Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak"

Transkrypt

1 Załącznik nr 4 Informacje o działalności jednostki naukowej PAN w 2012 r. (sporządzane i przekazywane adresatom wyłącznie w wersji elektronicznej) I. INFORMACJE ORGANIZACYJNE Adresaci: 1) Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN 2) Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki PAN Termin: I.1. Nazwa (ew. patron), status jednostki (instytut naukowy, pomocnicza jednostka naukowa, międzynarodowy instytut naukowy), Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk instytut naukowy Kategoria jednostki (przyznana przez MNiSW, data i numer komunikatu), Kategoria A, komunikat z 30 września 2010 r. nr 19 Dane adresowe jednostki (adres pocztowy, n-ry telefonu do kontaktów, adresy do kontaktu, adres strony internetowej jednostki) Warszawa, Al. Solidarności 105 Tel.: , fax: , I.2. Dyrektor, przewodniczący Rady Naukowej (innego organu doradczego) (imię i nazwisko, tytuł/stopień naukowy; jeżeli zmiana na stanowisku nastąpiła w ciągu roku sprawozdawczego, należy tę informacje podać). Dyrektor - prof. dr hab. Andrzej Buko Przewodniczący Rady Naukowej - prof. dr hab. Paweł Valde-Nowak I.3. Uprawiane dyscypliny naukowe i/lub realizowane główne kierunki badawcze (misja). Zgodnie ze Statutem, działalność naukowa Instytutu obejmuje trzy dyscypliny: archeologię, etnologię/antropologię kulturową i historię kultury materialnej, uprawiane w powiązaniu z historią, archeozoologią, paleoeobotaniką, palinologią, geofizyką i wybranymi naukami technicznymi. 1

2 II. AKTYWNOŚĆ NAUKOWA JEDNOSTKI II.1. Publikacje naukowe jednostki, które ukazały się drukiem (liczbowo) Liczba ogółem, w tym: monografie 1 (lub ich rozdziały) autorstwa pracowników jednostki; podręczniki akademickie 1 (lub ich rozdziały) autorstwa pracowników jednostki; publikacje ukazujące się w czasopismach recenzowanych, wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR, lista A); publikacje ukazujące się w czasopismach recenzowanych, wyróżnionych przez European Reference Index for the Humanities (ERIH, lista C); publikacje w innych czasopismach recenzowanych, wymienionych w aktualnym wykazie czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B); pozostałe publikacje naukowe. Monografie 1 Podr. akadem. 1 Publikacje w czasopismach recenzowanych Liczba ogółem (lub rozdziały) (lub rozdziały) publikacje 1 publikacje 2 publikacje 3 pozostałe publ. nauk publikacje 1 ukazujące się w czasopismach recenzowanych, wyróżnionych przez Journal Citation Reports (JCR, lista A) publikacje 2 ukazujące się w czasopismach recenzowanych, wyróżnionych przez European Reference Index for the Humanities (ERIH, lista C) publikacje 3 ukazujące się w innych czasopismach recenzowanych, wymienionych w aktualnym wykazie czasopism punktowanych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (lista B) II.2. Aktywność wydawnicza jednostki II.2.1. Wydawnictwa własne jednostki w roku sprawozdawczym (liczbowo, dotyczy wydawnictw, które ukazały się w roku sprawozdawczym) liczba tytułów Ogółem wydane nakład w egz. Wydawnictwa zwarte liczba tytułów nakład w egz. w tym czasopisma: drukowane liczba tytułów nakład w egz. z tego wydawnictwa ciągłe wyłącznie w wersji elektronicznej liczba tytułów Inne wydawnictwa ciągłe liczba tytułów nakład w egz. Pozostałe liczba tytułów nakład w egz. II.2.2. Czasopisma udostępniane na platformach cyfrowych (Versita/Springer; PAN Czytelnia Czasopism, Elektroniczna Biblioteka; inne platformy) Liczba tytułów ogółem, w tym: Tytuł czasopisma, nazwa platformy elektronicznej, na której zostało udostępnione czasopismo. 1. Archeologia Polski - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) 2. Fasciculi Archaeologiae Historicae - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) 3. Przegląd Archeologiczny - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) 4. Sprawozdania Archeologiczne - Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) 1 Definicja - stosownie do kryteriów przyjętych w aktualnym rozporządzeniu MNiSW 2

3 II.3. Projekty, zadania badawcze realizowane w roku sprawozdawczym Łączna liczba wszystkich projektów (II.3.1-II.3.3): 50 w tym: Projekt w ramach II.3.1 Tytuł projektu 1) Między etnicznością a lokalnością. Pogranicza kulturowe w Mołdawii 2) Determinanty ekologiczne i etniczno-kulturowe wczesnośredniowiecznego garncarstwa: receptury i technologie wytwarzania ceramiki u Słowian Zachodnich (na przykładzie naczyń interregionalnego typu Menkendorf-Szczecin) 3) Studia nad technologią ozdób z metali kolorowych i bursztynu z cmentarzysk kultury wielbarskiej ze szczególnym uwzględnieniem Wysoczyzny Elbląskiej 4) Ozdoby i przedmioty osobiste społeczności paleolitycznych i mezolitycznych z obszaru Polski 5) Odnawianie tradycyjnych więzi kulturowych w rejonach przygranicznych. Reaktywacja himalajskich szlaków handlowych pomiędzy Indiami a Tybetem (Chinami) 6) Zmiany modelu stosunków etnicznych w Chinach. Adaptacja i konfrontacja na peryferiach państwa 7) Jamajka w 60 lat po badaniach Józefa Obrębskiego. Studium porównawcze społeczeństwa postkolonialnego w świetle materiałów terenowych Józefa Obrębskiego i współczesnych badań antropologicznych 8) By pewniej i szybciej przeniósł się na tamten świat". Kierownik projektu dr Jarosław Derlicki prof. dr hab. Zbigniew Kobyliński dr hab. Władysław Duczko dr hab. Zofia Sulgostowska, prof. nadzw. IAE PAN dr Rafał Beszterda prof. dr hab. Sławoj Szynkiewicz dr Łukasz Kaczmarek prof. dr hab. Stanisław Okres realizacji (rok) od-do Przyznane środki Instytucja finansująca Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe 3

4 Pieniądz w praktykach pogrzebowych Słowian Wschodnich w średniowieczu i czasach nowożytnych 9) Architektura śmierci. Neolityczny temenos w Słonowicach, woj. Świętokrzyskie 10) Transnarodowość w kontekście polsko-niemieckim. Niemcy w Poznaniu i Polacy w Berlinie 11) Dynamika procesów zasiedlania Wielkopolski w okresie halsztackim Suchodolski dr Krzysztof Tunia dr Agnieszka Szczepaniak- Kroll prof. dr hab. Janusz Ostoja- Zagórski Narodowe Narodowe Narodowe 12) Technologia wyrobu przedmiotów szklanych z wczesnej epoki żelaza odkrytych w międzyrzeczu Odry i Wisły 13) Kompleks prahistorycznej sztuki naskalnej i towarzyszącego jej osadnictwa w Bir Nurayet (Sudan północno-wschodni) 14) Atlas historyczny miast polskich, t. IV: Śląsk, Zeszyt 13: Wrocław, Zeszyt 14: Jelenia Góra 15) Dewocjonalia i prywatne praktyki religijne w późnośredniowiecznej Polsce na tle europejskim 16) Przekształcenia przestrzeni osadniczej wczesnopiastowskich ośrodków administracji terytorialnej przykład osady i cmentarzyska na stanowisku nr 4 w Radomiu 17) Środkowoeuropejska broń palna od czasów Grunwaldu do Hołdu Pruskiego ( ) 18) Zespół rezydencjonalnosakralny na Górze Katedralnej w Chełmie 19) Halsztacka ceramika malowana z Domasławia, stan. 10/11/12, pow. wrocławski dr Tomasz Purowski dr Przemysław Bobrowski prof. dr hab. Marta Młynarska- Kaletyn dr Monika Saczyńska dr Tadeusz Baranowski Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe dr Piotr Strzyż Narodowe prof. dr hab. Andrzej Buko prof. dr hab. Bogusław Gediga Narodowe Narodowe 20) Późnomagdaleńskie prof. dr hab Narodowe 4

5 obozowisko łowieckie w Wilczycach, na Wyżynie Sandomierskiej 21) Produkcja i użytkowanie narzędzi krzemiennych w okresach archaicznym i Starego Państwa w Egipcie 22) Dzieci i młodzież uchodźcza w Polsce. Identyfikacja etniczna i kulturowa w perspektywie antropologicznej 23) Kołobrzeg - portowa część późnośredniowiecznego miasta 24) Technologia i chronologia najstarszych naczyń glinianych w dorzeczu górnej Wisły (VI/V tys. BC) 25) Społeczności łowieckozbierackie wczesnego mezolitu środkowej części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej 26) Rękopiśmienna mapa topograficzna Królestwa Galicji i Lodomerii (tzw. mapa Miega) z lat : odczytanie i tłumaczenie opisów do arkuszy map ; przygotowanie edycji krytycznej jednego tomu z arkuszami, opisami i indeksami 27) Obozowiska łowieckie kultury protoneolitycznej w Tanowie na Pomorzu Zachodnim 28) Krajobraz kulturowy a środowisko przyrodnicze północno-wschodniej rubieży Śląska we wczesnym średniowieczu. Interdyscyplinarne studium archeologiczno- środowiskowe wybranych stanowisk obronnych 29) Słownik historycznoarcheologiczny wsi śląskich w średniowieczu Romuald Schild prof. dr hab. Michał Kobusiewicz dr Katarzyna Kość-Ryżko dr Beata Wywrot- Wyszkowska dr Agnieszka Czekaj- Zastawny dr Jacek Kabaciński, prof. nadzw. IAE PAN dr hab. Andrzej Janeczek, prof. nadzw. IAE PAN dr hab. Tadeusz Galiński, prof. nadzw. IAE PAN dr Justyna Kolenda dr Dominik Nowakowski Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe 30) Późnoglacjalne dr Iwona Narodowe 5

6 II.3.2 II.3.3 społeczności łowieckozbierackie Pojezierza Lubuskiego. Chronologia, systematyka, podstawy utrzymania. 31) Epigoni tradycji lewaluaskich w Środkowej Dolinie Nilu. Najpóźniejsze osadnictwo środkowopaleolityczne w Basenie Affad (północny Sudan); 32) Neolityzacja Pomorza Środkowego: geneza i rozwój kultury pucharów lejkowatych strefy południowego Bałtyku, w końcu V i w pierwszej połowie IV tys. p.n.e. 33) Doświadczenie przeszłości. Antropologiczne studium reprezentacji historii w polskiej kulturze współczesnej 34) Zróżnicowanie górnojurajskich krzemieni czekoladowych ze środkowej Polski z punktu widzenia możliwości identyfikacji w badaniach archeologicznych 1) Badania multidyscyplinarne jako metoda odtwarzania przemian osadniczokulturowych. Zachodnia Wielkopolska w pradziejach i średniowieczu 1) Polskie Skarby wczesnośredniowieczne inwentarz. Rejestracja znalezisk monet wczesnośredniowiecznych z obszaru Polski (VI-połowa XII w.) 2) Regni custodiam et clavem - Santok i clavis regni Poloniae - Milicz jako przykład dwóch grodów granicznych. Przygotowanie bazy źródłowej do przeprowadzenia archeologiczno-historycznego studium porównawczego Sobkowiak- Tabaka dr Marta Osypińska dr Agnieszka- Czekaj- Zastawny dr Kamila Baraniecka- Olszewska mgr Dagmara Werra prof. dr hab. Michał Kobusiewicz dr Mateusz Bogucki prof. dr hab. Zofia Hilczer- Kurnatowska Narodowe Narodowe Narodowe Narodowe NCBiR MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH 3) Vetera et nova. dr hab. Zofia MNiSW, 6

7 Opracowanie źródeł archeologicznych z zasobów IAE PAN nowymi metodami badawczymi 4) Społeczeństwa łowieckozbierackie wczesnego mezolitu w rejonie dolnej Odry 5) The Past Societes. Polish lands from the first evidence of human presence to the Early Middle Ages 6) Mobilność garncarzy w Grecji epoki brązu i wczesnej epoki żelaza jako mechanizm rozprzestrzeniania się stylu i technologii w ceramice 7) Elektroniczne wydanie Etnografii Polskiej w języku angielskim 8) Tradition and change in the Bronze Age. Reception of the cremation burial rite in Polish Lands 9) Tłumaczenie na język angielski i publikacja w renomowanym wydawnictwie indyjskim monografii: Rafał Beszterda, Moravian Brethren and Himalayan cultures. Evangelization, Society and Industry 10) Tłumaczenie na jęz. angielski i publikacja w Peter Lang Internationaler der Wissenschaften książki: Urszula Sowina, Woda i ludzie w mieście późnośredniowiecznym i wczesnonowożytnym. Ziemie polskie z s. 488+il+plan Europą w tle, Warszawa ) Nowe spojrzenie na ceramikę mykeńską. Określenie funkcji i sposobu użytkowania naczyń kultury mykeńskiej przy wykorzystaniu tradycyjnych oraz nowoczesnych metod analizy zespołów ceramicznych Sulgostowska, prof. nadzw. IAE PAN dr hab. Tadeusz Galiński prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk dr Bartłomiej Lis dr Jarosław Derlicki dr Urszula Bugaj dr Rafał Beszterda dr hab. Urszula Sowa, prof. nadzw. IAE PAN dr Bartłomiej Lis NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW, NPRH MNiSW Juventus 12) Krajobraz i tożsamość: dr Jarosław MNiSW 7

8 postrzeganie i rola tajgi i tundry wśród społeczności tubylczych w regionie Kołymy na Syberii 13) Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych (RCIN) projekt 16 Instytutów IAE PAN jest jednym z członków konsorcjum 14) Visual Encounters with Alterity 15) Bronocice Archaeogenetic and Molecular Project Derlicki Dr Katarzyna Wiśniewska; mgr Anna Sokólska- Majchrzak koordynator w IAE PAN Dr hab. Dagnosław Demski, prof. nadzw. IAE PAN S. Milisauskas, prof. dr hab. Janusz Kruk Juventus MNiSW Unia Europejska Euro Fundusz Wyszehradzki State University of New York, Buffalo USA, Paleo Research Institute, Golden, Colorado USA W tabeli: tytuł projektu/ kierownik projektu (stopień/tytuł naukowy, imię i nazwisko)/okres realizacji (rok, od-do)/ środki ogółem przyznane na okres realizacji przez instytucję finansującą projekt (pominąć tę informację, jeżeli umowa o realizacji projektu stanowi inaczej lub z innych powodów podanie tej informacji jest niemożliwe)/ nazwa instytucji finansującej II.3.1. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego ; II.3.2. Projekty finansowane lub dofinansowane ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; II.3.3. Pozostałe projekty: projekty finansowane lub dofinansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa, Wyższego na mocy wcześniej obowiązujących zasad finansowania nauki, projekty finansowane przez inne organizacje krajowe, projekty finansowane przez podmioty/instytucje zagraniczne, inne projekty. II.3.4. Zadania badawcze realizowane w ramach działalności statutowej liczba ogółem: 105 II.3.5. Wyniki prac badawczych Wybrane 3 ważniejsze wyniki uzyskane w ramach projektów/ zadań badawczych (wymienić nawę projektu/ zadania) realizowanych lub zrealizowanych w roku sprawozdawczym (krótki opis, ok. 500 znaków): 1. Wynikiem badań nad neolitycznym kompleksem osad w Bronocicach jest książka polskoamerykańskiego zespołu: S. Milisauskas, J. Kruk, M.-L. Pipes, D. Makowicz-Poliszot, pt. Butchering and Meat Consumption in the Neolithic. The Explitation of Animals at Bronocice. Jest to oryginalna propozycja metodyczna znacznie wzbogacająca zakres badań nad zespołami szczątków kostnych zwierząt domowych z osiedli społeczności wczesnorolniczych. Identyfikacja 8

9 i analiza różnych typów odpadków kostnych umożliwiła wskazanie wyspecjalizowanych zachowań gospodarczych w poszczególnych fazach rozwoju osiedli społeczności neolitycznych w pomiędzy 3800 BC i 2700 BC. 2. W roku 2012 przyjęto do druku (Journal of Field Archeology) artykuł autorstwa A. Czekaj- Zastawny, J. Kabacińskiego i T. Terbergera pt. Relations of Hunter-Gatherers of Pomerania with Neolithic Cultures of Central Europe. Jest podsumowanie kilkunastoletnich badań, prowadzonych w ramach projektu Neolityzacja południowych pobrzeży Bałtyku. Późny mezolit i wczesny neolit Pomorza Środkowego. Praca dokumentuje unikatowe, trwające blisko 1000 lat kontakty lokalnych społeczności łowicko-zbierackich, zamieszkujących stanowisko w Dąbkach k. Koszalina, z rolnikami Europy Środkowej, sięgające terenów Niziny Węgierskiej. 3. IAE PAN był współorganizatorem konferencji naukowej pt. Instytucja wczesne państwo w perspektywie wielości i różnorodności kultur (organizatorzy z ramienia IAE PAN: dr hab. Henryk Mamzer, prof. PAN, dr hab. Michał Kara). Konferencja dotyczyła problematyki genezy, mechanizmów kształtowania oraz form wczesnego państwa w różnych kulturach i okresach, poczynając od systemów wodzowskich epoki kamienia po europejskie państwa wczesnego średniowiecza. W tej interdyscyplinarnej konferencji udział brali przedstawiciele archeologii, historii, etnologii i antropologii kulturowej. Wygłoszono 18 referatów, podejmujących przykłady wczesnych państw starożytnego Bliskiego Wschodu i Śródziemnomorza (Mezopotamia, Egipt, starożytny Rzym, państwa Gotów, Swebów i Wandalów), Europy wczesnośredniowiecznej oraz Afryki okresu nowożytnego i Ameryki Południowej (Peru). Wybrane ważniejsze zastosowania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych o znaczeniu społecznym (np. w zakresie ochrony zdrowia, ochrony środowiska i dziedzictwa przyrodniczego, ochrony zabytków i dziedzictwa kulturowego, inne) i gospodarczym (m.in. nowe technologie, wdrożenia, licencje); działania zwiększające innowacyjność, jeżeli zjawisko wystąpiło, (krótki opis, ok. 500 znaków): Samodzielna Pracownia Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia IAE PAN, kierowana przez prof. dr hab. J. Lecha, miała istotny udział w przygotowaniu przez Narodowy Bank Polski emisji monet, upamiętniających prehistoryczną kopalnię krzemienia Krzemionki Opatowskie, o nominałach 20 zł i 2 zł. Kopalnia w Krzemionkach to najwybitniejszy zabytek prehistoryczny w Europie Środkowej, godny wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Obie monety, ze względu na ich trwałość i wielkość emisji, są najważniejszym wydarzeniem w dziewięćdziesięcioletniej historii upowszechniania wiedzy o tym zabytku i starań o jego ochronę. II.4. Działalność jednostki o charakterze innowacyjnym, aplikacyjnym II.4.1. Ochrona własności intelektualnej (dotyczy uprawnień jednostki z tytułu patentu/prawa ochronnego w myśl obowiązujących aktów prawnych z zakresu ochrony własności przemysłowej), w tym: wykaz uzyskanych patentów (tytuł/data decyzji/nr patentu/kraj), wykaz uzyskanych praw ochronnych na wzory użytkowe (tytuł/data decyzji/nr świadectwa/kraj). Nie dotyczy 9

10 II. 5. Działalność jednostki na rzecz terytorialnych struktur samorządowych (krótki opis) prowadzenie, wspieranie badań naukowych i prac rozwojowych z obszaru tematyki regionalnej; inicjowanie i prowadzenie prac oraz studiów koncepcyjnych związanych z regionem; inne formy działalności jednostki w zakresie współpracy z samorządem terytorialnym. A. Projekt Park kulturowy Stary Radom, realizowany jest od 2009 r. na podstawie umowy między Instytutem Archeologii i Etnologii PAN i Gminą Miasta Radomia, finansowany jest przez władze samorządowe. W swoich założeniach łączy działalność naukową interdyscyplinarne badania wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego, z działalnością społeczną współpraca z samorządem lokalnym, umacnianie lokalnej tożsamości i aktywizowanie lokalnej społeczności poprzez upowszechnianie wiedzy o przeszłości i kreowanie nowego wizerunku miasta. Głównym celem programu jest rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum miasta poprzez utworzenie tu Parku Kulturowego Stary Radom, obejmującego obszar wczesnośredniowiecznego zespołu osadniczego. Park kulturowy ma przekazywać mieszkańcom miasta wiedzę o początkach Radomia, promować nowe formy aktywnego wypoczynku, przyciągać turystów i inwestorów. Podstawowym elementem programu są badania wykopaliskowe, których celem jest uzyskanie danych do rekonstrukcji chronologii i charakteru przemian przestrzennych osadnictwa nad Mleczną. Równolegle prowadzone są badania paleogeograficzne i paleobotaniczne, których celem jest rekonstrukcja środowiska naturalnego oraz określenie charakteru i stopnia antropopresji. Ostatnim elementem jest strategia upowszechniania wyników. Projekt jest otwarty dla mieszkańców miasta poprzez stały kontakt z mediami lokalnymi, otwarcie terenu wykopalisk dla wszystkich zainteresowanych, upowszechnianie odkryć na prelekcjach i wykładach skierowanych do radomian. Co roku organizowane są konferencje, publikowane w serii Radom. Korzenie miasta i regionu, przedstawiające wyniki najnowszych badań i poruszające kwestie zarządzania i upowszechniania dziedzictwa archeologicznego. W roku 2012 prowadzono prace wykopaliskowe na grodzisku Piotrówka. Obok danych dotyczących chronologii i organizacji przestrzeni grodu, pozyskano unikalne zabytki, m.in. bardzo rzadkie emisje denarów Władysława Łokietka i krzyż relikwiarzowy rusko-bizantyńskiej proweniencji. W trakcie badań prowadzona była Radomska Letnia Szkoła Archeologii oferta edukacyjna skierowana do uczniów radomskich liceów. Uruchomiona została siedziba Radomskiego Stanowiska Archeologicznego IAE PAN, która ma być zapleczem dla prowadzonych badań i ośrodkiem aktywizującym studia nad przeszłością miasta i ziemi radomskiej. We współpracy z Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu zorganizowano wystawę Piotrówka. Pamięć rodowodu prezentującą w nowoczesnej formie wyniki najnowszych badań. B. Celem wspólnego przedsięwzięcia podjętego przez Instytut Archeologii i Etnologii PAN (IAE PAN) Ośrodek Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych w Poznaniu oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im E. Paukszty w Kargowej (Umowa nr 03/08/2012 z 31 sierpnia 2012 roku) było zorganizowanie plenerowych warsztatów archeologicznych w trakcie prowadzonych przez pracowników IAE PAN badań wykopaliskowych na dwóch stanowiskach archeologicznych: pradziejowym w Smolnie Wielkim, stan. wyspa oraz wczesnośredniowiecznym grodzisku w Kargowej, stan.1. Warsztaty adresowane były do społeczności dwóch partnerskich gmin - Kargowej i Schulzendorf (Niemcy), przede wszystkim dzieci i młodzieży szkolnej. Przedsięwzięcie było realizowane w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (województwo lubuskie) Brandenburgia w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Nadzór merytoryczny i kierownictwo nad 10

11 realizacją przedsięwzięcia sprawowali ze strony IAE PAN dr Przemysław Bobrowski i dr Kinga Zamelska-Monczak. Pierwszym etapem przedsięwzięcia było przygotowanie obydwu stanowisk do przeprowadzenia warsztatów ( w dniach od roku) oraz przygotowania cyklu wystąpień. W tym celu na stanowisku Smolno Wielkie Wyspa założono dwa wykopy: główny I/2012 na terasie nad zalewowej oraz torfowy WT.I/2012 na terasie zalewowej Gniłej Obry w strefie występowania osadów biogenicznych o powierzchni 6 m 2. Celem badań w Smolnie Wielkim było ustalenie pozycji chronostratygraficznej tego stanowiska o wyjątkowej lokalizacji, pozyskanie artefaktów krzemiennych, artefaktów z surowców organicznych oraz próbek węgli do datowania bezwzględnego osadnictwa na stanowisku. W sumie z wykopu głównego pozyskano 1075 zabytków krzemiennych. Wśród narzędzi najliczniejszą grupę stanowią proste formy retuszowane a także zbrojniki, a wśród nich dominujące trapezy. Typologia i technologia wyrobów krzemiennych pozwala wstępnie datować zespół na młodszy mezolit - okres atlantycki. Z wykopu głównego oraz torfowego pobrano kilka próbek węgielków drzewnych do datowania metodą analizy radiowęglowej. W trakcie badań wykopaliskowych na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kargowej założono łącznie trzy wykopy badawcze (I III) w północnej części stanowiska, oraz dwa niewielkie sondaże (A i B) w partii południowej. Rozpoznano w sumie około 24 m 2 powierzchni w obrębie stanowiska. Celem prac było rozpoznanie chronologii i charakteru umocnień obronnych wczesnośredniowiecznego grodu, którego funkcjonowanie, na podstawie wstępnych ustaleń, określono na czas od IX do połowy XIII wieku. Odsłonięto fragment umocnień z płaszczem kamiennym oraz natrafiono na zniszczony cmentarz żydowski z gruzowiskiem nagrobków z XIX i pocz. XX w. Przeprowadzone badania umożliwiły rozpoznanie charakteru umocnień grodu w Kargowej, a pobrane próbki z nawarstwień umożliwią określenie chronologii obiektu. Drugą część stanowiły właściwe warsztaty archeologiczne, w trakcie których kontynuowano prace wykopaliskowe. W warsztatach wzięło udział ogółem 100 osób w tym 20 z Niemiec. Na stanowisku w Smolnie Wielkim prezentowano prahistorię tzw. Regionu Wojnowa oraz gminy Kargowa. Następnie prezentowano szczegółowo charakter prac archeologicznych prowadzonych na stanowisku, w tym przedstawiono techniki prowadzenia dokumentacji archeologicznej. Później zaprezentowano przy użyciu oryginalnych artefaktów oraz wcześniej przygotowanych kopii warsztat krzemieniarski oraz rogowiarski. Na stanowisku w Kargowej w trakcie zajęć prezentowano szczegółowo historię Ziemi Kargowskiej w okresie plemiennym i formowania się państwa w średniowieczu. W dalszej części szczegółowo omawiano prace prowadzone na tym stanowisku oraz techniki budowy i formy grodów obronnych we wczesnym średniowieczu. W badaniach w Smolnie Wielkim uczestniczyli dr P. Bobrowski, dr M. Jórdeczka, prof. dr hab. M. Kobusiewicz, zaś w Kargowej dr K. Zamelska-Monczak C. W dniach czerwca 2012 została zorganizowana w Mrągowie międzynarodowa konferencja naukowa pt. Sacrificial Lake in Czaszkowo (Masuria). Traces of Unknown Cults and Interregional Contacts of Balts in Late Antiquity (Święte jezioro w Czaszkowie [Mazury]. Ślady nieznanych kultów i dalekosiężne kontakty Bałtów w późnej starożytności). Konferencja była organizowana przez Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (dr Aleksandra Rzeszotarska-Nowakiewicz) oraz Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (dr Tomasz Nowakiewicz). Celem konferencji było przedstawienie wyników badań archeologicznych na unikatowym stanowisku bagiennym w Czaszkowie, gm. Piecki, oraz wydawnictwa prezentującego najważniejsza odkrycia. To ważne wydarzenie naukowe, w którym wzięli udział badacze z 10 krajów i ponad 20 ośrodków naukowo-muzealnych Polski, Białorusi, Danii, Estonii, Francji, Litwy, Niemiec, Rosji, Ukrainy i Wielkiej Brytanii, zostało w całości sfinansowane dzięki wsparciu Powiatu Mrągowskiego, Gminy Piecki i Gminy Miasto Mrągowo. 11

12 Konferencja była praktycznym zwieńczeniem współpracy archeologów z samorządami na terenie powiatu mrągowskiego. W latach prace wykopaliskowe były wspierane przez Gminę Miasto Mrągowo i Gminę Piecki m.in. w formie nieodpłatnego udostępnianiu kwater dla ekipy archeologicznej, wywozu śmieci ze stanowiska i udostępnienia ciężkiego sprzętu do zasypywania wykopów. Niezwykle ważnym elementem konferencji była prezentacja publikacji naukowej pt. Jezioro Nidajno koło Czaszkowa na Mazurach: niezwykłe miejsce kultu z okresu późnej starożytności - Lake Nidajno near Czaszkowo in Masuria: a unique sacrificial site from Late Antiquity, autorstwa T. Nowakiewicza (IA UW) i A. Rzeszotarskiej-Nowakiewicz (IAE PAN). Została ona sfinansowana przez Polską Akademię Nauk (Dział Upowszechniania Nauki), Instytutu Archeologii UW i Instytutu Archeologii i Etnologii PAN. Dwujęzyczna książka (j. polski, j. angielski) w atrakcyjny i przystępny sposób przybliża czytelnikom historię oraz dotychczasowe wyniki badań na stanowisku w Czaszkowie, a także prezentuje najciekawsze znaleziska. W książce zamieszczono następującą informację: Publikacja niniejsza jest elementem towarzyszącym międzynarodowej konferencji naukowej pt. Sacrificial Lake in Czaszkowo (Masuria). Traces of Unknown Cults and Interregional Contacts of Balts in Late Antiquity zorganizowanej w Mrągowie w dniach VI 2012 r. dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Mrągowskiego, Gminy Piecki i Gminy Miasto Mrągowo. Część naukową książki zamykają strony promocyjne Gminy Miasto Mrągowo, Gminy Piecki oraz Powiatu Mrągowskiego. Ogromne zainteresowanie tą publikacją (należy podkreślić, że tak szybkie udostępnienie wstępnych wyników prowadzonych aktualnie badań archeologicznych, a także liczba i wysoka jakość ilustracji już zakonserwowanych zabytków jest sytuacją niezwykłą w świecie naukowym) powoduje, że wyjątkowe wagi odkrycia weszły już w obieg naukowy archeologii.europejskiej D. W roku 2012 kontynuowana była współpraca pomiędzy IAE PAN a Urzędem Gminy Wilczyce (UGM), pow. sandomierski. W ramach współpracy w latach ubiegłych, UGW wykupił działkę, na której znajduje się stanowisko nr 10. Dzięki temu na obszarze stanowiska nie są prowadzone prace rolne, które mogły by utrudniać prace archeologiczne. W maju br. w ramach współpracy pomiędzy UGW i IAE PAN otwarto w siedzibie IAE PAN w Warszawie wystawę Neolityczny obiekt książęcy z Wilczyc, prezentującą odkrycia z roku 2011 r. W otwarciu uczestniczyli przedstawiciele Gminy Wilczyce, na czele z wójtem Gminy Wilczyce panem Adamem Bodurą, oraz reprezentanci władz powiatu sandomierskiego, miasta Sandomierz i Muzeum Okręgowego w Sandomierzu. Podpisano list intencyjny w sprawie budowy skansenu archeologicznego w Wilczycach. W lipcu i sierpniu 2012 roku przeprowadzono badania wykopaliskowe pod kierunkiem dr T. Boronia. Ekipa badawcza bezpłatnie zamieszkała w Zespole Szkół w Wilczycach, a UG Wilczyce zapewnił ponadto bezpłatny dostęp do internetu. W sierpniu, w ramach Święta Plonów organizowanego w Wilczycach, zaprezentowano wspomnianą wystawę w Gminnym Ośrodku Kultury w Wilczycach. Cieszyła się ona bardzo dużym zainteresowaniem. W ciągu kilku dni zwiedziło ją ponad 500 osób. E. Współpraca z Gminą Karczmiska, pow. Opole Lubelskie, ma na celu pogłębienie dotychczasowej wiedzy o dziejach okolic miejscowości Chodlik w okresie wczesnego średniowiecza, wraz z równoczesną popularyzacją najnowszych wyników badań. W 2012 roku prowadzono badania wykopaliskowe, pod kierunkiem mgr. Łukasza Miechowicza, doktoranta IAE PAN, na jednym z wczesnośredniowiecznych kurhanów. IAE PAN podczas Majówki Archeologicznej w Chodliku zaprezentował wystawę ukazującą najnowsze wyniki badań, oraz zorganizował warsztaty terenowe ukazujące specyfikę pracy archeologa. Pracownicy i stażyści IAE PAN oprowadzali również wycieczki po terenie grodziska znajdującego się w Chodliku. 12

13 F. W roku 2011 została podpisana umowa o współpracy IAE PAN z Gminą Deszczno. Realizacja projektu opiera się na współpracy naukowej między Urzędem Gminy Deszczno, Muzeum Lubuskim im. J. Dekerta w Gorzowie Wlkp. i Ośrodkiem Studiów Pradziejowych i Średniowiecznych IAE PAN w Poznaniu., a jej celem jest pogłębienie dotychczasowej wiedzy archeologicznej o dziejach okolic Deszczna w średniowieczu wraz z równoczesną popularyzacją najnowszych wyników odkryć.. W b.r. kontynuowano sondażowe badania wykopaliskowe na położonym w sąsiedztwie Deszczna, wczesnośredniowiecznym grodzisku w Gliniku (pod kierunkiem dr K. Zamelskiej Monczak z IAE PAN). Przygotowano wystawę posterową w Urzędzie Gminy Deszczno i Muzeum Lubuskim, a najciekawsze zabytki zaprezentowano na wystawie w Muzeum Grodu Santok. Jednocześnie popularyzowano badania w Gliniku poprzez prelekcje popularnonaukowe i wywiady w lokalnych mediach. II.6. Kształcenie i rozwój kadry naukowej II.6.1. Wykaz uzyskanych tytułów i stopni naukowych pracowników jednostki w roku sprawozdawczym: profesora nadany przez Prezydenta RP (imię i nazwisko pracownika) Iwona Kabzińska-Stawarz, tytuł nadany 12 stycznia 2012 roku. doktora habilitowanego (imię i nazwisko pracownika, tytuł pracy habilitacyjnej, dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego) Imię i nazwisko Tytuł pracy habilitacyjnej Dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego brak brak brak doktora (imię, nazwisko pracownika, tytuł pracy doktorskiej, dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego) Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego Jarosław Ościłowski Tomasz Boroń Bartłomiej Lis Międzyrzecze Bugu i Narwi we wczesnym średniowieczu. Mikroregion Nieborowej na Polesiu Lubelskim: od epoki kamienia po wczesną epokę żelaza. Late Bronze cooking pots from Mitrou and their change in the light of socio-economic transformation. nauki humanistyczne, archeologia nauki humanistyczne, archeologia nauki humanistyczne, archeologia II.6.2. Wykaz tytułów i stopni naukowych nadanych przez jednostkę w roku sprawozdawczym innym osobom (niezatrudnionym w jednostce): - doktora habilitowanego: brak - doktora nauki humanistyczne, archeologia - Wojciech Głowa, tytuł pracy: Pavimentum latere stratum Typy, wzory i zagadnienia warsztatowe ceramiki posadzkowej w architekturze Krakowa wieków XIII-XV. II.6.3. Studia doktoranckie: Liczba uczestników studium Liczba uczestników pobierających stypendia Ogółem 36, w tym: przyjęci w Ogółem 4 w tym: przyznane 13

14 w tym 19 kobiet roku sprawozdawczym 11 osób przez jednostkę PAN prowadzącą studium 4 II Wykaz uzyskanych doktoratów w ramach studiów doktoranckich pod kierunkiem promotora z jednostki PAN: Imię i nazwisko Tytuł pracy doktorskiej Dziedzina i zakres nadanego stopnia naukowego II.6.4. Udział pracowników jednostki w różnych formach kształcenia podoktorskiego w instytucjach zagranicznych (studia, staże, stypendia, inne, ukończone w roku sprawozdawczym). Dotyczy osób, które będąc pracownikami jednostki, uczestniczyły w tych formach kształcenia. Krótki opis: imię i nazwisko pracownika; zagraniczny ośrodek naukowy; forma kształcenia; okres kształcenia, rok od-do; wybrane uzyskane najważniejsze rezultaty badawcze (ew. publikacje). dr Krzysztof Domżalski, Dumbarton Oaks Library and Collection w Waszyngtonie USA, ; Realizacja projektu New Look at the History and Material Culture of the Pontic Region in the Early Byzantine Period: The Fine Pottery Evidence ; praca nad monografią w ramach zadania planowego. dr Marcin Wołoszyn, Stypendium Fundacji im. A. von Humboldta, Lipsk Niemcy, ; Studia nad kontaktami Słowian zachodnich z cywilizacją bizantyńsko-ruską w X-XII w. dr Beata Wywrot-Wyszkowska, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, program KWERENDA - edycja 2011; , Rostock, Niemcy; , Lübstorf, Niemcy; , Tallinn, Estonia; dokonano oceny ilościowej oraz funkcjonalnej źródeł archeologicznych związanych z różnymi rodzajami aktywności rzemieślniczej, oraz podjęto próbę identyfikacji określonych zespołów znalezisk z miejscami produkcji. II.6.5. Opieka nad studentami Liczba studentów odbywających praktyki w jednostce PAN Liczba prac magisterskich wykonanych pod kierunkiem pracowników naukowych jednostki PAN ogółem ogółem w uczelniach macierzystych w jednostkach PAN II.7. Działalność dydaktyczna pracowników jednostki Liczba osób prowadzących, ogółem: wyszczególnienie zajęcia ze studentami (wykłady, ćwiczenia seminaria, itp.) wykłady (inne, poza zajęciami ze studentami) 1. w kraju a) w uczelniach wyższych

15 b) w innych instytucjach 2. za granicą 1* Wykaz krajowych i/lub zagranicznych ośrodków naukowych, w których pracownicy jednostki prowadzili działalność dydaktyczną w roku sprawozdawczym. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Warszawski Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Uniwersytet Śląski w Katowicach Uniwersytet Szczeciński Uniwersytet Wrocławski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu II.8. Współpraca z zagranicą II.8.1. Umowy i porozumienia o współpracy naukowej zawarte przez jednostkę z partnerem zagranicznym Liczba ogółem: 18: kraj partner nazwa dokumentu okres obowiązywania Austria Austrian Archaeological Institute Umowa of Cairo Austria Instytut Pra- i Wczesnohistoryczny w Umowa bezterminowa Wiedniu Białoruś Uniwersytet im. Janki Kupały w Umowa Grodnie Białoruś Instytut Historii Narodowej Akademii Umowa Nauk Białorusi Czechy Instytut Archeologiczny AV CS w Umowa bezterminowa Brnie Czechy Instytut Archeologiczny AV CS w Umowa Pradze Egipt Egyptian Academy of Sciences and Umowa bezterminowa Technology Hiszpania Uniwersytet w Granadzie Umowa Litwa Uniwersytet w Kłajpedzie Umowa Litwa Litewska Akademia Nauk, Litewska Umowa Akademia Muzyki i Teatru Niemcy Krajowy Urząd ds. Archeologii, Umowa Saksonia Niemcy Wydział Historii Ernst-Moritz-Arndt- Umowa bezterminowa Universität Greifswald Niemcy Komisja Numizmatyczna Krajów Umowa bezterminowa Związkowych Niemcy Geisteswissenschaftliches Zentrum Umowa Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas (GWZO) Rosja Południowe Centrum Naukowe Umowa Rosyjskiej AN Słowacja Instytut Archeologii SAV w Nitrze Umowa bezterminowa 15

16 kraj partner nazwa dokumentu okres obowiązywania Wielka Brytania British Museum Umowa Włochy Uniwersytet w Sienie Umowa bezterminowa Współpraca realizowana na podstawie umów zawartych przez Polską Akademię Nauk z partnerami zagranicznymi Liczba ogółem: 23 Kraj Partner Nazwa dokumentu Okres obowiązywania Białoruś Instytut Historii Sztuki, Umowa Folkloru Narodowej Akademii Nauk Białorusi Bułgaria Instytut Etnologii i Folkloru, Umowa Sofia Bułgaria Instytut i Muzeum Archeologii Umowa Bułgarskiej Akademii Nauk Chiny Instytut Historii Chińskiej Umowa Akademii Nauk Społecznych Chiny Institute of Vertebrate Umowa bezterminowa Paleontology and Paleoanthropolgy, Chinese Academy of Sciences Chorwacja Muzeum Początków Państwa Umowa Chorwackiego w Splicie / Chorwacka Akademia Umiejętności Czechy Instytut Archeologii Akademii Umowa Nauk Republiki Czeskiej w Brnie Czechy Archeologicky ustav AV CR, Umowa Praha Francja Maison de l Orient et de la Umowa Méditerranée, CNRS, Lyon oraz Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN, Warszawa Francja Laboratoire d Anthropologie Umowa des Populations du Passé, Bordeaux/Talence, PACEA, UMR 5809 (CNRS, Université Bordeaux I, Ministère de la Culture) Hiszpania Instytut Historii Wyższej Rady Umowa Badań Naukowych w Madrycie Litwa Litewska Akademia Nauk, Umowa Litewska Akademia Muzyki i Teatru Rosja Instytut Historii Kultury Umowa

17 Materialnej, St. Petersburg, Rosyjskiej Akademii Nauk Rosja Instytut Historii i Archeologii Umowa Uralski Oddział Rosyjskiej Akademii Nauk, Rosja Rosyjska Akademia Nauk Umowa Rumunia Rumuńska Akademia/Muzeum Umowa Narodowe Historii i Archeologii, Constanza Serbia Instytut Archeologii Serbskiej Umowa Akademii Nauk Słowenia Instytut Archeologii, Centrum Umowa Naukowo-Badawcze Słoweńskiej Akademii Nauk i Sztuk Szwecja Laboratorium Umowa Dendrochronologii, Lund; Szwecja Królewska Szwedzka Akademia Literatury, Historii i Starożytności, Archaeological Research Laboratory Wallenberglaboratoriet, Stockholm University Umowa Węgry Węgierska Akademia Nauk Umowa Węgry Instytut Archeologii WAN Umowa Włochy Consigillo Nazionalle delle Ricerche Umowa II.8.2. Zagraniczne instytucje naukowe, z którymi jednostka współpracuje w sposób ciągły bez zawartego porozumienia 37. II.8.3. Tematy realizowane we współpracy z zagranicą 62. II.8.4. Uzyskane rezultaty współpracy: wybrane rezultaty współpracy, np. wspólne publikacje, patenty, nowe metody badawcze i technologie (krótki opis 3 wybranych wyników). 1. W wyniku wieloletniej współpracy pomiędzy IAE PAN a British Museum ukazał się szósty i zarazem ostatni tom opracowania wyników badań wykopaliskowych późnoneolitycznej kopalni krzemienia Grimes Graves w latach , którego autormi byli Ian Longworth, Gillian Varndell i Jacek Lech, pt. Excavations at Grimes Graves, Norfolk, Fascicule 6. Exploration and excavation beyond the deep mines, including Gale de Giberne Sieveking s excavations in the West Field, London, British Museum (ISBN ). 2. W ramach współpracy pomiędzy IAE PAN i Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald zorganizowano w dniach r. międzynarodową konferencję w Greifswaldzie, pt. Contact and Transition. From late hunter-gatherers to early farmers in coastal and inland environments (organizatorzy: dr S. Hartz - Landesmuseum Schleswig-Holstein/ dr hab. J. 17

18 Kabaciński, prof. nadzw. PAN - IAE PAN/ prof. dr D. Raemaekers - University of Groningen/ prof. dr Th. Terberger - Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald). Na konferencji wygłoszono 27 referatów poruszających kwestię neolityzacji Niżu Europejskiego, fizyko-chemicznych analiz ceramiki neolitycznej, rekonstrukcji paleośrodowiskowych i wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS). 3. Od wielu lat w IAE PAN w wyniku współpracy z kilkoma instytucjami zagranicznymi rozwijane są przez pracowników Laboratorium Bio-i Archeometrii IAE PAN metody badań geofizycznych (geoelektrycznych, elektrooporowych, magnetycznych), w wyniku zastosowania których możliwe było m.in. zrekonstruowanie planu osad z epoki ptolemejsko-rzymskiej w Kom el-gir w Delcie Nilu oraz Medinet Watfa w Oazie Fajum; lokalizacja pochówków na wielu stanowiskach archeologicznych z okresu Starego Państwa oraz okresu późnego w Deir el-barsha w Środkowym Egipcie; wyznaczenie pozostałości zabudowy na terenie Malkaty (pałac oraz zespół kultowy z czasów Nowego Państwa, Teby zachodnie); zlokalizowanie pozostałości zabudowy zespołu świątynnego w Heliopolis (Kair). II.10. Upowszechnianie i promocja osiągnięć naukowych II Konferencje naukowe (debaty, dyskusje, inne formy spotkań naukowych) organizowane/ współorganizowane przez jednostkę, Liczba ogółem: 20 z tego: Nazwa konferencji Organizator, Rodzaj konferencji Liczba miejsce, data współorganizatorzy krajowa międzynarod. wystąpień Visual Encounters with Alterity, Instytut Etnologii Budapeszt, Instytut Budapeszt, Węgry, Archeologii i Etnologii PAN (dr hab Dagnosław Demski, prof. nadzw. IAE 1 PAN) Metody geofizyczne w archeologii polskiej, Poznań, listopada 2012 Badania nad epoką kamienia na Niżu Polskim, Igołomia czerwca 2012 Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Andrzej Buko, mgr Tomasz Herbich), Uniwersytet A. Mickiewicza, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr hab. Jacek Kabaciński, prof. nadzw. IAE PAN, dr Agnieszka Czekaj-Zastawny) 3 7 Instytucja wczesnego państwa w perspektywie wielości i różnorodności kultur , Polska, Poznań (Oddział PAN w Poznaniu) Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr hab. Michał Kara, dr hab. Henryk Mamzer, prof. nadzw. IAE PAN), Komisja Archeologiczna Oddziału PAN w Poznaniu 7 Czas wielkich przemian. Archeologia wielkopolska na przestrzeni 20 lat działalności Wielkopolskich Sprawozdań Archeologicznych , Poznań (Muzeum Archeologiczne) Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr hab. Michał Kara), Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu 1 18

19 Imię Mieszka, , Poznań, Muzeum Archeologiczne Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Przemysław Urbańczyk), UW, UAM, UMCS, UWr, UŚ 1 Przemiany XII i XIII wieku w Polsce w świetle badań archeologicznych Poznań II Wolin Medievalist Meetings - Economies, Monetisation and Society in West Slavic Lands AD , Wolin Sacrificial Lake in Czaszkowo (Masuria). Traces of Unknown Cults and Interregional Contacts of Balts in Late Antiquity , Mrągowo Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr hab. Wojciech Dzieduszycki, prof. nadzw. IAE PAN), Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Marian Rębkowski, dr Mateusz Bogucki), Katedra Archeologii Uniwersytetu Szczecińskiego, Burmistrz Wolina oraz Urząd Miasta i Gminy Wolin Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr Aleksandra Rzeszotarska- Nowakiewicz), Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, samorządy Powiatu Mrągowskiego, Gmina Mrągowo, Gmina Piecki Contact and Transition. From late hunter-gatherers to early farmers in coastal and inland environments , Greifswald Badania nad przeszłością społeczną w ujęciu transdyscyplinarnym. Stan badań i perspektywy , IAE PAN Warszawa Ernst-Moritz-Arndt-Universität Greifswald, Landesmuseum Schleswig-Holstein, Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr hab. Jacek. Kabaciński, prof. nadzw. IAE PAN), University of Groningen Komitet Nauk Pra- i Protohistorycznych PAN, Instytut Archeologii i Etnologii PAN 3 9 IV Funeralia Warszawskie X 2012 Warszawa XVIII Warsztaty Kaflarskie 11 X 2012 Zakład Kultury Staropolskiej IH UW, Instytut Archeologii i Etnologii PAN Instytut Archeologii i Etnologii PAN (dr Maria Dąbrowska) 5 Seminarium z historii kultury materialnej Instytut Archeologii i Etnologii PAN 3 Civitas jako klucz do kategoryzowania zjawisk społecznych, politycznych i gospodarczych w Europie środkowej. Między kulturową interpretacją obcych a kształtowaniem cywilizacyjnych podstaw własnego świata w kręgu kultury europejskiej (VI XII wiek), Wrocław, Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. Sławomir Moździoch), Pracownia Badań nad Wczesnymi Dziejami Europy Środkowej Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego 1 19

20 Mawarannahrinterdyscyplinarne badania nad obecnością Słowian i Skandynawów w emiracie Samanidów Wrocław, 20 czerwca 2012 r. Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Instytut Antropologii UWr. Inst. Studiów Klasycznych i Orientalnych UWr. 1 Miejsca pamięci pradzieje, średniowiecze i współczesność Biskupin, lipca 2012 Muzeum Archeologiczne w Biskupinie; Komisja Archeologiczna Wrocławskiego Oddziału PAN; Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Andrzej Buko) 8 I Konferencja Samodzielnej Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Z badań nad górnictwem krzemienia w Polsce i w Europie r. IAE PAN, Warszawa II Konferencja Samodzielnej Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Z badań nad późnym krzemieniarstwem w Europie r. IAE PAN, Warszawa III Konferencja Samodzielnej Pracowni Prehistorycznego Górnictwa Krzemienia Z badań nad górnictwem wspólnot kultury pucharów lejkowatych Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Jacek Lech) Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Jacek Lech) Instytut Archeologii i Etnologii PAN (prof. dr hab. Jacek Lech) W tabeli: liczba wystąpień łączna liczba wszystkich rodzajów wystąpień konferencyjnych przedstawionych przez pracowników jednostki. II Udział jednostki w przedsięwzięciach promujących i popularyzujących wyniki badań naukowych (np. festiwale i pikniki naukowe, wystawy i targi, w tym targi książki, artystyczne, inne): nazwa i miejsce imprezy, ewentualne wyróżnienia związane z udziałem jednostki w tej imprezie (krótki opis). 1. Prezentacja badań naukowych w mediach: dr Przemysław Bobrowski - udzielił kilku wywiadów dla prasy i telewizji sudańskiej dotyczących badań na stanowisku Khor Shambat 1 (Omdurman, Sudan) dr Mateusz Bogucki - wywiady dla tygodnika Polityka, II Programu Polskiego Radia, Telewizji Szczecin o archeologii i numizmatyce dr Tomasz Boroń - wywiad w 2 programie Polskiego Radia na temat odkryć naukowych w Wilczycach - wywiad w TVP Kielce na temat odkryć w Wilczycach prof. dr hab. Andrzej Buko - liczne wywiady prasowe, radiowe, telewizyjne w wydaniach regionalnych i centralnych dotyczących aktualnie prowadzonych badań naukowych mgr Marek Dworaczyk 20

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa

Raport roczny. Narodowego Instytutu Dziedzictwa Raport roczny Narodowego Instytutu Dziedzictwa 2012 2012 1 2 Szanowni Państwo Rok 2012 był dla Narodowego Instytutu Dziedzictwa rokiem jubileuszowym, bo choć instytucja o tej nazwie działa zaledwie od

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W 2012 ROKU Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku

Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Sprawozdanie z działalności Narodowego Instytutu Dziedzictwa za I półrocze 2015 roku Narodowy Instytut Dziedzictwa realizuje zadania określone w statucie obowiązującym od 23 stycznia 2014 roku. Z dniem

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R.

MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE. z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu w 2014 r. w części 67 POLSKA AKADEMIA NAUK WARSZAWA, MAJ 2015 R. Spis treści nr str. Dochody budżetowe 5 Zbiorcze omówienie wydatków

Bardziej szczegółowo

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP

XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP XV WALNY ZJAZD DELEGATÓW TOWARZYSTWA URBANISTÓW POLSKICH POZNAŃ 5-6 WRZEŚNIA 2009 SPRAWOZDANIA WŁADZ NACZELNYCH I RADY TUP WARSZAWA, SIERPIEŃ 2009 SPIS TREŚCI A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DZIAŁALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w 2013 roku Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zarząd Krajowy Sprawozdanie z działalności Polskiego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka

Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Wykaz zgłoszonych jednostek: Biblioteka Uniwersytecka Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Instytut Archeologii Instytut Dziennikarstwa Instytut Etnologii i Antropologii Instytut Filozofii Instytut Historyczny

Bardziej szczegółowo

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI

X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI X. ROZWÓJ I PROMOCJA UCZELNI 1. DZIAŁ PROMOCJI ORAZ DZIAŁ REKRUTACJI I INICJATYW EUROPEJSKICH 2. FUNDUSZE STRUKTURALNE 3. BYDGOSKI FESTIWAL NAUKI 4. INTEGRACYJNE DNI STUDENTÓW EUROPY 5. WYDARZENIA ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015

Sprawozdanie. Polskiego Towarzystwa. z działalności. Ekonomicznego w latach 2010 2015 Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w latach 2010 2015 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EKONOMICZNEGO W LATACH 2010 2015 SPIS TREŚCI Informacje ogólne... 5

Bardziej szczegółowo

Teraz Polska Promocja

Teraz Polska Promocja FUNDACJA POLSKIEGO GODŁ A PROMOCYJNEGO Teraz Polska Promocja TOM 2 e-book red. Jarosław Górski Teraz Polska Promocja tom 2 e-book wydanie 1 Publikacja zbiorowa pod redakcją Jarosława Górskiego, zawiera

Bardziej szczegółowo

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012

B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 B I U L E T Y N P T A Nr 11 Grudzień 2012 Polskie Towarzystwo Antropologiczne ul. Umultowska 89, 61-614 Poznań tel. 61 8295713 fax. 61 8295730 http://www.ptantropologiczne.pl e-mail: pta@amu.edu.pl Skład

Bardziej szczegółowo

swego nie znacie promocja osiągnięć nauki polskiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

swego nie znacie promocja osiągnięć nauki polskiej Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Cudze chwalicie, swego nie znacie promocja osiągnięć nauki polskiej 2 Publikacja sfinansowana w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Nazwa

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 2 (2014/2015) październik 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 Warszawa, 2 lutego 2015 Sprawozdanie merytoryczne z działalności Domu Spotkań z Historią za okres: 1 stycznia 31 grudnia 2014 W 2014 roku Dom Spotkań z Historią (DSH) realizował działania wystawiennicze,

Bardziej szczegółowo

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015)

Red. Jarosław Górski. e-book, tom 6 (2015) Red. Jarosław Górski e-book, tom 6 (2015) 1 Teraz Polska Promocja tom 6 e-book Publikacja zbiorowa pod redakcją dr. Jarosława Górskiego, zawiera artykuły opracowane na podstawie prac magisterskich nagrodzonych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku

N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku N E W S L E T T E R R. 9: 2011, nr 3 (301) poniedziałek, 17 stycznia 2011 roku KONFERENCJE NAUKOWE i BRANŻOWE z a p o w i e d z i Prawo sportowe i turystyczne między regulacją a deregulacją ogólnopolska

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

alik M w Stanisła fot.

alik M w Stanisła fot. fot. Stanisław Malik AGH Uczelnia Sukcesu Miło nam poinformować, iż w ostatnim czasie nasza uczelnia kilkakrotnie była honorowana przez niezależne instytucje. W ostatnich dniach maja dziennik Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju

I. Program promocji literatury i czytelnictwa w kraju Sprawozdanie z działalności Instytutu Książki w pierwszych trzech kwartałach 2013 roku Promowanie i wspieranie działań z zakresu czytelnictwa, twórczości literackiej i czasopiśmiennictwa 1. Dyskusyjne

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u

W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10 lat AIESEC-u Z Życia Politechniki Radomskiej numer 1(28) ISSN 1642-1256 STYCZEŃ/MARZEC 2008 W numerze: * Studenci z Francji na Mechanicznym * Wszystko o wyborach * Rekrutacja inaczej * Złoty medal projektantów * 10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMATYCZNE ZARZĄD GŁÓWNY SPRAWOZDANIE ZARZĄDU GŁÓWNEGO POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO Z DZIAŁALNOŚCI STOWARZYSZENIA ZA ROK 2005 1. Informacje wstępne Polskie Towarzystwo Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Konfraternia Turystyczna

Konfraternia Turystyczna ISSN 2082-8454 Konfraternia Turystyczna Tygodnik Wyższej Szkoły Organizacji Turystyki i Hotelarstwa R.9: 2011, nr 24 (322) 20 czerwca 2011 roku Aktualności od 13 do 19 czerwca 2011 roku Wysyp ofert last

Bardziej szczegółowo

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008

KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 KRONIKA ROK AKADEMICKI 2007/2008 Studia Gdańskie, t. V, s. 326 344 Dydaktyka 13 października 2007 roku o godzinie 11.00 w siedzibie uczelni w Gdańsku przy ul. Biskupiej 24 b, w sali 201, odbyła się uroczysta

Bardziej szczegółowo

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ. Numer 11 stycze 2012

BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ. Numer 11 stycze 2012 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ Numer 11 stycze 2012 FDP Bogactwo kulturowe Polski identyfikacja dziedzictwa niematerialnego Spis treści Od redakcji... 7 Wstęp... 8 Rozdział I Materiały nadesłane przed

Bardziej szczegółowo

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr

Spis treści. VI. Zarządzenie Rektora Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego nr Spis treści Słowo wstępne Dziekana... 2 Od Redaktora... 5 Część pierwsza. Wyciąg z aktów normatywnych dotyczących finansowania nauki.. 6 I. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki...

Bardziej szczegółowo