SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno- Rehabilitacyjny ul. Uzdrowiskowa Goczałkowice Zdrój PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup oprogramowania wraz z wdroŝeniem i uruchomieniem systemu informatycznego na potrzeby Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój ZP- 9 - D/2011 TRYB ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony RODZAJ ZAMÓWIENIA: Dostawa SIERPIEŃ

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno-Rehabilitacyjny Ul. Uzdrowiskowa 54, Goczałkowice-Zdrój tel. (032) , fax: (032) REGON , NIP II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia na Zakup oprogramowania wraz z wdroŝeniem i uruchomieniem systemu informatycznego na potrzeby Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o szacunkowej wartości zamówienia nie przekraczającą wyraŝoną w złotych równowartość kwoty euro, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą. III. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiot zamówienia obejmuje : Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania wraz z wdroŝeniem i uruchomieniem systemu informatycznego, którego elementy składowe wymieniono poniŝej. 1) Przeprowadzenie analizy przed wdroŝeniowej, ustalenie szczegółowego harmonogramu wdroŝenia oprogramowania oraz wdroŝenie systemu informatycznego, sprzedaŝ licencji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oprogramowania i systemu informatycznego ( wymagane licencje z moŝliwością instalowania na wielu komputerach ). 2) Wykonawca dostarcza i instaluje oprogramowanie na własny koszt ( w tym: zakup, licencje, wdroŝenie, uruchomienie, szkolenie itp) 3) Wykonawca przystosuje i skonfiguruje wdraŝany system według specyfiki pracy Zamawiającego. 4) Wykonawca przeszkoli co najmniej 2 administratorów systemu w stopniu umoŝliwiającym samodzielną eksploatację i konfigurację wdraŝanego systemu. 5) Wykonawca przeszkoli wszystkich uŝytkowników w zakresie umoŝliwiającym samodzielną obsługę systemu zgodnie z harmonogramem przedstawionym przez wykonawcę. 6) Wykonawca zobowiązuje się do sprawowania serwisu nad zainstalowanym systemem. 1. zdalną pomoc w rozwiązywaniu problemów z obsługą programu, 2. priorytetowe zdalne usuwanie awarii niezaleŝnie od przyczyn powstania 3. bezpłatne aktualizacje wszystkich zakupionych modułów, 4. bezpłatne zmiany w oprogramowaniu w okresie nadzoru nie wymagające zmian w strukturze baz danych (w szczególności tworzenie statystyk i raportów), 5. wizytę pracownika wykonawcy co najmniej raz na miesiąc. 6) Wykonawca zobowiązuje się przenieść do nowego systemu wszelkie moŝliwe do przeniesienia dane, a rejestrowane w starych systemach. 7) Minimalny okres gwarancji na zainstalowane oprogramowanie wynosi 36 miesięcy od daty końcowego odbioru systemu informatycznego. Kod CPV systemy baz danych; pakiety oprogramowania arkuszy kalkulacyjnych i rozszerzeń; pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów; pakiety oprogramowania lub sprzedaŝy lub marketingu; pakiety oprogramowania medycznego OPROGRAMOWANIE POWINNO SPEŁNIAĆ NASTĘPUJĄCE WYMOGI: A. W ZAKRESIE OBSŁUGI REZERWACJI I POBYTÓW 1. REZERWACJE: rezerwacje indywidualne i grupowe, statusy rezerwacji, grafik rezerwacji, moŝliwość wydrukowania potwierdzenia rezerwacji lub umowy z jednoczesnym wydrukiem - 2 -

3 wpłaty do banku, moŝliwość przenoszenia rezerwacji, rezerwacje odbywać się przy pomocy interfejsu graficznego, który umoŝliwia podgląd wielu budynków jednocześnie, narzędzie umoŝliwiające szybkie wyszukiwanie wolnych pokoi i łóŝek w podanym okresie, moŝliwość filtrowania wolnych pokoi wg budynku, ilości miejsc i innych dowolnych parametrów, rezerwacje moŝna wyszukiwać, sortować, filtrować i grupować wg rezerwującego, statusu rezerwacji, grupy klientów, pokoju, budynku, numeru rezerwacji, poziomu lojalności rezerwującego, ilości wcześniejszych przyjazdów, wyŝywienia, terminów przyjazdu i wyjazdu oraz dokonania rezerwacji, rezerwacje moŝna podzielić na dowolną ilość grup klientów, kaŝda z nich moŝe być oznaczona innym kolorem, rezerwacje mogą być przypisane i następnie rozliczane w ramach dowolnej ilości umów zawieranych z płatnikami, moŝliwość wprowadzenia rezerwacji indywidualnych i grupowych (system automatycznie rozpoznaje rezerwacje grupowe i nadaje numery), grafiki rezerwacji dla poszczególnych budynków obiektów, moŝliwość tworzenia dowolnych zestawień przy pomocy generatora zestawień, graficzna plansza pokoi i miejsc, rezerwacji i meldunków z podziałem na grupy: pacjentów pełnopłatnych, itp., moŝliwość szybkiego zawęŝenia przeglądanego fragmentu grafiku do określonego budynku, pokoi o określonym standardzie i cechach szczególnych (np. posiadanie balkonu, widok z okna, piętro, ilość miejsc etc.). 2. Listy pokoi umoŝliwiające podgląd listy wolnych pokoi i miejsc, oraz statusu pokoju. 3. Typy pobytu: moŝliwość zdefiniowania dowolnej ilości typów pobytów: moŝliwość zdefiniowania dowolnej ilości pozycji zaliczki do pobytu, moŝliwość zdefiniowania dowolnej diety do pobytu, moŝliwość zdefiniowania dowolnej ilości zabiegów do pobytu, podział zabiegów na płatne, definicje pobytów na liście lekarskiej, definicje kierujących do laboratorium, definicje koloru pobytu na siatce rezerwacji. 4. Pobyty kuracjusza. 5. Stali bywalcy: moŝliwość automatycznego udzielania rabatów na podstawie poziomu lojalności. 6. Pobyty na dzień: zestawienie pobytów na dany dzień w obiektach. 7. Osobodni. 8. Statystyki obłoŝenia dla poszczególnych pokoi (pokojodni). 9. Zestawienie do archiwum. 10. Grupy pokoi: moŝliwość przyporządkowania pakietów cennikowych automatycznie przypisujących się do pobytu, definiowanie opłat pobytów dla danego pokoju w roŝnych okresach czasowych. B. W ZAKRESIE OBSŁUGI RECEPCJI (MELDOWANIA) 1. MELDOWANIE: meldunki indywidualne, meldunki grupowe, moŝliwość szybkiego meldowania na podstawie wprowadzonej wcześniej rezerwacji indywidualnej lub grupowej; - 3 -

4 moŝliwość zameldowania na dostawkę lub na wyłączność w danym pokoju; moŝliwość zameldowania z automatycznym wystawieniem faktury lub paragonu; usługi dla osób spoza hotelu; 2. Operacje moŝliwe do wykonania na listach kuracjuszy: automatyczne naliczanie opłaty za pobyt i wyŝywienie wg dowolnej ilości cenników przypisanych do grup pacjentów i terminów obowiązywania (np. inne ceny dla NFZ, inne dla pełnopłatnych, inne w okresie letnim, inne w okresie zimowym etc.), zmiany danych i usunięcie meldunku; moŝliwość tworzenia raportów zbiorczych dla wszystkich obiektów jak równieŝ dla kaŝdego obiektu osobno; automatyczne generowanie numerów księgi meldunkowej i księgi głównej; moŝliwość wyszukania pacjentów z nieopłaconym pobytem, niezapłaconą zaliczką, nierozliczonymi rozmowami telefonicznymi; moŝliwość wyszukiwania, sortowania, filtrowania i grupowania meldunków wg dowolnych kryteriów zawierających dane pacjenta, rezerwacji, meldunku oraz poziomu lojalności (m.in. nazwiska i imienia osoby meldowanej, osoby dokonującej rezerwacji, nazwy podmiotu dokonującego rezerwację, adresu, miejscowości i kraju pochodzenia zameldowanego pacjenta, daty zameldowania, spodziewanego zakończenia pobytu, wymeldowania, daty wprowadzenia rezerwacji/meldunku, długości pobytu, numeru i standardu pokoju, grupie do jakiej pacjent naleŝy, numeru skierowania, nazwie płatnika, numeru kontraktu); notatki recepcji, moŝliwość przydzielenia pokoju i łóŝka oraz zmiany tego przydziału z zapamiętaniem historii zmian pokoi przez pacjenta; rozliczenie pobytów, obłoŝenie obiektu, wyświetlanie w recepcji informacji o gościu/pacjencie, podział na pobyty pacjentów rehabilitacyjnych, gości hotelowych, pacjentów sanatoryjnych, szpitalnych, NFZ, ZUS, itp. moŝliwość wydrukowania oraz wyeksportowania do formatu zgodnego z MS Excel, XML i CSV tak przygotowanych danych, koszyk kuracjusza, wypoŝyczenia kuracjusza, historia płatności kuracjusza, zestawienia wyjazdów dla kuchni oraz wcześniejszych wyjazdów, zestawienia przyjazdów, przeniesienie do archiwum. 3. Księga główna, księgi oddziałowe, księgi z podziałem na poradnie. 4. Dokumenty sprzedaŝy: moŝliwość wystawienia paragonów fiskalnych, współpraca z drukarką fiskalną POSNET, moŝliwość wyboru rodzaju płatności, moŝliwość płatności karnetem gotówkowym. moŝliwość wystawienia faktury zaliczkowej zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, moŝliwość wystawienia faktury zaliczkowej po nr rezerwacji lub nazwisku klienta. moŝliwość wystawienia faktur VAT, wystawianie faktur zbiorowych, moŝliwość udzielania rabatów, moŝliwość wystawienia faktury VAT z uwzględnieniem zaliczki, moŝliwość wystawienia faktury VAT z uwzględnieniem zaliczki z automatycznym wystawieniem korekty za zaliczki w wyniku zmiany stawki VAT, automatyczne wystawienie faktury za pomocą czytnika kodu, moŝliwość automatycznego wstawianie obciąŝeń (np. noclegów, zabiegów, posiłków) na podstawie dowolnej ilości cenników przypisanych do grup pacjentów na dowolny okres, - 4 -

5 fiskalizacji faktury, 5. SprzedaŜ zabiegów: moŝliwość sprzedaŝy zabiegów z puli zabiegów płatnych, karnety zabiegowe. 6. SprzedaŜ posiłków, usług gastronomicznych. 7. Zestawienia: zestawienie sprzedaŝy wartościowe i ilościowe, podział listy kuracjuszy według kierującego, podgląd koszyka zabiegów komercyjnych, zestawienia przyjazdów i wyjazdów dla kuchni, historia płatności kuracjusza, wypoŝyczenia kuracjusza, zmiany danych i usunięcie meldunku, moŝliwość wyszukiwania, sortowania, filtrowania i grupowania meldunków wg dowolnych kryteriów. C. W ZAKRESIE OBSŁUGI LECZENIA SZPITALNEGO, SANATORYJNEGO I AMBULATORYJNEGO 1. DODAJ KURACJUSZA: moŝliwość korzystania z danych kuracjusza wprowadzonych na recepcji, moŝliwość zmiany niektórych danych (np. przydzielony pokój, lekarz, uwagi itp.); meldunki indywidualne, meldunki ze skierowaniami, moŝliwość zameldowania na dostawkę lub na wyłączność w danym pokoju, moŝliwość zameldowania ze zdjęciem pacjenta, moŝliwość planowania automatycznego i ręcznego wizyty u lekarza. 2. Dodaj rehabilitacje ambulatoryjne: meldunki ze skierowaniami na zabiegi fizjoterapeutyczne oraz ogólnoustrojowe, automatyczne zaplanowanie zabiegów rehabilitacyjnych. 3. Operacje na listach kuracjuszy: obsługa skierowań, lista pacjentów, karty zdrowia, badania, obserwacje, leczenie, leki podane, skierowania, moŝliwość wyszukiwania, sortowania, filtrowania i grupowania pacjentów i kuracji wg nazwiska i imienia, statusu pobytu, grupy klientów, pokoju, budynku, numeru rezerwacji, terminów rozpoczęcia i zakończenia kuracji, lekarza prowadzącego, kontraktu, płatnika, moŝliwość wprowadzenia absencji, moŝliwość przydzielenia lekarza prowadzącego i rezerwacji wizyt z uwzględnieniem harmonogramu pracy kaŝdego z gabinetów, moŝliwość wprowadzania wywiadu wstępnego, dolegliwości, badań, rozpoznania, przepisanych zabiegów i leków, moŝliwość urlopowania pacjenta, moŝliwość dodania, zmiany oraz usunięcia absencji wraz z informacją o jej przyczynach oraz poprawne jej raportowanie (np. w raportach dla ZUS i NFZ), moŝliwość zapisywania zdjęć i zeskanowanych wyników badań dodatkowych, moŝliwość współpracy z kartą kuracjusza z kodem kreskowym, podgląd zaplanowanych wizyt w formie kalendarza, moŝliwość wydruku harmonogramu wizyt w formie kalendarza, podgląd dostępności ordynowanych zabiegów wraz z uwzględnieniem limitów dla poszczególnych lekarzy oraz dostępności zabiegów dla grup pacjentów, moŝliwość podglądu punktu pielęgniarskiego na kaŝdym budynku oddzielnie lub wszystkich jednocześnie, podział na pobyty rehabilitacyjnych, gości hotelowych, pacjentów sanatoryjnych, szpitalnych, NFZ, ZUS, itp., - 5 -

6 historia pielęgniarska, flagi zadaniowe - wymiana informacji lekarz pielęgniarka, ocena kuracjusza, wypoŝyczenia, statusy lekarskie kuracjusza, zestawienia obchodowe, wydruki historii medycznej. 4. Gabinet lekarski: moŝliwość wprowadzania wywiadu wstępnego, dolegliwości, badań, rozpoznania, przepisanych zabiegów i leków oraz diety, moŝliwość wykorzystywania szablonów w celu usprawnienia wprowadzania danych, moŝliwość drukowania dokumentacji medycznej i automatyczne generowanie epikryzy, moŝliwość wprowadzania dowolnej ilości rozpoznań, moŝliwość korzystania z danych kuracjusza wprowadzonych na recepcji i w dyŝurce pielęgniarek, moŝliwość ustalania harmonogramu pracy kaŝdego z gabinetów, moŝliwość wykorzystywania szablonów w celu usprawnienia wprowadzania danych, szablony są przypisane do kaŝdego z lekarzy, podgląd dostępności ordynowanych zabiegów wraz z uwzględnieniem limitów dla poszczególnych lekarzy oraz dostępności zabiegów dla grup pacjentów, zlecanie zabiegów laboratoryjnych, wystawianie recept z nr przydzielonymi dla lekarza przez NFZ. 5. Wystawianie recept. 6. Katalog ICD Katalog ICD Katalog lekarstw. 9. Zabiegi rehabilitacyjne: prezentowanie harmonogramu pracy stanowiska zabiegowego wraz z danymi pacjenta, pokojem i numerem telefonu, moŝliwość zdefiniowania dowolnych terminów rozpoczęcia wykonywania zabiegów dla kaŝdego stanowiska, moŝliwość ewidencji wykonywanego zabiegu z informacją o terminie jego wykonania i osobie wykonującej zabieg, róŝnych dla kaŝdego dnia tygodnia i dla kaŝdej płci, moŝliwość dowolnego określenia czasu trwania zabiegu czas ten moŝe być krótszy lub dłuŝszy niŝ ten wynikający z przerwy pomiędzy kolejnymi terminami rozpoczęcia zabiegu, moŝliwość automatycznego włączania dodatkowych terminów w momencie, gdy skończą się te z puli podstawowej, opcja współpracy z elektroniczną kartą kuracjusza klienta oraz z czytnikami kart i urządzeniami mobilnymi, lista zbiorcza zabiegów, lista indywidualnych zajęć, godzinowy plan pracy, wolne stanowiska, obciąŝenie punktów zabiegowych, moŝliwość wprowadzenia przerw w wykonywaniu zabiegów zarówno w czasie dnia, jak i w dłuŝszym okresie (np. przerwa na czyszczenie kabiny, posiłek wykonującego zabiegi, wolne soboty, urlopy). 10. Planowanie zabiegów: moŝliwość uruchamiania automatycznego planowania przepisanych zabiegów, moŝliwość wyszukiwania, sortowania, filtrowania i grupowania pacjentów i kuracji wg nazwiska i imienia, moŝliwość planowania ręcznego, moŝliwość korzystania z ordynacji zabiegów dokonanej przez lekarza lub wprowadzenia ordynacji przez osobę planującą zabiegi, - 6 -

7 moŝliwość planowania z dowolnego stanowiska komputerowego korzystającego z systemu, moŝliwość szybkiej zmiany planu zabiegów i zaplanowania dodatkowych w sposób automatyczny i ręczny, planowanie zabiegów z priorytetowym uwzględnieniem stanowisk zabiegowych z budynku, w którym zameldowany jest pacjent, moŝliwość podczas planowania przestrzegania zasad: wykluczeń zabiegów (nie mogących się odbyć jednego dnia), następstw zabiegów (wymuszających kolejność wykonania zabiegów), interakcji pomiędzy zabiegami (określającymi minimalne i maksymalne przerwy pomiędzy grupami zabiegów), karencję po zabiegach (określającą minimalny czas odpoczynku po zabiegu), czasy przejścia pomiędzy budynkami i piętrami w budynku, stopień sprawności pacjenta (dłuŝsze przerwy pomiędzy zabiegami dla osób która mają kłopoty z poruszaniem się), moŝliwość planowania kilku rodzajów zabiegów o róŝnym czasie trwania na jednym stanowisku zabiegowym, moŝliwość efektywnego wykorzystanie miejsc na stanowiskach zabiegowych (planowanie jak najbliŝej rana) i maksymalne moŝliwe ułatwienie korzystania z zabiegów dla pacjentów (planowanie z minimalnymi dopuszczalnymi przerwami), moŝliwość wymuszenia wyboru stanowiska zabiegowego lub planowania na dowolnym stanowisku wykonującym dany zabieg, moŝliwość drukowania kilku rodzajów planów zabiegów, moŝliwość ewidencji wykonania zabiegów przez osobę wykonującą, moŝliwość automatycznego uruchamiania planowania zabiegów po zakończeniu wizyty u lekarza (osoba planująca zabiegi wprowadza tylko zmiany w planie, jeśli takie nastąpią w trakcie kuracji), moŝliwość wydruku dokumentacji medycznej zgodnej z obowiązującymi normami, moŝliwość tworzenia dowolnych zestawień, w szczególności raportów rodzajowych zabiegów z podziałem na grupy pacjentów, obiekty, turnusy, obsadzenie stanowisk zabiegowych, harmonogram pracy rehabilitantów, moŝliwość przeglądania, wyszukiwania, sortowania, filtrowania, grupowania wszystkich osób korzystających z kuracji (takŝe ambulatoryjnych) wg nazwiska i imienia, danych adresowych pacjenta, grupy do której pacjent naleŝy, okresu kuracji, lekarza prowadzącego etc., moŝliwość wydrukowania oraz wyeksportowania do formatu zgodnego z MS Excel, XML i CSV tak przygotowanych danych, moŝliwość współpracy z kartą kuracjusza z kodem kreskowym, moŝliwość planowania na kilku stanowiskach jednocześnie, rejestracja potwierdzenia i czasu wykonania zabiegu. moŝliwość przypisywania usług i towarów do koszyków pacjentów. 11. Lekarze lista - automatyczne generowanie harmonogramu wizyt kontrolnych oraz dodawanie, edytowanie, przypisywanie nr recept. 12. Laboratorium analityczne: lista pacjentów, obsługa skierowań, przeniesienie do archiwum, moŝliwość korzystania z danych kuracjusza wprowadzonych na recepcji, moŝliwość zmiany niektórych danych (np. przydzielony pokój, lekarz, uwagi itp.), wprowadzanie wyników badan laboratoryjnych, wydruki badań, zastawienia statystyczne. 13. Rozliczenia SRU: współpraca z Systemem Rozliczeń Uzdrowisk NFZ (bezpośredni eksport oraz import danych) moŝliwość wykonania dowolnych zestawień i eksportowanie ich do formatu XML, HTML, MS Excel. 14. Rozliczanie NFZ: moŝliwość eksportu danych wymaganych przez NFZ (do formatu XML, MS Excel oraz moŝliwość dostosowania eksportu do obowiązującego programu rozliczeniowego), - 7 -

8 tworzenie raportów wymaganych przez ZUS i NFZ (karta informacyjna, historia choroby, zestawienia osób i osobodni, raporty o skróceniu rehabilitacji leczniczej, wykaz ubezpieczonych, którzy nie zgłosili się na rehabilitację leczniczą, zestawienia refundacji kosztów podróŝy, analiza informacji o przebytej rehabilitacji leczniczej, itp.), moŝliwość wykonania dowolnych zestawień i eksportowanie ich do formatu HTML i MS Excel. generowanie komunikatów XML w formacie określonym przepisami prawa oraz zarządzeniami Prezesa NFZ w zakresie kolejek oczekujących, wykonanych procedur, porad oraz hospitalizacji. 15. Prowadzenie listy oczekujących (kolejki) zgodnie z wszystkimi ustawowymi wymogami. 16. Prowadzenie i zarządzanie magazynem lekarstw (Apteka) D. W ZAKRESIE OBSŁUGI śywienia 1. Zestawienie ilości posiłków. 2. Rozliczanie posiłków: automatycznie generuje raporty Ŝywienia na podstawie ilości posiłków do wydania i jadłospisu; pobiera informacje na temat ilości posiłków do wydania z recepcji. 3. Zestawienie Ŝywionych: dokumenty sprzedaŝy gastronomicznej, dokumenty sprzedaŝy zewnętrznej, raport Ŝywionych. 4. Posiłki pracownicze oraz rodzin pracowników. 5. Jadłospisy: jadłospisy gastronomiczne, umoŝliwia wprowadzanie jadłospisów dla dowolnej ilości zestawów posiłków, modyfikacja jadłospisów na wybrany dzień, modyfikacja liczby Ŝywionych w danej diecie, wystawianie asygnat, wydruki jadłospisów w dowolnej formie. 6. Asygnaty wystawiane ręcznie i wygenerowane przez system według stanów Ŝywionych, E. W ZAKRESIE RAPORTÓW I ANALIZ 1. Szybki podgląd wydruku w oknie programu. 2. MoŜliwość tworzenia raportów w formie tabel przestawnych. 3. MoŜliwość tworzenia raportów w formie wykresów. 4. MoŜliwość tworzenia zestawień z grupowaniem i podsumowywaniem w grupach. 5. Prosty wybór zestawień z listy dostępnych wydruków dla uŝytkownika. 6. Proste określanie parametrów zestawienia. 7. Raporty programu dotyczące pobytów, osobodni, pokojodni, prerezerwacji, itp. 8. Zabiegi dla NFZ. 9. Zabiegi zaplanowane suma. 10. Zabiegi zaplanowane podział. 11. Zabiegi wykonane. 12. Zabiegi wykorzystanie. 13. Rozpoznań medycznych. 14. GUS-KT Badania laboratoryjne. 16. Zestawienie wg kierujących. F. W ZAKRESIE OBSŁUGI USTAWIEŃ ADMINISTRACYJNYCH 1. UŜytkownicy: moŝliwość pracy niezaleŝnie w wielu obiektach, system praw dla uŝytkowników pozwalający na wydzielanie grup uŝytkowników, włączanie i wyłączanie dla nich funkcji w menu

9 2. Stacja robocza: do komputera moŝna przypisać prawa dla poszczególnych pracowników, tak aby prawami ograniczać do nich dostęp. 3. Ustawienia stałych: konfiguracja systemu. 4. Eksport ustawień stacji. 5. Edycja plików wsadowych: parametry programu, moduły programu, definiowanie wartości domyślnych, parametry dokumentów. 6. Definicje. definicje obiektów, dyŝurek, kierujących w rezerwacji, definicje punktów sprzedaŝy, rejestrów sprzedaŝy, magazynów, punktów powstawania kosztów, definicje opłaty klimatycznej, diety dodawanie, edycja, dzielenie na rodzaje, ustalanie kosztów diety dla danego posiłku, koszty innych posiłków, kalkulacje gastronomiczne, moŝliwość definiowania receptur posiłków i dań, posiłki - lista posiłków. 7. Definicje zakładów fizjoterapeutycznych i zabiegów, w tym zabiegów komercyjnych. 8. Definicje laboratoryjne. definicje badań laboratoryjnych, definicje cen badań laboratoryjnych. G. W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMU ADMINISTRACYJNO-ZARZĄDCZEGO Systemy administracyjno-zarządcze mają mieć moŝliwość gromadzenia i przetwarzania wszystkich informacji związanych ze zachodzącymi zdarzeniami gospodarczymi. Instalowane moduły powinny między innymi obsłuŝyć następujące działy: 1. Księgowość i finanse 1) Faktury: Faktury VAT, faktury zaliczkowe zgodne z obowiązującym w Polsce prawem (edycja i usuwanie), faktury PFRON, automatyczne rozliczanie zaliczek, dofinansowań PFRON podział faktur na rejestry księgowe, moŝliwość ewidencji zaliczek, moŝliwość korekty faktur, moŝliwość odszukania faktur, moŝliwość fiskalizacji, fiskalizacji seryjnej, moŝliwość otwierania szuflady kasy. wystawianie FV w kontekście kart rabatowych 2) Korekty: lista korekt faktur (edycja i usuwanie), podział korekt na rejestry księgowe. 3) Paragony: paragony i ich anulacja, paragony i edycja płatności, moŝliwość wystawienia faktur VAT do paragonu, paragony w kontekście kart rabatowych ewidencja ulg pracowniczych moŝliwość otwierania szuflady kasy

10 4) Usługi: dodawanie i edycja usług, lista usług, moŝliwość łączenia usług z towarami, definicje, modyfikacje kont księgowych usług. 5) Magazyny obsługa magazynu (VAT warunkowy, bezzwrotny, potrącany) dodawanie pozycji magazynowych prowadzenie historii rozchodu i przychodu towarów remanent moŝliwość przypisania towarów do kont księgowych i tworzenie zestawień sprzedaŝy z podziałem na konta magazyn w jednostkach zakupu stan magazynu na dzień braki magazynowe obroty magazynu w okresie zamknięcie miesiąca 6) Firmy: rachunki dla firm, definicje, modyfikacje kont księgowych firm. 7) Kasa: dokumenty kasowe, drukowanie zestawień sprzedaŝy gotówkowej, karty płatniczej oraz inne płatności, dokumenty zaliczek, zobowiązania, salda bieŝące klientów, salda dzienne kas, operacje kasy w dniu, operacje kasy dla zmiany, zamknięcie kasy dla doby, zamknięcie raportu kasowego, dokumenty anulowane, rozliczenie dokumentów sprzedaŝy (bilans kasowy), zamknięcie zmian POS, moŝliwość obsługi sprzedaŝy i kasy, w tym drukowanie KP, KW i zestawień, moŝliwość otwierania szuflady kasy. 8) Telefony: współpraca z centralami telefonicznymi, taryfikacja i billingowanie rozmów, rozliczanie telefonów wewnętrznych, lista telefonów słuŝbowych, nie zapłaconych, wszystkich, przyjętych opłat. 9) PZ: dokumenty przyjęcia, drukowanie dokumentu, usuwanie PZ. 10) WZ: dokument wydania, drukowanie dokumentu, usuwanie WZ. 11) Korekty magazynowe korygowanie stanów magazynowych 12) Zestawienia: kont, rejestr sprzedaŝy, rozliczenie zaliczek, rejestr WZ, rejestr PZ zestawienie faktur według stawki VAT, 13) RW: dokument wydania, drukowanie dokumentu, usuwanie RW 14) Ewidencja kosztów 15) Księgowanie kosztów

11 16) Skanowanie faktur zakupu 17) Elektroniczny system podpisywania i akceptacji dokumentów zakupu 18) Kadry, ewidencja historii pracy 19) Planowanie urlopów 20) Rejestr urlopów 21) Elektroniczne wnioski urlopowe, 22) Ewidencja wyposaŝenia 23) Ewidencja środków trwałych oraz ewidencja wartości niematerialnych i prawnych 24) Tworzenie dziennika 25) Tworzenie zestawień z zapisów na kontach księgi głównej (tzw. Karty kontowej) 26) Tworzenia zestawienia korespondencji między wybranymi kontami 27) Tworzenie/obliczanie kosztów i przeprowadzanie rozliczenia kosztów 28) Rejestrowanie dowodów księgowych i przenoszenia ich na konta księgi głównej 29) Tworzenie zestawień obrotówki 30) Obsługa/operowanie odsetkami 31) Tworzenie i modyfikacji planu kont oraz związanych z nim kartotek pomocniczych 32) UmoŜliwiający przeglądanie (bez moŝliwości modyfikacji) dowodów księgowych z dowolnego okresu 33) Obsługi i emisji przelewów 34) Przeprowadzania rozliczeń z kontrahentami 35) Przeprowadzania operacji zamknięcia miesiąca 2. Kadry 1) Kartoteka osobowa - dodawanie i edycja: numer pracownika płeć nazwisko imię drugie imię urodzony miejscowość urodzenia miejscowość zamieszkania: ulica, nr domu, nr mieszkania, miejscowość, kod, poczta, województwo, powiat, gmina nr dowodu osobistego, data wydania, organ wydający pesel NIP miejscowość siedziby urzędu skarbowego nr konta wykształcenie stopień zawodowy (specjalizacja) stan cywilny ilość osób na utrzymaniu pierwsze zatrudnienie ilość zakładów pracy wojsko data rozpoczęcia pracy wymiar zatrudnienia czas umowy stanowisko ostatnie poszeregowania termin następnego badania BHP data zwolnienia powód zwolnienia

12 Kartoteka urlopowa: a)urlop zaległy wymiar godzin b)wymiar urlopu ilość godzin c)urlop wykorzystany d)urlop na Ŝądanie e)urlop wypłacony f)suma wymiaru urlopu dni i godziny opieka pion kod organizacyjny oddział grupa pracownicza kategoria zaszeregowania rodzaj zatrudnienia stanowisko kosztów staŝ kasa chorych kod tytułu ubezpieczenia wymiar czasu pracy kwota zaszeregowania, wynagrodzenie dodatek funkcyjny podległość pod kierownika 2) Zestawienia i wydruki Filtr - wyszukiwanie wg wyszczególnionych elementów MoŜliwość generowania, drukowania oraz wyeksportowania do formatu zgodnego z MS Excel, XML i CSV przygotowanych danych 3. Administracja 1) Zamówienia publiczne 2) Magazyny: wydruki stanów dla danego punktu sprzedaŝy 3) Przyjęcie PZ: dokumenty zakupu, dokumenty magazynowe. 4) RW zuŝycie wydawanie towarów według zapotrzebowania wewnętrznego, grupowanie wg miejsc powstawania kosztów 5) Przyjęcie WZ: dokumenty wydania, dokumenty magazynowe, 6) Korekta magazynowa: dodanie nowej korekty magazynowej 7) Adresowanie kopert: moŝliwość wybory wielkości koperty. 8) Komunikaty wewnętrzne informacje dla uŝytkowników systemu WARUNKI JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ OPROGRAMOWANIE: 1. serwer bazy SQL, 2. moŝliwość zarządzania bazą i danymi bazy poprzez administratora bezpośrednio z programu, 3. wszystkie moduły muszą być autorstwa jednej firmy dostarczającej oprogramowanie, 4. baza systemu informatycznego winna zostać osadzona na serwerach obecnie zainstalowanych w siedzibie zamawiającego, 5. posiada narzędzia do szybkiego tworzenia wydruków i zestawień, zestawienia maja moŝliwość dowolnego sortowania, grupowania i podsumowywania danych, mogą być drukowane lub eksportowane do formatu zgodnego z MS Excel, tekstowego, XML, HTML,

13 6. system jest w polskiej wersji językowej i posiada dokumentację w języku polskim, 7. system umoŝliwia szyfrowanie danych zawartych w bazie, 8. system posiada interfejs uŝytkownika pozwalający na dowolne wyszukiwanie, sortowanie, filtrowania i grupowanie wszystkich widocznych danych oraz drukowanie prezentowanych danych lub ich eksport do formatu MS Excel, tekstowego, XML i HTML, 9. moŝliwość współpracy z dowolną drukarką fiskalną, 10. system jest przystosowany do obsługi wielu budynków. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WDROśENIA WdroŜenie odbywa się w siedzibie zamawiającego i polega na: 1. zainstalowaniu oprogramowania na wszystkich wskazanych stanowiskach, 2. wprowadzeniu danych niezbędnych do uruchomienia programu, 3. dostosowaniu wydruków i raportów do potrzeb Zamawiającego, 4. szkoleniu obsługi, w wymiarze minimum 80 godzin. 5. stałej obecności wykwalifikowanego pracownika Wykonawcy u Zamawiającego przez okres do pełnego wdroŝenia systemu 6. wykonawca zobowiązuje się do dostosowania programu do indywidualnych potrzeb Zamawiającego poprzez dostosowanie wyglądu historii choroby i karty informacyjnej do potrzeb Zamawiającego. 6. wymagany termin wykonania zamówienia (uruchomienia sytemu informatycznego) do dnia r. 7. dostawa oprogramowania wraz z wszelkimi kosztami związanymi z wdroŝeniem i uruchomieniem systemu odbywać się będzie na koszt i ryzyko Wykonawcy. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU: 1. w przypadku awarii systemu wykonawca zobowiązany jest do podjęcia działań naprawczych w terminie nieprzekraczającym 24h od zgłoszenia awarii, 2. aktualizacje wszystkich zakupionych modułów w przypadku zmiany przepisów prawa 3. dodatkowe szkolenia z nowych rozwiązań w oprogramowaniu wynikających z aktualizacji, 4. bezpłatne tworzenie raportów i statystyk. IV. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE I ZAMÓWIENIA UZUPEŁNIAJĄCE 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty muszą obejmować pełny zakres realizacji zamówienia, zgodnie z przedmiotem zamówienia. 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert wariantowych. ZłoŜenie oferty częściowej lub wariantowej spowoduje jej odrzucenie. V. WARUNKI UPRAWNIAJĄCE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1.1 spełniają warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania działalności oraz czynności,jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania ; - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - sytuacji ekonomicznej i finansowej ; Na potwierdzenie spełnienia warunków Zamawiający wymaga złoŝenia: a) stosownego oświadczenia z art.22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do siwz. 1.2 Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Na potwierdzenie warunku Zamawiający nie wymaga złoŝenia Ŝadnego dokumentu

14 1.3. Posiadają wiedzę i doświadczenie Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złoŝenia - stosownego wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (np. referencji ) potwierdzającego, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub, są wykonywane naleŝycie. Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym jest wykazanie jednego zamówienia wdroŝonego systemu informatycznego zrealizowanego w Uzdrowiskach powyŝej 400 łóŝek, potwierdzonego stosownymi dokumentami, Ŝe zostało ono wykonane naleŝycie - zał. nr 4 do siwz. 1.4 Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Na potwierdzenie warunku Zamawiający nie wymaga złoŝenia Ŝadnego dokumentu Sytuacja ekonomiczna i finansowa Na potwierdzenie warunku Zamawiający nie wymaga złoŝenia Ŝadnego dokumentu. 1.6 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu okoliczności, o których mowa w art. 24 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy Na potwierdzenie warunku Zamawiający wymaga złoŝenia: a) stosownego oświadczenia z art. 24 ust 1 ustawy prawo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz. b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy (załącznik nr 3 do siwz) c) dokumentu potwierdzającego wniesienia wadium 1.7 Spełnią warunki dodatkowe : - zaoferują 30-dniowy termin płatności za wykonaną dostawę zał. nr 1 do siwz; - zaoferują minimum 36 miesięcy gwarancji, - zagwarantują niezmienność ceny przez cały okres realizacji zamówienia zał. nr 1 do siwz; - złoŝą waŝną i odpowiednio przygotowaną - zgodnie z zapisami siwz - ofertę nie podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1; - zaakceptują projekt umowy zał. nr 1 do siwz Na potwierdzenie spełnienia tych warunków Zamawiający wymaga złoŝenia: a) wypełnionego formularza ofertowego wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do siwz 2. Ocena spełnienia określonych wyŝej warunków zostanie dokonana na podstawie złoŝonych przez Wykonawcę dokumentów, w tym oświadczeń, określonych w treści siwz. Wykonawca, który nie spełni warunków uprawniających do udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 1. 1a), 1.3), 1.6a,b), c) zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą, natomiast oferta Wykonawcy, który nie spełni warunków, o których mowa w pkt. 1.7a, zostanie odrzucona. VI. DOKUMENTY, W TYM OŚWIADCZENIA, JAKIE NALEśY ZŁOśYĆ W POSTĘPOWANIU 1. Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. 2. Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych o spełnieniu warunków w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego zał. nr 2 do siwz; 3. Oświadczenie z art. 24 ust. 1 przwo zamówień publicznych o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego zał. nr 3 do siwz; 4. Aktualny odpis z właściwego rejestru jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt 2 ustawy (zał.nr 3 do siwz). 5. Pełnomocnictwa do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - udzielone osobom nie wymienionym w dokumencie, o którym mowa w pkt 4, a reprezentującym

15 Wykonawcę, w szczególności poprzez podpisywanie/poświadczanie dokumentów składających się na ofertę oraz innych składanych w toku postępowania. 6. Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu (np. referencji ) potwierdzającego, Ŝe dostawy te zostały wykonane lub, są wykonywane naleŝycie. Dla Zamawiającego warunkiem wystarczającym jest wykazanie jednego zamówienia wdroŝonego systemu informatycznego zrealizowanego w Uzdrowiskach powyŝej 400 łóŝek, potwierdzonego stosownymi dokumentami, Ŝe zostało ono wykonane naleŝycie - zał. nr 4 do siwz. 7. zaakceptują projekt umowy zał. nr 1 siwz. 8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium. 9. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b) ustawy do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów (wiedza,doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia oraz zdolności finansowe) na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia dotyczy Wykonawców, którzy polegają na wiedzy, doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolnościach finansowych innych podmiotów. 10. W przypadku dokumentów o których mowa w pkt. 3 i 4 innych podmiotów, na okoliczność gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust 2 b) ustawy, Zamawiający Ŝąda tych dokumentów, tylko wtedy gdy podmioty będą brały udział w realizacji części zamówienia. W przypadku kiedy podmiot trzeci nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia lecz udostępni swoje zasoby np.(sprzęt, pracowników) Zamawiający nie Ŝąda tych dokumentów. Uwaga: 1) W/w dokumenty proszę złoŝyć we wskazanej kolejności (z zastrzeŝeniem pkt. 2) oznaczając je odpowiednio jako kolejne załączniki, poprzedzając je ponadto spisem treści ze wskazaniem strony oferty, na której załączniki te są dostępne. 2) Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca ma wolę zastrzeŝenia do wyłącznej wiadomości Zamawiającego naleŝy przedstawić w odrębnej części oferty odpowiednio je zabezpieczając oraz opatrując dopiskiem Tajemnica przedsiębiorstwa informacje zastrzeŝone do wyłącznej wiadomości Zamawiającego. 3) JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. VI pkt 4, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 4) JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 3), zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5) Dokumenty, o których mowa w pkt 3) oraz w pkt 4) powinny być wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert VII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę. Ofertę składa się, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Oferta winna być sporządzona i złoŝona zgodnie z przepisami ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. w sposób nie powodujący jej odrzucenia na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy. 3. W szczególności oferta winna być kompletna, tzn. winna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, w tym oświadczenia, o ile Zamawiający nie wezwie Wykonawców, którzy nie złoŝyli oświadczeń i dokumentów, potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu, lub którzy nie złoŝyli pełnomocnictw (dotyczy Wykonawców, których dokumenty w złoŝonych ofertach są podpisywane/poświadczane przez osoby niewymienione w dokumencie z rozdziału VI pkt 5), albo którzy złoŝyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 zawierające błędy lub którzy złoŝyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złoŝenia w wyznaczonym terminie, chyba Ŝe mimo ich złoŝenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania. 4. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 5. Wszystkie wymagane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumenty muszą być złoŝone w formie podpisanego przez osobę uprawnioną do reprezentowania Wykonawcy oryginału bądź poświadczonej

16 przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kserokopii (wymaga się podpisania bądź poświadczenia kaŝdej zapisanej strony dokumentu o ile dokument ten nie został przygotowany jako wzór przez Zamawiającego. Dokument taki naleŝy podpisać i opieczętować we wskazanym przez Zamawiającego miejscu/stronie, a pozostałe strony tego dokumentu wystarczy parafować), jeŝeli w treści specyfikacji nie została zastrzeŝona forma szczególna. 6. Forma podpisu: imienna pieczątka i podpis; forma poświadczenia za zgodność z oryginałem: imienna pieczątka, podpis, data oraz napis: za zgodność z oryginałem (lub równoznaczny). 7. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w 1ust.2 i 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. Nr 226, poz.1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. 8. Zamawiający zaŝąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, gdy złoŝona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budziła wątpliwości co do jej prawdziwości. 9. W ofercie naleŝy uwzględnić wszystkie wymagane informacje, określone w treści siwz. 10. Dokumenty składające się na ofertę winne być, pod rygorem niewaŝności, sporządzone na maszynie, komputerze lub inną trwałą techniką oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie dokumentu potwierdzającego dopuszczenie do występowania w obrocie prawnym bądź na podstawie stosownego pełnomocnictwa, którego oryginał lub poświadczoną kopię za zgodność z oryginałem naleŝy dołączyć do oferty. 11. Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w postaci elektronicznej. 12. Wszystkie dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. Tłumaczenie na język polski winno być poświadczone przez Wykonawcę. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za treść tłumaczonych dokumentów. Za składanie fałszywych oświadczeń, dokumentów przewidziane są konsekwencje określone przepisami prawa. Zamawiający zaleca więc aby tłumaczenia dokonał tłumacz przysięgły. 13. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę uprawnioną. 14. Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami naleŝy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego, opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem: Oferta na ZAKUP OPROGRAMOWANIA WRAZ Z WDROśENIEM I URUCHOMIENIEM SYSTEMU INFORMATYCZNEGO NA POTRZEBY UZDROWISKA GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ - nie otwierać przed dniem r. godz. 10: JeŜeli oferta zostanie opakowana, zabezpieczona lub oznaczona w inny sposób niŝ powyŝej opisany, Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie a takŝe przedwczesne lub przypadkowe otwarcie oferty. 14. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i doręczeniem oferty. W przypadku wystąpienia przez Wykonawcę o dostarczenie siwz w formie pisemnej (pocztą). Wykonawca ponosi równieŝ koszty niniejszej specyfikacji w wysokości 15,00 zł + VAT. VIII. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY 1. Wykonawca moŝe, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 2. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty winny być dokonane w sposób przewidziany dla przygotowania oferty, z zastrzeŝeniem pkt W przypadku zmiany oferty - dokumenty zmieniające treść oferty, natomiast w przypadku wycofania oferty - powiadomienie o wycofaniu oferty, naleŝy umieścić w nieprzeźroczystej zamkniętej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego oznaczonej danymi Wykonawcy, nazwą postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz odpowiednim napisem Zmiana oferty lub Wycofanie oferty. IX. OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT 1. Ocena nie odrzuconych ofert złoŝonych przez Wykonawców nie wykluczonych z postępowania zostanie przeprowadzona wg następujących kryteriów: 1) Cena - znaczenie: 95 %(pkt) 2) Gwarancja - znaczenie: 5%(pkt)

17 2. Sposób oceny ofert: cena najniŝsza spośród złoŝonych ofert x 95% (pkt) cena oferty badanej Okres gwarancji podany w miesiącach W zakresie kryterium nr 2 Okres gwarancji na zainstalowane oprogramowanie - komisja przetargowa przeprowadzi punktację wg wzoru: okres gwarancji oferty badanej x 5 pkt (%) okres gwarancji najdłuŝszy z wszystkich ofert Uwaga: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyŝszą sumaryczną liczę punktów uzyskanych w ramach poszczególnych kryteriów oceny oferty. JeŜeli nie będzie moŝna wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, iŝ dwie lub więcej ofert uzyska taką samą sumaryczną liczbę punktów, tzn. będzie przedstawiać taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybierze ofertę z niŝszą ceną. X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY 1. Wykonawca w przedstawionej ofercie winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną i ostateczną. 2. Wykonawca winien ponadto uwzględnić w cenie oferty wszystkie przewidywane koszty realizacji zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty. 3. Cena oferty winna obejmować podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeŝeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaŝ usług objętych przedmiotem zamówienia podlega obciąŝeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym. 4. Cena oferty winna być wartością wyraŝoną w jednostkach pienięŝnych, w walucie polskiej, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 5. Zamawiający nie przewiduje rozliczenia z Wykonawcą za wykonanie zamówienia w walutach obcych. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 6. Przedstawiona przez Wykonawcę oferta nie moŝe stanowić ogólnych cenników, kalkulacji, itp., stosowanych przez Wykonawcę w toku prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lecz winna zostać sporządzona wyłącznie z ukierunkowaniem na przedmiotowe postępowanie i odpowiadać wymogom Zamawiającego określonym w niniejszej specyfikacji. XI. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI UMOWY Szczegółowe warunki umowy o wykonanie zamówienia zostały zawarte w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 5 do siwz. Zamawiający wymaga aby Wykonawca zawarł z Zamawiającym umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach podanych we wzorze umowy. XII. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI 1. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem składania ofert, pod warunkiem Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 2. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający udzieli wyjaśnień lub pozostawi wniosek bez rozpoznania. 3. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt Zamawiający przekaŝe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, oraz umieści na stronie internetowej na której zamieszczona jest specyfikacja. 5. Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców, w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści zapisów siwz

18 6. JeŜeli w uzasadnionych przypadkach Zamawiający przed upływem terminu składania ofert zmieni treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokonaną zmianę specyfikacji przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści ja na stronie internetowej na której udostępnił siwz. 7. JeŜeli w postępowaniu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Informacje o zmianach Zamawiający zamieści w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej na której udostępniona jest siwz. 8. JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia będzie niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz taka informacje zamieści na stronie internetowej na której udostępniona jest siwz. 9. W przypadku przedłuŝenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego oraz Wykonawcy odnoszące się do pierwotnie ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. XIII. INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W toku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie. Zamawiający dopuszcza równieŝ formę faksu pod warunkiem potwierdzenia go niezwłocznie pismem. 2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu będą uwaŝane za złoŝone w terminie, jeŝeli ich treść dotrze do adresata przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 3. Korespondencję drogą faksową naleŝy kierować do sekretariatu Zamawiającego na nr (032) w dni robocze w godzinach pracy sekretariatu, tj. od godz. 7:00 do godz. 14: Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane faksem, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 5. Zamawiający nie dopuszcza przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji, o których mowa w pkt 1 i 2 drogą elektroniczną. XIV. WSKAZANIE OSÓB UPOWAśNIONYCH DO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI Osobami upowaŝnionymi do kontaktowania się z Wykonawcami są: 1. Informatyk - Jakub Zawisza tel. 032/ Pracownik d/s zamówień publicznych - Anna Stachoń tel. 032/ XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Termin składania ofert upływa w dniu r. o godz. 10: Ofertę naleŝy złoŝyć (doręczyć) w terminie w Sekretariacie Dyrekcji Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój w Goczałkowicach -Zdroju, przy ul. Uzdrowiskowej Oferty złoŝone (równieŝ za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej) po upływie terminu składania ofert zostaną zwrócone bez otwierania. 4. Wykonawca winien dołoŝyć szczególnej staranności, by złoŝyć ofertę w stanie nieuszkodzonym. Oferty złoŝone w stanie uszkodzonym zostaną dopuszczone do postępowania na ryzyko Wykonawcy. 5. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój przy ul. Uzdrowiskowej 54, w budynku Dyrekcji ( pokój nr 11) w dniu r. o godz. 10:15 XVI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert. 2. Wykonawca będzie związany ofertą do upływu terminu określonego w pkt Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

19 XVII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WADIUM 1. Przystępując do przetargu Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium w wysokości: 4.000,00 zł. 2. Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz z późniejszymi zmianami). 3. Wadium winno zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu naleŝy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: ING Bank Śląski oddział w Pszczynie nr Wadium w formie pienięŝnej zostanie uznane za wniesione, jeŝeli środki pienięŝne faktycznie znajdą się na rachunku bankowym Zamawiającego w wymaganym terminie. Poświadczoną kopię dowodu wpłaty (przelewu) naleŝy dołączyć do oferty. 6. Wadium wnoszone w innych niŝ pieniądz formach naleŝy złoŝyć w oryginale w odrębnej kopercie wraz z ofertą. 7. Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem pkt Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofa ofertę przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający zaŝąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwróci wadium na podstawie pkt 7, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wniesie wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złoŝy dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, ze wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. XVIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE OTWARCIA, BADANIA I OCENY OFERT 1. Otwarcie ofert jest jawne. 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia. 3. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a takŝe informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, jeŝeli informacje te stanowiły istotny element oferty brany pod uwagę przy ocenie ofert w ramach kryteriów oceny ofert. 4. Informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek. 5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między zamawiającym, a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz z zastrzeŝeniem pkt.6, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści. 6. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 7. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia

20 XIX. INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERRY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, WYMAGANIA W SPRAWIE ZABEZPIECZENIA NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 2. Zamawiający wymaga przedstawienia przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zawierającej w szczególności elementy, o których mowa w rozdz. XX pkt 2 i 3 siwz, jeŝeli umowa ta nie została dołączona do oferty dotyczy Wykonawców występujących wspólnie. 3. Zamawiający wymaga przedstawienia przed podpisaniem umowy dokumentu, o którym mowa w rozdziale XX pkt 3 o ile ofertą najkorzystniejszą okaŝe się oferta złoŝona przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. XX. INFORMACJE DODATKOWE 1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów o których mowa w 1 ust. 2 i 3 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie dokumentów, jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009r. nr 226 poz. 1817), kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 2. W przypadku wybrania przez Zamawiającego oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający zgodnie z art 23 ust 4 ustawy zaŝąda przed zawarciem umowy w sprawie zmówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 3. Przepisy ustawy oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 4. W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyŝszającej wysokość kapitału zakładowego wymaga uchwały wspólników, chyba Ŝe umowa spółki stanowi inaczej. Stosowną uchwałę lub umowę spółki naleŝy przedstawić przed podpisaniem umowy. 5. Protokół z postępowania jak i jego załączniki takie jak: oferty, opinie biegłych, oświadczenia, informacje z zebrania, o którym mowa w art. 38 ust 3 ustawy, zawiadomienia, wnioski i inne dokumenty składane w trakcie postępowania przez Zamawiającego jak i Wykonawców oraz umowa w sprawie zamówienia publicznego są jawne z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli Wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, Ŝe nie mogą być one ogólnie udostępnione, a ponadto prawidłowo je oznaczył i zabezpieczył. Załączniki do protokołu podlegają udostępnieniu po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 6. Po otwarciu ofert, na wniosek Wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, Zamawiający udostępni do wglądu, w swojej siedzibie w dni robocze w godz.8:00 12:00, dokumenty podlegające udostępnieniu, o których mowa w pkt Zasady udostępniania dokumentów: - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty o których mowa w pkt 5 po złoŝeniu pisemnego wniosku. - Zamawiający wyznacza pracownika, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty. - Zamawiający udostępni fotografowanie dokumentów własnym sprzętem Wnioskodawcy nieodpłatnie. - Zamawiający udostępni odpłatnie kopiowanie dokumentów Wykonawcy, który posiada własny papier ksero ksero w cenie 0,05 zł + VAT za stronę. - Zamawiający udostępni kopiowanie dokumentów odpłatnie Wykonawcy, który nie posiada własnego papieru ksero w cenie 0,30zł +VAT za stronę. - Za wysłanie Wnioskodawcy pocztą lub faksem kopii dokumentów Zamawiający kosztami udostępnienia obciąŝy Wnioskodawcę w cenie 0,30 zł + VAT za stronę przesłanego dokumentu oraz kosztami przesyłki. - W przypadku, gdy Wykonawca zwróci się do Zamawiającego o skerowanie całej oferty Wykonawców biorących udział w postępowaniu pracownikiem Zamawiającego, koszt kopiowania dokumentu wyniesie 0,80 zł + VAT za stronę

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ

UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ Goczałkowice-Zdrój: Zakup wraz z dostawą środków czystości dla potrzeb Uzdrowiska Goczałkowice-Zdrój Sp. z o.o Numer ogłoszenia: 59872-2015; data zamieszczenia: 18.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umed.pl/zp Łódź: Dostawa drukarek retransferowych dla Biblioteki Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina

jest usługa całodobowej ochrony fizycznej budynku Prokuratury Rejonowej w Oleśnicy przy ul. Chopina Strona 1 z 5 Wrocław: Całodobowa ochrona fizyczna budynku Prokuraury Rejonowej w Oleśnicy ul. Chopina 2 Numer ogłoszenia: 285835-2008; data zamieszczenia: 27.10.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Zamawiającego: Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B 60-630 Poznań SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na udzielenie i obsługę kredytu obrotowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Brzeźnio: Usługa bankowa w zakresie udzielenia kredytu bankowego długoterminowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Adaptacja budynku w Nowej Wsi na Centrum Inicjatyw Obywatelskich Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov. 1 z 6 2015-07-13 15:14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowiecka.policja.gov.pl Radom: Zakup 12 kompletów aparatów telefonicznych

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Projekt Inwestycje kapitałowe dla innowacyjnych przedsięwzięć jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego

1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź zaprasza do złoŝenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Suwałki: UDZIELENIE POŻYCZKI W WYSOKOŚCI 4 500 000 ZŁ Numer ogłoszenia: 336401-2011; data zamieszczenia: 19.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 7 2011-10-06 09:43 Wrocław: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań: Zadanie 1: Remont elewacji oraz dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy D.S. Słowianka i Parawanowiec przy pl. Grunwaldzkim

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2015-07-14 15:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Dostawa materiałów informacyjno-promocyjnych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21. Łódź: ZAKUP, INSTALACJA I WDROśENIE NARZĘDZIA WARSTWY POŚREDNIEJ ORAZ BUDOWY ZA JEGO POMOCĄ OPROGRAMOWANIA APLIKACYJNEGO WSPIERAJĄCEGO PROCESY Numer ogłoszenia: 338751-2010; data zamieszczenia: 26.11.2010

Bardziej szczegółowo

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu.

Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. Zatwierdzam: Dostawa oleju napędowego dla stacji paliw Komendy Powiatowej Państwowej StraŜy PoŜarnej w śywcu. ZAMÓWIENIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nie przekraczającej kwoty

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.eu Katowice: Dostawa zagranicznych, drukowanych czasopism naukowych na rok 2014. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Udzielanie świadczeń w zakresie opieki nad dziećmi do 3 lat Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Informacje o Zamawiającym: Biuro ds. Ochrony Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa, zwane w dalszej części

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202.

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Oceny Technologii Medycznych, ul. Krasickiego 26, 02-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 5667200, faks 22 5667202. Warszawa: Dostawa Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i Elektronicznego Systemu Archiwum na rzecz Agencji Oceny Technologii Medycznych Numer ogłoszenia: 229651-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na usługę przeprowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na przeprowadzenie zajęć dydaktycznych. w ramach szkolenia Księgowość komputerowa Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ul. Szujskiego 66, 33-100 Tarnów tel. +48 (14) 623-55-00, fax +48 (14) 621-39-55 e-mail: tarr@tarr.tarnow.pl, www.tarr.tarnow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zamówienie o wartości szacunkowej poniŝej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych) Działając w oparciu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/15978/1642/11 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu

ZAPYTANIE OFERTOWE. Załącznik nr 2 do Regulaminu . (pieczęć zamawiającego) Szczecin, dnia 21.03.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości 14 tys. euro,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj. 1 z 7 2011-01-12 10:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XI części. Nr sprawy 2/ZP/11 Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Kraków: Dostawa systemu centralnego backupu i oprogramowania statystycznego: zestaw medyczny. Numer ogłoszenia: 162327-2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bialystok.uw.gov.pl Białystok: Dostawa agregatu prądotwórczego i wózka widłowego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Dostawa nowego, nieuŝywanego, nieuszkodzonego sprzętu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Sabnie: Zakup samochodu specjalnego z przeznaczeniem do prowadzenia zadań z zakresu likwidacji poważnych awarii i przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska oraz ratownictwa wodnoratunkowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Konkursu Ofert (SKO) na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji ortopedycznych i psychologicznych

Specyfikacja Konkursu Ofert (SKO) na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji ortopedycznych i psychologicznych Specyfikacja Konkursu Ofert (SKO) na wykonywanie świadczeń medycznych w zakresie konsultacji ortopedycznych i psychologicznych I. NAZWA ORAZ ADRES UDZIELAJĄCEGO ZAMÓWIENIA Udzielający zamówienia : Instytut

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej członków władz Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Choszczno: Zaprojektowanie rozbiórki trzech garaŝyw zabudowie szeregowej, nowego budynku dla pośredniego węzła ciepłowniczego wraz z wyposaŝeniem o mocy 2,8 MW dla osiedla Centrum w Choszcznie oraz budowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/14666/1091/09 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065)

BURMISTRZ KOBYLINA KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) , fax (065) BURMISTRZ KOBYLINA 63-740 KOBYLIN, RYNEK MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1 tel. (065) 548 24 01, fax (065) 548 21 17 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/ostroda_gmina_miejska Ostróda: Świadczenie usługi edukacyjnej w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oleju napędowego do stacji paliw Zespołu Szkół Rolniczych im. W. St. Reymonta w Czartajewie na okres od podpisania umowy do 31.12.2011 r. II. I. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) Projekt PL0365 (422/07),,Zakup autobusu do poboru krwi oraz ogólnopolska akcja upowszechniania idei honorowego krwiodawstwa Umowa Nr 13/PL0365/NMF/MFEOG/2009 z dnia 23.01.2009 Europejska Fundacja Honorowego

Bardziej szczegółowo

Kraków: Zorganizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych: Czechy-Austria-Słowacja oraz Pogórze przemyskie + Lwów.

Kraków: Zorganizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych: Czechy-Austria-Słowacja oraz Pogórze przemyskie + Lwów. Strona 1 z 6 Kraków: Zorganizowanie wycieczek krajoznawczo-turystycznych: Czechy-Austria-Słowacja oraz Pogórze przemyskie + Lwów Numer ogłoszenia: 282362-2011; data zamieszczenia: 09.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dostawa samochodu osobowego dla IFJ PAN w Krakowie, znak sprawy: DZP- 271-59/15

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO SPORZĄDZENIA OFERTY PRZETARGOWEJ NA: Dostawa węgla kamiennego oraz koksu do placówek oświatowych Gminy Łańcut w sezonie grzewczym 2009/2010 Postępowanie o

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.puk-hajnowka.pl Hajnówka: Dostawa samochodu ciężarowego używanego z zabudową do

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010

WFOŚiGW w Warszawie Postępowanie nr ZP-7/2010 1 Dostawa artykułów biurowych i tonerów oraz wykonanie i dostawa teczek ofertowych, papieru firmowego oraz wizytówek na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa zestawów komputerowych i oprogramowania dla Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych Numer ogłoszenia: 305412-2010; data zamieszczenia: 24.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU -

Bardziej szczegółowo