SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO )

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO )"

Transkrypt

1 Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska Łódź REGON: NIP: Telefon faks Postępowanie konkursowe na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jego filii w Bełchatowie i Skierniewicach K/17/2012 Zatwierdził:

2 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT (zwane dalej SWKO ) Działając na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Z 2011 r.nr.112, poz.654) oraz przepisów art.146 ust.1, art , 151 ust.1-5, art.152, 153 i art.154 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr.164, poz.1027 z późn. zmianami.) Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Łódź, ul. Pomorska, 251 jako zamawiający przedstawia warunki udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert. I. OPIS PRZEDMIOTU KONKURSU Przedmiotem konkursu jest wykonanie usług medycznych w zakresie leczenia stomatologicznego w następujących specjalnościach: -periodentologia, -chirurgia stomatologiczna, -chirurgia szczękowo twarzowa, -stomatologia zachowawcza, -protetyka, -ortodoncja, -stomatologia dziecięca. II. OBOWIĄZKI OFERENTA I SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY: Do konkursu mogą przystąpić oferenci, którzy: wykonują działalność leczniczą zgodnie z ustawą z dnia r. o działalności leczniczej posiadają uprawnienia do udzielania świadczeń medycznych w zakresie w poszczególnych specjalnościach. 1. Każdy Oferent może przedłożyć w niniejszym postępowaniu tylko jedną ofertę (jeden komplet dokumentów, składający się na ofertę, zgodnie z załączonym wzorem oferty wraz z wymaganymi załącznikami). 2. Oferta winna być złożona w formie pisemnej w języku polskim. 3. Koszty przygotowania i złożenia oferty ponosi Oferent. 4. Wszystkie załączniki oferty dla swojej ważności winny być podpisane, a kopie dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Oferenta. 5. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez Oferenta. 6. W celu prawidłowego przygotowania oferty, Oferent powinien zadać wszelkie niezbędne w tym zakresie pytania. 7. Brak jakiegokolwiek wymaganego dokumentu, załącznika lub złożenie ich w sposób niezgodny z wymaganiami bądź w niewłaściwej formie, np. podpisanych przez osobę nieuprawnioną, spowoduje odrzucenie oferty. III. TERMIN WYKONANIA UMOWY: Umowa z wybranym oferentem zostanie zawarta na 1 rok od dnia podpisania. IV. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy: 1. Zapoznają się i zaakceptują wszystkie wymagania SWKO; 2. Przedłożą wszystkie dokumenty wymagane postanowieniami SWKO;

3 3. Zaproponują najkorzystniejszą cenę, w której zawierać się będą wszystkie koszty, jakie Oferent musi ponieść, aby wykonać przedmiot zamówienia (zgodny z opisem SWKO). Ocena spełnienia wymagań zostanie przeprowadzona na podstawie złożonych przez Oferenta dokumentów przy zastosowaniu formuły spełnia/nie spełnia. Oferty niespełniające wymagań zostaną odrzucone. V. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ OFERENCI W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Oferta winna zawierać: 1. Dane o Oferencie - dokładny adres, telefon/fax., numer rachunku bankowego Załącznik nr 1; 2. Oświadczenie oferenta - Załącznik nr 2; 3. Wypełniona i podpisana oferta cenowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3; 4. Podpisany Projekt umowy Załącznik nr 4; 5. Zaświadczenie o wpisie do właściwego rejestru; 6. Kopia nadania NIP, REGON; 7. Kopie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych zgodnie z Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą, 8. Dyplom ukończenia wyższej szkoły medycznej, 9. Kopia prawa wykonywania zawodu; 10. Kopia wpisu do rejestru indywidualnych praktyk lekarskich. VI. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienia dotyczące wszelkich wątpliwości związanych ze sposobem przygotowania oferty osobiście lub na piśmie. Osoby uprawnione do kontaktów z Oferentami: Katarzyna Konopska - tel Informacji dotyczących konkursu udziela się w godz VII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. VIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1. Koperty opisane: Konkurs ofert-leczenie stomatologiczne Nie otwierać przed godz dnia r., należy składać w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251 w sekretariacie Instytutu Stomatologii w pok Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w budynku Instytutu Stomatologii, pok. 254 w Łodzi przy ul. Pomorskiej Otwarcie ofert dokonane zostanie w obecności przybyłych oferentów (obecność oferentów nie jest obowiązkowa), którzy mogą uczestniczyć w części jawnej konkursu. 5. Oferty złożone (nadane, jako przesyłka pocztowa) po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. W przypadku ofert wysłanych drogą pocztową/kurierem decyduje data i godzina wpłynięcia do siedziby Zamawiającego.

4 6. Celem dokonania zmian, bądź poprawek Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie pod warunkiem zachowania wcześniej wyznaczonego terminu. 7. Wyniki konkursu zostaną niezwłocznie przekazane Oferentom na piśmie. IX. KRYTERIA OCENY PRZY WYBORZE OFERTY 1. Oceniane będą tylko te oferty, które spełniają w całości wymagania SWK. 2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą cenowo. 100 % cena X. OPIS SPOSOBU ZAWARCIA UMOWY Oferent, którego oferta uznana została za najkorzystniejszą, zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania stosownej umowy. XI. USTALENIA KOŃCOWE 1. Konkurs ofert będzie ważny choćby wpłynęła tylko jedna oferta. 2. Dyrektor CSK IS UM w Łodzi zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu oraz do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyny. 3. W toku postępowania konkursowego, jednakże przed rozstrzygnięciem konkursu, oferent może złożyć umotywowaną skargę. Skargę jest rozpatrywana w ciągu 3-ch dni od daty jej złożenia. Do czasu rozpatrzenia skargi postępowanie konkursowe zostaje zawieszone. 4. Oferent może złożyć do Dyrektora CSK IS UM w Łodzi umotywowany protest dotyczący rozstrzygnięcia konkursu, w ciągu 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o zakończeniu konkursu i jego wynikach. Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy. Protest zostanie przez Dyrektora rozpoznany i rozstrzygnięty najpóźniej w ciągu dni od daty złożenia. XII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW: 1. Dane o Oferencie - dokładny adres, telefon/fax., numer rachunku bankowego Załącznik nr 1; 2. Oświadczenie oferenta - Załącznik nr 2; 3. Wypełniona i podpisana oferta cenowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych Załącznik nr 3; 4. Podpisany Projekt umowy Załącznik nr 4; Łódź, dnia r.

5 Załącznik nr 1 Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego na potrzeby Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centralnego Szpitala Klinicznego Instytutu Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jego filii w Bełchatowie i Skierniewicach DANE OFERENTA: ADRES: TELEFON / FAX NUMER RACHUNKU BANKOWEGO... / data / / podpis Wykonawcy /

6 Załącznik nr 2 Pieczątka z pełną nazwą Oferenta... dnia... Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Instytut Stomatologii Uniwersytetu Medycznego ul. Pomorska Łódź OŚWIADCZENIE OFERENTA 1. Oświadczam, że zapoznałem się z treścią szczegółowych warunków konkursu ofert i nie wnoszę w tym zakresie żadnych zastrzeżeń. 2. Oświadczam, że nie wnoszę zastrzeżeń do załączonego projektu umowy i zobowiązuję się do jej podpisania na warunkach określonych w projekcie umowy, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. Oświadczam, że posiadam wiedzę niezbędną do przygotowania oferty oraz wykonania usług będących przedmiotem zamówienia. 4. Oświadczam, że pozostanę związany z ofertą przez okres 30 dni od daty składania ofert. 5. Oświadczam, że wszystkie załączone dokumenty są zgodne z aktualnym stanem faktycznym i prawnym. 6. Oświadczam, że zobowiązuję się do wykonywania usług z należytą starannością i przy zastosowaniu aktualnie obowiązujących metod. / podpis Wykonawcy /

7 Załącznik nr 3 OFERTA CENOWA NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Oferuję wykonanie świadczeń zdrowotnych w specjalności: -periodentologia*, -chirurgia stomatologiczna*, -chirurgia szczękowo twarzowa*, -stomatologia zachowawcza*, -protetyka*, -ortodoncja*, -stomatologia dziecięca*, zgodnie z kalkulacją cenową przedstawioną poniżej: 0 PLN PLN.% 4001 PLN PLN.PLN +.% od nadwyżki 5001 PLN - powyżej. PLN +.% od nadwyżki Kwota przychodu do wyliczenia wynagrodzenia prowizyjnego wyliczone będą po pomniejszeniu o koszty związane z pracami protetycznymi, ortodontycznymi i implantologicznymi. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych przy udziale studentów zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości..% obrotu, po potrąceniu kosztów technicznych.... / data / / podpis Wykonawcy / *niepotrzebne skreślić

8 UMOWA NR.../ŚM K/2012 zawarta w dniu.. r. Załącznik nr 4 pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Centralnym Szpitalem Klinicznym Instytutem Stomatologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, NIP , REGON , KRS , reprezentowanym przez: - dr n. med. Monikę Domarecką - Dyrektora Szpitala zwanym dalej ZLECENIODAWCĄ, a zwanym dalej ZLECENIOBIORCĄ wybranym w trybie postępowania konkursowego w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 112 poz.654), o następującej treści: 1 1. Zleceniobiorca zobowiązuje się do wykonywania usług stomatologicznych na rzecz pacjentów SP ZOZ CSK IS UM Prace o których mowa w 1, Zleceniobiorca będzie wykonywał w siedzibie Zleceniodawcy w czasie podanym przez Zleceniobiorcę i uzgodnionym z Kierownikiem Poradni Wykonanie prac o których mowa w 1 odbywać się będzie na sprzęcie i materiałach będących własnością Zleceniodawcy. 2. Przyjęte do wykonania usługi z zakresu stomatologii nie są wykonywane pod kierownictwem Zleceniodawcy. 3. Zleceniobiorca zapoznał się z obsługą sprzętu i obowiązującymi przepisami BHP i PPOŻ. 4. Jeżeli nastąpi uszkodzenie sprzętu, na którym wykonywane będą prace, o których mowa w 1 z winy Zleceniobiorcy, naprawa sprzętu lub jego wymiana na nowy następuje na koszt Zleceniobiorcy. 4 1 Zleceniobiorca za prace w wymienione w 1 pkt 1 otrzyma, z uwzględnieniem opłat za udostępnienie lokalu i sprzętu, wynagrodzenie od obrotu w wysokości: 0 PLN PLN.% 4001 PLN PLN. +.% od nadwyżki 5001 PLN - powyżej. +.% od nadwyżki Kwota przychodu do wyliczenia wynagrodzenia prowizyjnego wyliczone będą po pomniejszeniu o koszty związane z pracami protetycznymi, ortodontycznymi i implantologicznymi. 2. Za udzielanie świadczeń zdrowotnych przy udziale studentów zleceniobiorca otrzyma wynagrodzenie w wysokości.% obrotu, po potrąceniu kosztów technicznych.

9 3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1,2 płatne będzie przez Zleceniodawcę na podstawie wystawionego rachunku w okresach miesięcznych przez Zleceniobiorcę w terminie 7 dni od daty otrzymania rachunku. Zleceniodawca dokonuje potrącenia z wynagrodzenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wykonanej usługi jak również w przypadku nieprawidłowo prowadzonej dokumentacji (reklamacje). 5 1 Zleceniobiorca obowiązany jest ubezpieczyć się od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy. (obowiązkowe ubezpieczenie OC) 2 Brak ubezpieczenia, o którym mowa w ust, 1, może być podstawą rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. 3 Zleceniobiorca ponosi odpowiedzialność wobec pacjentów za rezultat i jakość wykonywanych usług stomatologicznych. 6 1 Umowa zawarta jest na czas określony od dnia roku do dnia r. 2 Umowa powyższa może być rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1- miesięcznego okresu wypowiedzenia 3 Zleceniodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku gdy - stwierdzono rażące błędy w prowadzeniu dokumentacji medycznej - stwierdzono, że Zleceniobiorca wykonuje prace nie na rzecz Zleceniodawcy. 7 Prace, o których mowa w 1 pkt. 1 Zleceniobiorca wykonuje osobiście, nie może zlecić ich wykonania osobom trzecim. 8 W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. 9 Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zleceniobiorca: Zleceniodawca:

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne

OGŁOSZENIE. z dnia 15.07.2013 o konkursie ofert w sprawie udzielania zamówienia na świadczenia zdrowotne Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 44-201 Rybnik, ul. Gliwicka 33, tel. 32 422 65 61, fax. 32 422 68 75 NIP : 642 25 99 502, REGON

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE:

OGŁOSZENIE PRZEDMIOTEM KONKURSU JEST WYKONYWANIE USŁUG ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE: Wałbrzych, dnia 28.05.2012 r. OGŁOSZENIE Działając na podstawie art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011r. Nr, 112, poz.654) Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenia medyczne w zakresie: konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w Poradni Psychoonkologii oraz pozostałych Klinikach

Bardziej szczegółowo

Warunki wymagane do realizacji usługi

Warunki wymagane do realizacji usługi Szczegółowe warunki konkursu ofert na wykonywanie usług w zakresie diagnostyki laboratoryjnej dla pacjentów powiatu radomszczańskiego i osób zamieszkujących poza jego terenem korzystających ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH POWIATOWY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKI S Z C Z E G Ó Ł O W E W A R U N K I K O N K U R S U O F E R T NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH dot. wykonywania badań serologicznych, parazytologicznych

Bardziej szczegółowo

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8

Termin składania ofert : 24 09 2014r. do godz. 10:00 Termin otwarcia ofert : 24 09 2014r. godz. 10:15. / Kierownik SPM ZOZ/ Strona 1 z 8 Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni ul Floris 22, 32-700 Bochnia tel.: 14 612 29 21, fax: 14 611 63 11 e-mail: spmzoz@bochnia.pl, www.spmzozwbochni.pl NIP: 8681628582 REGON:

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań.

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert w niepełnym zakresie co do rodzaju badań. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT I MATERIAŁY INFORMACYJNE ZWANE DALEJ WARUNKAMI NA WYKONYWANIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ WYKONYWANEJ NA RZECZ GOLDMEDICA SPÓŁKA Z O.O. W GOŁDAPI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA KONKURSOWA

DOKUMENTACJA KONKURSOWA DOKUMENTACJA KONKURSOWA na świadczenie usług medycznych w zakresie diagnostyki laboratoryjnej z uwzględnieniem badań mikrobiologicznych i serologicznych dla potrzeb Szpitala w Śremie Sp. z o. o. Część

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O.

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA BADANIA DIAGNOSTYCZNE DLA SZPITALA SOLEC SP. Z O.O. SZPITAL SOLEC Sp. z o. o. ul. Solec 93, 00-382 Warszawa tel. 48 22 250 62 48, fax 48 22 250 61 99 KRS 0000368174 NIP 525 249 14 19 REGON 015259663 Sąd Rejonowy dla. m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 Zarządzenie SPZOZ/ZARZ/NO/114/13 z dnia 6 listopad 2013r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Sanoku w sprawie konkursu ofert na świadczenia zdrowotne w oparciu o przepisy ustawy

Bardziej szczegółowo

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5. Konkurs Ofert Wadowice, dnia 25.10.2013 r. Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 Konkurs Ofert Dotyczy: udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań rezonansu magnetycznego dostęp całodobowy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań:

Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: Szczegółowe warunki konkursu ofert o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań: HISTOPATOLOGICZNYCH, CYTOLOGICZNYCH I BIOPSJI CIENKOIGŁOWEJ na rzecz pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r.

numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. numer postępowania: 15/NHR -K/2015 Bydgoszcz, dnia 24.04.2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu

I. Przedmiot i tryb prowadzenia konkursu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Zespół Lecznictwa Otwartego w Kietrzu ul. Kościelna 1 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych

Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Specjalistyczny Szpital im. Alfreda Sokołowskiego ul. Sokołowskiego 58-309 Wałbrzych Działając na podstawie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011.112.654) oraz ustawy

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784506 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o.o. na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz.

Bardziej szczegółowo

e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975

e-mail: office@kcr.pl http://www.kcr.pl NIP: 677-17-03-375 PKO BANK POLSKI S.A. 19 1020 2892 0000 5102 0188 7975 SP ZOZ KRAKOWSKIE CENTRUM REHABILITACJI I ORTOPEDII 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22 tel. centrala: (+48 12) 428 73 00 tel. sekretariat: (+48 12) 428 73 04 fax: (+48 12) 425-12-28 e-mail: office@kcr.pl

Bardziej szczegółowo

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT

numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. SZCZEGÓŁOWE WARUNKI KONKURSU OFERT numer postępowania: 8/NHR-K/2015 Bydgoszcz, dnia 13 lutego 2015 r. Postępowanie konkursowe prowadzone będzie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j.dz.u.2013.217

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego. ogłasza Limanowa, 12.12.2014 r. Dyrektor Szpitala Powiatowego w Limanowej Imienia Miłosierdzia BoŜego ogłasza konkurs ofert na świadczenie usług zdrowotnych w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2

Wynajem pomieszczenia magazynowego o powierzchni 7 m 2 zlokalizowanego w Otwocku przy ul. Niemcewicza 2 WOJEWÓDZKA STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO I TRANSPORTU SANITARNEGO MEDITRANS W WARSZAWIE SPZOZ 00-685 Warszawa, ul. Poznańska 22 Tel.: (0-22) 525-14-05 fax: (0-22) 525-13-80 NIP: 526-17-36-429 REGON: 000294674

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków

OGŁOSZENIE. Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków OGŁOSZENIE Dyrektor Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie ul. dr. Józefa Babińskiego 29 30 393 Kraków na podstawie art. 26 ust. 3 w związku z art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim.

Dostawa opału w postaci brykietu drzewnego do kotłowni Zespołu Szkół im. C. K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim. Zamawiający Zespół Szkół im. C. K. Norwida ul. 3 Maja 24 13-300 Nowe Miasto Lubawskie tel. 56/472 60 20, fax. 56/472 60 37 www.norwid.eu e-mail zsimc.k.norwida@wp.pl Znak sprawy: OK.III.272.1.2013 Nowe

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ZESPÓŁ ZAKŁADÓW LECZNICTWA OTWARTEGO I ZAMKNIĘTEGO IM. DUŃSKIEGO CZERWONEGO KRZYŻA 06-200 MAKÓW - MAZOWIECKI tel.: (0-29) 71-42-335; fax: (0-29) 71-42-299

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 18.09.2012

Łódź, dnia 18.09.2012 Zespół Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych w Łodzi PaLMA ul. Lumumby 14 91-404 Łódź tel. 042 632 81 80 adres korespondencyjny: ul. Dowborczyków 5 90-019 Łódź tel. 042 633 75 44 fax. 042 632 81 89 www.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 2 Aleja Jana Pawła II 7 44-330 Jastrzębie-Zdrój tel: 032 4784200 fax: 032 4784547 e-mail: szpital@wss2.pl Materiały dotyczące konkursu ofert na świadczenia medyczne

Bardziej szczegółowo

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o.

na obsługę prawną Zespołu Opieki Zdrowotnej w Świętochłowicach sp. z o.o. ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŚWIĘTOCHŁOWICACH SP. Z O.O. ul. Chorzowska 38 41 605 ŚWIĘTOCHŁOWICE www.zoz.net.pl e-mail: sekretariat@zoz.net.pl NIP: 627 16 69 770, REGON: 000311450 KRS: Sąd Rej. w K-cach,

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM

Konkurs ofert nr 01/KO/2012 na wykonywanie badań RM WARUNKI KONKURSU OFERT NA ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH I. Udzielający Zamówienia: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego ul. Koszarowa 5 51-149 Wrocław www.szpital.wroc.pl II. Przedmiot

Bardziej szczegółowo