Nr 1/2010. Gdańsk, I kwartał 2010 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1/2010. Gdańsk, I kwartał 2010 roku"

Transkrypt

1 P U L S R E W I T U Nr 1/2010 Gdańsk, I kwartał 2010 roku

2 Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wznowiliśmy wydawanie Naszego NEWSLETTERA. Mamy nadzieję, iŝ opracowane przez nas informacje okaŝą się uŝyteczne oraz pomocne przy rozstrzyganiu ewentualnych problemów związanych ze skomplikowaną materią przepisów prawa podatkowego jak równieŝ rozwiązań księgowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa sugestie, uwagi, które postaramy się uwzględnić w kolejnych numerach NEWSLETTERA. Jednocześnie informujemy, Ŝe w roku 2010 Nasz NEWSLETTER będzie wydawany kwartalnie. Z wyrazami szacunku, Redakcja Pulsu REWITU

3 SPIS TREŚCI LP. T R E Ś Ć 1 BieŜące Informacje 2 O Nas 3 Podatek od spadków i darowizn w roku Moment dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od samochodu cięŝarowego Sprawozdanie finansowe za 2009 r., w przypadku gdy kontynuacja działalności w 2010 r. jest zagroŝona 6 Kalendarz podatkowa Świąteczne śyczenia 3

4 BIEśĄCE INFORMACJE Informujemy Państwa, iŝ 19 marca 2010 roku dołączyliśmy do Grona wyróŝnionych Medalem Europejskim będąc tym samym laureatem XX edycji w kategorii USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO. Medalem wyróŝniane są wyroby i usługi, które spełniają standardy europejskie. Nagroda ta jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróŝnionym usługom przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz jedną z najwaŝniejszych dla przedsiębiorców instytucji w Unii Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny. Jednocześnie chcemy przypomnieć, Ŝe Spółka nasza uzyskała dotychczas: Medal Europejski dla Usługi BIURA RACHUNKOWEGO. Medal Europejski dla Usługi USŁUG AUDYTU. Tym samym posiadamy wyróŝnienie w kaŝdej kategorii naszych usług. 4

5 O Nas Szanowni Państwo JuŜ 16 lat działamy na Rynku usług audytorskich. Nasza Spółka znajduje się na czołowym miejscu wśród największych Spółek audytorskich z polskim kapitałem na terenie Polski Północnej. W rankingu krajowych firm audytorskich prowadzonych przez Rzeczpospolitą rokrocznie REWIT zajmuje wysokie miejsce w czołówce największych firm audytorskich spośród około 2 tysięcy podmiotów. Corocznie około 100 podmiotów, działających w róŝnych sektorach gospodarki, wybiera najwyŝszy standard oferowanych przez nas profesjonalnych usług audytorskich. Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. to suma wiedzy i doświadczeń wielu specjalistów posiadających znajomość nowoczesnej metodologii w dziedzinie usług audytorskich, podatkowych i finansowo-księgowych oraz podzielających pasję dla zawodu załoŝycieli Spółki. Pełna nazwa: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prezes Zarządu Lucyna Witek Kapitał zakładowy: ,00 PLN Nr KRS: KRS Główni Udziałowcy: Lucyna Witek REGON : NIP: Bank: Bank Zachodni WBK S.A Gdańsk, ul. Starodworska1 [58] / fax [58]

6 Ta wiedza jak równieŝ wieloletnie doświadczenie zaowocowało powstaniem w roku 2008 spółki zaleŝnej: Pełna nazwa: Rewit Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kapitał zakładowy: ,00 PLN Nr KRS: KRS Główni Udziałowcy: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. Kancelaria Radców Prawnych Marek Płonka & Partnerzy REGON: NIP: Bielsko-Biała, ul. Hugona Kołłątaja 14/5 [33] ; [58] Spółka REWIT Południe Sp. z o.o. na podstawie Uchwały 150/15/2008 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia r., wydanej w oparciu o art.25 i art.10 ustawy z dnia r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592), została wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem

7 Podatek od Spadków i Darowizn w roku 2010 Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: 1) spadku, 2) darowizny, 3) zasiedzenia, 4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności, 5) zachowku, jeŝeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu. Podatkowi temu podlega równieŝ nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci. Podatek oblicza się od nadwyŝki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal: Kwoty nadwyŝki w zł Podatek wynosi ponad do 1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej zł 3% zł zł 308,30 zł i 5% nadwyŝki ponad zł zł 822,20 zł i 7% nadwyŝki ponad zł 2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej zł 7% zł zł 719,50 zł i 9% od nadwyŝki ponad zł zł 1.644,50 zł i 12% od nadwyŝki ponad zł 3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej zł 12% zł zł 1.233,40 zł i 16% od nadwyŝki ponad zł zł 2.877,90 zł i 20% od nadwyŝki ponad zł Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeŝeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a naleŝny podatek od tego nabycia nie został zapłacony. UWAGA!! Zwalnia się od podatku, między innymi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małŝonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeŝeli: 7

8 zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pienięŝne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. JeŜeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa powyŝej, zwolnienie, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niŝ w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. W przypadku niespełnienia powyŝszych warunków, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy: wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej zł, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Podstawa prawna: art. 4a, art. 15 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz z późniejszymi. zm.). 1 1 Strona internetowa: 8

9 Moment dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od samochodu cięŝarowego Zasady i warunki dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zostały określone w art. 22k ust ustawy o PDOF. I tak, w myśl tych przepisów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą z dnia 5 marca 2009 r. (Dz. U. nr 69, poz. 587): 1) z moŝliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mogą skorzystać wyłącznie mali podatnicy oraz podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej; przy czym podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w 2008 r. albo w 2009 r. mają prawo dokonywać jednorazowej amortyzacji równieŝ w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, 2) jednorazowa amortyzacja obejmuje środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, 3) jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis, 4) w 2010 r. kwota limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi zł. Jak wynika z przedstawionych regulacji, jednorazowa amortyzacja nie jest dopuszczalna między innymi w odniesieniu do samochodów osobowych. Rozstrzygające znaczenie ma zatem ustalenie, czy zakupiony przez Czytelników pojazd mieści się w kategorii samochodów osobowych, czy cięŝarowych. Definicja samochodu osobowego została zawarta w art. 5a pkt 19 ustawy o PDOF i stanowi ona, iŝ jest to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niŝ 9 osób (łącznie z kierowcą), z wyjątkiem wymienionych w dalszej części tego przepisu. Jednocześnie, stosownie do art. 5c ust. 1 i 2 ustawy o PDOF, spełnienie wymienionych wymogów pozwalających na wykluczenie konkretnego pojazdu z kategorii samochodów osobowych stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów i potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu powyŝszych wymagań. Kopię wspomnianego zaświadczenia podatnik ma obowiązek dostarczyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. PowyŜszy obowiązek nie dotyczy jedynie pojazdów specjalnych. Z kolei postanowienia art. 22n ustawy o PDOF nakazują podatnikowi zamieścić w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych między innymi takie informacje jak symbol Klasyfikacji Środków Trwałych oraz wysokość stawki amortyzacyjnej dla określonego składnika majątkowego. W konsekwencji naleŝy uznać, iŝ podatnik juŝ w momencie wprowadzania samochodu do ewidencji środków trwałych powinien dysponować pełną i odpowiednio udokumentowaną wiedzą na temat kwalifikacji tego samochodu do kategorii osobowych albo cięŝarowych. Podsumowując: Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od pojazdu samochodowego jest dopuszczalne dopiero po przeprowadzeniu wymaganego obowiązującymi przepisami dodatkowego badania technicznego oraz otrzymaniu zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, które pozwala stwierdzić, Ŝe określony pojazd nie jest zaliczany do samochodów osobowych w rozumieniu art. 5a pkt 19 ustawy o PDOF. Konieczne jest takŝe uzyskanie na tę okoliczność stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym samochodu. 2 2 Serwis Głównego Księgowego: strona internetowa: 9

10 Sprawozdanie finansowe za 2009 r., w przypadku gdy kontynuacja działalności w 2010 r. jest zagroŝona 1. Przesłanki zagraŝające kontynuacji działalności Na co naleŝy zwrócić uwagę, Ŝeby ocenić czy jednostka jest w stanie kontynuować działalność? Zasada kontynuacji jest jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości określoną w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się załoŝenie, Ŝe jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba Ŝe jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niŝ jeden rok od dnia bilansowego. JeŜeli załoŝenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego będzie miał zastosowanie art. 29 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika z niego obowiązek innych zasad wyceny aktywów niŝ w jednostkach kontynuujących działalność oraz obowiązek tworzenia rezerwy na przewidywane koszty i straty związane z zaniechaniem działalności. Dlatego teŝ niezwykle istotna jest prawidłowa ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności. W tym celu naleŝy uwzględnić wszystkie przesłanki związane z kondycją finansową jednostki, wskazujące na duŝe prawdopodobieństwo postawienia jej w ciągu najbliŝszego roku obrotowego w stan likwidacji lub upadłości (związanej z likwidacją majątku), zaniechania działalności, czy teŝ znacznego ograniczenia zakresu jej prowadzenia. Dokonując oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności, naleŝy zwrócić uwagę m.in. na następujące przesłanki zagraŝające kontynuacji: trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, uzaleŝnienie od jednego dostawcy, który nie wywiązuje się terminowo z zamówień lub zaprzestał produkcji surowców niezbędnych jednostce, uzaleŝnienie od jednego odbiorcy, który zaprzestał spłaty zobowiązań, znaczna ilość naleŝności trudnych do odzyskania, w połączeniu z duŝym zadłuŝeniem jednostki, znaczący spadek popytu na oferowane wyroby, towary, brak środków na rozpoczęcie produkcji nowego wyrobu lub zakup nowego asortymentu towarów, wypowiedzenie umów kredytowych przez banki, odmowa udzielenia kredytu lub poŝyczki w związku z brakiem zdolności kredytowej, ujemny kapitał obrotowy, tzn. przewaga zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi, straty na działalności operacyjnej, utrata koncesji, w oparciu o którą prowadzona była działalność gospodarcza, 10

11 toczące się sprawy sądowe, np. dotyczące zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług lub podatków dochodowych, których rozstrzygnięcie na niekorzyść jednostki spowoduje konieczność spłaty zobowiązań przekraczających moŝliwości finansowe jednostki, zbliŝający się termin wygaśnięcia umowy spółki, jeŝeli została zawarta na czas ograniczony itp. 2. Wycena składników majątku na dzień bilansowy w przypadku braku kontynuacji działalności JeŜeli załoŝenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje z uwzględnieniem art. 29 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tzn. po cenach sprzedaŝy netto moŝliwych do uzyskania, nie wyŝszych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a takŝe odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest równieŝ zobowiązana do utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Regulacje zawarte w art. 29 ust. 2 ustawy o rachunkowości zobowiązują jednostki do wyceny po cenach sprzedaŝy netto i utworzenia rezerwy, o której mowa wyŝej, w szczególności: w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, na koniec roku obrotowego, jeŝeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaŝy jednostki, jeŝeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy załoŝeniu, Ŝe działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana. JeŜeli jednostka w 2010 r. nie zamierza lub nie moŝe kontynuować działalności (np. ze względu na trudną sytuację finansową), a więc załoŝenie kontynuacji działalności, o którym mowa wyŝej, nie jest zasadne, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2009 będzie miał zastosowanie art. 29 ustawy o rachunkowości. 3. Ewidencja księgowa róŝnic powstałych w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy Stosownie do art. 29 ust. 2a ustawy o rachunkowości, róŝnice powstałe w wyniku wyceny po cenach sprzedaŝy netto oraz utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem kontynuowania działalności wpływają na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (rozliczane są kapitałowo). Oznacza to, iŝ odniesienie powyŝszych róŝnic i utworzenie rezerwy w cięŝar pozostałych kosztów operacyjnych byłoby niezgodne z ustawą o rachunkowości. RóŜnicę powstałą w wyniku wyceny oraz utworzenie rezerwy, ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisami: 1) róŝnica z wyceny: - Wn konto 81-3 "Kapitał z aktualizacji wyceny", - Ma konto zespołu 0, 1, 2, 3, 5, 6, 2) rezerwa na przewidywane dodatkowe koszty i straty: - Wn konto 81-3 "Kapitał z aktualizacji wyceny", - Ma konto 83 "Rezerwy". 11

12 4. Prezentacja w bilansie odniesionych na kapitał z aktualizacji wyceny róŝnic z wyceny oraz utworzonej rezerwy Brak w ewidencji księgowej jednostki kapitału z aktualizacji wyceny, tworzonego na podstawie innych przepisów ustawy o rachunkowości (np. art. 31 ust. 4, czy art. 35 ust. 4), wpłynie jedynie na sposób prezentacji powstałego debetowego salda konta w pasywach bilansu. Będzie ono bowiem podlegać wykazaniu w pozycji "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny" - jako wielkość ujemna. 5. Informacje o zamiarze zaprzestania działalności w informacji dodatkowej Informacje o zagroŝeniach związanych z kontynuacją działalności w roku następnym (tutaj: 2010 r.) - a tym samym o zamiarze zaprzestania działalności - naleŝy zamieścić w informacji dodatkowej sporządzonej za dany rok obrotowy (tutaj: 2009 r.), stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostkę. Są one zamieszczane: 1) w części "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego" - zamieszcza się tu zwięzłe informacje ogólne o okolicznościach i zdarzeniach wskazujących na powaŝne zagroŝenie dla kontynuowania przez jednostkę działalności w roku następnym (tutaj: 2010 r.), 2) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" - gdzie zamieszcza się szczegółowe informacje dotyczące zagroŝenia kontynuacji działalności: a) stwierdzenie, Ŝe takie zagroŝenia występują, b) opis tych zagroŝeń, wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, c) opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację zagroŝeń. 6. Brak załoŝenia kontynuacji działalności a badanie sprawozdania finansowego Brak załoŝenia kontynuacji działalności w roku następnym sprawia, Ŝe sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone za dany rok nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania - bez względu na sumę aktywów, wielkość przychodów, czy liczbę zatrudnionych osób. W świetle bowiem art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta i ogłaszania podlegają jedynie roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność. Dlatego teŝ niezwykle istotna jest prawidłowa ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności. 3 3 Serwis Głównego Księgowego: strona internetowa: 12

13 Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą. Wyjaśnienia: *) wymienione w tym kalendarzu wzory formularzy: CIT-6R, CIT-10Z i IFT-2/IFT-2R oraz CIT-9R i CIT-7, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 r., zostały ustalone przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 224, poz. 1798). Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niŝ kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010 r., a zakończy się po tym dniu, do końca przyjętego roku podatkowego stosują dotychczasowe wzory, tj. obowiązujące przed dniem wejścia w Ŝycie tego rozporządzenia. Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku podstawa prawna Zaliczki i wpłaty w trakcie roku podatkowego Zaliczki miesięczne W terminie do dnia 20 kaŝdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do dnia 20 ostatniego miesiąca roku podatkowego. Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w tym podatkowa grupa kapitałowa, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodów, któreosiągają na terytorium RP). Wpłata zaliczki miesięcznej w wysokości róŝnicy między podatkiem naleŝnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek naleŝnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy). Zaliczki kwartalne Zaliczki miesięczne lub kwartalne W terminie do dnia 20 kaŝdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka; zaliczka za ostatni kwartał uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego. MoŜliwość wpłaty zaliczek miesięcznych lub kwartalnych począwszy od dnia 20 października kaŝdego roku - przez podatników prowadzących działalność pozarolniczą i rolniczą. W imieniu podatkowej grupy kapitałowej zaliczki oblicza i wpłaca spółka ją reprezentująca, wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy. Mali podatnicy oraz w pierwszym roku podatkowym podatnicy rozpoczynający działalność, z zastrzeŝeniem art. 25 ust. 1d ustawy Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów wynosił co najmniej 50%. Wpłata zaliczki kwartalnej w wysokości róŝnicy między podatkiem naleŝnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek naleŝnych za poprzednie kwartały (art. 25 ust. 1b ustawy). Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba Ŝe podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek (art. 25 ust. 1e i 2 ustawy) Wpłata zaliczki w wysokości róŝnicy między podatkiem naleŝnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek naleŝnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1-1c i 2a ustawy). 13

14 Zaliczki w uproszczonej formie Wpłaty miesięcznych zaliczek w Podatnicy, którzy w terminie wpłaty Według zasad określonych w art. 25 ust ustawy. terminach do dnia 20 miesiąca za pierwszej zaliczki zawiadomili urząd miesiąc poprzedni, w wysokości skarbowy o wyborze uproszczonej formy 1/12 podatku naleŝnego (lub wpłat zaliczek, z wyłączeniem podatników, przypadającego proporcjonalnie którzy po raz pierwszy podjęli działalność w na miesiąc, jeŝeli rok podatkowy roku poprzedzającym rok podatkowy lub w trwał krócej lub dłuŝej niŝ 12 roku podatkowym. kolejnych miesięcy) wykazanego w zeznaniu, złoŝonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, jeŝeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku naleŝnego mogą wpłacać zaliczki miesięczne w ww. wysokości podatku naleŝnego wynikającego z zeznania złoŝonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jednorazowe wpłaty podatku Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 Obowiązek wpłaty podatku zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy. którym dokonano wydatku, jeŝeli ustawy, przeznaczający dochody na cele podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, którzy uprzednio zadeklarowali, Ŝe przeznaczą dochód na te cele i dochód ten wydatkowali na inne cele. cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, wydatkowali dochód na inne cele niŝ określone w art. 17 ust. 1b ustawy. Odsetki "amortyzacyjne Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął roczny okres uŝywania składników majątku podlegających amortyzacji. Podatnicy amortyzujący składniki majątku. Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich uŝywania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy. Zryczałtowany podatek dochodowy *) 14

15 CIT-6R roczna deklaracja. CIT-6AR roczna deklaracja. CIT-7 informacja. Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Obowiązek przekazania podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek, lub w którym powstał dochód. Deklaracje CIT-6R i CIT-6AR w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. CIT- 7 do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Płatnik, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, dokonujący wypłat dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, płatnikiem jest spółka przejmująca lub nowo zawiązana przy podziale spółek kapitałowych. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, obowiązana jest do wpłaty zryczałtowanego podatku (art. 25a ustawy). Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego (art. 25a oraz art. 26 ust. 1, 2 i 3 ustawy). ZłoŜenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznych deklaracji CIT-6R i CIT-6AR (art. 26a ustawy). Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o pobranym podatku dochodowym (art. 26 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy). CIT-10Z roczna deklaracja. IFT-2 informacja IFT-2R roczna informacja. Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy (np. naleŝności licencyjnych) i w art. 22 ust. 1 ustawy (np. dywidendy). CIT-9R roczna deklaracja. Wpłata podatku od przychodu z tytułu wywozu ładunku i pasaŝerów przyjętych Obowiązek przekazania przez płatnika podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek Deklaracja CIT-10Z składana przez płatnika - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Informacja IFT-2 - w terminie 14 dni od dnia złoŝenia przez podatnika pisemnego wniosku. Informacja IFT-2R w terminie do końca 3 miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat lub do dnia zaprzestania przez płatnika działalności przed upływem tego terminu. Wpłata podatku przed wyjściem statku z portu polskiego lub wpłata zaliczki od przewidywanego przychodu i w ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu wpłata róŝnicy między kwotą naleŝnego podatku a Płatnik - dokonujący wypłat naleŝności osobom, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, wymienionych w: 1) art. 21 ust. 1 ustawy - z tytułu odsetek, naleŝności licencyjnych, świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, 2) art. 22 ust. 1 ustawy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej Ŝeglugi handlowej. Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego. ZłoŜenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT-10Z (art. 26a ustawy). Przekazanie przez płatnika podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o pobranym podatku na wniosek podatnika (IFT-2) oraz informacji za cały rok podatkowy (IFT 2R) - art. 26 ust. 3-3d ustawy. Wpłata podatku na podstawie art. 26 ust. 1b ustawy. Przekazanie do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT- 9R (art. 26a ustawy). 15

16 w porcie polskim. kwotą wpłaconej zaliczki. CIT-11R roczna deklaracja. Wpłata podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niestatutowe, powodujące utratę prawa do zwolnienia. CIT-9R - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku Wpłata podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku na inne cele niŝ cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy, w związku z wcześniejszym oświadczeniem, o przeznaczeniu dochodu z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na cele uprawniające do zwolnienia. CIT-11R - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. CIT-5 oświadczenie Nie później niŝ w dniu dokonania wypłaty naleŝności. Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku, wydatkujący dochody na inne cele niestatutowe. Podatnicy osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osoby prawnej, którzy składają oświadczenie płatnikom dokonującym wypłat tych naleŝności, o przeznaczeniu tych dochodów (przychodów) na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 ustawy. Wpłata zryczałtowanego podatku (art. 26 ust. 4 i 5 ustawy). Oświadczenie o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust 1 ustawy, uprawniające do zwolnienia (art. 26 ust. 1a ustawy). W dowolnej formie W terminie 7 dni od dnia doręczenia Ŝądania organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Szczególna dokumentacja podatkowa Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej moŝe dotyczyć: 1) podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy, 2) podatników dokonujących transakcji, w związku z którymi zapłata naleŝności wynikających z tych transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę albo zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową ("raje podatkowe"). Dokumentacja powinna obejmować: 1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając uŝyte aktywa i podejmowane ryzyko), 2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty, 3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji, 4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, 5) wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, 6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z 16

17 uzyskaniem świadczeń - w przypadku umów dotyczących świadczeń (w tym usług) o charakterze niematerialnym. (art. 9a ustawy). Zeznanie za rok podatkowy CIT-8 Załączniki: CIT-8/O CIT-ST SSE-R CIT-D Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej. CIT-8A lub CIT 8B Załączniki : CIT-ST CIT-D Sprawozdanie o realizacji uznanej metody ceny transakcyjnej. Dokumenty bilansowe: Do końca 3 miesiąca następnego roku. Do końca 3 miesiąca następnego roku. W terminie 10 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Podatnicy podatku dochodowego od osób Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej prawnych, o których mowa w art. 1 ustawy, straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób w zakresie dochodów określonych w art. 3 prawnych za rok podatkowy i wpłacenie podatku naleŝnego ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd na albo róŝnicy między podatkiem naleŝnym od dochodu terytorium RP podlegający obowiązkowi wykazanego w zeznaniu a sumą naleŝnych zaliczek za podatkowemu od całości swoich dochodów) okres od początku roku (art. 27 ust. 1-3 ustawy). oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodów, które osiągają na terytorium RP). Podatnik - podatkowa grupa kapitałowa, o której mowa w art. 1a ustawy. Składający - spółka reprezentująca podatkową grupę kapitałową, wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy. Podatnicy obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego. Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (straty) przez podatkową grupę kapitałową i wpłacenie podatku naleŝnego albo róŝnicy między podatkiem naleŝnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą naleŝnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ust. 1 3 ustawy). Przekazanie dokumentów bilansowych do urzędu skarbowego (art. 27 ust. 2 ustawy). sprawozdanie finansowe wraz z opinią i raportem podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, a spółki - takŝe odpis uchwały zgromadzenia zatwierdzającej sprawozdanie finansowe. Informacja o otrzymanych darowiznach CIT-D W terminie złoŝenia zeznania - do końca 3 miesiąca następnego roku. Podatnicy, którzy nie składają zeznania, a otrzymali darowizny, o których mowa w art. 18 ust. 1f ustawy. Informacja CIT-D o otrzymanych darowiznach składana do urzędu skarbowego w formie samodzielnego formularza (art. 18 ust. 1f ustawy). 4 4 Ministerstwo Finansów: 17

18 18

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT

Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT Terminy wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. - miesięcznie Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy wpłacają zaliczki na podatek w

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA Systemu Zarządzania Jakością

KARTA INFORMACYJNA Systemu Zarządzania Jakością I. Kogo dotyczy Osób fizycznych nabywających własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem:

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Podatek od spadków i darowizn

Podatek od spadków i darowizn Podatek od spadków i darowizn Podmiot Osoba fizyczna (nabywca rzeczy lub praw) Grupy podatkowe: I: małżonek, zstępni, wstępni, pasierb, zięć, synowa, rodzeństwo, ojczym, macocha, teściowie II: zstępni

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Zasady opodatkowania spadków i darowizn. www.finanse.mf.gov.pl

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Zasady opodatkowania spadków i darowizn. www.finanse.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Zasady opodatkowania spadków i darowizn www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Zasady opodatkowania spadków i darowizn Otrzymanie darowizny

Bardziej szczegółowo

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH

Spółka Akcyjna za okres od 01.01 30.06.2007 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I PORÓWNYWALNYCH DANYCH FINANSOWYCH Informacje porządkowe 1) Dane jednostki: a) nazwa: GRUPA FINANSOWA PREMIUM SPÓŁKA AKCYJNA (następca prawny Grupy Finansowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Bydgoszcz dnia 30 marca 2015 roku SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2014 do 31 grudnia 2014 Nazwa podmiotu: Fundacja Dorośli Dzieciom Siedziba: 27-200 Starachowice ul. Staszica 10 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : **

Za okres od...01.01.2008... do...31.12.2008... Sprawozdanie finansowe obejmuje : ** Podstawa prawna :Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 po nowelizacji obowiązującej od 1 stycznia 2002 r. ( Dz. U. Nr 121 z 1994 r., poz. 591

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2012 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIETEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIETEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Numer Identyfikacji Podatkowej POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY, WYPEŁNIAJĄC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - CIT-8 ZEZNANIE O

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Termin określony z pkt 1 ma zastosowanie do spadków i darowizn nabytych od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008r.

Termin określony z pkt 1 ma zastosowanie do spadków i darowizn nabytych od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008r. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz.U. Nr 222, poz. 1629/ z dniem 01 stycznia 2007 roku

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 01.01.2014 31.12.2014

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 01.01.2014 31.12.2014 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 01.01.2014 31.12.2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU INTEGRACYJNEJ SZKOŁY Część A Sprawozdanie finansowane 1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r.

Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Obowiązuje od 09.02.2011 r. URZĄD SKARBOWY W TRZEBNICY Ul. Prusicka 2, 55-100 Trzebnica Określenie zryczałtowanego podatku K-023/1 dochodowego od przychodu z odpłatnego Obowiązuje od 09.02.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 23 udnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 udnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

USTAWA. z dnia. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 11 czerwca 2008 r. z dnia USTAWA o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Quantum software S.A. za 2007 rok. 1. Przedmiot działalności: Quantum Software Spółka Akcyjna; 30-633 Kraków, ul. Walerego Sławka 3A. Podstawowym przedmiotem działalności

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPORZĄDZONE DLA FUNDACJI DRUŻYNA CHRYSTUSA DAR ŚRODOWISKA PIŁKARSKIEGO ZA ROK 2015 Kraków 2016 Zawartość sprawozdania : I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego II. Bilans III.

Bardziej szczegółowo

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul.

Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok. POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Pomorska Fundacja Filmowa w Gdyni - Sprawozdanie finansowe za 2006 rok POMORSKA FUNDACJA FILMOWA W GDYNI 81-372 Gdynia ul. Armii Krajowej 24 Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2006-31.12.2006 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1.Nazwa jednostki: Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu. 2. Siedziba jednostki: Elbląg ul. Skrzydlata 1. 3.Podstawowy przedmiot działalności: przeprowadzanie

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok

Strona 1 z 12. Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok Strona 1 z 12 Sprawozdanie Finansowe Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Pietrzyków z działalności za 2008 rok Strona 2 z 12 Rachunek wyników za okres 01 sierpień-31 grudzień 2008 rok Rachunek wyników

Bardziej szczegółowo

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07

PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 Odpowiedź Ministerstwa Finansów Nr PL-834/85/JB/06/PDJC-345/06/39/07 z dnia 26 stycznia 2007 r. na pismo Przewodniczącego Krajowej Rady Notarialnej w sprawie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 listopada

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany.

Podatnikami podatku od spadków i darowizn są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe w sposób wyżej wskazany. 1. Przedmiot opodatkowania Nabycie własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: dziedziczenia,

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

o zmianie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Projekt z dnia 15 września 2015 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.

FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12. FUNDACJA ROZWOJU SZKOŁY FILMOWEJ W ŁODZI 90-323 ŁÓDŹ, UL.TARGOWA 61/63 Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 SPIS TREŚCI: I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.. str. 2 3 II.

Bardziej szczegółowo

Część IV. Pieniądz elektroniczny

Część IV. Pieniądz elektroniczny s. 51, tabela elektroniczne instrumenty płatnicze karty płatnicze instrumenty pieniądza elektronicznego s. 71 Część IV. Pieniądz elektroniczny utrata aktualności Nowa treść: Część IV. Pieniądz elektroniczny

Bardziej szczegółowo

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 NR KRS 0000178456; tel. fax. (074) 84 235 52; 84 241 69 e mail: biuro@slawomirzielen.com.pl

Bardziej szczegółowo

U S T A W A z dnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 1)

U S T A W A z dnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Projekt z dnia 2.06.2006 r. U S T A W A z dnia 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok.

Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. Wprowadzenie do Sprawozdania Finansowego za 2009 rok. 1. Nazwa jednostki, adres siedziby, przedmiot działalności oraz nr w rejestrze sądowym Nazwa : FUNDACJA CZARODZIEJSKA GÓRA Adres : Mniszków 31, 58-520

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r.

FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. FUNDACJA CULTURE SHOCK AL. NA SKARPIE 15/16 00-488 WARSZAWA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2014 r. - 31.12.2014 r. OŚWIADCZENIE Zarząd Fundacji Culture Shock przedstawia SPRAWOZDANIE FINANSOWE za

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Stanisława Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NABYCIA SPADKU

URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Stanisława Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NABYCIA SPADKU URZĄD SKARBOWY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ ul. Stanisława Duboisa 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NABYCIA SPADKU KARTA INFORMACYJNA obowiązuje od 02.11.2015 r. 1. Kogo dotyczy Osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie

Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski, woj. mazowieckie INFORMACJA DODATKOWA I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. Nazwa jednostki: Fundacja IDEA Rozwoju NIP: 536-191-23-28 Adres siedziby: 05-140 Wierzbica, ul. Wierzbica 57b, gmina Serock, powiat legionowski,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 265 15544 Poz. 1575 1575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce

Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce Sprawozdanie Finansowe Fundacji Mam Serce OD 1 STYCZNIA DO 31 GRUDNIA 2014 SPIS TREŚCI: I. BILANS II. RACHUNEK WYNIKÓW III. INFORMACJA DODATKOWA...H~?~t\?:'...~{~~~... osoba sporządzająca sprawozdanie...

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA

WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA WARSZAWSKA MISJA OCHOTNICZA Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku Warszawa, dnia 19 marca 2015 r. Spis treści Informacje ogólne... 3 1. Informacje o Fundacji... 3

Bardziej szczegółowo

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

W sprawozdaniu finansowym wykazuje się zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną. Wskazanie okresu trwania działalności Stowarzyszenia: czas trwania Stowarzyszenia zgodnie ze Statutem jest nieograniczony. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym: przedmiotowe sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? Echo ćwiczeń CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Co to jest CIT? Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw))

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R.

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. FUNDACJA ZŁOTOWANKA Ul. Widokowa 1 77-400 Złotów NFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2014 R. 1 POWSTANE DZAŁALNOŚĆ FUNDACJ Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim - Oświadczeniem Woli

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku

Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku FUNDACJA CENTAURUS z siedzibą we Wrocławiu 51-678, ul. Borelowskiego 53 lok. 2 Sprawozdanie finansowe za okres sprawozdawczy 01 styczeń 2009 roku do 31 grudzień 2009 roku 31 marzec 2010 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków

FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA. ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ PER ASPERA ul. Kordiana 56/91 30-653 Kraków SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 01.01.2012 31.12.2012 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA.3 I. BILANS...4

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257

FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA. 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 FUNDACJA ZWIERZĘCA POLANA 01-651 Warszawa Ul Gwiaździsta 15A lok 257 Sprawozdanie finansowe za okres 06.09.2012 31.12.2013 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE KIEROWNICTWA I. BILANS II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE Stowarzyszenie Zielone Mazowsze 00-695 Warszawa ul. Nowogrodzka 46/6 SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2012 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Zarząd jest

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I Przedmiotem podstawowej działalności Stowarzyszenia Zielone Mazowsze w roku obrotowym była: -działalność statutowa związana z merytoryczną i organizacyjną pomocą dla ruchu ekologicznego,

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO STOWARZYSZENIA ROZWOJU DZIECI I MŁODZIEŻY ALF Ul Tyniecka 122 30-376 KRAKÓW 1. Informacje porządkowe. Sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia Rozwoju Dzieci i Młodzieży

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

INFORMACJA DODATKOWA. A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego INFORMACJA DODATKOWA A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Jednostka zobowiązana do sporządzenia sprawozdania: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych z siedzibą przy ulicy Koszykowej 26/28,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2014 31.12.2014 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do artykułu 52 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku oraz Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy

Bilans. A. Aktywa trwałe. I. Wartości niematerialne i prawne 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy Bilans Jest to podstawowy dokument księgowy, który jest podstawą dla zamknięcia rachunkowego roku obrotowego - bilans zamknięcia, a takŝe dla otwarcia kaŝdego następnego roku obrotowego - bilans otwarcia.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE

SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE SPRAWOZDANIE ZA I KWARTAŁ 2007 GRUPA KAPITAŁOWA HAWE S.A. SPRAWOZDANIA FINANSOWE Sprawozdania skonsolidowane Grupy Kapitałowej HAWE S.A. BILANS AKTYWA 31-03-2007 31-12-2006 Aktywa trwałe 58 655 55 085

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2011 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 r. zawiera wszelkie istotne informacje określone w art. 48 ustawy o rachunkowości z

Bardziej szczegółowo

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP

Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Opis kont : Konto 101 1 Kasa - GP Konto słuŝy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki budŝetowej (GP - gmina + powiat ). Na stronie Wn ujmuje się wpływy gotówki z

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe

SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe EFICOM Spółka Akcyjna Ul. Nowogrodzka 68 02-014 Warszawa NIP 525-21-31-023 SPRAWOZDANIE FINANSOWE jednostkowe na dzień 31.12.2008 rok I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok obrotowy 2008. I.1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 20 grudnia 2004 r. Dz.U. z 2004r. Nr 286, poz.2872 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników, ich domowników

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje)

Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn (podstawowe informacje) dr Przemysław Pest Katedra Prawa Finansowego WPAE UWr Podatek od czynności cywilnoprawnych ustawa z dnia 9 września

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA

BILANS. Stan na. Pozycja 2012-01-01 2012-12-31 AKTYWA 0.00 0.00 0.00 113,944.34 299,580.16 7,231,572.32 PASYWA TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI W POLSCE 00-666 WARSZAWA NOAKOWSKIEGO 4 0000154454 BILANS sporządzony na dzień: 2012-12-31 Pozycja AKTYWA 2012-01-01 2012-12-31 A. Aktywa trwałe 1,664,419.88 1,975,107.41

Bardziej szczegółowo

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki

Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe. Szkolenie otwarte jednodniowe. Temat szkolenia. Streszczenie tematyki Szkolenie otwarte jednodniowe Temat szkolenia Zamknięcie roku - aspekty księgowe i podatkowe Streszczenie tematyki Szkolenie podatkowe poświęcone wybranym zagadnieniom związanym z zamknięciem roku na gruncie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn

USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 28 października 2002 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1681. Art. 1. W ustawie z dnia 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi:

Każdy Zarząd Zakładowy, Międzyzakładowy, Terenowy - jednostka organizacyjna Związku, musi: Wszystkie organizacje związkowe, jako samodzielne podmioty gospodarki podlegają obowiązkom wynikającym z przepisów prawa: Ustawie z dnia 13. 10. 1995 r. o zasadach ewidencji identyfikacji podatników [Dz.

Bardziej szczegółowo

Ściągawka Przedsiębiorcy

Ściągawka Przedsiębiorcy Ściągawka Przedsiębiorcy Terminy dla podatników opodatkowanych na zasadach ogólnych Jeśli jesteś opodatkowany w formie karty podatkowej: do 07* stycznia płacisz podatek w formie karty. Jeśli płacisz VAT

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ

IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ IFORMACJA UZUPEŁNIJĄCA, DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2014R. W GDAŃSKIM STOWARSZYSZENIU INWALIDÓW NARZĄDU RUCHU SOLIDARNOŚĆ Sprawozdanie zostało sporządzone za rok kalendarzowy 2014, zgodnie z nowymi

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie deklaracji i informacji podatkowych. I. Jakie czynności powinien wykonać podatnik

KARTA INFORMACYJNA. Składanie deklaracji i informacji podatkowych. I. Jakie czynności powinien wykonać podatnik KARTA INFORMACYJNA K-011/10 Urząd Skarbowy w Krośnie Składanie deklaracji i informacji podatkowych Wydanie 10 z dn. 10.12.2015 I. Jakie czynności powinien wykonać podatnik Druki deklaracji lub informacji

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015

STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA. Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 STOWARZYSZENIE USTANÓW PARKOWA Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2015 31.12.2015 1 OŚWIADCZENIE Stosownie do ustawy o rachunkowości z dnia 07 lipca 2014 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2011 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R.

FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R. FUNDACJA ZŁOTOWIANKA INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK OBROTOWY 2012 R. POWSTANIE I DZIAŁALNOŚĆ FUNDACJI Fundacja Złotowianka została założona Aktem Założycielskim-Oświadczeniem Woli o Ustanowieniu Fundacji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC

INFORMACJA DODATKOWA. DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ r. FUNDACJA HUMANDOC INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO NA DZIEŃ 31.12.2014 r. FUNDACJA HUMANDOC CZĘŚĆ I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa i siedziba firmy Fundacja Humandoc 00-725 Warszawa Ul.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. za okres SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres 01.01.2015 31.12.2015 INTERNATIONAL POLICE ASSOCIATION (Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji) SEKCJA POLSKA PODKARPACKA 35-036 Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 30 NIP: 8133176877

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r.

Zał. nr 4 do uchwały nr XXXVIII/18/2010 Rady Gminy Wielgomłyny z dnia 28 kwietnia 2010 r. Gminny Ośrodek Zdrowia Wielgomłyny 28-02-2010 r. W Wielgomłynach Ul Radomszczańska 7 97-525 Wielgomłyny Nip 772-21-71-861 Informacja dodatkowa 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 1/ Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt

Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHaveIt Sprawozdanie finansowe Fundacji YouHavet za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego. nformacje ogólne Siedziba: Toruń, ul. Browarna 6 Organ prowadzący rejestr: Sąd Rejonowy w Toruniu, V Wydział

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8

ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA. 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 ESOTIQ & HENDERSON SPÓŁKA AKCYJNA 80-771 GDAŃSK Ul. SADOWA 8 Sprawozdanie finansowe za okres 01.10.2010-31.12.2011 Sporządził: Sylwia Nieckarz-Kośla Zarząd Adam Skrzypek Krzysztof Jakubowski Data sporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013

Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 Polskie Stowarzyszenie Fundraisingu ul. Szewska 20/4 31-009 Kraków NIP 678-29-96-317 REGON 120253047 Informacja dodatkowa do bilansu za rok 2013 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Nazwa pełna: Polskie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012

SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji YouHaveIt 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 SPRAWOZDANE FNANSOWE Fundacji YouHavet 87-100 Toruń, ul. Browarna 6 za rok obrotowy 2012 Fundacja zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym dla m.st. Toruń w Warszawie, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014.

UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. UWAGA! NIEKTÓRZY PODATNICY MUSZĄ ZAPŁACIĆ PODTATEK VAT W LUTYM 2014 ROKU W PODWÓJNEJ WYSOKOŚCI Z FAKTUR WYSTAWIONYCH W GRUDNIU 2013 I STYCZNIU 2014. WSKAŹNIKI I STAWKI NA ROK 2014 I. Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo