II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2013. MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys"

Transkrypt

1 II MIĘDZYNARODOWE FORUM GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO 2013 MPO Spółka z o.o. w Krakowie Krystyna Flak, Henryk Kultys 1

2 PROJEKT GOSPODARKA II MIĘDZYNARODOWE ODPADAMI STAŁYMI FORUMW KRAKOWIE, ETAP I GOSPODARKI ODPADAMI SOSEXPO

3 CELE PROJEKTU stworzenie w Krakowie systemu postępowania z odpadami skierowanego na rozwiązanie problemu odpadów komunalnych w Gminie Kraków, oddanie do użytkowania w Krakowie nowoczesnego, zgodnego z dyrektywami UE składowiska odpadów komunalnych, uruchomienie zakładu segregacji odpadów selektywnie zbieranych, zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych; w tym zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, oddanie do eksploatacji kontenerowej (mobilnej) kompostowni dla odpadów zielonych, rozbudowa systemu selektywnej zbiórki odpadów poprzez dostawienie kolejnych zestawów pojemników na surowce wtórne, opracowanie studium dla II etapu gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie 3

4 REALIZACJA PROJEKTU grudzień 2000 podpisanie Memorandum Finansowego i uzyskanie dofinansowania z Funduszu ISPA w wysokości 62 % nakładów z zakończeniem Projektu do końca 2005 roku ZMIANY MEMORANDUM listopad 2005 przesunięcie terminu zakończenia na dzień 31 grudnia 2007 roku, grudzień 2006 zmniejszenie wartości pomocy z EUR do kwoty EUR, grudzień 2007 rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu 4

5 BENEFICJENT DOFINANSOWANIA GMINA MIEJSKA KRAKÓW REALIZUJĄCY PROJEKT MPO Rozbudowa składowiska odpadów Barycz Budowa kompostowni odpadów Barycz MIASTO Edukacja Ekologiczna Budowa zakładu segregacji odpadów Barycz Budowa hali magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów Budowa zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych Pojemniki i samochody do selektywnej zbiórki odpadów Studium Wykonalności dla II etapu Dostawa i zabudowa bloku energetycznego 5

6 KALENDARIUM REALIZACJI PROJEKTU marzec 2002 podpisanie umowy z Inżynierem Kontraktu Wykonawca - Pracownie Badawczo-Projektowe EKOSYSTEM Spółka z o.o. lipiec 2002 podpisanie umowy na usługi pomocy technicznej Wykonawca - Konsorcjum Faber Maunsel Ltd i i Proeko Spółka z o.o. podpisanie umowy na opracowanie Studium Wykonalności dla II etapu gospodarki odpadami w Krakowi Wykonawca - Konsorcjum PraCK Consult GMBH, Ekoekspert, Conseko i BBM desing Spółka z o.o.. maj 2003 podpisanie kontraktu na rozbudowę składowiska odpadów komunalnych Barycz z Wykonawcą Wykonawca - Konsorcjum BUDIMEX- DROMEX SA i Przedsiębiorstwo Budownictwa Ekologicznego BUD-EKO SA 6

7 KALENDARIUM REALIZACJI PROJEKTU grudzień 2004 podpisanie umowy na dostawę kontenerowej Kompostowni Barycz Wykonawca - HORSTMANN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Spółka z o.o. luty 2005 podpisanie umowy na budowę zakładu segregacji odpadów Barycz z Wykonawcą Wykonawca - Konsorcjum ABM SOLID S.A. i HORSTMANN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna Sp. z o.o. podpisanie umowy na dostawę pojemników do selektywnej zbiórki odpadów z Wykonawcą Wykonawca - Konsorcjum EKOTECH Spółka Jawna i MOTOPLAST ZPCH kwiecień 2005podpisanie kontraktu na dostawę samochodów przeznaczonych do selektywnej zbiórki z Wykonawcą Wykonawca - Eurokomplex Trucks Spółka z o.o. 7

8 KALENDARIUM REALIZACJI PROJEKTU kwiecień 2004 podpisanie umowy na opracowanie programu edukacji ekologicznej Wykonawca - ESKADRA PROMARKET Spółka z o.o. czerwiec 2008 podpisanie umowy na budowę hali magazynowej sortowni wraz z punktem gromadzenia odpadów Wykonawca - ABM SOLID S.A. podpisanie umowy na dostawę zespołu prądotórczego do produkcji energii elektrycznej z biogazu Wykonawca - HAASE Energietechnik AG sierpień 2008 podpisanie umowy na budowę zakładu demontażu odpadów wielkogabarytowych i odpadów urządzeń elektrycznych i elektronicznych Wykonawca - ABM SOLID S.A. 8

9 NAKŁADY INWESTYCYJNE Rzeczywista wartość Projektu była wyższa niż w MF ze względu na fakt, że ceny ofertowe dla dwóch kontraktów były wyższe niż zakładane we wniosku, Struktura nakładów inwestycyjnych wg Memorandum Finansowego w EUR Struktura rzeczywistych nakładów inwestycyjnych w EUR ; 38% ; 45% ; 62% ; 55% Środki ISPA/FS - kwalifikowane Środki własne - kwalifikowane Środki ISPA/FS - kwalifikowane Środki własne - kwalifikowane 9

10 CHARAKTERYSTYKA ZREALIZOWANYCH OBIEKTÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM GOSPODARKA ODPADAMI STAŁYMI W KRAKOWIE - ETAP I 10

11 III etap składowiska Barycz o powierzchni około 11 ha i docelowej pojemności około 2 mln m3 ukształtowany jako niecka zagłębiona, uszczelniona matą bentonitową i geomembraną. 11

12 Kompostownia Barycz Dwumodułowa kontenerowa kompostownia odpadów zielonych o przepustowości Mg odpadów rocznie 12

13 Sortownia Barycz Kompleksowy zakład unieszkodliwiania tzw. frakcji suchej odpadów komunalnych w oparciu o technologie segregacji mechanicznej i ręcznej 13

14 CZWARTY BLOK ENERGETYCZNY do produkcji energii elektrycznej i cieplnej z biogazu o mocy 469 kwh Komora spalania 14

15 ZAKŁAD DEMONTAŻU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH I ODPADÓW URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH z linią do produkcji paliwa alternatywnego, ręcznego demontażu zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i linia do rozdrabniania opon 15

16 HALA MAGAZYNOWA SORTOWNI Wraz z punktem selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych przywożonych przez mieszkańców Krakowa 16

17 ZAKUPIONE POJEMNIKI DO SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI Rozstawione na terenie Miasta Krakowa zakupione pojemniki już w pierwszym roku podwoiły ilość odpadów selektywnie zbieranych. 17

18 EDUKACJA EKOLOGICZNA Ścieżka edukacyjna zainstalowana na składowisku odpadów komunalnych Barycz przeznaczona jest dla najmłodszych, a zadaniem jej jest kreowanie wśród maluchów właściwych postaw selektywnego zbierania odpadów 18

19 UWARUNKOWANIA FORMALNO PRAWNE Przesuniecie terminu rozpoczęcia realizacji Harmonogram realizacji prac we wniosku zakładał rozpoczęcie realizacji we wrześniu 2000 roku podpisanie Memorandum Finansowego nastąpiło w grudniu 2000 roku skutki: nakłady na prace przygotowawcze dla rozbudowy składowiska rozpoczęte w roku 2000 zakwalifikowane do dofinansowania ze środków ISPA stały się wydatkami niekwalifikowanymi. Zwolnione środki umożliwiły rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu przeprowadzenie procedur przetargowych nastąpiło później niż zakładał we wniosku i Memorandum Finansowym 19

20 UWARUNKOWANIA FORMALNO PRAWNE Przesunięcie terminu zakończenia Projektu (koniec roku 2005 na koniec roku 2010) konsekwencją przesunięcia terminu rozpoczęcia realizacji Projektu była konieczność przesunięcia terminu zakończenia Projektu z grudnia 2005 roku na grudzień 2007 roku modyfikacja Projektu w roku 2008 poprzez rozszerzenie jego zakresu rzeczowego wymusiła potrzebę kolejnego przesunięcia terminu zakończenia Projektu na koniec grudnia 2010 roku 20

21 UWARUNKOWANIA FORMALNO PRAWNE Zmiana ekspertów w zespole Inżyniera przesunięcie terminu rozpoczęcia realizacji Projektu spowodowało opóźnienie w zawarciu umowy na świadczenie usług Inżyniera (o jeden rok w stosunku do terminu zakładanego) Skutki: wydłużenie ważności umowy na świadczenie usług Inżyniera, zmiana na stanowiskach dwóch ekspertów, którzy zgłosili swoją niedostępność 21

22 UWARUNKOWANIA FINANSOWE nakłady na prace przygotowawcze dla rozbudowy składowiska rozpoczęte w roku 2000 zakwalifikowane w Memorandum Finansowym do dofinansowania stały się wydatkami niekwalifikowanymi. zostały one poniesione ze środków własnych Beneficjenta rzeczywista wartość Projektu była wyższa niż w MF ze względu na fakt, że ceny ofertowe dla dwóch kontraktów były wyższe niż zakładane we wniosku, różnicę zamawiający pokrył ze środków własnych Beneficjenta 22

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 23

24 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 24