MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ"

Transkrypt

1 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS /11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych z zakresu rozliczania wniosków o płatność dla beneficjentów konkursowych, systemowych Priorytetu III PO KL oraz pracowników IP MEN o wartości zamówienia poniŝej EURO SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 1 z 22

2 Rozdział 1 Informacje ogólne 1. Zamawiającym jest: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa NIP: , REGON: , 2. Postępowanie prowadzi: Departament Ekonomiczny, tel.: , (22) fax.: , pon. pt. 8:15-16: Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U r. Nr 133, poz. 759 ze zm.) zwanej dalej ustawą, oraz aktów wykonawczych do ustawy. 4. Tryb udzielania zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY. 5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 6. Miejsce publikacji ogłoszenia o przetargu: a) Biuletyn Zamówień Publicznych, b) strona internetowa MEN (zakładka BIP), c) tablica ogłoszeń w budynku Zamawiającego. Rozdział 2 Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń specjalistycznych z zakresu rozliczania wniosków o płatność dla beneficjentów konkursowych, systemowych Priorytetu III PO KL oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej MEN. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 1 do SIWZ. 2. Wspólny Słownik Zamówień (CPV) Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozdział 3 Informacje dodatkowe 1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w walucie polskiej. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu, z zastrzeŝeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 8. Zamawiający nie ogranicza moŝliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 9. Na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy Wykonawca jest zobowiązany umieścić w składanej ofercie informację o części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcom. Zamawiający nie zastrzega Ŝadnej części zamówienia, która nie moŝe być powierzona podwykonawcom. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 2 z 22

3 Rozdział 4 Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2011 r. Rozdział 5 Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia* w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca zobowiązany jest wykazać, iŝ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonuje co najmniej 10 szkoleń o tematyce funduszy europejskich, w tym co najmniej 5 szkoleń obejmujących przeprowadzenie rekrutacji uczestników oraz zapewnienie noclegu i wyŝywienia dla uczestników. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia* - w celu potwierdzenia spełnienia warunku Wykonawca musi wykazać, Ŝe dysponuje minimum 2 trenerami, z których kaŝdy posiada doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu rozliczania wniosków o płatność, które w sumie objęły minimum 10 dni zajęć i które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej* - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. * Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie muszą spełniać warunki określone w ust O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy co do których brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w stosunku do Ŝadnego z Wykonawców nie moŝe być podstaw do wykluczenia. 4. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o przedłoŝone przez wykonawców dokumenty i oświadczenia, o których mowa w Rozdziale 6, na zasadzie spełnia/nie spełnia. Rozdział 6 Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 3 z 22

4 1) Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ, 2) Wykaz zrealizowanych szkoleń, z którego musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 SIWZ., tj w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonanie a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanie co najmniej 10 szkoleń o tematyce funduszy europejskich, w tym co najmniej szkoleń obejmujących przeprowadzenie rekrutacji uczestników oraz zapewnienie noclegu i wyŝywienia dla uczestników. Wykaz musi zawierać: a) nazwę szkolenia, tematykę, wykaz usług wchodzących w skład organizacji szkolenia, b) daty realizacji szkoleń (w układzie dd-mm-rrrr), c) odbiorców (zleceniodawców). Do wykazu naleŝy załączyć dokumenty potwierdzające, Ŝe usługi te zostały zrealizowane naleŝycie (dokumenty te naleŝy oznaczyć liczbami porządkowymi odpowiadającymi pozycji dostaw umieszczonych w wykazie). Wzór wykazu dostaw stanowi załącznik nr 5 do SIWZ. 3) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia oraz informacje o podstawie do dysponowania tymi osobami. Z powyŝszego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie przez Wykonawcę warunku określonego w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 3 SIWZ tj. dysponowanie minimum 2 trenerami, z których kaŝdy posiada doświadczenie w przeprowadzaniu szkoleń z zakresu rozliczania wniosków o płatność, które w sumie objęły minimum 10 dni zajęć i które zostały zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat przed terminem składania ofert. Wykaz musi zawierać: a) imię i nazwisko trenera, b) opis doświadczenia kaŝdego trenera: terminy realizacji szkoleń (w układzie dd-mm-rrrr), nazwę i tematykę szkoleń, odbiorców (zleceniodawców), c) informację o podstawie do dysponowania osobami. Wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie składa przynajmniej jeden z Wykonawców lub wszyscy Wykonawcy łącznie. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, naleŝy przedłoŝyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik 3 do niniejszej SIWZ, 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 4 z 22

5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww. dokumenty i oświadczenie - składa kaŝdy z Wykonawców oddzielnie. 3. JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4. JeŜeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio. 5. JeŜeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. 6. JeŜeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający Ŝąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 6 ust. 2, iŝ w stosunku do tych podmiotów nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy. Uwaga: oświadczenia wymienione w ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 naleŝy złoŝyć w formie oryginału natomiast pozostałe dokumenty wymienione w ust. 1 i 2 naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w ust. 6, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty. Rozdział 7 Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów 1. Z zastrzeŝeniem wyjątków określonych w ustawie, wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pomiędzy Zamawiającym oraz Wykonawcami będą przekazywane: 1) pisemnie na adres: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa lub, 2) faksem na numer lub, 3) drogą elektroniczną na adres SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 5 z 22

6 JeŜeli Zamawiający lub Wykonawca będą przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania. 2. Wykonawca moŝe zwracać się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 3. Zamawiający przekaŝe treść wyjaśnienia jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści ją na stronie internetowej, bez ujawniania źródła zapytania. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ. KaŜda wprowadzona zmiana staje się integralną częścią tej specyfikacji. 5. Postępowanie oznaczone jest znakiem DE-WZP-BS /10. Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie. 6. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami w imieniu Zamawiającego upowaŝnione są osoby: w sprawach formalnych Beata Stanecka, tel , w sprawach merytorycznych Magdalena Godlewska-Dudek, tel Rozdział 8 Wymagania dotyczące wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Rozdział 9 Termin związania ofertą Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od dnia upływu terminu składania ofert. Rozdział 10 Opis sposobu przygotowywania ofert 1. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty. 2. Wykonawca ma prawo złoŝyć tylko jedną ofertę. W przypadku złoŝenia przez Wykonawcę więcej niŝ jednej oferty, wszystkie oferty zostaną odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy w związku z art. 82 ust. 1 ustawy. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Wskazane jest, aby wszystkie zapisane, zadrukowane strony oferty były kolejno ponumerowane, złączone w sposób uniemoŝliwiający jej dekompletację. 5. Ofertę naleŝy sporządzić w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką biurową. 6. Wszelkie poprawki, zmiany lub wykreślenia w tekście oferty muszą być parafowane i datowane przez osobę upowaŝnioną do podpisywania oferty. 7. Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 8. Zamawiający Ŝąda, aby wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 6 z 22

7 z właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy. Wymagane dokumenty naleŝy złoŝyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. JeŜeli upowaŝnienie do podpisywania oferty, oświadczeń, reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców w postępowaniu i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty wynika z pełnomocnictwa - winno być ono udzielone (podpisane) przez osobę /osoby uprawnione zgodnie z wpisem do właściwego rejestru, oraz dołączone do oferty. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej notarialnie. 10. Zapis ustępu 9 stosuje się odpowiednio do dalszych pełnomocnictw. 11. Osoba/osoby podpisujące ofertę muszą być upowaŝnione do zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty zgodnie z wpisem do właściwego rejestru. 12. Wymagane w SIWZ dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złoŝone wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wszystkie strony oferty oraz wszystkie załączone oświadczenia, tłumaczenia i inne dokumenty, winny być parafowane przynajmniej przez jedną osobę upowaŝnioną do podpisania oferty. Dotyczy to zarówno oryginałów oświadczeń i dokumentów jak teŝ ich poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii. 14. JeŜeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, dane te naleŝy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty, opisanej: Informacje będące tajemnicą przedsiębiorstwa oraz wskazać numery stron stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa. W innym przypadku wszystkie informacje zawarte w ofercie będą uwaŝane za ogólnie dostępne i mogą być udostępnione pozostałym Wykonawcom razem z protokołem postępowania. ZastrzeŜenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń niestanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji powoduje ich odtajnienie. 15. Oferta winna zawierać wymagane dokumenty, załączniki, oświadczenia wymienione w niniejszej SIWZ. 16. JeŜeli oferta jest składana przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ci ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie zobowiązania. 17. Oferta Wykonawców, którzy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, aby prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. 18. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo musi być złoŝone w formie oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii. 19. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w Rozdziale 6 ust. 7, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub te podmioty. 20. Zaleca się opracowanie pierwszych stron oferty wg załączonego do SIWZ wzoru (Załącznik nr 4 do SIWZ). Niezastosowanie wzoru określonego w załączniku nr 4 nie spowoduje odrzucenia oferty. JednakŜe Zamawiający wymaga, Ŝeby w złoŝonej ofercie znalazły się wszystkie oświadczenia zawarte we wzorze oferty. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 7 z 22

8 21. Oferta musi ponadto zawierać: 1) koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia na 1 uczestnika, koszt 1 noclegu z kolacją i śniadaniem oraz łączną cenę brutto zamówienia, 1) informację o podwykonawcach zgodnie z ust. 9 w Rozdziale 3 SIWZ, 2) wykaz zrealizowanych szkoleń zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ, 3) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ, 4) oświadczenia i dokumenty opisane w Rozdziale 6 SIWZ. 22. Ofertę naleŝy złoŝyć w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu w Ministerstwie Edukacji Narodowej al. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353). 23. Opakowanie (koperta) z ofertą powinno być oznakowane w poniŝszy sposób: a) opis zawartości koperty: Oferta na szkolenia - Postępowanie nr DE-WZP- BS /11, b) adresat: Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego (III piętro, pok. 353), c) nadawca: nazwa, dokładny adres i numery telefonów Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). UWAGA: Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty. 24. Zgodnie z art. 84 ust. 1 ustawy Wykonawca moŝe przed upływem terminu do składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. O wprowadzeniu zmian lub zamiarze wycofania oferty przed ostatecznym terminem składania ofert naleŝy pisemnie zawiadomić Zamawiającego. 25. Zmiany do oferty naleŝy umieścić w oddzielnej, zaklejonej i nienaruszonej kopercie z dopiskiem ZMIANA. Na kopercie musi znajdować się nazwa Wykonawcy, dokładny adres i numer telefonu Wykonawcy (dopuszcza się odcisk pieczęci). 26. Wycofanie oferty przed upływem terminu do składania ofert nie powoduje utraty wadium. Wykonawca nie moŝe wycofać oferty i wprowadzić zmian w ofercie po upływie ostatecznego terminu składania ofert. Rozdział 11 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Miejsce składania ofert Ministerstwo Edukacji Narodowej, al. J. Ch. Szucha 25, Warszawa, Sekretariat Departamentu Ekonomicznego, (III piętro, pok. 353). 2. Termin składania ofert do r. do godz. 10:00 3. Miejsce otwarcia ofert w siedzibie Zamawiającego, w sali nr Termin otwarcia ofert r. o godz. 10:15 Rozdział 12 Opis sposobu obliczania ceny 1. Wykonawca poda w formularzu ofertowym koszt organizacji i przeprowadzenia szkolenia (w tym koszty koordynacji, sprawozdawczości, rekrutacji, zapewnienia sali szkoleniowej z wyposaŝeniem, wynagrodzenia trenera, materiałów szkoleniowych, przerw kawowych i obiadu) na 1 uczestnika, koszt 1 noclegu z kolacją i śniadaniem oraz łączną cenę brutto zamówienia. 2. Cena brutto zamówienia w formularzu ofertowym stanowi cenę za realizację całości zamówienia. W cenie brutto naleŝy uwzględnić wszystkie koszty jakie mogą powstać w trakcie realizacji zamówienia, z uwzględnieniem podatku od towarów i usług (VAT). SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 8 z 22

9 3. Ewentualne rabaty, upusty muszą być wliczone w cenę oferty. 4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie ceny były podane z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrąglania tj.: 5. ułamek kończący się cyfrą od 1 do 4 zaokrąglić naleŝy w dół, 6. ułamek kończący się cyfrą od 5 do 9 zaokrąglić naleŝy w górę. Rozdział 13 Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zastosuje kryterium Cena waga 100%. 2. Zamawiający dokona oceny złoŝonych ofert, zgodnie z następującymi zasadami: Kryterium Cena zostanie ocenione na podstawie podanej przez Wykonawcę w ofercie ceny brutto zamówienia. Ocena punktowa w ramach kryterium ceny zostanie dokonana zgodnie ze wzorem: Cmin C = x 100 pkt, Cbad gdzie: Cmin oznacza najniŝszą zaproponowaną cenę, Cbad oznacza cenę zaproponowaną w badanej ofercie, C liczbę punktów przyznanych badanej ofercie. 3. Za ofertę najkorzystniejszą zamówienia zostanie uznana ta oferta, która uzyska najwyŝszą liczbę punktów. Rozdział 14 Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu zostaną powiadomieni o jego wynikach. 2. Po zatwierdzeniu wyboru najkorzystniejszej oferty informacja o wyborze zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej Zamawiającego. 3. Zamawiający przystąpi do zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą w trybie art. 94 ustawy, z uwzględnieniem zapisów art. 139 ustawy. Rozdział 15 Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy przez Wykonawcę. Rozdział 16 Istotne dla stron postanowienia które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego 1. Istotne postanowienia umowy stanowią załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w zakresie: 1) sprostowania oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych, 2) innych zmian, których nie moŝna przewidzieć w chwili zawierania umowy pod warunkiem, Ŝe zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 9 z 22

10 Rozdział 17 Informacje dot. protokołu postępowania 1. Protokół postępowania wraz z załącznikami jest jawny. 2. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub uniewaŝnieniu postępowania, z tym, Ŝe oferty są jawne od chwili ich otwarcia. 3. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeŝeli wykonawca, nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 4. Zamawiający dopuszcza moŝliwość przesłania dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 za pomocą poczty elektronicznej. Rozdział 18 Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia Środki ochrony prawnej zostały określone w Dziale VI ustawy. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy. Wykaz załączników do SIWZ: Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 ustawy, Załącznik nr 3 Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ustawy, Załącznik nr 4 Wzór formularza ofertowego, Załącznik nr 5 Wzór wykazu usług, Załącznik nr 6 Wzór wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy, SIWZ wytworzyli: Magdalena Godlewska Dudek Ewa Łotyszonok... Magdalena Krzywosądzka Tomasz Wasilewski.. Beata Stanecka... SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 10 z 22

11 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń specjalistycznych z zakresu przygotowania i rozliczania wniosków o płatność dla beneficjentów konkursowych i systemowych, realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL oraz pracowników Ministerstwa Edukacji Narodowej zaangaŝowanych we wdraŝanie funduszy strukturalnych. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. I. Opis szkolenia 1. Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników do prawidłowego przygotowania i rozliczania wydatków we wnioskach beneficjentów o płatność wraz z wymaganymi załącznikami. 2. Minimum programowe szkolenia: 1) kwalifikowalność wydatków - porównanie przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. z wcześniejszymi uregulowaniami, 2) zasady finansowania PO KL - porównanie przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. z wcześniejszymi uregulowaniami, 3) regulacje wynikające m.in. z umowy o dofinansowanie-porównanie przepisów obowiązujących od 1 stycznia br. z wcześniejszymi uregulowaniami, 4) wypełnianie poszczególnych części wniosku o płatność, 5) lista sprawdzająca, 6) zgodność dokumentacji projektu z informacjami zawartymi we wniosku, 7) kwalifikowalność wydatków, 8) najczęstsze błędy - jak ich unikać, 9) przygotowanie załączników do wniosku o płatność, w szczególności zał. nr 1 oraz PEFS. 3. Wykonawca jest zobowiązany przeanalizować potrzeby szkoleniowe beneficjentów konkursowych i systemowych (np. poprzez zebranie ankiet od beneficjentów) i na ich podstawie ustalić i przedstawić ostateczny program szkolenia do akceptacji IP MEN, najpóźniej 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Zamawiający w ciągu 3 dni kalendarzowych od daty otrzymania programu, akceptuje go lub zgłasza uwagi. W przypadku uwag Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych od ich zgłoszenia wprowadza zmiany, a Zamawiający po otrzymaniu poprawionego programu w terminie 3 dni kalendarzowe zaakceptuje go. 4. Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z programem szkolenia zaakceptowanym przez Zamawiającego. 5. W merytorycznym zakresie szkolenia wykonawca współpracuje z przedstawicielami Wydziałów: Finansowego oraz Monitorowania Departamentu Funduszy Strukturalnych w MEN. W harmonogramie szkolenia Wykonawca musi zarezerwować minimum godzinę na wystąpienie ww. przedstawicieli, którzy poprowadzą część zajęć w zakresie odpowiedzi na pytania beneficjentów. II. Harmonogram i organizacja szkoleń: 1. Szkolenia odbywać się będą wyłącznie w dni robocze w terminach zaproponowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez IP MEN w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2011 r. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 11 z 22

12 2. Zamawiający dopuszcza moŝliwość przeprowadzenia więcej niŝ jednego szkolenia w tym samym terminie. 3. KaŜde szkolenie będzie trwało 2 dni (minimum 6 godzin lekcyjnych kaŝdego dnia, do czasu tego nie są wliczane przerwy). Pierwszego dnia zajęcia rozpoczną się nie wcześniej niŝ o godz. 11:00, drugiego zakończą nie później niŝ o godz. 15: Wykonawca przygotuje harmonogram szkoleń zawierający miejsca i terminy wszystkich szkoleń i przedstawi go Zamawiającemu w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Terminy i miejsca organizacji szkoleń mogą ulegać zmianie w trakcie trwania umowy po obustronnym uzgodnieniu w formie pisemnej, pod warunkiem, Ŝe szkolenia zostaną przeprowadzone do 30 listopada 2011 r. 5. Wykonawca przeprowadzi szkolenia zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego. 6. Szkolenia będą prowadzone w formie warsztatów i wykładów. 7. Wykonawca ma obowiązek zapewnienia minimum 2 trenerów oraz osobę koordynującą realizację zamówienia. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli przebiegu szkoleń oraz frekwencji uczestników. III. Grupa docelowa i rekrutacja 1. Wykonawca przeszkoli 320 osób, z tym Ŝe liczba przeszkolonych uczestników moŝe ulec zmniejszeniu, w sytuacji gdy Wykonawca dwukrotnie wyśle zaproszenie do udziału w szkoleniu dla uczestników za pośrednictwem właściwej instytucji, a pomimo tego nie otrzyma zgłoszeń. 2. KaŜda grupa szkoleniowa nie moŝe liczyć więcej niŝ 20 uczestników. 3. Wykonawca przeprowadzi rekrutację uczestników szkoleń wśród beneficjentów konkursowych i systemowych realizujących projekty w ramach Priorytetu III PO KL na podstawie listy beneficjentów przekazanej przez Zamawiającego nie później niŝ 3 dni kalendarzowe od dnia zawarcia umowy. Ww. lista będzie aktualizowana w toku trwania umowy. 4. KaŜdemu beneficjentowi naleŝy zapewnić jedno miejsce na szkoleniu. W przypadku zgłoszenia się większej liczby chętnych z danej instytucji, Wykonawca umieści ich na liście rezerwowej i w przypadku pozostania wolnych miejsc w ostatnim etapie prowadzenia szkoleń, tj. od października do listopada 2011 r. wyśle zaproszenia do tych osób. 5. W procesie rekrutacji Wykonawca przede wszystkim: przygotuje i wyśle zaproszenia do udziału w szkoleniu (drogą elektroniczną), zbierze zapotrzebowanie odnośnie korzystania z noclegu, będzie prowadził monitoring zgłoszeń, poinformuje uczestników odnośnie zakwalifikowania/niezakwalifikowania na szkolenia nie później niŝ na 7 dni kalendarzowych przed zajęciami oraz przekaŝe program i harmonogram szkolenia oraz niezbędne informacje organizacyjne, tj. lokalizację szkolenia, sposób dojazdu, itp. IV. Miejsce odbywania się szkoleń oraz wyŝywienie i zakwaterowanie uczestników 1. Wykonawca musi zapewnić sale szkoleniowe zlokalizowane w Warszawie z bezpośrednim dojazdem komunikacją miejską z Dworca Centralnego (jednym środkiem komunikacji miejskiej). Sale opatrzone obowiązującymi logotypami z informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE muszą być wyposaŝone w rzutnik multimedialny i laptop, flipchart z markerami. 2. Zamawiający przewiduje 320 noclegów dla uczestników szkoleń, jednak ilość ta jest szacunkowa i słuŝy wyłącznie do oceny ofert. Wykonawca zapewnia miejsca noclegowe uczestnikom szkolenia, którzy przy zgłoszeniu SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 12 z 22

13 zadeklarują wybór opcji z zakwaterowaniem. Noclegi powinny być zapewnione w miejscu w którym odbywa się szkolenie tj. w hotelu lub innym obiekcie w pokojach maksymalnie dwuosobowych z łazienką, w terminie pomiędzy pierwszym a drugim dniem zajęć. 3. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić kaŝdemu z uczestników wyŝywienie, tj. obiad oraz 2 przerwy kawowe w trakcie obydwu dni szkolenia. Obiad ma składać się co najmniej z zupy, dania głównego oraz napoju. Wykonawca musi zapewnić odpowiedni posiłek osobom, które zaznaczyły przy zgłoszeniu konieczność korzystania ze specjalnej diety (bezglutenowa, wegetariańska, dla diabetyków). Przerwy kawowe składać mają się z herbaty, kawy, wody, soków, ciastek. 4. W przypadku osób, którym Wykonawca zapewnia nocleg, jest on zobowiązany do zapewnienia równieŝ kolacji pierwszego dnia i śniadania drugiego dnia szkolenia (uwzględniając konieczność korzystania ze specjalnej diety bezglutenowej, wegetariańskiej, dla diabetyków). V. Pozostałe obowiązki Wykonawcy 1. Wykonawca zapewni materiały szkoleniowe dla uczestników, w których skład wchodzą materiał merytoryczny opatrzony obowiązującymi logotypami i informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE oraz notes i długopis. Wykonawca ma obowiązek przekazać do akceptacji wzór materiałów najpóźniej na 10 dni kalendarzowych przed pierwszym szkoleniem. Dodatkowo Wykonawca dostarcza jeden komplet materiałów szkoleniowych do dokumentacji szkoleniowej. 2. Materiał merytoryczny powinien być spójny z programem oraz z publikacją Rozliczanie projektu edukacyjnego krok po kroku przekazaną przez Zamawiającego w dniu zawarcia umowy. 3. Wykonawca wydrukuje i wyda kaŝdemu uczestnikowi szkolenia certyfikat jego ukończenia. Certyfikat musi być opatrzony obowiązującymi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE. 4. Wykonawca przekaŝe dokumentację szkoleniową w terminie 7 dni kalendarzowych przed dostarczeniem do Zamawiającego faktury za szkolenia przeprowadzone w danym miesiącu. W skład dokumentacji szkoleniowej wchodzą: a) listy obecności opatrzone obowiązującymi logotypami i informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE wraz z podpisami uczestników, b) wypełnione ankiety ewaluacyjne opatrzone obowiązującymi logotypami i informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE oraz zgodne ze wzorem przekazanym przez Zamawiającego (w dniu zawarcia umowy Zamawiający przekaŝe Wykonawcy wzór ankiety ewaluacyjnej), c) kopie certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia opatrzonych obowiązującymi logotypami oraz informacją o współfinansowaniu szkolenia ze środków UE d) wykaz wydanych certyfikatów potwierdzających ukończenie szkolenia e) protokół odbioru usługi szkoleniowej po zakończeniu cyklu szkoleń w danym miesiącu (wzór protokołu stanowi załącznik do istotnych postanowień umowy). 5. Po przeprowadzeniu wszystkich szkoleń Wykonawca sporządza raport całościowy podsumowujący wyniki ankiet ewaluacyjnych i przekazuje go nie później niŝ 7 dni kalendarzowych przed terminem dostarczenia ostatniej faktury za szkolenie. 6. Na kaŝdym etapie realizacji zamówienia Wykonawca ma obowiązek informowania Zamawiającego o zaistniałych problemach w realizacji zamówienia. SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 13 z 22

14 Załącznik nr 2 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia z zakresu rozliczania wniosków o płatność dla beneficjentów konkursowych, systemowych Priorytetu III PO KL oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej MEN, nr postępowania DE-WZP-BS /11. w imieniu:... (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert spełniamy warunki dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia, - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, - sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 14 z 22

15 Załącznik nr 3 do SIWZ.. (Pieczęć Wykonawcy) WZÓR OŚWIADCZENIE Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na szkolenia z zakresu rozliczania wniosków o płatność dla beneficjentów konkursowych, systemowych Priorytetu III PO KL oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej MEN, nr postępowania DE-WZP-BS /11. w imieniu:... (pełna nazwa Wykonawcy) oświadczamy, Ŝe na dzień składania ofert brak jest podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 15 z 22

16 Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 WZÓR FORMULARZ OFERTOWEGO O F E R T A Załącznik nr 4 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy:... NIP.Regon.. TELEFON. FAX... ADRES Przystępując do prowadzonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DE-WZP-BS /11 na szkolenia z zakresu rozliczania wniosków o płatność dla beneficjentów konkursowych, systemowych Priorytetu III PO KL oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej MEN, oferujemy wykonanie ww. przedmiotu zamówienia za cenę: CENA BRUTTO......złotych (słownie:.....zł) Lp. Przedmiot zamówienia Cena brutto za 1 uczestnika (w PLN) Ilość osób Wartość brutto (w PLN) 1 Organizacja i przeprowadzenie szkolenia (w tym koordynacja, sprawozdawczość, rekrutacja, sale szkoleniowe z wyposaŝeniem, wynagrodzenie trenera, materiały szkoleniowe, certyfikaty oraz przerwy kawowe i obiad) Nocleg z kolacją i śniadaniem 320* SUMA * Zamawiający przewiduje 320 noclegów dla uczestników szkoleń, jednak ilość ta jest szacunkowa i słuŝy wyłącznie do oceny ofert. Część zamówienia, której wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcy/com obejmuje (jeŝeli dotyczy):... Oświadczamy, Ŝe: 1) Zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia (w tym z istotnymi postanowieniami umowy) oraz zdobyliśmy wszelkie informacje SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 16 z 22

17 konieczne do przygotowania oferty i przyjmujemy warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 2) UwaŜamy się za związanych ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, 3) W razie wybrania przez Zamawiającego naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy na warunkach zawartych w SIWZ oraz w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego, 4) Oświadczamy, Ŝe zrealizujemy szkolenia w terminie od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2011 r., zgodnie z warunkami zawartymi w załączniku nr 6 do SIWZ istotne postanowienia umowy. 5) Ofertę niniejszą składam na.. kolejno ponumerowanych stronach. Do niniejszej oferty załączamy: (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 17 z 22

18 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 5 WZÓR wykazu usług dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DE-WZP-BS /11 na szkolenia z zakresu rozliczania wniosków o płatność dla beneficjentów konkursowych, systemowych Priorytetu III PO KL oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej MEN L.p. Nazwa szkolenia, tematyka, usługi wchodzące w skład organizacji szkolenia np. rekrutacja, nocleg, wyŝywienie itp. Daty wykonania szkolenia (dd/mm/rrrr dd/mm/rrrr) Odbiorca szkolenia (zleceniodawca) Rodzaj doświadcze nia (własne, podwykona wcy, innego podmiotu) Uwaga: 1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca załączył wykaz wraz z dokumentami potwierdzającymi, Ŝe usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wskazał, czy doświadczenie, na które się powołuje jest jego własnym doświadczeniem, czy doświadczeniem innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków i udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.. (imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 18 z 22

19 (Pieczęć Wykonawcy) Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr DE-WZP-BS /11 na szkolenia z zakresu rozliczania wniosków o płatność dla beneficjentów konkursowych, systemowych Priorytetu III PO KL oraz pracowników Instytucji Pośredniczącej MEN Lp. Imię i nazwisko Nazwa i tematyka szkolenia Opis doświadczenia Daty realizacji szkolenia Odbiorca (dd/mm/rrrr (zleceniodawca) dd/mm/rrrr) Informacja o podstawie do dysponowa nia osobami UWAGA: W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów musi przedstawić pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji osób na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.... (data, imię i nazwisko oraz podpis upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy) SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 19 z 22

20 ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik nr 6 do SIWZ 1 1. Przedmiot umowy obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie przez Wykonawcę dla Zamawiającego dwudniowych szkoleń dla 320 uczestników. 2. Liczba przeszkolonych uczestników moŝe ulec zmniejszeniu, w sytuacji gdy Wykonawca dwukrotnie wyśle zaproszenie do udziału w szkoleniu dla uczestników za pośrednictwem właściwej instytucji, a pomimo tego nie otrzyma wystarczającej liczby zgłoszeń. 3. KaŜda grupa szkoleniowa nie moŝe liczyć więcej niŝ 20 uczestników. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do umowy. 5. Termin realizacji szkoleń: od dnia zawarcia umowy do 30 listopada 2011 r. 6. Szkolenia objęte umową zostaną przeprowadzone zgodnie z harmonogramem, który Wykonawca przedstawi w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy. Terminy szkoleń mogą ulegać zmianie w trakcie trwania umowy po obustronnym uzgodnieniu w formie pisemnej, pod warunkiem, Ŝe przedmiot zamówienia zostanie ukończony do 30 listopada 2011 r. 2 Zamawiający oświadcza, Ŝe wynagrodzenie Wykonawcy jest finansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Rocznego Planu Działania Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Strony uzgadniają, Ŝe za wykonanie zadania Wykonawca otrzyma wynagrodzenie całkowite wraz z naleŝnym podatkiem VAT, w kwocie nie większej niŝ zł (słownie: ), zwane dalej wynagrodzeniem. 2. Wynagrodzenie zaspokaja wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania umowy. 3. Ostateczna kwota wynagrodzenia będzie zaleŝeć od rzeczywistej liczby uczestników szkoleń. Koszt uczestnictwa osoby, która niezadeklarowała wyboru opcji z zakwaterowaniem zostanie pomniejszony o koszt noclegu ze śniadaniem oraz kolacji. 4. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie obliczone zgodnie z cenami jednostkowymi zawartymi w kosztorysie stanowiącym załącznik nr 2 do umowy. 5. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru usługi szkoleniowej wraz z dokumentacją szkoleniową. 6. Za datę dokonania płatności uwaŝa się datę wprowadzenia płatności przez Zamawiającego do systemu bankowości elektronicznej Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia za szkolenie, w którym Wykonawca nie zapewnił: a) miejsc noclegowych dla wszystkich uczestników, którzy zadeklarowali w zgłoszeniu opcję z noclegiem; b) sali szkoleniowej w ustalonym w harmonogramie terminie i miejscu; SIWZ- Postępowanie nr DE-WZP-BS /11 Strona 20 z 22

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym

1. Nazwa i adres Zamawiającego. Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym 1. Nazwa i adres Zamawiającego Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zw. dalej Zamawiającym Adres: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54 00-922 Warszawa NIP: 526-16-50-857 Godziny urzędowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) ZATWIERDZAM... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ

Bardziej szczegółowo

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014

usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich, postępowanie nr ADM.271.16/2014 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: usługi ochrony osób i mienia w Muzeum Historii Żydów Polskich,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: TZ/370/15/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę kwartalnych testów penetracyjnych

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r.

Znak sprawy: MOSiR.271.4.1.2011.D Kędzierzyn-Koźle, dn. 30.11.2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo