F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/ Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Ogrodowa 7/33 00-893 Warszawa. Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Znak sprawy: 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych dla uczestników realizowanego przez Zamawiającego projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Warszawa, 21 kwietnia 2015 rok

2 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Spis treści SIWZ: I. Zamawiający II. Tryb udzielenia zamówienia III. Opis przedmiotu zamówienia IV. Program realizacji zamówienia V. Termin realizacji zamówienia VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów VII. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą VIII. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości składania ofert wariantowych IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu XI. Termin związania ofertą XII. Opis sposobu przygotowania ofert XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert XIV. Opis sposobu obliczania ceny XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert XVI. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego XVII. Informacje dotyczące umowy XVIII. Informacja na temat zwrotu kosztów udziału w postępowaniu XIX. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielnie zamówienia Spis załączników: załącznik nr 1 - wzór umowy załącznik nr 2 - formularz cenowy załącznik nr 3 - oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 4 - wykaz wykonanych lub wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia załącznik nr 5 - wykaz narzędzi, wyposażenia i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami załącznik nr 6 - wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia niezbędnych do wykonania zamówienia

3 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , załącznik nr 7 - oświadczenie w trybie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych załącznik nr 8 - oświadczenie dotyczące podwykonawców załącznik nr 9 - oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych I. Zamawiający, ul. Lipińska 2, Warszawa, REGON: , NIP: Adres do korespondencji:, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa (jako adresata wskazać osobę, o której mowa w Rozdz. VII), Telefon: , fax Strona www: Adres Godziny urzędowania: II. Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). Podstawa prawna: art. 39 i n. ustawy. III. Opis przedmiotu zamówienia Kod wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV usługi szkolenia zawodowego Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na zorganizowaniu i przeprowadzeniu kursów (szkoleń) zawodowych dla uczestników projektu Integracja dla samodzielności, w podziale na następujące części zamówienia: Cześć 1: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu barmańskiego (kod zawodu: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności ) dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Zamawiający skieruje na szkolenie maksymalnie 10 pełnoletnich osób.

4 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Cześć 2: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu baristycznego (kod zawodu: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności ) dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Zamawiający skieruje na szkolenie maksymalnie 37 osób, podzielonych na 3 grupy odbywające zajęcia równolegle. Cześć 3: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kelnerskiego (kod zawodu: Klasyfikacja Zawodów i Specjalności ) dla wskazanych przez Zamawiającego uczestników projektu Integracja dla samodzielności współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII / Działanie 7.1 / Poddziałanie Zamawiający skieruje na szkolenie maksymalnie 10 osób. Wymagania ogólne dla wszystkich części Pod pojęciem godzina zamawiający rozumie godzinę dydaktyczną (45 minut). Zamawiający dopuszcza, by szkolenia miały charakter otwarty, tj. grupa może składać się także z innych uczestników poza wskazanymi przez Zamawiającego. Łączna maksymalna liczba osób w grupie Wykonawca zapewni osobom szkolonym w trakcie trwania zajęć zimne i ciepłe napoje (wodę mineralną, soki, kawę, herbatę itp.) oraz drobny poczęstunek (ciastka, paluszki itp.). Wykonawca wyznaczy ze swojej strony osobę upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym. Miejsce realizacji usługi: Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji zamówienia w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy, zapewniającym możliwość prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia (tj. dostosowanym do potrzeb właściwego szkolenia, posiadający sprzęt i pomoce dydaktyczne umożliwiające prawidłową realizację kształcenia w ilości i stanie technicznym zapewniającym odpowiedni poziom szkolenia oraz swobodny dostęp do stanowisk, przy których będzie odbywała się praktyka, zapewniające bezpieczne i higieniczne warunki pracy).

5 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji przedmiotu umowy w lokalu będącym w dyspozycji Wykonawcy, zlokalizowanym na terenie Warszawy w miejscu dogodnym pod względem komunikacyjnym, umożliwiającym korzystanie z transportu miejskiego. Miejsce realizacji zamówienia będące w dyspozycji Wykonawcy powinno spełniać odpowiednie warunki lokalowe oraz socjalne niezbędne do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ pkt lit. a. Dla każdego uczestnika będzie przeznaczone samodzielne stanowisko pracy (jedno stanowisko pracy na jednego uczestnika). Kadra: Wykonawca zapewni niezbędny personel do właściwego i terminowego wykonania przedmiotu umowy, zgodny z wymogami Zamawiającego określonymi w SIWZ pkt lit. b. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie za pomocą osób (kadry) wskazanych w ofercie lub zaakceptowanych przez Zamawiającego na zasadach określonych w dziale XVII SIWZ Informacje dotyczące umowy w zakresie możliwości zmiany osoby prowadzącej zajęcia. Wykaz kadry będzie stanowił załącznik do umowy. Zaplecze techniczne oraz materiały dla uczestników: W ramach wykonania zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia warunków do realizacji właściwego szkolenia. Zamówienie obejmuje zapewnienie wszelkich materiałów szkoleniowych, bazy i sprzętu do zajęć teoretycznych i praktycznych umożliwiających opanowanie wiedzy i umiejętności przewidzianych programem szkolenia, tj.: 1. Profesjonalnego sprzętu szkoleniowego wraz z akcesoriami odpowiedniego dla każdej części zamówienia, tj.: a) Część 1 (kurs barmański): samodzielne stanowisko pracy wyposażone w sprzęt, akcesoria i szkło barmańskie wraz z zastawą stołową niezbędną do wykonywania ćwiczeń przez każdego uczestnika w trakcie realizacji programu szkolenia obejmującego wymagania rozdziału IV SIWZ Program realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące kursu barmańskiego - część 1. b) Część 2 (kurs baristy): samodzielne stanowisko pracy wyposażone w akcesoria do kawy oraz zastawę potrzebną do podania różnego rodzaju kaw niezbędną do wykonywania ćwiczeń przez każdego uczestnika w trakcie realizacji programu szkolenia obejmującego wymagania rozdziału IV SIWZ Program realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące kursu baristycznego - część 2. Dostęp do ekspresu ciśnieniowego do kawy wraz z młynkiem oraz ekspresu technicznego do nauki budowy w ilości 1 ekspres każdego rodzaju na maksymalnie trzech uczestników. c) Część 3 (kurs kelnerski): stołów i krzeseł, wszelkiej zastawy i bielizny stołowej a także tac, wózków, pomocników kelnerskich oraz sprzętu wspierającego niezbędnego do wykonywania ćwiczeń w trakcie realizacji programu szkolenia obejmującego wymagania rozdziału IV SIWZ Program realizacji przedmiotu zamówienia dotyczące kursu kelnerskiego - część Wszelkich produktów niezbędnych do wykonywania ćwiczeń w trakcie realizacji programu szkolenia odpowiednich dla każdej części zamówienia, tj.:

6 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , a) Część 1 (kurs barmański): co najmniej, różnego rodzaje alkohole, napoje bezalkoholowe, produkty wykończeniowe do wykonywania koktajli. b) Część 2 (kurs baristy): co najmniej, różnego rodzaju kawy, mleka, czekolady, syropy, produkty niezbędne do wykończenia kawy. 3. Materiałów dydaktycznych dla każdej części zamówienia: minimum skrypt tematyczny zgodny z zakresem szkolenia, materiały dodatkowe dla każdego uczestnika szkolenia; 4. Materiałów piśmienniczych, minimum papierową teczkę, zeszyt do notatek (co najmniej 60 kartkowy w formacie A5) oraz długopis dla każdego uczestnika. Materiały dydaktyczne oraz piśmiennicze zostaną przekazane skierowanym uczestnikom na własność. Ubezpieczenie: Uczestnicy kursu powinni zostać ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków w trakcie trwania kursów na kwotę nie mniejszą niż 5 000,00 PLN na każdego uczestnika. Wykonawca zobowiąże się do przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia nie później niż w dniu rozpoczęcia każdego kursu. Dokumentacja: Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia następującej dokumentacji: kart czasu pracy prowadzących zajęcia, list obecności uczestników wraz z potwierdzeniem odbioru poczęstunku, kart sprawozdawczych prowadzących kursy, potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych. Wykonawca po zakończeniu kursu zobowiązany będzie do przekazania Zamawiającemu opisu zrealizowanej usługi, kopii materiałów szkoleniowych, kopii dokumentów końcowych wydanych uczestnikom, a także prowadzonej dokumentacji i udokumentowania oznaczenia sal zgodnie z wytycznymi programu POKL (zdjęcia w formie elektronicznej zapisane w formacie JPG.). Wykonawca przy realizacji zamówienia zobowiązuje się do przestrzegania aktualnie obowiązujących Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przygotowanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. IV. Program realizacji zamówienia Część 1: Łącznie szkolenie powinno zostać przeprowadzone w wymiarze 80 godzin dydaktycznych. Szkolenie powinno obejmować w części teoretycznej i praktycznej co najmniej następujące zagadnienia: Wprowadzenie do zawodu barmana, Terminologia i funkcjonowanie sprzętu barowego,

7 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Organizacja i technika pracy za barem, Technologia i towaroznawstwo napojów alkoholowych i bezalkoholowych, Wiedza o alkoholach (ich podział, produkcja i zastosowanie), Zasady serwowania napojów, Kultura spożywania napojów alkoholowych, Podział i charakterystyka napojów mieszanych, Techniki miksowania, Przygotowanie oraz degustacja drinków, Typologia piwa, wiadomości o produkcji, Podstawy Sztuki Sommelierskiej: podział i informacje o produkcji, Obsługa gości, Etyka zawodu, psychologia klienta. Program szkolenia może zostać rozszerzony o dodatkowe pozycje tematyczne. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu Wykonawca wystawi uczestnikom imienne dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie oraz certyfikat. Wystawione zaświadczenie będzie zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). W sytuacji, gdy uczestnik nie zaliczy egzaminu bądź nie zostanie do niego dopuszczony, Wykonawca wyda imienny dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie. Czas trwania egzaminu zostanie wliczony do czasu trwania szkolenia. Część 2: Łącznie szkolenie powinno zostać przeprowadzone w wymiarze 24 godzin dydaktycznych. Szkolenie powinno obejmować w części teoretycznej i praktycznej co najmniej następujące zagadnienia: Barista zawód oraz warsztat pracy, Niezbędna wiedza o kawie, Sprzęt barowy konieczny w pracy (użytkowanie i konserwacja), Techniki przygotowania i parzenia kawy, Napoje kawowe, Przygotowywanie kaw artystycznych. Program szkolenia może zostać rozszerzony o dodatkowe pozycje tematyczne. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu Wykonawca wystawi uczestnikom imienne dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie oraz certyfikat. Wystawione zaświadczenie będzie zgodne z wzorem określonym w

8 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). W sytuacji, gdy uczestnik nie zaliczy egzaminu bądź nie zostanie do niego dopuszczony, Wykonawca wyda imienny dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie. Czas trwania egzaminu zostanie wliczony do czasu trwania szkolenia. Część 3: Łącznie szkolenie powinno zostać przeprowadzone w wymiarze 40 godzin dydaktycznych. Szkolenie powinno obejmować w części teoretycznej i praktycznej co najmniej następujące zagadnienia: Wprowadzenie do zawodu kelnera, Organizacja pracy kelnera, współpraca z innymi działami, Standardy obsługi gości, Przygotowanie sali na przyjęcie gości, Prezentacja najważniejszych elementów bielizny i zastawy stołowej, Techniki nakrywania stołu, Przenoszenie zastawy stołowej (różne techniki noszenia naczyń i tac), Zasady i techniki serwowania potraw i napojów alkoholowych, Zbieranie brudnych naczyń ze stołu, Typy serwisowania, Zachowanie w sytuacjach trudnych, Etyka zawodu, psychologia klienta, Organizacja obsługi przyjęć okolicznościowych podstawy, Napoje i alkohole podstawowe informacje, sposoby podawania, rodzaje szkła. Program szkolenia może zostać rozszerzony o dodatkowe pozycje tematyczne. Szkolenie zakończy się egzaminem wewnętrznym. Po zakończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu Wykonawca wystawi uczestnikom imienne dokumenty potwierdzające ukończenie kursu: zaświadczenie oraz certyfikat. Wystawione zaświadczenie będzie zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 622). W sytuacji, gdy uczestnik nie zaliczy egzaminu bądź nie zostanie do niego dopuszczony, Wykonawca wyda imienny dokument potwierdzający uczestnictwo w kursie. Czas trwania egzaminu zostanie wliczony do czasu trwania szkolenia. V. Termin realizacji zamówienia Cześć 1:

9 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , Kurs barmański zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r. Zajęcia odbywać się będą pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od do 21.30, w tym dwie 15 minutowe przerwy. Łącznie odbędzie się 10 spotkań, każde po 8 godzin dydaktycznych. Cześć 2: Kurs baristyczny zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 16 maja 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r. Zajęcia odbywać się będą w soboty i w niedziele w godzinach od do Łącznie odbędą się 4 spotkania, każde po 6 godzin dydaktycznych. Cześć 3: Kurs kelnerski zostanie przeprowadzony w terminie od dnia 11 maja 2015 r. do dnia 29 maja 2015 r. Zajęcia powinny odbywać się pięć razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku), w godzinach od do Łącznie odbędzie się 10 spotkań, każde po 4 godziny dydaktyczne. VI. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Adres do korespondencji, nr faksu, adres 1) pisemnie na adres:, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa; 2) faksem na nr fax ; 3) drogą elektroniczną na adres: 4. Korespondencja przesyłana w sposób podany w ust. 3 pkt 1-2 powinna być zaadresowana na osobę wskazaną w Rozdziale VII. VII. Osoby upoważnione do kontaktowania się z Wykonawcą Katarzyna Kaniecka, VIII. Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych oraz możliwości składania ofert wariantowych 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość (od 1 do 3) części zamówienia.

10 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. IX. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków 1. Zgodnie z zapisem art. 22 ust 1 ustawy o udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunki, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej. 2. Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia - jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, zrealizował co najmniej jedno szkolenie w zakresie każdej z części zamówienia, co do której składa ofertę, tj.: część 1: kurs barmański, o łącznej wartości, co najmniej 4 500,00 zł; część 2: kurs baristyczny, o łącznej wartości, co najmniej ,00 zł; część 3: kurs kelnerski, o łącznej wartości, co najmniej 3 300,00 zł; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - jeśli Wykonawca wykaże, że: a. dysponuje co najmniej jednym lokalem na terenie Warszawy, usytuowanym w miejscu dogodnym pod względem komunikacyjnym, umożliwiającym korzystanie z transportu miejskiego i zapewniającym możliwość realizacji przedmiotu zamówienia, posiadającym sale szkoleniowe przystosowane do realizacji zajęć do każdej z części zamówienia, której dotyczy oferta. Pomieszczenia będą zapewniały możliwość swobodnego poruszania się. Sale szkoleniowe wyposażone zgodnie z zapisami Rozdziału III oraz IV SIWZ, umożliwiające przeprowadzenie szkolenia zgodnie z programem realizacji przedmiotu zamówienia dla właściwej części, w tym: - część 1: co najmniej 1 sala wyposażona w bar z ilością miejsc i wyposażenia właściwą dla ilości uczestników szkolenia; - część 2: co najmniej 3 salami z ilością miejsc i wyposażenia właściwą dla ilości uczestników w grupie; - część 3: co najmniej 1 sala z ilością miejsc i wyposażenia właściwą dla ilości uczestników szkolenia;

11 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , W jednej sali mogą być realizowane zajęcia z właściwego szkolenia tylko dla jednej grupy w tym samym czasie. b. dysponuje odpowiednio przygotowaną i doświadczoną kadrą bezpośrednio realizującą elementy usługi, gwarantującą profesjonalne wykonanie usługi, w tym: - co najmniej 1 osoba do realizacji części 1 - instruktorem, który ukończył kurs/szkolenie barmańskie oraz przeprowadził co najmniej 3 szkolenia barmańskie; - co najmniej 3 osobami do realizacji części 2 - instruktorami, którzy ukończyli kurs/szkolenie baristyczne oraz przeprowadzili co najmniej 3 szkolenia baristyczne; - co najmniej 1 osobą do realizacji części 3 - instruktorem, który ukończył kurs/szkolenie kelnerskie oraz przeprowadził co najmniej 3 szkolenia kelnerskie Każde zajęcia powinna prowadzić osoba nieprowadząca w tym samym czasie innych zajęć. 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej - jeśli Wykonawca złoży oświadczenie, iż jego sytuacja finansowa oraz środki finansowe, którymi dysponuje, pozwalają na realizację zamówienia. 3. Wykonawca, zgodnie z zapisem art. 26 ust. 2a ustawy jest także zobowiązany wykazać brak podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełniania warunków, których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają wymagane dokumenty z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. Nr 231). X. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie ma dostarczyć Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu 1. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie 1 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. Nr 231), Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki wynikające z art. 22 ust. 1 ustawy (wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ);

12 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 2) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ; z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale IX pkt 2, podpunkt 2) SIWZ; 3) wykaz miejsc realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania (wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ); z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać spełnianie warunku określonego w Rozdziale IX pkt 2, podpunkt 3) lit. a) SIWZ; 4) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (wg wzoru określonego w załączniku nr 6 do SIWZ); z przedstawionego wykazu musi jednoznacznie wynikać, spełnianie warunku określonego w Rozdziale IX pkt 2, podpunkt 3) lit. b) SIWZ; 5) w przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innych podmiotów, pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie 3 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013r. Nr 231), Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, wg wzoru określonego w załączniku nr 7 do SIWZ; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 3. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 26 ust. 2d ustawy Prawo zamówień publicznych, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9 do SIWZ). 4. W związku z przepisem art. 36 ust. 4 ustawy, Wykonawca zobowiązany jest wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ). Warunki udziału Wykonawcy w postępowaniu oceniane będą według kryterium spełnia

13 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , nie spełnia na podstawie analizy treści złożonych przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. XI. Termin związania ofertą Okres związania ofertą wynosi 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert. XII. Opis sposobu przygotowania ofert 1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej na formularzu ofertowym o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Do oferty należy dołączyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w Rozdziale X (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy). 3. Jeżeli ofertę podpisuje osoba, której umocowanie do składania wiążących oświadczeń w imieniu wykonawcy nie wynika z dołączonego do oferty dokumentu, o którym mowa w Rozdziale X ust. 2 pkt 2, do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie potwierdzające posiadanie takiego umocowania. 4. W przypadku, gdy ofertę składają wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, ustanawiają oni pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo (w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie) potwierdzające taki zakres umocowania przez pełnomocnika. 5. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie opisanej w sposób następujący: Oferta na świadczenie usług organizacji i przeprowadzenia kursów zawodowych, nr postępowania 7/ZP/IDS/PN/06-01/2015/AR, nie otwierać przed dniem 28 kwietnia 2015 r., godz. 09: Łączna wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1692), średni kurs złotego w stosunku do euro wynosi 4,2249 zł. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert 1. Ofertę należy złożyć w Biurze Projektu Integracja dla Samodzielności, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa, II p., pokój 2, w terminie do dnia 28 kwietnia 2015 r., godz. 09: Oferty zostaną otwarte 28 kwietnia 2015 r., godz. 09:30 w Biurze Projektu Integracja dla Samodzielności, Al. Zjednoczenia 34, Warszawa (II p., pokój 12). XIV. Opis sposobu obliczania ceny

14 ul. Lipińska 2, Warszawa tel: , 1. Wykonawca poda cenę ofertową wskazując cenę netto i brutto za jednego uczestnika kursu oraz cenę brutto ogółem za realizację zamówienia - dla każdej z części zamówienia, w której składa ofertę, zgodnie odpowiednio z załącznikami nr 2 do SIWZ. 2. Wykonawca może zaproponować tylko jedną cenę (w danej części zamówienia) i nie może jej zmienić. 3. Za cenę oferty uważa się cenę za realizację zamówienia brutto (danej części zamówienia). 4. Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. 5. Cenę należy podać w polskich złotych, liczbą i słownie, w zaokrągleniu do pełnych groszy. XV. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert niepodlegających odrzuceniu na podstawie następujących kryteriów: Część 1 Lp. Kryterium Liczba pkt do Znaczenie Maksymalna uzyskania procentowe liczba pkt, jakie kryterium może otrzymać oferta za dane kryterium po uwzględnieniu wagi kryterium 1. Cena brutto % Doświadczenie instruktora 100 prowadzącego zajęcia w 2 % 2 prowadzeniu szkoleń barmańskich Część 2 Lp. Kryterium Liczba pkt do Znaczenie Maksymalna uzyskania procentowe liczba pkt, jakie kryterium może otrzymać oferta za dane kryterium po uwzględnieniu wagi kryterium 1. Cena brutto % Doświadczenie instruktora % 2 prowadzącego zajęcia w prowadzeniu szkoleń baristycznych Część 3 Lp. Kryterium Liczba pkt do Znaczenie uzyskania procentowe kryterium Maksymalna liczba pkt, jakie może otrzymać oferta za dane

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA

F D P Fundacja Dobrych Praktyk ul. Daniłowiczowska 11/24 00-094 Warszawa. Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa tel: 22 599 71 20, sekretariat@wcpr.pl Znak sprawy: ZP/IDS/PN/11-01/2012/KA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY na obsługę informatyczną Biura

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie 1. Kursów zawodowych 2. Treningu kompetencji społecznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012

Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia. Znak sprawy: 69/OHP/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na: Utrzymanie działania Systemu Zielona Linia Znak sprawy: 69/OHP/2012 Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1.1. Informacja o Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo