Nr 1/2010. Gdańsk, I kwartał 2010 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 1/2010. Gdańsk, I kwartał 2010 roku"

Transkrypt

1 P U L S R E W I T U Nr 1/2010 Gdańsk, I kwartał 2010 roku

2 Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, wznowiliśmy wydawanie Naszego NEWSLETTERA. Mamy nadzieję, iŝ opracowane przez nas informacje okaŝą się uŝyteczne oraz pomocne przy rozstrzyganiu ewentualnych problemów związanych ze skomplikowaną materią przepisów prawa podatkowego jak równieŝ rozwiązań księgowych. Będziemy wdzięczni za wszelkie Państwa sugestie, uwagi, które postaramy się uwzględnić w kolejnych numerach NEWSLETTERA. Jednocześnie informujemy, Ŝe w roku 2010 Nasz NEWSLETTER będzie wydawany kwartalnie. Z wyrazami szacunku, Redakcja Pulsu REWITU

3 SPIS TREŚCI LP. T R E Ś Ć 1 BieŜące Informacje 2 O Nas 3 Podatek od spadków i darowizn w roku Moment dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od samochodu cięŝarowego Sprawozdanie finansowe za 2009 r., w przypadku gdy kontynuacja działalności w 2010 r. jest zagroŝona 6 Kalendarz podatkowa Świąteczne śyczenia 3

4 BIEśĄCE INFORMACJE Informujemy Państwa, iŝ 19 marca 2010 roku dołączyliśmy do Grona wyróŝnionych Medalem Europejskim będąc tym samym laureatem XX edycji w kategorii USŁUG DORADZTWA PODATKOWEGO. Medalem wyróŝniane są wyroby i usługi, które spełniają standardy europejskie. Nagroda ta jest jednocześnie rekomendacją wystawioną wyróŝnionym usługom przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club oraz jedną z najwaŝniejszych dla przedsiębiorców instytucji w Unii Europejskiej - Europejski Komitet Ekonomiczno - Społeczny. Jednocześnie chcemy przypomnieć, Ŝe Spółka nasza uzyskała dotychczas: Medal Europejski dla Usługi BIURA RACHUNKOWEGO. Medal Europejski dla Usługi USŁUG AUDYTU. Tym samym posiadamy wyróŝnienie w kaŝdej kategorii naszych usług. 4

5 O Nas Szanowni Państwo JuŜ 16 lat działamy na Rynku usług audytorskich. Nasza Spółka znajduje się na czołowym miejscu wśród największych Spółek audytorskich z polskim kapitałem na terenie Polski Północnej. W rankingu krajowych firm audytorskich prowadzonych przez Rzeczpospolitą rokrocznie REWIT zajmuje wysokie miejsce w czołówce największych firm audytorskich spośród około 2 tysięcy podmiotów. Corocznie około 100 podmiotów, działających w róŝnych sektorach gospodarki, wybiera najwyŝszy standard oferowanych przez nas profesjonalnych usług audytorskich. Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. to suma wiedzy i doświadczeń wielu specjalistów posiadających znajomość nowoczesnej metodologii w dziedzinie usług audytorskich, podatkowych i finansowo-księgowych oraz podzielających pasję dla zawodu załoŝycieli Spółki. Pełna nazwa: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Prezes Zarządu Lucyna Witek Kapitał zakładowy: ,00 PLN Nr KRS: KRS Główni Udziałowcy: Lucyna Witek REGON : NIP: Bank: Bank Zachodni WBK S.A Gdańsk, ul. Starodworska1 [58] / fax [58]

6 Ta wiedza jak równieŝ wieloletnie doświadczenie zaowocowało powstaniem w roku 2008 spółki zaleŝnej: Pełna nazwa: Rewit Południe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Kapitał zakładowy: ,00 PLN Nr KRS: KRS Główni Udziałowcy: Rewit Księgowi i Biegli Rewidenci Sp. z o.o. Kancelaria Radców Prawnych Marek Płonka & Partnerzy REGON: NIP: Bielsko-Biała, ul. Hugona Kołłątaja 14/5 [33] ; [58] Spółka REWIT Południe Sp. z o.o. na podstawie Uchwały 150/15/2008 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia r., wydanej w oparciu o art.25 i art.10 ustawy z dnia r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592), została wpisana na listę krajową podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem

7 Podatek od Spadków i Darowizn w roku 2010 Podatkowi od spadków i darowizn, podlega nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tytułem: 1) spadku, 2) darowizny, 3) zasiedzenia, 4) nieodpłatnego zniesienia współwłasności, 5) zachowku, jeŝeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu. Podatkowi temu podlega równieŝ nabycie praw do wkładu oszczędnościowego na podstawie dyspozycji wkładcy na wypadek jego śmierci. Podatek oblicza się od nadwyŝki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, według następujących skal: Kwoty nadwyŝki w zł Podatek wynosi ponad do 1) od nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej zł 3% zł zł 308,30 zł i 5% nadwyŝki ponad zł zł 822,20 zł i 7% nadwyŝki ponad zł 2) od nabywców zaliczonych do II grupy podatkowej zł 7% zł zł 719,50 zł i 9% od nadwyŝki ponad zł zł 1.644,50 zł i 12% od nadwyŝki ponad zł 3) od nabywców zaliczonych do III grupy podatkowej zł 12% zł zł 1.233,40 zł i 16% od nadwyŝki ponad zł zł 2.877,90 zł i 20% od nadwyŝki ponad zł Nabycie własności w drodze zasiedzenia podlega opodatkowaniu w wysokości 7% podstawy opodatkowania. Nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych w drodze darowizny lub polecenia darczyńcy podlega opodatkowaniu według stawki 20%, jeŝeli obowiązek podatkowy powstał wskutek powołania się podatnika przed organem podatkowym lub organem kontroli skarbowej w toku czynności sprawdzających, postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub postępowania kontrolnego na okoliczność dokonania tej darowizny, a naleŝny podatek od tego nabycia nie został zapłacony. UWAGA!! Zwalnia się od podatku, między innymi nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych przez małŝonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę, jeŝeli: 7

8 zgłoszą nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, w przypadku nabycia w drodze dziedziczenia w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku, oraz udokumentują - w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pienięŝne, a wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, przekracza kwotę zł - ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek bankowy nabywcy albo jego rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową lub przekazem pocztowym. JeŜeli nabywca dowiedział się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie terminów, o których mowa powyŝej, zwolnienie, stosuje się, gdy nabywca zgłosi te rzeczy lub prawa majątkowe naczelnikowi urzędu skarbowego nie później niŝ w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o ich nabyciu, oraz uprawdopodobni fakt późniejszego powzięcia wiadomości o ich nabyciu. W przypadku niespełnienia powyŝszych warunków, nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych podlega opodatkowaniu na zasadach określonych dla nabywców zaliczonych do I grupy podatkowej. Obowiązek zgłoszenia nie obejmuje przypadków, gdy: wartość majątku nabytego łącznie od tej samej osoby lub po tej samej osobie w okresie 5 lat, poprzedzających rok, w którym nastąpiło ostatnie nabycie, doliczona do wartości rzeczy i praw majątkowych ostatnio nabytych, nie przekracza kwoty określonej zł, gdy nabycie następuje na podstawie umowy zawartej w formie aktu notarialnego. Podstawa prawna: art. 4a, art. 15 ustawy z 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. nr 142, poz z późniejszymi. zm.). 1 1 Strona internetowa: 8

9 Moment dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od samochodu cięŝarowego Zasady i warunki dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych zostały określone w art. 22k ust ustawy o PDOF. I tak, w myśl tych przepisów, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą nowelizującą z dnia 5 marca 2009 r. (Dz. U. nr 69, poz. 587): 1) z moŝliwości dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych mogą skorzystać wyłącznie mali podatnicy oraz podatnicy, którzy w danym roku podatkowym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej; przy czym podatnicy, którzy rozpoczęli działalność w 2008 r. albo w 2009 r. mają prawo dokonywać jednorazowej amortyzacji równieŝ w roku podatkowym następującym bezpośrednio po roku, w którym rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej, 2) jednorazowa amortyzacja obejmuje środki trwałe zaliczone do grupy 3-8 Klasyfikacji Środków Trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, 3) jednorazowy odpis amortyzacyjny stanowi pomoc de minimis, 4) w 2010 r. kwota limitu jednorazowego odpisu amortyzacyjnego wynosi zł. Jak wynika z przedstawionych regulacji, jednorazowa amortyzacja nie jest dopuszczalna między innymi w odniesieniu do samochodów osobowych. Rozstrzygające znaczenie ma zatem ustalenie, czy zakupiony przez Czytelników pojazd mieści się w kategorii samochodów osobowych, czy cięŝarowych. Definicja samochodu osobowego została zawarta w art. 5a pkt 19 ustawy o PDOF i stanowi ona, iŝ jest to pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu nie więcej niŝ 9 osób (łącznie z kierowcą), z wyjątkiem wymienionych w dalszej części tego przepisu. Jednocześnie, stosownie do art. 5c ust. 1 i 2 ustawy o PDOF, spełnienie wymienionych wymogów pozwalających na wykluczenie konkretnego pojazdu z kategorii samochodów osobowych stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów i potwierdzonego zaświadczeniem wydanym przez tę stację oraz na podstawie dowodu rejestracyjnego pojazdu, zawierającego właściwą adnotację o spełnieniu powyŝszych wymagań. Kopię wspomnianego zaświadczenia podatnik ma obowiązek dostarczyć właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania. PowyŜszy obowiązek nie dotyczy jedynie pojazdów specjalnych. Z kolei postanowienia art. 22n ustawy o PDOF nakazują podatnikowi zamieścić w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych między innymi takie informacje jak symbol Klasyfikacji Środków Trwałych oraz wysokość stawki amortyzacyjnej dla określonego składnika majątkowego. W konsekwencji naleŝy uznać, iŝ podatnik juŝ w momencie wprowadzania samochodu do ewidencji środków trwałych powinien dysponować pełną i odpowiednio udokumentowaną wiedzą na temat kwalifikacji tego samochodu do kategorii osobowych albo cięŝarowych. Podsumowując: Dokonanie jednorazowego odpisu amortyzacyjnego od pojazdu samochodowego jest dopuszczalne dopiero po przeprowadzeniu wymaganego obowiązującymi przepisami dodatkowego badania technicznego oraz otrzymaniu zaświadczenia wydanego przez okręgową stację kontroli pojazdów, które pozwala stwierdzić, Ŝe określony pojazd nie jest zaliczany do samochodów osobowych w rozumieniu art. 5a pkt 19 ustawy o PDOF. Konieczne jest takŝe uzyskanie na tę okoliczność stosownej adnotacji w dowodzie rejestracyjnym samochodu. 2 2 Serwis Głównego Księgowego: strona internetowa: 9

10 Sprawozdanie finansowe za 2009 r., w przypadku gdy kontynuacja działalności w 2010 r. jest zagroŝona 1. Przesłanki zagraŝające kontynuacji działalności Na co naleŝy zwrócić uwagę, Ŝeby ocenić czy jednostka jest w stanie kontynuować działalność? Zasada kontynuacji jest jedną z nadrzędnych zasad rachunkowości określoną w art. 5 ust. 2 ustawy o rachunkowości. W świetle tego przepisu, przy stosowaniu przyjętych zasad (polityki) rachunkowości przyjmuje się załoŝenie, Ŝe jednostka będzie kontynuowała w dającej się przewidzieć przyszłości działalność w niezmniejszonym istotnie zakresie, bez postawienia jej w stan likwidacji lub upadłości, chyba Ŝe jest to niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym. Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niŝ jeden rok od dnia bilansowego. JeŜeli załoŝenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego będzie miał zastosowanie art. 29 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Wynika z niego obowiązek innych zasad wyceny aktywów niŝ w jednostkach kontynuujących działalność oraz obowiązek tworzenia rezerwy na przewidywane koszty i straty związane z zaniechaniem działalności. Dlatego teŝ niezwykle istotna jest prawidłowa ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności. W tym celu naleŝy uwzględnić wszystkie przesłanki związane z kondycją finansową jednostki, wskazujące na duŝe prawdopodobieństwo postawienia jej w ciągu najbliŝszego roku obrotowego w stan likwidacji lub upadłości (związanej z likwidacją majątku), zaniechania działalności, czy teŝ znacznego ograniczenia zakresu jej prowadzenia. Dokonując oceny zdolności jednostki do kontynuowania działalności, naleŝy zwrócić uwagę m.in. na następujące przesłanki zagraŝające kontynuacji: trudności z terminowym regulowaniem zobowiązań, uzaleŝnienie od jednego dostawcy, który nie wywiązuje się terminowo z zamówień lub zaprzestał produkcji surowców niezbędnych jednostce, uzaleŝnienie od jednego odbiorcy, który zaprzestał spłaty zobowiązań, znaczna ilość naleŝności trudnych do odzyskania, w połączeniu z duŝym zadłuŝeniem jednostki, znaczący spadek popytu na oferowane wyroby, towary, brak środków na rozpoczęcie produkcji nowego wyrobu lub zakup nowego asortymentu towarów, wypowiedzenie umów kredytowych przez banki, odmowa udzielenia kredytu lub poŝyczki w związku z brakiem zdolności kredytowej, ujemny kapitał obrotowy, tzn. przewaga zobowiązań krótkoterminowych nad aktywami obrotowymi, straty na działalności operacyjnej, utrata koncesji, w oparciu o którą prowadzona była działalność gospodarcza, 10

11 toczące się sprawy sądowe, np. dotyczące zobowiązań z tytułu podatku od towarów i usług lub podatków dochodowych, których rozstrzygnięcie na niekorzyść jednostki spowoduje konieczność spłaty zobowiązań przekraczających moŝliwości finansowe jednostki, zbliŝający się termin wygaśnięcia umowy spółki, jeŝeli została zawarta na czas ograniczony itp. 2. Wycena składników majątku na dzień bilansowy w przypadku braku kontynuacji działalności JeŜeli załoŝenie kontynuacji działalności nie jest zasadne, to wycena aktywów jednostki następuje z uwzględnieniem art. 29 ust. 1 ustawy o rachunkowości, tzn. po cenach sprzedaŝy netto moŝliwych do uzyskania, nie wyŝszych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a takŝe odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest równieŝ zobowiązana do utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania działalności. Regulacje zawarte w art. 29 ust. 2 ustawy o rachunkowości zobowiązują jednostki do wyceny po cenach sprzedaŝy netto i utworzenia rezerwy, o której mowa wyŝej, w szczególności: w przeddzień postawienia jednostki w stan likwidacji lub ogłoszenia upadłości, na koniec roku obrotowego, jeŝeli na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego za dany rok obrotowy jednostka nie będzie kontynuowała działalności, na koniec roku obrotowego przypadającego w czasie trwania postępowania likwidacyjnego lub upadłościowego, w przeddzień przekazania, podziału lub sprzedaŝy jednostki, jeŝeli odpowiednia umowa nie przewiduje przyjęcia za podstawę rozliczeń wartości majątku ustalonej przy załoŝeniu, Ŝe działalność gospodarcza będzie przez jednostkę kontynuowana. JeŜeli jednostka w 2010 r. nie zamierza lub nie moŝe kontynuować działalności (np. ze względu na trudną sytuację finansową), a więc załoŝenie kontynuacji działalności, o którym mowa wyŝej, nie jest zasadne, to przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2009 będzie miał zastosowanie art. 29 ustawy o rachunkowości. 3. Ewidencja księgowa róŝnic powstałych w wyniku wyceny oraz utworzenia rezerwy Stosownie do art. 29 ust. 2a ustawy o rachunkowości, róŝnice powstałe w wyniku wyceny po cenach sprzedaŝy netto oraz utworzenia rezerwy na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem kontynuowania działalności wpływają na kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny (rozliczane są kapitałowo). Oznacza to, iŝ odniesienie powyŝszych róŝnic i utworzenie rezerwy w cięŝar pozostałych kosztów operacyjnych byłoby niezgodne z ustawą o rachunkowości. RóŜnicę powstałą w wyniku wyceny oraz utworzenie rezerwy, ujmuje się w księgach rachunkowych, zapisami: 1) róŝnica z wyceny: - Wn konto 81-3 "Kapitał z aktualizacji wyceny", - Ma konto zespołu 0, 1, 2, 3, 5, 6, 2) rezerwa na przewidywane dodatkowe koszty i straty: - Wn konto 81-3 "Kapitał z aktualizacji wyceny", - Ma konto 83 "Rezerwy". 11

12 4. Prezentacja w bilansie odniesionych na kapitał z aktualizacji wyceny róŝnic z wyceny oraz utworzonej rezerwy Brak w ewidencji księgowej jednostki kapitału z aktualizacji wyceny, tworzonego na podstawie innych przepisów ustawy o rachunkowości (np. art. 31 ust. 4, czy art. 35 ust. 4), wpłynie jedynie na sposób prezentacji powstałego debetowego salda konta w pasywach bilansu. Będzie ono bowiem podlegać wykazaniu w pozycji "Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny" - jako wielkość ujemna. 5. Informacje o zamiarze zaprzestania działalności w informacji dodatkowej Informacje o zagroŝeniach związanych z kontynuacją działalności w roku następnym (tutaj: 2010 r.) - a tym samym o zamiarze zaprzestania działalności - naleŝy zamieścić w informacji dodatkowej sporządzonej za dany rok obrotowy (tutaj: 2009 r.), stanowiącej integralną część sprawozdania finansowego sporządzanego przez jednostkę. Są one zamieszczane: 1) w części "Wprowadzenie do sprawozdania finansowego" - zamieszcza się tu zwięzłe informacje ogólne o okolicznościach i zdarzeniach wskazujących na powaŝne zagroŝenie dla kontynuowania przez jednostkę działalności w roku następnym (tutaj: 2010 r.), 2) w części "Dodatkowe informacje i objaśnienia" - gdzie zamieszcza się szczegółowe informacje dotyczące zagroŝenia kontynuacji działalności: a) stwierdzenie, Ŝe takie zagroŝenia występują, b) opis tych zagroŝeń, wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane, c) opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację zagroŝeń. 6. Brak załoŝenia kontynuacji działalności a badanie sprawozdania finansowego Brak załoŝenia kontynuacji działalności w roku następnym sprawia, Ŝe sprawozdanie finansowe jednostki sporządzone za dany rok nie podlega obowiązkowi badania i ogłaszania - bez względu na sumę aktywów, wielkość przychodów, czy liczbę zatrudnionych osób. W świetle bowiem art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości, obowiązkowi badania przez biegłego rewidenta i ogłaszania podlegają jedynie roczne sprawozdania finansowe jednostek kontynuujących działalność. Dlatego teŝ niezwykle istotna jest prawidłowa ocena zdolności jednostki do kontynuowania działalności. 3 3 Serwis Głównego Księgowego: strona internetowa: 12

13 Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą. Wyjaśnienia: *) wymienione w tym kalendarzu wzory formularzy: CIT-6R, CIT-10Z i IFT-2/IFT-2R oraz CIT-9R i CIT-7, które obowiązują od dnia 1 stycznia 2010 r., zostały ustalone przepisami rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz. U. Nr 224, poz. 1798). Płatnicy i podatnicy, których rok podatkowy jest inny niŝ kalendarzowy i rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2010 r., a zakończy się po tym dniu, do końca przyjętego roku podatkowego stosują dotychczasowe wzory, tj. obowiązujące przed dniem wejścia w Ŝycie tego rozporządzenia. Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku podstawa prawna Zaliczki i wpłaty w trakcie roku podatkowego Zaliczki miesięczne W terminie do dnia 20 kaŝdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc uiszczana w wysokości zaliczki za miesiąc poprzedni do dnia 20 ostatniego miesiąca roku podatkowego. Podatnicy wymienieni w art. 1 ustawy, w tym podatkowa grupa kapitałowa, w zakresie dochodów określonych w art. 3 ust. 1 ustawy (mający siedzibę lub zarząd na terytorium RP podlegający obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów) oraz w art. 3 ust. 2 ustawy (niemający siedziby lub zarządu na terytorium RP podlegający obowiązkowi podatkowemu od dochodów, któreosiągają na terytorium RP). Wpłata zaliczki miesięcznej w wysokości róŝnicy między podatkiem naleŝnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek naleŝnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1 i 1a ustawy). Zaliczki kwartalne Zaliczki miesięczne lub kwartalne W terminie do dnia 20 kaŝdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka; zaliczka za ostatni kwartał uiszczana w wysokości zaliczki za kwartał poprzedni do 20 dnia ostatniego miesiąca roku podatkowego. MoŜliwość wpłaty zaliczek miesięcznych lub kwartalnych począwszy od dnia 20 października kaŝdego roku - przez podatników prowadzących działalność pozarolniczą i rolniczą. W imieniu podatkowej grupy kapitałowej zaliczki oblicza i wpłaca spółka ją reprezentująca, wskazana w umowie o utworzeniu tej grupy. Mali podatnicy oraz w pierwszym roku podatkowym podatnicy rozpoczynający działalność, z zastrzeŝeniem art. 25 ust. 1d ustawy Podatnicy uzyskujący w roku podatkowym przychody z działalności rolniczej oraz z innych źródeł, u których w roku poprzedzającym rok podatkowy udział przychodów z działalności rolniczej w ogólnej kwocie przychodów wynosił co najmniej 50%. Wpłata zaliczki kwartalnej w wysokości róŝnicy między podatkiem naleŝnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek naleŝnych za poprzednie kwartały (art. 25 ust. 1b ustawy). Podatnicy, którzy wybrali kwartalne wpłaty zaliczek mają obowiązek w terminie do dnia 20 drugiego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Zawiadomienie to dotyczy lat następnych, chyba Ŝe podatnik w terminie wpłaty pierwszej zaliczki za dany rok podatkowy zawiadomi o rezygnacji z kwartalnych wpłat zaliczek (art. 25 ust. 1e i 2 ustawy) Wpłata zaliczki w wysokości róŝnicy między podatkiem naleŝnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek naleŝnych za poprzednie miesiące (art. 25 ust. 1-1c i 2a ustawy). 13

14 Zaliczki w uproszczonej formie Wpłaty miesięcznych zaliczek w Podatnicy, którzy w terminie wpłaty Według zasad określonych w art. 25 ust ustawy. terminach do dnia 20 miesiąca za pierwszej zaliczki zawiadomili urząd miesiąc poprzedni, w wysokości skarbowy o wyborze uproszczonej formy 1/12 podatku naleŝnego (lub wpłat zaliczek, z wyłączeniem podatników, przypadającego proporcjonalnie którzy po raz pierwszy podjęli działalność w na miesiąc, jeŝeli rok podatkowy roku poprzedzającym rok podatkowy lub w trwał krócej lub dłuŝej niŝ 12 roku podatkowym. kolejnych miesięcy) wykazanego w zeznaniu, złoŝonym w roku poprzedzającym dany rok podatkowy, jeŝeli w tym zeznaniu podatnicy nie wykazali podatku naleŝnego mogą wpłacać zaliczki miesięczne w ww. wysokości podatku naleŝnego wynikającego z zeznania złoŝonego w roku poprzedzającym dany rok podatkowy o dwa lata. Jednorazowe wpłaty podatku Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 Obowiązek wpłaty podatku zgodnie z art. 25 ust. 4 ustawy. którym dokonano wydatku, jeŝeli ustawy, przeznaczający dochody na cele podatnicy wymienieni w art. 17 ust. 1 ustawy, korzystający ze zwolnienia w związku z przeznaczeniem dochodów na statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, którzy uprzednio zadeklarowali, Ŝe przeznaczą dochód na te cele i dochód ten wydatkowali na inne cele. cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, wydatkowali dochód na inne cele niŝ określone w art. 17 ust. 1b ustawy. Odsetki "amortyzacyjne Do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął roczny okres uŝywania składników majątku podlegających amortyzacji. Podatnicy amortyzujący składniki majątku. Kwota odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich uŝywania przekroczył rok, lub do dnia zaliczenia ich do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych - art.16e ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy. Zryczałtowany podatek dochodowy *) 14

15 CIT-6R roczna deklaracja. CIT-6AR roczna deklaracja. CIT-7 informacja. Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych. Obowiązek przekazania podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek, lub w którym powstał dochód. Deklaracje CIT-6R i CIT-6AR w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. CIT- 7 do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano podatek. Płatnik, o którym mowa w art. 26 ust. 1 ustawy, dokonujący wypłat dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 6 ustawy, płatnikiem jest spółka przejmująca lub nowo zawiązana przy podziale spółek kapitałowych. W przypadku dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy, spółka przejmująca przy połączeniu lub podziale spółek kapitałowych, obowiązana jest do wpłaty zryczałtowanego podatku (art. 25a ustawy). Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego (art. 25a oraz art. 26 ust. 1, 2 i 3 ustawy). ZłoŜenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznych deklaracji CIT-6R i CIT-6AR (art. 26a ustawy). Przekazanie przez płatnika podatnikowi informacji CIT-7 o pobranym podatku dochodowym (art. 26 ust. 3 pkt 1 i ust. 3a ustawy). CIT-10Z roczna deklaracja. IFT-2 informacja IFT-2R roczna informacja. Wpłata w trakcie roku podatkowego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika niemającego siedziby lub zarządu na terytorium RP z tytułu dywidend i innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych z tytułu wypłat, o których mowa w art. 21 ust. 1 ustawy (np. naleŝności licencyjnych) i w art. 22 ust. 1 ustawy (np. dywidendy). CIT-9R roczna deklaracja. Wpłata podatku od przychodu z tytułu wywozu ładunku i pasaŝerów przyjętych Obowiązek przekazania przez płatnika podatku w terminie do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zryczałtowany podatek Deklaracja CIT-10Z składana przez płatnika - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. Informacja IFT-2 - w terminie 14 dni od dnia złoŝenia przez podatnika pisemnego wniosku. Informacja IFT-2R w terminie do końca 3 miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat lub do dnia zaprzestania przez płatnika działalności przed upływem tego terminu. Wpłata podatku przed wyjściem statku z portu polskiego lub wpłata zaliczki od przewidywanego przychodu i w ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu wpłata róŝnicy między kwotą naleŝnego podatku a Płatnik - dokonujący wypłat naleŝności osobom, które nie mają na terytorium RP siedziby lub zarządu, wymienionych w: 1) art. 21 ust. 1 ustawy - z tytułu odsetek, naleŝności licencyjnych, świadczeń doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze, 2) art. 22 ust. 1 ustawy z tytułu udziału w zyskach osób prawnych. Zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej Ŝeglugi handlowej. Przekazanie przez płatnika kwoty podatku do właściwego urzędu skarbowego. ZłoŜenie przez płatnika do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT-10Z (art. 26a ustawy). Przekazanie przez płatnika podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji o pobranym podatku na wniosek podatnika (IFT-2) oraz informacji za cały rok podatkowy (IFT 2R) - art. 26 ust. 3-3d ustawy. Wpłata podatku na podstawie art. 26 ust. 1b ustawy. Przekazanie do urzędu skarbowego rocznej deklaracji CIT- 9R (art. 26a ustawy). 15

16 w porcie polskim. kwotą wpłaconej zaliczki. CIT-11R roczna deklaracja. Wpłata podatku od dochodów z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niestatutowe, powodujące utratę prawa do zwolnienia. CIT-9R - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku Wpłata podatku do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano wydatku na inne cele niŝ cele statutowe lub inne cele wymienione w art. 17 ust. 1 ustawy, w związku z wcześniejszym oświadczeniem, o przeznaczeniu dochodu z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na cele uprawniające do zwolnienia. CIT-11R - w terminie do końca pierwszego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym powstał obowiązek zapłaty podatku. CIT-5 oświadczenie Nie później niŝ w dniu dokonania wypłaty naleŝności. Podatnicy uprawnieni do zwolnienia przedmiotowego na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy, przeznaczający dochody na cele statutowe lub inne cele określone w tym przepisie, osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osób prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku, wydatkujący dochody na inne cele niestatutowe. Podatnicy osiągający dochody z dywidend lub inne przychody z udziału w zyskach osoby prawnej, którzy składają oświadczenie płatnikom dokonującym wypłat tych naleŝności, o przeznaczeniu tych dochodów (przychodów) na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust. 1 ustawy. Wpłata zryczałtowanego podatku (art. 26 ust. 4 i 5 ustawy). Oświadczenie o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych na cele statutowe lub inne cele określone w art. 17 ust 1 ustawy, uprawniające do zwolnienia (art. 26 ust. 1a ustawy). W dowolnej formie W terminie 7 dni od dnia doręczenia Ŝądania organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Szczególna dokumentacja podatkowa Obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej moŝe dotyczyć: 1) podatników dokonujących transakcji z podmiotami powiązanymi z tymi podatnikami w rozumieniu art. 11 ust. 1 i 4 ustawy, 2) podatników dokonujących transakcji, w związku z którymi zapłata naleŝności wynikających z tych transakcji dokonywana jest bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania lub siedzibę albo zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową ("raje podatkowe"). Dokumentacja powinna obejmować: 1) określenie funkcji, jakie spełniać będą podmioty uczestniczące w transakcji (uwzględniając uŝyte aktywa i podejmowane ryzyko), 2) określenie wszystkich przewidywanych kosztów związanych z transakcją oraz formę i termin zapłaty, 3) metodę i sposób kalkulacji zysków oraz określenie ceny przedmiotu transakcji, 4) określenie strategii gospodarczej oraz innych działań w jej ramach - w przypadku gdy na wartość transakcji miała wpływ strategia przyjęta przez podmiot, 5) wskazanie innych czynników - w przypadku gdy w celu określenia wartości przedmiotu transakcji przez podmioty uczestniczące w transakcji uwzględnione zostały te inne czynniki, 6) określenie oczekiwanych przez podmiot obowiązany do sporządzenia dokumentacji korzyści związanych z 16

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Kancelaria Sejmu s. 1/186 Dz.U. 1992 Nr 21 poz. 86 USTAWA z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych 1) Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania Opracowano na podstawie: t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE. PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA W POLSCE PORADNIK DLA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KATOWICE 2009 Zespół autorski ŚlOIIB: dr inŝ. Henryk A. Nowak mgr inŝ. Dorota Przybyła mgr inŝ. Maria Świerczyńska Opinia prawna: mgr

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych

USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych Kancelaria Sejmu s. 1/16 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2006 r. Nr 222, poz. 1629. o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz ustawy o podatku od czynności

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Lp. Termin wykonania Podmiot - podatnik Treść obowiązku / Symbol formularza/podstawa prawna Rozliczenia w trakcie roku 1 Do dnia 20 kaŝdego miesiąca

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro

INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro INFORMACJA DODATKOWA dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji i jednostki mikro 1. Uwagi ogólne Jednostki zobowiązane do stosowania przepisów ustawy o rachunkowości, co

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015

Rachunkowość i podatki BIULETYN 2/2015 Rachunkowość i podatki Rachunkowość: Ujęcie i wycena prawa wieczystego użytkowania gruntów w księgach rachunkowych 3 Wypłata dywidendy za rok 2014 w spółkach z o.o. 5 Remont a ulepszenie środka ujęcie

Bardziej szczegółowo

Podatki dla e-commerce

Podatki dla e-commerce Podatki dla e-commerce Jak rozliczać? Jak optymalizować? 2015 Advicero Tax Sp. z o.o. All rights reserved. 1 Spis treści Przedmowa... 4 O Advicero... 5 Autorzy / eksperci... 8 Jak zacząć formy prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06

GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 GRUPA KAPITAŁOWA PPWK S.A. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2008 R. I ZA PÓŁ ROKU ZAKOŃCZONE 30 CZERWCA 2008 PSR 30-06 06-2008 Zawartość Raportu: Wybrane Dane Finansowe Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA. z dnia 29 września 1994 r. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/146 Dz.U. 1994 Nr 121 poz. 591 USTAWA z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330, 613, z 2014 r. poz. 768, 1100, z 2015

Bardziej szczegółowo

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim:

Spółka świadczy usługi na rzecz klientów krajowych i zagranicznych, oferując przede wszystkim: Informacja dodatkowa do raportu okresowego (SA-Q) INTERFERIE S.A. za IV kwartał 2008 r. INTERFERIE S.A. jest wiodącą firmą na polskim rynku usług turystycznych, połączonych z lecznictwem i rehabilitacją.

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY

RÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY NIEBADANE ŚRÓDROCZNE SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ZA OKRES SZEŚCIU MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 30 CZERWCA 2010 ROKU Warszawa, 19 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego

Komisja Nadzoru Finansowego 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 W okresie objętym sprawozdaniem finansowym pozycje pozabilansowe nie wystąpiły. 4 5 6 7 INFORMACJE DODATKOWE I. Zasady przyjęte przy sporządzaniu raportu, informacja

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA

Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA Grupa Kapitałowa Grupa Finansowa PREMIUM SA SKONSOLIDOWANE PÓŁROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2010 PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ 1 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ

Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Podręcznik kontroli wyodrębnionej ewidencji księgowej u beneficjenta POIiŚ Szkolenie finansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budŝetu państwa w ramach

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230.

PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230. PROPOZYCJA NABYCIA OBLIGACJI NA OKAZICIELA SERII U01 W TRYBIE OFERTY PUBLICZNEJ SPÓŁKI KREDYT INKASO S.A. Minimalna kwota inwestycji: 230.000,00 zł OFERUJĄCY: Data sporządzenia Propozycji Nabycia: 20 GRUDNIA

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA

RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA RAPORT ROCZNY Z DZIAŁALNOŚCI NETMEDIA SPÓŁKA AKCYJNA NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2008 r. w tys. PLN Zawierający: 1. Pismo Zarządu 2. Opinię z badania jednostkowego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Rozpoczęcie działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. REJESTRACJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Działalność gospodarczą możesz podjąć w dniu złożenia wniosku o wpis

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A.

WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. WPROWADZENIE DO JEDNOSTKOWEGO RAPORTU ROCZNEGO POWER MEDIA S.A. ZA OKRES 1 STYCZNIA 2009 31 GRUDNIA 2009 Wrocław, marzec 2010 Wprowadzenie do jednostkowego raportu rocznego SA-R/2009 1/17 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Materiały szkoleniowe z tematu pn. ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Program szkolenia ANALIZA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 09:45 10:00 Rejestracja uczestników (kawa, herbata, woda, soki, słodki poczęstunek). 10:00

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej.

1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI. 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. 1. WSTĘP DO RACHUNKOWOŚCI 1.1. Formy prowadzenia działalności gospodarczej. Spółka cywilna jest najprostszą formą spółki. Aby ją zawrzeć wystarczy umowa pomiędzy wspólnikami. Dla celów dowodowych umowa

Bardziej szczegółowo

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH.

ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego nr 34 / 2006 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi z dnia 27 grudnia 2006r. ZASADY RACHUNKOWOŚCI W ZAKŁADZIE BUDYNKÓW KOMUNALNYCH I. Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

USTAWA. z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Kancelaria Sejmu s. 1/135 USTAWA z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje

Bardziej szczegółowo

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A.

INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. DOKUMENT INFORMACYJNY INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE sporządzony na potrzeby wprowadzenia Praw Poboru Akcji serii G, Praw do Akcji serii G, Akcji serii D i Akcji serii G do

Bardziej szczegółowo

Dokument Informacyjny Nettle S.A.

Dokument Informacyjny Nettle S.A. Dokument Informacyjny Nettle S.A. Sporządzony na potrzeby wprowadzenia do obrotu na rynku Catalyst, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.: 1.255

Bardziej szczegółowo