szkolenia dla elektroników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 2 3 4-6 7-9 10-14 15-17. szkolenia dla elektroników"

Transkrypt

1 szkolenia dla elektroników Al. Kazimierza Wielkiego 6E, W³oc³awek, Poland tel./fax , ,

2 Centrum szkoleniowe RENEX EEC RENEX ELECTRONICS EDUCATION CENTER Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC jest autonomicznym rozwiniæciem dziaùalnoúci firmy RENEX. 20 letnie doúwiadczenie w branýy elektronicznej i wieloletnia wspóùpraca z miædzynarodowym stowarzyszeniem IPC umoýliwia nam szkolenie elektroników na najwyýszym poziomie potwierdzanym powszechnie uznawanymi miædzynarodowymi certyfikatami. Z naszych programów szkoleniowych korzystajà najbardziej dynamiczne firmy w branýy elektronicznej. Szkolimy elektroników w Polsce, Europie i Azji. RENEX EEC Najwaýniejsze certyfikaty w branýy - Miædzynarodowy certyfikat IPC, uznawany na caùym úwiecie za gwarancjæ jakoúci wykonywanych produktów i usùug - IPC jest wiodàcym, miædzynarodowym stowarzyszeniem producentów przemysùu elektronicznego RENEX EEC to jedyne Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC na terenie Europy Œrodkowej i Wschodniej. Jest to równoczeœnie jedno z najnowoczeœniejszych Centrów Szkoleniowych IPC na œwiecie. W chwili obecnej firma posiada swoich przedstawicieli w takich krajach jak: Rosja, Litwa, S³owacja, Wêgry, Rumunia, Izrael, Serbia, Chiny i Indie. Association Connecting Electronics Industries Materiaùy dydaktyczne - Materiaùy szkoleniowe dostæpne w wielu wersjach jæzykowych - Róýnorodne pomoce naukowe - Multimedialne wsparcie szkoleñ - Kaýdy uczestnik szkolenia posiada do swojej dypozycji _ najwyýszej jakoúci narzædzia i urzàdzenia dla elektników - Jedyny w Polsce demo-room z kompletnà linià produkcyjnà Doskonale wyposaýone sale szkoleniowe IPC jest najwa niejszym, miêdzynarodowym stowarzyszeniem producentów przemys³u elektronicznego. Do elitarnego grona cz³onków IPC nale y wiele firm, o miêdzynarodowej renomie m.in.: Jabil, Flextronics, Delphi, Pace, Cisco, Alcatel, Motorola, Nokia, Hewlett Packard, Kimball, Lucent Technologies, Sony Corporation oraz wiele innych. Firmy te czêsto korzystaj¹ z us³ug podwykonawców, od których ¹daj¹ zapewnienia wysokiej jakoœci pracy, potwierdzonej znanym i powszechnie honorowanym certyfikatem IPC. Posiadanie przez za³ogê firmy certyfikatów wed³ug standardów IPC jest wiêc najlepsz¹ drog¹ do pozyskania nowych rynków i partnerstwa z najbardziej uznanymi podmiotami przemys³u elektronicznego. Zapewnia tak e prowadzenie najwy szej jakoœci produkcji i us³ug. - Stanowiska szkoleniowe k ompleksowo wyposa one w profesjonalny sprzê t do monta u i demonta u komponentów - Stanowiska zabezpieczone ESD - Sala szkoleniowa klimatyzowana, wentylowana i wyposa ona --w systemy pochaniajàce dymy i opary - Najwyýszej klasy sprzæt audio-video 1

3 Centrum szkoleniowo - konferencyjne Centrum Konferencyjne Portofino Oddajemy do Pañstwa dyspozycji Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe i Hotel wraz z Restauracjà PORTOFINO. Nasz oúrodek jest jednym z najnowoczeúniejszych centrów szkoleniowych IPC na úwiecie, wyposaýonym w specjalistyczne oprzyrzàdowanie niezbêdne do prowadzenia szkoleñ dla elektroników. Centrum Szkoleniowo Konferencyjne stanowi idealne rozwi¹zanie dla firm poszukuj¹cych profesjonalnie wyposa onego oœrodka szkoleniowego z komfortowym zapleczem hotelowo-gastronomicznym. Oferujemy sale dla 100, 50, 25 i 15 osobowych grup. Obiekt jest wyposa ony we wszelkie pomoce multimedialne umo liwiaj¹ce przeprowadzenie szkoleñ w dowolnej formie. Restauracja œródziemnomorska Portofino Restauracja úródziemnomorska Portofino mieszczàca siæ w naszym Centrum to magiczne miejsce, szczycàce siæ atrakcyjnym wystrojem wnætrz. Znajdà tu Pañstwo trzy eleganckie sale restauracyjne wyposaýone w najnowoczeúniejszy sprzæt nagùoúnieniowy i multimedialny. Miùoúników podróýy kulinarnych zaskoczy niezwykùe poùàczenie menu úródziemnomorskiego z tradycyjnymi smakami kuchni polskiej. Mogà tu Pañstwo równieý skosztowaã szerokiego wyboru win z caùego úwiata. Dobrà atmosferæ gwarantuje muzyka klubowa jak równieý organizowane wydarzenia i koncerty. Úniadania serwujemy w formie bufetu oraz a la carte, na ýyczenie Goúcia równieý do pokoju. Úniadania sà wliczone w cenæ pokoju. Hotel Portofino Dla naszych Goúci oferujemy 14 komfortowych pokoi z ³azienkami, wyposaýonych w klimatyzacjæ, telewizor LCD, bezpùatny dostæp do Internetu oraz sejf. Wystrój wnêtrza kaýdego z pokoi zostaù przygotowany w indywidualnej kolorystyce. 2

4 Certyfikaty RENEX EEC - AUTORYZOWANE CENTRUM SZKOLENIOWE IPC Certyfikaty nadane przez IPC dla Renex EEC Autoryzowane Centrum Szkoleniowe IPC jest autonomicznym rozwiniæciem dziaùalnoúci firmy RENEX. 20 letnie doúwiadczenie w branýy elektronicznej i wieloletnia wspóùpraca z miædzynarodowym stowarzyszeniem IPC umoýliwia nam szkolenie elektroników na najwyýszym poziomie potwierdzanym powszechnie uznawanymi miædzynarodowymi certyfikatami. Certyfikaty nadawane przez Renex EEC Dlaczego warto posiadaæ certyfikat IPC: 1. Zdobycie certyfikatu daje pewnoœæ niezale nej pozytywnej oceny jakoœci pakietów elektronicznych 2. Wykwalifikowana kadra wykonuje zadania o znacznie mniejszej iloœci b³êdów 3. Miêdzynarodowe Certyfikaty zwiêkszaj¹ mo liwoœæ kooperacji z innymi cz³onkami IPC oraz miêdzynarodowymi korporacjami Certyfikaty Specjalistów Certyfikaty Trenerów Korzyœci uczestnika ze szkolenia: miêdzynarodowy certyfikat IPC, uznawany za gwarancjê jakoœci wykonywanych produktów i us³ug pozyskanie wykwalifikowanej kadry - wy sza jakoœæ produkcji profesjonalna kontrola jakoœci zespo³ów elektronicznych kooperacja z uznanymi firmami, wymagaj¹cymi wysokiej jakoœci produkcji podniesienie rangi przedsiêbiorstwa uzyskiwanie intratnych zleceñ poprzez kontakty z cz³onkami stowarzyszenia 3

5 Szkolenia IPC dla specjalistów Miêdzynarodowe certyfikaty IPC potwierdzaj¹ fakt posiadania wiedzy i umiejêtnoœci objêtych w przedmiotowym zakresie szkolenia. Ka dy wydawany certyfikat zatwierdzany jest przez centralê IPC i posiada niepowtarzalny numer identyfikacyjny. IPC-A-610 (Specjalista) STANDARD JAKOŒCI MONTA U UK ADÓW ELEKTRONICZNYCH IPC-7711/21 (Specjalista) NAPRAWA I MODYFIKACJE UKÙADÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ PÙYTEK DRUKOWANYCH Zdobycie wiedzy zwi¹zanej z wymaganiami dotycz¹cymi jakoœci monta u uk³adów elektronicznych wg standardu IPC-A-610. Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotycz¹cej technik modyfikacji i napraw ukùadów elektronicznych i pùytek drukowanych wg standardów IPC-7711 i IPC Polityka i procedury IPC Klasy produktów i stany dopuszczalnoœci wg IPC Wy³adowania elektrostatyczne - zasady bezpiecznej obs³ugi i u ytkowania przyrz¹dów i komponentów elektronicznych Szczegó³owe kryteria dla: - monta u mechanicznego oraz instalacji/orientacji elementów elektronicznych - dopuszczalnych po³¹czeñ lutowanych - po³¹czeñ przewodów i kabli - czystoœci uk³adów po monta u - jakoœci laminatu - jakoœci pokrycia ochronnego i oznaczeñ - okablowania dyskretnego - zespo³ów montowanych w technologii przewlekanej i powierzchniowej Egzamin teoretyczny Wprowadzenie: procedury powszechnie stosowane. Ùàczenie przewodów poprzez splatanie. Demontaý/montaý komponentów przewlekanych. Demontaý/montaý komponentów Chip i Melf. Demontaý/montaý komponentów SOT i SOIC. Demontaý/montaý komponentów J-Lead i QFP. Naprawa pùytek drukowanych: naprawa pól lutowniczych przelotek oraz metalizacji otworów, úcieýek, instalowanie zwór. Naprawa laminatu. Warstwy pokrywajàce: identyfikacja, usuwanie, naprawa. Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów monta u obwodów drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej i przewlekanej Posi¹d¹ umiejêtnoœæ kontroli jakoœci wykonania pakietów elektronicznych, Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym i uzyskaj¹ imienny, miêdzynarodowy certyfikat ukoñczenia szkolenia IPC-A-610 Certified IPC Specialist Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN Pozyskajà najnowszà wiedzæ na temat obowiàzujàcych miædzynarodowych standardów w zakresie napraw i modyfikacji pakietów elektronicznych oraz pùytek drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej i przewlekanej Otrzymajà podræcznik z materiaùem dydaktycznym Uzyskajà imienny, miædzynarodowy certyfikat ukoñczenia szkolenia IPC-7711/7721 Certified IPC Specialist Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 4

6 Szkolenia IPC dla specjalistów IPC/WHMA-A-620 (Specjalista) IPC-A-600 (Specjalista) WYMAGANIA I AKCEPTACJE DLA MONTAÝU KABLI I WIÀZEK PRZEWODÓW KRYTERIA DOPUSZCZENIA PÙYT DRUKOWANYCH Zdobycie wiedzy zwiàzanej z wymaganiami dotyczàcymi montaýu kabli i wiàzek przewodów wg standardu IPC/WHMA-A-620. Zdobycie wiedzy zwi¹zanej z wymaganiami dotycz¹cymi jakoœci p³yt drukowanych wg standardu IPC-A-600 Wprowadzenie: polityka i procedury IPC, klasy produktów i stany dopuszczalnoúci wg IPC Dokumenty stosowane w IPC/WHMA-A-620 Przygotowanie przewodów Zakoñczenia lutowane Zakoñczenia formowane Poùàczenia przewodów izolowanych (IDC) Zgrzewanie ultradêwiækowe Sploty lutowane Montaý zùàcza Formowanie/zalewanie Zestawy kablowe i przewody Znakowanie/etykietowanie Poùàczenia kabli wspóùosiowych i dwuosiowych Zabezpieczenia wiàzek przewodów Ekranowanie elektryczne kabli/wiàzek przewodów Warstwy ochronne kabli i wiàzek przewodów Montaý koñcowego produktu Poùàczenia owijane bez lutowania Testy elektryczne i mechaniczne Egzamin Polityka i procedury IPC Klasy produktów i stany dopuszczalnoœci wg IPC Klasyfikacja p³yt drukowanych Charakterystyki dostrzegalne zewnêtrznie: - Krawêdzie p³yty - Materia³ bazowy - Pokrycie lutowiem - Otwory metalizowane i niemetalizowane - wymagania ogólne - Drukowane pola kontaktowe - Znakowanie - Warstwa ochronna maski lutowniczej (solder maska) Charakterystyki wymiarowe warstw przewodz¹cych - P³askoœæ - Charakterystyki dostrzegalne wewnêtrznie - Materia³y dielektryczne - Warstwy przewodz¹ce - Otwory metalizowane - wymagania ogólne - Otwory metalizowane - wiercone, wykrawane Specjalne typy p³yt drukowanych: - Elastyczne i sztywno-elastyczne obwody drukowane - P³yty drukowane z rdzeniem metalowym - Jednop³aszczyznowe p³yty drukowane Testowanie czystoœci Testowanie lutowalnoœci Integralnoœæ elektryczna Egzamin Pozyskajà najnowszà wiedzæ na temat wymogów przy montaýu przewodów i kabli z uwzglædnieniem obowiàzujàcych miædzynarodowych standardów Otrzymajà podræcznik z materiaùem dydaktycznym Uzyskajà imienny, miædzynarodowy certyfikat ukoñczenia szkolenia IPC/WHMA-A-620 Certified IPC Specialist Uzyskajà imienny certyfikat MEN Pozyskaj¹ wiedzê na temat kryteriów dotycz¹cych dopuszczenia p³yt drukowanych Posi¹d¹ umiejêtnoœci kontroli jakoœæ p³yt drukowanych Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym i uzyskaj¹ imienny, miêdzynarodowy certyfikat ukoñczenia szkolenia IPC-A-600 Certified IPC Specialist Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 5

7 Szkolenia IPC dla specjalistów IPC-J-STD-001 (Specjalista) WYMAGANIA DLA LUTOWANYCH ZESPOÙÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Zdobycie wszechstronnej wiedzy obejmujàcej teoriæ oraz wskazówki praktyczne dotyczàce procesu montaýu elementów przewlekanych, powierzchniowych oraz przewodów i kabli. Moduù I - teoria Wprowadzenie Klasy produktów i stany dopuszczalnoúci wg IPC Klasyfikacja pùyt drukowanych Wymagania ogólne dotyczàce bezpieczeñstwa, sprzætu, materiaùów, wyùadowañ elektrostatycznych Wymagania ogólne dotyczàce poùàczeñ lutowanych Wymagania ogólne dotyczàce montaýu elementów przewlekanych, powierzchniowych, przewodów i kabli, Wymagania procesowe dotyczàce czyszczenia pakietów elektronicznych Wymagania dla warstw pokrywajàcych Zapewnienie jakoúci produktu: metody testowe, stosowanie statystycznego procesu kontroli Egzamin Moduù II - zajæcia teoretyczno-praktyczne Lutowanie przewodów do róýnego rodzaju terminali Moduù III - zajæcia teoretyczno-praktyczne Montaý komponentów wykonanych w technologii powierzchniowej Moduù IV - zajæcia teoretyczno-praktyczne Montaý komponentów wykonanych w technologii przewlekanej Moduù V - zajæcia teoretyczne Metodologie inspekcji: wymagania dla montaýu elementów przewlekanych, powierzchniowych oraz przewodów i kabli Zdobêd¹ wiedzê na temat kryteriów montaýu obwodów drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej i przewlekanej oraz przewodów i kabli z uwzglædnieniem obowiàzujàcych miædzynarodowych standardów Otrzymajà podræcznik z materiaùem dydaktycznym Uzyskajà imienny, miædzynarodowy certyfikat IPC-J-STD-001 Certified IPC Specialist Certyfikat MEN 6

8 Szkolenia IPC dla trenerów Szkolenia dla Trenerów Szkolenia trenerskie umoýliwiajà uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC, pozwalajàcych na prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC. IPC-A-610 (Trenerskie) STANDARD JAKOŒCI MONTA U UK ADÓW ELEKTRONICZNYCH IPC-7711/21 (Trenerskie) NAPRAWA I MODYFIKACJE UKÙADÓW ELEKTRONICZNYCH ORAZ PÙYTEK DRUKOWANYCH Zdobycie wiedzy zwiàzanej z wymaganiami dotyczàcymi jakoúci montaýu ukùadów elektronicznych wg standardu IPC-A-610D, Uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC umoýliwiajàcych prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC. Polityka i procedury IPC Rola i odpowiedzialnoúã trenera Klasy produktów i stany dopuszczalnoúci wg IPC Dokumenty wykorzystywane przez IPC Wyùadowania elektrostatyczne Montaý mechaniczny, instalacja/orientacja elementów elektronicznych Dopuszczalnoúã poùàczeñ lutowanych Poùàczenia kabli i przewodów Czystoúã ukùadów po montaýu Jakoúã laminatu Jakoúã pokrycia ochronnego i oznaczeñ Okablowanie dyskretne Zespoùy montowane w technologii przewlekanej i powierzchniowej Opracowywanie planów zajæã Prezentacja umiejætnoúci przyszùych trenerów Egzamin Pozyskajà najnowszà wiedzæ na temat obowiàzujàcych miædzynarodowych standardów montaýu obwodów drukowanych wykonanych w technologii SMT i PTH Posiàdà umiejætnoúci kontroli jakoúci wykonania pakietów elektronicznych Uzyskajà uprawnienia do szkolenia Certyfikowanych Specjalistów IPC na potrzeby wùasnej firmy Otrzymajà: - normæ IPC-A-610D, IPC-A-610D CIT Student Handbook, IPC-T-50 "Terms and Definitions" - instrukcjæ trenerskà do prowadzenia szkoleñ dla CIS - imienny certyfikat Certified IPC Trainer - zestaw testów egzaminacyjnych - pùytæ CD zawierajàcà: prezentacjæ, ankiety odpowiedzi, formularze oceny i raportu - imienny certyfikat MEN Zdobycie wszechstronnej wiedzy obejmujàcej teoriæ oraz wskazówki praktyczne z technik modyfikacji i napraw ukùadów elektronicznych oraz pùytek drukowanych wg standardów IPC-7711 i IPC-7721 Uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC umoýliwiajàcych prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC Wprowadzenie: procedury powszechnie stosowanie w IPC Rola i odpowiedzialnoúã trenera Ùàczenie przewodów poprzez splatanie Demontaý/montaý komponentów przewlekanych Demontaý/montaý komponentów Chip i Melf Demontaý/montaý komponentów SOT i SOIC Demontaý/montaý komponentów J-Lead i QFP Naprawa pùytek drukowanych; naprawa pól lutowniczych, przelotek oraz metalizacji otworów, úcieýek, instalowanie zwór Naprawa laminatu Warstwy pokrywajàce; identyfikacja, usuwanie, naprawa Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskajà najnowszà wiedzæ na temat obowiàzujàcych miædzynarodowych standardów w zakresie napraw i modyfikacji pakietów elektronicznych oraz pùytek drukowanych wykonanych w technologii SMT i PTH Otrzymajà: - normæ IPC-7711/ 7721, CIT Student Handbook, Certyfikat CIT, - instrukcjæ trenerskà do prowadzenia szkoleñ dla CIS - imienny certyfikat Certified IPC Trainer - testy do certyfikowania CIS, - CD do szkolenia CIS Uzyskajà imienny certyfikat MEN 7

9 Szkolenia IPC dla trenerów Szkolenia dla Trenerów Szkolenia trenerskie umoýliwiajà uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC. IPC/WHMA-A-620 (Trenerskie) IPC-A-600 (Trenerskie) WYMAGANIA I AKCEPTACJE DLA MONTAÝU KABLI I WIÀZEK PRZEWODÓW Zdobycie wiedzy zwi¹zanej z wymaganiami dotycz¹cymi monta u kabli i wi¹zek przewodów wg standardu IPC/WHMA-A-620 Uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC umo liwiaj¹cych prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC KRYTERIA DOPUSZCZENIA PÙYT DRUKOWANYCH Zdobycie wiedzy zwi¹zanej z wymaganiami dotycz¹cymi jakoœci p³yt drukowanych wg standardu IPC-A-600 Uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC umo liwiaj¹cych prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC Polityka i procedury IPC Rola i odpowiedzialnoœæ trenera Klasy produktów i stany dopuszczalnoœci wg IPC Dokumenty stosowane w IPC/WHMA-A-620 Przygotowanie przewodów Zakoñczenia lutowane i zakoñczenia formowane Po³¹czenia przewodów izolowanych (IDC) Zgrzewanie ultradÿwiêkowe Sploty lutowane Monta z³¹cza Formowanie/zalewanie Zestawy kablowe i przewody Znakowanie/etykietowanie Po³¹czenia kabli wspó³osiowych i dwuosiowych Zabezpieczenia wi¹zek przewodów Ekranowanie elektryczne kabli i wi¹zek przewodów Warstwy ochronne kabli i wi¹zek przewodów Monta koñcowego produktu Po³¹czenia owijane bez lutowania Testy elektryczne i mechaniczne Opracowywanie planów zajêæ Prezentacja umiejêtnoœci przysz³ych trenerów Egzamin Polityka i procedury IPC Rola i odpowiedzialnoœæ trenera Klasy produktów i stany dopuszczalnoœci wg IPC Klasyfikacja p³yt drukowanych Charakterystyki dostrzegalne zewnêtrznie Charakterystyki dostrzegalne wewnêtrznie Specjalne typy p³yt drukowanych: - Elastyczne i sztywno-elastyczne obwody drukowane - Opracowywanie planów zajêæ - P³yty drukowane z rdzeniem metalowym - Jednop³aszczyznowe p³yty drukowane Testowanie czystoœci Testowanie lutowalnoœci Integralnoœæ elektryczna Opracowywanie planów zajêæ Prezentacja umiejêtnoœci przysz³ych trenerów Egzamin Pozyskaj¹ wiedzê na temat wymogów przy monta u przewodów i kabli z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Uzyskajà uprawnienia do szkolenia Certyfikowanych Specjalistów IPC na potrzeby wùasnej firmy Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Posi¹d¹ umiejêtnoœci kontroli jakoœæ monta u kabli i wi¹zek przewodów Otrzymaj¹ komplet materia³ów do szkolenia CIS Uzyskuj¹ imienny certyfikat MEN Pozyskaj¹ wiedzê na temat kryteriów dopuszczenia p³yt drukowanych Uzyskajà uprawnienia do szkolenia Certyfikowanych Specjalistów IPC na potrzeby wùasnej firmy Posi¹d¹ umiejêtnoœci kontroli jakoœæ p³yt drukowanych Otrzymaj¹ komplet materia³ów do szkolenia CIS Uzyskuj¹ imienny certyfikat MEN 8

10 Szkolenia IPC dla trenerów IPC J-STD-001 (Trenerskie) WYMAGANIA DLA LUTOWANYCH ZESPOÙÓW ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH Zdobycie wiedzy zwiàzanej z wymaganiami dotyczàcymi procesu lutowania, jakoúci montaýu komponentów i kabli wg standardu IPC J-STD-001 Uzyskanie uprawnieñ Certyfikowanego Trenera IPC umoýliwiajàcych prowadzenie szkoleñ dla Certyfikowanych Specjalistów IPC Polityka i procedury IPC Rola i odpowiedzialnoœæ trenera Klasy produktów i stany dopuszczalnoœci wg IPC Dokumenty stosowane w IPC J-STD-001E Wymagania ogólne dotycz¹ce bezpieczeñstwa, sprzêtu, materia³ów i wy³adowañ elektrostatycznych Wymagania dotycz¹ce u³o enia i lutowania przewodów Wymagania dotycz¹ce technologii monta u przewlekanego Wymagania dotycz¹ce technologii monta u powierzchniowego Kryteria dopuszczenia po³¹czeñ lutowanych Wymagania procesowe dotycz¹ce czyszczenia pakietów elektronicznych Wymagania dla p³yt drukowanych Wymagania dla warstw pokrywaj¹cych Zapewnienie jakoœci produktu: metody testowe, stosowanie statystycznego procesu kontroli Naprawa i modyfikacja Opracowywanie planów zajêæ Prezentacja umiejêtnoœci przysz³ych trenerów Egzamin teoretyczno-praktyczny Zdobêd¹ wiedzê na temat obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów monta u elementów przewlekanych, powierzchniowych oraz przewodów i kabli, Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Posi¹d¹ umiejêtnoœci kontroli jakoœæ wykonania pakietów elektronicznych oraz po³¹czeñ wykonanych z wykorzystaniem przewodów i kabli Uzyskaj¹ uprawnienia do szkolenia Certyfikowanych Specjalistów IPC na potrzeby w³asnej firmy Otrzymaj¹: - normê IPC-J-STD-001, IPC-J-STD-001 CIT Student Handbook, - najnowsz¹ rewizjê dokumentów IPC-J-STD-002, 003, 004, 005, 006, IPC Handbook-00, IPC instrukcjê trenersk¹ do prowadzenia szkoleñ dla CIS - imienny certyfikat Certified IPC Trainer - zestaw testów egzaminacyjnych - p³ytê CD zawieraj¹c¹; prezentacje, ankiety odpowiedzi, formularze oceny i raporty - imienny certyfikat MEN 9

11 Szkolenia autorskie RENEX Szkolenia autorskie Profesjonalne szkolenia autorskie RENEX EEC umo liwiaj¹ce skuteczne i bezpieczne wykonywanie zadañ z zakresu monta u oraz napraw pakietów elektronicznych, lutowania przewodów i kabli oraz ochrony antystatycznej. Zapewniaj¹ prowadzenie produkcji i œwiadczenie us³ug z najwy sz¹ jakoœci¹. Szkolenia prowadzone s¹ w oparciu o normy IPC. RTC-01 RTC-01K Elektrycznoœæ statyczna - dla operatorów Elektrycznoœæ statyczna - dla koordynatorów Zdobycie wiedzy niezbêdnej przy pracy z komponentami wra liwymi na wy³adowania statyczne. Wiedza teoretyczna i praktyczna niezbêdna na stanowisku koordynatora ESD. Zajêcia realizowane w oparciu o materia³y szkoleniowe IPC, normy PN-EN , PN-EN oraz ANSI/ESD S Teoria mechanizmów elektryzacji Podstawowa wiedza o wy³adowaniach elektrostatycznych Postêpowanie z komponentami i modu³ami elektroniki Œrodki ochrony Identyfikacja ESDS w sprzêcie Zakres stosowania ochrony Czu³oœæ ESDS Stosowanie nowych technologii, procesów i wyposa enia antystatycznego, tworzenie stref EPA Sprzecznoœci z wymaganiami bezpieczeñstwa Œrodki ochrony przed wysokim napiêciem Clean Room (Czysty pokój) - w³aœciwoœci, zastosowanie, budowa Egzamin Pozyskaj¹ wiedzê na temat wymogów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przed elektrycznoœci¹ statyczn¹ podczas pracy z komponentami elektronicznymi Uzyskaj¹ imienny, miêdzynarodowy certyfikat IPC Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN Podstawowe informacje o wy³adowaniach elektrostatycznych (ang. ESD) i przepiêciach elektrycznych (ang. EOS) Teoria mechanizmów elektryzacji Elementy wra liwe na wy³adowania elektrostatyczne (ang. ESDS) Œrodki ochrony przed wy³adowaniami elektrostatycznymi Wymagania dotycz¹ce tworzenia i u ytkowania stref zabezpieczonych przed wy³adowaniami elektrostatycznymi Wysokie napiêcie w strefie EPA Clean Room (Czysty pokój) - w³aœciwoœci, zastosowanie, budowa Odpowiedzialnoœæ pracowników za stosowanie œrodków ochrony Rola Koordynator ESD Szkolenia personelu Materia³y szkoleniowe i instrukta owe IPC Omówienie wymagañ dotycz¹cych przeprowadzania audytów stref EPA Tworzenie raportów zgodnie z zaleceniami miêdzynarodowymi Dokonywanie pomiarów i redagowanie sprawozdañ Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ wiedzê na temat wymogów zwi¹zanych z zabezpieczeniem przed elektrycznoœci¹ statyczn¹, niezbêdn¹ na stanowisku Koordynatora ESD Pozyskaj¹ wiedzê na temat przeprowadzania audytów stref EPA i tworzenia raportów Otrzymaj¹ podrêcznik dydaktyczny Uzyskaj¹ imienny, miêdzynarodowy certyfikat IPC Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 10

12 Szkolenia autorskie RENEX RTC-02 RTC-03 LUTOWANIE RÊCZNE W TECHNOLOGII PRZEWLEKANEJ - PTH LUTOWANIE RÊCZNE W TECHNOLOGII POWIERZCHNIOWEJ - SMT Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie monta u komponentów w technologii przewlekanej (PTH). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard monta u IPC-A-610. Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie monta u komponentów w technologii powierzchniowej (SMT). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard monta u IPC-A-610. BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Obs³uga stacji lutowniczych Podstawy lutowania Rola oraz w³aœciwoœci lutowia i topników Typy i budowa p³ytek drukowanych Identyfikacja komponentów w technologii przewlekanej Standard IPC-A-610 w zakresie monta u komponentów przewlekanych Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Obs³uga stacji lutowniczych Podstawy lutowania Rola oraz w³aœciwoœci lutowia i topników Typy i budowa p³ytek drukowanych Identyfikacja komponentów w technologii powierzchniowej Standard IPC-A-610 w zakresie monta u komponentów powierzchniowych Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat monta u obwodów drukowanych wykonanych w technologii przewlekanej, z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ certyfkat MEN Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat monta u obwodów drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej, z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 11

13 Szkolenia autorskie RENEX RTC-04 RTC-05 LUTOWANIE RÊCZNE W TECHNOLOGII MIESZANEJ - PTH i SMT LUTOWANIE RÊCZNE PRZEWODÓW I KABLI Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie monta u komponentów w technologii mieszanej (SMT i PTH). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard monta u IPC-A-610. Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie wykonywania po³¹czeñ z wykorzystaniem przewodów i kabli. Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard monta u IPC/WHMA-A-620. BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Obs³uga stacji lutowniczych Podstawy lutowania Rola oraz w³aœciwoœci lutowia i topników Budowa i typy p³ytek drukowanych Identyfikacja komponentów w technologii SMT i PTH Standard IPC-A-610 w zakresie monta u komponentów PTH i SMT Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Obs³uga stacji lutowniczych Podstawy lutowania Rola oraz w³aœciwoœci lutowia i topników Typy oraz budowa przewodów i kabli Standard monta u IPC/WHMA-A-620 w zakresie jakoœci po³¹czeñ przewodów i kabli ( lutowanie) Zajêcia praktyczne z lutowania przewodów Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat monta u obwodów drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej i przewlekanej z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ certyfkat MEN Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat wymogów przy monta u przewodów i kabli z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 12

14 Szkolenia autorskie RENEX RTC-06 RTC-07 NAPRAWA URZ DZEÑ ELEKTRONICZNYCH WYKONANYCH W TECHNOLOGII PTH/SMT NAPRAWA I REGENERACJA P YTEK DRUKOWANYCH Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie napraw pakietów elektroniki wykonanych w technologii PTH/SMT. Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard napraw IPC-7711 i IPC-7721 oraz standard monta u IPC-A-610. Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej niezbêdnej do napraw p³ytek drukowanych (laminatu, metalizacji otworów, œcie ek i punktów lutowniczych). Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard napraw IPC-7721 BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Obs³uga stacji lutownicznych i systemów naprawczych Rola oraz w³aœciwoœci lutowia i topników Typy i budowa p³ytek drukowanych Identyfikacja komponentów w technologii przewlekanej i powierzchniowej Standard IPC-A-610 w zakresie monta u komponentów przewlekanych i powierzchniowych Techniki demonta u i monta u komponentów przewlekanych zgodnie z IPC-7711 Techniki demonta u i monta u komponentów powierzchniowych zgodnie z IPC-7711 Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Technologia produkcji obwodów drukowanych Typy i budowa p³ytek drukowanych Techniki napraw uszkodzonych p³ytek drukowanych: laminatów,metalizacji otworów, œcie ek, punktów lutowniczych,z³¹cz krawêdziowych Monta przewodów po³¹czeniowych Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ wiedzê na temat wymogów zwi¹zanych z dokonywaniem napraw pakietów elektroniki wykonanych w technologii PTH/SMT z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ certyfkat MEN Pozyskaj¹ wiedzê na temat wymogów zwi¹zanych z dokonywaniem napraw p³ytek drukowanych z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ imienny certyfikat MEN 13

15 Szkolenia autorskie RENEX RTC-08 MONTA, DEMONTA I REGENERACJA WYPROWADZEÑ KOMPONENTÓW BGA/CSP Zdobycie wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie monta u i demonta u elementów BGA/CSP, a tak e zapoznanie siê z metodami regeneracji wyprowadzeñ oraz kontroli jakoœci po³¹czeñ komponentów. Kurs prowadzony jest w oparciu o aktualnie obowi¹zuj¹cy standard IPC-7711 i IPC BHP na stanowisku pracy Zabezpieczenia przed ESD Typy i rodzaje obudów komponentów BGA/CSP Monta i demonta z u yciem systemów pozycjonowania optycznego zgodnie z IPC-7711 Sposoby inspekcji i w³aœciwej interpretacji dokumentacji rentgenowskiej zgodnie z IPC-7095 Techniki regeneracji wyprowadzeñ w komponentach BGA/CSP Zajêcia praktyczne Egzamin teoretyczno-praktyczny Pozyskaj¹ najnowsz¹ wiedzê na temat monta u obwodów drukowanych wykonanych w technologii powierzchniowej i przewlekanej z uwzglêdnieniem obowi¹zuj¹cych miêdzynarodowych standardów Otrzymaj¹ podrêcznik z materia³em dydaktycznym Uzyskaj¹ imienny certyfikat ukoñczenia szkolenia Uzyskaj¹ certyfkat MEN 14

16 Normy IPC Posiadanie norm na stanowisku pracy jest najlepszym sposobem na zapewnienie ich przestrzegania w codziennej pracy. RENEX EEC jest równie Autoryzowanym Dystrybutorem Materia³ów IPC. Oferowane normy dostêpne s¹ w kilku wersjach jêzykowych m.in.: polskim, angielskim, rosyjskim, czeskim, wêgierskim, rumuñskim. Zakup podrêczników w RENEX wi¹ e siê ze znacznie ni szymi kosztami i krótszym czasem oczekiwania w stosunku do zakupu w siedzibie IPC w USA. IPC-A-610 Zagadnienia NORMA IPC-A-610 wstêp, klasy produktu, terminy i definicje, stany dopuszczalnoœci, etc., stosowane dokumenty, obs³ugiwanie zespo³ów elektronicznych, monta mechaniczny, lutowanie (kryteria ogólne), po³¹czenia przewodów w konfiguracji z ró nego rodzaju terminalami, technologia monta u przewlekanego, technologia monta u powierzchniowego, uszkodzenia komponentu, kryteria dopuszczalnoœci p³yt drukowanych (laminat, oznaczenia, warstwy pokrywaj¹ce, zanieczyszczenia, maska lutownicza), okablowanie dyskretne, wysokie napiêcie. IPC 7711 / 7721 Zagadnienia NORMA IPC-7711/7721 wstêp, klasy produktu, terminy i definicje, stany dopuszczalnoœci, etc., obs³ugiwanie zespo³ów elektronicznych/czyszczenie, warstwy pokrywaj¹ce, suszenie i podgrzewanie, ywice epoksydowe miksowanie i nak³adanie, opis/znakowanie, dba³oœæ i utrzymanie grota, demonta / monta komponentów przewlekanych, demonta / monta z³¹cza i PGA demonta / monta komponentu Chip i LCC, demonta / monta komponentu SOT, SOIC i QFP i PLCC, demonta / monta BGA/CSP i gniazda PLCC, przygotowanie pól lutowniczych SMD, usuwanie zwaræ, pêcherze i rozwarstwienia, wygiêcia i skrêcenia, naprawa otworu, naprawa materia³u podstawowego i z³¹cza krawêdziowego, naprawa przewodników i pól lutowniczych oraz otworów metalizowanych, przewody po³¹czeniowe i komponenty dodatkowe, naprawa elastycznego przewodnika i splatanie przewodów, 15

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego

Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy. Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY. dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Krzysztof Symela PORADNIK METODYCZNY dla autorów modu³owych programów szkolenia zawodowego Warszawa 2005 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament

Bardziej szczegółowo

katalog szkoleñ 2009/2010

katalog szkoleñ 2009/2010 katalog szkoleñ 2009/2010 Najwiêkszym potencja³em firmy s¹ ludzie, dlatego te podnoszenie kwalifikacji kadry jest dziœ bezwzglêdn¹ koniecznoœci¹, a jednoczeœnie sposobem motywacji pracowników. Szkolenia

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego

Zapraszamy do Wy szej Szko³y Finansów Informatyki im. prof. J. Chechliñskiego Szanowni Pañstwo, Drodzy kandydaci na studia, Rozpoczynaj¹c nowy etap w swoim yciu, zadajecie sobie zapewne pytania: któr¹ Uczelniê wybraæ, która spe³ni Wasze wymagania i oczekiwania. Wybór odpowiedniej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW

INDYWIDUALNEJ. Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW ŒRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ Regulacje dotycz¹ce bezpieczeñstwa i wprowadzania na rynek w Polsce oraz w Unii Europejskiej PRZEWODNIK DLA PRODUCENTÓW Gdañsk 2001 Opracowanie Anna Hutyra Centrum Euro Info

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoϾ

SIMPLE.ERP. profesjonalizm i innowacyjnoœæ SIMPLE.ERP profesjonalizm i innowacyjnoœæ Wspó³czesny rynek stawia przed mened erami wysokie wymagania. Zmieniaj¹ce siê warunki gospodarcze i ekonomiczne sprawiaj¹, e tylko wysoka efektywnoœæ wszystkich

Bardziej szczegółowo

OPERA.MES produkcja, jakoϾ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie

OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie OPERA.MES produkcja, jakoœæ, utrzymanie ruchu i serwis, magazyn, zasoby ludzkie Wprowadzenie OPERA to wszechstronny system klasy MES (Manufacturing Execution System), umo liwiaj¹cy bezpoœredni monitoring

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013

Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 2007-2013 Przedsiêbiorco, skorzystaj na UE! Przewodnik po dostêpnych funduszach Unii Europejskiej w latach 20072013 Regionalne Centrum Informacji Europejskiej Koszalin 2008 Wydawca: Agencja WydawniczoReklamowa SAGITTARIUS

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001

COBIT GOVERNANCE INSTITUTE. Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania. Kwiecieñ 2001 GOVERNANCE INSTITUTE COBIT Wydanie trzecie Wytyczne Zarz¹dzania Kwiecieñ 2001 Released by the COBIT Steering Committee and the IT Governance Institute TM The COBIT Mission: To research, develop, publicise

Bardziej szczegółowo

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów;

Integracja wszystkich obszarów dzia³alnoœci organizacji; Uporz¹dkowanie i zarz¹dzanie procesami przedsiêbiorstwa; Optymalizacja zasobów; Zintegrowany system informatyczny Rekord.ERP jest w pe³ni polskim oprogramowaniem, doskonale dostosowanym do oczekiwañ polskich przedsiêbiorców jak równie spe³nia wymogi stawiane przed systemami klasy

Bardziej szczegółowo

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1

Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 Numer 1-2004 (8) TÜV Rheinland Group Europejskie, Kanadyjskie i Amerykañskie normy dotycz¹ce bezpieczeñstwa produktów dla Elektrycznego Sprzêtu Medycznego - cz. 1 TUVdotCOM-ID Szanowni Pañstwo, Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.

Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. 2015 Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Centrum Badañ i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. Historia CBiDGP Polityka jakoœci CBiDGP przedsiêbiorstwem odpowiedzialnym spo³ecznie

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI

Samorz¹dowe Centrum Edukacji w Tarnowie, www.sce.pl SPIS TREŒCI SPIS TREŒCI Od Starosty Tarnowskiego... 3 S³owo Dyrektora... 4 Propozycje tematów szkoleniowych rad pedagogicznych... 5 Wydawnictwa Samorz¹dowego Centrum Edukacji w Tarnowie... 8 l Zeszyty Metodyczne...

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

System okablowania strukturalnego TrueNet

System okablowania strukturalnego TrueNet System okablowania TrueNet to po³¹czenie najnowszych osi¹gniêæ technologicznych niemieckiej firmy KRONE, œwiatowego lidera w dziedzinie miedzianych rozwi¹zañ telekomunikacyjnych z nowoczesnymi technologiami

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI

KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŚCI STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE KODEKS ZAWODOWEJ ETYKI W RACHUNKOWOŒCI wydanie drugie Warszawa 2012 WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY

PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY PUNKT OBS UGI PRZEDSIÊBIORCY ul. Wielicka 28 a (III piêtro) Informacja telefoniczna: 12 616 56 00 (do godz. 15.15) czynne: od poniedzia³ku do pi¹tku w godz. 07.40-18.00 W jednym miejscu: przyjmowanie wniosków,

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru

Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania. SZD szafy zewnêtrzne Grupy ZPAS. ZPAS Urz¹dzenia s³u ¹ce do wykrywania i gaszenia po aru 2 Infrastruktura teletechniczna SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Grupa ZPAS S³owo od partnera wydania 3 ISBN 978-83-60516-13-3 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo