SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTEPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA: DOSTAWĘ CIEKŁEGO AZOTU I DZIERŻAWĘ ZBIORNIKÓW DO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU WETERYNARYJNEGO PAŃSTWOWEGO INSTYTUTUT BADAWCZEGO wartość szacunkowa zamówienia poniżej EURO w trybie przetargu nieograniczonego Specyfikację zatwierdził dn.. r....

2 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJI I. Instrukcja dla wykonawcy II. Formularz oferty III. Formularz cenowy IV. Wzór umowy

3 V. I. INSTRUKCJA DLA WYKONAWCY Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów Puławy zwany dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego na: 1. a) dostawę ciekłego azotu, b) dzierżawę zbiorników stacjonarnych na ciekły azot Uwaga: przez dostawę rozumie się dostarczenie towaru do wskazanego miejsca 2. Miejsce realizacji zamówienia: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy w Puławach, Al. Partyzantów Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta na okres trzech lat. 4. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 9 lutego 2004 r. nr 19, poz. 177) oraz spełniają wymienione niżej warunki : 1) posiadają uprawnienia wymagane przez prawo do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia, 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia potwierdzone referencjami wskazującymi na fakt, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonali dostawy ciekłego azotu na kwotę min zł. 5. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawcy przedstawiają ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 6. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Oferta powinna być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inna trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Każda strona (kartka) oferty musi być ponumerowana kolejnymi numerami. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę. Wykonawca może zwracać się do zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze SIWZ, sposobem przygotowania i złożenia oferty, kierując swoje zapytania na piśmie. Zamawiający udzieli odpowiedzi na wszelkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem pod warunkiem, że zapytanie złożone zostanie w siedzibie zamawiającego nie później niż na 6 dni przed terminem otwarcia ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na stronie internetowej, gdzie udostępniana jest specyfikacja.dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej.zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeśli w wyniku modyfikacji treści SIWZ niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 8. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem składania ofert, zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ. O każdej ewentualnej zmianie, zamawiający powiadomi niezwłocznie każdego z uczestników postępowania. W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.

4 9. Osobami uprawnionymi przez zamawiającego do kontaktów z oferentami są: mgr Anna Gregier, mgr Aneta Cieśla tel W sprawach technicznych informacje udzielane są wyłącznie w przypadku złożenia przez oferenta pisemnego zapytania. 10.Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia złożenia oferty. 11. Informacje dotyczące wysokości wadium Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 12. Podana cena powinna zawierać: 1) Cenę ciekłego azotu, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia; 2) Koszty transportu do miejsca dostawy; 3) Koszty związane z dzierżawą zbiorników; 4) Koszty związane z czynnością przyłączania zbiornika do instalacji zamawiającego; 5) Podatek VAT. 13.Informacja o warunkach płatności: płatność za dostarczony towar nastąpi 14 dni po dostawie zgodnie z fakturą za rzeczywiście dostarczoną ilość. 14.Ofertę należy złożyć w dwóch kopertach w siedzibie zamawiającego w recepcji PIWet- PIB nie później niż do dnia r. do godz Kopertę zewnętrzną, nie oznakowaną nazwą oferenta należy zaadresować: Państwowy Instytut Weterynaryjny, Al. Partyzantów 57, Puławy OFERTA NA DOSTAWĘ AZOTU CIEKŁEGO Koperta wewnętrzna winna zawierać nazwę i siedzibę WYKONAWCY. Konsekwencje złożenia oferty nie zgodnie z ww. opisem ponosi wykonawca. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta, tj. w dwóch kopertach (zewnętrznej i wewnętrznej), odpowiednio oznakowanych z dopiskiem ZMIANA. Oferta złożona po terminie zostaje zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu. 15. Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia (wg takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek) z napisem na zewnętrznej kopercie WYCOFANIE. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności po stwierdzeniu poprawności postępowania oferenta oraz zgodności ze złożonymi ofertami; koperty wewnętrzne ofert wycofywanych nie będą otwierane. Koperty oznakowane dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty oferenta, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zostaną dołączone do oferty. 16. Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz. 13:25, ul. Słowackiego 2 w Puławach, II p, p Oferenci mogą uczestniczyć w publicznej sesji otwarcia ofert. W przypadku nieobecności oferenta przy otwieraniu ofert, zamawiający prześle oferentowi informację z otwarcia ofert, na pisemny wniosek oferenta.

5 Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 3 upzp bezpośrednio przed otwarciem ofert poinformuje zebranych o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 17. Oferta musi zawierać następujące dokumenty: 1) wypełniony formularz ofertowy (wg załączonego druku); 2) wypełniony formularz cenowy (wg załączonego druku), 3) oświadczenie w trybie art. 22. ust. 1 Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ) na formularzu oferty; 4) referencje wskazującymi na fakt, iż w ciągu ostatnich 3 lat wykonali dostawy ciekłego azotu na kwotę min ,00 zł. 5) świadectwo dopuszczenia do użytkowania zbiorników wystawione przez Urząd Dozoru Technicznego Dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez upełnomocnionego przedstawiciela oferenta. Zamawiający informuje, wszystkie oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne za wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione. wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art.86 ust.4 Prawo Zamówień Publicznych. 18. Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: 1) Cena 70 % Wykonawca, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 70 pkt., natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru : C=Cmin / Cx x 70 pkt., gdzie : C= liczba punktów za kryterium,, cena Cmin= najniższa cena wynikająca z ofert niepodlegających odrzuceniu Cx= cena ofert badanej 2) Termin dostawy 30 % Wykonawca, który zaproponuje najkrótszy termin dostawy otrzyma 30 punktów natomiast pozostali wykonawcy odpowiednio mniej punktów według wzoru: T=Tmin / Tx x 30 pkt., gdzie : T= liczba punktów za kryterium,, termin dostawy Tmin= najkrótszy termin wynikający z ofert niepodlegających odrzuceniu Tx= termin dostawy w ofercie badanej Przez termin dostawy rozumie się termin dostawy i zainstalowania zbiorników. 19. Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny na zasadach określonych w art. 88 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 20. Zamawiający powiadomi wszystkich wykonawców o odrzuceniu ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę odrzuca się w następujących przypadkach: 1) oferta jest niezgodna z ustawą;

6 2) oferta nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia; 3) złożona oferta stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; 4) oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia; 5) oferta została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia; 6) oferta zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie zasad podanych wyżej (art. 88 upzp), lub błędy w obliczeniu ceny; 7) wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny; 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 21. Zamawiający udzieli zamówienia oferentowi, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom w Ustawie prawo zamówień publicznych oraz SIWZ i posiada najkorzystniejszą cenę. Zamawiający powiadomi na piśmie o wynikach postępowania wszystkich oferentów, którzy złożyli oferty. Wybranemu wykonawcy zamawiający określi miejsce i termin podpisania umowy. Umowa zostanie podpisana nie wcześniej niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyników niniejszego przetargu. 22. Wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego zasad określonych w Ustawie prawo zamówień publicznych, przepisów wykonawczych oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia, przysługują środki ochrony prawnej w Rozdziale 2 Dział VI ww. ustawy.

7 Załącznik nr... /Nazwa i adres oferenta/... /miejscowość i data/ OFERTA Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów Puławy Odpowiadając na zaproszenie do wzięcia udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę ciekłego azotu zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Oferujemy wykonanie dostawy do miejsca wskazanego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę: Cena brutto:...słownie Płatność nastąpi w terminie 14 dni po każdorazowej dostawie. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń. Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu na podstawie art. 24 Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ); Oświadczamy, że spełniamy warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy z dnia r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 ); Oświadczamy, że uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert. W przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego. Oferta została złożona na...stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr... Niniejszym informujemy, że informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach od nr...do nr...stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępnione innym uczestnikom niniejszego postępowania. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: 1.)... 2)... 3)...

8 4)... 5)... 6)... 7)... 8)... 9)... 10)... 11)... 12)... 13)... /Podpis(y)/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Sońsk, 06-430 Sońsk ul.ciechanowska 20 tel. (0-23) 6713811 fax. (0-23) 6713818 zwany dalej zamawiającym zaprasza do składania ofert w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ODDZIAŁ TERENOWY W SZCZECINIE FILIA W KOSZALINIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DOTYCZĄCA POSTĘPOWANIA CZĄSTKOWEGO O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO na: " Zawarcie umów cząstkowych na usługi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli Publicznych 33-270 Wietrzychowice tel.: (014) 641-80-15 NIP: 871-13-91-921 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Świadczenie usług transportowych autobusami

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ )

ZAMAWIAJĄCY. Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (DALEJ SIWZ ) Świadczenie kompleksowych usług konferencyjnych i towarzyszących na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. CPV: 158-10000-9

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. CPV: 158-10000-9 Znak sprawy: 8/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb udzielenia zamówienia PRZETARG NIEOGRANICZONY Art. 39 u.p.z.p. Zakup z dostawą pieczywa i ciasta CPV: 158-10000-9 ZAMAWIAJĄCY: Dom Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej w dniu 25 maja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul.

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA: opracowanie audytu energetycznego dla budynku użytkowo-mieszkalnego położonego w Karpaczu przy ul. Wilczej 24 Zamawiający: Parafia Ewangelicko- Augsburska Wang ul. Na Śnieżkę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA udzielanego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych

Bardziej szczegółowo

Dostawa i montaŝ sześciu bram garaŝowych w budynku KP PSP w Brzozowie ul. Mickiewicza 1

Dostawa i montaŝ sześciu bram garaŝowych w budynku KP PSP w Brzozowie ul. Mickiewicza 1 POT.2370/2/07 Brzozów dnia 14.09.2007 r. Zamawiający Komenda Powiatowa Państwowej StraŜy PoŜarnej w Brzozowie 36-200 Brzozów, ul. Mickiewicza 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (przetarg nieograniczony)

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem

ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące zakupu bawełnianych koszulek dziecięcych T-shirt z nadrukiem Szanowni Państwo, Polski Związek Lekkiej Atletyki z siedzibą w Warszawie zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY

Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY Załącznik nr 1 wzór Formularza Oferty FORMULARZ OFERTY w ramach postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie: Modernizacji zblokowanego urządzenia

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą:

FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Zał. nr 01 do SIWZ Zamawiający: Do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ul. C. K. Norwida 34 50-950 Wrocław FORMULARZ OFERTOWY dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przetarg nieograniczony na: Dostawę bonów towarowych o wartości nominalnej 33.420,00 zł. finansowanych ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH (dla zamówień o wartości szacunkowej nie przekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro) Znak sprawy: ATZ_ZG_1M19_2015_EL_9085 _2015 I. ZAMAWIAJĄCY: Warszawski

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE Opinogóra Górna, dn. 10.03.2014r. GOPS.2311.4.2014 ZAMAWIAJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opinogórze Górnej ul. Krasińskiego 4, 06-406 Opinogóra Górna ZAPYTANIE OFERTOWE dla przedmiotu zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony. Oznaczenie postępowania: DZ-2501/369/14

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony. Oznaczenie postępowania: DZ-2501/369/14 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DZ-2501/369/14 Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów 57 24-100 Puławy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Z DNIA 20. 06. 2011 r. 1. ZAMAWIAJĄCY: Nazwa: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji WODNIK Spółka z o.o. Adres: 58-560 Jelenia Góra Plac Piastowski 12 Miejscowość : Jelenia

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Narewka 2012.12.13. GK.271.17.2012...

Narewka 2012.12.13. GK.271.17.2012... Narewka 2012.12.13. GK.271.17.2012......... Gmina Narewka ul. Białowieska 1 17-220 Narewka ogłasza przetarg nieograniczony na dostawy sukcesywne oleju napędowego grzewczego do kotłowni centralnego ogrzewania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA znak sprawy: Węgiel kamienny orzech 2012/2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa węgla kamiennego ORZECH 28/06/06, do kotłowni Zamawiającego w Lwówku Śląskim, w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Przygotowanie do druku oraz druk trzech broszur z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY STO BIAŁYSTOK. Słonimska 1. Białystok

Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY STO BIAŁYSTOK. Słonimska 1. Białystok Załącznik nr 1 do SIWZ. nazwa i adres wykonawcy adres internetowy. e-mail. numer telefonu i faksu......, dnia FORMULARZ OFERTOWY STO BIAŁYSTOK Słonimska 1 Białystok ul. MIA 15-950 Odpowiadając na zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Mogileńskie Przedsiębiorstwo. Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, ul. Witosa 6. tel.(052)315-22-35 fax.

Zamawiający: Mogileńskie Przedsiębiorstwo. Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, ul. Witosa 6. tel.(052)315-22-35 fax. Zamawiający: Mogileńskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Mogilnie, ul. Witosa 6 tel.(052)315-22-35 fax.(052)315-12-33 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY

Bardziej szczegółowo

Dostawa i wymiana okien w budynku Ośrodka w Opolu ul. Dubois 36

Dostawa i wymiana okien w budynku Ośrodka w Opolu ul. Dubois 36 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) numer sprawy DOA-340-3-08 Zamawiający: WOJEWÓDZKI OŚRODEK METODYCZNY W OPOLU Postępowanie prowadzone w trybie: Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Nasz znak: SPG.271-5/2014 Barczewo 24 listopada 2014 r.

Nasz znak: SPG.271-5/2014 Barczewo 24 listopada 2014 r. Nasz znak: SPG.271-5/2014 Barczewo 24 listopada 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 EURO NA DOSTAWĘ ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Nr post. 6/CHMURA/2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy POSTĘPOWANIE PONIŻEJ 30 000 EURO NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Zespół Ekonomiki Oświaty w Krakowie, ul. Ułanów 9, 31-450 Kraków, tel: 12

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro na

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro na Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dot. przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 200.000 euro na Zakup biletów miesięcznych dla dzieci i młodzieży na dojazd do placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY ZAPO/AZ/11 /03 /2015 Katowice,dnia 3 kwietnia 2015 r ZAPROSZENIE do złoŝenia OFERTY I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9

FUNDACJA PRO POMERANIA. 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 FUNDACJA PRO POMERANIA 76-200 SŁUPSK ul. Dominikańska 5-9 na podstawie zmiany ustawy Prawo zamówień publicznych przystępuje do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 14 000

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG ( na podstawie art. 4 ust 8 ustawy Prawo zamówień publicznych) okresowe przeglądy i pomiary instalacji elektrycznych w budynkach administrowanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zwany dalej Zamawiającym z siedzibą w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32b, zaprasza do złożenia oferty na dostawę samochodu osobowego wraz z wyposażeniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości zamówienia mniejszej od kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Termin realizacji zamówienia: 14 dni od daty podpisania umowy. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę dwóch samochodów osobowych na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Bochni w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

GMINA RYDZYNA 64-130 RYDZYNA, RYNEK 1. tel. (065) 538 84 34, fax (065) 538 85 13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

GMINA RYDZYNA 64-130 RYDZYNA, RYNEK 1. tel. (065) 538 84 34, fax (065) 538 85 13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GMINA RYDZYNA 64-130 RYDZYNA, RYNEK 1 tel. (065) 538 84 34, fax (065) 538 85 13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W SPRAWIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60.000

Bardziej szczegółowo

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH UL.

OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH UL. Zamawiający: ZNiB Wspólnota ul.b.chrobrego 20E 55-200 Oława WARUNKI ZAMÓWIENIA Zamówienie: OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNETRZNYCH UL. Wrocławska 5 Tryb: przetarg nieograniczony uproszczony... Oława, dnia 28.03.2014.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Numer sprawy 1/2009/OPK/GAZ OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 OZORKÓW, UL. ŻWIRKI 30, TEL. (042) 227 14 00, FAKS (042) 277 14 01 opk@data.pl, www.opkspzoo.eu Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: DZ/3840/1/2/2016 Wrocław, dnia 05 lutego 2016 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Teatr Polski im. Arnolda Szyfmana w Warszawie, ul. Karasia 2, 00-327 Warszawa, tel.: (048 22) 826 17 25, faks: (048 22) 826 92 78; www.teatrpolski.waw.pl wpisany do rejestru instytucji kultury pod numerem

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ` Trzebnica, dnia 01.08.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nazwa zadania: Dostawa szczepionek do Trzebnickiego Centrum Medycznego Zdrój Sp. z o.o. Działając

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY DO ZADANIA I

FORMULARZ OFERTY DO ZADANIA I ... (pieczątka Wykonawcy) FORMULARZ OFERTY DO ZADANIA I Załącznik nr IA FORMULARZ OFERTOWY WYKONAWCY W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚĆI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207 000 EURO.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DNE 370/2/2012 Zamawiający: Ojcowski Park Narodowy OJCÓW 9, 32 045 Suł oszowa, POLSKA tel.: 12 389 20 05, fax: 12 389 20 06, email: opnar@pro.onet.pl www.ojcowskiparknarodowy.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ( miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY

ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ( miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY ... (pieczęć adresowa oferenta) NIP :... REGON:... Tel:.. Fax:. ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 2 do SIWZ ( miejscowość, data) FORMULARZ OFERTOWY Województwo Kujawsko-Pomorskie Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

1) oferujemy wykonanie dostawy (zakupu), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi

1) oferujemy wykonanie dostawy (zakupu), zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi załącznik nr 1 wzór formularza oferty sygn. ZWiK.271.4.2016 na wykonanie zadania pn.: Niniejsza oferta zostaje złożona przez: FORMULARZ OFERTY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO "Zakup koparki osoba uprawniona

Bardziej szczegółowo

Dostawę paliw do samochodów słuŝbowych StraŜy Miejskiej w Białymstoku.

Dostawę paliw do samochodów słuŝbowych StraŜy Miejskiej w Białymstoku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Białystok 2009.01.15. Komendant StraŜy Miejskiej w Białymstoku ul. Składowa 11 Tel. 085 869-67-55 e-mail:strazm@um.bialystok.pl www.strazmiejska.bialystok.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwa Infrastruktury, 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:

Ministerstwa Infrastruktury, 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Załącznik Nr 3 do RZP B/2011/09/03 Formularz ofertowy Do: Ministerstwa Infrastruktury, 00 928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4/6 Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Zaprojektowanie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Modernizacja ewidencji gruntów i budynków wsi Wojtkowa Gmina: Ustrzyki Dolne Powiat Bieszczadzki Tryb zamówienia : Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Formularz oferty. Nazwa Wykonawcy Adres firmy Adres korespondencyjny. Nr tel. (kontaktowego) Nr faks

Formularz oferty. Nazwa Wykonawcy Adres firmy Adres korespondencyjny. Nr tel. (kontaktowego) Nr faks PI13/17/2016 Załącznik nr 1 do SIWZ... (miejscowość i data) Formularz oferty Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu przetargowym nr PI13/17/2016, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zawarcie

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW Łódź, dnia 29.01.2016 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2016/SPPW W związku z ubieganiem się przez Ośrodek Badawczo-Produkcyjny Politechniki Łódzkiej ICHEM sp. z o.o. o dofinansowanie na realizację projektu ze

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO

FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU REGIONU ŁÓDZKIEGO Dotyczy projektu: Wzrost konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie innowacyjnej technologii nestingu oraz Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPLD.03.02.00-00-173/12-00

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami

sieci komórkowych oraz inny ruch do sieci publicznej taki: jak serwisy informacyjne, połączenia z biurami Warszawa: Świadczenie drogą kablową usług telekomunikacyjnych w gmachu Sądów przy ul. Terespolskiej 15A w Warszawie Numer ogłoszenia: 381173-2008; data zamieszczenia: 29.12.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE (SWO) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WOJSKOWE ZAKŁADY MECHANICZNE SPÓŁKA AKCYJNA ul. Powstańców 5/7 41-100 Siemianowice Śląskie Polska Tel.: (32) 228 57 51 Fax: (32) 228 12 52 www.wzms.pl e-mail: wzms@wzms.pl SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa samochodów dla Straży Miejskiej Numer ogłoszenia: 18617-2016; data zamieszczenia: 24.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa samochodów dla Straży Miejskiej Numer ogłoszenia: 18617-2016; data zamieszczenia: 24.02.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy z 6 2016-02-24 14:38 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.pl Poznań: Dostawa samochodów dla Straży Miejskiej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ops-targowek.waw.pl Warszawa: przeprowadzenie szkolenia realizowanego w ramach projektu Aktywny Targówek

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE

OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE OGŁOSZENIE O NABORZE OFERT NA WYKONANIE "Projektu budowlanego na przebudowę kotłowni wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania dla Domu Parafialnego i Kościoła Wang przy ul. Na Śnieżkę 8 w Karpaczu"

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

OKRĘGOWY URZĄD MIAR W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer sprawy 7/B/2010 OKRĘGOWY URZĄD MIAR W WARSZAWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na wykonanie termomodernizacji (ocieplenia) budynku oraz modernizacji rampy z częściową zabudową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej w skrócie (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej w skrócie (SIWZ) MOPS.OA.371-2/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie (SIWZ) dostawa produktów żywnościowych do stołówki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nidzicy Zatwierdził: (data i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NADLEŚNICTWO JAGIEŁEK ul. Park 1, 11-015 Olsztynek tel.: (89) 519 11 61, fax: (89) 519 11 11, e-mail: jagielek@olsztyn.lasy.gov.pl Znak sprawy: ZS 2717-69/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Oświadczamy, że:

OFERTA. Oświadczamy, że: PZ.2721.11.2015 Załącznik nr 1 do SIWZ (pieczęć firmy) (Miejsce i data sporządzenia oferty) ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH ul. Leśna 1 77 100 B Y T Ó W OFERTA Dane Wykonawcy: Nazwa:...... Siedziba:... Adres poczty

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Przedmiot zamówienia:

FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO. Przedmiot zamówienia: Załącznik Nr 1 do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia FE.341/12/2010..., dn....-...-2010 FORMULARZ OFERTOWY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Imię i nazwisko osoby podpisującej ofertę...

Bardziej szczegółowo

Dostawa tonerów do drukarek laserowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz

Dostawa tonerów do drukarek laserowych dla Urzędu Miasta i Gminy Siewierz Siewierz, dnia 23.11.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Gmina Siewierz ul. Żwirki i Wigury 16 42-470 Siewierz REGON: 276258227 NIP: 649-000-65-55 tel. 32 64 99 400 fax 32 64 99 402 e-mail: siewierz@siewierz.pl

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

Oferujemy długość terminu płatności faktury za wykonaną usługę- 10 / 14 / 21 / 30 dni. (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ)

Oferujemy długość terminu płatności faktury za wykonaną usługę- 10 / 14 / 21 / 30 dni. (WŁAŚCIWE ZAZNACZYĆ) ... Pieczęć firmowa FORMULARZ OFERTOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Świadczenie kompleksowych usług ratownictwa wodnego w obiekcie Gminnego Parku Wodnego TRZEBNICA - ZDRÓJ Sp. z o.o. Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42

Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 Og oszenie o przetargu nieograniczonym 1. Zamawiaj cy : Spó dzielnia Mieszkaniowa Pracowników Nauki 30-073 Kraków, ul. Reymonta 42 2. Og asza przetarg nieograniczony na wykonanie prac : docieplenie stropodachów

Bardziej szczegółowo

PG.271.07.2015 Szastarka, dnia 17.08.2015

PG.271.07.2015 Szastarka, dnia 17.08.2015 PG.271.07.2015 Szastarka, dnia 17.08.2015 Zapytanie ofertowe na zakup, wykonanie nadruku i dostarczenie Pamięci Flash USB (PenDrive) dla projektu pt. Ochrona powietrza atmosferycznego poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

KANAPEK I ZUP WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU DO SZKÓŁ POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ROPCZYCE

KANAPEK I ZUP WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU DO SZKÓŁ POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ROPCZYCE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na DOSTAWĘ KANAPEK I ZUP WŁASNYM ŚRODKIEM TRANSPORTU DO SZKÓŁ POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY ROPCZYCE o wartości szacunkowej poniżej równowartości 60.000 EURO. I.

Bardziej szczegółowo

Modernizacja instalacji elektrycznej w Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie.

Modernizacja instalacji elektrycznej w Hali Sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie. Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa i adres Wykonawcy/ Wykonawców:........ TEL:... FAX:... E-MAIL... O F E R T A Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na: Modernizacja instalacji elektrycznej w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip 1 z 5 2013-11-28 13:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncn.gov.pl/bip Kraków: Dostawa sprzętu komputerowego, macierzy dyskowej

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Kraków: Dostawa paliw do pojazdów służbowych i agregatów prądotwórczych Straży Miejskiej Miasta Krakowa Numer ogłoszenia: 326484-2015; data zamieszczenia: 01.12.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Koninie ul. Poznańska 49, 62-510 Konin Tel. +48 63 240 39 00, fax +48 63 245 83 80 www.pwik-konin.com.pl Numer sprawy nadany przez Zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Ponikach Poniki 2, 11-210 Sępopol tel.: (89) 7613443 fax.: (89) 7613443

Szkoła Podstawowa w Ponikach Poniki 2, 11-210 Sępopol tel.: (89) 7613443 fax.: (89) 7613443 Szkoła Podstawowa w Ponikach Poniki 2, 11-210 Sępopol tel.: (89) 7613443 fax.: (89) 7613443 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTO CI PONI EJ PROGU OKRE LONEGO W ART.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY Numer ogłoszenia: 397380-2009; data zamieszczenia: 17.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU- DOSTAWY WdroŜenie systemu kolejkowego, informowania klienta i badania opinii Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.przemysl.pl Przemyśl: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NA ŻYCIE PRACOWNIKÓW WSPÓŁMAŁŻONKÓW

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak: ZS 3/10/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) TRYB ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony o wartości powyżej 14.000 euro na ZAKUP PALIWA DO AUTOBUSÓW SZKOLNYCH W ZESPOLE SZKÓŁ W LEKOWIE

Bardziej szczegółowo

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ

ZAKUP ENERGII ELEKTRYCZNEJ DGK.271.3.2012 Kuślin, dn. 28.02.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SIWZ) Działając na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Remont dachu, przebudowa wentylacji mechanicznej w centralnym laboratorium, remont pomieszczeń i korytarza oraz remont klatki schodowej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl 1 z 5 2014-09-19 09:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rops-katowice.pl Katowice: ROPS.ZPP.3321.28.2014 - Wybór osób prowadzących

Bardziej szczegółowo

Gdynia, dnia 09.12.2015 r. pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE

Gdynia, dnia 09.12.2015 r. pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE Gdynia, dnia 09.12.2015 r. pieczątka Zamawiającego ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę aplikacji "PTV Visum Public Transport Light" oraz zakup licencji do jej korzystania dla Zarządu Komunikacji Miejskiej w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: ZP/RB/1/2012 SPECYFIKACJA istotnych warunków zamówienia Przedmiot zamówienia: Roboty remontowe w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Józefa Piłsudskiego w Okszowie przy ul. Szkolnej

Bardziej szczegółowo

Z A P R O S Z E N I E

Z A P R O S Z E N I E 13.ZP.U.Z.2016 Bydgoszcz, 20.04.2016 r. Sprawa Nr : MCK.DAG.216.I.405.2016 Z A P R O S Z E N I E na dostawę kawy wraz z dzierżawą urządzeń i serwisu kawowego dla restauracji Cztery Pory Roku Pałacu Nowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ 1 z 5 2013-08-28 13:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pcprpoznan.bip.net.pl/ Poznań: Przeprowadzenie cyklu szkoleń w systemie

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A 81-332 Gdynia, ul. Kołłątaja 1, Telefony: centrala (0) 58 7356100, sekretariat dyrektora (0) 58 7356232; Sekcja Zamówień Publicznych: (0) 58 7356105, (0) 58 7356108, E-mail: wanda@mir.gdynia.pl, gajda@mir.gdynia.pl;

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. a) nazwa Wykonawcy... b) kod, miejscowość... d) e-mail:..., internet: http://...

FORMULARZ OFERTOWY. a) nazwa Wykonawcy... b) kod, miejscowość... d) e-mail:..., internet: http://... ZAŁĄCZNIK NR 1 FORMULARZ OFERTOWY a) nazwa Wykonawcy... b) kod, miejscowość... c) regon... d) e-mail:..., internet: http://... e) tel.... fax. (wypełnić, jeśli Wykonawca posiada) 1. Składając ofertę do

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Instytucja Kultury wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod numerem RIK 79/07 Tel. 22 656 76 54, Fax: 22 656 65 45 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr ZP-1/01-2010 Postępowanie jest

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gmina Miasta Toruń, reprezentowana przez Prezydenta Miasta (wydział prowadzący sprawę Referat Informatyzacji - Toruń ul. Wały gen. Sikorskiego 8, telefon (056)

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

ZSS.392/2/2012 Strzyżów, dnia 02.11.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Strzyżowie

ZSS.392/2/2012 Strzyżów, dnia 02.11.2012 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na dostawę oleju opałowego do Zespołu Szkół w Strzyżowie Przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego Dyrektor Zespołu Szkół w Strzyżowie ogłasza przetarg w trybie zapytania o cenę na dostawę oleju opałowego dla potrzeb Zespołu Szkół w Strzyżowie

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH

URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH URZĄD GMINY W PAWŁOWICZKACH PL. JEDNOŚCI NARODU 1 47-280 PAWŁOWICZKI Tel. (0 77) 4874152 Fax: (0 77) 4874235 Internet: http://www.pawlowiczki.pl e-mail: ug@pawlowiczki.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Dostawa wraz z instalacją urządzeń drukujących i skanujących (plotery, drukarki i skanery) Numer ogłoszenia: 283633-2011; data zamieszczenia: 28.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ 60 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ 60 000 EURO I. 341-69 /2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIśEJ 60 000 EURO Nazwa przedmiotu zamówienia: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl 1 z 5 2015-12-18 11:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.eitplus.pl Wrocław: Przeglądy i serwisy systemu SAP i oddymiania, SMS,

Bardziej szczegółowo