szkolenia dla elektroników

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 2 3 4-6 7-9 10-14 15-17. szkolenia dla elektroników"

Transkrypt

1 szkolenia dla elektroników Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

2 Centrum szkoleniowe RENEX EEC RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC jest autonomicznym rozwiniæciem dziaùalnoúci firmy RENEX. 20 letnie doúwiadczenie w branýy elektronicznej i wieloletnia wspóùpraca z miædzynarodowym stowarzyszeniem IPC umoýliwia nam szkolenie elektroników na najwyýszym poziomie potwierdzanym powszechnie uznawanymi miædzynarodowymi certyfikatami. Z naszych programów szkoleniowych korzystajà najbardziej dynamiczne firmy w branýy elektronicznej. Szkolimy elektroników w Polsce, Europie i Azji. RENEX EEC Najwaýniejsze certyfikaty w branýy - Miædzynarodowy certyfikat IPC, uznawany na caùym úwiecie za gwarancjæ jakoúci wykonywanych produktów i usùug - IPC jest wiodàcym, miædzynarodowym stowarzyszeniem producentów przemysùu elektronicznego RENEX EEC to jedyne Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC na terenie Europy Œrodkowej i Wschodniej. Jest to równoczeœnie jedno z najnowoczeœniejszych Centrów Szkoleniowych IPC na œwiecie. W chwili obecnej firma posiada swoich przedstawicieli w takich krajach jak: Rosja, Litwa, S³owacja, Wêgry, Rumunia, Izrael, Serbia, Chiny i Indie. Association Connecting Electronics Industries Materiaùy dydaktyczne - Materiaùy szkoleniowe dostæpne w wielu wersjach jæzykowych - Róýnorodne pomoce naukowe - Multimedialne wsparcie szkoleñ - Kaýdy uczestnik szkolenia posiada do swojej dypozycji _ najwyýszej jakoúci narzædzia i urzàdzenia dla elektników - Jedyny w Polsce demo-room z kompletnà linià produkcyjnà Doskonale wyposaýone sale szkoleniowe IPC jest najwa niejszym, miêdzynarodowym stowarzyszeniem producentów przemys³u elektronicznego. Do elitarnego grona cz³onków IPC nale y wiele firm, o miêdzynarodowej renomie m.in.: Jabil, Flextronics, Delphi, Pace, Cisco, Alcatel, Motorola, Nokia, Hewlett Packard, Kimball, Lucent Technologies, Sony Corporation oraz wiele innych. Firmy te czêsto korzystaj¹ z us³ug podwykonawców, od których ¹daj¹ zapewnienia wysokiej jakoœci pracy, potwierdzonej znanym i powszechnie honorowanym certyfikatem IPC. Posiadanie przez za³ogê firmy certyfikatów wed³ug standardów IPC jest wiêc najlepsz¹ drog¹ do pozyskania nowych rynków i partnerstwa z najbardziej uznanymi podmiotami przemys³u elektronicznego. Zapewnia tak e prowadzenie najwy szej jakoœci produkcji i us³ug. - Stanowiska szkoleniowe k ompleksowo wyposa one w profesjonalny sprzê t do monta u i demonta u komponentów - Stanowiska zabezpieczone ESD - Sala szkoleniowa klimatyzowana, wentylowana i wyposa ona --w systemy pochaniajàce dymy i opary - Najwyýszej klasy sprzæt audio-video 1

3 Centrum szkoleniowo - konferencyjne Centrum Konferencyjne Portofino Oddajemy do Pañstwa dyspozycji Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe i Hotel wraz z Restauracjà PORTOFINO. Nasz oúrodek jest jednym z najnowoczeúniejszych centrów szkoleniowych IPC na úwiecie, wyposaýonym w specjalistyczne oprzyrzàdowanie niezbêdne do prowadzenia szkoleñ dla elektroników. Centrum Szkoleniowo Konferencyjne stanowi idealne rozwi¹zanie dla firm poszukuj¹cych profesjonalnie wyposa onego oœrodka szkoleniowego z komfortowym zapleczem hotelowo-gastronomicznym. Oferujemy sale dla 100, 50, 25 i 15 osobowych grup. Obiekt jest wyposa ony we wszelkie pomoce multimedialne umo liwiaj¹ce przeprowadzenie szkoleñ w dowolnej formie. Restauracja œródziemnomorska Portofino Restauracja úródziemnomorska Portofino mieszczàca siæ w naszym Centrum to magiczne miejsce, szczycàce siæ atrakcyjnym wystrojem wnætrz. Znajdà tu Pañstwo trzy eleganckie sale restauracyjne wyposaýone w najnowoczeúniejszy sprzæt nagùoúnieniowy i multimedialny. Miùoúników podróýy kulinarnych zaskoczy niezwykùe poùàczenie menu úródziemnomorskiego z tradycyjnymi smakami kuchni polskiej. Mogà tu Pañstwo równieý skosztowaã szerokiego wyboru win z caùego úwiata. Dobrà atmosferæ gwarantuje muzyka klubowa jak równieý organizowane wydarzenia i koncerty. Úniadania serwujemy w formie bufetu oraz a la carte, na ýyczenie Goúcia równieý do pokoju. Úniadania sà wliczone w cenæ pokoju. Hotel Portofino Dla naszych Goúci oferujemy 14 komfortowych pokoi z ³azienkami, wyposaýonych w klimatyzacjæ, telewizor LCD, bezpùatny dostæp do Internetu oraz sejf. Wystrój wnêtrza kaýdego z pokoi zostaù przygotowany w indywidualnej kolorystyce. 2

4 Certyfikaty RENEX EEC - AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE IPC Certyfikaty nadane przez IPC dla Renex EEC Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC jest autonomicznym rozwiniæciem dziaùalnoúci firmy RENEX. 20 letnie doúwiadczenie w branýy elektronicznej i wieloletnia wspóùpraca z miædzynarodowym stowarzyszeniem IPC umoýliwia nam szkolenie elektroników na najwyýszym poziomie potwierdzanym powszechnie uznawanymi miædzynarodowymi certyfikatami. Certyfikaty nadawane przez Renex EEC Dlaczego warto posiadaæ certyfikat IPC: 1. Zdobycie certyfikatu daje pewnoœæ niezale nej pozytywnej oceny jakoœci pakietów elektronicznych 2. Wykwalifikowana kadra wykonuje zadania o znacznie mniejszej iloœci b³êdów 3. Miêdzynarodowe Certyfikaty zwiêkszaj¹ mo liwoœæ kooperacji z innymi cz³onkami IPC oraz miêdzynarodowymi korporacjami Certyfikaty Specjalistów Certyfikaty Trenerów Korzyœci uczestnika ze szkolenia: miêdzynarodowy certyfikat IPC, uznawany za gwarancjê jakoœci wykonywanych produktów i us³ug pozyskanie wykwalifikowanej kadry - wy sza jakoœæ produkcji profesjonalna kontrola jakoœci zespo³ów elektronicznych kooperacja z uznanymi firmami, wymagaj¹cymi wysokiej jakoœci produkcji podniesienie rangi przedsiêbiorstwa uzyskiwanie intratnych zleceñ poprzez kontakty z cz³onkami stowarzyszenia 3

5 Szkolenia IPC dla specjalistów Miêdzynarodowe certyfikaty IPC potwierdzaj¹ fakt posiadania wiedzy i umiejêtnoœci objêtych w przedmiotowym zakresie szkolenia. Ka dy wydawany certyfikat zatwierdzany jest przez centralê IPC i posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny. IPC-A-610 (Specjalista) STANDARD JAKOŒCI MONTA U UK ADÓW ELEKTRONICZNYCH IPC-7711/21 (Specjalista) NAPRAWA I MODYFIKACJE UKÙADÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ PÙYTEK DRUKOWANYCH Zdobycie wiedzy zwi¹zanej z wymaganiami dotycz¹cymi jakoœci monta u uk³adów elektronicznych wg standardu IPC-A-610. Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotycz¹cej technik modyfikacji i napraw ukùadów elektronicznych i pùytek drukowanych wg standardów IPC-7711 i IPC Polityka i procedury IPC Klasy produktów i stany dopuszczalnoœci wg IPC Wy³adowania elektrostatyczne - zasady bezpiecznej obs³ugi i u ytkowania przyrz¹dów i komponentów elektronicznych Szczegó³owe kryteria dla: - monta u mechanicznego oraz instalacji/orientacji elementów elektronicznych - dopuszczalnych po³¹czeñ lutowanych - po³¹czeñ przewodów i kabli - czystoœci uk³adów po monta u - jakoœci laminatu - jakoœci pokrycia ochronnego i oznaczeñ - okablowania dyskretnego - zespo³ów montowanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej Egzamin teoretyczny Wprowadzenie: procedury powszechnie stosowane. Ùàczenie przewodów poprzez splatanie. Demontaý/montaý komponentów przewlekanych. Demontaý/montaý komponentów Chip i Melf. Demontaý/montaý komponentów SOT i SOIC. Demontaý/montaý komponentów J-Lead i QFP. Naprawa pùytek drukowanych: naprawa pól lutowniczych przelotek oraz metalizacji otworów, úcieýek, instalowanie zwór. Naprawa laminatu. Warstwy pokrywajàce: identyfikacja, usuwanie, naprawa. Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów monta u obwodów drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej i przewlekanej Posi¹d¹ umiejêtnoœæ kontroli jakoœci wykonania pakietów elektronicznych, Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym i uzyskaj¹ imienny, miêdzynarodowy certyfikat ukoñczenia szkolenia IPC-A-610 Certified IPC Specialist Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN Pozyskajà najnowszà wiedzæ na temat obowiàzujàcych miædzynarodowych standardów w zakresie napraw i modyfikacji pakietów elektronicznych oraz pùytek drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej i przewlekanej Otrzymajà podræcznik z materiaùem dydaktycznym Uzyskajà imienny, miædzynarodowy certyfikat ukoñczenia szkolenia IPC-7711/7721 Certified IPC Specialist Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 4

6 Szkolenia IPC dla specjalistów IPC/WHMA-A-620 (Specjalista) IPC-A-600 (Specjalista) WYMAGANIA I AKCEPTACJE DLA MONTAÝU KABLI I WIÀZEK PRZEWODÓW KRYTERIA DOPUSZCZENIA PÙYT DRUKOWANYCH Zdobycie wiedzy zwiàzanej z wymaganiami dotyczàcymi montaýu kabli i wiàzek przewodów wg standardu IPC/WHMA-A-620. Zdobycie wiedzy zwi¹zanej z wymaganiami dotycz¹cymi jakoœci p³yt drukowanych wg standardu IPC-A-600 Wprowadzenie: polityka i procedury IPC, klasy produktów i stany dopuszczalnoúci wg IPC Dokumenty stosowane w IPC/WHMA-A-620 Przygotowanie przewodów Zakoñczenia lutowane Zakoñczenia formowane Poùàczenia przewodów izolowanych (IDC) Zgrzewanie ultradêwiækowe Sploty lutowane Montaý zùàcza Formowanie/zalewanie Zestawy kablowe i przewody Znakowanie/etykietowanie Poùàczenia kabli wspóùosiowych i dwuosiowych Zabezpieczenia wiàzek przewodów Ekranowanie elektryczne kabli/wiàzek przewodów Warstwy ochronne kabli i wiàzek przewodów Montaý koñcowego produktu Poùàczenia owijane bez lutowania Testy elektryczne i mechaniczne Egzamin Polityka i procedury IPC Klasy produktów i stany dopuszczalnoœci wg IPC Klasyfikacja p³yt drukowanych Charakterystyki dostrzegalne zewnêtrznie: - Krawêdzie p³yty - Materia³ bazowy - Pokrycie lutowiem - Otwory metalizowane i niemetalizowane - wymagania ogólne - Drukowane pola kontaktowe - Znakowanie - Warstwa ochronna maski lutowniczej (solder maska) Charakterystyki wymiarowe warstw przewodz¹cych - P³askoœæ - Charakterystyki dostrzegalne wewnêtrznie - Materia³y dielektryczne - Warstwy przewodz¹ce - Otwory metalizowane - wymagania ogólne - Otwory metalizowane - wiercone, wykrawane Specjalne typy p³yt drukowanych: - Elastyczne i sztywno-elastyczne obwody drukowane - P³yty drukowane z rdzeniem metalowym - Jednop³aszczyznowe p³yty drukowane Testowanie czystoœci Testowanie lutowalnoœci Integralnoœæ elektryczna Egzamin Pozyskajà najnowszà wiedzæ na temat wymogów przy montaýu przewodów i kabli z uwzglædnieniem obowiàzujàcych miædzynarodowych standardów Otrzymajà podræcznik z materiaùem dydaktycznym Uzyskajà imienny, miædzynarodowy certyfikat ukoñczenia szkolenia IPC/WHMA-A-620 Certified IPC Specialist Uzyskajà imienny certyfikat MEN Pozyskaj¹ wiedzê na temat kryteriów dotycz¹cych dopuszczenia p³yt drukowanych Posi¹d¹ umiejêtnoœci kontroli jakoœæ p³yt drukowanych Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym i uzyskaj¹ imienny, miêdzynarodowy certyfikat ukoñczenia szkolenia IPC-A-600 Certified IPC Specialist Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 5

7 Szkolenia IPC dla specjalistów IPC-J-STD-001 (Specjalista) WYMAGANIA DLA LUTOWANYCH ZESPOÙÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Zdobycie wszechstronnej wiedzy obejmujàcej teoriæ oraz wskazówki praktyczne dotyczàce procesu montaýu elementów przewlekanych, powierzchniowych oraz przewodów i kabli. Moduù I - teoria Wprowadzenie Klasy produktów i stany dopuszczalnoúci wg IPC Klasyfikacja pùyt drukowanych Wymagania ogólne dotyczàce bezpieczeñstwa, sprzætu, materiaùów, wyùadowañ elektrostatycznych Wymagania ogólne dotyczàce poùàczeñ lutowanych Wymagania ogólne dotyczàce montaýu elementów przewlekanych, powierzchniowych, przewodów i kabli, Wymagania procesowe dotyczàce czyszczenia pakietów elektronicznych Wymagania dla warstw pokrywajàcych Zapewnienie jakoúci produktu: metody testowe, stosowanie statystycznego procesu kontroli Egzamin Moduù II - zajæcia teoretyczno-praktyczne Lutowanie przewodów do róýnego rodzaju terminali Moduù III - zajæcia teoretyczno-praktyczne Montaý komponentów wykonanych w technologii powierzchniowej Moduù IV - zajæcia teoretyczno-praktyczne Montaý komponentów wykonanych w technologii przewlekanej Moduù V - zajæcia teoretyczne Metodologie inspekcji: wymagania dla montaýu elementów przewlekanych, powierzchniowych oraz przewodów i kabli Zdobêd¹ wiedzê na temat kryteriów montaýu obwodów drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej i przewlekanej oraz przewodów i kabli z uwzglædnieniem obowiàzujàcych miædzynarodowych standardów Otrzymajà podræcznik z materiaùem dydaktycznym Uzyskajà imienny, miædzynarodowy certyfikat IPC-J-STD-001 Certified IPC Specialist Certyfikat MEN 6

8 Szkolenia IPC dla trenerów Szkolenia dla Trenerów Szkolenia trenerskie umoýliwiajà uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC, pozwalajàcych na prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC. IPC-A-610 (Trenerskie) STANDARD JAKOŒCI MONTA U UK ADÓW ELEKTRONICZNYCH IPC-7711/21 (Trenerskie) NAPRAWA I MODYFIKACJE UKÙADÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ PÙYTEK DRUKOWANYCH Zdobycie wiedzy zwiàzanej z wymaganiami dotyczàcymi jakoúci montaýu ukùadów elektronicznych wg standardu IPC-A-610D, Uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC umoýliwiajàcych prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC. Polityka i procedury IPC Rola i odpowiedzialnoúã trenera Klasy produktów i stany dopuszczalnoúci wg IPC Dokumenty wykorzystywane przez IPC Wyùadowania elektrostatyczne Montaý mechaniczny, instalacja/orientacja elementów elektronicznych Dopuszczalnoúã poùàczeñ lutowanych Poùàczenia kabli i przewodów Czystoúã ukùadów po montaýu Jakoúã laminatu Jakoúã pokrycia ochronnego i oznaczeñ Okablowanie dyskretne Zespoùy montowane w technologii przewlekanej i powierzchniowej Opracowywanie planów zajæã Prezentacja umiejætnoúci przyszùych trenerów Egzamin Pozyskajà najnowszà wiedzæ na temat obowiàzujàcych miædzynarodowych standardów montaýu obwodów drukowanych wykonanych w technologii SMT i PTH Posiàdà umiejætnoúci kontroli jakoúci wykonania pakietów elektronicznych Uzyskajà uprawnienia do szkolenia Certyfikowanych Specjalistów IPC na potrzeby wùasnej firmy Otrzymajà: - normæ IPC-A-610D, IPC-A-610D CIT Student Handbook, IPC-T-50 "Terms and Definitions" - instrukcjæ trenerskà do prowadzenia szkoleñ dla CIS - imienny certyfikat Certified IPC Trainer - zestaw testów egzaminacyjnych - pùytæ CD zawierajàcà: prezentacjæ, ankiety odpowiedzi, formularze oceny i raportu - imienny certyfikat MEN Zdobycie wszechstronnej wiedzy obejmujàcej teoriæ oraz wskazówki praktyczne z technik modyfikacji i napraw ukùadów elektronicznych oraz pùytek drukowanych wg standardów IPC-7711 i IPC-7721 Uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC umoýliwiajàcych prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC Wprowadzenie: procedury powszechnie stosowanie w IPC Rola i odpowiedzialnoúã trenera Ùàczenie przewodów poprzez splatanie Demontaý/montaý komponentów przewlekanych Demontaý/montaý komponentów Chip i Melf Demontaý/montaý komponentów SOT i SOIC Demontaý/montaý komponentów J-Lead i QFP Naprawa pùytek drukowanych; naprawa pól lutowniczych, przelotek oraz metalizacji otworów, úcieýek, instalowanie zwór Naprawa laminatu Warstwy pokrywajàce; identyfikacja, usuwanie, naprawa Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskajà najnowszà wiedzæ na temat obowiàzujàcych miædzynarodowych standardów w zakresie napraw i modyfikacji pakietów elektronicznych oraz pùytek drukowanych wykonanych w technologii SMT i PTH Otrzymajà: - normæ IPC-7711/ 7721, CIT Student Handbook, Certyfikat CIT, - instrukcjæ trenerskà do prowadzenia szkoleñ dla CIS - imienny certyfikat Certified IPC Trainer - testy do certyfikowania CIS, - CD do szkolenia CIS Uzyskajà imienny certyfikat MEN 7

9 Szkolenia IPC dla trenerów Szkolenia dla Trenerów Szkolenia trenerskie umoýliwiajà uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC. IPC/WHMA-A-620 (Trenerskie) IPC-A-600 (Trenerskie) WYMAGANIA I AKCEPTACJE DLA MONTAÝU KABLI I WIÀZEK PRZEWODÓW Zdobycie wiedzy zwi¹zanej z wymaganiami dotycz¹cymi monta u kabli i wi¹zek przewodów wg standardu IPC/WHMA-A-620 Uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC umo liwiaj¹cych prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC KRYTERIA DOPUSZCZENIA PÙYT DRUKOWANYCH Zdobycie wiedzy zwi¹zanej z wymaganiami dotycz¹cymi jakoœci p³yt drukowanych wg standardu IPC-A-600 Uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC umo liwiaj¹cych prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC Polityka i procedury IPC Rola i odpowiedzialnoœæ trenera Klasy produktów i stany dopuszczalnoœci wg IPC Dokumenty stosowane w IPC/WHMA-A-620 Przygotowanie przewodów Zakoñczenia lutowane i zakoñczenia formowane Po³¹czenia przewodów izolowanych (IDC) Zgrzewanie ultradÿwiêkowe Sploty lutowane Monta z³¹cza Formowanie/zalewanie Zestawy kablowe i przewody Znakowanie/etykietowanie Po³¹czenia kabli wspó³osiowych i dwuosiowych Zabezpieczenia wi¹zek przewodów Ekranowanie elektryczne kabli i wi¹zek przewodów Warstwy ochronne kabli i wi¹zek przewodów Monta koñcowego produktu Po³¹czenia owijane bez lutowania Testy elektryczne i mechaniczne Opracowywanie planów zajêæ Prezentacja umiejêtnoœci przysz³ych trenerów Egzamin Polityka i procedury IPC Rola i odpowiedzialnoœæ trenera Klasy produktów i stany dopuszczalnoœci wg IPC Klasyfikacja p³yt drukowanych Charakterystyki dostrzegalne zewnêtrznie Charakterystyki dostrzegalne wewnêtrznie Specjalne typy p³yt drukowanych: - Elastyczne i sztywno-elastyczne obwody drukowane - Opracowywanie planów zajêæ - P³yty drukowane z rdzeniem metalowym - Jednop³aszczyznowe p³yty drukowane Testowanie czystoœci Testowanie lutowalnoœci Integralnoœæ elektryczna Opracowywanie planów zajêæ Prezentacja umiejêtnoœci przysz³ych trenerów Egzamin Pozyskaj¹ wiedzê na temat wymogów przy monta u przewodów i kabli z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Uzyskajà uprawnienia do szkolenia Certyfikowanych Specjalistów IPC na potrzeby wùasnej firmy Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Posi¹d¹ umiejêtnoœci kontroli jakoœæ monta u kabli i wi¹zek przewodów Otrzymaj¹ komplet materia³ów do szkolenia CIS Uzyskuj¹ imienny certyfikat MEN Pozyskaj¹ wiedzê na temat kryteriów dopuszczenia p³yt drukowanych Uzyskajà uprawnienia do szkolenia Certyfikowanych Specjalistów IPC na potrzeby wùasnej firmy Posi¹d¹ umiejêtnoœci kontroli jakoœæ p³yt drukowanych Otrzymaj¹ komplet materia³ów do szkolenia CIS Uzyskuj¹ imienny certyfikat MEN 8

10 Szkolenia IPC dla trenerów IPC J-STD-001 (Trenerskie) WYMAGANIA DLA LUTOWANYCH ZESPOÙÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Zdobycie wiedzy zwiàzanej z wymaganiami dotyczàcymi procesu lutowania, jakoúci montaýu komponentów i kabli wg standardu IPC J-STD-001 Uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC umoýliwiajàcych prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC Polityka i procedury IPC Rola i odpowiedzialnoœæ trenera Klasy produktów i stany dopuszczalnoœci wg IPC Dokumenty stosowane w IPC J-STD-001E Wymagania ogólne dotycz¹ce bezpieczeñstwa, sprzêtu, materia³ów i wy³adowañ elektrostatycznych Wymagania dotycz¹ce u³o enia i lutowania przewodów Wymagania dotycz¹ce technologii monta u przewlekanego Wymagania dotycz¹ce technologii monta u powierzchniowego Kryteria dopuszczenia po³¹czeñ lutowanych Wymagania procesowe dotycz¹ce czyszczenia pakietów elektronicznych Wymagania dla p³yt drukowanych Wymagania dla warstw pokrywaj¹cych Zapewnienie jakoœci produktu: metody testowe, stosowanie statystycznego procesu kontroli Naprawa i modyfikacja Opracowywanie planów zajêæ Prezentacja umiejêtnoœci przysz³ych trenerów Egzamin teoretyczno-praktyczny Zdobêd¹ wiedzê na temat obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów monta u elementów przewlekanych, powierzchniowych oraz przewodów i kabli, Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Posi¹d¹ umiejêtnoœci kontroli jakoœæ wykonania pakietów elektronicznych oraz po³¹czeñ wykonanych z wykorzystaniem przewodów i kabli Uzyskaj¹ uprawnienia do szkolenia Certyfikowanych Specjalistów IPC na potrzeby w³asnej firmy Otrzymaj¹: - normê IPC-J-STD-001, IPC-J-STD-001 CIT Student Handbook, - najnowsz¹ rewizjê dokumentów IPC-J-STD-002, 003, 004, 005, 006, IPC Handbook-00, IPC instrukcjê trenersk¹ do prowadzenia szkoleñ dla CIS - imienny certyfikat Certified IPC Trainer - zestaw testów egzaminacyjnych - p³ytê CD zawieraj¹c¹; prezentacje, ankiety odpowiedzi, formularze oceny i raporty - imienny certyfikat MEN 9

11 Szkolenia autorskie RENEX Szkolenia autorskie Profesjonalne szkolenia autorskie RENEX EEC umo liwiaj¹ce skuteczne i bezpieczne wykonywanie zadañ z zakresu monta u oraz napraw pakietów elektronicznych, lutowania przewodów i kabli oraz ochrony antystatycznej. Zapewniaj¹ prowadzenie produkcji i œwiadczenie us³ug z najwy sz¹ jakoœci¹. Szkolenia prowadzone s¹ w oparciu o normy IPC. RTC-01 RTC-01K Elektrycznoœæ statyczna - dla operatorów Elektrycznoœæ statyczna - dla koordynatorów Zdobycie wiedzy niezbêdnej przy pracy z komponentami wra liwymi na wy³adowania statyczne. Wiedza teoretyczna i praktyczna niezbêdna na stanowisku koordynatora ESD. Zajêcia realizowane w oparciu o materia³y szkoleniowe IPC, normy PN-EN , PN-EN oraz ANSI/ESD S Teoria mechanizmów elektryzacji Podstawowa wiedza o wy³adowaniach elektrostatycznych Postêpowanie z komponentami i modu³ami elektroniki Œrodki ochrony Identyfikacja ESDS w sprzêcie Zakres stosowania ochrony Czu³oœæ ESDS Stosowanie nowych technologii, procesów i wyposa enia antystatycznego, tworzenie stref EPA Sprzecznoœci z wymaganiami bezpieczeñstwa Œrodki ochrony przed wysokim napiêciem Clean Room (Czysty pokój) - w³aœciwoœci, zastosowanie, budowa Egzamin Pozyskaj¹ wiedzê na temat wymogów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przed elektrycznoœci¹ statyczn¹ podczas pracy z komponentami elektronicznymi Uzyskaj¹ imienny, miêdzynarodowy certyfikat IPC Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN Podstawowe informacje o wy³adowaniach elektrostatycznych (ang. ESD) i przepiêciach elektrycznych (ang. EOS) Teoria mechanizmów elektryzacji Elementy wra liwe na wy³adowania elektrostatyczne (ang. ESDS) Œrodki ochrony przed wy³adowaniami elektrostatycznymi Wymagania dotycz¹ce tworzenia i u ytkowania stref zabezpieczonych przed wy³adowaniami elektrostatycznymi Wysokie napiêcie w strefie EPA Clean Room (Czysty pokój) - w³aœciwoœci, zastosowanie, budowa Odpowiedzialnoœæ pracowników za stosowanie œrodków ochrony Rola Koordynator ESD Szkolenia personelu Materia³y szkoleniowe i instrukta owe IPC Omówienie wymagañ dotycz¹cych przeprowadzania audytów stref EPA Tworzenie raportów zgodnie z zaleceniami miêdzynarodowymi Dokonywanie pomiarów i redagowanie sprawozdañ Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ wiedzê na temat wymogów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przed elektrycznoœci¹ statyczn¹, niezbêdn¹ na stanowisku Koordynatora ESD Pozyskaj¹ wiedzê na temat przeprowadzania audytów stref EPA i tworzenia raportów Otrzymaj¹ podrêcznik dydaktyczny Uzyskaj¹ imienny, miêdzynarodowy certyfikat IPC Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 10

12 Szkolenia autorskie RENEX RTC-02 RTC-03 LUTOWANIE RÊCZNE W TECHNOLOGII PRZEWLEKANEJ - PTH LUTOWANIE RÊCZNE W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEJ - SMT Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie monta u komponentów w technologii przewlekanej (PTH). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard monta u IPC-A-610. Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie monta u komponentów w technologii powierzchniowej (SMT). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard monta u IPC-A-610. BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Obs³uga stacji lutowniczych Podstawy lutowania Rola oraz w³aœciwoœci lutowia i topników Typy i budowa p³ytek drukowanych Identyfikacja komponentów w technologii przewlekanej Standard IPC-A-610 w zakresie monta u komponentów przewlekanych Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Obs³uga stacji lutowniczych Podstawy lutowania Rola oraz w³aœciwoœci lutowia i topników Typy i budowa p³ytek drukowanych Identyfikacja komponentów w technologii powierzchniowej Standard IPC-A-610 w zakresie monta u komponentów powierzchniowych Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat monta u obwodów drukowanych wykonanych w technologii przewlekanej, z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ certyfkat MEN Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat monta u obwodów drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej, z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 11

13 Szkolenia autorskie RENEX RTC-04 RTC-05 LUTOWANIE RÊCZNE W TECHNOLOGII MIESZANEJ - PTH i SMT LUTOWANIE RÊCZNE PRZEWODÓW I KABLI Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie monta u komponentów w technologii mieszanej (SMT i PTH). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard monta u IPC-A-610. Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wykonywania po³¹czeñ z wykorzystaniem przewodów i kabli. Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard monta u IPC/WHMA-A-620. BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Obs³uga stacji lutowniczych Podstawy lutowania Rola oraz w³aœciwoœci lutowia i topników Budowa i typy p³ytek drukowanych Identyfikacja komponentów w technologii SMT i PTH Standard IPC-A-610 w zakresie monta u komponentów PTH i SMT Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Obs³uga stacji lutowniczych Podstawy lutowania Rola oraz w³aœciwoœci lutowia i topników Typy oraz budowa przewodów i kabli Standard monta u IPC/WHMA-A-620 w zakresie jakoœci po³¹czeñ przewodów i kabli ( lutowanie) Zajêcia praktyczne z lutowania przewodów Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat monta u obwodów drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej i przewlekanej z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ certyfkat MEN Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat wymogów przy monta u przewodów i kabli z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 12

14 Szkolenia autorskie RENEX RTC-06 RTC-07 NAPRAWA URZ DZEÑ ELEKTRONICZNYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII PTH/SMT NAPRAWA I REGENERACJA P YTEK DRUKOWANYCH Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie napraw pakietów elektroniki wykonanych w technologii PTH/SMT. Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard napraw IPC-7711 i IPC-7721 oraz standard monta u IPC-A-610. Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbêdnej do napraw p³ytek drukowanych (laminatu, metalizacji otworów, œcie ek i punktów lutowniczych). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard napraw IPC-7721 BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Obs³uga stacji lutownicznych i systemów naprawczych Rola oraz w³aœciwoœci lutowia i topników Typy i budowa p³ytek drukowanych Identyfikacja komponentów w technologii przewlekanej i powierzchniowej Standard IPC-A-610 w zakresie monta u komponentów przewlekanych i powierzchniowych Techniki demonta u i monta u komponentów przewlekanych zgodnie z IPC-7711 Techniki demonta u i monta u komponentów powierzchniowych zgodnie z IPC-7711 Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Technologia produkcji obwodów drukowanych Typy i budowa p³ytek drukowanych Techniki napraw uszkodzonych p³ytek drukowanych: laminatów,metalizacji otworów, œcie ek, punktów lutowniczych,z³¹cz krawêdziowych Monta przewodów po³¹czeniowych Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ wiedzê na temat wymogów zwi¹zanych z dokonywaniem napraw pakietów elektroniki wykonanych w technologii PTH/SMT z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ certyfkat MEN Pozyskaj¹ wiedzê na temat wymogów zwi¹zanych z dokonywaniem napraw p³ytek drukowanych z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 13

15 Szkolenia autorskie RENEX RTC-08 MONTA, DEMONTA I REGENERACJA WYPROWADZEÑ KOMPONENTÓW BGA/CSP Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie monta u i demonta u elementów BGA/CSP, a tak e zapoznanie siê z metodami regeneracji wyprowadzeñ oraz kontroli jakoœci po³¹czeñ komponentów. Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard IPC-7711 i IPC BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Typy i rodzaje obudów komponentów BGA/CSP Monta i demonta z u yciem systemów pozycjonowania optycznego zgodnie z IPC-7711 Sposoby inspekcji i w³aœciwej interpretacji dokumentacji rentgenowskiej zgodnie z IPC-7095 Techniki regeneracji wyprowadzeñ w komponentach BGA/CSP Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat monta u obwodów drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej i przewlekanej z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ certyfkat MEN 14

16 Normy IPC Posiadanie norm na stanowisku pracy jest najlepszym sposobem na zapewnienie ich przestrzegania w codziennej pracy. RENEX EEC jest równie Autoryzowanym Dystrybutorem Materia³ów IPC. Oferowane normy dostêpne s¹ w kilku wersjach jêzykowych m.in.: polskim, angielskim, rosyjskim, czeskim, wêgierskim, rumuñskim. Zakup podrêczników w RENEX wi¹ e siê ze znacznie ni szymi kosztami i krótszym czasem oczekiwania w stosunku do zakupu w siedzibie IPC w USA. IPC-A-610 Zagadnienia NORMA IPC-A-610 wstêp, klasy produktu, terminy i definicje, stany dopuszczalnoœci, etc., stosowane dokumenty, obs³ugiwanie zespo³ów elektronicznych, monta mechaniczny, lutowanie (kryteria ogólne), po³¹czenia przewodów w konfiguracji z ró nego rodzaju terminalami, technologia monta u przewlekanego, technologia monta u powierzchniowego, uszkodzenia komponentu, kryteria dopuszczalnoœci p³yt drukowanych (laminat, oznaczenia, warstwy pokrywaj¹ce, zanieczyszczenia, maska lutownicza), okablowanie dyskretne, wysokie napiêcie. IPC 7711 / 7721 Zagadnienia NORMA IPC-7711/7721 wstêp, klasy produktu, terminy i definicje, stany dopuszczalnoœci, etc., obs³ugiwanie zespo³ów elektronicznych/czyszczenie, warstwy pokrywaj¹ce, suszenie i podgrzewanie, ywice epoksydowe miksowanie i nak³adanie, opis/znakowanie, dba³oœæ i utrzymanie grota, demonta / monta komponentów przewlekanych, demonta / monta z³¹cza i PGA demonta / monta komponentu Chip i LCC, demonta / monta komponentu SOT, SOIC i QFP i PLCC, demonta / monta BGA/CSP i gniazda PLCC, przygotowanie pól lutowniczych SMD, usuwanie zwaræ, pêcherze i rozwarstwienia, wygiêcia i skrêcenia, naprawa otworu, naprawa materia³u podstawowego i z³¹cza krawêdziowego, naprawa przewodników i pól lutowniczych oraz otworów metalizowanych, przewody po³¹czeniowe i komponenty dodatkowe, naprawa elastycznego przewodnika i splatanie przewodów, 15

Oferta Szkoleñ. Dla elektroników i pracowników bran y elektronicznej IPC BGA ESD PTH/SMT UWAGA NIEODP ATNE SZKOLENIA

Oferta Szkoleñ. Dla elektroników i pracowników bran y elektronicznej IPC BGA ESD PTH/SMT UWAGA NIEODP ATNE SZKOLENIA PROFESJONALNE SZKOLENIA PROFESJONALNY SPRZÊT Przedstawiamy ofertê szkoleñ umo liwiaj¹cych prowadzenie skutecznego i bezpiecznego monta u oraz demonta u uk³adów elektronicznych. UWAGA NIEODP ATNE SZKOLENIA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA TOM II SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Tytuł szkolenia: Nowoczesne metody lutowania i napraw pakietów elektronicznych zawierających komponenty działające w przestrzeni kosmicznej z elementami

Bardziej szczegółowo

Wprowadzanie Poprawek, Modyfikacja i Naprawa Zespołów Elektronicznych

Wprowadzanie Poprawek, Modyfikacja i Naprawa Zespołów Elektronicznych IPC-7711B/7721B PL If a conflict occurs between the English and translated versions of this document, the English version will take precedence. W przypadku, gdy pomiędzy wersją angielską, a wersją przetłumaczoną

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH DOLNYCH 1 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 8/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ustrzykach Dolnych z dnia 05 czerwca 2014 r. KRYTERIA WYBORU INSTYTUCJI SZKOLENIOWEJ OBOWIĄZUJĄCE W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W USTRZYKACH

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu)

(KOD CPV: 80511000-9 - Usługi szkolenia personelu) Fortress Poland Spółka z o.o. Korpele 27/7 12-100 Szczytno Korpele, dnia 21.12.2012 e- mail: anna@eufunds.pl Tel.: 502 207 430 Nr sprawy: WNEFS.042-7/2012 Zapytanie ofertowe W związku z realizacją przez

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP

Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP Zadbaj o to aby wszyscy pracownicy w Twojej firmie zostali odpowiednio przeszkoleni pod kątem BHP, gdyż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r w sprawie szkolenia w

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków

Normy szansą dla małych przedsiębiorstw. Skutki biznesowe wdrożenia norm z zakresu bezpieczeństwa w małych firmach studium przypadków IV Ogólnopolska Konferencja Normalizacja w Szkole Temat wiodący Normy wyrównują szanse Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Łódź, ul. Kopcińskiego 29 Normy szansą dla małych

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Dane dotyczące Wykonawcy :

Dane dotyczące Wykonawcy : Załącznik nr 1...., dn...2014 pieczęć adresowa wykonawcy miejscowość i data O F E R T A S Z K O L E N I O W A Dane dotyczące Wykonawcy : Nazwa...... Adres : miejscowość:.., ulica: kod:., poczta:., województwo:..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU do Statutu ZSTiO REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW/SŁUCHACZY DO ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W BUSKU-ZDROJU 2 Wstęp Zasady rekrutacji uczniów regulują: - Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Kościerzyna, dnia 18 kwietnia 2014 r. PCPR.ZFK.272.8.1.2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ Powiat Kościerski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2

Instrukcja postępowania w celu podłączenia do PLI CBD z uwzględnieniem modernizacji systemu w ramach projektu PLI CBD2 Urząd Komunikacji Projekt PLI Elektronicznej CBD2 Faza projektu: E-3 Rodzaj dokumentu: Instrukcje Odpowiedzialny: Paweł Sendek Wersja nr: 1 z dnia 31.03.2015 Obszar projektu: Organizacyjny Status dokumentu:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM

POWIATOWY URZĄD PRACY W LIDZBARKU WARMIŃSKIM I. Informacja o naborze wniosków INFROMACJA DLA PRACODAWCÓW!!! W związku z realizacją projektu systemowego Aktywność drogą do sukcesu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia:

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1) Przedmiot zamówienia: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 47a tel.: +48 22 39 07 401, fax: +48 22 20 13 408 sekretariat@ncbr.gov.pl 1) Przedmiot zamówienia: ZAPYTANIE OFERTOWE Przeprowadzenie dwudniowego szkolenia w formie warsztatu

Bardziej szczegółowo

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO (19) PL (11) 16430 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 15510 (22) Data zgłoszenia: 20.10.2009 (51) Klasyfikacja:

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. Gryfice, dn. 09 luty 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją przez Powiat Gryficki projektu pn. Wiem, dlatego działam program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego, finansowanego

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r.

PKN ORLEN S.A. Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Zapytanie ofertowe. Dotyczy: Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. PKN ORLEN S.A. Zapytanie ofertowe Dotyczy: Elektroniczny słownik lub tłumacz multijęzyczny. Wersja: 1.0 Data: 26.07.2010r. 1 1. KLAUZULA OCHRONY INFORMACJI Dostawca zobowiązuje się do traktowania wszelkich

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

stoły biurowe STB COMFORT

stoły biurowe STB COMFORT stoły biurowe STB COMFORT MALOW stoły biurowe STB COMFORT 2 Firma Malow jest czo³owym producentem mebli metalowych w Polsce. Pocz¹wszy od 1989 roku, gama produkowanych przez nas mebli jest synonimem niezawodności,

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie. Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r.

Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie. Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r. Wypadki przy pracy: przyczyny, skutki, zapobieganie Rada Ochrony Pracy 29-30 listopad 2004 r. 1 2 Treść prezentacji wypadki w Polsce w 2003 roku społeczne koszty wypadków wypadki w Polsce i nowych krajach

Bardziej szczegółowo

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103

MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 INFORMACJA LOKALNA O ZAWODZIE MECHANIK OPERATOR POJAZDÓW I MASZYN ROLNICZYCH kod 834103 Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych to jeden z 2360 zawodów ujętych w obowiązującej od 1 lipca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4

Zapytanie ofertowe nr 4 Zapytanie ofertowe nr 4 Wrocław, dnia 22.10.2015 r. W związku z realizacją projektu Almas House in Poland dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014, Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH ZAMÓWIENIA PUBLICZNE - ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/23/6571/11530 Cena netto 1 780,00 zł Cena brutto 1 780,00 zł Cena netto za godzinę 111,25

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie instalacji urz dze elektronicznych Oznaczenie kwalifikacji: E.06 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu Numer PESEL

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT

ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT ZMIANY W PODATKACH 2016 - VAT, PIT, CIT Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/25/8058/2080 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 99,83 zł Cena brutto za godzinę 99,83 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Technik Elektronik. Miejsce pracy: Kwidzyn

Technik Elektronik. Miejsce pracy: Kwidzyn Jabil jest producentem urządzeń elektronicznych dla najbardziej rozpoznawalnych marek na świecie. W Polsce zatrudniamy ponad 3000 osób w tym głównie elektroników, automatyków i mechaników. Technik Elektronik

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BP.0114.25.2013 Katowice, 20 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie pkt. 2.2.7. zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dział II Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia Usługa zarządzania projektem, w charakterze Specjalisty ds. przygotowania wniosków o płatność, w ramach projektu pn.: Matematyka-nic trudnego!

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 1/2014 Dyrektora PUP w Strzyżowie z dnia 15.01.2014r. REGULAMIN ORGANIZACJI SZKOLEŃ DLA OSÓB BEZROBOTNYCH POSZUKUJĄCYCH PRACY NIEPEŁNOSPRAWNYCH I INNYCH UPRAWNIONYCH OSÓB

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING

ZAPYTANIE OFERTOWE. EKSPERT Maciej Mrozek. dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING ZAPYTANIE OFERTOWE EKSPERT Maciej Mrozek dot.: realizacji zadań (zajęcia/materiały/badania) w ramach kursów PRAWO JAZDY KAT: B oraz SAFE&ECO-DRIVING zapytanie dotyczy organizacji zajęć w ramach projektu:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych

Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Ogłoszenie konkursowe na ekspertów ds. zmów przetargowych Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłasza otwarty konkurs ofert na ekspertów ds. zmów przetargowych w związku z planowaną realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03.10.2011 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty.

Zapytanie Ofertowe. Termin składania ofert wyznacza się do dnia 03.10.2011 r. do godz. 12.00 Decyduje data wpływu oferty. Kobylin - Borzymy, 26 września 2011 r. Zapytanie Ofertowe Zaproszenie do składania ofert cenowych na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów w ramach projektu Daj sobie szansę, wszystko zaleŝy od Ciebie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II Regulamin rekrutacji i uczestnictwa uczniów do działań projektu Za rękę z Einsteinem edycja II 1 Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału beneficjentów ostatecznych (uczestników projektu) w projekcie

Bardziej szczegółowo

1. STEROWNIKI ASTRONOMICZNE... 3 1.1.ASTRO 3... 3 1.2.ASTRO 3IR... 4 1.3.ASTRO 3plus... 5 1.4.ASTRO 4... 6 1.5. ASTRO 6... 7 2. KOMUNIKATORY...

1. STEROWNIKI ASTRONOMICZNE... 3 1.1.ASTRO 3... 3 1.2.ASTRO 3IR... 4 1.3.ASTRO 3plus... 5 1.4.ASTRO 4... 6 1.5. ASTRO 6... 7 2. KOMUNIKATORY... 1. STEROWNIKI ASTRONOMICZNE...................................................... 3 1.1.ASTRO 3.......................................................................... 3 1.2.ASTRO 3IR........................................................................

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn

NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn .... pieczęć firmowa wnioskodawcy..., dnia... NUMER WNIOSKU Wypełnia PUP Wolsztyn WNIOSEK o przyznanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego Podstawa prawna: 1) Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za. godzinę

Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za. godzinę SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA FUNDUSZY UNIJNYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/03/01/6370/5044 Cena netto 890,00 zł Cena brutto 890,00 zł Cena netto za Cena brutto za 37,08 zł godzinę godzinę 37,08

Bardziej szczegółowo

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!!

Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Międzywydziałowy, priorytetowy kierunek studiów Inżynieria Biomedyczna na Politechnice Gdańskiej zostanie uruchomiony w roku akademickim 2009/2010!!! Nowy międzywydziałowy kierunek Inżynieria Biomedyczna

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia {

Raport_Inter_2009_converted52:Layout 1 4/20/09 1:02 PM Page 18 Ubezpieczenia { { Ubezpieczenia Klienci InterRisk SA Vienna Insurance Group to zarówno osoby fizyczne, jak firmy, przedsiębiorstwa i szkoły. Oferujemy im ponad 150 produktów ubezpieczeniowych. Nasze ubezpieczenia zapewniają

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Lista standardów w układzie modułowym

Lista standardów w układzie modułowym Załącznik nr 1. Lista standardów w układzie modułowym Lista standardów w układzie modułowym Standardy są pogrupowane w sześć tematycznych modułów: 1. Identyfikacja i Analiza Potrzeb Szkoleniowych (IATN).

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA NOWEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DLA PROCESU ODTŁUSZCZANIA

ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA NOWEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DLA PROCESU ODTŁUSZCZANIA ZAPYTANIE OFERTOWE ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE I DOSTAWA NOWEJ LINII TECHNOLOGICZNEJ DLA PROCESU ODTŁUSZCZANIA 18-10-2012 1 1.1 Przedmiot zapytania ofertowego Celem i przedmiotem zapytania ofertowego jest

Bardziej szczegółowo

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl

InterHouse Hotel*** tel. +48 12 617 64 00 31-201 Kraków fax +48 12 617 64 00. www.interhousehotel.pl Konferencje i spotkania biznesowe w InterHouse Hotel*** Planujesz konferencję lub spotkanie biznesowe w Krakowie? Szukasz odpowiedniej sali na szkolenie? Centrum Konferencyjne InterHouse Hotel w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA PLAN BIOZ Temat opracowania: Oświetlenie uliczne Adres: 42-700 Rusinowice, ul. Leśna Inwestor: Urząd Gminy Koszęcin 42-286 Koszęcin, ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Ewa Bronowicka Krystyna Jakubowska Elżbieta Łozińska Agnieszka Ławida WEWNĄTRZSZKOLNE DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Dokument opublikowany w specjalistycznym serwisie edukacyjnym http:// www. nauczyciel.profesor.pl

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560

FPi 5500. Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520. FPi 5540. FPi 5560 FPi 5500 Wysokowydajny system nowej generacji FPi 5500 do składania i kopertowania dokumentów. FPi 5520 FPi 5540 FPi 5560 FPi 5500 Chcesz Ŝeby twoja poczta wychodząca jak najszybciej dotarła do adresata?

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1 do ekskluzywnej restauracji w hotelu 4* (56 pokoi, 600m2 SPA) w niewielkiej miejscowości w okolicach Kassel w rejonie Hochsauerland KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa,

Bardziej szczegółowo

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych

TABELA ZGODNOŚCI. W aktualnym stanie prawnym pracodawca, który przez okres 36 miesięcy zatrudni osoby. l. Pornoc na rekompensatę dodatkowych -...~.. TABELA ZGODNOŚCI Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) Dziennik Ustaw rok 2011 nr 221 poz. 1317 wersja obowiązująca od 2015-03-12 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki

Bardziej szczegółowo

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej

Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Wniosek pracodawcy o refundację kosztów szkolenia osoby niepełnosprawnej Podstawa prawna: Art. 41 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY

FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY Imię i nazwisko Adres... Tel.. e-mail...... (miejscowość, data) Kujawsko-Pomorska Organizacja Pracodawców LEWIATAN z siedzibą ul. Moniuszki 10, 87-100 Toruń FORMULARZ OFERTOWY I. PRZEDMIOT OFERTY 1. Oferujemy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* :

OFERTA. Załącznik nr 3. Wykonawca* : Załącznik nr 3 OFERTA Wykonawca* : Zarejestrowana nazwa Wykonawcy:...... Zarejestrowany adres Wykonawcy :...... Adres do korespondencji:... Numer telefonu :... Numer faksu :... Adres poczty elektronicznej...

Bardziej szczegółowo

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015

Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Poznań, 03 lutego 2015 r. DO-III.272.1.2015 Zapytanie ofertowe pn.: Opracowanie wzorów dokumentów elektronicznych (e-usług), przeznaczonych do umieszczenia na platformie epuap w ramach projektu e-um: elektronizacja

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012; data zamieszczenia: 15.03.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-03-15 12:05 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Księgowość od podstaw Numer ogłoszenia: 60337-2012;

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ul. Budowlanych 59 tel.(32) 781 58 61, fax 781 58 60 e- mail: poczta@pup.tychy.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Tychach ul. Budowlanych 59 tel.(32) 781 58 61, fax 781 58 60 e- mail: poczta@pup.tychy.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W TYCHACH CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ul. Budowlanych 59, 43-100 Tychy tel. (32) 781-58-61; fax (32) 781-58-60 www.pup.tychy.pl Tychy, dnia 19.09.2012r. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016

Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 Program pedagogicznych praktyk studenckich studentów PWSZ w Koninie, Katedra Filologii język angielski 2013-2016 1. Celem praktyk pedagogicznych jest: 1) zapoznanie studentów z całokształtem pracy nauczyciela

Bardziej szczegółowo

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM

FIRMA PROJEKTOWA PROTELKOM Siedziba: 41-910 Bytom, ul. Chorzowska 27b/8 Biuro: 41-500 Chorzów, ul. Katowicka 115 / (32) 247-07-14 501-175-605 protelkom@interia.pl KONCEPCJE PROJEKTY: BUDOWLANE WYKONAWCZE Instalacje wykrywania i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 listopada 2015 r. Poz. 1821 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków

Bardziej szczegółowo

T...1/SP1..., T...1/SP2... miniaturowe prze³¹czniki dÿwigniowe - hermetyczne na panelu

T...1/SP1..., T...1/SP2... miniaturowe prze³¹czniki dÿwigniowe - hermetyczne na panelu T...1/SP1..., T...1/SP2... 37 wyrowadzenia do lutowania lub do obwodów ³ytek drukowanych T1.../1/SP1/X T2.../1/SP1/X T1.../1/SP2/X T2.../1/SP2/X miniaturowe wymiary rze³¹czanie dÿwigni¹ rzechyln¹ monta

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

U M O W A. zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą U M O W A zawarta w dniu pomiędzy: Miejskim Centrum Medycznym Śródmieście sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Próchnika 11 reprezentowaną przez: zwanym dalej Zamawiający a zwanym w dalszej części umowy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Zapytanie ofertowe. Projekt realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Zapytanie ofertowe Wydział Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Włocławek, ul. Zielony Rynek 11/13, składa zapytanie ofertowe na opracowanie, utrzymanie i serwis interaktywnej cyfrowej mapy funkcjonalnej wraz

Bardziej szczegółowo