Poznañ, dnia 12 sierpnia 2003 r. UCHWA Y RAD GMIN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Poznañ, dnia 12 sierpnia 2003 r. UCHWA Y RAD GMIN"

Transkrypt

1 DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 137 Poznañ, dnia 12 sierpnia 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 2568 nr VIII/59/2003 Rady Gminy w Komornikach z dnia 22 kwietnia 2003 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Komorniki w zakresie wprowadzenia linii wielotorowej po trasie istniej¹cej linii elektroenergetycznej 220 kv etapami ETAP III we wsi êczyca nr IX/60/2003 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiñ w miejscowoœci Piechanin nr IX/61/2003 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiñ w miejscowoœci Piechanin nr IX/62/2003 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 29 maja 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Czempiñ w miejscowoœci Piechanin nr 93/XI/03 Rady Miejskiej w Œremie z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów po³o onych w gminie Œrem nr VIII/49/03 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w rejonie ulicy Powstañców Wielkopolskich w Szamotu³ach ze zmian¹ miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu³y nr VIII/50/03 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany w miejscowych planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta Szamotu³y i gminy Szamotu³y na gruntach wsi Mutowo nr VIII/51/03 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 3 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu³y w miejscowoœci Jastrowo-Ostrolesie nr 78/XI/2003 Rady Gminy Czerwonak z dnia 12 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzia³ki nr 196/24 w Kozieg³owach nr XIII/102/2003 Rady Miejskiej w Obornikach z dnia 25 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze dzia³ki o numerze ewidencyjnym 140 w miejscowoœci D¹brówka Leœna, gmina Oborniki nr VI/55/2003 Rady Miejskiej w Opalenicy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Opalenica nr VIII/74/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów dzia³alnoœci gospodarczej przy ulicy Poznañskiej w Pniewach nr VIII/75/03 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy zagrodowej, po³o onego w Nojewie, dzia³ki numer 328, gmina Pniewy nr IX/55/03 Rady Miasta i Gminy Szamotu³y z dnia 26 czerwca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Jastrowie wraz ze zmian¹ w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Szamotu³y nr IX/67/2003 Rady Miejskiej w Nowym Tomyœlu z dnia 27 czerwca 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego z³o a gazu ziemnego Paproæ W oœrodek KGZ Paproæ W, - odwierty: P-17, P-18, P-19, P-21, P-24, P-26, P-27, P-29, - obiekty liniowe nr X-53/2003 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 lipca 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze czêœci dzia³ki o numerze ewidencyjnym 126 we wsi Mieœciska

2 Województwa Wielkopolskiego Nr UCHWA A Nr X/53/2003 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 2 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze czêœci dzia³ki o nr ewid. 126 we wsi Mieœciska Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591) oraz art. 10, ust. 3 i. art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (jednolity tekst z 1999 r. Dz.U. Nr 15, poz. 139 z póÿn. zm.) Rada Gminy Duszniki uchwala, co nastêpuje: Uchwala siê miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze czêœci dzia³ki o nr ewid. 126 we wsi Mieœciska. 2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, s¹ ustalenia bêd¹ce treœci¹ niniejszej uchwa³y. 3. Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y. ROZDZIA I Ustalenia ogólne 2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o: 1) planie - nale y przez to rozumieæ ustalenia planu, o których mowa w 1, ust. 2 uchwa³y, o ile z treœci przepisu nie wynika inaczej, 2) uchwale - nale y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Gminy Duszniki, o ile z treœci przepisu nie wynika inaczej, 3) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale y przez to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 4) rysunku planu - nale y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, 5) przeznaczeniu podstawowym - nale y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa aæ na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi, 6) funkcji terenu - synonim przeznaczenia podstawowego, 7) przeznaczeniu dopuszczalnym - nale y przez to rozumieæ rodzaje przeznaczenia inne ni podstawowe, które uzupe³niaj¹ lub wzbogacaj¹ przeznaczenie podstawowe, 8) funkcji dopuszczalnej - synonim przeznaczenia dopuszczalnego, 9) terenie - nale y przez to rozumieæ obszar o okreœlonym rodzaju przeznaczenia podstawowego, wyznaczony na rysunku planu liniami rozgraniczaj¹cymi, 10) linii zabudowy - nale y przez to rozumieæ liniê jak¹ tworz¹ lica œcian budynków, 11) wskaÿniku intensywnoœci zabudowy - nale y przez to rozumieæ stosunek powierzchni zainwestowanej do powierzchni terenu, wyra ony w procentach, 12) dzia³alnoœci gospodarczej - nale y przez to rozumieæ dzia- ³alnoœæ produkcyjn¹, us³ugow¹ handlow¹, okreœlon¹ w przepisach odrêbnych i szczególnych, 13) uci¹ liwoœci dla œrodowiska - nale y przez to rozumieæ zjawiska fizyczne lub stany utrudniaj¹ce ycie albo dokuczliwe dla otaczaj¹cego œrodowiska, a zw³aszcza ha³as, wibracje, zanieczyszczenie powietrza, gleby, wody i zanieczyszczenie odpadami. 3. U yte w planie okreœlenia i nazewnictwo zosta³o zdefiniowane miêdzy innymi w nastêpuj¹cych przepisach szczególnych i odrêbnych: 1) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 1985 r. Nr 14, poz. 60, z póÿn.zm.), 2) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z póÿn. zm.), 3) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Œrodowiska, (Dz.U. Nr 62, poz. 627), 4) ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o dostêpie do informacji o œrodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. Nr 109, poz z póÿn. zm.), 5) ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leœnych (Dz. U z 1995 r. Nr 16, poz. 78, z póÿn. zm.), 6) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z póÿn. zm.), 7) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628), 8) rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. Nr 15, poz. 140), 9) rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 43, poz. 430), 10) rozporz¹dzenie Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie okreœlenia rodzajów inwestycji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ

3 Województwa Wielkopolskiego Nr stan œrodowiska oraz wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na œrodowisko tych inwestycji (Dz.U. Nr 93, poz. 589), 11) rozporz¹dzenie Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych i Leœnictwa z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie wymagañ, jakim powinny odpowiadaæ oceny oddzia³ywania na œrodowisko inwestycji nie zaliczonych do inwestycji szczególnie szkodliwych dla œrodowiska i zdrowia ludzi albo mog¹cych pogorszyæ stan œrodowiska, obiektów oraz robót zmieniaj¹cych stosunki wodne. (Dz.U. Nr 93, poz. 590), 12) ustawa z dnia 13. wrzeœnia 1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach (Dz.U. z 1996 r. Nr 132 poz. 622, z póÿn. zm.). 4. Przedmiot i zakres planu. 1. Przedmiotem planu jest ustalenie przeznaczenia i zasad zagospodarowania terenu na obszarze objêtym planem. 2. Zakres planu wynika z uchwa³y Nr XLVI-298/2002 z dnia 18 wrzeœnia 2002 r. Rady Gminy Duszniki o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze czêœci dzia³ki o nr ewid. 126 i powierzchni oko³o 2,8 ha we wsi Mieœciska. Zgodnie z wy ej wymienion¹ uchwa³¹, planem ustala siê: 1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny o ró nych funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania, 2) linie rozgraniczaj¹ce ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi, 3) tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczaj¹ce te tereny, 4) zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury, 5) lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a tak e maksymalne lub minimalne wskaÿniki intensywnoœci zabudowy, 6) zasady i warunki podzia³u terenów na dzia³ki budowlane, 7) szczególne warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikaj¹ce z potrzeb ochrony œrodowiska przyrodniczego i kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych. ROZDZIA II Ustalenia szczegó³owe planu Obszar objêty planem. 1) Planem objêto obszar o ca³kowitej powierzchni oko³o 2,5 ha. 2) Obszar, o którym mowa w pkt 1, po³o ony jest we wsi Mieœciska obejmuj¹cy czêœæ dzia³ki o nr ewid Granice obszaru objêtego planem. Granice obszaru objêtego planem przedstawiono na rysunku planu Ustalenie przeznaczenia terenów oraz linii rozgraniczaj¹cych tereny o ró nych funkcjach lub ró nych zasadach zagospodarowania. 1) Na obszarze objêtym planem ustala siê przeznaczenie podstawowe: a) teren zabudowy mieszkaniowej oznaczony na rysunku planu symbolem MN, b) droga gminna lokalna oznaczona na rysunku planu symbolem KGL, c) drogi dojazdowe wewnêtrzne oznaczone na rysunku planu symbolem KDw. 2) Liniê rozgraniczaj¹c¹ tereny o ró nych funkcjach lub ró - nych zasadach zagospodarowania stanowi linia ci¹g³a na rysunku planu. 2. Linie rozgraniczaj¹ce drogi wewnêtrzne oraz drogi publiczne wraz z urz¹dzeniami pomocniczymi. 1) Linie rozgraniczaj¹ce dróg publicznych i wewnêtrznych przedstawiono na rysunku planu. 2) Na obszarze objêtym planem ustala siê: a) obs³ugê komunikacyjn¹, terenu objêtego zmian¹, z istniej¹cej drogi gminnej lokalnej KGL, b) drogi dojazdowej oznaczonej na rysunku planu KDw dla której ustala siê: - szerokoœæ w liniach rozgraniczaj¹cych: 10 m, zgodnie z rysunkiem planu, - min. szerokoœæ jezdni: 6 m, - przy projektowaniu oraz realizacji nawierzchni zachowaæ spadki pod³u ne i poprzeczne w oparciu o przepisy odrêbne i szczególne, a tak e Polskie Normy, - zapewnienie ci¹g³oœci odwodnienia zjazdu wzd³u ulicy, - dopuszcza siê realizacjê, w liniach rozgraniczaj¹cych ulicy, chodnika o szerokoœci 2,0 m. 3. Tereny przeznaczone dla realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczaj¹ce te tereny. Na terenie objêtym planem wydziela siê drogi dojazdowe wewnêtrzne, oznaczone na rysunku planu symbolem KDw. Linie rozgraniczaj¹ce drogi stanowi¹ linie rozgraniczaj¹ce terenów dla realizacji drogi wewnêtrznej obs³uguj¹cej przyleg³e dzia³ki wzd³u jej przebiegu i prowadzenia infrastruktury. 4. Zasady obs³ugi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie rozgraniczaj¹ce tereny tej infrastruktury. Ustala siê realizacjê infrastruktury technicznej w liniach rozgraniczaj¹cych dróg, przy zachowaniu przepisów odrêbnych i szczególnych, Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków:

4 Województwa Wielkopolskiego Nr a) kanalizacja sanitarna: docelowo do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej, dopuszcza siê do czasu realizacji sieci korzystanie ze szczelnych zbiorników bezodp³ywowych, b) kanalizacja deszczowa: ustala siê powierzchniowe odprowadzenie wód deszczowych, docelowo do sieci kanalizacji gminnej, zakazuje siê powierzchniowego odprowadzania wód deszczowych poza granice nieruchomoœci, c) zaopatrzenie w wodê, w tym do celów przeciwpo arowych: z istniej¹cej gminnej sieci wodoci¹gowej na warunkach okreœlonych przez dysponenta sieci, d) urz¹dzenia elektroenergetyczne: z istniej¹cej sieci elektroenergetycznej i po pod³¹czeniu, do postulowanej stacji elektroenergetycznej w obszarze dzia³ki na warunkach okreœlonych przez w³aœciwego dysponenta sieci elektroenergetycznej, e) zasilanie w gaz - planuje siê zasilanie w gaz poprzez rozbudowê sieci gminnej, f) gospodarka cieplna - do celów grzewczych dopuszcza siê stosowanie paliw sta³ych przy wykorzystaniu kot³ów niskoemisyjnych oraz alternatywnych rozwi¹zañ ekologicznych, g) inne elementy uzbrojenia: na warunkach okreœlonych w przepisach odrêbnych i szczególnych. 5. Lokalne warunki, zasady i standardy kszta³towania zabudowy oraz urz¹dzania terenu, w tym linie zabudowy i gabaryty obiektów, a tak e maksymalne i minimalne wskaÿniki intensywnoœci zabudowy. 1) Na terenie oznaczonym symbolem MN, zabudowê nale y kszta³towaæ w sposób zapewniaj¹cy zachowanie przepisów odrêbnych i szczególnych, Polskich Norm oraz nastêpuj¹cych warunków: a) budynki mieszkalne wolno stoj¹ce do wysokoœci II kondygnacji wraz z poddaszem u ytkowym, b) dach spadzisty dwu lub wielospadowy o k¹cie nachylenia od 20-45, pokrycie z dachówki lub materia³ów dachówko-podobnych, c) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy: 5 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych KDw, d) ustala siê nieprzekraczaln¹ liniê zabudowy: 7 m od linii rozgraniczaj¹cych dróg dojazdowych KGL, e) wskaÿnik intensywnoœci zabudowy: do 35% powierzchni dzia³ki, min. 100 m 2 pod warunkiem nie przekroczenia wskaÿnika, f) dopuszcza siê realizacjê gara y wbudowanych lub przybudowanych do budynku mieszkalnego, g) dopuszcza siê realizacjê gara y jako budynków wolnostoj¹cych w strefach zabudowy danego obszaru, w sposób nie koliduj¹cy dla u ytkowników terenów s¹siednich, h) powierzchnia zabudowy gara y wolnostoj¹cych mo e wynosiæ maksymalnie 40 m 2, o wysokoœci pomieszczenia nie wiêkszej ni 2,5 m, i) posadowienie budynku nie wiêcej ni 1,0 m nad poziom terenu, j) zrealizowanie podpiwniczenia uzale nione jest od badañ gruntowo-wodnnych wykonanych w trybie przygotowania projektu budowlanego przed uzyskaniem pozwolenia na budowê. 6. Zasady i warunki podzia³u terenu na dzia³ki budowlane. 1) Na obszarze objêtym planem ustala siê podzia³y zgodnie z rysunkiem planu. 2) Dopuszcza siê, o ile zajdzie taka potrzeba, ³¹czenie dzia³ek i realizacjê na nich jednego budynku mieszkalnego, pod warunkiem, e bêd¹ zachowane warunki okreœlone w przepisach szczególnych i odrêbnych oraz ustalenia planu. 7. Szczególne warunki zagospodarowania terenu, w tym zakaz zabudowy, wynikaj¹cy z potrzeb ochrony œrodowiska przyrodniczego i kulturowego, prawid³owego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych. 1) Obs³ugê komunikacyjn¹: ustala siê z istniej¹cej drogi gminnej lokalnej KGL i nowoprojektowanej drogi dojazdowej wewnêtrznej KDw, przy czym dla zjazdu ustala siê: a) w³¹czenie z dróg pod k¹tem prostym lub zbli onym do prostego, b) zachowanie minimalnych, przewidzianych w przepisach szerokoœci utwardzonych zjazdów, c) zapewnienie ci¹g³oœci odwodnienia zjazdów wzd³u drogi. 2) Na ca³ym obszarze planu ustala siê wyposa anie nieruchomoœci w urz¹dzenia s³u ¹ce do gromadzenia odpadów komunalnych, unieszkodliwianie lub usuwanie wszelkiego rodzaju odpadów z terenu nieruchomoœci winno odbywaæ siê na zasadach okreœlonych w przepisach odrêbnych i szczególnych. 3) Nale y zapobiegaæ i przeciwdzia³aæ zmianom powierzchni ziemi. W tym celu nale y nie dopuszczaæ do niszczenia lub uszkadzania powierzchni ziemi, gleby i rzeÿby terenu, przez niekorzystne przekszta³canie ich budowy oraz niew³aœciwe sk³adowanie odpadów i odprowadzanie œcieków. 4) Zakazuje siê: a) na terenach objêtych planem budowy budynków inwentarskich, b) prowadzenia prac trwale naruszaj¹cych panuj¹ce na obszarze objêtym planem i w jego s¹siedztwie stosunki gruntowo-wodne, c) lokalizacji inwestycji i obiektów szkodliwych dla œrodowiska oraz inwestycji zaliczanych do mog¹cych pogorszyæ stan œrodowiska, wymienianych w przepisach szczególnych i odrêbnych.

5 Województwa Wielkopolskiego Nr Za³¹cznik do uchwa³y Nr X/53/2003 Rady Gminy Duszniki z dnia 2 lipca 2003 r.

6 Województwa Wielkopolskiego Nr , 2584 ROZDZIA III Przepisy koñcowe 7. Plan zachowuje wa noœæ, jeœli: 1. Nast¹pi zmiana lub nowelizacja któregokolwiek z wymienionych w 3 przepisów odrêbnych lub szczególnych, chyba e z ich treœci bêdzie wynika³ obowi¹zek dokonania zmiany planu. 2. Nast¹pi zmiana wymienionych w planie numerów ewidencyjnych dzia³ek. 8. Z dniem wejœcia w ycie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej na obszarze czêœci dzia³ki 126 we wsi Mieœciska, traci moc miejscowy plan ogólny zagospodarowania przestrzennego gminy Duszniki w czêœci objêtej niniejszym planem. 9. Ustala siê stawkê procentow¹, s³u ¹c¹ naliczeniu jednorazowej op³aty od wzrostu wartoœci nieruchomoœci, o której mowa w art. 36 ust. 3 ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym w wysokoœci 10%. 10. Wykonanie uchwa³y powierza siê Wójtowi Gminy Duszniki. 11. Uchwa³a wchodzi w ycie po up³ywie 14 dni od dnia og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy Rady ( ) Gracjan Skórnicki 2584 UCHWA A Nr IX/73/2003 RADY GMINY ROKIETNICA z dnia 14 lipca 2003 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Kiekrz, rejon ulicy Ptasiej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, Dz.U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 214 poz. 1806) oraz art. 26 ustawy z dnia lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 1999 r. Nr 15 poz. 139, Nr 41 poz. 412, Nr 111 poz. 1279, Dz.U. z 2000 r. Nr 109 poz. 1157, Nr 120 poz. 1268, Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 14 poz. 124, Nr 100 poz. 1085, Nr 115 poz. 1229, Nr 154 poz. 1804, Dz.U. z 2002 r. Nr 113 poz. 984, Nr 130 poz. 1112, Nr 25 poz. 253) w zwi¹zku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717), Rada Gminy Rokietnica uchwala, co nastêpuje: Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w miejscowoœci Kiekrz, rejon ulicy Ptasiej tereny przeznaczone pod zabudowê mieszkaniow¹ jednorodzinn¹. 2. Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w ust. 1, s¹ ustalenia bêd¹ce treœci¹ niniejszej uchwa³y. 3. Integraln¹ czêœci¹ planu jest rysunek planu, stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y. ROZDZIA I Ustalenia ogólne 2. Ilekroæ w dalszych przepisach niniejszej uchwa³y jest mowa o: 1) planie - nale y przez to rozumieæ ustalenia planu, o których mowa w 1, ust. 2 uchwa³y, o ile z treœci przepisu nie wynika inaczej, 2) uchwale - nale y przez to rozumieæ niniejsz¹ uchwa³ê Rady Gminy Rokietnica, o ile z treœci przepisu nie wynika inaczej, 3) przepisach szczególnych i odrêbnych - nale y przez to rozumieæ przepisy ustaw wraz z aktami wykonawczymi, 4) rysunku planu - nale y przez to rozumieæ rysunek planu na mapie w skali 1:1000 stanowi¹cy za³¹cznik graficzny do niniejszej uchwa³y, 5) przeznaczeniu podstawowym - nale y przez to rozumieæ takie przeznaczenie, które powinno przewa aæ na danym obszarze, wyznaczonym liniami rozgraniczaj¹cymi, 6) funkcji terenu - synonim przeznaczenia podstawowego,

Poznañ, dnia 1 sierpnia 2003 r. ROZPORZ DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO UCHWA Y RAD GMIN

Poznañ, dnia 1 sierpnia 2003 r. ROZPORZ DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO UCHWA Y RAD GMIN DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 131 Poznañ, dnia 1 sierpnia 2003 r. TREŒÆ Poz.: ROZPORZ DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 2456 nr 32/03 z dnia 22 lipca 2003 roku w sprawie zaliczenia gminy

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 2 kwietnia 2003 r. UCHWA Y RAD GMIN

Poznañ, dnia 2 kwietnia 2003 r. UCHWA Y RAD GMIN DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 53 Poznañ, dnia 2 kwietnia 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 987 nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 2 kwietnia 2003 r. UCHWA Y RAD GMIN

Poznañ, dnia 2 kwietnia 2003 r. UCHWA Y RAD GMIN DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 53 Poznañ, dnia 2 kwietnia 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 987 nr III/20/2002 Rady Miejskiej w Poniecu z dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r.

Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. Uchwała Nr XVI/137/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 17 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu usług leśnych w Nojewie, gm. Pniewy. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. nastêpuje: og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy

Dziennik Urzêdowy. nastêpuje: og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy 3447 Poz. 654, 655 654 UCHWA A NR XII/78/2007 RADY GMINY W OSZAKOWICE w sprawie ustalenia górnych stawek op³at za odbiór odpadów komunalnych i wywóz nieczystoœci ciek³ych ponoszonych przez w³aœcicieli

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/264/2001 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 15. lutego 2001r.

Uchwała Nr XXVI/264/2001 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 15. lutego 2001r. Uchwała Nr XXVI/264/2001 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 15. lutego 2001r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Lubocześnicy, gmina Pniewy Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 18 sierpnia 2003 r. ROZPORZ DZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO

Poznañ, dnia 18 sierpnia 2003 r. ROZPORZ DZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 140 Poznañ, dnia 18 sierpnia 2003 r. TREŒÆ Poz.: ROZPORZ DZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 2635 nr 41/2003 z dnia 7 sierpnia 2003 roku w sprawie podjêcia

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr XXVIII/293/2002 RADY GMINY W OSZAKOWICE. z dnia 25 wrzeœnia 2002 r.

UCHWA A Nr XXVIII/293/2002 RADY GMINY W OSZAKOWICE. z dnia 25 wrzeœnia 2002 r. 15614 3945 UCHWA A Nr XXVIII/293/2002 RADY GMINY W OSZAKOWICE z dnia 25 wrzeœnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Grotniki dla czêœci dzia³ki oznaczonej w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich

Dziennik Urzêdowy. wojewódzkim konserwatorem zabytków wszelkich Województwa Wielkopolskiego Nr 107 11254 SPRAWOZDNANIA Z WYKONANIA BUD ETU 2001 sprawozdanie z wykonania bud etu Gminy Kêpno za 2007 rok... 11324 2002 sealizacja Bud etu Gminy Krzemieniowo za 2007 r....

Bardziej szczegółowo

ZWANÊ MIEJSCOWEGO PLANU OGóLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I\AIAST A GLIWICE

ZWANÊ MIEJSCOWEGO PLANU OGóLNEGO ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I\AIAST A GLIWICE l UCHWALA NR XXV /554/2001 RADY l\flejskiej W GLIWICACH z dnia 11 stycznia 2001 r w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice Na podstawie art.18 ust.2 pkt.5

Bardziej szczegółowo

zagospodarowania przestrzennego w obrêbie nieruchomoœci oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, po³o onej

zagospodarowania przestrzennego w obrêbie nieruchomoœci oznaczonej nr geodezyjnym 69/9, po³o onej DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 16 stycznia 2007 r. Nr 4 TREŒÆ Poz.: ROZPORZ DZENIA WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 59 nr 1/07 z dnia 10 stycznia 2007 r. w sprawie ustanowienia planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 3 sierpnia 2007 r. Nr 566 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 3753 Rady Gminy w Kalwarii Zebrzydowskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy. terenie; Postanowienia ogólne

Dziennik Urzêdowy. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy. terenie; Postanowienia ogólne 12442 2185 UCHWA A Nr XXVIII/250/09 RADY MIEJSKIEJ W ZB SZYNIU z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy us³ugowej na dzia³ce o nr ewid. 846

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 182/XXII/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin. z dnia 14 sierpnia 2001 roku

U C H W A Ł A Nr 182/XXII/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin. z dnia 14 sierpnia 2001 roku U C H W A Ł A Nr 182/XXII/2001 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 14 sierpnia 2001 roku w sprawie: zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin dla działki Nr 59/3 położonej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/255/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28. grudnia 2000r.

Uchwała Nr XXV/255/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28. grudnia 2000r. Uchwała Nr XXV/255/2000 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 28. grudnia 2000r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej Osiedle Rycerskie Pniewy. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU:

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO UCHWA A RADY MIASTA HELU: DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIE Gdañsk, dnia 15 stycznia 2003 r. Nr 8 TREŒÆ: Poz.: UCHWA A RADY MIASTA HELU: 77 Nr XLI/295/2002 z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie powo³ania zak³adu bud etowego...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. dóbr kultury wspó³czesnej. przepisów szczególnych. Przepisy ogólne. stosowania bezodp³ywowych zbiorników na gromadzenie

Dziennik Urzêdowy. dóbr kultury wspó³czesnej. przepisów szczególnych. Przepisy ogólne. stosowania bezodp³ywowych zbiorników na gromadzenie 12343 2153 UCHWA A Nr XXIV/172/2009 RADY GMINY W OSZAKOWICE z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy W³oszakowice - fragment miejscowoœci

Bardziej szczegółowo

Poz UCHWA A NR XXXVI/279/01 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 paÿdziernika 2001 r.

Poz UCHWA A NR XXXVI/279/01 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 paÿdziernika 2001 r. 5467 Poz. 1616-1617 UCHWA A NR XXXVI/279/01 Rady Miasta Szczecinek z dnia 30 paÿdziernika 2001 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu WIATRACZNA-I w Szczecinku.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2002r.

Uchwała Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2002r. Uchwała Nr IV/28/2002 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 grudnia 2002r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy siedliskowej na działce nr 90/15 w Zajączkowie, gm. Pniewy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r.

UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 19 stycznia 2006 r. Wielk.2006.36.1003 UCHWAŁA Nr XLVIII/411/2006 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 19 stycznia 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Suchy Las, na terenie części działki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VI / 106 / 03 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 marca 2003 r.

UCHWAŁA Nr VI / 106 / 03 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 marca 2003 r. UCHWAŁA Nr VI / 106 / 03 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna TURASZÓWKA - III Na podstawie art.18 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 82/X/99. RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 21 grudnia 1999 roku

UCHWAŁA NR 82/X/99. RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 21 grudnia 1999 roku UCHWAŁA NR 82/X/99 RADY MIASTA I GMINY GĄBIN z dnia 21 grudnia 1999 roku w sprawie zmiany do planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Gąbin dla działek nr 179/1 i 179/2 Na podstawie art.18

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. kominem. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. nastêpuje: Ustalenia ogólne

Dziennik Urzêdowy. kominem. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Przewodnicz¹cy. nastêpuje: Ustalenia ogólne 5322 Poz. 882, 883 882 UCHWA A Nr XXV/165/2009 RADY GMINY LIPNO w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Lipno Na podstawie art. 18ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust.

Bardziej szczegółowo

6) mo liwoœærealizacji pe³nego lub czêœciowego podpiwniczenia budynków lub mo liwoœæich realizacji bez podpiwniczenia.

6) mo liwoœærealizacji pe³nego lub czêœciowego podpiwniczenia budynków lub mo liwoœæich realizacji bez podpiwniczenia. 6) mo liwoœærealizacji pe³nego lub czêœciowego podpiwniczenia budynków lub mo liwoœæich realizacji bez podpiwniczenia. Rozdzia³ 7 Przepisy szczegó³owe dotycz¹ ce ca³oœci terenów w granicach obszaru objêtych

Bardziej szczegółowo

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych.

Analizowany teren znajduje się poza obszarami stanowisk archeologicznych. A N A L I Z A Uzasadniająca przystąpienie do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ożarów Mazowiecki z częścią wsi Ołtarzew - teren UG/UT i stopnia zgodności przewidywanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 47/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 19 sierpnia 2009r.

UCHWAŁA NR 47/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 19 sierpnia 2009r. UCHWAŁA NR 47/09 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 19 sierpnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w obrębie wsi Skarżyce, w gminie Strzegom. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r.

UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. UCHWAŁA NR XXVII/156/2008 RADY GMINY LEŻAJSK z dnia 19 czerwca 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 6/2002 terenu we wsi Wierzawice. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji

Dziennik Urzêdowy. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji 22777 4443 UCHWA A Nr XX/203/2008 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW z dnia 29 wrzeœnia 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego obejmuj¹cego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/207/01 RADY GMINY KISZKOWO. z dnia 15 listopada 2001 r.

UCHWAŁA NR XXXII/207/01 RADY GMINY KISZKOWO. z dnia 15 listopada 2001 r. UCHWAŁA NR XXXII/207/01 RADY GMINY KISZKOWO z dnia 15 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną w DĄBRÓWCE KOŚCIELNEJ

Bardziej szczegółowo

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania. przestrzennego terenu gminy i miasta Wyszogród. obejmująca obszar części działek o nr ewid.

Zmiana planu ogólnego zagospodarowania. przestrzennego terenu gminy i miasta Wyszogród. obejmująca obszar części działek o nr ewid. BURMISTRZ GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD Zmiana planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego terenu gminy i miasta Wyszogród obejmująca obszar części działek o nr ewid. 265/1 i 266/8 w Wyszogrodzie. Uchwała

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 lutego 2014 r. Poz. 947 UCHWAŁA NR XLV/1063/14 RADY MIASTA KATOWICE w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. krawêdzi jezdni; Przepisy ogólne, Przepisy szczegó³owe. uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Dziennik Urzêdowy. krawêdzi jezdni; Przepisy ogólne, Przepisy szczegó³owe. uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Województwa Wielkopolskiego Nr 135 12666 2246 UCHWA A Nr XLIII/295/09 RADY GMINY DUSZNIKI z dnia 26 maja 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Ceradzu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA. z dnia 30 sierpnia 2002 r.

UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA. z dnia 30 sierpnia 2002 r. 3298 UCHWAŁA RADY GMINY CZERNICA z dnia 30 sierpnia 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie wsi Nadolice Wielkie Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 lutego 2008 r. Nr 134 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA A RADY GMINY: 891 Rady Gminy Igo³omia - Wawrzeñczyce w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Województwa Wielkopolskiego Nr 65 6662 Poz. 1274, 1275 WYDATKI ' 5 1. $ 8 : 8 8 : 3 : : ' = = = 2 3 2 =)66 = = 6 = 5$=(0 1275 UCHWA A Nr XXII/231/2008 RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE z dnia 22 lutego 2008 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Tartacznej. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r.

UCHWAŁA Nr V/24/11 Rady Gminy Lidzbark Warmiński z dnia 24 lutego 2011 r. 741 UCHWAŁA Nr V/24/11 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części wsi Runowo, gmina Lidzbark Warmiński. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 82 Poznañ, dnia 22 maja 2003 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1566 nr VI/49/2003 Rady Gminy Komorniki z dnia 24 lutego 2003 roku w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Poznañ, dnia 9 sierpnia 2002 r. UCHWA Y RAD GMIN

Poznañ, dnia 9 sierpnia 2002 r. UCHWA Y RAD GMIN DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 105 Poznañ, dnia 9 sierpnia 2002 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 2624 nr XLVI/281/2001 Rady Miasta i Gminy Buk z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu Źródło: http://bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/128,uchwala-nr-235.html Wygenerowano: Poniedziałek, 6 lutego 2017, 01:37 Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji 30.09.2003

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznañ, dnia 28 stycznia 2004 r. Nr 8 TREŒÆ Poz.: ZARZ DZENIE WOJEWODY WIELKOPOLSKIEGO 221 nr 5/04 z dnia 15 stycznia 2004 roku w sprawie zarz¹dzenia wyborów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU

UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU UCHWAŁA NR IV/17/98 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 1 grudnia 1998 ROKU w sprawie: zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Bielska-Białej w zakresie mieszkalnictwa Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia..

UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG. z dnia.. UCHWAŁA NR././.. RADY GMINY STARY TARG z dnia.. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu obejmującego część dz. nr 2/1 w obrębie geodezyjnym Kalwa, gmina Stary Targ

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r.

Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE. z dnia 17 marca 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 marca 2017 r. Poz. 2792 UCHWAŁA NR XXV/173/2017 RADY GMINY W KUCZBORKU - OSADZIE z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r.

Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik. z dnia 22 września 2003 r. 1 Załącznik do protokołu Nr X/03 z sesji Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003r. Uchwała Nr X/90/03 Rady Gminy Rudnik z dnia 22 września 2003 r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r.

Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. Uchwała Nr XXXIII / 201 /2004 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 11 maja 2004 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Przeźmierowo rejon ul. Leśnej, Wysogotowskiej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/15/2002 RADY GMINY W WILDZE

UCHWAŁA Nr IV/15/2002 RADY GMINY W WILDZE UCHWAŁA Nr IV/15/2002 RADY GMINY W WILDZE z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga. Na podstawie art. 26 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 8 grudnia 2008 r. Nr 793 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 5703 Rady Gminy w Lisiej Górze z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie okreœlenia wysokoœci

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 29 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/346/14 RADY GMINY DUSZNIKI. z dnia 26 sierpnia 2014 r.

Poznań, dnia 29 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/346/14 RADY GMINY DUSZNIKI. z dnia 26 sierpnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 29 września 2014 r. Poz. 4995 UCHWAŁA NR LI/346/14 RADY GMINY DUSZNIKI w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

NR XVII/184/2016 RADY GMINY LISIA GÓRA. z dnia 8 lipca 2016 r.

NR XVII/184/2016 RADY GMINY LISIA GÓRA. z dnia 8 lipca 2016 r. NR XVII/184/2016 RADY GMINY LISIA GÓRA z dnia 8 lipca 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru wsi Brzozówka Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r.

Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC. z dnia 14 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 22 czerwca 2016 r. Poz. 2943 UCHWAŁA NR 149/16 RADY GMINY ZGORZELEC z dnia 14 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI / 85 /2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr XI / 85 /2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr XI / 85 /2007 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 24 kwietnia 2007 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów aktywizacji gospodarczej w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/201/2001 RADY GMINY W WILDZE

UCHWAŁA Nr XXVI/201/2001 RADY GMINY W WILDZE UCHWAŁA Nr XXVI/201/2001 RADY GMINY W WILDZE z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Wilga. Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r.

Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU. z dnia 30 lipca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 22 września 2014 r. Poz. 4930 UCHWAŁA NR LI/560/2014 RADY MIEJSKIEJ W KÓRNIKU z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

llvfia1"'4ê MIEJSCOWEGO PLANl.J OGÓLNEGO ZAGOSPOOAROW'.:\l".Jl"

llvfia1'4ê MIEJSCOWEGO PLANl.J OGÓLNEGO ZAGOSPOOAROW'.:\l.Jl U CHW ALA NR XXV /556/2001 RADY MIEJSKIEJ W GLIWICACH z dnia 11 stycznia 2001 r w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gliwice Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.5

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XL/276/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r.

UCHWAŁA NR XL/276/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r. UCHWAŁA NR XL/276/2001 RADY MIEJSKIEJ W CZELADZI z dnia 21 czerwca 2001 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla mieszkaniowego Dziekana III B w Czeladzi. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

1252 UCHWAŁA Nr XXXIII/329/2010

1252 UCHWAŁA Nr XXXIII/329/2010 Województwa Pomorskiego Nr 74 8397 Poz. 1251, 1252 Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIII/328/2010 Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu Po wyłożeniu projektu planu do publicznego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 grudnia 2007 r. Nr 915 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 6228 Rady Miejskiej w Dobczycach z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie wysokoœci

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 230/XXI/2003 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 listopada 2003 roku

UCHWAŁA Nr 230/XXI/2003 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 listopada 2003 roku UCHWAŁA Nr 230/XXI/2003 RADY MIASTA CZĘSTOCHOWY z dnia 24 listopada 2003 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w rejonie ulic Bardowskiego i Daniłowskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LI/303/06 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 31 sierpnia 2006 r.

UCHWAŁA NR LI/303/06 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 31 sierpnia 2006 r. UCHWAŁA NR LI/303/06 RADY GMINY DOBROMIERZ z dnia 31 sierpnia 2006 r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dz. nr 546 położonej we wsi Jugowa Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 832/XLI/01 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2001 r.

UCHWAŁA Nr 832/XLI/01 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2001 r. UCHWAŁA Nr 832/XLI/01 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 29 maja 2001 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku u zbiegu ulic Polnej i Na Skarpie. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r.

Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 12 września 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 15 października 2013 r. Poz. 3373 UCHWAŁA NR XXXIII/289/2013 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 12 września 2013 r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

Dziennik Urzêdowy. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej Województwa Wielkopolskiego Nr 28 2333 449 UCHWA A Nr XXIII/226/2008 RADY MIEJSKIEJ GMINY STÊSZEW z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r.

Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz UCHWAŁA NR 0007.XL RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI. z dnia 6 września 2018 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 18 września 2018 r. Poz. 4481 UCHWAŁA NR 0007.XL.338.2018 RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTORYI z dnia 6 września 2018 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. po³o ony miêdzy górnym bezpiecznym obrze em wyrobiska. z³ó kruszywa naturalnego przy jednoczesnej minimalizacji

Dziennik Urzêdowy. po³o ony miêdzy górnym bezpiecznym obrze em wyrobiska. z³ó kruszywa naturalnego przy jednoczesnej minimalizacji Województwa Wielkopolskiego Nr 150 15924 2651 UCHWA A NR XVIII/138/2008 RADY MIEJSKIEJ W OSIECZNEJ z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/166/2012 RADY GMINY CZARNA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu górniczego wyznaczonego dla złoża kruszywa naturalnego

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 6 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/255/2014 RADY GMINY ZANIEMYŚL. z dnia 27 stycznia 2014 r.

Poznań, dnia 6 marca 2014 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/255/2014 RADY GMINY ZANIEMYŚL. z dnia 27 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 6 marca 2014 r. Poz. 1442 UCHWAŁA NR XXXIII/255/2014 RADY GMINY ZANIEMYŚL z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdañsk, dnia 31 marca 2003 r. Nr 46 TREŒÆ: Poz.: UCHWA Y RADY MIEJSKIEJ W UKOWIE: 689 Nr III/49/2002 z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr VII/58/99 RADY GMINY OBRYTE

UCHWAŁA Nr VII/58/99 RADY GMINY OBRYTE UCHWAŁA Nr VII/58/99 RADY GMINY OBRYTE z dnia 9 grudnia 1999 r. w sprawie zmian w miejscowym ogólnym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Obryte Na podstawie art. 7, art. 26 i art. 28 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 24 marca 2017 r.

UCHWAŁA NR ORN RADY MIEJSKIEJ W OLECKU. z dnia 24 marca 2017 r. UCHWAŁA NR ORN.0007.29.2017 RADY MIEJSKIEJ W OLECKU z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Olecku przy ul. Gołdapskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 206/XIV/03 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 2 września 2003 roku

UCHWAŁA Nr 206/XIV/03 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 2 września 2003 roku UCHWAŁA Nr 206/XIV/03 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 2 września 2003 roku w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Płocku pomiędzy ulicami Maneżową, Strzelecką, Wyszogrodzką

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/48/2011 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 24 marca 2011 r.

UCHWAŁA NR V/48/2011 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA. z dnia 24 marca 2011 r. UCHWAŁA NR V/48/2011 w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Skoczowa, obręb 5 przy ul. Objazdowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/249/2001 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia R.

UCHWAŁA NR XXXVI/249/2001 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia R. UCHWAŁA NR XXXVI/249/2001 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31.05.2001 R. W sprawie: ZMIANY W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPQDAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY MIĘKINIA DLA TERENU POŁOZONEGO WE WSI BRZEZINA (DZIAŁKA NR

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZARZĄD MIASTA BIELSKO-BIAŁA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO BIELSKA-BIAŁEJ W ZAKRESIE USŁUG HANDLU I USŁUG ZWIĄZANYCH Z OBSŁUGĄ PODRÓŻNYCH ZMIENIAJĄCY MIEJSCOWY PLAN OGÓLNY ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r.

Wrocław, dnia 7 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/40/2015 RADY GMINY LUBIN. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 kwietnia 205 r. Poz. 585 UCHWAŁA NR IX/40/205 RADY GMINY LUBIN w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 27 czerwca 2007 r. Nr 470 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 3097 Rady Gminy Osiek z dnia 25 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 293 RADY MIASTA KONINA. z dnia 28 m a j a 2008 roku

UCHWAŁA Nr 293 RADY MIASTA KONINA. z dnia 28 m a j a 2008 roku UCHWAŁA Nr 293 RADY MIASTA KONINA z dnia 28 m a j a 2008 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Konina rejon ulicy Makowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 i art. 40 ust.1

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 sierpnia 2017 r. Poz. 3735 UCHWAŁA NR XXV/177/2017 RADY GMINY RADOMSKO z dnia 4 sierpnia 2017 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

MPZP WYSOKI KOŚCIÓŁ I

MPZP WYSOKI KOŚCIÓŁ I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WYSOKI KOŚCIÓŁ W GMINIE WISZNIA MAŁA MPZP WYSOKI KOŚCIÓŁ I UCHWAŁA NR IV/IV/13/02 RADY GMINY WISZNIA MAŁA Z DNIA 30.12.2002 OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XXIII/260/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r.

Uchwała nr XXIII/260/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. Uchwała nr XXIII/260/04 Rady Miejskiej Kościana z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w Kościanie przy ul. Północnej Rolnej Na

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/154/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r.

Uchwała Nr XIV/154/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. Uchwała Nr XIV/154/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 2 lipca 2003r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowego Sącza - NOWY SĄCZ 22 Na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA MA OPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 grudnia 2006 r. Nr 955 TREŒÆ: Poz.: Str. UCHWA Y RADY GMINY: 5976 Rady Miejskiej w Bochni z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie zwolnieñ od podatku

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVII/180/05 RADY GMINY WIŚNIEW

UCHWAŁA Nr XXVII/180/05 RADY GMINY WIŚNIEW UCHWAŁA Nr XXVII/180/05 RADY GMINY WIŚNIEW z dnia 27 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiśniew w części dotyczącej miejscowości Daćbogi. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIII/362/2005 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 6 października 2005 r.

UCHWAŁA Nr XLIII/362/2005 RADY GMINY SUCHY LAS. z dnia 6 października 2005 r. Wielk.2005.160.4311 UCHWAŁA Nr XLIII/362/2005 RADY GMINY SUCHY LAS z dnia 6 października 2005 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Suchego Lasu, rejon ulic Jagodowej i

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku

Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA. z dnia 29 grudnia 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 11 stycznia 2016 r. Poz. 242 UCHWAŁA NR XIII/108/15 RADY GMINY LANCKORONA z dnia 29 grudnia 2015 roku w sprawie: ustalenia zasad udzielania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.LXVI/1049/2002 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA BIAŁEJ z dnia 1 października 2002r.

UCHWAŁA NR.LXVI/1049/2002 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA BIAŁEJ z dnia 1 października 2002r. UCHWAŁA NR.LXVI/1049/2002 RADY MIEJSKIEJ BIELSKA BIAŁEJ z dnia 1 października 2002r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE USŁUG ZDROWIA I USŁUG NIE KOLIDUJĄCYCH Z FUNKCJĄ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIX/473/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

UCHWAŁA Nr XXXIX/473/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 lutego 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego UCHWAŁA Nr XXXIX/473/02 Rady Miejskiej w Dębicy z dnia 15 lutego 2002r w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18.ust.2 pkt.5 Ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

NR XIII/161/2016 RADY GMINY. z dnia 29 listopada 2016 r.

NR XIII/161/2016 RADY GMINY. z dnia 29 listopada 2016 r. Elektronicznie podpisany przez: Anna Siwińska Data: 2016-12-20 09:44:26 NR XIII/161/2016 RADY GMINY z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/320/17 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2017

Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXXIII/320/17 RADY GMINY MIĘKINIA. z dnia 31 sierpnia 2017 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 września 2017 r. Poz. 3716 UCHWAŁA NR XXXIII/320/17 RADY GMINY MIĘKINIA z dnia 31 sierpnia 2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. Uchwała Nr XX/164/2008 Rady Miejskiej w Strumieniu z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części sołectwa Pruchna Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 5,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XL/388/2002 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 27 września 2002 r.

UCHWAŁA Nr XL/388/2002 RADY MIASTA GNIEZNA. z dnia 27 września 2002 r. Wielk.2002.133.3682 UCHWAŁA Nr XL/388/2002 RADY MIASTA GNIEZNA z dnia 27 września 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej i usługowej przy ul.

Bardziej szczegółowo

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4D

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Radzymina Etap 4D Biuletyn Informacji Publicznej Gmina Radzymin https://bip.radzymin.pl/uchwala/622/uchwala-nr-45-iv-2019-rady-miejskiej-w-radzymini- -z-dnia-28-stycznia-2019-r-w-sprawie-uchwalenia-miejscowego-planu-zagopodarowania-przestrzennego-radzymina-etap-4d

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/107/2008

UCHWAŁA NR XX/107/2008 UCHWAŁA NR XX/107/2008 RADY GMINY W KUŚLINIE Z DNIA 31 LIPCA 2008 ROKU w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki o nr ewid.:107/2 w miejscowości Wąsowo Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo