Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10"

Transkrypt

1 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie o pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą Inwestor: VERONI Bogusław Warżel ul.towarzystwa Jaszczurczego Wąbrzeźno Opracował: Wiesław Tomaszewski biegły z listy Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr upr Toruń, r. EKO-OPINIA Strona 1

2 1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsięwzięcia. Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu firmy VERONI w Wąbrzeźnie, o pomieszczenia produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą. Firma VERONI zajmuje się produkcją polipropylenowej folii typu cast o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na przebicie oraz polipropylenowej taśmy zabezpieczającej odpornej na promienie UV i wysokim poziomie elastyczności i wytrzymałości. W projektowanym obiekcie inwestor przewiduje montaż urządzeń do produkcji taśmy polipropylenowej (PP), poliestrowej (PET) i folii propylenowej (PP) typu CAST, a w części budynku wydzielony zostanie magazyn wyrobów gotowych. Przewiduje się, że projektowana rozbudowa zwiększy powierzchnię zabudowy zakładu z 9.196,1 m² do ,5 m² (łącznie z terenami utwardzonymi placami, drogami wewnętrznymi, chodnikami i parkingiem), przy czym powierzchnia obiektów produkcyjno-magazynowych zwiększy się z 4.698,8 m² do 8.227,9 m². Istniejące miejsca postojowe (20 stanowisk na samochody osobowe) nie zostaną zwiększone. Według rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku (Dz.U.Nr 213, poz.1397, z późn.zm.), planowaną rozbudowę zakładu VERONI w Wąbrzeźnie zaliczyć należy do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko ( 3,ust.1, pkt 52 lit.b) z uwagi na łączną powierzchnię zabudowy o charakterze przemysłowym lub magazynowym przekraczającą 1 ha. Przedmiotowe przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie miasta Wąbrzeźno, w jej zachodniej części,, łączącej drogi wylotowe w kierunku Chełmży (droga wojewódzka nr 551) i Chełmna (droga wojewódzka nr 548) ryc.1. Projektowana hala usytuowana jest w obrębie działki nr 158, obręb 6, częściowo zabudowanej istniejącą halą produkcyjno-magazynową z częścią biurową (projekt zagospodarowania terenu zał.1). EKO-OPINIA Strona 2

3 Ryc.1 Lokalizacja Ustalenia planu przestrzennego. Analizowany teren objęty jest miejscowym plan zagospodarowania przestrzennego miasta Wąbrzeźno (uchwała nr XXI/133/2004 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia r. (zmienionej uchwałą nr VI/37 Rady Miejskiej w Wąbrzeźnie z dnia r. (wypis i wyrys z m.p.z.p. w załączeniu - zał.2). Zgodnie z zapisami planu teren inwestycji położony jest w zasięgu obszaru funkcjonalnego oznaczonego symbolem B-1M/U, dla którego funkcje podstawowe to: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna niskiej intensywności oraz usługi nieuciążliwe. Warunki urbanistyczne przewidują m.in. wskaźnik zachowania powierzchni biologicznie czynnej na poziomie min.30%, dla działki budowlanej o powierzchni pow m². W otoczeniu występują: tereny zieleni nieurządzonej, łąki, pastwiska, nieużytki (C- 1ZR, tereny usługowo-produkcyjne (C-1U/P), tereny zieleni ogrodów działkowych (C-2ZD) oraz drogi (KDD-49). EKO-OPINIA Strona 3

4 2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomości oraz dotychczasowy sposób ich wykorzystania i pokrycia szatą roślinną. 2.1 Powierzchnia zajmowanej nieruchomości Istniejące obiekty produkcyjne i magazynowe firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10 usytuowane są w obrębie działki nr 158, obręb 6 Wąbrzeźno, o powierzchni całkowitej 1,6523 ha (ryc.2) Ryc.2 Projektowana rozbudowa obejmuje grunty na północ do istniejącej zabudowy, w granicach działki nr 158, przy czym dla zachowania wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej, powiększono teren objęty inwestycją o niezabudowaną działkę nr 59/7, o powierzchni 0,8241m². EKO-OPINIA Strona 4

5 W poniższych tabelach przedstawiono powierzchnię projektowanej rozbudowy na tle istniejącej zabudowy zakładu VERONI (tab.1) oraz bilans terenu (tab.2): obręb Tab. 1 nr działki ogółem istniejąca zabudowa Powierzchnia (ha) projektowana zabudowa razem po rozbudowie charakter terenu/ rodzaj użytku ,6523 0,9196 0,4007 1,3203 Ba /7 0, ŁIV, RIVb Razem: 2,4764 0,9196 0,4007 1,3203 Tab. 2 Bilans terenu zakładu VERONI: Lp Nazwa obiektu Powierzchnia (m²) 1. Projektowana rozbudowa budynku produkcyjnego 1552,68 2. Projektowana dobudowa budynku socjalnego 112,19 3. Projektowany dok (2 etap) 70,46 4. Projektowana dobudowa magazynu (2 etap) 1425,22 4. Projektowana rozbudowa wiaty magazynowej 368,52 5 Przewidywane place utwardzone 430,08 6. Projektowane chodniki 48,25 razem obiekty projektowane: 4007,40 7. Istniejąca wiata magazynowa 539,90 8. Istniejący budynek prod-mag. z częścią soc ,47 biurową 9. Istniejące fundamenty pod silosy 96,00 10 Istniejący budynek pod urządzenia chłodnicze 31,16 11 Istniejąca stacja transformatorowa 11,18 12 Istniejąca portiernia 12,10 13 Istniejąca place utwardzone 4221,13 14 Istniejące miejsca postojowe 200,00 razem obiekty istniejące: 9119,96 15 Tereny zielone (pow.biologicznie czynna) 11560,50 Razem (teren objęty inwestycją): 24764,00 Powierzchnia biologicznie czynna stanowi ok. 46% powierzchni terenu objętego inwestycją, co spełnia warunek m.p.z.p. pozostawienia min.30% terenu niezabudowanego (dla działki budowlanej o powierzchni pow m²). EKO-OPINIA Strona 5

6 2.2. Dotychczasowy sposób wykorzystania terenu. Obecnie teren inwestycji, w części obejmującej działkę nr 158, zagospodarowany jest w formie zabudowy obiektami produkcyjnymi zakładu VERONI PACK. Na terenie zakładu znajduje się budynek produkcyjno-magazynowy z częścią socjalno-biurową o powierzchni 4.008,47 m², silosy na surowce do produkcji, budynek na urządzenia chłodnicze, stacja transformatorowa, portiernia, a ponadto tereny utwardzone (place, miejsca postojowe, chodniki) o łącznej powierzchni 5.187,5 m². Pozostały teren (działka nr 59/7) jest niezabudowany (teren zielony). Nieruchomość jest uzbrojona i posiada dostęp do następujących instalacji infrastrukturalnych: sieci zasilania elektroenergetycznego (własna stacja transformatorowa) miejska sieć wodociągowa miejska sieć kanalizacyjna. Drogi, place manewrowe i parkingi utwardzone są kostką betonową, a całość terenu zakładu jest ogrodzona siatką na słupkach metalowych na podmurówce betonowej, z wjazdem i wyjazdem od strony ul.towarzystwa Jaszczurczego (fot.1). Tereny utwardzone zakładu są skanalizowane z odpływem 2 wylotami do pobliskiego rowu melioracyjnego. Kanalizacja deszczowo-przemysłowa wyposażona jest w osadniki i zbiorniki z zamontowanymi matami sorpcyjnymi spełniającymi rolę separatora. Od strony północnej teren inwestycji ogranicza działka 67/3, będącej własności inwestora. Dalej (działka 66/3) zlokalizowana jest stacja redukcyjna gazu. Najbliższa zabudowa podlegająca ochronie akustycznej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.Nr 120, poz.826, z późn.zm. t.j. Dz.U z dnia r. poz.112), to 2 budynki mieszkalne jednorodzinne położone po stronie północno-wschodniej w odległości ok.40 m (dz.nr 71/4) i ok.70 m (dz.nr 71/2). Tereny rekreacyjne w formie ogrodów działkowych położone są na południe od zakładu (dz.nr 68) oraz po przeciwnej stronie ul.towarzystwa Jaszczurczego (dz.nr 56). EKO-OPINIA Strona 6

7 Fot. 1 wjazd na teren zakładu VERONI Fot. 2 teren przeznaczony pod rozbudowę Fot. 3 zadrzewiony teren przy stacji redukcyjnej gazu na północ od zakładu VERONI EKO-OPINIA Strona 7

8 2.3 Szata roślinna Teren obecnego zakładu VERONI w Wąbrzeźnie jest w znacznej części zabudowany i utwardzony; pozbawiony szaty roślinnej; jedynie od strony północnej obecnej hali produkcyjnej występuje wolna przestrzeń pokryta murawą traw. Pasy zieleni urządzonej z krzewami ozdobnymi występują przy wjeździe na teren zakładu oraz fragmentami wzdłuż ogrodzenia. Teren pod projektowaną rozbudowę jest obecnie zagospodarowany w formie terenu zieleni niskiej, pokrytego murawą traw, pozbawionego roślinności drzewiastej i krzewiastej wymagającej wycinki (fot. 2). W otoczeniu zakładu zieleń występuje w formie ogrodów działkowych (po zachodniej stronie ul.towarzystwa Jaszczurczego oraz po stronie południowej) oraz pasa zadrzewień przy stacji redukcyjnej gazu (fot.3). Od strony wschodniej (na terenie działki przyległej nr 71/4) występuje pas zieleni w formie żywopłotu (świerki). 2.4 Opis warunków gruntowo-wodnych W rejonie planowanej inwestycji występują stosunkowo korzystne (do posadowienia budowli) warunki geologiczne i hydrogeologiczne. W udokumentowanym podłożu (Dokumentacja badań podłoża gruntowego rozbudowy budynku produkcyjno-magazynowego w Wąbrzeźnie Zakład Badań Geologicznych Toruń, r.), do głębokości rozpoznanej wierceniami (6 m) występują utwory czwartorzędowe: holoceńskie i plejstoceńskie. Teren pokrywa od powierzchni warstwa nasypów o miąższości od 0,3 m do 1,9 m. Poniżej występują plejstoceńskie osady akumulacji lodowcowej w postaci glin zwałowych (morenowych), przewarstwionych miejscami piaskami i pospółkami występującymi na stropie glin oraz w postaci soczewek. Wodę gruntową nawiercono na głębokości od 1,55 do 2,45 m w obrębie soczewek i przewarstwień piasków i pospółek; zwierciadło wody jest swobodne, jedynie w rejonie projektowanej części magazynowej, poziom wody jest napięty z uwagi na położenie na stropie glin. W załączeniu mapa dokumentacyjna oraz profile geologiczne (zał. 5). Teren położony jest w zlewni Strugi Wąbrzeskiej i odwadniany jest poprzez system rowów melioracyjnych w kierunku południowo-wschodnim (w kierunku jez.frydek). EKO-OPINIA Strona 8

9 2.5 Ocena uwarunkowań środowiskowych Z punktu widzenia uwarunkowań środowiskowych lokalizacja opiniowanej rozbudowy hali produkcyjno-magazynowej firmy VERONI jest stosunkowo korzystna, bowiem: obiekt posadowiony zostanie na terenie wolnym od zabudowy, stycznie do istniejącej hali, bez konieczności prac rozbiórkowych czy demontażowych, rozbudowa nie spowoduje konieczności wycinki drzew i krzewów, w rejonie lokalizacji nie ma terenów i elementów przyrody objętych ochroną prawną, lub wymagających takiej ochrony, warunki gruntowo-wodne pozwalają na posadowienie obiektu, przy zachowaniu warunków określonych w dokumentacji geotechnicznej. Biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego miasta elementem ograniczającym planowaną rozbudowę zakładu VERONI jest konieczność zachowania statusu obiektu nieuciążliwego, z uwagi na sąsiedstwo terenów podlegających ochronie akustycznej - od strony wschodniej z pojedynczą zabudową mieszkaniową jednorodzinną, a od strony południowej i zachodniej ogrodów działkowych, stanowiących tereny rekreacyjno-wypoczynkowe. Biorąc pod uwagę fakt, że zakładu VERONI funkcjonuje w opisywanej lokalizacji już od kilku lat (od 2008 r.), bez odczuwalnej dla otoczenia uciążliwości, przewiduje się że planowana rozbudowa, przy zachowaniu zakładanych parametrów oraz przewidywanego wysokiego standardu technicznego i technologicznego wyposażenia, nie spowoduje istotnej zmiany w tym zakresie. 3. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia, założenia techniczne. Planowane przedsięwzięcie polega na rozbudowie istniejącego zakładu firmy VERONI w Wąbrzeźnie, o pomieszczenia produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą. W projektowanym obiekcie inwestor przewiduje montaż urządzeń do produkcji taśmy polipropylenowej (PP), poliestrowej (PET) i folii propylenowej (PP) typu CAST, a w części budynku wydzielony zostanie magazyn wyrobów gotowych. EKO-OPINIA Strona 9

10 Projektowana rozbudowa powiększy powietrznię istniejącego pomieszczenia produkcyjno-magazynowego. Celem inwestycji jest, poza zwiększeniem zdolności produkcyjnej zakładu, usprawnienie produkcji i poprawa warunków pracy, a także zwiększenie powierzchni magazynowej surowców do produkcji i wyrobów gotowych. Zakłada się, że nowa hala produkcyjna będzie dobudowana do istniejącego obiektu, po stronie północnej, natomiast część magazynowa po stronie zachodniej. Projektowana rozbudowa stanowi dwie bryły dostawione do istniejącego budynku magazynowego i produkcyjno-magazynowego. Projektowany obiekt jest jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony, posadowiony w poziomie istniejącego terenu, z posadzką w nawiązaniu do budynku istniejącego. Dachy nad projektowanym obiektem są jednospadowe, nawiązujące do istniejących połaci. Pokrycie dachów stanowi membrana PCV na wełnie mineralnej i blasze trapezowej. Projektuje się obiekt w konstrukcji stalowej, z izolacją termiczną ścian zewnętrznych w postaci płyt warstwowych PU100. Wysokość maksymalna budynku wynosi 11,98 m. Obiekt połączony będzie z siecią dróg wewnętrznych i parkingami na terenie inwestora. Nowa wiata magazynowa, przeznaczona do składowania surowców do produkcji na paletach i w BIG-bagach, zlokalizowana jest obok istniejącej wiaty przy granicy zakładu po stronie wschodniej (projekt zagospodarowania terenu zał.1). Tab.3 Zakres projektowanej rozbudowy (dla etapu objętego wnioskiem): Zakres Etap 1 (w trakcie realizacji) Etap rozbudowy Etap 2 (objęty wnioskiem) 1. budynek produkcyjno-magazynowy 279,00 m² 1552,68 m² 2. Projektowana dobudowa - 112,19 m² budynku socjalnego 3. Projektowany dok - 70,46 m² 4. Projektowana dobudowa ,22 m² magazynu 5. Projektowana rozbudowa wiaty 539,90 m² 368,52 m² magazynowej 6. Przewidywane place utwardzone - 430,08 m² 7. Projektowane chodniki - 48,25 m² razem obiekty projektowane: 818,90 m² 4007,40 m² EKO-OPINIA Strona 10

11 Opis technologii produkcji charakterystyka linii produkcyjnych Firma VERONI zajmuje się produkcją polipropylenowej folii typu cast o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na przebicie oraz polipropylenowej taśmy zabezpieczającej odpornej na promienie UV i wysokim poziomie elastyczności i wytrzymałości. LINIA DO PRODUKCJI TAŚMY POLIPROPYLENOWEJ (PP): Surowiec w postaci granulatu uplastyczniany i homogenizowany jest w wytłaczarce (ekstruderze), następnie formowany przez tzw. ustnik do postaci szerokiej taśmy. Taśma jest schładzana w wodzie, po czym rozciągana w wodzie gorącej. Na rozciągniętej do końcowych rozmiarów taśmie wyciskany jest mechanicznie wzór (molet). Następnie taśma jest hartowana za pomocą najpierw gorącego powietrza, a potem zimnej wody. Ostatnim elementem linii są nawijaki nawijające taśmę na papierowe tuleje. LINIA DO PRODUKCJI TAŚMY POLIESTROWEJ (PET): Surowiec w postaci przemiału (płatków) PET (politereftalanu etylenu) jest na wstępie poddany termicznej krystalizacji oraz suszeniu. Następnie po dodaniu ew. środka barwiącego jest uplastyczniany i homogenizowany w wytłaczarce (ekstruderze), po czym formowany przez tzw. ustnik do postaci szerokiej taśmy. Taśma jest schładzana w wodzie, po czym rozciągana w atmosferze gorącego powietrza. Na rozciągniętej do końcowych rozmiarów taśmie wyciskany jest mechanicznie wzór (molet). Następnie taśma jest hartowana za pomocą najpierw gorącego powietrza, a potem zimnej wody. Ostatnim elementem linii są nawijaki nawijające taśmę na papierowe tuleje. LINIA DO PRODUKCJI FOLII PROPYLENOWEJ PP TYPU CAST: Surowiec w postaci granulatu uplastyczniany i homogenizowany jest w wytłaczarce (ekstruderze). Nieorientowana, polipropylenowa folia CAST (CPP) otrzymywana jest metodą ekstruzji (wytłaczania) polegającej na "wylewaniu" płynnej jeszcze w tym momencie folii przez wąską szczelinę na obracający się walec i gwałtowne jej schłodzenie bez jakiegokolwiek jej rozciągania. Gotowa folia nawijana jest na tuleje papierowe, następnie poddawana procesowi relaksowania w komorach relaksujących, po czym cięta i nawijana na tuleje papierowe. EKO-OPINIA Strona 11

12 4. Ewentualne warianty przedsięwzięcia. I. Wariant bezinwestycyjny Wariant ten polega na niepodejmowaniu rozbudowy istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego i pozostawieniu terenu zakładu bez dalszych zmian. Oznacza to, że wszystkie czynności produkcyjne odbywać się będą w istniejącym budynku, a magazynowanie surowców i materiałów będzie miało miejsce na wydzielonym w hali terenie. W tym wariancie nie będzie możliwy rozwój produkcji a także wystąpią rosnące trudności z magazynowaniem i dystrybucją wytworzonych wyrobów gotowych. Już obecnie konieczne jest składowanie niektórych materiałów do produkcji i wyrobów na zewnątrz obiektu, z uwagi na brak miejsca (fot.2.) II. Wariant inwestycyjny, uzasadnienie wyboru W wariancie inwestycyjnym analizowano dwie opcje: 1) dobudowę dwóch oddzielnych hal z przeznaczeniem jednej na cele produkcyjne i drugiej na cele magazynowe 2) budowę jednej (dwubryłowej) hali montażowo-magazynowej, dobudowanej do istniejącego budynku produkcyjno-magazynowego z wspólną częścią socjalno-biurową i z wykorzystaniem wspólnej infrastruktury oraz budowę dodatkowej wiaty magazynowej. Inwestor wybrał do realizacji wariant 2, co pozwoli na: ograniczenie powierzchni zabudowy, wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej, wykorzystanie wspólnego zaplecza socjalnego, ograniczenie transportu wewnętrznego (między halami). 5. Przewidywana ilość wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw i energii. Do produkcji polipropylenowej folii typu cast o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej i odporności na przebicie oraz polipropylenowej taśmy zabezpieczającej odpornej na promienie UV i wysokim poziomie elastyczności i wytrzymałości stosowane są: homopolimer PP, kopolimer PP/PE, granulat PE, EKO-OPINIA Strona 12

13 barwniki, kreda oraz dodatki (antyblok, poślizg, antystatyk). Proces nie wymaga zużycia wody; woda stosowana jest jedynie zamkniętym w układzie chłodzenia. Zakłada się, że w toku działalności produkcyjnej zakład VERONI zużywać będzie (po rozbudowie) następujące rodzaje i ilości materiałów, surowców, paliw i energii: Tab.3 Przewidywane ilości wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw i energii WYSZCZEGÓLNIENIE OBECNIE STAN PLANOWANY NA OGRZEWANIA - CHARAKTERYSTYKA KOTŁA GAZOWEGO Moc nominalna 18 KW 36 KW Zużycie gazu 15 m³/h 30 m³/h Max. ciśnienie robocze 4 bar 4 bar Obciążenie minimalne 20,1 KW 20,1 KW Max. temp. zasilania 90 C 90 C ZUŻYCIE GAZU W SEZONIE GRZEWCZYM 7200 m³ m³ EMITOR PRZEKRÓJ KOMINA 200 mm 200 mm MIESIĘCZNE ZUŻYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ MIESIĘCZNE ZUŻYCIE WODY 600 MWh 1800 MWh Woda technologiczna: w liniach funkcjonują obiegi zamknięte, ubytki wody są znikome i wynikają z parowania. Woda socjalno-bytowa: 60 m³/m-c 100 m³/m-c ILOŚĆ ODPROWADZANYCH ŚCIEKÓW TECHNOLOGICZNCH I SOCJALNYCH, DOKĄD ODPROWADZANE ŚCIEKI, JAKIE MAJĄ TEMPERATURY ILOŚĆ I RODZAJE ZUŻYWANYCH SUROWCÓW W MIESIĄCU; Ścieków technologicznych brak funkcjonują obiegi zamknięte Ścieki socjalne odprowadzane są do kanalizacji miejskiej. Folia CPP: Homopolimer PP: 230 t Kopolimer PP/PE: 305 t Dodatki (antyblok, poślizg, antystatyk): 15 t Taśma PP: Homopolimer PP: 182 t Folia CPP: Homopolimer PP: 690 t Kopolimer PP/PE: 915 t Dodatki (antyblok, poślizg i antystatyk): 45 t Taśma PP: Homopolimer PP: 546 t EKO-OPINIA Strona 13

14 RODZAJE I ILOŚCI PALIW ZUŻYWANYCH PRZEZ ŚRODKI TRANSPORTU WEW I ZEW. ZATRUDNIENIE, SYSTEM PRACY Granulat PE: 2 t Barwnik na bazie PE: 4 t Kreda: 12 t Nie dotyczy Granulat PE: 6 t Barwnik na bazie PE: 12 t Kreda: 36 t Taśma PET: Płatek PET (politereftalan etylenu): 196 t Barwnik: 4 t 2 wózki widłowe napędzany gazem propan-butan, zużycie 120 l/ m-c, 1 samochód dostawczy o ładowności 2,5 t napędzany olejem napędowym, zużycie miesięczne 400 l 1 samochód ciężarowy o ładowności 24 ton napędzany olejem napędowym, zużycie miesięczne? 4 wózki elektryczne 43 osoby, system 4-brygadowy 65 osób, system 4-brygadowy 6. Rozwiązania chroniące środowisko. Planowane przedsięwzięcie, polegające na rozbudowie budynku produkcyjnomagazynowego i budowie wiaty magazynowej, na terenie zakładu VERONI w Wąbrzeźnie, obejmuje: prace ziemne (wykonanie wykopów pod stopy fundamentowe prace budowlano-montażowe hali (z gotowych elementów) prace instalacyjne (oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne). Na etapie budowy nie przewiduje się organizacji zaplecza budowy, wszystkie surowce i materiały dowożone będą bezpośrednio na czas przez wykonawców (nie przewiduje się magazynu materiałów, surowców i paliw na placu budowy). Planowane prace przy rozbudowie zakładu nie spowodują istotnych oddziaływań, wymagających zastosowania szczególnych rozwiązań ograniczających wpływ na środowisko. Jedynym elementem prac budowlanych wymagających działań ograniczających wpływ na środowisko będzie wykonanie wykopów pod fundamenty, w trakcie których konieczne może być usunięcie gruntów nasypowych oraz EKO-OPINIA Strona 14

15 odwonienie wykopów (miejscowo), a także zabezpieczenie stateczności fundamentów istniejących obiektów. Ponadto przewiduje się zastosowanie następujących działań ograniczających oddziaływanie prac budowlanych: w trakcie budowy zastosowany zostanie sprawny technicznie sprzęt, spełniający wymagane normy techniczne uciążliwość hałasowa spowodowana pracą maszyn budowanych zostanie ograniczona, bowiem wszystkie niezbędne masy betonowe i inne materiały zostaną dowiezione na plac budowy z zewnętrznych wytwórni wytworzone w trakcie budowy odpady będą przechowywane w wydzielonym miejscu i zostaną zagospodarowane (wywiezione) przez firmę realizującą prace budowlane, ziemia z wykopów zostanie wykorzystana do zagospodarowania terenów zielonych wokół zakładu wody z odwodnienia wykopów odprowadzone będą kanalizacją deszczową do pobliskiego rowu melioracyjnego. W zakresie rozwiązań mających na celu ochronę środowiska w trakcie eksploatacji hali przewiduje się: zastosowanie kotłowni gazowej, o ograniczonej emisji zanieczyszczeń do powietrza zastosowanie na stanowiskach produkcyjnych wentylacji mechanicznej wyciągowej oraz wentylacji grawitacyjnej - w ścianie budynku zamontowane będą kratki wlotowe, wylot powietrza następuje otworami w suficie. skierowanie wszystkich ścieków sanitarnych do miejskiej sieci kanalizacyjnej, objęcie otoczenia nowej hali (terenów utwardzonych) zakładową kanalizacją deszczową wyposażoną w separator zanieczyszczeń ropopochodnych. wdrożenie produkcji bezodpadowej zawracanie do produkcji wytworzonych odpadów technologicznych i innych odpadów z tworzyw sztucznych, poprzez. ich mielenie i powtórne dodawanie przemiału do produkcji taśm PP. Produkcja jest więc bezodpadowa następuje 100%-owe wykorzystanie odpadów produkcyjnych. Planowane jest uruchomienie linii granulującej w celu EKO-OPINIA Strona 15

16 zastąpienia płatka granulatem i w ten sposób usprawnienia procesu dodawania surowców wtórnych do produkcji taśmy PP. planowane jest także wykonanie systemu wykorzystania energii cieplnej pochodzącej z użytkowanych na produkcji sprężarek do podgrzewania wody na cele sanitarne. gromadzenie odpadów komunalnych w typowych pojemnikach i wywóz w ramach systemu odbioru odpadów na terenie miasta Wąbrzeźna. 7. Rodzaje i ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko. 7.1 Etap budowy Na etapie prac budowlanych wystąpią, w niewielkim zakresie, oddziaływanie związane z pracą urządzeń technicznych oraz środków transportu dowożących materiały budowlane i elementy konstrukcyjne obiektu. Wystąpi krótkookresowe oddziaływanie w zakresie emisji do powietrza zanieczyszczeń komunikacyjnych związanych ze spalaniem paliw i emisji hałasu. Emisja ta będzie miała charakter krótkookresowy i ograniczony tylko do pory dziennej. Z uwagi na bliskie sąsiedztwo drogi wojewódzkiej i ruch pojazdów w tej strefie, oddziaływanie nie będzie znaczące. W wyniku wymienionych prac mogą powstać niewielkie ilości odpadów budowlanych (resztki mas betonowych, kruszywo, opakowania, pozostałości elementów konstrukcyjnych) oraz ziemia z wykopów pod fundamentu, które zostaną wywiezione poza teren inwestycji i zagospodarowane zgodnie z ustawa o odpadach przez wykonawcę robót. Tab. 4 Przewidywane rodzaje odpadów które powstaną w wyniku realizacji obiektu: Rodzaj odpadu Kod Odpady betonu, gruz betonowy Drewno Szkło Tworzywa sztuczne Odpadowa papa Żelazo i stal Gleba, ziemia, w tym kamienie, inne niż wymienione w EKO-OPINIA Strona 16

17 Na podstawie porównania z budową poprzedniej hali na terenie zakładu VERONI w Wąbrzeźnie można przypuszczać, że ilości odpadów budowlanych nie będą większe niż ok m³ ziemi oraz ok Mg pozostałych odpadów. 7.2 Etap eksploatacji Funkcjonowanie przedmiotowego zakładu po rozbudowie powodować będzie, w różnym stopniu i zakresie, oddziaływanie na następujące elementy środowiska: 1/ powietrze atmosferyczne, poprzez: emisję zanieczyszczeń z procesów technologicznych, emisję zanieczyszczeń pyłowych i gazowych typu energetycznego z kotłowni gazowej, 2/ klimat akustyczny, poprzez: emisję hałasu od pracujących urządzeń produkcyjnych, emisję hałasu od urządzeń wentylacyjnych, emisję hałasu od środków transportu 3/ środowisko gruntowo-wodne, w wyniku: wytwarzanie ścieków sanitarnych spływ wód opadowych z terenów utwardzonych (placów, parkingów, dróg wewnętrznych) i powierzchni zadaszonych. W toku działalności produkcyjnej powstaną także odpady, które w całości zostaną zagospodarowane na miejscu i wykorzystane ponownie do produkcji zakłada się 100%-owe wykorzystanie odpadów technologicznych do celów produkcyjnych. - przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania: Projektowany obiekt na etapie eksploatacji będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery w postaci zanieczyszczeń typu energetycznego takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla, pył zawieszony oraz typu technologicznego w postaci węglowodorów alifatycznych Na terenie nowej hali produkcyjno-magazynowej źródłami emisji zanieczyszczeń do powietrza będą: kotłownia gazowa (36 kw) emisja technologiczna z układu odprowadzania zanieczyszczeń ze stanowisk EKO-OPINIA Strona 17

18 produkcyjnych (węglowodory alifatyczne) ruch pojazdów ciężarowych dowożących surowce do produkcji i wywożących gotowe wyroby oraz samochodów osobowych pracowników. Emisja energetyczna według danych literaturowych (Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw, KOBIZE, IOŚ-PIB, Warszawa, 2013) wskaźniki emisji dla gazu ziemnego w przypadku kotła o nominalnej mocy poniżej 0,5 MW wynoszą: pył zawieszony całkowity (TSP) 0,0005 g/m³ tlenki siarki (SOx/SO2) 0,002 x s (s - zawartość siarki w paliwie w mg/m³) tlenki azotu (NOx/NO2) 1,52 g/m³ dwutlenek węgla (CO2) 0,30 g/m³. Według danych porównawczych 1 emisja obliczeniowa dla kotłownia gazowej o analogicznej mocy w budynku produkcyjno-biurowym w miejscowości Somonino (woj.pomorskie) wyniosła: pył ~ 0, Mg/r tlenki azotu ~ 0,0166 Mg/r tlenek węgla ~ 0,0042 Mg/r Emisja technologiczna - Według analizy obliczeniowej dla istniejącego obiektu, zawartej w Raporcie o oddziaływaniu na środowisko zmiany przeznaczenia nowo wybudowanej hali magazynowej firmy VERONI w Wąbrzeźnie, przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 9, na halę produkcyjno-magazynową z częścią biurową (oprac. EKO- OPINIA, r.) roczna emisja zanieczyszczeń pochodząca z procesu technologicznego kształtuje się na poziomie: emisja roczna węglowodorów alifatycznych z terenu zakładu E r = E p x τ = 0,008 kg/h x 4400h = 35,2 kg = 0,035 Mg emisja roczna węglowodorów alifatycznych z poszczególnych emitorów E r2-4 = E 2-4 x τ = 0,00267 kg/h x 4400 h = 11,7 kg = 0,012 Mg 1 źródło: RAPORT ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO INWESTYCJI: DOBUDOWA BUDYNKU PRODUKCYJNO-BIUROWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ DO ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU O TEJ SAMEJ FUNKCJI FIRMY BRANDS POLSKA Sp. z o.o.,na DZIAŁCE NR 232/10 OBRĘB SOMONINO, UL. SIEMIANA 2 EKO-OPINIA Strona 18

19 Biorąc pod uwagą zakładane zwiększenie zdolności produkcyjnych, wyrażoną wzrostem zużycia surowców i materiałów, roczna emisja technologiczna (węglowodory alifatyczne) może wzrosnąć 3 krotnie, co daje wielkości na poziomie Er = 0,105 Mg/r (ok. 0,28 kg/d). Biorąc pod uwagę przywołaną analizę oddziaływania istniejącej hali produkcyjnomagazynowej należy przewidywać, że emisja zanieczyszczeń technologicznych po rozbudowie będzie stosunkowo niewielka i mieścić się będzie w granicach dopuszczalnych stężeń substancji w środowisku. Emisja komunikacyjna - Przy planowanej, stosunkowo niewielkiej, skali ruchu ciężarowego (3-4 pojazdy dziennie ok.80 miesięcznie) emisja spalin pochodzących z pojazdów ciężkich nie będzie miał większego wpływu na tło aerosanitarne otoczenia. - przewidywane emisje hałasu i zasięg oddziaływania: Planowana hala produkcyjno-magazynowa nie spowoduje znaczącej emisji hałasu do środowiska. Do zewnętrznych źródeł hałasu należeć będą czerpnia i wyrzutnia powietrza układu wentylacyjnego i ruch pojazdów po terenie zakładu, natomiast do występujących w hali źródeł hałasu należeć będą urządzenia produkcyjne (linie technologiczne, sprężarki, młynek) raz środki transportu wewnętrznego w części magazynowej (wózki widłowe). Przyjęto, że poziom dźwięku w pomieszczeniu hali nie przekroczy wartości 80 db, natomiast na zewnątrz hali nie przekroczy dopuszczalnych norm w środowisku. Przewiduje się zastosowanie ścian o podwyższonej izolacyjności zakładana izolacyjność akustyczna ścian warstwowych w rdzeniem styropianowym o grubości 12 cm wynosi ok.24 db. Głównymi źródłami hałasu zewnętrznego na terenie rozbudowanego zakładu będą: czerpnia powietrza wentylacji centralnej wyrzutnia powietrza i pary wodnej dachowa kotłownia gazowa. Hałas komunikacyjny powodowany przez samochody dostawcze i samochody osobowe pracowników nie będzie odczuwalny jako uciążliwy ze względu na bardzo małe natężenie ruchu samochodowego (3-4 pojazdy ciężarowe dziennie oraz ok. 15 samochodów osobowych). EKO-OPINIA Strona 19

20 Pod względem akustycznym zakład jest zlokalizowany na terenach podlegających ochronie akustycznej (tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę pensjonatową oraz usługi nieuciążliwe). Najbliższe domy mieszkalne zlokalizowane są w odległości od 40 do 70 m od granicy zakładu. Miarą jakości warunków akustycznych jest nie przekraczanie dopuszczalnych poziomów hałasu określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra z dnia 14 czerwca 2007 r w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku gdzie zgodnie z załącznikiem do w/w rozporządzenia dopuszczalny poziom dźwięku w środowisku zależy od funkcji urbanistycznej pełnionej przez dany teren. Dla analizowanego terenu przyjęto kwalifikację wg zapisów m.p.z.p. teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami nieuciążliwymi, dla którego obwiązujące dopuszczalne poziomy hałasu z pozostałych obiektów i działalności będącej źródłem hałasu wynoszą: dla pory dziennej: LAeq D = 50 db dla pory nocnej: LAeq N = 40 db Wyniki analizy akustycznej przeprowadzonej dla istniejącego obiektu (przed rozbudową) wykazały, że wartości dopuszczalne dla terenów mieszkaniowych w porze dziennej równe 50 db będą dotrzymane poza granicami zakładu. Izolinia 50 db wykraczała poza teren zakładu w kierunku południowo- wschodnim na odległość około 5 m i było to w granicach błędu obliczeniowego. W przypadku rozbudowy zakładu i uruchomienia produkcji w porze nocnej może wystąpić zwiększone oddziaływanie akustyczne na kierunku południowym i wschodnim. Z uwagi na planowane na tym kierunku posadowienie nowej wiaty magazynowej, z murem ogniowym, oddziaływanie akustyczne będzie skutecznie ekranowane i nie powinno być odczuwalne przez mieszkańców najbliższego domu mieszkalnego jednorodzinnego. - ilość i sposób odprowadzania ścieków sanitarnych: ścieki sanitarne z nowej hali, łącznie z istniejącymi obiektami produkcyjnymi i socjalno-biurowymi w ilości ok.60 m³/m-c (obecnie) i ok. 100 m³/d (po rozbudowie) odprowadzane będą do kanalizacji miejskiej i kierowane do oczyszczalni komunalnej. EKO-OPINIA Strona 20

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10

Karta informacyjna przedsięwzięcia - Rozbudowa zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie przy ul.towarzystwa Jaszczurczego 10 Karta informacyjna przedsięwzięcia pn. Rozbudowa istniejącego zakładu produkcyjnego firmy VERONI w Wąbrzeźnie o pomieszczenie produkcyjno-magazynowe i wiatę magazynową wraz z infrastrukturą Inwestor: VERONI

Bardziej szczegółowo

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia:

1. Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia: zasięgnął opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ustrzykach Dolnych w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowego

Bardziej szczegółowo

P O S T A N O W I E N I E

P O S T A N O W I E N I E PWIS-NS-OZNS-476/15/08 139 Łódź, dnia 14.04.2008r. Urząd Miejski w Wieluniu Plac Kazimierza Wielkiego 98-300 Wieluń P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 3, art. 10 ust. 1 pkt 2 w związku z ust.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP)

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA (KIP) (jako załącznik do wniosk u o wydanie decyzji o środ owiskowych uwarunkowaniach) dla przedsięwzięcia pn. :... Na podstawie art. 3 ust. 1, pkt. 5 oraz art. 74 ustawy

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE

WÓJT GMINY TRĄBKI WIELKIE Trąbki Wielkie, dnia... imię i nazwisko / nazwa inwestora adres, nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa)... adres pełnomocnika, nr telefonu kontaktowego WÓJT

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia...............

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia............... ... Wawrzeńczyce, dnia... (imię i nazwisko/nazwa inwestora)... (adres)... Wójt (telefon)... Gminy Igołomia-Wawrzeńczyce (imię i nazwisko pełnomocnika)... (adres)... (telefon) Wniosek o wydanie decyzji

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem

GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem GRUPA KAPITAŁOWA DROZAPOL-PROFIL S.A. w BYDGOSZCZY 85-880 Bydgoszcz, ul. Toruńska 298a posiada na zbyciu prawa użytkowania wieczystego wraz z prawem własności posadowionych na niej budynków Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP

Postępowanie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko zakres KIP Karta informacyjna przedsięwzięcia art. 3 ust. 1 pkt. 5 ustawy z 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI OPIS ZAGOSPODAROWANIA 1. Przedmiot inwestycji Przedmiotem Inwestycji jest rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku administracyjnego (Urzędu Gminy) w części obejmującej

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH .., dnia imię i nazwisko / nazwa inwestora. adres. nr telefonu kontaktowego imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie + opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego Burmistrz Namysłowa Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków

Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Wymagania prawno-administracyjne związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków Przed przystąpieniem do przedsięwzięcia jakim jest zabudowa przydomowej oczyszczalni ścieków dobrze jest (jako inwestor)

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GRODKOWA URZĄD MIASTA GRODKÓW Ul. Warszawska 29, 49 200 Grodków

BURMISTRZ GRODKOWA URZĄD MIASTA GRODKÓW Ul. Warszawska 29, 49 200 Grodków Lubin, dnia 13.08.2008 WNIOSKODAWCA: ARCHIPROJEKT WŁODZIMIERZ BANAŚ ul. M. Skłodowskiej Curie 88 NIP 692-102-55-87 tel. 076/846-16-17 BURMISTRZ GRODKOWA URZĄD MIASTA GRODKÓW Ul. Warszawska 29, 49 200 Grodków

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Stare Siołkowice działki nr 1139, 1161, 1162 km 7 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna

Bardziej szczegółowo

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1

... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 imię i nazwisko / nazwa inwestora Pawłowiczki, dnia...... Wójt Gminy Pawłowiczki adres Pl. Jedności Narodu 1 nr telefonu kontaktowego... 47-280 Pawłowiczki... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie

Bardziej szczegółowo

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU.

1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM. 3. SPRZEDAŻ TERENU. ul. Jerzmanowska 18 54-530 Wrocław tel. +48 71 355 77 25 fax. +48 71 359 16 46 e-mail: arkop@arkop.com.pl www.arkop.com.pl OFERTA INWESTYCYJNA HALE MAGAZYNOWE / PRODUKCYJNE: 1. NA SPRZEDAŻ, 2. POD WYNAJEM.

Bardziej szczegółowo

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO:

SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: SKŁAD PROJEKTU WYKONAWCZEGO: 1. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO WRAZ Z ZAŚWIADCZENIEM O PRZYNALEŻNOŚCI DO OKRĘGOWEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA 2. OPINIA ZUD 3. OŚWIADCZENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23

PROJEKT BUDOWLANY. Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami ZOiGO MZO S.A.; 63-400 Ostrów Wielkopolski ul. Wiejska 23 PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI PROJEKT WYKONAWCZY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU DLA INWESTYCJI Polegającej na rozbudowie i przebudowie kompleksu obiektów budowlanych Domu Pomocy Społecznej w ZOCHCINKU a także na

Bardziej szczegółowo

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu

Tereny inwestycyjne i obiekty przemysłowe w obrębie Miejskiej Strefy Aktywności Gospodarczej Nowe Dwory w Oświęcimiu Nazwa oferty: Przedmiot oferty: [np. nieruchomość niezabudowana; nieruchomość zabudowana obiekt zabytkowy, hala produkcyjna, magazynowa, zakład produkcyjny] Rodzaj transakcji: [sprzedaż, dzierżawa, oddanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI

PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI PROJEKT ZAGOSPODAROWNIA DZIAŁKI dla inwestycji: R e w i t a l i z a c j a p a r k u w c e n t r u m g m i n y C z a r n a z uwzględnieniem przebudowy traktów pieszych i zieleni urządzonej, budowy oświetlenia

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU do projektu budowy budynku handlowo magazynowego (hala B) wraz z układem drogowym na terenie i niezbędną infrastrukturą techniczną, inwestycji zlokalizowanej na terenie Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.

Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb. Biuro Inżynierskie Anna Gontarz-Bagińska Nowy Świat ul. Nad Jeziorem 13, 80-299 Gdańsk-Osowa tel. / fax. (058) 522-94-34 biuro@biagb.pl PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT PROJEKT INFRASTRUKTURY DROGOWEJ DLA BUDYNKU

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA*

W N I O S E K O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA* ... imię i nazwisko / nazwa inwestora Psary, dnia... adres nr telefonu kontaktowego... imię i nazwisko pełnomocnika (upoważnienie +opłata skarbowa) adres nr telefonu kontaktowego... Wójt Gminy Psary ul.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r.

Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Rady Gminy Tarnowo Podgórne z dnia 20 października 2009r. Uchwała Nr LVIII / 571 / 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r.

Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Załącznik Nr 1 do decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Lwówek Nr 10/2015 z dnia 9 września 2015 r. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU

WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WÓJT GMINY ŁUKÓW ZMIANA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁUKÓW DLA CZĘŚCI OBRĘBU GEODEZYJNEGO JATA PROJEKT PLANU WARSZAWA, PAŹDZIERNIK 2014 2 projekt: październik 2014 UCHWAŁA Nr..

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha.

OFERTA. Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. OFERTA Nieruchomość położona w Raciborzu przy ul. Lekarskiej. Powierzchnia łączna 2,0735 ha. Miasto: Gmina: Województwo: Własność: Użytkownik wieczysty: Racibórz Racibórz śląskie Skarb Państwa. Przewozy

Bardziej szczegółowo

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach

KSSE - Podstrefa Tyska OFERTA NR 1/2011. teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach KSSE - Podstrefa Tyska Szanowni Państwo, Mamy przyjemność przedstawić: OFERTA NR 1/2011 teren inwestycyjny nieruchomość gruntowa w Lędzinach Przedmiotem oferty jest sprzedaż całości lub części niezabudowanej

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU POŁOŻONEGO WE WSI KRYNICZNO MPZP KRYNICZNO V DOKUMENTACJA FORMALNO - PRAWNA UCHWAŁA NR... RADY GMINY WISZNIA MAŁA z dnia 27 sierpnia 2003r OPUBLIKOWANA

Bardziej szczegółowo

... ... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna)

... ... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna) Woźniki, dnia...................... WNIOSKODAWCA : imię i nazwisko / nazwa firmy dokładny adres zamieszkania / siedziby firm (telefon) Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Inwestycji Urzędu Woźniki

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r.

Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO. z dnia 29 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 16 stycznia 2013 r. Poz. 543 UCHWAŁA NR XXIII/165/2012 RADY GMINY KLESZCZEWO z dnia 29 października 2012 r. w sprawie : uchwalenia zmiany miejscowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o r z e k a m

D E C Y Z J A. o r z e k a m GK 7625-15/06 Nakło n.not..12.2006r. D E C Y Z J A Na podstawie art.46a ust.1 i 7 pkt.4, art.48 ust. 2 pkt.1, art.56 ust. 2,3,4 i 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( j.t. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTPROJEKT-SŁUPSK" sp. z o.o. 76-200 Słupsk ul. Kaszubska 45 tel.(059) 8413705, fax 8429225 e-mail:centrala@inwestprojekt.pl http://www.inwestprojekt.pl PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDYNKÓW MIESZKALNYCH

Bardziej szczegółowo

1. W źródłach ciepła:

1. W źródłach ciepła: Wytwarzamy ciepło, spalając w naszych instalacjach paliwa kopalne (miał węglowy, gaz ziemny) oraz biomasę co wiąże się z emisją zanieczyszczeń do atmosfery i wytwarzaniem odpadów. Przedsiębiorstwo ogranicza

Bardziej szczegółowo

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE.

II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE. Tekst ujednolicony (wersja robocza) Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna TURASZÓWKA II na podstawie uchwał Rady Miasta Krosna Nr XXVIII/658/01 z dnia 31 stycznia 2001 r. i Nr

Bardziej szczegółowo

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie. Doręczenie ww. decyzji stronom uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. BURMISTRZ OPALENICY ul. 3Maja 1, 64-330 Opalenica GK.6220.11.2015.ES.9 Opalenica, dnia 14 sierpnia 2015 r. Zawiadomienie Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu

Bardziej szczegółowo

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania

Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Hala produkcyjna w Namysłowie do sprzedania Charakter: produkcyjny Powierzchnia hali: 1.282,38 m 2 Media: prąd, siła, woda, kanalizacja, gaz, telefon, Internet Powierzchnia działki: 7.835 m2 Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 maja 2015 r. Poz. 2144 UCHWAŁA NR VII/33/15 RADY GMINY OLEŚNICA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR

D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR D A N T O R s p ó ł k a z o.o. 14-200 Iława ul. Kopernika 4c / 22 t e l. kom. 0 793 123 153 e-mail dan-ilawa@wp.pl DAN-TOR egz.1 RODZAJ OPRACOWANIA OPRACOWANIE TECHNICZNE OBIEKT INWESTOR TEMAT Gmina Lubawa

Bardziej szczegółowo

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a.

B-RIV a. B-RIII a 0,0345 0,2676. B-RIV a. B-RIV b. B-RIII b 0,0809. B-RIV a 0,0351. B-RIV b 0,2690. B-RIII b 0,5167. B-RIV a. Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w miejscowości Krzywiń przy ul. Chłapowskiego 33, gmina Krzywiń, powiat kościański, województwo wielkopolskie. Rzeczona nieruchomości składa się z: działek nr

Bardziej szczegółowo

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie

Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20. Lokalizacja i otoczenie Opis nieruchomości Lublin ul. Garbarska 16a, 18, 20 Lokalizacja i otoczenie Lokalizacja Przedmiotowa nieruchomość położona jest w południowo wschodniej części Lublina w narożniku ulic Garbarskiej i Drogi

Bardziej szczegółowo

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj

Spółdzielnia Mieszkaniowa Łada ul. 3 Maja 40 23 400 Biłgoraj EGZ. Nr. 1 TEMAT OPRACOWANIE KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNO URBANISTYCZNA BUDOWY BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO OBIEKT BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY LOKALIZACJA ul. Łąkowa (działka Nr 110/2, ark.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Pracownia Projektowa Architektoniczna mgr inż. arch. Piotr Paszkiewicz, biuro: Ul. Żeromskiego nr 5, Sandomierz tel. (015) 833-28-74 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU OBIEKT: REMONT I PRZEBUDOWA STACJI

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna SOLEN Sp. z o.o. 51-317 Wrocław, ul.bierutowska 57/59 tel.: (+4871) 324-54-59 fax: (+4871) 324-58-71 email: solen@solen.wroc.pl www.solen.wroc.pl Dokumentacja techniczna Obiekt: Budynek wielorodzinny Adres:

Bardziej szczegółowo

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem.

1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krosna SUCHODÓŁ III zwany dalej planem. UCHWAŁA Nr XXVII/619/2000 RADY MIASTA KROSNA z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KROSNA SUCHODÓŁ III 1 Uchwala się Miejscowy Plan Zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA)

I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) I. Odtworzenie konstrukcji nawierzchni drogi gminnej związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej DOKUMENTACJA TECHNICZNA (SKRÓCONA) 1. Podstawa opracowania. OPIS TECHNICZNY Materiały wyjściowe: Decyzja

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 145 z późn. zm.), zarządza się co następuje: Rozporządzenie nr Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu z dnia... w sprawie ustalenia warunków korzystania z wód zlewni Małej Panwi Na podstawie art. 120 ust. 1 ustawy z dnia 18

Bardziej szczegółowo

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu

OSTRÓW WIELKOPOLSKI ul. Wiejska www.przedsiebiorczyostrow.eu ul. Wiejska TEREN PRZY ULICY WIEJSKIEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI PRZEZNACZENIE: usługi i drobne funkcje przemysłowe OPIS NIERUCHOMOŚCI: ruchomość gruntowa położona w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy ul. Wiejską

Bardziej szczegółowo

Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE

Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE Teaser informacyjny NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA ZABUDOWANA ZLOKALIZOWANA W PILE Przedmiotem oferty jest sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Pile przy ul. Walki

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA. z dnia 29 marca 2010 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/10 RADY GMINY ROPA w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ropa wieś Klimkówka działka 218/5 Działając na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych.

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. SPIS ZAŁĄCZNIKÓW I. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Opis techniczny. 2. Tabela objętości robót ziemnych. II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA. 1. Projekt zagospodarowania terenu. 2. Profil drogi gminnej. 3. Przekroje normalne. 4. Przekroje

Bardziej szczegółowo

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH ZGODY NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA U r z ą d M i e j s k i w M o s i n i e pl. 20 Października 1 62-050 Mosina tel. +48 61 8132-355 fax +48 61 8132-952 www.mosina.pl boi@mosina.pl Godziny urzędowania Poniedziałek: 9.00 17.00; Wtorek Piątek:

Bardziej szczegółowo

Czeladź 2009-12-10 BK-RM. 7639-8/08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Czeladź 2009-12-10 BK-RM. 7639-8/08 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH BK-RM. 7639-8/08 Czeladź 2009-12-10 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH Na podstawie art. 104, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A.

Rok założenia 1934 O F E R T A. na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Rok założenia 1934 O F E R T A na zagospodarowanie budynku wolnostojącego na terenie Zakładów Tytoniowych w Lublinie S.A. Lublin 2005 BUDYNEK WOLNOSTOJĄCY Nr VI (informacja o obiekcie) Lokalizacja: Budynek

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca 1... ...dnia,... ... ... ... Wójt...

Wnioskodawca 1... ...dnia,... ... ... ... Wójt... Wnioskodawca 1.......dnia,............ Wójt....... Na podstawie art. 52 ust. 2 w związku z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80,

Bardziej szczegółowo

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach

GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach GK.6220.15.2014 Namysłów, dn. 13.02.2015 r. D E C Y Z J A o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU

ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO (PPNT) II ETAP PROJEKT WYKONAWCZY DROGI I UKSZTAŁTOWANIE TERENU INWESTYCJA: OBIEKT: Budowa budynku Hali nr 2 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU A R C H I K O PRACOWNIA PROJEKTOWA K a t a r z y n a K r a w i e c k a - K o ł a c z e k 7 6-0 0 4 S I A N Ó W, u l. P a r k o w a 2 0 t e l. 0 6 9 2 4 0 6 7 3 4 NIP 499-017-73-13 REG. 320334897 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa:

SPIS ZAWARTOŚCI. Część opisowa: Część opisowa: SPIS ZAWARTOŚCI 1. DANE OGÓLNE... 2 2.CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 3.OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO... 2 4.ZAMIERZENIA PROJEKTOWE... 3 5. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO... 3 6.WNIOSKI I UWAGI.... 6

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ

NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ NIERUCHOMOŚĆ SPÓŁKI COMBIS W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ Lokalizacja: Wola Rzędzińska 487c, gm. Tarnów około 12km od centrum Tarnowa; 2,5km od drogi krajowej Tarnów Rzeszów drogą powiatową Ładna Wola Rzędzińska

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego

Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Poprawa efektywności energetycznej i ekonomicznej na przykładzie zakładu metalurgicznego Krzysztof Szymański k.szymanski@cieplej.pl Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska Dane geometryczne budynku Użytkowa

Bardziej szczegółowo

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku

Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku Przykład obliczeń na I półrocze 2012 roku 1 - Kocioł gazowy centralnego ogrzewania w aptece spalił 500 m3 gazu - (tabela I.V.1.) Obliczenia: Stawka za spalenie 1 000 000 m3 gazu wynosi w 2012 roku 1233,19

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik

PROJEKT BUDOWLANY. BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik PROJEKT BUDOWLANY BUDOWA PARKINGU NA 42 MIEJSCA POSTOJOWE DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH na działkach o nr ewid. 75/2 i 75/4 w miejscowości Lipnik INWESTOR: Gmina Lipnik Lipnik 20 27-540 Lipnik Projektant: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry

Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Aktualizacja Programu wodno-środowiskowego kraju i Planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy Aktualizacja planów gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry Monika Kłosowicz Agnieszka Kolada

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXI/281/2005

Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 Uchwała Nr XXXI/281/2005 UCHWAŁA Nr XXXI /281/ 2005 Rady Gminy Lubichowo z dnia 22 grudnia 2005r roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229

Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 sierpnia 2014 r. Poz. 2229 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/ 1346 /14 Rady Miasta Krosna z dnia 27 czerwca 2014 r. Obwieszczenie Rady Miasta

Bardziej szczegółowo

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA

ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA ORZECZENIE TECHNICZNE EKSPERTYZA TECHNICZNA Obiekt : Rozbudowa hali produkcyjnej z przyłączami Lokalizacja: Działki nr ewid. 325/54;325/57;325/75;325/76 położone w Przeworsku ul. Lubomirskich Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości

Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Wynajem lub sprzedaż nieruchomości Zakłady Górniczo-Metalowe Zębiec w Zębcu Spółka Akcyjna 27-200 Starachowice tel. centrala: +48 41 2767 400; fax: +48 41 2767 500 e-mail: zebiec@zebiec.pl Podaje się do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA

NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA NIERUCHOMOŚĆ KOMERCYJNA Grabowiecka 19, Ostrowiec Świętokrzyski Ostrowiec Świętokrzyski, Maj 2014 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka nieruchomości komercyjnej... 2 2. Hala główna... 3 3. Obiekt handlowo-magazynowy...

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m

D E C Y Z J A. o k r e ś l a m Luborzyca, dnia 19.11.2007 r. RGG-7610(3)07 D E C Y Z J A Na podstawie art. 46 ust.1 pkt 1, art. 46A ust. 1 i 7 pkt 4 oraz art. 56 ust. 2 i 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE. podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży. Warszawa, dnia 16 lutego 2015 roku. WYKAZ NR 8/2015 AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO W WARSZAWIE działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j.

Bardziej szczegółowo

... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna)

... dla funkcji /przeznaczenia obiektu... (zabudowa: mieszkaniowa jedno/wielorodzinna, usługowa, zagrodowa, produkcyjna) Częstochowa, dnia...................... WNIOSKODAWCA : imię i nazwisko / nazwa firmy dokładny adres zamieszkania / siedziby firm (telefon) Wydział Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Częstochowy PEŁNOMOCNIK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Zadanie: Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Nowoberezowo gm. Hajnówka Nazwa obiektu budowlanego: Stacja Uzdatniania Wody Nowoberezowo Numery ewidencyjne działek

Bardziej szczegółowo

Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy

Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy Rekultywacja składowiska odpadów w Sośnicy Właściciela - użytkownik składowiska: Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ul. 1-go Maja 26B, 55-080 Wrocław Składowisko odpadów stan prawny-posiadane decyzje:

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków

OPIS NIERUCHOMOŚCI. ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków OPIS NIERUCHOMOŚCI Lokalizacja : Powierzchnia : ul. Zawiła 65E, 30-390 Kraków 1,5051 ha Nr działek : 304/44, 304/45, 304/46 Obręb : Nr księgi wieczystej : Zabudowania : Zagospodarowanie : Uzbrojenie :

Bardziej szczegółowo

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**...

LISTA KONTROLNA. Część III - Ochrona Środowiska. Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej. Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... LISTA KONTROLNA Część III - Ochrona Środowiska Magazynowanie i Dystrybucja Paliw oraz Ropy Naftowej Samokontrola/Kontrola w Zakładzie**... przeprowadzona w dniach:... 1. Sprawy dokumentacyjne 1.1 Czy Zakład/Baza

Bardziej szczegółowo

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Borek Wlkp, 22.05.2015r. OŚGK.6220.3.2015.MT DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach Na podstawie art. 71 ust.2 pkt 2, art. 75 ust.1 pkt 4 oraz art. 84 i art. 85 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY (WIATA NR 1, 2 I 3)

OPIS TECHNICZNY (WIATA NR 1, 2 I 3) 1. PODSTAWA OPRACOWANIA OPIS TECHNICZNY (WIATA NR 1, 2 I 3) Decyzja o warunkach zabudowy wydana przez Wójta Gminy Padew Narodowa Projekt opracowano na podstawie decyzji wydanych przez Wójta Gminy Padew

Bardziej szczegółowo

Poz. 199 UCHWAŁA NR XXI/21/2000 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu

Poz. 199 UCHWAŁA NR XXI/21/2000 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA. z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu Poz. 199 UCHWAŁA NR XXI/21/2000 RADY GMINY DŁUGOŁĘKA z dnia 16 lutego 2000 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu wysypiska śmieci we wsi Bielawa (działka nr 225/2) Na

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej

Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej S t r o n a 1 Załącznik nr 1 do SIWZ Zakres prac, zestawienie dokumentacji projektowej I / OBIEKTY KUBATUROWE 1/ Budynek techniczno administracyjny w formule przeprojektuj i wybuduj - obiekt w stanie wykończonym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ

UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ UCHWAŁA RADY MIASTA SWARZĘDZ w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obejmującym działkę położoną w Gruszczynie oznaczoną nr geod. 234/1 (teren objęty zmianą o pow.ca. 4,07

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej)

PLAN ZAGOSPODAROWANIA. (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) PLAN ZAGOSPODAROWANIA (do projektu budowlanego przebudowy budynku starej przepompowni na budynek przystani wodnej) 1.0 PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1 Uchwała Rady Gminy XXIX/229/2000 z dnia 30.10.2000 r 1.2

Bardziej szczegółowo

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach miejsce załatwienia sprawy Urząd Gminy Tułowice Ul. Szkolna 1 49-130 Tułowice pokój nr 3 Tel. 77 4600143 w 25 774600154 w 25 fax 77 4600474 e-mail: :

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Rozbiórka budynku gospodarczego

Rozbiórka budynku gospodarczego Egz. nr 6 PROJEKT BUDOWLANY STRONA TYTUŁOWA Rozbiórka budynku gospodarczego Inwestor: Magurski Park Narodowy 38 232 Krempna 59 Lokalizacja: 38 232 Krempna dz. nr ew. 160/8 obręb Krempna ZAWARTOŚĆ: 1. Strona

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r.

Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. Uchwała Nr 231 / XXII / 2000 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 24 marca 2000r. w sprawie: uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Śrem w rejonie ulic Gostyńskiej

Bardziej szczegółowo

Blacha trapezowa RBT-85

Blacha trapezowa RBT-85 Blacha trapezowa RBT-85 Opis techniczny Karta wyrobu Opis Blachy fałdowe znajdują zastosowanie jako części składowe elementów dachów, stropów i ścian. Blachy mogą pełnić zarówno rolę elementów osłonowych

Bardziej szczegółowo

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO: SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest: Nadzór inwestorski przy przebudowie Targowiska Stałego w Jadowie I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: NADZÓR INWESTORSKI NAD REALIZACJĄ ZADANIA INWESTYCYJNEGO:

Bardziej szczegółowo