PROGRAM WYKONAWCZY. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata ,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM WYKONAWCZY. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata 2004 2006,"

Transkrypt

1 Monitor Polski Nr Poz PROGRAM WYKONAWCZY mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata , podpisany w Duszanbe dnia 27 wrzeênia 2004 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej oraz Rzàd Republiki Tad ykistanu, zwane dalej Stronami, pragnàc rozwijaç suwerenne, partnerskie, oparte na wzajemnym zaufaniu stosunki mi dzy obydwoma krajami, przekonane, e wspó praca w dziedzinie kultury, edukacji i nauki b dzie sprzyja a zbli eniu spo eczeƒstw obu krajów i rozpowszechnianiu wiedzy na temat tradycji i wspó czesnoêci kraju partnera, kierujàc si zasadami zachowania pokoju, poszanowania praw cz owieka, otwartoêci, tolerancji oraz dialogu kultur, w celu realizacji Umowy mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Warszawie w dniu 27 maja 2003 r., uzgodni y, co nast puje: I. Kultura i sztuka Artyku 1 Strony b dà sprzyja y wymianie filmów na warunkach komercyjnych i niekomercyjnych. Artyku 2 Ka da Strona b dzie wspiera a popularyzacj filmów drugiej Strony oraz b dzie zaprasza a drugà Stron do udzia u w festiwalach mi dzynarodowych i przeglàdach filmów organizowanych w swoich krajach, zgodnie z regulaminem tych imprez. Artyku 3 Strony b dà popiera y bezpoêrednià wspó prac w dziedzinie kinematografii mi dzy polskimi i tad yckimi instytucjami i organizacjami. Artyku 4 Strony b dà dà y y do organizowania koncertów i wyst pów artystycznych na terytorium drugiej Strony. Strony wymienià, na zasadach wzajemnoêci, zespo y folklorystyczne na Mi dzynarodowych Festiwalach Folkloru organizowanych w obu krajach. Artyku 5 Strony b dà popiera y udzia swoich zespo ów i solistów w festiwalach artystycznych organizowanych w kraju partnera. Artyku 6 Strony b dà popiera y wspó prac instytucji i organizacji zwiàzanych z ruchem amatorskim i sztukà ludowà. Strony umo liwià, na zasadach wzajemnoêci, wymian specjalistów w obu dziedzinach. Artyku 7 Strony b dà dà y y do organizowania w kraju partnera wystaw sztuki wspó czesnej lub dawnej. Szczegó y wspó pracy zostanà uzgodnione mi dzy zainteresowanymi instytucjami. Artyku 8 Strony b dà popiera y bezpoêrednià wspó prac w dziedzinie archeologii, muzealnictwa, konserwacji i ochrony zabytków mi dzy zainteresowanymi instytucjami polskimi i tad yckimi. Szczegó y wspó pracy zostanà uzgodnione mi dzy zainteresowanymi instytucjami. Artyku 9 Ka da ze Stron, zgodnie z przepisami prawa obowiàzujàcymi w danym kraju oraz zgodnie z zawartymi przez obie Strony odpowiednimi umowami mi dzynarodowymi, b dzie dà y a do zapobiegania nielegalnemu wwozowi, wywozowi i przekazywaniu dóbr kultury stanowiàcych ich dziedzictwo kulturowe. Artyku 10 Strony b dà popiera y wspó prac swoich Bibliotek Narodowych w zakresie wymiany ekspertów, a tak e informacji i mikrofilmów. Strony b dà dà y y do realizacji wspólnych projektów edukacyjnych w dziedzinie czytelnictwa ksià ek oraz dzia alnoêci bibliotecznej i wydawniczej. Artyku 11 Strony b dà dà y y do zawarcia bezpoêrednich porozumieƒ w dziedzinie archiwistyki mi dzy centralnymi zarzàdami archiwów paƒstwowych, w szczególnoêci w zakresie dost pu do archiwów dla celów naukowych, spo ecznych i prawnych, wymiany doêwiadczeƒ, publikacji i mikrofilmów. Artyku 12 Strony b dà wspiera y bezpoêrednià wspó prac w dziedzinie radiofonii i telewizji.

2 Monitor Polski Nr Poz. 449 II. Edukacja i nauka Artyku 13 Strony b dà wspó pracowa y w dziedzinie edukacji i nauki, zwracajàc szczególnà uwag na nast pujàce zagadnienia: 1) wymian informacji o systemach edukacji, planach ich rozwoju i kierunkach reformowania; 2) kszta cenie kadr w specjalnoêciach b dàcych przedmiotem zainteresowania obu Stron; 3) popieranie wzajemnej wspó pracy mi dzy szko ami i innymi instytucjami edukacyjnymi wszystkich szczebli; 4) popieranie wspólnych imprez, konferencji, sympozjów, olimpiad i konkursów naukowych dla dzieci i m odzie y. Artyku 14 Strony b dà popiera y kontakty w celu nawiàzania bezpoêredniej wspó pracy mi dzy instytucjami naukowymi, szko ami wy szymi i innymi zainteresowanymi instytucjami naukowo-badawczymi obu krajów, w zakresie: 1) prowadzenia wspólnych badaƒ naukowych; 2) wymiany pracowników naukowo-dydaktycznych oraz naukowców i specjalistów w celu prowadzenia zaj ç, udzia u w kongresach, seminariach, konferencjach i sympozjach naukowych; 3) wymiany informacji na temat publikacji naukowych. Zainteresowane instytucje b dà wspólnie okreêla- y dziedziny i warunki finansowe wspó pracy. Artyku 15 Strona polska przyzna rocznie Stronie tad yckiej: 1) do 8 miejsc w szko ach wy szych, wolnych od op at za nauk, bez Êwiadczeƒ stypendialnych; 2) do 4 miejsc na studiach doktoranckich ró nych specjalnoêci, wolnych od op at za nauk, bez Êwiadczeƒ stypendialnych; 3) àcznie 18 miesi cy na sta e naukowo-badawcze trwajàce od 1 do 9 miesi cy, wolne od op at za nauk, bez Êwiadczeƒ stypendialnych. Artyku 16 Strona tad ycka przyzna rocznie Stronie polskiej 24 miesiàce na sta e naukowo-badawcze, trwajàce od 1 do 9 miesi cy, wolne od op at za nauk, bez Êwiadczeƒ stypendialnych. Artyku 17 Strona polska, na zaproszenie Strony tad yckiej, skieruje nauczycieli j zyka polskiego i pracowników dydaktycznych z zakresu innych przedmiotów do pracy w szko ach i uczelniach Republiki Tad ykistanu. Strona tad ycka udzieli wsparcia przy organizacji nauczania j zyka polskiego i w j zyku polskim dla obywateli Republiki Tad ykistanu, w tym osób pochodzenia polskiego. Artyku 18 Strona tad ycka, na zaproszenie Strony polskiej, skieruje nauczycieli i wyk adowców j zyka tad yckiego do pracy w szko ach i uczelniach Rzeczypospolitej Polskiej. Strona polska udzieli wsparcia przy organizacji nauczania j zyka tad yckiego. Artyku 19 Strony b dà sprzyja y wymianie informacji mi dzy swoimi odpowiednimi instytucjami. Strony b dà wspiera y wymian publikacji i pomocy naukowych, umo liwiajàcych poznanie historii, geografii i kultury obu krajów. III. M odzie i sport Artyku 20 Strony b dà popiera y rozwój kontaktów mi dzy m odzie à obu krajów oraz wymian informacji i wyników badaƒ socjologicznych w dziedzinie pracy z m odzie à i doêwiadczeƒ w zakresie pracy instytutów i instytucji socjalnych, udzielajàcych pomocy psychologicznej, prawnej i innej m odym ludziom oraz ich rodzinom w dziedzinie propagowania zdrowego trybu ycia, zapobiegania przest pczoêci, narkomanii i HIV/AIDS wêród m odzie y. Artyku 21 Strony b dà popiera y rozwój kontaktów mi dzy zwiàzkami i klubami sportowymi obu krajów. Wspó praca instytucji sportowych b dzie obejmowa a: 1) popularyzacj narodowych dyscyplin sportu; 2) wymian doêwiadczeƒ oraz materia ów naukowych i metodycznych; 3) organizacj seminariów i szkoleƒ podnoszàcych kwalifikacje specjalistów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu; 4) wymian ekspertów w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, walki z dopingiem oraz zapewnienia bezpieczeƒstwa podczas imprez sportowych; 5) wymian trenerów i instruktorów ró nych dyscyplin sportu.

3 Monitor Polski Nr Poz. 449 Zainteresowane instytucje b dà wzajemnie okreêla y zasady wymiany i warunki finansowe wspó pracy. IV. Warunki wymiany osobowej Artyku 22 Wymiana osobowa b dzie si odbywa a w ramach: studiów doktoranckich, studiów wy szych, odbywania sta y naukowo-badawczych, delegowania pracowników dydaktycznych i nauczycieli j zyka polskiego, delegowania pracowników dydaktycznych i nauczycieli j zyka tad yckiego, jak równie wizyt krótkoterminowych. Artyku 23 Osobom uczestniczàcym w wymianie na podstawie artyku ów 15 i 16 programu: Strona przyjmujàca zapewni: 1) bezp atnà nauk w paƒstwowych szko ach wy szych oraz jednostkach uprawnionych do prowadzenia studiów doktoranckich; 2) informacj o przyj ciu kandydatów na studia w terminie do koƒca czerwca bie àcego roku; Strona wysy ajàca zapewni: 1) pokrycie kosztów podró y do miejsca odbywania nauki lub sta u i z powrotem; 2) ubezpieczenie (polis ) na wypadek nag ych zachorowaƒ lub nieszcz Êliwego wypadku, z wyjàtkiem przypadków, gdy prawo do Êwiadczeƒ zdrowotnych wynika z przepisów prawnych Strony przyjmujàcej; 3) wyp at Êwiadczeƒ stypendialnych na pokrycie kosztów utrzymania; 4) wys anie informacji o kandydatach i wybranych przez nich kierunkach do dnia 31 marca bie àcego roku. Artyku 24 Nauczycielom i pracownikom dydaktycznym kierowanym na podstawie artyku u 17 programu do pracy w szko ach i szko ach wy szych Republiki Tad ykistanu Strona tad ycka zapewni: 1) miesi czne wynagrodzenie (równie za czas urlopu); 2) niezb dnà opiek lekarskà w nag ych zachorowaniach i nieszcz Êliwych wypadkach; 3) bezp atne zakwaterowanie; 4) pomoc przy dokonywaniu niezb dnych formalnoêci zwiàzanych z wjazdem, pobytem i zatrudnieniem (bezp atna: wielokrotna wiza roczna, rejestracja i pozwolenie na prac ). Strona polska pokrywa koszty podró y nauczycieli i pracowników dydaktycznych z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem. Dokumenty zainteresowanych zostanà przekazane drogà dyplomatycznà. Artyku 25 Nauczycielom i pracownikom dydaktycznym kierowanym na podstawie artyku u 18 programu do pracy w szko ach i szko ach wy szych Rzeczypospolitej Polskiej Strona polska zapewni: 1) miesi czne wynagrodzenie (równie za czas urlopu); 2) niezb dnà opiek lekarskà w nag ych zachorowaniach i nieszcz Êliwych wypadkach; 3) bezp atne zakwaterowanie; 4) pomoc w za atwieniu niezb dnych formalnoêci zwiàzanych z wjazdem, pobytem i zatrudnieniem (bezp atna: wielokrotna roczna wiza, rejestracja i pozwolenie na prac ). Strona tad ycka pokrywa koszty podró y nauczycieli i pracowników dydaktycznych z miejsca zamieszkania do miejsca zatrudnienia i z powrotem. Dokumenty zainteresowanych przekazane zostanà drogà dyplomatycznà. Artyku 26 Osoby, które podj y nauk na studiach wy szych, studiach doktoranckich oraz sta ach przed wejêciem w ycie niniejszego programu, b dà kontynuowa y nauk do jej zakoƒczenia na dotychczasowych warunkach. V. Postanowienia ogólne i koƒcowe Artyku 27 Program nie wyklucza ewentualnej realizacji innych form wspó pracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki pod warunkiem, e b dà uzgodnione drogà dyplomatycznà. Artyku 28 Program wchodzi w ycie z dniem podpisania i b dzie obowiàzywa do wejêcia w ycie nowego programu, ale nie póêniej ni do dnia 31 grudnia 2007 r. Podpisano w Duszanbe w dniu 27 wrzeênia 2004 r. w dwóch egzemplarzach, ka dy w j zykach polskim, tad yckim i rosyjskim, przy czym wszystkie teksty majà jednakowà moc. W razie rozbie noêci przy ich interpretacji tekst rosyjski b dzie uwa any za rozstrzygajàcy. W imieniu Rzàdu Rzeczypospolitej Polskiej W imieniu Rzàdu Republiki Tad ykistanu

4 Monitor Polski Nr Poz. 449

5 Monitor Polski Nr Poz. 449

6 Monitor Polski Nr Poz. 449

7 Monitor Polski Nr Poz. 449

8 Monitor Polski Nr Poz. 449

9 Monitor Polski Nr Poz. 449

10 Monitor Polski Nr Poz. 449

11 Monitor Polski Nr Poz. 449

12 Monitor Polski Nr Poz. 449, 450 i OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata , podpisanym w Duszanbe dnia 27 wrzeênia 2004 r. Podaje si niniejszym do wiadomoêci, e na podstawie art. 6 ust. 3 w zwiàzku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o umowach mi dzynarodowych (Dz. U. Nr 39, poz. 443 oraz z 2002 r. Nr 216, poz. 1824) Rada Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej udzieli a w dniu 19 czerwca 2004 r. zgody na zwiàzanie Rzeczypospolitej Polskiej Programem wykonawczym mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu w dziedzinie kultury, edukacji i nauki na lata , poprzez jego podpisanie. Program zosta podpisany w Duszanbe dnia 27 wrzeênia 2004 r. w oparciu o art. 17 Umowy mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzàdem Republiki Tad ykistanu o wspó pracy w dziedzinie kultury, edukacji i nauki, podpisanej w Warszawie dnia 27 maja 2003 r. Zgodnie z art. 28 programu wszed on w ycie dnia 27 wrzeênia 2004 r. Minister Spraw Zagranicznych: w z. J. Truszczyƒski 451 OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI z dnia 23 maja 2005 r. w sprawie ustalenia na rok 2005 liczby wolnych stanowisk s dziowskich w sàdach powszechnych Na podstawie art ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên. zm. 1) ) ustala si na rok 2005 liczb wolnych stanowisk s dziowskich, w ra- 1) Zmiany wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 213, poz i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188, poz i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304, Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz i Nr 273, poz i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98.

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE. z dnia 16 listopada 2005 r.

OÂWIADCZENIE RZÑDOWE. z dnia 16 listopada 2005 r. Monitor Polski Nr 82 2692 Poz. 1154 i 1155 1154 OÂWIADCZENIE RZÑDOWE z dnia 16 listopada 2005 r. w sprawie zwiàzania Rzeczypospolitej Polskiej Porozumieniem z dnia 1 wrzeênia 2005 r. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Monitor Polski Nr 30 1518 Poz. 537 i 538

Monitor Polski Nr 30 1518 Poz. 537 i 538 Monitor Polski Nr 30 1518 Poz. 537 i 538 za wybitne zas ugi w dzia alnoêci polonijnej KRZY EM KAWALERSKIM 13. Chimacovscaia Eleonora, za zas ugi w dzia alnoêci polonijnej Z OTYM KRZY EM ZAS UGI 14. Buzut

Bardziej szczegółowo

UCHWA A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r.

UCHWA A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 3 grudnia 2004 r. Monitor Polski Nr 53 2558 Poz. 894 i 895 894 UCHWA A SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie zapewnienia swobód obywatelskich w zwiàzku z wyborami prezydenckimi na Ukrainie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

USTAWA. z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 595 USTAWA z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Stopniami naukowymi sà stopnie doktora i doktora

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 542 USTAWA z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oêwiaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 7 wrzeênia 1991 r. o systemie oêwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE

INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE Ministerstwo Pracy i Polityki Spo ecznej Warszawa, 2005 INFORMATOR DLA UCHODèCÓW o wybranych przepisach prawnych w POLSCE MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów

INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów INTERESUJE CI LEGALNA PRACA W POLSCE? CHCESZ ZALEGALIZOWAå SWÓJ POBYT? Poradnik dla imigrantów Z naszego poradnika dowiesz si : 1 KIM JESTEÂMY I JAK MO EMY CI POMÓC? Transgraniczne Centrum Wsparcia Rynku

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze.

USTAWA. z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. 1112 USTAWA z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze. DZIA I Przepisy ogólne Rozdzia 1 Zakres regulacji i definicje Art. 1. 1. Przepisy Prawa lotniczego regulujà stosunki prawne z zakresu lotnictwa cywilnego.

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym. (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I. System szkolnictwa wy szego. USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wy szym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z pó n. zm.) DZIAŁ I System szkolnictwa wy szego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustaw stosuje si do publicznych

Bardziej szczegółowo

Katalog jest tak e dost pny na stronie internetowej projektu: www.lubelskieforum.org.

Katalog jest tak e dost pny na stronie internetowej projektu: www.lubelskieforum.org. Oddajemy do Paƒstwa ràk Katalog Instytucji rynku pracy Miasta Lublina przygotowany przez Europejski Dom Spotkaƒ - Fundacj Nowy Staw we wspó pracy z Lubelskim OÊrodkiem Samopomocy w ramach projektu Merytoryczne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie finansowe projektem

Zarzàdzanie finansowe projektem Program Leonardo da Vinci Zarzàdzanie finansowe projektem Poradnik dla beneficjentów Projekty mobilnoêci 2007-2010 www.leonardo.org.pl Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Artykuł 4 Wymiana zespołów artystycznych Artykuł 5 Wizyty studyjne Artykuł 6 Upowszechnianie twórczości Artykuł 7 Muzyka i taniec

Artykuł 4 Wymiana zespołów artystycznych Artykuł 5 Wizyty studyjne Artykuł 6 Upowszechnianie twórczości Artykuł 7 Muzyka i taniec Protokół o współpracy kulturalnej między Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej a Ministerstwem Kultury Chińskiej Republiki Ludowej na lata 2012-2015 Minister Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT zatwierdzone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R.

REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. REALIZACJA ZADAŃ RZĄDU OKREŚLONYCH W EXPOSÉ WARSZAWA, LISTOPAD 2009 R. Spis tre ci WSPARCIE PRZEDSI BIORCZO CI... 3 STOPNIOWE OBNI ENIE PODATKÓW I INNYCH DANIN PUBLICZNYCH... 10 SOLIDARNO W TRZECH WYMIARACH...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r.

Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dziennik Ustaw Nr 83 5043 Poz. 562 562 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i s uchaczy oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

SK ADNIKI PRZYCHODU PRACOWNIKÓW PODLEGAJÑCE WLICZENIU DO PODSTAWY WYMIARU ÂWIADCZE EMERYTALNO-RENTOWYCH ORAZ KAPITA U POCZÑTKOWEGO

SK ADNIKI PRZYCHODU PRACOWNIKÓW PODLEGAJÑCE WLICZENIU DO PODSTAWY WYMIARU ÂWIADCZE EMERYTALNO-RENTOWYCH ORAZ KAPITA U POCZÑTKOWEGO ZAK AD UBEZPIECZE SPO ECZNYCH SK ADNIKI PRZYCHODU PRACOWNIKÓW PODLEGAJÑCE WLICZENIU DO PODSTAWY WYMIARU ÂWIADCZE EMERYTALNO-RENTOWYCH ORAZ KAPITA U POCZÑTKOWEGO Wed ug stanu prawnego obowiàzujàcego do

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

Przepisy Wspólnoty dotyczàce zabezpieczenia spo ecznego

Przepisy Wspólnoty dotyczàce zabezpieczenia spo ecznego Przepisy Wspólnoty dotyczàce zabezpieczenia spo ecznego Twoje prawa podczas poruszania si po terytorium Unii Europejskiej Zatrudnienie i kwestie spo eczne Integracja w zakresie zabezpieczenia spo ecznego

Bardziej szczegółowo

DANE O ORGANIZACJI BANKU ZACHODNIEGO S.A., OSOBACH ZARZÑDZAJÑCYCH, OSOBACH NADZORUJÑCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH

DANE O ORGANIZACJI BANKU ZACHODNIEGO S.A., OSOBACH ZARZÑDZAJÑCYCH, OSOBACH NADZORUJÑCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH ROZDZIA VII DANE O ORGANIZACJI BANKU ZACHODNIEGO S.A., OSOBACH ZARZÑDZAJÑCYCH, OSOBACH NADZORUJÑCYCH ORAZ ZNACZNYCH AKCJONARIUSZACH 1. PODSTAWOWE ZASADY ZARZÑDZANIA BANKIEM ZACHODNIM S.A. 1.1. OPIS ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R.

MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. M I N I S T E R S T WO S K A R B U PA S T WA SPRAWOZDANIE O STANIE MIENIA SKARBU PA STWA MAJÑTEK SKARBU PA STWA I PA STWOWYCH OSÓB PRAWNYCH NA DZIE 31 GRUDNIA 2004 R. WARSZAWA 2005 SYNTEZA Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego

4) transport zw ok Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego Szczególne Warunki Ubezpieczenia Podró y Zagranicznych dla Posiadaczy Kart Kredytowych MasterCard Dooko a Âwiata, wydawanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. ZAKRES UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze Szczególne

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo