Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, polityka edukacji, socjalizacja młodzieży.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, polityka edukacji, socjalizacja młodzieży."

Transkrypt

1 25 maja 2011 r. Anna Wiłkomirska doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik Katedry Animacji Społeczno-Kulturalnej i Pracy Socjalno-Wychowawczej na Wydziale Pedagogicznym UW. Zainteresowania naukowe: socjologia edukacji, polityka edukacji, socjalizacja młodzieży. Stypendystka George Washington University jako visiting scholar. Ekspert Instytutu Spraw Publicznych do spraw edukacji. Biegła sądowa ds. edukacji. Członek polskiego zespołu realizującego badanie ICCS International Civic and Citizenship Study 1999 i 2009 roku. Najważniejsze prace książkowe: Między nieuchronnością a możliwością. Wychowanie w warunkach zmiany (redakcja naukowa wspólnie z A. Przecławską) (2010) Ocena kształcenia nauczycieli w Polsce (2005), Szkoły publiczne i niepubliczne porównanie ofert edukacyjnych (razem z E. Putkiewicz) (2004), Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań młodzieży (razem z R. Dolatą, K. Kosełą, A. Zielińską) (2004) Reforma egzaminu maturalnego (razem z R. Dolatą i E. Putkiewicz) (2004), Problems of Teacher Education in Rolling Changes of Educational System all over the World (redakcja naukowa razem z E. Putkiewicz) (2004), Zawodowe i społeczno-polityczne orientacje nauczycieli (2002).

2 Elżbieta Tołwińska-Królikowska pedagog (Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego), absolwentka stażu w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, pedagog szkolna i nauczycielka wiedzy o społeczeństwie w Integracyjnej, Twórczej Szkole Podstawowej im. Raoula Wallenberga w Warszawie ( ), trenerka programu Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej KOSS ( ), edukatorka, superwizorka, ewaluatorka programów edukacyjnych; autorka, współautorka i redaktorka wielu publikacji metodycznych m. in. Prawa człowieka. Poradnik nauczyciela Wyd. CODN 2002; Program wychowawczy Wyd. CODN 2002; Autoewaluacja w szkole Wyd. CODN 2002, ORE 2010; Małe przedszkole w każdej wsi FIO Kierowniczka Pracowni Rozwoju Systemu Doskonalenia w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie ( ), uczestniczka wielu wizyt studyjnych poświęconych edukacji obywatelskiej m. in. w Ohio, USA, Danii, Szwajcarii, Wlk. Brytanii, Izraelu. Od 2006 roku wiceprezeska zarządu Federacji Inicjatyw Oświatowych i koordynatorka projektów edukacyjnych m.in. Małe przedszkole w każdej wsi SPO RZL ; Nowe idee w edukacji wiejskiej mała szkoła i małe przedszkole Leonardo da Vinci VETPRO ; Stowarzyszenia Rozwoju Wsi w sieci FIO 2009; Z Małej Szkoły w Wielki Świat POKL

3 Ewa Bobińska mgr historii UW, absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku w zakresie europejskiej administracji samorządowej i rządowej specjalność edukacja europejska oraz podyplomowych studiów kwalifikacyjnych SGH w Warszawie Podstawy przedsiębiorczości, edukator Programu Nowa Szkoła, trener Centrum Edukacji Obywatelskiej w programie Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej, absolwentka kursu kwalifikacyjnego Edukator samorządowy, superwizor zajęć edukacyjnych, kierownik Pracowni Edukacji Obywatelskiej ORE. Autor, koordynator i trener projektów: Gimnazjum 2002, Symulacje negocjacji Zostań negocjatorem, Szkoły wiejskie w Unii Europejskiej, Szkolne Kluby Europejskie, Polska w Unii Europejskiej, Polska w NATO, Nauczanie o Holokauście oraz międzynarodowego projektu, współfinansowanego z Funduszu Wyszehradzkiego Edukacja dla bezpieczeństwa w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Koordynator projektów międzynarodowych w ramach programu Polska Pomoc skierowanych na Ukrainę oraz programów we współpracy z Izraelem dotyczących nauczania o historii i kulturze Żydów oraz organizacji spotkań młodzieży polsko izraelskiej. Autor i opiekun kursów edukatorskich Edukator Samorządowy, Edukator Edukacji Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko - niemieckich, współautor i koordynator pakietów edukacyjnych dla nauczycieli Szkolny Klub Europejski poradnik, Polska w Unii Europejskiej, Polska w NATO, Zrozumieć innych, czyli jak uczyć o uchodźcach, Ekonomia na przedmiotach nie ekonomicznych. Kwalifikacje w zakresie organizacji i zarządzania oświatą oraz edukatorskie (MEN/1012E/272/2001). Członek Team of Europe zespołu trenerów edukacji europejskiej, edukacji ekonomicznej, edukacji praw człowieka i edukacji dla bezpieczeństwa, edukacji o Holokauście. Uczestnik wielu wizyt studyjnych w krajach UE, USA i Izraelu.

4 Jacek Wołowiec dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach. Absolwent kieleckiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego (historia i wychowanie fizyczne). W latach pracował w szkołach różnego typu jako nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wychowania fizycznego. Współpracował z Centrum Edukacji Obywatelskiej, realizując program Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej (KOSS). Autor i współautor programów nauczania historii w szkole podstawowej i gimnazjum, podręczników historii dla uczniów szkoły podstawowej, poradników metodycznych dla nauczycieli. W latach wizytator w Kuratorium Oświaty w Kielcach koordynator edukacji obywatelskiej i regionalnej oraz edukacji europejskiej, odpowiedzialny za funkcjonowanie w województwie świętokrzyskim m.in. programów Socrates-Comenius, Leonardo da Vinci, Akcji etwinning. Pomysłodawca i realizator regionalnego projektu Europejska Szkoła, organizator i koordynator licznych konferencji (m.in. Targi i Festiwale Socrates-Comenius), konkursów, szkoleń i spotkań promujących edukację europejską (we współpracy z Akademią Świętokrzyską, Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji i ŚCDN). Wykładowca na studiach podyplomowych dla nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie w Akademii Świętokrzyskiej (obecnie Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach). W latach aktywny działacz struktur samorządowych radny miasta Kielce, członek Komisji Kultury i Edukacji. Wnioskodawca i promotor cennych inicjatyw służących podniesieniu atrakcyjności i skuteczności procesu kształcenia: powszechnej nauki pływania uczniów klas trzecich szkoły podstawowej w ramach lekcji wf; projektu zajęć pozalekcyjnych, przygotowujących gimnazjalistów do egzaminów zewnętrznych. Od sierpnia 2007 r. kieruje Świętokrzyskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

5 Jan Szomburg prezes Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową, inicjator i organizator Kongresów Obywatelskich Dr nauk ekonomicznych z doświadczeniem akademickim(w latach na UG). Założyciel Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową (1989). Od 1980 r. zaangażowany w gdańskiej Solidarności ; współorganizował regionalny ruch samorządów pracowniczych; w stanie wojennym współpracował z podziemiem; od drugiej połowy lat 80. związany z gdańskimi liberałami. Wspólnie z Januszem Lewandowskim opracował w 1988 r. pierwszy w Europie Wschodniej program powszechnej prywatyzacji oparty na kuponach prywatyzacyjnych (wykorzystywany w reformach własnościowych niemal w całej Europie Wschodniej). Współtwórca polskiej myśli transformacyjnej dotyczącej gospodarki. Inicjator i organizator nowych, innowacyjnych platform debat publicznych służących dialogowi międzyśrodowiskowemu i międzypokoleniowemu: Polskiego Forum Strategii Lizbońskiej ( ), Polskiego Forum Wartości i Rozwój ( ), Polskiego Forum Obywatelskiego (od 2005 do dziś). Promotor publicznej refleksji i debaty nad tożsamością i wspólnotowością Polaków.

6 Jerzy Stępień Urodził się 7 września 1946 r. w Staszowie. Dzieciństwo i lata szkolne spędził w Sandomierzu. W 1969 r. ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego Ukończył także Studium Podyplomowe Prawa Sądowego na Uniwersytecie Warszawskim oraz Studia Podyplomowe w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej. W latach odbył aplikację sądową. Od 1971 do 1973 r. był asesorem, od 1973 r. sędzią Sądu Powiatowego w Kielcach, a od 1975 r. Sądu Rejonowego. W latach wykonywał zawód radcy prawnego. Współzałożyciel Solidarności w regionie świętokrzyskim, wiceprzewodniczący Zarządu Regionu. Współautor historycznego Posłania do narodów Europy Środkowej i Wschodniej. Internowany 13 grudnia 1981 r. W latach członek regionalnej Tymczasowej Rady Solidarności, a w 1989 r. członek Komisji Krajowej NSZZ Solidarność. Ekspert d/s samorządu terytorialnego podczas obrad Okrągłego Stołu. Od 1989 do 1993 r. był senatorem RP, przewodniczącym senackiej Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W latach był członkiem Komisji Konstytucyjnej Senatu oraz od 1991 do 1993 r. Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Pełnił w tym czasie także funkcję przewodniczącego rządowych zespołów ds. reformy administracji publicznej. Był współtwórcą reformy samorządu terytorialnego w latach Od 1990 do 1993 r. pełnił funkcję Generalnego Komisarza Wyborczego. W latach był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. Od 1991 r. jest wykładowcą w Centrum Studiów Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego, a od jesieni 2008 r. wykładowcą w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego. Współzałożyciel Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i wiceprezes Rady Fundatorów FRDL. Członek, a w latach , wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz medalem Gloria Artis. 3 czerwca 2008 r. Prezydent Litwy Valdas Adamkus odznaczył Jerzego Stępnia Orderem Wielkiego Księcia Giedymina. Jest autorem licznych publikacji z zakresu administracji publicznej, prawa wyborczego, prawa konstytucyjnego, polityki monetarnej i historii najnowszej. Sędzia Trybunału Konstytucyjnego w latach i Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach

7 Olga Napiontek Prezeska Zarządu Fundacji Civis Polonus. Studiowała socjologię na Uniwersytetach w Warszawie i w Bielefeld (Niemcy) oraz w ramach studiów doktoranckich w Instytucie Studiów Społecznych UW. Autorka badań i artykułów z dziedziny edukacji obywatelskiej i dialogu obywatelskiego. Obecnie przygotowuje pracę doktorską poświęconą przemianom demokracji i edukacji obywatelskiej. Absolwentka Szkoły Praw Człowieka Fundacji Helsińskiej. Związana z sektorem pozarządowym od 15 lat! jako wolontariuszka w Centrum Edukacji Obywatelskiej (pierwsza edycja Młodzi Głosują ), następnie koordynatorka projektów w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej i Instytucie Spraw Publicznych. W Fundacji Civis Polonus rozwija projekty umożliwiające młodym ludziom wpływanie na sprawy, które ich dotyczą. Najważniejszy z nich to Młodzieżowe Rady Dzielnic i Gmin, w ramach którego wypracowujemy obecnie procedury konsultacji decyzji podejmowanych przez władze lokalne z młodzieżą.

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący

Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1. Prowadzący Prelegenci i prelegentki Ogólnopolskiech Spotkań ekonomii Społecznej, OSES 2011 DZIEŃ 1 Prowadzący Kamil Wyszkowski Absolwent wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w zakresie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia

KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia KOMUNIKAT PRASOWY dotyczący powołania Rad Programowych TVP S.A., Polskiego Radia SA i TV Polonia Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji na posiedzeniu 16 listopada 2010 r. powołała: Radę Programową Telewizji

Bardziej szczegółowo

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r.

Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci. 13 grudnia 2010 r. Konferencja Jak zmniejszyć wykluczenie finansowe w Polsce? Program i prelegenci 13 grudnia 2010 r. 2 Program konferencji 9.00 Rejestracja uczestników 10.00 Otwarcie konferencji Marek Belka Prezes Narodowego

Bardziej szczegółowo

Liderzy Programu Samorządowa Polska

Liderzy Programu Samorządowa Polska Liderzy Programu Samorządowa Polska Warszawa, listopad 2013 liderzy Programu Samorządowa Polska Wydawca: Unia Gospodarcza Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Samorządowa Polska S.A. Warszawa, listopad

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014. Strona 1 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ W 2013 r. Warszawa 2014 Strona 1 SPIS TREŚCI WŁADZE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego

Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast. Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego Finansowanie inwestycji infrastrukturalnych miast Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego IX Ogólnopolska konferencja BGK dla JST Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE

FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE FINANSOWANIE PROJEKTÓW SAMORZĄDOWYCH CZAS NA INDYWIDUALIZM I INNOWACJE Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje 1 RAMOWY PROGRAM XI Ogólnopolskiej konferencji BGK dla JST

Bardziej szczegółowo

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska;

1. Jako przedstawiciel organizacji pozarządowej działającej na rzecz ochrony środowiska; Lista zgłoszonych kandydatów na przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (KM RPO WM 2014-2020) Komisja

Bardziej szczegółowo

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni

Głodni Sukcesu! Program kongresu. Organizator. Mecenasi. Patroni medialni Głodni Sukcesu! Program kongresu Organizator Mecenasi Partnerzy Patroni honorowi Patroni medialni 1 MID - Międzynarodowy Instytut Demokracji Międzynarodowy Instytut Demokracji (MID) to organizacja pozarządowa,

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka

Prof. dr hab. Barbara Kudrycka Prof. dr hab. Barbara Kudrycka minister nauki i szkolnictwa wyższego. Profesor tytularny Prawa Administracyjnego i Nauki Administracji Publicznej. Od marca 1998 r. do sierpnia 2007 r., przez trzy kadencje,

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje:

Franciszek Adamczyk. Posiadane wykształcenie, kwalifikacje: Franciszek Adamczyk WyŜsze Akademia Rolnicza w Krakowie, Wydział Rolniczy, Kierunek: Ekonomika i organizacja produkcji, 1976 University of Connecticut w Hartford w USA, studia podyplomowe z zakresu spraw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz

Henryk Majchrzak Krzysztof Żmijewski Jerzy Karol Buzek Janusz Piechociński Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Włodzimierz Henryk Majchrzak Prezes Zarządu PSE Operator Dr inż Henryk Majchrzak jest związany z PSE od lipca 2010 roku: w pierwszym okresie jako Członek Zarządu, a od 15 października 2010 r jako Prezes Zarządu Od

Bardziej szczegółowo

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA

BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Załącznik 1. do Sprawozdania KNA za rok 2009 Biografie członków KNA BIOGRAFIE CZŁONKÓW KNA Prof. dr hab. ElŜbieta Chojna-Duch Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, po studiach

Bardziej szczegółowo

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki

I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej. Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki I posiedzenie Komitetu Gospodarczej Myśli Strategicznej Warszawa, 17 czerwca 2013 r., Ministerstwo Gospodarki prof. dr hab. ElŜbieta Mączyńska Profesor nauk ekonomicznych, kierownik Katedry Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej

Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej Seminarium Reforma szkolnictwa wyższego a jakość kształcenia i ochrona własności intelektualnej połączone

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa

- konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa Ład korporacyjny w Polsce i w Europie stan obecny i perspektywy - konferencja - 19 października 2006 roku Sala Notowań, Centrum Giełdowe ul. Książęca 4, Warszawa PANELIŚCI JACEK BĄK Rechtsanwalt (niemiecki

Bardziej szczegółowo

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA

PATRONAT HONOROWY. Marek Woszczyk Prezes, Urząd Regulacji Energetyki. Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. PRELEGENCI oraz RADA PROGRAMOWA informacja promocja 7-8 listopada 2012 r., Westin Hotel, Warszawa Tradycja w nowej odsłonie Zagadnienia: XVI Międzynarodowa Konferencja Energetyczna EuroPower PATRONAT HONOROWY (plany inwestycyjne, konsolidacja

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej

Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej Nr 24 Październik 2014 ISSN 1505-0653 Wyższej Szkoły Biznesu w dąbrowie Górniczej GAUDEAMUS IGITUR 2014/2015 Inauguracja Roku Akademickiego w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej 7 października

Bardziej szczegółowo

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015

Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Akademia16+ oferta zajęć dydaktycznych 2014/2015 Ten utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa Użycie niekomercyjne Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe Zespół: Katarzyna Górak-Sosnowska,

Bardziej szczegółowo

Liderki projektu. dr Iwona Sroka. Maja Goettig

Liderki projektu. dr Iwona Sroka. Maja Goettig Liderki projektu dr Iwona Sroka Prezes Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (KDPW) oraz KDPW_CCP. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government

3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA. e-government Intelligence In Business ORGANIZATOR 3-4 PAŹDZIERNIKA 2012, HOTEL COURTYARD BY MARRIOTT, WARSZAWA KONFERENCJA e-government Cyfryzacja w sektorze publicznym sposoby optymalizacji zmian i konsekwencje wdrożeń

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne

IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne IV Konferencja Badawcza PARP PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JUTRA - materiały konferencyjne Warszawa, 9 grudnia 2014 r. Przedsiębiorczość w Polsce na podstawie Raportu z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska

Bardziej szczegółowo