Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10"

Transkrypt

1 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie o pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą Inwestor: VERONI Bogusław Warżel ul.towarzystwa Jaszczurczego Wąbrzeźno Opracował: Wiesław Tomaszewski biegły z listy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr upr Toruń, r. EKO-OPINIA Strona 1

2 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu firmy VERONI w Wąbrzeźnie, o pomieszczenia produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą. Firma VERONI zajmuje się produkcją polipropylenowej folii typu cast o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na przebicie oraz polipropylenowej taśmy zabezpieczającej odpornej na promienie UV i wysokim poziomie elastyczności i wytrzymałości. W projektowanym obiekcie inwestor przewiduje montaż urządzeń do produkcji taśmy polipropylenowej (PP), poliestrowej (PET) i folii propylenowej (PP) typu CAST, a w części budynku wydzielony zostanie magazyn wyrobów gotowych. Przewiduje się, że projektowana rozbudowa zwiększy powierzchnię zabudowy zakładu z 9.196,1 m² do ,5 m² (łącznie z terenami utwardzonymi placami, drogami wewnętrznymi, chodnikami i parkingiem), przy czym powierzchnia obiektów produkcyjno-magazynowych zwiększy się z 4.698,8 m² do 8.227,9 m². Istniejące miejsca postojowe (20 stanowisk na samochody osobowe) nie zostaną zwiększone. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz.U.Nr 213, poz.1397, z późn.zm.), planowaną rozbudowę zakładu VERONI w Wąbrzeźnie zaliczyć należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( 3,ust.1, pkt 52 lit.b) z uwagi na łączną powierzchnię zabudowy o charakterze przemysłowym lub magazynowym przekraczającą 1 ha. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Wąbrzeźno, w jej zachodniej części,, łączącej drogi wylotowe w kierunku Chełmży (droga wojewódzka nr 551) i Chełmna (droga wojewódzka nr 548) ryc.1. Projektowana hala usytuowana jest w obrębie działki nr 158, obręb 6, częściowo zabudowanej istniejącą halą produkcyjno-magazynową z częścią biurową (projekt zagospodarowania terenu zał.1). EKO-OPINIA Strona 2

3 Ryc.1 Lokalizacja Ustalenia planu przestrzennego. Analizowany teren objęty jest miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno (uchwała nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia r. (zmienionej uchwałą nr VI/37 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia r. (wypis i wyrys z m.p.z.p. w załączeniu - zał.2). Zgodnie z zapisami planu teren inwestycji położony jest w zasięgu obszaru funkcjonalnego oznaczonego symbolem B-1M/U, dla którego funkcje podstawowe to: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności oraz usługi nieuciążliwe. Warunki urbanistyczne przewidują m.in. wskaźnik zachowania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min.30%, dla działki budowlanej o powierzchni pow m². W otoczeniu występują: tereny zieleni nieurządzonej, łąki, pastwiska, nieużytki (C- 1ZR, tereny usługowo-produkcyjne (C-1U/P), tereny zieleni ogrodów działkowych (C-2ZD) oraz drogi (KDD-49). EKO-OPINIA Strona 3

4 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną. 2.1 Powierzchnia zajmowanej nieruchomości Istniejące obiekty produkcyjne i magazynowe firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10 usytuowane są w obrębie działki nr 158, obręb 6 Wąbrzeźno, o powierzchni całkowitej 1,6523 ha (ryc.2) Ryc.2 Projektowana rozbudowa obejmuje grunty na północ do istniejącej zabudowy, w granicach działki nr 158, przy czym dla zachowania wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, powiększono teren objęty inwestycją o niezabudowaną działkę nr 59/7, o powierzchni 0,8241m². EKO-OPINIA Strona 4

5 W poniższych tabelach przedstawiono powierzchnię projektowanej rozbudowy na tle istniejącej zabudowy zakładu VERONI (tab.1) oraz bilans terenu (tab.2): obręb Tab. 1 nr działki ogółem istniejąca zabudowa Powierzchnia (ha) projektowana zabudowa razem po rozbudowie charakter terenu/ rodzaj użytku ,6523 0,9196 0,4007 1,3203 Ba /7 0, ŁIV, RIVb Razem: 2,4764 0,9196 0,4007 1,3203 Tab. 2 Bilans terenu zakładu VERONI: Lp Nazwa obiektu Powierzchnia (m²) 1. Projektowana rozbudowa budynku produkcyjnego 1552,68 2. Projektowana dobudowa budynku socjalnego 112,19 3. Projektowany dok (2 etap) 70,46 4. Projektowana dobudowa magazynu (2 etap) 1425,22 4. Projektowana rozbudowa wiaty magazynowej 368,52 5 Przewidywane place utwardzone 430,08 6. Projektowane chodniki 48,25 razem obiekty projektowane: 4007,40 7. Istniejąca wiata magazynowa 539,90 8. Istniejący budynek prod-mag. z częścią soc ,47 biurową 9. Istniejące fundamenty pod silosy 96,00 10 Istniejący budynek pod urządzenia chłodnicze 31,16 11 Istniejąca stacja transformatorowa 11,18 12 Istniejąca portiernia 12,10 13 Istniejąca place utwardzone 4221,13 14 Istniejące miejsca postojowe 200,00 razem obiekty istniejące: 9119,96 15 Tereny zielone (pow.biologicznie czynna) 11560,50 Razem (teren objęty inwestycją): 24764,00 Powierzchnia biologicznie czynna stanowi ok. 46% powierzchni terenu objętego inwestycją, co spełnia warunek m.p.z.p. pozostawienia min.30% terenu niezabudowanego (dla działki budowlanej o powierzchni pow m²). EKO-OPINIA Strona 5

6 2.2. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu. Obecnie teren inwestycji, w części obejmującej działkę nr 158, zagospodarowany jest w formie zabudowy obiektami produkcyjnymi zakładu VERONI PACK. Na terenie zakładu znajduje się budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową o powierzchni 4.008,47 m², silosy na surowce do produkcji, budynek na urządzenia chłodnicze, stacja transformatorowa, portiernia, a ponadto tereny utwardzone (place, miejsca postojowe, chodniki) o łącznej powierzchni 5.187,5 m². Pozostały teren (działka nr 59/7) jest niezabudowany (teren zielony). Nieruchomość jest uzbrojona i posiada dostęp do następujących instalacji infrastrukturalnych: sieci zasilania elektroenergetycznego (własna stacja transformatorowa) miejska sieć wodociągowa miejska sieć kanalizacyjna. Drogi, place manewrowe i parkingi utwardzone są kostką betonową, a całość terenu zakładu jest ogrodzona siatką na słupkach metalowych na podmurówce betonowej, z wjazdem i wyjazdem od strony ul.towarzystwa Jaszczurczego (fot.1). Tereny utwardzone zakładu są skanalizowane z odpływem 2 wylotami do pobliskiego rowu melioracyjnego. Kanalizacja deszczowo-przemysłowa wyposażona jest w osadniki i zbiorniki z zamontowanymi matami sorpcyjnymi spełniającymi rolę separatora. Od strony północnej teren inwestycji ogranicza działka 67/3, będącej własności inwestora. Dalej (działka 66/3) zlokalizowana jest stacja redukcyjna gazu. Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr 120, poz.826, z późn.zm. t.j. Dz.U z dnia r. poz.112), to 2 budynki mieszkalne jednorodzinne położone po stronie północno-wschodniej w odległości ok.40 m (dz.nr 71/4) i ok.70 m (dz.nr 71/2). Tereny rekreacyjne w formie ogrodów działkowych położone są na południe od zakładu (dz.nr 68) oraz po przeciwnej stronie ul.towarzystwa Jaszczurczego (dz.nr 56). EKO-OPINIA Strona 6

7 Fot. 1 wjazd na teren zakładu VERONI Fot. 2 teren przeznaczony pod rozbudowę Fot. 3 zadrzewiony teren przy stacji redukcyjnej gazu na północ od zakładu VERONI EKO-OPINIA Strona 7

8 2.3 Szata roślinna Teren obecnego zakładu VERONI w Wąbrzeźnie jest w znacznej części zabudowany i utwardzony; pozbawiony szaty roślinnej; jedynie od strony północnej obecnej hali produkcyjnej występuje wolna przestrzeń pokryta murawą traw. Pasy zieleni urządzonej z krzewami ozdobnymi występują przy wjeździe na teren zakładu oraz fragmentami wzdłuż ogrodzenia. Teren pod projektowaną rozbudowę jest obecnie zagospodarowany w formie terenu zieleni niskiej, pokrytego murawą traw, pozbawionego roślinności drzewiastej i krzewiastej wymagającej wycinki (fot. 2). W otoczeniu zakładu zieleń występuje w formie ogrodów działkowych (po zachodniej stronie ul.towarzystwa Jaszczurczego oraz po stronie południowej) oraz pasa zadrzewień przy stacji redukcyjnej gazu (fot.3). Od strony wschodniej (na terenie działki przyległej nr 71/4) występuje pas zieleni w formie żywopłotu (świerki). 2.4 Opis warunków gruntowo-wodnych W rejonie planowanej inwestycji występują stosunkowo korzystne (do posadowienia budowli) warunki geologiczne i hydrogeologiczne. W udokumentowanym podłożu (Dokumentacja badań podłoża gruntowego rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego w Wąbrzeźnie Zakład Badań Geologicznych Toruń, r.), do głębokości rozpoznanej wierceniami (6 m) występują utwory czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie. Teren pokrywa od powierzchni warstwa nasypów o miąższości od 0,3 m do 1,9 m. Poniżej występują plejstoceńskie osady akumulacji lodowcowej w postaci glin zwałowych (morenowych), przewarstwionych miejscami piaskami i pospółkami występującymi na stropie glin oraz w postaci soczewek. Wodę gruntową nawiercono na głębokości od 1,55 do 2,45 m w obrębie soczewek i przewarstwień piasków i pospółek; zwierciadło wody jest swobodne, jedynie w rejonie projektowanej części magazynowej, poziom wody jest napięty z uwagi na położenie na stropie glin. W załączeniu mapa dokumentacyjna oraz profile geologiczne (zał. 5). Teren położony jest w zlewni Strugi Wąbrzeskiej i odwadniany jest poprzez system rowów melioracyjnych w kierunku południowo-wschodnim (w kierunku jez.frydek). EKO-OPINIA Strona 8

9 2.5 Ocena uwarunkowań środowiskowych Z punktu widzenia uwarunkowań środowiskowych lokalizacja opiniowanej rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej firmy VERONI jest stosunkowo korzystna, bowiem: obiekt posadowiony zostanie na terenie wolnym od zabudowy, stycznie do istniejącej hali, bez konieczności prac rozbiórkowych czy demontażowych, rozbudowa nie spowoduje konieczności wycinki drzew i krzewów, w rejonie lokalizacji nie ma terenów i elementów przyrody objętych ochroną prawną, lub wymagających takiej ochrony, warunki gruntowo-wodne pozwalają na posadowienie obiektu, przy zachowaniu warunków określonych w dokumentacji geotechnicznej. Biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta elementem ograniczającym planowaną rozbudowę zakładu VERONI jest konieczność zachowania statusu obiektu nieuciążliwego, z uwagi na sąsiedstwo terenów podlegających ochronie akustycznej - od strony wschodniej z pojedynczą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, a od strony południowej i zachodniej ogrodów działkowych, stanowiących tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Biorąc pod uwagę fakt, że zakładu VERONI funkcjonuje w opisywanej lokalizacji już od kilku lat (od 2008 r.), bez odczuwalnej dla otoczenia uciążliwości, przewiduje się że planowana rozbudowa, przy zachowaniu zakładanych parametrów oraz przewidywanego wysokiego standardu technicznego i technologicznego wyposażenia, nie spowoduje istotnej zmiany w tym zakresie. 3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, założenia techniczne. Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu firmy VERONI w Wąbrzeźnie, o pomieszczenia produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą. W projektowanym obiekcie inwestor przewiduje montaż urządzeń do produkcji taśmy polipropylenowej (PP), poliestrowej (PET) i folii propylenowej (PP) typu CAST, a w części budynku wydzielony zostanie magazyn wyrobów gotowych. EKO-OPINIA Strona 9

10 Projektowana rozbudowa powiększy powietrznię istniejącego pomieszczenia produkcyjno-magazynowego. Celem inwestycji jest, poza zwiększeniem zdolności produkcyjnej zakładu, usprawnienie produkcji i poprawa warunków pracy, a także zwiększenie powierzchni magazynowej surowców do produkcji i wyrobów gotowych. Zakłada się, że nowa hala produkcyjna będzie dobudowana do istniejącego obiektu, po stronie północnej, natomiast część magazynowa po stronie zachodniej. Projektowana rozbudowa stanowi dwie bryły dostawione do istniejącego budynku magazynowego i produkcyjno-magazynowego. Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony w poziomie istniejącego terenu, z posadzką w nawiązaniu do budynku istniejącego. Dachy nad projektowanym obiektem są jednospadowe, nawiązujące do istniejących połaci. Pokrycie dachów stanowi membrana PCV na wełnie mineralnej i blasze trapezowej. Projektuje się obiekt w konstrukcji stalowej, z izolacją termiczną ścian zewnętrznych w postaci płyt warstwowych PU100. Wysokość maksymalna budynku wynosi 11,98 m. Obiekt połączony będzie z siecią dróg wewnętrznych i parkingami na terenie inwestora. Nowa wiata magazynowa, przeznaczona do składowania surowców do produkcji na paletach i w BIG-bagach, zlokalizowana jest obok istniejącej wiaty przy granicy zakładu po stronie wschodniej (projekt zagospodarowania terenu zał.1). Tab.3 Zakres projektowanej rozbudowy (dla etapu objętego wnioskiem): Zakres Etap 1 (w trakcie realizacji) Etap rozbudowy Etap 2 (objęty wnioskiem) 1. budynek produkcyjno-magazynowy 279,00 m² 1552,68 m² 2. Projektowana dobudowa - 112,19 m² budynku socjalnego 3. Projektowany dok - 70,46 m² 4. Projektowana dobudowa ,22 m² magazynu 5. Projektowana rozbudowa wiaty 539,90 m² 368,52 m² magazynowej 6. Przewidywane place utwardzone - 430,08 m² 7. Projektowane chodniki - 48,25 m² razem obiekty projektowane: 818,90 m² 4007,40 m² EKO-OPINIA Strona 10

11 Opis technologii produkcji charakterystyka linii produkcyjnych Firma VERONI zajmuje się produkcją polipropylenowej folii typu cast o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na przebicie oraz polipropylenowej taśmy zabezpieczającej odpornej na promienie UV i wysokim poziomie elastyczności i wytrzymałości. LINIA DO PRODUKCJI TAŚMY POLIPROPYLENOWEJ (PP): Surowiec w postaci granulatu uplastyczniany i homogenizowany jest w wytłaczarce (ekstruderze), następnie formowany przez tzw. ustnik do postaci szerokiej taśmy. Taśma jest schładzana w wodzie, po czym rozciągana w wodzie gorącej. Na rozciągniętej do końcowych rozmiarów taśmie wyciskany jest mechanicznie wzór (molet). Następnie taśma jest hartowana za pomocą najpierw gorącego powietrza, a potem zimnej wody. Ostatnim elementem linii są nawijaki nawijające taśmę na papierowe tuleje. LINIA DO PRODUKCJI TAŚMY POLIESTROWEJ (PET): Surowiec w postaci przemiału (płatków) PET (politereftalanu etylenu) jest na wstępie poddany termicznej krystalizacji oraz suszeniu. Następnie po dodaniu ew. środka barwiącego jest uplastyczniany i homogenizowany w wytłaczarce (ekstruderze), po czym formowany przez tzw. ustnik do postaci szerokiej taśmy. Taśma jest schładzana w wodzie, po czym rozciągana w atmosferze gorącego powietrza. Na rozciągniętej do końcowych rozmiarów taśmie wyciskany jest mechanicznie wzór (molet). Następnie taśma jest hartowana za pomocą najpierw gorącego powietrza, a potem zimnej wody. Ostatnim elementem linii są nawijaki nawijające taśmę na papierowe tuleje. LINIA DO PRODUKCJI FOLII PROPYLENOWEJ PP TYPU CAST: Surowiec w postaci granulatu uplastyczniany i homogenizowany jest w wytłaczarce (ekstruderze). Nieorientowana, polipropylenowa folia CAST (CPP) otrzymywana jest metodą ekstruzji (wytłaczania) polegającej na "wylewaniu" płynnej jeszcze w tym momencie folii przez wąską szczelinę na obracający się walec i gwałtowne jej schłodzenie bez jakiegokolwiek jej rozciągania. Gotowa folia nawijana jest na tuleje papierowe, następnie poddawana procesowi relaksowania w komorach relaksujących, po czym cięta i nawijana na tuleje papierowe. EKO-OPINIA Strona 11

12 4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. I. Wariant bezinwestycyjny Wariant ten polega na niepodejmowaniu rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego i pozostawieniu terenu zakładu bez dalszych zmian. Oznacza to, że wszystkie czynności produkcyjne odbywać się będą w istniejącym budynku, a magazynowanie surowców i materiałów będzie miało miejsce na wydzielonym w hali terenie. W tym wariancie nie będzie możliwy rozwój produkcji a także wystąpią rosnące trudności z magazynowaniem i dystrybucją wytworzonych wyrobów gotowych. Już obecnie konieczne jest składowanie niektórych materiałów do produkcji i wyrobów na zewnątrz obiektu, z uwagi na brak miejsca (fot.2.) II. Wariant inwestycyjny, uzasadnienie wyboru W wariancie inwestycyjnym analizowano dwie opcje: 1) dobudowę dwóch oddzielnych hal z przeznaczeniem jednej na cele produkcyjne i drugiej na cele magazynowe 2) budowę jednej (dwubryłowej) hali montażowo-magazynowej, dobudowanej do istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego z wspólną częścią socjalno-biurową i z wykorzystaniem wspólnej infrastruktury oraz budowę dodatkowej wiaty magazynowej. Inwestor wybrał do realizacji wariant 2, co pozwoli na: ograniczenie powierzchni zabudowy, wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, wykorzystanie wspólnego zaplecza socjalnego, ograniczenie transportu wewnętrznego (między halami). 5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii. Do produkcji polipropylenowej folii typu cast o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na przebicie oraz polipropylenowej taśmy zabezpieczającej odpornej na promienie UV i wysokim poziomie elastyczności i wytrzymałości stosowane są: homopolimer PP, kopolimer PP/PE, granulat PE, EKO-OPINIA Strona 12

13 barwniki, kreda oraz dodatki (antyblok, poślizg, antystatyk). Proces nie wymaga zużycia wody; woda stosowana jest jedynie zamkniętym w układzie chłodzenia. Zakłada się, że w toku działalności produkcyjnej zakład VERONI zużywać będzie (po rozbudowie) następujące rodzaje i ilości materiałów, surowców, paliw i energii: Tab.3 Przewidywane ilości wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii WYSZCZEGÓLNIENIE OBECNIE STAN PLANOWANY NA OGRZEWANIA - CHARAKTERYSTYKA KOTŁA GAZOWEGO Moc nominalna 18 KW 36 KW Zużycie gazu 15 m³/h 30 m³/h Max. ciśnienie robocze 4 bar 4 bar Obciążenie minimalne 20,1 KW 20,1 KW Max. temp. zasilania 90 C 90 C ZUŻYCIE GAZU W SEZONIE GRZEWCZYM 7200 m³ m³ EMITOR PRZEKRÓJ KOMINA 200 mm 200 mm MIESIĘCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY 600 MWh 1800 MWh Woda technologiczna: w liniach funkcjonują obiegi zamknięte, ubytki wody są znikome i wynikają z parowania. Woda socjalno-bytowa: 60 m³/m-c 100 m³/m-c ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNCH I SOCJALNYCH, DOKĄD ODPROWADZANE ŚCIEKI, JAKIE MAJĄ TEMPERATURY ILOŚĆ I RODZAJE ZUŻYWANYCH SUROWCÓW W MIESIĄCU; Ścieków technologicznych brak funkcjonują obiegi zamknięte Ścieki socjalne odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Folia CPP: Homopolimer PP: 230 t Kopolimer PP/PE: 305 t Dodatki (antyblok, poślizg, antystatyk): 15 t Taśma PP: Homopolimer PP: 182 t Folia CPP: Homopolimer PP: 690 t Kopolimer PP/PE: 915 t Dodatki (antyblok, poślizg i antystatyk): 45 t Taśma PP: Homopolimer PP: 546 t EKO-OPINIA Strona 13

14 RODZAJE I ILOŚCI PALIW ZUŻYWANYCH PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU WEW I ZEW. ZATRUDNIENIE, SYSTEM PRACY Granulat PE: 2 t Barwnik na bazie PE: 4 t Kreda: 12 t Nie dotyczy Granulat PE: 6 t Barwnik na bazie PE: 12 t Kreda: 36 t Taśma PET: Płatek PET (politereftalan etylenu): 196 t Barwnik: 4 t 2 wózki widłowe napędzany gazem propan-butan, zużycie 120 l/ m-c, 1 samochód dostawczy o ładowności 2,5 t napędzany olejem napędowym, zużycie miesięczne 400 l 1 samochód ciężarowy o ładowności 24 ton napędzany olejem napędowym, zużycie miesięczne? 4 wózki elektryczne 43 osoby, system 4-brygadowy 65 osób, system 4-brygadowy 6. Rozwiązania chroniące środowisko. Planowane przedsięwzięcie, polegające na rozbudowie budynku produkcyjnomagazynowego i budowie wiaty magazynowej, na terenie zakładu VERONI w Wąbrzeźnie, obejmuje: prace ziemne (wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe prace budowlano-montażowe hali (z gotowych elementów) prace instalacyjne (oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne). Na etapie budowy nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy, wszystkie surowce i materiały dowożone będą bezpośrednio na czas przez wykonawców (nie przewiduje się magazynu materiałów, surowców i paliw na placu budowy). Planowane prace przy rozbudowie zakładu nie spowodują istotnych oddziaływań, wymagających zastosowania szczególnych rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko. Jedynym elementem prac budowlanych wymagających działań ograniczających wpływ na środowisko będzie wykonanie wykopów pod fundamenty, w trakcie których konieczne może być usunięcie gruntów nasypowych oraz EKO-OPINIA Strona 14

15 odwonienie wykopów (miejscowo), a także zabezpieczenie stateczności fundamentów istniejących obiektów. Ponadto przewiduje się zastosowanie następujących działań ograniczających oddziaływanie prac budowlanych: w trakcie budowy zastosowany zostanie sprawny technicznie sprzęt, spełniający wymagane normy techniczne uciążliwość hałasowa spowodowana pracą maszyn budowanych zostanie ograniczona, bowiem wszystkie niezbędne masy betonowe i inne materiały zostaną dowiezione na plac budowy z zewnętrznych wytwórni wytworzone w trakcie budowy odpady będą przechowywane w wydzielonym miejscu i zostaną zagospodarowane (wywiezione) przez firmę realizującą prace budowlane, ziemia z wykopów zostanie wykorzystana do zagospodarowania terenów zielonych wokół zakładu wody z odwodnienia wykopów odprowadzone będą kanalizacją deszczową do pobliskiego rowu melioracyjnego. W zakresie rozwiązań mających na celu ochronę środowiska w trakcie eksploatacji hali przewiduje się: zastosowanie kotłowni gazowej, o ograniczonej emisji zanieczyszczeń do powietrza zastosowanie na stanowiskach produkcyjnych wentylacji mechanicznej wyciągowej oraz wentylacji grawitacyjnej - w ścianie budynku zamontowane będą kratki wlotowe, wylot powietrza następuje otworami w suficie. skierowanie wszystkich ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, objęcie otoczenia nowej hali (terenów utwardzonych) zakładową kanalizacją deszczową wyposażoną w separator zanieczyszczeń ropopochodnych. wdrożenie produkcji bezodpadowej zawracanie do produkcji wytworzonych odpadów technologicznych i innych odpadów z tworzyw sztucznych, poprzez. ich mielenie i powtórne dodawanie przemiału do produkcji taśm PP. Produkcja jest więc bezodpadowa następuje 100%-owe wykorzystanie odpadów produkcyjnych. Planowane jest uruchomienie linii granulującej w celu EKO-OPINIA Strona 15

16 zastąpienia płatka granulatem i w ten sposób usprawnienia procesu dodawania surowców wtórnych do produkcji taśmy PP. planowane jest także wykonanie systemu wykorzystania energii cieplnej pochodzącej z użytkowanych na produkcji sprężarek do podgrzewania wody na cele sanitarne. gromadzenie odpadów komunalnych w typowych pojemnikach i wywóz w ramach systemu odbioru odpadów na terenie miasta Wąbrzeźna. 7. Rodzaje i ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 7.1 Etap budowy Na etapie prac budowlanych wystąpią, w niewielkim zakresie, oddziaływanie związane z pracą urządzeń technicznych oraz środków transportu dowożących materiały budowlane i elementy konstrukcyjne obiektu. Wystąpi krótkookresowe oddziaływanie w zakresie emisji do powietrza zanieczyszczeń komunikacyjnych związanych ze spalaniem paliw i emisji hałasu. Emisja ta będzie miała charakter krótkookresowy i ograniczony tylko do pory dziennej. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej i ruch pojazdów w tej strefie, oddziaływanie nie będzie znaczące. W wyniku wymienionych prac mogą powstać niewielkie ilości odpadów budowlanych (resztki mas betonowych, kruszywo, opakowania, pozostałości elementów konstrukcyjnych) oraz ziemia z wykopów pod fundamentu, które zostaną wywiezione poza teren inwestycji i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach przez wykonawcę robót. Tab. 4 Przewidywane rodzaje odpadów które powstaną w wyniku realizacji obiektu: Rodzaj odpadu Kod Odpady betonu, gruz betonowy Drewno Szkło Tworzywa sztuczne Odpadowa papa Żelazo i stal Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w EKO-OPINIA Strona 16

17 Na podstawie porównania z budową poprzedniej hali na terenie zakładu VERONI w Wąbrzeźnie można przypuszczać, że ilości odpadów budowlanych nie będą większe niż ok m³ ziemi oraz ok Mg pozostałych odpadów. 7.2 Etap eksploatacji Funkcjonowanie przedmiotowego zakładu po rozbudowie powodować będzie, w różnym stopniu i zakresie, oddziaływanie na następujące elementy środowiska: 1/ powietrze atmosferyczne, poprzez: emisję zanieczyszczeń z procesów technologicznych, emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych typu energetycznego z kotłowni gazowej, 2/ klimat akustyczny, poprzez: emisję hałasu od pracujących urządzeń produkcyjnych, emisję hałasu od urządzeń wentylacyjnych, emisję hałasu od środków transportu 3/ środowisko gruntowo-wodne, w wyniku: wytwarzanie ścieków sanitarnych spływ wód opadowych z terenów utwardzonych (placów, parkingów, dróg wewnętrznych) i powierzchni zadaszonych. W toku działalności produkcyjnej powstaną także odpady, które w całości zostaną zagospodarowane na miejscu i wykorzystane ponownie do produkcji zakłada się 100%-owe wykorzystanie odpadów technologicznych do celów produkcyjnych. - przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania: Projektowany obiekt na etapie eksploatacji będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci zanieczyszczeń typu energetycznego takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył zawieszony oraz typu technologicznego w postaci węglowodorów alifatycznych Na terenie nowej hali produkcyjno-magazynowej źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą: kotłownia gazowa (36 kw) emisja technologiczna z układu odprowadzania zanieczyszczeń ze stanowisk EKO-OPINIA Strona 17

18 produkcyjnych (węglowodory alifatyczne) ruch pojazdów ciężarowych dowożących surowce do produkcji i wywożących gotowe wyroby oraz samochodów osobowych pracowników. Emisja energetyczna według danych literaturowych (Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, KOBIZE, IOŚ-PIB, Warszawa, 2013) wskaźniki emisji dla gazu ziemnego w przypadku kotła o nominalnej mocy poniżej 0,5 MW wynoszą: pył zawieszony całkowity (TSP) 0,0005 g/m³ tlenki siarki (SOx/SO2) 0,002 x s (s - zawartość siarki w paliwie w mg/m³) tlenki azotu (NOx/NO2) 1,52 g/m³ dwutlenek węgla (CO2) 0,30 g/m³. Według danych porównawczych 1 emisja obliczeniowa dla kotłownia gazowej o analogicznej mocy w budynku produkcyjno-biurowym w miejscowości Somonino (woj.pomorskie) wyniosła: pył ~ 0, Mg/r tlenki azotu ~ 0,0166 Mg/r tlenek węgla ~ 0,0042 Mg/r Emisja technologiczna - Według analizy obliczeniowej dla istniejącego obiektu, zawartej w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko zmiany przeznaczenia nowo wybudowanej hali magazynowej firmy VERONI w Wąbrzeźnie, przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 9, na halę produkcyjno-magazynową z częścią biurową (oprac. EKO- OPINIA, r.) roczna emisja zanieczyszczeń pochodząca z procesu technologicznego kształtuje się na poziomie: emisja roczna węglowodorów alifatycznych z terenu zakładu E r = E p x τ = 0,008 kg/h x 4400h = 35,2 kg = 0,035 Mg emisja roczna węglowodorów alifatycznych z poszczególnych emitorów E r2-4 = E 2-4 x τ = 0,00267 kg/h x 4400 h = 11,7 kg = 0,012 Mg 1 źródło: RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o.,na DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA 2 EKO-OPINIA Strona 18

19 Biorąc pod uwagą zakładane zwiększenie zdolności produkcyjnych, wyrażoną wzrostem zużycia surowców i materiałów, roczna emisja technologiczna (węglowodory alifatyczne) może wzrosnąć 3 krotnie, co daje wielkości na poziomie Er = 0,105 Mg/r (ok. 0,28 kg/d). Biorąc pod uwagę przywołaną analizę oddziaływania istniejącej hali produkcyjnomagazynowej należy przewidywać, że emisja zanieczyszczeń technologicznych po rozbudowie będzie stosunkowo niewielka i mieścić się będzie w granicach dopuszczalnych stężeń substancji w środowisku. Emisja komunikacyjna - Przy planowanej, stosunkowo niewielkiej, skali ruchu ciężarowego (3-4 pojazdy dziennie ok.80 miesięcznie) emisja spalin pochodzących z pojazdów ciężkich nie będzie miał większego wpływu na tło aerosanitarne otoczenia. - przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania: Planowana hala produkcyjno-magazynowa nie spowoduje znaczącej emisji hałasu do środowiska. Do zewnętrznych źródeł hałasu należeć będą czerpnia i wyrzutnia powietrza układu wentylacyjnego i ruch pojazdów po terenie zakładu, natomiast do występujących w hali źródeł hałasu należeć będą urządzenia produkcyjne (linie technologiczne, sprężarki, młynek) raz środki transportu wewnętrznego w części magazynowej (wózki widłowe). Przyjęto, że poziom dźwięku w pomieszczeniu hali nie przekroczy wartości 80 db, natomiast na zewnątrz hali nie przekroczy dopuszczalnych norm w środowisku. Przewiduje się zastosowanie ścian o podwyższonej izolacyjności zakładana izolacyjność akustyczna ścian warstwowych w rdzeniem styropianowym o grubości 12 cm wynosi ok.24 db. Głównymi źródłami hałasu zewnętrznego na terenie rozbudowanego zakładu będą: czerpnia powietrza wentylacji centralnej wyrzutnia powietrza i pary wodnej dachowa kotłownia gazowa. Hałas komunikacyjny powodowany przez samochody dostawcze i samochody osobowe pracowników nie będzie odczuwalny jako uciążliwy ze względu na bardzo małe natężenie ruchu samochodowego (3-4 pojazdy ciężarowe dziennie oraz ok. 15 samochodów osobowych). EKO-OPINIA Strona 19

20 Pod względem akustycznym zakład jest zlokalizowany na terenach podlegających ochronie akustycznej (tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę pensjonatową oraz usługi nieuciążliwe). Najbliższe domy mieszkalne zlokalizowane są w odległości od 40 do 70 m od granicy zakładu. Miarą jakości warunków akustycznych jest nie przekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku gdzie zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku zależy od funkcji urbanistycznej pełnionej przez dany teren. Dla analizowanego terenu przyjęto kwalifikację wg zapisów m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, dla którego obwiązujące dopuszczalne poziomy hałasu z pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu wynoszą: dla pory dziennej: LAeq D = 50 db dla pory nocnej: LAeq N = 40 db Wyniki analizy akustycznej przeprowadzonej dla istniejącego obiektu (przed rozbudową) wykazały, że wartości dopuszczalne dla terenów mieszkaniowych w porze dziennej równe 50 db będą dotrzymane poza granicami zakładu. Izolinia 50 db wykraczała poza teren zakładu w kierunku południowo- wschodnim na odległość około 5 m i było to w granicach błędu obliczeniowego. W przypadku rozbudowy zakładu i uruchomienia produkcji w porze nocnej może wystąpić zwiększone oddziaływanie akustyczne na kierunku południowym i wschodnim. Z uwagi na planowane na tym kierunku posadowienie nowej wiaty magazynowej, z murem ogniowym, oddziaływanie akustyczne będzie skutecznie ekranowane i nie powinno być odczuwalne przez mieszkańców najbliższego domu mieszkalnego jednorodzinnego. - ilość i sposób odprowadzania ścieków sanitarnych: ścieki sanitarne z nowej hali, łącznie z istniejącymi obiektami produkcyjnymi i socjalno-biurowymi w ilości ok.60 m³/m-c (obecnie) i ok. 100 m³/d (po rozbudowie) odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej i kierowane do oczyszczalni komunalnej. EKO-OPINIA Strona 20

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie o pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą Inwestor: VERONI

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia

... realizowanego na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym gruntu... ark... obręb geodezyjny... przy ul... w miejscowości... Rodzaj przedsięwzięcia WNIOSKODAWCA (imię, nazwisko/nazwa firmy) Bełżec, dnia... (adres) WÓJT GMINY BEŁŻEC (telefon) ul. Lwowska 5 22-670 Bełżec REGON... W N I O S E K o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia

Wzór. Karta informacyjna przedsięwzięcia Wzór Karta informacyjna przedsięwzięcia zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres/ /miejsce, data/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla przedsięwzięcia polegającego na: które zgodnie z / / ust. 1 pkt / / rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ...

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia. ... WNIOSKODAWCA Skępe, dnia...... pełna nazwa, imię i nazwisko...... adres... telefon kontaktowy, fax., e-mail Burmistrz Miasta i Gminy Skępe ul. Kościelna 2 87-630 Skępe Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAGOSPODAROWANIA TERENU NAZWA OBIEKTU: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 1003 W MIEJSCOWOŚCI TOMASZÓW BOLESŁAWIECKI. ADRES OBIEKTU: DZ. NR 1003,

Bardziej szczegółowo

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)

... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres) ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon)... (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres do korespondencji)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.:

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: ...... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość, dnia)... (adres)... (telefon) Wójt Gminy Radecznica Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.: planowanego do

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .... (imię i nazwisko/nazwa inwestora) (miejscowość i data) (adres) Wójt Gminy Chełmiec... ul. Papieska 2 (nr telefonu kontaktowego) 33-395 Chełmiec imię i nazwisko pełnomocnika (adres)... (nr telefonu

Bardziej szczegółowo

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

... telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach imię i nazwisko/nazwa inwestora Turośń Kościelna, dn... adres wnioskodawcy telefon Wójt Gminy Turośń Kościelna WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia. Spis treści

Karta informacyjna przedsięwzięcia. Spis treści Karta informacyjna przedsięwzięcia Spis treści 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia... 2 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości, a takŝe obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

WNIOSEK o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach WNIOSKODAWCA Grębocice, dnia...... imię nazwisko / nazwa firmy... imię i nazwisko / nazwa firmy... Wójt Gminy Grębocice poczta, miejscowość ul. Głogowska 3.. telefon kontaktowy. Fax, e-mail REGON 59 150

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski

WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia Piaski ... Piaski, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika adres do korespondencji.. nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY PIASKI ul. 6 Stycznia 1 63-820

Bardziej szczegółowo

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

(adres) WÓJT GMINY NOWINKA WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Urząd Gminy Nowinka 16-304 Nowinka 33, woj. podlaskie tel. 87 641-95-20, fax. 87 641-96-60, e-mail: ugnowinka@poczta.onet.pl System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2009.... (imię i nazwisko/nazwa

Bardziej szczegółowo

,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1934 O (DW 487 KOL. BISKUPSKA RADŁÓW WICHRÓW GR. WOJ. ŚLĄSKIEGO /KRZEPICE/) W M.

,,PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1934 O (DW 487 KOL. BISKUPSKA RADŁÓW WICHRÓW GR. WOJ. ŚLĄSKIEGO /KRZEPICE/) W M. KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodna z art. 74 ust. 1 pkt. 2,3,6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Poznań, dnia 17.07.2012r. ENERGO 7 Sp. z o.o. ul. Poznańska 62/69 60-853 Poznań Urząd Gminy Sławatycze KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)...

... r. (miejscowość, data) ... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego)... (adres, miejscowość)... (imię i nazwisko osoby fizycznej lub nazwa spółki prawa handlowego) (adres, miejscowość) (telefon) 1/5... r. (miejscowość, data) Burmistrz Śremu Plac 20 Października 1 63-100 Śrem Wniosek o ustalenie warunków

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...

..., dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego... ......, dnia... miejscowość imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego......... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa)... adres nr telefonu kontaktowego...

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA NAZWA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY

NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ PROJEKT BUDOWLANY 14 NAZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWEJ ZAKŁAD USŁUG BUDOWLANYCH KONZBUD INś. ZBIGNIEW KONOPKA 37-464 STALOWA WOLA, UL.śURAWIA 23 TEL/FAX /15/ 844 84 40, TEL.KOM. 0 601 531 895 e-mail: biuro@konzbud.pl http://www.konzbud.pl

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Przedsięwzięcie obejmuje rozbudowę kanalizacji sanitarnej w ulicy Czarnej w Strzegomiu na odcinku niezabudowanej drogi

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Wójt Gminy.. W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Kostrzyn nad Odrą, dnia. B U R M I S T R Z MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 i art. 73 ust. 1 Ustawy z dnia 3 października 2008r.

Bardziej szczegółowo

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Informacja do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zgodnie z ustawa z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ..., dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora Adres i nr telefonu.. imię i nazwisko pełnomocnika... Adres i nr telefonu Urząd Gminy Dąbrowa Zielona Referat Budownictwa, Inwestycji i Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:...

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. przed uzyskaniem decyzji:... (imię i nazwisko / nazwa inwestora) (adres) (nr telefonu kontaktowego)... (miejscowość, data) PREZYDENT MIASTA RADOMSKA ul. Tysiąclecia 5 97-500 Radomsko (imię i nazwisko / nazwa pełnomocnika) (adres)

Bardziej szczegółowo

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

WNIOSEKO WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* .. imię i nazwisko / nazwa inwestora Dnia... Urząd Gminy Jeleśnia adres Wydział Ochrony Środowiska nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata w znakach skarbowych)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE ul. Królewiecka 55; 14 500 Braniewo tel. cent.; fax 0-55 644 22 32 www.zdp.braniewo.waw.pl; e-mail: zdp@braniewo.waw.pl Braniewo, dnia 10.06.2008 r. ZDP-7-5540.1/9/32/2008

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH imię i nazwisko / nazwa inwestora Tryńcza dnia... adres... nr telefonu kontaktowego WÓJT GMINY TRYŃCZA W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Jan Kowalski imię i nazwisko / nazwa inwestora Baruchowo, dnia 01.02.2011r ul. Przykładowa 1, 87-821 Baruchowo adres 123 456 789 nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie

Załącznik Nr 1. Wykaz najważniejszych aktów prawnych. Prawodawstwo polskie Załącznik Nr 1 Wykaz najważniejszych aktów prawnych Prawodawstwo polskie Ustawy i Rozporządzenia o charakterze ogólnym Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Z1 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIE TERENU: 1. ZAWARTOŚĆ PROJEKTU str. Z2 2. OPIS DO PROJEKTU str. Z3 -Z6 3. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500 str. Z7 Z/01 Z2 OPIS

Bardziej szczegółowo

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI...

IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... OPRACOWANIE ZAWIERA: IV. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI.... 1 CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1. WARUNKI ZABUDOWY (WG WARUNKÓW ZABUDOWY).... 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA:... 3 3. ZAKRES PROJEKTOWANEGO ZAMIERZENIA

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

,,Przebudowa drogi powiatowej 1934O (DW487 Kolonia Biskupska Radłów Wichrów gr. Woj. Śląskiego / Krzepice) od km do km 8+755

,,Przebudowa drogi powiatowej 1934O (DW487 Kolonia Biskupska Radłów Wichrów gr. Woj. Śląskiego / Krzepice) od km do km 8+755 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 29 września 2015 r. Poz. 2764 UCHWAŁA NR IX/53/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI. z dnia 27 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 23 września 2015 r. Poz. 2713 UCHWAŁA NR IX/54/2015 RADY GMINY BIAŁOBRZEGI z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa.

Załącznik 1. Rys. Lokalizacja miejscowości Cichawa na terenie gminy Gdów. Rys. Mapa poglądowa lokalizacyjna działek inwestycyjnych w m. Cichawa. Załącznik 1 I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU CICHAWA Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Cichawa.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy

WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy Krzemieniewo, dnia (imię i nazwisko, adres wnioskodawcy, telefon) WNIOSEK o ustalenie warunków zabudowy Wójt Gminy Krzemieniewo Ul. Dworcowa 34 64-120 Krzemieniewo Na podstawie art. 52 w związku z art.64

Bardziej szczegółowo

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek

... (telefon) Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego ul. Stary Rynek Grodzisk Wlkp. Wniosek Urz¹d Miejski w Grodzisku Wielkopolskim ul. Stary Rynek 1 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. (061) 44 53 000, fax. (061) 44 53 017 www.grodzisk.wlkp.pl e-mail:grodzisk@grodzisk.wlkp.pl Grodzisk Wlkp., dnia......

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach I. Symbol: 7620 II. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o Opole, ul. Morcinka 43 ROK ZAŁOŻENIA 1990

ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o Opole, ul. Morcinka 43 ROK ZAŁOŻENIA 1990 ZAKŁAD USŁUG I ROBÓT WODNYCH Sp. z o.o. 45-317 Opole, ul. Morcinka 43 ROK ZAŁOŻENIA 1990 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 45-403 Opole, ul. Oswalda Matei 4 tel/fax + 77 455 70 45 e-mail: projekt@zuirw.opole.pl KARTA

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

POZWOLENIE ZINTEGROWANE

POZWOLENIE ZINTEGROWANE POZWOLENIE ZINTEGROWANE : art. 184 ust.2, art. 208 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.); art. 18 ust. 1, art. 20 ust. 1, art. 27 ust.

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA Podstawa opracowania: Ustawa z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA ..., dnia... miejscowość... imię i nazwisko / nazwa inwestora... adres NIP... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + dowód zapłaty opłaty skarbowej)... adres nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna ( zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r o Udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

ZMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNYM

ZMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNYM Biuro Obsługi Inwestycji Projektowanie i Nadzór mgr inż. Piotr Sławiński ul. Adama Asnyka 28 22-200 Włodawa tel. kom.: (+48) 514272679 ZMIANA POSZYCIA DACHOWEGO NA BUDYNKU USŁUGOWO - MIESZKALNYM Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI. z dnia 29 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 22 lipca 2015 r. Poz. 6414 UCHWAŁA NR VIII/44/2015 RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... Miejscowość, data... imię i nazwisko / nazwa inwestora Wójt Gminy w Ozorkowie ul. Wigury 14 95-035 Ozorków... adres NIP :... nr telefonu kontaktowego...... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI WISZNIA MAŁA MPZP WISZNIA MAŁA I UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA W DZIENNIKU URZĘDOWYM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia..

UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU. z dnia.. UCHWAŁA NR.. RADY MIEJSKIEJ MIĘDZYCHODU z dnia.. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Międzychód dla części obrębu Międzychód (dz. nr: 613/23, 1601/1, 1601/2) Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .. /miejsce, data/ /imię i nazwisko wnioskodawcy, adres, telefon/ WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dla przedsięwzięcia polegającego na:., które zgodnie z. ust. 1 pkt. rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy

Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub o wydanie decyzji o warunkach zabudowy PROSIMY WYPEŁNIAĆ DRUKOWANYMI LITERAMI UiA/02/01/W Miejscowość, data Imię i nazwisko / Nazwa wnioskodawcy Adres zamieszkania Proszę o: Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

Bardziej szczegółowo

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam

RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA. stwierdzam RAN1.6220.2.2012 Bojszowy, dnia 03.04.2012 r. DECYZJA Na podstawie art. 104 i 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA POLSKA GRUPA PROJEKTOWO WYKONAWCZA Sp. z o.o. 00-241 Warszawa, ul. Długa 44/50 p.g.p.w.biuro@gmail.com tel. 510 615 610 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA TEMAT: REMONT NAWIERZCHNI NA STACJI GAZOWEJ W/C

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA

ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA ZAKŁAD PRODUKCJI BETONU W POBLIŻU KROSNA Syndyk masy upadłości Stanisława Chabaja prowadzącego działalność gospodarczą pod Przedsiębiorstwo Usług Drogowych "Chabaj" w postępowaniu upadłościowym prowadzonym

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia... WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA Działoszyn, dnia...... imię i nazwisko/ nazwa inwestora/... adres (nr telefonu )... imię i nazwisko pełnomocnika

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Bytom ul. Wrocławska 69

Nieruchomość do sprzedania. Bytom ul. Wrocławska 69 Nieruchomość do sprzedania Bytom ul. Wrocławska 69 Przedmiot sprzedaży Prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 1103/126 o powierzchni 6 669 m 2 wraz z posadowionymi

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r.

Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. Uchwała Nr VIII/91/11 Rady Miasta Piły z dnia 26 kwietnia 2011 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Ledyckiej i Lutyckiej Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Spis treści 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 2 1.1 Wstęp... 2 1.2. Lokalizacja inwestycji... 2 1.3. Inwestor... 2 1.4. Zakres inwestycji... 2 2. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 2.1. Istniejąca infrastruktura

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA 1 KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA WODOCIĄG GRUPOWY STUDZIANKI - MAJDAN GRABINA budowa stacji wodociągowej w Studziankach przebudowa stacji wodociągowej w Majdanie Grabina połączenie wodociągów Studzianki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ

Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ 1 Zawartość opracowania PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU INWENTARYZACJA ZIELENI I PROJEKT GOSPODARKI ZIELENIĄ PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TRENU 2 BUDYNKU MIESZKALNEGO KOMUNALNO-SOCJALNEGO Dom nad Rozchodnikiem

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia Karta informacyjna przedsięwzięcia Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 Ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1.0. Podstawy opracowania - Zlecenie inwestora. - Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego... - Mapa sytuacyjno - wysokościowa w skali

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5

Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. rozdz.2.art.3 ust.1.5 Karta informacyjna opracowana na podstawie ustawy z dn.3.10.2008 r. o planowanym przedsięwzięciu: rozdz.2.art.3 ust.1.5 przebudowa drogi powiatowej nr3465p- ulica Opałki i 3477Pulica Składowa w Kole 1.Rodzaj,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna

CZĘŚĆ II. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna CZĘŚĆ II PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Instalacja wod-kan i elektryczna Temat: Adres: Inwestor: Budowa pompowni sieciowej wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą w m.olszanowo gm.rzeczenica dz nr

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHI-SIZE JAKUB KACZOROWSKI PROJEKTY TYPOWE, INDYWUDUALNE, WNĘTRZA 87-800 WŁOCŁAWEK UL. KALISKA 90/69 TEL 0501-53-66-37 e-mail archisize@wp.pl NR. 01 PROJEKT PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA :

OFERTA NIERUCHOMOŚCI UL. ZAJĘCZA : Śląski Park Przemysłowo Technologiczny stworzony dla przedsiębiorców i z myślą o gospodarczym i społecznym ożywieniu, posiada w swojej ofercie atrakcyjne, bardzo dobrze skomunikowane i położone w centrum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Chodzież o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia RGNiOŚ.6220.1.6.2011 Oleśnica, dnia 05 maja 2011 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1, art. 73 ust.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1

Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz Swarzędz, Rynek 1 Swarzędz, dnia... DANE WNIOSKODAWCY (INWESTORA): DANE PEŁNOMOCNIKA : imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)...... imię i nazwisko (nazwa osoby prawnej)......... adres wnioskodawcy numer telefonu kontaktowego

Bardziej szczegółowo

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na:

ustalam środowiskowe uwarunkowania zgody na: RGNiOŚ. 6220.7.6.2012 Oleśnica, dnia 29 maja 2012 r. DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie art. 71 ust. 1 i ust 2 pkt 2, art. 72 ust. 1 pkt 3, art. 73

Bardziej szczegółowo

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W JĘDRZEJOWIE NOWYM GM. JAKUBÓW PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 7 2. LOKALIZACJA... 7 3. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI... 7 4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach . Imię i nazwisko / nazwa inwestora Nowy Dwór Mazowiecki, dnia,. Adres Nr tel. Kontaktowego Imię i nazwisko pełnomocnika adres.. Burmistrz Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych

Bardziej szczegółowo

pn. Punkt skupu złomu

pn. Punkt skupu złomu Karta informacyjna o planowanym przedsięwzięciu pn. Punkt skupu złomu Sporządzona zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z dnia 3.10.2008r o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO UZUPEŁNIENIE RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO Budowa i eksploatacja neutralizatorni ścieków i odpadów niebezpiecznych w m. Grabce Józefpolskie, gm. Mszczonów, pow. żyrardowski, woj.

Bardziej szczegółowo