SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU"

Transkrypt

1 SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Katowice, dnia 12 maja 2010 r. Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 1 z 43

2 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 MARCA 2010 R, SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INFORMACJE O PRZYCHODACH I WYNIKACH POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW BRANśOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI INTROL S.A. NA 31 MARCA 2010 R, SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ WYBRANE DANE FINANSOWE INTROL S.A SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ INTROL S.A SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW INTROL S.A SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH INTROL S.A SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INTROL S.A INFORMACJE O PRZYCHODACH I WYNIKACH POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW BRANśOWYCH DLA INTROL S.A INFORMACJA DODATKOWA I POZOSTAŁE INFORMACJE INFORMACJA OGÓLNA INFORMACJE OGÓLNE O EMITENCIE SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI RODZAJ ORAZ KWOTY POZYCJI WPŁYWAJĄCYCH NA AKTYWA, ZOBOWIĄZANIA, KAPITAŁ, WYNIK FINANSOWY NETTO LUB PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH, KTÓRE SĄ NIETYPOWE ZE WZGLĘDU NA ICH RODZAJ, WIELKOŚĆ LUB CZĘSTOTLIWOŚĆ RODZAJ ORAZ KWOTY ZMIAN WARTOŚCI SZACUNKOWYCH KWOT, KTÓRE BYŁY PREZENTOWANE W POPRZEDNICH OKRESACH, KTÓRE WYWIERAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA BIEśĄCY OKRES ŚRÓDROCZNY KOMENTARZ ZARZĄDU DO RAPORTU ZA PIERWSZY KWARTAŁ 2010 R. PREZENTOWANEGO WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ DEFINICJE WSKAŹNIKÓW FINANSOWYCH OMÓWIENIE WYNIKÓW FINANSOWYCH SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW ŚRODKÓW PIENIĘśNYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A STRUKTURA PRZYCHODÓW W PODZIALE NA KRAJ I ZAGRANICĘ STRUKTURA PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAśY W PODZIALE NA SEGMENTY (GRUPY PRODUKTÓW) GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A WYBRANE WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A ISTOTNE ZDARZENIA l CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A PERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 2 z 43

3 6. OPIS ISTOTNYCH DOKONAŃ LUB NIEPOWODZEŃ GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W OKRESIE, KTÓREGO DOTYCZY RAPORT, WRAZ Z WYKAZEM NAJWAśNIEJSZYCH ZDARZEŃ ICH DOTYCZĄCYCH OBJAŚNIENIA DOTYCZĄCE SEZONOWOŚCI LUB CYKLICZNOŚCI DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA W PREZENTOWANYM OKRESIE INFORMACJE DOTYCZĄCE EMISJI, WYKUPU l SPŁATY DŁUśNYCH l KAPITAŁOWYCH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INFORMACJE DOTYCZĄCE WYPŁACONEJ (LUB ZADEKLAROWANEJ) DYWIDENDY, ŁĄCZNIE l W PRZELICZENIU NA JEDNĄ AKCJĘ, Z PODZIAŁEM NA AKCJE ZWYKŁE l UPRZYWILEJOWANE INFORMACJA DOTYCZĄCA ZMIAN ZOBOWIĄZAŃ WARUNKOWYCH LUB AKTYWÓW WARUNKOWYCH, KTÓRE NASTĄPIŁY OD CZASU ZAKOŃCZENIA OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO WSKAZANIE SKUTKÓW ZMIAN W STRUKTURZE JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ, W TYM W WYNIKU POŁĄCZENIA JEDNOSTEK GOSPODARCZYCH, PRZEJĘCIA LUB SPRZEDAśY JEDNOSTEK GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA, INWESTYCJI DŁUGOTERMINOWYCH, PODZIAŁU, RESTRUKTURYZACJI l ZANIECHANIA DZIAŁALNOŚCI STANOWISKO ZARZĄDU ODNOŚNIE MOśLIWOŚCI ZREALIZOWANIA WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW NA DANY ROK, W ŚWIETLE WYNIKÓW ZAPREZENTOWANYCH W RAPORCIE KWARTALNYM W STOSUNKU DO WYNIKÓW PROGNOZOWANYCH WSKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO PRZEZ PODMIOTY ZALEśNE CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI, ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W KAPITALE ZAKŁADOWYM, LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH l ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU ORAZ WSKAZANIE ZMIAN W STRUKTURZE WŁASNOŚCI ZNACZNYCH PAKIETÓW AKCJI EMITENTA W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO ZESTAWIENIE STANU POSIADANIA AKCJI EMITENTA LUB UPRAWNIEŃ DO NICH (OPCJI) PRZEZ OSOBY ZARZĄDZAJĄCE l NADZORUJĄCE EMITENTA NA DZIEŃ PRZEKAZANIA RAPORTU KWARTALNEGO, WRAZ ZE WSKAZANIEM ZMIAN W STANIE POSIADANIA, W OKRESIE OD PRZEKAZANIA POPRZEDNIEGO RAPORTU KWARTALNEGO, ODRĘBNIE DLA KAśDEJ Z OSÓB WSKAZANIE POSTĘPOWAŃ TOCZĄCYCH SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA POSTĘPOWANIA ARBITRAśOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ INFORMACJE O ZAWARCIU PRZEZ EMITENTA LUB JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEśNĄ JEDNEJ LUB WIELU TRANSAKCJI Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI, JEśELI POJEDYŃCZO LUB ŁĄCZNIE SĄ ONE ISTOTNE I ZOSTAŁY ZAWARTE NA INNYCH WARUNKACH NIś RYNKOWE INFORMACJE O UDZIELENIU PRZEZ EMITENTA LUB PRZEZ JEDNOSTKĘ OD NIEGO ZALEśNĄ PORĘCZEŃ KREDYTU LUB POśYCZKI LUB UDZIELENIU GWARANCJI ŁĄCZNIE JEDNEMU PODMIOTOWI LUB JEDNOSTCE ZALEśNEJ OD TEGO PODMIOTU, JEśELI ŁĄCZNA WARTOŚĆ ISTNIEJĄCYCH PORĘCZEŃ LUB GWARANCJI STANOWI RÓWNOWARTOŚĆ CO NAJMNIEJ 10% KAPITAŁÓW WŁASNYCH EMITENTA INNE INFORMACJE, KTÓRE ZDANIEM EMITENTA SĄ ISTOTNE DLA OCENY JEGO SYTUACJI KADROWEJ, MAJĄTKOWEJ, FINANSOWEJ, WYNIKU FINANSOWEGO ICH ZMIAN, ORAZ INFORMACJE, KTÓRE SĄ ISTOTNE DLA OCENY MOśLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ PRZEZ EMITENTA WSKAZANIE CZYNNIKÓW, KTÓRE W OCENIE EMITENTA BĘDĄ MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIĘTE PRZEZ NIEGO WYNIKI W PERSPEKTYWIE CO NAJMNIEJ KOLEJNEGO KWARTAŁU ZDARZENIA PO ZAKOŃCZENIU OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 3 z 43

4 SPIS TABEL Tabela 1. Skonsolidowane wybrane dane finansowe... 5 Tabela 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej... 6 Tabela 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Tabela 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych Tabela 5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym Tabela 6a. Informacje o przychodach i wynikach poszczególnych segmentów branŝowych dla Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w okresie I kwartału 2010 r Tabela 6b. Informacje o przychodach i wynikach poszczególnych segmentów branŝowych dla Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w okresie I kwartału 2009 r Tabela 7. Wybrane dane finansowe INTROL S.A Tabela 8. Sprawozdanie z sytuacji finansowej INTROL S.A Tabela 9. Sprawozdanie z całkowitych dochodów INTROL S.A Tabela 10. Sprawozdanie z przepływów pienięŝnych INTROL S.A Tabela 11. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym INTROL S.A Tabela 12a. Informacje o przychodach i wynikach poszczególnych segmentów branŝowych dla INTROL S.A. w okresie I kwartału 2010 r Tabela 12b. Informacje o przychodach i wynikach poszczególnych segmentów branŝowych dla INTROL S.A. w okresie I kwartału 2009 r Tabela 13. Podstawowe informacje o jednostkach zaleŝnych Tabela 14. Sprawozdanie z całkowitych dochodów Grupy Kapitałowej INTROL S.A Tabela 15. Sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej INTROL S.A Tabela 16. Wybrane pozycje sprawozdania z przepływów środków pienięŝnych Grupy Kapitałowej INTROL S.A Tabela 17. Struktura podziału sprzedaŝy - kraj / zagranica Tabela 18. Struktura przychodów ze sprzedaŝy w podziale na segmenty (grupy produktów) Grupy Kapitałowej INTROL S.A w ujęciu wartościowym Tabela 19. Wybrane wskaźniki finansowe Grupy Kapitałowej INTROL S.A Tabela 20. Zobowiązania warunkowe Grupy Kapitałowej INTROL S.A Tabela 21. Zobowiązania warunkowe INTROL S.A Tabela 22. Wskazanie akcjonariuszy posiadających więcej niŝ 5% akcji Tabela 23. Zestawienie stanu posiadania akcji przez osoby zarządzające oraz nadzorujące Tabela 24. Podpisy osób reprezentujących spółkę Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 4 z 43

5 1. WPROWADZENIE Raport kwartalny Grupy Kapitałowej INTROL S.A. za I kwartał 2010 roku zawiera: Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2010 roku według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31 marca 2010 roku według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej. Informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego określoną w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równowaŝne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. Nr 33 poz. 259 (wraz z późn. zm.) oraz z MSR 34. Na podstawie par. 83 punkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów 1 Grupa INTROL S.A. nie przekazuje oddzielnego kwartalnego raportu jednostkowego. Integralną częścią raportu kwartalnego są skrócone sprawozdania finansowe, jednostkowe i skonsolidowane. 2. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA 31 MARCA 2010 R, SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE FINANSOWE Tabela 1. Skonsolidowane wybrane dane finansowe. SKONSOLIDOWANE WYBRANE DANE w tys. PLN w tys. EUR FINANSOWE I kw I kw I kw I kw l. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (1 957) (7 151) (493) (1 555) (1 175) (5 710) (296) (1 242) VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem (2 006) (2 715) (505) (590) IX. Średnia waŝona liczba akcji zwykłych X. Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,04 0,15 0,01 0,03 XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,04 0,15 0,01 0, XIII. Aktywa, razem XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XV. Zobowiązania długoterminowe XVI. Zobowiązania krótkoterminowe XVII. Kapitał własny XVIII. Kapitał podstawowy XIX. Wartość księgowa na jedną akcję 4,19 4,16 1,08 1,01 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 4,19 4,16 1,08 1,01 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz.U. Nr 33, poz. 259) Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 5 z 43

6 Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pienięŝnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca, który wyniósł odpowiednio na koniec I kwartału 2010 i 2009: 3,9669 i 4,5994. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, który wyniósł odpowiednio na koniec I kwartału ,8622 oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego : 4, SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ Tabela 2. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej. AKTYWA A. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Wartość firmy Inne wartości niematerialne Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych wycenianych metodą praw własności Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe naleŝności i rozliczenia międzyokresowe 5 7 B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Krótkoterminowe naleŝności i rozliczenia międzyokresowe NaleŜności z tytułu podatku dochodowego Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Udzielone poŝyczki Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa razem PASYWA A. Kapitał własny Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitały rezerwowe i zapasowe Zysk/strata z lat ubiegłych Zysk/strata z roku bieŝącego Wynik z roku bieŝącego przypadający na udziały niekontrolujące (511) Kapitał własny przypisany udziałom niekontrolującym z lat ubiegłych B. Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Długoterminowe kredyty bankowe i poŝyczki Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe Długoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe C. Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy Krótkoterminowe kredyty bankowe i poŝyczki Krótkoterminowa część długoterminowych kredytów bankowych i poŝyczek Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pasywa razem Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 6 z 43

7 2.3. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Tabela 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów. WARIANT KALKULACYJNY A. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów B. Koszty sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów C. Zysk/strata brutto ze sprzedaŝy (A B) D. Koszty sprzedaŝy E. Koszty ogólnego zarządu F. Pozostałe przychody G. Pozostałe koszty H. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E+F-G) I. Przychody finansowe J. Koszty finansowe K. Udział w zyskach/stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności - 1 L. Zysk/strata brutto (H+I-J+K) M. Podatek dochodowy N. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M) O. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej - - P. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+O) Przypadający/a na: Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały niekontrolujące (511) (123) R. Pozostałe dochody całkowite Zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Zyski/straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaŝy odnoszone na kapitał własny Zyski/straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pienięŝnych (część efektywna) RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Zyski/straty aktuarialne Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych - - S. Dochody całkowite razem Przypadający/a na: Akcjonariuszy jednostki dominującej Udziały niekontrolujące (511) (123) Zysk na jedną akcję: podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej 0,04 0,15 - rozwodniony z wyniku finansowego działalności kontynuowanej 0,04 0,15 - podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej rozwodniony z wyniku finansowego działalności zaniechanej podstawowy z wyniku finansowego za rok obrotowy 0,04 0,15 - rozwodniony z wyniku finansowego za rok obrotowy 0,04 0,15 Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 7 z 43

8 2.4. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH Tabela 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pienięŝnych. METODA POŚREDNIA Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk/ strata netto Korekty o pozycje: (458) Udział w zyskach/ stratach netto jednostek stowarzyszonych i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych metodą praw własności - (1) Udziały niekontrolujące (511) (123) Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Zyski/ straty z tytułu róŝnic kursowych (68) 205 Koszty i przychody z tytułu odsetek (178) (254) Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej (502) (130) Zmiana stanu rezerw 785 (741) Zmiana stanu zapasów (2 054) Zmiana stanu naleŝności i rozliczeń międzyokresowych czynnych (157) Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych (9 059) Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy (1 020) (782) Inne korekty Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaŝy środków trwałych i wartości niematerialnych Wpływy z tytułu odsetek Spłaty udzielonych poŝyczek - 20 Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Udzielone poŝyczki - 44 Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności inwestycyjnej (1 957) (7 151) Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Wpływy z kredytów i poŝyczek Spłata kredytów i poŝyczek Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki Dywidendy wypłacone akcjonariuszom niekontrolującym Zapłacone odsetki Inne Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności finansowej (1 175) (5 710) Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pienięŝnych i ekwiwalentów środków pienięŝnych (2 006) (2 715) Środki pienięŝne, ekwiwalenty środków pienięŝnych oraz kredyty w rachunku bieŝącym na początek okresu Zyski/straty z tytułu róŝnic kursowych dotyczące wyceny środków pienięŝnych, ekwiwalentów środków pienięŝnych oraz kredytów w rachunku bieŝącym Środki pienięŝne, ekwiwalenty środków pienięŝnych oraz kredyty w rachunku bieŝącym na koniec okresu Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 8 z 43

9 2.5. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Tabela 5. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej NadwyŜka ze Zysk/ strata z sprzedaŝy Kapitały Kapitał lat ubiegłych i akcji powyŝej rezerwowe i podstawowy roku ich wartości zapasowe bieŝącego nominalnej Razem Udziały niekontrolujące Kapitał własny ogółem Saldo na dzień roku Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień roku po korektach (po przekształceniu) Zmiany w kapitale własnym w roku (1 000) (629) 955 Dywidendy (118) (118) Zysk przekazany na kapitał rezerwowy - - (1 000) Zysk/ strata za rok obrotowy (511) Saldo na dzień roku Saldo na dzień roku Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień roku po korektach (po przekształceniu) Zmiany w kapitale własnym w roku (7 328) (606) (123) (730) Przeszacowanie środków trwałych Dywidendy wypłacone w Grupie - - (2 000) Dywidendy - - (5 328) - (5 328) - (5 328) Zysk/ strata za rok obrotowy (123) Saldo na dzień roku Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 9 z 43

10 2.6. INFORMACJE O PRZYCHODACH I WYNIKACH POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW BRANśOWYCH DLA GRUPY KAPITAŁOWEJ INTROL S.A. Tabela 6a. Informacje o przychodach i wynikach poszczególnych segmentów branŝowych dla Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w okresie I kwartału 2010 r Przychody SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych SprzedaŜ między segmentami Przychody segmentu ogółem w tym dotacje do wynagrodzeń * Wynik Produkcja AKPiA Produkcja elementów odlewniczych (głowice, kostki, odlewy, inne) Usługi AKPiA, elektryczne instalacyjne, projektowe, budowlane Działalność kontynuowana Usługi utrzymania ruchu i serwis Dystrybucja z doradztwem technicznym Produkcja urządzeń ochrony środowisk a Pozostała działalność Wyłączenia Przychody i koszty wspólne Razem działalność kontynuowana Działalność zaniechana Działalność ogółem (4 862) (4 862) Wynik segmentu (2) Przychody nieprzypisane Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed podatkiem i kosztami finansowymi Przychody finansowe netto Udział jednostki stowarzyszonej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (obciąŝenie podatkowe) Zysk netto za rok obrotowy *Od 2010 r. nastąpiła zmiana prezentacji dotacji do wynagrodzeń. W latach wcześniejszych dotacje prezentowane były w pozostałych przychodach i wyniosły tys. zł za 1 kwartał 2009 r. Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 10 z 43

11 Tabela 6b. Informacje o przychodach i wynikach poszczególnych segmentów branŝowych dla Grupy Kapitałowej INTROL S.A. w okresie I kwartału 2009 r Przychody SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych SprzedaŜ między segmentami Przychody segmentu ogółem Wynik Produkcja AKPiA Produkcja elementów odlewniczych (głowice, kostki, odlewy, inne) Usługi AKPiA, elektryczne, instalacyjne,projektowe, budowlane Usługi utrzymania ruchu i serwis Działalność kontynuowana Dystrybucja z doradztwem technicznym Produkcja urządzeń ochrony środowiska Pozostała działalność Wyłączenia Przychody i koszty wspólne Razem działalność kontynuowana Działalność zaniechana Działalność ogółem (5 158) (5 158) Wynik segmentu Przychody nieprzypisane Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi Przychody finansowe netto Udział jednostki stowarzyszonej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (obciąŝenie podatkowe) Zysk netto za rok obrotowy Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 11 z 43

12 3. SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPÓŁKI INTROL S.A. NA 31 MARCA 2010 R, SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 3.1. WYBRANE DANE FINANSOWE INTROL S.A. Tabela 7. Wybrane dane finansowe INTROL S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE l. Przychody netto ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów IX. Średnia waŝona liczba akcji zwykłych X. Średnia waŝona rozwodniona liczba akcji XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą 0,24 0,11 0,06 0,02 XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą w tys. PLN w tys. EUR I kw I kw I kw I kw II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej III. Zysk (strata) brutto IV. Zysk (strata) netto V. Przepływy pienięŝne netto z działalności operacyjnej VI. Przepływy pienięŝne netto z działalności inwestycyjnej VII. Przepływy pienięŝne netto z działalności finansowej (1 556) (392) (4 394) 352 (955) (104) (5 392) (26) (1 172) VIII. Przepływy pienięŝne netto, razem (262) (8 005) (66) (1 740) 0,24 0,11 0,06 0, XIII. Aktywa, razem XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania XV. Zobowiązania długoterminowe XVI. Zobowiązania krótkoterminowe XVII. Kapitał własny XVIII. Kapitał podstawowy XIX. Wartość księgowa na jedną akcję 3,17 2,93 0,82 0,71 XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję 3,17 2,93 0,82 0,71 Pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pienięŝnych przeliczono według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłaszanych przez NBP, obowiązujących na ostatni dzień kaŝdego miesiąca, który wyniósł odpowiednio na koniec I kwartału 2010 i 2009: 3,9669 i 4,5994. Pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono według średniego kursu ogłoszonego przez NBP, obowiązującego na koniec okresu sprawozdawczego, który wyniósł odpowiednio na koniec I kwartału ,8622 oraz na koniec poprzedniego roku obrotowego r.: 4,1082. Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 12 z 43

13 3.2. SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ INTROL S.A. Tabela 8. Sprawozdanie z sytuacji finansowej INTROL S.A. AKTYWA A. Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe Inne wartości niematerialne Długoterminowe aktywa finansowe Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego B. Aktywa obrotowe (krótkoterminowe) Zapasy Krótkoterminowe naleŝności i rozliczenia międzyokresowe NaleŜności z tytułu podatku dochodowego Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu Udzielone poŝyczki Środki pienięŝne i ich ekwiwalenty Aktywa razem PASYWA A. Kapitał własny Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitały rezerwowe i zapasowe Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieŝącego B. Zobowiązania długoterminowe Rezerwy Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego Pozostałe długoterminowe zobowiązania finansowe C. Zobowiązania krótkoterminowe Rezerwy Pozostałe krótkoterminowe zobowiązania finansowe Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego Pasywa razem Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 13 z 43

14 3.3. SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW INTROL S.A. Tabela 9. Sprawozdanie z całkowitych dochodów INTROL S.A A. Przychody ze sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów B. Koszty sprzedaŝy produktów, towarów i materiałów C. Zysk/strata brutto ze sprzedaŝy (A B) D. Koszty sprzedaŝy E. Koszty ogólnego zarządu F. Pozostałe przychody G. Pozostałe koszty 9 33 H. Zysk/strata z działalności operacyjnej (C-D-E+F-G) I. Przychody finansowe J. Koszty finansowe K. Zysk/strata brutto (H+I-J+K) L. Podatek dochodowy M. Zysk/strata netto z działalności gospodarczej (L-M) N. Zysk/strata za rok obrotowy na działalności zaniechanej - - O. Zysk/strata netto za rok obrotowy (N+O) P. Pozostałe dochody całkowite Zyski/straty z tytułu aktualizacji wyceny rzeczowych aktywów trwałych Zyski/straty z tytułu wyceny inwestycji dostępnych do sprzedaŝy odnoszone na kapitał własny Zyski/straty dotyczące zabezpieczenia przepływów środków pienięŝnych (część efektywna) RóŜnice kursowe z wyceny jednostek działających za granicą Zyski/straty aktuarialne Podatek dochodowy związany z pozycjami prezentowanymi w pozostałych dochodach całkowitych - - R. Dochody całkowite razem Zysk na jedną akcję: podstawowy z wyniku finansowego działalności kontynuowanej 0,24 0,11 - rozwodniony z wyniku finansowego działalności kontynuowanej 0,24 0,11 - podstawowy z wyniku finansowego działalności zaniechanej rozwodniony z wyniku finansowego działalności zaniechanej podstawowy z wyniku finansowego za rok obrotowy 0,24 0,11 - rozwodniony z wyniku finansowego za rok obrotowy 0,24 0,11 Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 14 z 43

15 3.4. SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘśNYCH INTROL S.A. Tabela 10. Sprawozdanie z przepływów pienięŝnych INTROL S.A. METODA POŚREDNIA Przepływy środków pienięŝnych z działalności operacyjnej Zysk/ strata netto Korekty o pozycje: (7 900) (1 249) Amortyzacja środków trwałych Amortyzacja wartości niematerialnych Koszty i przychody z tytułu odsetek (321) (420) Przychody z tytułu dywidend (4 912) (500) Zysk/ strata z tytułu działalności inwestycyjnej (463) (162) Zmiana stanu rezerw 589 (384) Zmiana stanu zapasów (202) Zmiana stanu naleŝności i rozliczeń międzyokresowych czynnych (6 917) Zmiana stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych (5 976) Zapłacony/ zwrócony podatek dochodowy (266) (520) Inne korekty Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności operacyjnej (1 556) Przepływy środków pienięŝnych z działalności inwestycyjnej Wpływy ze sprzedaŝy środków trwałych i wartości niematerialnych Wpływy z tytułu odsetek Wpływy z tytułu dywidend Spłaty udzielonych poŝyczek Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych Wydatki netto na nabycie podmiotów zaleŝnych i stowarzyszonych Udzielone poŝyczki Inne - - Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności inwestycyjnej (4 394) Przepływy środków pienięŝnych z działalności finansowej Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego Dywidendy wypłacone akcjonariuszom Spółki Zapłacone odsetki 9 11 Inne - - Przepływy środków pienięŝnych netto z działalności finansowej (104) (5 392) Zwiększenie/ zmniejszenie stanu środków pienięŝnych i ekwiwalentów środków pienięŝnych Środki pienięŝne, ekwiwalenty środków pienięŝnych oraz kredyty w rachunku bieŝącym na początek okresu Zyski/straty z tytułu róŝnic kursowych dotyczące wyceny środków pienięŝnych, ekwiwalentów środków pienięŝnych oraz kredytów w rachunku bieŝącym Środki pienięŝne, ekwiwalenty środków pienięŝnych oraz kredyty w rachunku bieŝącym na koniec okresu, w tym: (262) (8 005) o ograniczonej moŝliwości dysponowania lokaty długoterminowe Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 15 z 43

16 3.5. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM INTROL S.A. Tabela 11. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym INTROL S.A. SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM Kapitał podstawowy NadwyŜka ze sprzedaŝy akcji powyŝej ich wartości nominalnej Kapitały rezerwowe i zapasowe Zysk/ strata z lat ubiegłych i roku bieŝącego Kapitał własny ogółem Saldo na dzień roku Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień roku po korektach (po przekształceniu) Zmiany w kapitale własnym w roku Zysk/ strata za rok obrotowy Saldo na dzień roku Saldo na dzień roku Zmiany zasad polityki rachunkowości Saldo na dzień roku po korektach (po przekształceniu) Zmiany w kapitale własnym w roku (5 328) (2 298) Dywidendy - - (5 328) - (5 328) Zysk/strata za rok obrotowy Saldo na dzień roku Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 16 z 43

17 3.6. INFORMACJE O PRZYCHODACH I WYNIKACH POSZCZEGÓLNYCH SEGMENTÓW BRANśOWYCH DLA INTROL S.A Tabela 12a. Informacje o przychodach i wynikach poszczególnych segmentów branŝowych dla INTROL S.A. w okresie I kwartału 2010 r Przychody SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych SprzedaŜ między segmentami Przychody segmentu ogółem Wynik Produkcja AKPiA Produkcja elementów odlewniczych (głowice, kostki, odlewy, inne) Usługi AKPiA, elektryczne, instalacyjne,projektowe, budowlane Usługi utrzymania ruchu i serwis Działalność kontynuowana Dystrybucja z doradztwem technicznym Produkcja urządzeń ochrony środowiska Pozostała działalność Wyłączenia Przychody i koszty wspólne Razem działalność kontynuowana Działalność zaniechana Działalność ogółem Wynik segmentu Przychody nieprzypisane Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi Przychody finansowe netto Udział jednostki stowarzyszonej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (obciąŝenie podatkowe) Zysk netto za rok obrotowy Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 17 z 43

18 Tabela 12b. Informacje o przychodach i wynikach poszczególnych segmentów branŝowych dla INTROL S.A. w okresie I kwartału 2009 r Przychody SprzedaŜ na rzecz klientów zewnętrznych SprzedaŜ między segmentami Przychody segmentu ogółem Wynik Produkcja AKPiA Produkcja elementów odlewniczych (głowice, kostki, odlewy, inne) Usługi AKPiA, elektryczne, instalacyjne,projektowe, budowlane Usługi utrzymania ruchu i serwis Działalność kontynuowana Dystrybucja z doradztwem technicznym Produkcja urządzeń ochrony środowiska Pozostała działalność Wyłączenia Przychody i koszty wspólne Razem działalność kontynuowana Działalność zaniechana Działalność ogółem Wynik segmentu Przychody nieprzypisane Koszty nieprzypisane Zysk z działalności kontynuowanej przed opodatkowaniem i kosztami finansowymi Przychody finansowe netto Udział jednostki stowarzyszonej Zysk przed opodatkowaniem Podatek dochodowy (obciąŝenie podatkowe) Zysk netto za rok obrotowy Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 18 z 43

19 4. INFORMACJA DODATKOWA I POZOSTAŁE INFORMACJE 4.1. INFORMACJA OGÓLNA INFORMACJE OGÓLNE O EMITENCIE Nazwa i siedziba: INTROL SPÓŁKA AKCYJNA Adres siedziby Katowice, ul. Kościuszki 112 Główny telefon Numer telefaksu Adres poczty elektronicznej Strona internetowa Wskazanie sądu rejestrowego i numeru rejestru: Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przedmiot działalności: Podstawowy zakres działalności Grupy Kapitałowej INTROL S.A. według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) odpowiada symbolom: Z instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposaŝenia; Z produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; Z naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych; Z wykonywanie instalacji elektrycznych; Z działalność w zakresie specjalistycznego projektowania; Z produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana. Czas trwania INTROL S.A. oraz Spółek z Grupy Kapitałowej INTROL S.A. - nieoznaczony Skład osobowy Zarządu INTROL S.A. Prezes Zarządu Piotr Jeziorowski Wiceprezes Zarządu Włodzimierz Bartold Wiceprezes Zarządu Stanisław Jurczyński Skład osobowy Rady Nadzorczej INTROL S.A. Przewodniczący Rady Nadzorczej Wiesław Kapral Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej Krzysztof Zyguła Członek Rady Nadzorczej Katarzyna Bodziony - Szweda Członek Rady Nadzorczej Piotr Dudek Członek Rady Nadzorczej Piotr Rybicki Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 19 z 43

20 SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA Strukturę Grupy Kapitałowej INTROL S.A. na dzień 31 marca 2010 roku przedstawia poniŝszy schemat i tabela: Tabela 13. Podstawowe informacje o jednostkach zaleŝnych nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów Introl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Katowice ul. Kościuszki 112 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS sprzedaŝ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji spółka zaleŝna Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 20 z 43

21 zastosowana metoda konsolidacji metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% Limatherm Spółka Akcyjna Siedziba Limanowa ul. Tarnowska 1 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Gospodarczy pod numerem KRS produkcja komponentów aparatury kontrolno-pomiarowej spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% Siedziba Limanowa ul. Tarnowska 1 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji Limatherm Sensor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie Wydział Gospodarczy pod numerem KRS produkcja przemysłowych czujników temperatury i sprzedaŝ aparatury pomiarowej współpracującej z nimi spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli procent posiadanego kapitału zakładowego 84,00% (Limatherm S.A. posiada 16,00%) nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Siedziba Chorzów, ul 16 lipca 12 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji EnergomontaŜ Chorzów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS projektowania, wykonawstwo, montaŝ, modernizacja i produkcja elementów urządzeń kotłowych, instalacji rurociągowych, instalacji oczyszczania spalin, stacji wymienników ciepła i węzłów cieplnych, wentylatorów i pomp, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 100,00% Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 21 z 43

22 nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) BBengineering Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (brak kontroli na dzień bilansowy) Siedziba Gliwice, ul. Daszyńskiego 5 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS projektowanie i doradztwo inwestycyjne w zakresie inŝynierii ochrony środowiska spółka stowarzyszona metoda praw własności data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 49,50% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 49,50% Siedziba Chorzów, ul 16 lipca 14 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji Introbat Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 80,40% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 80,40% ElektromontaŜ 3 Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji Katowice, ul. Roździeńskiego 190B spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS budownictwo, produkcja maszyn i aparatury elektrycznej, gdzie indziej niesklasyfikowana spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% Limatherm Components Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Katowice, ul. Kościuszki 112 Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 22 z 43

23 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% RAControls Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Katowice, ul. Kościuszki 112 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS sprzedaŝ hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń dla przemysłu, handlu i nawigacji spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 100,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 100,00% Biuro InŜynierskie ATECHEM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Kędzierzyn-Koźle, ul. Mostowa 2 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 70,00% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 70,00% PWP Katowice Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Siedziba Katowice, ul. Francuska 57 Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 23 z 43

24 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział Gospodarczy pod numerem KRS pozostała sprzedaŝ hurtowa spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 50,16% udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) Siedziba sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji 50,16% PRO - ZAP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Ostrów Wielkopolski, ul. Grabowska 47 A spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS automatyzacja procesów przemysłowych i wytwórczych spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 99,67 % udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu nazwa jednostki (ze wskazaniem formy prawnej) 99,67 % JCommerce Spółka Akcyjna Siedziba Kraków, ul. Bociana 22 sąd rejestrowy przedmiot działalności charakter dominacji zastosowana metoda konsolidacji spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS działalność w sektorze IT; w zakresie Business Intelligence, systemów portalowych/epm, rozwiązań dedykowanych, systemów mobilnych; outsourcingu IT spółka zaleŝna metoda pełna data objęcia kontroli r. procent posiadanego kapitału zakładowego 50,82 % udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu 51,22 % Na dzień 31 marca 2010 r. jednostka dominująca objęła konsolidacją następujące jednostki zaleŝne: - Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. - Limatherm S.A. - Limatherm Sensor Sp. z o.o. - EnergomontaŜ Chorzów Sp. z o.o. Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 24 z 43

25 - Introbat Sp. z o. o. - Limatherm Components Sp. z o. o. - ElektromontaŜ 3 Katowice Sp. z o.o. - RAControls Sp. z o.o. - Biuro InŜynierskie Atechem Sp. z o.o. - PWP Katowice Sp. z o.o. - PRO - ZAP Sp. z o.o. - JCommerce S.A. Na dzień 31 marca 2009 r. jednostka dominująca objęła konsolidacją następujące jednostki zaleŝne: - Przedsiębiorstwo Automatyzacji i Pomiarów INTROL Sp. z o.o. - Limatherm S.A. - Limatherm Sensor Sp. z o. o. - EnergomontaŜ Chorzów Sp. z o.o. - Introbat Sp. z o. o. - Limatherm Components Sp. z o. o. - ElektromontaŜ 3 Katowice Sp. z o.o. - RAControls Sp. z o.o. - Biuro InŜynierskie Atechem Sp. z o.o - PWP Katowice Sp. z o.o. - PRO - ZAP Sp. z o.o ISTOTNE ZASADY RACHUNKOWOŚCI PODSTAWY SPORZĄDZENIA SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO I JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ OŚWIADCZENIE O ZGODNOSCI Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe INTROL S.A. obejmujące okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 roku zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Prezentowane sprawozdania finansowe zawierają dane finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2010 do 31 marca 2010 roku i porównywalne dane finansowe. Rokiem obrotowym jednostki dominującej i jednostek zaleŝnych jest rok kalendarzowy. Skonsolidowane sprawozdania finansowe zostały zaprezentowane przy załoŝeniu kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej w dającej się przewidzieć przyszłości. Na dzień sporządzenia sprawozdań finansowych nie istnieją Ŝadne okoliczności wskazujące na zagroŝenie kontynuacji działalności gospodarczej. Sprawozdania finansowe wykazane zostały w tysiącach złotych, chyba Ŝe w konkretnych sytuacjach podane zostały z większą dokładnością. Walutą funkcjonalną, jak i sprawozdawczą jest złoty polski (PLN). Oświadczenie o zgodności Skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej INTROL S.A. oraz skrócone sprawozdanie finansowe INTROL S.A. obejmujące okres od 1 stycznia do 31 marca 2010 r. oraz porównywalne dane finansowe zostały sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej, w szczególności w zgodności z MSR 34 Śródroczne sprawozdania finansowe a takŝe Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieŝących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych ( Dz. U. nr 33 poz. 259, z późn. zm.) ZMIANY STOSOWANYCH ZASAD RACHUNKOWOŚCI Zasady (polityka) rachunkowości: Na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania do publikacji, biorąc pod uwagę toczący się w UE proces wprowadzania standardów MSSF oraz prowadzoną przez Spółkę działalność, w zakresie stosowanych przez Spółkę zasad rachunkowości nie ma róŝnicy miedzy standardami MSSF, które weszły w Ŝycie, a standardami MSSF zatwierdzonymi przez UE. MSSF obejmują standardy i interpretacje zaakceptowane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości ( RMSR ) oraz Komitet ds. Interpretacji Międzynarodowej Sprawozdawczości Finansowej ( KIMSF ). Zasady (polityki) rachunkowości zastosowane do sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego są spójne z tymi, które zastosowano przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2009 roku, z wyjątkiem zastosowania następujących zmian do standardów oraz nowych interpretacji obowiązujących dla okresów rocznych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2010 roku, które w szczególności obejmują: Zaktualizowany MSSF 3 Połączenia jednostek, Zaktualizowany MSR 27 Skonsolidowane i jednostkowe sprawozdania finansowe, Zmiany do MSR 39 Instrumenty finansowe: ujmowanie i wycena: Spełniające kryteria pozycje zabezpieczane, Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2010 Strona 25 z 43

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY BILANS Nota 2004 2003 A k t y w a I. Aktywa trwałe 75 405 64 124 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym:1 663 499 wartość firmy 0 2. Wartość firmy jednostek podporządkowanych 2 3 363

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów.

SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA według krajowych i międzynarodowych standardów. Autorzy: Irena Olchowicz, Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA INTROL S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA INTROL S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA INTROL S.A. SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Katowice, dnia 14 maja 2015 r. Skonsolidowany raport kwartalny, I kwartał 2015 Strona 1 z 44 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu...

Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat. data spłaty kredytu... Informacja o sytuacji ekonomiczno finansowej Wnioskodawcy (dane w tys. zł) Rachunek Zysków i Strat wykonanie za okres* prognoza na okres* 2012 03.2013 06.2013 09.2013 12.2013 data spłaty kredytu... A.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ IZNS SA ZA I KWARTAŁ 2010 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MSSF 1 1. Opis Grupy Kapitałowej IZNS SA. Nazwa jednostki dominującej: IZNS Iława Spółka

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Ul. Kazimierza Wielkiego 9, 47-232 Kędzierzyn-Koźle INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012 Kędzierzyn-Koźle dnia 31.03.2013 r. Stosownie do postanowień art.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA I. Pierwsza grupa informacji INFORMACJA DODATKOWA Załącznik do bilansu na dzień 31.12.2011r. 1. Omówienie stosownych metod wyceny( w tym amortyzacji, walut obcych) aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA "MAM SERCE"

FUNDACJA MAM SERCE ul. Wita Stwosza 12 02-661 Warszawa KRS 0000362564 NIP 5213581779 Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 16 sierpnia 2010 r. do 31 grudnia 2010 r. 2 Do Zarządu FUNDACJI "MAM SERCE" Niniejsze sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006.

Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. 1 Fundacja Hospicyjna Sprawozdanie finansowe jednostki pn. Fundacja Hospicyjna z siedzibą w Gdańsku za rok 2006. Zgodnie z art. 45 ust.2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994

Bardziej szczegółowo

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z :

MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : MAKORA KROŚNIEŃSKA HUTA SZKŁA S.A. 38-204 Tarnowiec Tarnowiec 79 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2015 r. do 31.12.2015 r. składające się z : 1. wprowadzenia do sprawozdania finansowego, 2. bilansu,

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał /

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / SUWARY skorygowany QSr 3/2015 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2015 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011

POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 POZOSTAŁE INFORMACJE DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2011 Opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji Podstawowe dane o Emitencie Nazwa: Suwary Spółka

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi... 3 RAPORT ZA II KWARTAŁ 2015 ROKU READ-GENE Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie za okres od 01.04.2015 r. do 30.06.2015 r. wraz z danymi porównywalnymi Szczecin, 14 sierpnia 2015 r. SPIS TREŚCI: Skrócone

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00

BILANS. Stan na. Pozycja 2011-01-01 2011-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 1,079.78 36,018.69 PASYWA 0.00 0.00 III. II. 0.00 IV. 0.00 CENTRUM SPOŁECZNEGO ROZWOJU 43-173 ŁAZISKA GÓRNE WYSZYŃSKIEGO 8 0000223366 BILANS sporządzony na dzień: 2011-12-31 Pozycja AKTYWA 2011-01-01 2011-12-31 A. Aktywa trwałe II. Rzeczowe aktywa trwałe III.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH UŚMIECH SENIORA Z SIEDZIBĄ: 27-600 SANDOMIERZ UL. CZYŻEWSKIEGO 1 NIP 864-194-95-41 REGON 260625626 NR KRS 0000424547

Bardziej szczegółowo

Bilans w tys. zł wg MSR

Bilans w tys. zł wg MSR Skrócone sprawozdanie finansowe Relpol S.A. za I kw. 2005 r Bilans w tys. zł wg MSR Wyszczególnienie 31.03.2005r 31.03.2004r 31.12.2004r 31.12.2003r AKTYWA I AKTYWA TRWAŁE 41 455 43 069 41 647 43 903 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji za 2009 r. L. dz. 52/10 Tarnów, dnia 29 marca 2010 r. SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2009 r. A. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja Rozwoju Edukacji, Pracy, Integracji (która moŝe uŝywać nazwy skróconej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2015 ROKU Iława, 15 maja 2015 r. 1 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE...3 2. STRUKTURA AKCJONARIATU EMITENTA, ZE WSKAZANIEM AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH, NA DZIEŃ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

AEDES Spółka Akcyjna

AEDES Spółka Akcyjna AEDES Spółka Akcyjna Skrócone sprawozdanie finansowe na dzień 31.05.2015 r., zawierające bilans oraz rachunek zysków i strat ZAŁĄCZNIK DO RAPORTU BIEŻĄCEGO NR 19/2015 Z DNIA 16. LIPCA 2015 ROKU Kraków,

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy. Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY POMIĘDZY Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy a Hotel 1 GKI Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy Bydgoszcz, dnia 29 luty 2016r. 1 Plan Połączenia spółek Grupa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A.

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ IMPERA CAPITAL S.A. Z W Y N I K Ó W O C E N Y SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPÓŁKI ZA 2015 R., SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ SKONSOLIDOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Plan połączenia ATM Grupa S.A. ze spółką zależną ATM Investment Sp. z o.o. PLAN POŁĄCZENIA Zarządy spółek ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich oraz ATM Investment Spółka z o.o., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB

CZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIB PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY PROGRESS SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ( SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ) - KRS NR 0000019468 ORAZ EQUITY SERVICE POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające.

CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. CZĘŚĆ 4. Dodatkowe noty objaśniające. 4.1. Informacja o instrumentach finansowych. Zmiana stanu instrumentów finansowych: Dane za 2012r. stan na 01.01.2012 zwiększenia zmniejszenia stan na 31.12.2012 Aktywa

Bardziej szczegółowo

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013

Grupa Prawno-Finansowa CAUSA. Spółka Akcyjna. Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Grupa Prawno-Finansowa CAUSA Spółka Akcyjna Raport kwartalny za okres od 01.01.2013 do 31.03.2013 Raport zawiera: 1. Podstawowe informacje o Emitencie. 2. Wybrane zagadnienia z bilansu oraz rachunku wyników.

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU 2012 GRUPA KAPITAŁOWA RAFAMET ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA IV KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2012 ROKU. SPIS TREŚCI WYBRANE DANE FINANSOWE...3 WYBRANE SKONSOLIDOWANE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Łódź. ui. Ul 18 Łódż-Śr ;je INFORMACJA DODATKOWA ' (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT) STOWARZYSZENIA ŁÓDZKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU im. H.Kretz

Bardziej szczegółowo

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku

Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku Komentarz do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2004 roku 1. Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzeniu raportu. 1.1. Fortis Bank Polska S.A. prowadzi rachunkowość na zasadach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. Stowarzyszenie Hospicjum Domowe 03-545 Warszawa ul. Tykocińska 7/35 STOWARZYSZENIE HOSPICJUM DOMOWE Informacja dodatkowa za 008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08. (publikacja z dnia 16-02-09)

Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08. (publikacja z dnia 16-02-09) Raport kwartalny AB S.A. Za okres 01-10-08 31-12-08 (publikacja z dnia 16-02-09) Wprowadzenie Skonsolidowany raport kwartalny AB S.A. za IV kwartał 2008 (będący jednocześnie drugim kwartałem roku nowego

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009

Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 MOSTALZAB skorygowany QSr 1/2009 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Skonsolidowany raport kwartalny QSr 1 / 2009 kwartał / rok (zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

Bardziej szczegółowo

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II

Modernizacja siedziby Stowarzyszenia 43 232,05 Rezerwy 16 738,66 II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA 1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów

Bardziej szczegółowo

Data publikacji: 18 marca 2016 r.

Data publikacji: 18 marca 2016 r. DODATKOWE NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2015 31 GRUDNIA 2015 Wrocław, marzec 2016 1/7 Dodatkowe noty objaśniające SA-R/2015 1. Informacja o

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 Warszawa, 26 czerwca 2012 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2011 roku 1 W końcu 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowały 484 fundusze inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku

GRUPA KAPITAŁOWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku GRUPA KAPITAŁOWA MOSTOSTAL ZABRZE S.A. (dawniej: Mostostal Zabrze - Holding S.A.) ROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku Zabrze, dnia 30.04.2014 r. Spis

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE

WYBRANE DANE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPY KAPITAŁOWEJ POLCOLORIT ZA II KWARTAŁ 2005 ROKU PLN EUR* 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 2 kwartały 2005 2 kwartały 2004 narastająco narastająco narastająco narastająco

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina

Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Załącznik Nr 1 Do zarządzenia Nr 92/2012 Prezydenta Miasta Konina z dnia 18.10.2012 r. Instrukcja sporządzania skonsolidowanego bilansu Miasta Konina Jednostką dominującą jest Miasto Konin (Gmina Miejska

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU NEUROCHIRURGII NA OPOLSZCZYŹNIE NEURO za rok 2010 1.Nazwa i siedziba: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Neurochirurgii Na Opolszczyźnie

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r.

Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. I KWARTAŁ 2014 Raport kwartalny za okres od 01.01.2014r. do 31.03.2014r. Strona 1 Zawierający: I KWARTAŁ 2014...1 PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE...3 CHARAKTERYSTYKA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAXIMUS S.A...4 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA

PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2011 ROKU DO 30 CZERWCA 2011 ROKU KOSTRZYN, 31 SIERPNIA 2011 ROKU Spółka: PBO Anioła S.A. Okres sprawozdawczy:

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r.

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy owej NTT System S.A. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2011 r. 16 maja 2011 Grupa owa NTT System S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2012 r.

Informacja dodatkowa za 2012 r. Stowarzyszenie BANK ŻYWNOŚCI w Słupsku Informacja dodatkowa za 2012 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie zapasy Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Formularz SAB-Q IV / 98

Formularz SAB-Q IV / 98 Formularz SAB-Q IV / 98 (dla bank w) Zgodnie z 46 ust. 1 pkt 2 Rozporz dzenia Rady Ministr w z dnia 22 grudnia 1998 r. (Dz.U. Nr 163, poz. 1160) Zarz d Sp ki: Bank Handlowy w Warszawie SA podaje do wiadomoci

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2014 r.

Informacja dodatkowa za 2014 r. Stow. Fundusz Stypen. Dla Młodz. Wiejsk. im. Al.B. w Gołotczyźnie Informacja dodatkowa za 014 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie inwestycje długoterminowe - obligacje Przyjęte

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2008 r.

Informacja dodatkowa za 2008 r. MŁODZIEŻOWY KLUB SPRTOWY POLAR WROCŁAW - ZAWIDAWIE Informacja dodatkowa za 2008 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ MEDYK W LUBLINIE ZA 2014 R. Informacja dodatkowa została sporządzona w oparciu o art. 48 ustawy o rachunkowości według załącznika

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za I kwartał 2010 roku okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za I kwartał 2010 roku okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za I kwartał 2010 roku okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 marca 2010 roku Prezentowany skonsolidowany raport kwartalny i skrócone kwartalne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2012 roku

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2012 roku INFORMACJA DODATKOWA ZARZĄDU AD.DRĄGOWSKI S.A. za okres od dnia 01 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku Warszawa, dnia 28 lutego 2013 roku I. INFORMACJA DODATKOWA Zgodnie z 87 ust. 4 i 7

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A. NA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE

SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A. NA 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BYTOM NA DZIEŃ 30 WRZEŚNIA 2012 ROKU ORAZ ZA 9 MIESIĘCY 2012 ROKU ORAZ SKRÓCONE ŚRÓDROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BYTOM S.A.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny SA-R 2015

Raport roczny SA-R 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport roczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. Sprawozdanie finansowe Spółki DROP S.A. za okres od 01.07.2008-30.09.2008 r. (Wszystkie dane zostały podane w tys. zł, o ile nie wskazano inaczej) w tys. zł w tys. EUR 3 kwartały narastająco /2008 okres

Bardziej szczegółowo

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009

NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NADWISLAŃSKIE STOWARZYSZENIE AKTYWNI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2009 NOWE, DNIA 04.01.2010 INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA ROK 2009 NADWIŚAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA AKTYWNI Informacja dodatkowa stanowiąca

Bardziej szczegółowo

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r.

Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Skrócony skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2015 r. Spis treści I. KOMENTARZ ZARZĄDU DO SKRÓCONEGO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA IV KWARTAŁ SMT S.A.... 4 II. WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE SMT S.A....

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2015 roku

Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2015 roku Skonsolidowany raport kwartalny FFiL Śnieżka S.A. za IV kwartał 2015 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka ( Grupa ) składa się z Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA ( jednostka dominująca, Spółka ) i jej spółek

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R.

RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA. Spis Treści ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. RAPORT ROCZNY GO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2015 R. DO 31 GRUDNIA 2015 R. Spis Treści I. List Prezesa Zarządu GO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna II.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku

Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Sprawozdanie finansowe za okres 01.01-31.12.2014 roku Spis treści 1. Bilans... 2 2. Rachunek wyników... 3 3. Informacja dodatkowa... 4 Sporządził: Adam Poholski; 28 stycznia 2015 roku Zatwierdzone na zebraniu

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny z działalności emitenta

Raport kwartalny z działalności emitenta CSY S.A. Ul. Grunwaldzka 13 14-200 Iława Tel.: 89 648 21 31 Fax: 89 648 23 32 Email: csy@csy.ilawa.pl I kwartał 2013 Raport kwartalny z działalności emitenta Iława, 14 maja 2013 SPIS TREŚCI: I. Wybrane

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r.

Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. Informacja dodatkowa za IV kwartał 2015 r. sporządzona zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych z późniejszymi zmianami

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r.

Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. Uchwała Nr XVII/501/15 Rady Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska. Na podstawie art.226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6

Bardziej szczegółowo

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r.

Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej. NTT System S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy owej NTT System S.A. sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r. Luty 2012 Grupa owa NTT System S.A. - Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. 2

Baker Tilly Poland Assurance Sp. z o.o. 2 I. Ogólna charakterystyka Grupy Kapitałowej Na dzień 31.12.2015 w skład Grupy Kapitałowej Sanwil Holding S.A, wchodziły następujące jednostki zależne (bezpośrednio i pośrednio) oraz współzależne: Nazwa

Bardziej szczegółowo

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542

MSIG 111/2016 (4996) poz. 14542 14542 Poz. 14542. ALDEMED Centrum Medyczne Ryszard Szcząchor w Zielonej Górze. [BMSiG-13580/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 01.01.2015 r. - 30.12.2015

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA

GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA GRUPA KAPITAŁOWA ORANGE POLSKA SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA TRZY MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2015 ROKU SPORZĄDZONE WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r.

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2012 r. Skonsolidowany raport kwartalny za 2012 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport kwartalny QSr I/2012 przygotowany zgodnie z 82 ust. 2 i 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19

Bardziej szczegółowo

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku. Różnice kursowe pomiędzy zapłatą zaliczki przez kontrahenta zagranicznego a fakturą dokumentującą tę Obowiązek wystawienia faktury zaliczkowej wynika z przepisów o VAT i z faktu udokumentowania tego podatku.

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II)

WYSZCZEGÓLNIENIE III. RAZEM AKTYWA (I+II) Dane do wniosku o kredyt uproszczona księgowość (księga przychodów i rozchodów, ryczałt) Informacja o majątku przedsiębiorstwa i źródłach finansowania WYSZCZEGÓLNIENIE 2011r. 2012r. 03.2013 06.2013 09.2013

Bardziej szczegółowo

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku

Wysłać bez pisma przewodniego. Stan na PASYWA. roku Wzór nr 1. Bilans z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej.. Numer identyfikacyjny REGON BILANS z wykonania budŝetu jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY. obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. JEDNOSTKOWY RAPORT KWARTALNY obejmujący okres od dnia 1 kwietnia 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 r. Piaseczno, 12 sierpnia 2013 1. Informacje podstawowe Cyfrowe Centrum Serwisowe

Bardziej szczegółowo

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006

NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 OCBOTMICZ A STRAŻ POŻARrul.Strażacka 1 78-320 Pofi /n-zdr NAZWA ORGANIZACJI Ochotnicza Straż Pożarna w Połczynie Zdroju Informacja dodatkowa za 2006 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Środki

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Przyjaciół SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół Zawodowych im. Jozefa Lompy SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS, RACHUNEK WYNIKÓW ORAZ INFORMACJA DODATKOWA STOWARZYSZENIA PRZYJACiÓŁ ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH IM. J. LOMPY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014. Fundacja Wygrajmy Siebie ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 Fundacja "Wygrajmy Siebie" ul. Heleny 10/148 30-838 Kraków Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Fundacja "Wygrajmy Siebie" z siedzibą w Krakowie przy ul. Heleny 10/148

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A.

NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. NOTY OBJAŚNIAJĄCE DO RACHUNKU STRAT I ZYSKÓW KOMPAP S.A. 1.PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY PLN 000 PLN 000 Sprzedaż towarów i materiałów 1 071 3 157 Sprzedaż produktów 8 512 13 590 Przychody z tytułu świadczonych

Bardziej szczegółowo

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny)

BILANS... REGON: 170787241 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2011 (numer statystyczny) BILANS... REGON: 707874 (nazwa jednostki) na dzień 3..0 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 5..00 (DZ. U. 37poz. 539z późn.zm.) Wiersz AKTYWA

Bardziej szczegółowo

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 1286/08 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 sierpnia 2008r. ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI dla funduszy pozabudżetowych Spis treści: I. Ogólne zasady.... 3 II. Metody

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I GRUPY KAPITA OWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓ KA AKCYJNA

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I GRUPY KAPITA OWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓ KA AKCYJNA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY QSr I GRUPY KAPITA OWEJ NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO KREZUS SPÓ KA AKCYJNA ZAWIERAJ CY KWARTALNE SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NARODOWEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Osie Nr 4/07 z dnia 04 stycznia 2007 r. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH 1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych Księgi rachunkowe Urzędu Gminy Osie

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R.

ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. ANEKS NR 1 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO PATENTUS SA ZATWIERDZONEGO PRZEZ KNF W DNIU 18 WRZEŚNIA 2009 R. Niniejszy Aneks został sporządzony w związku z prezentacją w Prospekcie śródrocznych danych finansowych

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ

ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ SPRAWOZDANIE FINANSOWE CALATRAVA CAPITAL S.A. I JEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ za okres rozpoczęty 1 lipca 2014 r. a zakończony 30 września 2014 r. z danymi porównywalnymi za okres rozpoczęty 1 lipca 2013 r. a

Bardziej szczegółowo

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13

Wartość księgowa 41 520 39 381 Liczba akcji 3 000 092 3 000 092 Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 22 13,84 13,13 BILANS Nota 2003 2002 AKTYWA I. Aktywa trwałe 24 832 24 723 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 1 40 75 2. Rzeczowe aktywa trwałe 2 19 857 19 267 4. Inwestycje długoterminowe 4 4 785 4 785 4.3.

Bardziej szczegółowo

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A.

Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej Synthos S.A. PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. ul. Sowińskiego 46 40018 Katowice, Polska Telefon +48 (0) 32 604 0200 Faks +48 (0) 32 604 0300 www.pwc.com/pl Opinia niezależnego biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A.

RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. RAPORT KWARTALNY DR KENDY S.A. ZA OKRES I KWARTAŁU 2011 ROKU od dnia 01-01-2011 roku do dnia 31-03-2011 roku Warszawa, 16 maja 2011 r. Raport kwartalny za 1 kwartał 2011 został przygotowany przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń

Fundacja Zielony Przylądek. Brogi 2, 95 082 Dobroń Fundacja Zielony Przylądek Brogi 2, 95 082 Dobroń Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS II. III. RACHUNEK WYNIKÓW INFORMACJA DODATKOWA 1 OŚWIADCZENIE

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY GRUPA KAPITAŁOWA SKONSOLIDOWANY RAPORT KWARTALNY za okres od 01.01.2014 r. do 31.03.2014 r. WYBRANE DANE FINANSOWE Podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej, skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018

Prognoza 2015. Prognoza 2016. Prognoza 2017. Prognoza 2018 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY MIASTA CHEŁMŻY NA LATA 2015-2025 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII/53/15 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 września 2015r. L.p. Formuła Wyszczególnienie Wykonanie 2012

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 OBEJMUJĄCE OKRES OD 01 STYCZNIA 2012 ROKU DO 31 GRUDNIA 2012 ROKU Warszawa, 20 marca 2013 roku SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego... 3

Bardziej szczegółowo

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia

VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia CZĘŚĆ 1. Noty objaśniające do bilansu. Nota 1.1 (do poz. I.1 aktywów) WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE a) koszty zakończonych prac rozwojowych 276 012,69 386 417,73

Bardziej szczegółowo