Dziennik Ustaw Nr Poz. 303 i 304 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE. z dnia 13 grudnia 2004 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dziennik Ustaw Nr 34 2207 Poz. 303 i 304 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE. z dnia 13 grudnia 2004 r."

Transkrypt

1 Dziennik Ustaw Nr Poz. 303 i OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 13 grudnia 2004 r. w sprawie mocy obowiàzujàcej Umowy mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Indii o wspó pracy w zwalczaniu przest pczoêci zorganizowanej i mi dzynarodowego terroryzmu, podpisanej w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. Podaje si niniejszym do wiadomoêci, e dnia 28 lutego 2004 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikowa Umow mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Indii o wspó pracy w zwalczaniu przest pczoêci zorganizowanej i mi dzynarodowego terroryzmu, podpisanà w New Delhi dnia 17 lutego 2003 r. Zgodnie z artyku em 15 umowy zosta y dokonane przewidziane w tym artykule notyfikacje. Umowa wesz a w ycie dnia 9 grudnia 2004 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. A. D. Rotfeld 304 PROGRAM REALIZACJI UMOWY mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Rumunii o wspó pracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury na lata , podpisany w Bukareszcie dnia 8 paêdziernika 2003 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Rzàd Rumunii, zwane dalej Stronami, zgodnie z artyku em 24 Umowy mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Rumunii o wspó pracy w zakresie nauki, szkolnictwa i kultury, sporzàdzonej w Warszawie dnia 23 czerwca 1994 r., uzgodni y, co nast puje: I. Nauka i szkolnictwo Artyku 1 Polska Akademia Nauk i Akademia Rumuƒska b dà kontynuowa y bezpoêrednià wspó prac na podstawie zawartych porozumieƒ i protoko ów. G ównà formà tej wspó pracy b dà wspólne projekty badawcze podejmowane przez placówki naukowe i centra badawcze oraz organizowanie dwustronnych i wielostronnych konferencji naukowych. Artyku 2 1. Strony b dà popiera y bezpoêrednià wspó prac polskich i rumuƒskich szkó wy szych w zakresie: 1) wspólnych badaƒ naukowych; 2) wymiany studentów, s uchaczy studiów doktoranckich i kadry akademickiej; 3) zapraszania profesorów na wyk ady; 4) organizowania praktyk zawodowych; 5) organizowania konferencji naukowych, sympozjów i seminariów. 2. Szczegó y wspó pracy, o której mowa w ust pie 1, zostanà okreêlone w porozumieniach bezpo- Êrednich mi dzy zainteresowanymi szko ami wy szymi. Artyku 3 Strony b dà realizowa y wymian studentów w limicie rocznym do 20 miesi cy àcznie. Artyku 4 W ramach wspó pracy w zakresie doskonalenia pracowników naukowo-dydaktycznych Strony ka dego roku b dà kierowa y swoich obywateli na sta e naukowe (specjalistyczne), na okres przynajmniej jednego miesiàca, w limicie rocznym do 10 miesi cy. Artyku 5 Strony b dà popiera y nauk j zyka i literatury drugiej Strony w swoich szko ach wy szych.

2 Dziennik Ustaw Nr Poz Strony b dà udziela y pomocy w kierowaniu, w celu zatrudnienia, pracowników dydaktycznych, specjalistów w zakresie: 1) j zyka polskiego i literatury na: a) Uniwersytecie w Bukareszcie, b) Uniwersytecie Alexandru Ioan Cuza w Jassach, c) Uniwersytecie Babes -Bolyai w Cluj-Napoca; 2) j zyka rumuƒskiego i literatury na: a) Uniwersytecie Jagielloƒskim w Krakowie, b) Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 2. Strona rumuƒska rozwa y mo liwoêç utworzenia pe nych studiów polonistycznych na Uniwersytecie Alexandru Ioan Cuza w Jassach. 3. Wniosek o skierowanie pracownika dydaktycznego z drugiego kraju w ramach niniejszego programu szko a wy sza przekazuje za poêrednictwem swojego ministerstwa. 4. Pracownicy dydaktyczni b dà kierowani maksymalnie na okres do 3 lat. Strony corocznie potwierdzaç b dà ich zatrudnienie przez zainteresowane szko- y wy sze. W uzasadnionych przypadkach, za zgodà obu Stron, okres ten mo e byç przed u ony do 4 lat. 5. Strony zapewniajà pracownikom dydaktycznym w miar swoich mo liwoêci finansowych literatur specjalistycznà oraz inne materia y potrzebne do nauczania. 6. Pracownicy dydaktyczni zobowiàzani sà do przestrzegania wymiaru godzin dydaktycznych, planów pracy oraz czasu pracy obowiàzujàcych w przyjmujàcej szkole wy szej. Artyku 6 Ka da ze Stron b dzie przyjmowa a studentów filologii polskiej i filologii rumuƒskiej, a tak e pracowników dydaktycznych, specjalistów w zakresie j zyka polskiego i j zyka rumuƒskiego z drugiego kraju na letnie kursy j zyka, kultury i literatury. Strona polska przyjmie corocznie 10 osób z Rumunii na letnie kursy j zyka, kultury i literatury polskiej. Strona rumuƒska przyjmie corocznie 10 osób z Polski na letnie kursy j zyka, kultury i literatury rumuƒskiej. Artyku 7 Strony b dà popiera y reaktywowanie dzia alnoêci Polsko-Rumuƒskiej Komisji Mieszanej w celu obiektywnego przedstawiania historii i geografii w podr cznikach. W pierwszej kolejnoêci zostanie dokonana wymiana podr czników dla ich zrecenzowania. Sesje Komisji b dà odbywaç si raz w roku, na przemian w Rzeczypospolitej Polskiej i w Rumunii. Artyku 8 1. Potwierdzajàc prawo zamieszka ych w Polsce obywateli polskich pochodzenia rumuƒskiego oraz zamieszka ych w Rumunii obywateli rumuƒskich pochodzenia polskiego do swobodnego wyra ania, zachowania i rozwijania swojej to samoêci etnicznej, kulturowej, j zykowej bàdê religijnej, jak równie do zachowania i rozwijania kultury we wszystkich jej aspektach, zgodnie z przyj tymi standardami mi dzynarodowymi oraz w asnym ustawodawstwem wewn trznym, Strony zapewnià mo liwoêç: 1) nauczania j zyka polskiego (albo w j zyku wyk adowym polskim) w Rumunii, w ramach paƒstwowego systemu oêwiatowego, w szko ach i placówkach oêwiatowych, w których obywatele rumuƒscy pochodzenia polskiego pobierajà nauk, oraz nauczania j zyka rumuƒskiego (albo w j zyku wyk adowym rumuƒskim) w Polsce, w ramach systemu oêwiaty publicznej, w szko ach i placówkach oêwiatowych, w których obywatele polscy pochodzenia rumuƒskiego pobierajà nauk ; 2) nauczania historii i kultury polskiej w szko ach i placówkach oêwiatowych w Rumunii oraz kultury i historii rumuƒskiej w szko ach i placówkach oêwiatowych w Polsce, w których obywatele wymienieni w punkcie 1 pobierajà nauk ; 3) wzajemnego zatrudniania w szko ach, o których mowa w niniejszym programie, nauczycieli polskich w Rumunii i rumuƒskich w Polsce, na yczenie Strony przyjmujàcej; 4) dost pu do publicznych Êrodków masowego przekazu. 2. Strona polska przyjmie co roku na swój koszt, w miar mo liwoêci i wed ug corocznie okreêlonego limitu miejsc, m odzie pochodzenia polskiego z Rumunii na ró ne formy kszta cenia w publicznych i paƒstwowych szko ach wszystkich szczebli. Artyku 9 Strony b dà kontynuowa y prace i dà y y do podpisania dwustronnej umowy w sprawie wzajemnego uznawania dokumentów ukoƒczenia szkó podstawowych i ponadpodstawowych, dyplomów szkó wy szych oraz tytu ów i stopni naukowych. Artyku 10 Strony b dà popiera y bezpoêrednià wspó prac pomi dzy instytucjami oêwiatowymi obu krajów. Wspó praca b dzie odbywaç si na podstawie bezpo-

3 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304 Êrednich porozumieƒ mi dzy zainteresowanymi instytucjami i mo e obejmowaç wymian uczniów na zasadzie wzajemnoêci. II. Kultura i sztuka Artyku 11 Strony b dà stwarza y warunki dla bezpoêredniej wspó pracy mi dzy zainteresowanymi instytucjami, stowarzyszeniami kulturalnymi, zwiàzkami twórców oraz innymi organizacjami dzia ajàcymi w sferze kultury. Ministerstwo Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury i Wyznaƒ Rumunii b dà popiera y wzajemne zapraszanie artystów, ludzi kultury i specjalistów z dziedziny sztuki z kraju drugiej Strony do odbywania wizyt studyjnych oraz udzia u w spotkaniach organizowanych w krajach obu Stron. Artyku 12 Strony b dà popiera y bezpoêrednià wspó prac uczelni artystycznych, w tym: 1) wymian pedagogów i studentów uczelni artystycznych; 2) udzia przedstawicieli szkó i uczelni artystycznych w konferencjach, kolokwiach, sesjach i kursach dotyczàcych kszta cenia artystycznego i teorii sztuki organizowanych przez drugà Stron ; 3) wymian informacji o imprezach artystycznych (kursy, konkursy, festiwale). Warunki wspó pracy uzgadniane b dà bezpoêrednio przez zainteresowane instytucje. Artyku 13 Strony b dà popiera y wspó prac mi dzy wydawnictwami oraz redakcjami czasopism kulturalnych w celu wzajemnego upowszechniania beletrystyki i literatury specjalistycznej drugiego kraju. Artyku 14 Strony b dà popiera y wzajemny udzia wydawnictw obu krajów w Mi dzynarodowych Targach Ksià ki w Warszawie i w Bukareszcie, zgodnie z regulaminami organizowanych imprez. Artyku 15 Strony b dà popiera y bezpoêrednià wspó prac mi dzy Bibliotekami Narodowymi Polski i Rumunii w zakresie wymiany materia ów i wypo yczeƒ zbiorów bibliotecznych. Wymiana pracowników obu bibliotek dla zapoznania si ze zbiorami b dzie przedmiotem bezpoêrednich porozumieƒ mi dzy zainteresowanymi instytucjami. Artyku 16 Strony b dà popiera y bezpoêrednie kontakty mi dzy teatrami muzycznymi, zespo ami oraz orkiestrami obu krajów, majàce na celu wzajemne upowszechnienie dorobku muzycznego. W tym celu Strony b dà u atwia y wspó prac mi dzy osobami i jednostkami organizujàcymi wymian kulturalnà w krajach obu Stron. Artyku 17 Ministerstwo Kultury Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ministerstwo Kultury i Wyznaƒ Rumunii b dà zaprasza y, na zasadzie wzajemnoêci, uczestników i obserwatorów na mi dzynarodowe festiwale i konkursy organizowane w obu krajach, w tym g ównie: 1) w Polsce na: a) Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki Wspó czesnej Warszawska Jesieƒ w Warszawie, b) Mi dzynarodowy Konkurs Wokalny im. Stanis awa Moniuszki w Warszawie, c) Mi dzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans Muzyka i Sztuki Pi kne we Wroc awiu; 2) w Rumunii na: a) Mi dzynarodowy Konkurs Muzyczny im. Dinu Lipattiego, b) Mi dzynarodowy Festiwal Muzyki im. George Enescu, c) Mi dzynarodowy Tydzieƒ Muzyki Nowej. Artyku 18 Strony b dà popiera y bezpoêrednie kontakty mi dzy teatrami dramatycznymi i lalkowymi krajów obu Stron, szczególnie w zakresie w àczenia do repertuarów utworów drugiego kraju. Artyku 19 Strony rozwa à mo liwoêç przyj cia, na zasadach wzajemnoêci, re ysera teatralnego dla wystawienia sztuki polskiej w Rumunii oraz sztuki rumuƒskiej w Polsce. Artyku 20 Strony b dà popiera y wzajemny udzia zespo ów teatralnych w mi dzynarodowych festiwalach organizowanych w kraju drugiej Strony. Artyku 21 Strony b dà popiera y bezpoêrednià wspó prac mi dzy zainteresowanymi instytucjami (galeriami,

4 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304 muzeami i centrami sztuki), zwiàzkami i stowarzyszeniami twórców oraz innymi organizacjami w krajach obu Stron, dzia ajàcymi w zakresie sztuk plastycznych. Wspó praca b dzie obejmowa a w szczególnoêci wymian wystaw, wzajemny udzia artystów, krytyków sztuki i muzealników w wystawach oraz plenerach twórczych i sympozjach. Artyku 22 Strony b dà popiera y bezpoêrednià wspó prac mi dzy instytucjami zajmujàcymi si ochronà zabytków w obu krajach, w szczególnoêci mi dzy Departamentem Ochrony Zabytków i Departamentem Dziedzictwa Narodowego Ministerstwa Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Generalnym Narodowego Dziedzictwa Kulturalnego Ministerstwa Kultury i Wyznaƒ Rumunii. Artyku 23 Strony b dà popiera y wspó prac w dziedzinie amatorskiej twórczoêci artystycznej przez wzajemny udzia zespo ów, obserwatorów i cz onków jury w prezentacjach organizowanych w drugim kraju, zgodnie z regulaminami tych imprez. Artyku Strony zaproszà na zasadach wzajemnoêci zespo y folklorystyczne na Mi dzynarodowe Festiwale Folkloru organizowane w obu krajach. 2. Strony wymienià ekspertów z ró nych dziedzin kultury ludowej. Artyku 25 Strony b dà popiera y wspó prac instytucji zajmujàcych si kszta ceniem doros ych. Artyku 26 Strony b dà popiera y wymian informacji w zakresie prawa i praktyki ochrony dóbr kultury ze szczególnym uwzgl dnieniem zwalczania nielegalnego wywozu dzie sztuki. Strony podejmà dzia ania na rzecz identyfikacji, ewidencji i opracowania naukowego dóbr kultury polskiej znajdujàcych si na terenie Rumunii oraz dóbr kultury rumuƒskiej znajdujàcych si w Polsce. Artyku 27 Strony b dà popiera y wymian informacji dotyczàcych ochrony praw autorskich i praw pokrewnych, przys ugujàcych obywatelom i instytucjom w ich krajach. Artyku Strony b dà popiera y bezpoêrednià wspó prac instytucji, organizacji i producentów obu krajów w zakresie produkcji filmów i Êwiadczenia us ug filmowych oraz wzajemnà wymian filmów na zasadach handlowych i niekomercyjnych. 2. Strony b dà popiera y udzia w mi dzynarodowych festiwalach filmowych organizowanych w obu krajach, zgodnie z regulaminami tych festiwali. 3. W czasie obowiàzywania niniejszego programu obie Strony b dà sprzyja y organizowaniu przeglàdów filmowych, na zasadzie wzajemnoêci. 4. Strony b dà popiera y bezpoêrednià wspó prac archiwów filmowych i stowarzyszeƒ obu krajów. III. Inne dziedziny wspó pracy Artyku 29 Strony b dà popiera y wspó prac w dziedzinie ochrony zdrowia i nauk medycznych prowadzonà na podstawie bezpoêredniego porozumienia mi dzy ministerstwami zdrowia obu krajów. Artyku Naczelna Dyrekcja Archiwów Paƒstwowych w Polsce i Narodowe Archiwum Rumunii b dà kontynuowa y bezpoêrednià wspó prac zgodnie z Porozumieniem o wspó pracy mi dzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Paƒstwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalnà Dyrekcjà Archiwów Paƒstwowych Rumunii, podpisanym w Warszawie dnia 19 paêdziernika 1995 r. 2. Wspó praca b dzie polega a w szczególnoêci na: bezdewizowej wymianie archiwistów (do 30 dni rocznie); wymianie reprodukcji dokumentów archiwalnych; wydawaniu wspólnych publikacji i organizowaniu wystaw dokumentów z historii stosunków polsko-rumuƒskich. 3. Szczegó owy program realizacji wspó pracy zostanie uzgodniony w technicznym protokole do wy ej wspomnianego Porozumienia o wspó pracy mi dzy Naczelnym Dyrektorem Archiwów Paƒstwowych Rzeczypospolitej Polskiej a Generalnà Dyrekcjà Archiwów Paƒstwowych Rumunii. Artyku 31 Strony b dà popiera y kontakty mi dzy instytucjami dzia ajàcymi na rzecz m odzie y oraz organizacjami m odzie owymi obu krajów w celu aktywizacji wspó pracy oraz wymiany grup m odzie y mi dzy Polskà i Rumunià. Artyku 32 Strony b dà popiera y wspó prac mi dzy organizacjami kultury fizycznej i sportu oraz sprzyja y wszelkim inicjatywom s u àcym dalszemu jej rozwojowi. Dla zrealizowania celów niniejszego programu zainteresowane ministerstwa i instytucje obu Stron b dà zawiera y porozumienia o bezpoêredniej wspó pracy, okreêlajàce zakres, formy oraz warunki organizacyjne

5 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304 i finansowe wymiany w obszarze kultury fizycznej i sportu. Artyku 33 Strony b dà popiera y wspó prac mi dzy Telewizjà Polskà S.A. a Telewizjà Rumuƒskà S.A. (Societatea Românǎ de Televiziune) prowadzonà w ramach dwustronnej Umowy o wspó pracy w dziedzinie telewizji, zawartej w Bukareszcie dnia 14 czerwca 2000 r. Artyku 34 Strony b dà popiera y wspó prac mi dzy Polskim Radiem S.A. a Rumuƒskim Radiem S.A. (Societatea Românǎ de Radiodifuziune) prowadzonà w ramach Umowy o wspó pracy zawartej pomi dzy Polskim Radiem S.A. a Societatea Românǎ de Radiodifuziune w Bukareszcie dnia 8 sierpnia 1996 r. Artyku 35 Strony b dà popiera y wspó prac Polskiej Agencji Prasowej i Rumuƒskiej Agencji Prasowej Rompres w dziedzinie wymiany informacji i bezpoêrednich kontaktów mi dzy dziennikarzami. Artyku 36 Strony b dà popiera y wspó prac mi dzy stowarzyszeniami dziennikarzy obu krajów. Artyku 37 Strony b dà popiera y wspó prac mi dzy Stowarzyszeniem Architektów Polskich a Stowarzyszeniem Architektów Rumunii na podstawie bezpoêrednich uzgodnieƒ. Strony b dà u atwia y dzia ania obu stowarzyszeƒ na forum Rady Architektów Europy Ârodkowo- -Wschodniej (ACCEE). Artyku 38 Strony b dà popiera y bezpoêrednià wspó prac mi dzy Polskim Komitetem Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw OÊwiaty, Nauki i Kultury (UNESCO) i Narodowà Komisjà Rumunii do spraw UNESCO, prowadzonà zarówno w ramach przedsi wzi ç dwustronnych, jak i wielostronnych. Artyku 39 Strony b dà popiera y wspó prac w ramach programów edukacyjnych i kulturalnych podejmowanych przez Rad Europy i Uni Europejskà. IV. Postanowienia organizacyjne i finansowe A. Wymiana osób Artyku 40 Strona wysy ajàca pokrywa koszty podró y osób do miejsca przeznaczenia i z powrotem. Artyku 41 Strona przyjmujàca zapewni bezp atne zakwaterowanie oraz pokryje koszty wy ywienia osób przybywajàcych na okres do 1 miesiàca, zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami wewn trznymi. Artyku 42 Strona przyjmujàca pokryje koszty przejazdu (w obie strony) na swoim terytorium w celu przeprowadzenia badaƒ naukowych, wynikajàcych z uzgodnionego wczeêniej planu badaƒ naukowych. Artyku 43 Strona przyjmujàca nie wyp aca honorarium za wyg oszone wyk ady uzgodnione wczeêniej w programie pobytu osobom, którym pokrywa koszty pobytu. Artyku 44 Strona wysy ajàca zapewni, e osoby uczestniczàce w wymianie obj tej niniejszym programem b dà posiada y ubezpieczenie (polis ) na wypadek nag ych zachorowaƒ lub nieszcz Êliwego wypadku, chyba e prawo do Êwiadczeƒ zdrowotnych wynika z przepisów kraju przyjmujàcego. Artyku W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 3 i artykule 4 niniejszego programu Strona przyjmujàca zapewni: 1) bezp atnà nauk i realizacj programu sta owego w paƒstwowych szko ach wy szych; 2) odp atne zakwaterowanie w domach studenckich i asystenckich, na warunkach przewidzianych dla obywateli Strony przyjmujàcej; 3) odp atne korzystanie, w miar mo liwoêci, ze sto- ówki szko y wy szej. 2. Strona wysy ajàca zapewnia stypendium na utrzymanie zgodnie ze swoimi wewn trznymi przepisami oraz pokrywa koszty podró y do miejscowoêci docelowej w kraju przyjmujàcym i z powrotem. 3. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 3 Strony przeka à sobie wzajemnie imiennà list studentów z wymaganymi dokumentami oraz kierunków studiów do 15 kwietnia ka dego roku, a do 15 lipca ostatecznà akceptacj kandydatur. 4. W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 4 Strony wymienià wzajemnie programy naukowe pobytów do 31 marca ka dego roku. Artyku 46 W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 5 i artykule 8 niniejszego programu szko y wy sze

6 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304 zatrudniajàce pracowników dydaktycznych, specjalistów w zakresie j zyków polskiego, rumuƒskiego i literatury oraz szko y i placówki oêwiatowe zatrudniajàce polskich i rumuƒskich nauczycieli zapewniajà: 1) miesi czne wynagrodzenie przez 12 miesi cy w roku zgodnie z wewn trznymi przepisami, przy czym, jeêli przepisy dopuszczajà takà mo liwoêç, wynagrodzenie za okres wakacji letnich b dzie wyp acone za 2 miesiàce z góry; 2) odpowiednie, nieodp atne samodzielne zakwaterowanie, przy czym pracownik ponosiç b dzie koszty zwiàzane z u ytkowaniem telefonu, radia i telewizora. Artyku W odniesieniu do osób wymienionych w artykule 6 niniejszego programu Strona przyjmujàca zapewnia: 1) bezp atnà nauk ; 2) bezp atne zakwaterowanie i wy ywienie; 3) pokrycie kosztów podró y wynikajàcych z programu pobytu. 2. Strona wysy ajàca pokrywa koszty podró y do miejsca pobytu i z powrotem. 3. Strony przeka à zg oszenia kandydatów drogà dyplomatycznà do 15 kwietnia ka dego roku. B. Wymiana wystaw Artyku 48 Strona wysy ajàca pokrywa koszty transportu wystawy do stolicy kraju przyjmujàcego. Artyku 49 Strona przyjmujàca pokrywa koszty transportu wystawy do innych miejsc ekspozycji na terenie swojego kraju oraz koszty zwiàzane z odes aniem wystawy do kraju Strony wysy ajàcej. W przypadku przesy ania wystawy do kraju trzeciego Strona przyjmujàca pokrywa koszty transportu w wysokoêci kosztów zwrotu do kraju Strony wysy ajàcej. Artyku 50 Strona przyjmujàca pokrywa koszty zwiàzane z organizacjà wystawy, koszty zabezpieczenia eksponatów oraz promocji wystawy (zaproszenia, plakaty, katalogi, inne). Artyku Strona wysy ajàca pokrywa koszty ubezpieczenia wystawy na okres transportu i ekspozycji na terytorium kraju Strony przyjmujàcej. 2. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia eksponatów Strona przyjmujàca zobowiàzana jest przekazaç bezp atnie Stronie wysy ajàcej niezb dnà dokumentacj dotyczàcà szkód w celu umo liwienia uzyskania odszkodowania z tytu u ubezpieczenia. Strona przyjmujàca nie mo e podejmowaç adnych dzia aƒ w celu renowacji uszkodzonych eksponatów bez zgody Strony wysy ajàcej. Artyku 52 Koszty pobytu komisarza wystawy b dà pokrywane zgodnie z artyku em 40 i z artyku em 41 niniejszego programu. C. Wymiana zespo ów artystycznych Artyku 53 Strona wysy ajàca pokrywa koszty podró y cz onków zespo ów artystycznych oraz koszty transportu dekoracji, kostiumów i instrumentów muzycznych do stolicy kraju przyjmujàcego i z powrotem. Artyku 54 Strona przyjmujàca pokrywa koszty transportu wynikajàce z uzgodnionego planu wyst pów na swoim terytorium oraz pokrywa koszty pobytu cz onków zespo ów zgodnie z postanowieniami artyku u 40 i artyku u 41 niniejszego programu. Artyku 55 Artyku y 53 i 54 niniejszego programu nie dotyczà tournée realizowanych na zasadach komercyjnych. D. Wymiana materia ów Artyku 56 Koszty przygotowania i przesy ki materia ów, które b dà przedmiotem wymiany w ramach niniejszego programu (partytury, teksty sztuk teatralnych, podr czniki szkolne, publikacje specjalistyczne, materia y fonograficzne, fotografie, kasety wideo, mikrofilmy i inne), pokrywa Strona wysy ajàca. V. Postanowienia koƒcowe Artyku 57 Niniejszy program nie wyklucza mo liwoêci realizacji innych przedsi wzi ç, w tym równie organizowanych na wniosek i koszt Strony wysy ajàcej. Artyku 58 Niniejszy program podlega przyj ciu zgodnie z prawem ka dej ze Stron, co zostanie stwierdzone w drodze wymiany not. Program wejdzie w ycie

7 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304 z dniem otrzymania noty póêniejszej stwierdzajàcej wype nienie wymaganych procedur prawnych i b dzie obowiàzywa do dnia 31 grudnia 2006 r. Program podlega automatycznemu przed u eniu do czasu wejêcia w ycie kolejnego programu, o ile adna ze Stron nie wypowie go w drodze notyfikacji. W takim przypadku program utraci moc w terminie 60 dni od dnia otrzymania noty wypowiadajàcej. PODPISANO w Bukareszcie dnia 8 paêdziernika 2003 r. w dwóch jednobrzmiàcych egzemplarzach, ka dy w j zykach polskim i rumuƒskim, przy czym oba teksty majà jednakowà moc. Z upowa nienia Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej Z upowa nienia Rzàdu Rumunii

8 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

9 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

10 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

11 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

12 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

13 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

14 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

15 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

16 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

17 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

18 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

19 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

20 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

21 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

22 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

23 Dziennik Ustaw Nr Poz. 304

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1

PROGRAM WSPÓŁPRACY. Artykuł 1 Str. 1 PROGRAM WSPÓŁPRACY między Ministerstwem Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej i Ministerstwem Oświaty i Nauki Republiki Litewskiej na lata 1998 2001 Ministerstwo Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKONAWCZY. podpisany w Warszawie dnia 20 listopada 2002 r.

PROGRAM WYKONAWCZY. podpisany w Warszawie dnia 20 listopada 2002 r. Monitor Polski Nr 16 947 Poz. 246 246 PROGRAM WYKONAWCZY podpisany w Warszawie dnia 20 listopada 2002 r. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Syryjskiej Republiki Arabskiej o realizacji w latach

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8

MONITOR POLSKI. Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 MONITOR POLSKI DZIENNIK URZ DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 lutego 2003 r. Nr 8 TREÂå: Poz.: UMOWY MI DZYNARODOWE: 119 Umowa mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 8 290 Poz. 119

Monitor Polski Nr 8 290 Poz. 119 119 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Hongkongu Specjalnego Regionu Administracyjnego Chiƒskiej Republiki Ludowej o ruchu bezwizowym, sporzàdzona w Hongkongu dnia 30 sierpnia 2001

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓ. o wspó pracy mi dzy Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata ,

PROTOKÓ. o wspó pracy mi dzy Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata , 125 PROTOKÓ o wspó pracy mi dzy Ministrem Kultury Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Federacji Rosyjskiej na lata 2002 2003, podpisany w Warszawie dnia 28 czerwca 2002 r. Niniejszy protokó

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Regulamin rekrutacji kandydatów reprezentujących dziedziny artystyczne na stypendia zagraniczne realizowane na podstawie dwustronnych Programów o Współpracy Kulturalno-Naukowej na rok akademicki 2016/2017

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu

Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu Regulamin studenckich praktyk zawodowych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu 1 1. Uczelnia organizuje studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej "praktykami", przewidziane w planach studiów

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611

Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 Dziennik Ustaw Nr 216 15582 Poz. 1610 i 1611 4. Oprogramowanie, dla którego cofni to Êwiadectwo zgodnoêci, o którym mowa w ust. 3 oraz w 22 ust. 2, jak równie oprogramowanie, dla którego odmówiono wydania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM

WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM WARUNKI I TRYB KIEROWANIA PRZEZ POLIECHNIKĘ RADOMSKĄ IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZA GRANICĘ W CELACH NAUKOWYCH, DYDAKTYCZNYCH I SZKOLENIOWYCH 1 1. Pracownicy i studenci Politechniki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKONAWCZY. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004 2006,

PROGRAM WYKONAWCZY. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004 2006, Monitor Polski Nr 31 783 Poz. 449 449 PROGRAM WYKONAWCZY mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004 2006, podpisany w Duszanbe

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 16 905 Poz. 230 UMOWA

Monitor Polski Nr 16 905 Poz. 230 UMOWA Monitor Polski Nr 16 905 Poz. 230 230 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Algierskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej w sprawie restrukturyzacji i sp aty zad u enia Algierskiej Republiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków.

Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA. 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. Regulamin Konkursu WIDEO AMERYKA I. Postanowienia Ogólne: 1. Organizatorem Konkursu jest Konsulat Generalny USA w Krakowie, ul. Stolarska 9, 31-043 Kraków. 2. Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r.

Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 4 listopada 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 194 14439 Poz. 1499 Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. ZARZĄDZENIE nr 1/2016 REKTORA WYŻSZEJ SZKOŁY EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE z dnia 15.01.2016 r. w sprawie zmian w zasadach wynagradzania za osiągnięcia naukowe i artystyczne afiliowane w WSEiZ Działając

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 132 8903 Poz. 1238 1238 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2003 r. w sprawie ciàg ych szkoleƒ farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU Załącznik do Uchwały nr 16/2013 Senatu PPWSZ z dnia 24 maja 2013 r. REGULAMIN ORGANIZACJI KONFERENCJI NAUKOWYCH, SYMPOZJÓW I SEMINARIÓW W PODHALAŃSKIEJ PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W NOWYM TARGU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS

PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS PROGRAM LIFELONG LEARNING ERASMUS W AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI ZASADY REALIZACJI 2010/2011 I. WSTĘP 1. Decyzję o przystąpieniu Uczelni do Programu Lifelong Learning (dawniej Sokrates) podejmuje Senat Uczelni.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje:

Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu Związku Piłki Ręcznej w Polsce, wpisanego do KRS postanowieniem z dnia 18 marca 2013 r. uchwala się, co następuje: Uchwała nr 2/15 Zarządu Związku Piłki Ręcznej w Polsce z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Biura ZPRP oraz niektórych uchwał Zarządu Związku Na podstawie 38 pkt 4 i 8 statutu

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Umiejętności bez granic doskonalenie kwalifikacji zawodowych na praktykach zagranicznych Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce

Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce Regulamin Konkursu na cykl zajęć edukacyjnych o prawach dziecka i ich realizacji w praktyce I. Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Rzecznik Praw Dziecka, zwany dalej Organizatorem, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105

Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105 Dziennik Ustaw Nr 154 7939 Poz. 1104 i 1105 nowa nika pieni nego w zamian za wy ywienie oraz wysokoêci tego równowa nika (Dz. U. Nr 166, poz. 1367 oraz z 2005 r. Nr 154, poz. 1293) 3 otrzymuje brzmienie:

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

KURSY DOSKONALÑCE DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ICT PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY ZE ÂRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO I BUD ETU PA STWA.

KURSY DOSKONALÑCE DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ICT PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY ZE ÂRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO I BUD ETU PA STWA. KURSY DOSKONALÑCE DLA NAUCZYCIELI W ZAKRESIE ICT PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY ZE ÂRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO I BUD ETU PA STWA. Konsorcjum Polskich Firm Szkoleniowych w okresie wrzesieƒ listopad

Bardziej szczegółowo

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie

Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Regulamin oceny nauczycieli akademickich Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie 1. Ocenie podlegają dokonania pracownika afiliowane w Akademii im. Jana Długosza w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS

REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS REGULAMIN WYJAZDÓW W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS I. ZASADY REKRUTACJI STUDENTÓW DO WYMIANY ZAGRANICZNEJ W RAMACH PROGRAMU LLP ERASMUS 1. Kryteria kwalifikujące do wyjazdu w ramach programu LLP Erasmus:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ

Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ Załącznik nr 4 UMOWA O REALIZACJI PRAKTYKI STUDENCKIEJ W dniu 200.. roku, w Płocku pomiędzy: 1. Szkołą Wyższą im. Pawła Włodkowica w Płocku Filia w Wyszkowie, z siedzibą w Wyszkowie przy ul. Geodetów 45a,

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego NajwyŜsza Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 17 listopada 2009 r. KNO-410-03-05/2009 P/09/070 Pani Profesor Katarzyna Chałasińska-Macukow Rektor Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

2. Student otrzymuje w każdym semestrze ocenę końcową.

2. Student otrzymuje w każdym semestrze ocenę końcową. Regulamin zajęć specjalistycznego kursu naukowo-technicznego języka angielskiego dla studentów kierunku INFORMATYKA na Wydziale Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej Politechniki Krakowskiej, uczestniczących

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI

REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI REGULAMIN KONKURSU ARTYSTYCZNEGO MÓJ MURANÓW MOJE BAŁUTY DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH WARSZAWY I ŁODZI I Organizatorzy konkursu: Muzeum Historii Żydów Polskich (dalej MHŻP)

Bardziej szczegółowo

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA na kierunku edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej dotyczy planów studiów zatwierdzonych uchwałami od 27/2012/2013 do 30/2012/2013 z dnia 19 czerwca 2013 r. i od 45/2012/2013

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) :

Wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów na podstawie 1) : L.dz..../... Data wpływu... Załącznik Nr 3 Podpis pracownika... PROSZĘ O WYPEŁNIENIE WNIOSKU DRUKOWANYM PISMEM!!! do Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY

REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY REGULAMIN STYPENDIALNY FUNDACJI NA RZECZ NAUKI I EDUKACJI TALENTY Program opieki stypendialnej Fundacji Na rzecz nauki i edukacji - talenty adresowany jest do młodzieży ponadgimnazjalnej uczącej się w

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową

UZASADNIENIE. 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel związania Rzeczypospolitej Polskiej Umową międzynarodową Idea stworzenia programu wymiany edukacyjnej krajów Europy Środkowej, przedstawiona przez Stronę austriacką w 1992

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z darmowych podręczników. w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi. Rozdział I

Regulamin korzystania z darmowych podręczników. w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi. Rozdział I Regulamin korzystania z darmowych podręczników lub materiałów edukacyjnych MEN w Gimnazjum z Oddziałem Integracyjnym im. Anny Nakwaskiej w Małej Wsi Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Przedmiot Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Zostań przedsiębiorczym jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu społecznego, jest realizowany przez Starostowo Powiatowe w Siemiatyczach w partnerstwie w Polskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści :

UMOWA. Panią/Panem.. prowadzącą/ym działalność gospodarczą pod nazwą. REGON.. NIP. zwanym dalej Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści : WZÓR W dniu. r. Pomiędzy UMOWA Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Uniejowie, ul. Orzechowa 6,99-210 Uniejów reprezentowanym przez Kierownika GOPS Panią Jolantę Figurską zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKIEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ UNIWEREK.TV. Rozdział I Przepisy ogólne. Rozdział II Struktura i organy Telewizji

REGULAMIN STUDENCKIEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ UNIWEREK.TV. Rozdział I Przepisy ogólne. Rozdział II Struktura i organy Telewizji REGULAMIN STUDENCKIEJ TELEWIZJI INTERNETOWEJ UNIWEREK.TV Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania Studenckiej Telewizji Internetowej Uniwerek.TV (zwanej dalej Telewizją

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH WYDZIAŁU FILOLOGICZNEGO. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 5/2015 Dziekana Wydziału Filologicznego PWSZ w Koninie z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie regulaminu studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Filologicznym REGULAMIN STUDENCKICH

Bardziej szczegółowo

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Wiceprezes NajwyŜszej Izby Kontroli Józef Górny KNO-4101-02-04/2010 P/10/071 Warszawa, dnia 18 luty 2011 r. Pani Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa WyŜszego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO

ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KOSZALINIE DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH ZAKŁAD RATOWNICTWA MEDYCZNEGO... Nazwisko i imię studenta... Rok, specjalność studiów... Nr albumu PRAKTYKA ZAWODOWA W ZESPOLE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY Zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu żywieckiego, bielskiego i miasta Bielsko - Biała do udziału w konkursie historyczno-literackim ŻOŁNIERZE WYKLĘCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Król Maciuś I w moim świecie Regulamin Konkursu Plastycznego dla przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych Król Maciuś I w moim świecie 1. Organizator 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r.

USTAWA. z dnia 22 stycznia 2004 r. 285 USTAWA z dnia 22 stycznia 2004 r. o zmianie ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe Art. 1. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku

Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie z dnia 19 kwietnia 2010 roku Uchwała Nr 21 / 2010 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie w sprawie ustalenia struktury indywidualnych wynagrodzeń zasadniczych pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. Dz.U.2009.184.1436 2011.12.10 zm. Dz.U.2011.254.1526 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE (z prawami autorskimi)

UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE (z prawami autorskimi) UMOWA NR... O DZIEŁO EDUKACYJNE (z prawami autorskimi) realizowana ze środków. Załącznik nr 11 do ZW 44/2009 zawarta w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r.

Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 POPRAWKI. przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. Dziennik Ustaw Nr 140 9442 Poz. 1342 1342 POPRAWKI przyj te w Londynie dnia 16 paêdziernika 1985 r. do Konwencji o utworzeniu Mi dzynarodowej Organizacji Morskiej àcznoêci Satelitarnej (INMARSAT) oraz

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej,

1) TUnŻ WARTA S.A. i TUiR WARTA S.A. należą do tej samej grupy kapitałowej, Zasady finansowania działalności kulturalno-oświatowej ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w TUnŻ WARTA S.A. w okresie od 1 września 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku 1. Świadczenia finansowane

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua

I N F O R M A C J A. Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua Biblioteki specjalistyczne UWr. w systemie Virtua I N F O R M A C J A Studenci wszystkich rodzajów studiów i pracownicy: Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji

Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Wsparcie kształcenia zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Kliknij, aby dodać tytuł prezentacji Żyrardów, 31 maja 2016 r. Departament Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy zakres i podstawy wdraŝania

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy zakres i podstawy wdraŝania Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy Podstawa prawna Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy (FSS) zostanie ustanowiony na podstawie art. 8 i Aneksu C Memorandum of Understanding wdraŝania Norweskiego Mechanizmu

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r.

III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej. We Are the Music. Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku. Frysztak, 18 maja 2016 r. III Gminny Konkurs Piosenki Anglojęzycznej We Are the Music Gimnazjum Publiczne nr 1 we Frysztaku Frysztak, 18 maja 2016 r. Frysztak, 8.04.2016 Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele języka angielskiego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: JĘZYK OBCY W NAUCZANIE PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM

REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: JĘZYK OBCY W NAUCZANIE PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM REGULAMIN PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH: JĘZYK OBCY W NAUCZANIE PRZEDSZKOLNYM I WCZESNOSZKOLNYM I. Informacje ogólne Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland

Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland Regulamin konkursu na logo programu Start In Poland 1. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest: Ministerstwo Rozwoju Plac Trzech Krzyży 3/5 00-507 Warszawa 2. Przedmiot konkursu Przedmiotem konkursu

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu.

Konkurs organizuje Rektor po uzyskaniu zgody Senatu. Załącznik do zarządzenia Rektora nr 2/2016 z dnia 10 lutego 2016 roku Regulamin konkursu na najlepsze prace dyplomowe organizowanego przez Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić

Umowa nr.. /. Klient. *Niepotrzebne skreślić Umowa nr.. /. zawarta dnia w, pomiędzy: Piotr Kubala prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Piotr Kubala JSK Edukacja, 41-219 Sosnowiec, ul. Kielecka 31/6, wpisanym do CEIDG, NIP: 644 273 13 18,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Zespole Szkół w Wierzawicach

Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Zespole Szkół w Wierzawicach Regulamin korzystania z darmowych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w Zespole Szkół w Wierzawicach Podstawa prawna: Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji

UZASADNIENIE. I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji UZASADNIENIE I. Potrzeba i cel renegocjowania Konwencji Obowiązująca obecnie Konwencja o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawarta dnia 6 grudnia 2001 r., między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017

REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 REGULAMIN NABORU KRYTERIA PRZYJMOWANIA UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Chojnie w roku szkolnym 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu plastycznego Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta - IV edycja. I. Postanowienia ogólne.

Regulamin Konkursu plastycznego Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta - IV edycja. I. Postanowienia ogólne. Regulamin Konkursu plastycznego Szpital w Unii Europejskiej oczami małego pacjenta - IV edycja I. Postanowienia ogólne. 1. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu plastycznego Szpital w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego

Ankieta Aplikacyjna. Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego Załącznik 1 do Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie Kucharz Doskonały. Dziedzictwo kulinarne w pracy nauczycieli szkół gastronomicznych. Ankieta Aplikacyjna Tytuł projektu Nr projektu Priorytet,

Bardziej szczegółowo

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych

Umowa w sprawie przyznania grantu Marie Curie 7PR Wykaz klauzul specjalnych WYKAZ WSZYSTKICH KLAUZUL SPECJALNYCH MAJĄCYCH ZASTOSOWANIE DO WZORU UMOWY W SPRAWIE PRZYZNANIA GRANTU MARIE CURIE W RAMACH REALIZACJI SIÓDMEGO PROGRAMU RAMOWEGO WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007-2013) SPIS

Bardziej szczegółowo

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra:

Przepisy regulujące kwestię przyznawania przez Ministra Zdrowia stypendium ministra: Informacja na temat składania wniosków o Stypendium Ministra Zdrowia dla studentów uczelni medycznych za osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia sportowe, w roku akademickim 2011/2012 Ministerstwo Zdrowia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ I. ORGANIZACJA REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ 1. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Nowem. 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH

DZIENNIK PRAKTYK ZAWODOWYCH WYŻSZA SZKOŁA HUMANISTYCZNA im. Króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie Wydział Nauk Społecznych ul. Królowej Jadwigi 10/ ul. Krótka 5, 64-100 Leszno tel. 065/ 529-47-77 Kierunek: PRACA SOCJALNA, I stopień

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO. z dnia 25 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVIII/165/11 RADY POWIATU ZGIERSKIEGO z dnia 25 listopada 2011 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół z terenu powiatu zgierskiego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych.

Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych. Regulamin korzystania z darmowych podręczników i materiałów edukacyjnych. Wstęp: 1. W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Iwona Sójkowska Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Plan prezentacji: 1. Biblioteka dla uczelni 2. Biblioteka dla regionu 3. Biblioteka dla środowiska zawodowego

Bardziej szczegółowo