Gliwice, r. Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010. wg rozdzielnika. dot. przetargu nieograniczonego p.n.:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gliwice, 26.10.2010r. Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010. wg rozdzielnika. dot. przetargu nieograniczonego p.n.:"

Transkrypt

1 Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010 Gliwice, r. wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 3 i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa budynku mieszkalnego komunalnego z zespołem garaży, parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Targowej w Gliwicach ETAP I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z pismami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22 i r., Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania. Pytania z pisma nr 1 z dnia r.: I. SIWZ 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie we własnym zakresie i na koszt własny dokonywał w okresie gwarancyjnym czynności konserwacyjnych urządzeń zastosowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na warunkach wymaganych przez producentów tychże urządzeń. 2. W 15 ust. 3 umowy Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi na umowny zakres robót (tj. na wykonane roboty oraz wszelkie zainstalowane wyroby: urządzenia, wyposażenie i materiały) na jeden okres wynoszący. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Mając na uwadze, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których nabycie będzie konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie na urządzenia rękojmi równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają producenci tychże urządzeń oraz zmianę wskazanego powyżej 15 ust. 1 umowy poprzez wykreślenie ze zdania pierwszego słowa: urządzenia oraz wprowadzenie dodatkowego zdanie o proponowanej przez nas treści: Na zastosowane przy realizacji przedmiotu nin. umowy urządzenia wymagana jest gwarancja producenta, przy czym okres rękojmi na zamontowane urządzenia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. Przy akceptacji wskazanego powyżej wyłączenia podobny zapis należy wprowadzić w 15 ust. 2 dot. okresu udzielonej gwarancji. 3. Harmonogram proszę o potwierdzenie, że koszt związany z zagospodarowaniem terenu należy ująć w Zbiorczym Harmonogramie (załącznik nr 1 do oferty) w pkt. VI RAZEM ROBOTY TERENOWE - pozycji Mała Architektura zmieniając tytuł pozycji na Zagospodarowanie terenu. 4. Proszę o wskazanie pozycji w Zbiorczym Harmonogramie (załącznik nr 1 do oferty), gdzie należy ująć (proszę wskazać dokładnie pozycję z opisem) koszt wynikający z przedmiaru robót Naprawa nawierzchni drogi.. 5. Proszę o potwierdzenie, że Instalacje elektryczne budynek zespołu garaży należy dopisać jako dodatkową pozycję w pkt. III ROBOTY BUDOWLANE ZESPOŁU GARAŻY do Zbiorczego Harmonogramu (załącznik nr 1 do oferty). 6. Proszę o potwierdzenie, że Przyłącze cieplne należy dopisać jako dodatkową pozycję w pkt. IV RAZEM UZBROJENIE TERENU do Zbiorczego Harmonogramu (załącznik nr 1 do oferty). 7. Proszę o potwierdzenie, że koszt wynikający z Stacji wymienników ciepła należy dopisać do Zbiorczego Harmonogramu w pkt. III ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU NR 1 w pozycję instalacje sanitarne wew. (wod. kan., c.o., c.w.u.). 8. Opłata za wycinkę drzew proszę o potwierdzenie, że wszelkie opłaty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. 1

2 II. Roboty budowlane, przedmiar robót budowlanych budynek komunalny 1. Poz. 21 przedmiaru robót budowlanych proszę o potwierdzenie, że grubość płyty fundamentowej należy ująć zgodnie z przedmiarem 15cm, ponieważ rysunek przekroi A-A opisuje warstwę, jako podkład betonowy B20 zbrojony siatką gr. 10cm. Proszę o analizę i podanie jaką grubość i jaką ilość przyjąć do wyceny w danej pozycji z podaniem gdzie zostało ujęte zbrojenie płyty, naszym zdaniem nie zostało ujęte, dlatego proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje zbrojenia siatką płyty (podkładu ) z podaniem podstawy wyceny, ilości i pozycji w kosztorysie, gdzie należy ją ująć. 2. Posadzka na gruncie w osiach 5-6 zgodnie z rysunkiem K5 i rysunkiem przekroi A-A wynika, że należy wykonać (brak dokładnego opisu warstw) podsypkę piaskową, izolację i strop żelbetowy brak dokładnych rysunków i ujęcia powyższych prac w przedmiarach proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o powyższe prace z podaniem dokładnego opisu, ilości i pozycji w kosztorysie, gdzie należy je ująć. 3. Poz. 40 proszę o korektę ilości na 0,522m3, ponieważ zgodnie z rysunkiem K4 - słup S1 ma wymiar 30cm x 30cm, a nie 25x25cm jak w przedmiarze. 4. Poz. 94 i 95 proszę o podanie, jaka grubość warstwy ująć do wyceny, ponieważ zgodnie z opisem norm i rysunkiem przekroi warstwa ma grubość 5cm (poz.94-20mm + poz mm=50mm) natomiast w opisie zostało dopisane gr. 15cm proszę o analizę i podanie jaką grubość warstw ująć doi wyceny. 5. Zgodnie z rysunkiem przekroi A-A warstwa II oprócz styropianu akustycznego 4,3cm i warstw wyrównawczych z posadzkami (wg opisu) ujmuje również styropian gr. 5cm z tynkiem na siatce naszym zdaniem nie zostały ujęte prace związane z izolacją stropów styropianem 5cm i wykonaniem tynku na stropach w piwnicy na siatce, a także malowanie tynku proszę o analizę i dopowiedź, czy powyższe prace należy ująć w wycenie, jeśli tak to proszę o podanie ilości dokładnego opisu i pozycji w kosztorysie, gdzie należy je ująć. 6. Poz. 123 proszę podać dokładny typ, rodzaj, producenta odbojnic z podaniem wymiarów i materiału z jakiego mają być wykonane. 7. Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej rys. K13 występują drzwi D7*, które nie zostały ujęte w przedmiarach robót, proszę o potwierdzenie, że nie należy ich wyceniać, jeśli natomiast wchodzą w zakres to proszę o podanie pozycji w przedmiarze, gdzie należy je ująć. 8. Poz. 128 zgodnie z rysunkiem stolarki okiennej rys. 14 powinno być 93szt., a nie 92szt. proszę o podanie, jaką ilość ująć do wyceny. 9. Poz podać z jakiego materiału mają być wykonane. 10. Poz proszę o dokładne rysunki numeracji mieszkań i piwnic oraz opis pomieszczeń z podaniem wymiarów elementów i z jakiego materiału mają być wykonane 11. Poz. 143 proszę o dokładne rysunki szyn z opisem z jakiego materiału mają być wykonane w celu wyceny. 12. Poz. 160 pozycja ujmuje wykonanie cokoliku z płytek natomiast rys. 10 Elewacja przedstawia wykonanie cokolika z tynku mozaikowego Baumit, proszę o podanie z jakiego materiału wykonać powyższą elewację. 13. Tablica z blachy nierdzewnej dokładny rysunek z wymiarami (poz. 183) 14. Zgodnie ze Specyfikacja techniczną - Roboty konstrukcyjno budowlane pkt. 5.5 występuje informacja, że należy wykonać drenaż opaskowy (zgodnie z projektem instalacji wd. kan.) w instalacji jednak nie został ujęty, dlatego proszę o potwierdzenie, że drenaż opaskowy nie wchodzi w zakres oferty, jeśli natomiast należy go wycenić to proszę o przesłanie przedmiaru robót. III. Roboty budowlane przedmiar zespół garaży 1. Proszę o informację, jaką grubość izolacji polistyrenu, przyjąć do wyceny, ponieważ przedmiar w poz. 28 ujmuje 10cm, natomiast zgodnie z rys. 4 - Przekroje i elewacje występuje gr. 4cm. 2. Proszę o informację, jaką grubość styropapy, przyjąć do wyceny, ponieważ przedmiar w poz. 40 ujmuje 8cm, natomiast zgodnie z rys. 4 - Przekroje i elewacje występuje gr. 6cm. 3. Poz. 59 proszę o dokładny rysunek furtki z podaniem z jakiego materiału ma być wykonana. Pytania z pisma nr 2 z dnia r.: Dotyczy: załącznik 4 do SIWZ tj. Istotne postanowienia do kontraktu o wykonanie robót budowlanych 1. W związku z 4 ust.4 proszę o a) wyjaśnienie czyje mienie ma być ubezpieczone; b) w związku z tym, że zamawiający żąda, aby figurował w polisie ubezpieczeniowej będzie również w takiej samej części partycypował w kosztach ubezpieczenia; c) czy w zapisie podanym w tym punkcie można rozumieć jako ubezpieczenie od ryzyka budowlanomontażowego? 2. W związku z 4 ust.5 proszę o wyjaśnienie czy polisa OC firmy o wartości ,00zł może być uznawana jako polisa, o której mowa w tym punkcie. 3. W związku z 17 wnoszę o uzupełnienie punktu 3 o podpunkty: d) w brzmieniu: w przypadku odmowy podpisania aneksu do umowy przez Zamawiającego na zgodę wprowadzenia podwykonawcy Zamawiający zapłaci karę w wysokości 20% wartości brutto kontraktu oraz zrezygnuje z prawa do kary z punktu 1 podpunkt a 2

3 e) w brzmieniu: Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy kary nie pokryją jego szkód z podpunktów a,b,c,d. 4. Wnioskuję o usunięcie 17 ust.4. zał. nr 4 do SIWZ. 5. Wnioskuję o usunięcie 18 zał. nr 4 do SIWZ Zamawiający nie ma prawa dysponować środkami Wykonawcy. 6. Proszę o uzupełnienie 15 ust.3 o następujący zapis: Gwarancja na zakupione przez Wykonawcę urządzenia i wyposażenie zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów liczone od daty ich zakupu. Pytanie z pisma nr 1 z dnia r.: Prosimy o sprawdzenie i podanie właściwych zapisów do przedmiaru robót budowlanych na budynek poz. 94 i 95 Pytania z pisma nr 2 z dnia r.: I. SIWZ Załącznik NR1 1. Zgodnie z załączeniem do specyfikacji Zbiorczego Harmonogramu stanowiącego (załącznik nr 1 do oferty) w pozycji II. ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU NR1 - RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH w opisie nakładów (robót i elementów robót) pt. urządzenia instalacji wewnętrznych (kuchenki elektryczne) nieprawidłowo został naliczony podatek VAT w pozycji VII KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA w wysokości 7% w związku z powyższym proszę o korektę Zbiorczego Harmonogramu przyjmując podatek VAT od towaru i usług na urządzenia instalacji wewnętrzn. (kuchenki elektryczne) w wysokości 22%. 2. Zgodnie z załączeniem do specyfikacji Zbiorczego Harmonogramu stanowiącego (załącznik nr 1 do oferty) w pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU (ujmujące przyłącza) nieprawidłowo został naliczony podatek VAT w pozycji VII KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA w wysokości 7% w związku z powyższym proszę o korektę Zbiorczego Harmonogramu przyjmując podatek VAT od towaru i usług w pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU w wysokości 22% dla pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU. II. Roboty budowlane, przedmiar robót budowlanych budynek komunalny 3. Balustrady logii, balkonów, przegrody zgodnie z informacją producenta zaproponowany projekt zawiera błędy. Zaproponowane rozstawy mocowań nie spełniają warunków związanych z bezpieczeństwem konstrukcji. Prosimy o korektę. ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO: Odpowiedzi na pytania 1-8 z pisma nr 1 z dnia r.: Ad.1. Czynności konserwacyjne wg wytycznych określonych w kartach gwarancyjnych będzie wykonywał Zamawiający ZBM II TBS Sp. z o.o. Czynności napraw i wymiany uszkodzonych elementów w okresie gwarancyjnym będzie wykonywał Generalny Wykonawca. Zamawiający przejmuje te czynności po zakończeniu okresu gwarancji. Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy 15 ust.3 umowy. Udzielona rękojmia dotyczy całego obiektu wraz z zamontowanymi urządzeniami. Ad.3. Koszt związany z zagospodarowaniem terenu należy ująć w pkt VI RAZEM ROBOTY TERENOWE - pozycji Mała Architektura. Zamawiający dołącza do niniejszego pisma zmieniony druk załącznika nr 1 oferty Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Ad.4. Koszt naprawy nawierzchni ulicy Targowej należy ująć w pozycji VI ROBOTY TERENOWE dojazd, parkingi, chodniki. Ad.5. Koszt robót Instalacji elektrycznych budynek zespołu garaży ująć w wierszu Razem roboty wykończeniowe pozycja III ROBOTY BUDOWLANE ZESPOŁU GARAŻY patrz: nowy druk zał. nr 1 oferty - Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Ad.6. Przyłącze cieplne nie wchodzi w zakres robót do wykonania przez Wykonawcę zostanie ono wykonane przez PEC Gliwice. Nie dopisywać takiej pozycji do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 3

4 Ad.7. Stacja wymienników ciepła nie wchodzi w zakres robót do wykonania przez Wykonawcę zostanie ona wykonana przez PEC Gliwice. Nie dopisywać takiej pozycji do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ad.8. Opłaty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Odpowiedzi na pytania z pisma nr 2 z dnia r.: Ad. 1. a ) mienie Generalnego Wykonawcy; b ) Zamawiający nie będzie partycypował w kosztach ubezpieczenia; c ) tak; Ad.2. Nie. Polisa, o której mowa w 4 ust.5 musi dotyczyć przedmiotu niniejszego zamówienia. Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie i zmianę zapisów istotnych postanowień do kontraktu. Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Ad.6. Zamawiający nie zmienia treści 15. Odpowiedzi na pytania 1-2 z pisma nr 2 z dnia r.: Ad.1. Podatek VAT=7% naliczony do wydzielonych w harmonogramie kuchenek elektrycznych jest prawidłowy. Jest to element głównej roboty budowlanej budowy budynku mieszkalnego wraz z dostawą i montażem urządzeń do właściwego użytkowania mieszkań. Ta zasada odnosi się również m.in. do okien, wanien czy umywalek. Ad.2. Zamawiający koryguje Zbiorczy harmonogram rzeczowo-finansowy, przyjmując podatek VAT=22% dla pozycji IV RAZEM UZBROJENIE TERENU, patrz: nowy druk załącznika nr 1 oferty - Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi najszybciej, jak będzie to możliwe. INFROMACJA ZAMAWIAJĄCEGO Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert r., do godz. 09:00 Nowy termin otwarcia ofert r., godz. 10:00 Zmianie ulega również okres ważności wadium. Zmianie ulega zapis punktu 10 SIWZ - WADIUM Nowe brzmienie zapisu: Okres ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz powinien dotyczyć okresu od r do r. Niniejsze pismo stanowi wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla wykonawców z chwilą otrzymania i/lub umieszczenia na stronie internetowej zamawiającego. 4

5 Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010 Gliwice, r. wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 3 i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa budynku mieszkalnego komunalnego z zespołem garaży, parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Targowej w Gliwicach ETAP I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z pismami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22 i r., Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania. Pytania z pisma nr 1 z dnia r.: I. SIWZ 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie we własnym zakresie i na koszt własny dokonywał w okresie gwarancyjnym czynności konserwacyjnych urządzeń zastosowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na warunkach wymaganych przez producentów tychże urządzeń. 2. W 15 ust. 3 umowy Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi na umowny zakres robót (tj. na wykonane roboty oraz wszelkie zainstalowane wyroby: urządzenia, wyposażenie i materiały) na jeden okres wynoszący. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Mając na uwadze, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których nabycie będzie konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie na urządzenia rękojmi równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają producenci tychże urządzeń oraz zmianę wskazanego powyżej 15 ust. 1 umowy poprzez wykreślenie ze zdania pierwszego słowa: urządzenia oraz wprowadzenie dodatkowego zdanie o proponowanej przez nas treści: Na zastosowane przy realizacji przedmiotu nin. umowy urządzenia wymagana jest gwarancja producenta, przy czym okres rękojmi na zamontowane urządzenia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. Przy akceptacji wskazanego powyżej wyłączenia podobny zapis należy wprowadzić w 15 ust. 2 dot. okresu udzielonej gwarancji. 3. Harmonogram proszę o potwierdzenie, że koszt związany z zagospodarowaniem terenu należy ująć w Zbiorczym Harmonogramie (załącznik nr 1 do oferty) w pkt. VI RAZEM ROBOTY TERENOWE - pozycji Mała Architektura zmieniając tytuł pozycji na Zagospodarowanie terenu. 4. Proszę o wskazanie pozycji w Zbiorczym Harmonogramie (załącznik nr 1 do oferty), gdzie należy ująć (proszę wskazać dokładnie pozycję z opisem) koszt wynikający z przedmiaru robót Naprawa nawierzchni drogi.. 5. Proszę o potwierdzenie, że Instalacje elektryczne budynek zespołu garaży należy dopisać jako dodatkową pozycję w pkt. III ROBOTY BUDOWLANE ZESPOŁU GARAŻY do Zbiorczego Harmonogramu (załącznik nr 1 do oferty). 6. Proszę o potwierdzenie, że Przyłącze cieplne należy dopisać jako dodatkową pozycję w pkt. IV RAZEM UZBROJENIE TERENU do Zbiorczego Harmonogramu (załącznik nr 1 do oferty). 7. Proszę o potwierdzenie, że koszt wynikający z Stacji wymienników ciepła należy dopisać do Zbiorczego Harmonogramu w pkt. III ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU NR 1 w pozycję instalacje sanitarne wew. (wod. kan., c.o., c.w.u.). 8. Opłata za wycinkę drzew proszę o potwierdzenie, że wszelkie opłaty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. 1

6 II. Roboty budowlane, przedmiar robót budowlanych budynek komunalny 1. Poz. 21 przedmiaru robót budowlanych proszę o potwierdzenie, że grubość płyty fundamentowej należy ująć zgodnie z przedmiarem 15cm, ponieważ rysunek przekroi A-A opisuje warstwę, jako podkład betonowy B20 zbrojony siatką gr. 10cm. Proszę o analizę i podanie jaką grubość i jaką ilość przyjąć do wyceny w danej pozycji z podaniem gdzie zostało ujęte zbrojenie płyty, naszym zdaniem nie zostało ujęte, dlatego proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje zbrojenia siatką płyty (podkładu ) z podaniem podstawy wyceny, ilości i pozycji w kosztorysie, gdzie należy ją ująć. 2. Posadzka na gruncie w osiach 5-6 zgodnie z rysunkiem K5 i rysunkiem przekroi A-A wynika, że należy wykonać (brak dokładnego opisu warstw) podsypkę piaskową, izolację i strop żelbetowy brak dokładnych rysunków i ujęcia powyższych prac w przedmiarach proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o powyższe prace z podaniem dokładnego opisu, ilości i pozycji w kosztorysie, gdzie należy je ująć. 3. Poz. 40 proszę o korektę ilości na 0,522m3, ponieważ zgodnie z rysunkiem K4 - słup S1 ma wymiar 30cm x 30cm, a nie 25x25cm jak w przedmiarze. 4. Poz. 94 i 95 proszę o podanie, jaka grubość warstwy ująć do wyceny, ponieważ zgodnie z opisem norm i rysunkiem przekroi warstwa ma grubość 5cm (poz.94-20mm + poz mm=50mm) natomiast w opisie zostało dopisane gr. 15cm proszę o analizę i podanie jaką grubość warstw ująć doi wyceny. 5. Zgodnie z rysunkiem przekroi A-A warstwa II oprócz styropianu akustycznego 4,3cm i warstw wyrównawczych z posadzkami (wg opisu) ujmuje również styropian gr. 5cm z tynkiem na siatce naszym zdaniem nie zostały ujęte prace związane z izolacją stropów styropianem 5cm i wykonaniem tynku na stropach w piwnicy na siatce, a także malowanie tynku proszę o analizę i dopowiedź, czy powyższe prace należy ująć w wycenie, jeśli tak to proszę o podanie ilości dokładnego opisu i pozycji w kosztorysie, gdzie należy je ująć. 6. Poz. 123 proszę podać dokładny typ, rodzaj, producenta odbojnic z podaniem wymiarów i materiału z jakiego mają być wykonane. 7. Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej rys. K13 występują drzwi D7*, które nie zostały ujęte w przedmiarach robót, proszę o potwierdzenie, że nie należy ich wyceniać, jeśli natomiast wchodzą w zakres to proszę o podanie pozycji w przedmiarze, gdzie należy je ująć. 8. Poz. 128 zgodnie z rysunkiem stolarki okiennej rys. 14 powinno być 93szt., a nie 92szt. proszę o podanie, jaką ilość ująć do wyceny. 9. Poz podać z jakiego materiału mają być wykonane. 10. Poz proszę o dokładne rysunki numeracji mieszkań i piwnic oraz opis pomieszczeń z podaniem wymiarów elementów i z jakiego materiału mają być wykonane 11. Poz. 143 proszę o dokładne rysunki szyn z opisem z jakiego materiału mają być wykonane w celu wyceny. 12. Poz. 160 pozycja ujmuje wykonanie cokoliku z płytek natomiast rys. 10 Elewacja przedstawia wykonanie cokolika z tynku mozaikowego Baumit, proszę o podanie z jakiego materiału wykonać powyższą elewację. 13. Tablica z blachy nierdzewnej dokładny rysunek z wymiarami (poz. 183) 14. Zgodnie ze Specyfikacja techniczną - Roboty konstrukcyjno budowlane pkt. 5.5 występuje informacja, że należy wykonać drenaż opaskowy (zgodnie z projektem instalacji wd. kan.) w instalacji jednak nie został ujęty, dlatego proszę o potwierdzenie, że drenaż opaskowy nie wchodzi w zakres oferty, jeśli natomiast należy go wycenić to proszę o przesłanie przedmiaru robót. III. Roboty budowlane przedmiar zespół garaży 1. Proszę o informację, jaką grubość izolacji polistyrenu, przyjąć do wyceny, ponieważ przedmiar w poz. 28 ujmuje 10cm, natomiast zgodnie z rys. 4 - Przekroje i elewacje występuje gr. 4cm. 2. Proszę o informację, jaką grubość styropapy, przyjąć do wyceny, ponieważ przedmiar w poz. 40 ujmuje 8cm, natomiast zgodnie z rys. 4 - Przekroje i elewacje występuje gr. 6cm. 3. Poz. 59 proszę o dokładny rysunek furtki z podaniem z jakiego materiału ma być wykonana. Pytania z pisma nr 2 z dnia r.: Dotyczy: załącznik 4 do SIWZ tj. Istotne postanowienia do kontraktu o wykonanie robót budowlanych 1. W związku z 4 ust.4 proszę o a) wyjaśnienie czyje mienie ma być ubezpieczone; b) w związku z tym, że zamawiający żąda, aby figurował w polisie ubezpieczeniowej będzie również w takiej samej części partycypował w kosztach ubezpieczenia; c) czy w zapisie podanym w tym punkcie można rozumieć jako ubezpieczenie od ryzyka budowlanomontażowego? 2. W związku z 4 ust.5 proszę o wyjaśnienie czy polisa OC firmy o wartości ,00zł może być uznawana jako polisa, o której mowa w tym punkcie. 3. W związku z 17 wnoszę o uzupełnienie punktu 3 o podpunkty: d) w brzmieniu: w przypadku odmowy podpisania aneksu do umowy przez Zamawiającego na zgodę wprowadzenia podwykonawcy Zamawiający zapłaci karę w wysokości 20% wartości brutto kontraktu oraz zrezygnuje z prawa do kary z punktu 1 podpunkt a 2

7 e) w brzmieniu: Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy kary nie pokryją jego szkód z podpunktów a,b,c,d. 4. Wnioskuję o usunięcie 17 ust.4. zał. nr 4 do SIWZ. 5. Wnioskuję o usunięcie 18 zał. nr 4 do SIWZ Zamawiający nie ma prawa dysponować środkami Wykonawcy. 6. Proszę o uzupełnienie 15 ust.3 o następujący zapis: Gwarancja na zakupione przez Wykonawcę urządzenia i wyposażenie zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów liczone od daty ich zakupu. Pytanie z pisma nr 1 z dnia r.: Prosimy o sprawdzenie i podanie właściwych zapisów do przedmiaru robót budowlanych na budynek poz. 94 i 95 Pytania z pisma nr 2 z dnia r.: I. SIWZ Załącznik NR1 1. Zgodnie z załączeniem do specyfikacji Zbiorczego Harmonogramu stanowiącego (załącznik nr 1 do oferty) w pozycji II. ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU NR1 - RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH w opisie nakładów (robót i elementów robót) pt. urządzenia instalacji wewnętrznych (kuchenki elektryczne) nieprawidłowo został naliczony podatek VAT w pozycji VII KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA w wysokości 7% w związku z powyższym proszę o korektę Zbiorczego Harmonogramu przyjmując podatek VAT od towaru i usług na urządzenia instalacji wewnętrzn. (kuchenki elektryczne) w wysokości 22%. 2. Zgodnie z załączeniem do specyfikacji Zbiorczego Harmonogramu stanowiącego (załącznik nr 1 do oferty) w pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU (ujmujące przyłącza) nieprawidłowo został naliczony podatek VAT w pozycji VII KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA w wysokości 7% w związku z powyższym proszę o korektę Zbiorczego Harmonogramu przyjmując podatek VAT od towaru i usług w pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU w wysokości 22% dla pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU. II. Roboty budowlane, przedmiar robót budowlanych budynek komunalny 3. Balustrady logii, balkonów, przegrody zgodnie z informacją producenta zaproponowany projekt zawiera błędy. Zaproponowane rozstawy mocowań nie spełniają warunków związanych z bezpieczeństwem konstrukcji. Prosimy o korektę. ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO: Odpowiedzi na pytania 1-8 z pisma nr 1 z dnia r.: Ad.1. Czynności konserwacyjne wg wytycznych określonych w kartach gwarancyjnych będzie wykonywał Zamawiający ZBM II TBS Sp. z o.o. Czynności napraw i wymiany uszkodzonych elementów w okresie gwarancyjnym będzie wykonywał Generalny Wykonawca. Zamawiający przejmuje te czynności po zakończeniu okresu gwarancji. Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy 15 ust.3 umowy. Udzielona rękojmia dotyczy całego obiektu wraz z zamontowanymi urządzeniami. Ad.3. Koszt związany z zagospodarowaniem terenu należy ująć w pkt VI RAZEM ROBOTY TERENOWE - pozycji Mała Architektura. Zamawiający dołącza do niniejszego pisma zmieniony druk załącznika nr 1 oferty Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Ad.4. Koszt naprawy nawierzchni ulicy Targowej należy ująć w pozycji VI ROBOTY TERENOWE dojazd, parkingi, chodniki. Ad.5. Koszt robót Instalacji elektrycznych budynek zespołu garaży ująć w wierszu Razem roboty wykończeniowe pozycja III ROBOTY BUDOWLANE ZESPOŁU GARAŻY patrz: nowy druk zał. nr 1 oferty - Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Ad.6. Przyłącze cieplne nie wchodzi w zakres robót do wykonania przez Wykonawcę zostanie ono wykonane przez PEC Gliwice. Nie dopisywać takiej pozycji do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 3

8 Ad.7. Stacja wymienników ciepła nie wchodzi w zakres robót do wykonania przez Wykonawcę zostanie ona wykonana przez PEC Gliwice. Nie dopisywać takiej pozycji do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ad.8. Opłaty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Odpowiedzi na pytania z pisma nr 2 z dnia r.: Ad. 1. a ) mienie Generalnego Wykonawcy; b ) Zamawiający nie będzie partycypował w kosztach ubezpieczenia; c ) tak; Ad.2. Nie. Polisa, o której mowa w 4 ust.5 musi dotyczyć przedmiotu niniejszego zamówienia. Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie i zmianę zapisów istotnych postanowień do kontraktu. Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Ad.6. Zamawiający nie zmienia treści 15. Odpowiedzi na pytania 1-2 z pisma nr 2 z dnia r.: Ad.1. Podatek VAT=7% naliczony do wydzielonych w harmonogramie kuchenek elektrycznych jest prawidłowy. Jest to element głównej roboty budowlanej budowy budynku mieszkalnego wraz z dostawą i montażem urządzeń do właściwego użytkowania mieszkań. Ta zasada odnosi się również m.in. do okien, wanien czy umywalek. Ad.2. Zamawiający koryguje Zbiorczy harmonogram rzeczowo-finansowy, przyjmując podatek VAT=22% dla pozycji IV RAZEM UZBROJENIE TERENU, patrz: nowy druk załącznika nr 1 oferty - Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi najszybciej, jak będzie to możliwe. INFROMACJA ZAMAWIAJĄCEGO Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert r., do godz. 09:00 Nowy termin otwarcia ofert r., godz. 10:00 Zmianie ulega również okres ważności wadium. Zmianie ulega zapis punktu 10 SIWZ - WADIUM Nowe brzmienie zapisu: Okres ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz powinien dotyczyć okresu od r do r. Niniejsze pismo stanowi wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla wykonawców z chwilą otrzymania i/lub umieszczenia na stronie internetowej zamawiającego. 4

9 Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010 Gliwice, r. wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 3 i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa budynku mieszkalnego komunalnego z zespołem garaży, parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Targowej w Gliwicach ETAP I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z pismami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22 i r., Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania. Pytania z pisma nr 1 z dnia r.: I. SIWZ 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie we własnym zakresie i na koszt własny dokonywał w okresie gwarancyjnym czynności konserwacyjnych urządzeń zastosowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na warunkach wymaganych przez producentów tychże urządzeń. 2. W 15 ust. 3 umowy Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi na umowny zakres robót (tj. na wykonane roboty oraz wszelkie zainstalowane wyroby: urządzenia, wyposażenie i materiały) na jeden okres wynoszący. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Mając na uwadze, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których nabycie będzie konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie na urządzenia rękojmi równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają producenci tychże urządzeń oraz zmianę wskazanego powyżej 15 ust. 1 umowy poprzez wykreślenie ze zdania pierwszego słowa: urządzenia oraz wprowadzenie dodatkowego zdanie o proponowanej przez nas treści: Na zastosowane przy realizacji przedmiotu nin. umowy urządzenia wymagana jest gwarancja producenta, przy czym okres rękojmi na zamontowane urządzenia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. Przy akceptacji wskazanego powyżej wyłączenia podobny zapis należy wprowadzić w 15 ust. 2 dot. okresu udzielonej gwarancji. 3. Harmonogram proszę o potwierdzenie, że koszt związany z zagospodarowaniem terenu należy ująć w Zbiorczym Harmonogramie (załącznik nr 1 do oferty) w pkt. VI RAZEM ROBOTY TERENOWE - pozycji Mała Architektura zmieniając tytuł pozycji na Zagospodarowanie terenu. 4. Proszę o wskazanie pozycji w Zbiorczym Harmonogramie (załącznik nr 1 do oferty), gdzie należy ująć (proszę wskazać dokładnie pozycję z opisem) koszt wynikający z przedmiaru robót Naprawa nawierzchni drogi.. 5. Proszę o potwierdzenie, że Instalacje elektryczne budynek zespołu garaży należy dopisać jako dodatkową pozycję w pkt. III ROBOTY BUDOWLANE ZESPOŁU GARAŻY do Zbiorczego Harmonogramu (załącznik nr 1 do oferty). 6. Proszę o potwierdzenie, że Przyłącze cieplne należy dopisać jako dodatkową pozycję w pkt. IV RAZEM UZBROJENIE TERENU do Zbiorczego Harmonogramu (załącznik nr 1 do oferty). 7. Proszę o potwierdzenie, że koszt wynikający z Stacji wymienników ciepła należy dopisać do Zbiorczego Harmonogramu w pkt. III ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU NR 1 w pozycję instalacje sanitarne wew. (wod. kan., c.o., c.w.u.). 8. Opłata za wycinkę drzew proszę o potwierdzenie, że wszelkie opłaty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. 1

10 II. Roboty budowlane, przedmiar robót budowlanych budynek komunalny 1. Poz. 21 przedmiaru robót budowlanych proszę o potwierdzenie, że grubość płyty fundamentowej należy ująć zgodnie z przedmiarem 15cm, ponieważ rysunek przekroi A-A opisuje warstwę, jako podkład betonowy B20 zbrojony siatką gr. 10cm. Proszę o analizę i podanie jaką grubość i jaką ilość przyjąć do wyceny w danej pozycji z podaniem gdzie zostało ujęte zbrojenie płyty, naszym zdaniem nie zostało ujęte, dlatego proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje zbrojenia siatką płyty (podkładu ) z podaniem podstawy wyceny, ilości i pozycji w kosztorysie, gdzie należy ją ująć. 2. Posadzka na gruncie w osiach 5-6 zgodnie z rysunkiem K5 i rysunkiem przekroi A-A wynika, że należy wykonać (brak dokładnego opisu warstw) podsypkę piaskową, izolację i strop żelbetowy brak dokładnych rysunków i ujęcia powyższych prac w przedmiarach proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o powyższe prace z podaniem dokładnego opisu, ilości i pozycji w kosztorysie, gdzie należy je ująć. 3. Poz. 40 proszę o korektę ilości na 0,522m3, ponieważ zgodnie z rysunkiem K4 - słup S1 ma wymiar 30cm x 30cm, a nie 25x25cm jak w przedmiarze. 4. Poz. 94 i 95 proszę o podanie, jaka grubość warstwy ująć do wyceny, ponieważ zgodnie z opisem norm i rysunkiem przekroi warstwa ma grubość 5cm (poz.94-20mm + poz mm=50mm) natomiast w opisie zostało dopisane gr. 15cm proszę o analizę i podanie jaką grubość warstw ująć doi wyceny. 5. Zgodnie z rysunkiem przekroi A-A warstwa II oprócz styropianu akustycznego 4,3cm i warstw wyrównawczych z posadzkami (wg opisu) ujmuje również styropian gr. 5cm z tynkiem na siatce naszym zdaniem nie zostały ujęte prace związane z izolacją stropów styropianem 5cm i wykonaniem tynku na stropach w piwnicy na siatce, a także malowanie tynku proszę o analizę i dopowiedź, czy powyższe prace należy ująć w wycenie, jeśli tak to proszę o podanie ilości dokładnego opisu i pozycji w kosztorysie, gdzie należy je ująć. 6. Poz. 123 proszę podać dokładny typ, rodzaj, producenta odbojnic z podaniem wymiarów i materiału z jakiego mają być wykonane. 7. Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej rys. K13 występują drzwi D7*, które nie zostały ujęte w przedmiarach robót, proszę o potwierdzenie, że nie należy ich wyceniać, jeśli natomiast wchodzą w zakres to proszę o podanie pozycji w przedmiarze, gdzie należy je ująć. 8. Poz. 128 zgodnie z rysunkiem stolarki okiennej rys. 14 powinno być 93szt., a nie 92szt. proszę o podanie, jaką ilość ująć do wyceny. 9. Poz podać z jakiego materiału mają być wykonane. 10. Poz proszę o dokładne rysunki numeracji mieszkań i piwnic oraz opis pomieszczeń z podaniem wymiarów elementów i z jakiego materiału mają być wykonane 11. Poz. 143 proszę o dokładne rysunki szyn z opisem z jakiego materiału mają być wykonane w celu wyceny. 12. Poz. 160 pozycja ujmuje wykonanie cokoliku z płytek natomiast rys. 10 Elewacja przedstawia wykonanie cokolika z tynku mozaikowego Baumit, proszę o podanie z jakiego materiału wykonać powyższą elewację. 13. Tablica z blachy nierdzewnej dokładny rysunek z wymiarami (poz. 183) 14. Zgodnie ze Specyfikacja techniczną - Roboty konstrukcyjno budowlane pkt. 5.5 występuje informacja, że należy wykonać drenaż opaskowy (zgodnie z projektem instalacji wd. kan.) w instalacji jednak nie został ujęty, dlatego proszę o potwierdzenie, że drenaż opaskowy nie wchodzi w zakres oferty, jeśli natomiast należy go wycenić to proszę o przesłanie przedmiaru robót. III. Roboty budowlane przedmiar zespół garaży 1. Proszę o informację, jaką grubość izolacji polistyrenu, przyjąć do wyceny, ponieważ przedmiar w poz. 28 ujmuje 10cm, natomiast zgodnie z rys. 4 - Przekroje i elewacje występuje gr. 4cm. 2. Proszę o informację, jaką grubość styropapy, przyjąć do wyceny, ponieważ przedmiar w poz. 40 ujmuje 8cm, natomiast zgodnie z rys. 4 - Przekroje i elewacje występuje gr. 6cm. 3. Poz. 59 proszę o dokładny rysunek furtki z podaniem z jakiego materiału ma być wykonana. Pytania z pisma nr 2 z dnia r.: Dotyczy: załącznik 4 do SIWZ tj. Istotne postanowienia do kontraktu o wykonanie robót budowlanych 1. W związku z 4 ust.4 proszę o a) wyjaśnienie czyje mienie ma być ubezpieczone; b) w związku z tym, że zamawiający żąda, aby figurował w polisie ubezpieczeniowej będzie również w takiej samej części partycypował w kosztach ubezpieczenia; c) czy w zapisie podanym w tym punkcie można rozumieć jako ubezpieczenie od ryzyka budowlanomontażowego? 2. W związku z 4 ust.5 proszę o wyjaśnienie czy polisa OC firmy o wartości ,00zł może być uznawana jako polisa, o której mowa w tym punkcie. 3. W związku z 17 wnoszę o uzupełnienie punktu 3 o podpunkty: d) w brzmieniu: w przypadku odmowy podpisania aneksu do umowy przez Zamawiającego na zgodę wprowadzenia podwykonawcy Zamawiający zapłaci karę w wysokości 20% wartości brutto kontraktu oraz zrezygnuje z prawa do kary z punktu 1 podpunkt a 2

11 e) w brzmieniu: Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy kary nie pokryją jego szkód z podpunktów a,b,c,d. 4. Wnioskuję o usunięcie 17 ust.4. zał. nr 4 do SIWZ. 5. Wnioskuję o usunięcie 18 zał. nr 4 do SIWZ Zamawiający nie ma prawa dysponować środkami Wykonawcy. 6. Proszę o uzupełnienie 15 ust.3 o następujący zapis: Gwarancja na zakupione przez Wykonawcę urządzenia i wyposażenie zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów liczone od daty ich zakupu. Pytanie z pisma nr 1 z dnia r.: Prosimy o sprawdzenie i podanie właściwych zapisów do przedmiaru robót budowlanych na budynek poz. 94 i 95 Pytania z pisma nr 2 z dnia r.: I. SIWZ Załącznik NR1 1. Zgodnie z załączeniem do specyfikacji Zbiorczego Harmonogramu stanowiącego (załącznik nr 1 do oferty) w pozycji II. ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU NR1 - RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH w opisie nakładów (robót i elementów robót) pt. urządzenia instalacji wewnętrznych (kuchenki elektryczne) nieprawidłowo został naliczony podatek VAT w pozycji VII KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA w wysokości 7% w związku z powyższym proszę o korektę Zbiorczego Harmonogramu przyjmując podatek VAT od towaru i usług na urządzenia instalacji wewnętrzn. (kuchenki elektryczne) w wysokości 22%. 2. Zgodnie z załączeniem do specyfikacji Zbiorczego Harmonogramu stanowiącego (załącznik nr 1 do oferty) w pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU (ujmujące przyłącza) nieprawidłowo został naliczony podatek VAT w pozycji VII KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA w wysokości 7% w związku z powyższym proszę o korektę Zbiorczego Harmonogramu przyjmując podatek VAT od towaru i usług w pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU w wysokości 22% dla pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU. II. Roboty budowlane, przedmiar robót budowlanych budynek komunalny 3. Balustrady logii, balkonów, przegrody zgodnie z informacją producenta zaproponowany projekt zawiera błędy. Zaproponowane rozstawy mocowań nie spełniają warunków związanych z bezpieczeństwem konstrukcji. Prosimy o korektę. ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO: Odpowiedzi na pytania 1-8 z pisma nr 1 z dnia r.: Ad.1. Czynności konserwacyjne wg wytycznych określonych w kartach gwarancyjnych będzie wykonywał Zamawiający ZBM II TBS Sp. z o.o. Czynności napraw i wymiany uszkodzonych elementów w okresie gwarancyjnym będzie wykonywał Generalny Wykonawca. Zamawiający przejmuje te czynności po zakończeniu okresu gwarancji. Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy 15 ust.3 umowy. Udzielona rękojmia dotyczy całego obiektu wraz z zamontowanymi urządzeniami. Ad.3. Koszt związany z zagospodarowaniem terenu należy ująć w pkt VI RAZEM ROBOTY TERENOWE - pozycji Mała Architektura. Zamawiający dołącza do niniejszego pisma zmieniony druk załącznika nr 1 oferty Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Ad.4. Koszt naprawy nawierzchni ulicy Targowej należy ująć w pozycji VI ROBOTY TERENOWE dojazd, parkingi, chodniki. Ad.5. Koszt robót Instalacji elektrycznych budynek zespołu garaży ująć w wierszu Razem roboty wykończeniowe pozycja III ROBOTY BUDOWLANE ZESPOŁU GARAŻY patrz: nowy druk zał. nr 1 oferty - Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Ad.6. Przyłącze cieplne nie wchodzi w zakres robót do wykonania przez Wykonawcę zostanie ono wykonane przez PEC Gliwice. Nie dopisywać takiej pozycji do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 3

12 Ad.7. Stacja wymienników ciepła nie wchodzi w zakres robót do wykonania przez Wykonawcę zostanie ona wykonana przez PEC Gliwice. Nie dopisywać takiej pozycji do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ad.8. Opłaty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Odpowiedzi na pytania z pisma nr 2 z dnia r.: Ad. 1. a ) mienie Generalnego Wykonawcy; b ) Zamawiający nie będzie partycypował w kosztach ubezpieczenia; c ) tak; Ad.2. Nie. Polisa, o której mowa w 4 ust.5 musi dotyczyć przedmiotu niniejszego zamówienia. Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie i zmianę zapisów istotnych postanowień do kontraktu. Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Ad.6. Zamawiający nie zmienia treści 15. Odpowiedzi na pytania 1-2 z pisma nr 2 z dnia r.: Ad.1. Podatek VAT=7% naliczony do wydzielonych w harmonogramie kuchenek elektrycznych jest prawidłowy. Jest to element głównej roboty budowlanej budowy budynku mieszkalnego wraz z dostawą i montażem urządzeń do właściwego użytkowania mieszkań. Ta zasada odnosi się również m.in. do okien, wanien czy umywalek. Ad.2. Zamawiający koryguje Zbiorczy harmonogram rzeczowo-finansowy, przyjmując podatek VAT=22% dla pozycji IV RAZEM UZBROJENIE TERENU, patrz: nowy druk załącznika nr 1 oferty - Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi najszybciej, jak będzie to możliwe. INFROMACJA ZAMAWIAJĄCEGO Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert r., do godz. 09:00 Nowy termin otwarcia ofert r., godz. 10:00 Zmianie ulega również okres ważności wadium. Zmianie ulega zapis punktu 10 SIWZ - WADIUM Nowe brzmienie zapisu: Okres ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz powinien dotyczyć okresu od r do r. Niniejsze pismo stanowi wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla wykonawców z chwilą otrzymania i/lub umieszczenia na stronie internetowej zamawiającego. 4

13 Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010 Gliwice, r. wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 3 i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa budynku mieszkalnego komunalnego z zespołem garaży, parkingami oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Targowej w Gliwicach ETAP I. Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z pismami, jakie wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22 i r., Zamawiający udziela odpowiedzi na poniższe zapytania. Pytania z pisma nr 1 z dnia r.: I. SIWZ 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie we własnym zakresie i na koszt własny dokonywał w okresie gwarancyjnym czynności konserwacyjnych urządzeń zastosowanych przy realizacji przedmiotu nin. zamówienia, w zakresie i na warunkach wymaganych przez producentów tychże urządzeń. 2. W 15 ust. 3 umowy Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę rękojmi na umowny zakres robót (tj. na wykonane roboty oraz wszelkie zainstalowane wyroby: urządzenia, wyposażenie i materiały) na jeden okres wynoszący. miesięcy licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. Mając na uwadze, iż Wykonawca nie jest producentem wielu specjalistycznych urządzeń, których nabycie będzie konieczne przy realizacji przedmiotowej inwestycji, prosimy o wyrażenie zgody na udzielenie na urządzenia rękojmi równej okresowi, na jaki gwarancji udzielają producenci tychże urządzeń oraz zmianę wskazanego powyżej 15 ust. 1 umowy poprzez wykreślenie ze zdania pierwszego słowa: urządzenia oraz wprowadzenie dodatkowego zdanie o proponowanej przez nas treści: Na zastosowane przy realizacji przedmiotu nin. umowy urządzenia wymagana jest gwarancja producenta, przy czym okres rękojmi na zamontowane urządzenia nie może być krótszy niż 12 miesięcy od daty odbioru obiektu przez Zamawiającego. Przy akceptacji wskazanego powyżej wyłączenia podobny zapis należy wprowadzić w 15 ust. 2 dot. okresu udzielonej gwarancji. 3. Harmonogram proszę o potwierdzenie, że koszt związany z zagospodarowaniem terenu należy ująć w Zbiorczym Harmonogramie (załącznik nr 1 do oferty) w pkt. VI RAZEM ROBOTY TERENOWE - pozycji Mała Architektura zmieniając tytuł pozycji na Zagospodarowanie terenu. 4. Proszę o wskazanie pozycji w Zbiorczym Harmonogramie (załącznik nr 1 do oferty), gdzie należy ująć (proszę wskazać dokładnie pozycję z opisem) koszt wynikający z przedmiaru robót Naprawa nawierzchni drogi.. 5. Proszę o potwierdzenie, że Instalacje elektryczne budynek zespołu garaży należy dopisać jako dodatkową pozycję w pkt. III ROBOTY BUDOWLANE ZESPOŁU GARAŻY do Zbiorczego Harmonogramu (załącznik nr 1 do oferty). 6. Proszę o potwierdzenie, że Przyłącze cieplne należy dopisać jako dodatkową pozycję w pkt. IV RAZEM UZBROJENIE TERENU do Zbiorczego Harmonogramu (załącznik nr 1 do oferty). 7. Proszę o potwierdzenie, że koszt wynikający z Stacji wymienników ciepła należy dopisać do Zbiorczego Harmonogramu w pkt. III ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU NR 1 w pozycję instalacje sanitarne wew. (wod. kan., c.o., c.w.u.). 8. Opłata za wycinkę drzew proszę o potwierdzenie, że wszelkie opłaty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. 1

14 II. Roboty budowlane, przedmiar robót budowlanych budynek komunalny 1. Poz. 21 przedmiaru robót budowlanych proszę o potwierdzenie, że grubość płyty fundamentowej należy ująć zgodnie z przedmiarem 15cm, ponieważ rysunek przekroi A-A opisuje warstwę, jako podkład betonowy B20 zbrojony siatką gr. 10cm. Proszę o analizę i podanie jaką grubość i jaką ilość przyjąć do wyceny w danej pozycji z podaniem gdzie zostało ujęte zbrojenie płyty, naszym zdaniem nie zostało ujęte, dlatego proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje zbrojenia siatką płyty (podkładu ) z podaniem podstawy wyceny, ilości i pozycji w kosztorysie, gdzie należy ją ująć. 2. Posadzka na gruncie w osiach 5-6 zgodnie z rysunkiem K5 i rysunkiem przekroi A-A wynika, że należy wykonać (brak dokładnego opisu warstw) podsypkę piaskową, izolację i strop żelbetowy brak dokładnych rysunków i ujęcia powyższych prac w przedmiarach proszę o uzupełnienie przedmiarów robót o powyższe prace z podaniem dokładnego opisu, ilości i pozycji w kosztorysie, gdzie należy je ująć. 3. Poz. 40 proszę o korektę ilości na 0,522m3, ponieważ zgodnie z rysunkiem K4 - słup S1 ma wymiar 30cm x 30cm, a nie 25x25cm jak w przedmiarze. 4. Poz. 94 i 95 proszę o podanie, jaka grubość warstwy ująć do wyceny, ponieważ zgodnie z opisem norm i rysunkiem przekroi warstwa ma grubość 5cm (poz.94-20mm + poz mm=50mm) natomiast w opisie zostało dopisane gr. 15cm proszę o analizę i podanie jaką grubość warstw ująć doi wyceny. 5. Zgodnie z rysunkiem przekroi A-A warstwa II oprócz styropianu akustycznego 4,3cm i warstw wyrównawczych z posadzkami (wg opisu) ujmuje również styropian gr. 5cm z tynkiem na siatce naszym zdaniem nie zostały ujęte prace związane z izolacją stropów styropianem 5cm i wykonaniem tynku na stropach w piwnicy na siatce, a także malowanie tynku proszę o analizę i dopowiedź, czy powyższe prace należy ująć w wycenie, jeśli tak to proszę o podanie ilości dokładnego opisu i pozycji w kosztorysie, gdzie należy je ująć. 6. Poz. 123 proszę podać dokładny typ, rodzaj, producenta odbojnic z podaniem wymiarów i materiału z jakiego mają być wykonane. 7. Zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej rys. K13 występują drzwi D7*, które nie zostały ujęte w przedmiarach robót, proszę o potwierdzenie, że nie należy ich wyceniać, jeśli natomiast wchodzą w zakres to proszę o podanie pozycji w przedmiarze, gdzie należy je ująć. 8. Poz. 128 zgodnie z rysunkiem stolarki okiennej rys. 14 powinno być 93szt., a nie 92szt. proszę o podanie, jaką ilość ująć do wyceny. 9. Poz podać z jakiego materiału mają być wykonane. 10. Poz proszę o dokładne rysunki numeracji mieszkań i piwnic oraz opis pomieszczeń z podaniem wymiarów elementów i z jakiego materiału mają być wykonane 11. Poz. 143 proszę o dokładne rysunki szyn z opisem z jakiego materiału mają być wykonane w celu wyceny. 12. Poz. 160 pozycja ujmuje wykonanie cokoliku z płytek natomiast rys. 10 Elewacja przedstawia wykonanie cokolika z tynku mozaikowego Baumit, proszę o podanie z jakiego materiału wykonać powyższą elewację. 13. Tablica z blachy nierdzewnej dokładny rysunek z wymiarami (poz. 183) 14. Zgodnie ze Specyfikacja techniczną - Roboty konstrukcyjno budowlane pkt. 5.5 występuje informacja, że należy wykonać drenaż opaskowy (zgodnie z projektem instalacji wd. kan.) w instalacji jednak nie został ujęty, dlatego proszę o potwierdzenie, że drenaż opaskowy nie wchodzi w zakres oferty, jeśli natomiast należy go wycenić to proszę o przesłanie przedmiaru robót. III. Roboty budowlane przedmiar zespół garaży 1. Proszę o informację, jaką grubość izolacji polistyrenu, przyjąć do wyceny, ponieważ przedmiar w poz. 28 ujmuje 10cm, natomiast zgodnie z rys. 4 - Przekroje i elewacje występuje gr. 4cm. 2. Proszę o informację, jaką grubość styropapy, przyjąć do wyceny, ponieważ przedmiar w poz. 40 ujmuje 8cm, natomiast zgodnie z rys. 4 - Przekroje i elewacje występuje gr. 6cm. 3. Poz. 59 proszę o dokładny rysunek furtki z podaniem z jakiego materiału ma być wykonana. Pytania z pisma nr 2 z dnia r.: Dotyczy: załącznik 4 do SIWZ tj. Istotne postanowienia do kontraktu o wykonanie robót budowlanych 1. W związku z 4 ust.4 proszę o a) wyjaśnienie czyje mienie ma być ubezpieczone; b) w związku z tym, że zamawiający żąda, aby figurował w polisie ubezpieczeniowej będzie również w takiej samej części partycypował w kosztach ubezpieczenia; c) czy w zapisie podanym w tym punkcie można rozumieć jako ubezpieczenie od ryzyka budowlanomontażowego? 2. W związku z 4 ust.5 proszę o wyjaśnienie czy polisa OC firmy o wartości ,00zł może być uznawana jako polisa, o której mowa w tym punkcie. 3. W związku z 17 wnoszę o uzupełnienie punktu 3 o podpunkty: d) w brzmieniu: w przypadku odmowy podpisania aneksu do umowy przez Zamawiającego na zgodę wprowadzenia podwykonawcy Zamawiający zapłaci karę w wysokości 20% wartości brutto kontraktu oraz zrezygnuje z prawa do kary z punktu 1 podpunkt a 2

15 e) w brzmieniu: Wykonawcy przysługuje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy kary nie pokryją jego szkód z podpunktów a,b,c,d. 4. Wnioskuję o usunięcie 17 ust.4. zał. nr 4 do SIWZ. 5. Wnioskuję o usunięcie 18 zał. nr 4 do SIWZ Zamawiający nie ma prawa dysponować środkami Wykonawcy. 6. Proszę o uzupełnienie 15 ust.3 o następujący zapis: Gwarancja na zakupione przez Wykonawcę urządzenia i wyposażenie zgodnie z kartami gwarancyjnymi producentów liczone od daty ich zakupu. Pytanie z pisma nr 1 z dnia r.: Prosimy o sprawdzenie i podanie właściwych zapisów do przedmiaru robót budowlanych na budynek poz. 94 i 95 Pytania z pisma nr 2 z dnia r.: I. SIWZ Załącznik NR1 1. Zgodnie z załączeniem do specyfikacji Zbiorczego Harmonogramu stanowiącego (załącznik nr 1 do oferty) w pozycji II. ROBOTY BUDOWLANE BUDYNKU NR1 - RAZEM ROBOTY INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH w opisie nakładów (robót i elementów robót) pt. urządzenia instalacji wewnętrznych (kuchenki elektryczne) nieprawidłowo został naliczony podatek VAT w pozycji VII KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA w wysokości 7% w związku z powyższym proszę o korektę Zbiorczego Harmonogramu przyjmując podatek VAT od towaru i usług na urządzenia instalacji wewnętrzn. (kuchenki elektryczne) w wysokości 22%. 2. Zgodnie z załączeniem do specyfikacji Zbiorczego Harmonogramu stanowiącego (załącznik nr 1 do oferty) w pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU (ujmujące przyłącza) nieprawidłowo został naliczony podatek VAT w pozycji VII KOSZT CAŁKOWITY ZADANIA w wysokości 7% w związku z powyższym proszę o korektę Zbiorczego Harmonogramu przyjmując podatek VAT od towaru i usług w pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU w wysokości 22% dla pozycji IV. RAZEM UZBROJENIE TERENU. II. Roboty budowlane, przedmiar robót budowlanych budynek komunalny 3. Balustrady logii, balkonów, przegrody zgodnie z informacją producenta zaproponowany projekt zawiera błędy. Zaproponowane rozstawy mocowań nie spełniają warunków związanych z bezpieczeństwem konstrukcji. Prosimy o korektę. ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO: Odpowiedzi na pytania 1-8 z pisma nr 1 z dnia r.: Ad.1. Czynności konserwacyjne wg wytycznych określonych w kartach gwarancyjnych będzie wykonywał Zamawiający ZBM II TBS Sp. z o.o. Czynności napraw i wymiany uszkodzonych elementów w okresie gwarancyjnym będzie wykonywał Generalny Wykonawca. Zamawiający przejmuje te czynności po zakończeniu okresu gwarancji. Ad.2. Zamawiający podtrzymuje zapisy 15 ust.3 umowy. Udzielona rękojmia dotyczy całego obiektu wraz z zamontowanymi urządzeniami. Ad.3. Koszt związany z zagospodarowaniem terenu należy ująć w pkt VI RAZEM ROBOTY TERENOWE - pozycji Mała Architektura. Zamawiający dołącza do niniejszego pisma zmieniony druk załącznika nr 1 oferty Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Ad.4. Koszt naprawy nawierzchni ulicy Targowej należy ująć w pozycji VI ROBOTY TERENOWE dojazd, parkingi, chodniki. Ad.5. Koszt robót Instalacji elektrycznych budynek zespołu garaży ująć w wierszu Razem roboty wykończeniowe pozycja III ROBOTY BUDOWLANE ZESPOŁU GARAŻY patrz: nowy druk zał. nr 1 oferty - Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy Ad.6. Przyłącze cieplne nie wchodzi w zakres robót do wykonania przez Wykonawcę zostanie ono wykonane przez PEC Gliwice. Nie dopisywać takiej pozycji do harmonogramu rzeczowo-finansowego. 3

16 Ad.7. Stacja wymienników ciepła nie wchodzi w zakres robót do wykonania przez Wykonawcę zostanie ona wykonana przez PEC Gliwice. Nie dopisywać takiej pozycji do harmonogramu rzeczowo-finansowego. Ad.8. Opłaty związane z wycinką drzew ponosi Zamawiający. Odpowiedzi na pytania z pisma nr 2 z dnia r.: Ad. 1. a ) mienie Generalnego Wykonawcy; b ) Zamawiający nie będzie partycypował w kosztach ubezpieczenia; c ) tak; Ad.2. Nie. Polisa, o której mowa w 4 ust.5 musi dotyczyć przedmiotu niniejszego zamówienia. Ad.3. Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie i zmianę zapisów istotnych postanowień do kontraktu. Ad.4. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Ad.5. Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie zapisu. Ad.6. Zamawiający nie zmienia treści 15. Odpowiedzi na pytania 1-2 z pisma nr 2 z dnia r.: Ad.1. Podatek VAT=7% naliczony do wydzielonych w harmonogramie kuchenek elektrycznych jest prawidłowy. Jest to element głównej roboty budowlanej budowy budynku mieszkalnego wraz z dostawą i montażem urządzeń do właściwego użytkowania mieszkań. Ta zasada odnosi się również m.in. do okien, wanien czy umywalek. Ad.2. Zamawiający koryguje Zbiorczy harmonogram rzeczowo-finansowy, przyjmując podatek VAT=22% dla pozycji IV RAZEM UZBROJENIE TERENU, patrz: nowy druk załącznika nr 1 oferty - Zbiorczy Harmonogram Rzeczowo-Finansowy. Na pozostałe pytania Zamawiający udzieli odpowiedzi najszybciej, jak będzie to możliwe. INFROMACJA ZAMAWIAJĄCEGO Jednocześnie, Zamawiający informuje, że zgodnie z art.38 ust.6 ustawy Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert. Nowy termin składania ofert r., do godz. 09:00 Nowy termin otwarcia ofert r., godz. 10:00 Zmianie ulega również okres ważności wadium. Zmianie ulega zapis punktu 10 SIWZ - WADIUM Nowe brzmienie zapisu: Okres ważności wadium wniesionego w formie innej niż pieniądz powinien dotyczyć okresu od r do r. Niniejsze pismo stanowi wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążące dla wykonawców z chwilą otrzymania i/lub umieszczenia na stronie internetowej zamawiającego. 4

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Modliborzyce 2012-02-09 Dotyczy postępowania znak: INW.271.1.2.2012 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Uprzejmie informuje się, że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego na zadanie: Adaptacja

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje, że w powyższym przetargu wpłynęły pytania. Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedź Zamawiającego na te pytania.

Zamawiający informuje, że w powyższym przetargu wpłynęły pytania. Poniżej podajemy treść pytań i odpowiedź Zamawiającego na te pytania. Bielsko-Biała 23.03.2017 IN-III.271.1.4.2017.EW WYKONAWCY 2 Dot. Przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. Adaptacja-zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń szkolnych na pracowanie zajęć praktycznych

Bardziej szczegółowo

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa

Kamień, dnia r. GBI.3410/Ś/I/22/09. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa GBI.3410/Ś/I/22/09 Kamień, dnia 12.10.2009r. GMINA KAMIEŃ Strona internetowa Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na : Budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej we wsi Pławanice. Działając na podstawie art. 38

Bardziej szczegółowo

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA

Informacja dla uczestników postępowania - MODYFIKACJA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-00, Fax (33) 499-06-11, www.bip.zgm.eu, e-mail: zgm@zgm.eu Wszyscy

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ:

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radomsku informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ: Radomsko, dnia 02.02.2009r. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej informuje, że wpłynęły do ZAMAWIAJĄCEGO następujące zapytania dotyczące treści SIWZ: Zapytanie nr 1. Czy do oferty należy dołączyć

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r.

Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Szczecin, dnia 20 grudnia 2006 r. Dotyczy: Postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyŝej 60 tys. euro na Wykonanie robót budowlanych obejmujących przykrycie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania UD-XI-ZZP. 271.76.16.2014.EPA UD-XI-ZZP.271.26.WIR.2014 Warszawa, dn. 29.10.2014 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający, Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, działając

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową.

Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. Krosno, dnia 17.06.2016 r. Wykonawcy Dotyczy postępowania pn. Rozbudowa budynku produkcyjnego hala końcowej obróbki płyt wraz ze stacją transformatorową. W dniu 14 czerwca 2016r. do siedziby Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów 271.11.2016 Łubowo 07.10.2016 r. Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - odpowiedzi na pytanie oferentów Dotyczy przetargu: Modernizacja układu komunikacyjnego na terenie gminy Łubowo,

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie.

Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej w budynku przy ul. Grodzkiej 50 w Szczecinie. znak sprawy: AS/BZP/01/2013 Szczecin dnia 25.01.2013r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy przetargu nieograniczonego: na roboty budowlane wymiana stolarki zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74)

GMINA STRZEGOM. ul. Rynek Strzegom tel. (74) fax (74) GMINA STRZEGOM ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl Strona internetowa Zamawiającego Wasze pismo z dnia - Znak - Nasz znak WIiZP.271.20.2013.MP.6-11

Bardziej szczegółowo

Przebudowa i adaptacja budynków na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańska 25 ETAP II inwestycji

Przebudowa i adaptacja budynków na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Gdańska 25 ETAP II inwestycji DOA-ZP-III.271.16.2015 Łódź, dnia 23. 04.2015 WSZYSCY WYKONAWCY biorący udział w niniejszym postępowaniu Postępowanie, którego przedmiotem jest: Przebudowa budynku mieszkalnego położonego na terenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Jaworze, dn. 20.07.2011r. ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 1. Zamawiający otrzymał zapytania do postępowania nr ZP/PN/15/2011 przetargu nieograniczonego na Modernizację, przebudowę i adaptację Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego

Bardziej szczegółowo

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r.

EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. EAZ-MM-3402/7/11 Rzeszów, 08.03.2011r. Do: uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Dotyczy: pytań złożonych do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji.

Strona 2 z 5. Część instalacyjna przedmiaru Poz. 70 - Proszę o podanie nakładów w podanej pozycji. Katowice, dnia 13 listopada 2014 r. Zamawiający: Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach ul. Mikołowska 72a, 40 065 Katowice Dotyczy: postępowania ZP 23/2014 na Remont sal dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

ul. Rypińska 7, Skrwilno, tel , fax Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie REGON NIP

ul. Rypińska 7, Skrwilno, tel , fax Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie REGON NIP G M I N A S K R W I L N O ul. Rypińska 7, 87-510 Skrwilno, tel. 54 270 00 12, fax 54 270 02 14. Powiat rypiński, woj.kujawsko-pomorskie REGON 910866755 NIP 892145388 e-mail: gmina@skrwilno.pl www.bip.skrwilno.pl

Bardziej szczegółowo

GMINA STRZEGOM. Pytanie nr 2 Dlaczego zaniżono wartość poz. 31 (wykonanie wyprawy tynkarskiej) oraz poz. 32 (malowanie elewacji) przedmiaru?

GMINA STRZEGOM. Pytanie nr 2 Dlaczego zaniżono wartość poz. 31 (wykonanie wyprawy tynkarskiej) oraz poz. 32 (malowanie elewacji) przedmiaru? GMINA STRZEGOM ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8560-550 fax (74) 8560-516 strzegom@strzegom.pl www.strzegom.pl Strona internetowa Zamawiającego Wasze pismo z dnia - Znak - Nasz znak WIiZP.271.17.2016.IP.

Bardziej szczegółowo

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r.

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Librantowa wraz z

Bardziej szczegółowo

Prosimy o odpowiedź czy wykonawca może sam dokonać zmian w przedmiarach robót.

Prosimy o odpowiedź czy wykonawca może sam dokonać zmian w przedmiarach robót. INW.271.01.2017 Myślenice, dnia 02.02.2017r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wg rozdzielnika Zamawiający: Gmina Myślenice, ul. Rynek 8/9, 32-400 Myślenice. Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 36 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 37 PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU NA MIESZKANIA PRZY UL. KWIATKOWSKIEGO 4 W DĘBICY. Zamówienie obejmuje: a. wykonanie i oddanie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia r.

ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia r. ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA z dnia 29.07.2014r. Dotyczące postępowania pn: POPRAWA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU ŚWIETLICY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE WRAZ Z

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: AI 261-01/JA/16 Zamość, dn. 12.07.2016r. TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: Adaptacja i rozbudowa budynku dydaktycznego PWSZ

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Skarżysko-Kamienna 14.05.2013 r. GKI.271.21.2013.EZ WSZYSCY ZAINTERESOWANI ============================ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 03.10.2012 roku. L. dz. STBS/DI/IK/KS/./2012. dotyczy: przetargu nieograniczonego :

Szczecin, dnia 03.10.2012 roku. L. dz. STBS/DI/IK/KS/./2012. dotyczy: przetargu nieograniczonego : Szczecin, dnia 03.10.2012 roku L. dz. STBS/DI/IK/KS/./2012 dotyczy: przetargu nieograniczonego : Realizacja etapu I zespół zabudowy mieszkalno - usługowej w rejonie ulicy Łącznej i Kukułeczki w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012

Zestaw II. Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Góra Kalwaria, dnia 11 września 2012 Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym na,,modernizacja i adaptacja zabytkowego domu żołnierza na Ośrodek Kultury w Górze

Bardziej szczegółowo

RAZEM STAN ZEROWY roboty ziemne wzmocnienie podloża przez wymianę gruntu fundamenty płyta żelbetowa na gruncie izolacje przeciwwilgociowe RAZEM STAN

RAZEM STAN ZEROWY roboty ziemne wzmocnienie podloża przez wymianę gruntu fundamenty płyta żelbetowa na gruncie izolacje przeciwwilgociowe RAZEM STAN Harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji całości inwestycji Załącznik nr 1 z wyodrębnieniem poszczególnych budynków z podziałem na etapy - część nr 1 - zadanie nr 1 Budowa wielorodzinnych budynków mieszkalno

Bardziej szczegółowo

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012

PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 PYTANIA i ODPOWIEDZI z dnia 26.06.2012 Dotyczy: Przetarg na: Wykonanie projektu wykonawczego oaz budowa parkingu wielopoziomowego z funkcją magazynową wraz z zagospodarowaniem, budowa bramy zachodniej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.

Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. znak: WAG-Z-11/2013 Gdańsk, dnia 9 października 2013 r. Odpowiedzi na pytania i modyfikacja SIWZ. Uwaga: Zmiana terminu składania i otwarcia ofert. Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

RIT.IV Kargowa, 11 czerwca 2015 r.

RIT.IV Kargowa, 11 czerwca 2015 r. 1 Gmina Kargowa ul. Rynek 33 66-120 Kargowa RIT.IV.271.4.2015 Kargowa, 11 czerwca 2015 r. Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego Budowa pierwszej pełnowymiarowej Sali gimnastycznej z

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec AP.271.2.4.2013/5 Ogrodzieniec 04.03.2013 r. SZANOWNI OFERENCI Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na Termomodernizacje budynku Urzędu Miasta i Gminy Ogrodzieniec Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich Wykonawców

Do wszystkich Wykonawców Do wszystkich Wykonawców Pismo z dnia: Znak Nasz znak Data: 271.8.2013 Lipnica Wielka, dnia 29.08.2013 r. Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - PRZETARG NIEOGRANICZONY I. NAZWA ZADANIA: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Probostwo 19pl w Lublinie. II. ZAMAWIAJĄCY: Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa

Bardziej szczegółowo

Cena brutto [zł] VAT [%] Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl WLZ Kpl. 1 8

Cena brutto [zł] VAT [%] Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl Kpl WLZ Kpl. 1 8 Tabela elementów rozliczeniowych na Zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Jana Pawła II Lp. Element robót j.m. Ilość Cena netto [zł] Budynek A1 1 Roboty ziemne 2

Bardziej szczegółowo

Jaki jest wymagany zakres uprawnień budowlanych inspektora branży sanitarnej?

Jaki jest wymagany zakres uprawnień budowlanych inspektora branży sanitarnej? ZNAK SPRAWY: ZP/POIiS-2/2014 Stegna dnia 10.04.2014r. Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne Mierzeja Sp. z o.o. 82-103 STEGNA, ul. Gdańska 2 Przedmiot zamówienia: Usługi: Pełnienia obowiązków Inspektora

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW ORAZ MODYFIKACJA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a k ł a d G o s p o d a r k i M i e s z k a n i o w e j 4 3 3 0 0 B i e l s k o B i a ł a u l. L i p n i c k a 2 6 Tel. (33) 499-06-02, Fax (33) 499-06-02, www.bip.zgm.eu j ZGM/DZ/20/2016/ADM Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

PIM/10/15/ZP33/XLIII.

PIM/10/15/ZP33/XLIII. Wykonawcy w postępowaniu Poznań, 23 listopada 2015r. Dotyczy: Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ nr 5-11 oraz zmiana treści SIWZ w postępowaniu pn. Termomodernizacja obiektów szkolnych 2 części: 1) Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2

I. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 1. II. KONCEPCJA PROGRAMOWO -PRZESTRZENNA dla zadania 2 1 Zał. nr 2 do Regulaminu konkursu ZAKRES I FORMA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA KOMPLEKSOWEGO OPRACOWANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ BUDYNKÓW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH O WRAZ Z PARKINGAMI ORAZ INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Baranów OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I.

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: W załączeniu wypełnione druki Zlecenia na dostarczanie ciepła do poszczególnych obiektów.

Odpowiedź: W załączeniu wypełnione druki Zlecenia na dostarczanie ciepła do poszczególnych obiektów. Warszawa, dn. 07.12.2015 r Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu Dot. Przetargu nieograniczonego na Dostawę i przesył/dystrybucję energii cieplnej do budynków: Przedszkola nr 337, Przedszkola

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi Pytania i odpowiedzi Pytania publikowane są w oryginalnej treści formie w jakiej zostały zadane. Prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy pozycja nr 23 - Nawierzchnie z płyt plaskowych o grubości 5cm, z wypełnieniem

Bardziej szczegółowo

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ

Przywidz, dn r. RO.Z ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ RO.Z 271.5.2012 Przywidz, dn. 16.04.2012r. ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami), informuje,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4 00-013 Warszawa Adm-290/330/14 Warszawa, dn. 13 listopada 2014r. WYJAŚNIENIA ORAZ MODYFIKACJE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO

PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO PYTANIA OFERENTÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 1. Pytanie Oferenta: Czy Zamawiający dołączy przedmiary na wykonanie w/w zamówienia? Odpowiedź Zamawiającego: wycenę należy opracować w oparciu o udostępnioną

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-05/.../ 2012 Radom, dnia

Znak sprawy: RSS /ZPFSiZ /P-05/.../ 2012 Radom, dnia RADOMSKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im. Dr Tytusa Chałubińskiego 26-610 Radom, ul. Tochtermana 1 Dział Zamówień Publicznych Funduszy Strukturalnych i Zaopatrzenia www.szpital.radom.pl; zampubl@rszs.regiony.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach

URZĄD MIEJSKI w Pabianicach URZĄD MIEJSKI w Pabianicach Pabianice, dnia 04.10.2013 roku Uczestnicy postępowania przetargowego ZP.271.11.2013 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa i

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI OGŁOSZENIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE DO TREŚCI OGŁOSZENIA Barlinek, 4 października 2013r. Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia Dotyczy: przetargu ograniczonego na robotę budowlaną pn. Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinny A, segment 3,4 i 5 w Barlinku

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr ---/2016

U M O W A nr ---/2016 zawarta w Katowicach w dniu. 2016r pomiędzy: U M O W A nr ---/2016 Gminą Miastem Katowice Katowickimi Cmentarzami Komunalnymi z siedzibą w Katowicach, 40-266 ul. Murckowska 9, NIP 634-02-57-646, zwanym

Bardziej szczegółowo

Informacja dla Wykonawców

Informacja dla Wykonawców Kalisz, dnia 16 czerwca 2008 r. Informacja dla Wykonawców dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa krytego lodowiska zlokalizowanego

Bardziej szczegółowo

Formularz ofertowy tel.:. fax.:...

Formularz ofertowy tel.:.   fax.:... Załącznik nr 1 Pieczęć Wykonawcy Formularz ofertowy Pełna nazwa Wykonawcy:... Adres Wykonawcy:... NIP:. Kontakt: Adres do korespondencji:... tel.:. e-mail: fax.:... 1. Zgłaszam swój udział w przetargu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZAŁĄCZNIK NR 8 DO SIWZ Nr sprawy RKI.3410-23/07 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty remontowo budowlane w budynku komunalnego przy ul. Rynek 82 w Okuniewie (docieplenie ściany szczytowej

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ. Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 Odpowiedzi na zapytania do SIWZ Dotyczy: Budowy boiska sportowego ogólnodostępnego w Babinie. Zapytanie 1 W Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robót w części dotyczącej nawierzchni poliuretanowej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAPYTANIA ORAZ WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: GMINA MIASTO SZCZECIN, Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin która na podstawie Art. 15 ust.2 ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź:

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź: Sąd Okręgowy w Warszawie OF-382-14/14 Warszawa, dnia 6 lutego 2014 roku Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZP/INW/2/14 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/2/14

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Radom, dnia 08 marca 2013 r. Znak sprawy: 1/2013/ZP WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie:,, Rozbiórka istniejących

Bardziej szczegółowo

Budowę budynku komunalnego C na osiedlu Stare Stawyw Oświęcimiu

Budowę budynku komunalnego C na osiedlu Stare Stawyw Oświęcimiu Oświęcim, dnia 20 listopada 2007 r. Znak sprawy: ZP.I.341-58/07 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie w jakiej formie należy sporządzić kosztorysy-szczegółowej czy uproszczonej?

Pytanie 1: Prosimy o wyjaśnienie w jakiej formie należy sporządzić kosztorysy-szczegółowej czy uproszczonej? Oświęcim, dnia 27 listopada 2007 r. Znak sprawy: ZP.I.341-58/07 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 z p. zm.) do specyfikacji

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH

URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH OR-2024/36/11 Gliwice, 05-12-2011 r. nr kor. UM-515688/2011 Dotyczy: Ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialności cywilnej miejskich jednostek organizacyjnych oraz Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Pytanie 5 Czy naleŝy wycenić współpracujący z modułem Sygnalizator optyczno akustyczny? Odpowiedź Ad. 5 Nie występuje w projekcie.

Pytanie 5 Czy naleŝy wycenić współpracujący z modułem Sygnalizator optyczno akustyczny? Odpowiedź Ad. 5 Nie występuje w projekcie. UWAGA! Bogoria, dnia 27.09.2012 r Urząd Gminy w Bogorii udziela odpowiedzi na zadane pytania. Pytanie 1 W przedmiarze robót dz. 14 instalacja centralnego ogrzewania w pozycjach: 14.8 Grzejniki stalowe

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O ZNAKU ZP 11/2014 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r.

POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r. POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r. Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem : 2011/S 132-219302 Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Słupsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Słupsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie nr 308614-2016 z dnia 2016-09-15 r. Słupsk: OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA OGŁOSZENIE DOTYCZY: Ogłoszenia o zamówieniu INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU Numer: 304317-2016 Data: 01/09/2016

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo,

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szanowni Państwo, ZAPYTANIE OFERTOWE Nieruchomość Budynek mieszkalny wielorodzinny Adres ul. Dąbrowskiego 104-114/ Długosza 1-5 Data 23.05.2017r Temat Projekt wymiany wewnętrznej instalacji gazowej Numer oferty DD104/02/2017

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10.

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10. Stawiski, dnia 31 maja 2016 roku BI.271.4.2016 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Termomodernizacja budynków oświatowych na terenie gminy Stawiski Pytanie Nr 10. Czy Zamawiający

Bardziej szczegółowo

Ostrowiec Świętokrzyski dnia r

Ostrowiec Świętokrzyski dnia r Ostrowiec Świętokrzyski dnia 24.07.2013r Sprawa 26/2013 Wszyscy wykonawcy W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego zapytanie, dotyczące przetargu nieograniczonego na Termomodernizacja dwóch budynków

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy

Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupcy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ Specyfikację istotnych warunków zamówienia opracował: dnia 05 lipca 2006 ( JERZY DYSZAK) ZATWIERDZIŁ:..

Bardziej szczegółowo

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów

OGÓŁEM WYKONAWCA : Data. Wartość zł (netto) Wykaz elementów KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ADRES INWESTYCJI : Sokołów Podlaski, rejon ul. Oleksiaka Wichury, dz. nr 3487/76, 3487/68, 3487/67, 17/13, 19/7 INWESTOR : Sokołowskie

Bardziej szczegółowo

BZP.243.6.2015.KP Wrocław, dnia 02 czerwca 2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4

BZP.243.6.2015.KP Wrocław, dnia 02 czerwca 2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 BZP.243.6.2015.KP Wrocław, dnia 02 czerwca 2015 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 4 dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Kompleksowa przebudowa budynków

Bardziej szczegółowo

EI-III Darłowo dnia r.

EI-III Darłowo dnia r. EI-III.0713.10.2011 Darłowo dnia 25.03.2011 r. W/g rozdzielnika Dotyczy: zapytania złożonego w związku z prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem na Budowę boiska sportowego w Darłowie.

Bardziej szczegółowo

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

GMINA SULMIERZYCE. Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Sulmierzyce dnia 16 kwietnia 2013r. Zamawiający GMINA SULMIERZYCE Regon 590648184 Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.6.2013.AS Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15

Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. III G 211/06/15 Zielona Góra, 24 kwietnia 2015 r. P R O K U R A T U R A O K RĘGOWA W Z I E L O N E J G Ó R Z E ul. Partyzantów 42 65-950 ZIELONA GÓRA tel.: 68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 REGON 000000448 NIP 929-14-56-582

Bardziej szczegółowo

FFKZ 340/93/2010/BIN Andrychów, dnia r.

FFKZ 340/93/2010/BIN Andrychów, dnia r. FFKZ 340/93/2010/BIN Andrychów, dnia 05.01.2011 r. dotyczy: zapytania do SIWZ w przetargu nieograniczonym pn. Budowa sali gimnastycznej przy ZSS w Sułkowicach Łęgu wraz z zapleczem i niezbędną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

ul. Rynek 1-7, Wieruszów tel. /+48 62/ , fax. /+48 62/

ul. Rynek 1-7, Wieruszów tel. /+48 62/ , fax. /+48 62/ ZI ZP.271.3.2016 Uczestnicy postępowania przetargowego Wieruszów 14.04.2016r. W związku ze złożonymi zapytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Nr sprawy: AZP-240/PN-p207/09/2014-219 Lublin, 18.06.2014 r. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 207 000 EURO pn.: Dostawa i instalacja aparatury

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAPROSZENIA DO ZŁOŻENIA OFERTY NA WYKONANIE ROBÓT PN: Docieplenie budynku, remont pokrycia dachowego wraz z remontem kominów oraz wymianą obróbek blacharskich,

Bardziej szczegółowo

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r.

Zp Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. 1 Zp. 271.21.2012 Muszyna, dnia 29 czerwca 2012 r. Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna ul. Rynek 31 33 370 Muszyna Dotyczy: Dostawa i montaż kotłów gazowych wraz z osprzętem realizowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa zadania: Docieplenie i kolorystyka elewacji budynku Szkoła Podstawowa w Dębowej Kłodzie Inwestor: Gmina Dębowa Kłoda 21-211 Dębowa Kłoda

Bardziej szczegółowo

PGI-OI/ / r wg rozdzielnika

PGI-OI/ / r wg rozdzielnika UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO wg rozdzielnika W związku z otrzymanymi zapytaniami w dniu 10.10.2008r do w/w postępowania Zgodnie z naszymi wyliczeniami ilość stali zbrojeniowej

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy:

UMOWA. zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu... r. w Katowicach pomiędzy: Wojewódzkim Przedsiębiorstwem Usług Turystycznych sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach, 40-951, Al. Korfantego 9, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa,27.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa,27.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Warszawa,27.03.2014 r. 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 Dyrektor Generalny BDGzp 2120A 25/AF/14 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie przedmiotowego zamówienia dot.

Bardziej szczegółowo

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: Stara Kornica, dn. 03.09.2015 r. Uczestnicy postępowania Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn: BUDOWA INSTALACJI KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH NA TERENIE GMINY STARA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY Nr 2 ALEJA JANA PAWŁA II 7 44-330 Jastrzębie Zdrój, woj. śląskie Tel. (32) 47 84 200 - centrala Tel. (32) 47 84 500 - sekretariat Fax (32) 47 84 506 e-mail.szpital@wss2.jastrzebie.pl

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI DZPZ / 333 / 50 PN / 2013 1 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA Wołomin, dnia 20 lipca 2016 roku Samodzielne Stanowiska ds. Zamówień Publicznych Urząd Miejski w Wołominie UL. OGRODOWA 4, 05 200 WOŁOMIN TEL. 22 763-30-71 FAX. 22 763-30-66 ZP.271.6.2016 ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, 23 maja 2008r. UD-VIII-WZP/341-25/08 MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy: przetargu zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę Alei Sztandarów

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Szczecin, dn. 05.08.2015 r. Znak sprawy: ZP/220/68/15

Bardziej szczegółowo

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate

9. W przedmiarze robót branży sanitarnej brak pozycji na dostawę i zamontowanie białego montażu (umywalki, ustępy itp.) oraz armatury wypływowej (bate Poniżej zamieszczono pytania zgłoszone przez oferentów w ramach przetargu Rozbudowa i przebudowa budynku magazynu dla kwiatów wraz z centrum badawczo rozwojowym do badań nad innowacyjnymi metodami upraw

Bardziej szczegółowo

Wprowadza się zmiany w SIWZ dotyczące terminu składania oferty: A. Zapis w SIWZ w. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Wprowadza się zmiany w SIWZ dotyczące terminu składania oferty: A. Zapis w SIWZ w. XIII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Chrzanowie Sp. z o.o. ul. Sokoła 30/5; 32-500 Chrzanów w związku z otrzymaniem następujących pytań do przetargu nr ogłoszenia 78377-2015 z dnia 29.05.2015r pn.: Przebudowa,

Bardziej szczegółowo