Mi as to Opole z sied<:iba. Urząd Mió1Bta Opola Ryn a!; - Ratusz Opole rei 77 46' fax (IM 152)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mi as to Opole z sied<:iba. Urząd Mió1Bta Opola Ryn a!; - Ratusz. 45-015 Opole rei 77 46'11 921 77 45 11 922 fax 77 45 49 844 (IM 152)"

Transkrypt

1 Mi as to Opole z sied<:iba. Urząd Mió1Bta Opola Ryn a!; - Ratusz Opole rei 77 46' fax (IM 152) Opole, dnia 23 lipca 2014 r. WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późnozm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: I.W związku z ponownym ogłoszeniem przetargu na "Przebudowę z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej OKRĄGLAK wraz z pierwszym wyposażeniem" prosimy o wyjaśnienia: a) czy w obrębie dokumentacji projektowej zostały wprowadzone jakiekolwiek zmiany w stosunku do poprzedniej wersji, b) czy w zakresie przedmiotowego zamówienia został wprowadzone jakiekolwiek zmiany, c) jaką kwotę zamierza Zamawiający przeznaczyć na realizację inwestycji, Odpowiedź: a) Do materiałów zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego załączona została dokumentacja projektowa uzupełniająca oraz decyzja na wycinkę drzew. b) Zamawiający wprowadził zmiany w zapisach specyfikacji istotnych warunków zamówienia w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu oraz podał informacje dotyczące systemu ESOKi areny sportowej. Wprowadził również zapis dotyczący zmiany terminu realizacji w punkcie dotyczącym dopuszczenia możliwości zmian postanowień zawartych w umowie. c) Zgodnie z art. 86 ust. 3 Prawa bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 2. Głęboka analiza dokumentacji i szereg zadanych pytań do poprzedniej procedury przetargowej obrazują zakres planowanego zadania co skutkowało złożeniem ofert przewyższających kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie realizacji zamówienia, Wobec powyższego jeśli środki finansowe Zamawiającego nie zostały zwiększone jakie zmiany powodujące obniżenie ofert przewiduje nowy przetarg i projekt. Odpowiedź: W obecnie prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamieszczona została cała posiadana dokumentacja projektowa i techniczna do realizacji przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie dokonał zmian powodujących obniżenie ofert. Przewodll:C?:.c. Kornisj Przetargowej ZESTAW II

2 ..,~iasto Op o l e - Slcd~!t!ą Urząd Mid'!ta OPOló Ryn~f( -_~<;tl:sz, Opoia tel 7/ 40 ', fax 77 4:> (IM 152) Opole, dnia 23 lipca 2014 r. WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej w zakresie wymiany pokrycia dachu wraz udzieleniem niezbędnych informacji do rzetelnego sporządzenia oferty wraz określeniem: a) grubości blachy aluminiowej istniejącego pokrycia dachu, b) projektowanej grubości blachy aluminiowej dla nowego pokrycia dachu, c) projektowanego sposobu mocowania nowego pokrycia z dachu, d) koloru projektowanej blachy pokrycia, e) proponowanego systemu pokrycia, f) wskazania proponowanego przykładowego producenta blachy aluminiowej. Odpowiedź: a) Należy przyjąć do 1 mm b) Zaprojektowano warstwy dachu jako rozwiązanie systemowe jako wymóg projektowy. Grubość blachy będzie zależeć od zastosowanego systemu. Grubość nie jest wymogiem projektowym, należy stosować zgodnie z instrukcją montażu producenta. Mocowanie wg zastosowanego systemu c) Jak wyżej d) Kolor szary e) Projekt dopuszcza różne systemy pokrycia. W systemie z montażem i ociepleniem. f) Wymogiem nie jest konkretny producent blachy 2. Na rysunku Aw08, Przekrój B-B, widać m.in. wykonanie izolacji w postaci iniekcji istniejących kanałów betonowych pozostałych materiałach przetargowych oraz w przedmiarze brak jakichkolwiek informacji dotyczących wykonania izolacji dla tych elementów. Prosimy o jednoznaczne określenie: a) rodzaju projektowanej iniekcji, b) grubości i długości ścian kanałów przeznaczonych do wykonania izolacji wraz z uzupełnieniem przedmiarów w tym zakresie. Odpowiedź: a) Obecnie kanały betonowe są zalane wodą. Oznacza to, że wykonana pierwotnie izolacja przeciwwodna straciła swoje właściwości. Należy skalkulować wykonanie osuszenia i uszczelnienia tego kanału i to jest wymogiem technicznym ponieważ w tych kanałach projektuje się przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych. Dopuszcza się zastosowanie różnych form uszczelnienia zarówno jako wytworzenie warstwy wodoszczelnej przez iniekcję ZESTAW III

3 w gruncie przyległym do ścianek kanału betonowego jak i doprowadzenie samych ścianek do wodoszczelności. Dopuszcza się także zastosowanie technik mieszanych. b) Należy przyjąć grubość ścian do 25 cm. Długość zgodnie z rysunkami architektonicznymi oraz instalacji sanitarnych. Należy zwrócić uwagę, że do każdej przestrzeni / wentylatorni pod tarasami wejściowymi na taras obwodowy prowadzą po dwa kanały betonowe, w których planuje się przeprowadzenie kanałów wentylacyjnych. Wykonanie należy kalkulować w ramach podanych pozycji. 3. Prosimy o potwierdzenie. że wszystkie koszty administracyjne uzyskaniem pozwolenia na wycinkę drzew pokrywa Zamawiający. Odpowiedź: Tak. środowiskowe związane z 4. Jeśli w ofercie należy przewidzieć wykonanie nasadzeń zamiennych prosimy o uzupełnienie przedmiarów w tym zakresie. Odpowiedź: Należy podać koszt całkowity w istniejącej pozycji przedmiarowej. Koszt nasadzeń kalkulować oparciu o projekt nasadzeń i wycinek. 5. W materiałach przetargowych brak jakichkolwiek informacji na temat istniejących ogrodzeń. Jeżeli w ofercie' należy uwzględnić rozebranie istniejących ogrodzeń wraz z bramami j furtkami to prosimy o uzupełnienie projektu w tym zakresie z określeniem (ilości, rodzaju. wysokości). Odpowiedź: Ogrodzenia istniejące na słupkach stalowych, wypełnienie siatka na ramkach z kątowników stalowych, spawane połączenia. Długość przyjąć jak projektowanych. Dopuszcza się wykonanie wizji lokalnej w terenie przed sporządzeniem wyceny. 6. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o rysunki wykonawcze dotyczące wykonania nowoprojektowanego ogrodzenia panelowego i bram przesuwnej i rozwieranej wraz z określeniem materiałowym projektowanych elementów. Odpowiedź: Projekt określa materiały z jakich ma zostać zainstalowane ogrodzenie, podano wygląd schematu. Zakłada się rozwiązanie systemowe. 7. Jeżeli w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż masztów flagowych z wciągarką mechaniczną to prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru w tym zakresie. Odpowiedź: Nie przewiduje się wciągarki mechanicznej. Maszty zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu jako systemowe, montaż zgodnie z instrukcją montażu producenta. 8. Jeżeli w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż stojaków na rowery to prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru w tym zakresie. Odpowiedź: Zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu jako systemowe, montaż zgodnie z instrukcją montażu producenta. 9. Jeżeli w ofercie należy uwzględnić dostawę i montaż szlabanów to prosimy o jednoznaczne określenie ich rodzaju, długości i projektowanych ilości. Odpowiedź: Parametry wymagane opisano w opisie technicznym, lokalizacja i ilości wg Projektu Zagospodarowania Terenu - 3 szt. po 600 cm wysięgu czynnego każdy. 10. W dokumentacji przetargowej brak jakichkolwiek rysunków i informacji dotyczących wykonania: a) przesunięcia schodów terenowych - przedmiar budowlany poz. nr.364 b) adaptacji istniejących schodów terenowych - przedmiar budowlany poz. nr.365 c) rozebrania istniejących schodów terenowych - przedmiar budowlany poz. nr.366 Prosimy o uzupełnienie projektu i jednoznaczne określenie ilości i zakresu prac jaki należy przewidzieć w ofercie dla wykonania wyżej wymienionych prac. ZESTAW III 2

4 Odpowiedź: a) Przesunięcie będzie polegać na rozebraniu istniejących schodów terenowych i odtworzeniu ich w lokalizacji wskazanej w zagospodarowaniu terenu. b) adaptacja będzie polegać na doprowadzeniu wysokości stopni do parametrów projektowanych. c) odpowiedź jak wyżej. Dodatkowo dopuszcza się wykonanie wizji lokalnej w terenie. 11. Prosimy o wskazanie (numeru, nazwy) załącznika opisanego w przedmiarze budowlanym w poz. nr.322. na podstawie, którego należy sporządzić wycenę dostawy i montażu wyposażenia. Odpowiedź: Wyceniać wg zestawienia wyposażenia. 12. Prosimy o jednoznaczne określenie zakresu prac jakie należy przewidzieć i wycenić w pozycji przedmiaru budowlanego o numerze 323. pod nazwą "...usunięcie innych elementów" I kpi. Odpowiedź: Wyceniać zgodnie z projektem oraz w oparciu o ewentualną wizję w terenie. 13. Prosimy o zamieszczenie rysunków wykonawczych wraz z zestawieniami stali zbrojeniowej dotyczących wykonania schodów żelbetowych z fundamentami ujętych w pozycji nr.369. przedmiaru budowlanego. Odpowiedź: Patrz projekt konstrukcyjny rys. K-27, poz. 5.3, 5.4. wraz z zestawieniami tab. 6.11, Prosimy o informację dotyczącą blachy trapezowej LT701l,5 a) w jaki sposób ma być ułożona, b) czy ma być prosta czy gięta, c) w którym kierunku ma być rozpięta Odpowiedź: Patrz odpowiedź z poz. ad) l. l5.prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju projektowanego materiału jaki należy przewidzieć na wykonanie ocieplenia elewacji obiektu wraz z określeniem jego grubości. W przedmiarze ujęto styropian grubości 12cm, natomiast wg. opisu wykonawczego architektury należy zastosować wełnę mineralną fasadową gr. 14cm. Odpowiedź: Należy wyceniać zgodnie z dokumentacją projektową. Proszę o zapoznanie się z przekrojami i opisem technicznym. Zaprojektowano różne rodzaje ocieplenia w zależności od rodzaju ściany i miejsca występowania. Należy zwrócić uwagę, że ściany fundamentowe do wysokości parapetów okien przyziemia w części okrągłej oraz min. 30 cm ponad teren w pozostałych należy docieplić styropianem ekstrudowanym gr. 12 cm, natomiast ściany nadziemne zewnętrzne należy docieplić wełną mineralną z rozdziałem na ściany tynkowane wg opisu punkt W miejscach występowania szkła elewacyjnego nieprzeziemego oraz paneli aluminiowych należy docieplać zgodnie z instrukcją montażu producenta odpowiednią wełną mineralną jako element systemu. Przewodniczący Komisji Przetargowej Ca1J foratu ", "czuvch "{. l( "1V~ ZESTAW III 3

5 Miasto Opole z sicdzib&. Urząd Miasta Opola Rynek. - Retusz, Opole tel (I'" 152) Opole, dnia 23 lipca 2014 r. WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Pytania: 1. 1 ust. 6 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie przywołanego postanowienia o zapis:.ponadto zmiany muszą być podane do wiadomości Wykonawcy z odpowiednim wyprzedzeniem co najmniej 90- dniowym, aby umożliwić Wykonawcy zamówienie i dostawę wymaganych przez Zamawiającego materiałów i urządzeń. W przypadku niedotrzymania wlw terminu Zamawiający zwróci Wykonawcy wszelkie koszty poniesione przez Wykonawcę w związku z zamówieniem lubli dostawą materiałów i urządzeń, dokonanych przed poinformowaniem o zmianie ust. 7 Projektu Umowy prosimy o uzupełnienie wymienionych w przywołanym postanowieniu ustępów 3 i 5 o ustęp ust. 5 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia umowy w całości ust. 8 i 9 Projektu Umowy - zapisy ust. 8 i 9 są sprzeczne z ust. 6, z którego wynika, że Zamawiający będzie płacił Podwykonawcom bezpośrednio. Prosimy o ujednolicenie zapisów ust. 10 i 11 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie przywołanych postanowień umowy w całości. Kary umowne nie mają w tym przypadku żadnego uzasadnienia. Zamawiający z tytułu solidarnej odpowiedzialności nie ponosi żadnej szkody. Dokonuje bezpośredniej zapłaty na rzecz podwykonawcy, a o kwotę dokonanej zapłaty pomniejsza wynagrodzenie Wykonawcy ust. 1 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie "rękojmi" słów "za wady" ust. 2 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie "rękojmi" słów "za wady" oraz po słowie "gwarancji" słowa,jakości" ust. 3 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie "gwarancji" słowa.jakości" ust. 4 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie "rękojmi" słów "za wady" oraz po słowie "gwarancji" słowa,jakości". ZESTAW IV

6 ust. 1 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie w przywołanym postanowieniu fragmentu dotyczącego upadłości. Jest on bowiem nieważny w związku z treścią art. 83 [Przypadki nieważności postanowień umowy] ustawy z dnia r. prawo upadłościowe i naprawcze "Nieważne są postanowienia umowy zastrzegające na wypadek ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego stroną jest upadły" ust. 3 Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie przywołanego postanowienia o zapis dodany na końcu w brzmieniu: "... i nie usunie naruszeń umowy w dodatkowym terminie wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego" ust. 6 Projektu Umowy - prosimy o dodanie po ust. 5, dodatkowego postanowienia w brzmieniu: "Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy w przypadku, gdy Zamawiający nie wykonuje lub wykonuje nienależycie swoje zobowiązania umowne i nie usunie naruszeń umowy w dodatkowym terminie, wyznaczonym na piśmie przez Zamawiającego ust. 6 Projektu Umowy - prosimy o zastąpienie słów: "wstrzymaniu robót zgodnie z ust. 1 i 4" słowami "odstąpieniu od umowy" oraz o dodanie po słowach "wykonania obiektu" słów " na koszt strony winnej odstąpienia od umowy". Prosimy także o modyfikację drugiego zdania przywołanego postanowienia i nadanie mu brzmienia: "Dokument ten uzgodniony z Zamawiającym posłuży do ostatecznego rozliczenia wartości prac budowlanych wykonanych do czasu odstąpienia od umowy" ust. 4 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie. Tożsamy zapis znajduje się w 7 ust. 7 projektu umowy ust. 5 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie. Tożsamy zapis znajduje się w 7 ust. 5 projektu umowy ust. 6 Projektu Umowy - prosimy o wykreślenie przywołanego postanowienia w całości ust. 2 a) Projektu Umowy - prosimy o dodanie po słowach "wynagrodzenia umownego" słowa "netto" ust. 2 b) Projektu Umowy - prosimy o uzupełnienie postanowienia poprzez dodanie po słowie "rękojmi" słów "za wady", po słowie "gwarancji" słowa.jakości" ora po słowach "wynagrodzenia umownego" słowa "netto" ust. 2 c) oraz 3 a), b), c) Projektu Umowy "wynagrodzenia umownego" dodać słowo "netto". prosimy każdorazowo po słowach ust. 4 Projektu Umowy - prosimy o dodanie po ust. 3 dodatkowego ust. o treści: "Strony ustalają, że całkowita wartość możliwych do naliczenia na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego netto. Odpowiedź na pytania 1-20: Zamawiający nie przewiduje zmiany treści zapisów zawartych we wzorze umowy. 21. Czy Beneficjentem wadium składanego w formie gwarancji bankowej ma być: Miasto Opole, Rynek - Ratusz, Opole? Odpowiedź: Beneficjentem Opole wadium jest: Miasto Opole - Urząd Miasta Opola, Rynek - Ratusz, ZESTAW IV,.3 P Przewodniczący Komisji Przetargowej 2

7 Miasto Opole z sledlibs, Urząd M!i:lsta Opola Ryne.\ - R~tusz, Opole tel 77 45~ IMfPJ~i '~o~~m Opole, dnia 23 lipca 2014 r. WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póżn. zrn.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1.0pis trybun składanych zamieszczony w opisie technicznym architektury na stronie 32 tj. np.: ilość rzędów, ilość sektorów, ilość siedzisk w 1 rzędzie, nie jest zgodny z rysunkiem architektury Aw-05 na którym widnieją trybuny składane. Prosimy o zamieszczenie poprawnego opisu trybun składanych, który będzie zgodny z rysunkiem architektonicznym. Odpowiedż: Zamieszczony schemat trybuny składaniem ma obrazować zasadę działania. Ilość siedzisk w rzędzie wskazuje, że trybuna może być dzielona na sekcje. Należy dobrać rozwiązanie systemowe gwarantujące łatwe rozłożenie przez jedną do dwóch osób, dlatego przewidziano sekcje. Należy wyceniać wg rzutów i przekrojów. 2W związku z rozbieżnościami w dokumentacji pomiędzy opisem trybun składanych a rysunkiem Aw-05, prosimy o potwierdzenie, że ilość projektowanych miejsc trybun składanych wynosi ( )x2=288 zgodnie z rysunkiem architektury Aw-05. Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej. 3. Na rysunku Aw-14 Zestawienie stolarki okiennej dla ślusarki aluminiowo szklanej Fs2 i Df2, umieszczono zapis: "W komplecie na górnych kwaterach żaluzja typu "Z"... " Prosimy o załączenie specyfikacji technicznej dotyczącej żaluzji, określając między innymi rozmiar lameli, który może wynosić od 50mm do 120mm co znacząco ma wpływ na koszt produktu. Odpowiedż: a) Szklenie ma zapewnić ochronę przed przegrzewaniem od promieni słonecznych oraz ma ograniczać w CZęSCI swobodny wgląd do środka, jednocześnie zapewniają spojnosc z elementami nieprzeziernymi. Kolor szklenia jak najbardziej zbliżony do czerni, czyli wchodzi w zakres szarości - z naciskiem jak najciemniejszym. Cała konstrukcja szklenia ma się znajdować wewnątrz pomieszczenia. Zestaw szybowy ma zasłaniać od zewnątrz szprosy i słupki. Od zewnątrz bez klipsa jedynie masa elastyczna czarna. Szczelina między kolejnymi szybami minimalna. b) Żaluzje typu "Z" mają być montowane w całym obiekcie jednakowe patrz rys D-02. c) patrz opis techniczny punkt ściany zewnętrzne projektowane. 4.0pis techniczny architektury Szafki ubraniowe. a) przedstawiono dwa różne rysunki szafek: jednosegmentową i dwusegmentową. Prosimy o podanie ilości szafek jednosegmentowych i dwusegmentowych. ZESTAW V

8 b) zgodnie z opisem "otwory wentylacyjne umieszczone są w ścianach tylnych" natomiast na zamieszczonych rysunkach otwory wentylacyjne są z przodu w górnej części szafki. Prosimy o jednoznaczne określenie gdzie maja być umieszczone otwory wentylacyjne. c) zgodnie z opisem "szafa zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie" natomiast w zamieszczonej tabeli "Zamek na klucz ryglujący w 1 punkcie + wyposażona w system elektronicznego zamykania". Prosimy o jednoznaczne określenie czy szafka ma być zamykana zamkami cylindrycznymi czy wyposażona w system elektronicznego zamykania. Jeżeli szafka ma być wyposażona w system elektronicznego zamykania prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie o projekt oraz opis systemu. d) w tabeli zamieszczono zapis "Wysokość z ławką 2250mm". Na rysunku brak ławki przy szafce. Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności. Odpowiedź: a) Można stosować jedno i dwusegmentowe - bez wymogu. Wybór należy do wykonawcy. b) Należy zastosować produkt systemowy zgodnie z deklarowanym przeznaczeniem producenta. Lokalizacja otworów wentylacyjnych nie jest wymogiem. c) Przewidzieć jedynie zamek na klucz ryglujący. d) Należy przewidzieć szafki ubraniowe w zestawie z ławką. Ławki z poszerzoną pod konstrukcją, do której mocowane są szafki ubraniowe za siedziskiem. Ławka i szafka w jednym systemie. 5.Zgodnie z Zestawieniem wyposażenia w poz. 4 należy wycenić szafki ubraniowe. Łączna ilość wynosi 180szt, prosimy o określenie ilości szafek pojedynczych oraz podwójnych. Z opisu to nie wynika. Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej. 6. Opis techniczny architektury System montażu banerów reklamowych. a) prosimy o podanie długości lin nośnych dla 1 szt. baneru reklamowego 500x300cmW udostępnionej dokumentacji brak takich informacji są one niezbędne do wyceny. b) w związku z brakiem możliwości weryfikacji ilości banerów (brak rysunków) prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 8 kompletów banerów, gdzie na 1 kpi składa się 1 szt. baneru 500x300cm oraz linki. Odpowiedź: a) Do 500 cm. b) Tak 7. W związku z brakiem możliwości weryfikacji ilości (brak rysunków): a) tabliczek informacyjnych drzwiowych prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 76szt. b) ławek szatniowych prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 25szt. c) tablicy wyników prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 1kpI. d) wieszaków szatniowych ściennych prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 45szt. e) gaśnic 4kg prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 60szt. D gaśnic 6kg prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 40szt. g) pojemników na ręczniki ze stali nierdzewnej matowej prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 22szt. h) pojemników na mydło w płynie ze stali nierdzewnej matowej prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 65szt. i) szaf ubraniowych, prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z załączonym zestawieniem wyposażenia należy wycenić 180 szt. Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z zestawieniem. 8.Zgodnie z opisem technicznym na tarasie zaprojektowano płytki wielkogabarytowe. Prosimy o podanie wymiarów płytek wielkogabarytowych. Jednocześnie informujemy, że płytki o wymiarze 120x60cm są niestandardowe co znacząco wpływa na ich cenę, podrażając inwestycję. ZESTAW V 2

9 Odpowiedź: Minimalny dopuszczalny rozmiar płytek tarasowych to 60x60 cm. 9Według zestawienia rys. Aw-15 drzwi Dp-3 należy wykonać o wymiarach 2,0 x2,05. Natomiast zgodnie z rys. Aw-01 drzwi Dp-3 należy wykonać o wymiarach 4,Ox2,70m. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności. Odpowiedź: W zestawieniu nastąpiła oczywista omyłka. Drzwi Dp3 należy wykonać 400x2l0 cm. 10. Prosimy o określenie jakie powinno być zabezpieczenie antykorozyjne istniejącej konstrukcji stalowej kopuły oraz projektowanych wzmocnień. W udostępnionej dokumentacji brak szczegółowych informacji. Odpowiedź: Powłoka malarska antykorozyjna, jako warstwa podkładowa do powłoki ogniochronnej systemowej, grubość powłoki wg zaleceń producenta. 11. W opisie technicznym konstrukcji stalowej na stronie nr 6 umieszczono zapis: "Z uwagi na możliwość przebywania w arenie znacznej liczby osób, zgodnie z Dz. U. Nr 56, Poz. 461 z 2009r. W 204, ust. l budynek powinno się wyposażyć w urządzenia do stałej kontroli przemieszczeń i naprężeń w przekrojach dżwigarów dachowych oraz słupów żelbetowych hali." W pozostałej dokumentacji brak informacji na ten temat. Jeżeli należy uwzględnić w ofercie taki system prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej w tym zakresie poprzez zamieszczenie szczegółowego opisu oraz projektu. Odpowiedź: Należy przewidzieć do montażu system dedykowany do kontroli przemieszczeń i naprężeń. Jego rozmieszczenie zależne od zastosowanego systemu. 12. Zgodnie z opisem architektonicznym str.15 należy wykonać ścianki przesuwne. W udostępnionej dokumentacji projektowej na rysunkach rzutów architektonicznych brak takich ścianek. Wrysowanie ścianek przesuwnych na rzutach wraz z ich opisem pozwoli na określenie ilości oraz wycenę. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w tym zakresie. Odpowiedź: Patrz rzut przyziemia, między pomieszczeniami 0.42, 0.41, 0.40., na całą szerokość i wysokość tych pomieszczeń. Parametry wg opisy technicznego. 13. Opis architektury str.22, posadzka na gruncie umieszczono zapis:,,-jastrych cementowy 6cm zbrojony siatką 15x15cm -4,5mm/ podwaliny pod regały jezdne". Na rysunkach rzutów architektonicznych brak zaznaczonych podwalin pod regały jezdne. Prosimy o wyjaśnienia w jakich ilościach i w których pomieszczeniach należy przewidzieć podwaliny pod regały jezdne. Odpowiedź: Podwaliny pod regały jezdne są oczywistą omyłką i nie są do wykonania. 14.lestawienie stolarki Rys. Aw-15,ślusarka stalowo-szklana: Dp1, Dp2, Dpl, Dp8 umieszczono zapis" drzwi dymoszczelne rama-profil stalowy, wypełnienie -szkło ognioodporne". Prosimy o informacje jakiej odporności ogniowej ma być przeszklenie. Odpowiedź: Dymoszczelność drzwi oznacza klasę dymoszczelności Sm ustaloną zgodnie z Polską Normą dotyczącą klasyfikacji ogniowej ustalanej na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji wentylacyjnej. Wymogiem dla całości tych drzwi jest ich dymoszczelność, zlokalizowane one sa na drogach ewakuacyjnych dzieląc korytarze stanowiące drogę ewakuacyjną na odcinki krótsze niż 50 m. Drzwi muszą posiadać odpowiedni atest dla takiego zastosowania. 15. Dotyczy wykończenia wewnątrz korytarzy. W opisie technicznym architektury umieszczono zapis: " Na ściany w poziomie parteru i piętra w części ogólnodostępnej położyć okładzinę ceramiczną imitującą kamień." W pozostałej dokumentacji brak informacji na ten temat, prosimy o: a) szczegółowe opisanie materiału jaki należy zastosować, b) określenie wysokości do jakiej ścianę należy obłożyć okładziną c) zamieszczenie wykazu pomieszczeń, które należy wykończyć okładziną. Odpowiedź: Płytki mają imitować kamień zarówno kolorem jak i porowatością. Należy układać do wysokości min. 120 cm tylko w jednym pomieszczeniu nr Czy mini basen jest przedmiotem zamówienia? Jeśli tak to jakie parametry ma spełniać? Odpowiedź: Przyjęto basen okrągły o średnicy min 190 cm, wys. 92 cm w zabudowie drewnianej ze stopniem (rodzaj drewna jak sauna). ZESTAW V 3

10 17. Prosimy o podanie lokalizacji klap dymowych o wymiarach 150x150cm - 8 szt. które są wyszczególnione w zestawieniu stolarki okiennej brak tych elementów na rzucie dachu rys. architektury. Odpowiedź: Klapy dymowe w istniejących miejscach na dachu kopułowym. Dopuszcza się wizję lokalną w terenie. Po przetestowaniu istniejących klap istnieje możliwość dostosowania ich i pozostawienia. 18. W przedmiarze inwestorskim budowlanym brak pozycji kosztorysowych dotyczących piaskowania oraz zabezpieczenia antykorozyjnego poprzez malowanie istniejącej konstrukcji stalowej dachu kopuły. Wobec znacznej ilości prac, użycia rusztowań i zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie konieczności ich wykonania. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania cytowanych prac. 19. W przedmiarze inwestorskim budowlanym brak pozycji kosztorysowych dotyczących zabezpieczenia p.poż do R30 istniejącej konstrukcji stalowej dachu kopuły. Wobec znacznej ilości prac, użycia rusztowań i zabezpieczeń, prosimy o potwierdzenie konieczności ich wykonania. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania cytowanych prac. 20. W przedmiarze inwestorskim budowlanym brak pozycji kosztorysowych dotyczących wykonania okładzin aluminiowych (kolor biały) obudowy parterowych przybudówek po obu stronach wejścia głównego. Wobec znacznego kosztu wykonania okładziny, prosimy o potwierdzenie konieczności jej wykonania. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza konieczność wykonania cytowanych prac. 21. Według rysunku architektury Aw-08 ramy przed wejściem należy wykończyć panelami aluminiowymi. Natomiast zgodnie z rysunkami architektury: Aw-09, Aw-1 0,Aw-11,Aw-12, Aw-13 ramy należy wykończyć tynkiem cienkowarstwowym barwionym w masie kolor zielony RAL Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności w dokumentacji. Jeżeli ramy należy wykończyć panelami aluminiowymi, prosimy o podanie przykładowych producentów. Odpowiedź: Projekt dopuszcza dwa rozwiązania. W przypadku tynku należy przewidzieć tynk o minimalnym uziarnieniu, filcowany na gładko. Jeśli chodzi o okładzinę należy przewidzieć rozwiązanie systemowe, konkretna firma nie jest wymogiem projektowym, barwa skorelowana z barwą tynku, dlatego należy przewidzieć przed wykonaniem wykonanie próbnego montażu małego fragmentu w celu porównania zbieżności koloru. 22. W opisie technicznym architektury na str. 27 umieszczono zapis: "Przy umywalkach montować podajniki do mydła, suszarki w kolorze srebrny mat. W kabinach ustępowych montować podajniki do papieru toaletowego zamykane przeznaczone do użytku publicznego." "UWAGA: wszystkie elementy wyposażenia przed zamówieniem i montażem muszą uzyskać akceptację Inwestora oraz Projektanta." Prosimy o wyjaśnienia czy w/w elementy są przedmiotem zamówienia tego przetargu. Jeżeli tak to prosimy o podanie następujących informacji: a) zamieszczenie specyfikacji dotyczącej: podajników do mydła, suszarek w kolorze srebrny mat, podajników do papieru toaletowego b) ilości dotyczącej: podajników do mydła, suszarek w kolorze srebrny mat, podajników do papieru toaletowego Odpowiedź: Należy wycenić. Ilości zgodnie z dokumentacją projektową na jeden ustęp przypada jeden podajnik na papier. Pojemnik na mydło i na ręczniki wg zestawienia wyposażenia. Podajnik na papier w tym samym systemie zamykany na kluczyk systemowy, przeznaczone przez producenta do obiektów użyteczności publicznej. 23. Opis techniczny architektury str. 51 zgodnie z zestawieniem należy w wyznaczonych pomieszczeniach posadzkę wykończyć płytkami granitowymi. Prosimy o podanie grubości płytek granitowych oraz informację czy w tych pomieszczeniach mają być wykonane również cokoliki. Odpowiedź: Tak należy przewidzieć cokoliki 10 cm. Grubość płytek nie jest wymogiem. Muszą być przeznaczone do zastosowań na posadzki w budynkach użyteczności publicznej. Montaż wg instrukcji montażu producenta. 24. W przedmiarze inwestorskim budowlanym brak pozycji kosztorysowych dotyczących wykonania żaluzji antywłamaniowych El 30 z czujką dymu, umieszczonych nad ladami jak również przesłon EI30 lad, montowanych od strony komunikacji w pomieszczeniach 0.15 i Prosimy o potwierdzenie konieczności ich wykonania. ZESTAW V 4

11 Odpowiedź: Zmawiający potwierdza konieczność ich wykonania. Należy zapoznać się w całości z dokumentacją projektową - patrz projekt wykonawczy rys. nr Aw-01. Należy ująć żaluzje. Specyfikacja wg opisu technicznego. Wymiary: 320x656 cm - szt.2, 320x320 cm - szt.2, 320x150 cm - szt Projekt budowlany Rys. A-02 rzut przyziemia. W pomieszczeniach: 0.15,0.22. Umieszczono zapis: "nad ladą żaluzja antywłamaniowa EI30 z czujką dymu -mechaniczna Przesłona lady od strony komunikacji EI30". W dokumentacji projektowej wykonawczej brak takiej informacji na rysunkach. Prosimy o informację czy żaluzje te należy ująć w ofercie. Jeżeli tak prosimy o następujące informacje: a) załączenie specyfikacji wraz z zestawieniem b) podanie przykładowych producentów c) podanie wymiarów Informacje te są niezbędne do określenia kosztów. Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej. 26.Zgodnie z opisem architektury str.37 lady recepcyjne należy wykonać 1kpi o szerokości 5,70m. Prosimy o informacje w którym pomieszczeniu należy je wykonać. Odpowiedź: Podano parametry przykładowego modułu typowego. Należy przewidzieć lady o zbliżonych walorach estetycznych i funkcjonalnych długość w mb należy odczytać z rzutów. Lady w następujących pomieszczeniach: 0.15, 0.22, obliczenie długości - 6,56 *2+3,20*2+1,5=21,02. Należy przewidzieć blaty do docięcia pod wymiar. 27.Na rysunku architektury Ar-01 w pomieszczeniach: 0.15,0.22 wrysowane zostały lady. Łączna długość tych lad wynosi 14mx2szt=28m. W opisie architektury str. 37 lady recepcyjne należy wykonać 1kpi o szerokości 5,70m. Prosimy o wyjaśnienia rozbieżności w dokumentacji. Odpowiedź: Odpowiedź jak wyżej. 28.Prosimy o wyjaśnienia czy pergole nad wejściami mają być wykonane z lameli aluminiowych jak mówi o tym rzut dachu, czy też z elementów drewnianych, jak mówi o tym przekrój B-B. Prosimy o wskazanie właściwej wersji. Odpowiedź: Wg załączonego detalu zamieszczonego na stronie internetowej przez Zamawiającego - nazwa pliku do pobrania: uzupełniona dokumentacja. 29. W przedmiarze inwestorskim budowlanym brak wygrodzeń w postaci żaluzji typu Z na słupkach (8 szt. wygrodzeń x 5,40 m + 4 szt. furtek) w pomieszczeniach dobudowanych w poz mieszczących 4 sztuki central wentylacyjnych. Prosimy o podanie wysokości tych wygrodzeń. Odpowiedź: Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, patrz rysunek nr A01 (długości wg rzutu), A06 (jako osłona central wentylacyjnych zlokalizowanych na dachu - długość 44 mb) oraz rysunek D Prosimy o potwierdzenie, ze zabudowa żaluzyjna central nad wejściem głównym ujęta jest w poz. 321, z uwagi na nieprecyzyjny opis pozycji (podana ilość - 1 szt.). Odpowiedź: Zgodnie z przedmiarem kalkulacja własna w oparciu o dokumentacje projektową, Cena jako komplet. Prżewodniczący Komis, Przetargowej ZESTAW V 5

12 IM-zP.2f ".3: WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej euro, z zastosowaniem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późno zm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Prawa Zamawiający udziela następujących wyjaśnień w związku z otrzymanym zapytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: W treści specyfikacji opisane są bramki kontroli dostępu, ale nie są opisane urządzenia sterujące bramką. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga dostarczenia bramek wyposażonych w czytniki biletów? Odpowiedź: Zamawiający wymaga dostarczenia bramek wyposażonych w czytniki biletów Jeśli tak, prosimy o informację czy mają to być czytniki dualne - obsługujące bilety z kodem kreskowym oraz transpondery zbliżeniowe? Odpowiedź: Czytniki dualne - obsługujące bilety z kodem kreskowym oraz transpondery zbliżeniowe Prosimy o doprecyzowanie wymagań dotyczących wyposażenia stanowisk kasowych: Czy należy dostarczyć drukarki biletów z kodem kreskowym? Odpowiedź: Należy dostarczyć drukarki biletów z kodem kreskowym. Czy należy dostarczyć drukarki fiskalne? Odpowiedź: Należy dostarczyć drukarki fiskalne. Czy należy dostarczyć zasilacze UPS? Odpowiedź: Należy dostarczyć zasilacze UPS. Czy należy dostarczyć czytniki personalizacyjne do transponderów zbliżeniowych? Odpowiedź: Należy dostarczyć czytniki personalizacyjne do transponderów zbliżeniowych. ZESTAWYI Przewodniczący KomiSJI Przetarqowe] pf"ratu ',li::m 1::

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

2 - Odpowiedzi na pytania do

2 - Odpowiedzi na pytania do 2 - Odpowiedzi na pytania do SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO DLA WYKONANIA STANU WYKOŃCZENIOWEGO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W PIŃCZOWIE 1. W związku z warunkiem

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.)

(otwarcie ofert 12.11.2010 r.) Agencja Rozwoju Regionalnego 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1a Starachowice, 05.11.2010 r. Dot. przetargu pn.: Rozbudowa budynku Fundacji Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach (otwarcie ofert

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź:

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź: Sąd Okręgowy w Warszawie OF-382-14/14 Warszawa, dnia 6 lutego 2014 roku Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZP/INW/2/14 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/2/14

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-02, Fax (33) 499-06-02, www.bip.zgm.eu j ZGM/DZ/20/2016/ADM Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 B AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 4 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 17. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 17 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/25/2013 Data publikacji: 08.01.2013 Kategoria: stolarka aluminiowa

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/25/2013 Data publikacji: 08.01.2013 Kategoria: stolarka aluminiowa Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu usług Numer: ZP/AP/25/2013 Data publikacji: 08.01.2013 Kategoria: stolarka aluminiowa Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Zapytanie

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002

Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002 Warszawa dn. 2012-05-24 SZ-222-10/12/2/5/2012/2002 Szanowni Państwo, Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę hali laboratorium i przebudowę istniejącej hali ciemni wraz z infrastrukturą techniczną.

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Rys. A-01 (Projekt Wykonawczy) Rzut Poziomu -1 pom. P-01 do pom. P-06 istniejące pomieszcznia bez zmian natomiast Projekt wykonawczy Część opisowa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 15. Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 15. Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 13 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 15 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

OS/ZP/118/08/P2 Szczecin 08.12.2008 r.

OS/ZP/118/08/P2 Szczecin 08.12.2008 r. SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 im. prof. Tadeusza Sokołowskiego POMORSKIEJ AKADEMII MEDYCZNEJ 71-252 Szczecin ul. Unii Lubelskiej 1 e-mail: spsk1@med.pam.szczecin.pl www.spsk1.szn.pl Dyrektor

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. WSTĘP I DANE OGÓLNE 1.1. Podstawa opracowania i dane wyjściowe. II. ZAŁĄCZNIKI DOKUMENTÓW FORMALNO PRAWNYCH DO OPRACOWANIA III. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY ZAMIENNY

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015

Wrocław, 20.03.2015 roku. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Wrocław, 20.03.2015 roku INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 3 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP/PN/04/2015 Dotyczy: postępowania: Przetarg nieograniczony na budowę budynku Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową.

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. Krosno, dnia 17.06.2016 r. Wykonawcy Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. W dniu 14 czerwca 2016r. do siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY PROJEKT BUDOWLANY REMONTU BUDYNKU ŚWIETLICY w Żukowie, gm. Mokobody Branża: Budowlana Część: Remont budynku świetlicy Inwestor: Gmina Mokobody 08-124 Mokobody, ul. Plac Chreptowicza 25 Adres budowy: Żuków

Bardziej szczegółowo

Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej "OKRĄGLAK" wraz z pierwszym wyposażeniem.

Dot. Przebudowy z rozbudową obiektu Hali Widowiskowo-Sportowej OKRĄGLAK wraz z pierwszym wyposażeniem. Opoie z liedllb~ Urząd Mil'l3ta Opola Ryn~!; - Ratusz, 45-0150pola tel 77 5 '11 921 77 45 11 922 fax -''145 49 844 (1101 152) późno zm.), nazywanej w dalszej części Prawem. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 04.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.11.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji. Katowice, dnia 13 listopada 2014 r. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a, 40 065 Katowice Dotyczy: postępowania ZP 23/2014 na Remont sal dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

...... wg rozdzielnika......

...... wg rozdzielnika...... Nr sprawy - 84/09 Cp- 764/09 Gdańsk, dnia 03.08.2009 roku...... wg rozdzielnika...... dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na budowę nowej siedziby Komisariatu Policji w Gdyni - Wzgórze

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Wszyscy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA:

PROJEKT WYKONAWCZY. TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA PORTIERNI. GIMNAZJUM nr 2 ul. Wejherowska 1 81-814 SOPOT OBIEKT: BRANśA: Przedsiębiorstwo Projektowo Usługowo Handlowe ul. Pomorska 43/10, 81-314 GDYNIA tel. 58-661-63-22 PROJEKT WYKONAWCZY Egz. nr 4 Nr projektu 07/04/2011 TEMAT OPRACOWANIA: WYDZIELENIE POśAROWE POMIESZCZENIA

Bardziej szczegółowo

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście

dz. nr 319, obręb 0003 Śródmieście mgr inż. Piotr Rajca ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Świebodzice biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Wałbrzych tel./fax. 74 665-96-96 www.ppkonstruktor.com.pl e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl Stadium: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa Inspektoratu ZUS w Koninie w II Oddziale ZUS w Poznaniu.

Wybór wykonawcy robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego Rozbudowa Inspektoratu ZUS w Koninie w II Oddziale ZUS w Poznaniu. Na stronę internetową Poznań, dnia 29.02.2012r. 540000ZAP.370-24/11 Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r.

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03

Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Znak Sprawy: ZP: 3311/34-2/2015 Chełm dnia: 2015-07-03 Do wszystkich zainteresowanych dotyczy : przetargu nieograniczonego na roboty budowlane pod nazwą Modernizacja pomieszczeń po Ośrodku Dializ na Oddział

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Remont przebudowa pomieszczeń Dworca Kolejowego Warszawa Wschodnia dla PKP INTERCITY Inwestor: PKP INTERCITY PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY etap III, pomieszczenia w piwnicy Część 1 - Architektura Zespół

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 26.10.2010r. Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010. wg rozdzielnika. dot. przetargu nieograniczonego p.n.:

Gliwice, 26.10.2010r. Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010. wg rozdzielnika. dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010 Gliwice, 26.10.2010r. wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 3 i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej.

dot. przetargu nieograniczonego na zadanie pn Budowa wolnostojącej hali sportowej. Urząd Gminy Olsztyn Pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10 42 256 Olsztyn, woj. śląskie Nr sprawy 3410/12/2007 tel.: (0 34) 328 50 77, fax (0 34) 328 50 57 http://www.olsztyn.ug.gov.pl email: sekretariat@olsztyn.ug.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. W związku z wpłynięciem zapytań do SIWZ w postępowaniu prowadzonym w oparciu o ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015r, poz.2164) pn. Termomodernizacja budynków użyteczności

Bardziej szczegółowo

-PROJEKT- UMOWA NR...

-PROJEKT- UMOWA NR... -PROJEKT- UMOWA NR... Załącznik nr 5 do Zapytania Ofertowego zawarta w dniu... pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zawierciu z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 47, 42-400 Zawiercie NIP: 649-16-29-614,

Bardziej szczegółowo

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3.

Element - podłoża 4. pozycja kosztorysowa nr 2 - proszę podać klasę betonu podkładu betonowego ilości 72,97 m 3. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie Budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem i salami lekcyjnymi przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Zaskalu Uprzejmie proszę o odpowiedź na niżej

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU

PROJEKT WYKONAWCZY ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH UL. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 13 W LUBANIU Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki 1 58-390

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY REMONTU WYBRANYCH POMIESZCZEŃ W BUDYNKU BIUROWYM GDDKiA Z DOSTOSOWANIEM DO WYMAGAŃ BHP I OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU : A.1. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r.

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Librantowa wraz z

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych

SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE 1 Dostawa mebli biurowych Załącznik nr 6. do SIWZ Zakup i dostawa wyposażenia do Centrum Aktywności Twórczej w Ustce SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY: ZADANIE Dostawa mebli biurowych. Zadanie obejmuje dostawę następującego sprzętu:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10. Stawiski, dnia 31 maja 2016 roku BI.271.4.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10. Czy Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - cz. VII

ODPOWIEDZI NA PYTANIA - cz. VII Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 1 GOSPODARKA

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania przetargowego ogłoszonego na dzień 25.02.2014r pn.: sportowego przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych

Dotyczy: postępowania przetargowego ogłoszonego na dzień 25.02.2014r pn.: sportowego przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych IR -271.2.2014 r Tarnów dnia 18.02.2014r Dotyczy: postępowania przetargowego ogłoszonego na dzień 25.02.2014r pn.: sportowego przy Szkole Podstawowej w Koszycach Małych Budowa kompleksu Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO INWENTARYZACJA OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO Modernizacja pomieszczeń i traktów komunikacyjnych budynku administracyjnego Rejonu Dystrybucji Bochnia 1. Spis zawartości Opis stanu istniejącego, Rzut piwnicy inwentaryzacja,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań

Projekt wykonawczy adaptacja budowlana pomieszczeń kotłowni olejowej na potrzeby węzła cieplnego Starostwo Powiatowe ul.jackowskiego 18 Poznań SPIS DOKUMENTACJI I. OPIS TECHNICZNY 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot i zakres opracowania 3. Opis stanu istniejącego 4. Zakres modernizacji pomieszczeń 5. Opis konstrukcji 6. Prace wykończeniowe 7.

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12

Projekt techniczny. Inwestor : Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej Gdańsk Wrzeszcz ul. Narutowicza 11/12 Projekt techniczny Nazwa inwestycji: Montaż sufitów podwieszanych wraz z montażem lamp oświetlenia, lamp oświetlenia nocnego w korytarzach na poziomie 100, 200, 300, 400 w budynku Wydziału Mechanicznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1)

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (1) 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.1.2015 Zielona Góra, 2015-01 - 14 Wg rozdzielnika WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Zapytanie 2: W jakim zakresie przygotować infrastrukturę do montażu multimedialnego ekranu dotykowego? Czy ekrany dostarcza Wykonawca?

Zapytanie 2: W jakim zakresie przygotować infrastrukturę do montażu multimedialnego ekranu dotykowego? Czy ekrany dostarcza Wykonawca? Gdańsk, dnia 12.09.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu opublikowanym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2013 / S 158-275220 z dnia 16.08.2013, na stronie internetowej www.dzp.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO

PROJEKT WYKONAWCZY WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO WYDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE KLATEK SCHODOWYCH DLA BUDYNKU ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH PL. B. CHROBREGO 57-300 KŁODZKO Inwestor: Adres inwestycji: Branża: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Pl. Grunwaldzki

Bardziej szczegółowo

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem

WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem WSZYSCY WYKONAWCY za pośrednictwem www.zim.wroc.pl Wrocław, 12 lutego 2016 r. NZ.3620. 1.76.2016. V.LO.AG Dotyczy: przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą Budowa Liceum Ogólnokształcącego Nr V

Bardziej szczegółowo

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD

Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego BAR BUD 1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA REMONTU TARASU I PODŁÓG W BUDYNKU PRZEDSZKOLA NR 184 PRZY UL. RATUSZOWEJ 21 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO ZAMAWIAJĄCY: UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA 61-712 POZNAŃ, UL. H. WIENIAWSKIEGO ZAMÓWIENIE: WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII POZNAŃ, KAMPUS MORASKO TOM NR 2.7.1. STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014

IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 IOŚ.271.1.2.2014 Nowy Żmigród 06.03.2014 r. Do wszystkich uczestników postępowania przetargowego nr IOŚ.271.1.2.2014 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na ; Poprawa dostępności do kultury w Gminie Nowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem.

OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania 2. Szczegółowy zakres robót związanych z dociepleniem. OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiot opracowania obejmuje budynek użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej w miejscowości Wilkowa. Jest to budynek dwukondygnacyjny o konstrukcji murowanej

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH STANISŁAW DUTKA

ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH STANISŁAW DUTKA ZAKŁAD USŁUG GEODEZYJNYCH STANISŁAW DUTKA UL. KONOPNICKIEJ 10B 72-100 GOLENIÓW EGZEMPLARZ 1 OPRACOWANIE PROJEKT WYKONAWCZY INWESTOR POWIAT GOLENIOWSKI 72-100 Goleniów, ul. Dworcowa 1 ADRES BUDOWY Żarnowo,

Bardziej szczegółowo

WYPOSAŻENIE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ

WYPOSAŻENIE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ 1. Przedmiot opracowania. WYPOSAŻENIE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA SALI GIMNASTYCZNEJ Przedmiotem niniejszego opracowania jest zestawienie i wymagania dotyczące wyposażenia pomieszczenia sali gimnastycznej.

Bardziej szczegółowo

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ

II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ II. OPINIA STANU TECHNICZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNĄ 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Zlecenie Inwestora, Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem, Obowiązujące przepisy i normy w zakresie Prawa Budowlanego,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. PRZEBUDOWA DWORKU SZLACHECKIEGO W KUŹNICY

Bardziej szczegółowo

PIM/10/15/ZP33/XLIII.

PIM/10/15/ZP33/XLIII. Wykonawcy w postępowaniu Poznań, 23 listopada 2015r. Dotyczy: Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ nr 5-11 oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu pn. Termomodernizacja obiektów szkolnych 2 części: 1) Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

RPMA.06.02.00-14-034/13-00

RPMA.06.02.00-14-034/13-00 Płock, dnia 14 marca 2014 roku WZP.271.1.27.2014.JM Wykonawcy Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Zwiększenie atrakcyjności turystycznej ZOO w Płocku poprzez budowę wybiegu dla panter śnieżnych i tygrysów

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID

PROJEKT WYKONAWCZY VI.2012 PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA KOTŁOWNI OLEJOWEJ NA ŹRÓDŁA ODNAWIALNE BIOMASA I PELET NA DZIAŁKACH O NR EWID Spis treści 1.Podstawa i zakres opracowania projektu. 2.Projekt wykonawczy- branża architektoniczna. 2.1.Przedmiot inwestycji. 2.2.Projekt zagospodarowania terenu. 2.3.Zestawienie powierzchni i kubatury.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia CZĘŚĆ 1 - Dostawa ulicznych koszy na śmieci wykonanych ze stali ocynkowanej wraz z montażem 1. KOD CPV: Główny kod CPV: 34-92-84-80-6 pojemniki

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kowary, 19 kwiecień 2013 r. GK.271.1.2013 WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Postępowania przetargowego na zadanie Przebudowa i rozbudowa budynku na potrzeby utworzenia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Zamawiający Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Busku-Zdroju Lokalizacja inwestycji : 28-100 Busko-Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 120 Nazwa nadana Opracowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT : ROBOTY REMONTOWE BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W DĘBINACH INWESTOR: GMINA ABRAMÓW UL.22LIPCA 21-143 ABRAMÓW LUTY 2011 1.Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA

Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Zestawienie materiałów do budowy domu jednorodzinnego GLX 20 MALWA Lp Opis robót Jedn. Ilość Opis elementów budynku miary jedn. 1. Roboty ziemne 1 Zdjęcie ziemi urodzajnej gr. 15cm m2 178 2 Wykopy fundamentowe

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 30.01.2009 r. wg rozdzielnika. WSNHiD.ZP/341-1/08

Poznań, dnia 30.01.2009 r. wg rozdzielnika. WSNHiD.ZP/341-1/08 WSNHiD.ZP/341-1/08 wg rozdzielnika Poznań, dnia 30.01.2009 r. Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę WyŜszej Szkoły Nauk

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA: WYKONANIE DOCIEPLENIA ELEWACJI WEJŚCIOWEJ, WRAZ Z WYMIANĄ WITRYNY STALOWO-SZKLANEJ Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI, WYKONANIEM COKOŁÓW Z TYNKU MOZAIKOWEGO, WYMIANĄ

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Temat Projekt wykonawczy wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tychach

Temat Projekt wykonawczy wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tychach DOKUMENTACJA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA ROBOT BUDOWLANYCH Temat Projekt wykonawczy wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej i zewnętrznej w Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Tychach Stadium

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa i montaż mebli biurowych na potrzeby Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku Wydział Technologii Laboratorium Drogowe z podziałem na części:

Bardziej szczegółowo

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05

ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 ALKBUD USŁUGI INWESTYCYJNE 05-140 Jadwisin ul. Królewska 10 tel./fax 022 765 40 05 www.alkbud.pl e-mail: alkbud@data.pl Opracowanie: Projekt budowlany NIP: 536-001-62-47 REGON: 010082711 KONTO: 38 1050

Bardziej szczegółowo

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO

DOCIEPLENIE STROPODACHU BUDYNKU BIUROWEGO OPIS TECHNICZNY DOCIEPLENIE STROPODACHU WENTYLOWANEGO BUDYNKU BIUROWEGO -Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Suwałkach Sp. z o.o.suwałki, ul. Sikorskiego 1 Białystok 28 grudnia 2007 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania UD-XI-ZZP. 271.76.16.2014.EPA UD-XI-ZZP.271.26.WIR.2014 Warszawa, dn. 29.10.2014 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający, Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, działając

Bardziej szczegółowo

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR

JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR JULSTAR INVESTMENT SP. Z O.O. UL. PORCELANOWA 25 40-241 KATOWICE WSTĘPNA WYCENA BUDOWY DOMU W TECHNOLOGII JULSTAR ŚCIANA NATUR STAR NAJWYŻSZA JAKOŚĆ MATERIAŁÓW PRODUKOWANYCH W NIEMCZECH I AUSTRII WYPRUDOKOWANA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY OBIEKT: BUDYNEK PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14 UL. PUŁASKIEGO W TARNOWIE BRANŻA: ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ W BUDYNKU INWESTOR: URZĄD

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny wiaty:

Opis techniczny wiaty: Załącznik 1 Opis techniczny wiaty: do dokumentacji technicznej budowy wiaty w ramach realizacji umowy o dofinansowanie nr POIG.04.03.00-00-340/11-00 z dnia 30 maja 2012 1. Opis przedmiotu zapytania ofertowego:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia

Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Rodzaj opracowania: Projekt budowlany do zgłoszenia Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Złotowie Adres obiektu budowlanego: Działka nr 198, Złotowo,

Bardziej szczegółowo