Drewno w nowym wymiarze

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drewno w nowym wymiarze"

Transkrypt

1 Drewno w nowym wymiarze

2 Drewno to budulec niepodobny do innych: jego właêciwoêci budowlane i cykl yciowy sà wr cz imponujàce. B dàc naturalnym materiałem budowlanym jest przyjazne Êrodowisku, a przy tym niezwykle ekonomiczne. Kto buduje z drewna myêli dalekosi nie i perspektywicznie, albowiem zale y mu na zachowaniu naszej planety dla przyszłych generacji. 3 Grupa Derix działa głównie w sektorze in ynierii budowlanej, realizujàc wielkie konstrukcje z drewna klejonego. We współpracy z wybranymi partnerami realizujemy kompleksowe przedsi wzi cia (od projektu do odbioru obiektu) na całym Êwiecie. Bez wzgl du na skal trudnoêci przedsi wzi ç, architekci i in ynierowie zawsze doceniajà naszà wiedz i umiej tnoêç pokonywania trudnoêci. Posiadamy zakłady produkcyjne w Niemczech (Niederkrüchten i Westerkappeln), i oddziały w Wielkiej Brytanii, Holandii (Uden) i Polsce (Wrocław), których pracownicy w liczbie blisko 150 osób sà zawsze gotowi, aby wspieraç naszych klientów radà i pomocà. Zakład produkcyjny, Niederkruchten Zakład produkcyjny, Westerkappeln

3 Ten styl nas inspiruje. 5 Salon meblowy MEBLE AGATA Adres Al. Karkonoska 83 a Wrocław Konstruktor Biuro Projektów Konstrukcji In ynieryjnych RC-PROJEKT Robert Cembrzyƒski Architekci BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI M.Z. WALAS Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna ramy z elementów trapezowych rozpi toêç ram 17,27 [m] wysokoêç ram 10,30 [m] Drewno = klimatyczne wn trze Wra enie przytulnego i ciepłego wn trza zale y od zastosowanych materiałów budowlanych. W tym wzgl dzie drewno nie ma sobie równych i dlatego tak cz sto stanowi materiał do budowy sal gimnastycznych i konferencyjnych, miejsc odpoczynku i rekreacji a tak e zakupów.

4 Ekologia i ochrona Êrodowiska Krótka historia powstania drewna klejonego Zmiana klimatu jest obecnie najwa niejszà kwestià dyskutowanà na Êwiatowych forach ochrony Êrodowiska. Ekonomiczne zarzàdzanie wykorzystaniem energii staje si coraz wa niejsze. W tym wzgl dzie decyzja o zastosowaniu drewna jako materiału budowlanego Êwiadczy o gł bokiej odpowiedzialnoêci i zamyêle ekonomicznym - zarówno wytwórców jak i konstruktorów. Ponad sto lat rozwoju zaowocowało powstaniem materiału budowlanego naszych czasów. 6 7 Koszty energii Do wytworzenia 1 m 3 materiału budowlanego potrzeba: kwh Drewno Beton Stal Aluminium Ochrona przyrody i zasobów naturalnych Drewno nale y do zasobów odnawialnych. Blisko 90 % drewna wykorzystywanego w Europie pochodzi z lasów europejskich. Dzi ki realizacji zrównowa onej polityki rolnej i leênej, co oznacza, e liczba drzew wycinanych jest o wiele mniejsza, ni liczba drzew sadzonych, populacja drzew w lasach Europy roênie z ka dym rokiem. Poniewa ochrona Êrodowiska nale y do naszych priorytetów, staramy si wykorzystywaç prawie wyłàcznie drewno z certyfikowanych tartaków. Mamy w zwiàzku z tym zaszczyt nale eç od marca 2008 do europejskiej organizacji FSC (Forest Stewardship Council), która zrzesza tylko te firmy, które prowadzà tak polityk leênà, e produkujà wi cej drzew ni ich wycinajà oraz właênie te firmy, które u takowych firm robià zakupy do swoich zakładów produkcyjnych. Oszcz dnoêç energii To oczywiste! Dlaczego? Po pierwsze, z pozostałoêci produktów drewnianych mo na wyprodukowaç wi cej energii, ni jest potrzebne do wytworzenia produktu drewnianego. Po drugie, drewno góruje nad innymi porównywalnymi materiałami budowlanymi, niezwykłà lekkoêcià, wytrzymałoêcià i sztywnoêcià. Po trzecie, struktura komórkowa drewna, pozwalajàca na zatrzymywanie powietrza w Êcianach komórkowych, pełni rol naturalnego izolatora a to oznacza, e budynki drewniane wymagajà o wiele mniejszego zasilania w energi cieplnà ni budynki stalowe lub betonowe. Patrzàc na wymienione korzyêci nie powinno dziwiç, e drewno jest coraz cz Êciej wykorzystywane jako bardzo atrakcyjny i ekonomiczny pod wzgl dem energetycznym materiał budowlany. Ci ar i transport W porównaniu z betonem, drewno ma nast pujàce zalety: 20% mniejszy ci ar własny przy takich samych właêciwoêciach noênych 20% mniej opłat transportowych mniejsza emisja do atmosfery a co za tym idzie ochrona klimatu GarÊç faktów historycznych W 1906 r. Otto Hetzer, mistrz ciesielski z Weimaru, otrzymał patent nr wydany przez ówczesne Cesarskie Biuro Patentowe Niemiec, za wynalazek, jakim był niezwykle trwały i zachowujàcy sklejony kształt materiał budowlany, powstały poprzez sklejenie drewnianych desek pod ciênieniem i bezpieczne ich złàczenie. Wykorzystujàc t technologi Hetzer mógł budowaç bardzo trwałe budowle. W przeszłoêci belki z drewna klejonego znano lepiej pod nazwà dêwigarów Hetzera. W 1910 r. na Âwiatowej Wystawie w Brukseli pokazano wspaniały budynek dworca kolei niemieckich o bardzo du ej rozpi toêci. Z uwagi na wi kszà sztywnoêç w porównaniu ze zwykłym drewnem, oraz niskie koszty w porównaniu z betonem i stalà, na poczàtku XX w. z drewna klejonego zbudowano blisko 300 budynków o rozpi toêci do 45 m. Na zasadzie licencji patent był wykorzystywany w Niemczech, Austrii, Włoszech i Szwajcarii. W drugiej dekadzie XX w. system Hetzera udoskonalono do dzisiejszej postaci drewna klejonego. Do ostatnich wa nych innowacji nale à złàcza palcowe, mechaniczne sortowanie i suszenie surowca, wynalezienie szybciej klejàcych klejów i obróbka koƒcowa na obrabiarkach CNC (trójwymiarowa obróbka cyfrowa). Produkt Drewno klejone warstwowo jest produktem wytwarzanym przemysłowo i stosowanym do budowy konstrukcji noênych. Belka z drewna klejonego składa si z co najmniej trzech warstw wysuszonych desek drewna mi kkiego. Standardowym surowcem do produkcji drewna klejonego jest Êwierk, ale na yczenie mo e to byç tak e jodła, sosna, modrzew i daglezja. Drewno klejone warstwowo (tak e znane jako drewno klejone lub belki z drewna klejonego warstwowo) odznacza si wyjàtkowymi właêciwoêciami w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi. Dzi ki małej masie jest bardzo ekonomiczne, umo liwia du y zakres prefabrykacji, oszcz dza czas pracy i koszty budowy. Dodatkowà korzyêç stanowi odpornoêç na obecnoêç w powietrzu zwiàzków chemicznie agresywnych, a tak e gładka powierzchnia, zabezpieczajàca przed odkładaniem si szkodliwych osadów. Warto tak e wspomnieç o wysokim stopniu ognioodpornoêci drewna klejonego. Choç jest substancjà palnà, w trakcie palenia na powierzchni drewna wytwarza si zw glona warstwa, która chroni warstw wewn trznà, redukuje kontakt z tlenem i opóênia dalsze palenie. Oznacza to, e bez stosowania jakichkolwiek impregnatów i dodatkowych substancji zabezpieczajàcych, konstrukcje z drewna klejonego charakteryzujà si Êrednià odpornoêcià ogniowà (30 minut), zaê wy szà odpornoêç ogniowà mo na uzyskaç poprzez zwi kszenie przekroju poprzecznego elementu z drewna.

5 Proces wytwórczy Aby przybli yç Paƒstwu proces wytwarzania drewna klejonego poni ej przedstawiamy krótkie streszczenie procesu produkcyjnego. Suszenie Sortowanie Łàczenie na złàcza palcowe Klejenie Heblowanie Obróbka CNC Malowanie 8 9 Suszarnie Suszenie surowca Drewno jest suszone w suszarniach do momentu, gdy osiàgnie poziom wilgotnoêci 10± 2% niezb dny do uzyskania maksymalnej wytrzy ma łoêci wiàzania i sztywnoêci drewna klejonego. Deski z drewna mi kkiego sà najpierw dokładnie suszone w nowoczesnych suszarniach, a potem strugane. Wysuszenie ka dej z osobna deski przed klejeniem gwa ran tuje, e wilgotnoêç ka dego elementu drewna klejonego, nawet w najwi kszym przekroju, wynosi ok. 12%. Ponadto, dzi ki wysuszeniu ka dej pojedynczej deski przed klejeniem, wielkoêç napr eƒ wewn trznych generowanych w procesie dalszego wysychania jest znacznie zredukowana, co tak e zmniejsza skłonnoêç do p kania. Łàczenie na złàcza klinowe Aby wyprodukowaç belki o wysokiej trwałoêci i okreêlonej noênoêci mo na wysortowaç deski o klasach wytrzymałoêci odpowiednich do produkcji konkretnego wyrobu koƒcowego. Nast pnie posortowane deski przechodzà przez maszyn do łàczenia na złàcza palcowe. Na tym etapie usuwane sà wady wyglàdu drewna, formuje si złàcza palcowe i skleja si poszczególne warstwy pod ciênieniem. Nast pnie deski sà strugane do wymaganej gruboêci i przycinane do wymaganej długoêci. Mo liwe jest wyprodukowanie indywidualnych przekrojów o wysokoêci do 3 m i długoêci do 65 m. Nakładanie kleju Sortowanie surowca Wysuszona tarcica jest maszynowo sortowana wytrzymałoêciowo metodà wizualnà. Sortowanie odbywa si zgodnie z normà DIN 4074, która ju została dostosowana do europejskiej normy EN Elementy, które majà byç zastosowane do budowy fasad, a wi c muszà spełniaç wy sze standardy jakoêci, sà poddawane innemu rodzajowi sortowania, uwzgl dniajàcemu nie tylko kryterium wytrzymałoêci. Do tego typu sortowania stosujemy specjalny skaner. Wszelkie wady materiału wykryte podczas sortowania, które mogłyby zmniejszyç wytrzymałoêç drewna lub wpłynàç na atrakcyjnoêç wyglàdu, np. za du e s ki, p cherze ywiczne czy pozostałoêci kory, mogà byç wówczas wyeliminowane, w zale noêci od klasy wytrzymałoêci i klasy jakoêci powierzchni. Drewno jest sortowane na cztery klasy wytrzymałoêci na podstawie liczby s ków, g stoêci drewna i modułu spr ystoêci (moduł E). Sortownia maszynowa Rysunek złàcza palcowego Klejenie Na powierzchnie poszczególnych warstw powstajàcej belki z drewna klejonego nakłada si klej i wszystkie jednoczeênie umieszcza si obok siebie w prasie hydraulicznej. Prasa składa si z profesjonalnych zwornic formujàcych kształt belki pod kontrolowanym ciênieniem. Do klejenia drewna u ywa si klejów o wysokich parametrach wytrzy - małoêciowych. Poniewa warstwa kleju jest bardzo cienka (ok. 0.3 mm) jest prawie niewidoczna, zwłaszcza jeêli zastosowano klej o jasnym kolorze, co ma miejsce w zdecydowanej wi kszoêci przypadków. Pomiary potwierdziły, e emisje formaldehydów pochodzàce ze stoso wanych klejów bez problemu mieszczà si w ramach okreêlonych przez norm europejskà dla produkcji drewna klejonego warstwowo EN14080 (klasa emisji E1, tj. emisje formaldehydów mniejsze ni 0.1 ppm na jednà próbk testowà). Poza tym, standardowe drewno klejone spełnia wymogi emisji dla klasy emisji F0. Formowanie belki łukowej w prasie Kamery skanujàce powierzchni drewna

6 Proces wytwarzania / Zakres zastosowania Znani na całym Êwiecie Poni ej przedstawiamy kilka przykładów projektów mi dzynarodowych, jakie wykonaliêmy z wykorzystaniem naszego sztandarowego materiału drewna klejonego. Dêwigary łukowe po obróbce maszynà CNC Impregnacja elementu z drewna klejonego Heblowanie / Trójwymiarowa obróbka cyfrowa CNC / Wykoƒczenie Po sklejeniu belki sà obrabiane na profesjonalnych heblarkach do uzyskania gładkiej powierzchni. Stosujemy wyjàtkowe obrabiarki CNC (obróbka w trzech płaszczyznach, otworowanie, etc.) do wykonania wci ç, otworów i innych obróbek pod kàtem zamocowania w nich łàczników stalowych. Du e belki proste oraz łukowe obrabiane sà na ramie o długoêci 36 [m] i szerokoêci 6 [m], która mo e obracaç si w pi ciu kierunkach i automatycznie dobieraç odpowiednie narz dzia. Prace takie jak otworowanie, skrawanie czy docinanie mo na wykonaç w naszych zakładach produkcyjnych dzi ki czemu otrzymujecie jako klienci obróbki o bardzo wysokim stopniu precyzji, szczególnie dlatego, e obróbki sà dokładnie zaplanowane komputerowo a dalej przeka zywane do maszyny CNC. Obróbki, o których tutaj mowa ułatwiajà i skracajà czas monta u. Transport i przemieszczanie Transport mo e odbywaç si ci arówkami o długoêci do 65 m, pociàgiem, statkiem lub w sposób mieszany. Posiadamy du e doêwiadczenie w transporcie na obszarze Europy. Nie od dziê wiadomo, e drewno dobrze si transportuje. Zamocowanie si do belek jest mniej skomplikowane, ni w przypadku innych materiałów budowlanych. Poniewa drewno klejone jest lekkie, koszty transportu sà o wiele ni sze, ni w przypadku stali czy betonu. Budowlana płyta stalowa jest z reguły o 100% ci sza, a betonowa o 500% ci sza ni podobnej wielkoêci belka z drewna klejonego. Mały ci ar drewna klejonego daje tak e oszcz dnoêci w konstrukcji fundamentów a tak e przy monta u. Zakres zastosowania Drewno klejone mo na stosowaç w obiektach wszelkiego przeznaczenia. Prócz korzyêci ekonomicznych i ekologicznych, głównym powodem stosowania go jako budulca jest wyjàtkowa ognioodpornoêç. Głównym przedmiotem naszej działalnoêci jest in ynieria i budow - nictwo z wykorzystaniem drewna konstrukcyjnego do (CAD/CAM) takich obiektów jak hale przemysłowe, sale gimnastyczne, pływalnie, budynki rolne oraz budynki dla osób prywatnych i gmin. Europa Terminal pasa erski w Amsterdamie Magazyny Marynarki Wojennej, Den Helder, Holandia, Salon meblowy Meble Agata, Katowice, Polska Hala produkcji papieru, Hexham, Szkocja Wioska sportowa, Stirling, Szkocja Sala koncertowa Milton Road School, Cambridge, Anglia Ogród zimowy, Sheffield, Anglia OÊrodek gry w tenisa, Letchworth, Anglia Pływalnia St. Albans, Anglia Budynek lotniska, Cork, Irlandia Magazyn rolniczy, W drynia, Polska Wrocławski Park Wodny, Polska Hala sportowa, Łochów, Polska Centrum rekreacyjne z krytà pływalnià i halà sportowà, Ostrów Mazowiecka, Polska Hala produkcyjna, Boswill, Szwajcaria Zajezdnia autobusowa, Cannach, Luksemburg Zakład produkcyjny, Radauti, Rumunia Zajezdnia autobusowa, Almerin, Portugalia Reszta Êwiata Hale magazynowe, Pensylwania, USA Terminal lotniska Ben Gurion, Telawiw, Izrael Pływalnia, Rahnana, Izrael Uniwersytet Kyung-Ju, Seul, Korea Płd. KoÊciół, Youngrak, Sangyongdong, Song Huyn, Korea Płd,. Hotel Princess Beach, Wyspy Curacao To tylko niektóre przykłady naszych osiàgni ç. Prosimy o kontakt jeêli chcà Paƒstwo uzyskaç dodatkowych informacji o projektach, jakie wykonaliêmy w Paƒstwa okolicy. Budynek stra y po arnej, Holandia Lotnisko w Cork, Irlandia

7 Jeêdziectwo i konie to moja pasja. yj w rytmie natury. 12 Uje d alnia koni w Łomnicy Adres ul. Âwierczewskiego Łomnica Architekt mgr in. arch. Ireneusz Piechocki Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna dêwigary bumerangowe ze wspornikami dêwigary o pasach równoległych rozpi toêç ok. 24 [m] Drewno = zaawansowana technologia W przypadku drewna klejonego w sposób ekonomiczny mo na zbudowaç nawet konstrukcje noêne o wysokim stopniu trudnoêci i wielkiej wartoêci architekto nic znej. Ten wytrzymały materiał budowlany w połàczeniu z zastosowaniem nowoczesnych technik CAD, CAM i CNC daje wprost nieograniczone mo liwoêci w dziedzinie projektowania i budowy. Nale y przy tym podkreêliç, e proces budowy przebiega płynnie, a wszystkie elementy sà perfekcyjnie dopasowane.

8 Konstrukcje łukowe Proste a jednak indywidualne JeÊli chodzi o projektowanie niestandardowych budynków i dachów nasi klienci doceniajà nasze doêwiadczenie. Poniewa drewno klejone mo na wytwarzaç w nieskoƒczonej liczbie kształtów i wielkoêci, potencjał tego materiału jako budulca jest ograniczony wyłàcznie wyobraênià architekta. Mamy w naszym asortymencie tak e proste belki budowlane wspaniałej jakoêci, wykonane na zamówienie zgodnie z wymogami klienta, które dostarczamy na àdanie. Nie trzeba wspominaç, e usług t Êwiadczymy bez wzgl du na rozmiar belek Rama trójprzegubowa hali sportowej w Halinowie Hala sportowa Politechniki Opolskiej Rozpi toêç prz sła W przypadku stosowania drewna klejonego jako materiału budowlanego do konstrukcji noênych, projekt takiej konstrukcji prawie zawsze robi wra enie. Bez wzgl du na to, czy konstrukcja składa si z belek skr conych czy łukowych, lub czy elementy konstrukcyjne charakteryzujà si du à rozpi toêcià, belki z drewna klejonego wydajà si przeczyç sile grawitacji - podczas gdy w okresie poczàtkowym stosowania konstrukcji z drewna klejonego długoêç prz sła nie przekraczała 45 m, obecnie mo emy produkowaç elementy budowlane pozwalajàce uzyskaç rozpi toêci do 150 m. Budynki drewniane Architekci doceniajà fakt, e drewno klejone pozwala im puêciç wodze fantazji w niespotykanym zakresie przy zachowaniu niezb dnych wymogów, jakie musi spełniç materiał budowlany. Dzi ki naszej nowoczesnej maszynie CNC jesteêmy w stanie wytwarzaç elementy budowlane z niedoêcignionà precyzjà i niezwykłà dokładnoêcià. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala nam tworzyç i realizowaç projekty miłe dla oka i budowle na pozór przezroczyste. Drewno klejone pozwala tak e w sposób łatwy budowaç konstrukcje niejednorodne i najbardziej skomplikowane systemy kratowe, tak e w połàczeniu ze stalà. DoÊwiadczenie i znajomoêç przedmiotu liczy si najbardziej w dziedzinie projektowania skomplikowanych projektów budowlanych. Posiadamy rozległe doêwiadczenie w projektowaniu i budowie hal sportowych, znamy wszystkie obowiàzujàce wymogi, przepisy i regulacje. W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi drewno ma wiele zalet. Po pierwsze, wysoka odpornoêç ogniowa konstrukcji drewnianych. Po drugie, drewniane konstrukcje noêne mo na łatwo łàczyç z wszystkimi rodzajami pokryç dachowych. Wreszcie wykorzystanie prefabrykowanych drewnianych elementów budowlanych gwarantuje szybki monta. Jeszcze jedno: hale drewniane z reguły nie wymagajà konserwacji i sà bardzo ekonomiczne, szczególnie w dłu szej perspektywie czasu. Czekamy na Paƒstwa kontakt w sprawie realizacji projektów budowlanych. Z przyjemnoêcià udzielimy rady i pomocy oraz przedstawimy Paƒstwu zalety nowoczesnej in ynierii budowlanej. Belki na zamówienie Ka de zamówienie mo e byç inne i ka da zamówiona partia mo e składaç si z ró nych przekrojów. Dzi ki naszemu programowi express line wszystkie belki sà dopasowywane do àdanego wymiaru w krótkim czasie i charakteryzujà si wspaniałà jakoêcià. Dysponujàc nowoczesnà linià produkcyjnà mo emy wyprodukowaç proste elementy z drewna klejonego wszelkich kształtów i wielkoêci: przyci te co do milimetra, o długoêci od 2.5 m do 18 m, wysokoêci do 1 m i szerokoêci do 0.30 m. Ekonomika W przypadku zamówieƒ niestandardowych przekrojów danà parti mo na wyprodukowaç z przyci ciem do właêciwego rozmiaru wysokoêci i szerokoêci belki, zmniejszajàc tym samym prace dodatkowe na placu budowy, redukujàc koszty, czas pracy a tak e iloêç odpadów na budowie. Z której strony by nie spojrzeç osiàgajà Paƒstwo korzyêci. Dzi ki naszej nowej linii ekspresowej ze zintegrowanà jednostkà CNC na àdanie otrzymujà Paƒstwo belki z drewna klejonego, wytworzone w sposób mo liwie najbardziej ekonomiczny i gotowe do monta u na miejscu budowy.

9 Pewny dach nad głowà w pracy to przecie wa ne. 17 Hala Magazynowa we Wrocławiu Adres ul. Długosza 2-6 Wrocław Architekci Pracownia architektoniczna arch. Emilia Rodziƒska Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna dêwigary trapezowe rozpi toêç ok. 22 [m] powierzchnia ok. 960 m² Drewno = trwałoêç W przypadku budynków przemysłowych bardzo cz sto wymagania architekto niczne nie sà a tak wa ne. Poza wymienionymi tutaj zaletami technic znymi, odpornoêcià i wytrzyma łoêcià na agresywne zwiàzki chemiczne, szerokimi prz słami i krótkim czasem budowy, drewno klejone jest bardzo ekonomiczne. Zoptymalizowane konstrukcje noêne dachu z drewna klejonego sà nie tylko taƒsze, ale te wymagajà mniej konserwacji.

10 Technologia i maszyny Granice i wyzwania Naszym celem jest badanie i wzmacnianie potencjału drewna klejonego jako materiału budowlanego. Zgodnie z naszà filozofià, osiàgni cie tego celu wymaga dysponowania przede wszystkim wysokiej klasy wyposa eniem oraz innowacyjnà technologià. Szczycimy si posiadaniem nowoczesnego i innowacyjnego przedsi biorstwa, którego pracownicy uwielbiajà zamieniaç wyzwania w obiecujàce okazje. Lubimy przekraczaç oczekiwania i granice. Zawsze czekamy na projekty budowlane na poziomie mi dzynarodowym, bez wzgl du na ich wyjàtkowoêç i niestandardowy projekt Technologia Naszym celem jest wytwarzanie produktu koƒcowego wysokiej jakoêci. Surowiec jest w tym wzgl dzie kluczowym czynnikiem. Oto dlaczego stosujemy wysokiej klasy maszyny sortujàce, które pomagajà nam oceniç automatycznie ka dà pojedynczà desk przy u yciu przeêwietlania, zginania i skanowania. Przy pomocy tej specjalnej technologii mo emy tak e sortowaç i oceniaç materiał wg jego charakterystyki wizualnej oraz według parametrów mechanicznych. Procedura ta umo liwia nam dopasowanie surowca wg ró nych wymogów statycznych dla danej belki. Nasz system magazynowania jest zorganizowany w pełni automatycznie, co pozwala na skutecznà i dokładnà obróbk surowca. W celu ułatwienia i usprawnienia transportu wewn trznego ka dy element budowlany zaopatrzony jest w kod kreskowy. Dzi ki niemu sposób post powania z ka dà pojedynczà deskà mo e byç monitorowany od etapu przyj cia surowca do wytworzenia produktu koƒcowego. Nasze nowoczesne obrabiarki CNC pozwalajà nam obrabiaç elementy budowlane do długoêci 45 m i szerokoêci 6 m, co do milimetra, z wysokà precyzjà i powtarzalnà dokładnoêcià. Program CAD (komputerowo wspomagane projektowanie) przenosi bezpoêrednio do obrabiarki odpowiednie dane, a nowoczesna technologia laserowa zapewnia właêciwe dopasowanie ka dego pojedynczego kawałka materiału. Ponadto automatyczne pi cioosiowe urzàdzenie sterujàce ułatwia trójwymiarowe modelowanie ka dego kawałka drewna. Kraje Wszystkie nasze zakłady produkcyjne sà zlokalizowane w Niemczech. Z naszego doêwiadczenia korzystajà klienci z całej Europy. Jako jeden z wiodàcych producentów drewna klejonego Grupa Derix ma swych klientów we Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Rumunii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nasza umiej tnoêç rozwiàzywania problemów pozwala nam na wielopłaszczyznowe spojrzenie na ka de nowe wyzwanie i skorzystanie przy jego realizacji z szerokiego doêwiadczenia i know-how. Dzi ki temu mo emy sprawnie i skutecznie realizowaç projekty mi dzynarodowe nawet w dalekich zakàtkach globu, np. w Korei. JeÊli chodzi o transport, mo emy zaoferowaç kilka rozwiàzaƒ: samochodami do przewozów ponadgabarytowych, transportem kolejowym, statkiem lub w sposób mieszany tj. kombinacjà wy ej wymienionych. Obrotowa prasa do produkcji drewna klejonego Narz dzia do obróbki CNC Praca grupowa Dzi ki supernowoczesnej technologii i wyposa eniu mo emy zoptymalizowaç właêciwoêci drewna klejonego. W Êcisłej współpracy z naszymi dostawcami zawsze staramy si udoskonaliç proces produkcyjny tak, by uwzgl dniç rosnàce wymogi dzisiejszego sektora budowlanego i jeszcze bardziej ulepszyç drewno klejone jako materiał budowlany. Nasi ambitni eksperci sà wspaniale przygotowani do podj cia ka dego nowego wyzwania i gwarantujà płynny proces produkcyjny. Rozwiàzania Szczycimy si tym, e jesteêmy nowoczesnym i innowacyjnym przedsi biorstwem, w którym niemo liwe staje si mo liwe. Poniewa naszà misjà jest Êwiadczenie usług na najwy szym poziomie w całym sektorze, szczególnà uwag zawsze przywiàzujemy do wymogów naszych klientów. W zwiàzku z tym, jeêli szukajà Paƒstwo partnera do realizacji projektów, my jesteêmy tym właêciwym, który zawsze słu y radà i pomocà bez wzgl du na to, jak wyjàtkowy i wizjonerski jest Paƒstwa projekt. Zawsze dà ymy do zbudowania satysfakcjonujàcych i długofalowych wzajemnych kontaktów handlowych z naszymi klientami. Chcemy, by klient był zadowolony, e zdecydował si zrealizowaç swój projekt wspólnie z Grupà Derix. Symulator pola magnetycznego, Lehmbek / Niemcy Jako nowoczesny producent hołdujemy zasadzie, w myêl której nowoczesne wyposa enie i innowacyjna technologia sà absolutnie konieczne do skutecznego konkurowania na dzisiejszym rynku. Mimo to w centrum naszej uwagi zawsze pozostanie człowiek, jego potrzeby, wymagania i umiej tnoêci. Transport ci ki, szerokoêç ponadnormatywna

11 Spełniam swoje marzenia kupiłem motor. A poza tym lubi drewno, dlatego budujàc siedzib swojej firmy wybrałem konstrukcj z drewna klejonego. 20 Hala produkcyjno-magazynowa w Wieliczce Adres ul. Niepołomska 32 a Wieliczka Inwestor i Wykonawca EMERGRAF W. Ryppa, R. Màczka Spółka Jawna ul. Niepołomska 32 a Wieliczka Projekt konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna rama trójprzegubowa z w złami sztywnymi na złàcza klinowe rozpi toêç ram 16 [m] wysokoêç ram w kalenicy 5,80 [m] Drewno naturalnie Dzisiejszym obiektom budowlanym cz sto zdaje si brakowaç klimatu i atrakcyjnoêci. Jest to spowodowane naciskiem, jaki w procesie budowy kładzie si na procesy techniczne i wymagania ekonomiczne. Drewno mo e uatrakcyjniç wyglàd obiektów.

12 JakoÊç i kontrola jakoêci Certyfikaty i nagrody Zale y nam na dostarczaniu najlepszej jakoêci, dlatego te nasze standardy jakoêci sà bardzo wysokie Wszelkie odpady produkcyjne sà wykorzystywane do produkcji energii lub ponownie dalej przetwarzane. Dokumentacja Bez wàtpienia wszechstronna wiedza o materiałoznawstwie jest bardzo wa na. OczywiÊcie dotyczy ona nie tylko dostaw surowca, lecz obejmuje tak e dostaw produktów dla naszych klientów. W tym wzgl dzie chcielibyêmy podkreêliç, e nasz surowiec pochodzi w 100% z Europy, w której realizuje si zrównowa onà gospodark leênà, dzi ki czemu produkuje nadwy k drewna, którego wykorzystanie jest dobrze zarzàdzane. Blisko 95% drewna, stanowiàcego surowiec dla naszych produktów, posiada certyfikaty PEFC. Niezwłocznie po przywiezieniu surowca do naszych zakładów wytwórczych, jest on wizualnie kontrolowany przez naszych doêwiadczonych pracowników. Potem zostaje poddany kontroli automatycznej, aby niezwłocznie wykryç wszelkie nieprawidłowoêci i powiadomiç o tym dostawc. W zwiàzku z tym ocena jakoêci jest integralnà cz Êcià procesu zarzàdzania dostawami surowca. Jako autoryzowany wytwórca drewna klejonego posiadamy odpowiednie certyfikaty dowodzàce, e nasz proces wytwórczy spełnia Êcisłe krajowe standardy i normy europejskie, jak równie regulacje sektorowe. Wszystkie kleje stosowane w naszym procesie wytwórczym zostały zatwierdzone i posiadajà certyfikaty niezale nego instytutu badania materiałów. Sprawdzono i zatwierdzono, e nasze kleje i Êrodki adhezyjne chronià drewno przed wilgocià, zmianami temperatur i wi kszoêcià kwasów i zasad. Kontrole W celu optymalizacji zarzàdzania jakoêcià zwracamy uwag na to, by produkt koƒcowy był regularnie poddawany kontrolom wyrywkowym. Poza tym, codziennie kontroluje si złàcza palcowe, a tak e jakoêç sklejenia. Nasi klienci mogà byç pewni, e otrzymujà produkt doskonałej jakoêci. W Niemczech wytwórcy drewna klejonego muszà stale pilnowaç, by procesy produkcyjne przebiegały zgodnie z wymaganà normà. W zwiàzku z tym dwa razy w roku odbywajà si niezapowiedziane kontrole niezale nego instytutu certyfikacji. W trakcie tych kontroli sprawdza si jakoêç procesów i procedur wytwórczych oraz materiału. Pobierane sà próbki, które przekazuje si Federalnemu Instytutowi Badania Materiałów. Certyfikaty Certyfikat Forest Stewardship Council Certyfikat zgodnoêci z normami UE Certyfikat PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Certyfikat KOMO, Holandia Certyfikacja öen 386 Eignungsbescheinigung fuer die maschinelle Schnittholzsortierung (certyfikat potwierdzajàcy, e wytwórca jest uprawniony do stosowania na produkcji sortowania maszynowego), wydany przez Instytut Badaƒ Drewna Uniwersytetu Monachijskiego HFM Certyfikat A, wydany przez Instytut Otto Graf a (zgodny z normà DIN1052), jako poêwiadczenie, e wytwórca jest autoryzowanym wytwórcà drewna klejonego. Nagrody Timber Construction Award 2000 Północna Nadrenia Westfalia Timber Construction Award 2006 Północna Nadrenia Westfalia Material Efficiency Award 2005 Ministra Ekonomii i Technologii

13 Promowanie zdrowego stylu ycia wymaga właêciwych wyborów. 25 Drewno zawsze młode Drewno jest surowcem budowlanym od zamierzchłej przeszłoêci. Jednak e jego trwałoêç w połàczeniu z nowymi technologiami i in ynierià, czyni z niego materiał budowlany przyszłoêci. Hala sportowa w Nadarzynie Adres ul. Sitarskich Nadarzyn Wykonawca Przedsi biorstwo Budowlane POLBUD Sp. z o.o. ul. wirki i Wigury Bielsk Podlaski Architekci PAS PROJEKT ARCHI. STUDIO mgr in. arch. Sławomir Golenko ul. Błoƒska Nadarzyn Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna dêwigary trapezowe dwuspadowe dêwigary łukowe rozpi toêç ok. 24 [m]

14 Zakres dostaw Drewno klejone o ró nej geometrii Drewno klejone elementy proste Panele z drewna klejonego, Słupy okràgłe, Konstrukcje kompozytowe drewno-betonowe Konstrukcja basenu w ÂwinoujÊciu Konstrukcje noêne Drewno klejone budowlane o ka dych wymiarach w zakresie: 8, cm szerokoêci do 260 cm wysokoêci do 65 m długoêci w jednym kawałku dêwigary dwuspadowe z prostym pasem dolnym dêwigary dwuspadowe z łukowym pasem dolnym ramy trójprzegubowe belki łukowe dêwigary wieloprz słowe dêwigary typu brzuch ryby systemy płatwiowe słupy o przekroju kwadratowym, prostokàtnym i okràgłym Panele z drewna klejonego Produkowane w wersjach: bez wr bu (płasko zakoƒczone) z wpustem z luênym piórem z pojedynczym pióro-wpustem z podwójnym pióro-wpustem Słupy okràgłe wysokoêç 6-30 cm szerokoêç cm długoêç do 18 m klasa wytrzymałoêci GL 24 deski 40 mm Kompozyty drewno-betonowe wybrana jakoêç drewna z powierzchnià szlifowanà przekroje od 12 do 40 cm długoêç do 12 m klasa wytrzymałoêci GL 24 wy sze klasy wytrzymałoêci na zamówienie Hala sportowa, Dusseldorf / Niemcy Konstrukcja basenu rehabilitacyjnego w Mrze ynie Program ekspress Przekroje: szerokoêç 6-30 cm wysokoêç cm długoêç 2,5-18 m oraz produkty na zamówienie lub krótsze długoêci sufity w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, biurowych mosty dachy i Êciany Klasy wytrzymałoêci drewna klejonego GL 24h/c (BS 11) GL 28h/c (BS 14) GL 32h/c (BS 16) Charakterystyka zewn trzna wyglàd architektoniczny wyglàd naturalny wyglàd przemysłowy (na àdanie) Muzeum szybownictwa, Wasserkuppe / Niemcy photo: Nicole Meisinger

15 Prosimy o kontakt em, telefonicznie lub faksem. Z przyjemnoêcià udzielimy Paƒstwu porady, pomocy lub zło ymy naszà ofert współpracy. Derix Sales Department Uden NL Derix Niederkrüchten Poppensieker & Derix Westerkappeln D Poppensieker & Derix Sales Department Hamburg PL Poppensieker & Derix Wrocław W. u. J. Derix GmbH & Co. Dam Niederkrüchten Germany Tel: +49 (2163) Fax: +49 (2163) Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG Industriestrasse Westerkappeln Germany Tel: +49 (5456) Fax: +49 (5456) Poppensieker & Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. ul. Wi zienna Wrocław Polska Tel: +48 (71) Fax: +48 (71)

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO

KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO DREWNO KLEJONE WARSTWOWO KONSTRUKCJE Z DREWNA KLEJONEGO Drewno klejone warstwowo to bodaj najbardziej zaawansowana technologicznie forma tego naturalnego materiału budowlanego. Jest bardzo wytrzymałe,

Bardziej szczegółowo

DREWNO KLEJONE WARSTWOWO GLULAM NASZA MARKA PAŃSTWA KORZYŚCI

DREWNO KLEJONE WARSTWOWO GLULAM NASZA MARKA PAŃSTWA KORZYŚCI DREWNO KLEJONE WARSTWOWO GLULAM NASZA MARKA PAŃSTWA KORZYŚCI JAKOŚĆ PROSTO Z FABRYKI Inwestorzy w całej Europie coraz bardziej domagają się stosowania innowacyjnego materiału budowlanego, jakim jest drewno

Bardziej szczegółowo

DREWNO BUDOWLANE O NAJLEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH

DREWNO BUDOWLANE O NAJLEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH KLEJONE DREWNO KONSTRUKCYJNE DREWNO BUDOWLANE O NAJLEPSZYCH WŁAŚCIWOŚCIACH Z każdym dniem wymogi i oczekiwania dotyczące konstrukcji drewnianych stają się coraz wyższym wyzwaniem dla wykonawców i inwestorów.

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. www.ante-holz.de. ante-holz GmbH. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy

Katalog produktów. www.ante-holz.de. ante-holz GmbH. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy Wydanie z sierpnia 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy Telefon +49 2984 / 308-0 Fax +49 2984 / 8977 export@ante-holz.de www.ante-holz.de Katalog produktów

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

GLULAM KONSTRUKCYJNE DREWNO KLEJONE WARSTWOWO INNOWACYJNE O SZEROKIM ZASTOSOWANIU

GLULAM KONSTRUKCYJNE DREWNO KLEJONE WARSTWOWO INNOWACYJNE O SZEROKIM ZASTOSOWANIU GLULAM KONSTRUKCYJNE DREWNO KLEJONE WARSTWOWO INNOWACYJNE O SZEROKIM ZASTOSOWANIU KIM JESTESMY Grupa Hüttemann, założona w roku 1891, jest firmą rodzinną w czwartym pokoleniu i posiada dwa zakłady produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego.

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego. Konstrukcje nosne dla przemysłu solarnego. Indywidualnie dopasowane, gotowe do montażu konstrukcje nośne urządzeń fotowoltaicznych i solarnych: Wymagania te spełnia SCHRAG Polska niezawodny partner budownictwa

Bardziej szczegółowo

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych

Bardziej szczegółowo

WIĄZARY DACHOWE O ROZPIĘTOŚCI DO 30 METRÓW

WIĄZARY DACHOWE O ROZPIĘTOŚCI DO 30 METRÓW PREFABRYKOWANE KONSTRUKCJE DREWNIANE WIĄZARY DACHOWE O ROZPIĘTOŚCI DO 30 METRÓW Pozornie wydawać by się mogło, że konstrukcje drewniane mimo częstego wykorzystywania ich do wielu różnego typu prac budowlanych

Bardziej szczegółowo

TWOI SPECJALIŚCI OD DREWNA BSH

TWOI SPECJALIŚCI OD DREWNA BSH TWOI SPECJALIŚCI OD DREWNA BSH ABIES POLSKA Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 7 44-373 Wodzisław Śląski strona internetowa: kontakt e-mail: kontakt tel.: www.abies-polska.pl biuro@abies-polska.pl tel. (+48)

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

WYSPY SUFITOWE ROCKFON ECLIPSE

WYSPY SUFITOWE ROCKFON ECLIPSE 10.2014 Wszystkie podane kody kolorów oparte są na systemie NCS Naturalnym Systemie Barw, który jest własnością i może być wykorzystywany na licencji NCS Colour AB, Stockholm 2010. ROCKFON zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

VALLOUREC & MANNESMANN TUBES. Profile puste MSH wytwarzane na goràco dla konstrukcji stalowych o przekroju okràg ym, kwadratowym i prostokàtnym

VALLOUREC & MANNESMANN TUBES. Profile puste MSH wytwarzane na goràco dla konstrukcji stalowych o przekroju okràg ym, kwadratowym i prostokàtnym VALLOUREC & MANNESMANN TUBES Profile puste MSH wytwarzane na goràco dla konstrukcji stalowych o przekroju okràg ym, kwadratowym i prostokàtnym V&M TUBES Partner Waszego sukcesu Szeroka kompetencja w wytwarzaniu

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

O nas. Meble Oles Project

O nas. Meble Oles Project O nas Meble Oles Project Nasz sukces jest efektem wiedzy i doświadczenia. Firma meblowa Oles Project wywodzi się z rodzinnej firmy, powstałej w 2006 roku i osiągnęła rangę bardzo dobrze prosperującego

Bardziej szczegółowo

PREMANT. rury preizolowane

PREMANT. rury preizolowane PREMANT rury preizolowane szeroki zakres usług dla ciepłownictwa Firma BRUGG oferuje Państwu szeroki pakiet rozwiązań z zakresu transportu cieczy wymagający izolacji termicznej w rurociągach nadziemnych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE

BUDOWNICTWO DREWNIANE DREWNO JAKO MATERIAŁ KONSTRUKCYJNY BUDOWNICTWO DREWNIANE Wraz ze wzrostem świadomości na temat obróbki drewna, jego zabezpieczania czy łączenia, poszerzają się też możliwości wykorzystania tego najszlachetniejszego

Bardziej szczegółowo

DREWNEX 25 LAT W ZGODZIE Z NATURĄ!

DREWNEX 25 LAT W ZGODZIE Z NATURĄ! ZDROWY I ENERGOOSZCZĘDNY DOM Z BALI DREWNEX 25 LAT W ZGODZIE Z NATURĄ! Firma Drewnex, lider w dziedzinie budowy drewnianych domów z bali, obchodzi ważny jubileusz. Już od ćwierć wieku firma daje swoim

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCE BUDOWLANE WYMAGANIA

WŁAŚCIWOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCE BUDOWLANE WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE DREWNO KLEJONE WŁAŚCIWOŚCI PRZEWYŻSZAJĄCE BUDOWLANE WYMAGANIA Drewno klejone jest materiałem budowlanym o ulepszonych właściwościach. Jego cechy techniczne są ściśle określone. Dzięki temu

Bardziej szczegółowo

TURBINA BSK BIOGEST INTERNATIONAL. Historia produkcji turbin BSK. Zadania turbiny

TURBINA BSK BIOGEST INTERNATIONAL. Historia produkcji turbin BSK. Zadania turbiny TURBINA BSK : Historia produkcji turbin BSK Produkowane w Szwajcarii turbiny BSK zaliczaj¹ siê do najbardziej skutecznych i efektywnych aeratorów powierzchniowych stosowanych w biologicznych oczyszczalniach

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

Oferta. Belki proste (standardowe)

Oferta. Belki proste (standardowe) Oferta Sprzedaż elementów z drewna klejonego: - belki proste - belki łukowe - układy ramowe proste i łukowe - kratownice - słupy okrągłe Konstrukcje drewniane hal typowych: - obiekty rekreacji sportowej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, który dostarcza swoim klientom najwyższej jakości materiały, komponenty, systemy i zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu.

Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE Oferujemy kompleksowe wsparcie w prowadzeniu własnego biznesu. Drodzy Państwo, CAPITAL SERVICE jest dynamicznie rozwijającą się instytucją finansową z wieloletnim doświadczeniem. Firma powstała w 1999 roku i posiada ponad 100 oddziałów pod marką KredytOK na terenie

Bardziej szczegółowo

Najlepsza. cena. Ekonomiczny czy ekologiczny? Budynek spełniający Twoje wymagania.

Najlepsza. cena. Ekonomiczny czy ekologiczny? Budynek spełniający Twoje wymagania. Najlepsza cena Ekonomiczny czy ekologiczny? Budynek spełniający Twoje wymagania. Hala stalowa Lindab Buildings w 6 tygodni! Hale systemowe Lindab Buildings są produkowane na użytek klientów, którzy dla

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKACJA DOMÓW I DACHÓW

PREFABRYKACJA DOMÓW I DACHÓW KONSTRUKCJE DREWNIANE PREFABRYKOWANE PREFABRYKACJA DOMÓW I DACHÓW Prefabrykacja, czyli przygotowywanie gotowych do złożenia elementów budowlanych w hali produkcyjnej poza miejscem ich przeznaczenia - jest

Bardziej szczegółowo

GENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE W POLSCE FIRMY ABIES-AUSTRIA & HANDLOS

GENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE W POLSCE FIRMY ABIES-AUSTRIA & HANDLOS GENERALNE PRZEDSTAWICIELSTWO HANDLOWE W POLSCE FIRMY ABIES-AUSTRIA & HANDLOS Zapraszamy www.emgdrewnoklejone.pl www.abies-austria.at www.handlos.at Oferta jest uwzględniona w walucie, ceny NETTO LOCKO

Bardziej szczegółowo

Najlepsza. cena. Hala stalowa EcoBuild Budynek spełniający Twoje wymagania

Najlepsza. cena. Hala stalowa EcoBuild Budynek spełniający Twoje wymagania Najlepsza cena Hala stalowa EcoBuild Budynek spełniający Twoje wymagania Hala stalowa EcoBuild w 6 tygodni! Ekonomiczne i ekologiczne hale stalowe są produkowane dla klientów, którzy dla swego projektu

Bardziej szczegółowo

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2

Płytki z cegły. Nazwa płytki: LICO CLASSIC. Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Partnerzy Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna cena już od 68 PLN/m2 Płytki z cegły Nazwa płytki: LICO CLASSIC Jesienna Promocja -> Rabaty do 39%! Aktualna

Bardziej szczegółowo

ów odukt Przegląd pr

ów odukt Przegląd pr Przegląd produktów Spis treści 2 Ladenburger Holzwerke Holz ist unser Geschäft Profil firmy S. 4 5 Drewno lite konstrukcyjne KVH S. 6 7 Drewno klejone warstwowo BSH S. 8 Drewno klejone warstwowo Duo/Trio

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Szarobiały. cena/szt. Biały. PLN netto 8,41 8,85. PLN brutto 10,34 10,89. cena/szt Szaro-biały Piaskowy. PLN netto 8,90 9,35. PLN brutto 10,95 11,50

Szarobiały. cena/szt. Biały. PLN netto 8,41 8,85. PLN brutto 10,34 10,89. cena/szt Szaro-biały Piaskowy. PLN netto 8,90 9,35. PLN brutto 10,95 11,50 Elementy konstrukcyjne pricelist DrewBet CENNIK PRODUKTÓW 2017 Obowiązuje od 13.03.2017 F1 8,3 kg 120 szt. (słupkowy) F2 Pustak z kształtek 8,3 kg 120 szt. F3 6 kg 200 kpl. G1 13 kg (słupkowy) Szaropiaskowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. 1987 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 20 grudnia 2002 r. w sprawie kursów dokszta cajàcych dla kierowców przewo àcych towary niebezpieczne. Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 28

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania

Postrzeganie reklamy zewnętrznej - badania Według opublikowanych na początku tej dekady badań Demoskopu, zdecydowana większość respondentów (74%) przyznaje, że w miejscowości, w której mieszkają znajdują się nośniki reklamy zewnętrznej (specjalne,

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY DO PROJEKTOWANIA DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHOWYCH

PROGRAMY DO PROJEKTOWANIA DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHOWYCH PROGRAMY DO PROJEKTOWANIA DREWNIANYCH KONSTRUKCJI DACHOWYCH TRUSSCON PROJEKT 2D + + + + + obiekty rolnicze i ujeżdżalnie hale magazynowe i przemysłowe hotele, szkoły, sklepy dachy łukowe, mansardowe budownictwo

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowane konstrukcje drewniane. łączone płytkami kolczastymi SYSTEM

Prefabrykowane konstrukcje drewniane. łączone płytkami kolczastymi SYSTEM Prefabrykowane konstrukcje drewniane łączone płytkami kolczastymi SYSTEM Technologia Drewno i płytka kolczasta Do produkcji wiązarów stosujemy wysokiej jakości materiały, które posiadają odpowiednie atesty,

Bardziej szczegółowo

Z DREWNA ZBUDUJEMY WSZYSTKO!

Z DREWNA ZBUDUJEMY WSZYSTKO! NIETYPOWE KONSTRUKCJE DREWNIANE FIRMY ODNOVA Z DREWNA ZBUDUJEMY WSZYSTKO! Drewno jest znanym od zarania dziejów materiałem konstrukcyjnym i budowlanym. Do dnia dzisiejszego nie ma sobie równych jeśli chodzi

Bardziej szczegółowo

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela.

1. Materiały. Drewno. 2.1.1. Wytrzymałości charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje poniższa tabela. 1. Materiały Drewno Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem. Preparaty do nasycania drewna należy stosować zgodnie z instrukcją ITB

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych.

Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. Dzi ki trzydziestoletniemu doêwiadczeniu, GCE Druva jest liderem w produkcji najwy szej jakoêci osprz tu do gazów specjalnych. JakoÊç Sprz t Druva produkowany jest tylko ze specjalnie wyselekcjonowanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA

INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW ZADANIA INSTRUKCJA DLA UCZESTNIKÓW ZAWODÓW 1. Zawody III stopnia trwają 150 min. 2. Arkusz egzaminacyjny składa się z 2 pytań otwartych o charakterze problemowym, 1 pytania opisowego i 1 mini testu składającego

Bardziej szczegółowo

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb

BELKI BLOKUJĄCE. Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb BELKI BLOKUJĄCE Belki blokujące skrojone na miarę Do zabezpieczania ładunku w transporcie według indywidualnych potrzeb Belki blokujące KAT 2 Belki blokujące - KAT Mocowanie zamknięciem siłowym i kształtowym!

Bardziej szczegółowo

Produkcja drewna klejonego Lignolitu jest bardzo złożonym wysoce zaawansowanym

Produkcja drewna klejonego Lignolitu jest bardzo złożonym wysoce zaawansowanym Opis produkcji LIGNOLITU. Produkcja drewna klejonego Lignolitu jest bardzo złożonym wysoce zaawansowanym procesem technologicznym. Podstawowym surowcem w tym procesie jest małowymiarowe drewno sosnowe

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowane konstrukcje drewniane. łączone płytkami kolczastymi SYSTEM

Prefabrykowane konstrukcje drewniane. łączone płytkami kolczastymi SYSTEM Prefabrykowane konstrukcje drewniane łączone płytkami kolczastymi SYSTEM Lorem ipsum dolor sit amet enim. Autoryzowany producent prefabrykowanych konstrukcji dachowych z litego drewna łączonego płytkami

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com.

C U K I E R N I A. K-2 02-201 Warszawa, ul. Opaczewska 85 (róg ul. Kurhan) tel.: 0-22 846 15 74, 846 39 96 fax: 0-22 846 25 34 e-mail: k-2@k-2.com. C U K I E R N I A ZAAWANSOWANE CH ODZENIE I MRO ENIE HI-TECH Od wielu lat, IRINOX jest g³ównym partnerem dla Profesjonalnych Cukierników, tworz¹c i produkuj¹c systemy ch³odzenia i mro enia uderzeniowego.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Systemu PDR

Prezentacja Systemu PDR Prezentacja Systemu PDR / Paintless Dent System / 14-15.02.2013 Prowadzący: MOTOTECHNIKA Mieczysław Pamuła 14-15.02.2013 Historia Technologia PDR narodziła się w latach 40 tych minionego wieku w zakładach

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKACJA DOMÓW I DACHÓW SZYBKO, TANIO, DOKŁADNIE

PREFABRYKACJA DOMÓW I DACHÓW SZYBKO, TANIO, DOKŁADNIE DOMY SZKIELETOWE I PREFABRYKACJA KONSTRUKCJI DACHOWYCH PREFABRYKACJA DOMÓW I DACHÓW SZYBKO, TANIO, DOKŁADNIE Moda na niektóre materiały budowlane lub trendy mija już po jednym sezonie, podczas gdy inne

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Strona tytułowa 1 2. Zawartość opracowania 2 3. Opis do konstrukcji budynku 3 4. Część graficzna 7 2 OPIS DO KONSTRUKCJI BUDYNKU Dane ogólne Inwestor: Projekt: Adres: Faza: Branża:

Bardziej szczegółowo

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES

RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39 Strona 1 BUDOWNICTWO I POKRYCIA DACHOWE RYNNY DACHOWE Z MIEDZI MATERIA NA SUKCES Niech miedê b dzie znakiem Paƒstwa obecnoêci na budowie! RYNNY DACHnowe 19-11-2006 22:39

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec bankowości mobilnej Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS O badaniu Finansowy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

GRAVUREM prasa sprê ynowa

GRAVUREM prasa sprê ynowa GRAVUREM prasa sprê ynowa Nr 400 Sprê ynowa prasa udarowa o sile nacisku 3500 kg nacisk regulowany bezstopniowo ciê ar prasy 40 kg dostosowana do mocowania trzpieni Æ 10 40 mm zalecana do uchwytów czcionek

Bardziej szczegółowo

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy

Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy KARTA KOLORÓW Drewno jest jednym z najstarszych materia ów wykorzystywanych do budowy domów. Ciep e, atwe w obróbce i kszta towaniu, przyjazne. Niestety, b dàc podatne na uszkodzenia, wymaga ochrony przed

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

TWOI SPECJALIŚCI OD BALI

TWOI SPECJALIŚCI OD BALI TWOI SPECJALIŚCI OD BALI ABIES POLSKA Sp. z o.o. ul. Marii Dąbrowskiej 7 44-373 Wodzisław Śląski strona internetowa: kontakt e-mail: kontakt tel.: www.abies-polska.pl biuro@abies-polska.pl tel. (+48) 32

Bardziej szczegółowo

Dla linii elektroenergetycznych 15 30 kv

Dla linii elektroenergetycznych 15 30 kv Dla linii elektroenergetycznych 15 30 kv Producent izolatorów: FCI Furukawa Composite Insulator Ltd. Kesmark u. 24-28 H-1158 Budapest Hungary Dystrybutor: ELTEL Networks Olsztyn S.A. 11-041 Olsztyn, Gutkowo

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

cena/szt Biały Szaro-biały Piaskowy PLN netto 7,64 PLN brutto 9,40 cena/szt Szaro-biały Piaskowy Szaro-piaskowy Ciemno-piaskowy PLN netto 8,09

cena/szt Biały Szaro-biały Piaskowy PLN netto 7,64 PLN brutto 9,40 cena/szt Szaro-biały Piaskowy Szaro-piaskowy Ciemno-piaskowy PLN netto 8,09 Elementy konstrukcyjne pricelist DrewBet CENNIK PRODUKTÓW 2016 Obowiązuje od 01.04.2016 F1 8,3 kg 120 szt. (słupkowy) F2 Pustak z kształtek 8,3 kg 120 szt. F3 6 kg 200 kpl. G1 13 kg (słupkowy) Biały biały

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Finansujący: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie WARSZTATY pn. Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa warsztaty dla dzieci i młodzieży realizowane w ramach projektu: Człowiek energia środowisko. Zrównoważona przyszłość Mazowsza, Kujaw i Ziemi Łódzkiej.

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na:

Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na: Zyskaj na czasie! Nowa zaprawa Ceresit CT 87 2 w 1 Innowacja 2w1 Biała zaprawa klejowo-szpachlowa Ceresit CT 87 2 w 1 nie wymaga gruntowania przed nakładaniem tynku, dzi ki czemu pozwala na: szybsze ukoƒczenie

Bardziej szczegółowo

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych

Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Zygmunt Mazur Projektowanie logistycznych gniazd przedmiotowych Uwagi wstępne Logistyka obejmuje projektowanie struktury przep³ywu w procesie wytwarzania. Projektowanie dotyczy ustalania liczby, kszta³tu

Bardziej szczegółowo

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego DOÂWIETLENIE Zamiana starych, sp kanych szyb zbrojonych na znacznie l ejsze płyty z poliw glanu komorowego podwy sza bezpieczeƒstwo oraz

Bardziej szczegółowo

SZEROKA OFERTA FIRMY STAMADREW

SZEROKA OFERTA FIRMY STAMADREW PROFESJONALNE DREWNO BUDOWLANE SZEROKA OFERTA FIRMY STAMADREW Dla polskiej branży budowlanej drewno staje się coraz ważniejszym materiałem, ponieważ można wykorzystać je na każdym etapie budowy domu. Jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Znak CE - Przewodnik

Znak CE - Przewodnik Znak CE - Przewodnik Niniejsza publikacja zawiera najistotniejsze informacje zwiàzane ze znakiem CE w odniesieniu do Êrodków ochrony indywidualnej, obejmujàce: Znaczenie znaku CE Wykonanie Êrodków ochrony

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

A B. Regulowane oczyszczanie z funkcją turbo

A B. Regulowane oczyszczanie z funkcją turbo Nowa jakość powietrza dzięki oczyszczaczom firmy IDEAL. IDEALne oczyszczacze powietrza sprawiają, że powietrze w Twoim otoczeniu staje się czyste i zdrowe.prosto, szybko i niezawodnie. Poczuj różnicę A

Bardziej szczegółowo

Hörmann - Cennik 665 PL

Hörmann - Cennik 665 PL Hörmann - Cennik 665 PL Wa ny od 18.07.2005 2005 Bramy i kraty rolowane ze stali i aluminium Nap dy i sterowania Hörmann - Polska G ówna siedziba Poznaƒ ul. Otwarta 1 62-052 Komorniki tel. (061) 819 73

Bardziej szczegółowo

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające Oferta usług sprzątających SEBREM Firma SEBREM świadczy pełen zakres usług sprzątających dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych. Sprzątamy powierzchnie biurowe, handlowe oraz współpracujemy ze wspólnotami

Bardziej szczegółowo

Łożyska i Obudowy HFB.

Łożyska i Obudowy HFB. Łożyska i Obudowy HFB. Technologia w ruchu. 2 Używając wysokiej jakości sprawdzonych surowców stosujemy najnowocześniejsze urządzenia do obróbki żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, staliwa, stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES 2 SZANSA NA WYCIÑGNIECIE R KI Czy kiedykolwiek myêlałeê, e ka dy słoneczny dzieƒ mo

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli

Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem. Przyczepa samozaładowcza. Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Przyczepa samozaładowcza do bel Nowe rozwiązania logistyczne dla dużych beli Rozwiązania logistyczne dla zbiorów z zyskiem Zbieranie dużych beli, układanie

Bardziej szczegółowo

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ biuro.redam@interia.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ ZALETY HAL STALOWYCH: elastyczność w doborze wymiarów obiektu w zależności od przeznaczenia; różnorodność systemów

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

Większość osób związanych

Większość osób związanych Drewno klejone warstwowo czy tylko konstrukcje wielkowymiarowe? Jakub Przepiórka Inwestorzy i projektanci dysponują coraz większą wiedzą o drewnie klejonym (niem.: BSH, ang.: glulam) warstwowo i coraz

Bardziej szczegółowo