Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania"

Transkrypt

1 Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania 1. Jak dzia³a równowa enie obci¹ enia? Równowa enie obci¹ enia pozwala na dzielenie zadañ pomiêdzy kilka równoczeœnie pracuj¹cych urz¹dzeñ GateDefender. Nastêpuje wzrost wydajnoœci i dostêpnoœci us³ugi. Bez potrzeby instalowania dodatkowego sprzêtu i oprogramowania mo na uruchomiæ wiele jednoczeœnie pracuj¹cych urz¹dzeñ. Jedno urz¹dzenie mo e pracowaæ w trybie master, podczas gdy pozosta³e ustawia siê w tryb slave. Z konsoli administratora mo na na bie ¹co obserwowaæ obci¹ enie ka dej z maszyn. Gdy klika urz¹dzeñ GateDefender zainstalowano równolegle, urz¹dzenia automatycznie skonfiguruj¹ siê do wspólnej pracy. Gdy jedno z nich zawiedzie, nastêpuje kolejna renegocjacja funkcji spe³nianych w sieci. Urz¹dzenie dzia³aj¹ce w trybie master stosuje z³o ony algorytm przekierowania po³¹czeñ do wszystkich podrzêdnych maszyn. Jednoczeœnie skanuje ruch i przepuszcza do sieci lokalnej ka de bezpieczne po³¹czenie. Urz¹dzenia podrzêdne slave nie dopuszczaj¹ do sieci lokalnej adnego ruchu. Skanuj¹ tylko te elementy, które przekazuje im jednostka g³ówna i przekazuj¹ z powrotem jej bezpieczne po³¹czenia. 2. Ile urz¹dzeñ GateDefender mo na zastosowaæ do równowa enia obci¹ enia? Teoretycznie nie zosta³a ustalona taka liczba, nie ogranicza siê bowiem maksymalnej liczby urz¹dzeñ pracuj¹cych równolegle. Podczas przeprowadzonych testów wykorzystano 4 urz¹dzenia GateDefender 8100, które zapewni³y proporcjonalny, oczekiwany wzrost wydajnoœci. W przypadku wiêkszej liczby urz¹dzeñ wszystko zale y od charakterystyki obs³ugiwanej sieci. 3. Czy wydajnoœæ urz¹dzeñ pracuj¹cych w trybie równowa enia obci¹ enia jest mniejsza ni suma wydajnoœci pojedynczych jednostek? Nie, jeœli GateDefender zosta³ skonfigurowany do pracy w trybie równowa enia obci¹ enia, wydajnoœæ instalacji jest bliska sumie wydajnoœci pojedynczych urz¹dzeñ (ponad 90% wydajnoœci). 1

2 4. Czy mo na ³¹czyæ w trybie równowa enia obci¹ enia ró ne modele z serii 8000, np z 8100 lub 8100 z 8200? Technicznie jest to mo liwe, bowiem wszystkie modele obs³uguj¹ równowa enie obci¹ enia. Nie zaleca siê jednak takiej konfiguracji z prostego powodu. Gdy jednostka 8050 pracuje z 8100 i nast¹pi awaria 8100, model 8050 bêdzie musia³ przej¹æ ca³y ruch, co mo e spowodowaæi znaczny spadek przepustowoœci sieci. 5. Czy GateDefender posiada mechanizmy zapewniaj¹ce wysok¹ dostêpnoœæ us³ugi a nie tylko równowa enie obci¹ enia? W skrajnym przypadku (przegrzanie, itp.) mo e dojœæ do uszkodzenia czêœci sprzêtowych Panda GateDefender, takich jak dysk twardy albo innych jego elementów. Aby zapobiec takim sytuacjom Panda GateDefender zosta³ wyposa ony w system kontroli spójnoœci partycji oraz modu³ autodiagnostyki i naprawy. Gdy Panda GateDefender rozpoczyna swoje dzia³anie sprawdzane s¹ kolejne obszary dysku. W przypadku awarii zostaje wybrana zostanie dzia³aj¹ca partycja, a system mo e kontynuowaæ pracê. Je eli zostaje wykryte uszkodzenie partycji roboczej, system rozpoczyna pracê na jej duplikacie. Nastêpuje próba przywrócenia sprawnoœci podstawowego obszaru dysku, tak aby po ponownym uruchomieniu znów uzyskaæ pe³n¹ funkcjonalnoœæ. Ca³y proces podlega takiej samej aktualizacji, podobnie jak ca³y system. Nie ma mo liwoœci przywrócenia nieaktualnej wersji ochrony antywirusowej. UWAGA: Istniej¹ inne rozwi¹zania wykorzystuj¹ce w swej budowie dyski SCSI RAID. Jednak tego typu instalacje maj¹ uzasadnienie w serwerach sk³adowania danych. W przypadku rozwi¹zañ antywirusowych, nie wp³ywaj¹ one na podniesienie wydajnoœci Panda GateDefender. Jest to tylko dodatkowy element marketingowy, maj¹cy wyró niæ urz¹dzenie i podnieœæ jego koñcow¹ cenê. Panda Software stara siê eliminowaæ niepotrzebne koszty, oferuj¹c wysok¹ wydajnoœæ i ci¹g³oœæ pracy urz¹dzeñ serii GateDefender. 6. Co to jest WatchDog? Urz¹dzenia GateDefender wyposa ono w uk³ad elektroniczny monitoruj¹cy pracê systemu. Zapobiega on sytuacjom, w którym urz¹dzenie zawiesza siê i nie funkcjonuje poprawnie przez okreœlony czas. System WatchDog otrzymuje od systemu ci¹g³e sygna³y o jego pracy. Gdy komunikacja ta - bez wzglêdu na powód - zostaje zatrzymana, WatchDog resetuje urz¹dzenie, przywracaj¹c normalny tryb pracy. Dziêki zastosowaniu tej metody unikania b³êdów, Panda GateDefender mo e automatycznie odzyskaæ sprawnoœæ, nawet w przypadku powa niejszej usterki systemu operacyjnego lub aplikacji. Panda GateDefender WatchDog monitoruje stan aktualnie wykonywanych procesów. Je eli nie bêd¹ one dzia³a³y poprawnie, WatchDog próbuje przywróciæ ich funkcjonalnoœæ, bez ponownego uruchamiania ca³ego urz¹dzenia. Jeœli nie jest to mo liwe, nastêpuje sprzêtowa procedura awaryjna. Ten dwustopniowy system zabezpieczeñ skutecznie ogranicza potrzebê restartowania urz¹dzenia w przypadku pojawiaj¹cych siê awarii. 2

3 7. Jaka jest specyfikacja techniczna modeli GateDefender? GateDefender 8050 GateDefender 8100 GateDefender 8200 Chassis Mini ITX P³yta g³ówna Nexcom VIA EBC x Pentium IV2'8 GHz RAM 512 KB H.D: 40 GB slim 2 x Intel Pro 10/100 Mbps NIC Formato 1URack Chasis Supermicro CSE-512C-B P³yta g³ówna Tyan Super P4SC8 1xPentium IV 3.0 GHz 533Mhz FSB 1xPentium IV 3.0 GHz 533Mhz FSB 1 GB DDR Pc2100 H.D 40 GB ATA RPM 2x 10/100/1000 Intel NIC Format1URack Chassis Supermicro CSE-812l-400C P³yta g³ówna Tyan Thunder K8SR S2881 Dual Opteron244 1,8GHz 2 GB DDR PC2100 H.D. 40 GB ATA RPM 2x 10/100/1000Broadcom BCM5704C NIC 8. Jaka jest wydajnoœæ urz¹dzeñ GateDefender? Skanowanie HTTP: GateDefender 8000 Maks. wydajnoœæ HTTP ¹dañ/sekundê * Do 300 ¹dañ/sekundê 8100 Do 600 ¹dañ/sekundê 8200 Do 1,100 ¹dañ/sekundê GateDefender 8000 Przepustowoœæ HTTP * Mbps Mbps Mbps 1*. 2*. Maksymalna liczba ¹dañ przechodz¹cych przez urz¹dzenie na sekundê. Zale y od rodzaju ruchu HTTP, przepustowoœci itp. Przepustowoœæ (Mbps) zdolna do obs³u enia przez dany model. Wyniki s¹ zale ne m.in. od rodzaju ruchu i transakcji, wymaganych do zestawiania konkretnych po³¹czeñ, rozmiarów przesy³anych plików. Nie wykryto ograniczania przepustowoœci. Istniej¹ natomiast limity obs³ugiwanych transakcji (dane poni ej). Skanowanie SMTP: GateDefender 8000 Wydajnoœæ SMTP * ,000 wiadomoœci/godzinê ,000 wiadomoœci/godzinê ,000 wiadomoœci/godzinê 1*. Liczba wiadomoœci obs³u onych na godzinê. Aktywne modu³y antimalware oraz antyspam. Próbki nie zawiera³y spam'u, silnik ten nie wp³ywa³ znacz¹co na wyniki. 9. Jakie otrzymano wyniki testów wydajnoœciowych? Statystyki zgromadzono na podstawie testów laboratoryjnych przy obserwacji nastêpuj¹cych œrodowisk: - Œrodowisko nie chronione przy pomocy urz¹dzenia GateDefender - Œrodowisko chronione przy wykorzystaniu jednego urz¹dzenia GateDefender - Œrodowisko chronione przy wykorzystaniu urz¹dzeñ w trybie równowa enia obci¹ enia. 3

4 Wykorzystano narzêdzia symuluj¹ce ruch w sieci: Spirent Avalanche 220 oraz Reflector Z jakimi rodzajami sieci wspó³pracuje GateDefender? Panda GateDefender wspó³pracuje ze wszystkimi sieciami Ethernet oraz fast Ethernet. Posiada interfejsy sieciowe 10/100/1000 ze z³¹czami Rj Korzystam z serwerów Unix, czy mogê skorzystaæ skorzystaæ równie z urz¹dze-nia GateDefender? GateDefender chroni obrze a sieci. Jest ca³kowicie niezale ny od wykorzystywanej platformy programowej, gdy funkcjonuje na poziomie okreœlonych us³ug sieciowych. Skanuje i elimi-nuje zagro enia, zanim dostan¹ siê do jakiejkolwiek maszyny w sieci. 12. Jakie protoko³y s¹ skanowane? Skanowane s¹ nastêpuj¹ce protoko³y: HTTP, FTP, NNTP, POP3, IMAP4 oraz SMTP. 13. Czy GateDefender skanuje ruch HTTPS? Specyfika protoko³u HTTPS nie pozwala na jego skuteczne skanowanie przez jakiekolwiek urz¹dzenie sieciowe. Informacje wymieniane w ten sposób s¹ szyfrowane przy pomocy techniki klucza prywatnego i publicznego, adne inne urz¹dzenie poza nadawczym i odbiorczym nie mo e ingerowaæ w transmisjê. 4

5 14. Jaki system operacyjny zastosowano w urz¹dzeniu GateDefender? Panda GateDefender oparty jest na systemie GNU/Linux. Zastosowano specjalnie zmodyfikowan¹ i wzmocnion¹ wersjê systemu, zoptymalizowan¹ pod k¹tem bezpieczeñstwa i wydajnoœci. System operacyjny GateDefender uproszczono tak, aby zawiera³ tylko us³ugi i programy niezbêdne do zapewnienia funkcjonalnoœci. 15. Jakie porty s¹ wykorzystywane przez urz¹dzenie? Panda GateDefender korzysta domyœlnie z portów, które s¹ standardowo przypisane do obs³ugiwanych protoko³ów. Administrator mo e zmieniæ te ustawienia, je eli zachodzi taka koniecznoœæ. SMTP: 25 FTP: 21 HTTP: 80 POP3: 110 IMAP: 143 NNTP: Czy zmiana liczby portów, podlegaj¹cych skanowaniu ma wp³yw na ogóln¹ wydajnoœæ urz¹dzenia? Wydajnoœæ systemu nie zale y od liczby aktualnie skanowanych portów dla ka dego protoko- ³u. Kluczowe znaczenie ma tutaj wielkoœæ ruchu, jaki musi zostaæ obs³u ony przez urz¹dzenie. Je eli ten parametr nie ulega zmianie to szybkoœæ dzia³ania równie pozostaje sta³a. 17. Czy mo na podzieliæ skanowanie ró nych protoko³ów pomiêdzy ró ne jednostki GD? Je eli zainstalowano kilka równolegle pracuj¹cych urz¹dzeñ GateDefender w trybie równowa enia obci¹ enia, wzrost wydajnoœci bêdzie wiêkszy lub pozostanie taki sam. Mechanizm roz³o y pracê pomiêdzy urz¹dzenia w skuteczniejszy, bardziej odpowiedni sposób. 18. Jakie dzia³ania zostaj¹ podjête w przypadku wykrycia wirusa? Gdy zostaje wykryty wirus, trojan albo robak zostaj¹ podjête nastêpuj¹ce dzia³ania: W przypadku protoko³ów SMTP, POP3, IMAP4 oraz NNTP zainfekowany za³¹cznik zostaje usuniêty. Dla SMTP istnieje mo liwoœæ blokowania transmisji poczty elektronicznej, która zawiera zainfekowany za³¹cznik. Dla HTTP oraz FTP nastêpuje blokada zawartoœci. W rezultacie niebezpieczne dane nie docieraj¹ do sieci chronionej przez urz¹dzenie. 19. W jaki sposób dzia³a modu³ antyspamowy? Panda GateDefender skanuje ca³¹ pocztê elektroniczn¹, szczególnie pod wzglêdem obecnoœci spamu. Ma to na celu zmniejszenie niekorzystnego wp³ywu niechcianej poczty na wydajnoœæ pracy ca³ego przedsiêbiorstwa. Wiadomoœæ zostaje klasyfikowana jako spam na podstawie nag³ówka i ca³ej zawartoœci przesy³ki. Obs³ugiwane s¹ wszystkie formaty wiadomoœci (tekstowy, html). Po dokonanej analizie wiadomoœci za pomoc¹ szeregu algorytmów identyfikuj¹cych nastêpuje klasyfikacja. Ca³y mechanizm opiera siê na nastêpuj¹cych czterech niezale nych procedurach skanuj¹cych: 5

6 SpamBulk po równuje wiadomoœæ z wewnêtrzn¹ list¹ rozpoznanych niechcianych listów. SpamRepute spamerskich. sprawdza, czy nadawca wiadomoœci znajduje siê na wewnêtrznych listach SpamContent skanu je zawartoœæ przesy³ki, sprawdza styl wiadomoœci, uk³ad, jêzyk. Wykrywa s³owa kluczowe, które spreparowano w taki sposób, aby by³y trudniejsze do zidentyfikowania. Tekst rozk³adany jest na najmniejsze mo liwe fragmenty. Wykrycie s³owa FREE zapisanego jako F-R-E-E nie stanowi problemu. SpamTricks sprawdza, czy poczta elektroniczna nie zawiera coraz czêœciej stosowanych sztuczek, maj¹cych na celu przedostanie siê przez zabezpieczenia antyspamowe i antywirusowe. Na tym poziomie wykrywane s¹ tak e wszystkie próby tzw. phishing, podszywania siê pod nadawców itd. Mo na zdefiniowaæ zachowanie, które zostanie podjête w przypadku klasyfikacji wiadomoœci jako spam: oznaczenie tematu, pozwalaj¹ce na ³atwiejsze przegl¹danie poczty na komputerze odbiorcy, przekazanie wiadomoœci na specjalny adres lub zablokowanie korespondencji. Istnieje mo liwoœæ tworzenia tzw. bia³ych i czarnych list nadawców. Urz¹dzenie przepuszcza wówczas (bia³a lista) lub blokuje (czarna lista) ca³¹ korespondencjê na podstawie ich zawartoœci. 20. Jak dzia³a filtrowanie zawartoœci web? Filtrowanie zawartoœci web pozwala administratorowi sieci kontrolowaæ treœci przegl¹dane przez u ytkowników, korzystaj¹cych z Internetu. Zablokowane mog¹ zostaæ m.in. niepo ¹dane treœci mog¹ce nara aæ dobry wizerunek firmy. Modu³ skanuje ¹dania dostêpu URL pojawiaj¹ce siê w protokole HTTP i blokuje, gdy skonfigurowano je jako niepo ¹dane. Kryteria blokowania zawarte s¹ w predefiniowanych wzorcach, kategoriach, z których administrator mo e korzystaæ. Istnieje mo liwoœæ ich dostosowania do w³asnych potrzeb. Lista kategorii zawarta w urz¹dzeniu jest jedn¹ z najwiêkszych i najdok³adniejszych na œwiecie: Ponad 20 milionów adresów stron www, milionów stron przeanalizowanych, Ponad nowych wpisów i poprawek ka dego dnia. Aktualizacja bazy odbywa siê co dwie godziny. Jest to proces ca³kowicie niewidoczny dla u ytkowników i administratora. Zawartoœæ przegl¹danych stron internetowych jest na bie ¹co kontrolowana przez urz¹dzenie. GateDefender pozwala równie zdefiniowaæ listê u ytkowników o statusie VIP, których ograniczenia w wykorzystaniu sieci nie bêd¹ dotyczy³y. 6

7 21. Jakie informacje s¹ zapisywane w logach i raportach urz¹dzenia? Przyk³ady. GateDefender przygotowuje raporty, które zawieraj¹ zdarzenia zachodz¹ce podczas skanowania i ca³ej pracy urz¹dzenia: Raporty dotycz¹ce z³oœliwego kodu - malware report Raporty dotycz¹ce niechcianej poczty elektronicznej - spam report Raporty dotycz¹ce filtrowania zawartoœci web - web filtering report Raporty zdarzeñ systemowych Dostêp do raportów jest mo liwy w dowolnym czasie. Raporty podlegaj¹ szczegó³owej konfiguracji, mog¹ zostaæ dostosowane do w³asnych potrzeb lub wyeksportowane do plików i zarchiwizowane. Administrator mo e przegl¹daæ wybrane, interesuj¹ce go zdarzenia. Raporty obs³ugiwane przez GateDefender mog¹ zawieraæ bardzo du e iloœci informacji. Zaleca siê ich konfiguracjê w celu zwiêkszenia czytelnoœci i u ytecznoœci mechanizmu: Konfiguracjê GateDefender tak, aby nie przechowywa³ starych informacji. Konfiguracjê iloœci zdarzeñ, nastêpuj¹cych na pojedynczej stronie raportu. Usuwanie nadmiarowych informacji i korygowanie ustawieñ mechanizmu wraz ze zmieniaj¹cym siê charakterem sieci. Raporty dotycz¹ce z³oœliwego kodu Wyœwietlane s¹ nastêpuj¹ce informacje dotycz¹ce wykrytego z³oœliwego kodu: nazwa,. rodzaj wykrytego z³oœliwego kodu, (m.in. powód, dla którego dany obiekt zosta³ zablokowany, np. niebezpieczna zawartoœæ, niedopuszczalne rozszerzenie, exploit, itp.), czas, kiedy wyst¹pi³o zdarzenie, protokó³, w którym wykryto kod. W przypadku HTTP oraz FTP rozró niany jest ruch wychodz¹cy i przychodz¹cy, plik (nazwa zainfekowanego pliku), podjête dzia³anie: neutralizacja, blokowanie, usuniêcie itp. Dodatkowo wyœwietlane s¹: Dla poczty elektronicznej/news'ów: maszyna kliencka, temat, nadawca, odbiorca, odbiorcy zawarci w polach CC, typ MIME, wersja pliku sygnatur, wersja silnika skanuj¹cego, 7

8 Dla HTTP: maszyna kliencka, URL, polecenie, typ MIME, wersja pliku sygnatur, wersja silnika skanuj¹cego. Dla FTP: Maszyna kliencka. Adres serwera FTP. Polecenie. Wersja pliku sygnatur. Wersja silnika skanuj¹cego. Raport mo na skonfigurowaæ przy pomocy: Ustawieñ: wyœwietlana bêdzie wówczas zadana liczba zdarzeñ na pojedyncz¹ stronê raportu dotycz¹cego okreœlonego dnia. Filtrów: informacja, która pojawia siê w raporcie mo e zostaæ wybrana w taki sposób, aby widoczne by³y jedynie zdarzenia okreœlonego rodzaju. Eksportu: tutaj mo na zapisywaæ, eksportowaæ informacje zawarte w raportach. Raporty modu³u antyspamowego Wyœwietlane s¹ nastêpuj¹ce informacje: klasyfikacja, rodzaj, nadawca, odbiorca, temat, czas, protokó³, podjête dzia³anie (zablokowana, przekazana, oznaczona w temacie). Raporty zawieraj¹ dodatkowo: Wiêcej informacji: dwukrotne klikniêcie symbolu [+] otwiera kartê ze szczegó³owymi informacjami, dotycz¹cymi zablokowanego adresu URL. Ustawienia: Raport mo na skonfigurowaæ tak, aby wyœwietla³ okreœlon¹ liczbê zdarzeñ policzonych w okreœlonym czasie na pojedynczej stronie. Filtry: informacje, które pojawiaj¹ siê w raporcie mo na filtrowaæ (wyœwietlane s¹ wówczas te wybranego rodzaju). Eksport: tutaj mo na zapisywaæ, eksportowaæ informacje zawarte w raportach. Raporty filtrowania zawartoœci web: Raport obejmuje: listê ¹dañ URL, które zosta³y zablokowane. 8

9

10 22. Czy GateDefender skanuje ruch HTTPS? Specyfika protoko³u HTTPS nie pozwala na jego skuteczne skanowanie przez jakiekolwiek urz¹dzenie sieciowe. Informacje wymieniane w ten sposób s¹ zaszyfrowane przy pomocy techniki klucza prywatnego i publicznego, adne inne urz¹dzenie poza nadawczym i odbiorczym nie mog¹ ingerowaæ w transmisjê. 23. Jaki system operacyjny zosta³ zainstalowany na GateDefender? GateDefender dzia³a pod kontrol¹ GNU/Linux, wzmocnionego i zoptymalizowanego pod wzglêdem konkretnego zadania. System ten zosta³ uproszczony i zawiera niezbêdny zestaw us³ug potrzebnych do dzia³ania urz¹dzenia, które iest przez to bezpieczniejsze i bardziej wydajne. 24. Jakie wykorzystuje siê porty do obs³ugi konkretnych us³ug? GateDefender stosuje domyœlnie nastêpuj¹ce porty. Administrator ma mo liwoœæ zmiany tych ustawieñ. (SMTP): 25 File transfer (FTP): 21 Web access (HTTP): 80 Mail download (POP3): 110 Mail download (IMAP): 143 Access to news (NNTP): Jak zmienia siê wydajnoœæ, gdy zachodzi koniecznoœæ obs³ugi tej samej us³ugi na wielu portach? Wydajnoœæ systemu nie zale y od iloœci obs³ugiwanych portów. Znaczenie ma wielkoœæ obs³ugiwanego ruchu sieciowego. Je eli rozmiar ten nie zmienia siê wydajnoœæ nie ulega zmianie, bez wzglêdu na to, czy skanowana jest us³uga na pojedynczym, czy na wielu portach. 26. Czy mo na podzieliæ protoko³y tak, aby konkretne urz¹dzenia skanowa³y ró ne us³ugi? Nie. Je eli zainstalowano wiele urz¹dzeñ w trybie równowa enia obci¹ enia, zaleca siê ustawienie tych samych parametrów na wszystkich jednostkach. 27. Co siê dzieje, gdy GateDefender wykryje wirusa? Gdy zostaje wykryty wirus, robak, albo trojan mog¹ zostaæ podjête nastêpuj¹ce dzia³ania: W przypadku SMTP, POP3, IMAP4 oraz NNTP, zainfekowany za³¹cznik zostaje usuniêty a przekazanie wiadomoœci mo e zostaæ zablokowane tak, aby nie zaœmiecaæ sieci lokalnej, automatycznie rozsy³aj¹cymi siê listami. W przypadku HTTP oraz FTP zawartoœæ wiadomoœci zostaje zablokowana. Ca³oœæ sesji nie trafia do odbiorcy. 10

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i

W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i W tym dokumencie: 1 Wprowadzenie ataki na aplikacje. 2 Application Intelligence ochrona przed zagro eniami nowej generacji 3 Warstwy sieci i transportu: konieczna podstawa dla technologii Application Intelligence

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services

Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Prospekt informacyjny Wireless Management Suite NMS Wireless Manager i NMS Wireless Advanced Services Opis produktu Enterasys Wireless Management Suite (WMS) to wydajna, scentralizowana platforma do zarz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa

Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Zintegrowany system sterowania napędem typu INSUM Dokumentacja Techniczno-Ruchowa Spis treści Wprowadzenie Komunikacja Moduł kontroli napędu MCU Panel sterowania MMI Parametry Normy i dopuszczenia Dane

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Oblicze następnej generacji

Oblicze następnej generacji WORKiO rozwiązania sieciowe Witamy w œwiecie cyfrowych platform przetwarzania obrazu WORKiO rzeczywistej konwergencji cyfrowej komunikacji i nowatorskich technologii obrazu. Ka da nowa generacja urz¹dzeñ

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom

Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA. Jak unikn¹æ katastrofy w podró y s³u bowej dziêki odpowiednim narzêdziom Mobilne biuro 3 SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Wywiad z Rafa³em Fazanem dyrektorem dzia³u handlowego ESD Alcatel Polska SA 4 5 ISBN 83-60516-00-6 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG

Bardziej szczegółowo

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV

Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV Twoje Ÿród³o zaawansowanych Rozwi¹zañ Zabezpieczeñ Cyfrowych OBIEKTYWY SAMSUNG CYFROWE SYSTEMY CCTV OBIEKTYWY Pojêcia i dane Po³¹czenie obiektywów z automatyczn¹ przes³on¹ 1/2 format k¹ta widzenia 1/3

Bardziej szczegółowo

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera

ROZDZIA 11. Zabezpieczanie pojedynczego serwera ROZDZIA 11 Zabezpieczanie pojedynczego serwera 251 252 LINUX - ADMINISTRACJA - KURS PODSTAWOWY Nie musisz szukaæ d³ugo, aby dowiedzieæ siê, e ktoœ odkry³ now¹, œwietn¹ metodê na w³amywanie siê do systemów.

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

S³owniczek pojêæ komputerowych

S³owniczek pojêæ komputerowych S³owniczek pojêæ komputerowych Adres IP - numer s³u ¹cy do identyfikacji urz¹dzeñ pod³¹czonych do sieci. Ka de urz¹dzenie posiada unikalny numer IP co pozwala na przesy³anie danych pomiêdzy nimi. Najbardziej

Bardziej szczegółowo

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci

Kwiecieñ 2013 702P01436. WorkCentre 5019/5021 Dodatek dotycz¹cy sieci Kwiecieñ 2013 702P01436 2013 Xerox Corporation. Wszystkie prawa zastrze one. XEROX, XEROX oraz Design s¹ znakami handlowymi Xerox Corporation na terenie Stanów Zjednoczonych i/lub innych krajów. Microsoft,

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL

Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL PRZEGLAD PRODUKTÓW, Prze³¹czniki Cisco z serii Catalyst 3500 XL Cisco Catalyst 3500 XL to skalowalne prze³¹czniki wie owe typu 10/100 i Gigabit Ethernet. Du a wydajnoœæ, wszechstronnoœæ i funkcje administracyjne

Bardziej szczegółowo

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT Elementarz Internetu Czêœæ IV: FTP i Usenet W poprzednim odcinku uzupe³niliœmy wiadomoœci na temat poczty elektronicznej i przegl¹darki WWW. Pora opisaæ

Bardziej szczegółowo

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM

Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Prospekt informacyjny Network Access Control (NAC) Oparty na to samoœci NAC z integracj¹ IPS i SIEM Opis produktu Kompletne rozwi¹zanie obejmuj¹ce zarówno fizyczne, jak i wirtualne urz¹dzenia Zestaw opcji

Bardziej szczegółowo

Administrowanie systemem TeleVantage

Administrowanie systemem TeleVantage Administrowanie systemem TeleVantage Prosty w administrowaniu system telefoniczny TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu o karty telefonii komputerowej Intel-a,

Bardziej szczegółowo

Sybase SQL Anywhere Studio

Sybase SQL Anywhere Studio Sybase SQL Anywhere Studio Firma Sybase Inc. jest jednym z najwiêkszych na œwiecie, niezale nych dostawców oprogramowania. Umo liwia korporacjom prowadzenie e-biznesu oraz dostêp do informacji bez wzglêdu

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001

WORKABOUT PRO. Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A. Zgodny z systemem ISO 9001 WORKABOUT PRO Windows Mobile 2003 SE Komputer rêczny Skrócona instrukcja u ytkowania PN 8000061.A Zgodny z systemem zarz¹dzania jakoœci¹ ISO 9001 Copyright 2004 by Psion Teklogix Inc., Mississauga, Ontario

Bardziej szczegółowo