki, h) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Komórkami organizacyjnymi NOSiR kierują ich kierownicy. 2. Do obowiązków i kompetencji kierowników należy w szczególności: a) organizowanie pracy, koordynowanie działań i kontrola pracy pracowników, określenie czynności i zadań poszczególnych pracowników, b) udzielanie pracownikom instruktażu o charakterze merytorycznym i formalno prawnym, bhp w zakresie realizowanych zadań, c) nadzór nad kompleksowym, terminowym, merytorycznym i rzetelnym realizowaniem zadań w powierzonym zakresie, d) nadzór nad prawidłową realizacją budżetu, e) ocena efektywności pracy pracowników, f) wnioskowanie o nagradzanie, karanie i zwalnianie pracowników, g) sporządzanie projektu planu urlopów, 7

8 h) nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników dyscypliny pracy oraz obowiązujących przepisów prawnych i organizacyjnych NOSiR, inicjowanie i prezentowanie rozwiązań i działań dotyczących organizacji pracy i) załatwianie spraw interwencyjnych, zastępowanie pracowników działu w przypadku ich nieobecności, j) stała współpraca z działem księgowym w zakresie realizacji zadań statutowych, k) szczegółowe obowiązki pracowników NOSiR określają zakresy czynności, kompetencji i odpowiedzialności, ustalone przez Dyrektora. l) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 13 Główne zadania Działu księgowości: 1. Opracowywanie projektów i planu dochodów i wydatków budżetu NOSiR. 2. Przygotowanie projektów zmian w planach dochodów i wydatków NOSiR. 3. Nadzór i kontrola nad planowaniem wydatków i dochodów w celu racjonalnego dysponowania środkami budżetowymi przez kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w NOSiR. 4. Prowadzenie dokumentacji księgowej i rachunkowej NOSiR. 5. Prowadzenie rozliczeń z pracownikami z tytułu zawartego stosunku pracy i ich uprawnień pracowniczych w świetle obowiązujących przepisów /wynagrodzeń, nagród, odpraw itp. 6. Rozliczenie składek i świadczeń ZUS. 7. Rozliczenie z Urzędem Skarbowym. 8. Kompleksowe prowadzenie obsługi finansowo księgowej NOSiR w tym: a) ewidencja wydatków rzeczowych w ramach posiadanego planu wydatków, b) ewidencja dochodów budżetowych w ramach posiadanego planu, c) prowadzenie obsługi kasowej NOSiR, d) prowadzenie rozliczeń zapasów magazynowych, e) prowadzenie ewidencji majątku NOSiR, f) rozliczanie inwentaryzacji majątku, g) pełna obsługa finansowo księgowa Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w NOSiR, h) pełna obsługa finansowo księgowa środków pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób niepełnosprawnych, i) współdziałanie z komórkami organizacyjnymi NOSiR w celu zapewnienia prawidłowego wykonywania wydatków. 9. Windykacja i rozliczenie należności i zobowiązań: a) dochodów budżetowych, b) z kontrahentami i świadczeniobiorcami. 10. Pełne prowadzenie sprawozdawczości wynikające z obowiązujących przepisów finansowo księgowych. 11. Sporządzanie bilansu i analizy opisowej do bilansu. 8

9 12. Prowadzenie spraw związanych z kontrolą prawidłowości wykorzystywania funduszu płac. 13. Prowadzenie ewidencji ksiąg inwentarzowych. 14. Prowadzenie spraw związanych z Funduszem Świadczeń Socjalnych w NOSiR. 15. Realizacja ustawy Prawo zamówień publicznych. 16. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora. 14 Główne zadania działu administracji i kadr: 1. Prowadzenie spraw osobowych pracowników NOSiR oraz wszystkie prace wynikające z tego zakresu. 2. Prowadzenie spraw Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) dotyczących zgłoszeń oraz wyrejestrowań jak również dokumentacji związanej z przejściem pracowników na emeryturę lub rentę. 3. Przygotowanie dokumentów związanych ze zmianą wynagrodzenia pracowników NOSiR. 4. Opracowywanie dokumentacji związanej z: a) dodatkowym wynagrodzeniem rocznym pracowników, b) przygotowaniem nagród jubileuszowych, okazjonalnych i innych nagród uznaniowych, 5. Wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu wg potrzeb pracowników. 6. Prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników. 7. Sporządzanie sprawozdań dla potrzeb Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). 8. Opracowanie projektów zmian regulaminów wewnętrznych i instrukcji dotyczących spraw pracowniczych. 9. Opracowanie Regulaminu Pracy, Wynagradzania i Regulaminu Organizacyjnego. 10. Prowadzenie spraw osobowych Pracowników NOSiR a w szczególności: a) przygotowanie dokumentów zawiązanych z nawiązaniem stosunku pracy i jego rozwiązaniem, b) realizacja uprawnień pracowniczych przysługujących pracownikom NOSiR. 11. Realizacja zadań w zakresie programów komputerowych: Kadry Optivum, Płatnik. 12. Sprawdzenie pod względem merytorycznym sporządzonych przez komórkę finansową list płac, zasiłków i zapomóg itp. 13. Obsługa sekretariatu. 14. Ewidencjonowanie korespondencji. 15. Organizowanie narad i spotkań prowadzonych przez Dyrektora. 16. Zapewnienie kompleksowej obsługi centrali telefonicznej i linii wewnętrznych. 9

10 Rozdział V Organizacja działalności kontrolnej Kontrolę wewnętrzną w NOSiR sprawują: 1) Dyrektor, 2) Z-ca Dyrektora, 3) Główny księgowy, 4) Kierownik działu administracji/kadr, 2. Dyrektor sprawuje kontrolę wewnętrzną nad: 1) Z-cą Dyrektora, 2) Głównym księgowym, 3) Kierownikami, 4) Pracownikami na samodzielnych stanowiskach. 3. Z-ca Dyrektora sprawuje kontrolę w stosunku do Kierownika działu sportu i rekreacji Kierownika pływalni oraz Gospodarza obiektu. 4. Główny księgowy i Kierownicy sprawują kontrolę w stosunku do pracowników bezpośrednio im podległych. 5. Kontroli wewnętrznej podlegają: 1) finanse, 2) zasoby rzeczowe NOSiR oraz inne aktywa i zarządzanie nimi, 3) zasoby ludzkie i zarządzanie nimi, 4) zasoby informacyjne (w tym zapisane na nośnikach elektronicznych). 6. Szczegółowe zasady kontroli wewnętrznej zawiera Regulamin Kontroli Zarządczej, który opracowują: Dyrektor wraz z Głównym księgowym. 7. Osoby wymienione w 17 sprawują kontrolę funkcjonalną w zakresie swego działania zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie Kontroli Zarządczej oraz Kontrolę doraźną pracy podległych pracowników; odpowiadają za zabezpieczenie mienia NOSiR im powierzonego; przyjmują skargi i wnioski użytkowników obiektów NOSiR. 8. Główny księgowy kontroluje zasoby finansowe NOSiR oraz zasoby rzeczowe i inne aktywa trwałe i obrotowe a także zasoby informacyjne, zawarte w księgach rachunkowych i dokumentacje zdarzenia. 9. Kierownik działu administracji sprawuje kontrole w odniesieniu do NOSiR w zakresie: 1) zasobów informacyjnych, 2) analizy zasobów ludzkich, zarządzania nimi oraz kontrole w zakresie dyscypliny pracy, 3) polityki rekrutacji, doboru pracowników NOSiR, 4) zatrudniania, awansowania i zwalniania pracowników, 5) szkolenie i podnoszenie kwalifikacji pracowników NOSiR. 10

11 10. Kontrolę w zakresie stosowania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej w NOSiR sprawuje osoba odpowiedzialna za sprawy BHP. Rozdział VI Zasady podpisywania pism i decyzji Dyrektor NOSiR osobiście podpisuje: a) zarządzenia wewnętrzne, b) regulamin wynagradzania / nagród, premiowania/ i inne regulaminy wewnętrzne NOSiR, c) regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, d) decyzje w sprawach personalnych i uprawnień pracowniczych, e) pisma wychodzące z NOSiR, f) postanowienia oraz umowy cywilno- prawne i inne, g) pisma o szczególnym znaczeniu, h) wnioski do Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki i projekty Zarządzeń Burmistrza Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, i) zatwierdza do wypłaty wszystkie dokumenty NOSiR. 2. Dokumenty finansowo- księgowe podpisuje Główny księgowy przed podpisaniem przez Dyrektora. 3. Pisma i dokumenty przedkładane do podpisu Dyrektora powinny być uprzednio podpisane (zaparafowane) przez Kierownika, którego sprawa dotyczy W czasie nieobecności Dyrektora pisma i dokumenty NOSiR podpisuje Z-ca Dyrektora lub osoba upoważniona przez Dyrektora. Upoważnienie to musi być sporządzone w formie pisemnej. Rozdział VII Zasady obsługi interesantów oraz załatwianie skarg i wniosków 18 Przyjmowanie interesantów odbywa się codziennie w komórkach organizacyjnych w godzinach pracy NOSiR. Załatwianie indywidualnych spraw interesantów odbywa się 11

12 zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Administracyjnego oraz ustaw szczegółowych. Bezpośrednio nadzór nad załatwianiem skarg i wniosków sprawuje Dyrektor za pośrednictwem Kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych w NOSiR. 19 Organizacje i porządek pracy oraz obowiązki pracodawcy i pracowników określa Regulamin pracy Nowodworskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dworze Mazowieckim wprowadzony w życie Zarządzeniem Dyrektora zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 20 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa oraz postanowienia Statutu NOSiR zatwierdzonego przez Radę Miejską Nowego Dworu Mazowieckiego. 21 Zmian w Regulaminie Organizacyjnym dokonuje Dyrektor NOSiR. 12

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie, zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r.

Burmistrz Miasta Czeladź. z dnia 7 listopada 2012r. Zarządzenie Nr 247/2012 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 7 listopada 2012r. w sprawie : zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi Na podstawie art. 30 ust

Bardziej szczegółowo

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 8/2012 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi z dnia 07.11.2012r. REGULAMIN O R G A N I Z A C YJ N Y Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Czeladzi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW. Rozdział 1 Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA 417/2016 PREZYDENTA TCZEWA z dnia 27.12.2016 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH GMINY MIEJSKIEJ TCZEW Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR VI/247/12 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 maja 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR VI/247/12 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 maja 2012 roku ZARZĄDZENIE NR VI/247/12 BURMISTRZA MIASTA LUBARTÓW z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubartowie. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie Dział I Postanowienia ogólne Regulamin organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zabierzowie, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa

Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Regulamin Organizacyjny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa, zwane dalej Centrum, działa na podstawie obowiązujących przepisów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4686/2014

Zarządzenie Nr 4686/2014 Zarządzenie Nr 4686/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 14 lipca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Płocku. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE Załącznik do zarządzenia Nr 7a Dyrektora ZEASiPG z dnia 02.05.2005r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU EKONOMICZNO ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI GMINNYCH W OŚWIĘCIMIU Z SIEDZIBĄ W BRZEZINCE I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia r. MIEJSKIEGO OŚRODKA

Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia r. MIEJSKIEGO OŚRODKA Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2012 Burmistrza Miasta Lubań z dnia 13.01.2012 r. R EGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBANIU 1 2 Alimentacyjnych i Dodatków Mieszkaniowych 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu REGULAMIN ORGANIZACYJNY Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu Załącznik do Zarządzenia 36/2011 kierownika DDPS z dnia 09 września 2011 roku Rozdział I - Postanowienia ogólne 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO. z dnia 25 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR 62.95.2016 ZARZĄDU POWIATU LESKIEGO z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego samorządowej jednostki organizacyjnej Powiatowe Centrum Usług Wspólnych w Lesku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2013 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2016 Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Ożarowicach REGULAMIN ORGANIZACYJNY Ośrodka Pomocy Społecznej w OŻAROWICACH Postanowienia ogólne. 1 Ośrodek Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

STATUT Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały nr 466/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. 1.

STATUT Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały nr 466/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. 1. STATUT Toruńskiego Centrum Usług Wspólnych POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały nr 466/16 Rady Miasta Torunia z dnia 24 listopada 2016 r. 1. Toruńskie Centrum Usług Wspólnych, zwane dalej Centrum

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach. Przepisy ogólne Załącznik do zarządzenia nr 22/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka kultury i Sportu w Pyskowicach z dnia 03.12.2014 r. Regulamin Organizacyjny Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Pyskowicach Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BRODACH Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach, zwany dalej regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.2.2017 Burmistrza Tłuszcza z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W TŁUSZCZU Tłuszcz, styczeń 2017 R o z d z i a ł I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 z dnia 7 listopada 2014 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 2463/523/14 w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012 Rady Miejskiej Mikołowa z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku

ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku ZARZĄDZENIE NR 152/05 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2005 roku w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. Na podstawie 8 ust. 9 Statutu Centrum Sportu i

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU Z a t w i e r d z a m Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Radom, dnia 15 marca 2009r. STRUKTURA WEWNĘTRZNA I ZAKRES DZIAŁANIA DZIAŁU KSIĘGOWOŚCI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RADOMIU

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wojkowicach,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Ośrodka Kultury i Rekreacji w Pakosławiu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Ośrodek Kultury i Rekreacji w Pakosławiu jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2012 Kierownika MGOPS w Wieluniu z dnia 02.07.2012 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wieluniu Rozdział 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały Nr 85 /2015 Zarządu Powiatu Białostockiego z dnia 30 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Bukowisko

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/123/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 1 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XVII/123/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 1 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XVII/123/16 RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY z dnia 1 grudnia 2016 r. w sprawie likwidacji Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Oświaty w Chełmży oraz utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Uchwały nr 82/378/2016 Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko- Kozielskiego z dnia 27.12.2016r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH w Kędzierzynie Koźlu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/370/14 RADY GMINY BISKUPICE. z dnia 26 lutego 2014 r.

Kraków, dnia 17 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/370/14 RADY GMINY BISKUPICE. z dnia 26 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 1562 UCHWAŁA NR LI/370/14 RADY GMINY BISKUPICE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/85/07 Rady Gminy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy.

I. Postanowienia Ogólne. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową rozliczającą się z budżetu gminy. I. Postanowienia Ogólne 1 Regulamin organizacyjny zwany dalej Regulaminem określa organizację, wewnętrzną strukturę oraz zakres działania Ośrodka Edukacji w Bieruniu. Ośrodek Edukacji jest jednostką budżetową

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERUSZOWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERUSZOWIE. Rozdział 1. Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2017 Kierownika MGOPS w Wieruszowie z dnia 3 kwietnia 2017 REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKO- GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W WIERUSZOWIE Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2012 r. Zarządzenie Nr 799/ZiSS/2012 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Żłobków Miejskich w Słupsku Na podstawie: art. 12 i art. 21

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU Zał. do Uchwały Nr 18-80/2015 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 12 maja 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO OŚRODKA EKONOMICZNEGO W KRAŚNIKU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4/2015 z dnia 30.04.2015 r. Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzierżoniowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DZIERŻONIOWIE Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie

Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie Regulamin Organizacyjny Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie I. Postanowienia ogólne 1. Podstawą prawną Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie, zwanej dalej Biblioteką

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL

STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/75/11 Rady Miejskiej w Koniecpolu z dnia 10 listopada 2011 r. STATUT ZESPOŁU EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ MIASTA I GMINY KONIECPOL Rozdział I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Wprowadzam regulamin organizacyjny Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie Nr 2/II/2015 Dyrektora Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W MIASTKU 1 Załącznik do Zarządzenia nr 4/V/2009 Burmistrz Miastka z dnia14 stycznia REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 marca 2011r.

ZARZĄDZENIE Nr Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych. z dnia 31 marca 2011r. ZARZĄDZENIE Nr 1.2011 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych z dnia 31 marca 2011r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dubiczach Cerkiewnych.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/132/2016 RADY GMINY PCIM. z dnia 14 listopada 2016 roku

Kraków, dnia 22 listopada 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/132/2016 RADY GMINY PCIM. z dnia 14 listopada 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 22 listopada 2016 r. Poz. 6655 UCHWAŁA NR XXIV/132/2016 RADY GMINY PCIM z dnia 14 listopada 2016 roku w sprawie: nadania nowego statutu Zakładowi

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Kultury Gminy Psary Postanowienia ogólne 1 Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary jako samorządowa instytucja kultury działa na podstawie: 1. Ustawy z dnia 25 października

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO TEATRU LALKI I AKTORA ATENEUM W KATOWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO TEATRU LALKI I AKTORA ATENEUM W KATOWICACH REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚLĄSKIEGO TEATRU LALKI I AKTORA ATENEUM W KATOWICACH I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny określa strukturę wewnętrzną oraz zakres działania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zespołu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 8 ust. 5 statutu Miejskiego Zespołu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne 1. Miejski Zespół Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA z

ZARZĄDZENIE NR 2/2015 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA z DR.011.2.2015 ZARZĄDZENIE NR 2/2015 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY KRAKÓW-NOWA HUTA z 11.03.2015 w sprawie: wprowadzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Kultury Kraków Nowa Huta wprowadzonego zarządzeniem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW. z dnia 21 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXII/185/16 RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW z dnia 21 października 2016 r. w sprawie zmiany nazwy, zadań i statutu Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Na podstawie

Bardziej szczegółowo

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu

S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu Załącznik do Uchwały Nr XXIX/267/2016 Rady Miasta Nowy Targ z dnia 7 listopada 2016 r. S T A U T Miejskiego Centrum Usług Wspólnych w Nowym Targu I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Miejskie Centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych REGULAMIN ORGANIZACYJNY Akademickiego Ośrodka Inicjatyw Artystycznych Rozdział I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin organizacyjny określa organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania poszczególnych komórek

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kosakowskiego Centrum Kultury

Regulamin organizacyjny Kosakowskiego Centrum Kultury Regulamin organizacyjny Kosakowskiego Centrum Kultury Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin określa organizację wewnętrzną Kosakowskiego Centrum Kultury. 2 1. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o KCK

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA W TURKU Załącznik do zarządzenia Nr 2/2014 Dyrektora Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Turku z dnia 12.03.2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. WŁODZIMIERZA PIETRZAKA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku

ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku ZARZĄDZENIE nr 1/10 Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie z dnia 15 stycznia 2010 roku w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Centrum Kultury i Sportu w Postominie Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 167/05 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 30.12.2005r. R e g u l a m i n O r g a n i z a c y j n y G m i n n e g o Z a k ł a d u K o m u n a l n e g o w P a w ł o w i c a c h

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r.

Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r. Załącznik do uchwały Nr 2315/100/11 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 25 października 2011 r. Regulamin Organizacyjny Mazowieckiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Ostrołęce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Spis treści Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11 z dnia 10.09.2012 r. Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w Konstancinie - Jeziornie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Spis treści Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU REGULAMIN ORGANIZACYJNY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 11 W RADOMIU SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne ROZDZIAŁ II Zasady kierowania przedszkolem ROZDZIAŁ III Organizacja przedszkola ROZDZIAŁ IV

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych. Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Rozdział I I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych jest jednostką organizacyjną Gminy Góra Kalwaria w dalszych rozdziałach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1406/147/2013 z dnia 27 marca 2013 roku w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie Na podstawie 6 Uchwały Nr XVIII/347/2012

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie

REGULAMIN ORGANIZACYJNY. Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie REGULAMIN ORGANIZACYJNY Centrum Administracyjnego do Obsługi Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych w Rzeszowie Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Załącznik do Zarządzenia nr OI.120.0022.2015 Wójta Gminy Pawłowice z dnia 22.05.2015 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZAKŁADU WODOCIĄGÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia r. nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku. Projekt z dnia 17 października 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2016 r. w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r.

Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI. z dnia 21 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 19 stycznia 2017 r. Poz. 574 UCHWAŁA NR XIX /116/ 2016 RADY MIASTA I GMINY KOSÓW LACKI z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie wspólnej obsługi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią, dnia 14 września 2017r. str. 1 REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 z dnia 10 marca 2014r. Regulamin Organizacyjny Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół Gminy i Miasta w Odolanowie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Załącznik do Uchwały Nr Rady Gminy Lesznowola z dnia. STATUT ZESPOŁU OBSŁUGI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W LESZNOWOLI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. 1. Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Lesznowoli z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Jeleniej Górze zwany dalej Ośrodkiem", działa na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBAŃ. z dnia r. Projekt z dnia 17 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA LUBAŃ z dnia... 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej "Centrum Usług Wspólnych Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LEŚNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W LEŚNICY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LEŚNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W LEŚNICY Załącznik do zarządzenia Nr 13B/2000 Dyrektora LOKiR w Leśnicy z dnia 14.08.2000 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LEŚNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI W LEŚNICY ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach

Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Regulamin Organizacyjny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ziębicach Rozdział I Postanowienia Ogólne 1 Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ziębicach jest samodzielną jednostką organizacyjną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego w Pilicy z dnia 25.03.2013 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół w Pilicy Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r.

Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU. z dnia 24 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 29 października 2012 r. Poz. 5355 UCHWAŁA NR XXIV/174/2012 RADY MIEJSKIEJ W WOJNICZU z dnia 24 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r.

Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. Zarządzenie nr 293/08 Burmistrza Czerska z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czersku Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Rozdział I Postanowienia ogólne

Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Powiatu Wrocławskiego z dnia Regulamin Organizacyjny Powiatowego Centrum Usług Społecznych w Kątach Wrocławskich Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 3/2009 z dnia 31.07.2009r. Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kętrzynie REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO 1. 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/55/15 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 15 września 2015 roku. Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/55/15 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 15 września 2015 roku. Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 27/55/15 Zarządu Powiatu w Świdwinie z dnia 15 września 2015 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Powiatowego Urzędu Pracy w Świdwinie 1 SPIS TREŚĆI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 marca 2018 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU. z dnia 22 marca 2018 r. UCHWAŁA NR XLII/289/2018 RADY MIEJSKIEJ W WĄGROWCU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych w Wągrowcu oraz nadania jej statutu Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu

Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu I. Postanowienia ogólne Regulamin Organizacyjny Miejskiego Zarządu Obiektów Służby Zdrowia w Kaliszu, zwanego dalej Zakładem

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny Regulamin organizacyjny Bystrzyckiego Centrum Kultury Fizycznej w Bystrzycy Kłodzkiej Regulamin zawiera: ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ROZDZIAŁ II. ORGANIZACJA BYSTRZYCKIEGO CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r.

Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. Uchwała nr 4830/14 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie: zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Orkiestry Kameralnej Polskiego Radia Amadeus Na podstawie art. 13 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku

Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Uchwała Nr VII/48/2011 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 14 kwietnia 2011 r. W sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Kluczborku Na podstawie art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W DOMANIEWICACH

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W DOMANIEWICACH Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017 Kierownika GZEAS z dnia 2 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO ZESPOŁU EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJNEGO SZKÓŁ W DOMANIEWICACH Domaniewice, styczeń 2017r. ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM. z dnia 11 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 grudnia 2015 r. Poz. 8161 UCHWAŁA NR X/80/2015 RADY GMINY W KSIĄŻU WIELKIM z dnia 11 grudnia 2015 roku w sprawie utworzenia centrum Usług Wspólnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 6/2015 z dnia 1 września 2015r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KONINIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 16 listopada 2016 r. Poz. 4754 UCHWAŁA NR XXVIII/134/2016 RADY GMINY DALIKÓW z dnia 27 października 2016 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna

Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim. I. Postanowienia ogólne. II. Struktura organizacyjna Regulamin organizacyjny Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim I. Postanowienia ogólne 1. Regulamin organizacyjny określa strukturę Kamieńskiego Domu Kultury w Kamieniu Pomorskim, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU

STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Załącznik do Uchwały Nr.. Rady Gminy Czerwonak z dnia. 2016 roku STATUT SAMORZĄDOWEJ ADMINISTRACJI PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W CZERWONAKU Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Samorządowa Administracja Placówek

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie

Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie w sprawie regulaminu organizacyjnego Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Regulamin Organizacyjny Zespołu Ośrodków Wsparcia w Lublinie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Regulamin organizacyjny Zespołu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/278/18 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 13 listopada 2018 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/278/18 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE. z dnia 13 listopada 2018 r. UCHWAŁA NR XLVIII/278/18 RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Centrum Usług Wspólnych Gminy Dobrzyniewo Duże oraz nadanie jej statutu Na

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje:

Na podstawie 8 Statutu Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego w Tarnobrzegu zarządzam, co następuje: ZARZĄDZENIE Nr 1/2013 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚWIATOWEGO ZESPOŁU EKONOMICZNEGO W Tarnobrzegu z dnia 02 kwietnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego Oświatowego Zespołu Ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach

Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach 1 ROZDZIAŁ - I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Niegosławicach, zwany dalej Regulaminem, określa:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY. ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 1/06 Dyrektora Centrum Integracji Społecznej w Bydgoszczy z dnia 14 marca 2006 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W BYDGOSZCZY ROZDZIAŁ I Przepisy ogólne.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE. I. Postanowienia wstępne Załącznik do uchwały Nr CCLXX/5559/2014 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 16 września 2014 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY LUBELSKIEGO CENTRUM KONFERENCYJNEGO W LUBLINIE I. Postanowienia wstępne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r.

Zarządzenie z dnia 15 grudnia 2011r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim ul. Namysłowska 28*46-081 Dobrzeń Wielki* tel./fax (77) 4032550 e-mail: dobrzen@dobrzwielki.pl GOPS.101.1010-1.21.2011 Zarządzenie z dnia 15 grudnia

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy.

Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. Struktura organizacyjna Centrum Integracji Społecznej, podział zadań i kompetencji poszczególnych stanowisk pracy. 1. Strukturę organizacyjną tworzą: 1 Kierownik Główny księgowy Specjalista ds. marketingu,

Bardziej szczegółowo

Statut Centrum Usług Wspólnych w Mławie

Statut Centrum Usług Wspólnych w Mławie Statut Centrum Usług Wspólnych w Mławie Załącznik do Uchwały Nr XXIII/282/2016 Rady Miasta Mława z dnia 25 października 2016 r. 1 1. Centrum Usług Wspólnych w Mławie zwane dalej Centrum jest jednostką

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu. Rozdział I. Podstawa prawna. Rozdział II Postanowienia ogólne. REGULAMIN ORGANIZACYJNY Biura Wystaw Artystycznych w Sieradzu Rozdział I Podstawa prawna 1 1. Biuro Wystaw Artystycznych w Sieradzu działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje:

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie. Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: REGULAMIN ORGANIZACYJNY Miejskiego Zarządu Żłobków w Rzeszowie Na podstawie 13 ust. 2 statutu Miejskiego Zarządu Żłobków, stanowi się, co następuje: I. Postanowienia ogólne Miejski Zarząd Żłobków jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE REGULAMIN ORGANIZACYJNY POWIATOWEJ INSTYTUCJI KULTURY W LEGIONOWIE I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 1. Regulamin Powiatowej Instytucji Kultury w Legionowie, zwany dalej regulaminem określa organizację wewnętrzną

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE. z dnia 10 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR 166/IX/2015 RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KRAPKOWICACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KRAPKOWICACH ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia nr 1/2017 Dyrektora Gminnego Centrum Usług Wspólnych w Krapkowicach z dnia 02 stycznia 2017 r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY GMINNEGO CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH W KRAPKOWICACH ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku

UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku UCHWAŁA Nr 365/XXIX/2008 Rady Miejskiej w Lubaczowie z dnia 26 listopada 2008 roku w sprawie zmiany nazwy jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Lubaczów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo