F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/ Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników realizowanego przez Zamawiającego projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Warszawa, 21 kwietnia 2015 rok

2 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Spis treści SIWZ: I. Zamawiający II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia IV. Program realizacji zamówienia V. Termin realizacji zamówienia VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów VII. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą VIII. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości składania ofert wariantowych IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu XI. Termin związania ofertą XII. Opis sposobu przygotowania ofert XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert XIV. Opis sposobu obliczania ceny XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego XVII. Informacje dotyczące umowy XVIII. Informacja na temat zwrotu kosztów udziału w postępowaniu XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielnie zamówienia Spis załączników: załącznik nr 1 - wzór umowy załącznik nr 2 - formularz cenowy załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 4 - wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia załącznik nr 5 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia

3 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , załącznik nr 7 - oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 8 - oświadczenie dotyczące podwykonawców załącznik nr 9 - oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający, ul. Lipińska 2, Warszawa, REGON: , NIP: Adres do korespondencji:, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa (jako adresata wskazać osobę, o której mowa w Rozdz. VII), Telefon: , fax Strona www: Adres Godziny urzędowania: II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Podstawa prawna: art. 39 i n. ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV usługi szkolenia zawodowego Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów (szkoleń) zawodowych dla uczestników projektu Integracja dla samodzielności, w podziale na następujące części zamówienia: Cześć 1: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego (kod zawodu: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności ) dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Zamawiający skieruje na szkolenie maksymalnie 10 pełnoletnich osób.

4 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Cześć 2: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristycznego (kod zawodu: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności ) dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Zamawiający skieruje na szkolenie maksymalnie 37 osób, podzielonych na 3 grupy odbywające zajęcia równolegle. Cześć 3: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego (kod zawodu: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności ) dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Zamawiający skieruje na szkolenie maksymalnie 10 osób. Wymagania ogólne dla wszystkich części Pod pojęciem godzina zamawiający rozumie godzinę dydaktyczną (45 minut). Zamawiający dopuszcza, by szkolenia miały charakter otwarty, tj. grupa może składać się także z innych uczestników poza wskazanymi przez Zamawiającego. Łączna maksymalna liczba osób w grupie Wykonawca zapewni osobom szkolonym w trakcie trwania zajęć zimne i ciepłe napoje (wodę mineralną, soki, kawę, herbatę itp.) oraz drobny poczęstunek (ciastka, paluszki itp.). Wykonawca wyznaczy ze swojej strony osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym. Miejsce realizacji usługi: Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji zamówienia w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy, zapewniającym możliwość prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (tj. dostosowanym do potrzeb właściwego szkolenia, posiadający sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia w ilości i stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia oraz swobodny dostęp do stanowisk, przy których będzie odbywała się praktyka, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy).

5 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanym na terenie Warszawy w miejscu dogodnym pod względem komunikacyjnym, umożliwiającym korzystanie z transportu miejskiego. Miejsce realizacji zamówienia będące w dyspozycji Wykonawcy powinno spełniać odpowiednie warunki lokalowe oraz socjalne niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ pkt lit. a. Dla każdego uczestnika będzie przeznaczone samodzielne stanowisko pracy (jedno stanowisko pracy na jednego uczestnika). Kadra: Wykonawca zapewni niezbędny personel do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ pkt lit. b. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie za pomocą osób (kadry) wskazanych w ofercie lub zaakceptowanych przez Zamawiającego na zasadach określonych w dziale XVII SIWZ Informacje dotyczące umowy w zakresie możliwości zmiany osoby prowadzącej zajęcia. Wykaz kadry będzie stanowił załącznik do umowy. Zaplecze techniczne oraz materiały dla uczestników: W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia warunków do realizacji właściwego szkolenia. Zamówienie obejmuje zapewnienie wszelkich materiałów szkoleniowych, bazy i sprzętu do zajęć teoretycznych i praktycznych umożliwiających opanowanie wiedzy i umiejętności przewidzianych programem szkolenia, tj.: 1. Profesjonalnego sprzętu szkoleniowego wraz z akcesoriami odpowiedniego dla każdej części zamówienia, tj.: a) Część 1 (kurs barmański): samodzielne stanowisko pracy wyposażone w sprzęt, akcesoria i szkło barmańskie wraz z zastawą stołową niezbędną do wykonywania ćwiczeń przez każdego uczestnika w trakcie realizacji programu szkolenia obejmującego wymagania rozdziału IV SIWZ Program realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące kursu barmańskiego - część 1. b) Część 2 (kurs baristy): samodzielne stanowisko pracy wyposażone w akcesoria do kawy oraz zastawę potrzebną do podania różnego rodzaju kaw niezbędną do wykonywania ćwiczeń przez każdego uczestnika w trakcie realizacji programu szkolenia obejmującego wymagania rozdziału IV SIWZ Program realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące kursu baristycznego - część 2. Dostęp do ekspresu ciśnieniowego do kawy wraz z młynkiem oraz ekspresu technicznego do nauki budowy w ilości 1 ekspres każdego rodzaju na maksymalnie trzech uczestników. c) Część 3 (kurs kelnerski): stołów i krzeseł, wszelkiej zastawy i bielizny stołowej a także tac, wózków, pomocników kelnerskich oraz sprzętu wspierającego niezbędnego do wykonywania ćwiczeń w trakcie realizacji programu szkolenia obejmującego wymagania rozdziału IV SIWZ Program realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące kursu kelnerskiego - część Wszelkich produktów niezbędnych do wykonywania ćwiczeń w trakcie realizacji programu szkolenia odpowiednich dla każdej części zamówienia, tj.:

6 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , a) Część 1 (kurs barmański): co najmniej, różnego rodzaje alkohole, napoje bezalkoholowe, produkty wykończeniowe do wykonywania koktajli. b) Część 2 (kurs baristy): co najmniej, różnego rodzaju kawy, mleka, czekolady, syropy, produkty niezbędne do wykończenia kawy. 3. Materiałów dydaktycznych dla każdej części zamówienia: minimum skrypt tematyczny zgodny z zakresem szkolenia, materiały dodatkowe dla każdego uczestnika szkolenia; 4. Materiałów piśmienniczych, minimum papierową teczkę, zeszyt do notatek (co najmniej 60 kartkowy w formacie A5) oraz długopis dla każdego uczestnika. Materiały dydaktyczne oraz piśmiennicze zostaną przekazane skierowanym uczestnikom na własność. Ubezpieczenie: Uczestnicy kursu powinni zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania kursów na kwotę nie mniejszą niż 5 000,00 PLN na każdego uczestnika. Wykonawca zobowiąże się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia nie później niż w dniu rozpoczęcia każdego kursu. Dokumentacja: Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: kart czasu pracy prowadzących zajęcia, list obecności uczestników wraz z potwierdzeniem odbioru poczęstunku, kart sprawozdawczych prowadzących kursy, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych. Wykonawca po zakończeniu kursu zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu opisu zrealizowanej usługi, kopii materiałów szkoleniowych, kopii dokumentów końcowych wydanych uczestnikom, a także prowadzonej dokumentacji i udokumentowania oznaczenia sal zgodnie z wytycznymi programu POKL (zdjęcia w formie elektronicznej zapisane w formacie JPG.). Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązuje się do przestrzegania aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. IV. Program realizacji zamówienia Część 1: Łącznie szkolenie powinno zostać przeprowadzone w wymiarze 80 godzin dydaktycznych. Szkolenie powinno obejmować w części teoretycznej i praktycznej co najmniej następujące zagadnienia: Wprowadzenie do zawodu barmana, Terminologia i funkcjonowanie sprzętu barowego,

7 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Organizacja i technika pracy za barem, Technologia i towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych, Wiedza o alkoholach (ich podział, produkcja i zastosowanie), Zasady serwowania napojów, Kultura spożywania napojów alkoholowych, Podział i charakterystyka napojów mieszanych, Techniki miksowania, Przygotowanie oraz degustacja drinków, Typologia piwa, wiadomości o produkcji, Podstawy Sztuki Sommelierskiej: podział i informacje o produkcji, Obsługa gości, Etyka zawodu, psychologia klienta. Program szkolenia może zostać rozszerzony o dodatkowe pozycje tematyczne. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu Wykonawca wystawi uczestnikom imienne dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie oraz certyfikat. Wystawione zaświadczenie będzie zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). W sytuacji, gdy uczestnik nie zaliczy egzaminu bądź nie zostanie do niego dopuszczony, Wykonawca wyda imienny dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie. Czas trwania egzaminu zostanie wliczony do czasu trwania szkolenia. Część 2: Łącznie szkolenie powinno zostać przeprowadzone w wymiarze 24 godzin dydaktycznych. Szkolenie powinno obejmować w części teoretycznej i praktycznej co najmniej następujące zagadnienia: Barista zawód oraz warsztat pracy, Niezbędna wiedza o kawie, Sprzęt barowy konieczny w pracy (użytkowanie i konserwacja), Techniki przygotowania i parzenia kawy, Napoje kawowe, Przygotowywanie kaw artystycznych. Program szkolenia może zostać rozszerzony o dodatkowe pozycje tematyczne. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu Wykonawca wystawi uczestnikom imienne dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie oraz certyfikat. Wystawione zaświadczenie będzie zgodne z wzorem określonym w

8 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). W sytuacji, gdy uczestnik nie zaliczy egzaminu bądź nie zostanie do niego dopuszczony, Wykonawca wyda imienny dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie. Czas trwania egzaminu zostanie wliczony do czasu trwania szkolenia. Część 3: Łącznie szkolenie powinno zostać przeprowadzone w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Szkolenie powinno obejmować w części teoretycznej i praktycznej co najmniej następujące zagadnienia: Wprowadzenie do zawodu kelnera, Organizacja pracy kelnera, współpraca z innymi działami, Standardy obsługi gości, Przygotowanie sali na przyjęcie gości, Prezentacja najważniejszych elementów bielizny i zastawy stołowej, Techniki nakrywania stołu, Przenoszenie zastawy stołowej (różne techniki noszenia naczyń i tac), Zasady i techniki serwowania potraw i napojów alkoholowych, Zbieranie brudnych naczyń ze stołu, Typy serwisowania, Zachowanie w sytuacjach trudnych, Etyka zawodu, psychologia klienta, Organizacja obsługi przyjęć okolicznościowych podstawy, Napoje i alkohole podstawowe informacje, sposoby podawania, rodzaje szkła. Program szkolenia może zostać rozszerzony o dodatkowe pozycje tematyczne. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu Wykonawca wystawi uczestnikom imienne dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie oraz certyfikat. Wystawione zaświadczenie będzie zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). W sytuacji, gdy uczestnik nie zaliczy egzaminu bądź nie zostanie do niego dopuszczony, Wykonawca wyda imienny dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie. Czas trwania egzaminu zostanie wliczony do czasu trwania szkolenia. V. Termin realizacji zamówienia Cześć 1:

9 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Kurs barmański zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r. Zajęcia odbywać się będą pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od do 21.30, w tym dwie 15 minutowe przerwy. Łącznie odbędzie się 10 spotkań, każde po 8 godzin dydaktycznych. Cześć 2: Kurs baristyczny zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r. Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele w godzinach od do Łącznie odbędą się 4 spotkania, każde po 6 godzin dydaktycznych. Cześć 3: Kurs kelnerski zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r. Zajęcia powinny odbywać się pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od do Łącznie odbędzie się 10 spotkań, każde po 4 godziny dydaktyczne. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Adres do korespondencji, nr faksu, adres 1) pisemnie na adres:, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa; 2) faksem na nr fax ; 3) drogą elektroniczną na adres: 4. Korespondencja przesyłana w sposób podany w ust. 3 pkt 1-2 powinna być zaadresowana na osobę wskazaną w Rozdziale VII. VII. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą Katarzyna Kaniecka, VIII. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości składania ofert wariantowych 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość (od 1 do 3) części zamówienia.

10 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Zgodnie z zapisem art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie w zakresie każdej z części zamówienia, co do której składa ofertę, tj.: część 1: kurs barmański, o łącznej wartości, co najmniej 4 500,00 zł; część 2: kurs baristyczny, o łącznej wartości, co najmniej ,00 zł; część 3: kurs kelnerski, o łącznej wartości, co najmniej 3 300,00 zł; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - jeśli Wykonawca wykaże, że: a. dysponuje co najmniej jednym lokalem na terenie Warszawy, usytuowanym w miejscu dogodnym pod względem komunikacyjnym, umożliwiającym korzystanie z transportu miejskiego i zapewniającym możliwość realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającym sale szkoleniowe przystosowane do realizacji zajęć do każdej z części zamówienia, której dotyczy oferta. Pomieszczenia będą zapewniały możliwość swobodnego poruszania się. Sale szkoleniowe wyposażone zgodnie z zapisami Rozdziału III oraz IV SIWZ, umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem realizacji przedmiotu zamówienia dla właściwej części, w tym: - część 1: co najmniej 1 sala wyposażona w bar z ilością miejsc i wyposażenia właściwą dla ilości uczestników szkolenia; - część 2: co najmniej 3 salami z ilością miejsc i wyposażenia właściwą dla ilości uczestników w grupie; - część 3: co najmniej 1 sala z ilością miejsc i wyposażenia właściwą dla ilości uczestników szkolenia;

11 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , W jednej sali mogą być realizowane zajęcia z właściwego szkolenia tylko dla jednej grupy w tym samym czasie. b. dysponuje odpowiednio przygotowaną i doświadczoną kadrą bezpośrednio realizującą elementy usługi, gwarantującą profesjonalne wykonanie usługi, w tym: - co najmniej 1 osoba do realizacji części 1 - instruktorem, który ukończył kurs/szkolenie barmańskie oraz przeprowadził co najmniej 3 szkolenia barmańskie; - co najmniej 3 osobami do realizacji części 2 - instruktorami, którzy ukończyli kurs/szkolenie baristyczne oraz przeprowadzili co najmniej 3 szkolenia baristyczne; - co najmniej 1 osobą do realizacji części 3 - instruktorem, który ukończył kurs/szkolenie kelnerskie oraz przeprowadził co najmniej 3 szkolenia kelnerskie Każde zajęcia powinna prowadzić osoba nieprowadząca w tym samym czasie innych zajęć. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, iż jego sytuacja finansowa oraz środki finansowe, którymi dysponuje, pozwalają na realizację zamówienia. 3. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy jest także zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wymagane dokumenty z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231). X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. Nr 231), Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ);

12 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale IX pkt 2, podpunkt 2) SIWZ; 3) wykaz miejsc realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ); z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale IX pkt 2, podpunkt 3) lit. a) SIWZ; 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ); z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać, spełnianie warunku określonego w Rozdziale IX pkt 2, podpunkt 3) lit. b) SIWZ; 5) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. Nr 231), Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). 4. W związku z przepisem art. 36 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium spełnia

13 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , nie spełnia na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. XI. Termin związania ofertą Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. XII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej na formularzu ofertowym o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale X (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy). 3. Jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do składania wiążących oświadczeń w imieniu wykonawcy nie wynika z dołączonego do oferty dokumentu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 2, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie potwierdzające posiadanie takiego umocowania. 4. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzające taki zakres umocowania przez pełnomocnika. 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący: Oferta na świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych, nr postępowania 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR, nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2015 r., godz. 09: Łączna wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692), średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,2249 zł. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu Integracja dla Samodzielności, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa, II p., pokój 2, w terminie do dnia 28 kwietnia 2015 r., godz. 09: Oferty zostaną otwarte 28 kwietnia 2015 r., godz. 09:30 w Biurze Projektu Integracja dla Samodzielności, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa (II p., pokój 12). XIV. Opis sposobu obliczania ceny

14 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 1. Wykonawca poda cenę ofertową wskazując cenę netto i brutto za jednego uczestnika kursu oraz cenę brutto ogółem za realizację zamówienia - dla każdej z części zamówienia, w której składa ofertę, zgodnie odpowiednio z załącznikami nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (w danej części zamówienia) i nie może jej zmienić. 3. Za cenę oferty uważa się cenę za realizację zamówienia brutto (danej części zamówienia). 4. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 5. Cenę należy podać w polskich złotych, liczbą i słownie, w zaokrągleniu do pełnych groszy. XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów: Część 1 Lp. Kryterium Liczba pkt do Znaczenie Maksymalna uzyskania procentowe liczba pkt, jakie kryterium może otrzymać oferta za dane kryterium po uwzględnieniu wagi kryterium 1. Cena brutto % Doświadczenie instruktora 100 prowadzącego zajęcia w 2 % 2 prowadzeniu szkoleń barmańskich Część 2 Lp. Kryterium Liczba pkt do Znaczenie Maksymalna uzyskania procentowe liczba pkt, jakie kryterium może otrzymać oferta za dane kryterium po uwzględnieniu wagi kryterium 1. Cena brutto % Doświadczenie instruktora % 2 prowadzącego zajęcia w prowadzeniu szkoleń baristycznych Część 3 Lp. Kryterium Liczba pkt do Znaczenie uzyskania procentowe kryterium Maksymalna liczba pkt, jakie może otrzymać oferta za dane

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 17/ZP/IDS/PN/13-01/2014/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Kurs operatora wózków jezdniowych podnośnikowych (w kategorii II WJO) z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursu spawania metodą MAG w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu administracyjno-biurowego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Znak sprawy: ZP/IDS/PN/06/2011/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu asystenckosekretarskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Usługa zorganizowania i przeprowadzenia kursu w zakresie eksploatacji, konserwacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 3/ZP/IDS/PN/03-01/2013/MM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Znak sprawy: ZP/IDS/PN/07/2011/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu barmańskiego I stopnia,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 4/ZP/IDS/PN/03-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursu operatora wózków widłowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Świadczenie usługi zorganizowania i przeprowadzenia warsztatów umiejętności

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Znak sprawy: ZP/IDS/PN/04/2011/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu barmańskiego I stopnia i

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Druk nr 5 Zawarta w dniu...2011 roku pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Kędzierzynie Koźlu z siedzibą przy ul. Reja 2a, reprezentowanym przez: Dyrektora Teresę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 2 / ZP / IDS / PN / 02-01 / 2014 / TŁ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Lipińska 2, Warszawa, woj. mazowieckie, tel , faks Warszawa: świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników projektu Integracja dla samodzielności, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 9 / ZP / IDS / PN / 06-01 / 2013 / TŁ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.wcpr.pl Warszawa: Wyjazd wakacyjny dla dzieci i młodzieży w wieku 15-25 lat, uczestników projektu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu asystenckosekretarskiego, kursu księgowości komputerowej,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wcpr.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wcpr.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wcpr.pl Warszawa: Obsługa informatyczna Biura Projektu Integracja dla Samodzielności, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu barmańskiego I stopnia, kursu kelnerskiego, kursu baristy,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór)

Załącznik nr 3. Tychy, dnia. UMOWA (wzór) Załącznik nr 3 Tychy, dnia. UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Tychach, pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, Aleja Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP:646-10-33-710, REGON: 272068487 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-11-18 08:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Przemęt: Kursy zawodowe dla uczestników projektu systemowego Aktywnym być realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia: 319188-2013; data zamieszczenia: 07.08.2013 Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/04/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpr.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.wcpr.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa. Warszawa: Usługi organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych: kursu asystencko-sekretarskiego oraz kurs księgowości komputerowej I stopnia - dla uczestników realizowanego przez Zamawiającego projektu

Bardziej szczegółowo

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Płock: Szkolenia osób bezrobotnych - ilość części 4 Numer ogłoszenia: 140804-2015; data zamieszczenia: 11.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi MIEJSKI URZĄD PRACY W PŁOCKU NIP 774-303-47-21, Regon 141186998 http://bzpo.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=... Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Usługi przeprowadzenia certyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mopr.piekary.pl Piekary Śląskie: Usługi szkoleniowe dla uczestników projektu Przywrócić wartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Portier-dozorca Numer ogłoszenia: 158213-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-03-06 14:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)...

UMOWA NR /EFS/2014. a 2)... Projekt CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS Świdnik jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Załącznik nr

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie

Szczecin: Usługa zorganizowania szkolenia pn. Wykrywanie 1 z 6 2015-09-25 10:09 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-08-28 09:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Konserwacja alei parkowych (etap II i III) na

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL

EFEKTYWNA POMOC SPOŁECZNA W GMINIE CHODEL Chodel, dnia 05.09.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr POKL -03/2013 W związku z realizacją projektu Efektywna Pomoc Społeczna w Gminie Chodel w ramach Priorytetu VII: Promocja Integracji Społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kompleksowa organizacja obozu szkoleniowego dla

Warszawa: Kompleksowa organizacja obozu szkoleniowego dla 1 z 6 2014-04-22 14:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.pl Warszawa: Kompleksowa organizacja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, 1 z 6 2014-05-29 08:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/ Szczecin: Usługa zorganizowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2012-08-17 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: E-biznes - zakładanie

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 03 czerwca 2014 r. Nasz znak: IZ/3840/1/21/2014 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 23/ZP/IDS/PN/14-02/2013/MM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: 42/ZP/IDS/PN/13-03/2013/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji

Bardziej szczegółowo

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r.

Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Człowiek najlepsza inwestycja Gmina Wielopole Skrzyńskie 39-110 Wielopole Skrzyńskie. Pieczęć Zamawiającego Wielopole Skrzyńskie, 03.08.2011 r. Zapytanie Ofertowe Na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia: 61418-2014; data zamieszczenia: 21.02.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl, www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Komunikacja interpersonalna Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU

POWIATOWY URZĄD PRACY W OŚWIĘCIMIU IRP-AM-271-2/2012/EFS 6.1.3 AZ Oświęcim, 23.07.2012r. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.oswiecim.pl Oświęcim: Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-31 10:00 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Roboty budowlane (drogowe) na terenie kompleksu

Bardziej szczegółowo

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Katowice: Usługa archiwizacji i brakowania dokumentów Numer ogłoszenia: 146089-2015; data zamieszczenia: 06.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:301858-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi przygotowywania posiłków 2015/S 165-301858 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-24 11:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:298221-2015:text:pl:html Polska-Olsztyn: Maszyny rolnicze 2015/S 163-298221 Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Dyrektywa 2004/18/WE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:419320-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie sprzątania i odkażania 2014/S 238-419320 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Dostawa materiałów biurowych w związku z realizacją projektu NGO sprawne

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Organizacja konferencji szkoleniowej dla pracowników Sieci PIFE Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Przeprowadzenie badania Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich metodą

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S

Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:387568-2015:text:pl:html Polska-Poznań: Roboty budowlane w zakresie budowy placówek zdrowotnych 2015/S 213-387568 Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Usługi w zakresie prowadzenia warsztatów umiejętności psychospołecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem, grupowych i indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, dla uczestników projektu Lepsza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia Kwalifikowany pracownik

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu. 1 z 6 2015-04-14 16:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.pw.edu.pl, www.pr.pw.edu.pl Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-06-30 09:20 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ormon.wp.mil.pl Pruszków: Remont budynku nr 8 położonego na terenie kompleksu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą

Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie usługi szkolenia pod nazwą Kelner barman Numer ogłoszenia: 81478 2013; data zamieszczenia: 27.02.2013r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa 20 szt. laptopów Numer ogłoszenia: 31694-2015; data zamieszczenia: 12.02.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kprm.gov.pl/portal/kpr/84/postepowania_wszczete.html. Warszawa: Dostawa 20 szt.

Bardziej szczegółowo

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Warszawa: dostawa i montaż mebli biurowych Numer ogłoszenia: 139338-2013; data zamieszczenia: 09.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, www.bip.poznan.pl Poznań: Budowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI) umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA (STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ) NR PO-II-/370/ZZP-3/23/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zmianami) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-03-04 14:59 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl Warszawa: Wykonanie usług przetwarzania tekstu, komputerowego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/47/2015 Wrocław, dnia 30 października 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-05 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Pięcioletni przegląd dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, woj. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msw.gov.pl. lub bip.msw.gov.pl (link: zamówienia publiczne) Warszawa: Hosting dedykowany oraz

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Mełgiew, 16.06.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Dotyczy realizacji projektu Inwestuj w siebie! współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sp342.waw.pl Warszawa: Zapewnienie ochrony osób i mienia w obiektach Szkoły Podstawowej z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo