Drewno w nowym wymiarze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drewno w nowym wymiarze"

Transkrypt

1 Drewno w nowym wymiarze

2 Drewno to budulec niepodobny do innych: jego właêciwoêci budowlane i cykl yciowy sà wr cz imponujàce. B dàc naturalnym materiałem budowlanym jest przyjazne Êrodowisku, a przy tym niezwykle ekonomiczne. Kto buduje z drewna myêli dalekosi nie i perspektywicznie, albowiem zale y mu na zachowaniu naszej planety dla przyszłych generacji. 3 Grupa Derix działa głównie w sektorze in ynierii budowlanej, realizujàc wielkie konstrukcje z drewna klejonego. We współpracy z wybranymi partnerami realizujemy kompleksowe przedsi wzi cia (od projektu do odbioru obiektu) na całym Êwiecie. Bez wzgl du na skal trudnoêci przedsi wzi ç, architekci i in ynierowie zawsze doceniajà naszà wiedz i umiej tnoêç pokonywania trudnoêci. Posiadamy zakłady produkcyjne w Niemczech (Niederkrüchten i Westerkappeln), i oddziały w Wielkiej Brytanii, Holandii (Uden) i Polsce (Wrocław), których pracownicy w liczbie blisko 150 osób sà zawsze gotowi, aby wspieraç naszych klientów radà i pomocà. Zakład produkcyjny, Niederkruchten Zakład produkcyjny, Westerkappeln

3 Ten styl nas inspiruje. 5 Salon meblowy MEBLE AGATA Adres Al. Karkonoska 83 a Wrocław Konstruktor Biuro Projektów Konstrukcji In ynieryjnych RC-PROJEKT Robert Cembrzyƒski Architekci BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI M.Z. WALAS Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna ramy z elementów trapezowych rozpi toêç ram 17,27 [m] wysokoêç ram 10,30 [m] Drewno = klimatyczne wn trze Wra enie przytulnego i ciepłego wn trza zale y od zastosowanych materiałów budowlanych. W tym wzgl dzie drewno nie ma sobie równych i dlatego tak cz sto stanowi materiał do budowy sal gimnastycznych i konferencyjnych, miejsc odpoczynku i rekreacji a tak e zakupów.

4 Ekologia i ochrona Êrodowiska Krótka historia powstania drewna klejonego Zmiana klimatu jest obecnie najwa niejszà kwestià dyskutowanà na Êwiatowych forach ochrony Êrodowiska. Ekonomiczne zarzàdzanie wykorzystaniem energii staje si coraz wa niejsze. W tym wzgl dzie decyzja o zastosowaniu drewna jako materiału budowlanego Êwiadczy o gł bokiej odpowiedzialnoêci i zamyêle ekonomicznym - zarówno wytwórców jak i konstruktorów. Ponad sto lat rozwoju zaowocowało powstaniem materiału budowlanego naszych czasów. 6 7 Koszty energii Do wytworzenia 1 m 3 materiału budowlanego potrzeba: kwh Drewno Beton Stal Aluminium Ochrona przyrody i zasobów naturalnych Drewno nale y do zasobów odnawialnych. Blisko 90 % drewna wykorzystywanego w Europie pochodzi z lasów europejskich. Dzi ki realizacji zrównowa onej polityki rolnej i leênej, co oznacza, e liczba drzew wycinanych jest o wiele mniejsza, ni liczba drzew sadzonych, populacja drzew w lasach Europy roênie z ka dym rokiem. Poniewa ochrona Êrodowiska nale y do naszych priorytetów, staramy si wykorzystywaç prawie wyłàcznie drewno z certyfikowanych tartaków. Mamy w zwiàzku z tym zaszczyt nale eç od marca 2008 do europejskiej organizacji FSC (Forest Stewardship Council), która zrzesza tylko te firmy, które prowadzà tak polityk leênà, e produkujà wi cej drzew ni ich wycinajà oraz właênie te firmy, które u takowych firm robià zakupy do swoich zakładów produkcyjnych. Oszcz dnoêç energii To oczywiste! Dlaczego? Po pierwsze, z pozostałoêci produktów drewnianych mo na wyprodukowaç wi cej energii, ni jest potrzebne do wytworzenia produktu drewnianego. Po drugie, drewno góruje nad innymi porównywalnymi materiałami budowlanymi, niezwykłà lekkoêcià, wytrzymałoêcià i sztywnoêcià. Po trzecie, struktura komórkowa drewna, pozwalajàca na zatrzymywanie powietrza w Êcianach komórkowych, pełni rol naturalnego izolatora a to oznacza, e budynki drewniane wymagajà o wiele mniejszego zasilania w energi cieplnà ni budynki stalowe lub betonowe. Patrzàc na wymienione korzyêci nie powinno dziwiç, e drewno jest coraz cz Êciej wykorzystywane jako bardzo atrakcyjny i ekonomiczny pod wzgl dem energetycznym materiał budowlany. Ci ar i transport W porównaniu z betonem, drewno ma nast pujàce zalety: 20% mniejszy ci ar własny przy takich samych właêciwoêciach noênych 20% mniej opłat transportowych mniejsza emisja do atmosfery a co za tym idzie ochrona klimatu GarÊç faktów historycznych W 1906 r. Otto Hetzer, mistrz ciesielski z Weimaru, otrzymał patent nr wydany przez ówczesne Cesarskie Biuro Patentowe Niemiec, za wynalazek, jakim był niezwykle trwały i zachowujàcy sklejony kształt materiał budowlany, powstały poprzez sklejenie drewnianych desek pod ciênieniem i bezpieczne ich złàczenie. Wykorzystujàc t technologi Hetzer mógł budowaç bardzo trwałe budowle. W przeszłoêci belki z drewna klejonego znano lepiej pod nazwà dêwigarów Hetzera. W 1910 r. na Âwiatowej Wystawie w Brukseli pokazano wspaniały budynek dworca kolei niemieckich o bardzo du ej rozpi toêci. Z uwagi na wi kszà sztywnoêç w porównaniu ze zwykłym drewnem, oraz niskie koszty w porównaniu z betonem i stalà, na poczàtku XX w. z drewna klejonego zbudowano blisko 300 budynków o rozpi toêci do 45 m. Na zasadzie licencji patent był wykorzystywany w Niemczech, Austrii, Włoszech i Szwajcarii. W drugiej dekadzie XX w. system Hetzera udoskonalono do dzisiejszej postaci drewna klejonego. Do ostatnich wa nych innowacji nale à złàcza palcowe, mechaniczne sortowanie i suszenie surowca, wynalezienie szybciej klejàcych klejów i obróbka koƒcowa na obrabiarkach CNC (trójwymiarowa obróbka cyfrowa). Produkt Drewno klejone warstwowo jest produktem wytwarzanym przemysłowo i stosowanym do budowy konstrukcji noênych. Belka z drewna klejonego składa si z co najmniej trzech warstw wysuszonych desek drewna mi kkiego. Standardowym surowcem do produkcji drewna klejonego jest Êwierk, ale na yczenie mo e to byç tak e jodła, sosna, modrzew i daglezja. Drewno klejone warstwowo (tak e znane jako drewno klejone lub belki z drewna klejonego warstwowo) odznacza si wyjàtkowymi właêciwoêciami w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi. Dzi ki małej masie jest bardzo ekonomiczne, umo liwia du y zakres prefabrykacji, oszcz dza czas pracy i koszty budowy. Dodatkowà korzyêç stanowi odpornoêç na obecnoêç w powietrzu zwiàzków chemicznie agresywnych, a tak e gładka powierzchnia, zabezpieczajàca przed odkładaniem si szkodliwych osadów. Warto tak e wspomnieç o wysokim stopniu ognioodpornoêci drewna klejonego. Choç jest substancjà palnà, w trakcie palenia na powierzchni drewna wytwarza si zw glona warstwa, która chroni warstw wewn trznà, redukuje kontakt z tlenem i opóênia dalsze palenie. Oznacza to, e bez stosowania jakichkolwiek impregnatów i dodatkowych substancji zabezpieczajàcych, konstrukcje z drewna klejonego charakteryzujà si Êrednià odpornoêcià ogniowà (30 minut), zaê wy szà odpornoêç ogniowà mo na uzyskaç poprzez zwi kszenie przekroju poprzecznego elementu z drewna.

5 Proces wytwórczy Aby przybli yç Paƒstwu proces wytwarzania drewna klejonego poni ej przedstawiamy krótkie streszczenie procesu produkcyjnego. Suszenie Sortowanie Łàczenie na złàcza palcowe Klejenie Heblowanie Obróbka CNC Malowanie 8 9 Suszarnie Suszenie surowca Drewno jest suszone w suszarniach do momentu, gdy osiàgnie poziom wilgotnoêci 10± 2% niezb dny do uzyskania maksymalnej wytrzy ma łoêci wiàzania i sztywnoêci drewna klejonego. Deski z drewna mi kkiego sà najpierw dokładnie suszone w nowoczesnych suszarniach, a potem strugane. Wysuszenie ka dej z osobna deski przed klejeniem gwa ran tuje, e wilgotnoêç ka dego elementu drewna klejonego, nawet w najwi kszym przekroju, wynosi ok. 12%. Ponadto, dzi ki wysuszeniu ka dej pojedynczej deski przed klejeniem, wielkoêç napr eƒ wewn trznych generowanych w procesie dalszego wysychania jest znacznie zredukowana, co tak e zmniejsza skłonnoêç do p kania. Łàczenie na złàcza klinowe Aby wyprodukowaç belki o wysokiej trwałoêci i okreêlonej noênoêci mo na wysortowaç deski o klasach wytrzymałoêci odpowiednich do produkcji konkretnego wyrobu koƒcowego. Nast pnie posortowane deski przechodzà przez maszyn do łàczenia na złàcza palcowe. Na tym etapie usuwane sà wady wyglàdu drewna, formuje si złàcza palcowe i skleja si poszczególne warstwy pod ciênieniem. Nast pnie deski sà strugane do wymaganej gruboêci i przycinane do wymaganej długoêci. Mo liwe jest wyprodukowanie indywidualnych przekrojów o wysokoêci do 3 m i długoêci do 65 m. Nakładanie kleju Sortowanie surowca Wysuszona tarcica jest maszynowo sortowana wytrzymałoêciowo metodà wizualnà. Sortowanie odbywa si zgodnie z normà DIN 4074, która ju została dostosowana do europejskiej normy EN Elementy, które majà byç zastosowane do budowy fasad, a wi c muszà spełniaç wy sze standardy jakoêci, sà poddawane innemu rodzajowi sortowania, uwzgl dniajàcemu nie tylko kryterium wytrzymałoêci. Do tego typu sortowania stosujemy specjalny skaner. Wszelkie wady materiału wykryte podczas sortowania, które mogłyby zmniejszyç wytrzymałoêç drewna lub wpłynàç na atrakcyjnoêç wyglàdu, np. za du e s ki, p cherze ywiczne czy pozostałoêci kory, mogà byç wówczas wyeliminowane, w zale noêci od klasy wytrzymałoêci i klasy jakoêci powierzchni. Drewno jest sortowane na cztery klasy wytrzymałoêci na podstawie liczby s ków, g stoêci drewna i modułu spr ystoêci (moduł E). Sortownia maszynowa Rysunek złàcza palcowego Klejenie Na powierzchnie poszczególnych warstw powstajàcej belki z drewna klejonego nakłada si klej i wszystkie jednoczeênie umieszcza si obok siebie w prasie hydraulicznej. Prasa składa si z profesjonalnych zwornic formujàcych kształt belki pod kontrolowanym ciênieniem. Do klejenia drewna u ywa si klejów o wysokich parametrach wytrzy - małoêciowych. Poniewa warstwa kleju jest bardzo cienka (ok. 0.3 mm) jest prawie niewidoczna, zwłaszcza jeêli zastosowano klej o jasnym kolorze, co ma miejsce w zdecydowanej wi kszoêci przypadków. Pomiary potwierdziły, e emisje formaldehydów pochodzàce ze stoso wanych klejów bez problemu mieszczà si w ramach okreêlonych przez norm europejskà dla produkcji drewna klejonego warstwowo EN14080 (klasa emisji E1, tj. emisje formaldehydów mniejsze ni 0.1 ppm na jednà próbk testowà). Poza tym, standardowe drewno klejone spełnia wymogi emisji dla klasy emisji F0. Formowanie belki łukowej w prasie Kamery skanujàce powierzchni drewna

6 Proces wytwarzania / Zakres zastosowania Znani na całym Êwiecie Poni ej przedstawiamy kilka przykładów projektów mi dzynarodowych, jakie wykonaliêmy z wykorzystaniem naszego sztandarowego materiału drewna klejonego. Dêwigary łukowe po obróbce maszynà CNC Impregnacja elementu z drewna klejonego Heblowanie / Trójwymiarowa obróbka cyfrowa CNC / Wykoƒczenie Po sklejeniu belki sà obrabiane na profesjonalnych heblarkach do uzyskania gładkiej powierzchni. Stosujemy wyjàtkowe obrabiarki CNC (obróbka w trzech płaszczyznach, otworowanie, etc.) do wykonania wci ç, otworów i innych obróbek pod kàtem zamocowania w nich łàczników stalowych. Du e belki proste oraz łukowe obrabiane sà na ramie o długoêci 36 [m] i szerokoêci 6 [m], która mo e obracaç si w pi ciu kierunkach i automatycznie dobieraç odpowiednie narz dzia. Prace takie jak otworowanie, skrawanie czy docinanie mo na wykonaç w naszych zakładach produkcyjnych dzi ki czemu otrzymujecie jako klienci obróbki o bardzo wysokim stopniu precyzji, szczególnie dlatego, e obróbki sà dokładnie zaplanowane komputerowo a dalej przeka zywane do maszyny CNC. Obróbki, o których tutaj mowa ułatwiajà i skracajà czas monta u. Transport i przemieszczanie Transport mo e odbywaç si ci arówkami o długoêci do 65 m, pociàgiem, statkiem lub w sposób mieszany. Posiadamy du e doêwiadczenie w transporcie na obszarze Europy. Nie od dziê wiadomo, e drewno dobrze si transportuje. Zamocowanie si do belek jest mniej skomplikowane, ni w przypadku innych materiałów budowlanych. Poniewa drewno klejone jest lekkie, koszty transportu sà o wiele ni sze, ni w przypadku stali czy betonu. Budowlana płyta stalowa jest z reguły o 100% ci sza, a betonowa o 500% ci sza ni podobnej wielkoêci belka z drewna klejonego. Mały ci ar drewna klejonego daje tak e oszcz dnoêci w konstrukcji fundamentów a tak e przy monta u. Zakres zastosowania Drewno klejone mo na stosowaç w obiektach wszelkiego przeznaczenia. Prócz korzyêci ekonomicznych i ekologicznych, głównym powodem stosowania go jako budulca jest wyjàtkowa ognioodpornoêç. Głównym przedmiotem naszej działalnoêci jest in ynieria i budow - nictwo z wykorzystaniem drewna konstrukcyjnego do (CAD/CAM) takich obiektów jak hale przemysłowe, sale gimnastyczne, pływalnie, budynki rolne oraz budynki dla osób prywatnych i gmin. Europa Terminal pasa erski w Amsterdamie Magazyny Marynarki Wojennej, Den Helder, Holandia, Salon meblowy Meble Agata, Katowice, Polska Hala produkcji papieru, Hexham, Szkocja Wioska sportowa, Stirling, Szkocja Sala koncertowa Milton Road School, Cambridge, Anglia Ogród zimowy, Sheffield, Anglia OÊrodek gry w tenisa, Letchworth, Anglia Pływalnia St. Albans, Anglia Budynek lotniska, Cork, Irlandia Magazyn rolniczy, W drynia, Polska Wrocławski Park Wodny, Polska Hala sportowa, Łochów, Polska Centrum rekreacyjne z krytà pływalnià i halà sportowà, Ostrów Mazowiecka, Polska Hala produkcyjna, Boswill, Szwajcaria Zajezdnia autobusowa, Cannach, Luksemburg Zakład produkcyjny, Radauti, Rumunia Zajezdnia autobusowa, Almerin, Portugalia Reszta Êwiata Hale magazynowe, Pensylwania, USA Terminal lotniska Ben Gurion, Telawiw, Izrael Pływalnia, Rahnana, Izrael Uniwersytet Kyung-Ju, Seul, Korea Płd. KoÊciół, Youngrak, Sangyongdong, Song Huyn, Korea Płd,. Hotel Princess Beach, Wyspy Curacao To tylko niektóre przykłady naszych osiàgni ç. Prosimy o kontakt jeêli chcà Paƒstwo uzyskaç dodatkowych informacji o projektach, jakie wykonaliêmy w Paƒstwa okolicy. Budynek stra y po arnej, Holandia Lotnisko w Cork, Irlandia

7 Jeêdziectwo i konie to moja pasja. yj w rytmie natury. 12 Uje d alnia koni w Łomnicy Adres ul. Âwierczewskiego Łomnica Architekt mgr in. arch. Ireneusz Piechocki Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna dêwigary bumerangowe ze wspornikami dêwigary o pasach równoległych rozpi toêç ok. 24 [m] Drewno = zaawansowana technologia W przypadku drewna klejonego w sposób ekonomiczny mo na zbudowaç nawet konstrukcje noêne o wysokim stopniu trudnoêci i wielkiej wartoêci architekto nic znej. Ten wytrzymały materiał budowlany w połàczeniu z zastosowaniem nowoczesnych technik CAD, CAM i CNC daje wprost nieograniczone mo liwoêci w dziedzinie projektowania i budowy. Nale y przy tym podkreêliç, e proces budowy przebiega płynnie, a wszystkie elementy sà perfekcyjnie dopasowane.

8 Konstrukcje łukowe Proste a jednak indywidualne JeÊli chodzi o projektowanie niestandardowych budynków i dachów nasi klienci doceniajà nasze doêwiadczenie. Poniewa drewno klejone mo na wytwarzaç w nieskoƒczonej liczbie kształtów i wielkoêci, potencjał tego materiału jako budulca jest ograniczony wyłàcznie wyobraênià architekta. Mamy w naszym asortymencie tak e proste belki budowlane wspaniałej jakoêci, wykonane na zamówienie zgodnie z wymogami klienta, które dostarczamy na àdanie. Nie trzeba wspominaç, e usług t Êwiadczymy bez wzgl du na rozmiar belek Rama trójprzegubowa hali sportowej w Halinowie Hala sportowa Politechniki Opolskiej Rozpi toêç prz sła W przypadku stosowania drewna klejonego jako materiału budowlanego do konstrukcji noênych, projekt takiej konstrukcji prawie zawsze robi wra enie. Bez wzgl du na to, czy konstrukcja składa si z belek skr conych czy łukowych, lub czy elementy konstrukcyjne charakteryzujà si du à rozpi toêcià, belki z drewna klejonego wydajà si przeczyç sile grawitacji - podczas gdy w okresie poczàtkowym stosowania konstrukcji z drewna klejonego długoêç prz sła nie przekraczała 45 m, obecnie mo emy produkowaç elementy budowlane pozwalajàce uzyskaç rozpi toêci do 150 m. Budynki drewniane Architekci doceniajà fakt, e drewno klejone pozwala im puêciç wodze fantazji w niespotykanym zakresie przy zachowaniu niezb dnych wymogów, jakie musi spełniç materiał budowlany. Dzi ki naszej nowoczesnej maszynie CNC jesteêmy w stanie wytwarzaç elementy budowlane z niedoêcignionà precyzjà i niezwykłà dokładnoêcià. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala nam tworzyç i realizowaç projekty miłe dla oka i budowle na pozór przezroczyste. Drewno klejone pozwala tak e w sposób łatwy budowaç konstrukcje niejednorodne i najbardziej skomplikowane systemy kratowe, tak e w połàczeniu ze stalà. DoÊwiadczenie i znajomoêç przedmiotu liczy si najbardziej w dziedzinie projektowania skomplikowanych projektów budowlanych. Posiadamy rozległe doêwiadczenie w projektowaniu i budowie hal sportowych, znamy wszystkie obowiàzujàce wymogi, przepisy i regulacje. W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi drewno ma wiele zalet. Po pierwsze, wysoka odpornoêç ogniowa konstrukcji drewnianych. Po drugie, drewniane konstrukcje noêne mo na łatwo łàczyç z wszystkimi rodzajami pokryç dachowych. Wreszcie wykorzystanie prefabrykowanych drewnianych elementów budowlanych gwarantuje szybki monta. Jeszcze jedno: hale drewniane z reguły nie wymagajà konserwacji i sà bardzo ekonomiczne, szczególnie w dłu szej perspektywie czasu. Czekamy na Paƒstwa kontakt w sprawie realizacji projektów budowlanych. Z przyjemnoêcià udzielimy rady i pomocy oraz przedstawimy Paƒstwu zalety nowoczesnej in ynierii budowlanej. Belki na zamówienie Ka de zamówienie mo e byç inne i ka da zamówiona partia mo e składaç si z ró nych przekrojów. Dzi ki naszemu programowi express line wszystkie belki sà dopasowywane do àdanego wymiaru w krótkim czasie i charakteryzujà si wspaniałà jakoêcià. Dysponujàc nowoczesnà linià produkcyjnà mo emy wyprodukowaç proste elementy z drewna klejonego wszelkich kształtów i wielkoêci: przyci te co do milimetra, o długoêci od 2.5 m do 18 m, wysokoêci do 1 m i szerokoêci do 0.30 m. Ekonomika W przypadku zamówieƒ niestandardowych przekrojów danà parti mo na wyprodukowaç z przyci ciem do właêciwego rozmiaru wysokoêci i szerokoêci belki, zmniejszajàc tym samym prace dodatkowe na placu budowy, redukujàc koszty, czas pracy a tak e iloêç odpadów na budowie. Z której strony by nie spojrzeç osiàgajà Paƒstwo korzyêci. Dzi ki naszej nowej linii ekspresowej ze zintegrowanà jednostkà CNC na àdanie otrzymujà Paƒstwo belki z drewna klejonego, wytworzone w sposób mo liwie najbardziej ekonomiczny i gotowe do monta u na miejscu budowy.

9 Pewny dach nad głowà w pracy to przecie wa ne. 17 Hala Magazynowa we Wrocławiu Adres ul. Długosza 2-6 Wrocław Architekci Pracownia architektoniczna arch. Emilia Rodziƒska Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna dêwigary trapezowe rozpi toêç ok. 22 [m] powierzchnia ok. 960 m² Drewno = trwałoêç W przypadku budynków przemysłowych bardzo cz sto wymagania architekto niczne nie sà a tak wa ne. Poza wymienionymi tutaj zaletami technic znymi, odpornoêcià i wytrzyma łoêcià na agresywne zwiàzki chemiczne, szerokimi prz słami i krótkim czasem budowy, drewno klejone jest bardzo ekonomiczne. Zoptymalizowane konstrukcje noêne dachu z drewna klejonego sà nie tylko taƒsze, ale te wymagajà mniej konserwacji.

10 Technologia i maszyny Granice i wyzwania Naszym celem jest badanie i wzmacnianie potencjału drewna klejonego jako materiału budowlanego. Zgodnie z naszà filozofià, osiàgni cie tego celu wymaga dysponowania przede wszystkim wysokiej klasy wyposa eniem oraz innowacyjnà technologià. Szczycimy si posiadaniem nowoczesnego i innowacyjnego przedsi biorstwa, którego pracownicy uwielbiajà zamieniaç wyzwania w obiecujàce okazje. Lubimy przekraczaç oczekiwania i granice. Zawsze czekamy na projekty budowlane na poziomie mi dzynarodowym, bez wzgl du na ich wyjàtkowoêç i niestandardowy projekt Technologia Naszym celem jest wytwarzanie produktu koƒcowego wysokiej jakoêci. Surowiec jest w tym wzgl dzie kluczowym czynnikiem. Oto dlaczego stosujemy wysokiej klasy maszyny sortujàce, które pomagajà nam oceniç automatycznie ka dà pojedynczà desk przy u yciu przeêwietlania, zginania i skanowania. Przy pomocy tej specjalnej technologii mo emy tak e sortowaç i oceniaç materiał wg jego charakterystyki wizualnej oraz według parametrów mechanicznych. Procedura ta umo liwia nam dopasowanie surowca wg ró nych wymogów statycznych dla danej belki. Nasz system magazynowania jest zorganizowany w pełni automatycznie, co pozwala na skutecznà i dokładnà obróbk surowca. W celu ułatwienia i usprawnienia transportu wewn trznego ka dy element budowlany zaopatrzony jest w kod kreskowy. Dzi ki niemu sposób post powania z ka dà pojedynczà deskà mo e byç monitorowany od etapu przyj cia surowca do wytworzenia produktu koƒcowego. Nasze nowoczesne obrabiarki CNC pozwalajà nam obrabiaç elementy budowlane do długoêci 45 m i szerokoêci 6 m, co do milimetra, z wysokà precyzjà i powtarzalnà dokładnoêcià. Program CAD (komputerowo wspomagane projektowanie) przenosi bezpoêrednio do obrabiarki odpowiednie dane, a nowoczesna technologia laserowa zapewnia właêciwe dopasowanie ka dego pojedynczego kawałka materiału. Ponadto automatyczne pi cioosiowe urzàdzenie sterujàce ułatwia trójwymiarowe modelowanie ka dego kawałka drewna. Kraje Wszystkie nasze zakłady produkcyjne sà zlokalizowane w Niemczech. Z naszego doêwiadczenia korzystajà klienci z całej Europy. Jako jeden z wiodàcych producentów drewna klejonego Grupa Derix ma swych klientów we Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Rumunii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nasza umiej tnoêç rozwiàzywania problemów pozwala nam na wielopłaszczyznowe spojrzenie na ka de nowe wyzwanie i skorzystanie przy jego realizacji z szerokiego doêwiadczenia i know-how. Dzi ki temu mo emy sprawnie i skutecznie realizowaç projekty mi dzynarodowe nawet w dalekich zakàtkach globu, np. w Korei. JeÊli chodzi o transport, mo emy zaoferowaç kilka rozwiàzaƒ: samochodami do przewozów ponadgabarytowych, transportem kolejowym, statkiem lub w sposób mieszany tj. kombinacjà wy ej wymienionych. Obrotowa prasa do produkcji drewna klejonego Narz dzia do obróbki CNC Praca grupowa Dzi ki supernowoczesnej technologii i wyposa eniu mo emy zoptymalizowaç właêciwoêci drewna klejonego. W Êcisłej współpracy z naszymi dostawcami zawsze staramy si udoskonaliç proces produkcyjny tak, by uwzgl dniç rosnàce wymogi dzisiejszego sektora budowlanego i jeszcze bardziej ulepszyç drewno klejone jako materiał budowlany. Nasi ambitni eksperci sà wspaniale przygotowani do podj cia ka dego nowego wyzwania i gwarantujà płynny proces produkcyjny. Rozwiàzania Szczycimy si tym, e jesteêmy nowoczesnym i innowacyjnym przedsi biorstwem, w którym niemo liwe staje si mo liwe. Poniewa naszà misjà jest Êwiadczenie usług na najwy szym poziomie w całym sektorze, szczególnà uwag zawsze przywiàzujemy do wymogów naszych klientów. W zwiàzku z tym, jeêli szukajà Paƒstwo partnera do realizacji projektów, my jesteêmy tym właêciwym, który zawsze słu y radà i pomocà bez wzgl du na to, jak wyjàtkowy i wizjonerski jest Paƒstwa projekt. Zawsze dà ymy do zbudowania satysfakcjonujàcych i długofalowych wzajemnych kontaktów handlowych z naszymi klientami. Chcemy, by klient był zadowolony, e zdecydował si zrealizowaç swój projekt wspólnie z Grupà Derix. Symulator pola magnetycznego, Lehmbek / Niemcy Jako nowoczesny producent hołdujemy zasadzie, w myêl której nowoczesne wyposa enie i innowacyjna technologia sà absolutnie konieczne do skutecznego konkurowania na dzisiejszym rynku. Mimo to w centrum naszej uwagi zawsze pozostanie człowiek, jego potrzeby, wymagania i umiej tnoêci. Transport ci ki, szerokoêç ponadnormatywna

11 Spełniam swoje marzenia kupiłem motor. A poza tym lubi drewno, dlatego budujàc siedzib swojej firmy wybrałem konstrukcj z drewna klejonego. 20 Hala produkcyjno-magazynowa w Wieliczce Adres ul. Niepołomska 32 a Wieliczka Inwestor i Wykonawca EMERGRAF W. Ryppa, R. Màczka Spółka Jawna ul. Niepołomska 32 a Wieliczka Projekt konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna rama trójprzegubowa z w złami sztywnymi na złàcza klinowe rozpi toêç ram 16 [m] wysokoêç ram w kalenicy 5,80 [m] Drewno naturalnie Dzisiejszym obiektom budowlanym cz sto zdaje si brakowaç klimatu i atrakcyjnoêci. Jest to spowodowane naciskiem, jaki w procesie budowy kładzie si na procesy techniczne i wymagania ekonomiczne. Drewno mo e uatrakcyjniç wyglàd obiektów.

12 JakoÊç i kontrola jakoêci Certyfikaty i nagrody Zale y nam na dostarczaniu najlepszej jakoêci, dlatego te nasze standardy jakoêci sà bardzo wysokie Wszelkie odpady produkcyjne sà wykorzystywane do produkcji energii lub ponownie dalej przetwarzane. Dokumentacja Bez wàtpienia wszechstronna wiedza o materiałoznawstwie jest bardzo wa na. OczywiÊcie dotyczy ona nie tylko dostaw surowca, lecz obejmuje tak e dostaw produktów dla naszych klientów. W tym wzgl dzie chcielibyêmy podkreêliç, e nasz surowiec pochodzi w 100% z Europy, w której realizuje si zrównowa onà gospodark leênà, dzi ki czemu produkuje nadwy k drewna, którego wykorzystanie jest dobrze zarzàdzane. Blisko 95% drewna, stanowiàcego surowiec dla naszych produktów, posiada certyfikaty PEFC. Niezwłocznie po przywiezieniu surowca do naszych zakładów wytwórczych, jest on wizualnie kontrolowany przez naszych doêwiadczonych pracowników. Potem zostaje poddany kontroli automatycznej, aby niezwłocznie wykryç wszelkie nieprawidłowoêci i powiadomiç o tym dostawc. W zwiàzku z tym ocena jakoêci jest integralnà cz Êcià procesu zarzàdzania dostawami surowca. Jako autoryzowany wytwórca drewna klejonego posiadamy odpowiednie certyfikaty dowodzàce, e nasz proces wytwórczy spełnia Êcisłe krajowe standardy i normy europejskie, jak równie regulacje sektorowe. Wszystkie kleje stosowane w naszym procesie wytwórczym zostały zatwierdzone i posiadajà certyfikaty niezale nego instytutu badania materiałów. Sprawdzono i zatwierdzono, e nasze kleje i Êrodki adhezyjne chronià drewno przed wilgocià, zmianami temperatur i wi kszoêcià kwasów i zasad. Kontrole W celu optymalizacji zarzàdzania jakoêcià zwracamy uwag na to, by produkt koƒcowy był regularnie poddawany kontrolom wyrywkowym. Poza tym, codziennie kontroluje si złàcza palcowe, a tak e jakoêç sklejenia. Nasi klienci mogà byç pewni, e otrzymujà produkt doskonałej jakoêci. W Niemczech wytwórcy drewna klejonego muszà stale pilnowaç, by procesy produkcyjne przebiegały zgodnie z wymaganà normà. W zwiàzku z tym dwa razy w roku odbywajà si niezapowiedziane kontrole niezale nego instytutu certyfikacji. W trakcie tych kontroli sprawdza si jakoêç procesów i procedur wytwórczych oraz materiału. Pobierane sà próbki, które przekazuje si Federalnemu Instytutowi Badania Materiałów. Certyfikaty Certyfikat Forest Stewardship Council Certyfikat zgodnoêci z normami UE Certyfikat PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Certyfikat KOMO, Holandia Certyfikacja öen 386 Eignungsbescheinigung fuer die maschinelle Schnittholzsortierung (certyfikat potwierdzajàcy, e wytwórca jest uprawniony do stosowania na produkcji sortowania maszynowego), wydany przez Instytut Badaƒ Drewna Uniwersytetu Monachijskiego HFM Certyfikat A, wydany przez Instytut Otto Graf a (zgodny z normà DIN1052), jako poêwiadczenie, e wytwórca jest autoryzowanym wytwórcà drewna klejonego. Nagrody Timber Construction Award 2000 Północna Nadrenia Westfalia Timber Construction Award 2006 Północna Nadrenia Westfalia Material Efficiency Award 2005 Ministra Ekonomii i Technologii

13 Promowanie zdrowego stylu ycia wymaga właêciwych wyborów. 25 Drewno zawsze młode Drewno jest surowcem budowlanym od zamierzchłej przeszłoêci. Jednak e jego trwałoêç w połàczeniu z nowymi technologiami i in ynierià, czyni z niego materiał budowlany przyszłoêci. Hala sportowa w Nadarzynie Adres ul. Sitarskich Nadarzyn Wykonawca Przedsi biorstwo Budowlane POLBUD Sp. z o.o. ul. wirki i Wigury Bielsk Podlaski Architekci PAS PROJEKT ARCHI. STUDIO mgr in. arch. Sławomir Golenko ul. Błoƒska Nadarzyn Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna dêwigary trapezowe dwuspadowe dêwigary łukowe rozpi toêç ok. 24 [m]

14 Zakres dostaw Drewno klejone o ró nej geometrii Drewno klejone elementy proste Panele z drewna klejonego, Słupy okràgłe, Konstrukcje kompozytowe drewno-betonowe Konstrukcja basenu w ÂwinoujÊciu Konstrukcje noêne Drewno klejone budowlane o ka dych wymiarach w zakresie: 8, cm szerokoêci do 260 cm wysokoêci do 65 m długoêci w jednym kawałku dêwigary dwuspadowe z prostym pasem dolnym dêwigary dwuspadowe z łukowym pasem dolnym ramy trójprzegubowe belki łukowe dêwigary wieloprz słowe dêwigary typu brzuch ryby systemy płatwiowe słupy o przekroju kwadratowym, prostokàtnym i okràgłym Panele z drewna klejonego Produkowane w wersjach: bez wr bu (płasko zakoƒczone) z wpustem z luênym piórem z pojedynczym pióro-wpustem z podwójnym pióro-wpustem Słupy okràgłe wysokoêç 6-30 cm szerokoêç cm długoêç do 18 m klasa wytrzymałoêci GL 24 deski 40 mm Kompozyty drewno-betonowe wybrana jakoêç drewna z powierzchnià szlifowanà przekroje od 12 do 40 cm długoêç do 12 m klasa wytrzymałoêci GL 24 wy sze klasy wytrzymałoêci na zamówienie Hala sportowa, Dusseldorf / Niemcy Konstrukcja basenu rehabilitacyjnego w Mrze ynie Program ekspress Przekroje: szerokoêç 6-30 cm wysokoêç cm długoêç 2,5-18 m oraz produkty na zamówienie lub krótsze długoêci sufity w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, biurowych mosty dachy i Êciany Klasy wytrzymałoêci drewna klejonego GL 24h/c (BS 11) GL 28h/c (BS 14) GL 32h/c (BS 16) Charakterystyka zewn trzna wyglàd architektoniczny wyglàd naturalny wyglàd przemysłowy (na àdanie) Muzeum szybownictwa, Wasserkuppe / Niemcy photo: Nicole Meisinger

15 Prosimy o kontakt em, telefonicznie lub faksem. Z przyjemnoêcià udzielimy Paƒstwu porady, pomocy lub zło ymy naszà ofert współpracy. Derix Sales Department Uden NL Derix Niederkrüchten Poppensieker & Derix Westerkappeln D Poppensieker & Derix Sales Department Hamburg PL Poppensieker & Derix Wrocław W. u. J. Derix GmbH & Co. Dam Niederkrüchten Germany Tel: +49 (2163) Fax: +49 (2163) Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG Industriestrasse Westerkappeln Germany Tel: +49 (5456) Fax: +49 (5456) Poppensieker & Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. ul. Wi zienna Wrocław Polska Tel: +48 (71) Fax: +48 (71)