ACK-Warszawa ACK Bia³ystok P.O.Box Bia³ystok 26 ACK ódÿ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail."

Transkrypt

1 64 jest miêdzynarodow¹ sieci¹ grup anarchistycznych i pojedynczych osób, wspieraj¹cych wiêÿniów i osoby represjonowane. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarnoœci. ACK organizuje pomoc prawn¹ i materialn¹, zapewnia obieg informacji oraz prowadzi kampanie na rzecz uwolnienia wiêzionych i zaprzestania represji. Jednoczeœnie wielu jej aktywistów opowiada siê ca³kowicie przeciwko wiêzieniom, centrom deportacyjnym i wszelkim innym systemom kontroli spo³ecznej. ACK-Warszawa ACK Poznañ P.O.Box 5, Poznañ 31 kontakt osobisty: Rozbrat, ul. Pu³askiego 21a tel (czynny wt , œr.-czw ) ACK Bia³ystok P.O.Box Bia³ystok 26 ACK ódÿ ACK Praga ACK Mielec ACK Przasnysz ACK Wroc³aw biuletyn informacyjny nr:27 / jesieñ ACK Torun Biuletyn ACK nr 27 zosta³ zamkniêty do druku na pocz¹tku listopada 2008 roku.

2 2 63 Raport ws. zatrzymania i oskar eñ wobec uczestników demonstracji przeciwko budowie elementów amerykañskiej tarczy antyrakietowej w S³upsku ( r.) Demonstracja 29 marca w S³upsku zaplanowana zosta³a demonstracja przeciwko budowie elementów amerykañskiej tarczy antyrakietowej (wiêcej o powodach zorganizowania protestu mo na dowiedzieæ siê ze stron: i Przed demonstracj¹ zgromadzone zosta³y du e si³y policyjne. Ju kilka dni wczeœniej funkcjonariusze nachodzili organizatorów protestu, wypytuj¹c o jego szczegó³y i próbuj¹c ich zastraszyæ. Podczas samego protestu, który wed³ug ró nych szacunków zgromadzi³ osób, policja zachowywa³a siê raczej nie konfrontacyjnie. Oddzia³y prewencji nie by³y widoczne, dziêki czemu demonstracja przebiega³a spokojnie. W miejscu wiecu ustawiony zosta³ wóz monitoringu policyjnego, s³u ¹cy do obserwowania i nagrywania wydarzeñ w miejscach publicznych. Sytuacja sta³a siê bardziej nerwowa podczas przejœcia czêœci demonstrantów (ok osób) w stronê lotniska w Redzikowie pod S³upskiem. Nad maszeruj¹cymi pojawi³ siê policyjny helikopter, a dooko³a nie oznakowane wozy policyjne. Po dojœciu demonstrantów pod boczne wejœcie lotniska, ok. godz , oddzia³y prewencji z tarczami odepchnê³y protestuj¹cych próbuj¹cych wejœæ na jego teren. Demonstranci przeszli wówczas pod bramê g³ówn¹. Zgromadzone tam oddzia³y policji u y³y pa³ek i psów w celu odepchniêcia protestuj¹cych. Do wiêkszych staræ jednak nie dosz³o. Policja zatrzyma³a jednak dwóch manifestantów, którzy zostali wypuszczeni po kilku godzinach. Ju po zakoñczeniu protestu, ok. godz , przy ul. Tuwima w S³upsku, jednego z jego uczestników zatrzyma³a policja. Jako pretekst zatrzymania podano trzymane przez niego piwo. Zosta³ on ukarany mandatem w wysokoœci 650 z³ "za zaœmiecanie i spo ywanie alkoholu w miejscu publicznym". Jako czêœæ wydarzeñ zwi¹zanych z protestem przeciwko tzw. "tarczy antyrakietowej" zaplanowana zosta³a impreza muzycznotaneczna w jednym z S³upskich pubów (klub "Keller"). Impreza trwa³a do wczesnych godzin rannych w niedzielê. Dwie osoby uczestnicz¹ce w imprezie zosta³y rozpoznane póÿniej jako policjanci w cywilu. Uczestnicy imprezy byli równie fotografowani przez policjantów z nie oznakowanego wozu zaparkowanego po drugiej stronie ulicy. Ten sam wóz widziany by³ potem, gdy œledzi³ grupê 25 osób, które po zakoñczonej potañcówce uda³y siê do mieszkania przy ul. Bogus³awa X, gdzie znajdowa³ siê nocleg dla demonstrantów przyby³ych z innych miast. Ca³a grupa dotar³a do mieszkania ok. godz nad ranem. Napaœæ policji Oko³o godziny 5.40 u drzwi mieszkania przy ul. Bogus³awa X zjawi³a siê policja. Znajdowa³o siê w nim wówczas 25 osób. Wed³ug ich relacji odmówiono wpuszczenia policji do mieszkania, poniewa nie mogli siê oni wylegitymowaæ adnym nakazem. Kiedy policja nalega³a, na klatkê schodow¹ wyszed³ w³aœciciel mieszkania. W czasie rozmowy zaproponowa³, e jeden z policjantów mo e wejœæ do œrodka, eby móg³ zobaczyæ, e wszystko jest w porz¹dku. Od funkcjonariuszy policji us³yszeli jednak: "Co ty mi tu pierdolisz, kto ma wchodziæ, kto nie!". Odci¹gniêto go od drzwi, przewrócono na ziemiê i z³o ono kajdanki. Pozostali w mieszkaniu próbowali zamkn¹æ ponownie drzwi, które jeden z policjantów zablokowa³, wk³adaj¹c pa³kê w szparê. Do mieszkania wpuszczono gaz. Nastêpnie kilku funkcjonariuszy wtargnê³o do œrodka. Czy Amerykanie trzymaj¹ w wiêzieniach dzieci? s³u bowym (na szczêœcie w kagañcu). Jednoczeœnie zaostrzony ma zostaæ nabór do stra y. Kandydat przejdzie badania lekarskie i psychologiczne. Jakie? Tego jeszcze nie wiadomo. "Amerykanie trzymaj¹ w afgañskich wiêzieniach Gdy ustawa wejdzie w ycie minister zdrowia wyda kilkuletnie dzieci" - takie oskar enia pod rozporz¹dzenie wykonawcze, w którym je precyzyjnie opisze. Pocz¹tkuj¹cy stra nik zostanie adresem armii Stanów Zjednoczonych pad³y ze zatrudniony jedynie na 12 miesiêcy. W tym czasie strony afgañskich organizacji praw cz³owieka. przede wszystkim bêdzie siê szkoli³. Dopiero po Afgañscy dzia³acze twierdz¹, e w wiêzieniu w zdaniu specjalnego egzaminu dostanie umowê na bazie Bagram trzymanych jest co najmniej czas nieokreœlony. kilkoro dzieci. Niektóre z nich maj¹ nawet dziewiêæ lat, a adne nie zosta³o jeszcze Projekt przewiduje, e stra e miejskie i gminne oskar one. Afgañczycy twierdz¹, e jest nadal bêd¹ zak³adane i finansowane przez samorz¹dy, ale znaczny wp³yw na ich niemo liwe, aby dzieci mia³y jakiekolwiek funkcjonowanie dostanie policja. Ju powo³anie powi¹zania z grupami terrorystycznymi. komendanta stra y w danej miejscowoœci bêdzie Afgañski rz¹d nie potrafi powiedzieæ, na ile te musia³o byæ konsultowane z komendantem informacje s¹ prawdziwe, a przedstawiciele wojewódzkim policji. Bêdzie te ona prowadziæ amerykañskiej armii odmawiaj¹ komentarza w bie ¹cy nadzór nad dzia³alnoœci¹ stra y. W tej sprawie. projekcie ustawy wpisano, e s¹siaduj¹ce z sob¹ To kolejna kontrowersja wokó³ wiêzienia w bazie gminy bêd¹ mog³y tworzyæ wspólne stra e, z jednym komendantem i takim samym Bagram. Amerykanie przetrzymuj¹ tam osoby umundurowaniem. zatrzymane w akcjach antyterrorystycznych. Kiedy og³osili, e bêd¹ powiêkszaæ wiêzienie, w Co o planowanych zmianach s¹dz¹ sami stra nicy? ca³ym Afganistanie podnios³y siê protesty. W Janusz Wiaterek, komendant stra y miejskiej w prasie pojawi³o siê wiele artyku³ów, których Krakowie, jest jak najbardziej "za". - Stra miejska autorzy dowodzili, e wiêzienie w Bagram jest powinna mieæ wiêksze uprawnienia. Teraz jesteœmy nielegalne, bo tylko afgañski rz¹d ma prawo bardziej urzêdnikami ni s³u b¹ mundurow¹ - twierdzi Wiaterek. - Je eli dostaniemy broñ, na wiêziæ kogokolwiek na terenie swojego kraju. pewno poprawi siê wizerunek stra y miejskiej [za: IAR, msu IAR, msu / ] wœród mieszkañców. Natomiast podw³adni komendanta maj¹ mieszane uczucia. Anonimowo przyznaj¹, e broñ palna jest potrzebna w sytuacji zagro enia ycia, a takie ekstremalne sytuacje w ich pracy zdarzaj¹ siê rzadko. - Musielibyœmy zostaæ bardzo dobrze przeszkoleni - mówi jedna z Stra nicy miejscy maj¹ krakowskich stra niczek. - U ycie broni w nieuzasadnionych sytuacjach powoduje mnóstwo otrzymaæ broñ! problemów, wiêc nikt nie bêdzie ryzykowa³. Niepotrzebnie tylko bêdziemy dra niæ ludzi Przygotowany przez Ministerstwo Spraw pistoletami w kaburach - uwa a. Wewnêtrznych i Administracji projekt nowej ustawy o stra ach gminnych zak³ada rewolucyjne zmiany. Stra e miejskie istniej¹ w Polsce od 16 lat. W tej Stra nicy, których teraz kompetencje ograniczaj¹ chwili funkcjonuj¹ w 481 miastach i gminach. W siê do czynnoœci porz¹dkowych, bêd¹ mieli prawa sumie s³u y w nich 8,9 tysi¹ca stra ników. Wed³ug niewiele mniejsze ni policjanci. Projekt trafi³ ju do danych MSWiA, stra nicy podjêli blisko dwa konsultacji miêdzyresortowych. miliony interwencji, które skoñczy³y siê mandatem. Mimo to stra miejska jest czêsto krytykowana za Najwa niejsza zmiana polega na tym, e stra nicy nisk¹ skutecznoœæ w stosunku do kosztów zostan¹ wyposa eni w broñ paln¹ i paralizatory funkcjonowania. Kontrola NIK w 2001 r. wykaza³a, elektryczne. Dziœ maj¹ jedynie prawo do pa³ek e stra nicy zajmowali siê przede wszystkim s³u bowych i miotaczy gazu ³zawi¹cego. Ponadto karaniem nieprawid³owo parkuj¹cych kierowców. stra nicy, tak jak policjanci, bêd¹ mogli robiæ W stra ach notorycznie zatrudniane by³y osoby bez kontrole osobiste osobom podejrzewanym o wymaganej w s³u bie matury. Stra nicy nie przestêpstwo oraz przegl¹daæ im baga e. Gdy stra przechodzili adnych szkoleñ. Zdarza³o siê tak e, e miejska spotka nieletniego, który nie ma przy sobie nie rozliczali siê z gminami z nak³adanych dowodu to samoœci, automatycznie odwiezie go do mandatów. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przepisy najbli szej jednostki policji, gdzie dziecko poczeka zaprojektowane przez MSWiA wejd¹ w ycie. Na na rodziców. A gdyby komuœ przysz³o do g³owy nie razie oceniane s¹ przez inne resorty. podporz¹dkowaæ siê temu, stra miejska bêdzie mia³a wszelkie prawa do u ycia przymusu: od Igor Ryciak, Gazeta Krakowska chwytów obezw³adniaj¹cych, przez kajdanki, paralizatory elektryczne, po szczucie psem Ÿród³o: tml?ses_nm=a6cab2546a35dc671115ae702e2b8909

3 62 3 jest równ ie wyso ko rozw iniê ta kont rola ludnoœci - co roku w USA przybywa 2,5 miliona psychiatryczna, ogromna czêœæ spo³eczeñstwa ludzi. Ale g³ówn¹ przyczyn¹ zaludniania wiêzieñ jest bowiem uzale niona od antydepresantów, a w Amer yce jest twar da poli tyka kara nia pañstwo likwiduj¹c szpitale psychiatryczne chce wprowadzana od koñca lat 80. rozszerzyæ zakres zaburzeñ mentalnych i stworzyæ obywateli polegaj¹cych na pomocy Wówczas to zaczêto realizowaæ teoriê "zbitych farmakologicznej, ubezw³asnowolnionych przez szyb" politologa Jamesa Q. Wilsona. Dowodzi w³asne rodziny. W angielskich wiêzieniach on, e aby zmniejszyæ przestêpczoœæ, trzeba przebywa wielu wiêÿniów politycznych, wiêÿniów reagowaæ i karaæ sprawcê nawet najmniejszych spo³ecznych, którzy upolitycznili siê ju w wykroczeñ. Podnoszono wiêc wysokoœæ kar za wiêzieniu oraz wielu osadzonych broni¹cych pobicia czy w³amania, ale te gwa³ty czy handel poprzez akcje bezpoœrednie praw zwierz¹t. narkotykami. Wiele stanów wprowadzi³o zasadê Prezentacja o Wielkiej Brytanii przypomina³a "do trzech razy sztuka" - skazani po raz trzeci czytanie ksi¹ ki Orwella Rok 1984, gdzie dostaj¹ z zasady do ywocie. Czêœæ ekspertów wszystko jest kontrolowane, a jakikolwiek g³os ocenia, e wysokie wyroki przyczyni³y siê do sprzeciwu - jest uciszany. znacznego zmniejszenia przestêpczoœci w USA w ostatnich latach. W porównaniu z pocz¹tkiem Ze wz gl êd u na br ak cz as u, dw ie z lat 90. liczba morderstw spad³a o jedn¹ trzeci¹ (z zaplanowanych prezentacji (o Polsce i Grecji) prawie 25 do 17 tys.), podobnie w³amania i nie mog³y siê odbyæ. Podczas spotkani a kradzie e aut. Pobiæ jest mniej o 25 proc., pokazano równie film o Mumii Abu Jamal. Po gwa³tów - o 15. sobotnich prezentacjach odby³a siê impreza taneczna w rytmach electro. Ale koszty tej polityki s¹ ogromne. Rz¹d USA i poszczególne stany wydaj¹ dziœ na W niedzielê pozosta³o ju niewielu uczestników wiêziennictwo 55 mld dol. rocznie. To 127 proc. spotkania, którzy we wczesnych godzinach wiêcej ni 20 lat temu. Tymczasem wzrost popo³udniowych podsumowali ca³y weekend, nak³adów na oœwiatê wyniós³ w tym czasie tylko konkluduj¹c, i takie wydarzenia s¹ potrzebne, 21 proc. - podaje centrum badawcze Pew. Z by stworzyæ dyskusjê, a w konsekwencji - ruch tego powodu w wielu regionach USA modyfikuje przeciwko wiêzieniom. Przygl¹daj¹c siê sytuacji siê twarde zasady karania. W latach 90. w USA polskiego systemu penitencjarnego, warto by przybywa³o przeciêtnie 86 tys. wiêÿniów rocznie, by³o powa nie rozwa yæ wiêksze w ubieg³ym roku - tylko 25 tysiêcy. Nadal skazuje zaa nga ow ani e si ê w w alk ê w³ aœn ie z siê na wysokie wyroki przestêpców brutalnych, wiêzieniami w Polsce. Przyk³ady takie, jak Artur al e kr ym in al is tó w go sp od ar cz yc h cz y Konowalik - osoba, która upolityczni³a siê podatkowych raczej na grzywny, prace publiczne przebywaj¹c za kratkami, pokazuj¹, e równie b¹dÿ dozór policyjny. Nawet sam James Q. za murami z drutem kolczastym istnieje energia Wilson w rozmowie z Washington Post zgodzi³ rewolu cyjna gotowa walczy æ z system em siê, e kary za niektóre przestêpstwa zwi¹zane z (nie)sprawiedliwoœci. narkotykami by³y zbyt surowe. M. / ACK Poznañ Ta zmiana daje efekty. W Nowym Jorku, gdzie jest o jedn¹ trzeci¹ wiêzieñ mniej ni 10 lat temu, przestêpczoœæ spad³a. I to szybciej ni np. na Florydzie, która przoduje w wysokoœci kar. W Wirginii odsetek skazanych za przestêpstwa bez u ycia si³y spad³ w ci¹gu dekady z 40 do 23 proc. Wielkie wiêzienie Ameryka - To nie znaczy, e sprawcy mniej powa nego przestêpstwa nie mamy karaæ - mówi szef Stany Zjednoczone pobi³y kolejny rekord w iloœci komisji wyroków stanu Wirginia. - Ale mo na wiêÿniów. Za kratkami przebywa co setny znaleÿæ lepsz¹ i tañsz¹ formê kary ni wydanie doros³y Amerykanin. Wy szy odsetek mia³ tylko 27,5 tys. dol. rocznie na to, by przebywaæ za Zwi¹zek Radziecki za czasów Stalina. USA maj¹ kratkami. dziœ 2,3 mln wiêÿniów, cztery razy bardziej ludne Marcin Bosacki, Waszyngton Chiny - oko³o 2 mln. Tradycyjnie najwiêcej jest skazanych Murzynów - siedzi co dziewi¹ty [Ÿród³o: GW ; ; czarny m³ody mê czyzna! W ostatnich 20 latach liczba wiêÿniów wzros³a w Stanach dwukrotnie. 0269, html] Czêœciowo odpowiada za to wzrost liczby Tak opisuje zdarzenie jedna z uczestniczek: zbyt mocno zapiêtych kajdanek by³y ignorowane "Przed godzin¹ 6 rano us³yszeliœmy walenie do lub spotyka³y siê z wulgarnymi odpowiedziami drzwi, chcia³abym zaznaczyæ, e nie by³o to policjantów. pukanie, tylko walenie piêœci¹ w drzwi. W³aœciciel podszed³ do drzwi i mówi³, e widzi Policjanci odmawiali okazania numerów przez wizjer funkcjonariuszy policji, nie s³u bowych. Nie potrafili równie podaæ powiedzia³, ilu. W³aœciciel wróci³ do pokoju, gdzie powodów tej brutalnej akcji. Pocz¹tkowo znajdowa³a siê wiêkszoœæ osób jeszcze nie mówiono zatrzymanym, e akcja ma zwi¹zek z œpi¹cych i powiedzia³ nam o tym, co zobaczy³. "nadu ywaniem przez nich œrodków Wyszed³ na klatkê wraz z koleg¹, który stan¹³ w odurzaj¹cych". PóŸniej pojawi³a siê wersja o futrynie. Funkcjonariusze zachowywali siê w "napaœci na funkcjonariusza". Zatrzymani stosunku do nich agresywnie i wulgarnie, s³yszeli rozmowê policjantów, w której jeden podnosili g³os. W pewnym momencie jeden z pyta³ drugiego: "Czyj to by³ pomys³ by tam w policjantów przewróci³ w³aœciciela mieszkania, ogóle jechaæ?", na co otrzyma³ odpowiedÿ: drugi kolega widz¹c to wszystko próbowa³ "Góra". zamkn¹æ drzwi, prosz¹c o pomoc innych. Wtedy zaczê³o robiæ siê rzeczywiœcie g³oœniej, bo Oficjaln¹ wersjê dotycz¹c¹ powodów reakcja ludzi na tak brutalne zachowanie zatrzymania przedstawi³ dopiero rzecznik policji policjantów by³a g³oœna i natychmiastowa. dziennikarzom. Wed³ug niego powodem Trzymaliœmy drzwi, pytaj¹c policjantów, jaki jest interwencji by³o: "zak³ócanie ciszy nocnej", które cel tej brutalnej interwencji, prosz¹c od razu o to, przeszkadza³o s¹siadom. Trudno dywagowaæ by funkcjonariusze okazali nam swoje nad tym, czy któremuœ z s¹siadów faktycznie legitymacje i podali swoje numery odznak, w przeszkadza³o zachowanie zgromadzonych w odpowiedzi us³yszeliœmy stek obelg ( Otwórzcie, mieszkaniu. Faktem, który potwierdzaj¹ wszyscy kurwa, drzwi!, Zamknij kurwa mordê!, Macie zatrzymani jest, e wiêksza czêœæ osób przejebane! ). Drzwi by³y lekko uchylone, ze zgromadzonych w mieszkaniu podczas wzglêdu na to, e jeden z policjantów w³o y³ interwencji policji spa³a. Po pierwsze - œwiadczy miêdzy nie pa³kê. Trzymaliœmy drzwi jeszcze to o tym, e zbyt g³oœno byæ nie mog³o, po drugie - przez jakiœ czas, nagle ludzie zaczêli czuæ, e kuriozalnym jest fakt, e wszyscy bez wyj¹tku gryzie ich cos w gard³o i pali, policja nie otrzymali mandaty lub wnioski do s¹du ostrzega³a nas o tym, e wpuszcz¹ do grodzkiego za "zak³ócanie spoczynku nocnego". pomieszczenia gaz ³zawi¹cy. Ludzie siê Równie potwierdzonym faktem jest to, e w rozbiegli. Zaczêli dusiæ. Podbieg³am do mieszkaniu nie by³o adnego sprzêtu graj¹cego, otwartego okna, by z³apaæ powietrze i w³aœnie gdy mieszkanie zosta³o opró nione pod wtedy zauwa y³am, e na podwórku osiedla wynajem. biegnie ju kilku policjantów. Do mieszkania wbiegli funkcjonariusze. Wszyscy momentalnie Do tej pory tylko s³owa rzecznika policji usiedli, gdzie siê da³o. Policjanci wbiegaj¹c do potwierdzaj¹ fakt interwencji na wezwanie. pokoi, deptali po œpi¹cych tam na pod³odze, w Policja doskonale wiedzia³a, dok¹d uda³a siê œpiworach, ludziach." grupa osób, która opuœci³a potañcówkê, gdy jak wspomniano wy ej, by³a ona œledzona. Policjanci wewn¹trz zachowywali siê bardzo Budynek, w którym mieœci³o siê zaatakowane agresywnie, bij¹c pa³kami (tak e rêkojeœci¹) i mieszkanie, znajduje siê na tzw. "policyjnym szarpi¹c napotkane osoby. Wiêkszoœæ osób osiedlu". Tylko w tym bloku mieszka 5 by³ych lub spa³a wówczas w drugim pokoju. Jak wynika z czynnych funkcjonariuszy policji. Osob¹, która ich relacji, jeden z policjantów wbieg³ do niego, powiadomi³a policjê o rzekomym zak³ócaniu chc¹c najprawdopodobniej otworzyæ okno ciszy nocnej, jest Adam M. (nazwisko znane (mieszkanie by³o "zagazowane") i potkn¹³ siê o autorom raportu), emerytowany policjant ze le ¹ce w œpiworach osoby. Kolejni S³upska. Uzyskanie pretekstu do interwencji nie funkcjonariusze uderzali ich pa³kami i siadali im by³o wiêc trudne. okrakiem na g³owach. Le ¹cym w jeszcze na ziemi zak³adano kajdanki - czêœæ z nich zosta³a Wszyscy zatrzymani jednoznacznie twierdz¹, e póÿniej oskar ona o napaœæ na policjantów (sic!). w interwencji bra³o udzia³ od samego pocz¹tku Osoby zakute ju w kajdanki, które próbowa³y kilka radiowozów policji, w tym policjanci z podnieœæ siê z ziemi, by³y przez policjantów oddzia³ów prewencji w charakterystycznych kopane i popychane, czemu towarzyszy³y kamizelkach kuloodpornych. Czy tak wygl¹da poni aj¹ce komentarze. Proœby o poluÿnienie standardowa procedura postêpowania policji w

4 4 61 przypadku zak³ócania ciszy nocnej? W areszcie Po interwencji policji znajduj¹cy siê w mieszkaniu aktywiœci zadzwonili po pogotowie. Jeden z mê czyzn po pobiciu przez ni¹ zosta³ przewieziony do szpitala z podejrzeniem z³amania rêki (jak siê póÿniej okaza³o - mia³ on "jedynie" powa nie st³uczony ³okieæ i pot³uczenia od ciosów zadanych policyjn¹ pa³k¹). Reszta (23 osoby), zakuta w kajdanki, zosta³a przewieziona do komendy przy ul. 3 Maja w S³upsku. Tam przebadano wszystkich na obecnoœæ alkoholu we krwi (wbrew temu, co twierdzi³ rzecznik policji - wiêkszoœæ okaza³a siê trzeÿwa, co wywo³a³o konsternacjê wœród funkcjonariuszy) oraz skierowano do cel w areszcie. Aktywiœci spêdzili w nich od kilkunastu do 30 godzin. W czasie ich tam pobytu z³amano wiêkszoœæ praw osób zatrzymanych, w tym m.in.: - przez 12 godzin nikt nie poinformowa³ zatrzymanych o powodach zatrzymania, jego protokó³ wype³niano dopiero po tym czasie; - nie przeprowadzono z zatrzymanymi rozmowy o ich stanie zdrowia, mimo, e czêœæ osób zosta³a wczeœniej uderzona przez policjantów, nie zapytano, czy potrzebuj¹ oni pomocy lekarskiej; - mimo usilnych i jednoznacznych ¹dañ odmówiono zatrzymanym kontaktu z prawnikiem i poinformowania o zatrzymaniu rodziny; - przez kilkanaœcie godzin odmawiano zatrzymanym picia i jedzenia; - czêœæ zatrzymanych nie otrzyma³a materacy na prycze; - w wielu celach, na skutek otwartego okna, którego nie da³o siê zamkn¹æ, panowa³a temperatura poni ej 10 st. C. (po pobycie w areszcie jedna z osób zachorowa³a na zapalenie oskrzeli) - zatrzymanych traktowano obcesowo, policjanci zwracali siê do nich wulgarnie, poni ano ich s³ownie, wywierano naciski, znêcano siê psychicznie, obra aj¹c najbli szych; Tak e na komisariacie policja stosowa³a przemoc fizyczn¹. Jak opisuje jedna z zatrzymanych: "Na komisariacie odmówiono mi prawa kontaktu z rodzin¹. Nie pozwolono mi zadzwoniæ, przy czym nie zostaliœmy o tym poinformowani. Kiedy jeden z kolegów P.M. [nazwisko do wiadomoœci autorów raportu] wyj¹³ telefon komórkowy, rzuci³ siê na niego policjant wykrêcaj¹c mu g³owê mimo, i siedzia³ on w kajdankach. Ja, która siedzia³am obok, zosta³am w tym momencie pokaleczona na rêce policyjnym butem." Przes³uchania Jak ju wspomniano, pierwsze osoby zosta³y przes³uchane dopiero po kilkunastu godzinach od zatrzymania, wtedy równie wype³niano protoko³y zatrzymañ (te czynnoœci powinny byæ wed³ug prawa wykonane niezw³ocznie po zatrzymaniu). Zatrzymanych wypytywano o szczegó³y demonstracji "antytarczowej", o to w co byli na niej ubrani itd. Co wiêcej - jedna z aktywistek z Poznania widzia³a wydruki z informacjami o kontrolach to samoœci przeprowadzonych na innych demonstracjach. Pytano j¹ o udzia³ w demonstracji podczas Europejskiego Forum Ekonomicznego w Warszawie w 2004 roku (sic!). Jednego z aktywistów wypytywano natomiast o jego udzia³ w demonstracji podczas wizyty G.W. Busha na Helu, w zesz³ym roku. Nie doœæ, e œwiadczy to dobitnie o tym, e akcja policji by³a zaplanowana wczeœniej, to na dodatek po raz kolejny widaæ, e policja (wbrew obowi¹zuj¹cemu prawu) prowadzi ewidencjê i inwigilacjê osób zaanga owanych w ruchy spo³eczne i polityczne. Policjanci nie chcieli protokó³owaæ zeznañ, w których zatrzymani mówili o brutalnym postêpowaniu policji. Niektórym osobom próbowano podsuwaæ do podpisania zeznania, których nie sk³adali. Osoby, które odmówi³y sk³adania zeznañ, by³y nak³aniane do tego twierdzeniem, e musz¹ je sk³adaæ gdy zeznaj¹ jako œwiadkowie, a nie oskar eni. Poza tym stosowano typowe metody manipulacji i k³amstw przy przes³uchaniach: "nie musisz nic mówiæ, twoja kole anka ciebie ju wsypa³a", "jak tego nie podpiszesz bêdziesz siedzia³ d³u ej". Zniechêcano do sk³adania za aleñ na zatrzymanie do s¹du twierdz¹c, e procedury trwaj¹ bardzo d³ugo i czas odpowiedzi z s¹du zatrzymany spêdzi w areszcie. Czêœæ mniej doœwiadczonych aktywistów uleg³a tym manipulacjom, niektórzy przyjêli mandaty za zak³ócanie porz¹dku, mimo tego, e jak organizatorzy rozpoczêli dyskusjê o tym, opor u ant ykap ital isty czne go, r ówni e w dlaczego takie dzia³ania s¹ potrzebne i na czym w i ê z i e n iach, publikowano pisma polegaj¹, przybli aj¹c idee anarchistycznej antypañstwowe, z ruchem by³o powi¹zanych krytyki wiêziennictwa i pañstwa w ogóle. wie lu w iêÿ nió w. W wie lu p rzy pad kac h Zgromadzone osoby dyskutowa³y o kwestiach planowano i w wiêzieniach przeprowadzano karania, dyscyplinowania, rozwi¹zywania bunty, m.in. okupacje wiêziennych dachów. najtru dniejs zych proble mów zwi¹za nych z Podczas dyskusji rozmawiano o tym, jak wa na problemem likwidacji systemu penitencjarnego. jest dla wiêÿniów œwiadomoœæ, e maj¹ poparcie Zaznaczono, e pozbycie siê wiêzieñ jako takich na zewn¹trz, dlatego te nale y poszukiwaæ z nie jest celem samym w sobie, poniewa mowa nimi kontaktu, np. poprzez rozmawianie z ich jest o powa nej zmianie spo³ecznej, po której bli ski mi, któ rzy ich odw ied zaj ¹. Du ym wiêzienia nie maj¹ prawa istnienia, maj¹c jednak problemem w niemieckich wiêzieniach jest to, e na uwadze to, e zmiany te nie nast¹pi¹ w na czele wiêziennej hierarchii s¹ naziœci, najbli szej przysz³oœci, potrzebna jest ci¹g³a wywo³a³o to dyskusjê, w jaki sposób skierowaæ dy sk us ja na te ma t ka ra ni a i wy mi ar u swoje poparcie, by trafi³o ono do wiêÿniów sprawiedliwoœci. Tak jak spo³eczeñstwo poza spo³ecznych i politycznych, a nie do faszystów. murami wiêziennymi potrzebuje fundamentalnych zmian i dzia³añ, tak¹ sam¹ Kolejn¹ prezenta cjê przedsta wili goœcie z rewolucjê powinni przejœæ wiêÿniowie, nasze Wiednia. Opowiadali oni o g³oœnej sprawie œwiaty ró ni¹ siê bowiem tylko tym, jak daleko dz ie si ¹t ki ak ty wi st ów pr oz wi er zê cy ch, mo emy siê poruszaæ. aresztowanych pod zarzutem brania udzia³u w organizacji przestêpczej, którzy spêdzili w Po pi¹tkowej dyskusji, wyœwietlono wstrz¹saj¹cy wiêzieniu 3 miesi¹ce. Sprawa ta wstrz¹snê³a film o rosyjskich wiêzieniach, The Mark of Cain ca³¹ Europ¹, gdy okaza³o siê, e dzia³acze ( Znamiê Kaina ), którego g³ównym tematem organi zacji broni¹ cych praw zwierz ¹t byli (czy zdawa³oby siê pretekstem do nakrêcenia) œledzeni przez austriackie s³u by przy u yciu by³a historia sztuki tatua u wœród wiêÿniów. zaawansowanych technologii, a potem zostali Kilkadziesi¹t osób w absolutnej ciszy obejrza³o osk ar eni pod abs urd aln ym pre tek ste m, historiê rosyjskich wiêzieñ z przejmuj¹cymi wyk orz yst uj¹ c p rze ciw ko nim m. in. fa kt zdjêciami tatua y i monumentaln¹ muzyk¹ tle. szyfrowania poczty owej. Sprawa ta by³a Po filmie mia³o miejsce wiele kuluarowych mocno nag³oœniona przez media i uwiêzieni rozmów miêdzy uczestnikami spotkania. aktywiœci otrzymali du e wsparcie, jednak nie przyczynili siê zbytnio do dyskusji na temat Nastêpnego dnia w samo po³udnie odby³a siê wiêziennictwa. Uczestnicy spotkania w Kilonii demonstr acja przed wiêzieni em w Kilonii, poruszyli ten temat, rozmawiaj¹c o tym, jak kilkadziesi¹t aktywistów zgromadzi³o siê pod wa ne jest by polityczni wiêÿniowie oprócz murami penitencjarnymi, by wyraziæ solidarnoœæ bronienia swojej sprawy, odnosili siê równie do z wiêÿniami tego systemu. Z g³oœników rozleg³a sytuacji innych osadzonych, co uznano na siê rewolucyjna muzyka oraz przemówienia na jw iê ks z¹ w ad ê sp ra wy a us tr ia ck ie j, organizatorów demonstracji. Po oficjalnym op ow ia da no o p rz yk ³a da ch wi êÿ ni ów zakoñczeniu, jej uczestnicy przemaszerowali po zaanga owany ch w walkê ze strukt urami ulicach wokó³ wiêzienia, skanduj¹c has³a: penitencjarnymi. Wolnoœæ dla wszystkich wiêÿniów!, Bez sprawied liwoœci nie bêdzie pokoju! Jebaæ Ostatni¹ prezentacja w sobotê dotyczy³a wiêzieñ policjê!. Zgromadzona w pobli u w niewielkich i systemu kontroli spo³ecznej w Wielkiej Brytanii i iloœciach (jak na niemieckie warunki) policja nie by ³a za pr ez en to wa na pr ze z je dn eg o z interweniowa³a. redaktorów pisma i strony internetowej 325 Collective (www.325collective.com). Wielka Po powrocie na miejsce spotkania odby³o siê Brytania to po Rosji kraj z najwiêksz¹ liczb¹ kilka zaplanowanych prezentacji i dyskusji. osadzonych w Europie, równie nastolatków. G r u p a d o œ w i a d c z o n y c h d z i a ³ a c z y Wprowadza siê tam coraz wiêcej regulacji, przez antywiêziennych z Kolonii wspólnie z jednym, które wiele osób trafia do wiêzieñ. Wielka by³ ym wiê Ÿni em z lat osi emd zie si¹ tyc h Brytania jest te krajem z ekstremaln¹ kontrol¹ opowiada³a o warunkach w wiêzieniach w latach spo³eczn¹ na ulicach, kamery s¹ umieszczone siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych oraz o praktycznie wszêdzie i s¹ w stanie odtworzyæ ruchu walcz¹cych z systemem penitencjarnym w ka d y ru ch ja ki eg ok ol wi ek mi es zk añ ca tamtych czasach. Ze wzglêdu na du y ruch wiêkszego miasta. Bardzo druzgoc¹c¹ kwesti¹

5 60 5 cel by³ taki, aby mnie psychicznie koñczyæ, aby przechodzi³o. Jak na ironiê nie mia³em w celi ani mnie z³am aæ i z robi æ ze m nie ³ agod n¹ jednej zapa³ki ani zapalniczki. Formy protestu marionetkê. Zdarza³o siê, e podczas k¹pieli, by³y ró ne i by³o ich mnóstwo. która by³a raz na tydzieñ nagle zaczê³a lecieæ zimna woda. Wiedzia³ em, e to sprawka Opisa³em z grubsza to co przesz³em jako wiêzieñ gestapowców w mundurach. niebezpieczny i w jakich warunkach. W nastêpnym liœcie opiszê jakie formy protestu aÿnia raz tygodniu i to z niespodziankami, stosuje wiêkszoœæ ludzi tutaj. by³em sfrustrowany. Jedna rzecz, która by³a dla mnie na plus to to, e wszêdzie by³y kamery i nie Niedawno w Krakowie umar³ ch³opak, który mogli mnie biæ. Kamery wszystko nagrywa³y i by³ g³odowa³. Tak jemu siê nie uda³o, lecz pokaza³ dowód w razie potencjalnego bicia mnie lub jak SW martwi siê. Po prostu pieprz¹ wszystko. holo wani a na s³yn ne dÿwi êki, o któr ych Mówi¹ chcesz g³odowaæ, ci¹æ siê, robiæ po³yki, wspomnia³em ju. Wiêc bali siê. Oczywiœcie wbitki, wstrzyki, twoja sprawa. Tak to wygl¹da. póÿniej to wykorzysta³em o czym wspomnê. Sprawa izolacji, to nie mia³em prawa zobaczyæ Moim obowi¹zkiem jest walczyæ z systemem, drugiego wiêÿnia nigdzie, nie by³o takiej nawet w takiej sytuacji w jakiej siê znajdujê, mo liwoœci, cele jedna po drugiej takie same. Za dlatego piszê do dobrych ludzi, którzy publikuj¹ œci an¹ móg ³by sie dzi eæ m ój b rat i ni e moj¹ korespondencjê. To jest walka, która daje wiedzia³bym o tym, przez lata! Wszêdzie sam. mi si³ê. Z mi³¹ chêci¹ pokorespondujê sobie z Doszed³em po d³ugim czasie do tego, e na ludÿmi, którzy myœl¹ podobnie. Pozdrawiam oddziale jest nas 11, pewnego dnia, policzy³em wszystkich wolnych ludzi, którzy po tamtej rêczniki z wózka, które by³y przygotowane by³y stronie te walcz¹ i zmagaj¹ siê z systemem. do wymiany po k¹pieli. Tajemnica siê jeb³a, tak Artek œciœle ukrywana przez w³adców i panów. Co to teraz bêdzie? WALKA TRWA! Adres: Ktoœ pomyœli, dlaczego siê nie Artur Konowalik przeciwstawia³em, dlaczego nie próbowa³em Zak³ad Karny walczyæ. Ale przeciwstawia³em siê dlatego tak Za³êska 76 d³ugo mnie trzymali ca³kowicie odizolowanego Rzeszów Po pierwsze obawiali siê, e zagra am bezpieczeñstwu Z.K., a po drugie chcieli mnie z³amaæ i widzieli, e im nie wychodzi. Dam parê przyk³adów, naruszy³em kilka razy regulamin, nie wyszed³em na przeszukanie celi, a przeszukanie NIE DLA WIÊZIEÑ! NIE DLA musieli robiæ dwa razy dziennie. Nie mogli mnie si³a wyci¹gn¹æ, musieli by u yæ przemocy, do PAÑSTWA! - spotkanie w tego by³em skuty ³añcuchami, nastêpny problem. Kamery dzia³a³y jak wspomnia³em na moj¹ Kilonii korzyœæ. Najpierw grozili, œmia³em siê to mnie zaczêli W dniach wrzeœnia br. w prosiæ, to te nie pomog³o. Dali mi spokój, poszli. pó³noc noniem ieckim mieœci e Kiloni a [Kiel] Czeka³em na rozwój wypadków. Ale rozwi¹zali odby³o siê spotkanie antywiêzienne pod nazw¹ ten problem, wezwali psychologa i doprowadzili NO PRISON! NO STATE!, na które oprócz mnie do niego. Psycholog rozmawia³ ze mn¹ w anarchistów z Niemiec zaproszono dzia³aczy specjalnym pokoju a oni przeszukali w tym zajmuj¹cych siê tematyk¹ penitencjarn¹ z innych czasie celê. Takich numerów robi³em kilka, a oni krajów, m.in. równie z Polski. Odbywa³o siê ono mieli problem. Musieli wezwaæ psychologa, on w ni eg dy œ za sk ³o to wa ny m, je dn ak ju musia³ biegusiem przychodziæ do fortecy. zaleg alizo wanym, centr um socja lnym Alte Mia³em satysfakcjê. W celi mia³em czujnik Meierei (http://www.altemeierei.de). Celem przeciwpo arowy, wystarczy³o dmuchn¹æ sp ot ka ni a b y³ o z ai ni cj ow an ie ru ch u dymem z papierosa aby centrum dowodzenia antywiêziennego w Niemczech, gdzie obecnie w postawiæ na nogi. W nocy szczególnie. Bawi³o wiê zie nia ch prz eby wa kil kan aœc ie osó b mnie to. Grozi³em wielokrotnie podpaleniem celi, zwi¹zanych ze œrodowiskiem zabierali wtedy wyrzucone przeze mnie koce, an ty fa sz ys to ws ki m, au to no mi cz ny m i materace, poduszkê. Oddawali jak mi anarchistycznym. W pi¹tkowy wieczór twierdz¹, nic takiego nie mia³o miejsca. Perspektywa spêdzenia kolejnych kilkunastu godzin w zimnej celi dzia³a odstraszaj¹co. Efekty brawurowej akcji 8 osób zosta³o oskar onych z paragrafów 226 i 222 kk (zniewa enie i naruszenie nietykalnoœci osobistej funkcjonariusza publicznego), za co wed³ug kodeksu grozi do 3 lat wiêzienia. Ka dy z nich otrzyma³ dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i musi wp³aciæ porêczenie maj¹tkowe w wysokoœci z³. Pozosta³e 15 osób otrzyma³o mandaty lub wnioski do s¹du grodzkiego za zak³ócanie porz¹dku i spoczynku nocnego (art. 51 kw). aden z policjantów, którzy mieli zostaæ jakoby zaatakowani przez "agresywnych" zatrzymanych, nie ma nawet pogniecionego munduru. Natomiast co najmniej 3 osoby (tyle do tej pory zrobi³o obdukcjê lekarsk¹) zaatakowane przez policjantów maj¹ obra enia, od st³uczonego ³okcia (uderzenie trzonkiem pa³ki), po liczne siniaki, otarcia i zadrapania powsta³e w wyniku uderzeñ pa³k¹, kopniaków i zbyt mocno zaciœniêtych kajdanek. Wnioski Maj¹c na uwadze powy sze fakty, nale y jednoznacznie i bez jakichkolwiek w¹tpliwoœci stwierdziæ, e akcja policji w mieszkaniu przy ul. Bogus³awa X w S³upsku mia³a bezpoœredni zwi¹zek z demonstracj¹, jaka odby³a siê 29 marca. Mo na przypuszczaæ, e jej celem by³a zemsta ze strony policji, która "nie wykaza³a" siê dzieñ wczeœniej. Istnieje tak e mo liwoœæ, e zosta³a ona przeprowadzona z powodów czysto politycznych i jej celem by³o skompromitowanie oraz skryminalizowanie uczestników demonstracji "antytarczowej". S³upsk - miasto policyjne? Mo na te zwróciæ uwagê na inny aspekt sytuacji. S³upsk posiada opiniê miasta z silnymi wp³ywami policji. W S³upsku mieœci siê Szko³a Policyjna, wiêksza ni w innych miastach jest liczba mieszkañców zwi¹zanych w jakimœ zakresie ze strukturami policji (rodzina, znajomi, kontakty biznesowe). To w³aœnie w S³upsku mia³y miejsce doœæ kuriozalne przypadki "krycia" brutalnego zachowania funkcjonariuszy. Dla przyk³adu w maju 2005 roku, G³os Pomorza informowa³ o stra niku miejskim podejrzanym o morderstwo, wobec którego miejscowy prokurator zastosowa³ jedynie dozór policyjny i wypuœci³ na wolnoœæ. W 2004 roku s³upska policja bardzo sumiennie zabra³a siê za akcjê przeciwko uczestnikom demonstracji podczas Europejskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie. Dziennikarza Polskiego Radia Koszalin przez kilka dni nêkano telefonami z pogró kami i œledzono, gdy policja uzna³a go za "alterglobalistê" (wiêcej o sprawie z o b a c z n p. Przypomnieæ nale y równie najg³oœniejsze "dokonanie" s³upskiej policji tj. zabójstwo 13 letniego ch³opca, dokonane w 1998 roku przez funkcjonariusza Dariusza WoŸniaka. Jak siê okaza³o póÿniej, przeciwko policjantowi sk³adano wiele skarg ze wzglêdu na jego wyj¹tkow¹ brutalnoœæ. Wszystkie one by³y ukrywane lub policja zadba³a o to, aby zosta³y wycofane. Legendarna solidarnoœæ s³upskich policjantów dzia³a³a nawet po ujawnieniu tych skandalicznych praktyk. Zwi¹zek Zawodowy Policjantów w S³upsku wp³aci³ za niego 5 tys. z³ kaucji, a po przesiedzeniu w areszcie jedynie 8 lat wiêzienia po odbyciu po³owy zas¹dzonej kary. Dziœ policjant yje z policyjnej emerytury w S³upsku. To w³aœnie dziêki "solidarnoœci" grupowej policjantów dochodzi póÿniej do takich tragedii. Dlatego te sprawê napaœci, pobicia i fa³szywego oskar enia demonstrantów z S³upska powinny potraktowaæ powa nie nie tylko organizacje antymilitarne i anarchistyczne. Raport powsta³ w oparciu o ustne i pisemne relacje uczestników zajœcia, relacje mediów i obserwacje w³asne. Anarchistyczny Czarny Krzy - Poznañ K AMSTWA I MANIPULACJE S UPSKIEJ POLICJI Poznañscy dzia³acze Anarchistycznego Czarnego Krzy a przekazali informacje o wtargniêciu policji do mieszkania, w którym nocowali uczestnicy demonstracji "antytarczowej" w S³upsku, ju kilkanaœcie minut

Instytut Badan nad Cywilizacjami

Instytut Badan nad Cywilizacjami Joanna eber* Jak siê robi rewolucjê? Marketing rewolucyjny na przyk³adzie opozycyjnych organizacji m³odzie owych: Otporu! w Serbii, Kmary w Gruzji i Pory! na Ukrainie 132 Lenin zwyk³ mawiaæ: eby rewolucja

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM Okrad³

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE REKLAMA... GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA Nowy MULTIROOM NR 8 (981)

Bardziej szczegółowo

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki

Wodnik. do remontu. Wymusi³ pierwszeñstwo. Bez placu zabaw. Mieszko do zamkniêcia? Dziura komunikacyjna. Dni KoŸmina. Rozdra ewskie Iskierki WYGRAJ SKUTER Szczegó³y na stronie 2 W NUMERZE Dziura komunikacyjna Nr ISSN 1897-6514 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT s. 19 WYPADEK Wymusi³ pierwszeñstwo W KoŸminie Wielkopolskim na ul. Klasztornej mieszkaniec

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

masz ciekawy temat - zadzwoñ

masz ciekawy temat - zadzwoñ masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 poniedzia³ek, 31 marca 2008 str. 1 1,50 z³ poniedzia³ek 31 marca 2008 r. Nr 07/198/2008 Rok VI tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA

egnamy Prezydenta GAZETA RADOMSZCZAÑSKA 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem 15 KWIETNIA 2010 R. GAZETA RADOMSZCZAÑSKA GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 15 (890) TYGODNIK 15 kwietnia 2010 r. Rok XVIII Nr indeksu 324019 ISSN 1231-2975 Cena 2 z³ (w tym 7% VAT) 96 ofiar katastrofy lotniczej pod Katyniem egnamy Prezydenta Fot. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

Pomóc naszej m³odzie y

Pomóc naszej m³odzie y Pomóc naszej m³odzie y Co najmniej 5 uczniów bytowskich szkó³ ponadgimnazjalnych próbowa³o w ub.r. pope³niæ samobójstwo. Ci, którzy maj¹ problemy z anoreksj¹ czy brakiem motywacji, by zwyczajnie uczêszczaæ

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s.

Najbogatszym radnym jest Dariusz Rozum. Swój maj¹tek wyceni³ na 22 mln z³. Rozum jest te zad³u ony w bankach na prawie 10 mln z³. s. SAMOBÓJSTWO MICHA A My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 2 (1029) 13 stycznia 2015 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê! Bransoletka, kolczyki

Bardziej szczegółowo

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ!

CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Słowo numeru str 1 NR 30 nr 30 czwartek, 24 marca 2011 www.slowowroclawian.pl cena 2,50 z³ LOKALNA GOSPODARKA, SPRAWY MIASTA, TEMATYKA SPO ECZNA W JEDNYM MIEJSCU CO MIESI C CZAS NA WŁASNĄ FIRMĘ! Drodzy

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

numer 20 nieregularnik artystyczny

numer 20 nieregularnik artystyczny numer 20 nieregularnik artystyczny wydanie jubileuszowe warszawa, listopad 2004 Anyten Mlek numer 20 strona 2 Anyten Mlek Numer 20 Anyten powsta³ piêæ lat temu w Hoffmanowej jako eksperymentalna gazetka

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004

Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 Zapraszamy na rancuskie Tygodnie Spo³eczne w Lille - 23-26 wrzeœnia 2004 orum Œw. Wojciecha w którego skad wchodzi m.in. Polska undacja im. Roberta Schumana, organizuje wyjazd na rancuskie Tygodnie Spo³eczne

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem

Drogi Czytelniku! mile widziana. Zachêcamy i czekamy na pierwsz¹ korespondencjê. Szczególnie. tych wszyskich, których z Dynowem Nr 8/98 DYNOWINKA 3 Drogi Czytelniku! Sierpniowy wakacyjny numer Dynowinki jest nieco odchudzony. Wielu redakcyjnych korespondentów przebywa na zas³u onym wypoczynku. Za to po urlopie z nowym zapa³em i

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej

Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej Zygmunt Skibicki Szko³a turystyki górskiej czyli jak z radoœci¹ wdrapywaæ siê na góry i bezpiecznie z nich schodziæ, a tak e o tym jak to robiæ, by ju ten pierwszym

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki

Pokonaj niedos³uch! wych technologii przyczynia siê do powstawania coraz doskonalszych. osób niedos³ysz¹cych, dziêki Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 8 (330) 12 kwietnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz wy cieka t tema oñ zadzw poniedzia ek, 14 maja 2007 str. 1 1,50 z³ poniedzia ek 14 maja 2007 r. Nr 10/175/2007 Rok V tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl ISSN 1644-3160 10pap2497

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz.

Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład 800 egz. Piwniczna Zdrój, Łomnica Zdrój, Kokuszka, Wierchomla, Młodów, Głębokie, Zubrzyk Pismo Samorządu Lokalnego ISSN 1234-1223 podatek VAT-0% Czerwiec 2005 Piwniczna Zdrój rok 15 nr 6 (170) cena 2,50 zł, nakład

Bardziej szczegółowo