Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych"

Transkrypt

1 Opodatkowanie pożyczek według znowelizowanej ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn i ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych znowelizowano m.in. przepisy dotyczące opodatkowania pożyczek. Zgodnie z art. 4 pkt 7 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych (dalej - ustawa o pcc), podmiotem obowiązanym do zapłaty podatku od umowy pożyczki jest pożyczkobiorca, a nie strony czynności cywilnoprawnej, tj. strony umowy pożyczki. Analizując znowelizowaną ustawę o pcc pod kątem zmian w zakresie opodatkowania pożyczek, (uwagę należy zwrócić jednak głównie na kwestię) na pierwszy plan wysuwa się kwestia zwolnień podatkowych. Art. 9 pkt 10 ustawy o pcc, który zawiera katalog zwolnień przedmiotowych dotyczących udzielonych pożyczek został bowiem gruntownie przebudowany. Ustawodawca uchylił lit. g i h w pkt 10 art. 9. Tym samym, pożyczki udzielane spółkom kapitałowym przez ich wspólników (akcjonariuszy) - dawny art. 9 pkt 10 lit. h - oraz pożyczki udzielane podmiotom gospodarczym na rozpoczęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej (dawny art. 9 pkt 10 lit. h) nie podlega już zwolnieniu od pcc. Zachowały się natomiast zwolnienia określone w art. 9 pkt 10 lit. a, c, e i f. Od początku 2007 roku korzystać można jednak z dwóch nowych zwolnień, pod warunkiem spełnienia określonych w przepisach wymogów. Zwolnienie (określone w art. 9 pkt 10 lit. b) dotyczy pożyczek udzielanych w formie pieniężnej na podstawie umowy zawartej między osobami, o których mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn (tzn. członkami najbliższej rodziny). Wskazać należy, iż zgodnie z powołanym przepisem ustawy o PCC, przekroczenie kwoty niepodlegającej opodatkowaniu (wskazanej w w art. 9 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku od spadków i darowizn) pociągać będzie za sobą obowiązkiem zgłoszenia pożyczki właściwemu organowi podatkowemu. Biorący pożyczkę będzie musiał także udokumentować otrzymanie pieniędzy na rachunek bankowy albo na jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. Zwolnione z podatku (zgodnie z art. 9 pkt 10 lit. d) obejmować będzie także pożyczki udzielane na podstawie umowy zawartej między innymi podmiotami niż osoby zaliczone do I grupy podatkowej oraz wymienione w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, jeżeli łączna kwota lub wartość pożyczek otrzymanych w okresie kolejnych 3 lat nie przekracza zł od jednego podmiotu, a od wielu podmiotów

2 łącznie nie więcej niż zł. Istotną kwestią jest również to, iż od dnia 1 stycznia 2007 roku za zmianę umowy spółki kapitałowej, zgodnie z nowym brzmieniem art. 1 ust. 3 pkt 2 ustawy o pcc, uznaje się ponownie pożyczki udzielone spółce przez jej wspólników (akcjonariuszy). W konsekwencji zostaną one więc opodatkowane stawką podatkową wynoszącą 0,5 %. Przypomnieć należy, że podobny zapis obowiązywał w ustawie o pcc do dnia 15 marca 2005 roku. W przypadku, gdy wspólnik zdecyduje się na konwersję swej wierzytelności na udziały (akcje), tzn. dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego, zastosowanie będzie mieć art. 6 ust. 9 pkt 6. Spółka będzie mogła bowiem odliczyć od podstawy opodatkowania kwotę pożyczek udzielonych jej przez wspólnika (akcjonariusza), które były opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych, a następnie zostały przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego. Powołany przepis będzie mieć zastosowanie do pożyczek udzielonych po 1 stycznia 2007 roku.

3 Ulga internetowa Zgodnie z art. 45 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnicy są obowiązani składać urzędom skarbowym zeznanie, według ustalonego wzoru, o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Pomimo tego, że do końca kwietnia pozostało jeszcze dużo czasu, warto już teraz zastanowić się nad skorzystaniem z ulg przyznanych podatnikowi przez ustawodawcę. Jedną z takich ulg jest tak zwana ulga internetowa. Zgodnie z przepisami podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci Internet w lokalu (budynku) będącym miejscem zamieszkania podatnika w wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760zł. Odliczeniu będą podlegać zarówno abonamenty za łącza stałe jak i opłaty za tak zwany dostęp wdzwaniany do internetu. Odliczeniu od dochodu nie będą podlegać opłaty instalacyjne za założenie stałych łącz. Dotychczas prawa do skorzystania z powyższej ulgi, w większości przypadków odmawiano podatnikom, korzystającym z dostępu do internetu za pomocą telefonów komórkowych. Warto jednak zauważyć, że coraz częściej urzędy skarbowe uznają takie odliczenie za prawidłowe. Oczywiście w takiej sytuacji muszą być spełnione przez podatnika wszelkie warunki umożliwiające powyższe odliczenie przewidziane przez ustawodawcę. W konsekwencji więc udokumentowany fakturą VAT wydatek, który został poniesiony przez danego podatnika na abonament miesięczny, za korzystanie z karty operatora sieci komórkowej wyłącznie dla dostępu do Internetu, podlega odliczeniu od dochodu. Podatnik powinien posiadać fakturę VAT, na której będzie podany jego adres zamieszkania. Warto zauważyć, że ulga internetowa dotyczy podatnika a nie lokalu. Zatem w sytuacji kiedy w jednym lokalu zamieszkuje kilka osób, a każda z nich swoje wydatki udokumentuje prawidłową fakturą VAT wystawioną na osobę korzystającą z ulgi, to każda z tych osób może skorzystać z powyższej ulgi. Odliczeniu podlegają wydatki, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, a także gdy nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. W sytuacji gdy pracodawca zwróci swojemu pracownikowi część abonamentu, pracownik nie będzie mógł tej części abonamentu odliczyć od dochodu. Należy pamiętać że małżonkom przysługują odrębne limity odliczeń. Warunkiem odliczenia jest posiadanie przez oboje małżonków dowodów wpłaty i faktur. Oznacza to że każde z nich z osobna może odliczyć od dochodu wydatki na internet poniesione w roku podatkowym. Limitem odliczenia dla każdego z osobna będzie kwota 760zł. Dla dokonania odliczeń niezbędne będzie posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty.

4 Wysokość wydatków musi być udokumentowana fakturą VAT w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z prawa do odliczenia od dochodu wydatków ponoszonych na Internet, mogą korzystać osoby fizyczne, które opodatkowują swoje dochody na zasadach ogólnych według skali podatkowej albo ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Ulgi na internet nie można zastosować do tak zwanych dochodów kapitałowych, dochodów opodatkowanych podatkiem liniowym, a także dochodów opodatkowanych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

5 Przekazanie 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego Podatek należny wynikający ze składanych przez podatników zeznań rocznych można będzie pomniejszyć o kwoty wpłat na rzecz organizacji pożytku publicznego, działającej w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zgodnie z tą ustawą podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może, na zasadach i w trybie określonym w przepisach odrębnych, przekazać 1% podatku obliczonego zgodnie z przepisami ustaw podatkowych, na rzecz wybranych przez siebie organizacji pożytku publicznego. Każdy podatnik może przekazać 1 procent swojego podatku, na rzecz dowolnie wybranej organizacji społecznej pod warunkiem, że posiada ona status tzw. organizacji pożytku publicznego. Listę organizacji pożytku publicznego można znaleźć na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Zgodnie z przepisami, podatek może być zmniejszony o wpłaty dokonane w okresie od 1 maja 2006r. do dnia złożenia zeznania za rok 2006, nie później jednak niż do 30 kwietnia 2007r. Powyższego odliczenia można dokonać pod warunkiem, że wpłaty zostały udokumentowane dowodem wpłaty na rachunek bankowy organizacji pożytku publicznego, z którego w szczególności wynika: imię i nazwisko, adres wpłacającego, kwota dokonanej wpłaty, nazwa organizacji pożytku publicznego, na rzecz której została dokonana wpłata. Ponadto warunkiem odliczenia jest, aby kwota wpłaty nie została odliczona od dochodu jako darowizna na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz od przychodu lub podatku na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Należy pamiętać że wpłata 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego nie jest ulgą. W tej sytuacji podatnik nie zyskuje, ale też nie traci. Podatnik ma możliwość, oczywiście w ograniczonym zakresie, sam zadecydować na jaki cel zostaną przekazane jego podatki. Zyskają na tym wspomniane organizacje pożytku społecznego. Należy podkreślić że przekazanie środków może nastąpić wyłącznie na rzecz organizacji pożytku publicznego, a więc takich które spełniają określone warunki, przede wszystkim realizują zadania pożytku publicznego.

6 Odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe Art. 145 Kodeksu Karnego Skarbowego przewiduje możliwość dobrowolnego poddania się odpowiedzialności za przestępstwo skarbowe, która jest alternatywną dla wyroku konsensualną formą zakończenia sprawy karnej skarbowej. Procedura dobrowolnego poddania się odpowiedzialności przez osobę fizyczną, jest praktyką często stosowaną przez pracowników firm. Za przestępstwa skarbowe popełniane przez przedsiębiorstwa odpowiadały wyłącznie osoby fizyczne. Te zaś aby uniknąć długotrwałego procesu i wpisu do rejestru karnego, składały wniosek o udzielenie zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności. W świetle kodeksu karnego nie były one skazane. Ponieważ niektóre grupy pracowników muszą wykazać się niekaralnością, aby móc wykonywać swój zawód (np. księgowi), dobrowolne poddanie się odpowiedzialności jest dla pracowników optymalnym rozwiązaniem. Nierzadko przedsiębiorstwo faktycznie płaciło za nich karę pieniężną w postaci premii lub pomagało w inny sposób, niejako za działanie w interesie spółki i nadstawianie w jej imieniu głowy. Ustawa o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która została uchwalona r. w ramach realizacji procesu dostosowywania prawa polskiego do standardów Unii Europejskiej, diametralnie zmienia sytuacje przedsiębiorstw. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności pracownika może automatycznie skutkować wszczęciem postępowania przeciwko firmie. Krąg osób fizycznych, za których zachowanie odpowiada podmiot zbiorowy, ustawodawca określa dość szeroko, według OdpZbiorU przesłankami odpowiedzialności podmiotów zbiorowych są: czyn zabroniony popełniony przez osobę fizyczną, działającą w imieniu lub interesie podmiotu zbiorowego, w ramach uprawnienia lub obowiązku do jego prezentowania, podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania kontroli wewnętrznej, działającą za zgodą lub wiedzą osoby działającej w imieniu lub interesie podmiotu zbiorowego lub będącej przedsiębiorcą, jak również przekraczającą uprawnienia lub niedopełniającą obowiązki (czyli m.in. zarząd, księgowy czy samodzielny przedsiębiorca są osobami fizycznymi, za których odpowiada podmiot zbiorowy). Za przestępstwa skarbowe kara pieniężna może wynosić 1 8 % wysokości przychodu podmiotu zbiorowego lub w przypadku, gdy przychód podmiotu zbiorowego jest niższy niż zł od 1 8 % wydatków poniesionych przez podmiot zbiorowy w roku poprzedzającym wydanie orzeczenia. W każdym przypadku kara nie może być niższa od 5000 zł. Poza tym może zostać nałożony na przedsiębiorstwo zakaz promocji lub reklamy prowadzonej działalności, wytwarzanych lub

7 sprzedawanych wyrobów, świadczonych usług lub udzielanych świadczeń. Wyrok sądu może zostać podany do publicznej wiadomości i może zakazywać na określony czas np. korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi, korzystania z pomocy organizacji międzynarodowych, których RP jest członkiem, ubiegania się o zamówienia publiczne lub prowadzenia określonej działalności podstawowej lub ubocznej. Istnieje zatem wyraźny konflikt interesów pracownika i podmiotu zbiorowego Najlepszym rozwiązaniem, które można zaproponować wydaje się zaproponować pracownikowi wszczęcie procesu. Zgodnie z regulacjami znowelizowanej OdpZbiorU spółka może brać udział w procesie karnym pracownika, co pozwala kontrolować jego przebieg i zmniejszać odpowiedzialność pracownika, co spowoduje tym samym sądzenie podmiotu zbiorowego za czyn mniejszej wagi, w przypadku wszczęcia postępowania przeciwko firmie.

8 Wniosek o interpretacje prawa podatkowego według nowych przepisów W myśl nowego brzmienia artykułu 14a i 14b ordynacji podatkowej, na wniosek zainteresowanego (podatnika, płatnika, inkasenta lub osoby trzeciej) Minister Finansów dokonuje pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie. Minister Finansów wyda rozporządzenie, w którym znajdzie się wzór obowiązującego wniosku o interpretacje prawa podatkowego (formularz ORD- IN). Formularz zacznie obowiązywać od 1 lipca Wniosek ten należy adresować do jednego z czterech biur informacji podatkowej, zależnie od siedziby podatnika. Np. w przypadku siedziby w Krakowie adresujemy wniosek do Biura Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, a organem upoważnionym do wydania interpretacji jest Izba Skarbowa w Katowicach. Składaj±c wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej, obowiązani jesteśmy do wyczerpującego przedstawienia zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego w części F tego wniosku. Tak jak dotychczas konieczne będzie również przedstawienie własnego stanowiska w sprawie. Jeśli na wniosku nie wystarczy nam miejsca na pytanie i własne stanowisko lub jeśli chcemy zadać więcej niż jedno pytaniem, korzystamy z załącznika ORD-IN/A. W części D druku zamieszczamy informacje o wysokości opłaty i sposobie jej uregulowania. Wraz z wnioskiem w terminie 7 dni należy uiścić opłatę w wysokości 75 zł (poprzednio opłata ta wynosiła 5 zł). Opłatę można realizować gotówką lub na rachunek bankowy. Kopię dowodu dołączamy do wniosku lub dosyłamy w ciągu tygodnia. Opłata ta musi być uiszczona od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego. W praktyce budzi wątpliwości czy jeżeli z jedną transakcją związane jest pytanie np. dotyczące podatku dochodowego i od towarów i usług, czy jest to jeden stan faktyczny czy dwa. Bardzo istotne jest terminowe wniesienie opłaty we właściwej wysokości, gdyż w przeciwnym wypadku wniosek pozostanie nierozpatrzony (bez uprzedniego wezwania do uregulowania należności). Interpretacja indywidualna powinna zostać wydana nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku. Brak odpowiedzi po upływie tegoż terminu poczytywany jest jako równoznaczny z interpretacją, która w pełnym zakresie stwierdza prawidłowość stanowiska wnioskodawcy. Należy również pamiętać, że interpretacja nie wywołuje skutków prawnych, jeżeli w dniu złożenia wniosku toczyło się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa lub postępowanie kontrolne organu kontroli skarbowej.

9 Wspólna Skonsolidowana Podstawa Opodatkowania Osób Prawnych Komisja Europejska przystąpiła do opracowania tzw. Wspólnej Skonsolidowanej Podstawy Opodatkowania Osób Prawnych (ang. Common Consolidated Corporate Tax Base, w skrócie - CCCTB). Prezentacja projektu regulacji w tym zakresie planowana jest na 2008 rok. Tym niemniej już w 2001 r. pojawił się projekt stworzenia systemu CCCTB. Projekt ten miał obejmować ujednolicenie przez poszczególne państwa członkowskie: zasad obliczania podstawy opodatkowania, i zasad nakładania podatku dochodowego na poszczególne elementy podstawy opodatkowania Należy podkreślić, że pomimo zgłaszanych w tym zakresie w przeszłości inicjatyw ze strony niektórych państw członkowskich, celem projektu CCCTB nie jest ujednolicanie stawek podatkowych w danych państwach UE. Poszczególne państwa zachowają pełną suwerenność w dziedzinie dochodów z podatków, bowiem nadal będą ustalać krajowe stawki podatkowe. "Europejska podstawa opodatkowania" (tzw. sharing mechanism), ma umożliwić firmom trzymanie się identycznych reguł dla skalkulowania podstawy opodatkowania odpowiadającej całości ich działalności w Unii Europejskiej. Obecnie największe różnice przy obliczaniu podstawy wymiaru wśród państw członkowskich tkwią właśnie w postanowieniach dotyczących kwot wolnych od podatku, co w efekcie odgrywa znaczącą rolę w prowadzonych rozmowach. W związku z tym należy z całym naciskiem wskazać na znaczenie szerokich podstaw wymiaru opodatkowania osób prawnych. Należy jednak pamiętać, że szersza podstawa wymiaru opodatkowania może wymagać zmiany stawki podatkowej. Ambicją CCCTB jest określenie szerokiej, lecz jednocześnie możliwie prostej w funkcjonowaniu podstawy opodatkowania, która nie zawierałaby luk pozwalających na uchylanie się od opodatkowania. Podstawa miałaby być skonsolidowana, dzięki czemu pomogłaby rozwiązać trudności spowodowane brakiem mechanizmu transgranicznego rozliczania strat podatkowych, przy jednoczesnym uproszczeniu reguł dotyczących stosowania wewnętrznych cen w przypadku działań transgranicznych i unikaniu podwójnego opodatkowania. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny wyraził opinię, że wspólna

10 podstawa wymiaru opodatkowania nie może mieć charakteru dobrowolnego, co oznacza, że nie będzie możliwości wyboru pomiędzy nadal istniejącymi krajowymi systemami podatkowymi, a szczególnym uregulowaniem dla przedsiębiorstw prowadzących działalność transgraniczną. W opozycji komisja Europejska jest zdania, iż nowa wspólna podstawa wymiaru podatku od osób prawnych nie musi być obligatoryjna, ale powinna być rozwiązaniem fakultatywnym. Jednak decyzja dotycz±ca wyboru jednolitej skonsolidowanej podstawy opodatkowania ma w jej założeniach dotyczyć wszystkich spółek danej grupy i obowiązywać przez okres co najmniej kilku lat. Należy zauważyć, że wobec braku wspólnego dla wszystkich krajów UE zbioru zasad dotyczących sporządzania rachunkowości finansowej, jeżeli bilans stanie się podstawową do obliczeń podatkowych, wówczas CCCTB będzie musiała również obejmować szczegółowe zasady określające elementy bilansu podatkowego. Pomimo tego uważa się, że w długim kresie czasu ustandaryzowanie dziedziny podatków dochodowych, poprzez stworzenia prostszego i bardziej przejrzystego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w UE, mogłoby pozytywnie wpłynąć na planowanie oraz prowadzenie działalności gospodarczej w różnych państwach członkowskich. Stanowiska dotyczące powyższej propozycji oraz ocena skutków CCCTB może być bardzo zróżnicowana. Koncepcja, założenia, konstrukcja oraz szanse Wspólnej Skonsolidowanej Podstawy Opodatkowania Osób Prawnych są obecnie tematem dyskusji organizacji lobbingowych w Polsce.

11 Krajowy Rejestr Długów planowane zmiany Krajowy Rejestr Długów (KRD) jest pierwszym i największym w Polsce biurem informacji gospodarczej (BIG). Dzięki KRD BIG możliwe stało się minimalizowanie ryzyka transakcji handlowych. System KRD umożliwia uzyskanie raportów na temat sytuacji finansowej określonego podmiotu gospodarczego lub konsumenta. Dane udostępniane przez KRD BIG mogą zawierać zarówno informacje pozytywne, jak i negatywne. Otrzymane wyniki wyszukiwania zdecydowanie ułatwiają podejmowanie decyzji biznesowych. Wierzyciel może przekazać informacje o niespłaconym długu po upływie miesiąca od wysłania do dłużnika wezwania do zapłaty zawierające ostrzeżenie o zamiarze ujawnienia informacji w KRD. Wierzyciel może to uczynić, jeżeli podstawą zobowiązania jest umowa związana z działalnością gospodarczą przedsiębiorców lub umowa o kredyt lub przewóz z konsumentem. Okazuje się, że KRD jest znakomitym narzędziem windykacji należności, gdyż znaczna część dłużników decyduje się spłacić zobowiązanie już po otrzymaniu ostrzeżenia o publikacji w KRD, a co czwarty dłużnik spłaca zobowiązanie po wpisaniu do rejestru. Dłużnicy wpisani do Krajowego Rejestru Długów tracą wiarygodność w kontaktach handlowych, mają utrudniony dostęp do usług finansowych (kredyty, zakupy ratalne, leasing), telekomunikacyjnych (możliwość kupna telefonu), multimedialnych (telewizja kablowa, szerokopasmowy dostęp do Internetu), wynajmu lokali (mieszkania, biura, magazyny). KRD BIG działa na podstawie ustawy z dnia 14 lutego 2003 o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. Nr 50 poz. 424). W czerwcu tego roku Ministerstwo Gospodarki przekazało do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów projekt nowelizacji tej ustawy. Do głównych zmian wprowadzanych przez projekt należy: otwarty katalog wierzycieli uprawnionych do zgłaszania informacji o dłużnikach, kwota zobowiązania uprawniona do zgłoszenia do KRD, okres wymagalności świadczenia, możliwa współpraca i wymiana informacji z biurami zagranicznymi. Artykuł 7 ww. ustawy wymienia przedsiębiorców uprawnionych do zgłaszania zobowiązań finansowych konsumentów. Nowa ustawa ma umożliwić prawie każdemu przedsiębiorcy zgłaszanie niesolidnego dłużnika do KRD. Obecnie przedsiębiorca może zgłaszać do KRD informacje o zobowiązaniach niezapłaconych w terminie, jeżeli łączna ich wysokość przekracza 500 PLN dla przedsiębiorcy, a w przypadku konsumenta 200 PLN. Nowelizacja ustawy przewiduje

12 zlikwidowanie kwoty minimalnej, co oznacza, że zgłoszeniu będzie mogła podlegać nawet złotówka zaległości. W tej chwili zgłoszona może być wierzytelność, która musi być wymagalna od co najmniej 60 dni. Natomiast nowa ustawa przewiduje skrócenie tego okresu do 45 dni. Zakłada się również możliwość wymiany informacji między biurami polskimi i europejskimi. Projekt ten ma zapewnić dokładniejszą weryfikację wiarygodności płatniczej kontrahenta zagranicznego w Polsce i odwrotnie. Nowelizacja wywołuje falę dyskusji dotyczących zasadności zgłaszania zobowiązań o bardzo niskiej wartości oraz ryzyka wycofania się podmiotów zagranicznych z Polski, po ujawnieniu niektórych informacji. Kontrowersje budzi również wyłączenie ubezpieczycieli i funduszy skupiających wierzytelności bankowe z możliwości ujawniania informacji w rejestrze dłużników.

13 Dofinansowanie do wczasów Wakacje to sezon urlopowy. Pracodawcy często dopłacają pracownikom do różnych form wypoczynku. Należy jednak pamiętać, że dopłaty to forma świadczeń pieniężnych, które dla celów podatkowych są przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wszelkie dopłaty do różnorodnych form wypoczynku pracowników, takie jak: wczasy, wycieczki, które są wypłacane ze środków obrotowych pracodawcy albo ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, stanowią formę świadczeń pieniężnych ponoszonych za tych pracowników i stanowią dla celów podatkowych przychód podlegający opodatkowaniu. Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych PIT, za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń. W szczególności będą to: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych. Obowiązkiem płatnika jest doliczyć do wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu wartość dofinansowania do wczasów dla pracownika, następnie od łącznej wartości obliczyć, pobrać i odprowadzić zaliczkę na podatek dochodowy według zasad przewidzianych dla opodatkowania przychodów ze stosunku pracy, zgodnie z art. 31, 32 i 38 ustawy o PIT. Warto zwrócić uwagę na fakt, że usługi i świadczenia w zakresie różnych form wypoczynku, a także dopłaty do tych usług i świadczeń sfinansowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne ani na ubezpieczenie zdrowotne ( 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe), jeżeli: świadczone są wyłącznie na terenie kraju, a ich przyznanie uzależnione jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika. W przypadku, gdyby dopłata dotyczyła wycieczki zagranicznej pracodawca musiałby objąć składkami te środki.

14 Wystarczy tylko jeden odpis z KRS Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianami, które mają wprowadzić duże ułatwienia dla spółek. Strona procesu będzie mogła sama poświadczyć zgodność kopii z oryginałem dokumentu. Spowoduje to między innymi duże udogodnienia dla firm, które nie będą musiały występować przy każdej prowadzonej sprawie przed sądem po odpis z KRS. Obecnie przedsiębiorstwa, banki, a także firmy doradcze, które prowadzą wiele procesów, w każdej sprawie muszą przedstawiać wierzytelny odpis z KRS, który wykazuje organ uprawniony do działania w ich imieniu oraz udzielone pełnomocnictwa. Bezsprzecznym dowodem kto może działać i udzielać pełnomocnictwa w imieniu osoby prawnej jest tylko wierzytelny odpis z KRS. Natomiast w sytuacji, gdy jest on reprezentowany przez adwokata lub radcę prawnego, osoby te są zobowiązane w każdej sprawie do poświadczenia kopii odpisów z KRS u notariusza. Dzisiaj strona obowiązana jest na żądanie przeciwnika złożyć oryginał dokumentu w sądzie, na który powołuje się w piśmie jeszcze przed rozprawą. Natomiast projekt przewiduje, że strona jako dowód będzie mogła złożyć odpis oryginału dokumentu poświadczony za zgodność przez nią samą. Tym niemniej sędzia zawsze będzie miał możliwość zażądać oryginału dokumentu, na przykład w sytuacji gdy strona przedstawi kopię umowy. Co równie istotne, zgodnie z obecnymi rozwiązaniami, każde pismo procesowe przedsiębiorcy, które nie zostało należycie opłacone, podlega zwrotowi lub odrzuceniu bez możliwości uzupełnienia tej opłaty. Według projektu nieopłacony należycie pozew podlegać będzie wprawdzie zwrotowi, ale powód - przedsiębiorca, który wystąpi w sprawie bez profesjonalnego pełnomocnika, będzie mógł w ciągu tygodnia uiścić brakującą opłatę. W takim przypadku pozew wywoła skutek od daty pierwotnego wniesienia. Prawnicy podkreślają, jednak że proponowane rozwiązania niosą też za sobą pewne zagrożenia. W sprawach gospodarczych możemy mieć do czynienia z sytuacją, gdy wyrok wydany zostanie na podstawie dokumentów niemających odpowiedników w oryginałach. Jeśli sąd sam nie poweźmie wątpliwości co do prawdziwości złożonego przez jedną ze stron dokumentu, a przeciwnik nie zakwestionuje jego autentyczności, to nie będzie miał takiej możliwości przed wydaniem wyroku. W praktyce jednak samodzielne poświadczanie kopii rachunków czy kopii odpisów z KRS stanowić będzie bardzo duże ułatwienie dla spółek. Proponowane zmiany pozwolą na uproszczenie postępowania, a także obniżenie kosztów.

15 Refakturowanie paliwa Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 czerwca 2007 r. w sprawie kas fiskalnych od dnia 1 października br. rozszerzona zostanie lista towarów, których sprzedaż musi być rejestrowana przez kasę fiskalną. Obowiązek ten obejmie także sprzedaż dla pracownika. W związku z tym, jeżeli pracodawcy pozwalają swoim pracownikom korzystać ze służbowych samochodów do celów prywatnych i wystawiają na ich nazwisko fakturę za zużyte paliwo to od dnia 1 października powinni każdą taką operację ewidencjonować za pomocą kasy fiskalnej. Zmiana ta dotyczy podatników, którzy nie musieli instalować kas, ponieważ świadczyli usługi zwolnione z tego obowiązku albo nie prowadzili w ogóle sprzedaży detalicznej. Zwolnień od obowiązku ewidencjonowania nie będzie się stosować bez względu na wysokość osiąganych obrotów przy dostawie wyrobów przeznaczonych do użycia, oferowanych na sprzedaż lub używanych jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU. Katalog czynności określonych w 4 rozporządzenia został rozszerzony o każdą sprzedaż paliwa. Na liście towarów, których sprzedaż musi być ewidencjonowana przy użyciu kasy fiskalnej znajdują się m. in. nagrane płyty CD, DVD, kasety magnetofonowe, taśmy magnetyczne w tym kasety wideo, dyskietki, telefony komórkowe, sprzęt RTV, a także fotograficzny. Firmy mają więc czas do końca września, aby zmienić sposób rozliczeń z pracownikami z tytułu używania firmowych samochodów.

16 Zaliczka na poczet wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (ustawy VAT) obowiązek podatkowy w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) powstaje piętnastego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów, lub zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy VAT z chwilą wystawienia faktury, jeżeli została ona wcześniej wystawiona. Jeśli przed dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy otrzymano całość lub część ceny, to zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy VAT obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Fakturę tę, co do zasady należy wystawić w ciągu 7 dni od otrzymania zaliczki zgodnie z 14 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie (...) wystawiania faktur z dnia 25 maja 2005 r. Otrzymanie przedpłaty uprawnia spółkę do wystawienia faktury zaliczkowej do WDT i zastosowania tym samym preferencyjnej stawki 0% VAT. A zatem obowiązek podatkowy z tytułu otrzymania zaliczki przy WDT powstanie dopiero w momencie wystawienia przez spółkę faktury VAT. Zaliczkę z tytułu wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów należy rozliczyć w deklaracji VAT-7 w rozliczeniu za miesiąc, w którym wystawiono fakturę. Natomiast w sytuacji, gdy spółka nie wystawiła faktury dokumentującej zaliczkę, to wówczas obowiązek podatkowy powstaje w momencie dokonania wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów. Zgodnie z art. 41 ust. 3, z zastrzeżeniem art. 42 stawka podatku w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów wynosi 0%. Natomiast biorąc pod uwagę art. 42 ust. 1 wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów podlega opodatkowaniu wg stawki podatku 0% po spełnieniu następujących warunków: 1) podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacji dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej i podał ten numer oraz swój numer, o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów, 2) podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju.

17 Dowody wymienione w punkcie drugim to w praktyce zasadniczo dokument przewozowy i kopia faktury. Zastosowanie stawki 0% do zaliczki przy WDT nie będzie warunkowane, co oczywiste wiąże się z koniecznością posiadania dokumentów przewozowych. Nie można posiadać tych dowodów w momencie otrzymania zaliczki, ponieważ dostawa nie została jeszcze wykonana. Co istotne, w obowiązującym stanie prawnym brak jest stosownego uregulowania odnośnie terminu wywozu towaru do innego kraju unijnego, po dacie wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie zaliczki na poczet przyszłej dostawy WDT. Tym samym dokonanie WDT po otrzymaniu zaliczki może nastąpić, naszym zdaniem, w nieokreślonym terminie (np. po okresie magazynowania tego towaru wymaganym przez klienta).w przypadku dokonania dostawy i braku dokumentów potwierdzających możliwość zastosowania preferencyjnej stawki VAT 0% dla tej dostawy należy zastosować stawkę podatku właściwą dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. Wówczas opodatkowaniu podlegać będzie, według nas, cała wartość dostawy, przy czym spółka może dokonać zmniejszenia sprzedaży ze stawką 0% VAT w deklaracji, w której wykazuje stawkę krajową, bez konieczności korygowania deklaracji, w której zaliczka została opodatkowana 0% VAT. Stanowisko to potwierdzają organy podatkowe w swoich interpretacjach.

18 Zbycie przedsiębiorstwa a podatek VAT Organy podatkowe zwracają uwagę, że zbycie przedsiębiorstwa podlega zasadzie swobody umów. Może więc nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym na podstawie umowy sprzedaży, darowizny, zamiany, a także wniesienia tzw. aportem do spółki tytułem wkładu niepieniężnego. Opodatkowaniu VAT nie podlegają transakcje zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans, w tym również darowizna. Zgodnie bowiem z art. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług, przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa. Należy zwrócić jednak uwagę, że zasady dotyczące sposobu i terminu dokonywania korekt podatku naliczonego oraz podmiot zobowiązany do dokonania korekty, zostały określone w art. 91 ust. 9 ustawy o VAT. W przypadku zbycia przedsiębiorstwa to przez nabywcę przedsiębiorstwa dokonywana jest korekta podatku odliczonego. Oznacza to, że w przypadku transakcji zbycia przedsiębiorstwa, nie wystąpi z tego tytułu należny podatek VAT, ponieważ czynność ta jest traktowana jako niepodlegająca opodatkowaniu, nie wystąpi również obowiązek dokonania korekty podatku odliczonego u zbywcy, w związku z dokonaniem czynności niepodlegającej opodatkowaniu. Obowiązki korekty podatku naliczonego przechodzą na nabywcę przedsiębiorstwa. Ze względu na kontynuację korekty nabywca przedsiębiorstwa przy obliczaniu proporcji winien uwzględniać tylko te obroty, które bezpośrednio dotyczą nabytego przedsiębiorstwa. Bez znaczenia pozostaje forma, w jakiej to przedsiębiorstwo funkcjonuje u nabywcy. Podsumowując, zbycie przedsiębiorstwa nie będzie powodowało konieczności uiszczenia podatku VAT z tego tytułu, a jednocześnie nie spowoduje u zbywcy również obowiązku dokonania korekty podatku odliczonego w związku z wykonaniem czynności niepodlegającej opodatkowaniu. Zachodzi sytuacja szczególna obowiązek dokonania stosownych korekt w zakresie podatku naliczonego, określonych w art. 91 ust. 1-8, do których byłby zobligowany zbywca przedsiębiorstwa, w przypadku gdyby nie doszło do transakcji, przepis nakłada na nabywcę, jako beneficjenta praw i obowiązków zbywcy.

19 Duplikaty faktur a odliczenie podatku Duplikaty faktur, na równi z oryginałami faktur, stanowią dokumenty uprawniające do obniżenia podatku należnego o zawartą w nich kwotę podatku naliczonego. Kwota podatku naliczonego to suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika z tytułu nabycia towarów i usług. Wynika to z art. 86 ust. 2 pkt 1 lit. a) ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.). Zasadniczo podatnik VAT ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę lub za następny okres rozliczeniowy. W sytuacji, gdy oryginał faktury na skutek nieprzewidzianego zdarzenia losowego lub siły wyższej uległ zniszczeniu albo zaginął, wówczas podatnicy mają możliwość zwrócenia się do podmiotu, który wystawił fakturę pierwotną, o ponowne wystawienie faktury zgodnie z danymi zawartymi na kopii faktury. Faktura taka musi dodatkowo zawierać oznaczenie duplikat oraz datę jej wystawienia ( 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie m. in. wystawiania faktur Dz. U. Nr 95, poz. 798 ze zm.). Ponieważ wystawione duplikaty są traktowane jako faktury VAT, dlatego obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającą z duplikatu dokonuje się na takich samych zasadach jak dla zwykłej faktury. W sytuacji, gdy faktura zaginęła w drodze do nabywcy to dopiero po otrzymaniu duplikatu faktury podatnik może odliczyć podatek naliczony w okresie rozliczeniowym, w którym podatnik otrzymał duplikat faktury lub w miesiącu następnym. Jeżeli faktura zaginęła po zaksięgowaniu to podatnik występuje wtedy z wnioskiem o wystawienie duplikatu do sprzedawcy. Duplikat w takiej sytuacji będzie tylko dokumentem potwierdzającym prawo do odliczenia VAT, ponieważ podatek naliczony został już wcześniej odliczony w ustawowym terminie. Co istotne, nie ma żadnych ograniczeń co do ilości wystawianych duplikatów. Jeżeli nabywca występuje o wystawienie duplikatu tej samej faktury po raz kolejny, to sprzedawca nie ma prawa odmówić jej wystawienia. W przypadkach duplikatów e-faktur, które oryginalnie zostały wystawione i przesłane w formie elektronicznej, przesyła się w tej samej formie. Jeżeli istnieją przeszkody formalne lub techniczne, które uniemożliwiają wystawianie i przesłanie e-duplikatu (np. gdy odbiorca cofnie zgodę na wystawianie i przesyłanie faktur elektronicznych), sprzedawca ma prawo wystawić dokument w formie papierowej, zamieszczając na nim adnotację, że duplikat dotyczy faktury wystawionej w formie elektronicznej.

20 Opodatkowanie eksportu towaru Podatnik ma prawo zastosować stawkę 0% VAT w eksporcie towarów. Eksport towaru to wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty, jeżeli wywóz dokonany jest przez dostawcę lub na jego rzecz, albo nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub na jego rzecz. Potwierdzony jest on przez urząd celny, a także określony w przepisach celnych. Zgodnie z art. 41 ust. 6 ustawy o VAT stawkę 0% stosuje się w eksporcie, jeżeli podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Jeśli ten warunek nie został spełniony to podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3, za dany okres rozliczeniowy, a w okresie następnym. Stawka 0% stosowana jest pod warunkiem, że otrzymano dokumenty wymienione w ust. 6 przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres. W przypadku, gdy nie otrzymano tego dokumentu w powyższym terminie to mają wtedy zastosowanie stawki właściwe dla dostawy tego towaru na terytorium kraju. W ustawie o VAT nie określano szczegółowo formy tego potwierdzenia, należy jednak zwrócić uwagę, że dokument taki powinien zostać sporządzony w formie określonej przepisami prawa, ponieważ jest on dokumentem urzędowym. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie szczegółowych wymogów, jakie powinno spełniać zgłoszenie celne eksport potwierdzany jest kartą 3 dokumentu SAD, natomiast podatnik gdy ją utraci to ma prawo wystąpić do organów celnych o wydanie zaświadczenia o wyprowadzeniu towarów poza terytorium Wspólnoty. Biorąc pod uwagę regulacje Rozporządzenia Komisji EWG nr 2454/93 urzędem, który dokonuje potwierdzenia wywozu towarów jest ostatni urząd celny przed opuszczeniem przez towar obszaru celnego. Posiadając dokumenty potwierdzające wywóz towarów poza terytorium Wspólnoty, wnioskujący ma prawo zastosować do dostawy stawkę podatku w wysokości 0%.

F AKTURY W PODATKU OD

F AKTURY W PODATKU OD F AKTURY W PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Faktury i dokumenty w transakcjach międzynarodowych Gdynia, 10 lutego 2014 Artykuł 20 UoVAT: WEWN TRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA OBOWI ZEK PODATKOWY W wewnątrzwspólnotowej

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów --> Pojęcie przychodu Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IBPBII/1/415-605/10/ŚS Data 2010.07.09 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Źródła przychodów

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT:

Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Ustawa Deregulacyjna wprowadziła następujące zmiany w Ustawie o VAT: Obowiązek podatkowy przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów (dalej: WDT) i wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów (dalej: WNT) Przy

Bardziej szczegółowo

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy

Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Nowe regulacje dotyczące zapłaty za otrzymywane faktury (VAT, CIT, PIT) w związku z problematyką zakupów ratalnych, leasingowych, kredytowych pojazdów flotowych Mariusz Gotowicz - Doradca Podatkowy Zmiany

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

Odliczanie podatku naliczonego, część 1

Odliczanie podatku naliczonego, część 1 4 maja 2010 Odliczanie podatku naliczonego, część 1 Radosław Żuk, prawnik, redaktor portalu TaxFin.pl Zasady ogólne odliczania podatku naliczonego Art. 86 ust. 1: W zakresie, w jakim towary i usługi są

Bardziej szczegółowo

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy?

Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Jakie są konsekwencje podatkowe hojności pracodawcy? Okres przedświąteczny jest okazją do poprawy atmosfery w pracy oraz zintegrowania pracowników z firmą. Takie działania ze strony pracodawcy mają poniekąd

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1050/09-2/JB Data 2010.01.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Odliczenie i zwrot podatku. Odliczanie

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o.

Szanowni Państwo. Zespół, Łatała i Wspólnicy Doradztwo Podatkowe Sp. z o.o. Szanowni Państwo Zapraszamy do lektury listopadowego wydania newslettera podatkowego. Znajdą w nim Państwo informacje o aktualnych zmianach w przepisach podatkowych, ważnych orzeczeniach organów podatkowych

Bardziej szczegółowo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo

Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo Wniosek o zwrot nadpłaty podatku Informacje ogólne Kiedy powstaje nadpłata Nadpłata powstanie wtedy, gdy podatnik zapłaci podatek, mimo że nie powinien go płacić, bo uzyskał dochód zwolniony od podatku

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne?

Jakie są skutki podatkowe nieprawidłowo pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Data 2010.09.02 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych

Czynności restrukturyzacyjne spółek bez podatku od czynności cywilnoprawnych W opinii MF ta zmiana w ustawie o PCC ma być korzystnym rozwiązaniem dla 6.300 spółek akcyjnych i ponad 138 tys. spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Koniec roku kalendarzowego jest okresem sprzyjającym

Bardziej szczegółowo

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1

7. Rachunki i dokumenty zrównane z fakturami. 8. Faktury wystawiane przez nabywcę towarów i usług. 1 WYKAZ ZAGADNIEŃ BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM BAZOWEJ INSTRUKCJI PODATKOWEJ dla: dane podmiotu zamawiającego... Pełna nazwa Podmiotu Imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe osoby odpowiedzialnej za kontakty z

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 Ulga internetowa* Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych i płacisz za użytkowanie

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY VAT 2014 Od 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług, poniżej przedstawiamy najważniejsze uregulowania, do których należy dostosować

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek

Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Wniosek o zwolnienie płatnika z obowiązku pobierania zaliczek na podatek Informacje ogólne Kiedy zwolnienie Organ podatkowy może zwolnić płatnika (czyli naszego pracodawcę) na wniosek podatnika z obowiązku

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki.

Faktura wewnętrzna nie jest najlepszym wyjściem. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Legalnym rozwiązaniem w takiej sytuacji są rachunki. Przepisy dotyczące podatku od towarów i usług nie regulują wszystkich spraw związanych z dokumentowaniem transakcji. O ile bowiem istnieją szczegółowe

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach

Nowe regulacje ordynacji podatkowej. Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym. Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Nowe regulacje ordynacji podatkowej Doręczanie pism sądowych w postępowaniu cywilnym Zmiany w fakturach VAT i e-fakturach Zawieszenie działalności gospodarczej Teksty zebrała i opracowała Monika Stasica

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1-443-1175/10-4/EK Data 2011.02.21 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury -->

Bardziej szczegółowo

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową?

Jak zaksięgować częściowo zakwestionowaną przez odbiorcę usługową fakturę kosztową? Jak to zdarzenie ująć w kosztach miesiąca wykonania usługi? Pytanie Jak zaksięgować usługową fakturę kosztową (rozrachunki, VAT), która została częściowo zakwestionowana przez odbiorcę (np. w 25%) ze względu

Bardziej szczegółowo

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.:

05.12.2013 r. - Najnowsze nowelizacje w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1 stycznia 2014r.: Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 841913 Temat: Podatki VAT, CIT - omówienie zmian przepisów obowiązujących od 2013 oraz od 2014 roku. 5-6 Grudzień Warszawa, Centrum miasta lub siedziba BDO,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r.

Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Częstochowie www.isnet.katowice.pl/us/2409 Najważniejsze zmiany w podatku VAT od 1 stycznia 2014r. www.isnet.katowice.pl/us/2409 ul. Rolnicza 33, 42-200 Częstochowa tel.: +48

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III

Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Podatek VAT (cz. 12) - Obowiązki rejestracyjne oraz ewidencyjne cz. III Faktury korygujące, noty korygujące, duplikaty faktur Faktura korygująca Faktury korygujące wystawia sprzedawca w ściśle określonych

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Ulga internetowa. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Ulga internetowa Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Ulga internetowa* ipsum dolor Jeżeli jesteś podatnikiem podatku dochodowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r.

Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych PIT-28 za 2014 r. Roczne rozliczenie ryczałtu od przychodów PIT-28 za 2014 r. Wybór aktualnego wariantu formularza do rozliczenia Numer wariantu znajduje się w prawym dolnym rogu każdego formularza podatkowego. Przy składaniu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę

Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania. Kliknij, aby edytować datę Zmiany w zakresie podstawy opodatkowania Kliknij, aby edytować datę Podstawa opodatkowania - zasada ogólna 2013 r. Podstawą opodatkowania jest obrót. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA IBPBII/1/415-903/14/DP interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach 26 stycznia 2015 r. Czy w przypadku przekazania dopłaty do opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA 1 Sygnatura 2461-IBPB-2-1.4514.447.2016.1.BJ Data wydania 27-10-2016 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r.

KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia. podatku naliczonego VAT 2014r. KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Prawo do odliczenia podatku naliczonego VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 28.12.2013r.] Wybór zmian przepisów dotyczących prawa do odliczenia

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015

WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2015 I. Podatek dochodowy od osób fizycznych 1. Skala podatkowa na rok 2015 Podstawa obliczenia podatku Podatek wynosi Do 85 528 18 % minus 556,02 Ponad 85 528 14 839,02plus 32

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych

Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Wykorzystywanie samochodu służbowego i telefonu służbowego do celów prywatnych Powszechną praktyką jest udostępnianie służbowych samochodów i telefonów pracownikom do celów prywatnych. Takie nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota.

Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. Nowe przepisy w istotny sposób modyfikują zasady i wysokość odliczenia ulgi z tytułu wychowania dzieci. Przede wszystkim zmianie uległa jej kwota. System podatkowy w Polsce spełnia szereg funkcji. Poza

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Na czym w praktyce polegają te zasady?

Na czym w praktyce polegają te zasady? Na czym w praktyce polegają te zasady? Spółka prowadzi akcje promocyjne, w których dodaje bonusowe nagrody, atrakcyjne towary lub - w przypadku zainteresowania klienta - większą ilość nabywanego towaru.

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2013 r. Poz. 1656 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie miejsca świadczenia usług oraz zwrotu kwoty

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1

ALERT ZMIANY W VAT OD 01.2014 R. 1 Szanowni Państwo, Z dniem 1 stycznia 2014 r. wejdą w życie zmiany przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Nowelizacja przepisów ustawy o VAT, która zacznie obowiązywać z nowym rokiem, jest największą

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury

Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Faktury --> Wystawianie faktury Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPP1/443-883/09-6/AW Data 2009.11.26 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek od towarów i usług --> Zakres opodatkowania --> Dostawa

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści:

Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Szanowni Państwo, Wrocław, dnia 26 listopad 2013 r. Dziękujemy za zaufanie i skorzystanie z naszego serwisu www.doradcapodatkowyonline.eu. Otrzymaliśmy od Państwa pytanie następującej treści: Pytanie Klienta:

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego

1. Podatek dochodowy od osób prawnych jako podatek rozliczany rocznie; roczne rozliczenie podatku - zmiana i zasady wyznaczania roku podatkowego Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 449414 Temat: Akcja Bilans 2014-Podatkowe zamknięcie roku 2014 w VAT i podatkach dochodowych 27 Październik Bielsko-Biała, Hotel Qubus, Kod szkolenia: 449414

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi,

Tekst do rachunkowości. Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Tekst do rachunkowości Słowa kluczowe: korekta VAT, ulga na złe długi, Ewidencja korekty VAT w ramach ulgi na złe długi w księgach wierzyciela i dłużnika W obecnych czasach długi stają się problemem wielu

Bardziej szczegółowo

Podatki dochodowe w praktyce

Podatki dochodowe w praktyce Krzysztof Janczukowicz Podatki dochodowe w praktyce z suplementem elektronicznym ODDK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. Gdańsk 2015 Wstęp...11 Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Karta informacyjna K-023/3 KOPIA UŻYTKOWA - WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Urząd Skarbowy w Bystrzycy Kłodzkiej Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych

Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Spis treści Wstęp Wyjaśnienie skrótów i miejsc publikacji dokumentów źródłowych Część pierwsza. Ogólna 1. Miejsce podatków dochodowych w systemie podatkowym 1.1. Rodzaje podatków ze względu na przedmiot

Bardziej szczegółowo

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R.

CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. CRIDO TAXAND ZMIANY W VAT OD 1 STYCZNIA 2014 R. 1 stycznia 2014 r. wejdzie w życie nowelizacja przepisów ustawy o VAT, wskutek czego zmieni się wiele kluczowych zasad dotyczących rozliczania VAT. Zmiany

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej

ROZDZIAŁ 2. Opodatkowanie działalności osób fizycznych w formie karty podatkowej Podatki i składki w działalności przedsiębiorców. Paweł Felis, Marcin Jamroży, Joanna Szlęzak-Matusewicz Podstawowym celem publikacji jest przedstawienie podstawowych obciążeń podatkowych i składkowych

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 108013 Temat: Podatki 2013 - CIT, VAT - zmiany przepisów obowiązujące od 2013 roku. Rewolucyjne zmiany zasad opodatkowania działalności gospodarczej. 22-23

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 143, poz. 894. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r.

Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT. od dnia 1 stycznia 2014 r. Najważniejsze zmiany w ustawie o podatku VAT od dnia 1 stycznia 2014 r. Obowiązek podatkowy zasada ogólna Z dniem 1 stycznia 2014 r. obowiązek podatkowy w podatku VAT będzie powstawał w dacie sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać. ILPP2/443-408/11-4/MN 2011.05.20 Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Wystawianie jednej zbiorczej faktury korygującej dla udokumentowania rabatów potransakcyjnych i elementy jakie ta faktura powinna zawierać.

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

MINISTER FINANSÓW Organ upoważniony do wydania interpretacji Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach Adres do korespondencji Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT.

Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok NSA z 23 marca br. daje podatnikom możliwość takiego nieodpłatnego przekazywania towarów bez obowiązku naliczania podatku VAT. Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2009 r. (sygn.

Bardziej szczegółowo

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I

Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace. cz. I Podstawy księgowości i rachunkowości Kadry i płace cz. I Cześć I: Rodzaje ewidencji podatkowych oraz formy opodatkowania działalności gospodarczej. Cześć II: Podstawy rachunkowości i sprawozdawczości (pełna

Bardziej szczegółowo

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR

Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Magdalena Fontańska PKN ADVISOR Dochody uzyskiwane z umowy o pracę Wyliczanie miesięcznych zaliczek na PDOF Płaca zasadnicza a wynagrodzenie netto Dochód uzyskany z pracy zlecenia Ulga na Internet Składając

Bardziej szczegółowo

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT)

ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) ULGA NA ZŁE DŁUGI (zmiany w art. 89a i art. 89b ustawy o VAT) Od początku 2013 r. w wyniku zmian wprowadzonych do ustawy o VAT ustawą deregulacyjną obowiązywać będą nowe zasady stosowania tzw. ulgi na

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO BUK SP. Z O.O. Podstawa opodatkowania w podatku VAT 2014r. Dział prawny Kancelarii BUK Sp. z o.o. 2013-12-28 Wybór zmian w przepisach dotyczących podstawy opodatkowania

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej

Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Ewidencjonowanie sprzedaży przy pomocy kasy rejestrującej Wprowadzenie Kasy rejestrujące potocznie zwane kasami fiskalnymi - to urządzenia przy pomocy których ewidencjonuje się obroty dla potrzeb rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie.

Zmiana interpretacji indywidualnej. Uzasadnienie. W związku z powyższym Wnioskodawca zadał następujące pytanie. Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura DD3/033/80/OBQ/09/551 Data 2009.07.03 Autor Minister Finansów Refundacja wypłacona przez Spółdzielnię z tego tytułu zwrotu kosztów wymiany stolarki

Bardziej szczegółowo

ULGA INTERNETOWA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl

ULGA INTERNETOWA. Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r. www.mf.gov.pl ULGA INTERNETOWA Broszura dotyczy rozliczenia ulgi za 2010 r wwwmfgovpl wwwmfgovpl Ministerstwo Finansów ULGA INTERNETOWA 1 JEŻELI PŁACISZ ZA UŻYWANIE INTERNETU, MOŻESZ SKORZYSTAĆ Z ULGI PODATKOWEJ, TZW

Bardziej szczegółowo

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach.

Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Warto to sprawdzić na konkretnych przykładach. Pracuję w szkole podstawowej. Szkoła zatrudnia na stanowisku referenta na pół etatu emeryta. Czy w związku z tym od świadczeń z ZFŚS (zapomoga socjalna, wczasy

Bardziej szczegółowo

Zakres przedmiotowy art. 5

Zakres przedmiotowy art. 5 Zakres przedmiotowy art. 5 Opodatkowaniu podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowenabycie towarów za wynagrodzeniem

Bardziej szczegółowo

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r.

Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. PILCH WĄSIK KANCELARIA PRAWNICZA SP.K. Zmiany w CIT od 1 stycznia 2013 r. Opracowanie: dr Paulina Pilch radca prawny, doradca podatkowy Korekta kosztów podatkowych (1) obowiązek zmniejszenia kosztów, gdy

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Jak wypełnić wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Jak wypełnić wniosek o wydanie

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo