Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania"

Transkrypt

1 Panda GateDefender 8000 FAQ najczêœciej zadawane pytania 1. Jak dzia³a równowa enie obci¹ enia? Równowa enie obci¹ enia pozwala na dzielenie zadañ pomiêdzy kilka równoczeœnie pracuj¹cych urz¹dzeñ GateDefender. Nastêpuje wzrost wydajnoœci i dostêpnoœci us³ugi. Bez potrzeby instalowania dodatkowego sprzêtu i oprogramowania mo na uruchomiæ wiele jednoczeœnie pracuj¹cych urz¹dzeñ. Jedno urz¹dzenie mo e pracowaæ w trybie master, podczas gdy pozosta³e ustawia siê w tryb slave. Z konsoli administratora mo na na bie ¹co obserwowaæ obci¹ enie ka dej z maszyn. Gdy klika urz¹dzeñ GateDefender zainstalowano równolegle, urz¹dzenia automatycznie skonfiguruj¹ siê do wspólnej pracy. Gdy jedno z nich zawiedzie, nastêpuje kolejna renegocjacja funkcji spe³nianych w sieci. Urz¹dzenie dzia³aj¹ce w trybie master stosuje z³o ony algorytm przekierowania po³¹czeñ do wszystkich podrzêdnych maszyn. Jednoczeœnie skanuje ruch i przepuszcza do sieci lokalnej ka de bezpieczne po³¹czenie. Urz¹dzenia podrzêdne slave nie dopuszczaj¹ do sieci lokalnej adnego ruchu. Skanuj¹ tylko te elementy, które przekazuje im jednostka g³ówna i przekazuj¹ z powrotem jej bezpieczne po³¹czenia. 2. Ile urz¹dzeñ GateDefender mo na zastosowaæ do równowa enia obci¹ enia? Teoretycznie nie zosta³a ustalona taka liczba, nie ogranicza siê bowiem maksymalnej liczby urz¹dzeñ pracuj¹cych równolegle. Podczas przeprowadzonych testów wykorzystano 4 urz¹dzenia GateDefender 8100, które zapewni³y proporcjonalny, oczekiwany wzrost wydajnoœci. W przypadku wiêkszej liczby urz¹dzeñ wszystko zale y od charakterystyki obs³ugiwanej sieci. 3. Czy wydajnoœæ urz¹dzeñ pracuj¹cych w trybie równowa enia obci¹ enia jest mniejsza ni suma wydajnoœci pojedynczych jednostek? Nie, jeœli GateDefender zosta³ skonfigurowany do pracy w trybie równowa enia obci¹ enia, wydajnoœæ instalacji jest bliska sumie wydajnoœci pojedynczych urz¹dzeñ (ponad 90% wydajnoœci). 1

2 4. Czy mo na ³¹czyæ w trybie równowa enia obci¹ enia ró ne modele z serii 8000, np z 8100 lub 8100 z 8200? Technicznie jest to mo liwe, bowiem wszystkie modele obs³uguj¹ równowa enie obci¹ enia. Nie zaleca siê jednak takiej konfiguracji z prostego powodu. Gdy jednostka 8050 pracuje z 8100 i nast¹pi awaria 8100, model 8050 bêdzie musia³ przej¹æ ca³y ruch, co mo e spowodowaæi znaczny spadek przepustowoœci sieci. 5. Czy GateDefender posiada mechanizmy zapewniaj¹ce wysok¹ dostêpnoœæ us³ugi a nie tylko równowa enie obci¹ enia? W skrajnym przypadku (przegrzanie, itp.) mo e dojœæ do uszkodzenia czêœci sprzêtowych Panda GateDefender, takich jak dysk twardy albo innych jego elementów. Aby zapobiec takim sytuacjom Panda GateDefender zosta³ wyposa ony w system kontroli spójnoœci partycji oraz modu³ autodiagnostyki i naprawy. Gdy Panda GateDefender rozpoczyna swoje dzia³anie sprawdzane s¹ kolejne obszary dysku. W przypadku awarii zostaje wybrana zostanie dzia³aj¹ca partycja, a system mo e kontynuowaæ pracê. Je eli zostaje wykryte uszkodzenie partycji roboczej, system rozpoczyna pracê na jej duplikacie. Nastêpuje próba przywrócenia sprawnoœci podstawowego obszaru dysku, tak aby po ponownym uruchomieniu znów uzyskaæ pe³n¹ funkcjonalnoœæ. Ca³y proces podlega takiej samej aktualizacji, podobnie jak ca³y system. Nie ma mo liwoœci przywrócenia nieaktualnej wersji ochrony antywirusowej. UWAGA: Istniej¹ inne rozwi¹zania wykorzystuj¹ce w swej budowie dyski SCSI RAID. Jednak tego typu instalacje maj¹ uzasadnienie w serwerach sk³adowania danych. W przypadku rozwi¹zañ antywirusowych, nie wp³ywaj¹ one na podniesienie wydajnoœci Panda GateDefender. Jest to tylko dodatkowy element marketingowy, maj¹cy wyró niæ urz¹dzenie i podnieœæ jego koñcow¹ cenê. Panda Software stara siê eliminowaæ niepotrzebne koszty, oferuj¹c wysok¹ wydajnoœæ i ci¹g³oœæ pracy urz¹dzeñ serii GateDefender. 6. Co to jest WatchDog? Urz¹dzenia GateDefender wyposa ono w uk³ad elektroniczny monitoruj¹cy pracê systemu. Zapobiega on sytuacjom, w którym urz¹dzenie zawiesza siê i nie funkcjonuje poprawnie przez okreœlony czas. System WatchDog otrzymuje od systemu ci¹g³e sygna³y o jego pracy. Gdy komunikacja ta - bez wzglêdu na powód - zostaje zatrzymana, WatchDog resetuje urz¹dzenie, przywracaj¹c normalny tryb pracy. Dziêki zastosowaniu tej metody unikania b³êdów, Panda GateDefender mo e automatycznie odzyskaæ sprawnoœæ, nawet w przypadku powa niejszej usterki systemu operacyjnego lub aplikacji. Panda GateDefender WatchDog monitoruje stan aktualnie wykonywanych procesów. Je eli nie bêd¹ one dzia³a³y poprawnie, WatchDog próbuje przywróciæ ich funkcjonalnoœæ, bez ponownego uruchamiania ca³ego urz¹dzenia. Jeœli nie jest to mo liwe, nastêpuje sprzêtowa procedura awaryjna. Ten dwustopniowy system zabezpieczeñ skutecznie ogranicza potrzebê restartowania urz¹dzenia w przypadku pojawiaj¹cych siê awarii. 2

3 7. Jaka jest specyfikacja techniczna modeli GateDefender? GateDefender 8050 GateDefender 8100 GateDefender 8200 Chassis Mini ITX P³yta g³ówna Nexcom VIA EBC x Pentium IV2'8 GHz RAM 512 KB H.D: 40 GB slim 2 x Intel Pro 10/100 Mbps NIC Formato 1URack Chasis Supermicro CSE-512C-B P³yta g³ówna Tyan Super P4SC8 1xPentium IV 3.0 GHz 533Mhz FSB 1xPentium IV 3.0 GHz 533Mhz FSB 1 GB DDR Pc2100 H.D 40 GB ATA RPM 2x 10/100/1000 Intel NIC Format1URack Chassis Supermicro CSE-812l-400C P³yta g³ówna Tyan Thunder K8SR S2881 Dual Opteron244 1,8GHz 2 GB DDR PC2100 H.D. 40 GB ATA RPM 2x 10/100/1000Broadcom BCM5704C NIC 8. Jaka jest wydajnoœæ urz¹dzeñ GateDefender? Skanowanie HTTP: GateDefender 8000 Maks. wydajnoœæ HTTP ¹dañ/sekundê * Do 300 ¹dañ/sekundê 8100 Do 600 ¹dañ/sekundê 8200 Do 1,100 ¹dañ/sekundê GateDefender 8000 Przepustowoœæ HTTP * Mbps Mbps Mbps 1*. 2*. Maksymalna liczba ¹dañ przechodz¹cych przez urz¹dzenie na sekundê. Zale y od rodzaju ruchu HTTP, przepustowoœci itp. Przepustowoœæ (Mbps) zdolna do obs³u enia przez dany model. Wyniki s¹ zale ne m.in. od rodzaju ruchu i transakcji, wymaganych do zestawiania konkretnych po³¹czeñ, rozmiarów przesy³anych plików. Nie wykryto ograniczania przepustowoœci. Istniej¹ natomiast limity obs³ugiwanych transakcji (dane poni ej). Skanowanie SMTP: GateDefender 8000 Wydajnoœæ SMTP * ,000 wiadomoœci/godzinê ,000 wiadomoœci/godzinê ,000 wiadomoœci/godzinê 1*. Liczba wiadomoœci obs³u onych na godzinê. Aktywne modu³y antimalware oraz antyspam. Próbki nie zawiera³y spam'u, silnik ten nie wp³ywa³ znacz¹co na wyniki. 9. Jakie otrzymano wyniki testów wydajnoœciowych? Statystyki zgromadzono na podstawie testów laboratoryjnych przy obserwacji nastêpuj¹cych œrodowisk: - Œrodowisko nie chronione przy pomocy urz¹dzenia GateDefender - Œrodowisko chronione przy wykorzystaniu jednego urz¹dzenia GateDefender - Œrodowisko chronione przy wykorzystaniu urz¹dzeñ w trybie równowa enia obci¹ enia. 3

4 Wykorzystano narzêdzia symuluj¹ce ruch w sieci: Spirent Avalanche 220 oraz Reflector Z jakimi rodzajami sieci wspó³pracuje GateDefender? Panda GateDefender wspó³pracuje ze wszystkimi sieciami Ethernet oraz fast Ethernet. Posiada interfejsy sieciowe 10/100/1000 ze z³¹czami Rj Korzystam z serwerów Unix, czy mogê skorzystaæ skorzystaæ równie z urz¹dze-nia GateDefender? GateDefender chroni obrze a sieci. Jest ca³kowicie niezale ny od wykorzystywanej platformy programowej, gdy funkcjonuje na poziomie okreœlonych us³ug sieciowych. Skanuje i elimi-nuje zagro enia, zanim dostan¹ siê do jakiejkolwiek maszyny w sieci. 12. Jakie protoko³y s¹ skanowane? Skanowane s¹ nastêpuj¹ce protoko³y: HTTP, FTP, NNTP, POP3, IMAP4 oraz SMTP. 13. Czy GateDefender skanuje ruch HTTPS? Specyfika protoko³u HTTPS nie pozwala na jego skuteczne skanowanie przez jakiekolwiek urz¹dzenie sieciowe. Informacje wymieniane w ten sposób s¹ szyfrowane przy pomocy techniki klucza prywatnego i publicznego, adne inne urz¹dzenie poza nadawczym i odbiorczym nie mo e ingerowaæ w transmisjê. 4

5 14. Jaki system operacyjny zastosowano w urz¹dzeniu GateDefender? Panda GateDefender oparty jest na systemie GNU/Linux. Zastosowano specjalnie zmodyfikowan¹ i wzmocnion¹ wersjê systemu, zoptymalizowan¹ pod k¹tem bezpieczeñstwa i wydajnoœci. System operacyjny GateDefender uproszczono tak, aby zawiera³ tylko us³ugi i programy niezbêdne do zapewnienia funkcjonalnoœci. 15. Jakie porty s¹ wykorzystywane przez urz¹dzenie? Panda GateDefender korzysta domyœlnie z portów, które s¹ standardowo przypisane do obs³ugiwanych protoko³ów. Administrator mo e zmieniæ te ustawienia, je eli zachodzi taka koniecznoœæ. SMTP: 25 FTP: 21 HTTP: 80 POP3: 110 IMAP: 143 NNTP: Czy zmiana liczby portów, podlegaj¹cych skanowaniu ma wp³yw na ogóln¹ wydajnoœæ urz¹dzenia? Wydajnoœæ systemu nie zale y od liczby aktualnie skanowanych portów dla ka dego protoko- ³u. Kluczowe znaczenie ma tutaj wielkoœæ ruchu, jaki musi zostaæ obs³u ony przez urz¹dzenie. Je eli ten parametr nie ulega zmianie to szybkoœæ dzia³ania równie pozostaje sta³a. 17. Czy mo na podzieliæ skanowanie ró nych protoko³ów pomiêdzy ró ne jednostki GD? Je eli zainstalowano kilka równolegle pracuj¹cych urz¹dzeñ GateDefender w trybie równowa enia obci¹ enia, wzrost wydajnoœci bêdzie wiêkszy lub pozostanie taki sam. Mechanizm roz³o y pracê pomiêdzy urz¹dzenia w skuteczniejszy, bardziej odpowiedni sposób. 18. Jakie dzia³ania zostaj¹ podjête w przypadku wykrycia wirusa? Gdy zostaje wykryty wirus, trojan albo robak zostaj¹ podjête nastêpuj¹ce dzia³ania: W przypadku protoko³ów SMTP, POP3, IMAP4 oraz NNTP zainfekowany za³¹cznik zostaje usuniêty. Dla SMTP istnieje mo liwoœæ blokowania transmisji poczty elektronicznej, która zawiera zainfekowany za³¹cznik. Dla HTTP oraz FTP nastêpuje blokada zawartoœci. W rezultacie niebezpieczne dane nie docieraj¹ do sieci chronionej przez urz¹dzenie. 19. W jaki sposób dzia³a modu³ antyspamowy? Panda GateDefender skanuje ca³¹ pocztê elektroniczn¹, szczególnie pod wzglêdem obecnoœci spamu. Ma to na celu zmniejszenie niekorzystnego wp³ywu niechcianej poczty na wydajnoœæ pracy ca³ego przedsiêbiorstwa. Wiadomoœæ zostaje klasyfikowana jako spam na podstawie nag³ówka i ca³ej zawartoœci przesy³ki. Obs³ugiwane s¹ wszystkie formaty wiadomoœci (tekstowy, html). Po dokonanej analizie wiadomoœci za pomoc¹ szeregu algorytmów identyfikuj¹cych nastêpuje klasyfikacja. Ca³y mechanizm opiera siê na nastêpuj¹cych czterech niezale nych procedurach skanuj¹cych: 5

6 SpamBulk po równuje wiadomoœæ z wewnêtrzn¹ list¹ rozpoznanych niechcianych listów. SpamRepute spamerskich. sprawdza, czy nadawca wiadomoœci znajduje siê na wewnêtrznych listach SpamContent skanu je zawartoœæ przesy³ki, sprawdza styl wiadomoœci, uk³ad, jêzyk. Wykrywa s³owa kluczowe, które spreparowano w taki sposób, aby by³y trudniejsze do zidentyfikowania. Tekst rozk³adany jest na najmniejsze mo liwe fragmenty. Wykrycie s³owa FREE zapisanego jako F-R-E-E nie stanowi problemu. SpamTricks sprawdza, czy poczta elektroniczna nie zawiera coraz czêœciej stosowanych sztuczek, maj¹cych na celu przedostanie siê przez zabezpieczenia antyspamowe i antywirusowe. Na tym poziomie wykrywane s¹ tak e wszystkie próby tzw. phishing, podszywania siê pod nadawców itd. Mo na zdefiniowaæ zachowanie, które zostanie podjête w przypadku klasyfikacji wiadomoœci jako spam: oznaczenie tematu, pozwalaj¹ce na ³atwiejsze przegl¹danie poczty na komputerze odbiorcy, przekazanie wiadomoœci na specjalny adres lub zablokowanie korespondencji. Istnieje mo liwoœæ tworzenia tzw. bia³ych i czarnych list nadawców. Urz¹dzenie przepuszcza wówczas (bia³a lista) lub blokuje (czarna lista) ca³¹ korespondencjê na podstawie ich zawartoœci. 20. Jak dzia³a filtrowanie zawartoœci web? Filtrowanie zawartoœci web pozwala administratorowi sieci kontrolowaæ treœci przegl¹dane przez u ytkowników, korzystaj¹cych z Internetu. Zablokowane mog¹ zostaæ m.in. niepo ¹dane treœci mog¹ce nara aæ dobry wizerunek firmy. Modu³ skanuje ¹dania dostêpu URL pojawiaj¹ce siê w protokole HTTP i blokuje, gdy skonfigurowano je jako niepo ¹dane. Kryteria blokowania zawarte s¹ w predefiniowanych wzorcach, kategoriach, z których administrator mo e korzystaæ. Istnieje mo liwoœæ ich dostosowania do w³asnych potrzeb. Lista kategorii zawarta w urz¹dzeniu jest jedn¹ z najwiêkszych i najdok³adniejszych na œwiecie: Ponad 20 milionów adresów stron www, milionów stron przeanalizowanych, Ponad nowych wpisów i poprawek ka dego dnia. Aktualizacja bazy odbywa siê co dwie godziny. Jest to proces ca³kowicie niewidoczny dla u ytkowników i administratora. Zawartoœæ przegl¹danych stron internetowych jest na bie ¹co kontrolowana przez urz¹dzenie. GateDefender pozwala równie zdefiniowaæ listê u ytkowników o statusie VIP, których ograniczenia w wykorzystaniu sieci nie bêd¹ dotyczy³y. 6

7 21. Jakie informacje s¹ zapisywane w logach i raportach urz¹dzenia? Przyk³ady. GateDefender przygotowuje raporty, które zawieraj¹ zdarzenia zachodz¹ce podczas skanowania i ca³ej pracy urz¹dzenia: Raporty dotycz¹ce z³oœliwego kodu - malware report Raporty dotycz¹ce niechcianej poczty elektronicznej - spam report Raporty dotycz¹ce filtrowania zawartoœci web - web filtering report Raporty zdarzeñ systemowych Dostêp do raportów jest mo liwy w dowolnym czasie. Raporty podlegaj¹ szczegó³owej konfiguracji, mog¹ zostaæ dostosowane do w³asnych potrzeb lub wyeksportowane do plików i zarchiwizowane. Administrator mo e przegl¹daæ wybrane, interesuj¹ce go zdarzenia. Raporty obs³ugiwane przez GateDefender mog¹ zawieraæ bardzo du e iloœci informacji. Zaleca siê ich konfiguracjê w celu zwiêkszenia czytelnoœci i u ytecznoœci mechanizmu: Konfiguracjê GateDefender tak, aby nie przechowywa³ starych informacji. Konfiguracjê iloœci zdarzeñ, nastêpuj¹cych na pojedynczej stronie raportu. Usuwanie nadmiarowych informacji i korygowanie ustawieñ mechanizmu wraz ze zmieniaj¹cym siê charakterem sieci. Raporty dotycz¹ce z³oœliwego kodu Wyœwietlane s¹ nastêpuj¹ce informacje dotycz¹ce wykrytego z³oœliwego kodu: nazwa,. rodzaj wykrytego z³oœliwego kodu, (m.in. powód, dla którego dany obiekt zosta³ zablokowany, np. niebezpieczna zawartoœæ, niedopuszczalne rozszerzenie, exploit, itp.), czas, kiedy wyst¹pi³o zdarzenie, protokó³, w którym wykryto kod. W przypadku HTTP oraz FTP rozró niany jest ruch wychodz¹cy i przychodz¹cy, plik (nazwa zainfekowanego pliku), podjête dzia³anie: neutralizacja, blokowanie, usuniêcie itp. Dodatkowo wyœwietlane s¹: Dla poczty elektronicznej/news'ów: maszyna kliencka, temat, nadawca, odbiorca, odbiorcy zawarci w polach CC, typ MIME, wersja pliku sygnatur, wersja silnika skanuj¹cego, 7

8 Dla HTTP: maszyna kliencka, URL, polecenie, typ MIME, wersja pliku sygnatur, wersja silnika skanuj¹cego. Dla FTP: Maszyna kliencka. Adres serwera FTP. Polecenie. Wersja pliku sygnatur. Wersja silnika skanuj¹cego. Raport mo na skonfigurowaæ przy pomocy: Ustawieñ: wyœwietlana bêdzie wówczas zadana liczba zdarzeñ na pojedyncz¹ stronê raportu dotycz¹cego okreœlonego dnia. Filtrów: informacja, która pojawia siê w raporcie mo e zostaæ wybrana w taki sposób, aby widoczne by³y jedynie zdarzenia okreœlonego rodzaju. Eksportu: tutaj mo na zapisywaæ, eksportowaæ informacje zawarte w raportach. Raporty modu³u antyspamowego Wyœwietlane s¹ nastêpuj¹ce informacje: klasyfikacja, rodzaj, nadawca, odbiorca, temat, czas, protokó³, podjête dzia³anie (zablokowana, przekazana, oznaczona w temacie). Raporty zawieraj¹ dodatkowo: Wiêcej informacji: dwukrotne klikniêcie symbolu [+] otwiera kartê ze szczegó³owymi informacjami, dotycz¹cymi zablokowanego adresu URL. Ustawienia: Raport mo na skonfigurowaæ tak, aby wyœwietla³ okreœlon¹ liczbê zdarzeñ policzonych w okreœlonym czasie na pojedynczej stronie. Filtry: informacje, które pojawiaj¹ siê w raporcie mo na filtrowaæ (wyœwietlane s¹ wówczas te wybranego rodzaju). Eksport: tutaj mo na zapisywaæ, eksportowaæ informacje zawarte w raportach. Raporty filtrowania zawartoœci web: Raport obejmuje: listê ¹dañ URL, które zosta³y zablokowane. 8

9

10 22. Czy GateDefender skanuje ruch HTTPS? Specyfika protoko³u HTTPS nie pozwala na jego skuteczne skanowanie przez jakiekolwiek urz¹dzenie sieciowe. Informacje wymieniane w ten sposób s¹ zaszyfrowane przy pomocy techniki klucza prywatnego i publicznego, adne inne urz¹dzenie poza nadawczym i odbiorczym nie mog¹ ingerowaæ w transmisjê. 23. Jaki system operacyjny zosta³ zainstalowany na GateDefender? GateDefender dzia³a pod kontrol¹ GNU/Linux, wzmocnionego i zoptymalizowanego pod wzglêdem konkretnego zadania. System ten zosta³ uproszczony i zawiera niezbêdny zestaw us³ug potrzebnych do dzia³ania urz¹dzenia, które iest przez to bezpieczniejsze i bardziej wydajne. 24. Jakie wykorzystuje siê porty do obs³ugi konkretnych us³ug? GateDefender stosuje domyœlnie nastêpuj¹ce porty. Administrator ma mo liwoœæ zmiany tych ustawieñ. (SMTP): 25 File transfer (FTP): 21 Web access (HTTP): 80 Mail download (POP3): 110 Mail download (IMAP): 143 Access to news (NNTP): Jak zmienia siê wydajnoœæ, gdy zachodzi koniecznoœæ obs³ugi tej samej us³ugi na wielu portach? Wydajnoœæ systemu nie zale y od iloœci obs³ugiwanych portów. Znaczenie ma wielkoœæ obs³ugiwanego ruchu sieciowego. Je eli rozmiar ten nie zmienia siê wydajnoœæ nie ulega zmianie, bez wzglêdu na to, czy skanowana jest us³uga na pojedynczym, czy na wielu portach. 26. Czy mo na podzieliæ protoko³y tak, aby konkretne urz¹dzenia skanowa³y ró ne us³ugi? Nie. Je eli zainstalowano wiele urz¹dzeñ w trybie równowa enia obci¹ enia, zaleca siê ustawienie tych samych parametrów na wszystkich jednostkach. 27. Co siê dzieje, gdy GateDefender wykryje wirusa? Gdy zostaje wykryty wirus, robak, albo trojan mog¹ zostaæ podjête nastêpuj¹ce dzia³ania: W przypadku SMTP, POP3, IMAP4 oraz NNTP, zainfekowany za³¹cznik zostaje usuniêty a przekazanie wiadomoœci mo e zostaæ zablokowane tak, aby nie zaœmiecaæ sieci lokalnej, automatycznie rozsy³aj¹cymi siê listami. W przypadku HTTP oraz FTP zawartoœæ wiadomoœci zostaje zablokowana. Ca³oœæ sesji nie trafia do odbiorcy. 10

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393

Us uga jedna za wszystkie. www.tp.pl 9393 Us uga jedna za wszystkie Dostêp do Internetu DSL tp Internet nie jest jedynym niezbêdnym narzêdziem w Twojej codziennej pracy. Wiemy o tym i rozumiemy Twoje potrzeby, dlatego przygotowaliœmy specjaln¹

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna

Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST. Pomoc techniczna NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA SYSTEMÓW AUTOMATYKI Tworzenie wielopoziomowych konfiguracji sieci stanowisk asix z separacją segmentów sieci - funkcja POMOST Pomoc techniczna Dok. Nr PLP0009 Wersja: 24-11-2005

Bardziej szczegółowo

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661

Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Program TROVIS-VIEW TROVIS 6661 Zastosowanie Ujednolicona konfiguracja i obs³uga ró nych urz¹dzeñ firmy SAMSON, które mog¹ wspó³pracowaæ z magistralami komunikacyjnymi. Program TROVIS-VIEW jest ujednoliconym

Bardziej szczegółowo

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1)

TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) Plik pobrany przez: andrzejpokrywka Data pobrania: 17:55:46 22-01-2011 TECHNIK INFORMATYK - STYCZE 2010 Przyk adowe rozwi zanie (Zadanie nr 1) 1. Tytu pracy egzaminacyjnej: Projekt realizacji prac prowadz

Bardziej szczegółowo

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ...

SPIS TRESCI SERWERY WSTEP CENNIK KONTAKT. Kamelot radzi: ... www.kamelot.pl , SPIS TRESCI, WSTEP CENNIK KONTAKT Kamelot radzi:... Informacje Ogólne Serwer - program œwiadcz¹cy us³ugi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystaj¹cych z innych komputerów po³¹czonych

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Stronicowanie na ¹danie

Stronicowanie na ¹danie Pamiêæ wirtualna Umo liwia wykonywanie procesów, pomimo e nie s¹ one w ca³oœci przechowywane w pamiêci operacyjnej Logiczna przestrzeñ adresowa mo e byæ du o wiêksza od fizycznej przestrzeni adresowej

Bardziej szczegółowo

13. Konfiguracja proxy http, smtp, pop3, ftp, ssl

13. Konfiguracja proxy http, smtp, pop3, ftp, ssl 13. Konfiguracja proxy http, smtp, pop3, ftp, ssl Każdy z mechanizmów proxy w urządzeniach NETASQ może działać w sposób transparentny dla użytkownika, tzn. nie wymagać konfiguracji przeglądarki czy innego

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/2013 Dyrektora Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Muszynie z dnia 30 grudnia 2013 r. Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl

S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW. www.simple.com.pl S I M P L E. E O D ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW www.simple.com.pl SIMPLE.EOD ELEKTRONICZNY OBIEG DOKUMENTÓW SIMPLE.EOD to innowacyjna platforma dotycz¹cy przetwarzania informacji mo e internetowa do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows GDI

Microsoft Windows GDI Okres 03-10.04.2008 Microsoft Windows GDI W systemie operacyjnym Microsoft Windows wykryto luki w przetwarzaniu plików graficznych o rozszerzeniach WMF oraz EMF udostępnianych na stronach www lub przesyłanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2

Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - RS232/485. Wersja 0.2 Instrukcja obs³ugi optoizolowanego konwertera MCU-01 USB - S232/485 Wersja 0.2 41-250 CzeladŸ ul. Wojkowicka 21 tel.: +48 (32) 763-77-77 Fax.: 763-75 - 94 www.mikster.com mikster@mikster.com (13.10.2009r.)

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia.

Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. 1. Podłączenie zestawu GSM. Instrukcja programu PControl Powiadowmienia. Pierwszym krokiem w celu uruchomienia i poprawnej pracy aplikacji jest podłączenie zestawu GSM. Zestaw należy podłączyć zgodnie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2013 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy

Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Ostatnia cena sprzeda y klienta 1.0 dodatek do Symfonia Faktura dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja dodatku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT

INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Załącznik nr 1 Siedlce-Warszawa, dn. 16.06.2009 r. Opracowanie: Marek Faderewski (marekf@ipipan.waw.pl) Dariusz Mikułowski (darek@ii3.ap.siedlce.pl) INSTRUKCJA TESTOWANIA USŁUG NA PLATFORMIE ELA-ENT Przed

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24

Sieci komputerowe. Definicja. Elementy 2012-05-24 Sieci komputerowe Wprowadzenie dr inż. Maciej Piechowiak Definicja grupa komputerów lub innych urządzeń połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów Elementy Cztery elementy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31

Instrukcja obsługi. Oprogramowanie SAS 31 Instrukcja obsługi Oprogramowanie SS 31 Oprogramowanie SS 31 Spis treści 1. MINIMLNE WYMGNI SPRZĘTOWE I PROGRMOWE KOMPUTER PC... 3 2. INSTLCJ PROGRMU SYLCOM DL WINDOWS... 3 3. IMPORTOWNIE PLIKÓW URZĄDZEŃ...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl

Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl Polityka prywatności strony internetowej wcrims.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych w tym również danych osobowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Produkty. ESET Produkty

Produkty. ESET Produkty Produkty ESET Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE ESET Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe Wrocław, dnia 03.01.2013 r. Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego systemu B2B automatyzującego współpracę Nitrotek

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz mobilnego Internetu przez okres 12 miesięcy. II. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Wykonawca przejmie

Bardziej szczegółowo

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład:

Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: Sieci komputerowe Sieć komputerowa grupa komputerów lub innych urządzeo połączonych ze sobą w celu wymiany danych lub współdzielenia różnych zasobów, na przykład: korzystania ze wspólnych urządzeo, np.

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r.

Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Zarządzenie Nr 144/2015 Wójta Gminy Tczew z dnia 27.08.2015 r. Tczew. w sprawie wprowadzenia zasad utrzymania placów zabaw stanowiących własność Gminy Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com

Katalog produktów. Linia Business. DataEdge NST. www.solphy.com Katalog produktów Linia Business DataEdge NST Seria DataEdge NST Macierz Solphy DataEdge NST jest doskona³ym rozwi¹zaniem dla ma³ych i œrednich firm, którym zale y na zapewnieniu bezpieczeñstwa i ³atwoœci

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci

Rozwiązywanie nazw w sieci. Identyfikowanie komputerów w sieci Rozwiązywanie nazw w sieci Identyfikowanie komputerów w sieci Protokół TCP/IP identyfikuje komputery źródłowe i docelowe poprzez ich adresy IP. Jednakże użytkownicy łatwiej zapamiętają słowa niż numery.

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING

Pracownia internetowa w każdej szkole. Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Instrukcja numer PING Pracownia internetowa w każdej szkole Opiekun pracowni internetowej SBS 2003 PING Poniższe rozwiązanie opisuje, jak zapisywać i odtwarzać obrazy całych dysków lub poszczególne partycje

Bardziej szczegółowo

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna

SIEMENS 1 SCALANCE W786 SIMATIC NET. Instrukcja obsługi. Wyświetlacz LED. Przycisk Reset. Demontaż / montaż obudowy. Specyfikacja techniczna SIEMENS SIMATIC NET Wyświetlacz LED 1 SCALANCE W786 Instrukcja obsługi Przycisk Reset 2 3 Demontaż / montaż obudowy Specyfikacja techniczna 4 SPIS TREŚCI 1.Wyświetlacz LED... 3 2.Przycisk Reset... 6 3.Demontaż

Bardziej szczegółowo

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL

Rozwi. zania Bezpiecze. stwa Sieci - ZyWALL ń ę ć ń ę ę ć ę ę ę Rozwi zania Bezpiecze stwa Sieci - ZyWALL Urz dzenia ZyWALL firmy ZyXEL zapewniaj pełn ochron sieci dla u ytkowników domowych oraz małych i rednich firm jak równie pracowników mobilnych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2)

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) ERRATA INSTRUKCJA U YTKOWNIKA DO KASY SHARP ER-A457P wersja oprogramowania: 27801RAR1C 4.11.6. PROGRAMOWANIE FORMATU RAPORTÓW, KROK (PGM2) Dla X = 2 (dodatkowe wiersze tabel). Zmienna Opis Kasowanie bufora

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów

1. Zestaw komputerowy 9 zestawów 1. Zestaw komputerowy 9 zestawów Element Opis Gwarancja obudowa zasilacz 400W, 2 gniazda USB z przodu, wy/we audio z 24 mies. przodu, kolor czarny lub/i grafit lub/i srebrny lub/i popielaty płyta główna

Bardziej szczegółowo

Systemy mikroprocesorowe - projekt

Systemy mikroprocesorowe - projekt Politechnika Wrocławska Systemy mikroprocesorowe - projekt Modbus master (Linux, Qt) Prowadzący: dr inż. Marek Wnuk Opracował: Artur Papuda Elektronika, ARR IV rok 1. Wstępne założenia projektu Moje zadanie

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

PoluProduction. Vision. Version 1.0

PoluProduction. <jedi> Vision. Version 1.0 PoluProduction Vision Version 1.0 Revision History Date Version Description Author 21/05/2011 1.0 Pierwsza wersja aplikacji Grzegorz Pol Confidential PoluProduction, 2011 ii Table of Contents 1.

Bardziej szczegółowo

PROMOCJE Internet po świetle

PROMOCJE Internet po świetle Cennik usług INTROLAN na dzień 01-07-2016 PROMOCJE Internet po świetle Pakiet (umowa 24 m-ce, podłączenie kablem światłowodowym ) FIBER-40 40Mbps FIBER-80 80Mbps FIBER-120 120Mbps FIBER-160 160Mbps Miesięczny

Bardziej szczegółowo

System kontroli wersji SVN

System kontroli wersji SVN System kontroli wersji SVN Co to jest system kontroli wersji Wszędzie tam, gdzie nad jednym projektem pracuje wiele osób, zastosowanie znajduje system kontroli wersji. System, zainstalowany na serwerze,

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-01-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna

Załącznik nr 8. Warunki i obsługa gwarancyjna Załącznik nr 8 Warunki i obsługa gwarancyjna 1. Definicje. Dla potrzeb określenia zakresów Usług gwarancyjnych, przyjmuje się że określenia podane poniżej, będą miały następujące znaczenie: Usterka Zdarzenie,

Bardziej szczegółowo

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników.

Zainstalowana po raz pierwszy aplikacja wymaga aktualizacji bazy danych obsługiwanych sterowników. FRISKO-MOBILE Aplikacja FRISKO-MOBILE przeznaczona jest do zdalnej obsługi sterowników FRISKO podłączonych do sieci LAN o stałym adresie IP za pośrednictwem wbudowanych lub zewnętrznych modułów komunikacyjnych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP

Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Instrukcja Obsługi STRONA PODMIOTOWA BIP Elementy strony podmiotowej BIP: Strona podmiotowa Biuletynu Informacji Publicznej podzielona jest na trzy części: Nagłówek strony głównej Stopka strony podmiotowej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Załącznik do Zarządzenia Nr 59/2014 Burmistrza Barcina z dnia 24 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Barcinie Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka systemów plików

Charakterystyka systemów plików Charakterystyka systemów plików Systemy plików są rozwijane wraz z systemami operacyjnymi. Windows wspiera systemy FAT oraz system NTFS. Różnią się one sposobem przechowywania informacji o plikach, ale

Bardziej szczegółowo

BitDefender Internet Security 2016-1PC

BitDefender Internet Security 2016-1PC Dane aktualne na dzień: 22-06-2016 00:08 Link do produktu: http://www.galeosoft.pl/bitdefender-internet-security-2016-1pc-p-2047.html BitDefender Internet Security 2016-1PC Cena brutto Cena netto Dostępność

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione.

Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści. Wszelkie prawa zastrzeżone WiedzaTech sp. z o.o. 2012. Kopiowanie bez zezwolenia zabronione. Rozdział 6 - Z kim się kontaktować - 199 - Spis treści - 200 - Rozdział 6 - Z kim się kontaktować Spis treści Rozdział 1: Podstawy bezpiecznego użytkowania komputera... - 3 - Dlaczego należy aktualizować

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV

Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV Funkcjonalność ochrony antywirusowej w urządzeniach UTM oraz specjalizowanych rozwiązaniach zabezpieczeń AV Produkty zabezpieczeń typu UTM (ang. unified threat management) to urządzenia, w których zawarte

Bardziej szczegółowo

Modem Thomson SpeedTouch 330

Modem Thomson SpeedTouch 330 Modem Thomson SpeedTouch 330 szybki internet Szanowni Paƒstwo, uprzejmie dzi kujemy za okazane zaufanie i wybór usługi szybki internet. JesteÊmy przekonani, e korzystanie z dost pu do internetu Netii przyniesie

Bardziej szczegółowo

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy

Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Podr cznik u ytkownika Automatyczne generowanie transakcji do WB 1.0 dodatek do Finanse i Ksi gowo ERP dla 1 firmy Masz pytanie? zadzwo 693 936 046 lub napisz handel@symfoniadodatki.pl SPIS TRE CI 1. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA

www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Portal Klimatyczny Ko³obrzeg www.klimatycznykolobrzeg.pl OFERTA PROMOCYJNA Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Ko³obrzegu widz¹c koniecznoœæ zmiany wizerunku oraz funkcjonalnoœci turystycznej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie Załącznik do Zarządzenia Nr 120.16.2014 Burmistrza Łabiszyna z dnia 25 kwietnia 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Łabiszynie ""BSES Spis treści

Bardziej szczegółowo

API transakcyjne BitMarket.pl

API transakcyjne BitMarket.pl API transakcyjne BitMarket.pl Wersja 20140314 1. Sposób łączenia się z API... 2 1.1. Klucze API... 2 1.2. Podpisywanie wiadomości... 2 1.3. Parametr tonce... 2 1.4. Odpowiedzi serwera... 3 1.5. Przykładowy

Bardziej szczegółowo

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002

Terminale ISDN. Katalog produktów 2001/2002 Katalog produktów 2001/2002 Terminale ISDN Ascom Poland Sp. z o.o., 03-924 Warszawa, ul. Niek³añska 23 tel. +48 22 617 80 06, ISDN +48 22 616 42 36, fax +48 22 617 80 05 Internet:www.ascom.com.pl a a Co

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2012 Zawód: technik teleinformatyk Symbol cyfrowy zawodu: 312[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 312[02]-02-122 Czas trwania egzaminu: 240 minut

Bardziej szczegółowo

raceboard-s Szybki start

raceboard-s Szybki start raceboard-s Szybki start Więcej na : http://raceboard.simracing.pl Kontakt: raceboard@simracing.pl Data aktualizacji: 2011-11-15 Wstęp Dziękujemy za wybór naszego produktu z serii raceboard, przykładamy

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe:

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU. I. Informacje Podstawowe: Załącznik nr 1 FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE AKADEMIA LIDERA HANDLU Nazwa przedsiębiorstwa (pełna nazwa przedsiębiorstwa zgodna z dokumentem rejestrowym) Forma organizacyjna.. Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska

Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska Regulamin korzystania z aplikacji mobilnej McDonald's Polska I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa zasady korzystania z aplikacji mobilnej McDonald s Polska uruchomionej

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec Załącznik do Zarządzenia Nr 88/2014 Wójta Gminy Wągrowiec z dnia 7 lipca 2014 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Gminy Wągrowiec 1 Spis treści 1. Użyte pojęcia

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu

Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Ułęż nr 21 z dnia 14 maja 2014r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap Urzędzie Gminy w Ułężu Spis treści Użyte pojęcia i skróty...

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO www.tokyotey.pl 1. Zagadnienia wstępne. 1. Pod pojęciem Serwisu rozumie się stronę internetową znajdującą się pod adresem www.tokyotey.pl wraz z wszelkimi podstronami

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) ZawartoϾ zestawu. Modem ADSL2

Modem ADSL2. Z portem USB i Ethernet. Szybki start ADSL2MUE(EU/LA) Zawartoœæ zestawu. Modem ADSL2 ivision of isco Systems, Inc. Zawartoœæ zestawu Modem SL2 Zasilacz sieciowy Kabel US thernetowy kabel sieciowy (Kat 5) Kabel telefoniczny RJ-11 Instrukcja obs³ugi i sterowniki na -Rom Instrukcja Szybki

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem EGZAMIN MATURALNY

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm

Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Regulamin serwisu internetowego ramowka.fm Art. 1 DEFINICJE 1. Serwis internetowy serwis informacyjny, będący zbiorem treści o charakterze informacyjnym, funkcjonujący pod adresem: www.ramowka.fm. 2. Administrator

Bardziej szczegółowo

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione, Ty też zachowaj ostrożność w udostępnianiu ich osobom trzecim. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012

Numer ogłoszenia: 117195-2012; data zamieszczenia: 28.05.2012 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 111915-2012 z dnia 2012-05-21 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Stalowa Wola 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania antywirusowego, wraz z zaporą, na stacje

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Informacje ogólne Przedmiotem postępowania jest wdrożenie platformy komunikacyjnej poprzez zapewnienie możliwości dwukierunkowej wymiany danych dotyczących

Bardziej szczegółowo

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer

Pokonać Ransomware. Grzegorz Ciołek Systems Engineer Pokonać Ransomware Grzegorz Ciołek Systems Engineer Agenda Historia Ransomware Analiza Ransomware:Jak to działa Trendy i statystyki z Laboratorium FortiGuard Jak żyć? 2 Co to jest Ransomware? Złośliwe

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji

epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji epuap Ogólna instrukcja organizacyjna kroków dla realizacji integracji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV

PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV INDUSTRIAL MP3/WAV imp3_wav AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA PRZEMYSŁOWY ODTWARZACZ PLIKÓW MP3 i WAV ZASTOSOWANIE: - systemy powiadamiania głosowego w przemyśle (linie technologiczne, maszyny) - systemy ostrzegania,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów

Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Oprogramowanie antywirusowe avast! Free Antivirus 7.x + virus do testów Jak zainstalować avast! Free Antivirus 7.x? Następujące wymagania systemowe są zalecane dla instalacji i uruchomienia na komputerze

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług

PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Sprawa Nr RAP / 151/ 2011 Załącznik Nr 1b do SIWZ (pieczęć Wykonawcy) PARAMETRY TECHNICZNE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Nazwa i adres Wykonawcy:...... Dostawa infrastruktury do wirtualizacji usług Lp. Parametry

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie

Procedura działania Punktu Potwierdzającego. Profile Zaufane epuap. w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Załącznik do Zarządzenia Nr 6/2015 Burmistrza Miłakowa z dnia 20 stycznia 2015 r. Procedura działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Miłakowie Spis treści 1. Użyte

Bardziej szczegółowo

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis

FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis FlexDSL ORION3 TDM Based SHDSL.bis Kodowanie SHDSL i SHDSL.bis (TC-PAM16/32/64/128) do 15.2Mbps po jednej parze do 60.8Mbps po czterech parach E1 (G.703/704) Nx64 (V.35/36, X.21) Zarządzalny Ethernet Switch

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L

Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów: Stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W, 2L Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Technologie internetowe Internet technologies Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pakowania

Automatyzacja pakowania Automatyzacja pakowania Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych Pe³na oferta naszej firmy dostêpna jest na stronie internetowej www.wikpol.com.pl Maszyny pakuj¹ce do worków otwartych: EWN-SO do pakowania

Bardziej szczegółowo

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna

Śrubka zamykająca Uchwyt ścienny Przycisk kontrolny Lampka kontrolna Modem GSM do sterowania ogrzewaniem 1 Przegląd W połączeniu z radiowym regulatorem temperatury pokojowej X2D modem ten umożliwia zdalne sterowanie ogrzewaniem. Zdalne sterowanie odbywa się za pomocą komunikatów

Bardziej szczegółowo