Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Informacje o działalności jednostki naukowej PAN w 2012 r. (sporządzane i przekazywane adresatom wyłącznie w wersji elektronicznej) I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Adresaci: 1) Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN 2) Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN Termin: I.1. Nazwa (ew. patron), status jednostki (instytut naukowy, pomocnicza jednostka naukowa, międzynarodowy instytut naukowy), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk instytut naukowy Kategoria jednostki (przyznana przez MNiSW, data i numer komunikatu), Kategoria A, komunikat z 30 września 2010 r. nr 19 Dane adresowe jednostki (adres pocztowy, n-ry telefonu do kontaktów, adresy do kontaktu, adres strony internetowej jednostki) Warszawa, Al. Solidarności 105 Tel.: , fax: , I.2. Dyrektor, przewodniczący Rady Naukowej (innego organu doradczego) (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy; jeżeli zmiana na stanowisku nastąpiła w ciągu roku sprawozdawczego, należy tę informacje podać). Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak I.3. Uprawiane dyscypliny naukowe i/lub realizowane główne kierunki badawcze (misja). Zgodnie ze Statutem, działalność naukowa Instytutu obejmuje trzy dyscypliny: archeologię, etnologię/antropologię kulturową i historię kultury materialnej, uprawiane w powiązaniu z historią, archeozoologią, paleoeobotaniką, palinologią, geofizyką i wybranymi naukami technicznymi. 1

2 II. AKTYWNOŚĆ NAUKOWA JEDNOSTKI II.1. Publikacje naukowe jednostki, które ukazały się drukiem (liczbowo) Liczba ogółem, w tym: monografie 1 (lub ich rozdziały) autorstwa pracowników jednostki; podręczniki akademickie 1 (lub ich rozdziały) autorstwa pracowników jednostki; publikacje ukazujące się w czasopismach recenzowanych, wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR, lista A); publikacje ukazujące się w czasopismach recenzowanych, wyróżnionych przez European Reference Index for the Humanities (ERIH, lista C); publikacje w innych czasopismach recenzowanych, wymienionych w aktualnym wykazie czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B); pozostałe publikacje naukowe. Monografie 1 Podr. akadem. 1 Publikacje w czasopismach recenzowanych Liczba ogółem (lub rozdziały) (lub rozdziały) publikacje 1 publikacje 2 publikacje 3 pozostałe publ. nauk publikacje 1 ukazujące się w czasopismach recenzowanych, wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR, lista A) publikacje 2 ukazujące się w czasopismach recenzowanych, wyróżnionych przez European Reference Index for the Humanities (ERIH, lista C) publikacje 3 ukazujące się w innych czasopismach recenzowanych, wymienionych w aktualnym wykazie czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B) II.2. Aktywność wydawnicza jednostki II.2.1. Wydawnictwa własne jednostki w roku sprawozdawczym (liczbowo, dotyczy wydawnictw, które ukazały się w roku sprawozdawczym) liczba tytułów Ogółem wydane nakład w egz. Wydawnictwa zwarte liczba tytułów nakład w egz. w tym czasopisma: drukowane liczba tytułów nakład w egz. z tego wydawnictwa ciągłe wyłącznie w wersji elektronicznej liczba tytułów Inne wydawnictwa ciągłe liczba tytułów nakład w egz. Pozostałe liczba tytułów nakład w egz. II.2.2. Czasopisma udostępniane na platformach cyfrowych (Versita/Springer; PAN Czytelnia Czasopism, Elektroniczna Biblioteka; inne platformy) Liczba tytułów ogółem, w tym: Tytuł czasopisma, nazwa platformy elektronicznej, na której zostało udostępnione czasopismo. 1. Archeologia Polski - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) 2. Fasciculi Archaeologiae Historicae - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) 3. Przegląd Archeologiczny - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) 4. Sprawozdania Archeologiczne - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) 1 Definicja - stosownie do kryteriów przyjętych w aktualnym rozporządzeniu MNiSW 2

3 II.3. Projekty, zadania badawcze realizowane w roku sprawozdawczym Łączna liczba wszystkich projektów (II.3.1-II.3.3): 50 w tym: Projekt w ramach II.3.1 Tytuł projektu 1) Między etnicznością a lokalnością. Pogranicza kulturowe w Mołdawii 2) Determinanty ekologiczne i etniczno-kulturowe wczesnośredniowiecznego garncarstwa: receptury i technologie wytwarzania ceramiki u Słowian Zachodnich (na przykładzie naczyń interregionalnego typu Menkendorf-Szczecin) 3) Studia nad technologią ozdób z metali kolorowych i bursztynu z cmentarzysk kultury wielbarskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wysoczyzny Elbląskiej 4) Ozdoby i przedmioty osobiste społeczności paleolitycznych i mezolitycznych z obszaru Polski 5) Odnawianie tradycyjnych więzi kulturowych w rejonach przygranicznych. Reaktywacja himalajskich szlaków handlowych pomiędzy Indiami a Tybetem (Chinami) 6) Zmiany modelu stosunków etnicznych w Chinach. Adaptacja i konfrontacja na peryferiach państwa 7) Jamajka w 60 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Studium porównawcze społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa Obrębskiego i współczesnych badań antropologicznych 8) By pewniej i szybciej przeniósł się na tamten świat". Kierownik projektu dr Jarosław Derlicki prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński dr hab. Władysław Duczko dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. nadzw. IAE PAN dr Rafał Beszterda prof. dr hab. Sławoj Szynkiewicz dr Łukasz Kaczmarek prof. dr hab. Stanisław Okres realizacji (rok) od-do Przyznane środki Instytucja finansująca Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe 3

4 Pieniądz w praktykach pogrzebowych Słowian Wschodnich w średniowieczu i czasach nowożytnych 9) Architektura śmierci. Neolityczny temenos w Słonowicach, woj. Świętokrzyskie 10) Transnarodowość w kontekście polsko-niemieckim. Niemcy w Poznaniu i Polacy w Berlinie 11) Dynamika procesów zasiedlania Wielkopolski w okresie halsztackim Suchodolski dr Krzysztof Tunia dr Agnieszka Szczepaniak- Kroll prof. dr hab. Janusz Ostoja- Zagórski Narodowe Narodowe Narodowe 12) Technologia wyrobu przedmiotów szklanych z wczesnej epoki żelaza odkrytych w międzyrzeczu Odry i Wisły 13) Kompleks prahistorycznej sztuki naskalnej i towarzyszącego jej osadnictwa w Bir Nurayet (Sudan północno-wschodni) 14) Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, Zeszyt 13: Wrocław, Zeszyt 14: Jelenia Góra 15) Dewocjonalia i prywatne praktyki religijne w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim 16) Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu 17) Środkowoeuropejska broń palna od czasów Grunwaldu do Hołdu Pruskiego ( ) 18) Zespół rezydencjonalnosakralny na Górze Katedralnej w Chełmie 19) Halsztacka ceramika malowana z Domasławia, stan. 10/11/12, pow. wrocławski dr Tomasz Purowski dr Przemysław Bobrowski prof. dr hab. Marta Młynarska- Kaletyn dr Monika Saczyńska dr Tadeusz Baranowski Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe dr Piotr Strzyż Narodowe prof. dr hab. Andrzej Buko prof. dr hab. Bogusław Gediga Narodowe Narodowe 20) Późnomagdaleńskie prof. dr hab Narodowe 4

5 obozowisko łowieckie w Wilczycach, na Wyżynie Sandomierskiej 21) Produkcja i użytkowanie narzędzi krzemiennych w okresach archaicznym i Starego Państwa w Egipcie 22) Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej 23) Kołobrzeg - portowa część późnośredniowiecznego miasta 24) Technologia i chronologia najstarszych naczyń glinianych w dorzeczu górnej Wisły (VI/V tys. BC) 25) Społeczności łowieckozbierackie wczesnego mezolitu środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej 26) Rękopiśmienna mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii (tzw. mapa Miega) z lat : odczytanie i tłumaczenie opisów do arkuszy map ; przygotowanie edycji krytycznej jednego tomu z arkuszami, opisami i indeksami 27) Obozowiska łowieckie kultury protoneolitycznej w Tanowie na Pomorzu Zachodnim 28) Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno- środowiskowe wybranych stanowisk obronnych 29) Słownik historycznoarcheologiczny wsi śląskich w średniowieczu Romuald Schild prof. dr hab. Michał Kobusiewicz dr Katarzyna Kość-Ryżko dr Beata Wywrot- Wyszkowska dr Agnieszka Czekaj- Zastawny dr Jacek Kabaciński, prof. nadzw. IAE PAN dr hab. Andrzej Janeczek, prof. nadzw. IAE PAN dr hab. Tadeusz Galiński, prof. nadzw. IAE PAN dr Justyna Kolenda dr Dominik Nowakowski Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe 30) Późnoglacjalne dr Iwona Narodowe 5

6 II.3.2 II.3.3 społeczności łowieckozbierackie Pojezierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, podstawy utrzymania. 31) Epigoni tradycji lewaluaskich w Środkowej Dolinie Nilu. Najpóźniejsze osadnictwo środkowopaleolityczne w Basenie Affad (północny Sudan); 32) Neolityzacja Pomorza Środkowego: geneza i rozwój kultury pucharów lejkowatych strefy południowego Bałtyku, w końcu V i w pierwszej połowie IV tys. p.n.e. 33) Doświadczenie przeszłości. Antropologiczne studium reprezentacji historii w polskiej kulturze współczesnej 34) Zróżnicowanie górnojurajskich krzemieni czekoladowych ze środkowej Polski z punktu widzenia możliwości identyfikacji w badaniach archeologicznych 1) Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczokulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu 1) Polskie Skarby wczesnośredniowieczne inwentarz. Rejestracja znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI-połowa XII w.) 2) Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae - Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przeprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego Sobkowiak- Tabaka dr Marta Osypińska dr Agnieszka- Czekaj- Zastawny dr Kamila Baraniecka- Olszewska mgr Dagmara Werra prof. dr hab. Michał Kobusiewicz dr Mateusz Bogucki prof. dr hab. Zofia Hilczer- Kurnatowska Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe NCBiR MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH 3) Vetera et nova. dr hab. Zofia MNiSW, 6

7 Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi 4) Społeczeństwa łowieckozbierackie wczesnego mezolitu w rejonie dolnej Odry 5) The Past Societes. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages 6) Mobilność garncarzy w Grecji epoki brązu i wczesnej epoki żelaza jako mechanizm rozprzestrzeniania się stylu i technologii w ceramice 7) Elektroniczne wydanie Etnografii Polskiej w języku angielskim 8) Tradition and change in the Bronze Age. Reception of the cremation burial rite in Polish Lands 9) Tłumaczenie na język angielski i publikacja w renomowanym wydawnictwie indyjskim monografii: Rafał Beszterda, Moravian Brethren and Himalayan cultures. Evangelization, Society and Industry 10) Tłumaczenie na jęz. angielski i publikacja w Peter Lang Internationaler der Wissenschaften książki: Urszula Sowina, Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z s. 488+il+plan Europą w tle, Warszawa ) Nowe spojrzenie na ceramikę mykeńską. Określenie funkcji i sposobu użytkowania naczyń kultury mykeńskiej przy wykorzystaniu tradycyjnych oraz nowoczesnych metod analizy zespołów ceramicznych Sulgostowska, prof. nadzw. IAE PAN dr hab. Tadeusz Galiński prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk dr Bartłomiej Lis dr Jarosław Derlicki dr Urszula Bugaj dr Rafał Beszterda dr hab. Urszula Sowa, prof. nadzw. IAE PAN dr Bartłomiej Lis NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW Juventus 12) Krajobraz i tożsamość: dr Jarosław MNiSW 7

8 postrzeganie i rola tajgi i tundry wśród społeczności tubylczych w regionie Kołymy na Syberii 13) Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) projekt 16 Instytutów IAE PAN jest jednym z członków konsorcjum 14) Visual Encounters with Alterity 15) Bronocice Archaeogenetic and Molecular Project Derlicki Dr Katarzyna Wiśniewska; mgr Anna Sokólska- Majchrzak koordynator w IAE PAN Dr hab. Dagnosław Demski, prof. nadzw. IAE PAN S. Milisauskas, prof. dr hab. Janusz Kruk Juventus MNiSW Unia Europejska Euro Fundusz Wyszehradzki State University of New York, Buffalo USA, Paleo Research Institute, Golden, Colorado USA W tabeli: tytuł projektu/ kierownik projektu (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko)/okres realizacji (rok, od-do)/ środki ogółem przyznane na okres realizacji przez instytucję finansującą projekt (pominąć tę informację, jeżeli umowa o realizacji projektu stanowi inaczej lub z innych powodów podanie tej informacji jest niemożliwe)/ nazwa instytucji finansującej II.3.1. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego ; II.3.2. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; II.3.3. Pozostałe projekty: projekty finansowane lub dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, Wyższego na mocy wcześniej obowiązujących zasad finansowania nauki, projekty finansowane przez inne organizacje krajowe, projekty finansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne, inne projekty. II.3.4. Zadania badawcze realizowane w ramach działalności statutowej liczba ogółem: 105 II.3.5. Wyniki prac badawczych Wybrane 3 ważniejsze wyniki uzyskane w ramach projektów/ zadań badawczych (wymienić nawę projektu/ zadania) realizowanych lub zrealizowanych w roku sprawozdawczym (krótki opis, ok. 500 znaków): 1. Wynikiem badań nad neolitycznym kompleksem osad w Bronocicach jest książka polskoamerykańskiego zespołu: S. Milisauskas, J. Kruk, M.-L. Pipes, D. Makowicz-Poliszot, pt. Butchering and Meat Consumption in the Neolithic. The Explitation of Animals at Bronocice. Jest to oryginalna propozycja metodyczna znacznie wzbogacająca zakres badań nad zespołami szczątków kostnych zwierząt domowych z osiedli społeczności wczesnorolniczych. Identyfikacja 8

9 i analiza różnych typów odpadków kostnych umożliwiła wskazanie wyspecjalizowanych zachowań gospodarczych w poszczególnych fazach rozwoju osiedli społeczności neolitycznych w pomiędzy 3800 BC i 2700 BC. 2. W roku 2012 przyjęto do druku (Journal of Field Archeology) artykuł autorstwa A. Czekaj- Zastawny, J. Kabacińskiego i T. Terbergera pt. Relations of Hunter-Gatherers of Pomerania with Neolithic Cultures of Central Europe. Jest podsumowanie kilkunastoletnich badań, prowadzonych w ramach projektu Neolityzacja południowych pobrzeży Bałtyku. Późny mezolit i wczesny neolit Pomorza Środkowego. Praca dokumentuje unikatowe, trwające blisko 1000 lat kontakty lokalnych społeczności łowicko-zbierackich, zamieszkujących stanowisko w Dąbkach k. Koszalina, z rolnikami Europy Środkowej, sięgające terenów Niziny Węgierskiej. 3. IAE PAN był współorganizatorem konferencji naukowej pt. Instytucja wczesne państwo w perspektywie wielości i różnorodności kultur (organizatorzy z ramienia IAE PAN: dr hab. Henryk Mamzer, prof. PAN, dr hab. Michał Kara). Konferencja dotyczyła problematyki genezy, mechanizmów kształtowania oraz form wczesnego państwa w różnych kulturach i okresach, poczynając od systemów wodzowskich epoki kamienia po europejskie państwa wczesnego średniowiecza. W tej interdyscyplinarnej konferencji udział brali przedstawiciele archeologii, historii, etnologii i antropologii kulturowej. Wygłoszono 18 referatów, podejmujących przykłady wczesnych państw starożytnego Bliskiego Wschodu i Śródziemnomorza (Mezopotamia, Egipt, starożytny Rzym, państwa Gotów, Swebów i Wandalów), Europy wczesnośredniowiecznej oraz Afryki okresu nowożytnego i Ameryki Południowej (Peru). Wybrane ważniejsze zastosowania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych o znaczeniu społecznym (np. w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, inne) i gospodarczym (m.in. nowe technologie, wdrożenia, licencje); działania zwiększające innowacyjność, jeżeli zjawisko wystąpiło, (krótki opis, ok. 500 znaków): Samodzielna Pracownia Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia IAE PAN, kierowana przez prof. dr hab. J. Lecha, miała istotny udział w przygotowaniu przez Narodowy Bank Polski emisji monet, upamiętniających prehistoryczną kopalnię krzemienia Krzemionki Opatowskie, o nominałach 20 zł i 2 zł. Kopalnia w Krzemionkach to najwybitniejszy zabytek prehistoryczny w Europie Środkowej, godny wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obie monety, ze względu na ich trwałość i wielkość emisji, są najważniejszym wydarzeniem w dziewięćdziesięcioletniej historii upowszechniania wiedzy o tym zabytku i starań o jego ochronę. II.4. Działalność jednostki o charakterze innowacyjnym, aplikacyjnym II.4.1. Ochrona własności intelektualnej (dotyczy uprawnień jednostki z tytułu patentu/prawa ochronnego w myśl obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej), w tym: wykaz uzyskanych patentów (tytuł/data decyzji/nr patentu/kraj), wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe (tytuł/data decyzji/nr świadectwa/kraj). Nie dotyczy 9

10 II. 5. Działalność jednostki na rzecz terytorialnych struktur samorządowych (krótki opis) prowadzenie, wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru tematyki regionalnej; inicjowanie i prowadzenie prac oraz studiów koncepcyjnych związanych z regionem; inne formy działalności jednostki w zakresie współpracy z samorządem terytorialnym. A. Projekt Park kulturowy Stary Radom, realizowany jest od 2009 r. na podstawie umowy między Instytutem Archeologii i Etnologii PAN i Gminą Miasta Radomia, finansowany jest przez władze samorządowe. W swoich założeniach łączy działalność naukową interdyscyplinarne badania wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego, z działalnością społeczną współpraca z samorządem lokalnym, umacnianie lokalnej tożsamości i aktywizowanie lokalnej społeczności poprzez upowszechnianie wiedzy o przeszłości i kreowanie nowego wizerunku miasta. Głównym celem programu jest rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum miasta poprzez utworzenie tu Parku Kulturowego Stary Radom, obejmującego obszar wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego. Park kulturowy ma przekazywać mieszkańcom miasta wiedzę o początkach Radomia, promować nowe formy aktywnego wypoczynku, przyciągać turystów i inwestorów. Podstawowym elementem programu są badania wykopaliskowe, których celem jest uzyskanie danych do rekonstrukcji chronologii i charakteru przemian przestrzennych osadnictwa nad Mleczną. Równolegle prowadzone są badania paleogeograficzne i paleobotaniczne, których celem jest rekonstrukcja środowiska naturalnego oraz określenie charakteru i stopnia antropopresji. Ostatnim elementem jest strategia upowszechniania wyników. Projekt jest otwarty dla mieszkańców miasta poprzez stały kontakt z mediami lokalnymi, otwarcie terenu wykopalisk dla wszystkich zainteresowanych, upowszechnianie odkryć na prelekcjach i wykładach skierowanych do radomian. Co roku organizowane są konferencje, publikowane w serii Radom. Korzenie miasta i regionu, przedstawiające wyniki najnowszych badań i poruszające kwestie zarządzania i upowszechniania dziedzictwa archeologicznego. W roku 2012 prowadzono prace wykopaliskowe na grodzisku Piotrówka. Obok danych dotyczących chronologii i organizacji przestrzeni grodu, pozyskano unikalne zabytki, m.in. bardzo rzadkie emisje denarów Władysława Łokietka i krzyż relikwiarzowy rusko-bizantyńskiej proweniencji. W trakcie badań prowadzona była Radomska Letnia Szkoła Archeologii oferta edukacyjna skierowana do uczniów radomskich liceów. Uruchomiona została siedziba Radomskiego Stanowiska Archeologicznego IAE PAN, która ma być zapleczem dla prowadzonych badań i ośrodkiem aktywizującym studia nad przeszłością miasta i ziemi radomskiej. We współpracy z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zorganizowano wystawę Piotrówka. Pamięć rodowodu prezentującą w nowoczesnej formie wyniki najnowszych badań. B. Celem wspólnego przedsięwzięcia podjętego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN (IAE PAN) Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im E. Paukszty w Kargowej (Umowa nr 03/08/2012 z 31 sierpnia 2012 roku) było zorganizowanie plenerowych warsztatów archeologicznych w trakcie prowadzonych przez pracowników IAE PAN badań wykopaliskowych na dwóch stanowiskach archeologicznych: pradziejowym w Smolnie Wielkim, stan. wyspa oraz wczesnośredniowiecznym grodzisku w Kargowej, stan.1. Warsztaty adresowane były do społeczności dwóch partnerskich gmin - Kargowej i Schulzendorf (Niemcy), przede wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Nadzór merytoryczny i kierownictwo nad 10

11 realizacją przedsięwzięcia sprawowali ze strony IAE PAN dr Przemysław Bobrowski i dr Kinga Zamelska-Monczak. Pierwszym etapem przedsięwzięcia było przygotowanie obydwu stanowisk do przeprowadzenia warsztatów ( w dniach od roku) oraz przygotowania cyklu wystąpień. W tym celu na stanowisku Smolno Wielkie Wyspa założono dwa wykopy: główny I/2012 na terasie nad zalewowej oraz torfowy WT.I/2012 na terasie zalewowej Gniłej Obry w strefie występowania osadów biogenicznych o powierzchni 6 m 2. Celem badań w Smolnie Wielkim było ustalenie pozycji chronostratygraficznej tego stanowiska o wyjątkowej lokalizacji, pozyskanie artefaktów krzemiennych, artefaktów z surowców organicznych oraz próbek węgli do datowania bezwzględnego osadnictwa na stanowisku. W sumie z wykopu głównego pozyskano 1075 zabytków krzemiennych. Wśród narzędzi najliczniejszą grupę stanowią proste formy retuszowane a także zbrojniki, a wśród nich dominujące trapezy. Typologia i technologia wyrobów krzemiennych pozwala wstępnie datować zespół na młodszy mezolit - okres atlantycki. Z wykopu głównego oraz torfowego pobrano kilka próbek węgielków drzewnych do datowania metodą analizy radiowęglowej. W trakcie badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kargowej założono łącznie trzy wykopy badawcze (I III) w północnej części stanowiska, oraz dwa niewielkie sondaże (A i B) w partii południowej. Rozpoznano w sumie około 24 m 2 powierzchni w obrębie stanowiska. Celem prac było rozpoznanie chronologii i charakteru umocnień obronnych wczesnośredniowiecznego grodu, którego funkcjonowanie, na podstawie wstępnych ustaleń, określono na czas od IX do połowy XIII wieku. Odsłonięto fragment umocnień z płaszczem kamiennym oraz natrafiono na zniszczony cmentarz żydowski z gruzowiskiem nagrobków z XIX i pocz. XX w. Przeprowadzone badania umożliwiły rozpoznanie charakteru umocnień grodu w Kargowej, a pobrane próbki z nawarstwień umożliwią określenie chronologii obiektu. Drugą część stanowiły właściwe warsztaty archeologiczne, w trakcie których kontynuowano prace wykopaliskowe. W warsztatach wzięło udział ogółem 100 osób w tym 20 z Niemiec. Na stanowisku w Smolnie Wielkim prezentowano prahistorię tzw. Regionu Wojnowa oraz gminy Kargowa. Następnie prezentowano szczegółowo charakter prac archeologicznych prowadzonych na stanowisku, w tym przedstawiono techniki prowadzenia dokumentacji archeologicznej. Później zaprezentowano przy użyciu oryginalnych artefaktów oraz wcześniej przygotowanych kopii warsztat krzemieniarski oraz rogowiarski. Na stanowisku w Kargowej w trakcie zajęć prezentowano szczegółowo historię Ziemi Kargowskiej w okresie plemiennym i formowania się państwa w średniowieczu. W dalszej części szczegółowo omawiano prace prowadzone na tym stanowisku oraz techniki budowy i formy grodów obronnych we wczesnym średniowieczu. W badaniach w Smolnie Wielkim uczestniczyli dr P. Bobrowski, dr M. Jórdeczka, prof. dr hab. M. Kobusiewicz, zaś w Kargowej dr K. Zamelska-Monczak C. W dniach czerwca 2012 została zorganizowana w Mrągowie międzynarodowa konferencja naukowa pt. Sacrificial Lake in Czaszkowo (Masuria). Traces of Unknown Cults and Interregional Contacts of Balts in Late Antiquity (Święte jezioro w Czaszkowie [Mazury]. Ślady nieznanych kultów i dalekosiężne kontakty Bałtów w późnej starożytności). Konferencja była organizowana przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz) oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (dr Tomasz Nowakiewicz). Celem konferencji było przedstawienie wyników badań archeologicznych na unikatowym stanowisku bagiennym w Czaszkowie, gm. Piecki, oraz wydawnictwa prezentującego najważniejsza odkrycia. To ważne wydarzenie naukowe, w którym wzięli udział badacze z 10 krajów i ponad 20 ośrodków naukowo-muzealnych Polski, Białorusi, Danii, Estonii, Francji, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, zostało w całości sfinansowane dzięki wsparciu Powiatu Mrągowskiego, Gminy Piecki i Gminy Miasto Mrągowo. 11

12 Konferencja była praktycznym zwieńczeniem współpracy archeologów z samorządami na terenie powiatu mrągowskiego. W latach prace wykopaliskowe były wspierane przez Gminę Miasto Mrągowo i Gminę Piecki m.in. w formie nieodpłatnego udostępnianiu kwater dla ekipy archeologicznej, wywozu śmieci ze stanowiska i udostępnienia ciężkiego sprzętu do zasypywania wykopów. Niezwykle ważnym elementem konferencji była prezentacja publikacji naukowej pt. Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności - Lake Nidajno near Czaszkowo in Masuria: a unique sacrificial site from Late Antiquity, autorstwa T. Nowakiewicza (IA UW) i A. Rzeszotarskiej-Nowakiewicz (IAE PAN). Została ona sfinansowana przez Polską Akademię Nauk (Dział Upowszechniania Nauki), Instytutu Archeologii UW i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Dwujęzyczna książka (j. polski, j. angielski) w atrakcyjny i przystępny sposób przybliża czytelnikom historię oraz dotychczasowe wyniki badań na stanowisku w Czaszkowie, a także prezentuje najciekawsze znaleziska. W książce zamieszczono następującą informację: Publikacja niniejsza jest elementem towarzyszącym międzynarodowej konferencji naukowej pt. Sacrificial Lake in Czaszkowo (Masuria). Traces of Unknown Cults and Interregional Contacts of Balts in Late Antiquity zorganizowanej w Mrągowie w dniach VI 2012 r. dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Mrągowskiego, Gminy Piecki i Gminy Miasto Mrągowo. Część naukową książki zamykają strony promocyjne Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Piecki oraz Powiatu Mrągowskiego. Ogromne zainteresowanie tą publikacją (należy podkreślić, że tak szybkie udostępnienie wstępnych wyników prowadzonych aktualnie badań archeologicznych, a także liczba i wysoka jakość ilustracji już zakonserwowanych zabytków jest sytuacją niezwykłą w świecie naukowym) powoduje, że wyjątkowe wagi odkrycia weszły już w obieg naukowy archeologii.europejskiej D. W roku 2012 kontynuowana była współpraca pomiędzy IAE PAN a Urzędem Gminy Wilczyce (UGM), pow. sandomierski. W ramach współpracy w latach ubiegłych, UGW wykupił działkę, na której znajduje się stanowisko nr 10. Dzięki temu na obszarze stanowiska nie są prowadzone prace rolne, które mogły by utrudniać prace archeologiczne. W maju br. w ramach współpracy pomiędzy UGW i IAE PAN otwarto w siedzibie IAE PAN w Warszawie wystawę Neolityczny obiekt książęcy z Wilczyc, prezentującą odkrycia z roku 2011 r. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Wilczyce, na czele z wójtem Gminy Wilczyce panem Adamem Bodurą, oraz reprezentanci władz powiatu sandomierskiego, miasta Sandomierz i Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Podpisano list intencyjny w sprawie budowy skansenu archeologicznego w Wilczycach. W lipcu i sierpniu 2012 roku przeprowadzono badania wykopaliskowe pod kierunkiem dr T. Boronia. Ekipa badawcza bezpłatnie zamieszkała w Zespole Szkół w Wilczycach, a UG Wilczyce zapewnił ponadto bezpłatny dostęp do internetu. W sierpniu, w ramach Święta Plonów organizowanego w Wilczycach, zaprezentowano wspomnianą wystawę w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczycach. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem. W ciągu kilku dni zwiedziło ją ponad 500 osób. E. Współpraca z Gminą Karczmiska, pow. Opole Lubelskie, ma na celu pogłębienie dotychczasowej wiedzy o dziejach okolic miejscowości Chodlik w okresie wczesnego średniowiecza, wraz z równoczesną popularyzacją najnowszych wyników badań. W 2012 roku prowadzono badania wykopaliskowe, pod kierunkiem mgr. Łukasza Miechowicza, doktoranta IAE PAN, na jednym z wczesnośredniowiecznych kurhanów. IAE PAN podczas Majówki Archeologicznej w Chodliku zaprezentował wystawę ukazującą najnowsze wyniki badań, oraz zorganizował warsztaty terenowe ukazujące specyfikę pracy archeologa. Pracownicy i stażyści IAE PAN oprowadzali również wycieczki po terenie grodziska znajdującego się w Chodliku. 12

13 F. W roku 2011 została podpisana umowa o współpracy IAE PAN z Gminą Deszczno. Realizacja projektu opiera się na współpracy naukowej między Urzędem Gminy Deszczno, Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. i Ośrodkiem Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu., a jej celem jest pogłębienie dotychczasowej wiedzy archeologicznej o dziejach okolic Deszczna w średniowieczu wraz z równoczesną popularyzacją najnowszych wyników odkryć.. W b.r. kontynuowano sondażowe badania wykopaliskowe na położonym w sąsiedztwie Deszczna, wczesnośredniowiecznym grodzisku w Gliniku (pod kierunkiem dr K. Zamelskiej Monczak z IAE PAN). Przygotowano wystawę posterową w Urzędzie Gminy Deszczno i Muzeum Lubuskim, a najciekawsze zabytki zaprezentowano na wystawie w Muzeum Grodu Santok. Jednocześnie popularyzowano badania w Gliniku poprzez prelekcje popularnonaukowe i wywiady w lokalnych mediach. II.6. Kształcenie i rozwój kadry naukowej II.6.1. Wykaz uzyskanych tytułów i stopni naukowych pracowników jednostki w roku sprawozdawczym: profesora nadany przez Prezydenta RP (imię i nazwisko pracownika) Iwona Kabzińska-Stawarz, tytuł nadany 12 stycznia 2012 roku. doktora habilitowanego (imię i nazwisko pracownika, tytuł pracy habilitacyjnej, dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego) Imię i nazwisko Tytuł pracy habilitacyjnej Dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego brak brak brak doktora (imię, nazwisko pracownika, tytuł pracy doktorskiej, dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego) Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego Jarosław Ościłowski Tomasz Boroń Bartłomiej Lis Międzyrzecze Bugu i Narwi we wczesnym średniowieczu. Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza. Late Bronze cooking pots from Mitrou and their change in the light of socio-economic transformation. nauki humanistyczne, archeologia nauki humanistyczne, archeologia nauki humanistyczne, archeologia II.6.2. Wykaz tytułów i stopni naukowych nadanych przez jednostkę w roku sprawozdawczym innym osobom (niezatrudnionym w jednostce): - doktora habilitowanego: brak - doktora nauki humanistyczne, archeologia - Wojciech Głowa, tytuł pracy: Pavimentum latere stratum Typy, wzory i zagadnienia warsztatowe ceramiki posadzkowej w architekturze Krakowa wieków XIII-XV. II.6.3. Studia doktoranckie: Liczba uczestników studium Liczba uczestników pobierających stypendia Ogółem 36, w tym: przyjęci w Ogółem 4 w tym: przyznane 13

14 w tym 19 kobiet roku sprawozdawczym 11 osób przez jednostkę PAN prowadzącą studium 4 II Wykaz uzyskanych doktoratów w ramach studiów doktoranckich pod kierunkiem promotora z jednostki PAN: Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego II.6.4. Udział pracowników jednostki w różnych formach kształcenia podoktorskiego w instytucjach zagranicznych (studia, staże, stypendia, inne, ukończone w roku sprawozdawczym). Dotyczy osób, które będąc pracownikami jednostki, uczestniczyły w tych formach kształcenia. Krótki opis: imię i nazwisko pracownika; zagraniczny ośrodek naukowy; forma kształcenia; okres kształcenia, rok od-do; wybrane uzyskane najważniejsze rezultaty badawcze (ew. publikacje). dr Krzysztof Domżalski, Dumbarton Oaks Library and Collection w Waszyngtonie USA, ; Realizacja projektu New Look at the History and Material Culture of the Pontic Region in the Early Byzantine Period: The Fine Pottery Evidence ; praca nad monografią w ramach zadania planowego. dr Marcin Wołoszyn, Stypendium Fundacji im. A. von Humboldta, Lipsk Niemcy, ; Studia nad kontaktami Słowian zachodnich z cywilizacją bizantyńsko-ruską w X-XII w. dr Beata Wywrot-Wyszkowska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program KWERENDA - edycja 2011; , Rostock, Niemcy; , Lübstorf, Niemcy; , Tallinn, Estonia; dokonano oceny ilościowej oraz funkcjonalnej źródeł archeologicznych związanych z różnymi rodzajami aktywności rzemieślniczej, oraz podjęto próbę identyfikacji określonych zespołów znalezisk z miejscami produkcji. II.6.5. Opieka nad studentami Liczba studentów odbywających praktyki w jednostce PAN Liczba prac magisterskich wykonanych pod kierunkiem pracowników naukowych jednostki PAN ogółem ogółem w uczelniach macierzystych w jednostkach PAN II.7. Działalność dydaktyczna pracowników jednostki Liczba osób prowadzących, ogółem: wyszczególnienie zajęcia ze studentami (wykłady, ćwiczenia seminaria, itp.) wykłady (inne, poza zajęciami ze studentami) 1. w kraju a) w uczelniach wyższych

15 b) w innych instytucjach 2. za granicą 1* Wykaz krajowych i/lub zagranicznych ośrodków naukowych, w których pracownicy jednostki prowadzili działalność dydaktyczną w roku sprawozdawczym. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu II.8. Współpraca z zagranicą II.8.1. Umowy i porozumienia o współpracy naukowej zawarte przez jednostkę z partnerem zagranicznym Liczba ogółem: 18: kraj partner nazwa dokumentu okres obowiązywania Austria Austrian Archaeological Institute Umowa of Cairo Austria Instytut Pra- i Wczesnohistoryczny w Umowa bezterminowa Wiedniu Białoruś Uniwersytet im. Janki Kupały w Umowa Grodnie Białoruś Instytut Historii Narodowej Akademii Umowa Nauk Białorusi Czechy Instytut Archeologiczny AV CS w Umowa bezterminowa Brnie Czechy Instytut Archeologiczny AV CS w Umowa Pradze Egipt Egyptian Academy of Sciences and Umowa bezterminowa Technology Hiszpania Uniwersytet w Granadzie Umowa Litwa Uniwersytet w Kłajpedzie Umowa Litwa Litewska Akademia Nauk, Litewska Umowa Akademia Muzyki i Teatru Niemcy Krajowy Urząd ds. Archeologii, Umowa Saksonia Niemcy Wydział Historii Ernst-Moritz-Arndt- Umowa bezterminowa Universität Greifswald Niemcy Komisja Numizmatyczna Krajów Umowa bezterminowa Związkowych Niemcy Geisteswissenschaftliches Zentrum Umowa Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Rosja Południowe Centrum Naukowe Umowa Rosyjskiej AN Słowacja Instytut Archeologii SAV w Nitrze Umowa bezterminowa 15

16 kraj partner nazwa dokumentu okres obowiązywania Wielka Brytania British Museum Umowa Włochy Uniwersytet w Sienie Umowa bezterminowa Współpraca realizowana na podstawie umów zawartych przez Polską Akademię Nauk z partnerami zagranicznymi Liczba ogółem: 23 Kraj Partner Nazwa dokumentu Okres obowiązywania Białoruś Instytut Historii Sztuki, Umowa Folkloru Narodowej Akademii Nauk Białorusi Bułgaria Instytut Etnologii i Folkloru, Umowa Sofia Bułgaria Instytut i Muzeum Archeologii Umowa Bułgarskiej Akademii Nauk Chiny Instytut Historii Chińskiej Umowa Akademii Nauk Społecznych Chiny Institute of Vertebrate Umowa bezterminowa Paleontology and Paleoanthropolgy, Chinese Academy of Sciences Chorwacja Muzeum Początków Państwa Umowa Chorwackiego w Splicie / Chorwacka Akademia Umiejętności Czechy Instytut Archeologii Akademii Umowa Nauk Republiki Czeskiej w Brnie Czechy Archeologicky ustav AV CR, Umowa Praha Francja Maison de l Orient et de la Umowa Méditerranée, CNRS, Lyon oraz Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa Francja Laboratoire d Anthropologie Umowa des Populations du Passé, Bordeaux/Talence, PACEA, UMR 5809 (CNRS, Université Bordeaux I, Ministère de la Culture) Hiszpania Instytut Historii Wyższej Rady Umowa Badań Naukowych w Madrycie Litwa Litewska Akademia Nauk, Umowa Litewska Akademia Muzyki i Teatru Rosja Instytut Historii Kultury Umowa

17 Materialnej, St. Petersburg, Rosyjskiej Akademii Nauk Rosja Instytut Historii i Archeologii Umowa Uralski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosja Rosyjska Akademia Nauk Umowa Rumunia Rumuńska Akademia/Muzeum Umowa Narodowe Historii i Archeologii, Constanza Serbia Instytut Archeologii Serbskiej Umowa Akademii Nauk Słowenia Instytut Archeologii, Centrum Umowa Naukowo-Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk Szwecja Laboratorium Umowa Dendrochronologii, Lund; Szwecja Królewska Szwedzka Akademia Literatury, Historii i Starożytności, Archaeological Research Laboratory Wallenberglaboratoriet, Stockholm University Umowa Węgry Węgierska Akademia Nauk Umowa Węgry Instytut Archeologii WAN Umowa Włochy Consigillo Nazionalle delle Ricerche Umowa II.8.2. Zagraniczne instytucje naukowe, z którymi jednostka współpracuje w sposób ciągły bez zawartego porozumienia 37. II.8.3. Tematy realizowane we współpracy z zagranicą 62. II.8.4. Uzyskane rezultaty współpracy: wybrane rezultaty współpracy, np. wspólne publikacje, patenty, nowe metody badawcze i technologie (krótki opis 3 wybranych wyników). 1. W wyniku wieloletniej współpracy pomiędzy IAE PAN a British Museum ukazał się szósty i zarazem ostatni tom opracowania wyników badań wykopaliskowych późnoneolitycznej kopalni krzemienia Grimes Graves w latach , którego autormi byli Ian Longworth, Gillian Varndell i Jacek Lech, pt. Excavations at Grimes Graves, Norfolk, Fascicule 6. Exploration and excavation beyond the deep mines, including Gale de Giberne Sieveking s excavations in the West Field, London, British Museum (ISBN ). 2. W ramach współpracy pomiędzy IAE PAN i Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald zorganizowano w dniach r. międzynarodową konferencję w Greifswaldzie, pt. Contact and Transition. From late hunter-gatherers to early farmers in coastal and inland environments (organizatorzy: dr S. Hartz - Landesmuseum Schleswig-Holstein/ dr hab. J. 17

18 Kabaciński, prof. nadzw. PAN - IAE PAN/ prof. dr D. Raemaekers - University of Groningen/ prof. dr Th. Terberger - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald). Na konferencji wygłoszono 27 referatów poruszających kwestię neolityzacji Niżu Europejskiego, fizyko-chemicznych analiz ceramiki neolitycznej, rekonstrukcji paleośrodowiskowych i wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS). 3. Od wielu lat w IAE PAN w wyniku współpracy z kilkoma instytucjami zagranicznymi rozwijane są przez pracowników Laboratorium Bio-i Archeometrii IAE PAN metody badań geofizycznych (geoelektrycznych, elektrooporowych, magnetycznych), w wyniku zastosowania których możliwe było m.in. zrekonstruowanie planu osad z epoki ptolemejsko-rzymskiej w Kom el-gir w Delcie Nilu oraz Medinet Watfa w Oazie Fajum; lokalizacja pochówków na wielu stanowiskach archeologicznych z okresu Starego Państwa oraz okresu późnego w Deir el-barsha w Środkowym Egipcie; wyznaczenie pozostałości zabudowy na terenie Malkaty (pałac oraz zespół kultowy z czasów Nowego Państwa, Teby zachodnie); zlokalizowanie pozostałości zabudowy zespołu świątynnego w Heliopolis (Kair). II.10. Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych II Konferencje naukowe (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych) organizowane/ współorganizowane przez jednostkę, Liczba ogółem: 20 z tego: Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj konferencji Liczba miejsce, data współorganizatorzy krajowa międzynarod. wystąpień Visual Encounters with Alterity, Instytut Etnologii Budapeszt, Instytut Budapeszt, Węgry, Archeologii i Etnologii PAN (dr hab Dagnosław Demski, prof. nadzw. IAE 1 PAN) Metody geofizyczne w archeologii polskiej, Poznań, listopada 2012 Badania nad epoką kamienia na Niżu Polskim, Igołomia czerwca 2012 Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Andrzej Buko, mgr Tomasz Herbich), Uniwersytet A. Mickiewicza, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr hab. Jacek Kabaciński, prof. nadzw. IAE PAN, dr Agnieszka Czekaj-Zastawny) 3 7 Instytucja wczesnego państwa w perspektywie wielości i różnorodności kultur , Polska, Poznań (Oddział PAN w Poznaniu) Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr hab. Michał Kara, dr hab. Henryk Mamzer, prof. nadzw. IAE PAN), Komisja Archeologiczna Oddziału PAN w Poznaniu 7 Czas wielkich przemian. Archeologia wielkopolska na przestrzeni 20 lat działalności Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych , Poznań (Muzeum Archeologiczne) Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr hab. Michał Kara), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 1 18

19 Imię Mieszka, , Poznań, Muzeum Archeologiczne Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk), UW, UAM, UMCS, UWr, UŚ 1 Przemiany XII i XIII wieku w Polsce w świetle badań archeologicznych Poznań II Wolin Medievalist Meetings - Economies, Monetisation and Society in West Slavic Lands AD , Wolin Sacrificial Lake in Czaszkowo (Masuria). Traces of Unknown Cults and Interregional Contacts of Balts in Late Antiquity , Mrągowo Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. nadzw. IAE PAN), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Marian Rębkowski, dr Mateusz Bogucki), Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Burmistrz Wolina oraz Urząd Miasta i Gminy Wolin Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr Aleksandra Rzeszotarska- Nowakiewicz), Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, samorządy Powiatu Mrągowskiego, Gmina Mrągowo, Gmina Piecki Contact and Transition. From late hunter-gatherers to early farmers in coastal and inland environments , Greifswald Badania nad przeszłością społeczną w ujęciu transdyscyplinarnym. Stan badań i perspektywy , IAE PAN Warszawa Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Landesmuseum Schleswig-Holstein, Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr hab. Jacek. Kabaciński, prof. nadzw. IAE PAN), University of Groningen Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN 3 9 IV Funeralia Warszawskie X 2012 Warszawa XVIII Warsztaty Kaflarskie 11 X 2012 Zakład Kultury Staropolskiej IH UW, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr Maria Dąbrowska) 5 Seminarium z historii kultury materialnej Instytut Archeologii i Etnologii PAN 3 Civitas jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej. Między kulturową interpretacją obcych a kształtowaniem cywilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu kultury europejskiej (VI XII wiek), Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. Sławomir Moździoch), Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego 1 19

20 Mawarannahrinterdyscyplinarne badania nad obecnością Słowian i Skandynawów w emiracie Samanidów Wrocław, 20 czerwca 2012 r. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Antropologii UWr. Inst. Studiów Klasycznych i Orientalnych UWr. 1 Miejsca pamięci pradzieje, średniowiecze i współczesność Biskupin, lipca 2012 Muzeum Archeologiczne w Biskupinie; Komisja Archeologiczna Wrocławskiego Oddziału PAN; Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Andrzej Buko) 8 I Konferencja Samodzielnej Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Z badań nad górnictwem krzemienia w Polsce i w Europie r. IAE PAN, Warszawa II Konferencja Samodzielnej Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Z badań nad późnym krzemieniarstwem w Europie r. IAE PAN, Warszawa III Konferencja Samodzielnej Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Z badań nad górnictwem wspólnot kultury pucharów lejkowatych Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Jacek Lech) Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Jacek Lech) Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Jacek Lech) W tabeli: liczba wystąpień łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych przedstawionych przez pracowników jednostki. II Udział jednostki w przedsięwzięciach promujących i popularyzujących wyniki badań naukowych (np. festiwale i pikniki naukowe, wystawy i targi, w tym targi książki, artystyczne, inne): nazwa i miejsce imprezy, ewentualne wyróżnienia związane z udziałem jednostki w tej imprezie (krótki opis). 1. Prezentacja badań naukowych w mediach: dr Przemysław Bobrowski - udzielił kilku wywiadów dla prasy i telewizji sudańskiej dotyczących badań na stanowisku Khor Shambat 1 (Omdurman, Sudan) dr Mateusz Bogucki - wywiady dla tygodnika Polityka, II Programu Polskiego Radia, Telewizji Szczecin o archeologii i numizmatyce dr Tomasz Boroń - wywiad w 2 programie Polskiego Radia na temat odkryć naukowych w Wilczycach - wywiad w TVP Kielce na temat odkryć w Wilczycach prof. dr hab. Andrzej Buko - liczne wywiady prasowe, radiowe, telewizyjne w wydaniach regionalnych i centralnych dotyczących aktualnie prowadzonych badań naukowych mgr Marek Dworaczyk 20

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz

KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz KATEGORIA NAUKOWA JEDNOSTKI NAUKOWEJ WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE mł.insp. dr Danuta Bukowiecka Przemysław Sawicz SZCZYTNO, 2013 Przy przyznawaniu środków finansowych jednostkom naukowym na działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1)

Dziennik Ustaw 26 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych 1) Dziennik Ustaw 6 Poz. 877 Załącznik nr KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk humanistycznych i społecznych ) Komisja do spraw Grupy Nauk Humanistycznych i Społecznych Zespół ewaluacji..

Bardziej szczegółowo

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Katalog wystawy w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie Gniezno 2015 Publikacja towarzysząca wystawie Dawna wytwórczość na ziemiach polskich zorganizowanej w dniach 29 kwietnia 4 października 2015

Bardziej szczegółowo

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00 pon 13:15-14:45 pon 13:15-14:45 pon 15:00-16:30 pon 15:00-16:30 pon 16:45-18:15 pon 18:30-20:00 wt 8:00-9:30

Bardziej szczegółowo

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt.

5-15 pkt. 5-15 pkt. 24-30 pkt. Monografia: współautorstwo Należy podać autora/redaktora, wydawcę, numer ISBN, nakład, rok wydania, objętość. 70% pkt. Szczegółowe kryteria punktacji postępów w nauce doktorantów Studiów Doktoranckich z zakresu sztuk plastycznych w dyscyplinie Konserwacja Dzieł Sztuki Wydział Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Bardziej szczegółowo

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej

Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej Program Konferencji Naukowej Między tradycją a współczesnością koncepcje edukacji geograficznej 28-29 listopada 2012 r. Instytut Geografii Uniwersytetu Gdańskiego ul. Bażyńskiego 4, 80-952 Gdańsk Sala

Bardziej szczegółowo

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW

Publikacja w czasopiśmie naukowym nieposiadającym współczynnika wpływu Impact Factor(IF) - lista B wykazu czasopism MNiSW Załącznik nr 1 WYKAZ PUNKTOWANYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH do Ankiety Okresowej Oceny Nauczyciela Akademickiego PK (w opracowaniach współautorskich liczbę punktów należy dzielić przez liczbę autorów z wydziału

Bardziej szczegółowo

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje

NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO z dnia 13 lipca 2012 r. pokazuje W roku 2013 osiągnięcia naukowe pracowników Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza przeliczano na punkty według zasad zawartych w dokumentach: 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych

Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Nowe zasady parametryzacji jednostek naukowych Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 13 lipca 2012 roku (Dz. U. 2012, poz. 877) W sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych

UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE Biuro ds. Badań Naukowych Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poniżej zamieszczone zostały informacje o konkursach na granty badawcze, w których udział

Bardziej szczegółowo

Karta Osiągnięć Doktoranta Uczestnika Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN

Karta Osiągnięć Doktoranta Uczestnika Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN Karta Osiągnięć Doktoranta Uczestnika Studium Doktoranckiego w Instytucie Maszyn Przepływowych PAN Karta Osiągnięć Doktoranta dokumentuje efekty studiów, naukową i organizacyjną aktywność słuchaczy w danym

Bardziej szczegółowo

Ekonomie, monetyzacja i społeczeństwo na ziemiach zachodniosłowiańskich od 800 do 1200 r.

Ekonomie, monetyzacja i społeczeństwo na ziemiach zachodniosłowiańskich od 800 do 1200 r. Burmistrz Wolina oraz Urząd Miasta i Gminy Wolin Ośrodek Archeologii Średniowiecza Krajów Nadbałtyckich w Szczecinie IAE PAN, Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego

Bardziej szczegółowo

dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych

dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych dajna fundacja im. Jerzego Okulicza-Kozaryna ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego inwentaryzacja zabytków i stanowisk archeologicznych wdrażanie najnowszych technik dokumentacyjnych ustalanie standardów

Bardziej szczegółowo

Opublikowane scenariusze zajęć:

Opublikowane scenariusze zajęć: mgr Magdalena Tomczyk nauczyciel dyplomowany historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. Naukowo zajmuje się historią XIX i

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki

Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III)

Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III) Program studiów dziennych I stopnia (licencjackich) na kierunku ZARZĄDZANIE DZIEDZICTWEM KULTUROWYM (rok I-III) Lp. Nazwa przedmiotu Rok Forma zajęć ECTS Liczba godzin Sposób Efekty kształcenia I sem II

Bardziej szczegółowo

Urodził się w 8.02. 1940 roku w Wilkowie, gmina Duszniki, powiat szamotulski. Miał trzech braci: Michała, Grzegorza i Zygmunta.

Urodził się w 8.02. 1940 roku w Wilkowie, gmina Duszniki, powiat szamotulski. Miał trzech braci: Michała, Grzegorza i Zygmunta. Urodził się w 8.02. 1940 roku w Wilkowie, gmina Duszniki, powiat szamotulski. Miał trzech braci: Michała, Grzegorza i Zygmunta. Tata profesora Lecha Krzyżaniaka Leon pracował w szkole jako nauczyciel.

Bardziej szczegółowo

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH

Doktorant składa wniosek o przyznanie stypendium doktoranckiego do kierownika studiów doktoranckich. RODZAJ OSIĄGNIĘĆ NAUKOWYCH Szczegółowe kryteria i zasady oceny merytorycznej wniosków o przyznanie stypendium doktoranckiego na Studiach Doktoranckich w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki /opracowane w oparciu o Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr. Liczba punktów przyznawanych za poszczególne elementy postępowania rekrutacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Tematem pierwszej części rozmowy

Bardziej szczegółowo

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020

Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Lata 2012-2020 Strategia Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Lata 2012-2020 1 Spis treści 1. Misja WNP. 3 2. Cele strategiczne.. 4 3. Operacjonalizacja celów strategicznych..5 4. Cel

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Muzealnictwo i ochrona zabytków 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot

Bardziej szczegółowo

Kalendarium przejście prof. dr hab. Mariana S. Wolańskiego na emeryturę zatrudnienie dr Artura Drzewickiego

Kalendarium przejście prof. dr hab. Mariana S. Wolańskiego na emeryturę zatrudnienie dr Artura Drzewickiego Kalendarium 2000 powstanie Zakładu Polityki Zagranicznej RP Skład Zakładu: prof. dr hab. Marian S. Wolański (kierownik Zakładu), dr Tomasz R. Dębowski, dr Mirosław Habowski 2001-11 z Zakładem związani

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO UKW Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 78/2013/2014 Rektora UKW z dnia 10 czerwca 2014 r. (załącznik Nr 8 do zarządzenia wprowadzającego wzory arkuszy oceny okresowej nauczycieli akademickich UKW) ARKUSZ OCENY

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego

AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA. - wnioski z badania ankietowego AKTYWNOŚĆ POLSKICH SAMORZĄDÓW NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ: FORMY, MOŻLIWOŚCI, WYZWANIA - wnioski z badania ankietowego Prowadzenie współpracy międzynarodowej (w %) nie tak 28% 72% Posiadanie opracowanego

Bardziej szczegółowo

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013

ZASADY. Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 ZASADY Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 7/2013 PRZEPROWADZANIA OKRESOWEJ OCENY BIBLOTEKARZY DYPLOMOWANYCH ORAZ DYPLOMOWANYCH PRACOWNIKÓW DOKUMENTACJI I INFORMACJI NAUKOWEJ ZATRUDNIONYCH W BIBLIOTECE

Bardziej szczegółowo

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna

Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Współpraca transnarodowa i międzyregionalna Programy Interreg: Europa Środkowa, Region Morza Bałtyckiego, EUROPA Toruń, 17 marca 2015 roku 1 Programy transnarodowe to: współpraca w ramach określonych obszarów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ SAMODZIELNYCH NAUCZYCIELI AKADEMICKICH ZATRUDNIONYCH W UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNYM W SIEDLCACH (okres oceny: 1.01 2014 r. - 31.12.2015 r.) I. DANE OSOBOWE 1. Imię i

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok Plan pracy Przyjęty na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 24 czerwca 2015 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2016 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI ZADAŃ BADAWCZYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz prac naukowych opublikowanych w języku polskim

Wykaz prac naukowych opublikowanych w języku polskim Załącznik nr 4 Wykaz prac naukowych opublikowanych w języku polskim Przed doktoratem: Stanisławski Błażej, 1997a. Wczesnośredniowieczna ceramika słowiańska z Wolina-Portu, a procesy dystrybucji naczyń,,,materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO NA WYDZIALE FILOLOGICZNYM I. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA PIERWSZYM ROKU STUDIÓW DOKTORANCKICH II. KRYTERIA DLA DOKTORANTÓW NA DRUGIM

Bardziej szczegółowo

Cennik czasopism i wydawnictw zwartych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Tytuł tom/zeszyt stan cena

Cennik czasopism i wydawnictw zwartych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie. Tytuł tom/zeszyt stan cena Cennik czasopism i wydawnictw zwartych Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie (cennik uwzględnia wyłączne druki, które są lub były sprzedawane przez PMA; wydawnictwa zwarte sprzed 1990 r. oznaczono

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa modułu kształcenia Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej

1. Nazwa modułu kształcenia Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Wprowadzenie do archeologii śródziemnomorskiej 2. Kod modułu 05-WDAS-11 3. Rodzaj modułu obowiązkowy 4. Kierunek studiów Archeologia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1)

Dziennik Ustaw 32 Poz. 877. KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich 1) Dziennik Ustaw Poz. 877 Załącznik nr 5 KARTA KOMPLEKSOWEJ OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla grupy nauk ścisłych i inżynierskich ) Komisja do spraw Grupy Nauk Ścisłych i Inżynierskich Zespół ewaluacji.. NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 SPRAWOZDANIE FUNDACJI NA RZECZ ROZWOJU SZKOLNICTWA DZIENNIKARSKIEGO ZA ROK 2014 W ramach realizacji obowiązku przewidzianego w art. 12 ust. 2 ustawy o fundacjach zarząd Fundacji Na Rzecz Rozwoju Szkolnictwa

Bardziej szczegółowo

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą

Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Kielcach Szlaki handlowe w średniowieczu między Wisłą a Pilicą zestawienie bibliograficzne w wyborze Wybór i opracowanie Marta Boszczyk Kielce 2013 Korekta Bożena Lewandowska

Bardziej szczegółowo

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI

KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI KONKURS HARMONIA 5 STATYSTYKI Rozstrzygnięcie: styczeń 2014 r. 14 czerwca 2013 r. Narodowe Centrum Nauki po raz piąty ogłosiło konkurs HARMONIA na projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej,

Bardziej szczegółowo

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS

Archeologia studia I stopnia Rok I Forma Sala Nazwa przedmiotu Prowadzący zajęć Rok ECTS Termin Liczba godzin Dzień Godziny Uwagi I sem II sem pon 8:00-9:30 pon 9:45-11:15 pon 11:30-13:00 pon 13:15-14:45 pon 13:15-14:45 pon 15:00-16:30 pon 15:00-16:30 pon 16:45-18:15 pon 18:30-20:00 wt 8:00-9:30

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2014 ROKU MARZEC 2015 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM

STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM STUDIA NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA TERMINY ZAJĘĆ I PLAN STUDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-2017 15 X 8.00 8.45 Inauguracja I studiów niestacjonarnych i eksternistycznych pierwszego stopnia sala im.

Bardziej szczegółowo

Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI

Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI ZAŁĄCZNIK Nr KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ Zespół roboczy Komisji Badań na Rzecz Rozwoju... NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I UPRAWNIENIA DO NADAWANIA STOPNI. Publikacje recenzowane

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego:

Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: Załącznik nr. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 40 punktów Rozmowa

Bardziej szczegółowo

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową.

4 W danym roku nauczyciel akademicki moŝe otrzymać tylko jedną nagrodę Rektora - indywidualną lub zespołową. Regulamin przyznawania nagród rektorskich nauczycielom akademickim zatrudnionym w Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach /wprowadzony Uchwałą Senatu AE nr 27/2009/2010/ Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia

1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia Załącznik nr 3. Liczba punktów za poszczególne elementy postępowania kwalifikacyjnego: 1) na Wydziale Humanistycznym studia doktoranckie w dyscyplinie: a) historia 1. Rozmowa kwalifikacyjna 50 punktów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Arkusz nr 2... (jednostka organizacyjna)... (instytut / katedra)... (zakład) ARKUSZ WYNIKÓW PRACY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (pracownicy naukowo- dydaktyczni: adiunkci i asystenci) za lata 1. Imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Uchwała nr 2/98

DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU. Uchwała nr 2/98 rejestru: RIN-I-0/98 DZIAŁ I OZNACZENIE INSTYTUTU 5 Pełna i skrócona nazwa instytutu, siedziba instytutu i adres, REGON, NIP Wzmianka o złożeniu do rejestru statutu oraz dokumentów o utworzeniu instytutu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1)

WZÓR. KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Załącznik nr 2 WZÓR KARTA OCENY JEDNOSTKI NAUKOWEJ dla nauk humanistycznych, społecznych i dziedzin sztuki 1) Zespół Komisji Badań na Rzecz Rozwoju Nauki NAZWA JEDNOSTKI...... I. WYNIKI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego www.nauka.gov.pl Magdalena Frątczak NARODOWY PROGRAM ROZWOJU HUMANISTYKI NPRH Koszty pośrednie 10% NPRH -ogólne zasady Wnioski w dwóch egzemplarzach sporządzone

Bardziej szczegółowo

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH

ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH Załącznik nr 2 ZAKRES DANYCH WYMAGANYCH WE WNIOSKU O FINANSOWANIE PROJEKTU BADAWCZEGO, REALIZOWANEGO PRZEZ DOŚWIADCZONEGO NAUKOWCA, MAJĄCEGO NA CELU REALIZACJĘ PIONIERSKICH BADAŃ NAUKOWYCH, W TYM INTERDYSCYPLINARNYCH,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2015 rok

PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2015 rok Plan pracy Zaopiniowany pozytywnie na posiedzeniu Rady Naukowej PIN-Instytutu w Opolu w dniu 25 czerwca 2014 roku PLAN PRACY PIN INSTYTUTU ŚLĄSKIEGO W OPOLU na 2015 rok A. PLAN ZADANIOWO-FINANSOWY W CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika

Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Kategoria wydziału w ocenie parametrycznej a indywidualny dorobek pracownika Zenon FOLTYNOWICZ pierwsza uczelniana konferencja Badania naukowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Poznań, 11 marca

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO

ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO ARKUSZ OCENY OKRESOWEJ NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO Komisja Oceniająca (nazwa jednostki): Data oceny: Imię i nazwisko ocenianego nauczyciela: Tytuł naukowy/stopień naukowy/tytuł zawodowy: Jednostka organizacyjna:

Bardziej szczegółowo

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej

Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Przykłady projektów finansowanych w programach INTERREG/ Europejskiej Współpracy Terytorialnej Monika Cholewczyńska - Dmitruk Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

I rok archeologii. Przedmiot

I rok archeologii. Przedmiot Dzień poniedziałek wtorek środa czwartek Godzina G ru p a I rok archeologii Przedmiot R od za j za ję ć Prowadzący Sala wykładowa 08:00-09:30 Wstęp do pradziejów powszechnych w dr hab J Wierzbicki 143

Bardziej szczegółowo

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA WSPA CO NAS WYRÓŻNIA? KADRA, EKSPERCI, ATMOSFERA ŚRODOWISKOWA WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI BRANŻOWYMI NIESTANDARDOWE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE DOSTĘP DO NARZĘDZI

Bardziej szczegółowo

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziałowa Komisja Stypendialna Doktorantów (WKSD) Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Część A Kryteria tworzenia listy rankingowej doktorantów I roku studiów,

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM

FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Badany obszar FUNKCJONOWANIE WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA WYDZIALE EDUKACYJNO-FILOZOFICZNYM Procedura Metoda i kryteria Częstotliwość badania Dokumentacja monitorujące Załącznik

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus Mundus

Program Erasmus Mundus Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe Ŝycie Program Erasmus Mundus dotychczasowe doświadczenia Warszawa, 9 lutego 2010 I etap lata 2004-2008 II etap lata 2009-2013

Bardziej szczegółowo

Punktacja publikacji naukowych

Punktacja publikacji naukowych Punktacja publikacji naukowych Uwagi ogólne Przedstawiona punktacja dotyczy nauk humanistycznych i społecznych. Informacje przygotowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej

Polskość poza granicami Rzeczpospolitej Międzynarodowa konferencja naukowa Polskość poza granicami Rzeczpospolitej ORGANIZATORZY: Ministerstwo Edukacji Narodowej Stowarzyszenie Wspólnota Polska Polonijne Centrum Nauczycielskie w Lublinie Katedra

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia

ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia R /DOP-014/53/06 REKTOR ZARZĄDZENIE NR 53/2006 Rektora Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu z dnia 27 listopada 2006 r. w sprawie wprowadzenia zasad okresowej oceny nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r.

Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. Zarządzenie Nr 66/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 28 sierpnia 2015r. w sprawie określenia kryteriów i trybu przyznawania stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 66 ust. 2,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Regulamin zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady i tryb zwiększania stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów

1. Staże, stypendia, granty (dotyczy parametryzacji w ramach UJK ) L.p. Staże, stypendia, granty Liczba punktów Załącznik nr Tabele punktacji stosowanej w parametryzacji działalności naukowej nauczycieli akademickich i uczestników studiów doktoranckich Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. Staże, stypendia,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA

ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA Wojciech Przegon ZMIANY UŻYTKOWANIA ZIEMI NA PRZYKŁADZIE MIASTA PODGÓRZA I ZAMOŚCIA w świetle materiałów kartograficznych Kraków 2011 Pracę recenzowała: Urszula Litwin Projekt okładki: Michał Uruszczak

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK...

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Imię i nazwisko pracownika / doktoranta... SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI ZA ROK... Kilka najważniejszych osiągnięć naukowych uszeregowanych w formie rankingu (W przypadku tematu badawczego podać

Bardziej szczegółowo

Internacjonalizacja obszaru nauki

Internacjonalizacja obszaru nauki Internacjonalizacja obszaru nauki Prof. dr hab. Jacek Witkoś 3 styczeń 05 Web of Science w latach 009-03 Okres analizy: 009 03 Kryterium wyszukiwania: Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED), Social

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae

Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Ryszard Stachowski Curriculum Vitae Kwalifikacje naukowe: Magisterium: 1963 Doktorat: 1971 Habilitacja: 1978 Profesor nadzwyczajny: psychologia, UAM Katedra Psychologii, Wydział Filozoficzno Historyczny,

Bardziej szczegółowo

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym

Turystyka w Rozwoju Lokalnym i Regionalnym KOMUNIKAT 3 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA WYDZIAŁ NAUK O ZIEMI KATEDRA GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I TURYZMU POLSKIE TOWARZYSTWO GEOGRAFICZNE ODDZIAŁ TORUŃSKI KUJAWSKO-POMORSKA ORGANIZACJA TURYSTYCZNA Pod

Bardziej szczegółowo

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje

Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje Strony internetowe z informacjami dot. wsparcia działalności młodych artystów-muzyków: Stypendia, wyjazdy zagraniczne, dotacje przygotowano na podstawie danych zebranych przez studentów Akademii Muzycznej

Bardziej szczegółowo

MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego

MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Studia miejskie - wyzwania dla kształcenia MIASTO na kierunku Gospodarka Przestrzenna na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego Dr Agnieszka Rzeńca Katedra Gospodarki Regionalnej i

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt EUROBIOL pt. Rozszerzenie i udoskonalenie oferty edukacyjnej skierowanej do osób spoza uczelni oraz podwyższanie jakości nauczania i kompetencji kadry akademickiej nr POKL 04.01.01-00-178/09 Człowiek

Bardziej szczegółowo

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji

Geografia miast i turystyki. Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Specjalność prowadzona przez: Zakład Geografii Miast i Organizacji Przestrzeni Zakład Geografii Turyzmu i Rekreacji Polityka turystyczna w krajach UE Planowanie i zagospodarowanie turystyczno-rekreacyjne

Bardziej szczegółowo

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ

OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ WZÓR OBSZARY NAUK: PRZYRODNICZYCH, ROLNICZYCH, LEŚLNYCH I WETERYNARYJNYCH ORAZ MEDYCZNYCH, NAUK O ZDROWIU, NAUK O KULTURZE FIZYCZNEJ Wykaz opublikowanych prac naukowych lub twórczych prac zawodowych oraz

Bardziej szczegółowo

XI. Kultura, Sport i Turystyka

XI. Kultura, Sport i Turystyka XI. Kultura, Sport i Turystyka KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Działania Samorządu Województwa w zakresie kultury podejmowane były w oparciu cele Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012

SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ W 2011 ROKU MARZEC 2012 SPRAWOZDANIE ZE WSPÓŁPRACY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Z ZAGRANICĄ Współpraca Samorządu Województwa Opolskiego z zagranicą

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku

Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku Zarządzenie Nr 18/2014/2015 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 30 stycznia 2015 roku w sprawie Regulaminu stypendium doktoranckiego Na podstawie art. 200 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

przemiany i perspektywy rozwoju

przemiany i perspektywy rozwoju Stan i perspektywy rozwoju bibliotek zachodniopomorskich - 10 lat później. Sympozjum Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek Uniwersytet Szczeciński, 2 grudnia 2014. Biblioteka Muzeum Narodowego w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Archeologia powszechna neolit 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim General Archaeology - Neolithic 3.

Bardziej szczegółowo

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel. . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium

TĘ CZĘŚĆ WYPEŁNIA DOKTORANT. Doktorant(-ka): mgr Rok studiów: tel.  . Opiekun naukowy. I. Stypendium doktoranckie i tzw. zwiększenie stypendium Formularz rozliczenia rocznego doktoranta za rok 2012/13 - Katedra Porównawczych Studiów Cywilizacji dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia przed 1 października 2012 roku Poświadczone przez opiekuna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012

Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 Sprawozdanie z działalności Fundacji na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi w roku 2012 1. O Fundacji. 2. Działania w 2012 roku. 3. Działalność gospodarcza. 4. Uchwały Zarządu. 5. Informacja o wysokości

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK PRACY LGD EURO COUNTRY. Zakres odpowiedzialności:

OPIS STANOWISK PRACY LGD EURO COUNTRY. Zakres odpowiedzialności: Nazwa LGD Euro-Country Nazwisko i imię pracownika Stanowisko bezpośredniego przełożonego Stanowiska podległe Liczba osób podległych bezpośrednio lub pośrednio Cel stanowiska: Prowadzenie biura LGD Euro-Country

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego

UCHWAŁA. Wniosek o wszczęcie przewodu doktorskiego UCHWAŁA 30 czerwiec 2011 r. Uchwała określa minimalne wymagania do wszczęcia przewodu doktorskiego i przewodu habilitacyjnego jakimi powinny kierować się Komisje Rady Naukowej IPPT PAN przy ocenie składanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego

Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Załącznik nr 7 do Regulaminu Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Regulamin Wewnętrzny Wydziału Mechaniczno-Energetycznego przyznawania i rozliczania środków przeznaczonych na utrzymanie potencjału badawczego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu Najdawniejsze dzieje cywilizacji śródziemnomorskiej - cywilizacja minojska i mykeńska 2. Kod modułu 05-NDCS-12 3. Rodzaj modułu Obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej

Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Podejmowanie i odbywanie studiów w Polsce przez cudzoziemców. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej Studenci zagraniczni (I,II stopień, j. mgr.) w polskich uczelniach dane za rok akademicki

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze sprawozdanie merytoryczne Wydziału Filologiczno-Historycznego z realizacji projektów badawczych w roku 2013 (za lata 2012 i 2013)

Zbiorcze sprawozdanie merytoryczne Wydziału Filologiczno-Historycznego z realizacji projektów badawczych w roku 2013 (za lata 2012 i 2013) Zbiorcze sprawozdanie merytoryczne Wydziału Filologiczno-Historycznego z realizacji projektów badawczych w roku 2013 (za lata 2012 i 2013) Sprawozdanie dotyczy roku 2013, jednak obejmuje także informacje

Bardziej szczegółowo

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych

Frekwencja w wyborach parlamentarnych oraz samorządowych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Wskaźniki Zrównoważonego Rozwoju. Moduł krajowy Więcej informacji: w kwestiach merytorycznych dotyczących: wskaźników krajowych oraz na poziomie

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna

Potencjał naukowy. Potencjał naukowy uprawnienia habilitacyjne uprawnienia doktorskie WSKAŹNIK MIEJSCE. nasycenie kadry osobami. ocena paramertryczna Potencjał naukowy 6,0% 2,0% 2,0% 3,0% 2,0% 1 Uniwersytet Warszawski 100,0 94,29 81,40 21,26 77,43 100,0 2 Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 96,83 100,0 58,33 100,0 66,18 25,00 3 Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Andrzej Zoll

Prof. dr hab. Andrzej Zoll Prawo karne Prof. dr hab. Andrzej Zoll wieloletni kierownik Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1991 1993 przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej, w latach 1993 1997 prezes

Bardziej szczegółowo

ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI. OBLICZA PISMA

ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI. OBLICZA PISMA Organizatorzy uprzejmie zapraszają MŁODYCH BADACZY do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej ANTROPOLOGIA KOMUNIKACJI. OBLICZA PISMA organizowanej przez: Instytut Polonistyki i Kulturoznawstwa

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Wydatki na kulturę w 2011 r.

Wydatki na kulturę w 2011 r. Kraków 25.09.2012 r. Wydatki na kulturę w 2011 r. Informacja przedstawia wydatki budżetu państwa i budżetów jednostek samorządów terytorialnych na finansowanie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

08.10.2015. Spotkanie branżowe spółdzielni socjalnych działających Tytuł w zakresie turystyki. Teren objęty działalnością górniczą

08.10.2015. Spotkanie branżowe spółdzielni socjalnych działających Tytuł w zakresie turystyki. Teren objęty działalnością górniczą Spotkanie branżowe spółdzielni socjalnych działających Tytuł w zakresie turystyki 25-26 września 2015 r., Byczyna Wieś tematyczna Górnicza Wioska Ekonomia Społeczna w działaniu Teren objęty działalnością

Bardziej szczegółowo