Aby chroni prywatno u ytkownika, program PowerPoint uniemo liwi automatyczne pobranie tego zewn trznego obrazu. Aby pobra i wy wietli ten obraz,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aby chroni prywatno u ytkownika, program PowerPoint uniemo liwi automatyczne pobranie tego zewn trznego obrazu. Aby pobra i wy wietli ten obraz,"

Transkrypt

1 Zdrowe i przyjazne miejsce pracy Dobre praktyki BHP w M&R PRINTING EQUIPMENT POLAND SP. Z O.O. II miejsce w konkursie Pracodawca Organizator Pracy Bezpieczniej w kategorii - pracodawcy zatrudniaj cy od pracowników Andrzej Dziedzic Kraków

2 Aby chroni prywatno u ytkownika, program PowerPoint uniemo liwi automatyczne pobranie tego zewn trznego obrazu. Aby pobra i wy wietli ten obraz, kliknij przycisk Opcje na pasku komunikatów, a nast pnie kliknij opcj W cz zawarto zewn trzn. M&R PRINTING EQUIPMENT P OLAND SP. Z O.O.

3 Firma M&R Printing Equipment Poland Sp. zo.o Wojnicz ul. Wolicka 11 zlokalizowana jest w Wojnickim Zielonym Parku Przemys owym. Hal produkcyjn wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym socjalnym oddano do u ytku w 2004 roku

4 Aby chroni prywatno u ytkownika, program PowerPoint uniemo liwi automatyczne pobranie tego zewn trznego obrazu. Aby pobra i wy wietli ten obraz, kliknij przycisk Opcje na pasku komunikatów, a nast pnie kliknij opcj W cz zawarto zewn trzn. Hala produkcyjna

5 Pocz tek dzia alno ci (4326 m 2 )

6 O FIRMIE M&R rozpocz dzia alno w Wojniczu w 2004r Na terenie Zak adu wyró nia si nast puj ce elementy sk adowe: Budynek g ówny hali produkcyjno magazynowej z zapleczem administracyjno socjalnym Zbiorniki podziemne na gaz propan - butan Hydrofornia + os ona mietnikowa Zbiornik wybieralny betonowy Studnia wodoci gowa g binowa Zbiornik ppo. o pojemno ci czynnej 300 m3 Ci gi pieszo jezdne z kostki brukowej Miejsca postojowe dla samochodów

7 Charakterystyka procesu technologicznego stosowanego w zak adzie: Podstawow dzia alno ci zak adu jest produkcja maszyn do wykonywania nadruków na ró nych pod ach wraz z urz dzeniami towarzysz cymi. Surowcem stosowanym do produkcji s elementy stalowe, kszta towniki b pó produkty z tych elementów. Produkcja maszyn polega na sk adaniu ich z dostarczanych gotowych elementów. Produkowane s równie stojaki pod maszyny z gotowych kszta towników, które podlegaj ci ciu, spawaniu i lakierowaniu. Na hali produkcyjnej odbywa si próbna praca gotowych maszyn oraz wzorcownia ekspozycja produktów.

8 ówne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych: Magazynowanie elementów do produkcji wydzielona powierzchnia magazynowa, Przygotowanie elementów do produkcji z zastosowaniem pi y ta mowej, przecinarki do metalu, gilotyny, prasy kraw dziowej, prasy CNC, wiertarek pionowych, frezarki, tokarki Spawanie wcze niej przygotowanych elementów z u yciem agregatów do spawania w os onie gazów oboj tnych typu MIG Lakierownie elementów w komorze lakierniczej z zastosowaniem niskoemisyjnych farb epoksydowych Monta przygotowanych elementów z u yciem narz dzi r cznych Pakowanie i przygotowanie do spedycji z wykorzystaniem drewna i urz dze do jego obróbki

9 M&R jest nowopowsta, pr nie rozwijaj si firm, produkuj maszyny graficzne i tekstylne do sitodruku (ma o-formatowe, wielko-formatowe, automatyczne i manualne)

10 M&R to równie maszyny i urz dzenia przed drukiem (NeArc) s ce ce do czyszczenia materia ów, naci gania i powlekania siatek, mieszania farb, pasowania, na wietlania oraz po druku (Amscomatic) suszenie grafiki i tekstyliów, sk adania oraz pakowanie,

11 Dzi ki rozbudowanej sieci autoryzowanych dealerów oraz zagranicznych oddzia ów maszyny, produkowane przez M&R, s obecne w ponad 40 krajach wiata na 6 kontynentach M&R zajmuje si nie tylko produkcj i sprzeda ale równie kompleksow obs ug serwisow wszystkich wyprodukowanych urz dze

12 Kadra kierownicza wraz z pracownikami na hali produkcyjnej, która jest podzielona na dwie cz ci tj. produkcyjn i monta ow, przedzielon rega ami

13 M&R rozpocz a w 2004 r wspó prac z Biurem Doradczo-Us ugowym BHP z D browy Tarnowskiej reprezentowanej przez specjalist ds. BHP p. Andrzeja Dziedzica W efekcie wspó pracy kultura BHP i nie tylko jest na bardzo wysokim poziomie wszyscy pracownicy s regularnie szkoleni. Systematycznie przeprowadza si badania czynników rodowiska pracy jak i inne niezb dne pomiary potrzebne do utrzymania bezpiecze stwa pracy jak i równie unowocze nia si proces technologiczny tak aby praca by a coraz bezpieczniejsza.

14 W zwi zku z ró norodno ci procesów technologicznych Kierownictwo Firmy adzie du y nacisk na podnoszenie wiadomo ci za ogi w kwestii BHP

15 Wysoka jako produkowanego sprz tu do sitodruku to zaawansowana technologia cyfrowa oraz innowacyjno naszych konstruktorów (930 m 2 )

16 Obecnie Firma zatrudnia oko o 80-ciu pracowników bezpo rednio produkcyjnych oraz oko o 30 pracowników administracyjnych. Zasadniczy trzon pracowników produkcyjnych rekrutowany by z osób, które posiadaj du e do wiadczenie zawodowe, zdobyte w poprzednich miejscach pracy. Natomiast pozostali mniej do wiadczeni pracownicy wybierani s z osób, które odbywaj sta pracowniczy.

17 W zwi zku z tym, e materia y u yte do produkcji maszyn oraz wyprodukowane maszyny po zapakowaniu maj du e gabaryty wszystkie bramy wjazdowe zosta y zaprojektowane w sposób umo liwiaj cy atwy i bezpieczny roz adunek oraz za adunek.

18 Transport wewn trzzak adowy realizowany jest przy pomocy odpowiedniego sprz tu, obs ugiwanego przez osoby do tego uprawnione.

19 Dla zachowania pe ni bezpiecze stwa, pracownicy zobowi zani s do u ywania rodków ochrony osobistej.

20 M&R to nie tylko bezpieczna praca, to równie ochrona przeciw po arowa. Zbiornik przeciwpo arowy Czytelnie oznakowane hydranty oraz wyj cia ewakuacyjne

21 W przypadku wyst pienia nieszcz liwych zdarze rodki opatrunkowe s do dyspozycji przeszkolonego personelu w udzielaniu pierwszej pomocy.

22 Zak ad posiada nowoczesne zaplecze socjalne zarówno dla pracowników fizycznych jak i umys owych, w pe ni wyposa on sal konferencyjn.

23 Struktura organizacyjna M&R Printing wygl da nast puj co : Zarz d Administracja Ksi gowo Kadry Dyrektor produkcji Kontrola jako ci Serwis Sprzeda Certyfikacja Zaopatrzenie IT BHP Konstruksyjno Techonologiczny Planowanie Szef produkcji Magazyn Monta Monta baz Pozosta e owice Monta wst pny Pakowanie Suszarki Obróbka Park maszynowy Malarnia Blachy Spawalnia Dzia gospodarczy

24 Koszty poniesione w 2006 r. zwi zane z popraw i podniesieniem kultury BHP W celu zwi kszenia ochrony pracowników przed skutkami warunków szkodliwych, zwi kszenia komfortu pracy oraz ch ci podniesienia kwalifikacji pracowników M&R zainicjowa j/n: Budowa Kabiny szlifierskiej wraz z filtrem powietrza koszt ~ 80 ty z. Kurs udzielania pierwszej pomocy- koszt ~ 1,5 ty z Kurs operatorów wózków wid owych ~ 3 ty z Budowa odci gów znad testowanych suszarek ~ 3,5 ty z Planowana przeróbka pomieszczenia spawalni ~ 4 ty z Planowane przeniesienie filtra spawalniczego na zewn trz hali ~ 3 ty z Wprowadzenie narz dzi pneumatycznych ~ 20 ty z Ró nego rodzaju przyrz dy pomocnicze ~ 30 ty z

25 Urz dzenie pomocne przy diagnozie poziomu ha asu Dzi ki zastosowaniu w/w. wska nika zlecono przeprowadzenie pomiarów rodowiskowych poziomu nat enia d wi ku na poszczególnych stanowiskach pracy. I tak np. na szlifierni równowa ny poziom d wi ku 84dB a obs uga gilotyny 82dB

26 Wyciszenie hali monta owej Przez ustawienie rega ów i ich wyko czenie sklejk w bezpo rednim siedztwie cz ci produkcyjnej uzyskano popraw komfortu pracy (obni ono do obowi zuj cych norm ha asu 84dB) na stanowiskach monta ystów.

27 Spawalnia z urz dzeniem odprowadzaj cym py y i gazy spawalnicze W zwi zku z zastosowaniem odci gów miejscowych, na podstawie przeprowadzonych pomiarów i oblicze stwierdzono, e rednie Poprzez obudow silników urz dzenia wa one st enia tlenku w gla, tlenków odprowadzaj cego gazy i py y spawalnicze azotu, tlenków elaza i zwi zków obni ono poziom emisji ha asu do obowi zuj cych manganu by y ni sze od norm (84dB) dopuszczalnych warto ci NDS

28 Szlifiernia Celem poprawienia komfortu pracy spawaczy oraz dostosowania stanowisk do obowi zuj cych norm, wykonano nowe stanowisko pracy dla szlifierzy

29 Rozdzielnia elektryczna Rozdzielnia jest opisana zgodnie z wymogami i wyposa ona w odpowiedni sprz t ochronny

30 Odzie dy urna Dla osób z zewn trz chc cych wej na hale produkcyjn s przygotowane okulary i fartuchy ochronne

31 Praktyczny egzamin na operatorów wózków wid owych

32

33 Praktyka podczas kursu udzielania pierwszej pomocy

34

35 W celu utrzymywania higieny i warunków pracy na jak najwi kszym poziomie M&R ponosi co miesi c koszty j/n: 1. rodki ochrony osobistej kwota ~ 1 ty z 2. rodki czysto ci - kwota ~ 800 z 3. Odzie robocza - kwota ~ pranie 600 z 250 z na ka dego pracownika 4. Woda mineralna do dystrybutorów kwota 1,2 ty z

36 Piknik integracyjny kadry kierowniczej i pracowników

37 W bie cym roku M&R przyst pi do XIII/2006r. edycji konkursu Pracodawca Organizator Pracy Bezpieczniej w kat. II (pracodawcy zatrudniaj cy od pracowników) i zaj II miejsce.

38 Dzi kuje za uwag

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O

STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU PP PASACO SPÓ KA Z O O STRATEGIA ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU Opracowa a: Miros awa Peret Spis tre ci 1. Cel raportu... 3 2. Charakterystyka i profil firmy... 3 3. Wizja i misja firmy PP Pasaco Spó ka z o o w oparciu o idee zrównowa

Bardziej szczegółowo

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga.

MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR. Instalacja i obs uga. MARSH-McBIRNEY EUROPE FLO-LOGGER Przeno ne urz dzenie monitoruj ce dla kana ów otwartych FLO-MONITOR Instalacja i obs uga Model 1000 1PT Rozdzia 1, Zanim rozpoczniesz WIADCZENIE GWARANCYJNE Producent gwarantuje

Bardziej szczegółowo

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3

KSI GA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI. Obowi zuje : WSZYSTKIE KO SZPITALA DATA 01.11.2013 WYDANIE 3 Strona 1/40 KSI GA JAKO CI ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZ DZANIA JAKO CI Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu Zatwierdzenia Zespó Imi i nazwisko stanowisko Data Podpis Opracowa Grzegorz PZJ

Bardziej szczegółowo

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ

ROZPORZ DZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ Pytanie: Pytanie: dotycz ce prac na wysoko ci powy ej 1m i 3m przy u yciu drabiny. Czy pracownik mo e te prace wykonywa sam i czy jestem zobowi zany przeszkoli pracownika w jaki szczególny sposób? W odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 90 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania procesu certyfikacji

Uwarunkowania procesu certyfikacji Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu certyfikacji systemu zarz dzania

Bardziej szczegółowo

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku.

Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. Przebudowa ulicy Kopernika w Bra sku. STADIUM : PROJEKT BUDOWLANY RODZAJ OPRACOWANIA: Projekt architektoniczno budowlany (br. sanitarna) ADRES: Bra sk, ul. Kopernika DZIA KI OBJ TE INWESTYCJ : 1312, 1381,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. www.wsip.pl 3

Spis tre ci. www.wsip.pl 3 Spis tre ci Wst p...9 1. Obs uga akt osobowych i wynagrodze... 11 1.1. Obowi zki pracodawcy w zakresie prowadzenia akt osobowych... 11 1.2. Zak adanie firmy...12 1.3. Charakterystyka typowych elementów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja u ytkowania

Instrukcja u ytkowania Instrukcja u ytkowania (wersja 1/2007) Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone do naziemnego sk adowania i dystrybucji p ynu AdBlue BlueMaster Instrukcja eksploatacji 1 Dwup aszczowe zbiorniki przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym

Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 34 52 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW Stosowanie narz dzi Lean w przedsi biorstwach produkcyjnych jako skuteczny sposób walki z kryzysem gospodarczym Justyna

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe

Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Informator o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje zawodowe Technik tyfloinformatyk Warszawa 2012 Informator opracowa a Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie we wspó pracy z Okr gow Komisj Egzaminacyjn

Bardziej szczegółowo

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw

Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu dostaw Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 2 (37): 139 159 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.37.9 Systemy zarz dzania jako ci i ich rola w zarz dzaniu ryzykiem pojawiaj cym si w a cuchu

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management

Zarz dzanie bezpiecze stwem pracy Occupational safety management Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM

INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM Dawid WO NIAK S awomir K OS Uniwersytet Zielonogórski INFORMATYCZNE TECHNOLOGIE WSPOMAGAJ CE ZARZ DZANIE GOSPODARK MAGAZYNOW W PRZEDSI BIORSTWIE PRODUKCYJNYM 1. Wprowadzenie do gospodarki magazynowej Magazyn

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7

Wprowadzenie... 5 CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Spis tre ci Wprowadzenie... 5 SPIS TREŚCI CZ I. TECHNIKA KOMPUTEROWA W HOTELARSTWIE... 7 Rozdzia 1. Organizacja stanowiska pracy... 8 Rozdzia 2. Przepisy przeciwpo arowe w miejscu pracy...17 Rozdzia 3.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO

METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO W ZARZ DZANIU BEZPIECZE STWEM SYSTEMU TRANSPORTU LOTNICZEGO P R A C E N A U K O W E P O L I T E C H N I K I W A R S Z A W S K I E J z. 103 Transport 2014 Ewa Ka u na, Andrzej Fellner Politechnika l ska, Wydzia Transportu METODY UWZGL DNIENIA CZYNNIKA LUDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25

BUDYNEK MINISTERSTWA EDUKACJI NARODOWEJ Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 PRACOWNIA REWALORYZACJI ARCHITEKTURY NOWY ZAMEK Marta Pinkiewicz-Wo niakowska 03-741 Warszawa, ul. Bia ostocka 22 lok. 3 ZAMAWIAJ CY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Warszawa, Al. Jana Ch. Szucha 25 OBIEKT:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNO CI SPÓŁKI ZA 2008 ROK NOWY S CZ, KWIECIE 2008 Spis tre ci: 1. Informacje ogólne o Spółce... 2 2. Notowania akcji NOVITUS SA... 3 3. Czynniki ryzyka i zagro e... 3 4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Okr gowy Szpital Kolejowy

Okr gowy Szpital Kolejowy Okr gowy Szpital Kolejowy Samodzielny Publiczny Zak ad Opieki Zdrowotnej 20-468 Lublin ul.kruczkowskiego 21 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CZ I POSTANOWIENIA WST PNE ORAZ ORGANIZACJA SZPITALA ROZDZIA I Postanowienia

Bardziej szczegółowo