Mi as to Opole z sied<:iba. Urząd Mió1Bta Opola Ryn a!; - Ratusz Opole rei 77 46' fax (IM 152)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mi as to Opole z sied<:iba. Urząd Mió1Bta Opola Ryn a!; - Ratusz. 45-015 Opole rei 77 46'11 921 77 45 11 922 fax 77 45 49 844 (IM 152)"

Transkrypt

1 Mi as to Opole z sied<:iba. Urząd Mió1Bta Opola Ryn a!; - Ratusz Opole rei 77 46' fax (IM 152) Opole, dnia 23 lipca 2014 r. WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późnozm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: I.W związku z ponownym ogłoszeniem przetargu na "Przebudowę z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej OKRĄGLAK wraz z pierwszym wyposażeniem" prosimy o wyjaśnienia: a) czy w obrębie dokumentacji projektowej zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany w stosunku do poprzedniej wersji, b) czy w zakresie przedmiotowego zamówienia został wprowadzone jakiekolwiek zmiany, c) jaką kwotę zamierza Zamawiający przeznaczyć na realizację inwestycji, Odpowiedź: a) Do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego załączona została dokumentacja projektowa uzupełniająca oraz decyzja na wycinkę drzew. b) Zamawiający wprowadził zmiany w zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu oraz podał informacje dotyczące systemu ESOKi areny sportowej. Wprowadził również zapis dotyczący zmiany terminu realizacji w punkcie dotyczącym dopuszczenia możliwości zmian postanowień zawartych w umowie. c) Zgodnie z art. 86 ust. 3 Prawa bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Głęboka analiza dokumentacji i szereg zadanych pytań do poprzedniej procedury przetargowej obrazują zakres planowanego zadania co skutkowało złożeniem ofert przewyższających kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zamówienia, Wobec powyższego jeśli środki finansowe Zamawiającego nie zostały zwiększone jakie zmiany powodujące obniżenie ofert przewiduje nowy przetarg i projekt. Odpowiedź: W obecnie prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczona została cała posiadana dokumentacja projektowa i techniczna do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dokonał zmian powodujących obniżenie ofert. Przewodll:C?:.c. Kornisj Przetargowej ZESTAW II

2 ..,~iasto Op o l e - Slcd~!t!ą Urząd Mid'!ta OPOló Ryn~f( -_~<;tl:sz, Opoia tel 7/ 40 ', fax 77 4:> (IM 152) Opole, dnia 23 lipca 2014 r. WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej w zakresie wymiany pokrycia dachu wraz udzieleniem niezbędnych informacji do rzetelnego sporządzenia oferty wraz określeniem: a) grubości blachy aluminiowej istniejącego pokrycia dachu, b) projektowanej grubości blachy aluminiowej dla nowego pokrycia dachu, c) projektowanego sposobu mocowania nowego pokrycia z dachu, d) koloru projektowanej blachy pokrycia, e) proponowanego systemu pokrycia, f) wskazania proponowanego przykładowego producenta blachy aluminiowej. Odpowiedź: a) Należy przyjąć do 1 mm b) Zaprojektowano warstwy dachu jako rozwiązanie systemowe jako wymóg projektowy. Grubość blachy będzie zależeć od zastosowanego systemu. Grubość nie jest wymogiem projektowym, należy stosować zgodnie z instrukcją montażu producenta. Mocowanie wg zastosowanego systemu c) Jak wyżej d) Kolor szary e) Projekt dopuszcza różne systemy pokrycia. W systemie z montażem i ociepleniem. f) Wymogiem nie jest konkretny producent blachy 2. Na rysunku Aw08, Przekrój B-B, widać m.in. wykonanie izolacji w postaci iniekcji istniejących kanałów betonowych pozostałych materiałach przetargowych oraz w przedmiarze brak jakichkolwiek informacji dotyczących wykonania izolacji dla tych elementów. Prosimy o jednoznaczne określenie: a) rodzaju projektowanej iniekcji, b) grubości i długości ścian kanałów przeznaczonych do wykonania izolacji wraz z uzupełnieniem przedmiarów w tym zakresie. Odpowiedź: a) Obecnie kanały betonowe są zalane wodą. Oznacza to, że wykonana pierwotnie izolacja przeciwwodna straciła swoje właściwości. Należy skalkulować wykonanie osuszenia i uszczelnienia tego kanału i to jest wymogiem technicznym ponieważ w tych kanałach projektuje się przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych. Dopuszcza się zastosowanie różnych form uszczelnienia zarówno jako wytworzenie warstwy wodoszczelnej przez iniekcję ZESTAW III

3 w gruncie przyległym do ścianek kanału betonowego jak i doprowadzenie samych ścianek do wodoszczelności. Dopuszcza się także zastosowanie technik mieszanych. b) Należy przyjąć grubość ścian do 25 cm. Długość zgodnie z rysunkami architektonicznymi oraz instalacji sanitarnych. Należy zwrócić uwagę, że do każdej przestrzeni / wentylatorni pod tarasami wejściowymi na taras obwodowy prowadzą po dwa kanały betonowe, w których planuje się przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych. Wykonanie należy kalkulować w ramach podanych pozycji. 3. Prosimy o potwierdzenie. że wszystkie koszty administracyjne uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew pokrywa Zamawiający. Odpowiedź: Tak. środowiskowe związane z 4. Jeśli w ofercie należy przewidzieć wykonanie nasadzeń zamiennych prosimy o uzupełnienie przedmiarów w tym zakresie. Odpowiedź: Należy podać koszt całkowity w istniejącej pozycji przedmiarowej. Koszt nasadzeń kalkulować oparciu o projekt nasadzeń i wycinek. 5. W materiałach przetargowych brak jakichkolwiek informacji na temat istniejących ogrodzeń. Jeżeli w ofercie' należy uwzględnić rozebranie istniejących ogrodzeń wraz z bramami j furtkami to prosimy o uzupełnienie projektu w tym zakresie z określeniem (ilości, rodzaju. wysokości). Odpowiedź: Ogrodzenia istniejące na słupkach stalowych, wypełnienie siatka na ramkach z kątowników stalowych, spawane połączenia. Długość przyjąć jak projektowanych. Dopuszcza się wykonanie wizji lokalnej w terenie przed sporządzeniem wyceny. 6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki wykonawcze dotyczące wykonania nowoprojektowanego ogrodzenia panelowego i bram przesuwnej i rozwieranej wraz z określeniem materiałowym projektowanych elementów. Odpowiedź: Projekt określa materiały z jakich ma zostać zainstalowane ogrodzenie, podano wygląd schematu. Zakłada się rozwiązanie systemowe. 7. Jeżeli w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż masztów flagowych z wciągarką mechaniczną to prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru w tym zakresie. Odpowiedź: Nie przewiduje się wciągarki mechanicznej. Maszty zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu jako systemowe, montaż zgodnie z instrukcją montażu producenta. 8. Jeżeli w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż stojaków na rowery to prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru w tym zakresie. Odpowiedź: Zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu jako systemowe, montaż zgodnie z instrukcją montażu producenta. 9. Jeżeli w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż szlabanów to prosimy o jednoznaczne określenie ich rodzaju, długości i projektowanych ilości. Odpowiedź: Parametry wymagane opisano w opisie technicznym, lokalizacja i ilości wg Projektu Zagospodarowania Terenu - 3 szt. po 600 cm wysięgu czynnego każdy. 10. W dokumentacji przetargowej brak jakichkolwiek rysunków i informacji dotyczących wykonania: a) przesunięcia schodów terenowych - przedmiar budowlany poz. nr.364 b) adaptacji istniejących schodów terenowych - przedmiar budowlany poz. nr.365 c) rozebrania istniejących schodów terenowych - przedmiar budowlany poz. nr.366 Prosimy o uzupełnienie projektu i jednoznaczne określenie ilości i zakresu prac jaki należy przewidzieć w ofercie dla wykonania wyżej wymienionych prac. ZESTAW III 2

4 Odpowiedź: a) Przesunięcie będzie polegać na rozebraniu istniejących schodów terenowych i odtworzeniu ich w lokalizacji wskazanej w zagospodarowaniu terenu. b) adaptacja będzie polegać na doprowadzeniu wysokości stopni do parametrów projektowanych. c) odpowiedź jak wyżej. Dodatkowo dopuszcza się wykonanie wizji lokalnej w terenie. 11. Prosimy o wskazanie (numeru, nazwy) załącznika opisanego w przedmiarze budowlanym w poz. nr.322. na podstawie, którego należy sporządzić wycenę dostawy i montażu wyposażenia. Odpowiedź: Wyceniać wg zestawienia wyposażenia. 12. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac jakie należy przewidzieć i wycenić w pozycji przedmiaru budowlanego o numerze 323. pod nazwą "...usunięcie innych elementów" I kpi. Odpowiedź: Wyceniać zgodnie z projektem oraz w oparciu o ewentualną wizję w terenie. 13. Prosimy o zamieszczenie rysunków wykonawczych wraz z zestawieniami stali zbrojeniowej dotyczących wykonania schodów żelbetowych z fundamentami ujętych w pozycji nr.369. przedmiaru budowlanego. Odpowiedź: Patrz projekt konstrukcyjny rys. K-27, poz. 5.3, 5.4. wraz z zestawieniami tab. 6.11, Prosimy o informację dotyczącą blachy trapezowej LT701l,5 a) w jaki sposób ma być ułożona, b) czy ma być prosta czy gięta, c) w którym kierunku ma być rozpięta Odpowiedź: Patrz odpowiedź z poz. ad) l. l5.prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju projektowanego materiału jaki należy przewidzieć na wykonanie ocieplenia elewacji obiektu wraz z określeniem jego grubości. W przedmiarze ujęto styropian grubości 12cm, natomiast wg. opisu wykonawczego architektury należy zastosować wełnę mineralną fasadową gr. 14cm. Odpowiedź: Należy wyceniać zgodnie z dokumentacją projektową. Proszę o zapoznanie się z przekrojami i opisem technicznym. Zaprojektowano różne rodzaje ocieplenia w zależności od rodzaju ściany i miejsca występowania. Należy zwrócić uwagę, że ściany fundamentowe do wysokości parapetów okien przyziemia w części okrągłej oraz min. 30 cm ponad teren w pozostałych należy docieplić styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm, natomiast ściany nadziemne zewnętrzne należy docieplić wełną mineralną z rozdziałem na ściany tynkowane wg opisu punkt W miejscach występowania szkła elewacyjnego nieprzeziemego oraz paneli aluminiowych należy docieplać zgodnie z instrukcją montażu producenta odpowiednią wełną mineralną jako element systemu. Przewodniczący Komisji Przetargowej Ca1J foratu ", "czuvch "{. l( "1V~ ZESTAW III 3

5 Miasto Opole z sicdzib&. Urząd Miasta Opola Rynek. - Retusz, Opole tel (I'" 152) Opole, dnia 23 lipca 2014 r. WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Pytania: 1. 1 ust. 6 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie przywołanego postanowienia o zapis:.ponadto zmiany muszą być podane do wiadomości Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem co najmniej 90- dniowym, aby umożliwić Wykonawcy zamówienie i dostawę wymaganych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń. W przypadku niedotrzymania wlw terminu Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zamówieniem lubli dostawą materiałów i urządzeń, dokonanych przed poinformowaniem o zmianie ust. 7 Projektu Umowy prosimy o uzupełnienie wymienionych w przywołanym postanowieniu ustępów 3 i 5 o ustęp ust. 5 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia umowy w całości ust. 8 i 9 Projektu Umowy - zapisy ust. 8 i 9 są sprzeczne z ust. 6, z którego wynika, że Zamawiający będzie płacił Podwykonawcom bezpośrednio. Prosimy o ujednolicenie zapisów ust. 10 i 11 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie przywołanych postanowień umowy w całości. Kary umowne nie mają w tym przypadku żadnego uzasadnienia. Zamawiający z tytułu solidarnej odpowiedzialności nie ponosi żadnej szkody. Dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy, a o kwotę dokonanej zapłaty pomniejsza wynagrodzenie Wykonawcy ust. 1 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie "rękojmi" słów "za wady" ust. 2 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie "rękojmi" słów "za wady" oraz po słowie "gwarancji" słowa,jakości" ust. 3 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie "gwarancji" słowa.jakości" ust. 4 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie "rękojmi" słów "za wady" oraz po słowie "gwarancji" słowa,jakości". ZESTAW IV

6 ust. 1 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie w przywołanym postanowieniu fragmentu dotyczącego upadłości. Jest on bowiem nieważny w związku z treścią art. 83 [Przypadki nieważności postanowień umowy] ustawy z dnia r. prawo upadłościowe i naprawcze "Nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły" ust. 3 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie przywołanego postanowienia o zapis dodany na końcu w brzmieniu: "... i nie usunie naruszeń umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego" ust. 6 Projektu Umowy - prosimy o dodanie po ust. 5, dodatkowego postanowienia w brzmieniu: "Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje zobowiązania umowne i nie usunie naruszeń umowy w dodatkowym terminie, wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego ust. 6 Projektu Umowy - prosimy o zastąpienie słów: "wstrzymaniu robót zgodnie z ust. 1 i 4" słowami "odstąpieniu od umowy" oraz o dodanie po słowach "wykonania obiektu" słów " na koszt strony winnej odstąpienia od umowy". Prosimy także o modyfikację drugiego zdania przywołanego postanowienia i nadanie mu brzmienia: "Dokument ten uzgodniony z Zamawiającym posłuży do ostatecznego rozliczenia wartości prac budowlanych wykonanych do czasu odstąpienia od umowy" ust. 4 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie. Tożsamy zapis znajduje się w 7 ust. 7 projektu umowy ust. 5 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie. Tożsamy zapis znajduje się w 7 ust. 5 projektu umowy ust. 6 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia w całości ust. 2 a) Projektu Umowy - prosimy o dodanie po słowach "wynagrodzenia umownego" słowa "netto" ust. 2 b) Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie "rękojmi" słów "za wady", po słowie "gwarancji" słowa.jakości" ora po słowach "wynagrodzenia umownego" słowa "netto" ust. 2 c) oraz 3 a), b), c) Projektu Umowy "wynagrodzenia umownego" dodać słowo "netto". prosimy każdorazowo po słowach ust. 4 Projektu Umowy - prosimy o dodanie po ust. 3 dodatkowego ust. o treści: "Strony ustalają, że całkowita wartość możliwych do naliczenia na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto. Odpowiedź na pytania 1-20: Zamawiający nie przewiduje zmiany treści zapisów zawartych we wzorze umowy. 21. Czy Beneficjentem wadium składanego w formie gwarancji bankowej ma być: Miasto Opole, Rynek - Ratusz, Opole? Odpowiedź: Beneficjentem Opole wadium jest: Miasto Opole - Urząd Miasta Opola, Rynek - Ratusz, ZESTAW IV,.3 P Przewodniczący Komisji Przetargowej 2

7 Miasto Opole z sledlibs, Urząd M!i:lsta Opola Ryne.\ - R~tusz, Opole tel 77 45~ IMfPJ~i '~o~~m Opole, dnia 23 lipca 2014 r. WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zrn.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1.0pis trybun składanych zamieszczony w opisie technicznym architektury na stronie 32 tj. np.: ilość rzędów, ilość sektorów, ilość siedzisk w 1 rzędzie, nie jest zgodny z rysunkiem architektury Aw-05 na którym widnieją trybuny składane. Prosimy o zamieszczenie poprawnego opisu trybun składanych, który będzie zgodny z rysunkiem architektonicznym. Odpowiedż: Zamieszczony schemat trybuny składaniem ma obrazować zasadę działania. Ilość siedzisk w rzędzie wskazuje, że trybuna może być dzielona na sekcje. Należy dobrać rozwiązanie systemowe gwarantujące łatwe rozłożenie przez jedną do dwóch osób, dlatego przewidziano sekcje. Należy wyceniać wg rzutów i przekrojów. 2W związku z rozbieżnościami w dokumentacji pomiędzy opisem trybun składanych a rysunkiem Aw-05, prosimy o potwierdzenie, że ilość projektowanych miejsc trybun składanych wynosi ( )x2=288 zgodnie z rysunkiem architektury Aw-05. Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej. 3. Na rysunku Aw-14 Zestawienie stolarki okiennej dla ślusarki aluminiowo szklanej Fs2 i Df2, umieszczono zapis: "W komplecie na górnych kwaterach żaluzja typu "Z"... " Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej żaluzji, określając między innymi rozmiar lameli, który może wynosić od 50mm do 120mm co znacząco ma wpływ na koszt produktu. Odpowiedż: a) Szklenie ma zapewnić ochronę przed przegrzewaniem od promieni słonecznych oraz ma ograniczać w CZęSCI swobodny wgląd do środka, jednocześnie zapewniają spojnosc z elementami nieprzeziernymi. Kolor szklenia jak najbardziej zbliżony do czerni, czyli wchodzi w zakres szarości - z naciskiem jak najciemniejszym. Cała konstrukcja szklenia ma się znajdować wewnątrz pomieszczenia. Zestaw szybowy ma zasłaniać od zewnątrz szprosy i słupki. Od zewnątrz bez klipsa jedynie masa elastyczna czarna. Szczelina między kolejnymi szybami minimalna. b) Żaluzje typu "Z" mają być montowane w całym obiekcie jednakowe patrz rys D-02. c) patrz opis techniczny punkt ściany zewnętrzne projektowane. 4.0pis techniczny architektury Szafki ubraniowe. a) przedstawiono dwa różne rysunki szafek: jednosegmentową i dwusegmentową. Prosimy o podanie ilości szafek jednosegmentowych i dwusegmentowych. ZESTAW V

8 b) zgodnie z opisem "otwory wentylacyjne umieszczone są w ścianach tylnych" natomiast na zamieszczonych rysunkach otwory wentylacyjne są z przodu w górnej części szafki. Prosimy o jednoznaczne określenie gdzie maja być umieszczone otwory wentylacyjne. c) zgodnie z opisem "szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie" natomiast w zamieszczonej tabeli "Zamek na klucz ryglujący w 1 punkcie + wyposażona w system elektronicznego zamykania". Prosimy o jednoznaczne określenie czy szafka ma być zamykana zamkami cylindrycznymi czy wyposażona w system elektronicznego zamykania. Jeżeli szafka ma być wyposażona w system elektronicznego zamykania prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie o projekt oraz opis systemu. d) w tabeli zamieszczono zapis "Wysokość z ławką 2250mm". Na rysunku brak ławki przy szafce. Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności. Odpowiedź: a) Można stosować jedno i dwusegmentowe - bez wymogu. Wybór należy do wykonawcy. b) Należy zastosować produkt systemowy zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem producenta. Lokalizacja otworów wentylacyjnych nie jest wymogiem. c) Przewidzieć jedynie zamek na klucz ryglujący. d) Należy przewidzieć szafki ubraniowe w zestawie z ławką. Ławki z poszerzoną pod konstrukcją, do której mocowane są szafki ubraniowe za siedziskiem. Ławka i szafka w jednym systemie. 5.Zgodnie z Zestawieniem wyposażenia w poz. 4 należy wycenić szafki ubraniowe. Łączna ilość wynosi 180szt, prosimy o określenie ilości szafek pojedynczych oraz podwójnych. Z opisu to nie wynika. Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej. 6. Opis techniczny architektury System montażu banerów reklamowych. a) prosimy o podanie długości lin nośnych dla 1 szt. baneru reklamowego 500x300cmW udostępnionej dokumentacji brak takich informacji są one niezbędne do wyceny. b) w związku z brakiem możliwości weryfikacji ilości banerów (brak rysunków) prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 8 kompletów banerów, gdzie na 1 kpi składa się 1 szt. baneru 500x300cm oraz linki. Odpowiedź: a) Do 500 cm. b) Tak 7. W związku z brakiem możliwości weryfikacji ilości (brak rysunków): a) tabliczek informacyjnych drzwiowych prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 76szt. b) ławek szatniowych prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 25szt. c) tablicy wyników prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 1kpI. d) wieszaków szatniowych ściennych prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 45szt. e) gaśnic 4kg prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 60szt. D gaśnic 6kg prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 40szt. g) pojemników na ręczniki ze stali nierdzewnej matowej prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 22szt. h) pojemników na mydło w płynie ze stali nierdzewnej matowej prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 65szt. i) szaf ubraniowych, prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 180 szt. Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z zestawieniem. 8.Zgodnie z opisem technicznym na tarasie zaprojektowano płytki wielkogabarytowe. Prosimy o podanie wymiarów płytek wielkogabarytowych. Jednocześnie informujemy, że płytki o wymiarze 120x60cm są niestandardowe co znacząco wpływa na ich cenę, podrażając inwestycję. ZESTAW V 2

9 Odpowiedź: Minimalny dopuszczalny rozmiar płytek tarasowych to 60x60 cm. 9Według zestawienia rys. Aw-15 drzwi Dp-3 należy wykonać o wymiarach 2,0 x2,05. Natomiast zgodnie z rys. Aw-01 drzwi Dp-3 należy wykonać o wymiarach 4,Ox2,70m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odpowiedź: W zestawieniu nastąpiła oczywista omyłka. Drzwi Dp3 należy wykonać 400x2l0 cm. 10. Prosimy o określenie jakie powinno być zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej konstrukcji stalowej kopuły oraz projektowanych wzmocnień. W udostępnionej dokumentacji brak szczegółowych informacji. Odpowiedź: Powłoka malarska antykorozyjna, jako warstwa podkładowa do powłoki ogniochronnej systemowej, grubość powłoki wg zaleceń producenta. 11. W opisie technicznym konstrukcji stalowej na stronie nr 6 umieszczono zapis: "Z uwagi na możliwość przebywania w arenie znacznej liczby osób, zgodnie z Dz. U. Nr 56, Poz. 461 z 2009r. W 204, ust. l budynek powinno się wyposażyć w urządzenia do stałej kontroli przemieszczeń i naprężeń w przekrojach dżwigarów dachowych oraz słupów żelbetowych hali." W pozostałej dokumentacji brak informacji na ten temat. Jeżeli należy uwzględnić w ofercie taki system prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie poprzez zamieszczenie szczegółowego opisu oraz projektu. Odpowiedź: Należy przewidzieć do montażu system dedykowany do kontroli przemieszczeń i naprężeń. Jego rozmieszczenie zależne od zastosowanego systemu. 12. Zgodnie z opisem architektonicznym str.15 należy wykonać ścianki przesuwne. W udostępnionej dokumentacji projektowej na rysunkach rzutów architektonicznych brak takich ścianek. Wrysowanie ścianek przesuwnych na rzutach wraz z ich opisem pozwoli na określenie ilości oraz wycenę. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. Odpowiedź: Patrz rzut przyziemia, między pomieszczeniami 0.42, 0.41, 0.40., na całą szerokość i wysokość tych pomieszczeń. Parametry wg opisy technicznego. 13. Opis architektury str.22, posadzka na gruncie umieszczono zapis:,,-jastrych cementowy 6cm zbrojony siatką 15x15cm -4,5mm/ podwaliny pod regały jezdne". Na rysunkach rzutów architektonicznych brak zaznaczonych podwalin pod regały jezdne. Prosimy o wyjaśnienia w jakich ilościach i w których pomieszczeniach należy przewidzieć podwaliny pod regały jezdne. Odpowiedź: Podwaliny pod regały jezdne są oczywistą omyłką i nie są do wykonania. 14.lestawienie stolarki Rys. Aw-15,ślusarka stalowo-szklana: Dp1, Dp2, Dpl, Dp8 umieszczono zapis" drzwi dymoszczelne rama-profil stalowy, wypełnienie -szkło ognioodporne". Prosimy o informacje jakiej odporności ogniowej ma być przeszklenie. Odpowiedź: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. Wymogiem dla całości tych drzwi jest ich dymoszczelność, zlokalizowane one sa na drogach ewakuacyjnych dzieląc korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną na odcinki krótsze niż 50 m. Drzwi muszą posiadać odpowiedni atest dla takiego zastosowania. 15. Dotyczy wykończenia wewnątrz korytarzy. W opisie technicznym architektury umieszczono zapis: " Na ściany w poziomie parteru i piętra w części ogólnodostępnej położyć okładzinę ceramiczną imitującą kamień." W pozostałej dokumentacji brak informacji na ten temat, prosimy o: a) szczegółowe opisanie materiału jaki należy zastosować, b) określenie wysokości do jakiej ścianę należy obłożyć okładziną c) zamieszczenie wykazu pomieszczeń, które należy wykończyć okładziną. Odpowiedź: Płytki mają imitować kamień zarówno kolorem jak i porowatością. Należy układać do wysokości min. 120 cm tylko w jednym pomieszczeniu nr Czy mini basen jest przedmiotem zamówienia? Jeśli tak to jakie parametry ma spełniać? Odpowiedź: Przyjęto basen okrągły o średnicy min 190 cm, wys. 92 cm w zabudowie drewnianej ze stopniem (rodzaj drewna jak sauna). ZESTAW V 3

10 17. Prosimy o podanie lokalizacji klap dymowych o wymiarach 150x150cm - 8 szt. które są wyszczególnione w zestawieniu stolarki okiennej brak tych elementów na rzucie dachu rys. architektury. Odpowiedź: Klapy dymowe w istniejących miejscach na dachu kopułowym. Dopuszcza się wizję lokalną w terenie. Po przetestowaniu istniejących klap istnieje możliwość dostosowania ich i pozostawienia. 18. W przedmiarze inwestorskim budowlanym brak pozycji kosztorysowych dotyczących piaskowania oraz zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez malowanie istniejącej konstrukcji stalowej dachu kopuły. Wobec znacznej ilości prac, użycia rusztowań i zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie konieczności ich wykonania. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania cytowanych prac. 19. W przedmiarze inwestorskim budowlanym brak pozycji kosztorysowych dotyczących zabezpieczenia p.poż do R30 istniejącej konstrukcji stalowej dachu kopuły. Wobec znacznej ilości prac, użycia rusztowań i zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie konieczności ich wykonania. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania cytowanych prac. 20. W przedmiarze inwestorskim budowlanym brak pozycji kosztorysowych dotyczących wykonania okładzin aluminiowych (kolor biały) obudowy parterowych przybudówek po obu stronach wejścia głównego. Wobec znacznego kosztu wykonania okładziny, prosimy o potwierdzenie konieczności jej wykonania. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania cytowanych prac. 21. Według rysunku architektury Aw-08 ramy przed wejściem należy wykończyć panelami aluminiowymi. Natomiast zgodnie z rysunkami architektury: Aw-09, Aw-1 0,Aw-11,Aw-12, Aw-13 ramy należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie kolor zielony RAL Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji. Jeżeli ramy należy wykończyć panelami aluminiowymi, prosimy o podanie przykładowych producentów. Odpowiedź: Projekt dopuszcza dwa rozwiązania. W przypadku tynku należy przewidzieć tynk o minimalnym uziarnieniu, filcowany na gładko. Jeśli chodzi o okładzinę należy przewidzieć rozwiązanie systemowe, konkretna firma nie jest wymogiem projektowym, barwa skorelowana z barwą tynku, dlatego należy przewidzieć przed wykonaniem wykonanie próbnego montażu małego fragmentu w celu porównania zbieżności koloru. 22. W opisie technicznym architektury na str. 27 umieszczono zapis: "Przy umywalkach montować podajniki do mydła, suszarki w kolorze srebrny mat. W kabinach ustępowych montować podajniki do papieru toaletowego zamykane przeznaczone do użytku publicznego." "UWAGA: wszystkie elementy wyposażenia przed zamówieniem i montażem muszą uzyskać akceptację Inwestora oraz Projektanta." Prosimy o wyjaśnienia czy w/w elementy są przedmiotem zamówienia tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o podanie następujących informacji: a) zamieszczenie specyfikacji dotyczącej: podajników do mydła, suszarek w kolorze srebrny mat, podajników do papieru toaletowego b) ilości dotyczącej: podajników do mydła, suszarek w kolorze srebrny mat, podajników do papieru toaletowego Odpowiedź: Należy wycenić. Ilości zgodnie z dokumentacją projektową na jeden ustęp przypada jeden podajnik na papier. Pojemnik na mydło i na ręczniki wg zestawienia wyposażenia. Podajnik na papier w tym samym systemie zamykany na kluczyk systemowy, przeznaczone przez producenta do obiektów użyteczności publicznej. 23. Opis techniczny architektury str. 51 zgodnie z zestawieniem należy w wyznaczonych pomieszczeniach posadzkę wykończyć płytkami granitowymi. Prosimy o podanie grubości płytek granitowych oraz informację czy w tych pomieszczeniach mają być wykonane również cokoliki. Odpowiedź: Tak należy przewidzieć cokoliki 10 cm. Grubość płytek nie jest wymogiem. Muszą być przeznaczone do zastosowań na posadzki w budynkach użyteczności publicznej. Montaż wg instrukcji montażu producenta. 24. W przedmiarze inwestorskim budowlanym brak pozycji kosztorysowych dotyczących wykonania żaluzji antywłamaniowych El 30 z czujką dymu, umieszczonych nad ladami jak również przesłon EI30 lad, montowanych od strony komunikacji w pomieszczeniach 0.15 i Prosimy o potwierdzenie konieczności ich wykonania. ZESTAW V 4

11 Odpowiedź: Zmawiający potwierdza konieczność ich wykonania. Należy zapoznać się w całości z dokumentacją projektową - patrz projekt wykonawczy rys. nr Aw-01. Należy ująć żaluzje. Specyfikacja wg opisu technicznego. Wymiary: 320x656 cm - szt.2, 320x320 cm - szt.2, 320x150 cm - szt Projekt budowlany Rys. A-02 rzut przyziemia. W pomieszczeniach: 0.15,0.22. Umieszczono zapis: "nad ladą żaluzja antywłamaniowa EI30 z czujką dymu -mechaniczna Przesłona lady od strony komunikacji EI30". W dokumentacji projektowej wykonawczej brak takiej informacji na rysunkach. Prosimy o informację czy żaluzje te należy ująć w ofercie. Jeżeli tak prosimy o następujące informacje: a) załączenie specyfikacji wraz z zestawieniem b) podanie przykładowych producentów c) podanie wymiarów Informacje te są niezbędne do określenia kosztów. Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej. 26.Zgodnie z opisem architektury str.37 lady recepcyjne należy wykonać 1kpi o szerokości 5,70m. Prosimy o informacje w którym pomieszczeniu należy je wykonać. Odpowiedź: Podano parametry przykładowego modułu typowego. Należy przewidzieć lady o zbliżonych walorach estetycznych i funkcjonalnych długość w mb należy odczytać z rzutów. Lady w następujących pomieszczeniach: 0.15, 0.22, obliczenie długości - 6,56 *2+3,20*2+1,5=21,02. Należy przewidzieć blaty do docięcia pod wymiar. 27.Na rysunku architektury Ar-01 w pomieszczeniach: 0.15,0.22 wrysowane zostały lady. Łączna długość tych lad wynosi 14mx2szt=28m. W opisie architektury str. 37 lady recepcyjne należy wykonać 1kpi o szerokości 5,70m. Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności w dokumentacji. Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej. 28.Prosimy o wyjaśnienia czy pergole nad wejściami mają być wykonane z lameli aluminiowych jak mówi o tym rzut dachu, czy też z elementów drewnianych, jak mówi o tym przekrój B-B. Prosimy o wskazanie właściwej wersji. Odpowiedź: Wg załączonego detalu zamieszczonego na stronie internetowej przez Zamawiającego - nazwa pliku do pobrania: uzupełniona dokumentacja. 29. W przedmiarze inwestorskim budowlanym brak wygrodzeń w postaci żaluzji typu Z na słupkach (8 szt. wygrodzeń x 5,40 m + 4 szt. furtek) w pomieszczeniach dobudowanych w poz mieszczących 4 sztuki central wentylacyjnych. Prosimy o podanie wysokości tych wygrodzeń. Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, patrz rysunek nr A01 (długości wg rzutu), A06 (jako osłona central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu - długość 44 mb) oraz rysunek D Prosimy o potwierdzenie, ze zabudowa żaluzyjna central nad wejściem głównym ujęta jest w poz. 321, z uwagi na nieprecyzyjny opis pozycji (podana ilość - 1 szt.). Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem kalkulacja własna w oparciu o dokumentacje projektową, Cena jako komplet. Prżewodniczący Komis, Przetargowej ZESTAW V 5

12 IM-zP.2f ".3: WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: W treści specyfikacji opisane są bramki kontroli dostępu, ale nie są opisane urządzenia sterujące bramką. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia bramek wyposażonych w czytniki biletów? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia bramek wyposażonych w czytniki biletów Jeśli tak, prosimy o informację czy mają to być czytniki dualne - obsługujące bilety z kodem kreskowym oraz transpondery zbliżeniowe? Odpowiedź: Czytniki dualne - obsługujące bilety z kodem kreskowym oraz transpondery zbliżeniowe Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących wyposażenia stanowisk kasowych: Czy należy dostarczyć drukarki biletów z kodem kreskowym? Odpowiedź: Należy dostarczyć drukarki biletów z kodem kreskowym. Czy należy dostarczyć drukarki fiskalne? Odpowiedź: Należy dostarczyć drukarki fiskalne. Czy należy dostarczyć zasilacze UPS? Odpowiedź: Należy dostarczyć zasilacze UPS. Czy należy dostarczyć czytniki personalizacyjne do transponderów zbliżeniowych? Odpowiedź: Należy dostarczyć czytniki personalizacyjne do transponderów zbliżeniowych. ZESTAWYI Przewodniczący KomiSJI Przetarqowe] pf"ratu ',li::m 1::

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE

ZARZĄD INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ W KRAKOWIE ZIS/R/0163/10/NZ/ASZP/2453 Kraków, dnia 16.09.2010 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania Budowa krytego basenu z zapleczem

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015 Dęblin, dnia 29.05.2015 r. Do Wykonawców postepowania numer Zp/pn/44/2015 Dotyczy: Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia do przetargu nieograniczonego na przebudowę budynku dydaktycznego numer Zp/pn/44/2015

Bardziej szczegółowo

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra

Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ) Gmina Morąg Urząd Miejski w Morągu ul. 11 Listopada 9 14-300 Morąg Pismo: KI.271.2.2014.DL/4 Morąg dnia: 2014-02-26 WSZYSCY WYKONAWCY ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA Szanowni Państwo, PROWADZĄCE DO (ZMIANY SIWZ)

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach

Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Myślenicach Myślenice, dnia 13.09.2010r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Nr referencyjny sprawy: ZUO/ZP/02/2010 Dotyczy: zamówienia pn. Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 05.05.2009 r. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa Hryniewickiego 10 81-340 Gdynia Znak postępowania: NZ -NA/ I/ PN/03/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa nadana zamówieniu: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11

Radom, dnia 17.03.2011 roku. Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Znak sprawy: DPS/0733/1/1/11 Radom, dnia 17.03.2011 roku Zapytanie ofertowe na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej instalacji sygnalizacji alarmowo-przyzywowej, instalacji monitoringu, dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III.

Zabezpieczenie przeciwpoŝarowe budynku Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu Etap II, III. DYREKTOR GENERALNY Wrocław, dnia 19 lutego 2013 r. DOLNOŚLĄSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO Jolanta Krupowicz numer sprawy:oaod.272-4/13/zp/pn S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI ZP.271.15.2011 PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy postępowania pn.: Budowa ekologicznej mini przystani żeglarskiej wraz z systemami odbioru i segregacji odpadów na wybranych obszarach reginu warmińsko mazurskiego

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Wrocław: Modernizacja wraz z przystosowaniem do obowiązujących przepisów p. poż. klatek K1, K2, K3 obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej (projekt budowlany i projekty wykonawcze w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST)

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (SST) generalny projektant: ATΞLIΞR XXI PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA KRZYSZTOF KALERT 7 0 5 3 5 S Z C Z E C I N UL. OSIEK 1 / 4 N I P 8 5 1 1 1 9 2 1 0 5 T 048 9 1 4 6 4 3 7 6 3 M 6 9 5 4 2 6 8 1 0 E atelier_xxi@wp.pl

Bardziej szczegółowo

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Świętokrzyska Wojewódzka Komenda OHP w Kielcach 25-507 Kielce, ul. Sienkiewicza 36 Tel. (041) 343-13-54; Fax: (041) 343-13-55 www.swietokrzyska.ohp.pl Nr postępowania: POA/271/34/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kp.kalisz.pl Kalisz: Adaptacja pomieszczeń hali przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych (NKJO)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Kody CPV: 45311100-1 - Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych 45312100-8 - Instalowanie przeciwpożarowych

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 4. Odpowiedź: Potwierdzamy, że specyfikacje techniczne nr archiwalny59941dotyczą oczyszczalni ścieków Krzyszkowice.

KOMUNIKAT NR 4. Odpowiedź: Potwierdzamy, że specyfikacje techniczne nr archiwalny59941dotyczą oczyszczalni ścieków Krzyszkowice. Myślenice, dnia 26.03.2010r. KOMUNIKAT NR 4 JRP/341/03/10 Dotyczy odpowiedzi na zapytania z dnia: 18.03.2010r., 19.03.2010r. Zamawiający działając w trybie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4)

BUDOWA DROGI PUBLICZNEJ OD KM 4+037,37 DO KM 5+320,00 (ODCINEK NR G2/4) Zgodnie z poz. Nr 42 Kosztorysu Ofertowego na obiekcie GM1_2 należy wykonać warstwę ścieralną z asfaltu lanego o grubości 4,0cm, natomiast zgodnie z rysunkami wykonawczymi oraz opisem technicznym obiektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE 31-120 KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21 tel. (0 12) 662-44-33, fax (0 12) 662-44-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Adres obiektu: Zamawiający: Remont sali konferencyjnej Al. Solidarności 77, 00-900 Warszawa Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Al. Solidarności 77, 00-900

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH

PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH JEDNOSTKA PROJEKTOWA FAZA TEMAT PROJEKT REMONTU DOMU STUDENTA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ANEKSÓW SANITARNYCH W CZĘŚCI POKOI MIESZKALNYCH NAZWA I ADRES OBIEKTU Budynek Domu Studenta PARNAS przy ul. Krasińskiego

Bardziej szczegółowo