Produkty systemowe banków detalicznych, jako przykład innowacji sprzężonych sektora bankowego i telekomunikacyjnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Produkty systemowe banków detalicznych, jako przykład innowacji sprzężonych sektora bankowego i telekomunikacyjnego"

Transkrypt

1 dr M. Kieżel Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Zarządzania, Katedra Polityki Rynkowej i Zarządzania Marketingowego Produkty systemowe banków detalicznych, jako przykład innowacji sprzężonych sektora bankowego i telekomunikacyjnego Wstęp Pojęcie innowacji, wprowadzone przez J.Schumpetera, jest obecnie prezentowane w literaturze w publikacjach wielu autorów, którzy akcentują różnie jego aspekty (np. P. Drucker, C.K. Prahalad, Ph. Kotler R.W. Griffin, M.E. Porter). Artykuł koncentruje się na innowacjach, które są wynikiem wysiłku pewnej liczby organizacji, tzw. innowacji sprzężonych. Mamy z nimi do czynienia przy opracowywaniu nowych rozwiązań przez podmioty współdziałające np. w ramach sieci. Współcześnie tworzenie i skuteczne zarządzanie innowacyjnością coraz częściej wymaga od przedsiębiorstw, w tym także banków detalicznych, nawiązania współpracy z innymi podmiotami, które zapewniają dostęp do zasobów oraz uwzględnienia faktu, że wartość opiera się na wyjątkowych, spersonalizowanych doświadczeniach konsumentów. Celem głównym artykułu była identyfikacja przykładów wdrażania tego typu innowacji przez banki detaliczne w ramach tworzenia systemowej oferty produktowej we współpracy z podmiotami branży telekomunikacyjnej (co jest nowatorskim i bardzo aktualnym rozwiązaniem). Wskazano też na najważniejsze uwarunkowania rozwoju tego typu innowacji oraz powiązań między zaangażowanymi podmiotami. W artykule wykorzystana została literatura przedmiotu oraz naukowe studia przypadków (case study research). Istota innowacji i jej sprzężony wariant Zmieniające się warunki działania wywołały w sektorze bankowym konieczność sięgania po coraz nowsze rozwiązania. Wśród nich należy wymienić przygotowywanie i plasowanie na rynku innowacyjnych produktów, dostosowanych do potrzeb grup docelowych. Produkty te składają się z pojedynczych wartości lub ich szerszego zestawu, które są wspierane nowymi działaniami marketingowymi. Według P.Druckera innowacja to narzędzie, za pomocą którego zmiany prowadzą do podjęcia nowej działalności gospodarczej lub świadczenia nowych usług 1. Definicja ta została odniesiona do pięciu przypadków:, wprowadzenia nowego produktu, z którym konsumenci nie mieli jeszcze do czynienia, wprowadzenia nowej metody produkcji, dotąd jeszcze nie wypróbowanej, otwarcia nowego rynku (bez względu na to czy rynek ten istniał czy nie), zdobycia nowego źródła surowców, przeprowadzenia nowej organizacji branży. Z kolei dla C.K. Prahalada i M.S. Krishnana, innowacja to kształtowanie oczekiwań konsumentów oraz reagowanie na ich zmieniające się wymagania, zachowania oraz doświadczenia 2. Dla Ph. Kotlera innowacją jest jakiekolwiek dobro, usługa i pomysł, które są postrzegane przez kogoś jako nowe. Mogą to być produkty całkowicie oryginalne, produkty udoskonalone, zmodyfikowane i nowe marki produktów 3. M. Porter akcentował przy definiowaniu innowacji wkład ulepszeń technologicznych, lepszych metod wykonania danego dobra, które mogły wyrażać się w zmianach produktu, zmianach procesu, ale także w nowych podejściach do marketingu czy też w nowych formach dystrybucji 4. W definicji R.E. Griffina 1 P. Drucker: Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, PWE Warszawa, 1992, s C.K. Prahalad, M.S. Krishnan, Nowa era innowacji, PWN, Warszawa, 2010, s Ph. Kotler, Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa, 1994, s W. Janasz, K. Kozioł-Nadolna, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s.14 Cyt. za: Porter M.E., The competetive advantage of nations, The Macmillan Press Ltd., London, Logistyka 929

2 innowacja ma zdecydowany wymiar organizacyjny to kierowany wysiłek organizacji na rzecz opanowania nowych produktów i usług lub też nowych zastosowań istniejących produktów i usług 5. W przypadku innowacji finansowej, można spotkać się ze stwierdzeniem, że jest to instrument, który lepiej zaspokaja potrzeby rynku finansowego coś nowego, co zmniejsza koszty, ogranicza ryzyko lub dostarcza ulepszony produkt, usługę 6. Przyjmując takie spojrzenie, w przypadku bankowości detalicznej innowacją może być 7 : tworzenie i stosowanie (popularyzacja) nowego instrumentu finansowego, technologii, produktu lub usługi, tworzenie lub zastosowanie rynku, instytucji, tworzenie lub zastosowanie struktur organizacyjnych lub procedur. Ujmując tak szeroko innowację, nie można pominąć występowania jej związków z obszarami organizacji i marketingu oraz relacji z innymi firmami. Skutkuje to wyróżnianiem obok innowacji będących efektem działania jednego podmiotu tzw. niesprzężonych, także innowacji sprzężonych, będących wynikiem wysiłku pewnej liczny osób czy organizacji. Przykładem mogą być tu np. nowe rozwiązania podmiotów współdziałających w ramach sieci, nawiązujące do tematyki niniejszego artykułu. W ramach innowacji sprzężonych powstają nowe produkty o charakterze systemowym. Można je definiować jako złożone, kompleksowe produkty, jednocześnie dostarczające docelowemu klientowi zbioru kilku wartości podstawowych, a niekiedy także dodatkowych. Z uwagi na konstrukcję innowacyjnych produktów systemowych, następuje tam koncentracja korzyści w ramach jednego, rozbudowanego produktu, przy jednoczesnym relatywnym ograniczeniu kosztów i wysiłków związanych z jego zakupem, które ponosi klient. Odbywa się to we współpracy z innymi podmiotami danego sektora, spoza niego, a niekiedy także z udziałem samych nabywców (tzw. prosumpcja). Zjawisko takie można dostrzec w sektorze banków detalicznych, które przygotowują innowacyjną ofertę w ramach otwartej architektury produktowej, co oznacza, że jest ona zbudowana nie tylko z komponentów produktowych pochodzących z danego banku, ale także produktów i usług obcych podmiotów, także spoza branży finansowej. Systemowej ofercie produktowej banków detalicznych towarzyszą rozbudowane usługi, bazujące na wielostronnych kontaktach. Alianse bankowo-telekomunikacyjne i determinanty ich rozwoju W sektorze bankowości detalicznej od niedawna zaznacza się nowy, wyraźny trend. Polega on na nawiązywaniu przez banki detaliczne współpracy z podmiotami branży telekomunikacyjnej, co owocuje tworzeniem na rynku innowacyjnych rozwiązań nowych marek banków mobilnych. Jest to kolejny krok po oferowaniu tzw. wallet ów, które operatorzy telekomunikacyjni, współpracując z bankami, oferują klientom. Jest to seria aplikacji do korzystania z bankowości mobilnej, która umożliwiała płatności przy użyciu smartfona 8. Obecnie na rynku tworzą się bardziej zaawansowane formy współpracy. Tego typu alianse wykorzystują efekt synergii, jaki daje scalenie rozbudowanej sieci dystrybucyjnej firmy telekomunikacyjnej z technologią i know-how banku, który udziela ponadto licencji na przeprowadzanie transakcji bankowych i udostępnia bilans, w którym są one ujmowane. Wspólne inicjatywy banków i tzw. telekomów mają duże uzasadnienie strategiczne, gdyż obu stronom zależy na pozyskaniu nowych klientów, a powiązania te dają zaangażowanym partnerom korzyści, stanowiące istotne determinanty do rozwoju tych form współpracy. Banki dążą do poszerzenia zasięgu dystrybucji i zwiększenia sprzedaży, co jest coraz trudniejsze w bardzo konkurencyjnej branży. Przedstawiona współpraca jest dla banków dobrym sposobem na dotarcie z produktami do wielomilionowej grupy klientów operatorów telekomunikacyjnych, czy to poprzez sieć ich 5 R.W. Griffin, Postawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, 1996, s A. Pomykalski, S. Bakalarczyk, Zarządzanie innowacjami bankowymi,(w:) Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe, praca zbiorowa pod red. T. Falencikowskiego, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, Tom 7, Gdańsk, 2010, s A. Nowak-Far, Globalna konkurencja, PWN, Warszawa Poznań, 2000, s Banki w Polsce aktywnie reagują na zmiany technologiczne. ING BSK zapowiada, że będzie udoskonalać aplikacje dostępne w AppStore i Google Play oraz poprawi elementy transakcyjne w bankowości mobilnej. Citi Handlowy pracuje nad aplikacją na BlackBerry. BZ WBK rozwija bankowość na klik, gdzie oferuje kredyt gotówkowy, limit kredytowy w koncie, kartę kredytową, zwiększanie limitów kredytowych, usługę rozłożenia na raty zadłużenia w karcie kredytowej. 930 Logistyka

3 punktów obsługi w całym kraju (nawet kilkaset), czy przez posiadane przez klientów telefony komórkowe. Mogą to być zarówno klienci dotychczasowi, jak i osoby nowe, które jeszcze nie korzystały z usług danego banku, ale są klientami danego operatora. Ma to szansę przyczynić się do podniesienia poziomu ubankowienia społeczeństwa, tak w wymiarze ilości produktów bankowych, z których korzystają, jak i intensyfikacji skali korzystania z oferty banków. Z kolei dla operatorów w sektorze telekomunikacyjnym współpraca z branżą bankową jest szansą na znalezienie nowych, alternatywnych źródeł dochodów względem malejących przychodów z abonamentów. Skutkuje to wprowadzaniem do oferty różnego rodzaju dodatków. Operator liczy na zdobycie klientów banku i możliwość oferowania im kolejnych usług i produktów, a oferujący bonusy bank ma szansę zachęcić do skorzystania ze swojej oferty użytkowników danej sieci telefonii komórkowej. Co ważne, może to się odbyć przy relatywnie niższych nakładach dzięki dzieleniu się kosztami reklamy lub oferowanych bonusów. Dodatkowo, podejmując wspólne działania, banki i operatorzy mogą zaoferować klientom lepsze warunki, a to wzmacnia ich pozycję konkurencyjną. Ważną zaletą dla obu stron jest wymiana baz danych na temat konkretnych użytkowników. Dysponowanie dużą wiedzą o klientach pozwala zwiększać możliwość realizowania przez współpracujące podmioty sprzedaży krzyżowej oraz skuteczniej generować potrzebę zakupu różnych towarów czy usług (np. informacje na temat klientów telefonii komórkowej, którzy terminowo płacą zobowiązania, to dla banków zestaw cennych informacji określających wiarygodność konsumentów). Wymiana zgromadzonych przez banki i operatorów informacji pozwala też jeszcze precyzyjniej dostarczyć produkt spełniający oczekiwania klienta, co jest zgodne z ideą bankowości Zainicjowanie korzystania przez klientów z usług takiej hybrydy może oznaczać pewne utrwalenie relacji z nimi. Nabywca odczuwając satysfakcję z usług jednego podmiotu, będzie mniej skłonny do rezygnacji z oferty, nawet przy mniej pozytywnym stosunku względem drugiego podmiotu. To nieco wymuszone przywiązanie jest spowodowane tym, że jeśli klient zrezygnuje z usług jednego partnera (np. telefonii), ale będzie chciał korzystać nadal z drugiego (np. banku), straci promocyjne warunki (co może być postrzegane przez klienta jako wada) 10. Należy też pamiętać o determinantach rozwoju tej formy współpracy, które wiążą się ze stroną popytową i dotyczą popularności i oczekiwań wobec bankowości mobilnej. Banki, które mają w ofercie rozwiązania dla bankowości mobilnej akcentują dynamiczny przyrost aktywnych użytkowników aplikacji (tzw. lekkich stron internetowych), które służą do otwierania na telefonach komórkowych. W mbanku na koniec II kw. 2013r. z jego aplikacji i strony light korzystało niespełna 380 tys. klientów. W analogicznym okresie 2014r. było ich ponad 770 tys. Ujmując łącznie, dziesięć największych banków (pod względem liczby klientów mobilnych) w połowie 2013 r. miało 1,6 mln użytkowników bankowości mobilnej. W 2014 r. liczba ta przekroczyła już 3mln, podczas gdy jeszcze w 2011r. ten sposób kontaktu z bankiem wybierało mniej niż 900 tys. osób 11. Dynamika rozwoju bankowości mobilnej jest wyższa niż bankowości internetowej (na podobnym etapie rozwoju). Pierwsza aplikacja pojawiła się w 2010 r., aby po pięciu latach przekroczyć próg 3 mln użytkowników (dla porównania pierwszy bank internetowy rozpoczął działalność w Polsce w 2000r. i liczba użytkowników serwisów internetowych przekroczyła 3 mln dopiero w 2006 r.) 12. Wzrostowi zainteresowania po stronie klientów towarzyszy rosnąca funkcjonalność systemów mobilnych. Dzięki nowym rozwiązaniom klienci coraz częściej logują się do serwisu i wykonują za pośrednictwem komórki coraz więcej transakcji, podczas gdy początkowo kontakt z rozwiązaniami mobilnymi pozwalał tylko na sprawdzenie salda czy historii transakcji. Informacje z banków wskazują na to, że obecnie transakcyjność rośnie szybciej niż liczba użytkowników (np. w BZ WBK liczba klientów aktywnie korzystających z aplikacji mobilnych w ciągu 2013r. zwiększyła się o ok. 100 proc., a liczba transakcji wrosła aż o blisko 300 proc.) Por. K.Prett, Bankowość 3.0 Nowy wymiar bankowości, Studio Emka, Warszawa J. Sadowski, Warto się skusić na wspólne oferty banków i operatorów komórkowych? [dostęp ] [dostęp ] [dostęp ] [dostęp ]. Logistyka 931

4 Dla korzystania z bankowości mobilnej kluczowe było upowszechnienie się smartfonów i tabletów. We wrześniu 2013r. z rozwiązań przeznaczonych dla telefonów komórkowych korzystało ponad 1,8 miliona Polaków. Dla klientów istotne znaczenie ma swoboda, jaką daje dostęp do w pełni funkcjonalnego rachunku bankowego w każdym miejscu i czasie. Niezależność od ograniczeń, które narzuca komputer jest cenna szczególnie dla osób młodych, dla których stały kontakt jest wymogiem. Użytkownik inteligentnego telefonu jest przyzwyczajony do tego, że kilka ruchów palca po ekranie pozwala zdobyć niemal każdą informację. Taki konsument nie jest przyzwyczajony do czekania, nie chce stać w kolejce w banku, czy ograniczać swoich kontaktów z usługodawcami do czasu spędzanego przy komputerze. Duże szanse na rozwój płatności mobilnych prognozuje też VISA Europe, według której do 2020r. połowa transakcji płatniczych na kontynencie będzie odbywała się za pomocą urządzeń mobilnych 14. Te optymistyczne dane można uzasadnić między innymi tym, że telefon komórkowy pozwala na wprowadzanie wielu nowych usług, osadzonych wokół płatności, które byłyby atrakcyjne tak dla klientów, jak i z biznesowego punktu widzenia. Wraz z rozwojem technologii, która pozwala płacić za pomocą telefonu za usługi i towary, możliwe będzie też programowanie systemów zarządzających zakupami czy płatnościami klienta. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wciąż istnieje znaczna grupa klientów, dla których te nowoczesne rozwiązania bankowe, oparte na technologiach, nie są do końca jasne i łatwe do stosowania. Wiąże się to z określonym poziomem rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce, które jeszcze nie ma powszechnie rozwiniętych motywacji, świadomości oraz wiedzy i umiejętności, aby swobodnie wykorzystywać technologie informacyjne i komunikacyjne (jest to mierzone wzrostem umiejętności wykonania 5-6 podstawowych czynności wymienianych przez Eurostat) 15. Wciąż wśród części konsumentów, zwłaszcza starszych, przeważa tradycyjne podejście do korzystania z produktów bankowych, a bariery finansowe, psychologiczne i behawioralne skutecznie powstrzymują przed korzystaniem z bankowości internetowej i mobilnej 16. Przykładowo system płatności za pobraniem był już skazywany na zapomnienie, podczas gdy w 2014 r. Poczta Polska zanotowała wzrost sprzedaży przesyłek opłaconych za pobraniem o 7,6% (w 2013 r. w tej formie opłaconych zostało 34,1 proc., zaś w pierwszym półroczu 2014 r. - 41,7 proc.) 17. Obawy o bezpieczeństwo pieniędzy na koncie, brak wiedzy niezbędnej do obsługi aplikacji bankowych na smartfonach czy wciąż relatywnie wysokie koszty transferu danych w telefonach komórkowych stanowią pewną barierę dla rozwoju bankowości mobilnej, a co za tym idzie także tzw. bankowości 3.0. Droga bankowości mobilnej do 3.0 w rodzimym sektorze Bankowość mobilna, umożliwiająca dostęp do rachunku bankowego poprzez urządzenia mobilne z dostępem do Internetu bardzo szybko się rozwija. Według danych z 2013 roku w Polsce z bankowości mobilnej korzysta już 1,33 mln użytkowników, co oznacza wzrost o 150 tys. względem końca 2012r. 18 O rozwoju tej formy bankowości świadczy też pojawianie się jej kolejnych odsłon. Obecnie tzw. bankowość 2.0 oferuje więcej niż tylko możliwość sprawdzania salda czy wykonywania operacji finansowych przez Internet. W Polsce jest 15 mln internautów i ponad 40 mln telefonów komórkowych, które są też doskonałym narzędziem do łączenia się z Internetem. Korzystając z nowej szansy dotarcia do klientów korzystają również banki, które tworzą serwisy przystosowane do urządzeń mobilnych. W bankowości 2.0 stawia się na komunikację i wykorzystuje do tego najnowsze technologie. Powszechnymi sposobami komunikowania się banku z klientami i klientów z bankiem jest już nie tylko telefon, , czy SMS, ale też video konferencje, chat, skype. Kolejna odsłona bankowości mobilnej to jej wersja 3.0., która bardzo mocno personalizuje obsługę. Według założeń tej idei bankowości, klient nie musi już szukać produktu, gdyż jego preferencje określone na podstawie wcześniejszych wyborów są znane bankowi, a platforma bankowa sama dostarcza klientowi informacji na interesujący go temat (np. powiadomienia o ofertach partnerów handlowych banków znajdujących się w miejscu, gdzie aktualnie jest klient). Budowanie 14 [dostęp ]. 15 Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, Warszawa, grudzień 2008, s.2 16 D. Maison, Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery, Raport dla NBP, Warszawa, wrzesień 2010, s [dostęp ] [dostęp ] 932 Logistyka

5 oferty dla klientów w taki sposób jest jedną z głównych ścieżek rozwoju bankowość mobilnej. Bank może bez trudu znaleźć klienta z aplikacją w telefonie, gdy ten chce dokonać zakupu na wyższą niż standardowo kwotę. Bank może go wówczas wesprzeć np. szybkim kredytem. Odpowiednie zastosowania dają tu wspólne oferty budowane przez banki i operatorów. Przykłady przedstawionych innowacji sprzężonych można znaleźć obecnie w polskich warunkach w trzech podmiotach. Najwcześniej w grudniu 2013 r. powstał Plus Bank jako efekt współpracy Invest Banku z Plus GSM. W czerwcu 2014r. T-Mobile z Alior Bankiem przekształcili Alior Sync w nową markę T-Mobile Usługi Bankowe. Jako trzeci, w ostatnim kwartale 2014r. rozpoczął działalność bank Orange Finanse, wspólne przedsięwzięcie mbanku i operatora Orange, pod marką którego funkcjonuje bankowość mobilna. W oparciu o tego typu współpracę banku nie powołał jeszcze tylko Play. Plus Bank to nowa instytucja, która działa pod nową marką, wykorzystuje kompetencje ponad dwudziestoletniego doświadczenia w sektorze bankowym Invest Banku i najnowsze rozwiązania technologiczne oferowane we współpracy ze strategicznymi partnerami, tj. Polkomtel Sp. z o.o. i Cyfrowym Polsatem. Dzięki takiej konfiguracji bank może korzystać z bazy klientów telekomu i oferować swoim odbiorcom także atrakcyjną ofertę abonamentu telefonicznego. Z drugiej strony Polkomtel (właściciel marki Plus) może rozszerzyć swój zasięg działania dzięki oddziałom nowego banku i intensyfikować tym samym swoją działalność marketingową. Z usług banku można korzystać w blisko 100 Oddziałach PLUS BANK S.A., 5 Centrach Korporacyjnych oraz w ponad 1200 Punktach Sprzedaży Cyfrowego Polsatu i Plusa. Ten rebranding spowodował, że Invest Bank zniknął z rynku, a nowy PLUS BANK jest bankiem uniwersalnym, oferującym pełne spektrum usług bankowości detalicznej i korporacyjnej. Sytuuje swoje działania w ramach bankowości tradycyjnej, ale zaznacza, że skierowany jest dla klientów ceniących sobie mobilny aspekt bankowości osobistej, również bankowości mobilnej 19. W przypadku Alior Banku i T-Mobile mamy do czynienia z aliansem strategicznym. Jego skutkiem był rebranding internetowej odnogi banku Alior Sync, którego usługi są obecnie oferowane pod marką T- Mobile Usługi Bankowe (stara marka zniknie rynku). Zmiana będzie się sprowadzać do nowej nazwy, projektów strony internetowej, systemu transakcyjnego i aplikacji mobilnych. Operator telekomunikacyjny jest odpowiedzialny za markę i marketing, a obsługą bankową zajmuje się Alior. Ta zmiana marki powoduje, że nowy bank zyskuje nie tylko szerokie grono abonentów telekomu, ale także stacjonarne placówki i atrakcyjne usługi mobilne. Jednocześnie główne warunki dotychczasowej oferty Alior Sync pozostaną bez zmian, np. brak opłat. Niezmienne będą też numery kont bankowych, podobnie jak loginy i hasła do systemu transakcyjnego. Karty debetowe i kredytowe będą działać do końca swojej ważności. Po rebrandingu zaprezentowane zostaną dodatkowe oferty, łączące branżę telekomunikacyjną oraz bankową. Klienci Alior Banku, jeśli posiadają odpowiednią konfigurację telefonu w sieci T-Mobile, już teraz mogą płacić zbliżeniowo smartfonem, w ramach usługa płatności NFC. Z usług T-Mobile Usługi Bankowe będą mogli korzystać klienci wszystkich sieci komórkowych. Zgodnie z umową wiążącą T-Mobile z Alior Bankiem, operator będzie mógł nabyć w grudniu 2018 r. zorganizowaną część przedsiębiorstwa Alior Banku (obejmującą wspomniany oddział), płacąc po zł za każdego aktywnego klienta oddziału 20. Orange Finanse to wspólne przedsięwzięcie Orange Polska, operatora największej sieci szybkiego internetu w Polsce, mającego szerokie kompetencje w dziedzinie rozwiązań telekomunikacyjnych dla użytkowników smartfonów oraz mbanku, gwarantującego nowoczesne standardy mobilnej bankowości. Oferta Orange Finanse ma być odpowiedzią na potrzeby osób nowoczesnych i wymagających, dla których ważne jest bycie on-line oraz korzystanie z prostych, przyjaznych rozwiązań 21. Choć formalnie Orange Finanse są częścią mbanku (to nowy oddział tego banku), operator nie połączył się z bankiem, a obie strony nawiązują po prostu strategiczną współpracę. Usługi w ramach nowego banku mobilnego są firmowane marką Orange. Nowa oferta obejmuje rachunki, depozyty, karty kredytowe i płatności mobilne. W wymiarze organizacyjnym podział obowiązków opiera się na oddzieleniu marketingu i akwizycji, które zostały przydzielone operatorowi. Działalnością bankową i wszelkim ryzykiem z nią związanym zajmuje się właśnie osobny oddział, wydzielony ze struktur mbanku. Orange będzie zarabiał na 19 [dostęp ] [dostęp ] [dostęp ]. Logistyka 933

6 pośrednictwie w sprzedaży produktów finansowych. Zyski ze sprzedaży usług niefinansowych będą dzielone pomiędzy partnerów. Umowa między spółkami została zawarta na okres do końca 2025 r. z możliwością przedłużenia jej o kolejne trzy lata. Orange będzie mógł w latach wykonać operację nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, poprzez wskazany przez Orange bank lub przy użyciu banku utworzonego wspólnie przez obie strony 22. Cele marketingowe tego joint venture mają skupić się w pierwszej kolejności na obecnych klientach operatora, dla której przygotowano pakiety łączące w sobie usługi telekomunikacyjne i bankowe. Istotną zachętą mają być promocyjne ceny i nowoczesne rozwiązania technologiczne dla bankowości mobilnej (mbank wprowadził niedawno przebudowane od podstaw aplikacje). Warto zaznaczyć, że Orange i mbank współpracują już od dłuższego czasu. Przykładem może być kampania kart kredytowych Visa Orange z 2008 r., w której wykorzystano nowatorskie podejście do oceny zdolności kredytowej, oparte o relację z operatorem. Wspólnym projektem tych dwóch podmiotów było także wdrożenie m-płatności NFC Orange Cash, która jest powiązana z kartą przedpłaconą mbanku, a pozwala na zbliżeniowe płatności telefonem. Aktywność ta świadczy o bardzo przemyślanej strategii rozwijania długoterminowej współpracy. Oferta Orange Finanse w kontekście korzyści dla klientów Konto bankowe w Orange Finanse można założyć bez wychodzenia z domu i podpisywania dokumentów. Wystarczy do tego tylko smartfon z aplikacją mobilną, stworzoną dla najpopularniejszych platform Android oraz Ios. Weryfikacja danych klienta odbywa się za pomocą przelewu na symboliczną złotówkę z konta, z którego użytkownik korzysta w innym banku. Dzięki aplikacji, można m.in.: sprawdzić stan rachunku, dostępny limit karty kredytowej, odnaleźć najbliższy bankomat, doładować telefon prepaid oraz wykonać przelew bez konieczności podawania numeru konta odbiorcy wystarczy jego numer telefonu wybrany z książki kontaktów na smartfonie lub jego nazwa na Facebooku. Dla klientów Orange korzystanie z aplikacji mobilnej jest bezpłatne, gdyż za transmisję danych nie są od nich pobierane opłaty. Konto Osobiste jest dostępne także w wersji dla klientów w wieku od 13 roku życia (Konto Osobiste 13+) 23. Produkty Orange Finanse dostarczane przez mbank są dostępne także za pośrednictwem serwisu transakcyjnego oraz w około 900 salonach Orange. Internetowy serwis transakcyjny, który uzupełnia aplikację mobilną oferuje m.in. inteligentną wyszukiwarkę historii, a także narzędzie do planowania wydatków, ułatwiające zarządzanie domowym budżetem. Z rachunku Orange Finanse bezpłatnie realizowane są również przelewy krajowe. Za darmo klienci mogą też korzystać z: tradycyjnej karty debetowej (i jej wersji do rachunku 13+) oraz karty debetowej w postaci naklejki, którą można przykleić np. na urządzeniu mobilnym i w ten sposób płacić telefonem za zakupy. W niedalekiej przyszłości Orange Finanse planuje wprowadzenie także płatności smartfonem poprzez zintegrowanie karty płatniczej z aplikacją mobilną. Karta Orange Finanse daje też dostęp do programu rabatowego Strefa Korzyści, oferującego zindywidualizowane rabaty. Jest on podobny do mokazji, w których uczestniczą dziś klienci mbanku. Do skorzystania z nich wystarczy, że klient wybierze w serwisie transakcyjnym lub aplikacji mobilnej ofertę, która go interesuje, a następnie zapłaci za nią kartą Orange Finanse. Rozliczenie i zwrot są dokonywane automatycznie, bezpośrednio na rachunek. Klienci, którzy otworzą konto w Orange Finanse, będą mogli skorzystać ze specjalnych ofert promocyjnych, tzw. na start. Wśród nich wymienić można zwolnienie w ciągu trzech miesięcy od otwarcia konta z opłat związanych z korzystaniem z bankomatów w Polsce bez względu na liczbę i rodzaj realizowanych transakcji. Także po tym terminie klient nie zapłaci za pobranie gotówki, o ile dokona dowolną kartą Orange pięciu płatności bezgotówkowych miesięcznie, albo też, gdy nie będzie wypłacać gotówki (standardowo koszt wypłat z bankomatów to 5 zł miesięcznie). Zwolnione z tego warunku są osoby w wieku lat, dla których wszystkie transakcje kartą realizowane są bez opłat. Klienci nowi zyskują też 4% na rachunku oszczędnościowym w skali roku przez pierwsze sześć miesięcy dla środków o łącznej wartości do 25 tysięcy zł. Pieniądze mogą być też ulokowane na klasycznej lokacie ze stałą stopą procentową na okres 3, 6 i 12 miesięcy. Ponadto zachętą ma być darmowy przez pierwsze pół roku limit 22 [dostęp ] [dostęp ]. 934 Logistyka

7 kredytowy na start (odnawialny, w wysokości 1000 zł), do wykorzystania od razu po aktywacji konta. Po upłynięciu tego okresu oprocentowanie będzie wynosiło 12,49%, co jest atrakcyjnym wynikiem w porównaniu do innych banków. Dla klientów Orange Polska są dodatkowe bonusy. Bank od każdej transakcji kartą debetową w postaci naklejki na smartfona nalicza 5% zwrotu. Oznacza to, że klient może w ten sposób zyskać za płatności zbliżeniowe nawet 600 zł (maksymalnie 100 zł miesięcznie przez pół roku). Udział w promocji warunkuje jedynie wykonanie w każdym miesiącu pięciu transakcji bezgotówkowych dowolnymi kartami Orange Finanse oraz opłacenie jednej faktury za usługi Orange Polska z Konta Osobistego w Orange Finanse. Program będzie połączony z usługą geolokalizacji na ekranie smartfona będą wyświetlały się wiadomości o najbliższych punktach handlowych lub usługowych, w których można skorzystać z rabatu. Dla klientów istotne może okazać się, że zniżki będą personalizowane. Oznacza to, że dwóch klientów, którzy znajdą się na tej samej ulicy, ale posiadają w banku inny profil przychodów i wydatków, zobaczą na swoich smartfonach inne kupony rabatowe. Ponadto za wykonanie minimum pięciu dowolnych transakcji bezgotówkowych klienci Orange otrzymują doładowanie telefonu prepaid na kwotę nawet 60 zł (maksymalnie po 20 zł przez trzy kolejne miesiące). Dodatkową korzyścią dla klientów jest fakt, że ta sama transakcja zaliczana jest zarówno do promocji skierowanej do posiadaczy abonamentów, jak również do klientów posiadających urządzenie z kartą prepaid. Więcej zniżek na abonamenty, ani telefony w Orange dla posiadaczy konta w Orange Finanse nie ma. Brakuje też możliwości płacenia rachunków poprzez fotografowanie QR kodów, co pozwalałoby na samoczynne wypełnienie formatki przelewu lub płatności 24. Podsumowanie W procesie podnoszenia przez banki swojej innowacyjności można dostrzec nawiązywanie przez nie współpracy z firmami telekomunikacyjnymi. Skutkuje to tworzeniem nowych rozwiązań w celu dostarczania klientom systemowych produktów bankowych. W procesie tym występuje wiele różnorodnych i wielostronnych relacji, często także o charakterze innowacyjnym. Z uwagi na wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych, te innowacyjne systemowe produkty bankowe oferowane przez współpracujące ze sobą banki oraz operatorów telekomunikacyjnych w coraz mniejszym stopniu noszą znamiona innowacji modyfikacyjnych, opierających się na małych zmianach w istniejących rozwiązaniach, które nie wywołują zmian funkcji produktu. Zyskują natomiast coraz mocniej wymiar innowacji rekombinowanych, w których wykorzystuje się istniejące rozwiązania techniczne, produkcyjnych i organizacyjnych dla tworzenia nowych produktów, technologii i systemów zarządzania. Oznacza to konieczność wewnętrznego integrowania celów, zadań i funkcji tak w odniesieniu do różnych funkcji banku (np. aktywność marketingowa czy prace badawczo-rozwojowe), jak i integracji z podmiotami zewnętrznymi, współpracującymi przy realizacji poszczególnych faz innowacji. Wszystko to wskazuje na rolę interakcyjności i multidyscyplinarności w tych procesach. Streszczenie Obecnie banki detaliczne, dzięki współpracy z podmiotami branży telekomunikacyjnej oferują nowe produkty o charakterze systemowym. Jest to przejawem innowacji sprzężonych, opracowywanych i wdrażanych we współpracy z innymi podmiotami. W artykule przybliżono istotę innowacji oraz zwrócono uwagę na jej wersję sprzężoną. Dokonano identyfikacji ogólnych założeń aliansów bankowotelekomunikacyjnych oraz wskazano na najważniejsze uwarunkowania rozwoju tego typu działań. W dalszej części artykułu przedstawiono główne formy powiązań między zaangażowanymi podmiotami, wykorzystującymi innowacje sprzężone. Przedstawiono także charakterystykę oferty jednego z opisywanych przypadków, pod kątem cech, stanowiących korzyści dla klientów [dostęp ]. Logistyka 935

8 System products retail banks as an example of conjugated innovation in the banking and telecommunication sectors Abstract Currently, retail banks, in cooperation with the telecommunications sector operators offer new system products. This is the sign of the conjugated innovations, prepared and implemented in collaboration with the other companies. The article presents the essence of innovation and highlights its conjugate version. the paper presents the overall design of the banking and telecommunications alliances and identifies the most important determinants of the development of this type of action. In the following part the article presents the main forms of relationship between stakeholders that use coupled innovation. The paper shows also the characteristics of the case studies the offer and the benefits for customers. Literatura [1]. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, PWE Warszawa, [2]. Griffin R.E., Postawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa, [3]. Janasz W., Kozioł-Nadolna K., Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011 Cyt. za: Porter M.E., The competetive advantage of nations, The Macmillan Press Ltd., London, [4]. Kotler Ph., Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa [5]. Maison D., Analiza barier dotyczących korzystania z obrotu bezgotówkowego oraz wskazanie działań ograniczających te bariery, Raport dla NBP, Warszawa, wrzesień, 2010 [6]. Nowak-Far A., Globalna konkurencja, PWN, Warszawa Poznań, 2000 [7]. Pomykalski A., Bakalarczyk S., Zarządzanie innowacjami bankowymi,(w:) Zarządzanie współczesnymi przedsiębiorstwami. Uwarunkowania strategiczne, innowacyjne i kulturowe, praca zbiorowa pod red. T. Falencikowskiego, Prace Naukowe WSB w Gdańsku, Tom 7, Gdańsk, [8]. Prahalad C.K., Krishnan M.S., Nowa era innowacji, PWN, Warszawa, 2010 [9]. Prett K., Bankowość 3.0 Nowy wymiar bankowości, Studio Emka, Warszawa, 2013 [10]. Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, Warszawa, grudzień [11]. [12]. [13]. [14]. [15]. [16] html [17]. [18]. [19]. [20]. [21]. [22]. pazdziernika-2014-r,article.html 936 Logistyka

GSMONLINE.PL. Orange Finanse - oficjalny start usług bankowych sieci Orange Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil

GSMONLINE.PL. Orange Finanse - oficjalny start usług bankowych sieci Orange Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil GSMONLINE.PL Orange Finanse - oficjalny start usług bankowych sieci Orange 2014-10-02 Jeśli lubisz nasze newsy to polub także nasz profil na Facebooku - KLIKNIJ TUTAJ Orange Finanse Dziś na specjalnej

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy

Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Warszawa, 24 września 2013 Aplikacja mobilna na ipada dla klientów Citi Handlowy Citi Handlowy uruchomił nową aplikację bankowości mobilnej, tym razem na ipada. Aplikacja od początku do końca została zaprojektowana

Bardziej szczegółowo

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010

Inteligo. Rozwój projektu maj-listopad 2010 Inteligo Rozwój projektu maj-listopad 2010 INTELIGO: powrót na pozycję lidera bankowości elektronicznej Zmiany wprowadzone od 11 maja do 15 listopada 2010 roku nowe Inteligo Zmiany Taryfy Pożyczka gotówkowa

Bardziej szczegółowo

E-konto bankowe bankowość elektroniczna

E-konto bankowe bankowość elektroniczna E-konto bankowe bankowość elektroniczna Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe

Bardziej szczegółowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo

0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo za prowadzenie konta i obsługę karty debetowej bezwarunkowo konto/prowizje prowadzenie konta obsługa karty debetowej przelew krajowy przelew SEPA (EUR) zlecenie stałe (Internet) bankomat wpłata/wypłata

Bardziej szczegółowo

ARGEMENTERY SPRZEDAŻOWE. Konto Plus. Konto Plus z kredytem w koncie. Karta kredytowa

ARGEMENTERY SPRZEDAŻOWE. Konto Plus. Konto Plus z kredytem w koncie. Karta kredytowa ARGEMENTERY SPRZEDAŻOWE Konto Plus Konto Plus z kredytem w koncie Karta kredytowa Warszawa, 11-02-2014 BONUSY DLA KLIENTÓW PLUSA korzystających z KONTA PLUS i KARTY KREDYTOWEJ Już dziś Klient Plusa może

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl

Konta oszczędnościowe. Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Konta oszczędnościowe Ranking Money.pl Autor: Maciej Miskiewicz, Money.pl Wrocław, październik 2008 Banki ostro walczą o pieniądze klientów. Kuszą już nie tylko wyższym oprocentowaniem lokat. Na coraz

Bardziej szczegółowo

T-MOBILE USŁUGI BANKOWE ZAWSZE KONKURENCYJNI. Warszawa, 6 maja 2014 r.

T-MOBILE USŁUGI BANKOWE ZAWSZE KONKURENCYJNI. Warszawa, 6 maja 2014 r. T-MOBILE USŁUGI BANKOWE ZAWSZE KONKURENCYJNI Warszawa, 6 maja 2014 r. MIROSLAV RAKOWSKI Prezes T-Mobile Polska SA KLUCZOWE PRZEWAGI W wyniku współpracy Alior Sync i T-Mobile powstaje bankowość nowej generacji

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager

Andrzej Gibas. Financial Services Industry Sales Manager Andrzej Gibas Financial Services Industry Sales Manager Wyzwania stojące przed sektorem usług finansowych Nowe możliwości i wyzwania Zmieniająca się rola placówek w świecie wielokanałowego dostępu Młodzi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania transakcji

Bardziej szczegółowo

Konta dla osób fizycznych. Konto podwójnie zarabiające

Konta dla osób fizycznych. Konto podwójnie zarabiające Konta dla osób fizycznych Konto podwójnie zarabiające promocja do 19 kwietnia 2017r. Promocja skierowana jest do nowych klientów mbanku, otwierających rachunki ekonto z taryfą standard lub z taryfą plus.

Bardziej szczegółowo

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008

WARTO BYĆ RAZEM. Bank Zachodni WBK liderem. Maciej Biniek, czerwiec 2008 WARTO BYĆ RAZEM Bank Zachodni WBK liderem wśród d emitentów w kart płatniczych p Maciej Biniek, czerwiec 2008 1 ZAWSZE JESTEŚMY BLISKO Ponad 430 oddziałów na terenie całej Polski, pracujących w jednolitym

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Nowe zasady rozliczania transakcji zagranicznych DLA KONT: DIRECT, KOMFORT, PREMIUM, STUDENT I KLASYCZNE Koszt przewalutowania

Bardziej szczegółowo

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM

ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Zadanie: ODKŁADAMY NA KONCIE OSZCZĘDNOŚCIOWYM Cel zadania: przybliżenie uczniom zagadnień związanych z zakładaniem i korzystaniem z konta bankowego oraz oszczędnościowego. Poszukiwanie najkorzystniejszej

Bardziej szczegółowo

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO

NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO NOWA OFERTA RACHUNKÓW OSOBISTYCH PKO BANKU POLSKIEGO Warszawa, 10 marca 2011 PKO Bank Polski liderem sektora Atrakcyjna oferta produktowa jako element Strategii Lider PKO BANK POLSKI wiodąca instytucja

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po zmianach w ofercie Alior Banku

Przewodnik po zmianach w ofercie Alior Banku Przewodnik po zmianach w ofercie Alior Banku Od 1 stycznia 2015 r. zmieni się Taryfa Opłat i Prowizji część dot. rachunków i kredytów odnawialnych dla Klientów Indywidualnych. Wprowadzane zmiany nie dotyczą

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013

i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Transformacja systemu dystrybucji bankowości ś idetalicznej i poprawa efektywności operacyjnej Banku 22 października 2013 Kontynuacja realizacji strategii Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 Transformacja

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym V edycja, zwana dalej Promocją

Bardziej szczegółowo

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej

Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Jak płatności mobilne ułatwiają życie w mieście? Kamila Dec Departament Bankowości Mobilnej i Internetowej Zmieniające się oczekiwania Klientów 30% 90% Sprzedaży w kanałach cyfrowych Interakcji poza oddziałami

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

Wszyscy mają konto, mam i ja!

Wszyscy mają konto, mam i ja! Wszyscy mają konto, mam i ja! Banki oraz ich oferty nadal pozostają często sferą znaną dla większości ludzi. Seminarium Bank Bez Tajemnic dla Ciebie było okazją do przeprowadzenia ankiety dotyczącej znajomości

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku

Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem. obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem obowiązuje od 01.03.2016 roku do 31.12.2016 roku Regulamin Promocji Zyskuj z ekontem 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zyskuj z ekontem, zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

Klienci PKO Banku Polskiego pokochali bankowość mobilną #2milionyIKO. Warszawa, 6 grudnia 2017 r.

Klienci PKO Banku Polskiego pokochali bankowość mobilną #2milionyIKO. Warszawa, 6 grudnia 2017 r. Klienci PKO Banku Polskiego pokochali bankowość mobilną #2milionyIKO Warszawa, 6 grudnia 2017 r. PKO Bank Polski liderem na rynku bankowości mobilnej 2,42 mln unikatowych użytkowników mobilnych* 2 mln

Bardziej szczegółowo

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r.

Dobrze służy ludziom. Nowa odsłona Banku BGŻ. Warszawa, 13 marca, 2012 r. Dobrze służy ludziom Nowa odsłona Banku BGŻ Warszawa, 13 marca, 2012 r. Kim jesteśmy dziś Prawie 400 oddziałów w 90 proc. powiatów w Polsce Bank lokalnych społeczności, wspierający rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: T-Mobile Usługi Odział Alior Bank S.A. Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy

Bardziej szczegółowo

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM

POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM POŁĄCZENIE PRAWNE ALIOR BANKU Z MERITUM BANKIEM Lipiec 2015-0 - INFORMACJE DOTYCZĄCE FUZJI 30 czerwca 2015 r. nastąpiło prawne połączenie Meritum Banku z Alior Bankiem Połączony bank działa pod nazwą prawną

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI

WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI od 29 stycznia 2016 roku dla Konta Premium WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI Opłata za prowadzenie Konta Premium DO 28 STYCZNIA OD 29 STYCZNIA CO TO OZNACZA? Nie pobieraliśmy opłaty

Bardziej szczegółowo

MASZ TO JAK W BANKU, CZYLI PO CO NAM KARTY I INNE PRODUKTY BANKOWE.

MASZ TO JAK W BANKU, CZYLI PO CO NAM KARTY I INNE PRODUKTY BANKOWE. MASZ TO JAK W BANKU, CZYLI PO CO NAM KARTY I INNE PRODUKTY BANKOWE. Szczecin, maj 2018 Tatiana Mazurkiewicz BANK KOMERCYJNY Instytucja finansowa: o gromadzi środki pieniężne gromadzi depozyty klientów

Bardziej szczegółowo

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu

Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto. Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu Bankowość Mobilna i Internetowa Szybko i prosto Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu BANKOWOŚĆ INTERNETOWA WPROWADZENIE Millenet to system bankowości internetowej Banku Millennium, który oferuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od r.

Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od r. Taryfa prowizji i opłat dla osób fizycznych w ramach Kompakt Finanse Obowiązuje od 5.04.09 r. . Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe prowadzone w złotych polskich Konto Osobiste Konto Oszczędnościowe

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje

1. Postanowienia ogólne. 2. Definicje 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa tryb i zasady przeprowadzenia Promocji Premia z Kontem 123 ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji Premia z Kontem 123 jest Bank Zachodni

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INSTYTUCJI PŁATNICZEJ FILOZOFIA, OPIS PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ. BONOPAY i SYSTEM MASTERPAY rynek docelowy

PREZENTACJA INSTYTUCJI PŁATNICZEJ FILOZOFIA, OPIS PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ. BONOPAY i SYSTEM MASTERPAY rynek docelowy Payment Institution NFD a.s. 17. novembra 4 Stará Ľubovňa 064 01 Słowacja Numer tel.: +421 (0)52/46 810 89 Adres e-mail: info@pay-institution.eu Kod SWIFT: NFDNSKBA PREZENTACJA INSTYTUCJI PŁATNICZEJ FILOZOFIA,

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA INSTYTUCJI PŁATNICZEJ FILOZOFIA, OPIS PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ. BONOPAY i SYSTEM MASTERPAY

PREZENTACJA INSTYTUCJI PŁATNICZEJ FILOZOFIA, OPIS PRODUKTÓW I ROZWIĄZAŃ. BONOPAY i SYSTEM MASTERPAY Payment Institution NFD a.s. Popradská 17/670 Stará Ľubovňa 064 01 Słowacja Numer tel.: +421 (0)52/46 810 89 Adres e-mail: info@pay-institution.eu Kod SWIFT: NFDNSKBA PREZENTACJA INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

Bardziej szczegółowo

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE

TELEFONEM DZIĘKI IKO MOBILNE PŁAĆ I WYPŁACAJ PŁAĆ I WYPŁACAJ TELEFONEM DZIĘKI IKO PŁATNOŚCI MOBILNE PŁATNOŚCI MOBILNE PKO Bank Polski uruchomił rewolucyjny system płatności mobilnych! Od dzisiaj każdy Klient Banku może korzystać z

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym

Słowniczek pojęć i definicji dotyczących usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym Stan na 8 września 2018 r. Ustawa o usługach płatniczych oraz wydane na podstawie jednego z jej przepisów rozporządzenie wprowadziły pojęcia i definicje dotyczące tzw. usług reprezentatywnych. Usługi reprezentatywne

Bardziej szczegółowo

Marketing transakcyjny a marketing relacyjny

Marketing transakcyjny a marketing relacyjny Wykład: transakcyjny a marketing relacyjny transakcyjny transakcyjny - ma na celu maksymalizację korzyści firmy w krótkim okresie czasu. Większość działań marketingowych nastawionych jest na zmniejszenie

Bardziej szczegółowo

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.

OFERTA Płatności internetowe. ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay. OFERTA Płatności internetowe ul. Wielicka 72 30-552 Kraków tel.: +48 12 688 26 00 faks: +48 12 688 26 99 email: handlowy@dotpay.pl 1. KARTY PŁATNICZE Płatności przy użyciu karty to bardzo popularny, łatwy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji

Regulamin Wybieram to, co lubię. 1. Organizator Promocji Regulamin Wybieram to, co lubię 1. Organizator Promocji 1. Promocja Wybieram to, co lubię zwana dalej Promocją organizowana jest przez BRE Bank SA (mbank) z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT dla Klientów Idea Bank SA korzystających z bankowości elektronicznej dla spółek z dnia r.

KOMUNIKAT dla Klientów Idea Bank SA korzystających z bankowości elektronicznej dla spółek z dnia r. 1/6 KOMUNIKAT dla Klientów korzystających z bankowości elektronicznej dla spółek z dnia 02.03.2013 r. Tabela Funkcjonalności Systemów obowiązuje od dnia 02.03.2013 r. RACHUNKI BANKOWE Usługa Dostęp do

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie

Regulamin promocji Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji prowadzonej w formie sprzedaży premiowej Mobilni zyskują więcej nawet 700 zł dla Ciebie ( Promocja ). 2. Organizatorem Promocji

Bardziej szczegółowo

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku)

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Meritum Banku) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (wprowadzanych z dniem połączenia działalności operacyjnej Alior Banku i Banku) Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Wprowadzana Nazwy produktów Dokumenty regulujące wysokość

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Classic przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku

Bardziej szczegółowo

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek

Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek Analiza. Przedstawiamy raport popularności wybranych marek bankowych w Internecie. W badaniu uwzględniono ponad 52 tysiące publicznych wzmianek pochodzących z listopada i grudnia 2011. Liczba wzmianek.

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym

Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Dokument dotyczący opłat z tytułu usług związanych z rachunkiem płatniczym Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Alior Bank SA Nazwa rachunku: Rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy w PLN [KONTO INTERNETOWE]

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł

Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł Regulamin Promocji Wymarzone Konto Osobiste z lokatą 4% oraz gwarantowaną premią 50 zł (zwany dalej Regulaminem ) wraz z Aneksem nr 1 z dnia 14.03.2016 roku (zwany dalej Aneksem ) 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Gold. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Gold Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Prezentacja pierwszego na rynku kompleksowego rozwiązania w zakresie bankowości mobilnej dla korporacji

Prezentacja pierwszego na rynku kompleksowego rozwiązania w zakresie bankowości mobilnej dla korporacji Prezentacja pierwszego na rynku kompleksowego rozwiązania w zakresie bankowości mobilnej dla korporacji 1. Rebranding w Grupie BRE Banku. 2. Wyniki badania GfK Polonia na temat bankowości mobilnej dla

Bardziej szczegółowo

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania

MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania MobileMerchant firmy Elavon Najczęstsze pytania 1. Jakie firmy mogą odnieść największe korzyści korzystając z MobileMerchant firmy Elavon? MobileMerchant opracowano z myślą o firmach różnej wielkości,

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. Test usługi MyBox w T-Mobile 2013-11-24. Przez

GSMONLINE.PL. Test usługi MyBox w T-Mobile 2013-11-24. Przez GSMONLINE.PL Test usługi MyBox w T-Mobile 2013-11-24 Przez ostatnie parę dni testowaliśmy usługę MyBox dostępną dla klientów sieci T-Mobile. MyBox to sklep z aplikacjami dla osób, które mają smartfon z

Bardziej szczegółowo

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika

Karta kredytowa. Visa Classic. Przewodnik użytkownika Karta kredytowa Visa Classic Przewodnik użytkownika 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Classic eurobanku Aby móc przekonać się o wszystkich

Bardziej szczegółowo

Usługi mobilne w działalności bankowej. Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A.

Usługi mobilne w działalności bankowej. Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A. Usługi mobilne w działalności bankowej Magda Matuszewska, Adam Grabarczyk Bank Handlowy w Warszawie S.A. Bankowość mobilna Usługi umożliwiające dostęp do rachunku bankowego (konta osobistego, karty kredytowej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 26 stycznia 1 lutego 2015

Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu. 26 stycznia 1 lutego 2015 Biuletyn IR Cyfrowego Polsatu 26 stycznia 1 lutego 2015 Prasa o nas Data Prasa o rynku TMT w Polsce Rzeczpospolita: Niższa nota dla Cyfrowego Polsatu Specjaliści DM BDM w raporcie z 19 stycznia ścięli

Bardziej szczegółowo

Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata. 1. Nazwa Oferty Specjalnej. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną

Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata. 1. Nazwa Oferty Specjalnej. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną Regulamin Oferty Specjalnej Wymarzona Lokata 1. Nazwa Oferty Specjalnej Oferta Specjalna nosi nazwę: Wymarzona Lokata. 2. Nazwa podmiotu organizującego Oferta Specjalną Organizatorem Oferty Specjalnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) / walutach obcych

Rozdział I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) / walutach obcych Zmiany w Tabeli Opłat i Prowizji Sprawdź zmiany dla swojego konta Obowiązuje CO SIĘ ZMIENIA Rozdział I Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe w złotych polskich (PLN) / walutach obcych a) Otwarcie, prowadzenie,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Banku Zachodniego WBK ułatwia życie również rolnikom

Aplikacja mobilna Banku Zachodniego WBK ułatwia życie również rolnikom https://www. Aplikacja mobilna Banku Zachodniego WBK ułatwia życie również rolnikom Autor: Anita Musialska Data: 9 sierpnia 2016 Aplikacja mobilna BZWBK24 to nie tylko wygoda związana z możliwością korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r.

Regulamin Promocji. Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. Regulamin Promocji Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla obecnych klientów Obowiązuje od 01.11.2015 r. do 31.03.2016 r. 1. Organizator Promocji 1. Promocja Rachunek mbiznes z mobilnym terminalem_dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r.

RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012. Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. RAPORT OKRESOWY EXAMOBILE S.A. IV KWARTAŁ ROKU 2012 Bielsko-Biała, 13.02.2013 r. Raport EXAMOBILE S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE

SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE ADAM GOLICKI SYSTEMY KORPORACYJNEJ BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ W POLSCE Praca magisterska napisana w Katedrze Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem naukowym dr. Emila Ślązaka Copyright

Bardziej szczegółowo

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz

Internetowe modele biznesowe. dr Mirosław Moroz Internetowe modele biznesowe dr Mirosław Moroz Zagadnienia A. Co to jest model biznesowy B. Tradycyjne modele biznesowe C. Internetowe modele biznesowe Co to jest model biznesowy Model biznesowy określa

Bardziej szczegółowo

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta

Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Mała firma może słono zapłacić za korzystanie z konta Oferta bankowa dla małych i średnich firm jest bardzo zróżnicowana. Rocznie za korzystanie z konta i wydanej do niego karty można zapłacić od 0 zł

Bardziej szczegółowo

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego.

Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Bankowość internetowa bez kompromisów i dla kaŝdego. Start 7 stycznia 2008 ING BANK ŚLĄSKI Ciągle jesteśmy mało internetowym narodem, ale Penetracja internetu dochodzi 40% Ceny dostępu zaczynają powoli

Bardziej szczegółowo

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności

Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Telefonia internetowa Nowoczesny sposób na oszczędności Spis treści 1. Czym jest telefonia internetowa? 3 2. Dla kogo jest telefonia internetowa? 3 3. Jak dzwonić? 3 4. Skąd się biorą oszczędności, czyli

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja

Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja Regulamin promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Regulamin Promocji Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja 1 Organizator Promocji 1. Promocja Zarabiaj z ekontem mobilnym IV edycja, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Dobry Start z Orange Finanse

Regulamin Promocji Dobry Start z Orange Finanse Regulamin Promocji Dobry Start z Orange Finanse Edycja X Obowiązuje od 18.03.2016 r. do 16.12.2018 r. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Dobry Start z Orange Finanse Edycja X zwana dalej Promocją, organizowana

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r.

Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. Słowniczek pojęć dla usług płatniczych dla osób fizycznych i klientów Private Banking w mbanku S.A. Obowiązuje od 14 września 2019 r. 1 Spis treści: 1. Jaka jest rola słowniczka? 2 2. Co oznaczają pojęcia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Dobry Start, święta 2016

Regulamin Promocji Dobry Start, święta 2016 Regulamin Promocji Dobry Start, święta 2016 Obowiązuje od 10.11.2016 r. do 02.02.2017 r. 1. ORGANIZATOR PROMOCJI 1. Promocja Dobry Start, święta 2016 zwana dalej Promocją, organizowana jest przez mbank

Bardziej szczegółowo

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów

sprawdź nowe możliwosci naszych produktów sprawdź nowe możliwosci naszych produktów konto classic Konto classic przygotowaliśmy z myślą o osobach, które preferują osobiste wizyty w oddziale i bezpośredni kontakt z doradcą. Jest ono prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wypłata z bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia:

Wypłata z bankomatów oznaczonych logiem Spółdzielczej Sieci Bankomatowej (Zrzeszenia: Rachunek osobisty ROR otwierany jest dla osób fizycznych. Korzyści dla posiadaczy ROR: Rozliczenia w systemie ELIXIR pewne i szybkie (przelew środków do adresata w ciągu 1 dnia), Możliwość otrzymywania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO

STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO STRATEGIA INTELIGO -CZĘŚCI BANKOWOŚCI DETALICZNEJ PKO BANKU POLSKIEGO 1. Strategia PKO Banku Polskiego na lata 2010-2012 Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu Banku 2. Strategia bankowości detalicznej PKO

Bardziej szczegółowo

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3

1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat. 3 0,20 % nie mniej niż 1,50 zł - 3 Rozdział. Załącznik do Uchwały nr 45/204 Zarządu BS z dnia.0.204 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów instytucjonalnych ( rachunki, lokaty,

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Nasz Bank

Aplikacja mobilna Nasz Bank Aplikacja mobilna Nasz Bank Instrukcja Użytkownika BANK SPÓŁDZIELCZY w ZATORZE Aplikacja mobilna Nasz Bank Przewodnik Użytkownika system operacyjny Android 1 Spis treści WSTĘP... 3 Pobranie Aplikacji mobilnej...

Bardziej szczegółowo

przewodnik użytkownika

przewodnik użytkownika karta kredytowa Visa Gold przewodnik użytkownika sam zarządzaj swoimi płatnościami 1. Aktywacja karty 2. Korzystanie z karty Serdecznie witamy w gronie posiadaczy karty kredytowej Visa Gold eurobanku Udało

Bardziej szczegółowo

Grudzień, Mobilny portfel

Grudzień, Mobilny portfel Grudzień, 2016 Mobilny portfel Nowoczesny mobilny portfel Zakupy i płatności Transfery, podział rachunków Zarządzanie osobistymi finansami Bilety elektroniczne Lojalność i współpraca z markami Usługi finansowe

Bardziej szczegółowo

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r.

Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Wykaz zmian wprowadzany w Regulaminie wydawania i użytkowania kart płatniczych w ING Banku Śląskim S.A. z dniem 3 kwietnia 2017 r. Ust./pkt. Poprzedni zapis Nowy zapis Par. 1 Pkt. 14 - zmiana Karta Płatnicza

Bardziej szczegółowo

Kategoria w M2M : Konta Osobiste

Kategoria w M2M : Konta Osobiste Kategoria w M2M : Konta Osobiste DATA OST. AKTUALZIACJI 15.11.2017 Rozliczenia> TABELA PROWIZJI Tu są najbardziej aktualne informacje nt programów, warunków, większy wybór + KAMPANIE ALTERNATYWNE itp.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014

PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 PODSUMOWANIE BADANIA CEN, OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Raport dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, lipiec 2014 Spis treści Tytuł slajdu 1. Wprowadzenie 2. Opłaty 2.1.Klienci indywidualni III

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Bank Spółdzielczy w Chodzieży Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Pakiet FAJNE konto 18 kwietnia 2019r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług

Bardziej szczegółowo

elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym,

elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, Visa Rolnik Karta VISA to: elektroniczny środek płatniczy stanowiący narzędzie bieżącego dostępu do pieniędzy zgromadzonych na rachunku oszczędnościoworozliczeniowym, możliwość posiadania dowolnej ilości

Bardziej szczegółowo

Integracja programu PAYBACK z usługami Banku Zachodniego. Marek Biernacki

Integracja programu PAYBACK z usługami Banku Zachodniego. Marek Biernacki Integracja programu PAYBACK z usługami Banku Zachodniego Marek Biernacki Integracja programu PAYBACK z usługami Banku Zachodniego WBK Poznań 21.10.2011 Agenda 1 2 3 4 5 6 PAYBACK w liczbach Partnerzy Idea

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nadnotecki Bank Spółdzielczy Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy NBS Młodzieżowe 1 styczeń 2019 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z usług powiązanych

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim Rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy Podstawowy rachunek płatniczy Niniejszy dokument zawiera informacje o najbardziej

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN

ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze wszystkich bankomatów IN od 1 lutego 2016 roku WYKAZ ZMIAN W TABELI OPŁAT I PROWIZJI ING BANK ŚLĄSKI ZMIANY DLA KONT: DIRECT DLA FIRMY, DIRECT, DIRECT DLA WSPÓLNOT MIESZKANIOWYCH Nowe zasady korzystania z bankomatów Wypłaty ze

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Trendy w e-biznesie dr Marcin Szplit Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Kielcach 21 listopada 2012 r. E-biznes: biznes elektroniczny definiowany jako rodzaj działalności opierającej się na rozwiązaniach

Bardziej szczegółowo

FAQ. Dotyczące nowej bankowości mobilnej. https://bsbelskduzy24.pl

FAQ. Dotyczące nowej bankowości mobilnej. https://bsbelskduzy24.pl FAQ Dotyczące nowej bankowości mobilnej https://bsbelskduzy24.pl 1 1. Jak uzyskać dostęp do bankowości internetowej? Jeśli posiadasz już dostęp do bankowości internetowej w naszym banku, to wystarczy,

Bardziej szczegółowo

Prezentacja oferty dla. Warszawa, styczeń 2017

Prezentacja oferty dla. Warszawa, styczeń 2017 Prezentacja oferty dla Warszawa, styczeń 2017 DiPocket Firma DiPocket Ltd. jest Instytucją Pieniądza Elektronicznego z główną siedzibą w Londynie, działającą pod nadzorem Financial Conduct Authority, brytyjskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku

Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające. obowiązuje od roku do roku Regulamin Promocji Konto podwójnie zarabiające obowiązuje od 18.08.2016 roku do 30.06.2017 roku 1 Organizator Promocji 1. Promocja Konto podwójnie zarabiające, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje

1. Wprowadzenie. 2. Definicje 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki Promocji Nawet 700 zł czeka na Ciebie. 2. Organizatorem Programu jest Bank Zachodni WBK z siedzibą we Wrocławiu, Rynek 9/11, 50-950

Bardziej szczegółowo