Zamawiającym Dostawcą

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zamawiającym Dostawcą"

Transkrypt

1 UMOWA Nr EFS/2009 na dostawę komputerów przenośnych, zestawów komputerowych stacjonarnych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych na potrzeby Warmińsko Mazurskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Olsztynie, w związku z realizacją projektu OHP jako realizator usług rynku pracy współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet I, Poddziałanie , zawarta w dniu 2009 r. w Olsztynie w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pomiędzy: Warmińsko Mazurską Wojewódzką Komendą OHP w Olsztynie, ul. Kołobrzeska 27, Olsztyn, NIP , reprezentowanym przez Komendanta Wojewódzkiego Jarosława Dziobę, zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą.., NIP reprezentowaną przez., zwaną w dalszej części umowy Dostawcą Przedmiotem umowy jest dostawa Zamawiającemu przez Dostawcę komputerów przenośnych, zestawów komputerowych stacjonarnych, drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych zwanych dalej urządzeniami, opisanych w załączniku do umowy, łącznie z dostawą na koszt Dostawcy urządzeń do siedziby Zamawiającego. 2. Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu urządzenia w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy. 3. Wraz z dostarczonymi urządzeniami Dostawca zobowiązuje się wydać Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące urządzeń, w tym instrukcje obsługi i dokumenty gwarancyjne. 4. Dostawca dostarczy urządzenia fabrycznie nowe w oryginalnych opakowaniach. 5. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru Łączna wartość urządzeń zakupionych przez Zamawiającego w ramach niniejszej umowy zgodnie z ofertą stanowi kwotę.. złotych netto plus VAT co stanowi łącznie. złotych, słownie:.. brutto. 2. Zamawiający zapłaci Dostawcy należność za dostarczone urządzenia w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury VAT. 3. Z przyczyn od siebie niezależnych Zleceniodawca zastrzega możliwość przedłużenia terminu zapłaty należności za wykonanie czynności, o których mowa w 1 umowy w przypadku opóźnienia przekazania środków finansowych z Rezerwy Celowej Budżetu Państwa. 4. Zapłata nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy Dostawcy wskazany w fakturze.

2 3 1. Dostawca udziela Zamawiającemu minimum 24 miesięcy gwarancji na prawidłowe działanie dostarczonych urządzeń z wyjątkiem baterii, które mogą mieć krótszy okres gwarancji. 2. Gwarancji podlegają wszystkie elementy urządzenia Dostawca przystąpi do usuwania awarii w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w miejscu użytkowania sprzętu ( Nidzica, Ełk, Giżycko, Iława, Działdowo), nie później niż 72 godziny od momentu zgłoszenia (trzy doby robocze). 2. Dostawca dokona w okresie gwarancji wszelkich napraw bezpłatnie w maksymalnym terminie 14 kolejnych dni roboczych od daty zgłoszenia uszkodzenia. 3. Dostawca zapewnia, iż odbierze i dostarczy naprawiane urządzenie w okresie gwarancji na własny koszt. 4. Zgłoszenia serwisowe mogą być przekazywane za pośrednictwem telefonu na nr, faksu na nr 5 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez odszkodowania dla Dostawcy: a) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. b) Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. c) Zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy, d) Zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy Postanowienia dotyczące kar umownych: a) Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 15% kwoty określonej w 2 ust. 1 umowy ( lub jej części), w przypadku odstąpienia od umowy w całości ( lub w części) z przyczyn, za które odpowiada Dostawca. b) Dostawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w wykonaniu całości zamówienia. c) Zamawiający zobowiązany jest zapłacić Dostawcy karę umowną w wysokości 15% kwoty określonej w 2 ust.1 umowy ( lub jej części) w przypadku odstąpienia od umowy w całości ( lub w części) z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający. d) W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku

3 Dostawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy. e) W przypadku nie dostarczenia urządzeń w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, Zamawiający może od umowy odstąpić. f) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7 Zamawiający powołując się na art. 509 i 514 Kodeksu Cywilnego wnosi zastrzeżenie, na mocy którego wierzytelności wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone na inną osobę. 8 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy Prawo zamówień publicznych. 9 Strony postanawiają, że właściwym miejscowo do rozstrzygania sporów między stronami jest Sąd w Olsztynie Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu pod rygorem nieważności. 2.Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba, że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego uzgodniono je z Zamawiającym. 11 Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Dostawca Zamawiający..

4 Załącznik do umowy Przedmiotem postępowania jest dostawa sprzętu o następujących parametrach technicznych: POZYCJA 1 Zestaw komputerowy stacjonarny 5 sztuk Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa standardowa Karta sieciowa radiowa Procesor x86 2,6 GHz, razem z wentylatorem 2 GB DDR2 Serial ATA 250 GB 128 MB RAM zintegrowana lub karta rozszerzająca Zgodna z AC"97, zintegrowana 10/100 RJ 45 zintegrowana lub karta rozszerzająca WI FI lb/g Porty min 4xUSB Klawiatura Standardowa Mysz Optyczna dwu przyciskowa z rolką i podkładką Napęd CD ROM Nagrywarka DVD R/RW +/- System operacyjny Monitor Gwarancja na komputer i monitor Certyfikaty Oprogramowanie Microsoft VISTA HOME BASIC PL OEM + nośnik LCD 19 cali wejście analogowe wejście cyfrowe Wbudowane głośniki 24 miesięce W przypadku awarii HDD pozostaje on u zamawiającego a wykonawca dostarcza nowy dysk Deklaracja producenta o zgodności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa CE Microsoft Office 2007 PL + nośnik (Licencja edukacyjna) Oprogramowanie antywirusowe (bezpłatna aktualizacja bazy wirusów przez minimum 12 miesięcy) Oprogramowanie do nagrywania płyt, Oprogramowanie do odtwarzania filmów DVD Dodatkowe wymagania Zainstalowany system operacyjny MS Windows VISTA HOME BASIC PL wraz z wymienionym oprogramowaniem. Komputer przygotowany do pracy. Dodatkowy sprzęt listwa zasilająca, antyprzepięciowa 5 gniazdowa długość kabla 3m patch cord RJ45, kat. 5e, UTP, 10m Router ADSL2+ Wireless G with 4 Port 10/100 Switch

5 POZYCJA 2 Zestaw komputerowy stacjonarny 6 sztuk Procesor Pamięć RAM Dysk twardy Karta graficzna Karta dźwiękowa Karta sieciowa standardowa Karta sieciowa radiowa Procesor x86 2,6 GHz, razem z wentylatorem 2 GB DDR2 Serial ATA 250 GB 128 MB RAM zintegrowana lub karta rozszerzająca Zgodna z AC"97, zintegrowana 10/100 RJ 45 zintegrowana lub karta rozszerzająca WI FI lb/g Porty min 4xUSB Klawiatura Standardowa Mysz Optyczna dwu przyciskowa z rolką i podkładką Napęd CD ROM Nagrywarka DVD R/RW +/- System operacyjny Monitor Gwarancja na komputer i monitor Certyfikaty Oprogramowanie Microsoft VISTA HOME BASIC PL OEM + nośnik LCD 19 cali wejście analogowe wejście cyfrowe Wbudowane głośniki 24 miesięce W przypadku awarii HDD pozostaje on u zamawiającego a wykonawca dostarcza nowy dysk Deklaracja producenta o zgodności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa CE Microsoft Office 2007 PL + nośnik (Licencja edukacyjna) Oprogramowanie antywirusowe (bezpłatna aktualizacja bazy wirusów przez minimum 12 miesięcy) Oprogramowanie do nagrywania płyt, Oprogramowanie do odtwarzania filmów DVD Dodatkowe wymagania Zainstalowany system operacyjny MS Windows VISTA HOME BASIC PL wraz z wymienionym oprogramowaniem. Komputer przygotowany do pracy. Dodatkowy sprzęt listwa zasilająca, antyprzepięciowa 5 gniazdowa długość kabla 3m patch cord RJ45, kat. 5e, UTP, 10m

6 POZYCJA 3 Urządzenie wielofunkcyjne 5 sztuk Technologia druku Laserowa czarno-biała Jakość drukowania 1200 x 1200 Szybkość druku 28 stron/min Wydajność 5000 stron/mc Rodzaj podajnika Automatyczny Pojemność podajnika papieru 150 szt. Max rozmiar papieru A4 Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows XP, MS Windows VISTA Funkcja skanera TAK Funkcja ksero TAK Zainstalowana pamięć 32 MB Interfejs USB karta sieciowa Ethernet 10/100BaseTx Parallel (IEEE 1284 compatible) Dodatkowe wyposażenie Gwarancja Płyta ze sterownikami, Kabel USB, kabel zasilający, zainstalowany dupleks 24 mcy POZYCJA 4 Drukarka laserowa czarno biała 2 sztuki Rozdzielczość 1200x600 Szybkość druku 22 stron/min Wydajność 8000 stron/mc Rodzaj podajnika Automatyczny Pojemność podajnika papieru 150 szt. Max rozmiar papieru A4 Interfejs USB Zainstalowana pamięć 8MB Masa brutto < 6 Kg Obsługiwane systemy operacyjne MS Windows XP, MS Windows VISTA Dodatkowe wyposażenie Płyta ze sterownikami, Kabel USB, kabel zasilający. Gwarancja 24 mcy

7 POZYCJA 5 Komputer przenośny 7 sztuk Procesor 2 GHz technologia Mobile Pamięć RAM 2 GB DDR 2 Karta graficzna 128 MB - łącznie z wykorzystywaną pamięcią operacyjną Karta sieciowa 10/100 Mbps Karta sieciowa radiowa WI FI lb/g Dysk twardy 160 GB Dźwięk Zgodny z AC 97 Zasilacz Dostosowany do sieci 230V, 50Hz Porty wejścia/wyjścia min. 3 x USB 1 x EXPRESS CARD LAN VGA Out Przekątna ekranu min 15 cali Napęd Nagrywarka DVD/CDRW +/- System Operacyjny Microsoft VISTA HOME BASIC PL OEM + nośnik Oprogramowanie Microsoft Office 2007 (Licencja edukacyjna), Oprogramowanie antywirusowe, (bezpłatna aktualizacja bazy wirusów przez minimum 12 miesięcy) Oprogramowanie do nagrywania płyt, Oprogramoewanie do odtwarzania filmów DVD. Głośniki wbudowane Gwarancje 24 miesiące Inne Torba na komputer Linka zabezpieczająca Myszka optyczna na USB + podkładka Dodatkowe wymagania Zainstalowany system operacyjny MS Windows VISTA HOME BASIC PL wraz z wymienionym oprogramowaniem. Komputer przygotowany do pracy.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołowie 43-190 Mikołów, ul. Kolejowa 2 Tel. 032/ 3242660 OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA zakup i dostawę zestawu serwerowego, UPS, licencji oprogramowania Microsoft

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa sprzętu komputerowego Znak sprawy ADZ-23-07/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro Zabrze, 31.10.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówienia poniżej kwoty 14 000 euro na zakup, dostawę, instalacja oraz uruchomienie sprzętu komputerowego do wyposażenia pracowni multimedialnej składającej się

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych Ul. Gen. Zajączka 7, 01-518 Warszawa www.zseil.edu.pl Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego Nr sprawy: ZP/02/11 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE

Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 ZAPROSZENIE ----------Projekt Szkoły kreatywnych umysłów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Społecznego Numer sprawy: ZK/02/SKU/2012 Kielce, dnia 2012-12-10 Z A T W

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Jedlanka dnia 31.07.2013rok ZAPROSZENIE do złożenia oferty cenowej w rozpoznaniu cenowym na: dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby realizacji projektu Nowe umiejętności szansą na lepszy start uczniów

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym w trybie przetargu nieograniczonego WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Zielonej Górze ul.wyspiańskiego 15, 65-036 Zielona Góra, fax: (+48)(68) 327 01 11, tel.: 325 56 95, 456 56 10, tel. centrala: 456 56 56; E-mail: wup@wup.zgora.pl NO-0420-05/BW/06

Bardziej szczegółowo

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym

ZP/SL I-II/5/2015. Katowice, dnia 12.05.2015 ZATWIERDZAM. 1. Informacje o Zamawiającym Katowice, dnia 12.05.2015.. ZATWIERDZAM 1. Informacje o Zamawiającym PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę 2 serwerów i/lub 1 laptopa z systemem operacyjnym w zakresach I - II dla Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu

Bardziej szczegółowo

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759),

Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), UMOWA/projekt Nr załącznik nr 5 do SIWZ Stosownie do art. 39 i nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. Nr 113 z 2010r. poz. 759), zawarta w Mikołowie dnia, pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS

Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS SzWNr2 ZP/250/100/395 /10 Rzeszów, 20101108 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę serwerów i oprogramowania informatycznego oraz stacji opisowej do współpracy z systemem PACS/RIS Zamawiający

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA

FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA załącznik Nr 1 Formularz oferty FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA Zakup i dostawa sprzętu komputerowego i peryferyjnego oraz urządzeń sieciowych zgodnie z wymaganiami zamawiającego określonymi

Bardziej szczegółowo

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul.Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu

1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu PN - 35/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Gmina Mikołów Rynek 16, 43-190 Mikołów telefon: 032/3248500, fax: 032/3248400, strona internetowa: www.mikolow.eu 2. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SĄD OKRĘGOWY w LUBLINIE ul. Krakowskie Przedmieście 43 20-076 Lublin Lublin, dnia 22 października 2013 r. D.ZP-2820/8/13 ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na podstawie art. 38 ust.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: 1 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera: Instrukcję dla Wykonawców wraz z załącznikami Załącznik nr 1 Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Oświadczenie Załącznik nr 3 - Projekt umowy 2 Nr sprawy

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym,

zwanym dalej Zamawiającym, WZÓR UMOWY UMOWA Nr zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie przy ul. Bema 70, będącym płatnikiem VAT NIP

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą

Wzór umowy. Umowa nr..... NIP. REGON, zwanym dalej Wykonawcą Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Wzór umowy Umowa nr.. Współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W dniu w Rząśniku pomiędzy Gminą Rząśnik, zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Umowa. zawarta w dniu..2015 r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: reprezentowaną przez.zwaną dalej Sprzedawcą, I.

Umowa. zawarta w dniu..2015 r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: reprezentowaną przez.zwaną dalej Sprzedawcą, I. Umowa zawarta w dniu..2015 r. w Jaworznie, zwana dalej Umową, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór umowy, specyfikacja techniczna do części VII zamówienia. Miejską Biblioteką Publiczną w Jaworznie, z

Bardziej szczegółowo

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego

zakup i dostarczenie sprzętu komputerowego Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01 231 Warszawa tel. 22 2 100 100, fax. 22 2 100 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na zakup i dostarczenie sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach

ZAPYTANIE OFERTOWE. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach ZAPYTANIE OFERTOWE Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby w Sądzie Rejonowym w Kartuzach Zamawiający - Sąd Rejonowy w Kartuzach ul. Kościuszki 26 83-300 Kartuzy Zatwierdził: Piotr Kryszewski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAKŁAD PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 18-400 ŁOMśA ul. Szosa Zambrowska 1/27 tel/fax 86-2156949 NIP 718-16 - 85-955 ZP- komputery /2011 07.2011r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy:

Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego. zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Umowa nr ZTM/ /2012 na dostawę sprzętu serwerowego oraz komputerowego zawarta w dniu 2012r. w Rzeszowie pomiędzy: Gminą Miasto Rzeszów Zarządem Transportu Miejskiego w Rzeszowie ul. Trembeckiego 3, 35-234

Bardziej szczegółowo

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO URZĘDU DO SPRAW

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BgS-321-49/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę komputerów przenośnych dla potrzeb realizacji projektu systemowego Ministerstwa Edukacji

Bardziej szczegółowo

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013

Radio PiK S.A. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZO-261-08-2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na na dostawę 30 sztuk komputerów biurowych stacjonarnych klasy PC, 35 sztuk monitorów, 4 sztuk tabletów, 1 notebooka. znak sprawy: ZO-261-08-2013 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Nr sprawy: VII G 261 / 7 / 13 Zamawiający: PROKURATURA OKRĘGOWA w Gdańsku ul. Wały Jagiellońskie 36 80-853 Gdańsk Nr telefonu /58/ 304 01 08 Nr faksu /58/ 304 01 08 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW

UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA. Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW UNIWERSYTET MUZYCZNY FRYDERYKA CHOPINA Przetarg nieograniczony nr ref. ZP-15/06/2014/272/W/MSW S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A dla zamówienia publicznego nr

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA Powiat Otwocki Wydział Administracji, Inwestycji i zamówień Publicznych ul. Górna 130 05 400 Otwock tel. (22) 778-15-34,35,37 wew.378 fax (22) 778-15-34,35,37 wew 379 www.powiat-otwocki.pl Otwock, dnia

Bardziej szczegółowo