Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata ?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013?"

Transkrypt

1

2 Jak skutecznie rozliczyć projekt z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata ? Piotr Jaworski 2 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

3 Program 1. Rozliczanie projektu wniosek o płatność, 2. Ocena realizacji wskaźników projektowych, 3. Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego, 4. Umowa z wykonawcą, 5. Zamknięcie procesu inwestycyjnego 6. Obowiązki informacyjno-promocyjne 7. Zadania jednostki po zakończeniu realizacji projektu 8. Zapewnienie trwałości projektu 9. Kontrole w projektach. 3 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

4 Wniosek o płatność zapisy w umowie o dofinansowanie Kwota dofinansowania przekazywana jest w formie refundacji lub zaliczki. Brak wydatków po stronie Beneficjenta nie zwalnia z obowiązku złożenia WNP z wypełnioną częścią sprawozdawczą. Płatności okresowe (pośrednie) nie mogą przekroczyć 95% kwoty dofinansowania. Płatność końcowa nie może być niższa niż 5 % kwoty dofinansowania. Transza dofinansowania zostanie przekazana Beneficjentowi w terminie do 3 miesięcy od dnia złożenia przez Beneficjenta prawidłowo wypełnionego Wniosku o płatność. Przekazanie dokumentacji przetargowej przed wypełnieniem wniosku o płatność. Warunkiem złożenia pierwszego wniosku o płatność jest złożenie zabezpieczenia jeśli umowa o dofinansowanie to przewiduje. 4 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

5 Wniosek o płatność Wniosek o płatność (refundacja wydatków), Wniosek o płatność (postęp realizacji), Wniosek o płatność zaliczkową Wniosek o płatność rozliczający płatność zaliczkową, Wniosek o płatność końcową. 5 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

6 Załączniki do wniosku o płatność 1 egzemplarz w wersji papierowej kopie faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, kopie dokumentów potwierdzających odbiór urządzeń/sprzętu wymagających instalacji serwisowej lub wykonanie prac, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, w przypadku zakupu urządzeń/sprzętu, które nie zostały zamontowane kopie protokołów odbioru urządzeń/sprzętu lub przyjęcia materiałów, z podaniem miejsca ich składowania, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, 6 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

7 Załączniki do wniosku o płatność 1 egzemplarz w wersji papierowej kopie wyciągów bankowych lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej potwierdzające poniesienie wydatków lub zwrot środków potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta, Inne dokumenty potwierdzające i uzasadniające prawidłową realizację Projektu, poświadczone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta lub osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta. 7 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

8 Załączniki do wniosku o płatność 1 egzemplarz w wersji papierowej WFOŚiGW w ramach weryfikacji Wniosku o płatność: może pomniejszyć kwotę wydatków kwalifikowalnych o kwotę wydatków uznanych za niekwalifikowalne; może pomniejszyć za zgodą beneficjenta zatwierdzoną do wypłaty kwotę dofinansowania o korekty finansowe i nieprawidłowości wraz z odsetkami liczonymi jak dla zaległości podatkowych. 8 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

9 Wniosek o płatność końcową Beneficjent składa Wniosek o płatność końcową do Instytucji Pośredniczącej RPO WiM w terminie do 30 dni od dnia zakończenia finansowego realizacji Projektu, pod warunkiem zatwierdzenia przez Instytucję Pośrednicząca RPO WiM poprzedniego Wniosku o płatność. Jeśli zatwierdzenie poprzedniego Wniosku o płatność nastąpi po finansowym zakończeniu realizacji Projektu Beneficjent składa Wniosek o płatność końcową w terminie do 30 dni od daty zatwierdzenia poprzedniego Wniosku o płatność. 9 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

10 Zatwierdzenie wniosku o płatność końcową WFOŚiGW zatwierdza wniosek o płatność końcową po: 1. Obligatoryjnym przeprowadzeniu kontroli na miejscu realizacji Projektu, w celu stwierdzenia: zrealizowania Projektu zgodnie z Umową, zrealizowania Projektu zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie projektu, zrealizowania Projektu zgodnie z przepisami prawa wspólnotowego i polskiego, zrealizowania Projektu zgodnie z zasadami Programu osiągnięcia zakładanych produktów i rezultatów realizacji Projektu; 2. Potwierdzeniu w informacji pokontrolnej prawidłowej realizacji Projektu lub usunięcia nieprawidłowości. 10 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

11 O czym należy pamiętać sporządzając wniosek o płatność? Zapoznaj się z zapisami umowy o dofinansowanie, Termin zapłaty i wartość dokumentów finansowych ujętych w WNP powinny być zgodne z harmonogramem rzeczowo finansowym, Zapoznaj się z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność, Zgromadź wszystkie dokumenty finansowe (m.in. faktury), Zaloguj się w GWP, korzystając z otrzymanych haseł, Wypełnij wszystkie wymagane pola we wniosku o płatność zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność. wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 11 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

12 O czym należy pamiętać sporządzając wniosek o płatność? Kopie załączników do wniosku, powinny być na każdej stronie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta, Zaleca się, aby wszelkie dokumenty dotyczące pozycji ujętej na fakturze znajdowały się bezpośrednio przy niej, WNP nie będzie możliwy do wprowadzenia, gdy nie zostanie wcześniej zatwierdzony harmonogram rzeczowo-finansowy. wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 12 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

13 Data od do Dane podstawowe Jako datę od należy wpisać datę poniesienia pierwszego wydatku kwalifikowalnego lub datę rozpoczęcia realizacji projektu z umowy o dofinansowanie (należy wpisać datę wcześniejszą), zaś jako data do należy wpisać datę kończącą okres za jaki składany jest wniosek, przez co rozumie się datę kończącą część sprawozdawczą z przebiegu realizacji projektu (datę wysłania wniosku, za wyjątkiem korekty wniosku). Wyjątkiem od tej sytuacji jest wniosek o płatność końcową, gdzie datę do stanowić powinna data poniesienia ostatniego wydatku kwalifikowalnego, jednak nie może być ona późniejsza niż data finansowego zakończenia realizacji projektu z umowy o dofinansowanie. Całkowita kwota wydatków objętych wnioskiem Należy podać kwotę poniesionych przez Beneficjenta wydatków objętych wnioskiem o płatność i związanych z realizowanym projektem (zarówno kwalifikowalnych jak i niekwalifikowalnych o ile projekt zakłada wydatki niekwalifikowane), również tych nie wykazanych w tabeli 12, a wykazanych w postępie rzeczowo-finansowym. wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 13 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

14 Zestawienie dokumentów Zgodność danych wprowadzonych do Zestawienia dokumentów z danymi przedstawionymi na kopiach dokumentów księgowych tj.: - nr księgowy lub ewidencyjny dokumentu - nr dokumentu potwierdzającego wydatkowanie środków (wpisujemy numer bez skrótów FV, FV nr) - kwota brutto wydatku kwalifikowalnego i niekwalifikowalnego związanego z projektem - nazwa towaru lub usługi wykazana w odpowiedniej pozycji w przedstawianym dokumencie księgowym wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 14 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 14

15 Postęp rzeczowo-finansowy Należy wykazać wydatki kwalifikowalne i niekwalifikowalne objęte wnioskiem związane z projektem (określone we wniosku o dofinansowane) Krótki opis prezentujący stan realizacji poszczególnych kategorii kosztów Wydatki od początku realizacji projektu kwota winna odpowiadać wszystkim wydatkom kwalifikowalnym i niekwalifikowanym poniesionym od początku realizacji projektu. Wartość powinna być wyliczona na podstawie wydatków ujętych w obecnym i poprzednich wnioskach o płatność wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 15 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

16 Planowany przebieg rzeczowy i problemy napotkane w trakcie realizacji projektu W kilku zdaniach należy opisać zadania/etapy w podziale na kategorie kosztów, jakie Beneficjent planuje podjąć w ramach realizowanego projektu w kolejnym okresie sprawozdawczym Należy podać informację o ewentualnych problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objętym wnioskiem o płatność, zadaniach planowanych do realizacji, a niezrealizowanych w tymże okresie, wraz podaniem powodów odstąpienia przez Beneficjenta od realizacji określonych zadań bądź wskazaniem przyczyn zewnętrznych, uniemożliwiających realizację konkretnych zadań. wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 16 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

17 Realizacja zakresu rzeczowego Wskaźniki produktu określają materialne efekty (np. wybudowane budynki i budowle, zrealizowane usługi, zakupiony sprzęt), jakie powstały w wyniku wydatkowania pieniędzy publicznych w okresie realizacji projektu. Wskaźniki rezultatu opisują zmiany w sytuacji Beneficjenta, jego otoczeniu bądź ostatecznych odbiorców, jakie nastąpiły w wyniku zrealizowania projektu. Tabela dotycząca wskaźników produktu powinna być wypełniania dla każdego wniosku o płatność natomiast część tabeli z wskaźnikami rezultatu wyłącznie dla wniosku o płatność końcową. źródło: materiały UMWW-M 17 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

18 Realizacja zakresu rzeczowego Wartość bazowa wskaźnika to wartość przed rozpoczęciem realizacji projektu (w przypadku wskaźników produktu jest równa zeru). Wartość docelowa oznacza wartość, jaką Beneficjent zamierza osiągnąć w wyniku wdrożenia projektu i musi być zgodna z wartością docelową wpisaną we wniosku o dofinansowanie. W przypadku wskaźnika rezultatu Beneficjent we wniosku o płatność końcową wpisuje wartość, jaka będzie osiągnięta w momencie zakończenia projektu bądź w okresie bezpośrednio następującym po tym terminie (jednak okres ten nie może być dłuższy niż 1 rok). źródło: materiały UMWW-M 18 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

19 Harmonogram wydatków Należy przedstawić planowane wydatki kwalifikowalne ogółem, wydatki kwalifikowalne jakie Beneficjent planuje ponieść w obecnym i w kolejnych kwartałach realizacji projektu. W harmonogramie wydatków nie ujmujemy wydatków przedstawionych w danym wniosku o płatność. wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 19 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

20 Oświadczenia i załączniki (1) Wszystkie kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Beneficjenta/osobę upoważnioną do reprezentowania Beneficjenta. Przekazanie dokumentacji przetargowej do IP na wszystkie postępowania (o ile zgodnie z umową Beneficjent ma taki obowiązek). Umowy z wykonawcami wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 20 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

21 Zapis na pierwszej stronie faktury: Oświadczenia i załączniki (2) - Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata w przypadku projektów, w których środki europejskie stanowią 100% przyznanego dofinansowania, - Zakup dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata w przypadku projektów, w których przyznane dofinansowanie składa się ze środków europejskich oraz towarzyszącego im wkładu krajowego z budżetu państwa. wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 21 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

22 Oświadczenia i załączniki (3) Wskazany na fakturach podmiot oraz NIP powinien być zgodny danymi Beneficjenta lub realizatora projektu z umowy o dofinansowanie. Wydatki przedstawione we wniosku o płatność winny być ponoszone zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym. W przypadku przesunięć kwot między latami należy niezwłocznie aktualizować powyższy harmonogram oraz aneksować umowę o dofinansowanie. W przypadku gdy w projekcie VAT jest kwalifikowalny należy do wniosku o płatność końcową dostarczyć pisemną interpretację przepisów prawa podatkowego stwierdzającą brak możliwości odzyskania podatku VAT w zakresie realizowanego projektu. wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 22 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

23 Oświadczenia i załączniki (4) Na odwrocie faktury/innego dokumentu o równoważnej wartości dowodowej przedstawianej do rozliczenia projektu należy umieścić: Numer umowy/uchwały o dofinansowanie: Nazwa i nr projektu: Przedstawiony wydatek dotyczy kategorii wydatku kwalifikowalnego wskazanego we wniosku o dofinansowanie projektu: Kwota wydatku kwalifikowalnego: Projekt jest realizowany zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655, z późn. zm.), art. Sprawdzono pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym: data... podpis: wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 23 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

24 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność: Błędnie wybierany rodzaj wniosku o płatność, Błędnie wpisywana data od, Błędnie wpisana data do, Dane Beneficjenta błędnie wypełniane pozycje, Wydatki realizacji projektu nie są zgodne z danymi zawartymi w harmonogramie rzeczowo-finansowym - należy niezwłocznie aktualizować powyższy harmonogram, wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 24 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

25 Najczęściej popełniane błędy we wnioskach o płatność: Faktury opisane niezgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o płatność: - na odwrocie strony lub na oddzielnej kartce, - brak nr umowy o dofinansowanie, - brak wskazania kwoty wydatku kwalifikowanego, - brak powołania się na artykuł, zgodnie z którym został przeprowadzony przetarg, - na fakturach brak nr księgowego lub ewidencyjnego, - nieprawidłowo potwierdzane dokumenty za zgodność z oryginałem na każdej stronie załączników, - NIP nabywcy na fakturze niezgodny z NIP Beneficjenta z umowy o dofinansowanie, wg. Departament Zarządzania PRR, UMWW-M 25 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

26 Rozliczanie projektu - zasady 26 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

27 Co to znaczy koniec projektu? źródło: umowa o dofinansowanie 27 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

28 Co to znaczy koniec? Zakończenie finansowe Projektu należy przez to rozumieć datę poniesienia ostatniego wydatku w Projekcie (dotyczy zarówno wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych). Dokonanie przez Beneficjenta zapłaty na podstawie ostatniej faktury/innego dowodu księgowego o równoważnej wartości dowodowej dotyczącej wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowanych poniesionych w ramach Projektu źródło: umowa o dofinansowanie 28 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

29 Zakończenie finansowe Projekt, w ramach, którego ponoszone są wydatki, musi być realizowany zgodnie z zasadą: n+3 (dla projektów złożonych do końca 2010 r.), zasadą n+2 (dla projektów złożonych po 2010 r.). Oznacza to, że Beneficjent zobligowany jest zrealizować i rozliczyć projekt w terminie n+3, n+2, gdzie n to rok, w którym Beneficjent podpisał umowę na dofinansowanie realizacji projektu. W szczególnych, uzasadnionych przypadkach Instytucja Organizująca Konkurs może wyrazić zgodę na wydłużenie okresu realizacji projektu). źródło: Wytyczne kwalifikowalności RPO W-M 29 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

30 Co to znaczy koniec? Zakończenie rzeczowe Projektu należy przez to rozumieć datę podpisania przez Beneficjenta ostatniego protokołu odbioru lub innego dokumentu równoważnego w ramach Projektu (dotyczy zarówno wydatków kwalifikowalnych i niekwalifikowalnych). źródło: umowa o dofinansowanie 30 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

31 Ustawa o finansach publicznych Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

32 Ustawa o finansach publicznych Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

33 Ustawa o finansach publicznych Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

34 Umowa o dofinansowanie, Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

35 Procedura odzyskiwania środków KROK 1: beneficjent powinien zostać wezwany do zwrotu środków nieprawidłowo wykorzystanych zgodnie z art. 207 ust. 8 pkt 1 ufp, bądź wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnej płatności zgodnie z art. 207 ust. 8 pkt 2 ufp, KROK 2: po upływie terminu, o którym mowa w art. 207 ust. 8 ufp, właściwa instytucja (IZ lub IP jeżeli została upoważniona i należy do sektora finansów publicznych) wydaje decyzję o zwrocie zgodnie z art. 207 ust. 9 ufp, KROK 3: w przypadku nie dokonania zwrotu przez beneficjenta oraz w przypadku braku możliwości pomniejszenia płatności wynikającej z kolejnego wniosku beneficjenta o płatność, możliwe jest odzyskanie środków z ustanowionych zabezpieczeń umownych, KROK 4: wszczęcie postępowania dot. egzekucji administracyjnej. 35 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 35 Funduszu Rozwoju Regionalnego

36 Zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych Art. 93 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 1. Zawiadomienie o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych, zwane dalej zawiadomieniem, składa niezwłocznie do właściwego rzecznika dyscypliny: 1) kierownik jednostki sektora finansów publicznych, 2) kierownik podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, któremu przekazano do wykorzystania lub dysponowania środki publiczne, ( ) 5) organ kontroli lub kierownik jednostki prowadzącej kontrolę jednostki sektora finansów publicznych, 36 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 36

37 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 1) przyznanie lub przekazanie środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych bez zachowania lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich przyznaniu lub przekazaniu; 2) niedokonanie w terminie przez przyznającego lub przekazującego środki związane z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych rozliczenia tych środków; 3) nieustalenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych albo ustalenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 37 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 37

38 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 4) niedochodzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych albo dochodzenie takiej kwoty w wysokości niższej niż wynikająca z prawidłowego obliczenia; 5) niezgodne z przepisami umorzenie podlegającej zwrotowi kwoty środków związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, odroczenie jej spłaty lub rozłożenie spłaty na raty albo dopuszczenie do przedawnienia tej należności; 38 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 38

39 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 6) wykorzystanie środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, niezgodnie z przeznaczeniem lub z naruszeniem procedur obowiązujących przy ich wykorzystaniu, w tym: a) procedur określonych przepisami o zamówieniach publicznych wyłącznie w zakresie określonym w art. 17, b) procedur określonych przepisami o koncesji na roboty budowlane lub usługi wyłącznie w zakresie określonym w art. 17a; 39 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 39

40 Naruszenie dyscypliny finansów publicznych Art. 13 Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest: 7) niedokonanie w terminie przez otrzymującego lub wykorzystującego środki publiczne lub środki przekazane ze środków publicznych, związane z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, rozliczenia tych środków; 8) niedokonanie w terminie lub w należnej wysokości zwrotu kwoty środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych; 9) nieprzekazanie w terminie lub w należnej wysokości zwracanej kwoty środków publicznych lub środków przekazanych ze środków publicznych, związanych z realizacją programów lub projektów finansowanych z udziałem środków unijnych lub zagranicznych, przez podmiot, za pośrednictwem którego zwracane są te środki. 40 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 40

41 Sankcje Kodeks Karny Art Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

42 Art Sankcje Kodeks Karny 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości udzielonego wsparcia finansowego, określonego w 1, lub zamówienia publicznego albo na możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego. 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w 1, zrezygnował z dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

43 Kierowanie spraw do organów ścigania Zgodnie z art k.p.k.; Instytucja państwowa lub samorządowa, która w związku ze swą działalnością dowiedziała się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa 43 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 43

44 Ocena realizacji wskaźników projektowych 44 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

45 Logika interwencji publicznej 45 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego źródło: Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym POIiŚ

46 Wzmocnienie pozycji województwa w europejskich sieciach przyrodniczych poprzez poprawę lub zachowanie dobrego stanu środowiska i zapobieganie jego degradacji Jak? Wyposażenie aglomeracji do 15 tys. RLM w sieć wodociągową Wybudowanie sieci wodociągowej w miejscowości X Dlaczego? Opracowanie dokumentacji, przeprowadzenie przetargów, prace budowlane 46 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

47 Realizacja zakresu rzeczowego źródło: umowa o dofinansowanie 47 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

48 48 48 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

49 Dyrektywa 91/271/EWG Art.3 Cały ładunek ścieków z aglomeracji powyżej RLM powinien być zbierany przez system kanalizacyjny i doprowadzony do oczyszczenia (możliwość zastosowania innych systemów oczyszczania ścieków zapewniających ten sam stopień ochrony środowiska tylko uzasadnione przypadki) tj. co do zasady 100% skanalizowania (w odniesieniu do RLM), Systemy kanalizacyjne muszą być projektowane, budowane i utrzymywane zgodnie z najlepszą wiedzą techniczną (m.in. zapobieganie przeciekom, ograniczenie przelewów burzowych). 49 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

50 Dyrektywa 91/271/EWG Jakość ścieków oczyszczonych w aglomeracjach powyżej RLM Art.4 oczyszczalnie obsługujące aglomeracje powinny być przystosowane do redukcji całego wytwarzanego na terenie aglomeracji ładunku zanieczyszczeń, o wymaganiach dotyczących stopnia oczyszczania decyduje wielkość aglomeracji (a nie przepustowość oczyszczalni). 50 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

51 Sprawozdawczość - zasady Beneficjent co najmniej raz na sześć miesięcy sporządza i przekazuje do IP wniosek o płatność, z rozbudowaną częścią sprawozdawczą ( ). 51 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

52 Realizacja harmonogramu rzeczowo-finansowego 52 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

53 Zasady realizacji projektu Art. 2 Umowy UWAGA: Harmonogram jest narzędziem żywym, niemniej zmiany do niego trzeba wprowadzać z głową Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ministerstwo ramach pomocy technicznej Środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata

54 Harmonogram UWAGI: Zakończenie inwestycji prawomocne oddanie obiektu do użytkowania zgodnie z prawem budowlanym - Odbiór obiektu przez odpowiednie służby PSP, Inspektoraty - Okres zgłaszania wad oraz rękojmi Rozliczenie Projektu. Etap eksploatacji obiektu musi być poparty rzetelną analizą finansową Beneficjenta w zakresie konieczności utrzymania wskaźników Projektu - przez 3-5 lat od daty zakończenia Projektu. w tym trwałości Projektu Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Środowiska

55 Rozliczenie projektu, a kwalifikowalność wydatków 55 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

56 Ocena celowości działań Cel ogólny Cel szczegółowy Rezultaty JAK? DLACZEGO? Wydatek powinien być niezbędny dla realizacji projektu. Jest to podstawowa zasada kwalifikowalności. Wydatek, który jest niezbędny dla wdrażania i realizacji projektu, to wydatek, bez którego projekt nie mógłby zostać zrealizowany. Działania Środki / zasoby 56 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 56

57 Kwalifikowanie wydatków, a zwrot kwot zatrzymanych Kwota zatrzymana - część należności na rzecz wykonawcy zatrzymana przez zamawiającego na podstawie postanowień zawartej umowy. Termin realizacji projektu powinien obejmować okres gwarancyjny, po upływie, którego następuje zwrot kwoty zatrzymanej; z tym, że wypłata kwoty zatrzymanej musi nastąpić przed upływem końcowego terminu ponoszenia wydatków kwalifikowanych określonego w umowie o dofinansowanie projektu. 57 Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PORADNIK BENEFICJENTA

PORADNIK BENEFICJENTA LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W LUBLINIE PORADNIK BENEFICJENTA CZYLI JAK PRAWIDŁOWO REALIZOWAĆ PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EFRR W RAMACH I i II* OSI REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r.

ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ. maj 2013r. ODBIÓR INWESTYCJI BUDOWLANEJ maj 2013r. 1 Inwestycja budowlana Poprzez proces inwestycyjny rozumie się ogół czynności realizowanych przez inwestora i Urząd, mających na celu umożliwienie rozpoczęcia prac

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Wzór umowy o dofinansowanie projektu UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu: [tytuł projektu] w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Umowa Partnerstwa 2014-2020 vmir/h/ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Umowa Partnerstwa 2014-2020 Krajowe wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

objętych dofinansowaniem w ramach

objętych dofinansowaniem w ramach Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 756/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 18 czerwca 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO PODRĘCZNIK KWALIFIKOWANIA WYDATKÓW objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 MIiR/POIG/1(7)/12/2013 Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I:

Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Przykładowe pytania dla Beneficjentów Osi I: Co oznacza skrót RLM? a) RównowaŜna Liczba Mieszkańców b) Relatywna Liczba Mieszkańców c) RównowaŜnik Ludności Miejskiej d) Regulowana Liczba Mieszkańców W

Bardziej szczegółowo

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE.

IW-2/PROW ZALECENIA OGÓLNE. IW-2/PROW Instrukcja do wniosku o płatność dla działań inwestycyjnych: 121 Modernizacja gospodarstw rolnych, 126 Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych

Bardziej szczegółowo

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:...

b) Faktury korygujące:... 12 c) Faktury pro forma:... 13 d) Faktury w walutach obcych... 13 e) Wydatki związane z zatrudnieniem:... Załącznik nr 8.2 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU BENEFICJENTA O PŁATNOŚĆ dla projektu dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Spis treści: I.

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT) Grodkowskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Tarnów Grodkowski 46d 49-200 Grodków tel. +48 77 415 55 85 fax + 48 77 415 54 32 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ II UMOWA (KONTRAKT)

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN AUTOMATYKA OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Automatyka (dalej Ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS

OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OGÓLNE WARUNKI WYKONANIA DZIEŁA LUB ROBÓT BUDOWLANYCH SPÓŁKI ORLEN SERWIS OWZ Rew. 0/2012-12.06.2012 Niniejsze Ogólne Warunki Wykonania Dzieła lub Robót Budowlanych Spółki ORLEN Serwis (dalej Ogólne Warunki

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKOWY ECDF I. Wstęp 1. Fundusz Pożyczkowy ECDF (zwany dalej Funduszem Pożyczkowym), jest wyodrębnionym księgowo podmiotem powstałym w 2011r. na potrzeby

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Słownik definicji i skrótów Projekt wszystkie roboty, dostawy i usługi opisane w Decyzji Komisji Europejskiej/umowie o dofinansowanie dla projektu Program gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo