o zmianie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o zmianie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych"

Transkrypt

1 Projekt z dnia 15 września 2015 r. USTAWA z dnia o zmianie ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych Art. 1. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 841 ze zm.) wprowadza się następujące zmiany: 1) w art. 9a po ust. 6 dodaje się ust w brzmieniu: 7. Dokumentację, o której mowa w ust. 1, sporządza się zgodnie ze stanem rzeczywistym (rzetelność), oraz zgodnie z przepisami prawa (niewadliwość). 8. W przypadku gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest sporządzona niezgodnie ze stanem rzeczywistym (nierzetelna), uznaje się, że podatnik nie posiada tej dokumentacji. 9. W przypadku gdy dokumentacja, o której mowa w ust. 1, jest sporządzona niezgodnie z przepisami prawa (wadliwa), podatnik na żądanie organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia żądania jest obowiązany do usunięcia wadliwości. W przypadku nie usunięcia w tym terminie wadliwości, uznaje się, że podatnik nie posiada tej dokumentacji. 10. Podatnicy przekazują zbiorczą informację o dokumentacji, o której mowa w ust. 1, zwaną zbiorczą informacją o cenach transakcyjnych, dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej właściwemu do nadzoru nad stosowaniem cen transakcyjnych. Zbiorcza informacja przekazywana jest drogą elektroniczną do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu roku podatkowego podatnika. 11. Zbiorcza informacja, o której mowa w ust. 10, zawiera co najmniej: a) rodzaje transakcji, w których stosowane są ceny pomiędzy podmiotami powiązanymi, w rozumieniu art. 11 ustawy, zwane cenami transakcyjnymi, b) podmioty, z którymi zawierane są transakcje, o których mowa w lit. a), c) metodę kalkulacji ceny transakcyjnej, d) warunki wpływające na cenę transakcyjną. ; 2) w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. Przepis ust. 1 stosuje się również w przypadku, gdy podmioty określone w ust. 1 nie ujawniają podstawy opodatkowania. ; Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 1

2 3) po art. 11 dodaje się art. 11a i art. 11b w brzmieniu: Art. 11a. 1. Jeżeli właściwy organ kontroli podatkowej określi, na podstawie art. 11, dochód podatnika w wysokości wyższej (stratę w wysokości niższej) niż zadeklarowana przez podatnika w związku z dokonaniem transakcji, o których mowa w art. 11, a podatnik nie przedstawi tym organom dokumentacji podatkowej bądź przedstawi dokumentację podatkową, która jest nierzetelna, różnica między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym przez ten organ jest podstawą opodatkowania. 2. Podstawę opodatkowania określa się zgodnie z ust. 1 również w przypadku, gdy podatnik nie wykazał dochodu do opodatkowania, a właściwy organ podatkowy taki dochód określił, z zastrzeżeniem ust Podstawą opodatkowania jest również różnica między kwotą straty określonej przez organ podatkowy a kwotą straty zadeklarowanej przez podatnika - w przypadku, gdy podatnik nie ujawnia dochodu. Art. 11b. 1. Podatnicy, którzy stosują operacje gospodarcze mające na celu lub powodujące bezpośrednio uzyskanie korzyści podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych, mogą poinformować o tych operacjach właściwy organ podatkowy. 2. Operacjami gospodarczymi w rozumieniu ust. 1 są czynności prawne lub działania faktyczne mające bezpośredni wpływ na zmniejszenie przychodu, zwiększenie kosztów uzyskania przychodu, zmniejszenie podstawy opodatkowania lub zwiększenie straty podatnika w roku podatkowym lub w najbliższych pięciu latach podatkowych. 3. Podatnik może złożyć informację, o której mowa w ust. 1, również o zamiarze zastosowania lub o faktycznie stosowanych operacjach gospodarczych w rozumieniu ust W przypadku złożenia informacji o zamiarze zastosowania operacji gospodarczych, o której mowa w ust. 1, podatnik, który wykonywał w całości lub w części te operacje, ma obowiązek poinformować właściwy organ podatkowy o rzeczywistym przebiegu tych operacji oraz o osiągniętych w ich wyniku korzyściach podatkowych albo o ich braku. 5. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera : 1) syntetyczny opis operacji gospodarczej wraz ze wskazaniem jej istotnych cech mających lub mogących mieć wpływ na osiąganie korzyści podatkowych, 2) dane na temat podatników lub ich kontrahentów, którzy uczestniczą bezpośrednio jak i pośrednio w tej operacji, 3) wielkość korzyści podatkowych, które zamierza się uzyskać lub uzyskał podatnik w wyniku tej operacji w całym okresie jej stosowania z podziałem na późniejsze lata, Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 2

3 4) podmioty doradzające lub weryfikujące zastosowanie operacji gospodarczych. 6. Dane wymienione w ust. 5 pkt 1), 2) i 4) składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej ze zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy. 7. Podatnik, który dobrowolnie złożył zgodną z prawdą informację, o której mowa w ust. 1 4, korzysta w tym zakresie z domniemania działania w dobrej wierze oraz domniemania legalności zastosowanych przez niego operacji gospodarczych, chyba że na podstawie odrębnych przepisów zostanie udowodnione naruszenie prawa. 8. W przypadku gdy podatnik stosował operacje gospodarcze wymienione w ust. 1, lecz nie złożył informacji w rozumieniu tego przepisu albo złożył je podając nieprawdę lub zatajając prawdę, obowiązany jest udowodnić w postępowaniu podatkowym, że zastosowane operacje gospodarcze są zgodne z prawem i rzeczywistością. 9. Przepis ust. 8 nie ma zastosowania w przypadku, gdy planowana lub rzeczywista korzyść podatnika jest na niskim poziomie, nie przekraczając rocznie kwoty stanowiącej równowartość 0,001% przychodu podatnika w roku jej uzyskania, nie więcej jednak niż zł. 10. W przypadku gdy planowana lub rzeczywista roczna korzyść podatnika w wyniku zastosowania operacji gospodarczych wynosi ponad 0,1% przychodu podatnika w roku jej uzyskania, przy czym nie mniej niż zł, złożenie informacji, o której mowa w ust. 2, jest obowiązkowe, najpóźniej do dnia zakończenia tej operacji. 11. W przypadku naruszenia obowiązku, o którym mowa w ust. 10, faktyczne uzyskana korzyść przez podatnika w wyniku zastosowania operacji gospodarczych stanowi podstawę opodatkowania i podlega opodatkowaniu stawką wynoszącą dwukrotność stawki, o której mowa w art. 19 ust Przepis ust. 11 ma zastosowanie również w przypadku, gdy w dobrowolnie złożonej informacji podano nieprawdę, a podatnik, mimo wezwania do sprostowania tej informacji, nie usunął w wyznaczonym przez organ podatkowy terminie jej wadliwości. 13. Informacje o operacjach gospodarczych są przesyłane przez właściwy organ podatkowy do Centralnego Rejestru Podatników, o którym mowa w odrębnych przepisach. 14. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi w drodze rozporządzenia: Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 3

4 1) wzór informacji o operacjach gospodarczych oraz wzór jej sprostowania lub aktualizacji tej informacji, 2) wzór rejestru informacji o operacjach gospodarczych prowadzonego przez właściwe organy podatkowe ; 4) w art. 15 w ust. 1b pkt 1) otrzymuje brzmienie: 1) rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe utworzone zgodnie z odrębnymi przepisami - do wysokości stanowiącej przyrost tych rezerw na koniec roku podatkowego w stosunku do ich stanu na początek roku; przy ustalaniu zaliczek, o których mowa w art. 25 ust. 1, kosztem uzyskania jest przyrost stanu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych na koniec okresu, za który składana jest deklaracja podatkowa, w stosunku do stanu tych rezerw na początek roku podatkowego,, 5) w art. 16e w ust. 1 pkt 4) otrzymuje brzmienie: 4) wpłacić, w terminie do 20 dnia tego miesiąca, do urzędu skarbowego kwotę odsetek naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok i naliczoną kwotę odsetek wykazać w składanych deklaracjach lub zeznaniu, o których mowa w art. 25b i art. 27 ust. 1; odsetki od różnicy, o której mowa w pkt 2, są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych. ; 6) w art. 18 w ust. 1 wstęp do wyliczenia otrzymuje brzmienie: Podstawę opodatkowania, z zastrzeżeniem art. 11a, 11b ust. 10, art. 21, art. 22 i art. 24a, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 7 albo art. 7a ust. 1, z zastrzeżeniem art. 18d i 18e, po odliczeniu: ; 7) po art. 18c dodaje się art. 18d i 18e w brzmieniu: Art. 18d. 1. Z dochodu określonego w art. 18 ust. 1 podatnik podatku dochodowego prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą może wyłączyć w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1, kwotę wydatków inwestycyjnych, o której mowa w ust. 4, nie większą jednak niż 50 % dochodu. Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 4

5 2. Z wyłączenia, o którym mowa w ust.1, podatnik ma prawo skorzystać w przypadku gdy spełnia łącznie następujące warunki: 1) złożył w terminie zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1; 2) składał w terminie deklaracje podatku dochodowego jako podatnik i płatnik w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1; 3) uregulował zaliczki na podatek dochodowy oraz zobowiązania jako płatnik podatków w roku podatkowym, za który składane jest zeznanie, o którym mowa w art. 27 ust. 1; 4) nie posiada na dzień złożenia zeznania, o którym mowa w art. 27 ust. 1, zaległości podatkowych w kwocie większej niż 3% kwoty zobowiązań podatkowych w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. 3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do dochodu określonego zgodnie z art. 11, art. 11a i art. 11b ust. 10 oraz dochodów, od których należy podatek wynika z art. 24a. 4. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do wydatków podatnika podatku dochodowego sfinansowanych ze źródeł bezzwrotnych lub zwróconych temu podatnikowi w jakiejkolwiek formie. ; Art.18e. 1. Kwotę wydatków inwestycyjnych, o której mowa w art. 18d ust. 1, stanowią wydatki poniesione przez podatnika w roku podatkowym na zakup lub wytworzenie środków trwałych podlegających amortyzacji na podstawie przepisów ustawy, oddawanych do użytkowania na terytorium kraju, z wyjątkiem zakupu: 1) samochodów osobowych; 2) towarów i usług, za które należności nie zostały w całości uregulowane przez podatnika do końca roku podatkowego; 3) towarów i usług, których dostawa jest zwolniona albo nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług; 4) towarów i usług, które będą w całości lub części wykorzystywane przez podatnika podatku dochodowego do uzyskania przychodów zwolnionych albo niepodlegających podatkowi. 2. Przepisy ust. 1 stosuje się odpowiednio do wydatków zwiększających wartość początkową stanowiących własność lub współwłasność podatnika środków trwałych oddanych do użytkowania na terytorium kraju, z wyjątkiem środków trwałych określonych w ust. 1 pkt 1 4. ; Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 5

6 8) w art. 19: a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. W przypadku podatnika niebędącego małym podatnikiem, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, podatek wynosi 19% podstawy opodatkowania., b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 1a. W przypadku podatnika będącego małym podatnikiem, z zastrzeżeniem art. 21, art. 22 i art. 24a, podatek wynosi 15% podstawy opodatkowania., c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. W przypadku określonym w art. 11a ust. 1 i 2 stawka podatku dla podatników wynosi 50 % podstawy opodatkowania określonej zgodnie z art. 11a ust. 1 i 2., d) po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 5. W przypadku określonym w art. 11a ust. 3 stawka podatku dla podatników podatku dochodowego wynosi 31% podstawy opodatkowania określonej zgodnie z art. 11a ust W przypadku, gdy podatnik nie wykazał dochodu do opodatkowania i wykazał stratę, a organ podatkowy zakwestionował stratę i określił dochód do opodatkowania, do dochodu określonego przez organ podatkowy ma zastosowanie stawka określona w ust. 4, a do straty wykazanej przez podatnika ma zastosowanie stawka określona w ust. 5. ; 9) po art. 24a dodaje się art. 24b 24d w brzmieniu: Art. 24b. 1. Opodatkowaniu podlega odpłatne zbycie majątku podatnika, w następstwie którego dochodzi do wyłączenia lub ograniczenia opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych podatnika tego podatku w roku podatkowym, w porównaniu z poprzednim okresem podatkowym. 2. Za odpłatne zbycie majątku w rozumieniu ust. 1 uważa się przeniesienie, w jakiejkolwiek formie, składników majątku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych posiadającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz zagranicznego zakładu. 3. Za odpłatne zbycie majątku w rozumieniu ust. 1 uważa się przeniesienie, w jakiejkolwiek formie, składników majątku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych nieposiadającego siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 6

7 wykorzystywanego do prowadzenia działalności gospodarczej, na rzecz innego podmiotu w kraju siedziby lub zarządu tego podatnika jednakże tylko w tej części, w której opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych dochodów tego podatnika w wyniku tego zbycia ulega zmniejszeniu. 4. Przepis ust. 1 nie ma zastosowania w przypadku odpłatnego zbycia majątku podatnika podatku dochodowego od osób prawnych na rzecz spółki europejskiej (SE) albo spółdzielni europejskiej (SCE). Art. 24c. Wartość zbywanych składników majątku stanowi ich wartość wyrażona w dokumencie stanowiącym podstawę zbycia. Jeżeli jednak wartość ta bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej. Przepisy art. 14 ust. 1 3 stosuje się odpowiednio. Art. 24d. 1. Przeniesienie zarządu lub miejsca siedziby podatnika do innego państwa uważa się za jego likwidację. 2. Za likwidację podatnika uważa się również sytuację, gdy z powodu przeniesienia siedziby lub siedziby zarządu podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania podatnik podatku dochodowego od osób prawnych traci na terytorium kraju swoją podmiotowość podatkową. 3. Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania w przypadku przeniesienia zarządu lub miejsca siedziby podatnika podatku dochodowego od osób prawnych do państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego pod warunkiem, że podatnik będzie prowadził w tych krajach rzeczywistą działalność gospodarczą. Przepis art. 24b ust. 18 stosuje się odpowiednio. ; 10) po art. 25a dodaje się art. 25b w brzmieniu: Art. 25b. 1. Podatnicy, o których mowa w art. 25 ust. 1, mogą bez wezwania składać deklarację miesięczną, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego (metoda deklaracji miesięcznej). 2. Podatnicy, którzy wybrali metodę deklaracji miesięcznej, są obowiązani w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego zawiadomić w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o wyborze tej metody. Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 7

8 3. Deklaracje miesięczne, o których mowa w ust. 1, podatnik składa w terminie do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni. Deklarację miesięczną za ostatni miesiąc roku podatkowego podatnik składa w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie składa deklaracji miesięcznej za ostatni miesiąc, jeżeli przed upływem terminu do jej złożenia złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust W przypadku podatników, którzy wybrali metodę deklaracji miesięcznej, składanie bez wezwania deklaracji miesięcznych w terminach określonych w ust. 3 stanowi obowiązek tych podatników, chyba że podatnik złoży zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 zdanie drugie. 5. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, dotyczy również lat następnych. Przepisu zdania poprzedzającego nie stosuje się, gdy podatnik w terminie do ostatniego dnia pierwszego miesiąca roku podatkowego zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji z metody deklaracji miesięcznej. 6. W przypadku gdy podatnik nie dokonał zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, i podatnik składa deklaracje, o których mowa w ust. 1, deklaracje te podlegają zwrotowi. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, przepisy ust. 7-9 stosuje się. 7. Podatnicy, o których mowa w art. 25 ust. 1, którzy nie złożyli zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 9, mają obowiązek bez wezwania składać deklaracje kwartalne, według ustalonego wzoru, o wysokości dochodu (straty) osiągniętego od początku roku podatkowego (metoda deklaracji kwartalnej). 8. Deklaracje kwartalne, o których mowa w ust. 7, podatnik składa w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest składana deklaracja kwartalna. Deklarację kwartalną za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik składa w terminie do 20 dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie składa deklaracji kwartalnej za ostatni kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej złożenia złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust Mali podatnicy, o których mowa w art. 25 ust. 1, którzy nie złożyli zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, mogą nie składać deklaracji kwartalnej, o której mowa w ust. 7, jeżeli w terminie do ostatniego dnia pierwszego kwartału roku podatkowego zawiadomią w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o tym wyborze. 10. Przepis ust. 9 stosuje się do małych podatników, którzy złożyli zawiadomienie, o którym mowa w ust. 5 zdanie pierwsze. 11. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 9, nie dotyczy lat następnych. Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 8

9 12. Przepis ust. 9 stosuje się odpowiednio do podatników rozpoczynających działalność, w pierwszym roku podatkowym, z tym że zawiadomienie, o którym mowa w ust. 9 powinno być złożone do ostatniego dnia pierwszego kwartału, w którym nastąpiło rozpoczęcie działalności. 13. Przepisy ust nie mają zastosowania do podatników wymienionych w art. 25 ust. 3 i 3a oraz do podatników, którzy wybrali formę wpłacania zaliczek na zasadach określonych w art. 25 ust. 6 i 6a. 14. Przepisy ust nie mają zastosowania do podatników, których mowa w art. 25 ust. 5, od dnia złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 25 ust. 5. W przypadku zmiany stanu faktycznego uzasadniającego zwolnienie, o którym mowa w art. 25 ust. 5, podatnik, bez wezwania, jest obowiązany stosować przepisy ust W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnik jest zwolniony od obowiązków wynikających z ust za okres objęty zawieszeniem. 16. Podatnik będący wspólnikiem spółki jawnej lub spółki komandytowej, która zawiesiła wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, jest zwolniony, w zakresie tej działalności, z obowiązków wynikających z ust za okres objęty zawieszeniem. 17. Przepisy ust. 15 i 16 stosuje się, jeżeli podatnik nie później niż przed upływem 7 dni od dnia złożenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej zawiadomi w formie pisemnej właściwego naczelnika urzędu skarbowego o okresie zawieszenia wykonywania tej działalności. 18. Po okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej podatnicy, o których mowa w ust. 15 i 16, stosują przepisy ust Przepisy ust nie mają zastosowania do podatników wymienionych w art. 25 ust. 11 pod warunkiem, że korzystają ze zwolnienia z obowiązków wynikających z art. 25 ust Podatnicy, o których mowa w art. 25 ust. 4 zdanie pierwsze w składanych deklaracjach są obowiązani do wykazania sumy dochodów, w tym także z lat poprzedzających rok podatkowy, przeznaczonych a nie wydatkowanych do końca okresu, za który składana jest deklaracja. 21. Przepis ust. 20 stosuje się odpowiednio w przypadku likwidacji podatnika w okresie uprawniającym do skorzystania ze zwolnienia. Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 9

10 22. Przepisów ust nie stosuje się do podatników wymienionych w art. 6 w zakresie, w jakim obejmuje ich zwolnienie od podatku. ; 11) w art. 26: a) ust. 1b otrzymuje brzmienie: 1b. Jeżeli przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3, są uzyskiwane od zleceniodawców zagranicznych, zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej są obowiązane przed wyjściem statku z portu polskiego przesłać urzędowi skarbowemu, przy pomocy którego właściwy według siedziby Morskiej Agencji naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swe zadania, deklarację o wysokości przychodu za wywóz ładunku i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim i wpłacić na rachunek urzędu skarbowego, przy pomocy którego właściwy według siedziby Morskiej Agencji naczelnik urzędu skarbowego wykonuje swoje zadania, należny podatek obliczony od przychodu z tytułu wywozu ładunku i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim. Odpis deklaracji i dowód wpłaty podatku zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane przekazać właściwej miejscowo Morskiej Agencji. Jeżeli jednak przed wyjściem statku z portu polskiego nie jest możliwe ustalenie wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów, zagraniczne przedsiębiorstwo morskiej żeglugi handlowej jest obowiązane wpłacić zaliczkę na podatek od przewidywanego przychodu, a następnie w ciągu 60 dni od dnia wyjścia z portu wpłacić różnicę między kwotą należnego podatku a kwotą wpłaconej zaliczki. b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 4. Podatnicy, o których mowa w ust. 1a, są obowiązani, bez wezwania, złożyć do urzędu skarbowego, określonego w ust. 3, deklarację według ustalonego wzoru i wpłacić należny zryczałtowany podatek na rachunek urzędu skarbowego określonego w ust. 3, jeżeli dochody z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziałów w zyskach osób prawnych, od których płatnik nie pobrał podatku w związku z oświadczeniem, o którym mowa w ust. 1a, zostały wydatkowane na inne cele niż wymienione w art. 17 ust ) po art. 27a dodaje się art. 27b w brzemieniu: Art. 27b. 1. Podatnicy obowiązani są, bez wezwania, do udzielania właściwemu organowi podatkowemu informacji, pozwalających na ustalenie istnienia obowiązku podatkowego i wysokości dochodów (przychodów) oraz określenie przez ten organ podstawy Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 10

11 opodatkowania na podstawie niniejszej ustawy w stosunku do nich oraz podmiotów z nimi powiązanych. 2. W szczególności, na żądanie właściwego organu podatkowego podatnik jest, obowiązany ujawnić: 1) kontakty i stosunki gospodarczo-handlowe, które istnieją pomiędzy zagraniczną spółką kontrolowaną i podatnikiem, oraz kontakty i stosunki gospodarczo-handlowe, które istnieją pomiędzy zagraniczną spółką kontrolowaną i osobami powiązanymi z tą spółką, 2) przedłożyć dokumenty pozwalające ustalić wysokość dochodu (przychodu), włącznie z bilansami i rachunkami zysków i strat; właściwy organ podatkowy może zażądać zbadania przedmiotowych dokumentów przez biegłego rewidenta lub odpowiadający temu zawodowi podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych w państwie siedziby lub zarządu kontrolowanej jednostki zagranicznej. Przy czym dokumenty te muszą posiadać adnotację o przeprowadzonej kontroli. 3. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi wzór informacji, o którym mowa w ust. 1. ; 13) w art. 28 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Podatnicy posiadający zakłady (oddziały) położone na obszarze jednostki samorządu terytorialnego innej niż właściwa dla ich siedziby są obowiązani składać do urzędu skarbowego w terminie wpłat zaliczek miesięcznych lub kwartalnych oraz załączać do deklaracji oraz zeznania o wysokości dochodu (straty) informacje, sporządzone zgodnie z odrębnymi przepisami, w celu ustalenia dochodów z tytułu udziału jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. ; 14) w art. 28a w ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 1) deklaracji i informacji, o których mowa w art. 9a ust. 10, art. 25b, art. 26 ust. 1b, 3, 4 i 6 oraz w art. 26a,. Art. 2 W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.)w art. 2 w ust.1 w pkt 18) kropkę zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się pkt 19) w brzmieniu: 19) nadzór nad stosowaniem cen transakcyjnych.. Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 11

12 Art Przepisy ustawy mają zastosowanie od dnia wejścia życie tej ustawy, z zastrzeżeniem ust Podatnicy, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. i zakończy się po tym dniu, stosują w tym roku podatkowym przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Art Przepisy art. 18d i 18e niniejszej ustawy dotyczące prawa do wyłączenia z podstawy opodatkowania kwot wydatków inwestycyjnych mają zastosowanie w stosunku do dochodów uzyskanych przez podatników podatku dochodowego od dnia 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem ust W przypadku podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy rozpoczął się przed dniem 1 stycznia 2016 r. i zakończy po tym dniu, przepisy o których mowa w ust. 1, mają zastosowanie od pierwszego dnia roku podatkowego zaczynającego się po dniu wejścia w życie ustawy. 3. Kwota wydatków inwestycyjnych, o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, wyłączona z dochodów w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy nie może być większa niż 20 % dochodu za rok Kwota wydatków inwestycyjnych, o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, wyłączona z dochodów w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy nie może być większa niż 30 % dochodu za rok Kwota wydatków inwestycyjnych, o której mowa w art. 18d ust. 1 ustawy wymienionej w art. 1, wyłączona z dochodów w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy, nie może być większa niż 40 % dochodu za rok Przepisy ust. 3 5 stosuje się odpowiednio do podatników, których rok podatkowy jest inny niż rok kalendarzowy. Art. 5. Przepisy art. 11b stosuje się do operacji gospodarczych dokonywanych po dniu wejścia w życie ustawy, a także do operacji gospodarczych dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy, ale odnoszących skutki od dnia 1 stycznia 2016 r. oraz do operacji, których zamiar dokonania nastąpił przed dniem wejścia w życie ustawy, ale odnoszących skutki od dnia 1 stycznia 2016 r. Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 12

13 Art. 6. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 3 ( w części dotyczącej art. 11 b ust 14) i pkt 14, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. Warszawa; projekt z dnia 15 września 2015 r. 13

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) - dalej

Bardziej szczegółowo

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

Kalendarz podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Kalendarz podatnika i płatnika w dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, ze zm.), zwana dalej ustawą.

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH. kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH kalendarz w 2008 r. podatnika i płatnika w podatku dochodowym od osób prawnych Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych

Bardziej szczegółowo

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna

Rodzaj zobowiązania oraz typ formularza Termin wykonania Podatnik lub płatnik Treść obowiązku Podstawa prawna Zaliczki miesięczne Zaliczki kwartalne Deklaracje, zaliczki, zawiadomienia, oświadczenia W terminie do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni; zaliczka za ostatni miesiąc wpłacana jest do dnia 20

Bardziej szczegółowo

Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT

Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT Zaliczki na podatek i deklaracje w CIT Terminy wpłaty zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych. - miesięcznie Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, którzy wpłacają zaliczki na podatek w

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ U C H W A Ł A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 9 listopada 2006 r. w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r.

Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz z dnia 5 września 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 27 września 2016 r. Poz. 1550 USTAWA z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Poz. 211 USTAWA z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o Służbie Celnej, ustawy o urzędach i izbach skarbowych oraz niektórych innych ustaw (...) Art. 6. W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 1995 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4.

podatki dochodowego: 1. Zasady ogólne: podatek wg skali 2. Podatek liniowy 3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych 4. Podatki Opodatkowanie podatkiem dochodowym podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ma miejsce w oparciu o ustawę: I. o podatku dochodowym od osób fizycznych i dotyczy: indywidualnej działalności

Bardziej szczegółowo

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok

ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIĘTEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) W ROKU PODATKOWYM. 4. Rok 1. Identyfikator podatkowy NIP 2. Nr dokumentu 3. Status PIT-36L Prawidłowe wypełnienie formularza ułatwi wcześniejsze zapoznanie się z broszurą informacyjną i instrukcją wypełniania ZEZNANIE O WYSOKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 11. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Spis treści Wprowadzenie... 11 Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych... 13 Rozdział 1 Podmiot i przedmiot opodatkowania... 15 Art. 1. [Zakres podmiotowy]... 15 1. Osoby

Bardziej szczegółowo

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi

N.19. Podstawa prawna odpowiedzi PODSTAWY MIĘDZYNARODOWEGO ORAZ 5 N. Podstawa prawna odpowiedzi CFC ang. controlled foreign corporation zagraniczna spółka kontrolowana Art. ust. 5 Modelowej Konwencji OECD Art. UPDOP Art. ustawy o podatku

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE OPIS DEKLARACJI. Deklaracja dla podatku od towarów i usług, składana za okresy miesięczne

E-DEKLARACJE OPIS DEKLARACJI. Deklaracja dla podatku od towarów i usług, składana za okresy miesięczne TABELA E- VAT VAT-7 VAT-7D VAT-7K VAT-8 VAT-9M VAT-10 VAT-11 VAT-12 VAT-13 VAT-21 składana za okresy miesięczne składana przez innych niż mali podatnicy za okresy kwartalne składana przez małych podatników

Bardziej szczegółowo

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r.

Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. Większość zmian weszła w życie od 1 grudnia 2008 r., dalsze zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2009 r. W dniu 7 listopada 2008 r. zostały uchwalone przez Sejm zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika 23-12-2014 Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr.

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

Ustawa. z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18.08.2004 r. Ustawa z dnia 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Projekt. U S T A W A z dnia. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym (Dz. U. Nr 183, poz. 1353 oraz z 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211

Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 Sławomir Zieleń i Wspólnicy Sp. z o.o. Spółka doradztwa podatkowego 58-300 Wałbrzych ul. Rynek 18/2 NIP 886-274-04-14 Regon 891434211 NR KRS 0000178456; tel. fax. (074) 84 235 52; 84 241 69 e mail: biuro@slawomirzielen.com.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 23 grudnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 grudnia 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 23 udnia 2014 r. Poz. 1865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 12 udnia 2014 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji zeznania oświadczenia

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz z dnia 29 listopada 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 listopada 2016 r. Poz. 1926 USTAWA z dnia 29 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K)

I. OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7 i VAT-7K) OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(17), VAT-7K(11) i VAT-7D(8)) wprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych

KARTA INFORMACYJNA. Składanie informacji podatkowych System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej K/020 Urząd Skarbowy w Limanowej KARTA INFORMACYJNA URZĄD SKARBOWY W LIMANOWEJ ul. M.B. Bolesnej 9, 34-600 Limanowa Składanie informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Symbole formularza/tytułu płatności

Symbole formularza/tytułu płatności Załącznik 4 Symbol formularza/tytułu płatności *) Symbole formularza/tytułu płatności Opis Rodzaj rachunku bankowego (/// ) 1) 1 2 3 *) podatek dochodowy od osób prawnych -10Z **) -11R **) -6R **) -6AR

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASADY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Osoba, która zdecyduje się na prowadzenie działalności gospodarczej jest zobowiązana do wypełnienia

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1)

U S T AWA. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) U S T AWA Projekt z dnia 14 kwietnia 2014 r. z dnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27

Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27 Warszawa, dnia 19 czerwca 2012 r. Poz. 27 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 8 czerwca 2012 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych W obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych?

CIT Podatek dochodowy od osób prawnych. Kto jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych? Echo ćwiczeń CIT Podatek dochodowy od osób prawnych Co to jest CIT? Podatek CIT jest podatkiem dochodowym od osób prawnych (z ang. CIT - Corporate Income Tax - podatek od dochodów spółek (przedsiębiorstw))

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 265 15544 Poz. 1575 1575 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D)

OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Załącznik nr 4 OBJAŚNIENIA DO DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7, VAT-7K i VAT-7D) Objaśnienia dotyczą wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług (VAT-7(15), VAT-7K(9) i VAT-7D(6))

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat):

4. Rok. A. MIEJSCE I CEL SKŁADANIA ZEZNANIA 5. Urząd, do którego adresowane jest zeznanie 6. Cel złożenia formularza (zaznaczyć właściwy kwadrat): kwadratwpoz.2 i iczeniadochoduaczyl Sposóbobl (wypełniająpit/z). wrazzdołączonympisemnymuzasadnieniemprzyczynkorekty. POLTAX 1. Numer Identyfikacji Podatkowej 2. Nr dokumentu 3. Status 8 8 8-1 4 8-9 9-5

Bardziej szczegółowo

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE

VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE VI. FORMY OPODATKOWANIA OKREŚLONE W USTAWIE O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art.

Bardziej szczegółowo

Dz.U poz USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1)

Dz.U poz USTAWA. z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/6 Dz.U. 2012 poz. 1540 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIETEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy

CIT-8 ZEZNANIE O WYSOKOŚCI OSIĄGNIETEGO DOCHODU (PONIESIONEJ STRATY) PRZEZ PODATNIKA PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB PRAWNYCH za rok podatkowy 1. Numer Identyfikacji Podatkowej POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY, WYPEŁNIAJĄC NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 - - - CIT-8 ZEZNANIE O

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH 1. RYCZAŁT OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH - art. 2 ust. 1, art. 6 ust. 1 uzpdof z wyboru, na podstawie art. 9a ust. 1 updof, art. 9 ust. 1-3 uzpdof, podatek jest obliczany od przychodu i wynosi odpowiednio

Bardziej szczegółowo

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA

ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA ZASADY OGÓLNE SKALA PODATKOWA - art. 27 ust. 1 updof podstawowa forma opodatkowania z mocy ustawy (art. 9a ust. 1 updof), podatek obliczany jest od dochodu wg skali podatkowej (stawki 18% i 32%). Wybór

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. (Dz. U. z dnia 29 grudnia 2010 r.) Dz.U.10.250.1681 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i usług (Dz. U. z dnia 29 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1540

Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1540 Warszawa, dnia 31 grudnia 2012 r. Poz. 1540 USTAWA z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o podatku tonażowym

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 280815 Temat: odw-kompendium podatkowe - VAT I CIT. Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 27 Sierpień Częstochowa, Hotel Mercure, Kod szkolenia: 280815

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI PODATKU DOCHODOWEGO OD DOCHODÓW Załącznik nr 4 Symbol płatności ( / / / ) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH -10 * -11 * -2-2A -2B -6 * DEKLARACJA O WYSOKOŚCI POBRANEGO ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PODATNIKÓW PODATKU DOCHODOWEGO

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki

Wybrane zmiany w VAT Praktyczne wskazówki Wybrane zmiany w VAT 2017 Praktyczne wskazówki Odmowa rejestracji do VAT Naczelnik urzędu skarbowego nie dokonuje rejestracji podmiotu jako podatnika VAT lub wykreśla z rejestru bez konieczności zawiadamiania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2013 r. Poz. 52 OBWIESZCZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 13 grudnia 2013 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wykazu numerów rachunków bankowych urzędów skarbowych 1. W obwieszczeniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o podatku tonażowym oraz niektórych innych ustaw. SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VIII KADENCJA Warszawa, dnia 21 listopada 2012 r. Druk nr 244 MARSZAŁEK SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Pan Bogdan BORUSEWICZ MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej

System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej System Zarządzania Jakością w Administracji Podatkowej KARTA INFORMACYJNA K/022 Wydanie 04 Data wydania 31.01.2014 URZĄD SKARBOWY w Chrzanowie; 32-500 Chrzanów, ul. Garncarska 9 Centrala: 32 625 71 00,

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz podatnika i płatnika (dotyczy dochodów i przychodów uzyskiwanych w 2005 r.) Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 18 listopada 2004 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/19 USTAWA z dnia 18 listopada 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2004 r. Nr 254, poz. 2533. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz o zmianie niektórych

Bardziej szczegółowo

Rejestracja podmiotu gospodarczego

Rejestracja podmiotu gospodarczego I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Od 1 lipca 2011 r. wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą są ewidencjonowani w

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODÓW (DOCHODÓW) Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan.

Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan. Świadomy Podatnik projekt Rady Podatkowej PKPP Lewiatan www.radapodatkowa.pl Przepisy antyzatorowe Przepisy antyzatorowe Wprowadzenie DEREGULACJA - USTAWA Przepisy antyzatorowe Podatki dochodowe DEREGULACJA

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r.

Warszawa, dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa dnia 2 listopada 2015 r. Poz. 1765 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 października 2015 r. w sprawie określenia wzorów deklaracji w zakresie

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

z dnia 2016 r. o spółkach rynku wynajmu nieruchomości Art. 1. Ustawa określa zasady funkcjonowania spółek rynku wynajmu nieruchomości.

z dnia 2016 r. o spółkach rynku wynajmu nieruchomości Art. 1. Ustawa określa zasady funkcjonowania spółek rynku wynajmu nieruchomości. USTAWA Projekt z dnia 19 maja 2017 r. z dnia 2016 r. o spółkach rynku wynajmu nieruchomości Art. 1. Ustawa określa zasady funkcjonowania spółek rynku wynajmu nieruchomości. Art. 2. 1. Spółką rynku wynajmu

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo

z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo Projekt z dnia 15 września 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego

Bardziej szczegółowo

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19)

do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy M A T E R I A Ł P O R Ó W N AW C Z Y do ustawy z dnia 25 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 19) U S T A W A z dnia

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 2230 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 17 grudnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r.

Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. Zagadnienia konferencja Zmiany w ordynacji podatkowej, podatkach dochodowych i VAT w 2010/2011r. Zakopane, 26 28 stycznia 2011r. ORDYNACJA PODATKOWA PRAWA I OBOWIĄZKI PODATNIKA /PROPONOWANE ZMIANY/ 1.

Bardziej szczegółowo

Druk nr 733 Warszawa, 26 czerwca 2006 r.

Druk nr 733 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-80-06 Druk nr 733 Warszawa, 26 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku Na

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH

SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Druk nr 2726 SPRA WOZDANIE KOMISJI FINANSÓW PURLICZNYCH o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej

Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Podatkowe konsekwencje zamknięcia działalności gospodarczej Likwidując działalność gospodarczą przedsiębiorca powinien liczyć się z wieloma obowiązkami oraz konsekwencjami podatkowymi, zarówno na gruncie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1

USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1 Projekt USTAWA z dnia 2017 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1 Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą I. Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1.Od 1 lipca 2011 r. osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą objęte wpisem do Centralnej Ewidencji

Bardziej szczegółowo

5. Do (dzień - miesiąc - rok)

5. Do (dzień - miesiąc - rok) 1. Identyfikator podatkowy NIP podatnika POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD SKARBOWY. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE DUŻYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM

Bardziej szczegółowo

USTAWA(projekt) z dnia... o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw.

USTAWA(projekt) z dnia... o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw. USTAWA(projekt) z dnia... o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw Rozdział 1 Przepisy Ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady, warunki i formy

Bardziej szczegółowo

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017

Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Zmiany w VAT i podatkach dochodowych 2017 Warszawa, 7 lutego 2017 r. Samir Kayyali Doradca Podatkowy, ekonomista, ekspert ds. finansów przedsiębiorstw. Prowadzi kancelarię doradztwa podatkowego, prelegent

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Poz. 2273 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1) z dnia 27 grudnia 2016 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów

Bardziej szczegółowo

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym.

Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Działalnośćgospodarcza. Formy opodatkowania. Rejestracja w urzędzie skarbowym. Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej podatkiem dochodowym od osób fizycznych (zwanym dalej podatkiem PIT). Podstawy

Bardziej szczegółowo

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej?

Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Czy w opisanej sytuacji spółka komandytowa może korzystać z premii amortyzacyjnej? Pytanie Spółka komandytowa, której wspólnikami są 3 osoby fizyczne, a komplementariuszem jest sp. z o.o., zakupiła środek

Bardziej szczegółowo

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę?

Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej? W jakich przypadkach podatnik musi zwrócić tę ulgę? Jakie należy spełnić wymagania, aby móc skorzystać z ulgi

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe

Spis treści. Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe Spis treści str. Akty prawne 9 CZĘŚĆ I PODATKI DOCHODOWE W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 11 1. Podatek dochodowy od osób prawnych 11 1.1. Podmiot i przedmiot opodatkowania 11 1.1.1. Podmioty podlegające opodatkowaniu

Bardziej szczegółowo

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach.

- Omówienie zmian obowiązujących od 2015 roku w podatku VAT i CIT oraz omówienie problematyki występującej w podatkach. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 396915 Temat: odw-kompendium podatkowe VAT i CIT - Omówienie problematyki oraz zmian na 2015 rok 21 Październik Zabrze, Hotel Diament, Kod szkolenia: 396915

Bardziej szczegółowo

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2.

POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI. 2. POLTAX POLA JASNE WYPEŁNIA PODATNIK, POLA CIEMNE WYPEŁNIA URZĄD. WYPEŁNIĆ NA MASZYNIE, KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. Składanie w wersji elektronicznej:

Bardziej szczegółowo

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych Katarzyna BronŜewska, Edyta Klimek, Joanna Kordal, Ziemowit Kukulski, Adam Mariański, Tomasz Miłek, Aneta Nowak-Piechota, Włodzimierz Nykiel, Dariusz Strzelec, Mikołaj Turzyński, Michał Wilk Komentarz

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 77 06 161, fax. 22 77 06 160, e-mail: us1406@mz.mofnet.gov.pl KARTA INFORMACYJNA K- 034/2 Obowiązuje od 03.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r.

USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 25 lipca 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy

Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Źródło : http://www.podatki.egospodarka.pl/108332,zagraniczna-spolka-cywilnaa-zwolnienie-z-podatku-dywidendy,1,69,1.html Zagraniczna spółka cywilna a zwolnienie z podatku dywidendy Czy wypłata dywidendy

Bardziej szczegółowo