Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika www.tenda.cn"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika Bezprzewodowy adapter USB 11N

2

3 Spis tre ci ROZDZIA 1 WPROWADZENIE Funkcje produktu Zastosowanie urz dzenia Opis wska nika Zawarto opakowania... 6 ROZDZIA 2 INSTRUKCJA INSTALACJI... 6 ROZDZIA 3 INTERFEJS NARZ DZIOWY KLIENTA TRYB STACJI (STATION MODE) Topologia trybu stacji Status (Status) Site Survey (Wykrywanie sieci) Pro le Management (Zarz dzanie pro lem) Statistics (Statystyki) WPS Setting (Ustawienia WPS) AP MODE (TRYB AP) Topologia trybu AP Basic Setting (Ustawienia podstawowe) Security Setting (Ustawienia zabezpiecze ) Access Control (Kontrola dost pu) About (Informacje) ZA CZNIK PIERWSZY: AKRONIMY I TERMINY ZA CZNIK DRUGI: SPECYFIKACJA PRODUKTU ZA CZNIK TRZECI: JAK NAWI ZA PO CZENIE Z KONSOL PSP..26 3

4 4 Rozdzia 1 Wprowadzenie Bezprzewodowy adapter USB 11N Urz dzenie W311U wykorzystuje najnowsz technologi sieci bezprzewodowej, IEEE802.11n (Draft 2.0), zgodn wstecz ze standardami b/g, zwi kszaj c zasi g transmisji i redukuj c liczb martwych punktów w obszarze zasi gu czno ci bezprzewodowej. Obs uga standardu Soft AP przez urz dzenie W302P pozwala na szybkie tworzenie bezprzewodowych sieci LAN. Ponadto obs uga szyfrowania WPS (Wi-Fi Protected Setup) umo liwia korzystanie z krótkich hase Ca kowita obs uga formatu WMM generuje p ynny, realistyczny d wi k i obraz wideo. Obs uga po cze PSP, NDS i WII z Xlink Kai sprawia, e urz dzenie doskonale nadaje si do gier on-line. Podsumowuj c, W311U to ekonomiczny adapter bezprzewodowy USB N, zapewniaj cy wysok wydajno i du y zasi g czno ci bezprzewodowej. 1.1 Funkcje produktu Zgodno ze standardami IEEE n (Draft 2.0), IEEE g i IEEE b Obs uga portu USB2.0 Szybko odbioru 150 Mbps, szybko wysy ania 150 Mbps Obs uga zakresów cz stotliwo ci 20 MHz / 40 MHz Automatyczne wykrywanie i zmiana szybko ci przesy ania danych w sieci Obs uga dwóch trybów pracy: Infrastruktura i Ad-Hoc Obs uga standardu Soft AP dla tworzenia bezprzewodowych sieci LAN Obs uga po cze internetowych PSP, WII i NDS oraz Xlink Kai, umo liwiaj ca udzia w grach online Obs uga metod szyfrowania WEP 64/128-bitowy, WPA, WPA2 i uwierzytelniania 802.1x

5 Obs uga szyfrowania WPS (Wi-Fi Protected Setup), umo liwiaj ca korzystanie z krótkich hase Obs uga formatu WMM, generuj cego p ynny d wi k i obraz wideo Bardzo atwa instalacja Plug and Play 1.2 Zastosowanie urz dzenia Adapter bezprzewodowy USB W311U to szybkie, wiarygodne i bardzo korzystne rozwi zanie bezprzewodowego dost pu sieciowego. Przyk adowe zastosowanie urz dzenia: pracownicy wymagaj cy wi kszej mobilno ci w biurze, pragn cy posiada dost p do tradycyjnej sieci przewodowej oraz sieci bezprzewodowej w dowolnym miejscu rmy; przedsi biorstwa i osoby indywidualne, wymagaj ce cz stych zmian rozmieszczenia kabli sieciowych; rmy i inne miejsca, nieodpowiednie do instalacji przewodów sieciowych ze wzgl du na nanse lub warunki panuj ce w budynku, w tym miejsca ciesz ce si du ym zainteresowaniem, lokale wynajmowane lub u ytkowane krótkoterminowo; rmy i osoby indywidualne, chc ce unikn kosztów nabywania kabli, wynajmowania kabli lub praw dost pu. 5

6 1.3 Opis wska nika W przedniej cz ci panelu W3111U znajduje si wska nik LED, migaj cy w trakcie transferu danych. 1.4 Zawarto opakowania W opakowaniu znajduj si nast puj ce elementy: Adapter bezprzewodowy USB W311U 11N P yta CD-ROM Rozdzia 2 Instrukcja instalacji W niniejszym rozdziale znajduj si instrukcje pomagaj ce w korzystaniu z do czonej p yty CD, zawieraj cej kreatora instalacji Setup Wizard oraz interfejs narz dziowy klienta Client Utility Interface. Poszczególne kroki kreatora instalacji s przedstawione na przyk adzie systemu Windows XP. 1. Umie adapter bezprzewodowy USB w gnie dzie USB komputera. 6

7 2. Wy wietlone zostanie okno dialogowe Found New Hardware (Znaleziono nowy sprz t) wybierz Cancel (Anuluj), aby u y za czonego kreatora w celu instalacji; mo esz równie wybra Next (Dalej), aby przeprowadzi r czn instalacj. 3. Umie za czon p yt CD w nap dzie CD-ROM komputera wy wietlony zostanie ekran Welcome (Witamy). (Je li okno si nie pojawi, dwukrotnie kliknij ikon Setup.exe ). 7

8 4. Kliknij Enter. 5. Kliknij Next (Dalej), aby rozpocz instalacj. 8

9 6. Kliknij Change... (Zmie ), aby wybra cie k dost pu do katalogu lub kliknij Next (Dalej). 7. W nast pnym oknie wybierz OK oraz Next. 9

10 8. W czasie instalacji mo e zosta wy wietlony nast puj cy komunikat. Kliknij Continue Anyway (Mimo to, kontynuuj), aby kontynuowa. Twój komputer nie jest zagro ony. 9. Kliknij Finish (Zako cz), aby zako czy instalacj. 10

11 Rozdzia 3 Interfejs narz dziowy klienta To oprogramowanie jest przeznaczone do zarz dzania bezprzewodowym adapterem USB W311U. Je li nie zostanie on wy wietlony, wybierz Start All Programs (Wszystkie programy) - TENDA - W311U lub dwukrotnie kliknij skrót umieszczony na pulpicie. Uwaga: W systemie Windows XP do kon guracji urz dzenia mo na wybra do czony interfejs narz dziowy klienta W311U lub wewn trzn aplikacj systemow. Dost pne s dwie aplikacje narz dziowe klienta dla urz dzenia W311U: Station Mode (Tryb stacji) oraz AP Mode (Tryb AP). Uwaga: W tym interfejsie narz dziowym, domy ln metod dost pu jest Station Mode (Tryb stacji Tryb klienta). 3.1 Tryb stacji (Station Mode) Topologia trybu stacji W tym trybie, urz dzenie W311U pe ni funkcj klienta, odbieraj cego sygna y sieci bezprzewodowej w celu uzyskania dost pu do Internetu. 11

12 3.1.2 Status (Status) W oknie statusu sieci wy wietlane s informacje dotycz ce stanu adaptera bezprzewodowego i stanu sieci, na przyk ad SSID, metoda uwierzytelniania, metoda uwierzytelniania, adres IP, maska podsieci, adres bramy itd. 12

13 3.1.3 Site Survey (Wykrywanie sieci) Na karcie Site Survey (Wykrywanie sieci) mo na wyszuka dost pne sieci bezprzewodowe. Wy wietlana jest wówczas si a sygna u sieci bezprzewodowej oraz inne informacje, umo liwiaj ce uzyskanie dost pu do poszczególnych sieci. Connect (Po cz): wybierz pozycj z listy sieci bezprzewodowych i kliknij ten przycisk, aby nawi za po czenie mi dzy urz dzeniem a wybran sieci. Refresh (Od wie ): ponowne skanowanie sieci bezprzewodowych b d cych w zasi gu. 13

14 3.1.4 Pro le Management (Zarz dzanie pro lem) Bezprzewodowy adapter USB 11N W tym oknie zapisywane s ogólne parametry sieci bezprzewodowej dla ró nych pro li, których mo na u ywa do szybkiego czenia si z wybranymi sieciami. UP/DOWN (GÓRA/DÓ ): Zmiana kolejno ci pro li na li cie. Connect (Po cz): Aktywacja wybranego pro lu. New (Nowy): Tworzenie nowego pro lu, kon guracja statusu sieci i ustawie zabezpiecze. Modify (Zmie ): Mody kacja istniej cego pro lu. Delete (Usu ): Usuni cie istniej cego pro lu. 14

15 (Site Status Status strony) (Security Setting Ustawienia zabezpiecze ) 15

16 3.1.5 Statistics (Statystyki) W oknie statystyk wy wietlane jest podsumowanie pakietów danych Rx i Tx, w tym ilo pakietów wys anych pomy lnie i nieudanych. Clear (Wyczy ): kliknij ten przycisk, aby zresetowa statystyki WPS Setting (Ustawienia WPS) Karta z ustawieniami WPS jest dost pna tylko w przypadku urz dze zgodnych z WPS. 16

17 PIN: Wpisz numer identy kacyjny i kliknij przycisk PIN, aby automatycznie nawi za po czenie mi dzy adapterem bezprzewodowym a urz dzeniami bezprzewodowymi w pobli u. PBC: Kliknij przycisk PBC, aby zako czy automatyczne sprawdzanie i nawi za po czenie mi dzy adapterem bezprzewodowym a innym urz dzeniem bezprzewodowym. Refresh (Od wie ): aktualizacja kodu PIN. Rescan (Skanuj ponownie): ponowne wyszukiwanie bezprzewodowych sieci zgodnych z WPS w zasi gu. Connect (Po cz): kliknij ten przycisk, aby nawi za po czenie z sieci bezprzewodow WPS. Disconnect (Roz cz): roz czenie po czenia z sieci bezprzewodow. 17

18 3.2 AP Mode (Tryb AP) Topologia trybu AP Urz dzenie mo e równie pe ni funkcj punktu dost pu, przesy aj cego sygna y i tworz cego sie bezprzewodow, umo liwiaj c innym klientom uzyskanie dost pu do Internetu. Kliknij ikon trybu AP, aby przej do interfejsu trybu AP Basic Setting (Ustawienia podstawowe) To okno s u y do kon gurowania podstawowych parametrów punktu dost pu, np. SSID, tryb sieci bezprzewodowej i kana. 18

19 SSID: Identy kator sieci bezprzewodowej, wykrywany przez adapter bezprzewodowy. Wireless Mode (Tryb bezprzewodowy): b / g / po czony b/g. Channel (Kana ): Dost pne kana y Restore Default (Przywró domy lne): przywracanie ustawionych parametrów do domy lnych ustawie fabrycznych. Apply (Zastosuj): zastosowanie wprowadzonych zmian Security Setting (Ustawienia zabezpiecze ) To okno s u y do kon guracji metod uwierzytelniania sieci bezprzewodowej dost pne opcje to WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK oraz WPA-PSK/WPA2-PSK. 19

20 WEP:10-/26-bitowy Hex lub 5/13 ASCII. WPA-PSK: 8 32-bitowy ASCII. WPA2-PSK: 8 32-bitowy ASCII. WPA-PSK/WPA2-PSK: 8 32-bitowy ASCII. Uwaga: 1. Znaki heksadecymalne obejmuj cyfry 0 9 i litery a f. 2. Znaki ASCII obejmuj wszystkie cyfry/litery i znaki Access Control (Kontrola dost pu) Funkcja kontroli dost pu w oparciu o adres MAC decyduje, czy okre lony klient uzyska po czenie z sieci bezprzewodow, czy dost p zostanie zablokowany. 20

21 Filter Policy (Filtrowanie): Disabled (Wy czone): s u y do wy czanie funkcji ltrowania. All Permitted (Wszystkie dozwolone): udzielanie wszystkim klientom z listy dost pu do sieci bezprzewodowej. All Blocked (Wszystkie zablokowane): zablokowanie wszystkim klientom z listy dost pu do sieci bezprzewodowej. MAC Address: s u y do wprowadzenia adresu MAC klienta w celu zastosowania odpowiedniego ltrowania. Na przyk ad: b0000a8cd702. Add (Dodaj): dodanie wprowadzonego adresu MAC do listy. Delete (Usu ): usuni cie istniej cego adresu MAC z listy. Remove All (Usu wszystkie): usuni cie wszystkich adresów MAC z listy. Apply (Zastosuj): zastosowanie wprowadzonych zmian. 21

22 3.2.5 About (Informacje) W tym oknie wy wietlane s informacje dotycz ce wersji oprogramowania i adaptera bezprzewodowego. 22

23 Za cznik pierwszy: Akronimy i terminy WLAN Bezprzewodowa sie lokalna (Wireless Local Area Network) Zespó specy kacji rozwini tych przez IEEE dla technologii WLAN a Rozszerzenie do standardu WLAN , zapewniaj ce obs ug transmisji 54 Mbps w pa mie radiowym UNI 5 GHz b Rozszerzenie do standardu WLAN , zapewniaj ce obs ug transmisji 11 Mbps w pa mie radiowym ISM 2,4 GHz. Standard b wykorzystuje modulacj DSSS g Rozszerzenie do standardu WLAN , zapewniaj ce obs ug transmisji 54 Mbps w pa mie radiowym ISM 2,4 GHz. Standard b wykorzystuje modulacj OFDM i jest kompatybilny wstecz z b. Ad-Hoc Grupa komputerów z adapterami bezprzewodowymi, pod czonych jako niezale na sie WLAN. AES Advanced Encryption Standard Zaawansowany algorytm szyfrowania BSSID Basic Service Set ID Identy kator podstawowego zestawu us ug DHCP Dynamic Host Con guration Protocol Protokó dynamicznej kon guracji w z ow DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Rozpraszanie widma z bezpo redni sekwencj rozpraszaj c. DSSS to jedna z dwóch metod rozpraszania widma. Drug metod jest rozpraszanie widma ze skokow zmian cz stotliwo ci (Frequency Hopping Spread Spectrum FHSS). QoS Quality of Service Jako us ugi 23

24 24 Bezprzewodowy adapter USB 11N OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing Wielotonowa, ortogonalna modulacja cz stotliwo ci RADIUS Remote Authentication Dial In User Service Zdalne uwierzytelnianie u ytkowników z dost pem komutowanym RTS Request to Send danie wys ania SSID Service Set Identi er Identy kator zestawu us ug. 32- znakowy, unikalny identy kator do czony do nag ówka pakietów przesy anych przez sie WLAN, pe ni cy funkcj has a podczas uzyskiwania dost pu do BSS przez urz dzenie mobilne. TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol Protokó sterowania transmisj w sieci/protokó internetowy TKIP Temporal Key Integrity Protocol Protokó czasowej nienaruszalno ci klucza WDS Wireless Distribution System Bezprzewodowy system dystrybucji WEP Wired Equivalent Privacy Odpowiednik przewodowej prywatno ci. Protokó bezpiecze stwa dla sieci WLAN zde niowanych w standardzie IEEE WPA Wi-Fi Protected Access Technologia chronionego dost pu Wi-Fi. WPA2 Wi-Fi Protected Access 2 Technologia chronionego dost pu Wi-Fi 2. Nast pna generacja bezpiecze stwa sieci Wi-Fi, opartych na standardzie i. WPA2-PSK Wi-Fi Protected Access 2-Pre-shared Keys Technologia chronionego dost pu Wi-Fi 2 - klucze wspó dzielone WPA-PSK Wi-Fi Protected Access-Pre-shared Keys Technologia chronionego dost pu Wi-Fi - klucze wspó dzielone

25 Za cznik drugi: Specy kacja produktu Standard IEEE802.11g, IEEE802.11b, IEEE802.11n Port USB 2.0 Zakres cz stotliwo ci Pr dko transmisji Moc transmisji 2,4 GHz 130 Mbps, 117 Mbps, 104 Mbps, 78 Mbps, 52 Mbps, 39 Mbps, 26 Mbps, 13 Mbps, 65 Mbps, 58,5 Mbps, 52 Mbps, 39 Mbps, 26 Mbps, 19,5 Mbps, 13 Mbps, 6,5 Mbps, 54 Mbps, 48 Mbps, 36 Mbps, 24 Mbps, 18 Mbps, 12 Mbps, 9 Mbps, 6 Mbps, 11 Mbps, 5,5 Mbps, 2 Mbps, 1 Mbps Maks. 15 dbm Metoda modulacji OFDM, CCK Temperatura pracy 0 0 ~40 0 Temperatura przechowywania ~70 0 Wilgotno przy pracy 10% 90% wilgotno ci wzgl dnej, bez kondensacji 25

26 Za cznik trzeci: Jak nawi za po czenie z konsol PSP Bezprzewodowy adapter USB 11N 1. Topologia po czenia PSP z W311U 2. Kon guracja PSP w trybie Ad-Hoc Wybierz Network Settings (Ustawienia sieciowe) 26

27 Wybierz Ad-Hoc mode (Tryb Ad-Hoc) 3. Wybierz kana 27

28 4. W interfejsie narz dziowym W311U wykryj konsol PSP i kliknij j dwukrotnie, aby nawi za po czenie sieci bezprzewodowej. 5. Na karcie Site Survey zaznacz pole enable PSP connection mode (W cz tryb po czenia PSP). 28

29 6. Kon guracja Xlink Kai Wybierz kolejno Start All programs (Wszystkie programy) Xlink Kai Evolution VII Start Kai Con g aby skon gurowa nazw u ytkownika, has o i inne parametry zgodnie z poni szym. 29

30 7. Logowanie Xlink Kai Wybierz kolejno Start All programs (Wszystkie programy) Xlink Kai Evolution VII Start Kai. Konsola PSP automatycznie nawi e po czenie z Xlink Kai. Wy wietlone zostanie poni sze okno, informuj ce o pomy lnym nawi zaniu po czenia. 30

31

32 Symbol odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE - ang. Waste Electrical and Electronic Equipment) Użycie symbolu WEEE oznacza, że niniejszy produkt nie może być traktowany jako odpad domowy. Zapewniając prawidłową utylizację pomagasz chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu niniejszego produktu należy skontaktować się z przedstawicielem władz lokalnych, dostawcą usług utylizacji odpadów lub sklepem, gdzie nabyto produkt. Importer: Megabajt Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8a, Warszawa

Administracja systemu Windows Sewer 2003

Administracja systemu Windows Sewer 2003 Administracja systemu Windows Sewer 2003 mrat Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale Zarz dzanie zdalne serwerami» Zarz dzanie serwerem przy u yciu programu Remote Assiscance (Pomoc zdalna)» Zarz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless

Instrukcja obsługi. Asmax USB 715N Wireless Instrukcja obsługi Asmax USB 715N Wireless Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja

Small Business Server 2008 PL. Instalacja, migracja i konfiguracja Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide

Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika Wireless-N Broadband Router 11N User Guide Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11N Podręcznik Użytkownika 2 www.tracer.eu Bezprzewodowy Router

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide

Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tytuł oryginału: BackTrack 5 Wireless Penetration Testing Beginner's Guide Tłumaczenie: Grzegorz Kowalczyk ISBN: 978-83-246-6682-9 Copyright 2011 Packt Publishing. First published in the English language

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus [P 6367] Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl. v.2.101102.1504 Ważne informacje Środki

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WUSB-150/WUSB-150A Karta bezprzewodowa USB Lite N / 150Mbps V1.1_20110309 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu bez wysyłania powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy serii LE-L

Rejestrator cyfrowy serii LE-L Rejestrator cyfrowy serii LE-L Instrukcja obs ugi UWAGA! Producent zastrzega sobie prawo dokonywania zmian parametrów i sposobu obs ugi bez wcze niejszego poinformowania. Ze wzgl du na ci g modyfikacj

Bardziej szczegółowo

i Wprowadzenie do Windows Server 2003

i Wprowadzenie do Windows Server 2003 i Wprowadzenie do Windows Server 2003 Niniejszy rozdzia nie zawiera zada obj tych egzaminem. Po cz ci zaznajamiaj cej z rodzin produktów Windows Servcr 2003, w rozdziale tym opisane zosta y pewne zagadnienia

Bardziej szczegółowo

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu

USB-N66. Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu USB-N66 Dwupasmowy, bezprzewodowy adapter (dla sieci bezprzewodowych 802.11g / b / n) Przewodnik szybkiego startu PL7253 Druga Edycja Marsz 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

PJD6243 DLP Projektor

PJD6243 DLP Projektor PJD6243 DLP Projektor Model No. VS14425 - - - - - - - i ii - - - Substancja Proponowana maksymalna koncentracja Rzeczywista koncentracja 1 - - - PJD6243 ViewSonic DLP Projector VS14425 PJD6243_UG_POL Rev.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308

Instrukcja obsługi TL-WA500G. Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M. Rev: 1.0.0 1910010308 TL-WA500G Bezprzewodowy punkt dostępowy 54M Rev: 1.0.0 1910010308 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Treść niniejszej instrukcji może ulec zmianie bez powiadomienia. Logo jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c

Router bezprzewodowy 54M. Podręcznik Użytkownika. WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Router bezprzewodowy 54M Podręcznik Użytkownika WAR-54GS Wersja 1.0.0.c Rozdział 1: Wprowadzenie... - 2-1.1 Informacje wstępne o routerze bezprzewodowym 54M... - 2-1.2 Zawartość opakowania... - 2-1.3 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15")

Komputer serii Aspire E1 (15) Komputer serii Aspire E1 (15") Podr cznik u ytkownika komputera Obs ugiwane modele: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G / E1-530 / E1-510 2013 Wszelkie prawa zastrze

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898

Twoja instrukcja użytkownika D-LINK DI-524 http://pl.yourpdfguides.com/dref/1168898 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla D-LINK DI-524. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla D-LINK DI-524 (informacje,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+

D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Szybki bezprzewodowy punkt dostępowy 2,4 GHz D-Link AirPlus Xtreme G+ DWL-2000AP+ Podręcznik użytkownika Wersja 1.00 Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...8

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika

Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122. Podręcznik użytkownika Karta USB do sieci bezprzewodowej (2,4 GHz) D-Link Air DWL-122 Podręcznik użytkownika Spis treści Zawartość opakowania...3 Wprowadzenie...4 Podstawy sieci bezprzewodowych...7 Przygotowanie do pracy...9

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N

Przewodnik użytkownika Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Przewodnik użytkownika 1 Bezprzewodowy Router Szerokopasmowy 11 N Oświadczenie o Prawach Autorskich jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Shenzhen Tenda Technology Co., Ltd. Inne wymienione tu znaki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus P6360 / P6361 / P6362 / P6363 / P6369 Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2012-02-16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi

Instrukcja instalacji i obsługi PL Instrukcja instalacji i obsługi PL PENTAGRAM Cerberus (P 6351) Najnowsze wersje instrukcji, sterowników i oprogramowania dostępne są na stronie www.pentagram.pl 2010-02-25 Ważne informacje Środki ostrożności

Bardziej szczegółowo

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu.

ERICSSON-LG. Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. ERICSSON-LG Rozwi zania telekomunikacyjne dla biznesu. Zawarto 02 _ Enterprise Business Platform 16 _ Aplikacje 06 _ Small and Home Office 18 _ Telefony 10 _ Prze czniki Ethernet ipecs 26 _ Specyfikacje

Bardziej szczegółowo

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04

D-Link DSL-G624T. Wireless ADSL Router. Podręcznik uŝytkownika. Building Networks for People. Version 1.04 D-Link DSL-G624T Wireless ADSL Router Podręcznik uŝytkownika Version 1.04 Building Networks for People Spis treści Zawartość opakowania... 3 Wymagania systemowe... 4 Wprowadzenie... 5 Złącza... 6 Funkcje...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson

Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson Instrukcja obsługi modemu WiFi TWG850-4U firmy Thomson 1 Ważne Informacje Modem WiFi został zaprojektowany zgodnie ze specyfikacją Euro-PacketCable, Euro-DOCSIS. Środowisko pracy: Temperatura otoczenia

Bardziej szczegółowo

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale:

3 Konta u ytkowników. Cele rozdzia u. Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: 3 Konta u ytkowników Zadania egzaminacyjne omawiane w tym rozdziale: Tworzenie i zarz dzanie kontami u ytkowników Tworzenie i modyfikowanie kont u ytkowników za pomoc przystawki konsoli MMC (Microsoft

Bardziej szczegółowo

D-Link AirPlus G DI-524 TM

D-Link AirPlus G DI-524 TM D-Link AirPlus G DI-524 TM Podręcznik uŝytkownika Version 2.02 Building Networks for People Spis treści Wymagania systemowe... 4 Złącza... 6 Funkcje... 6 Instalacja... 7 Konfiguracja... 8 Home > Wizard...

Bardziej szczegółowo