Łódź, dnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Łódź, dnia 18.09.2012"

Transkrypt

1 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA ul. Lumumby Łódź tel adres korespondencyjny: ul. Dowborczyków Łódź tel fax www. palma.org.pl Łódź, dnia POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONE W TRYBIE ZAPYTANIE O CENĘ ZNAK: ZP - 16/EL/2012 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA zaprasza do złożenia ofert na: Wykonywanie usług elektrycznych dla potrzeb ZOZ SW PaLMA w Łodzi w 2012/2013r. 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA ul. Lumumby 14, Łódź tel. 42/ , tel. 42/ , tel. i fax 42/ Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest: Małgorzata Szefler - Milczarek, tel. i fax 42/ wew. 102 lub 206 w godz Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na usługi poniżej równowartości Euro zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Działając w oparciu o art. 71 ustawy Kodeks cywilny (Dz. Ust. z 1964 r. Nr 19, poz. 122 z późn. zm.) ZOZ.SW. PaLMA w Łodzi zwraca się z zapytaniem o cenę usług elektrycznych wg opisu jak poniżej.: 3. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konserwacyjnych sieci elektrycznej: usuwanie i zabezpieczenia powstałych awarii instalacji elektrycznych, urządzeń energetycznych w obiektach ZOZ-u, a w szczególności: rozdzielni elektrycznych, instalacji gniazd i oświetlenia, oświetlenia zewnętrznego, urządzeń elektrycznych oraz wykonywanie drobnych napraw. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy przy użyciu własnych narzędzi i sprzętu oraz dostarczonych przez ZOZ materiałów po wcześniejszym, pisemnym zamówieniu. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zakres zleconych prac zgodnie z dokonywanymi każdorazowo ustaleniami z Zamawiającym zasadami współczesnej wiedzy technicznej, fachowo i

2 rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami dotyczącymi przedmiotu zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia realizowany będzie w obiekcie czynnym, dlatego Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usługi w sposób najmniej uciążliwy dla użytkownika uzgodniony z Zamawiającym. 5. Przedmiot umowy realizowany będzie w miarę potrzeb Zamawiającego na podstawie każdorazowo wystawianych zleceń. Zamawiający zleci wykonanie prac do wysokości posiadanych środków finansowych. 6. Zamawiający nie potrafi określić konkretnych ilości prac do wykonania. Na realizację przedmiotu zamówienia Zamawiający może przeznaczyć maksymalnie kwotę ,00 PLN. 7. Specyfika działalności ZOZ-u sprawia że Wykonawca będzie działał niejednokrotnie pod presją czasu przy bezwzględnym zachowaniu ustalonego terminu. Wymaga się zatem dyspozycyjności, niejednokrotnie w godzinach wieczornych. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania przepisów B.H.P i Ppoż. na terenie ZOZ-u. 4. Termin wykonania zamówienia: 1. Zamówienie będzie udzielone na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy. 2. Zamawiający będzie udzielał zamówień częściowych na prace związane z wykonaniem konkretnej usługi: zabezpieczenia i usunięcia awarii, wykonania naprawy bądź modernizacji określonej w przedmiocie zamówienia. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają następujące wymagania, a mianowicie powinni: a) być uprawnionym do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, b) posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem zdolnym do wykonania zamówienia, c) zaakceptować wszystkie warunki specyfikacji zamówienia, w tym warunki, tryb i terminy płatności oraz pozostałe zapisy umieszczone w oświadczeniach o spełnieniu warunków w postępowaniu, formularzu ofertowym oraz we wzorze umowy. d) w przypadku gdy zamawiający nie będzie w stanie wyłonić oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Oferenci, którzy złożyli oferty zostaną wezwani do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Oferenci, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. e) Zamawiający udzieli zamówienia Oferentowi / Usługodawcy, którego oferta odpowiada zasadom określonym w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

3 f) Zamawiający powiadomi wszystkich Oferentów o wyniku postępowania komunikatem umieszczonym na stronie internetowej W zawiadomieniu wysłanym do Usługodawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy 6. Opis sposobu przygotowywania ofert oraz miejsce i termin składania ofert: a) Oferta winna być przygotowana w języku polskim napisana na maszynie lub komputerze (formularz może być wypełniony ręcznie - czytelnie). b) Oferta oraz poprawki w ofercie muszą być podpisane przez oferenta. c) Do oferty powinny być załączone wszystkie dokumenty wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej specyfikacji. d) Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji zamówienia. e) Upoważnienie do podpisania oferty powinno być załączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez oferenta. f) Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie. g) Koperta musi być zaadresowana wg poniższego wzoru: Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA ul. Dowborczyków 5, Łódź, Sekretariat IV p. Sekretariat h) Na kopercie powinien znajdować się napis: OFERTA NA - Wykonywanie usług elektrycznych dla potrzeb ZOZ SW PaLMA w Łodzi w 2012/2013 r. 7. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert: Miejsce składania ofert: Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych PaLMA w Łodzi ul. Dowborczyków 5, IV p. Sekretariat. Termin składania ofert: r. do godz Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. w Zespole Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych PaLMA w Łodzi ul. Dowborczyków 5 (IV piętro) pok.1 o godzinie Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone oferentom bez otwierania. 8. Opis sposobu obliczania ceny: W Formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 należy podać: a) stawkę roboczogodziny netto i brutto która stanowi cenę ofertową b) stawkę podatku VAT. Stawka roboczogodziny, określona wyżej, będzie obowiązywać przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy i nie może być zmieniona, powinna być wyrażona w złotych polskich i podana w zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku. Formą wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy będzie wynagrodzenie ustalone na podstawie ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych prac, stawki roboczogodziny, ostateczna

4 wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od ilości wykazanych i zatwierdzonych godzin. Podana w ofercie cena musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej specyfikacji z tytułu należytego oraz zgodnego z umową i obowiązującymi przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 9. Podstawa płatności za realizację zamówienia: Realizacja umowy odbędzie się w oparciu o rzeczywistą przepracowaną i zatwierdzoną ilość godzin. 10. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert: 1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. Zamawiający może żądać udzielenia przez oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz za zgodą oferenta dokonać poprawek oczywistych pomyłek w treści oferty. 2. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty nie podlegające odrzuceniu. 3. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, w której będzie podana najniższa cena brutto za roboczogodzinę. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 8. Zamawiający nie zwraca kosztów udziału w postępowaniu. 10. Załączniki 1. Formularz ofertowy i oświadczenie (zał.nr 1) 2. Wzór umowy. Zatwierdzam Dyrektor ZOZ SW PaLMA w Łodzi

5 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszeniem o zapytaniu ofertowym na usługę pn.: Wykonywanie usług elektrycznych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA w 2012/2013 r., składamy ofertę na wykonanie powyższego zamówienia. O F E R T A PRZEDMIOT POSTEPOWANIA: Zapytanie ofertowe na wykonywanie usług elektrycznych dla potrzeb ZOZ.SW. PaLMA ZAMAWIAJĄCY: Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA ul. Lumumby 14, Łódź PEŁNA NAZWA OFERENTA: dokładny adres, tel., fax Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami Specyfikacji Zamówienia za cenę: Cena jednej roboczogodziny netto,. zł słownie złotych:. w tym podatek VAT (.%) Oferowana godzinowa stawka roboczogodziny, powiększona o podatek VAT wynosi...,... zł słownie złotych:. Oświadczam, że: a) Zapoznałem/am się ze Specyfikacją zamówienia wraz z jej załącznikami i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem/am konieczne informacje do przygotowania oferty. b) Jestem uprawniony /uprawniona/ do wykonywania ww prac. c) Posiadam niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia. d) Oświadczam, iż wykonam każde zlecenie w terminie niezwłocznym od chwili otrzymania zamówienia od Zamawiającego. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącego integralną część oferty są: a) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień do wykonywania czynności objętych zamówieniem, b) zaakceptowany wzór umowy zlecenia miejsce i data (podpis)

6 UMOWA ZLECENIA NR... zawarta w dniu... r. w Łodzi pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA z siedzibą w Łodzi, przy ul. Lumumby 14 zwanym dalej Zleceniodawcą w imieniu i na rzecz którego działa: Dyrektor dr n. med. Andrzej Fijałek a Panem... zwanym dalej Zleceniobiorcą. 1 Przedmiotowa umowa została zawarta poza trybem zamówień publicznych (art. 4 ust 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). 2 Zleceniobiorca oświadcza, iż posiada uprawnienia do wykonywania czynności opisanych w 3 i okazuje oryginał, którego kopia stanowi załącznik do umowy. 3 Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania na terenie wszystkich obiektów zajmowanych przez ZOZ.SW. PaLMA (położonych na dzień zawarcia niniejszej umowy w Łodzi przy ulicach: Lumumby 14, Al. Politechniki 44, Dowborczyków 5): - bieżących przeglądów instalacji i urządzeń elektrycznych (w tym także medycznych) w celu utrzymania właściwego stanu technicznego co najmniej raz w tygodniu; - natychmiastowej naprawy instalacji i urządzeń elektrycznych, o których mowa wyżej po stwierdzeniu uszkodzenia przez Zleceniobiorcę lub po powiadomieniu o uszkodzeniu Zleceniobiorcy przez Zleceniodawcę; - instalowania wszelkich urządzeń elektrycznych i uczestniczenia w pracach związanych ze zmianą posadowienia urządzeń w terminach uzgodnionych przez strony. 4 Zleceniobiorca wykonuje zlecenie w miejscach opisanych w 3 przy pomocy urządzeń i narzędzi Zleceniobiorcy lub dostarczonych w miarę możliwości przez Zleceniodawcę

7 chyba, że ich dostarczenie przez Zleceniodawcę będzie nie możliwe. 5 Zleceniobiorca oświadcza, iż nie jest pracownikiem Zleceniodawcy oraz że jest zatrudniony przez osobę nie będącą stroną niniejszej umowy na podstawie umowy o pracę i osiąga z tytułu tego zatrudnienia wynagrodzenie wyższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę. 6 Zleceniobiorca oświadcza również, iż nie chce być objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu zawarcia niniejszej umowy. Zleceniobiorca oświadcza również, ze jego świadomą i wyrażoną w sposób wolny wolą jest związanie się ze Zleceniodawcą umową zlecenia, regulowaną przepisami Kodeksu cywilnego. 7 Zleceniobiorca może powierzyć wykonanie usług wynikających z umowy innej wskazanej osobie, posiadającej co najmniej takie same umiejętności i uprawnienia jakie posiada Zleceniobiorca, po uzyskaniu pisemnej zgody Zleceniodawcy. 8 Strony zgodnie oświadczają, że Zleceniobiorca nie podlega kierownictwu Zleceniodawcy w zakresie świadczonych usług. Zleceniodawca uprawniony jest do podejmowania jedynie tych czynności, które mają na celu ustalenie, czy usługi świadczone są z należytą starannością i zgodnie z ich przedmiotowym zakresem, określonym w 3. 9 Zleceniobiorca zobowiązuje się poinformować Zleceniodawcę o planowanych nieobecnościach co najmniej na 2 dni przed ich terminem, a o nieplanowanych nagłych sytuacjach natychmiast po ich nastąpieniu, jednak przed uzgodnionym terminem wykonywania zobowiązań objętych umową. 10 Jeżeli Zleceniobiorca, bez uzgodnienia lub wcześniejszego powiadomienia Zleceniodawcy, nie stawi się w terminie do wykonywania zadań lub nie wykona prac, do których wykonania się zobowiązał (z zastrzeżeniem 7) Zleceniodawca będzie uprawniony do zlecenia tych

8 prac osobie trzeciej a Zleceniobiorca zobowiązany do zwrotu kosztów jakie z tego tytułu poniósł Zleceniodawca. Jeżeli Zleceniobiorcy należy się wynagrodzenie za wcześniej wykonane usługi, a wynagrodzenie to nie zostało jeszcze wypłacone, Zleceniodawca potrąci z tego koszty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Zleceniodawca zobowiązuje się, za dokonane w 3 czynności, zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie brutto w kwocie... zł za jedną godzinę (słownie:... 00/100). 2. Wynagrodzenie za okres trwania umowy nie może przekroczyć kwoty zł brutto. 3. Zleceniodawca wypłaci Zleceniobiorcy wynagrodzenie po przyjęciu wykonanych czynności określonych niniejsza umową, obliczone w oparciu o stawkę godzinową pomnożoną przez ilość przepracowanych godzin w okresach miesięcznych na podstawie rodzaju wykonanych prac i przepracowanych godzin oraz pisemnym ich potwierdzeniu przez odbierającego pracę kierownika działu administracji.. 4. Wynagrodzenie określone w ust.1 zostanie pomniejszone o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. 5. Wynagrodzenie określone w ust.1 pokrywa wszelkie koszty związane z wykonaniem zlecenia przez Zleceniobiorcę Zleceniobiorca obowiązany jest do zachowania tajemnicy co do podejmowanych działań wobec osób trzecich. 2. W razie niemożności dokonania określonej czynności Zleceniobiorca jest obowiązany natychmiast o tym powiadomić Zleceniodawcę Umowa została zawarta od dnia r. na czas określony do dnia r. Każdej ze stron przysługuje prawo jej wypowiedzenia z zachowaniem jednotygodniowego terminu wypowiedzenia. 2. Podpisując niniejszą umowę Zleceniobiorca oświadcza, ze został szczegółowo poinformowany przez Zleceniodawcę i w związku z tym ma pełną świadomość, iż niniejsza umowa ma charakter cywilnoprawny i w związku z tym nie prowadzi do przyznania Zleceniobiorcy świadczeń wynikających ze stosunku pracy. 3. W sprawach nie uregulowanych umową zastosowanie maja przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia. 4. Zmiany umowy będą dokonywane na piśmie pod rygorem nieważności. 5. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

9 ZLECENIOBIORCA ZLECENIODAWCA

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE :

Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : Żabno, 13.06.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE : 1. Zamawiający. Zamawiającym jest: Burmistrz Żabna, ul Jagiełly 1, 33-240 Żabno, woj. małopolskie. Adres : Urząd Miejski w

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdańsk, dnia 29 sierpnia 2014 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (AG - 230 /04/14) ZAMAWIAJĄCY: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku Al. Zwycięstwa 16/17 80-219 Gdańsk tel. 58 / 52 44 360

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: GKM-341/ 8 /09 ZAMAWIAJĄCY: Burmistrz Aleksandrowa Kujawskiego Adres: Urząd Miejski ul. Słowackiego 8 87-700 Aleksandrów Kujawski Tel. (054) 282 48 55, fax (054) 282 21 01 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania.

MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE. Serwis i konserwacja sprzętu komputerowego połączona z audytem oprogramowania. ZAMAWIAJĄCY MIEJSKA ENERGETYKA CIEPLNA SPÓŁKA Z O.O. W KOSZALINIE W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA SEKTOROWEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 400 000 EURO DLA USŁUG, DO

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:.

Postępowanie przetargowe przetarg nieograniczony nr 2/2015. Tel..EMAIL: fax.:. ADRESAT: Tel..EMAIL: fax.:. PYTAJĄCY: Tczewskie Centrum Sportu i Rekreacji (jednostka budżetowa), ul. Wojska Polskiego 28 A, 83-110 Tczew, tel. 058/531-46-26, fax. 058/531-56-02. e-mail: info@tcsir.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI

ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI ZAPYTANIE OFERTOWE PROWADZENIE OBSŁUGI ROZLICZEŃ FINANSOWO-KSIĘGOWYCH PROJEKTU ZGODNIE Z ZASADĄ KONKURENCYJNOŚCI I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zapytanie ofertowe na prowadzenie obsługi rozliczeń finansowo-księgowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Wodociągowo-Kanalizacyjny Sp. z o.o. w Unieściu ul. Świerczewskiego 44 76-032 Mielno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: UDZIELENIE KREDYTU OBROTOWEGO W KWOCIE

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DZ 2710-23/2015 Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, przy ul. Lubicz 25 A, 31-503 Kraków, tel: (12) 421-00-33, fax: (12)

Bardziej szczegółowo

usługi księgowe CPV 74121100-4

usługi księgowe CPV 74121100-4 ZP.1/2007 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 euro usługi księgowe CPV 74121100-4 zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Białymstoku 15-404 Białystok, ul. Młynowa 29, tel. 85 74 86 900 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 010000-37/15w/2011/ZAP PROFILAKTYCZNE BADANIA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU

ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAMAWIAJĄCY: ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU ZAPYTANIE OFERTOWE DLA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ RÓWNOWARTOŚCI 14 000 EURO NA DOSTAWĘ WYPOSAŻENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Oznaczenie sprawy: ZP/4/WSI/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Świadczenie usług obsługi informatycznej na potrzeby Biura KRRiT Wartość

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej w skrócie SIWZ BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ul. Straszewskiego 25/9, 31-113 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015

Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN) M5000 na rok 2015 PGE Dystrybucja Oddział Skarżysko-Kamienna -Wydział Zamówień Nr postepowania 762/GL/LZA/AO/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup wsparcia serwisowego dla dwóch serwerów firmy ORACLE (SUN)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU

UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ SP ZOZ WSPR W BIAŁYMSTOKU ZAMAWIAJĄCY: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku 15-874 Białystok, ul. Poleska 89 tel. 0-85-65-26-709, fax: 0-85-65-26-708 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl

EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl EWANGELICKIE STOWARZYSZENIE BETEL Pl. Ignacego Daszyńskiego 12A 12-200 Pisz tel./fax 87 423 22 80 e-mail: pisz@luteranie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na zadanie

Bardziej szczegółowo