UMOWA Zawarta w dniu... pomiędzy: Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku z siedzibą Gdańsk ul. Na Stoku 49,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA Zawarta w dniu... pomiędzy: Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku z siedzibą 80-874 Gdańsk ul. Na Stoku 49,"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 4. Projekt umowy zadanie III UMOWA Zawarta w dniu... pomiędzy: Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku z siedzibą Gdańsk ul. Na Stoku 49, reprezentowaną przez Dyrektora Irenę Łaguna, zwaną dalej Zamawiającym a... z siedzibą w... przy ul.... NIP..., REGON:... tel/fax. zwanym(ą) dalej Wykonawcą, reprezentowanym(ą) przez: w rezultacie wyboru najkorzystniejszej oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego (sprawa nr OKE/6/2010), zgodnie z art. 91 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177, z późn. zm.) została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Przedmiotem umowy jest dostawa ośmiu sztuk zestawów komputerowych /nazwa i typ/, ośmiu sztuk monitorów /nazwa i typ/, pięciu sztuk netebook /nazwa i typ/, 8 sztuk systemów operacyjnych, 13 sztuk pakietu oprogramowania biurowego, trzech sztuk skanerów /nazwa i typ/, pięciu sztuk dysków twardych zewnętrznych /nazwa i typ/, jednej sztuki tablicy interaktywnej /nazwa i typ/ zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia o którym mowa w ust. 2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 oraz ofertą na podstawie której Wykonawca został wybrany. 2. Zestawy komputerowe będące przedmiotem umowy spełniają poniŝsze wymagania: płyta główna ASUS M4N68T nforce 630a Socket AM3 procesor czterordzeniowy AMD Athlon II X4 635 BOX (AM3) (95W,45NM) 2,9GHz pamięć DDR3 2GB PC 1333 dysk twardy 250GB SATA II karta graficzna ASUS ATI Radeon HD MB DDR3/64bit DVI/HDMI PCI-E (650/800) - chłodzenie pasywne - wyjście D-Sub, DVI, HDMI nagrywarka DVD+/-RW 22x obudowa ATX, wyjścia audio i USB na przednim panelu, zasilacz 500W, klawiatura, mysz optyczna 2.1 Monitory LCD 19 będące przedmiotem umowy spełniają poniŝsze wymagania: format ekranu 4:3 rozdzielczość robocza 1280x1024 kontrast 250 cd/m2 kontrast dynamiczny 1 000:1 jasność :1 czas reakcji 5ms kąty widzenia 170/160 stopni 2.2 Notbooki będące przedmiotem umowy spełniają poniŝsze wymagania: procesor Intel Core i5 450M Chipset Intel HM57 Pamięć 4096MB Dysk twardy 500GB Prędkość obrotowa dysku 7200 obr./min. Kontroler dysku SATA Karta graficzna ATI Mobility Radeon HD 540v Ekran 15,6

2 Rozdzielczość 1600 x 900 Typ ekranu WXGA+ Napęd optyczny DVD+/-RW Bateria Li-Ion Czas pracy na baterii 345 min Komunikacja WLAN, Bluetooth, Karta sieciowa 10/100/1000 Złącza - Liczba portów USB min 4, DisplayPort, FireWire, VGA, DVI, esata Oprogramowanie System operacyjny Windows 7 Professional / XP Professional 2.3 Oprogramowania będące przedmiotem umowy spełniają wymagania określone w SIW-zie i muszą być dostosowane do aktualnej infrastruktury Zamawiającego i nie mogą powodować konieczności jej przebudowania bądź powiększeni. 2.4 Skanery będące przedmiotem umowy spełniają poniŝsze wymagania: typ skanera płaski, automatyczny podajnik dokumentów rozdzielczość skanowania sprzętowego do 2400 x 2400 dpi kodowanie koloru 48-bitowe poziomy skali szarości 256 pojemność automatycznego podajnika papieru standardowo 50 arkuszy prędkość skanowania (ADF, A4) Do 8 str./min w trybie skanowania jednostronnego, czarnobiałego, z rozdzielczością 200 dpi i 1-bitową głębią adapter do folii prędkość skanowania w trybie podglądu 7 s nośniki papier (do banerów, do drukarek atramentowych, fotograficzny, zwykły), koperty, etykiety, karty (okolicznościowe, indeksowe), obiekty trójwymiarowe, slajdy i negatywy 35 mm (z wykorzystaniem przystawki do przeźroczy), nośniki do nadruków na koszulki format pliku zawierającego zeskanowany obraz BMP, JPEG, TIFF, TIFF skompresowany, PNG, PCX, PDF, PDF z moŝliwością wyszukiwania, RTF, HTM, TXT maksymalny format skanowania 21,6 x 27,9 cm standardowe rozwiązania komunikacyjne USB 2.0 High Speed zgodny ze specyfikacją USB 2.0 obsługiwane systemy operacyjne Microsoft Windows 2000, XP Professional i Home Edition, dostosowany do systemu Windows Vista ; Mac OS X (10.1.5, 10.2 lub nowszy) 2.5 Dyski twarde zewnętrzne będące przedmiotem umowy spełniają poniŝsze wymagania: Rodzaj dysku Standardowy (nośnik magnetyczny) Pojemność dysku: min 500 GB Interfejs USB 2.0 Prędkość obrotowa 7200RPM Format szerokości 2,5 cali 2.6 Tablica interaktywna będąca przedmiotem umowy spełniają poniŝsze wymagania: Format 16:9 Obszar roboczy Przekątna cm (95") wymiary mm x 2108 mm wymiary zewnętrzne mm x 2273 mm waga - 23,5 kg Specyfikacja Technologia Elektromagnetyczna pasywna Rozdzielczość sprzętowa rozdzielczość wewnętrzna: 4096 punktów (linii) na cal rozdzielczość wyjściowa: 1000 linii na cal (39,4 linii na mm) Obsługiwane rozdzielczości: 46,500 x pikseli Prędkość odczytu współrzędnych do 150 współrzędnych na sekundę 250 cali na sekundę Czułość zbliŝeniowa tablicy do 0,4 cala (9,76 mm) Komunikacja z komputerem RS-232, USB, Bluetooth, Radiowa 2,4GHz (opcjonalnie)

3 Oprogramowanie i sterowniki Win 98/Me/NT/2000/XP/Vista (Windows NT obsługuje tylko komunikację RS-232) Mac OS X Linux Dodatkowe funkcje określone w SIWZ-ie 3. Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy zobowiązany jest do: 1) dostawy sprzętu określonego w ustępie 1 do miejsca realizacji zamówienia tj. II i III piętro w budynku bez windy. 2) dostarczenia wraz ze sprzętem komputerowym: a) karty gwarancyjnej, b) instrukcji obsługi w formie papierowej w języku polskim, 3. Przedmiot umowy musi posiadać deklaracje zgodności i oznakowanie CE zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz. U. Nr 155, poz. 1089) 4. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy oryginalny, fabrycznie nowy, kompletny, w nienaruszonych, bezzwrotnych opakowaniach zwyczajowo przyjętych dla tego rodzaju przedmiotu umowy, wolny od wad, o parametrach jakościowych i funkcjonalnych zgodnych z wymaganiami Zamawiającego Wykonawca gwarantuje wysoką jakość przedmiotu umowy. 2. Dostarczone zestawy komputerowe, monitory, notbooki, dyski twarde, tablica interaktywna muszą posiadać minimum 36-miesięczną gwarancję, zaś skanery muszą posiadać minimum 12-miesięczną gwarancję licząc od dnia podpisania protokołu odbioru. Wykonawca zapewnia takŝe serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. 3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązany jest do naprawy lub wymiany urządzeń określonych w 1 ust.1 w przeciągu 24 godzin od telefonicznego zgłoszenia. 4.Uprawionymi do zgłoszenia nieprawidłowości w przedmiocie umowy, są przedstawiciele Zamawiającego. 5.W przypadku nie przystąpienia do usuwania wad w terminie wskazanym w ust. 3 Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie wad, usterek, awarii osobie trzeciej na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy bez potrzeby odrębnego wezwania, niezaleŝnie od uprawnienia do naliczenia Wykonawcy kar umownych do czasu usunięcia wady. 6.Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia nieprawidłowości w przedmiocie umowy tj. wady usterki, awarii w ciągu maksymalnie 72 godzin bądź teŝ do dostarczenia i zainstalowania na czas naprawy sprzętu zamiennego o parametrach nie gorszych od naprawianego. 7.Niezainstalowanie w terminie sprzętu zamiennego o parametrach niegorszych od naprawianego spowoduje naliczenie Wykonawcy kar umownych do czasu dostarczenia sprzętu zamiennego lub naprawianego. 8.Gwarancja obejmuje bezpłatne usuniecie usterek, wad, awarii sprzętu oraz oprogramowania łącznie z wymianą uszkodzonych części i podzespołów. Przewóz do naprawy i zwrot naprawionego sprzętu odbędzie się na koszt Wykonawcy. Sprzęt zamienny na czas naprawy, Wykonawca udostępnia nieodpłatnie. 9.Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń lub nieprawidłowego działania sprzętu wynikającego z: uszkodzeń mechanicznych, wszelkich uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Zamawiającego 10. Wykonawca oświadcza, Ŝe przedmiot zamówienia jest wolny od wad fizycznych i prawnych a takŝe praw osób trzecich, oraz Ŝe nie toczą się przeciw niemu Ŝadne postępowania. 11. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność Termin wykonania umowy: realizacja umowy w terminie 20 dni po podpisaniu umowy tj. do 2010 r. 2. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu realizacji umowy określonego w 3 ust. 1 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. W tym przypadku będzie miał zastosowanie zapis 6 ust. 2 umowy. 3. UpowaŜnieni przedstawiciele OKE w Gdański i Wykonawcy podpiszą protokół odbioru urządzeń określonych w 1 ust.1 stwierdzający, Ŝe dostarczone urządzenia są zgodne z umową.

4 4 Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy wynosi zł brutto (słownie: 00/100) w tym podatek VAT %. Do ceny wliczone są wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy Fakturę za wykonanie przedmiotu umowy po podpisaniu protokołu odbioru, o którym mowa w 3 ust. 3 Wykonawca wystawi na Zamawiającego 2. Zapłata za dostarczony przedmiot umowy nastąpi w terminie do 14 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany na fakturze. 3. Podstawą do wystawienia faktury i rozliczenia za przedmiot umowy będzie podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy protokół odbioru. 4. Za dzień zapłaty uwaŝa się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 5. Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe za kaŝdy dzień opóźnienia płatności, licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w ust Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie opóźnienia w usunięciu wady w wysokości 0,1 % wynagrodzenia, określonego w 4, za kaŝdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po terminie, o którym mowa w 2 ust W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % wynagrodzenia, określonego w Naliczone kary zostaną potrącone z wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z wystawionej przez niego faktury lub zapłacone przez Wykonawcę w ciągu 7 dni od dnia wezwania do zapłaty. 4. W przypadku niewykonania bądź nienaleŝytego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, w wyniku których powstała szkoda przewyŝszająca wysokość zastrzeŝonych kar, Zamawiający moŝe Ŝądać naprawienia szkody na zasadach ogólnych. 7 (zostanie wpisane w przypadku udziału podwykonawców) 1. Wykonawca wykona przedmiot umowy przy udziale podwykonawców dla następującego zakresu prac: 2. Wykonawca, w przypadku zlecenia części przedmiotu umowy podwykonawcy, pozostaje nadal odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, jego jakości i terminu zakończenia. 3. Wykonawca w przypadku zlecenia części przedmiotu umowy podwykonawcy ponosi pełną odpowiedzialność za wykonaną przez podwykonawcę zleconą część przedmiotu umowy w zakresie gwarancji i rękojmi Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień na podstawie, których dokonano wyboru Wykonawcy w przypadku gdy wskutek zachodzących procesów technologiczno-materiałowych dostawa sprzętu o parametrach określonych w specyfikacji technicznej nie będzie moŝliwa. W tej sytuacji Wykonawca dostarczy Zamawiającemu sprzęt o parametrach nie niŝszych niŝ w ofercie. Warunkiem wprowadzenia zmian jest przedstawienie przez Wykonawcę pisemnego uzasadnienia na przynajmniej 3 dni przed terminem dostawy oraz uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego. 2. Zamawiający, dopuszcza takŝe moŝliwość zmiany terminu dostawy sprzętu na pisemny wniosek Wykonawcy, o ile konieczność wprowadzenia takiej zmiany jest następstwem szczególnych okoliczności nie leŝących po stronie Wykonawcy. Ocena, czy zachodzą szczególne okoliczności, oraz czas przedłuŝenia terminu naleŝy wyłącznie do Zamawiającego. 3. W kaŝdym czasie obowiązywania umowy dopuszczalna jest zmiana sposobu spełnienia świadczenia przez Zamawiającego za zgodą Wykonawcy wyraŝoną na piśmie.

5 9 W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŝe odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy. 10 Wykonawca nie moŝe, bez zgody Zamawiającego, przenosić wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie. Zgoda taka musi być wyraŝona na piśmie Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają pod rygorem niewaŝności sporządzenia aneksu w formie pisemnej. 2. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień niniejszej umowy w stosunku do treści oferty w zakresie dotyczącym zmiany stawki podatku od towarów i usług w zakresie zmienionej jej wysokości. 12 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) oraz przepisy Kodeksu cywilnego. 13 Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Gdańsku według siedziby Zamawiającego. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla kaŝdej ze stron. 14 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA

Zamawiającym Dostawcą

Zamawiającym Dostawcą UMOWA Nr EFS/2009 na dostawę komputerów przenośnych, zestawów komputerowych stacjonarnych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Warmińsko Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) IP.ZP.341-32-2/06 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami ustawy- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r

Bardziej szczegółowo

II. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Spis treści

II. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Spis treści II. Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nazwa zamówienia Nr sprawy Dostawa zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i urządzeniami peryferyjnymi ZP-341-04/06 Spis treści Załącznik

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA WE WROCŁAWIU OKE/WOA/2150/2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1)

(kody CPV 30121200-5, 30213000-5, 30213100-6, 30216130-6, 30231300-0, 30232110-8, 32413100-2, 38652100-1) Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniŝej 193 000 EURO na dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego i audiowizualnego (kody CPV 30121200-5,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy przetargu nieograniczonego o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art. 11 ust 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 - Projekt umowy 2 Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy.

2. Tryb udzielenia zamówienia. Zamówienie zostanie udzielone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy. Rozdział : INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW.. Nazwa oraz adres zamawiającego. Zamawiający: Powiat Rzeszowski; 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 5 Obsługę postępowania zapewnia: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA AD II 3421/25/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INFORMACJE OGÓLNE: 1. Zamawiający : Powiat Nowosądecki Kierownik Zamawiającego : Zarząd Powiatu Nowosądeckiego, z siedzibą : 33-300 Nowy Sącz,

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/001-VI/2010 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP:

2. 1, 05-552 +48/22/ 736 7009, +48/22/ 756 14 17 REGON 000326196, NIP: Projekt Nr POIG.02.03.00-00-034/10- Rozwój infrastruktury teleinformatycznej wspierającej prowadzenie badań i wymianę wiedzy współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym,

zwanym dalej Zamawiającym, WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 70, będącym płatnikiem VAT NIP

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77

BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 BIURO RZECZNIKA PRAW OBYWATELSKICH 00-090 Warszawa, Al. Solidarności 77 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo