Drewno w nowym wymiarze

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Drewno w nowym wymiarze"

Transkrypt

1 Drewno w nowym wymiarze

2 Drewno to budulec niepodobny do innych: jego właêciwoêci budowlane i cykl yciowy sà wr cz imponujàce. B dàc naturalnym materiałem budowlanym jest przyjazne Êrodowisku, a przy tym niezwykle ekonomiczne. Kto buduje z drewna myêli dalekosi nie i perspektywicznie, albowiem zale y mu na zachowaniu naszej planety dla przyszłych generacji. 3 Grupa Derix działa głównie w sektorze in ynierii budowlanej, realizujàc wielkie konstrukcje z drewna klejonego. We współpracy z wybranymi partnerami realizujemy kompleksowe przedsi wzi cia (od projektu do odbioru obiektu) na całym Êwiecie. Bez wzgl du na skal trudnoêci przedsi wzi ç, architekci i in ynierowie zawsze doceniajà naszà wiedz i umiej tnoêç pokonywania trudnoêci. Posiadamy zakłady produkcyjne w Niemczech (Niederkrüchten i Westerkappeln), i oddziały w Wielkiej Brytanii, Holandii (Uden) i Polsce (Wrocław), których pracownicy w liczbie blisko 150 osób sà zawsze gotowi, aby wspieraç naszych klientów radà i pomocà. Zakład produkcyjny, Niederkruchten Zakład produkcyjny, Westerkappeln

3 Ten styl nas inspiruje. 5 Salon meblowy MEBLE AGATA Adres Al. Karkonoska 83 a Wrocław Konstruktor Biuro Projektów Konstrukcji In ynieryjnych RC-PROJEKT Robert Cembrzyƒski Architekci BIURO PROJEKTÓW I REALIZACJI INWESTYCJI M.Z. WALAS Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna ramy z elementów trapezowych rozpi toêç ram 17,27 [m] wysokoêç ram 10,30 [m] Drewno = klimatyczne wn trze Wra enie przytulnego i ciepłego wn trza zale y od zastosowanych materiałów budowlanych. W tym wzgl dzie drewno nie ma sobie równych i dlatego tak cz sto stanowi materiał do budowy sal gimnastycznych i konferencyjnych, miejsc odpoczynku i rekreacji a tak e zakupów.

4 Ekologia i ochrona Êrodowiska Krótka historia powstania drewna klejonego Zmiana klimatu jest obecnie najwa niejszà kwestià dyskutowanà na Êwiatowych forach ochrony Êrodowiska. Ekonomiczne zarzàdzanie wykorzystaniem energii staje si coraz wa niejsze. W tym wzgl dzie decyzja o zastosowaniu drewna jako materiału budowlanego Êwiadczy o gł bokiej odpowiedzialnoêci i zamyêle ekonomicznym - zarówno wytwórców jak i konstruktorów. Ponad sto lat rozwoju zaowocowało powstaniem materiału budowlanego naszych czasów. 6 7 Koszty energii Do wytworzenia 1 m 3 materiału budowlanego potrzeba: kwh Drewno Beton Stal Aluminium Ochrona przyrody i zasobów naturalnych Drewno nale y do zasobów odnawialnych. Blisko 90 % drewna wykorzystywanego w Europie pochodzi z lasów europejskich. Dzi ki realizacji zrównowa onej polityki rolnej i leênej, co oznacza, e liczba drzew wycinanych jest o wiele mniejsza, ni liczba drzew sadzonych, populacja drzew w lasach Europy roênie z ka dym rokiem. Poniewa ochrona Êrodowiska nale y do naszych priorytetów, staramy si wykorzystywaç prawie wyłàcznie drewno z certyfikowanych tartaków. Mamy w zwiàzku z tym zaszczyt nale eç od marca 2008 do europejskiej organizacji FSC (Forest Stewardship Council), która zrzesza tylko te firmy, które prowadzà tak polityk leênà, e produkujà wi cej drzew ni ich wycinajà oraz właênie te firmy, które u takowych firm robià zakupy do swoich zakładów produkcyjnych. Oszcz dnoêç energii To oczywiste! Dlaczego? Po pierwsze, z pozostałoêci produktów drewnianych mo na wyprodukowaç wi cej energii, ni jest potrzebne do wytworzenia produktu drewnianego. Po drugie, drewno góruje nad innymi porównywalnymi materiałami budowlanymi, niezwykłà lekkoêcià, wytrzymałoêcià i sztywnoêcià. Po trzecie, struktura komórkowa drewna, pozwalajàca na zatrzymywanie powietrza w Êcianach komórkowych, pełni rol naturalnego izolatora a to oznacza, e budynki drewniane wymagajà o wiele mniejszego zasilania w energi cieplnà ni budynki stalowe lub betonowe. Patrzàc na wymienione korzyêci nie powinno dziwiç, e drewno jest coraz cz Êciej wykorzystywane jako bardzo atrakcyjny i ekonomiczny pod wzgl dem energetycznym materiał budowlany. Ci ar i transport W porównaniu z betonem, drewno ma nast pujàce zalety: 20% mniejszy ci ar własny przy takich samych właêciwoêciach noênych 20% mniej opłat transportowych mniejsza emisja do atmosfery a co za tym idzie ochrona klimatu GarÊç faktów historycznych W 1906 r. Otto Hetzer, mistrz ciesielski z Weimaru, otrzymał patent nr wydany przez ówczesne Cesarskie Biuro Patentowe Niemiec, za wynalazek, jakim był niezwykle trwały i zachowujàcy sklejony kształt materiał budowlany, powstały poprzez sklejenie drewnianych desek pod ciênieniem i bezpieczne ich złàczenie. Wykorzystujàc t technologi Hetzer mógł budowaç bardzo trwałe budowle. W przeszłoêci belki z drewna klejonego znano lepiej pod nazwà dêwigarów Hetzera. W 1910 r. na Âwiatowej Wystawie w Brukseli pokazano wspaniały budynek dworca kolei niemieckich o bardzo du ej rozpi toêci. Z uwagi na wi kszà sztywnoêç w porównaniu ze zwykłym drewnem, oraz niskie koszty w porównaniu z betonem i stalà, na poczàtku XX w. z drewna klejonego zbudowano blisko 300 budynków o rozpi toêci do 45 m. Na zasadzie licencji patent był wykorzystywany w Niemczech, Austrii, Włoszech i Szwajcarii. W drugiej dekadzie XX w. system Hetzera udoskonalono do dzisiejszej postaci drewna klejonego. Do ostatnich wa nych innowacji nale à złàcza palcowe, mechaniczne sortowanie i suszenie surowca, wynalezienie szybciej klejàcych klejów i obróbka koƒcowa na obrabiarkach CNC (trójwymiarowa obróbka cyfrowa). Produkt Drewno klejone warstwowo jest produktem wytwarzanym przemysłowo i stosowanym do budowy konstrukcji noênych. Belka z drewna klejonego składa si z co najmniej trzech warstw wysuszonych desek drewna mi kkiego. Standardowym surowcem do produkcji drewna klejonego jest Êwierk, ale na yczenie mo e to byç tak e jodła, sosna, modrzew i daglezja. Drewno klejone warstwowo (tak e znane jako drewno klejone lub belki z drewna klejonego warstwowo) odznacza si wyjàtkowymi właêciwoêciami w porównaniu z innymi materiałami budowlanymi. Dzi ki małej masie jest bardzo ekonomiczne, umo liwia du y zakres prefabrykacji, oszcz dza czas pracy i koszty budowy. Dodatkowà korzyêç stanowi odpornoêç na obecnoêç w powietrzu zwiàzków chemicznie agresywnych, a tak e gładka powierzchnia, zabezpieczajàca przed odkładaniem si szkodliwych osadów. Warto tak e wspomnieç o wysokim stopniu ognioodpornoêci drewna klejonego. Choç jest substancjà palnà, w trakcie palenia na powierzchni drewna wytwarza si zw glona warstwa, która chroni warstw wewn trznà, redukuje kontakt z tlenem i opóênia dalsze palenie. Oznacza to, e bez stosowania jakichkolwiek impregnatów i dodatkowych substancji zabezpieczajàcych, konstrukcje z drewna klejonego charakteryzujà si Êrednià odpornoêcià ogniowà (30 minut), zaê wy szà odpornoêç ogniowà mo na uzyskaç poprzez zwi kszenie przekroju poprzecznego elementu z drewna.

5 Proces wytwórczy Aby przybli yç Paƒstwu proces wytwarzania drewna klejonego poni ej przedstawiamy krótkie streszczenie procesu produkcyjnego. Suszenie Sortowanie Łàczenie na złàcza palcowe Klejenie Heblowanie Obróbka CNC Malowanie 8 9 Suszarnie Suszenie surowca Drewno jest suszone w suszarniach do momentu, gdy osiàgnie poziom wilgotnoêci 10± 2% niezb dny do uzyskania maksymalnej wytrzy ma łoêci wiàzania i sztywnoêci drewna klejonego. Deski z drewna mi kkiego sà najpierw dokładnie suszone w nowoczesnych suszarniach, a potem strugane. Wysuszenie ka dej z osobna deski przed klejeniem gwa ran tuje, e wilgotnoêç ka dego elementu drewna klejonego, nawet w najwi kszym przekroju, wynosi ok. 12%. Ponadto, dzi ki wysuszeniu ka dej pojedynczej deski przed klejeniem, wielkoêç napr eƒ wewn trznych generowanych w procesie dalszego wysychania jest znacznie zredukowana, co tak e zmniejsza skłonnoêç do p kania. Łàczenie na złàcza klinowe Aby wyprodukowaç belki o wysokiej trwałoêci i okreêlonej noênoêci mo na wysortowaç deski o klasach wytrzymałoêci odpowiednich do produkcji konkretnego wyrobu koƒcowego. Nast pnie posortowane deski przechodzà przez maszyn do łàczenia na złàcza palcowe. Na tym etapie usuwane sà wady wyglàdu drewna, formuje si złàcza palcowe i skleja si poszczególne warstwy pod ciênieniem. Nast pnie deski sà strugane do wymaganej gruboêci i przycinane do wymaganej długoêci. Mo liwe jest wyprodukowanie indywidualnych przekrojów o wysokoêci do 3 m i długoêci do 65 m. Nakładanie kleju Sortowanie surowca Wysuszona tarcica jest maszynowo sortowana wytrzymałoêciowo metodà wizualnà. Sortowanie odbywa si zgodnie z normà DIN 4074, która ju została dostosowana do europejskiej normy EN Elementy, które majà byç zastosowane do budowy fasad, a wi c muszà spełniaç wy sze standardy jakoêci, sà poddawane innemu rodzajowi sortowania, uwzgl dniajàcemu nie tylko kryterium wytrzymałoêci. Do tego typu sortowania stosujemy specjalny skaner. Wszelkie wady materiału wykryte podczas sortowania, które mogłyby zmniejszyç wytrzymałoêç drewna lub wpłynàç na atrakcyjnoêç wyglàdu, np. za du e s ki, p cherze ywiczne czy pozostałoêci kory, mogà byç wówczas wyeliminowane, w zale noêci od klasy wytrzymałoêci i klasy jakoêci powierzchni. Drewno jest sortowane na cztery klasy wytrzymałoêci na podstawie liczby s ków, g stoêci drewna i modułu spr ystoêci (moduł E). Sortownia maszynowa Rysunek złàcza palcowego Klejenie Na powierzchnie poszczególnych warstw powstajàcej belki z drewna klejonego nakłada si klej i wszystkie jednoczeênie umieszcza si obok siebie w prasie hydraulicznej. Prasa składa si z profesjonalnych zwornic formujàcych kształt belki pod kontrolowanym ciênieniem. Do klejenia drewna u ywa si klejów o wysokich parametrach wytrzy - małoêciowych. Poniewa warstwa kleju jest bardzo cienka (ok. 0.3 mm) jest prawie niewidoczna, zwłaszcza jeêli zastosowano klej o jasnym kolorze, co ma miejsce w zdecydowanej wi kszoêci przypadków. Pomiary potwierdziły, e emisje formaldehydów pochodzàce ze stoso wanych klejów bez problemu mieszczà si w ramach okreêlonych przez norm europejskà dla produkcji drewna klejonego warstwowo EN14080 (klasa emisji E1, tj. emisje formaldehydów mniejsze ni 0.1 ppm na jednà próbk testowà). Poza tym, standardowe drewno klejone spełnia wymogi emisji dla klasy emisji F0. Formowanie belki łukowej w prasie Kamery skanujàce powierzchni drewna

6 Proces wytwarzania / Zakres zastosowania Znani na całym Êwiecie Poni ej przedstawiamy kilka przykładów projektów mi dzynarodowych, jakie wykonaliêmy z wykorzystaniem naszego sztandarowego materiału drewna klejonego. Dêwigary łukowe po obróbce maszynà CNC Impregnacja elementu z drewna klejonego Heblowanie / Trójwymiarowa obróbka cyfrowa CNC / Wykoƒczenie Po sklejeniu belki sà obrabiane na profesjonalnych heblarkach do uzyskania gładkiej powierzchni. Stosujemy wyjàtkowe obrabiarki CNC (obróbka w trzech płaszczyznach, otworowanie, etc.) do wykonania wci ç, otworów i innych obróbek pod kàtem zamocowania w nich łàczników stalowych. Du e belki proste oraz łukowe obrabiane sà na ramie o długoêci 36 [m] i szerokoêci 6 [m], która mo e obracaç si w pi ciu kierunkach i automatycznie dobieraç odpowiednie narz dzia. Prace takie jak otworowanie, skrawanie czy docinanie mo na wykonaç w naszych zakładach produkcyjnych dzi ki czemu otrzymujecie jako klienci obróbki o bardzo wysokim stopniu precyzji, szczególnie dlatego, e obróbki sà dokładnie zaplanowane komputerowo a dalej przeka zywane do maszyny CNC. Obróbki, o których tutaj mowa ułatwiajà i skracajà czas monta u. Transport i przemieszczanie Transport mo e odbywaç si ci arówkami o długoêci do 65 m, pociàgiem, statkiem lub w sposób mieszany. Posiadamy du e doêwiadczenie w transporcie na obszarze Europy. Nie od dziê wiadomo, e drewno dobrze si transportuje. Zamocowanie si do belek jest mniej skomplikowane, ni w przypadku innych materiałów budowlanych. Poniewa drewno klejone jest lekkie, koszty transportu sà o wiele ni sze, ni w przypadku stali czy betonu. Budowlana płyta stalowa jest z reguły o 100% ci sza, a betonowa o 500% ci sza ni podobnej wielkoêci belka z drewna klejonego. Mały ci ar drewna klejonego daje tak e oszcz dnoêci w konstrukcji fundamentów a tak e przy monta u. Zakres zastosowania Drewno klejone mo na stosowaç w obiektach wszelkiego przeznaczenia. Prócz korzyêci ekonomicznych i ekologicznych, głównym powodem stosowania go jako budulca jest wyjàtkowa ognioodpornoêç. Głównym przedmiotem naszej działalnoêci jest in ynieria i budow - nictwo z wykorzystaniem drewna konstrukcyjnego do (CAD/CAM) takich obiektów jak hale przemysłowe, sale gimnastyczne, pływalnie, budynki rolne oraz budynki dla osób prywatnych i gmin. Europa Terminal pasa erski w Amsterdamie Magazyny Marynarki Wojennej, Den Helder, Holandia, Salon meblowy Meble Agata, Katowice, Polska Hala produkcji papieru, Hexham, Szkocja Wioska sportowa, Stirling, Szkocja Sala koncertowa Milton Road School, Cambridge, Anglia Ogród zimowy, Sheffield, Anglia OÊrodek gry w tenisa, Letchworth, Anglia Pływalnia St. Albans, Anglia Budynek lotniska, Cork, Irlandia Magazyn rolniczy, W drynia, Polska Wrocławski Park Wodny, Polska Hala sportowa, Łochów, Polska Centrum rekreacyjne z krytà pływalnià i halà sportowà, Ostrów Mazowiecka, Polska Hala produkcyjna, Boswill, Szwajcaria Zajezdnia autobusowa, Cannach, Luksemburg Zakład produkcyjny, Radauti, Rumunia Zajezdnia autobusowa, Almerin, Portugalia Reszta Êwiata Hale magazynowe, Pensylwania, USA Terminal lotniska Ben Gurion, Telawiw, Izrael Pływalnia, Rahnana, Izrael Uniwersytet Kyung-Ju, Seul, Korea Płd. KoÊciół, Youngrak, Sangyongdong, Song Huyn, Korea Płd,. Hotel Princess Beach, Wyspy Curacao To tylko niektóre przykłady naszych osiàgni ç. Prosimy o kontakt jeêli chcà Paƒstwo uzyskaç dodatkowych informacji o projektach, jakie wykonaliêmy w Paƒstwa okolicy. Budynek stra y po arnej, Holandia Lotnisko w Cork, Irlandia

7 Jeêdziectwo i konie to moja pasja. yj w rytmie natury. 12 Uje d alnia koni w Łomnicy Adres ul. Âwierczewskiego Łomnica Architekt mgr in. arch. Ireneusz Piechocki Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna dêwigary bumerangowe ze wspornikami dêwigary o pasach równoległych rozpi toêç ok. 24 [m] Drewno = zaawansowana technologia W przypadku drewna klejonego w sposób ekonomiczny mo na zbudowaç nawet konstrukcje noêne o wysokim stopniu trudnoêci i wielkiej wartoêci architekto nic znej. Ten wytrzymały materiał budowlany w połàczeniu z zastosowaniem nowoczesnych technik CAD, CAM i CNC daje wprost nieograniczone mo liwoêci w dziedzinie projektowania i budowy. Nale y przy tym podkreêliç, e proces budowy przebiega płynnie, a wszystkie elementy sà perfekcyjnie dopasowane.

8 Konstrukcje łukowe Proste a jednak indywidualne JeÊli chodzi o projektowanie niestandardowych budynków i dachów nasi klienci doceniajà nasze doêwiadczenie. Poniewa drewno klejone mo na wytwarzaç w nieskoƒczonej liczbie kształtów i wielkoêci, potencjał tego materiału jako budulca jest ograniczony wyłàcznie wyobraênià architekta. Mamy w naszym asortymencie tak e proste belki budowlane wspaniałej jakoêci, wykonane na zamówienie zgodnie z wymogami klienta, które dostarczamy na àdanie. Nie trzeba wspominaç, e usług t Êwiadczymy bez wzgl du na rozmiar belek Rama trójprzegubowa hali sportowej w Halinowie Hala sportowa Politechniki Opolskiej Rozpi toêç prz sła W przypadku stosowania drewna klejonego jako materiału budowlanego do konstrukcji noênych, projekt takiej konstrukcji prawie zawsze robi wra enie. Bez wzgl du na to, czy konstrukcja składa si z belek skr conych czy łukowych, lub czy elementy konstrukcyjne charakteryzujà si du à rozpi toêcià, belki z drewna klejonego wydajà si przeczyç sile grawitacji - podczas gdy w okresie poczàtkowym stosowania konstrukcji z drewna klejonego długoêç prz sła nie przekraczała 45 m, obecnie mo emy produkowaç elementy budowlane pozwalajàce uzyskaç rozpi toêci do 150 m. Budynki drewniane Architekci doceniajà fakt, e drewno klejone pozwala im puêciç wodze fantazji w niespotykanym zakresie przy zachowaniu niezb dnych wymogów, jakie musi spełniç materiał budowlany. Dzi ki naszej nowoczesnej maszynie CNC jesteêmy w stanie wytwarzaç elementy budowlane z niedoêcignionà precyzjà i niezwykłà dokładnoêcià. Zastosowanie nowoczesnych technologii pozwala nam tworzyç i realizowaç projekty miłe dla oka i budowle na pozór przezroczyste. Drewno klejone pozwala tak e w sposób łatwy budowaç konstrukcje niejednorodne i najbardziej skomplikowane systemy kratowe, tak e w połàczeniu ze stalà. DoÊwiadczenie i znajomoêç przedmiotu liczy si najbardziej w dziedzinie projektowania skomplikowanych projektów budowlanych. Posiadamy rozległe doêwiadczenie w projektowaniu i budowie hal sportowych, znamy wszystkie obowiàzujàce wymogi, przepisy i regulacje. W porównaniu z innymi materiałami budowlanymi drewno ma wiele zalet. Po pierwsze, wysoka odpornoêç ogniowa konstrukcji drewnianych. Po drugie, drewniane konstrukcje noêne mo na łatwo łàczyç z wszystkimi rodzajami pokryç dachowych. Wreszcie wykorzystanie prefabrykowanych drewnianych elementów budowlanych gwarantuje szybki monta. Jeszcze jedno: hale drewniane z reguły nie wymagajà konserwacji i sà bardzo ekonomiczne, szczególnie w dłu szej perspektywie czasu. Czekamy na Paƒstwa kontakt w sprawie realizacji projektów budowlanych. Z przyjemnoêcià udzielimy rady i pomocy oraz przedstawimy Paƒstwu zalety nowoczesnej in ynierii budowlanej. Belki na zamówienie Ka de zamówienie mo e byç inne i ka da zamówiona partia mo e składaç si z ró nych przekrojów. Dzi ki naszemu programowi express line wszystkie belki sà dopasowywane do àdanego wymiaru w krótkim czasie i charakteryzujà si wspaniałà jakoêcià. Dysponujàc nowoczesnà linià produkcyjnà mo emy wyprodukowaç proste elementy z drewna klejonego wszelkich kształtów i wielkoêci: przyci te co do milimetra, o długoêci od 2.5 m do 18 m, wysokoêci do 1 m i szerokoêci do 0.30 m. Ekonomika W przypadku zamówieƒ niestandardowych przekrojów danà parti mo na wyprodukowaç z przyci ciem do właêciwego rozmiaru wysokoêci i szerokoêci belki, zmniejszajàc tym samym prace dodatkowe na placu budowy, redukujàc koszty, czas pracy a tak e iloêç odpadów na budowie. Z której strony by nie spojrzeç osiàgajà Paƒstwo korzyêci. Dzi ki naszej nowej linii ekspresowej ze zintegrowanà jednostkà CNC na àdanie otrzymujà Paƒstwo belki z drewna klejonego, wytworzone w sposób mo liwie najbardziej ekonomiczny i gotowe do monta u na miejscu budowy.

9 Pewny dach nad głowà w pracy to przecie wa ne. 17 Hala Magazynowa we Wrocławiu Adres ul. Długosza 2-6 Wrocław Architekci Pracownia architektoniczna arch. Emilia Rodziƒska Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna dêwigary trapezowe rozpi toêç ok. 22 [m] powierzchnia ok. 960 m² Drewno = trwałoêç W przypadku budynków przemysłowych bardzo cz sto wymagania architekto niczne nie sà a tak wa ne. Poza wymienionymi tutaj zaletami technic znymi, odpornoêcià i wytrzyma łoêcià na agresywne zwiàzki chemiczne, szerokimi prz słami i krótkim czasem budowy, drewno klejone jest bardzo ekonomiczne. Zoptymalizowane konstrukcje noêne dachu z drewna klejonego sà nie tylko taƒsze, ale te wymagajà mniej konserwacji.

10 Technologia i maszyny Granice i wyzwania Naszym celem jest badanie i wzmacnianie potencjału drewna klejonego jako materiału budowlanego. Zgodnie z naszà filozofià, osiàgni cie tego celu wymaga dysponowania przede wszystkim wysokiej klasy wyposa eniem oraz innowacyjnà technologià. Szczycimy si posiadaniem nowoczesnego i innowacyjnego przedsi biorstwa, którego pracownicy uwielbiajà zamieniaç wyzwania w obiecujàce okazje. Lubimy przekraczaç oczekiwania i granice. Zawsze czekamy na projekty budowlane na poziomie mi dzynarodowym, bez wzgl du na ich wyjàtkowoêç i niestandardowy projekt Technologia Naszym celem jest wytwarzanie produktu koƒcowego wysokiej jakoêci. Surowiec jest w tym wzgl dzie kluczowym czynnikiem. Oto dlaczego stosujemy wysokiej klasy maszyny sortujàce, które pomagajà nam oceniç automatycznie ka dà pojedynczà desk przy u yciu przeêwietlania, zginania i skanowania. Przy pomocy tej specjalnej technologii mo emy tak e sortowaç i oceniaç materiał wg jego charakterystyki wizualnej oraz według parametrów mechanicznych. Procedura ta umo liwia nam dopasowanie surowca wg ró nych wymogów statycznych dla danej belki. Nasz system magazynowania jest zorganizowany w pełni automatycznie, co pozwala na skutecznà i dokładnà obróbk surowca. W celu ułatwienia i usprawnienia transportu wewn trznego ka dy element budowlany zaopatrzony jest w kod kreskowy. Dzi ki niemu sposób post powania z ka dà pojedynczà deskà mo e byç monitorowany od etapu przyj cia surowca do wytworzenia produktu koƒcowego. Nasze nowoczesne obrabiarki CNC pozwalajà nam obrabiaç elementy budowlane do długoêci 45 m i szerokoêci 6 m, co do milimetra, z wysokà precyzjà i powtarzalnà dokładnoêcià. Program CAD (komputerowo wspomagane projektowanie) przenosi bezpoêrednio do obrabiarki odpowiednie dane, a nowoczesna technologia laserowa zapewnia właêciwe dopasowanie ka dego pojedynczego kawałka materiału. Ponadto automatyczne pi cioosiowe urzàdzenie sterujàce ułatwia trójwymiarowe modelowanie ka dego kawałka drewna. Kraje Wszystkie nasze zakłady produkcyjne sà zlokalizowane w Niemczech. Z naszego doêwiadczenia korzystajà klienci z całej Europy. Jako jeden z wiodàcych producentów drewna klejonego Grupa Derix ma swych klientów we Włoszech, Hiszpanii, Polsce, Rumunii, Holandii, Francji, Wielkiej Brytanii i Irlandii. Nasza umiej tnoêç rozwiàzywania problemów pozwala nam na wielopłaszczyznowe spojrzenie na ka de nowe wyzwanie i skorzystanie przy jego realizacji z szerokiego doêwiadczenia i know-how. Dzi ki temu mo emy sprawnie i skutecznie realizowaç projekty mi dzynarodowe nawet w dalekich zakàtkach globu, np. w Korei. JeÊli chodzi o transport, mo emy zaoferowaç kilka rozwiàzaƒ: samochodami do przewozów ponadgabarytowych, transportem kolejowym, statkiem lub w sposób mieszany tj. kombinacjà wy ej wymienionych. Obrotowa prasa do produkcji drewna klejonego Narz dzia do obróbki CNC Praca grupowa Dzi ki supernowoczesnej technologii i wyposa eniu mo emy zoptymalizowaç właêciwoêci drewna klejonego. W Êcisłej współpracy z naszymi dostawcami zawsze staramy si udoskonaliç proces produkcyjny tak, by uwzgl dniç rosnàce wymogi dzisiejszego sektora budowlanego i jeszcze bardziej ulepszyç drewno klejone jako materiał budowlany. Nasi ambitni eksperci sà wspaniale przygotowani do podj cia ka dego nowego wyzwania i gwarantujà płynny proces produkcyjny. Rozwiàzania Szczycimy si tym, e jesteêmy nowoczesnym i innowacyjnym przedsi biorstwem, w którym niemo liwe staje si mo liwe. Poniewa naszà misjà jest Êwiadczenie usług na najwy szym poziomie w całym sektorze, szczególnà uwag zawsze przywiàzujemy do wymogów naszych klientów. W zwiàzku z tym, jeêli szukajà Paƒstwo partnera do realizacji projektów, my jesteêmy tym właêciwym, który zawsze słu y radà i pomocà bez wzgl du na to, jak wyjàtkowy i wizjonerski jest Paƒstwa projekt. Zawsze dà ymy do zbudowania satysfakcjonujàcych i długofalowych wzajemnych kontaktów handlowych z naszymi klientami. Chcemy, by klient był zadowolony, e zdecydował si zrealizowaç swój projekt wspólnie z Grupà Derix. Symulator pola magnetycznego, Lehmbek / Niemcy Jako nowoczesny producent hołdujemy zasadzie, w myêl której nowoczesne wyposa enie i innowacyjna technologia sà absolutnie konieczne do skutecznego konkurowania na dzisiejszym rynku. Mimo to w centrum naszej uwagi zawsze pozostanie człowiek, jego potrzeby, wymagania i umiej tnoêci. Transport ci ki, szerokoêç ponadnormatywna

11 Spełniam swoje marzenia kupiłem motor. A poza tym lubi drewno, dlatego budujàc siedzib swojej firmy wybrałem konstrukcj z drewna klejonego. 20 Hala produkcyjno-magazynowa w Wieliczce Adres ul. Niepołomska 32 a Wieliczka Inwestor i Wykonawca EMERGRAF W. Ryppa, R. Màczka Spółka Jawna ul. Niepołomska 32 a Wieliczka Projekt konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna rama trójprzegubowa z w złami sztywnymi na złàcza klinowe rozpi toêç ram 16 [m] wysokoêç ram w kalenicy 5,80 [m] Drewno naturalnie Dzisiejszym obiektom budowlanym cz sto zdaje si brakowaç klimatu i atrakcyjnoêci. Jest to spowodowane naciskiem, jaki w procesie budowy kładzie si na procesy techniczne i wymagania ekonomiczne. Drewno mo e uatrakcyjniç wyglàd obiektów.

12 JakoÊç i kontrola jakoêci Certyfikaty i nagrody Zale y nam na dostarczaniu najlepszej jakoêci, dlatego te nasze standardy jakoêci sà bardzo wysokie Wszelkie odpady produkcyjne sà wykorzystywane do produkcji energii lub ponownie dalej przetwarzane. Dokumentacja Bez wàtpienia wszechstronna wiedza o materiałoznawstwie jest bardzo wa na. OczywiÊcie dotyczy ona nie tylko dostaw surowca, lecz obejmuje tak e dostaw produktów dla naszych klientów. W tym wzgl dzie chcielibyêmy podkreêliç, e nasz surowiec pochodzi w 100% z Europy, w której realizuje si zrównowa onà gospodark leênà, dzi ki czemu produkuje nadwy k drewna, którego wykorzystanie jest dobrze zarzàdzane. Blisko 95% drewna, stanowiàcego surowiec dla naszych produktów, posiada certyfikaty PEFC. Niezwłocznie po przywiezieniu surowca do naszych zakładów wytwórczych, jest on wizualnie kontrolowany przez naszych doêwiadczonych pracowników. Potem zostaje poddany kontroli automatycznej, aby niezwłocznie wykryç wszelkie nieprawidłowoêci i powiadomiç o tym dostawc. W zwiàzku z tym ocena jakoêci jest integralnà cz Êcià procesu zarzàdzania dostawami surowca. Jako autoryzowany wytwórca drewna klejonego posiadamy odpowiednie certyfikaty dowodzàce, e nasz proces wytwórczy spełnia Êcisłe krajowe standardy i normy europejskie, jak równie regulacje sektorowe. Wszystkie kleje stosowane w naszym procesie wytwórczym zostały zatwierdzone i posiadajà certyfikaty niezale nego instytutu badania materiałów. Sprawdzono i zatwierdzono, e nasze kleje i Êrodki adhezyjne chronià drewno przed wilgocià, zmianami temperatur i wi kszoêcià kwasów i zasad. Kontrole W celu optymalizacji zarzàdzania jakoêcià zwracamy uwag na to, by produkt koƒcowy był regularnie poddawany kontrolom wyrywkowym. Poza tym, codziennie kontroluje si złàcza palcowe, a tak e jakoêç sklejenia. Nasi klienci mogà byç pewni, e otrzymujà produkt doskonałej jakoêci. W Niemczech wytwórcy drewna klejonego muszà stale pilnowaç, by procesy produkcyjne przebiegały zgodnie z wymaganà normà. W zwiàzku z tym dwa razy w roku odbywajà si niezapowiedziane kontrole niezale nego instytutu certyfikacji. W trakcie tych kontroli sprawdza si jakoêç procesów i procedur wytwórczych oraz materiału. Pobierane sà próbki, które przekazuje si Federalnemu Instytutowi Badania Materiałów. Certyfikaty Certyfikat Forest Stewardship Council Certyfikat zgodnoêci z normami UE Certyfikat PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes Certyfikat KOMO, Holandia Certyfikacja öen 386 Eignungsbescheinigung fuer die maschinelle Schnittholzsortierung (certyfikat potwierdzajàcy, e wytwórca jest uprawniony do stosowania na produkcji sortowania maszynowego), wydany przez Instytut Badaƒ Drewna Uniwersytetu Monachijskiego HFM Certyfikat A, wydany przez Instytut Otto Graf a (zgodny z normà DIN1052), jako poêwiadczenie, e wytwórca jest autoryzowanym wytwórcà drewna klejonego. Nagrody Timber Construction Award 2000 Północna Nadrenia Westfalia Timber Construction Award 2006 Północna Nadrenia Westfalia Material Efficiency Award 2005 Ministra Ekonomii i Technologii

13 Promowanie zdrowego stylu ycia wymaga właêciwych wyborów. 25 Drewno zawsze młode Drewno jest surowcem budowlanym od zamierzchłej przeszłoêci. Jednak e jego trwałoêç w połàczeniu z nowymi technologiami i in ynierià, czyni z niego materiał budowlany przyszłoêci. Hala sportowa w Nadarzynie Adres ul. Sitarskich Nadarzyn Wykonawca Przedsi biorstwo Budowlane POLBUD Sp. z o.o. ul. wirki i Wigury Bielsk Podlaski Architekci PAS PROJEKT ARCHI. STUDIO mgr in. arch. Sławomir Golenko ul. Błoƒska Nadarzyn Projektant konstrukcji z drewna klejonego Poppensieker-Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. mgr in. Mikołaj Delineszew Specyfikacja techniczna dêwigary trapezowe dwuspadowe dêwigary łukowe rozpi toêç ok. 24 [m]

14 Zakres dostaw Drewno klejone o ró nej geometrii Drewno klejone elementy proste Panele z drewna klejonego, Słupy okràgłe, Konstrukcje kompozytowe drewno-betonowe Konstrukcja basenu w ÂwinoujÊciu Konstrukcje noêne Drewno klejone budowlane o ka dych wymiarach w zakresie: 8, cm szerokoêci do 260 cm wysokoêci do 65 m długoêci w jednym kawałku dêwigary dwuspadowe z prostym pasem dolnym dêwigary dwuspadowe z łukowym pasem dolnym ramy trójprzegubowe belki łukowe dêwigary wieloprz słowe dêwigary typu brzuch ryby systemy płatwiowe słupy o przekroju kwadratowym, prostokàtnym i okràgłym Panele z drewna klejonego Produkowane w wersjach: bez wr bu (płasko zakoƒczone) z wpustem z luênym piórem z pojedynczym pióro-wpustem z podwójnym pióro-wpustem Słupy okràgłe wysokoêç 6-30 cm szerokoêç cm długoêç do 18 m klasa wytrzymałoêci GL 24 deski 40 mm Kompozyty drewno-betonowe wybrana jakoêç drewna z powierzchnià szlifowanà przekroje od 12 do 40 cm długoêç do 12 m klasa wytrzymałoêci GL 24 wy sze klasy wytrzymałoêci na zamówienie Hala sportowa, Dusseldorf / Niemcy Konstrukcja basenu rehabilitacyjnego w Mrze ynie Program ekspress Przekroje: szerokoêç 6-30 cm wysokoêç cm długoêç 2,5-18 m oraz produkty na zamówienie lub krótsze długoêci sufity w budynkach mieszkalnych i przemysłowych, biurowych mosty dachy i Êciany Klasy wytrzymałoêci drewna klejonego GL 24h/c (BS 11) GL 28h/c (BS 14) GL 32h/c (BS 16) Charakterystyka zewn trzna wyglàd architektoniczny wyglàd naturalny wyglàd przemysłowy (na àdanie) Muzeum szybownictwa, Wasserkuppe / Niemcy photo: Nicole Meisinger

15 Prosimy o kontakt em, telefonicznie lub faksem. Z przyjemnoêcià udzielimy Paƒstwu porady, pomocy lub zło ymy naszà ofert współpracy. Derix Sales Department Uden NL Derix Niederkrüchten Poppensieker & Derix Westerkappeln D Poppensieker & Derix Sales Department Hamburg PL Poppensieker & Derix Wrocław W. u. J. Derix GmbH & Co. Dam Niederkrüchten Germany Tel: +49 (2163) Fax: +49 (2163) Poppensieker & Derix GmbH & Co. KG Industriestrasse Westerkappeln Germany Tel: +49 (5456) Fax: +49 (5456) Poppensieker & Derix Drewno Klejone Sp. z o.o. ul. Wi zienna Wrocław Polska Tel: +48 (71) Fax: +48 (71)

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. www.ante-holz.de. ante-holz GmbH. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy

Katalog produktów. www.ante-holz.de. ante-holz GmbH. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy Wydanie z sierpnia 2008. Wszelkie prawa zastrzeżone. Im Inkerfeld 1 59969 Bromskirchen-Somplar Niemcy Telefon +49 2984 / 308-0 Fax +49 2984 / 8977 export@ante-holz.de www.ante-holz.de Katalog produktów

Bardziej szczegółowo

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym

Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania. DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo Telemecanique Nowoczesny sposób zasilania DoÊwiadczenie w zasilaniu elektrycznym Phaseo, Oferta zasilaczy dopasowana do Twoich potrzeb Wiele zastosowaƒ Sprawne u ytkowanie kompaktowe Zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego.

Konstrukcje nosne dla. przemysłu solarnego. Konstrukcje nosne dla przemysłu solarnego. Indywidualnie dopasowane, gotowe do montażu konstrukcje nośne urządzeń fotowoltaicznych i solarnych: Wymagania te spełnia SCHRAG Polska niezawodny partner budownictwa

Bardziej szczegółowo

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES

ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES ZARABIAJ DZI KI SŁO CU! ZMIE SWOJÑ PRZYSZŁOÂå! POMO EMY CI TO ZROBIå! MIKROINSTALACJE FOTOWOLTAICZNE TO DOBRY BIZNES 2 SZANSA NA WYCIÑGNIECIE R KI Czy kiedykolwiek myêlałeê, e ka dy słoneczny dzieƒ mo

Bardziej szczegółowo

ów odukt Przegląd pr

ów odukt Przegląd pr Przegląd produktów Spis treści 2 Ladenburger Holzwerke Holz ist unser Geschäft Profil firmy S. 4 5 Drewno lite konstrukcyjne KVH S. 6 7 Drewno klejone warstwowo BSH S. 8 Drewno klejone warstwowo Duo/Trio

Bardziej szczegółowo

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym

Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Drewno klejone warstwowo w budownictwie halowym Konstrukcje nośne z drewna klejonego warstwowo Na poniższych stronach znajdą Państwo ogólny przegląd podstawowych rozwiązań stosowanych w konstrukcjach nośnych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej

Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Rozwiązania dla budownictwa halowego. Szybciej, bezpieczniej, wydajniej Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, który dostarcza swoim klientom najwyższej jakości materiały, komponenty, systemy i zintegrowane

Bardziej szczegółowo

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego

remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego remonty systemy doêwietleƒ dachowych i oddymiania grawitacyjnego DOÂWIETLENIE Zamiana starych, sp kanych szyb zbrojonych na znacznie l ejsze płyty z poliw glanu komorowego podwy sza bezpieczeƒstwo oraz

Bardziej szczegółowo

Prefabrykowane konstrukcje drewniane. łączone płytkami kolczastymi SYSTEM

Prefabrykowane konstrukcje drewniane. łączone płytkami kolczastymi SYSTEM Prefabrykowane konstrukcje drewniane łączone płytkami kolczastymi SYSTEM Lorem ipsum dolor sit amet enim. Autoryzowany producent prefabrykowanych konstrukcji dachowych z litego drewna łączonego płytkami

Bardziej szczegółowo

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu

Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Dost pnoêç 24 h przez 7 dni w tygodniu Ciàgłe badanie i ocena nowych pomysłów oraz rozpoznawanie nowych zastosowaƒ stało si ju standardem w naszej pracy. Dzi ki temu jesteêmy w stanie sprostaç wszystkim

Bardziej szczegółowo

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager

Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów. check.hager Podróbka: NIE, DZI KUJ! By zagwarantowaç autentycznoêç i bezpieczeƒstwo produktów check.hager Check.hager strona do weryfikacji autentycznoêci produktu Plaga fa szowania produktów rozprzestrzenia si na

Bardziej szczegółowo

Najlepsza. cena. Hala stalowa EcoBuild Budynek spełniający Twoje wymagania

Najlepsza. cena. Hala stalowa EcoBuild Budynek spełniający Twoje wymagania Najlepsza cena Hala stalowa EcoBuild Budynek spełniający Twoje wymagania Hala stalowa EcoBuild w 6 tygodni! Ekonomiczne i ekologiczne hale stalowe są produkowane dla klientów, którzy dla swego projektu

Bardziej szczegółowo

Budynki dla rolnictwa

Budynki dla rolnictwa Budynki dla rolnictwa Magazyn ZBOŻOWY Niestandardowy projekt hali magazynowej do przechowywania zboża Magazyn zbożowy do obróbki i przechowywania zboża jest ciekawym połączeniem konstrukcji stalowej i

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. KANGOO Express. Od zlecenia do zlecenia Wszechstronna, lekka furgonetka

Bardziej szczegółowo

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu

1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu 1. Najnowsze dane dotyczące zapotrzebowania energetycznego w okresie wzrostu Im wi kszy pies doros y, tym proporcjonalnie mniejsza waga urodzeniowa szczeni cia. Waga nowonarodzonego szczeni cia rasy Yorkshire

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Najlepsza. cena. Hala stalowa EcoBuild Budynek spełniający Twoje wymagania

Najlepsza. cena. Hala stalowa EcoBuild Budynek spełniający Twoje wymagania Najlepsza cena Hala stalowa EcoBuild Budynek spełniający Twoje wymagania Hala stalowa EcoBuild w 6 tygodni! Ekonomiczne i ekologiczne hale stalowe są produkowane dla klientów, którzy dla swego projektu

Bardziej szczegółowo

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien.

HAUTAU TORNADO.... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. przechylanie i zawracanie HAUTAU TORNADO... perfekcyjna technika dla sympatycznych okien. Logiczna zaleta: W po o eniu wietrzenia zu yte powietrze uchodzi do góry, od do u nap ywa Êwie e powietrze zgodnie

Bardziej szczegółowo

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ

biuro.redam@interia.pl www.redam-hale.com.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ biuro.redam@interia.pl Redam HALE KONSTRUKCJE STALOWE - PROJEKTOWANIE PRODUKCJA MONTAŻ ZALETY HAL STALOWYCH: elastyczność w doborze wymiarów obiektu w zależności od przeznaczenia; różnorodność systemów

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

Andrzej Marynowicz. Konstrukcje budowlane Budownictwo drewniane. Drewno klejone. Wykład nr 4

Andrzej Marynowicz. Konstrukcje budowlane Budownictwo drewniane. Drewno klejone. Wykład nr 4 Andrzej Marynowicz Konstrukcje budowlane Budownictwo drewniane Drewno klejone Wykład nr 4 1 Konstrukcyjne drewno klejone (albo glulam) jest jednym z najstarszych drewnianych produktów inżynierskich i jest

Bardziej szczegółowo

Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu.

Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu. Generalny wykonawca hal. Jakość w każdym detalu. hale magazynowe hale handlowe hale produkcyjne hale specjalistyczne O firmie ekonomiści projektanci inżynierowie montażyści Firma Amwin jest polską spółką,

Bardziej szczegółowo

Okładka LEADING PRODUCTS. www.binder-co.com

Okładka LEADING PRODUCTS. www.binder-co.com Okładka LEADING PRODUCTS www.binder-co.com Techniki obróbki materiałów Przesiewanie Suszenie Przesiewanie na mokro Rozdrabnianie Instalacje do obróbki materiałów Technika ochrony środowiska Obróbka starego

Bardziej szczegółowo

Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE

Express. Idealnie. za pierwszym razem! A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji 3M ESPE Express 3M ESPE XT A-silikonowe masy wyciskowe nowej generacji Idealnie za pierwszym razem! 3M ESPE Âwiatowy lider w dziedzinie mas wyciskowych 3M ESPE ponad 40 lat doêwiadczeƒ w dziedzinie mas wyciskowych

Bardziej szczegółowo

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji

8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji 8. Przykłady wyników modelowania własno ci badanych stopów Mg-Al-Zn z wykorzystaniem narz dzi sztucznej inteligencji W przypadku numerycznego modelowania optymalnych warunków obróbki cieplnej badanych

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy program do obróbki drewna litego

Kompleksowy program do obróbki drewna litego DNI TEMATYCZNE WEINIG-a Kompleksowy program do obróbki drewna litego Serdecznie witamy w Tauberbischofsheim 15-17 listopad 2011 od g. 8:30-17:30 WEINIG Serdecznie witamy, na tematycznych dniach WEINIG-a

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21. Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi. www.krakdent.pl

23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21. Nowy obiekt: marca. Kraków. ul. Galicyjska 9. targi. www.krakdent.pl 23. Mi dzynarodowe Targi Stomatologiczne w Krakowie 19-21 marca 2015 Kraków Nowy obiekt: ul. Galicyjska 9 targi www.krakdent.pl Targi w Krakowie: doêwiadczenie i rzetelnoêç Targi w Krakowie Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji

Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Elektroniczny obieg dokumentów dla Twojego przedsi biorstwa Maksymalizacja wydajnoêci i redukcja kosztów administracji Ka da firma przetwarza du e iloêci dokumentów. O ile faktury sprzeda y najcz Êciej

Bardziej szczegółowo

SIDE CLUSTER. Domy z przyszłością. S sukces I innowacje D drewno E ekologia

SIDE CLUSTER. Domy z przyszłością. S sukces I innowacje D drewno E ekologia Domy z przyszłością S sukces I innowacje D drewno E ekologia Idea BUDOWAĆ LEPSZE DOMY Z MATERIAŁÓW WYSOKIEJ JAKOŚCI ENERGOOSZCZĘDNE PRZYJAZNE UŻYTKOWNIKOM EKOLOGICZNE SZYBKIE I ŁATWE W BUDOWIE NIEDROGIE

Bardziej szczegółowo

dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo-

dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo- ródła energii dzynarodowych i krajowych zespołów badawczo- cz), kolektory słoneczne i fotoogniwa (AR Kraków, P Zakłady Mechaniczne Tarnów), energetyka geotermalna i pompy ciepła (PAN Kraków, Polska aków,

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE

BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE BUDOWNICTWO SZKIELETOWE DREWNIANE Wady i zalety domów szkieletowych Zalety: krótki czas budowy : oko o trzech miesi cy (podobno mo na krócej); - teoretycznie powinny

Bardziej szczegółowo

12. Ocena tras rowerowych Spis treêci

12. Ocena tras rowerowych Spis treêci 12. Ocena tras rowerowych Spis treêci 12.1 Wst p 12.1.1 Odniesienie do pi ciu g ównych wymogów 12.1.2 Forma, funkcja i u ytkowanie 12.2 Proces oceny 12.3 WartoÊci graniczne 12.4 Odst pstwa od jakoêci 12.5

Bardziej szczegółowo

LEASING 3 RATY GRATIS *

LEASING 3 RATY GRATIS * Z miejsca do celu Pojazdy wielozadaniowe Renault LEASING 3 RATY GRATIS * Renault liderem w sprzeda y samochodów dostawczych w Europie. MASTER. Z samolotu do hotelu Samochód wszechstronny, trwały i niezawodny.

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie zespołów powypadkowych wypadki przy pracy Materiał pomocniczy do szkolenia społecznych inspektorów pracy WERSJA DEMONSTRACYJNA SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY Członkowie

Bardziej szczegółowo

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA

NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA KARTA SERWISOWA NAPRAWDÊ DOBRA DECYZJA Gratulujemy! Dokonali Pañstwo œwietnego wyboru: nowoczesne drewniane okna s¹ ekologiczne, a tak e optymalne pod wzglêdem ekonomicznym. Nale ¹ do najwa niejszych elementów

Bardziej szczegółowo

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko

mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko mitów o wpływie produkcji papieru na środowisko Prawda czy fałsz? Jako użytkownicy papieru możemy mieć trudności ze wskazaniem, co jest prawdą w odniesieniu do wpływu papieru na środowisko naturalne.

Bardziej szczegółowo

Drewno? Naturalnie! budowa i remont

Drewno? Naturalnie! budowa i remont Dom z Ogrodem Tekst: Waldemar Zieliński, prezes Fabryki Konstrukcji Drewnianych S.A. Drewno? Naturalnie! Drewno było do niedawna dosyć często zastępowane w budownictwie żelbetonem, cegłą lub stalą. Coraz

Bardziej szczegółowo

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne

karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne karta na zdrowie! prywatne ubezpieczenie zdrowotne o nas Towarzystwo Ubezpieczeƒ INTER Polska jesteêmy ekspertami w dziedzinie ubezpieczeƒ medycznych i twórcami prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego Vision.

Bardziej szczegółowo

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy

somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy somfy.pl Altus 40 RTS Nowy wymiar Radiowej Technologii Somfy Altus 40 RTS jest kompatybilny ze wszystkimi dost pnymi nadajnikami RTS, w àczajàc bezprzewodowà automatyk s oneczno-wiatrowà oraz programator

Bardziej szczegółowo

PŁYTY KLEJONE Z DREWNA. www.icfwood.pl

PŁYTY KLEJONE Z DREWNA. www.icfwood.pl PŁYTY KLEJONE Z DREWNA www.icfwood.pl Jesteśmy firmą rodzinną, która swą działalność, jako zakład produkcyjny, rozpoczęła w 1991 roku. W roku 2004 przyjęliśmy oficjalną nazwę: ICF - Instal Czudec Fąfara.

Bardziej szczegółowo

Hale magazynowe i centra logistyczne Lindab Buildings

Hale magazynowe i centra logistyczne Lindab Buildings Hale magazynowe i centra logistyczne jest preferowanym partnerem przy realizacji budynków użytkowych w Europie, Rosji i Wspólnocie Niepodległych Państw. (dawniej Astron) jest europejskim liderem w zakresie

Bardziej szczegółowo

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101

1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem. 2. W aêciwoêci. 3. Monta. Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 310 164 01 Czujnik CO 2 AMUN 716 9 101 1. Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem Czujnik s u y do rejestracji dwutlenku w gla (CO 2 ) i temperatury w pomieszczeniu mieszkalnym. ZawartoÊç CO 2 w powietrzu

Bardziej szczegółowo

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej 80000 metrów

precyzyjne rury spawane ze stali węglowej 80000 metrów Kluczbork plant Marcegaglia Poland Zakład produkcyjny Marcegaglia w Kluczborku, Polska, został uruchomiony w 2010 r. i wytwarza precyzyjne rury spawane ze stali węglowej do szerokiego zakresu zastosowań.

Bardziej szczegółowo

Obecny na rynkach światowych KLOCKI PALETOWE ELEMENTY DREWNIANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ. euroblock.com

Obecny na rynkach światowych KLOCKI PALETOWE ELEMENTY DREWNIANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ. euroblock.com Obecny na rynkach światowych KLOCKI PALETOWE ELEMENTY DREWNIANE DO PRODUKCJI OPAKOWAŃ euroblock.com KLOCKI PALETOWE NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI Materiałami podstawowymi Materiałami podstawowymi są drewno iglaste

Bardziej szczegółowo

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje:

ARMATURA SPOŻYWCZA. Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: Nasz program dostaw armatury dla przemysłu spo ywczego obejmuje: 1 ARMATURA SPOŻYWCZA DIN 11850 SMS RJT / IDF / Zoll gatunek stali: AISI 304/304L/316L / / / / / / uszczelnienie: NBR/HNBR/MVQ/EPDM/Viton

Bardziej szczegółowo

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja 2014 Kraków www.mobile-it.com.pl targi W dniach 27-28 maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT,

Bardziej szczegółowo

OKNO SAMOCZYSZCZÑCE AQUACLEAR

OKNO SAMOCZYSZCZÑCE AQUACLEAR OKNO SAMOCZYSZCZÑCE AQUACLEAR SZYBA AQUACLEAR. Zastosowanie szyby samoczyszczàcej w oknach dachowych Roto poprawia równie widocznoêç w trakcie deszczu. Powłoka tytano-dioxidowa szybciej osusza powierzchni

Bardziej szczegółowo

Rusztowania. przejezdne

Rusztowania. przejezdne Rusztowania przejezdne K A T A L O G MP-126 MP-102 Rama noêna: 2,00 x 1,50 m Masa: 13,04 kg Rama pionowa aluminiowa noêna o szerokoêci 1,50 m i wysokoêci 2,00 m do zaczepiania pomostów i st eƒ, antypoêlizgowe

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania transportowe. Pasy profilowe z tworzyw sztucznych do zastosowań transportowych i napędowych

Rozwiązania transportowe. Pasy profilowe z tworzyw sztucznych do zastosowań transportowych i napędowych Rozwiązania transportowe Pasy profilowe z tworzyw sztucznych do zastosowań transportowych i napędowych Pasy profilowe NSW NSW (Norddeutsche Seekabelwerke GmbH & Co. KG) produkuje od ponad dwóch dekad pasy

Bardziej szczegółowo

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty

atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie - w aêciwy wybór dla profesjonalisty - w aêciwy wybór dla profesjonalisty atwo, oszcz dnie, niezawodnie Czy mo liwe jest utworzenie nak adki dla programu AutoCAD, która zapewni

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR

1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR Cz Êç 1, rozdzia 1, str. 1 1.1. Spis treêci segregator 1.1. SPIS TREÂCI SEGREGATOR 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treêci segregator 1.2. Spis treêci p yta CD 1.3. Wykaz piktogramów 2. ISO 9000 2.1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A 255 Wiert o SDS-max... strona 256 Wiert o SDS-Plus Driller, DIN 8035... strona 257 Wiert o SDS-Plus Pointer... strona 258 Wiert o do muru STANDARD HM... strona 260 Wiert o STANDARD... strona 261 Wiert

Bardziej szczegółowo

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007

Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 Biologia Kalendarz przygotowaƒ do matury 2007 imi i nazwisko zakres podstawowy (wersja dla ucznia) wykonane Tyg. Dzia Tematy Zadania 2.10 1 6.10 Przygotowanie do pracy zapoznanie si z informacjami na temat

Bardziej szczegółowo

pyt.2 W ilu warstwach mo na uk ada palety z beczkami w magazynie (wielko i ci ar jak wy ej ) tzw. stos.

pyt.2 W ilu warstwach mo na uk ada palety z beczkami w magazynie (wielko i ci ar jak wy ej ) tzw. stos. Pytanie: pyt. 1 W ilu warstwach mo na sk adowa i przewozi beczki typ KEG z piwem na palecie wózkiem wid owym paletowym z nap dem silnikowym? ( beczki 30 litrowe - waga 35 kg i 50 litrowe waga 51 kg) -

Bardziej szczegółowo

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel

KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA. Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel KODEKS ZDROWEGO ŻYCIA Scenariusz i rysunki Szarlota Pawel Europejski kodeks walki z rakiem I. Prowadzàc zdrowy styl ycia, mo na poprawiç ogólny stan zdrowia i zapobiec wielu zgonom z powodu nowotworów

Bardziej szczegółowo

OGRODZENIA SYSTEMOWE

OGRODZENIA SYSTEMOWE RAPMET OGRODZENIA SYSTEMOWE Zakład Wyrobów Metalowych RAPMET powstał w 1977 roku i specjalizuje się w produkcji wyrobów metalowych. Obecnie dostarczamy swoje wyroby do wielu firm w Polsce i za granicą.

Bardziej szczegółowo

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej

Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki Leśnej Norma NEPCon CoC dla FME 19 grudnia 2014 Tytuł: Norma NEPCon Kontroli Pochodzenia Produktu dla Przedsiębiorstw Gospodarki

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià

Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Drukowanie w du ym formacie z du à wydajnoêcià Je eli szukasz szybkiej profesjonalnej drukarki kolorowej do swojego biura - zaprzestaƒ poszukiwaƒ. Po àczyliêmy naszà zaawansowanà technologi tuszy Epson

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Holz Türen Wooden Doors Portes Bois Drzwi drewniane REF / CODE : I 78-00-00 *) EN..2.0.1.X.0. Verpackung Packing unit Emballage Pakowana Komplett / complete 50 St / pcs 1 Kartons / Box kg Flügelteil /

Bardziej szczegółowo

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym

Artevia. Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Artevia s z t u k a u k r y t a w b e t o n i e z a l e t y b e t o n ó w A r t e v i a Artevia to kolekcja betonów dekoracyjnych, charakteryzujàcych si unikalnym wyglàdem i znakomitym Wysoka trwa oêç

Bardziej szczegółowo

Werth-Holz SA. Producent drewnianej galanterii ogrodowej. Lipiec 2010

Werth-Holz SA. Producent drewnianej galanterii ogrodowej. Lipiec 2010 Producent drewnianej galanterii ogrodowej Lipiec 2010 Profil działalności Werth-Holz S.A. jest producentem drewnianej galanterii ogrodowej; Działalność spółki polega na przetworzeniu zakupionego surowca

Bardziej szczegółowo

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie.

Océ TDS700. Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie. Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy. Informacja o systemie. Océ TDS700 Informacja o systemie Océ TDS700. Stworzony dla Ciebie i przez Ciebie Wydajny i elastyczny system wielkoformatowy Strona 1 z 8 Strona 2 z 8 Océ TDS700. System stworzony dla Ciebie i przez Ciebie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty

Zaproszenie do złożenia oferty Wielowieś, 02.04.2013r. Zaproszenie do złożenia oferty Tartacznictwo W. Kocek, ul. Kościelna 20, 44-187 Wielowieś ma przyjemność zaprosić Państwa do złożenia oferty na dostawę i uruchomienie całkowicie

Bardziej szczegółowo

laser cutting efficiency in BySprint Fiber

laser cutting efficiency in BySprint Fiber efficiency in laser cutting BySprint Fiber Szybkie urządzenie do cięcia promieniem lasera z zaawansowanym technologicznie laserem włóknowym umożliwiające ekonomiczną obróbkę cienkich blach 2 BySprint Fiber

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION

STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION Folder chattanoga.qxd:layout 1 09-04-22 08:51 Page 1 STOŁY TERAPEUTYCZNE REGION POSTĘP W ŚWIECIE FIZJOTERAPII I REHABILITACJI Folder chattanoga.qxd:layout 1 09-04-22 08:51 Page 2 Chattanooga Group jest

Bardziej szczegółowo

Co jest tańsze? Wiązary przywiezione z fabryki? Więźba wykonana przez cieśli na budowie. czy

Co jest tańsze? Wiązary przywiezione z fabryki? Więźba wykonana przez cieśli na budowie. czy Co jest tańsze? Więźba wykonana przez cieśli na budowie czy Wiązary przywiezione z fabryki? Co jest tańsze? Czy porównujemy równorzędne produkty? Jakość użytego drewna??? Tarcica wysuszona termicznie,

Bardziej szczegółowo

Franke Diana Fragranit

Franke Diana Fragranit Franke Diana DIG 651 1 128,78 z 925,23 z 068 009 085 068 009 086 068 009 088 odwracalny 970 x 500 wyci cie 950 x 480 (promieƒ zaokràglenia 20 mm) komory 345/400/160 170/320/135 podbudowa od 60 cm zawór

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl

Instrukcja. Suscriptor. www.certum.pl Instrukcja Suscriptor www.certum.pl Minister Gospodarki, decyzjà Nr 1/014497/02, dokona 30 grudnia 2002 roku na czas nieoznaczony wpisu Unizeto Technologies SA do rejestru kwalifikowanych podmiotów Êwiadczàcych

Bardziej szczegółowo

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370

Rury stalowe. Rury precyzyjne Form 220 i 370 Rury stalowe Rury precyzyjne Form 220 i 370 Produkowane przez Ruukki precyzyjne rury typu Form są przeznaczone do zastosowań, w których wymagana jest doskonała formowalność, spawalność, wytrzymałość, dokładność

Bardziej szczegółowo

DOMY Z DREWNA. technologie

DOMY Z DREWNA. technologie technologie DOMY Z DREWNA Domy drewniane zyskujà w Polsce coraz wi ksze grono zwolenników. PopularnoÊç zawdzi czajà podstawowym zaletom drewna: wytrzyma oêci konstrukcyjnej, dobrej izolacyjnoêci, ma ej

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji

Zarzàdzanie bezpieczeƒstwem. informacji BS 7799-2 ISO/IEC 17799. Dlaczego bezpieczeƒstwo. informacji Dlaczego bezpieczeƒstwo informacji Ka dego roku setki polskich firm ponoszà straty spowodowane utratà informacji lub ciàg oêcià dzia ania systemów informatycznych. Coraz wi ksze zagro enie stanowià nie

Bardziej szczegółowo

Oferta emisji spotów reklamowych

Oferta emisji spotów reklamowych Medianna Oferta emisji spotów reklamowych Jeste my agencj reklamow specjalizuj si w reklamie w miejscu sprzeda y (Digital Signage). Nasz system obecnie dzia a w wybranych aptekach na terenie miasta Opola.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 23 grudnia 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 2 34 Poz. 10 i 11 wschodnim i w linii prostej poprzez punkt 06000383 dochodzi do punktu 06000382. W punkcie 06000382 granica za amuje si w kierunku po udniowo-wschodnim i przez punkt

Bardziej szczegółowo

Ekspert w dziedzinie serwisu, remontu i produkcji opakowań.

Ekspert w dziedzinie serwisu, remontu i produkcji opakowań. Ekspert w dziedzinie serwisu, remontu i produkcji opakowań. POL-PACK SERVICE S.A. ul. Jasnogórska 23, 31-358 Kraków tel./fax 12 379 30 40, 12 379 30 41 office@pol-pack.pl NIP 945-216-82-92, REGON 122555462

Bardziej szczegółowo

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości

SAS 670/800. Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 Zbrojenie wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 zbrojenie wysokiej wytrzymałości Przewagę zbrojenia wysokiej wytrzymałości SAS 670/800 nad zbrojeniem typowym można scharakteryzować następująco:

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2005 r. Nr 5 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 32 Ministra Ârodowiska z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie warunków hodowli i utrzymywania

Bardziej szczegółowo

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1

SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 SST 01 - SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Konstrukcje drewniane kod CPV 45422000-1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Motyl uczy nas literki L

Motyl uczy nas literki L Karolina Wi ckowska Motyl uczy nas literki L Podstawa programowa (wybrane treêci i wymagania): 1. Edukacja polonistyczna: 1.a. Obdarza uwagà dzieci i doros ych, s ucha ich wypowiedzi i chce zro zumieç,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania systemowe dla fasad i okien drewniano-aluminiowych. Ściany osłonowe z systemem: energooszczędne, ekonomiczne, wielowariantowe

Rozwiązania systemowe dla fasad i okien drewniano-aluminiowych. Ściany osłonowe z systemem: energooszczędne, ekonomiczne, wielowariantowe Rozwiązania systemowe dla fasad i okien drewniano-aluminiowych Ściany osłonowe z systemem: energooszczędne, ekonomiczne, wielowariantowe batimet okna drewniano-aluminiowe i fasady słupowo-ryglowe Perfekcjonizm

Bardziej szczegółowo

Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y

Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y Dzial sprzedazy 6/4/02 11:35 AM Page 1 E-Seminarium Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda y Internetowe rozwiàzania dla firm Dzial sprzedazy 6/4/02 11:35 AM Page 2 Seminarium: Automatyzacja dzia u sprzeda

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci

Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Roman Batko Korzy ci wynikaj ce ze standaryzacji procesów w organizacjach publicznych a zarz dzanie jako ci Uniwersytet Jagiello ski wypracowanie i upowszechnienie najbardziej skutecznej i efektywnej dobrej

Bardziej szczegółowo

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel

Zalety Wspó pracy. Gwarantujemy prawid owoêç i terminowoêç prowadzonych procesów personalnych. Korzystamy z profesjonalnego systemu TETA_Personel PAYROLL CONSULTING HRK Payroll Consulting specjalizuje si w zarzàdzaniu dokumentacjà personalnà i profesjonalnym rozliczaniu wynagrodzeƒ. Naszymi atutami sà wiedza i doêwiadczenie zespo u. Tworzà go konsultanci

Bardziej szczegółowo

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli

7. Symulacje komputerowe z wykorzystaniem opracowanych modeli Opracowane w ramach wykonanych bada modele sieci neuronowych pozwalaj na przeprowadzanie symulacji komputerowych, w tym dotycz cych m.in.: zmian twardo ci stali szybkotn cych w zale no ci od zmieniaj cej

Bardziej szczegółowo

GKN Driveline Industrial & Distribution Services Headquarters: wis i naprawa GKN Service International GmbH Ser

GKN Driveline Industrial & Distribution Services Headquarters: wis i naprawa GKN Service International GmbH Ser Serwis i naprawa 2 Serwis i naprawa Kompetencje producenta oryginalnych urzådzeµ GKN Driveline jest wiodåcym wiatowym producentem podzespołów i układów nap dowych. Dominacja naszej firmy na wiatowych rynkach

Bardziej szczegółowo

Hale systemowe: obiekty o różnorodnym przeznaczeniu

Hale systemowe: obiekty o różnorodnym przeznaczeniu Hale systemowe: obiekty o różnorodnym przeznaczeniu Ruukki jest ekspertem w dziedzinie metali, na którym zawsze możesz polegać, kiedy potrzebujesz zastosować materiały, komponenty, systemy lub kompletne

Bardziej szczegółowo

Hale strukturalne. made in USA. www.halestrukturalne.pl

Hale strukturalne. made in USA. www.halestrukturalne.pl Hale strukturalne to hale namiotowe w jakości premium! Oferowane hale to wytrzymałe i solidne konstrukcje ze stali potrójnie cynkowanej z 50-letnią gwarancją oraz niezwykle wytrzymałe poszycie z 20-letnią

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. w Katalogu Firm Badawczych 2005

Oferta reklamy. w Katalogu Firm Badawczych 2005 Oferta reklamy w Katalogu Firm Badawczych 2005 Szanowni Paƒstwo, Pragniemy zainteresowaç Paƒstwa ofertà reklamy w X edycji Katalogu Firm Badawczych Polskiego Towarzystwa Badaczy Rynku i Opinii. Katalog

Bardziej szczegółowo

AA HERKULES OFERTA WYNAJMU PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH ORAZ KOMPLEKSOWYCH USŁUG WYSOKOŚCIOWYCH AA HERKULES

AA HERKULES OFERTA WYNAJMU PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH ORAZ KOMPLEKSOWYCH USŁUG WYSOKOŚCIOWYCH AA HERKULES AA HERKULES P O D N O Ś N I K I K O S Z O W E U S Ł U G I W Y S O K O Ś C I O W E OFERTA WYNAJMU PODNOŚNIKÓW KOSZOWYCH ORAZ KOMPLEKSOWYCH USŁUG WYSOKOŚCIOWYCH OFERTA OBOWIĄZUJE DO 30.09.2009 R. PO POTWIERDZENIU

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie

BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie BUDOWNICTWO DREWNIANE. SPIS TREŚCI: Wprowadzenie 1. Materiał budowlany "drewno" 1.1. Budowa drewna 1.2. Anizotropia drewna 1.3. Gęstość drewna 1.4. Szerokość słojów rocznych 1.5. Wilgotność drewna 1.6.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII

Spis treêci. O Autorach... Wst p... XIII O Autorach..................................................................... XI Wst p.......................................................................... XIII Rozdzia 1. Specyfika facility management........................................

Bardziej szczegółowo

Hale strukturalne. made in USA. www.halestrukturalne.pl

Hale strukturalne. made in USA. www.halestrukturalne.pl Hale strukturalne to hale namiotowe w jakości premium! Oferowane hale to wytrzymałe i solidne konstrukcje ze stali potrójnie cynkowanej z 50-letnią gwarancją oraz niezwykle wytrzymałe poszycie z 20-letnią

Bardziej szczegółowo

Wykrawanie bez granic.

Wykrawanie bez granic. TruPunch 3000: Wykrawanie bez granic. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Doskonała wydajność. Spis treści Doskonała wydajność. 2 Po prostu przekonuje. 3 Elastyczność

Bardziej szczegółowo