SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno- Rehabilitacyjny ul. Uzdrowiskowa Goczałkowice Zdrój PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup oprogramowania wraz z wdroŝeniem i uruchomieniem systemu informatycznego na potrzeby Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój ZP- 9 - D/2011 TRYB ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony RODZAJ ZAMÓWIENIA: Dostawa SIERPIEŃ

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Ul. Uzdrowiskowa 54, Goczałkowice-Zdrój tel. (032) , fax: (032) REGON , NIP II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia na Zakup oprogramowania wraz z wdroŝeniem i uruchomieniem systemu informatycznego na potrzeby Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającą wyraŝoną w złotych równowartość kwoty euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje : Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z wdroŝeniem i uruchomieniem systemu informatycznego, którego elementy składowe wymieniono poniŝej. 1) Przeprowadzenie analizy przed wdroŝeniowej, ustalenie szczegółowego harmonogramu wdroŝenia oprogramowania oraz wdroŝenie systemu informatycznego, sprzedaŝ licencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania i systemu informatycznego ( wymagane licencje z moŝliwością instalowania na wielu komputerach ). 2) Wykonawca dostarcza i instaluje oprogramowanie na własny koszt ( w tym: zakup, licencje, wdroŝenie, uruchomienie, szkolenie itp) 3) Wykonawca przystosuje i skonfiguruje wdraŝany system według specyfiki pracy Zamawiającego. 4) Wykonawca przeszkoli co najmniej 2 administratorów systemu w stopniu umoŝliwiającym samodzielną eksploatację i konfigurację wdraŝanego systemu. 5) Wykonawca przeszkoli wszystkich uŝytkowników w zakresie umoŝliwiającym samodzielną obsługę systemu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę. 6) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania serwisu nad zainstalowanym systemem. 1. zdalną pomoc w rozwiązywaniu problemów z obsługą programu, 2. priorytetowe zdalne usuwanie awarii niezaleŝnie od przyczyn powstania 3. bezpłatne aktualizacje wszystkich zakupionych modułów, 4. bezpłatne zmiany w oprogramowaniu w okresie nadzoru nie wymagające zmian w strukturze baz danych (w szczególności tworzenie statystyk i raportów), 5. wizytę pracownika wykonawcy co najmniej raz na miesiąc. 6) Wykonawca zobowiązuje się przenieść do nowego systemu wszelkie moŝliwe do przeniesienia dane, a rejestrowane w starych systemach. 7) Minimalny okres gwarancji na zainstalowane oprogramowanie wynosi 36 miesięcy od daty końcowego odbioru systemu informatycznego. Kod CPV systemy baz danych; pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń; pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów; pakiety oprogramowania lub sprzedaŝy lub marketingu; pakiety oprogramowania medycznego OPROGRAMOWANIE POWINNO SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMOGI: A. W ZAKRESIE OBSŁUGI REZERWACJI I POBYTÓW 1. REZERWACJE: rezerwacje indywidualne i grupowe, statusy rezerwacji, grafik rezerwacji, moŝliwość wydrukowania potwierdzenia rezerwacji lub umowy z jednoczesnym wydrukiem - 2 -

3 wpłaty do banku, moŝliwość przenoszenia rezerwacji, rezerwacje odbywać się przy pomocy interfejsu graficznego, który umoŝliwia podgląd wielu budynków jednocześnie, narzędzie umoŝliwiające szybkie wyszukiwanie wolnych pokoi i łóŝek w podanym okresie, moŝliwość filtrowania wolnych pokoi wg budynku, ilości miejsc i innych dowolnych parametrów, rezerwacje moŝna wyszukiwać, sortować, filtrować i grupować wg rezerwującego, statusu rezerwacji, grupy klientów, pokoju, budynku, numeru rezerwacji, poziomu lojalności rezerwującego, ilości wcześniejszych przyjazdów, wyŝywienia, terminów przyjazdu i wyjazdu oraz dokonania rezerwacji, rezerwacje moŝna podzielić na dowolną ilość grup klientów, kaŝda z nich moŝe być oznaczona innym kolorem, rezerwacje mogą być przypisane i następnie rozliczane w ramach dowolnej ilości umów zawieranych z płatnikami, moŝliwość wprowadzenia rezerwacji indywidualnych i grupowych (system automatycznie rozpoznaje rezerwacje grupowe i nadaje numery), grafiki rezerwacji dla poszczególnych budynków obiektów, moŝliwość tworzenia dowolnych zestawień przy pomocy generatora zestawień, graficzna plansza pokoi i miejsc, rezerwacji i meldunków z podziałem na grupy: pacjentów pełnopłatnych, itp., moŝliwość szybkiego zawęŝenia przeglądanego fragmentu grafiku do określonego budynku, pokoi o określonym standardzie i cechach szczególnych (np. posiadanie balkonu, widok z okna, piętro, ilość miejsc etc.). 2. Listy pokoi umoŝliwiające podgląd listy wolnych pokoi i miejsc, oraz statusu pokoju. 3. Typy pobytu: moŝliwość zdefiniowania dowolnej ilości typów pobytów: moŝliwość zdefiniowania dowolnej ilości pozycji zaliczki do pobytu, moŝliwość zdefiniowania dowolnej diety do pobytu, moŝliwość zdefiniowania dowolnej ilości zabiegów do pobytu, podział zabiegów na płatne, definicje pobytów na liście lekarskiej, definicje kierujących do laboratorium, definicje koloru pobytu na siatce rezerwacji. 4. Pobyty kuracjusza. 5. Stali bywalcy: moŝliwość automatycznego udzielania rabatów na podstawie poziomu lojalności. 6. Pobyty na dzień: zestawienie pobytów na dany dzień w obiektach. 7. Osobodni. 8. Statystyki obłoŝenia dla poszczególnych pokoi (pokojodni). 9. Zestawienie do archiwum. 10. Grupy pokoi: moŝliwość przyporządkowania pakietów cennikowych automatycznie przypisujących się do pobytu, definiowanie opłat pobytów dla danego pokoju w roŝnych okresach czasowych. B. W ZAKRESIE OBSŁUGI RECEPCJI (MELDOWANIA) 1. MELDOWANIE: meldunki indywidualne, meldunki grupowe, moŝliwość szybkiego meldowania na podstawie wprowadzonej wcześniej rezerwacji indywidualnej lub grupowej; - 3 -

4 moŝliwość zameldowania na dostawkę lub na wyłączność w danym pokoju; moŝliwość zameldowania z automatycznym wystawieniem faktury lub paragonu; usługi dla osób spoza hotelu; 2. Operacje moŝliwe do wykonania na listach kuracjuszy: automatyczne naliczanie opłaty za pobyt i wyŝywienie wg dowolnej ilości cenników przypisanych do grup pacjentów i terminów obowiązywania (np. inne ceny dla NFZ, inne dla pełnopłatnych, inne w okresie letnim, inne w okresie zimowym etc.), zmiany danych i usunięcie meldunku; moŝliwość tworzenia raportów zbiorczych dla wszystkich obiektów jak równieŝ dla kaŝdego obiektu osobno; automatyczne generowanie numerów księgi meldunkowej i księgi głównej; moŝliwość wyszukania pacjentów z nieopłaconym pobytem, niezapłaconą zaliczką, nierozliczonymi rozmowami telefonicznymi; moŝliwość wyszukiwania, sortowania, filtrowania i grupowania meldunków wg dowolnych kryteriów zawierających dane pacjenta, rezerwacji, meldunku oraz poziomu lojalności (m.in. nazwiska i imienia osoby meldowanej, osoby dokonującej rezerwacji, nazwy podmiotu dokonującego rezerwację, adresu, miejscowości i kraju pochodzenia zameldowanego pacjenta, daty zameldowania, spodziewanego zakończenia pobytu, wymeldowania, daty wprowadzenia rezerwacji/meldunku, długości pobytu, numeru i standardu pokoju, grupie do jakiej pacjent naleŝy, numeru skierowania, nazwie płatnika, numeru kontraktu); notatki recepcji, moŝliwość przydzielenia pokoju i łóŝka oraz zmiany tego przydziału z zapamiętaniem historii zmian pokoi przez pacjenta; rozliczenie pobytów, obłoŝenie obiektu, wyświetlanie w recepcji informacji o gościu/pacjencie, podział na pobyty pacjentów rehabilitacyjnych, gości hotelowych, pacjentów sanatoryjnych, szpitalnych, NFZ, ZUS, itp. moŝliwość wydrukowania oraz wyeksportowania do formatu zgodnego z MS Excel, XML i CSV tak przygotowanych danych, koszyk kuracjusza, wypoŝyczenia kuracjusza, historia płatności kuracjusza, zestawienia wyjazdów dla kuchni oraz wcześniejszych wyjazdów, zestawienia przyjazdów, przeniesienie do archiwum. 3. Księga główna, księgi oddziałowe, księgi z podziałem na poradnie. 4. Dokumenty sprzedaŝy: moŝliwość wystawienia paragonów fiskalnych, współpraca z drukarką fiskalną POSNET, moŝliwość wyboru rodzaju płatności, moŝliwość płatności karnetem gotówkowym. moŝliwość wystawienia faktury zaliczkowej zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, moŝliwość wystawienia faktury zaliczkowej po nr rezerwacji lub nazwisku klienta. moŝliwość wystawienia faktur VAT, wystawianie faktur zbiorowych, moŝliwość udzielania rabatów, moŝliwość wystawienia faktury VAT z uwzględnieniem zaliczki, moŝliwość wystawienia faktury VAT z uwzględnieniem zaliczki z automatycznym wystawieniem korekty za zaliczki w wyniku zmiany stawki VAT, automatyczne wystawienie faktury za pomocą czytnika kodu, moŝliwość automatycznego wstawianie obciąŝeń (np. noclegów, zabiegów, posiłków) na podstawie dowolnej ilości cenników przypisanych do grup pacjentów na dowolny okres, - 4 -

5 fiskalizacji faktury, 5. SprzedaŜ zabiegów: moŝliwość sprzedaŝy zabiegów z puli zabiegów płatnych, karnety zabiegowe. 6. SprzedaŜ posiłków, usług gastronomicznych. 7. Zestawienia: zestawienie sprzedaŝy wartościowe i ilościowe, podział listy kuracjuszy według kierującego, podgląd koszyka zabiegów komercyjnych, zestawienia przyjazdów i wyjazdów dla kuchni, historia płatności kuracjusza, wypoŝyczenia kuracjusza, zmiany danych i usunięcie meldunku, moŝliwość wyszukiwania, sortowania, filtrowania i grupowania meldunków wg dowolnych kryteriów. C. W ZAKRESIE OBSŁUGI LECZENIA SZPITALNEGO, SANATORYJNEGO I AMBULATORYJNEGO 1. DODAJ KURACJUSZA: moŝliwość korzystania z danych kuracjusza wprowadzonych na recepcji, moŝliwość zmiany niektórych danych (np. przydzielony pokój, lekarz, uwagi itp.); meldunki indywidualne, meldunki ze skierowaniami, moŝliwość zameldowania na dostawkę lub na wyłączność w danym pokoju, moŝliwość zameldowania ze zdjęciem pacjenta, moŝliwość planowania automatycznego i ręcznego wizyty u lekarza. 2. Dodaj rehabilitacje ambulatoryjne: meldunki ze skierowaniami na zabiegi fizjoterapeutyczne oraz ogólnoustrojowe, automatyczne zaplanowanie zabiegów rehabilitacyjnych. 3. Operacje na listach kuracjuszy: obsługa skierowań, lista pacjentów, karty zdrowia, badania, obserwacje, leczenie, leki podane, skierowania, moŝliwość wyszukiwania, sortowania, filtrowania i grupowania pacjentów i kuracji wg nazwiska i imienia, statusu pobytu, grupy klientów, pokoju, budynku, numeru rezerwacji, terminów rozpoczęcia i zakończenia kuracji, lekarza prowadzącego, kontraktu, płatnika, moŝliwość wprowadzenia absencji, moŝliwość przydzielenia lekarza prowadzącego i rezerwacji wizyt z uwzględnieniem harmonogramu pracy kaŝdego z gabinetów, moŝliwość wprowadzania wywiadu wstępnego, dolegliwości, badań, rozpoznania, przepisanych zabiegów i leków, moŝliwość urlopowania pacjenta, moŝliwość dodania, zmiany oraz usunięcia absencji wraz z informacją o jej przyczynach oraz poprawne jej raportowanie (np. w raportach dla ZUS i NFZ), moŝliwość zapisywania zdjęć i zeskanowanych wyników badań dodatkowych, moŝliwość współpracy z kartą kuracjusza z kodem kreskowym, podgląd zaplanowanych wizyt w formie kalendarza, moŝliwość wydruku harmonogramu wizyt w formie kalendarza, podgląd dostępności ordynowanych zabiegów wraz z uwzględnieniem limitów dla poszczególnych lekarzy oraz dostępności zabiegów dla grup pacjentów, moŝliwość podglądu punktu pielęgniarskiego na kaŝdym budynku oddzielnie lub wszystkich jednocześnie, podział na pobyty rehabilitacyjnych, gości hotelowych, pacjentów sanatoryjnych, szpitalnych, NFZ, ZUS, itp., - 5 -

6 historia pielęgniarska, flagi zadaniowe - wymiana informacji lekarz pielęgniarka, ocena kuracjusza, wypoŝyczenia, statusy lekarskie kuracjusza, zestawienia obchodowe, wydruki historii medycznej. 4. Gabinet lekarski: moŝliwość wprowadzania wywiadu wstępnego, dolegliwości, badań, rozpoznania, przepisanych zabiegów i leków oraz diety, moŝliwość wykorzystywania szablonów w celu usprawnienia wprowadzania danych, moŝliwość drukowania dokumentacji medycznej i automatyczne generowanie epikryzy, moŝliwość wprowadzania dowolnej ilości rozpoznań, moŝliwość korzystania z danych kuracjusza wprowadzonych na recepcji i w dyŝurce pielęgniarek, moŝliwość ustalania harmonogramu pracy kaŝdego z gabinetów, moŝliwość wykorzystywania szablonów w celu usprawnienia wprowadzania danych, szablony są przypisane do kaŝdego z lekarzy, podgląd dostępności ordynowanych zabiegów wraz z uwzględnieniem limitów dla poszczególnych lekarzy oraz dostępności zabiegów dla grup pacjentów, zlecanie zabiegów laboratoryjnych, wystawianie recept z nr przydzielonymi dla lekarza przez NFZ. 5. Wystawianie recept. 6. Katalog ICD Katalog ICD Katalog lekarstw. 9. Zabiegi rehabilitacyjne: prezentowanie harmonogramu pracy stanowiska zabiegowego wraz z danymi pacjenta, pokojem i numerem telefonu, moŝliwość zdefiniowania dowolnych terminów rozpoczęcia wykonywania zabiegów dla kaŝdego stanowiska, moŝliwość ewidencji wykonywanego zabiegu z informacją o terminie jego wykonania i osobie wykonującej zabieg, róŝnych dla kaŝdego dnia tygodnia i dla kaŝdej płci, moŝliwość dowolnego określenia czasu trwania zabiegu czas ten moŝe być krótszy lub dłuŝszy niŝ ten wynikający z przerwy pomiędzy kolejnymi terminami rozpoczęcia zabiegu, moŝliwość automatycznego włączania dodatkowych terminów w momencie, gdy skończą się te z puli podstawowej, opcja współpracy z elektroniczną kartą kuracjusza klienta oraz z czytnikami kart i urządzeniami mobilnymi, lista zbiorcza zabiegów, lista indywidualnych zajęć, godzinowy plan pracy, wolne stanowiska, obciąŝenie punktów zabiegowych, moŝliwość wprowadzenia przerw w wykonywaniu zabiegów zarówno w czasie dnia, jak i w dłuŝszym okresie (np. przerwa na czyszczenie kabiny, posiłek wykonującego zabiegi, wolne soboty, urlopy). 10. Planowanie zabiegów: moŝliwość uruchamiania automatycznego planowania przepisanych zabiegów, moŝliwość wyszukiwania, sortowania, filtrowania i grupowania pacjentów i kuracji wg nazwiska i imienia, moŝliwość planowania ręcznego, moŝliwość korzystania z ordynacji zabiegów dokonanej przez lekarza lub wprowadzenia ordynacji przez osobę planującą zabiegi, - 6 -

7 moŝliwość planowania z dowolnego stanowiska komputerowego korzystającego z systemu, moŝliwość szybkiej zmiany planu zabiegów i zaplanowania dodatkowych w sposób automatyczny i ręczny, planowanie zabiegów z priorytetowym uwzględnieniem stanowisk zabiegowych z budynku, w którym zameldowany jest pacjent, moŝliwość podczas planowania przestrzegania zasad: wykluczeń zabiegów (nie mogących się odbyć jednego dnia), następstw zabiegów (wymuszających kolejność wykonania zabiegów), interakcji pomiędzy zabiegami (określającymi minimalne i maksymalne przerwy pomiędzy grupami zabiegów), karencję po zabiegach (określającą minimalny czas odpoczynku po zabiegu), czasy przejścia pomiędzy budynkami i piętrami w budynku, stopień sprawności pacjenta (dłuŝsze przerwy pomiędzy zabiegami dla osób która mają kłopoty z poruszaniem się), moŝliwość planowania kilku rodzajów zabiegów o róŝnym czasie trwania na jednym stanowisku zabiegowym, moŝliwość efektywnego wykorzystanie miejsc na stanowiskach zabiegowych (planowanie jak najbliŝej rana) i maksymalne moŝliwe ułatwienie korzystania z zabiegów dla pacjentów (planowanie z minimalnymi dopuszczalnymi przerwami), moŝliwość wymuszenia wyboru stanowiska zabiegowego lub planowania na dowolnym stanowisku wykonującym dany zabieg, moŝliwość drukowania kilku rodzajów planów zabiegów, moŝliwość ewidencji wykonania zabiegów przez osobę wykonującą, moŝliwość automatycznego uruchamiania planowania zabiegów po zakończeniu wizyty u lekarza (osoba planująca zabiegi wprowadza tylko zmiany w planie, jeśli takie nastąpią w trakcie kuracji), moŝliwość wydruku dokumentacji medycznej zgodnej z obowiązującymi normami, moŝliwość tworzenia dowolnych zestawień, w szczególności raportów rodzajowych zabiegów z podziałem na grupy pacjentów, obiekty, turnusy, obsadzenie stanowisk zabiegowych, harmonogram pracy rehabilitantów, moŝliwość przeglądania, wyszukiwania, sortowania, filtrowania, grupowania wszystkich osób korzystających z kuracji (takŝe ambulatoryjnych) wg nazwiska i imienia, danych adresowych pacjenta, grupy do której pacjent naleŝy, okresu kuracji, lekarza prowadzącego etc., moŝliwość wydrukowania oraz wyeksportowania do formatu zgodnego z MS Excel, XML i CSV tak przygotowanych danych, moŝliwość współpracy z kartą kuracjusza z kodem kreskowym, moŝliwość planowania na kilku stanowiskach jednocześnie, rejestracja potwierdzenia i czasu wykonania zabiegu. moŝliwość przypisywania usług i towarów do koszyków pacjentów. 11. Lekarze lista - automatyczne generowanie harmonogramu wizyt kontrolnych oraz dodawanie, edytowanie, przypisywanie nr recept. 12. Laboratorium analityczne: lista pacjentów, obsługa skierowań, przeniesienie do archiwum, moŝliwość korzystania z danych kuracjusza wprowadzonych na recepcji, moŝliwość zmiany niektórych danych (np. przydzielony pokój, lekarz, uwagi itp.), wprowadzanie wyników badan laboratoryjnych, wydruki badań, zastawienia statystyczne. 13. Rozliczenia SRU: współpraca z Systemem Rozliczeń Uzdrowisk NFZ (bezpośredni eksport oraz import danych) moŝliwość wykonania dowolnych zestawień i eksportowanie ich do formatu XML, HTML, MS Excel. 14. Rozliczanie NFZ: moŝliwość eksportu danych wymaganych przez NFZ (do formatu XML, MS Excel oraz moŝliwość dostosowania eksportu do obowiązującego programu rozliczeniowego), - 7 -

8 tworzenie raportów wymaganych przez ZUS i NFZ (karta informacyjna, historia choroby, zestawienia osób i osobodni, raporty o skróceniu rehabilitacji leczniczej, wykaz ubezpieczonych, którzy nie zgłosili się na rehabilitację leczniczą, zestawienia refundacji kosztów podróŝy, analiza informacji o przebytej rehabilitacji leczniczej, itp.), moŝliwość wykonania dowolnych zestawień i eksportowanie ich do formatu HTML i MS Excel. generowanie komunikatów XML w formacie określonym przepisami prawa oraz zarządzeniami Prezesa NFZ w zakresie kolejek oczekujących, wykonanych procedur, porad oraz hospitalizacji. 15. Prowadzenie listy oczekujących (kolejki) zgodnie z wszystkimi ustawowymi wymogami. 16. Prowadzenie i zarządzanie magazynem lekarstw (Apteka) D. W ZAKRESIE OBSŁUGI śywienia 1. Zestawienie ilości posiłków. 2. Rozliczanie posiłków: automatycznie generuje raporty Ŝywienia na podstawie ilości posiłków do wydania i jadłospisu; pobiera informacje na temat ilości posiłków do wydania z recepcji. 3. Zestawienie Ŝywionych: dokumenty sprzedaŝy gastronomicznej, dokumenty sprzedaŝy zewnętrznej, raport Ŝywionych. 4. Posiłki pracownicze oraz rodzin pracowników. 5. Jadłospisy: jadłospisy gastronomiczne, umoŝliwia wprowadzanie jadłospisów dla dowolnej ilości zestawów posiłków, modyfikacja jadłospisów na wybrany dzień, modyfikacja liczby Ŝywionych w danej diecie, wystawianie asygnat, wydruki jadłospisów w dowolnej formie. 6. Asygnaty wystawiane ręcznie i wygenerowane przez system według stanów Ŝywionych, E. W ZAKRESIE RAPORTÓW I ANALIZ 1. Szybki podgląd wydruku w oknie programu. 2. MoŜliwość tworzenia raportów w formie tabel przestawnych. 3. MoŜliwość tworzenia raportów w formie wykresów. 4. MoŜliwość tworzenia zestawień z grupowaniem i podsumowywaniem w grupach. 5. Prosty wybór zestawień z listy dostępnych wydruków dla uŝytkownika. 6. Proste określanie parametrów zestawienia. 7. Raporty programu dotyczące pobytów, osobodni, pokojodni, prerezerwacji, itp. 8. Zabiegi dla NFZ. 9. Zabiegi zaplanowane suma. 10. Zabiegi zaplanowane podział. 11. Zabiegi wykonane. 12. Zabiegi wykorzystanie. 13. Rozpoznań medycznych. 14. GUS-KT Badania laboratoryjne. 16. Zestawienie wg kierujących. F. W ZAKRESIE OBSŁUGI USTAWIEŃ ADMINISTRACYJNYCH 1. UŜytkownicy: moŝliwość pracy niezaleŝnie w wielu obiektach, system praw dla uŝytkowników pozwalający na wydzielanie grup uŝytkowników, włączanie i wyłączanie dla nich funkcji w menu

9 2. Stacja robocza: do komputera moŝna przypisać prawa dla poszczególnych pracowników, tak aby prawami ograniczać do nich dostęp. 3. Ustawienia stałych: konfiguracja systemu. 4. Eksport ustawień stacji. 5. Edycja plików wsadowych: parametry programu, moduły programu, definiowanie wartości domyślnych, parametry dokumentów. 6. Definicje. definicje obiektów, dyŝurek, kierujących w rezerwacji, definicje punktów sprzedaŝy, rejestrów sprzedaŝy, magazynów, punktów powstawania kosztów, definicje opłaty klimatycznej, diety dodawanie, edycja, dzielenie na rodzaje, ustalanie kosztów diety dla danego posiłku, koszty innych posiłków, kalkulacje gastronomiczne, moŝliwość definiowania receptur posiłków i dań, posiłki - lista posiłków. 7. Definicje zakładów fizjoterapeutycznych i zabiegów, w tym zabiegów komercyjnych. 8. Definicje laboratoryjne. definicje badań laboratoryjnych, definicje cen badań laboratoryjnych. G. W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMU ADMINISTRACYJNO-ZARZĄDCZEGO Systemy administracyjno-zarządcze mają mieć moŝliwość gromadzenia i przetwarzania wszystkich informacji związanych ze zachodzącymi zdarzeniami gospodarczymi. Instalowane moduły powinny między innymi obsłuŝyć następujące działy: 1. Księgowość i finanse 1) Faktury: Faktury VAT, faktury zaliczkowe zgodne z obowiązującym w Polsce prawem (edycja i usuwanie), faktury PFRON, automatyczne rozliczanie zaliczek, dofinansowań PFRON podział faktur na rejestry księgowe, moŝliwość ewidencji zaliczek, moŝliwość korekty faktur, moŝliwość odszukania faktur, moŝliwość fiskalizacji, fiskalizacji seryjnej, moŝliwość otwierania szuflady kasy. wystawianie FV w kontekście kart rabatowych 2) Korekty: lista korekt faktur (edycja i usuwanie), podział korekt na rejestry księgowe. 3) Paragony: paragony i ich anulacja, paragony i edycja płatności, moŝliwość wystawienia faktur VAT do paragonu, paragony w kontekście kart rabatowych ewidencja ulg pracowniczych moŝliwość otwierania szuflady kasy

10 4) Usługi: dodawanie i edycja usług, lista usług, moŝliwość łączenia usług z towarami, definicje, modyfikacje kont księgowych usług. 5) Magazyny obsługa magazynu (VAT warunkowy, bezzwrotny, potrącany) dodawanie pozycji magazynowych prowadzenie historii rozchodu i przychodu towarów remanent moŝliwość przypisania towarów do kont księgowych i tworzenie zestawień sprzedaŝy z podziałem na konta magazyn w jednostkach zakupu stan magazynu na dzień braki magazynowe obroty magazynu w okresie zamknięcie miesiąca 6) Firmy: rachunki dla firm, definicje, modyfikacje kont księgowych firm. 7) Kasa: dokumenty kasowe, drukowanie zestawień sprzedaŝy gotówkowej, karty płatniczej oraz inne płatności, dokumenty zaliczek, zobowiązania, salda bieŝące klientów, salda dzienne kas, operacje kasy w dniu, operacje kasy dla zmiany, zamknięcie kasy dla doby, zamknięcie raportu kasowego, dokumenty anulowane, rozliczenie dokumentów sprzedaŝy (bilans kasowy), zamknięcie zmian POS, moŝliwość obsługi sprzedaŝy i kasy, w tym drukowanie KP, KW i zestawień, moŝliwość otwierania szuflady kasy. 8) Telefony: współpraca z centralami telefonicznymi, taryfikacja i billingowanie rozmów, rozliczanie telefonów wewnętrznych, lista telefonów słuŝbowych, nie zapłaconych, wszystkich, przyjętych opłat. 9) PZ: dokumenty przyjęcia, drukowanie dokumentu, usuwanie PZ. 10) WZ: dokument wydania, drukowanie dokumentu, usuwanie WZ. 11) Korekty magazynowe korygowanie stanów magazynowych 12) Zestawienia: kont, rejestr sprzedaŝy, rozliczenie zaliczek, rejestr WZ, rejestr PZ zestawienie faktur według stawki VAT, 13) RW: dokument wydania, drukowanie dokumentu, usuwanie RW 14) Ewidencja kosztów 15) Księgowanie kosztów

11 16) Skanowanie faktur zakupu 17) Elektroniczny system podpisywania i akceptacji dokumentów zakupu 18) Kadry, ewidencja historii pracy 19) Planowanie urlopów 20) Rejestr urlopów 21) Elektroniczne wnioski urlopowe, 22) Ewidencja wyposaŝenia 23) Ewidencja środków trwałych oraz ewidencja wartości niematerialnych i prawnych 24) Tworzenie dziennika 25) Tworzenie zestawień z zapisów na kontach księgi głównej (tzw. Karty kontowej) 26) Tworzenia zestawienia korespondencji między wybranymi kontami 27) Tworzenie/obliczanie kosztów i przeprowadzanie rozliczenia kosztów 28) Rejestrowanie dowodów księgowych i przenoszenia ich na konta księgi głównej 29) Tworzenie zestawień obrotówki 30) Obsługa/operowanie odsetkami 31) Tworzenie i modyfikacji planu kont oraz związanych z nim kartotek pomocniczych 32) UmoŜliwiający przeglądanie (bez moŝliwości modyfikacji) dowodów księgowych z dowolnego okresu 33) Obsługi i emisji przelewów 34) Przeprowadzania rozliczeń z kontrahentami 35) Przeprowadzania operacji zamknięcia miesiąca 2. Kadry 1) Kartoteka osobowa - dodawanie i edycja: numer pracownika płeć nazwisko imię drugie imię urodzony miejscowość urodzenia miejscowość zamieszkania: ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod, poczta, województwo, powiat, gmina nr dowodu osobistego, data wydania, organ wydający pesel NIP miejscowość siedziby urzędu skarbowego nr konta wykształcenie stopień zawodowy (specjalizacja) stan cywilny ilość osób na utrzymaniu pierwsze zatrudnienie ilość zakładów pracy wojsko data rozpoczęcia pracy wymiar zatrudnienia czas umowy stanowisko ostatnie poszeregowania termin następnego badania BHP data zwolnienia powód zwolnienia

12 Kartoteka urlopowa: a)urlop zaległy wymiar godzin b)wymiar urlopu ilość godzin c)urlop wykorzystany d)urlop na Ŝądanie e)urlop wypłacony f)suma wymiaru urlopu dni i godziny opieka pion kod organizacyjny oddział grupa pracownicza kategoria zaszeregowania rodzaj zatrudnienia stanowisko kosztów staŝ kasa chorych kod tytułu ubezpieczenia wymiar czasu pracy kwota zaszeregowania, wynagrodzenie dodatek funkcyjny podległość pod kierownika 2) Zestawienia i wydruki Filtr - wyszukiwanie wg wyszczególnionych elementów MoŜliwość generowania, drukowania oraz wyeksportowania do formatu zgodnego z MS Excel, XML i CSV przygotowanych danych 3. Administracja 1) Zamówienia publiczne 2) Magazyny: wydruki stanów dla danego punktu sprzedaŝy 3) Przyjęcie PZ: dokumenty zakupu, dokumenty magazynowe. 4) RW zuŝycie wydawanie towarów według zapotrzebowania wewnętrznego, grupowanie wg miejsc powstawania kosztów 5) Przyjęcie WZ: dokumenty wydania, dokumenty magazynowe, 6) Korekta magazynowa: dodanie nowej korekty magazynowej 7) Adresowanie kopert: moŝliwość wybory wielkości koperty. 8) Komunikaty wewnętrzne informacje dla uŝytkowników systemu WARUNKI JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ OPROGRAMOWANIE: 1. serwer bazy SQL, 2. moŝliwość zarządzania bazą i danymi bazy poprzez administratora bezpośrednio z programu, 3. wszystkie moduły muszą być autorstwa jednej firmy dostarczającej oprogramowanie, 4. baza systemu informatycznego winna zostać osadzona na serwerach obecnie zainstalowanych w siedzibie zamawiającego, 5. posiada narzędzia do szybkiego tworzenia wydruków i zestawień, zestawienia maja moŝliwość dowolnego sortowania, grupowania i podsumowywania danych, mogą być drukowane lub eksportowane do formatu zgodnego z MS Excel, tekstowego, XML, HTML,

13 6. system jest w polskiej wersji językowej i posiada dokumentację w języku polskim, 7. system umoŝliwia szyfrowanie danych zawartych w bazie, 8. system posiada interfejs uŝytkownika pozwalający na dowolne wyszukiwanie, sortowanie, filtrowania i grupowanie wszystkich widocznych danych oraz drukowanie prezentowanych danych lub ich eksport do formatu MS Excel, tekstowego, XML i HTML, 9. moŝliwość współpracy z dowolną drukarką fiskalną, 10. system jest przystosowany do obsługi wielu budynków. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROśENIA WdroŜenie odbywa się w siedzibie zamawiającego i polega na: 1. zainstalowaniu oprogramowania na wszystkich wskazanych stanowiskach, 2. wprowadzeniu danych niezbędnych do uruchomienia programu, 3. dostosowaniu wydruków i raportów do potrzeb Zamawiającego, 4. szkoleniu obsługi, w wymiarze minimum 80 godzin. 5. stałej obecności wykwalifikowanego pracownika Wykonawcy u Zamawiającego przez okres do pełnego wdroŝenia systemu 6. wykonawca zobowiązuje się do dostosowania programu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego poprzez dostosowanie wyglądu historii choroby i karty informacyjnej do potrzeb Zamawiającego. 6. wymagany termin wykonania zamówienia (uruchomienia sytemu informatycznego) do dnia r. 7. dostawa oprogramowania wraz z wszelkimi kosztami związanymi z wdroŝeniem i uruchomieniem systemu odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU: 1. w przypadku awarii systemu wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych w terminie nieprzekraczającym 24h od zgłoszenia awarii, 2. aktualizacje wszystkich zakupionych modułów w przypadku zmiany przepisów prawa 3. dodatkowe szkolenia z nowych rozwiązań w oprogramowaniu wynikających z aktualizacji, 4. bezpłatne tworzenie raportów i statystyk. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE I ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty muszą obejmować pełny zakres realizacji zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. ZłoŜenie oferty częściowej lub wariantowej spowoduje jej odrzucenie. V. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania działalności oraz czynności,jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - sytuacji ekonomicznej i finansowej ; Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga złoŝenia: a) stosownego oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do siwz. 1.2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie warunku Zamawiający nie wymaga złoŝenia Ŝadnego dokumentu

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ w Świętochłowicach ul. Chorzowska 38, 41-605 Świętochłowice Sąd Rejonowy w Katowicach Nr KRS 0000042462 NIP 627-16-69-770, REGON 000311450 Dyrektor tel.032/ 245-34-40 tel.032 /770-77-84

Bardziej szczegółowo

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin

Dostawę licencji oprogramowania dla Urzędu Miasta Szczecin Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA ZAPROJEKTOWANIE, INSTALACJĘ ORAZ WDROśENIE INFORMATYCZNEGO SYSTEMU FINANSOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/1/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup licencji na oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę i wdrożenie w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku zintegrowanego systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na realizację zamówienia INTEGRACJA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO SP ZOZ MSW W RZESZOWIE Z WARSTWĄ REGIONALNA PSIM PRZETARG NIEOGRANICZONY O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy 139/2013 ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku ul. Sportowa 2 05-190 Nasielsk tel. (23) 691 25 03 fax. (23) 691 26 06 w 27 www.zoz.nasielsk.pl e-mail: sekretariat@zoz.nasielsk.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZP/PB.342-SK/6/631/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 206 tys. euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: 40/2013-DZP/PNO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: USŁUGĘ ROZBUDOWY I REKONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łańcut dnia 11.08.2014r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA Wrocław, 2014-10-17 DOSTAWA SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA KOMPUTEROWEGO, W TYM ROZBUDOWA SYSTEMU MEDYCZNEGO WRAZ Z WDROŻENIEM W RAMACH PROJEKTU E-ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) procedura jak dla zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego Koncernu Węglowego S.A. Sprawa nr 44/2010/EEZP/AP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do przetargu nieograniczonego na: Usługi sprzętem specjalistycznym dla Zakładów Górniczych Południowego 44/2010/EEZP/AP - Usługi

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo