Raport kwartalny AB S.A. Za okres (publikacja z dnia )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08. (publikacja z dnia 16-02-09)"

Transkrypt

1 Raport kwartalny AB S.A. Za okres (publikacja z dnia ) Wprowadzenie Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A. za IV kwartał 2008 (będący jednocześnie drugim kwartałem roku nowego roku obrotowego) zawiera: skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2008, za okres od 1 października 2008 do 31 grudnia 2008 skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe na dzień 31 grudnia 2008, za okres od 1 października 2008 do 31 grudnia 2008 informację dodatkową do skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego AB S.A. na podstawie 87 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005, nie publikuje oddzielnego kwartalnego raportu jednostkowego. Raport jednostkowy AB S.A. jest publikowany jednocześnie ze sprawozdaniem skonsolidowanym.

2 1. Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01 października 2008 do 31 grudnia 2008 sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Opis grupy W ramach sprawozdania konsolidacją objęte zostały następujące Spółki: - AB S.A. - spółka dominująca - Alsen Sp. z o.o. spółka zaleŝna - 69,39% - AT Computers Holding a.s. spółka zaleŝna - 100% - AT Computers a.s. spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.) - AT Compus s.r.o spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.) - Comfor Stores a.s. - spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.) - AT Computer s.r.l. spółka zaleŝna 100% (100% udziałów w spółce jest własnością AT Computers Holding a.s.)

3 Wybrane skonsolidowane dane finansowe w tysiącach złotych w tysiącach euro 2 kwartał 2 kwartał 2 kwartał 2 kwartał narastajaco narastająco narastajaco narastająco okres okres okres okres od od od od I.Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat II.Zysk(strata)z działalności operacyjnej III.Zysk(strata)brutto IV.Zysk(strata)netto V.Przepływy pien.netto z dz.operacyjnej VI.Przepływy pien.netto z dz.inwestycyjnej VII.Przepływy pien.netto z dział.finansowej VIII.Przepływy pinięŝne netto, razem IX.Aktywa razem X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI.Zobowiązania długoterminowe XII.Zobowiązania krótkoterminowe XIII.Kapitał własny XIV.Kapitał zakładowy XV.Liczba akcji (w szt.) XVI.Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0,84 0,71 0,23 0,19 XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 14,13 12,23 3,39 3,42 Rozwodniona wartość ksiegowa na jedna akcje Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje Kurs średni NBP z dnia Kurs średni NBP z dnia Kurs średni za okres Kurs średni za okres ,1724 PLN/EUR 3,5820 PLN/EUR 3,5866 PLN/EUR 3,7050 PLN/EUR

4 Skonsolidowany bilans Aktywa AKTYWA Na dzień bilansowy: PLN 000 PLN 000 Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy Rzeczowe aktywa trwałe Nieruchomości inwestycyjne Długoterminowe aktywa finansowe 51 Aktywa z tytułu podatku odroczonego Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe naleŝności NaleŜności z tytułu podatku dochodowego Aktywa finansowe Pozostałe aktywa Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa razem

5 Skonsolidowany bilans Pasywa PASYWA Kapitał własny ogółem Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał zakładowy Kapitał zapasowy Akcje własne -307 Kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Kapitał mniejszości Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Zobowiązani długoterminowe Długoterminowe poŝyczki i kredyty bankowe Rezerwa na podatek odroczony Zobowiązania krótkoterminowe Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania Krótkoterminowe poŝyczki i kredyty bankowe Pozostałe zobowiązania finansowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Rezerwy krótkoterminowe Zobowiązania razem Pasywa razem

6 Skonsolidowane pozycje pozabilansowe 1 NaleŜności warunkowe 1.1 Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń Na dzień bilansowy: Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wystawionych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) odsetki faktoring inne Pozycje pozabilansowe, razem

7 Skonsolidowany rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od od od od Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (I-II) Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaŝy (III-IV-V) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) Podatek dochodowy część bieŝąca część odroczona Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)

8 Skonsolidowany rachunek przepływów od od PLN 000 PLN 000 Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) brutto Koszty finansowe ujęte w rachunku zysków i strat Amortyzacja Zysk/(strata) z działalności inwestycyjnej Zysk/(strata) z tytułu róŝnic kursowych Zmiany w kapitale obrotowym: Zmiana stanu naleŝności z tytułu dostaw i usług Zmiana stanu pozostałych naleŝności Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu pozostałych aktywów Zmiana stanu zobowiązań z tytułu dostaw i usług Zmiana stanu rezerw Pozostałe korekty Środki pienięŝne wygenerowane na działalności operacyjnej Zapłacone odsetki Zapłacony podatek dochodowy Środki pienięŝne netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Płatności z tytułu nabycia aktywów finansowych Wpływy ze sprzedaŝy aktywów finansowych Otrzymane odsetki PoŜyczki wypłacone 50 Spłaty poŝyczek 5 77 Płatności za rzeczowe aktywa trwałe Wpływy z tytułu zbycia składników rzeczowych aktywów trwałych Płatności za wartości niematerialne Zapłacone koszty rozwoju Środki pienięŝne netto (wydane)/wygenerowane w związku z działalnością inwestycyjną Przepływy pienięŝne z działalności finansowej Wpływy z emisji dłuŝnych papierów Nabycie akcji własnych 307 Płatności z tytułu kosztów emisji akcji Wpływy z poŝyczek/kredytów Wpływy z emisji akcji Spłata poŝyczek/kredytów Odsetki Wykup dłuŝnych papierów Środki pienięŝne netto wykorzystane w działalności finansowej Zwiększenie netto środków pienięŝnych i ich ekwiwalentów Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na początek roku obrotowego Wpływ zmian kursów walut na saldo środków pienięŝnych w walutach obcych Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty na koniec roku obrotowego

9 Zestawienie zmian w kapitale własnym Kapitał podstawowy Akcje własne Kapitał zapasowy Kapitał rezerwowy ogólnego przeznaczenia Kapitał rezerwowy z wyceny opcji menedŝerskich Kapitał rezerwowy z róŝnic kursowych Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk strata netto Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej Kapitał mniejszości Razem kapitały własne PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Stan na 1 lipca 2007 roku Emisja akcji zwykłych Koszty emisji akcji Podział wyniku za poprzedni rok obrotowy Zysk netto za rok obrotowy Pozostałe Stan na 31 grudnia 2007 roku Stan na 1 lipca 2008 roku Emisja akcji zwykłych - - Koszty emisji akcji Nabycie jednostki zaleŝnej Wycena programu opcji menedŝerskich Zysk netto za rok obrotowy Podział wyniku za poprzedni rok obrotowy Przeliczenie sprawozdań jednostek zagranicznych Nabycie akcji własnych Stan na 31 grudnia 2008 roku

10 2. Skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01 lipca 2008 do 30 września 2008 sporządzone według Polskich Standardów Rachunkowości.\ Wybrane jednostkowe dane finansowe w tysiącach złotych w tysiącach euro 2 kwartał 2 kwartał 2 kwartał 2 kwartał narastajaco narastająco narastajaco narastająco okres okres okres okres od od od od I.Przychody netto ze sp.prod.tow.i mat II.Zysk(strata)z działalności operacyjnej III.Zysk(strata)brutto IV.Zysk(strata)netto V.Przepływy pien.netto z dz.operacyjnej VI.Przepływy pien.netto z dz.inwestycyjnej VII.Przepływy pien.netto z dział.finansowej VIII.Przepływy pinięŝne netto, razem IX.Aktywa razem X.Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XI.Zobowiązania długoterminowe XII.Zobowiązania krótkoterminowe XIII.Kapitał własny XIV.Kapitał zakładowy XV.Liczba akcji (w szt.) XVI.Zysk(strata)na jedną akcję zwykłą(zł/eur) 0,29 0,31 0,08 0,08 XVII.Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 12,13 11,81 2,91 3,30 Rozwodniona wartość ksiegowa na jedna akcje Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcje Kurs średni NBP z dnia Kurs średni NBP z dnia Kurs średni za okres Kurs średni za okres ,1724 PLN/EUR 3,5820 PLN/EUR 3,5866 PLN/EUR 3,7050 PLN/EUR

11 Sprawozdanie jednostkowe - Bilans Aktywa Na dzień bilansowy: AKTYWA I Aktywa trwałe Wartości niematerialne i prawne Wartość firmy 2 Rzeczowe aktywa trwałe NaleŜności długoterminowe 3.1 Od jednostek powiązanych 3.2 Od pozostałych jednostek 4 Inwestycje długoterminowe Nieruchomości Wartości niematerialne i prawne 4.3 Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych, w tym: udziały lub akcje b) w pozostałych jednostkach 4.4 Inne inwestycje długoterminowe Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5.2 Inne rozliczenia międzyokresowe II Aktywa obrotowe Zapasy NaleŜności krótkoterminowe Od jednostek powiązanych Od pozostałych jednostek Inwestycje krótkoterminowe Krótkoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiazanych b) w pozostałych jednostkach c) środki pienięŝne i inne aktywa pienięŝne Inne inwestycje krótkoterminowe 4 Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe AKTYWA RAZEM

12 Sprawozdanie jednostkowe - Bilans Pasywa PASYWA I Kapitał własny Kapitał zakładowy NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 3 Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) Kapitał zapasowy Kapitał z aktualizacji wyceny 6 Pozostałe kapitały rezerwowe Zysk (strata) z lat ubiegłych Zysk (strata) netto Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) II Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Rezerwy na zobowiązania Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne a) długoterminowe b) krótkoterminowe 1.3 Pozostałe rezerwy a) długoterminowe b) krótkoterminowe Zobowiązania długoterminowe Wobec jednostek powiązanych 2.2 Wobec pozostałych jednostek Zobowiązania krótkoterminowe Wobec jednostek powiązanych Wobec pozostałych jednostek Fundusze specjalne Rozliczenia międzyokresowe Ujemna wartość firmy 4.2 Inne rozliczenia międzyokresowe a) długoterminowe b) krótkoterminowe PASYWA RAZEM

13 Pozycje pozabilansowe 1 NaleŜności warunkowe 1. Od jednostek powiązanych (z tytułu) 1 - otrzymanych gwarancji i poręczeń Na dzień bilansowy: Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 1 - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2. 2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wystawionych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) odsetki faktoring inne Pozycje pozabilansowe, razem

14 Sprawozdanie jednostkowe - rachunek zysków i strat RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT od od od od Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów, w tym: - od jednostek powiązanych Przychody netto ze sprzedaŝy produktów Przychody netto ze sprzedaŝy towarów i materiałów Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: jednostkom powiązanym Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Wartość sprzedanych towarów i materiałów Zysk (strata) brutto ze sprzedaŝy (I-II) Koszty sprzedaŝy Koszty ogólnego zarządu Zysk (strata) na sprzedaŝy (III-IV-V) Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Zysk (strata) z działalności operacyjnej (VI+VII-VIII) Przychody finansowe Koszty finansowe Zysk (strata) z działalności gospodarczej (IX+X-XI) Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (XIII.1. - XIII.2.) Zyski nadzwyczajne Straty nadzwyczajne Zysk (strata) brutto (XII+/-XIII) Podatek dochodowy część bieŝąca część odroczona Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych Zysk (strata) netto (XIV-XV-XVI+/-XVII)

15 Sprawozdanie jednostkowe - rachunek przepływów od od od od A Przepływy z działalności operacyjnej I Zysk netto II Korekty razem: Udział w zyskach (stratach) jednostek podporządkowanych 2 Amortyzacja Zyski/straty z tytułu róŝnic kursowych Odsetki i udziały w zyskach [dywidendy] Zysk/strata z działalności inwestycyjnej Zmiana stanu rezerw Zmiana stanu zapasów Zmiana stanu naleŝności Zmiana stanu zobowiązań krótkoterm. z wyjątkiem kredytów i poŝyczek 10 Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych Inne korekty III Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej B. Przepływy z działalności inwestycyjnej I Wpływy Zbycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP Z aktywów finansowych, w tym: a) w jednostkach powiązanych 0,0 0, zbycie aktywów finansowych dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych b) w pozostałych jednostkach 5 - zbycie aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych - dywidendy i udziały w zyskach - spłata udzielonych poŝyczek długoterminowych - odsetki - inne wpływy z aktywów finansowych 4 Inne wpływy inwestycyjne II Wydatki Nabycie WNiP oraz rzeczowych aktywów trwałych Nabycie inwestycji w nieruchomości oraz WNiP 3 Na aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych nabycie aktywów finansowych udzielnone poŝyczki długoterminowe b) w pozostałych jednostkach 0,0 0, nabycie aktywów finansowych - udzielnone poŝyczki długoterminowe 50 4 Inne wydatki inwestycyjne III Przepływy pienięzne netto z działalności inwestycyjnej

16 C Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej I Wpływy Wpływy netto z emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych Kredyty i poŝyczki Emisja dłuŝnych papierów wartościowych Inne wpływy finansowe II Wydatki Nabycie akcji własnych Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 3 Inne formy podziału zysku 4 Spłaty kredytów i poŝyczek Wykup dłuŝnych papierów wartościowych Z tytułu innych zobowiązań finansowych 7 Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego 8 Odsetki Inne wydatki finansowe III Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej D Przepływy środków pienięŝnych netto razem E Bilansowa zmiana środków pienięŝnych, w tym: zmiana środków pienięŝnych z tytułu róŝnic kursowych F Środki pienięŝne na początek okresu G Środki na koniec okresu, w tym: o ograniczonej moŝliwości dysponowania

17 Sprawozdanie jednostkowe - zestawienie zmian w kapitale własnym od od od od I Kapitał własny na początek okresu (BO) a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych I.a Kapitał własny na początek okresu po uzgodnieniu danych porównywalnych Kapitał zakładowy na początek okresu Zmany kapitału zakładowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji b) Zminiejszenia (z tytułu) - umorzenia akcji 1.2 Kapitał zakładowy na koniec okresu NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 2.1 Zmiany naleŝnych wpłat na kapitał zakładowy a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) 2.2 NaleŜne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 3 Akcje własne na początek okresu 3.1 Zmiany akcji własnych a) zwiększenia (z tytułu) (307) (307) b) zmniejszenia (z tytułu) 3.2 Akcje własne na koniec okresu (307) (307) 4 Kapitał zapasowy na początek okresu Zmiany kapitału zapasowego a) zwiększenia (z tytułu) emisji akcji powyŝej wartości nominalnej z podziału zysku (ustawowo) - z podziału zysku ponad wymaganą ustawowo minimlaną wartość b) zmniejszenia (z tytułu) - pokrycia straty 4.2 Kapitał zapasowy na koniec okresu

18 5 Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 5.1 Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny a) zwiększenia (z tytułu) b) zmniejszenia (z tytułu) - zbycia środków trwałych 5.2 Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 6 Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu Zmiany pozostałych kapitałów rezwerwowych a) zwiększenia (z tytułu) podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) 6.2 Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu Zysk z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.2 Zysk z lat biegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - podziału zysku z lat ubiegłych b) zmniejszenia (z tytułu) - zwiększenie kapitału rererwowego 7.3 Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu Strata z lat ubiegłych na początek okresu a) zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości b) korekty błędów podstawowych 7.5 Strata z lat biegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych a) zwiększenia (z tytułu) - przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia b) zmniejszenia (z tytułu) 7.6 Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 7.7 Zysk(strata) z lat ubiegłych na koniec okresu Wynik netto a) zysk netto b) strata netto c) odpisy z zysku II Kapitał własny na koniec okresu (BZ) III Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

19 3. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania kwartalnego obejmującego okres od 1 października 2008 do 31 grudnia Informacja ogólna Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Jednostką dominującą w grupie jest AB S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kościerzyńskiej 32. Jednostkowe sprawozdanie AB S.A zostało przygotowane według polskich standardów rachunkowych. Podstawowym przedmiotem działalności AB S.A. oraz wszystkich jej podmiotów zaleŝnych jest handel sprzętem komputerowym i elektronicznym. Opis grupy kapitałowej Emitenta. Niniejsze sprawozdanie jest czwartym sprawozdaniem skonsolidowanym publikowanym przez Spółkę. Jego publikacja jest konsekwencją nabycia przez AB S.A. w dniu 19 września 2007, 100% akcji spółki AT Computers Holding a.s., będącej z kolei właścicielem 100-procentowych pakietów akcji Spółek: - AT Computers a.s. - AT Compus s.r.o - Comfor Stores a.s. - AT Computer s.r.l. W wyniku ziszczenia się warunków zawieszających zawartych w umowie, AB S.A. jako podmiot dominujący, uzyskała realne uprawnienia kontrolne w stosunku do wyŝej wymienionych spółek z dniem 30 października Dodatkowo konsolidacją została objęta Alsen Sp. z o.o. będąca podmiotem zaleŝnym w stosunku do AB S.A., jako Spółki będącej w dniu bilansowym raportu właścicielem 69,39% udziałów. Emitent jest równocześnie uprawniony do powoływania 2 z 3 członków organu nadzorującego przedsiębiorstwa. AB S.A. 69,39% 100% Alsen Sp. z o.o. AT Computers Holding a.s. 100% AT Computers a.s. AT Computer s.r.l Comfor Stores a.s. AT Compus s.r.o Schemat grupy kapitałowej AB S.A. Rok obrotowy dla AB S.A. rozpoczął się 1 lipca 2008 i zakończy się 30 czerwca Rok obrotowy zaleŝnych spółek czeskich zaleŝnych rozpoczął się 1 stycznia 2009 i zakończy się 30 czerwca RóŜnica ta w Ŝaden sposób nie obniŝa wartości sprawozdania skonsolidowanego wszystkie sprawozdania jednostkowe, będące podstawą jego sporządzenia przygotowane zostały na ten sam dzień bilansowy i obejmują analogiczny okres czasowy.

20 Sprawozdawczość segmentów Grupa prezentuje dane finansowe w układzie segmentów geograficznych. Przychody w poszczególnych segmentach SprzedaŜ zewnętrzna SprzedaŜ między Pozostałe Razem segmentami Okres zakończony 31/12/08 Okres zakończony 31/12/08 Okres zakończony 31/12/08 Okres zakończony 31/12/08 PLN 000 PLN 000 PLN 000 PLN 000 Polska Czechy Słowacja Segmenty razem Eliminacje Przychody skonsolidowane Aktywa i zobowiązania w podziale na segmenty Aktywa Zobowiązania 31/12/08 31/12/08 PLN 000 PLN 000 Polska Czechy Słowacja Segmenty razem Eliminacje Niealokowane Skonsolidowane Wyniki w poszczególnych segmentach W tym koszty/zyski z tytułu odsetek Okres zakończony 31/12/08 Działalność kontynuowana PLN 000 Polska ( ) Czechy ( )

21 Słowacja Eliminacje Niealokowane Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk za rok obrotowy z działalności kontynuowanej Działalność zaniechana Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy Zysk za rok obrotowy z działalności zaniechanej Zysk za rok obrotowy Opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta, w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najwaŝniejszych zdarzeń ich dotyczących. W czwartym kwartale 2008 AB S.A. przeprowadziła program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia. Łącznie Spółka nabyła akcji zwykłych, co stanowi 0,3557% kapitału zakładowego i 0,3287% wszystkich głosów na WZA. W okresie objętym raportem portfel kontraktów dystrybucyjnych został powiększony o umowę zawartą z HTC Corporation z siedzibą w Taoyuan City (Tajwan). Przedmiotem umowy jest dystrybucja produktów HTC (głównie telefonów komórkowych i innych urządzeń komunikacji bezprzewodowej). Grupa kontynuowała równieŝ działania w kierunku ekspansji na rynku polskim komputerów osobistych oraz serwerów marki Triline, produkowanych w czeskiej fabryce naleŝącej do Grupy AB. Serwery dedykowane są głównie dla firm z sektora MŚP oraz administracji publicznej i samorządowej, dla których stworzono pięć podstawowych linii produktowych, które obejmują zarówno podstawowe rozwiązania dla małego i średniego biznesu jak i linie stanowiące najwyŝszej klasy rozwiązania dla centrów obliczeniowych i wszelkiego rodzaju instalacji klastrowych. W trakcie okresu objętego raportem Grupa AB wprowadzała na rynek polskich kolejne modele komputerów osobistych. Następcą Pana Piotra Nowjalis na stanowisku Dyrektora Finansowego AB S.A. został Pan Grzegorz Ochędzan, do pełniący do niedawna funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Finansowego ADe Line S.A. (właściciel marki Almi Decor). Objął on stanowisko Dyrektora Finansowego Spółki we wrześniu 2008 roku. Uchwałą Rady Nadzorczej w dniu 22 listopada 2008 Grzegorz Ochędzan został powołany na stanowisko Członka Zarządu. Opis czynników i zdarzeń, w szczególności o nietypowym charakterze mających znaczny wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. W czwartym kwartale 2008 roku nie wystąpiły zdarzenia o nietypowym charakterze mające znaczący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe. Objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w okresie sprawozdawczym. Sezonowe wahania poszczególnych wielkości składających się na wynik finansowy w okresie objętym raportem powielają trendy rynkowe z poprzednich lat. Informacje dotyczące wykupu, emisji i spłaty dłuŝnych i kapitałowych papierów wartościowych. W czwartym kwartale 2008 w związku z kontynuacją programu emisji obligacji, AB S.A. przeprowadziła dwie emisji obligacji dłuŝnych. Obligacje wyemitowane zostały w następujących transzach:

22 - 02 października 2008, 320 sztuk z datą zapadalności 20 listopada 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.900,55 PLN - 02 października 2008, 450 sztuk z datą zapadalności 11 grudnia 2008 r. o wartości nominalnej PLN, o wartości emisyjnej (minimalnej) 9.854,94 PLN Wyemitowane obligacje, których daty zapadalności wypadały w okresie objętym raportem były realizowane terminowo. W czwartym kwartale 2008 Spółka wykupiła wcześniej wyemitowane serie: - 2 października sztuki - 2 października sztuk - 9 października sztuk - 9 października sztuk - 9 października sztuk - 16 października sztuk - 16 października sztuk - 23 października sztuk - 23 października sztuk - 23 października sztuk - 23 października sztuk - 30 października sztuk - 6 listopada sztuk - 20 listopada sztuk - 20 listopada sztuki - 20 listopada sztuki - 27 listopada sztuk - 11 grudnia sztuk W czwartym kwartale 2008 roku AB S.A. prowadziła równieŝ (od dnia 9 września 2008) program wykupu akcji własnych w celu ich umorzenia. W imieniu AB S.A. występował w ramach programu Agent Odkupu. Program ów był realizowany w następujących etapach: - 27 listopada 2008 AB S.A. nabyła od Agenta ds. Odkupu akcje własne - 4 grudnia AB S.A. nabyła od Agenta ds. Odkupu akcji własnych - 12 grudnia 2008 AB S.A. nabyła od Agenta ds. Odkupu akcji własnych - 19 grudnia AB S.A. nabyła od Agenta ds. Odkupu akcji własnych Łącznie Spółka nabyła akcji zwykłych, co stanowi 0,3557% kapitału zakładowego i 0,3287% wszystkich głosów na WZA. Informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy. W okresie objętym raportem nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia o podobnym charakterze. Wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, a mogących w znaczny sposób wpłynąć na przyszłe wyniki emitenta. W okresie objętym raportem nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia o podobnym charakterze. Informacje dotyczące zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego. W ramach wykazywanych przez Grupę zobowiązań o charakterze warunkowym wyróŝnić naleŝy: - udzielone przez AB S.A. gwarancje bankowe na rzecz swoich dostawców (2 962 tys. PLN), - udzielone przez ATC Holding a. s. gwarancje bankowe na rzecz swoich dostawców (2 931 tys. PLN), - otwarte na dzień bilansowy transakcje factoringowe w kwocie tys. PLN.

23 1 NaleŜności warunkowe 1.1 Od jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń Na dzień bilansowy: Od pozostałych jednostek (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2 Zobowiązania warunkowe Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) - otrzymanych gwarancji i poręczeń 2.2 Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) wystawionych gwarancji i poręczeń Inne (z tytułu) odsetki faktoring inne Pozycje pozabilansowe, razem Wskazania zmian w strukturze jednostki gospodarczej, w tym w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, przejęcia lub sprzedaŝy jednostek grupy kapitałowej, inwestycji długoterminowych, podziału, restrukturyzacji i zaniechania działalności. W okresie objętym raportem nie wystąpiły Ŝadne zdarzenia o podobnym charakterze. Stanowisko zarządu odnośnie moŝliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych. Emitent nie opublikował prognoz wyników na rok bieŝący. Wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zaleŝne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu oraz wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od przekazania poprzedniego raportu kwartalnego. Według stanu wiedzy emitenta struktura akcjonariatu podmiotu dominującego na dzień bilansowy przedstawia się następująco: Liczba akcji %akcji liczba głósów %głosów Ogółem ,00% ,00% Andrzej Przybyło ,25% ,23% Iwona Przybyło ,73% ,85% Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK ,52% ,95% PKO TFI S.A ,82% ,00% Pioneer Pekao Investment Management S.A ,71% ,90% Pozostali ,96% ,08%

24 Według stanu wiedzy emitenta struktura akcjonariatu podmiotu dominującego na dzień publikacji niniejszego raportu przedstawia się następująco: Liczba akcji %akcji liczba głósów %głosów Ogółem ,00% ,00% Andrzej Przybyło ,25% ,23% Iwona Przybyło ,73% ,85% Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK ,52% ,95% PKO TFI S.A ,82% ,00% Pioneer Pekao Investment Management S.A ,71% ,90% Pozostali ,96% ,08% Zestawienie stanu posiadania akcji AB S.A. lub uprawnień do nich (opcji) przez osoby zarządzające i nadzorujące, zgodnie z posiadanymi przez emitenta informacjami na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od przekazania ostatniego raportu kwartalnego. Na dzień bilansowy niniejszego raportu osobą zarządzającą i jednocześnie posiadają akcje emitenta był Prezes Zarządu emitenta pan Andrzej Przybyło. Posiadał on 8,25% akcji i 15,23% głosów na walnym zgromadzeniu. Osobą nadzorującą i jednocześnie posiadającą akcje emitenta jest Pani Iwona Przybyło. Posiada ona 24,73% akcji i 22,85% głosów na WZA. Pomiędzy dniem bilansowym a dniem publikacji raportu nie miały miejsce Ŝadne transakcje zmieniające stan posiadania akcji AB S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące. Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem arbitraŝowym lub właściwym organem administracji. Na dzień 31 grudnia 2008 ani na dzień publikacji niniejszego raportu nie toczą się wobec Spółki Ŝadne postępowanie mogące wywrzeć negatywny wpływ na wynik finansowy. Informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeŝeli wartość tych transakcji (łączna wartość wszystkich transakcji zawartych w okresie od początku roku obrotowego) przekracza wyraŝoną w złotych równowartość kwoty euro jeŝeli nie są one transakcjami typowymi i rutynowymi, zawieranymi na warunkach rynkowych pomiędzy jednostkami powiązanymi, a ich charakter i warunki wynikają z bieŝącej działalności operacyjnej prowadzonej przez emitenta lub jednostkę od niego zaleŝną. W okresie objętym raportem emitent nie zawierał z podmiotem powiązanym transakcji o charakterze przekraczającym normalny zakres prowadzonej przez emitenta działalności operacyjnej. Przychody ze sprzedaŝy towarów i materiałów do: - Alsen Sp. z o.o. wyniosły w czwartym kwartale 2008 : 4.952,9 tys. PLN (8.163,1 tys. PLN za dwa kwartały roku obrotowego) - AT Computers a.s. wyniosły w czwartym kwartale 2008: ,3 tys. PLN (19.981,8 tys. PLN za dwa kwartały roku obrotowego). Informacje o udzieleniu przez emitenta lub osobę od niego zaleŝną poręczeń kredytu lub poŝyczki lub udzieleniu gwarancji łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zaleŝnej od tego podmiotu, jeŝeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji stanowi równowartość co najmniej 10% kapitałów własnych emitenta. Zdarzenia o podobnym charakterze w okresie objętym raportem nie wystąpiły. Inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez emitenta. Sprawozdanie finansowe zawiera informacje, które są istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej Spółki, wyniku finansowego oraz informacje, które są istotne dla oceny moŝliwości realizacji zobowiązań przez Emitenta. Zdaniem Zarządu nie istnieją obecnie Ŝadne zagroŝenia dla realizacji zobowiązań Emitenta. Brak innych informacji, które są istotne dla oceny sytuacji Spółki.

25 Wskazanie czynników, które w ocenie Spółki będą miały wpływ na osiągnięte przez nią wyniki w perspektywie co najmniej następnego kwartału. Zdaniem emitenta największy wpływ na osiągane wyniki w perspektywie najbliŝszych miesięcy będą miały: - rozwój sytuacji ekonomicznej na obszarach krajów objętych zakresem działania Grupy - kontynuacja procesu konsolidacji struktur organizacyjnych oraz ofert handlowych przedsiębiorstw w ramach grupy kapitałowej z jednoczesnym wprowadzeniem zmian adaptujących Grupę do zmienionej sytuacji ekonomicznej, - wprowadzenie na polski rynek serwerów marki Triline, produkowanych w czeskiej fabryce naleŝącej do Grupy AB, - wdroŝenie w nadchodzącej przyszłości rozwiązań towarzyszących statutowi Strategicznego Partnera Dystrybucyjnego HP, - poszerzenie rynku dostępnego dla Spółki oraz jej podmiotów zaleŝnych poprzez nowe kontrakty dystrybucyjne z czołowymi producentami nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych, - dalszy rozwój alternatywnych kanałów sprzedaŝy, ze szczególnym wskazaniem sieci franszyzowej - utrzymanie wysokiej dyscypliny kosztowej i konsekwencja w poszukiwaniu rozwiązań optymalizujących procesy dystrybucyjne.

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o Emitencie Nazwa: Suwary Spółka

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLCOLORIT ZA II KWARTAŁ 2005 ROKU PLN EUR* 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 narastająco narastająco narastająco narastająco

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2012 roku

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2012 roku INFORMACJA DODATKOWA ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, dnia 28 lutego 2013 roku I. INFORMACJA DODATKOWA Zgodnie z 87 ust. 4 i 7

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / SUWARY skorygowany QSr 3/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r.

Raport kwartalny. Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Raport kwartalny Raport za 1 kwartał roku obrotowego 2014/2015, za okres od 1 kwietnia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Barlinek, dnia 12.08.2014r. Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce... 3 2. Kwartalne

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011

SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 SKONSOLIDOWANY RAPORT ROCZNY SA-RS ZA ROK OKRES 01-12.2011 ŚRODA WIELKOPOLSKA, Marzec 2012 1 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SA-RS 2011 ( zgodnie z

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 MOSTALZAB skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. I KWARTAŁ 2014 Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. Strona 1 Zawierający: I KWARTAŁ 2014...1 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...3 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A...4 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi

Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Quercus TFI S.A.: Wyniki finansowe w roku 2014 Spotkanie z Analitykami i Zarządzającymi Sebastian Buczek, Prezes Zarządu Quercus TFI S.A. Warszawa, 26 lutego 2015 r. 2 Historia 21 VIII 2007 założenie Quercus

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające.

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych: Dane za 2012r. stan na 01.01.2012 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2012 Aktywa

Bardziej szczegółowo

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego

Global Reports LLC. Raport roczny SA-R 2007. Komisja Nadzoru Finansowego INTERFERIE S.A. skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO SA-R 2007 Raport roczny SA-R 2007 (zgodnie z 86 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za I kwartał 2010 roku okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za I kwartał 2010 roku okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za I kwartał 2010 roku okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku Prezentowany skonsolidowany raport kwartalny i skrócone kwartalne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. Dane za okres 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. (III kwartał roku obrotowego 2014/2015)

RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. Dane za okres 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. (III kwartał roku obrotowego 2014/2015) RAPORT KWARTALNY ViDiS S.A. Dane za okres 01.01.2015 r. do 31.03.2015 r. (III kwartał roku obrotowego 2014/2015) Wrocław, 14 maja 2015 SPIS TREŚCI: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Struktura akcjonariatu

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012 GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU. SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE...3 WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Rachunek zysków i strat Pojęcia Wydatek rozchód środków pieniężnych w formie gotówkowej (z kasy) lub bezgotówkowej (z rachunku bankowego), który likwiduje zobowiązania. Nakład celowe zużycie zasobów w

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA IV KWARTAŁ 2007 R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA IV KWARTAŁ 2007 R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA ZA IV KWARTAŁ 2007 R. Wybrane dane finansowe, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego Wybrane dane finansowe,

Bardziej szczegółowo

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie.

Terminy pisane wielką literą w niniejszym aneksie mają znaczenie nadane im w Prospekcie. Warszawa, dnia 16 maja 2016 r. ANEKS NR 2 Z DNIA 9 MAJA 2016 ROKU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH SERII 001, 002, 003, 004, 005, 006, 007 ORAZ 008 FUNDUSZU MEDYCZNY PUBLICZNY FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego

Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność. Polecenie 5. Zadaniem controllingu jest pomiar wyniku finansowego Polecenie 1. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest podmiotem w pełni bezosobowym. Polecenie 2.W spółce akcyjnej akcja na okaziciela oznacza ograniczoną zbywalność Polecenie 3.W WZA osobą najważniejszą

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00-950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH i GIEŁD 00 950 WARSZAWA PLAC POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 Raport roczny SAR 2001 (rok bieżący) (zgodnie z 1 ust. 2 i 57 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A. NA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A. NA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BYTOM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY 2012 ROKU ORAZ SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A.

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku

Jednostkowy raport kwartalny IMMOFUND S.A. za I kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku Jednostkowy raport kwartalny MMOFUND S.A. za kwartał 2014 roku Warszawa, 15 maja 2014 roku 1. nformacje ogólne Pełna nazwa MMOFUND Spółka Akcyjna Siedziba Warszawa Adres 00-854 Warszawa, Al. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ za okres rozpoczęty 1 lipca 2014 r. a zakończony 30 września 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 lipca 2013 r. a

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy owej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. 16 maja 2011 Grupa owa NTT System S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej

Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego) i zasady prowadzenia ewidencji analitycznej Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 104/08 Burmistrza Bolkowa z dnia 25.08.2008 r w sprawie zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bolkowie. Wykaz kont dla budżetu gminy (jednostki samorządu terytorialnego)

Bardziej szczegółowo

JC AUTO SA. Skrócony skonsolidowany raport finansowy

JC AUTO SA. Skrócony skonsolidowany raport finansowy Skrócony skonsolidowany raport finansowy Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Spis treści I. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE j SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku. Nazwa spółki: WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z O.O. Siedziba: 58-200 DZIERŻONIÓW J.KILIŃSKIEGO 25 A 1 Spis treści I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TELIANI VALLEY POLSKA S.A.

TELIANI VALLEY POLSKA S.A. TELIANI VALLEY POLSKA S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY NewConnect 1/5 1. Podstawowe informacje o Spółce Spółka Emitenta: TELIANI VALLEY POLSKA S.A. tel./fax: +48 71 339 25 09 Forma prawna: Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2010 r.

Informacja dodatkowa za 2010 r. Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im.św.br. Alberta Nowy Sącz Informacja dodatkowa za 010 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Wycena aktywów i pasywów Przyjęte metody wyceny

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2008

Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2008 Zarząd Spółki TRAVELPLANET.PL S.A. przekazuje raport kwartalny za II kwartał roku obrotowego 2008 (zgodnie z 93 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku - Dz. U. Nr 49, poz.463)

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Hipoteczny SA

Europejski Fundusz Hipoteczny SA Europejski Fundusz Hipoteczny SA JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY NA DZIEŃ I ZA OKRES DWUNASTU MIESIĘCY, ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2007 ROKU Warszawa, dnia 12 maja 2008 r. Spis treści A. Pismo Prezesa Zarządu omawiające

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice, dnia 12 maja 2010 r. Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Model Przedsi biorstwa Co modelowa?

Model Przedsi biorstwa Co modelowa? Model Przedsi biorstwa Co modelowa? 1. Sprzeda 2. Koszty Elementy projekcji finansowych 3. Maj tek, inwestycje, amortyzacja 4. Rachunek zysków i strat 5. Kredyty 6. Kapita obrotowy 7. Przep ywy pieni ne

Bardziej szczegółowo