SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM"

Transkrypt

1 SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) , fax (0-18) ZP / 32 / 13 pyt. i odp. do SIWZ - Nr 1 Zakopane, dnia 18 grudnia 2013 roku Wykonawcy Pobierający Materiały Przetargowe SIWZ Wszyscy W wyniku otrzymanych pisemnych pytań dotyczących postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z dnia 09 sierpnia 2013 roku, poz. 907 ze zm.), przesyłam Państwu treść pisemnych pytań, odpowiedzi związaną z udzielonymi wyjaśnieniami na zadane pytania oraz treść modyfikacji, zmian zapisów przedmiotowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. I. Pytania i odpowiedzi do SIWZ: Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 wyżej cytowanej ustawy, przesyłam Państwu treść pisemnych pytań oraz wyjaśnienia na zadane pytania w związku z przedmiotowym postępowaniem przetargowym: 1. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści macierz która nie będzie miała możliwości zarządzania przez WWW ale będzie posiadała interfejs graficzny w postaci aplikacji instalowanej na stacji roboczej lub serwerze? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: III. 4. Macierz dyskowa 1 komplet Zarządzanie (str. 17), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego wymagania:.zarzązanie macierzą musi się odbywać w trybie graficznym np. poprzez przeglądarkę WWW lub poprzez aplikację do zarządzania macierzą Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 1

2 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / instalowaną na serwerze lub komputerze.. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. II UST. 2 Czy Zamawiający przewiduje usunięcie słowa "w szczególności"? Wykonawca chce mieć pewność jaki zakres prac ma do wykonania w ramach umowy, aby móc oszacować prawidłowo ofertę, natomiast użycie przez Zamawiającego słowa "w szczególności" do określenia zakresu zamówienia, powoduje iż Wykonawca nie ma pewności, jakich jeszcze prac, ponad zakres wskazany w 1 ust. 2 umowy, będzie wymagać od Wykonawcy Zamawiający. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. Ponadto Zamawiający informuje, że cały szczegółowy opis przedmiotu umowy został określony w 1 ust. 1 projektu umowy. Natomiast w 1 ust. 2 projektu umowy Zamawiający określił jedynie w sposób skrutowy ważniejsze elementy przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym użył sformułowania w szczególności, gdyż nie jest to pełny zakres przedmiotowy umowy UST. 2 PKT. 5 Czy Zamawiający potwierdza, iż przez słowo Zamówienie pisane przez Zamawiającego małą i dużą literą należy rozumieć przedmiot umowy o którym mowa w 1 ust. 1 Umowy? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że przez słowo Zamówienie pisane małą bądź dużą literą należy rozumieć przedmiot umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 projektu umowy UST. 4 Czy Zamawiający przewiduje na czas instalacji, miejsce dla dostarczonego sprzętu, zabezpieczonego przed kradzieżą i uszkodzeniem? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że na czas instalacji może udostępnić Wykonawcy na jego odpowiedzialność pomieszczenie znajdujące się w budynku Szpitala zamykane na klucz, będące do dyspozycji Wykonawcy. Pomieszczenie to jak i znajdujący się w nim sprzęt Wykonawca powinien samemu zabezpieczyć. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 2

3 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / UST. 7 oraz 3 UST. 3 Czy Zamawiający potwierdza, iż przy odbiorze końcowym Wykonawca ma dostarczyć umowy licencyjne na oprogramowanie? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że Wykonawca powinien dostarczyć licencje w terminach do dnia 31 marca 2014 roku UST. 8 1) Czy Zamawiający potwierdza, iż wymóg odbycia szkoleń w siedzibie Zamawiającego dotyczy również szkoleń certyfikowanych? 2) Czy Zamawiający potwierdza, iż podpisze protokół odbioru ze szkoleń, po odbyciu szkoleń certyfikowanych i nie certyfikowanych w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę protokołu odbioru szkoleń? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie wymaga aby szkolenia certyfikowane były przeprowadzane w siedzibie Zamawiającego, wymaga jedynie aby szkolenia nie certyfikowanych odbyły się w siedzibie Zamawiającego, zgodnie z zapisami opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ. Mając na uwadze powyższe Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących Projektu Umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) w zakresie 1 ust. 8, w wyniku czego z przedmiotowego ustępu postanawia się wykreślić słowa, w brzmieniu: ( ) w siedzibie Zmawiającego ( ).. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 7 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. Odnosząc się do drugiej części pytania Zamawiający informuje i wyjaśnia, że podpisze protokół odbioru ze szkoleń, po odbyciu szkoleń certyfikowanych i nie certyfikowanych w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania przez Wykonawcę podpisanego z jego strony protokołu odbioru szkoleń UST.2 Zamawiający określił sztywny termin zakończenia całości prac, jak również terminy poszczególnych etapów. Proszę mieć na względzie, iż sztywne określenie terminu wykonania przedmiotu umowy, w powiązaniu z niemożliwością przewidzenia kiedy zostanie zakończone postępowanie o udzielenie zamówienie publiczne a tym samym podpisana umowa, rodzi niebezpieczeństwo powstania niemożliwości wykonania przedmiotu umowy (tzw. niemożliwość pierwotna), co pociąga za sobą bezwzględną nieważność umowy z mocy art kodeksu cywilnego. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 3

4 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / Ponadto, Strona która w chwili zawarcia umowy wiedziała o niemożliwości świadczenia, a drugiej strony z błędu nie wyprowadziła, obowiązana jest do naprawienia szkody, którą druga strona poniosła przez to, że zawarła umowę nie wiedząc o niemożliwości świadczenia (art kodeksu cywilnego). Czy Zamawiający przewiduje zmianę terminu określonego w 2 ust. 1 oraz 2 ust. 2 poprzez oznaczenie w/w terminów w tygodniach licząc od dnia podpisania umowy. Zwracamy uwagę, iż trudno przewidzieć moment podpisania umowy na realizację z Zamawiającym, w związku z niemożliwością przewidzenia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. Zamawiający informuje, że nie może być mowy o pierwotnej niemożności spełnienia świadczenia w sytuacji prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego gdyż przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych szczegółowo normują jego przebieg, termin zakończenia tego postępowania nie jest więc terminem nieprzewidywalnym ponieważ przy normalnym jego toku powinno się zakończyć ok lutego 2014 roku. Zatem określając konkretną datę zakończenia wykonania umowy Zamawiający należyci ocenił czas potrzebny na jej realizację. Ponadto Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie jest drugą częścią realizowanego przez Zamawiającego projektu pn. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów, w związku z czym zamówienia te muszą być realizowane w terminach ze sobą powiązanych, przez co Zamawiający jest zmuszony określać terminy realizacji w konkretnych datach UST.4 1) Czy Zamawiający przewiduje częściowe płatności wynagrodzenia skoro Zamawiający przewidział odbiory częściowe? 2) Zamawiający w OPZ na str. 11, wyznaczył termin 7 dni roboczych na weryfikację prac przekazanych przez Wykonawcę, z kolei zgodnie z 3 ust. 4 Wykonawca określił, iż w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia Zamawiającego o gotowości do odbioru rozpocznie odbiór, tak więc pomiędzy tymi dwoma postanowieniami zachodzi sprzeczność. W związku z powyższym czy Zamawiający potwierdza, iż odbiór częściowy i końcowy prac zostanie zakończony w terminie 7 dni roboczych po ich zgłoszeniu do obioru przez Wykonawcę? 3) W związku z użyciem słowa dni robocze w OPZ, czy Zamawiający potwierdza, iż przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy? Odpowiedź: Odnosząc się do pierwszej części pytania Zamawiający informuje i wyjaśnia, Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 4

5 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / że nie przewiduje częściowych płatności. W zakresie drugiej części pytania dotyczącego terminów odbioru Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących Projektu Umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) w zakresie 3 ust. 4, w którym po pkt 3) zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Zamawiający wyznaczy termin i dokona odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Dostawcę.. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 7 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. Odnosząc się do ostatniej części pytania Zamawiający informuje i wyjaśnia, że przez użyte sformułowanie Dzień roboczy Zamawiający rozumie dni pracujące z wyjątkiem soboty, niedzieli i świąt ) 6 ust. 2 pkt. 1 - Czy Zamawiający przez termin zakończenia dostawy lub realizacji usługi rozumie termin określony w 2 ust. 2 pkt. 2? 2) 6 ust. 2 - Czy Zamawiający przewiduje wprowadzenie limitu kar umownych do 40 % wartości brutto całości wynagrodzenia? 3) 6 ust. 4 - Czy Zamawiający przewiduje ograniczenie limitu odpowiedzialności odszkodowawczej do 100 % wartości wynagrodzenia brutto? Odpowiedź: Odnosząc się do pierwszej części pytania Zamawiający informuje i wyjaśnia, że zgodnie z postanowieniami projektu umowy kara umowna, o której mowa w 6 ust. 2 pkt 1) za zwłokę w terminie zakończenia dostawy lub realizacji usługi, dotyczy realizacji poszczególnych części przedmiotu umowy zgodnie z terminami określonymi w 2 ust. 2 pkt 1) do 3) projektu umowy. W zakresie drugiej części pytania Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. Odnosząc się do ostatniej części pytania Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia limitu odpowiedzialności odszkodowawczej UMOWY Zamawiający zastrzegł umowne prawo odstąpienia, jednocześnie nie wskazał, w jakim terminie może skorzystać z tego prawa. Przy tym jednocześnie Zamawiający zastrzegł, iż Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenia. Tym samym w razie zakupu sprzętu, Wykonawca zostanie ze sprzętem, bez możliwości otrzymania za nie wynagrodzenia. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 5

6 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / ust. 1 Czy Zamawiający przewiduje zmianę postanowienia w następujący sposób: "Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania prac określonych w 1 ust. 2 pkt 1) - 5) umowy w terminie określonym w 2 ust. 2 pkt 2) umowy. Zamawiający może skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, za uprzednim wezwaniem Wykonawcy wyznaczając mu dodatkowy termin na wykonanie prac określonych w 1 ust. 2 pkt 1) - 5) nie krótszy niż 14 dni roboczych. 7 ust. 2 pkt. 2 1) Czy Zamawiający przewiduje zmianę postanowienia w ten sposób, że wprowadzi następujące postanowienie: "w przypadku niewykonywania postanowień niniejszej umowy z winy Wykonawcy, trwającego dłużej niż 14 dni, zgodnie z terminami określonymi w 2 umowy." 2) Czy Zamawiający przewiduje płatność wynagrodzenia za prace wykonane do momentu rozwiązania umowy? Odpowiedź: Odnosząc się do pierwszej i drugiej części pytania Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. Odnosząc się do ostatniej części pytania Zamawiający informuje i wyjaśnia, że mając na uwadze postanowienia 7 projektu umowy w przypadku odstąpienia od umowy Zmawiający nie przewiduje płatność wynagrodzenia za prace wykonane do momentu odstąpienia od umowy. natomiast w przypadku rozwiązania umowy Zamawiający dopuszcza taką możliwość UMOWY ust. 4 Czy Zamawiający przewiduje zmianę postanowienia na następujące:zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji pięciokrotnej istotnej awarii tego samego podzespołu dostarczanego urządzenia, urządzenie zostanie wymienione na nowe wolne od wad. - ust. 5 Czy Zamawiający przewiduje zmianę postanowienia w ten sposób, że : Okres gwarancji każdorazowo zostanie wstrzymany na czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji trwającej powyżej terminów przewidzianych na usunięcie awarii z powodu naprawy, o której mowa w ust.2, i biegnie dalej od dnia usunięcia awarii. Odpowiedź: Odnosząc się do pierwszej i drugiej części pytania Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 6

7 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / Ust. 4 Prosimy o usuniecie postanowienia, dane dotyczące Dostawcy nie są danymi osobowymi w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, albowiem dane osobowe dotyczą tylko osób fizycznych. Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących Projektu Umowy (Załącznik Nr 7 do SIWZ) w zakresie 11 ust. 4, który podlega wykreśleniu. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 7 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 13. Pytanie do punktu 4: Macierz dyskowa podpunkt Kontrolery: Działając w najlepszym interesie zamawiającego oraz bazując na naszym doświadczeniu i najlepszych praktykach wiemy że podczas komunikacji z portami zarządzającymi macierzy nie następuje taka wymiana danych by istniała potrzeba używania portów z prędkością 1000 Mb/s w celu zarządzania macierzą. W związku z tym by zamawiający nie ograniczał konkurencji i nie działał na swoją szkodę czy zamawiający dopuści rozwiązanie nie spełniające wymagania obsługi połączenia z prędkością 1000 Mb/s na portach zarządzających? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: III. 4. Macierz dyskowa 1 komplet Kontrolery (str. 16), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego wymagania: Każdy z kontrolerów RAID powinien posiadać dedykowany min. 1 interfejs RJ-45 Ethernet dla zdalnej komunikacji z oprogramowaniem zarządzającym i konfiguracyjnym macierzy.. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 14. Pytanie do punktu 4: Macierz dyskowa podpunkt Dyski twarde: Działając w najlepszym interesie zamawiającego oraz bazując na naszym doświadczeniu i najlepszych praktykach wiemy, że dyski 2,5" 10k RPM nie odbiegają znacząco wydajnością od dysków 3,5" 15k RPM. W związku z tym czy zamawiający dopuści jako równoważne rozwiązanie macierz wyposażoną w 12 dysków 600 GB 10k RPM? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie wymagał wielkości dysków, wobec czego Wykonawca ma wybór jakie dyski ma dostarczyć, jedynie Zamawiający wymagał dysków SAS szybkich tj. o prędkości obr obr/min. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 7

8 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / Zaproponowane powyższe rozwiązanie przez Wykonawcę może być w przyszłości czynnikiem obniżającym wydajność pracy całego Zintegrowanego Systemu Informatycznego szpitala, wobec czego Zamawiający nie dopuszcza takiego rozwiązania. 15. Pytanie do punktu 4: Macierz dyskowa podpunkt Zarządzanie: Czy zamawiający dopuści rozwiązanie, jako równoważne, w którym macierz zostanie dostarczona wraz z dedykowaną stacją zarządzającą na której zostanie zainstalowane oprogramowanie do zarządzania? Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 1 niniejszego pisma. 16. Dotyczy: "11. Terminale z monitorem - 86 sztuk". Zamawiający wymaga monitora LED min. 20,5. Zgodnie z wiedzą Wykonawcy producenci dla tej wielkości monitorów w parametrach technicznych podają wielkość 20 a nie 20,5. W związku z tym prosimy o informację czy Zamawiający dopuści zaoferowanie 20 jako minimalnego rozmiaru ekranu monitora? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuści powyższego rozwiązania. Zamawiający podał próg minimalny 20,5 wobec czego Wykonawca może dostarczyć np. 21 lub większy. 17. Dotyczy: "12. Komputery PC z monitorem - 13 sztuk". Zamawiający wymaga w zestawie monitora LED 22". Z uwagi na fakt, że wielu producentów monitorów w tej granicy rozmiaru ekranu oferuje monitory z ekranem 21,5" prosimy o informację czy Zamawiający dopuści również monitor LED 21,5"? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: III. 12. Komputery PC z monitorem 13 sztuk Monitor (str. 27), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowego wymagania: Minimum LED 21,5" min.1680x1050, DVI/Display Port, USB.. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 18. Router z IPS - 1 Komplet Dotyczy obudowy - Czy zamawiający dopuści rozwiązanie montowane w szafie RACK przy pomocy specjalnych uchwytów? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że wymaga montażu w szafie RACK, Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 8

9 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / natomiast nie określa, jako warunek sposobu dokonania takiego montażu. 19. Przepustowość Firewall + IPS Czy zamawiający dopuści rozwiązanie którego przepustowość firewall wynosić będzie nie mniejsza niż 2 Gbps oraz przepustowość modułu IPS wynosić będzie nie mniej niż 250 Mbps? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że nie dopuszcza możliwości dokonania zmiany, modyfikacji zapisów SIWZ mających na celu uwzględnienie niniejszego wniosku. Ponadto Zamawiający informuje i wyjaśnia, że Wykonawca powinien zaproponować rozwiązanie wydajniejsze od zaproponowanego przez wykonawcę, a spełniające minimalne parametry określone przez Zamawiającego. 20. Oprogramowanie do backupu danych z macierzy Czy oprogramowanie będzie realizowało backup istniejącego środowiska? Jeżeli będzie obejmowało obecne środowisko proszę o podanie jaka ilość systemów WS2003 i jakie ilości danych z systemów obecnie działających u klienta maja być objęte backupem? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że oprogramowanie ma realizować również backup istniejącego środowiska, tj. Windows Serwer szt., oraz ilość danych objęta backupem wynosi do 250 GB. 21. Oprogramowanie do backupu danych z macierzy. Dotyczy punktu 25. Proszę o doprecyzowanie dowolnej ilości? Jaki okres retencji jest przewidziany i jaka ma być maksymalna ilość danych? Chodzi o licencyjne ograniczenie na ilość wykonywanych kopii czy zapewnienie dowolnej ilości na ich składowanie? Gdzie będą składowane te dane? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że oprogramowanie do backupu nie powinno mieć ograniczeń licencyjnych na ilość wykonanych kopii danych, tak aby w przyszłości w razie zwiększenia potrzeb, nie było ograniczeń licencyjnych. Miejsce składowania i ilości zostało określone w pkt Oprogramowanie do backupu danych z macierzy. Czy przewidziano serwer na potrzeby backupu? Jeżeli nie to czy klient zapewnia taki serwer? Jakie są parametry tego sprzętu? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że zapewnia obecnie użytkowany serwer pracujący pod systemem Windows 2003 Serwer Standard 32 bit, procesor Xeon E5335, Ram - 4 GB, HDD 8 * 73 GB 15k RAID 10. Jeśi Wykonawca uzna że niniejszy sprzęt jest niewystarczający pod system backupu powinien Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 9

10 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / dostarczyć własne rozwiązanie. 23. Czy przewidziano macierz lub bibliotekę na potrzeby backupu? Jeżeli nie to proszę o informacje czy klient takową posiada i czy spełnia ona wymogi z punktu 25 dotyczące dowolnej ilości danych Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że posiada NAS QNAP, który należy rozbudować o 5 dysków SATA minimum 3 TB, co zostało opisane w opisie szczegółowych warunków Zamówienia na str 9. III. 24. Pytanie 1 Dotyczy 1. serwerów bazy danych oraz 2. serwerów pod wirtualizację Czy Zamawiający dopuści serwery które posiadają zabezpieczenia pamięci: Advanced ECC, Online Spare, Lock-step mode? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: III. 1. Serwer bazy danych 2 sztuki lub inne równoważne rozwiązanie pod względem wydajnościowym oraz wysokiej dostępności Pamięć PAM (str. 13) oraz III. 2. Serwer pod wirtualizację (terminali, aplikacji) 2 sztuki lub inne równoważne rozwiązanie pod względem wydajnościowym oraz wysokiej dostępności Pamięć PAM (str. 14), w wyniku czego ustanawia się nowy zapis przedmiotowych wymagań: Pamięć RAM - 96 GB pamięci w kościach o pojemności 16 GB, płyta powinna obsługiwać rozszerzenie pamięci do 256GB. Możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Advanced ECC, bądź Advanced ECC, Online Spare, Lock-step mode. Pamięć powinna pracować na pełnej szybkości taktowania.. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. 25. Pytanie 2 Dotyczy 1. serwerów bazy danych oraz 2. serwerów pod wirtualizację 3. serwer internetowego portalu Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 10

11 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / Czy Zamawiający dopuści serwer w którym Karta zarządzająca sprzętowo nie wspiera wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze? Odpowiedź: Zamawiający informuje i wyjaśnia, że postanawia dokonać modyfikacji, zamian zapisów SIWZ dotyczących opisu przedmiotu zamówienia określonego w Załączniku Nr 8 do SIWZ, w zakresie szczegółowego opis przedmiotu zamówienia: III. 1. Serwer bazy danych 2 sztuki lub inne równoważne rozwiązanie pod względem wydajnościowym oraz wysokiej dostępności Karta zarządzająca (str. 13/14) oraz III. 2. Serwer pod wirtualizację (terminali, aplikacji) 2 sztuki lub inne równoważne rozwiązanie pod względem wydajnościowym oraz wysokiej dostępności Karta zarządzająca (str. 14/15) oraz III. 3. Serwer Internetowego Portalu Pacjenta 1 sztuka Karta zarządzająca (str. 15/16), w których postanawia się wykreślić wymaganie w brzmieniu: Karta zarządzająca musi sprzętowo wspierać wirtualizację warstwy sieciowej serwera, bez wykorzystania zewnętrznego hardware - wirtualizacja MAC i WWN na wybranych kartach zainstalowanych w serwerze.. W związku z powyższym ulega zmianie, modyfikacji Załączniku Nr 8 do SIWZ, patrz część II niniejszego pisma Modyfikacja zapisów SIWZ. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 11

12 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / II. Modyfikacja (zmiana) zapisów SIWZ: Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, postanawia się wprowadzić modyfikacje, zmiany zapisów przedmiotowej SIWZ, które stają się jej integralną częścią. Dokonane zmiany są wiążące dla Wykonawców, którzy pobrali materiały przetargowe (SIWZ). 1. Ulega zmianie Załącznik Nr 7 do SIWZ projekt umowy, który otrzymuje nowe brzmienie: Nowy zmodyfikowany projekt umowy będący załącznikiem Nr 7 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci załącznika Nr Ulega zmianie Załącznik Nr 8 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, który otrzymuje nowe brzmienie: Nowy zmodyfikowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia będący załącznikiem Nr 8 do SIWZ, jest dołączony do niniejszego pisma w postaci załącznika Nr 2. W wyniku udzielonych wyjaśnień, a co za tym idzie dokonaniu modyfikacji, zmian zapisów SIWZ przedmiotowego postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 4 i ust. 4a w związku z postanowieniami art. 12a cytowanej wyżej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych, postanawia dokonać zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu (patrz Zamawiający niezwłocznie po przekazaniu zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich zamieszcza informację o zmianach w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej) zgodnie z poniższą modyfikacją zapisów SIWZ, a to: 3. Ulega zmianie Punkt ) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt ) SIWZ Ofertę przetargową należy złożyć w kopercie lub opakowaniu, a to: 1) Koperta (opakowanie) powinna zawierać nazwę i dokładny adres Wykonawcy składającego ofertę oraz napis: Oferta przetargowa na: Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 12

13 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny, oraz napis: nie otwierać przed 10 stycznia 2014 roku. 4. Ulega zmianie Punkt ) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt ) SIWZ Termin składania ofert: 1) Ofert należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie: Do dnia 10 stycznia 2014 roku, do godziny Ulega zmianie Punkt ) SIWZ, który otrzymuje nowe brzmienie: Punkt ) SIWZ Termin otwarcia ofert: 1) Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 10 stycznia 2014 roku o godzinie Załączniki: 1. Załącznik Nr 1 nowy zmodyfikowany projekt umowy (załącznik Nr 7 do SIWZ), 2. Załącznik Nr 2 nowy zmodyfikowany Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamóweienia (załącznik Nr 8 do SIWZ). UWAGA!!! Powyższe zmiany należy uwzględnić w składanej ofercie przetargowej. Z poważaniem: DYREKTOR SZPITALA POWIATOWEGO im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem /-/ mgr Regina Tokarz Otrzymują: 1. Wykonawcy, którzy pobrali/otrzymali SIWZ, 2. A/a. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 13

14 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / Załącznik Nr 1 do pisma z dnia 18 grudnia 2013 roku - dot. pyt. i odp. do SIWZ - Nr 1 Załącznik numer 7 UMOWA ZP / 32 / 13 Zawarta w dniu roku w Zakopanem p o m i ę d z y: Szpitalem Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem mającym swą siedzibę w Zakopanem przy ul. Kamieniec 10 reprezentowanym przez: - Dyrektora SP w Zakopanem - mgr Reginę Tokarz - Głównego Księgowego SP w Zakopanem - Marię Sowińską zwanym dalej Zamawiającym a: Firmą... reprezentowaną przez: 1)... 2).. zarejestrowaną w... REGON:... NIP:... zwaną dalej Dostawcą W wyniku przeprowadzenia w oparciu o przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP / 32 / 13 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego oraz dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Dostawcy została zawarta umowa następującej treści 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca a Dostawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu własnym transportem, do Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem przedmiot zamówienia określony we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) jako główny przedmiot zamówienia: (Urządzenia komputerowe), oraz przedmiot zamówienia uzupełniający: (Komputery osobiste), (Monitory ekranowe), (Awaryjne urządzenia energetyczne), (Okablowanie sieciowe), (Gniazda sieciowe), (Pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów), (Systemy operacyjne), (Serwery sieciowe), (Serwery komputerowe), (Serwery plików), (Serwery WWW), (Usługi wdrażania oprogramowania), (Usługi konfiguracji oprogramowania), (Usługi dostawy Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 14

15 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / oprogramowania), (Usługi szkoleniowe), polegające na wykonaniu dostawy wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny ze szkoleniem personelu dla potrzeb Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, wg zestawienia minimalnych granicznych parametrów technicznych, jakościowych, eksploatacyjnych i funkcjonalnych określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, wraz z wykonaniem montażu, podłączenia, uruchomienia oraz szkolenia pracowników w siedzibie Zamawiającego, ul. Kamieniec 10, Zakopane, zgodnie z harmonogramem realizacji prac, o którym mowa w Załącznikiem Nr 1 do umowy. 2. Zamówienie, o którym mowa wyżej w ust. 1 w szczególności obejmuje: 1) Dostawa, instalacja i konfiguracja środowiska serwerowego: a) Zestaw pięciu serwerów rack (2 szt. serwery bazodanowe, 2 szt. serwery aplikacji/terminali, 1 serwer portalu IPP) z obudową przeznaczoną do montażu w szafie RACK 1 komplet, b) Macierz dysków wraz oprogramowaniem do backupu danych 1 komplet, c) Systemy operacyjne na każdy z serwerów 1 komplet, d) Licencje dostępowe do serwerów na 150 urządzeń oraz na 90 terminali 1 komplet, e) Oprogramowanie do wirtualizacji max. trzech serwerów z obsługą funkcji HA Wysokiej Dostępności wraz z oprogramowaniem do zabezpieczeń infrastruktury sprzętowej i użytkowników 1 komplet, f) Przełącznik KVM IP z LCD min. 17 RACK 1 szt., g) Urządzenie/a zabezpieczające sieć lokalną LAN od Internetu 1 komplet, h) Zasilacz UPS do podtrzymywania środowiska serwerowego do montażu w szafie RACK 2 szt. 2) Dostawa, instalacja systemów zabezpieczeń i ochrony serwerowni: a) System kontroli dostępu 1 komplet, b) System przeciwpożarowy 1 komplet, c) System monitorowania temperatury oraz parametrów panujących w serwerowni 1 komplet, d) System gaszenia pożaru 1 komplet. 3) Modernizacja sprzętu komputerowego: a) Terminal z monitorem (zestaw) 86 szt. b) Komputer z monitorem (zestaw) 13 szt. c) Zasilacz UPS do komputerów 30 szt. d) Drukarka laserowa monochromatyczna 20 szt. e) Drukarka laserowa monochromatyczna wielofunkcyjna 14 szt. f) Infomat z przeznaczeniem pod Internetowy Portal Pacjenta 1 szt. g) Drukarka kodów kreskowych 3 szt. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 15

16 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / h) Czytniki kodów kreskowych 36 szt. i) Drukarka opasek dla pacjenta 3 szt. 4) Modernizacja sieci komputerowej: a) Wykonanie dodatkowego okablowania strukturalnego oraz zwiększenie wydajności i niezawodności sieci komputerowej LAN, b) Wykonanie sieci bezprzewodowej na terenie szpitala. 5) Wdrożenie dostarczonego przedmiotu Zamówienia wraz ze szkoleniem personelu; 6) Prace optymalizacji, rekonfiguracji i weryfikacji dostarczonego przedmiotu Zamówienia celem optymalnej wzajemnej współpracy wraz z Zintegrowanym Systemem Informatycznym 7) Świadczenie usług gwarancyjnych i serwisowych wobec całości dostarczonego i zrealizowanego przedmiotu zamówienia. 3. Dostawca dostarczy poszczególne urządzenia zgodnie z przedstawioną ofertą przetargową stanowiącą Załącznik Nr 2 do niniejszej umowy. 4. Strony ustalają, że przedmiot umowy, o którym mowa wyżej będzie dostarczony, zainstalowany i uruchomiony w siedzibie Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10 przez Dostawcę własnymi siłami. 5. Dostawca oświadcza, że przedmiot dostawy (w tym poszczególne części dostawy zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku Nr 1 do umowy) posiada wymagane aktualnie obowiązującymi przepisami prawa np. zezwolenia, certyfikaty, deklaracje zgodności itp. dopuszczające dostarczone oprogramowanie i urządzenia do użytkowania medycznego na terenie Polski zgodnie z przeznaczeniem, któremu mają służyć. 6. Dostawca wraz z dostawą przedmiotu niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu kompletne oprogramowanie serwisowe pozwalające na korzystanie z dostarczonego przedmiotu umowy oraz pozwalające na jego konserwację i naprawę (ewentualne kody, hasła dostępu itp.). Aktualizacje oprogramowania serwisowego, niezbędne dla prawidłowego korzystania z nich nie wymagają żadnych dodatkowych opłat i nie mogą ograniczać uprawnień Zamawiającego do swobodnego korzystania z nich. 7. Dostawca w czasie realizacji umowy zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu umowy licencyjne na oprogramowanie będące przedmiotem niniejszej umowy zgodnie z wymaganiami szczegółowo uregulowanymi przez producenta. 8. Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w języku polskim dla wyznaczonych pracowników Zamawiającego w zakresie prawidłowej obsługi i eksploatacji dostarczonego oprogramowania i urządzeń z chwilą dokonania montażu i uruchomienia, zgodnie z założeniami określonymi w Załączniku Nr 1 do umowy. 2 Czas trwania umowy 1. Rozpoczęcie wykonania umowy strony ustalają na dzień roku. 2. Zakończenia wykonania umowy strony ustalają: Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 16

17 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / ) Na dzień 28 lutego 2014 roku w zakresie modernizacji sprzętu komputerowego i modernizacji sieci komputerowej Zamawiającego oraz dostawy instalacji systemów zabezpieczeń i ochrony serwerowni, 2) Na dzień 31 marca 2014 roku w zakresie dostawy, instalacji i konfiguracji środowiska serwerowego oraz wdrożenia i szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu, 3) Na dzień 30 czerwca 2014 roku w zakresie prac optymalizacji, rekonfiguracji i weryfikacji dostarczonego przedmiotu Zamówienia celem optymalnej wzajemnej współpracy wraz z Zintegrowanym Systemem Informatycznym. 3 Wykonanie umowy 1. Dostawca oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę, doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny a także pracowników zdolnych do realizacji niniejszej umowy. 2. Dostawca dostarczy towar transportem własnym na własny koszt i ryzyko z dostawą, rozładunkiem, montażem i uruchomieniem w Szpitalu Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, ul. Kamieniec 10, Zakopane własnymi siłami. 3. Dostawca wraz z dostawą przedmiotu niniejszej umowy przekaże Zamawiającemu uwierzytelnioną kserokopię dokumentów, o których mowa w 1 ust. 5 umowy oraz kompletną dokumentację techniczną w tym licencje programów, instrukcję obsługi, itp. 4. Zamawiający dokona odbioru przedmiotu umowy w następujący sposób: 1) Odbiór częściowy nr 1 nastąpi po wykonaniu modernizacji sprzętu komputerowego i modernizacji sieci komputerowej Zamawiającego oraz dostawy instalacji systemów zabezpieczeń i ochrony serwerowni, 2) Odbiór częściowy nr 2 nastąpi po wykonaniu dostawy, instalacji i konfiguracji środowiska serwerowego oraz wdrożenia i szkolenia personelu Zamawiającego z obsługi dostarczonego sprzętu, 3) Odbiór końcowy nastąpi po wykonaniu pozostałego zakresu prac objętych przedmiotem niniejszej umowy w formie protokołu odbioru odpowiedni częściowego i końcowego. Dostawca jest zobowiązany zgłosić Zamawiającemu gotowość do odbioru odpowiednio częściowego i końcowego pisemnie pod adresem Zamawiającego. Zamawiający wyznaczy termin i dokona odbioru w terminie 7 dni od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Dostawcę. Zakończenie odbioru nastąpi protokołem bezusterkowego odbioru, co jest równoznaczne z potwierdzeniem terminu zakończenia robót, określonym przez Dostawcę w powiadomieniu o gotowości odbioru. Za odbiór bezusterkowy strony uznają odbiór bez zastrzeżeń Zamawiającego. 5. Zamawiającemu przysługuje prawo odmowy przyjęcia towaru wadliwego w szczególności w przypadku gdy: 1) dostarczono towar złej jakości, Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 17

18 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / ) dostarczono towar niezgodnie z umową, 3) nie dostarczono dokumentów, o których mowa w ust Dostawca oświadcza, że wymiana towaru wadliwego, o którym mowa w ust. 5 umowy nastąpi w ciągi 7 dni od złożenia reklamacji na koszt i ryzyko Dostawcy. W przypadku, gdy ostatni dzień dostawa będącej wynikiem reklamacji wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy dostawa nastąpi w pierwszym dniu roboczym po wyznaczonym terminie. W tej sytuacji postanowienia ust. 4 i ust. 5 stosuje się odpowiednio. 7. Dostawca ponosi odpowiedzialność za jawne i ukryte wady fizyczne przedmiotu niniejszej umowy stwierdzone w okresie rękojmi, na zasadach określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa. 8. Dostawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest fabrycznie nowy, kompletny a także wolny od wad materiałowych i konstrukcyjnych oraz gotowy do użytku bez konieczności dokonywania żadnych zakupów i inwestycji. 9. Dostawca zobowiązuje się: a) dołożyć należytej staranności w wykonywaniu umowy, b) utrzymać w tajemnicy wszystkie informacje uzyskane w związku z jej wykonywaniem. 10. Ze strony Zamawiającego odpowiedzialny za rozliczenie wykonania umowy będzie. 11. Dostawcę przy realizacji niniejszej umowy reprezentować będzie Kierownik Projektu: Strony zgodnie ustalają, że dostawa wykonana zostanie zgodnie z niniejszą umową oraz ofertą przetargową złożoną w dniu roku. 13. Dostawca zobowiązuje się zrealizować zamówienie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej umowie oraz zgodnie z: a) wymogami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa, b) zasadami rzetelnej wiedzy i ustalonymi zwyczajami. 4 Wynagrodzenie 1. Za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Dostawcy, wynagrodzenie ustalone na podstawie ceny określonej w ofercie przetargowej złożonej dnia roku, w wysokości... zł brutto ( słownie:... ) w tym... % należnego podatku VAT. 2. W oferowanej cenie są zawarte wszystkie elementy kosztów (np. koszty zakupu, koszty związane z dostawą oprogramowania i urządzeń, montażem w Szpitalu Powiatowym w Zakopanem, szkoleniem pracowników, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ewentualne opłaty, serwisu gwarancyjnego, koszty oprogramowania, licencji programów itp.). 3. Strony zgodnie ustalają, że Dostawca zobowiązuje się do zachowania stałości ceny. 4. Warunek, o którym mowa w ust. 3 nie dotyczy przypadku zmiany stawki podatku VAT przedmiotu niniejszej umowy, o którym mowa w 1. Zmiana stawki następuje z dniem wejścia w życie aktu prawnego zmieniającego stawkę podatku VAT. W tej sytuacji ceny jednostkowe netto pozostają bez zmian. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 18

19 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / Warunki płatności 1. Strony zgodnie ustalają, że wynagrodzenie należne Dostawcy od Zamawiającego za dostarczony przedmiot niniejszej umowy, o którym mowa w 1 niniejszej umowy, będzie płatne na podstawie faktury, po dokonaniu protokolarnego bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu niniejszej umowy i dostarczeniu wszystkich przewidzianych umową pozwoleń w terminie 30 dni po przedłożeniu faktury VAT przez Dostawcę u Zamawiającego. 2. Zapłata następować będzie przelewem bankowym z konta Zamawiającego na rachunek bankowy Dostawcy wskazany na fakturze. 3. Jako dzień zapłaty przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Dostawca fakturę wystawi dla Szpitala Powiatowego im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem ul. Kamieniec 10, Zakopane. 5. Zamawiający oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług VAT i posiada NIP: Kara umowna 1. Strony postanawiają, że w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy naliczone będą kary umowne. 2. Dostawca płaci Zamawiającemu karę umowną: 1) za zwłokę w terminie zakończenia dostawy lub realizacji usługi (w tym poszczególnych części zgodnie z terminami określonymi w 2 umowy) w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 2) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad, w szczególności o których mowa w 3 ust. 5 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki liczonej od upływu terminu, o którym mowa w 3 ust. 6, 3) za zwłokę w usunięciu awarii w okresie gwarancji, przekraczającej termin określony w 8 ust. 2 oraz terminy określone w Załączniku Nr 1 w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1 niniejszej umowy za każde rozpoczęte 24 godziny zwłoki, 4) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Dostawcy w wysokości 10 % wartości brutto określonego w 4, ust. 1 niniejszej umowy. 3. Dostawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kary umownej z przysługującego mu wynagrodzenia (z faktury). 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowań przewyższających kary umowne na zasadach ogólnych. Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 19

20 Szpital Powiatowy im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem Zakopane, ul. Kamieniec 10, tel. (0-18) fax (0-18) Znak sprawy: ZP / 32 / Odstąpienie i rozwiązanie umowy 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy na wypadek niewykonania prac określonych w 1 ust. 2 pkt 1) 5) umowy w terminie określonym w 2 ust. 2 pkr 2) umowy. W takiej sytuacji Wykonawcy nie przysługuje żadne wynagrodzenie. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym: 1) W przypadku naruszenia postanowień niniejszej umowy oraz warunków przetargu będącego podstawą zawarcia niniejszej umowy, 2) W przypadku niewykonywania postanowień niniejszej umowy trwającego dłużej niż 14 dni, zgodnie z terminami określonymi w 2 umowy, z zachowaniem prawa do naliczenia kar umownych. 3. Przed rozwiązaniem umowy, o którym mowa w ust. 2 Zamawiający wezwie pisemnie Dostawcę do usunięcia naruszenia pod rygorem rozwiązania umowy, wyznaczając mu dodatkowy termin. 8 Gwarancja i serwis 1. Dostawca udziela gwarancji na poszczególne części dostawy zgodnie z terminami, o których mowa w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, licząc od terminu dokonania bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu dostawy. 2. Ponadto w odniesieniu do dostarczonych urządzeń, dla których w Załączniku Nr 1 do niniejszej umowy nie zostały określone szczegółowe warunki gwarancji i serwisu, Dostawca zobowiązuje się do podjęcia reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancyjnym do 48h w dni robocze oraz usunięcia awarii (wykonanie naprawy) w terminach: 1) bez konieczności sprowadzenia części zamiennych do 3 dni z wyłączeniem dni wolnych od pracy, 2) w razie konieczności sprowadzenia części do 7 dni z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 3. W przypadku naprawy trwającej dłużej od terminów określonych w ust. 2 Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu urządzenia zastępczego o zbliżonych parametrach technicznych, jakościowych i funkcjonalnych. 4. Zamawiający zastrzega, że w przypadku wystąpienia w okresie gwarancji trzykrotnej awarii tego samego podzespołu dostarczonego urządzenia, urządzenie zostanie wymieniony na nowe wolne od wad. 5. Okres gwarancji każdorazowo zostanie przedłużony o czas wyłączenia przedmiotu umowy z eksploatacji trwającej powyżej terminów przewidzianych na usunięcie awarii z powodu naprawy, o której mowa w ust W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej urządzeń, (serwis musi posiadać autoryzację producenta). Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego udostępniającego e-usługi dla pacjentów 20

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Umowa nr. Załącznik nr 3 do SIWZ Zawarta w dniu.. w..pomiędzy:., reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a.. z siedzibą w.., przy ul..., reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez

UMOWA Nr IGM-ZP.. 1. Starosty Lubelskiego - Pawła Pikuli, 2. Członka Zarządu Dariusz Gajo. zwanym dalej Zamawiającym. a firmą. reprezentowaną przez Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na wykonanie zadania pn. Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Lublinie. UMOWA Nr IGM-ZP.. W dniu..

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Umowa sprzedaży

PROJEKT Umowa sprzedaży PROJEKT Umowa sprzedaży NR z dnia roku W dniu w Olsztynie pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie, ul. Głowackiego 6, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: a, NIP,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez:

UMOWA (WZÓR) a..., reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (WZÓR) Zawarta w dniu... w Rzeszowie pomiędzy Wojewódzką i Miejską Biblioteką Publiczną w Rzeszowie, z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sokoła 13, Regon 000276386, NIP 813-026-80-24,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR PR.272..2013 zawarta w dniu... w Lesznie pomiędzy: - Miastem Leszno reprezentowanym przez: Tomasza Malepszego Prezydenta Miasta Leszna z siedzibą w Lesznie, ul. Kazimierza

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy

na podstawie dokonanego przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego. 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA (wzór) Nr SP1/ /2013 Zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Marii Konopnickiej ul. Partyzancka 15, 63-400 Ostrów Wielkopolski reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../...

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY NR GIODO/2015/.../... Załącznik nr 5 do SIWZ zawartej w trybie art.... ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA. Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: UMOWA Zawarta w Tychach w dniu 2010 roku pomiędzy: Miejskim Zarządem Oświaty w Tychach, al. Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, NIP: 646-10-33-710, REGON 272068487 reprezentowanym przez: Dorotę Gnacik Dyrektora

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY

OP-IV LK Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym dalej: Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1....

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. reprezentowaną przez

Wzór umowy. reprezentowaną przez Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy zawarta w dniu. pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi

UMOWA Nr R/ /2015. Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi UMOWA Nr R/ /2015 zawarta w Łodzi w dniu 2015 roku pomiędzy: Agencją Nieruchomości Rolnych w Warszawie Oddział Terenowy w Warszawie Filia w Łodzi 91-420 Łódź, ul. Północna 27/29, NIP: 525-001-09-76, zwanym

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr..

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA nr.. UMOWA nr.. Załącznik 7. zawarta w dniu w Janowie Podlaskim pomiędzy: Zespołem Szkół im. Adama Naruszewicza w Janowie Podlaskim, ul. Siedlecka 1, 21-505 Janów Podlaski reprezentowanym przez: Dyrektora szkoły

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy

UMOWA NR... ... wpisanym do... Podstawa zawarcia umowy Załącznik nr 3 do siwz wzór UMOWA NR... zawarta w dniu... 2008 r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin - Miejskim Zakładem Obsługi Gospodarczej w Szczecinie, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Czesława

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011

Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Załącznik nr 5a Wzór Umowy Nr RAP/45.1/2011 Zawarta w dniu... 2011 r. we Wrocławiu pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław NIP: 896-000-53-54

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy MPŚ.III.23.230/17/2013. - Projekt umowy

Nr sprawy MPŚ.III.23.230/17/2013. - Projekt umowy - Projekt umowy Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NR... zawarta w dniu.. r. w Słupsku, pomiędzy: Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Samorząd Województwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy

ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ. Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy UMOWA NR /./09 ZAŁĄCZNIK nr 6 do SIWZ Pomiędzy: Powiatowym Urzędem Pracy w Pleszewie Reprezentowanym przez Leszka Bierłę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy a firmą..., z siedzibą w..., kod poczt....-...,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez:

Wzór Umowy. .. ul.. NIP.., Regon, wpisaną do.pod nr..prowadzonego przez.., reprezentowanym przez: Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór Umowy na dostawę wyposażenia audio w postaci cyfrowego stołu mikserskiego, mikrofonów do systemów bezprzewodowych i wielokabla Umowa zawarta w dniu..grudnia 2012 r. pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/II WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/II WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub

214/IH/PN/7/2014. zwanym dalej: Wykonawcą. lub UMOWA /214/2014 na zamówienie publiczne udzielone na podstawie art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póżn. zm.) zawarta w dniu..w Warszawie

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska

CZEŚĆ II WZÓR UMOWY. Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska Wrocław Polska Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/12/2012

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/06/2015

UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/06/2015 ROZDZIAŁ III - WZÓR UMOWY dla części I-XI UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/06/2015 W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28,

Bardziej szczegółowo

U M O W A GKIZP.272..2012

U M O W A GKIZP.272..2012 U M O W A GKIZP.272..2012 Załącznik nr 6 w sprawie zamówienia publicznego zawarta w dniu roku w Fijewie pomiędzy Gminą Lubawa, Fijewo 73, 14-260 Lubawa reprezentowaną przez Wójta Gminy Tomasza Ewertowskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r.

Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY. Umowa Nr... zawarta dnia r. Załącznik nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta dnia. 2013 r. Umowa Nr... pomiędzy: Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ul. J. Kochanowskiego 21 ; 01-864 Warszawa NIP 952 17 08 048

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r.

UMOWA. 2 Umowa zostaje zawarta na okres od daty podpisania umowy do 23 grudnia 2016 r. UMOWA zawarta w Warszawie w dniu... r. w rezultacie udzielenia zamówienia publicznego nr.w trybie przetargu nieograniczonego - podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr..

PROJEKT UMOWY. UMOWA nr.. Załącznik nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWY UMOWA nr.. zawarta w Zielonej Górze, w dniu.. 2015 roku, pomiędzy: Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7,

Bardziej szczegółowo

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne

c) Gwarancja 1 uszkodzonego piksela (dla monitorów). 5) Urządzenie wielofunkcyjne Sygnatura Umowa nr -.../2014 (projekt) zawarta w dniu.2014r. w Kobierzycach pomiędzy Szkołą Podstawową w Tyńcu Małym reprezentowaną przez: Dyrektor -. przy kontrasygnacie Głównego Księgowego -. z siedzibą:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają:

Załącznik nr 6. w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: ZP. 272.1.16.2014 UMOWA projekt Załącznik nr 6 w dniu. 2014r. w Nowym Tomyślu pomiędzy Powiatem Nowotomyskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w imieniu którego działają: 1. Andrzej Wilkoński Starosta

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach

WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach oznaczenie sprawy: ZA.271.77.2014 WZÓR UMOWY zawarta w dniu..2014 roku w Gliwicach Załącznik nr 2 pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, 44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, NIP 631-23-96-695, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA KUPNA nr./d/2016

UMOWA KUPNA nr./d/2016 UMOWA KUPNA nr./d/2016 W dniu..pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22- 48-481 w imieniu którego działa Prezydent m.st. Warszawy reprezentowany przez Sławomira

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10)

Zadanie nr 1: Dostawa drukarki laserowej dla Administracji UR (Kwestura p.10) ZP/UR/122/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego, oprogramowania oraz licencji oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wrocławski Park Technologiczny S.A. ul. Muchoborska 18 54-424 Wrocław Polska tel. +48 71 798 58 00 fax. +48 71 780 40 34 e-mail: wpt@technologpark.pl Nr referencyjny nadany przez Zamawiającego WPT/14/2012

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki

Przedmiotem udzielonego zamówienia jest: Dostawa mebli w ramach projektu»wyposażenie pracowni do nauki Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą.

WZÓR UMOWY. NIP.. Regon zwanym w dalszej treści Wykonawcą. Zał. nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY zawarta w dniu... 2014 r. pomiędzy: Zespołem Obsługi Szkół z siedzibą w Harasiukach, 37 413 Harasiuki, Harasiuki 112 A, NIP 865 206 39 53, REGON 830229740, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr...

Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Identyfikator:ZSNr1.ZP.271.2.2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Wzór umowy o roboty remontowo - modernizacyjne Nr... Zawarta w dniu... 2014 roku we Wronkach pomiędzy Zespołem Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich,

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR)

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. UMOWA Nr... (WZÓR) zawarta,... 2012 r. w Piszu pomiędzy: UMOWA Nr... (WZÓR) Powiatowym Zespołem Ekonomiczno Administracyjnym Szkół i Placówek w Piszu z siedzibą ul. Warszawska 1, 12-200 Pisz, zwanym dalej Zamawiającym" reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR CSIOZ/../2016

UMOWA NR CSIOZ/../2016 UMOWA NR CSIOZ/../2016 Zał. nr 2 do Zapytania ofertowego zawarta w dniu.. 2016 r., pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie (00-184) przy ul. Stanisława

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy:

ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY. zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: ZAŁĄCZNIK 2 Wzór UMOWY zawarta w dniu 2011 r. pomiędzy: Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli z siedzibą w Toruniu, Aleja Solidarności 3, NIP 9562012912, reprezentowanym przez: 1. Annę Jurewicz

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:.

UMOWA nr .. NIP., reprezentowanym przez:. Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA nr Zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Prażmowie ul. Bogusława Ostapowicza 4, 05-505 Prażmów NIP 123 08 80 904 zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Projekt "Solidny fundament" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Solidny fundament współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. PROJEKT UMOWA nr Załącznik Nr 10 do SIWZ zawarta w dniu. 2013 r. pomiędzy : Gminą Ozorków z siedzibą w Ozorkowie, 95-035 Ozorków, ul. Wigury 14, NIP 732-215-05-42, REGON 472057796 reprezentowaną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/01/2015

UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/01/2015 UMOWA SPRZEDAŻY ZP/13/01/2015 WZÓR W dniu. w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego

UMOWA Nr /2014. Program Rewitalizacji Społecznej Od rewitalizacji do integracji. Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego Załącznik nr..do Zapytania Ofertowego UMOWA Nr /2014 W dniu.. 2013 roku w Stalowej Woli pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Stalowej Woli z siedzibą przy ul. Dmowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: ZAŁĄCZNIK nr 7 WZÓR UMOWY Umowa zawarta w dniu.. w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Ostrowskim Parkiem Przemysłowym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Partyzancka

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:..,

UMOWA Nr (WZÓR) firmą.. z siedzibą w..., ul... wpisaną do..., NIP:, REGON:.., UMOWA Nr (WZÓR) Zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim w Warszawie, pl. Bankowy 3/5, reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego, w imieniu którego, na podstawie upoważnienia

Bardziej szczegółowo

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup.

2. Wykonawca w terminie 14 dni licząc od dnia podpisania Umowy, dostarczy Zamawiającemu dokument potwierdzający zakup. OP-IV.272.82.2014.LK (Projekt) UMOWA Załącznik nr 3 do SIWZ zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Województwem Lubelskim z siedzibą w Lublinie ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, NIP 712-290-45-45, REGON 431028631,

Bardziej szczegółowo

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO

AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA (projekt) Zawarta w dniu.. w Starachowicach pomiędzy FUNDACJĄ AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO, w imieniu której działa Prezes -Ryszard Nosowicz, 27-200 Starachowice, ul. Mickiewicza 1A, NIP:664-00-12-038

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr... zawarta w dniu... pomiędzy:... reprezentowan... przez: ... ... reprezentowan... przez: ... płatnikiem podatku VAT, nr NIP...

U M O W A Nr... zawarta w dniu... pomiędzy:... reprezentowan... przez: ... ... reprezentowan... przez: ... płatnikiem podatku VAT, nr NIP... - WZÓR - Załącznik nr 2 U M O W A Nr... zawarta w dniu... pomiędzy:... reprezentowan... przez:... nr NIP...,... zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, a... reprezentowan... przez:...... płatnikiem

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy

UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Ogólne warunki umowy UMOWA NR../2011 Zawarta w dniu.2011 roku pomiędzy Skarbem Państwa - Biurem Rzecznika Praw Pacjenta z siedzibą przy Alei Zjednoczenia 25, 01 829 Warszawa, NIP: 525-22-26-025, REGON:

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli

Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Wzór umowy na dostawę, montaż i ustawienie mebli Umowa zawarta dnia.. r. po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu zawarta w dniu. w Warszawie, w wyniku postępowania o zamówienie publiczne, w

Bardziej szczegółowo

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiającym a..., NIP :, REGON :.. reprezentowanym przez: UMOWA Nr... /2010 zawarta w dniu.. pomiędzy : Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim z siedzibą w Olsztynie przy ul. Oczapowskiego 2, Olsztyn 10 957, NIP 739 30 33 097, REGON : 510884205 reprezentowana przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w...

UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (WZÓR) NR... Zawarta w dniu...w... pomiędzy: Wojskowym Instytutem Wydawniczym w Warszawie, Al. Jerozolimskie 97, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury RIK MON 4/2010, NIP

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Termin i warunki realizacji umowy Załącznik nr 5b do Zapytania ofertowego nr 13/2015 UMOWA (wzór) Nr.. zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami.

zwanym w dalszej treści umowy Wykonawcą łącznie zwanymi Stronami. WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Izbą Celna w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Załącznik nr 15 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR... / DGU/ 2014 Zawarta w dniu.. 2014 roku pomiędzy: Zachodniopomorskim Urzędem Wojewódzkim w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr RAP.272.28.2014

Umowa Nr RAP.272.28.2014 RAP.272.28.2014 załącznik nr 5 do SIWZ Umowa Nr RAP.272.28.2014 Zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, ul. C. K. Norwida 25, 50-375 Wrocław, NIP: 896-000-53-54,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

Zadanie nr 17: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego

Zadanie nr 17: Dostawa stacjonarnego zestawu komputerowego dla Instytutu Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego ZP/UR/96/2012 Załącznik nr 3 do SIWZ PROJEKTY UMÓW Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa fabrycznie nowego, nie używanego, różnego sprzętu komputerowego, multimedialnego oraz licencji oprogramowania dla

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP

UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO. 2. Firmą z siedzibą w. przy ul., kod pocztowy..-..., REGON, NIP UMOWA O WYKONANIE PROGRAMU KOMPUTEROWEGO Zawarta w dnia. roku pomiędzy: 1. Firmą z siedzibą w. przy ul..., kod pocztowy.-..., REGON., NIP..,wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie.

na potrzeby Wojewódzkiego Biura Geodezji w Lublinie. GU.DAP.272.7.2011 Załącznik nr 3 do SIWZ Umowa (wzór) na dostawę 2 sztuk fabrycznie nowych samochodów typu SUW Umowa zawarta w dniu.. 2014 r. pomiędzy Wojewódzkim Biurem Geodezji w Lublinie, ul. Uniwersytecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w.

UMOWA Nr. a firmą z siedzibą w. UMOWA Nr zawarta w dniu roku pomiędzy Miejskim Ośrodkiem Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej z siedzibą w Szczecinie przy ul. Odrowąża 1, NIP 851-31-37-145 w imieniu którego działa, na podstawie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013

WZÓR UMOWY. UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 WZÓR UMOWY UMOWA Nr CSIOZ/ /2013 zawarta w dniu..2013 r. pomiędzy: Skarbem Państwa -, z siedzibą w Warszawie (kod:00-184) przy ul. Stanisława Dubois 5 A, posiadającym Regon 001377706, NIP: 5251575309,

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015

Wzór umowy. UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 Załącznik nr 2 do SIWZ ZP 15/2015/CZP Wzór umowy UMOWA Nr RARR/CZP/ /2015 zawarta w Rzeszowie dnia..2015r. pomiędzy: Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową

Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Załącznik nr 2 do SIWZ pomiędzy: Umowa (wzór) zawarta w dniu 2013 r., w Warszawie, zwana dalej Umową Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą

UMOWA NR.. dalej zwanym Wykonawcą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy mebli biurowych nabywane na podstawie umowy sprzedaży, na potrzeby Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł

Cena netto 1 szt. czytnika kodów kreskowych model Voyager MS9520 USB wynosi..,.. -zł WZÓR UMOWY UMOWA NR 440000-IPRW.023. 2015. zawarta w dniu...... 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Dyrektorem Izby Celnej w Warszawie z siedzibą w Warszawie, 01-443 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 14A, NIP 524-031-10-50,

Bardziej szczegółowo

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2

ODN-KG.VI/3210/../2013 załącznik nr 2 (WZÓR UMOWY) UMOWA ZLECENIE NR.. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli ul. Górecka 1 60-201 Poznań tel. 61 858 47 00 fax 61 852 33 29 NIP 778-12-01-629

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy

UMOWA (wzór) 1 Przedmiot umowy Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA (wzór) zawarta w dniu... 2014 r. w Słubicach pomiędzy: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. Ul. Krótka 8 69-100 Słubice NIP: 591-10-29-335 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012

Załącznik nr 7. Wzór umowy Umowa nr../2012 Wzór umowy Umowa nr../2012 Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy Tramwajami Śląskimi S.A. z siedzibą w Chorzowie ul. Inwalidzka 5, 41-506 Chorzów, o kapitale zakładowym wynoszącym 116.230.880 PLN, który

Bardziej szczegółowo

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy

Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Wzór Załącznik nr 6 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr zawarta w dniu 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 2, 00-926

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2

WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 WZÓR UMOWY W CZĘŚCI 2 UMOWA SPRZEDAŻY Nr... W dniu w Warszawie, pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tamarę

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA nr. PRZEDMIOT UMOWY zawarta w dniu. 2015 r. pomiędzy: UMOWA nr. Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP 209-00-01-440, REGON 631257822,

Bardziej szczegółowo

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem

DRUK OFERTA Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru drgań wraz z oprogramowaniem .. (pieczęć firmowa Wykonawcy) DRUK OFERTA Nawiązując do zaproszenia do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na: Dostawę przenośnego systemu pomiarowego do pomiaru

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego

UMOWA Nr.. 1 Przedmiot umowy i zobowiązanie Zamawiającego UMOWA Nr.. zawarta w dniu... 2015r. w Szczecinie pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego, reprezentowanym przez Dyrektora - Dorotę Janicką,

Bardziej szczegółowo

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę:

Wzór UMOWA. dostarczony i zamontowany przedmiot umowy Zamawiający zapłaci kwotę: UMOWA zawarta w dniu... 2008 roku w Katowicach pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Szpitalem Klinicznym nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez....

PROJEKT UMOWY. W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez.... PROJEKT UMOWY W dniu 2014 r. pomiędzy, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez. a. reprezentowanym przez : zwanym dalej Wykonawcą, prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie... zawarta została

Bardziej szczegółowo

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy:

Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Załącznik nr 4a Umowa nr 2012/ Zawarta w dniu.. w Mieszkowicach pomiędzy: Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Mieszkowice z siedzibą ul. Moryńska 1, 74-505 Mieszkowice

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NR DP/DI/

WZÓR UMOWY NR DP/DI/ Załącznik nr 3 WZÓR UMOWY NR DP/DI/ /2013/K Zawarta w dniu w Bytomiu pomiędzy: Bytomskim Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o., pl. T. Kościuszki 11, 41-902 Bytom, Zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR.../2015

U M O W A NR.../2015 U M O W A NR.../2015 Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Łomży pomiędzy Miastem Łomża z siedzibą w Łomży, Stary Rynek 14, zwanym w treści umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr..

Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. Z a ł ą c z n i k n r 5 U m o w a - p r o j e k t Nr.. zawarta w dniu... w Tychach pomiędzy: Zamawiającym: Miejski Zarząd Oświaty al. Piłsudskiego 12 43-100 Tychy tel. 32 323 24 00 fax. 32 323 24 03 e-mail:

Bardziej szczegółowo