ACK-Warszawa ACK Bia³ystok P.O.Box Bia³ystok 26 ACK ódÿ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACK-Warszawa e-mail:ack-wawa@o2.pl; ACK Bia³ystok P.O.Box 43 15-662 Bia³ystok 26 abcbialystok@o2.pl www.ack-bialystok.prv.pl. ACK ódÿ riefka@gmail."

Transkrypt

1 64 jest miêdzynarodow¹ sieci¹ grup anarchistycznych i pojedynczych osób, wspieraj¹cych wiêÿniów i osoby represjonowane. Stanowi wyraz naszej wspólnej solidarnoœci. ACK organizuje pomoc prawn¹ i materialn¹, zapewnia obieg informacji oraz prowadzi kampanie na rzecz uwolnienia wiêzionych i zaprzestania represji. Jednoczeœnie wielu jej aktywistów opowiada siê ca³kowicie przeciwko wiêzieniom, centrom deportacyjnym i wszelkim innym systemom kontroli spo³ecznej. ACK-Warszawa ACK Poznañ P.O.Box 5, Poznañ 31 kontakt osobisty: Rozbrat, ul. Pu³askiego 21a tel (czynny wt , œr.-czw ) ACK Bia³ystok P.O.Box Bia³ystok 26 ACK ódÿ ACK Praga ACK Mielec ACK Przasnysz ACK Wroc³aw biuletyn informacyjny nr:27 / jesieñ ACK Torun Biuletyn ACK nr 27 zosta³ zamkniêty do druku na pocz¹tku listopada 2008 roku.

2 2 63 Raport ws. zatrzymania i oskar eñ wobec uczestników demonstracji przeciwko budowie elementów amerykañskiej tarczy antyrakietowej w S³upsku ( r.) Demonstracja 29 marca w S³upsku zaplanowana zosta³a demonstracja przeciwko budowie elementów amerykañskiej tarczy antyrakietowej (wiêcej o powodach zorganizowania protestu mo na dowiedzieæ siê ze stron: i Przed demonstracj¹ zgromadzone zosta³y du e si³y policyjne. Ju kilka dni wczeœniej funkcjonariusze nachodzili organizatorów protestu, wypytuj¹c o jego szczegó³y i próbuj¹c ich zastraszyæ. Podczas samego protestu, który wed³ug ró nych szacunków zgromadzi³ osób, policja zachowywa³a siê raczej nie konfrontacyjnie. Oddzia³y prewencji nie by³y widoczne, dziêki czemu demonstracja przebiega³a spokojnie. W miejscu wiecu ustawiony zosta³ wóz monitoringu policyjnego, s³u ¹cy do obserwowania i nagrywania wydarzeñ w miejscach publicznych. Sytuacja sta³a siê bardziej nerwowa podczas przejœcia czêœci demonstrantów (ok osób) w stronê lotniska w Redzikowie pod S³upskiem. Nad maszeruj¹cymi pojawi³ siê policyjny helikopter, a dooko³a nie oznakowane wozy policyjne. Po dojœciu demonstrantów pod boczne wejœcie lotniska, ok. godz , oddzia³y prewencji z tarczami odepchnê³y protestuj¹cych próbuj¹cych wejœæ na jego teren. Demonstranci przeszli wówczas pod bramê g³ówn¹. Zgromadzone tam oddzia³y policji u y³y pa³ek i psów w celu odepchniêcia protestuj¹cych. Do wiêkszych staræ jednak nie dosz³o. Policja zatrzyma³a jednak dwóch manifestantów, którzy zostali wypuszczeni po kilku godzinach. Ju po zakoñczeniu protestu, ok. godz , przy ul. Tuwima w S³upsku, jednego z jego uczestników zatrzyma³a policja. Jako pretekst zatrzymania podano trzymane przez niego piwo. Zosta³ on ukarany mandatem w wysokoœci 650 z³ "za zaœmiecanie i spo ywanie alkoholu w miejscu publicznym". Jako czêœæ wydarzeñ zwi¹zanych z protestem przeciwko tzw. "tarczy antyrakietowej" zaplanowana zosta³a impreza muzycznotaneczna w jednym z S³upskich pubów (klub "Keller"). Impreza trwa³a do wczesnych godzin rannych w niedzielê. Dwie osoby uczestnicz¹ce w imprezie zosta³y rozpoznane póÿniej jako policjanci w cywilu. Uczestnicy imprezy byli równie fotografowani przez policjantów z nie oznakowanego wozu zaparkowanego po drugiej stronie ulicy. Ten sam wóz widziany by³ potem, gdy œledzi³ grupê 25 osób, które po zakoñczonej potañcówce uda³y siê do mieszkania przy ul. Bogus³awa X, gdzie znajdowa³ siê nocleg dla demonstrantów przyby³ych z innych miast. Ca³a grupa dotar³a do mieszkania ok. godz nad ranem. Napaœæ policji Oko³o godziny 5.40 u drzwi mieszkania przy ul. Bogus³awa X zjawi³a siê policja. Znajdowa³o siê w nim wówczas 25 osób. Wed³ug ich relacji odmówiono wpuszczenia policji do mieszkania, poniewa nie mogli siê oni wylegitymowaæ adnym nakazem. Kiedy policja nalega³a, na klatkê schodow¹ wyszed³ w³aœciciel mieszkania. W czasie rozmowy zaproponowa³, e jeden z policjantów mo e wejœæ do œrodka, eby móg³ zobaczyæ, e wszystko jest w porz¹dku. Od funkcjonariuszy policji us³yszeli jednak: "Co ty mi tu pierdolisz, kto ma wchodziæ, kto nie!". Odci¹gniêto go od drzwi, przewrócono na ziemiê i z³o ono kajdanki. Pozostali w mieszkaniu próbowali zamkn¹æ ponownie drzwi, które jeden z policjantów zablokowa³, wk³adaj¹c pa³kê w szparê. Do mieszkania wpuszczono gaz. Nastêpnie kilku funkcjonariuszy wtargnê³o do œrodka. Czy Amerykanie trzymaj¹ w wiêzieniach dzieci? s³u bowym (na szczêœcie w kagañcu). Jednoczeœnie zaostrzony ma zostaæ nabór do stra y. Kandydat przejdzie badania lekarskie i psychologiczne. Jakie? Tego jeszcze nie wiadomo. "Amerykanie trzymaj¹ w afgañskich wiêzieniach Gdy ustawa wejdzie w ycie minister zdrowia wyda kilkuletnie dzieci" - takie oskar enia pod rozporz¹dzenie wykonawcze, w którym je precyzyjnie opisze. Pocz¹tkuj¹cy stra nik zostanie adresem armii Stanów Zjednoczonych pad³y ze zatrudniony jedynie na 12 miesiêcy. W tym czasie strony afgañskich organizacji praw cz³owieka. przede wszystkim bêdzie siê szkoli³. Dopiero po Afgañscy dzia³acze twierdz¹, e w wiêzieniu w zdaniu specjalnego egzaminu dostanie umowê na bazie Bagram trzymanych jest co najmniej czas nieokreœlony. kilkoro dzieci. Niektóre z nich maj¹ nawet dziewiêæ lat, a adne nie zosta³o jeszcze Projekt przewiduje, e stra e miejskie i gminne oskar one. Afgañczycy twierdz¹, e jest nadal bêd¹ zak³adane i finansowane przez samorz¹dy, ale znaczny wp³yw na ich niemo liwe, aby dzieci mia³y jakiekolwiek funkcjonowanie dostanie policja. Ju powo³anie powi¹zania z grupami terrorystycznymi. komendanta stra y w danej miejscowoœci bêdzie Afgañski rz¹d nie potrafi powiedzieæ, na ile te musia³o byæ konsultowane z komendantem informacje s¹ prawdziwe, a przedstawiciele wojewódzkim policji. Bêdzie te ona prowadziæ amerykañskiej armii odmawiaj¹ komentarza w bie ¹cy nadzór nad dzia³alnoœci¹ stra y. W tej sprawie. projekcie ustawy wpisano, e s¹siaduj¹ce z sob¹ To kolejna kontrowersja wokó³ wiêzienia w bazie gminy bêd¹ mog³y tworzyæ wspólne stra e, z jednym komendantem i takim samym Bagram. Amerykanie przetrzymuj¹ tam osoby umundurowaniem. zatrzymane w akcjach antyterrorystycznych. Kiedy og³osili, e bêd¹ powiêkszaæ wiêzienie, w Co o planowanych zmianach s¹dz¹ sami stra nicy? ca³ym Afganistanie podnios³y siê protesty. W Janusz Wiaterek, komendant stra y miejskiej w prasie pojawi³o siê wiele artyku³ów, których Krakowie, jest jak najbardziej "za". - Stra miejska autorzy dowodzili, e wiêzienie w Bagram jest powinna mieæ wiêksze uprawnienia. Teraz jesteœmy nielegalne, bo tylko afgañski rz¹d ma prawo bardziej urzêdnikami ni s³u b¹ mundurow¹ - twierdzi Wiaterek. - Je eli dostaniemy broñ, na wiêziæ kogokolwiek na terenie swojego kraju. pewno poprawi siê wizerunek stra y miejskiej [za: IAR, msu IAR, msu / ] wœród mieszkañców. Natomiast podw³adni komendanta maj¹ mieszane uczucia. Anonimowo przyznaj¹, e broñ palna jest potrzebna w sytuacji zagro enia ycia, a takie ekstremalne sytuacje w ich pracy zdarzaj¹ siê rzadko. - Musielibyœmy zostaæ bardzo dobrze przeszkoleni - mówi jedna z Stra nicy miejscy maj¹ krakowskich stra niczek. - U ycie broni w nieuzasadnionych sytuacjach powoduje mnóstwo otrzymaæ broñ! problemów, wiêc nikt nie bêdzie ryzykowa³. Niepotrzebnie tylko bêdziemy dra niæ ludzi Przygotowany przez Ministerstwo Spraw pistoletami w kaburach - uwa a. Wewnêtrznych i Administracji projekt nowej ustawy o stra ach gminnych zak³ada rewolucyjne zmiany. Stra e miejskie istniej¹ w Polsce od 16 lat. W tej Stra nicy, których teraz kompetencje ograniczaj¹ chwili funkcjonuj¹ w 481 miastach i gminach. W siê do czynnoœci porz¹dkowych, bêd¹ mieli prawa sumie s³u y w nich 8,9 tysi¹ca stra ników. Wed³ug niewiele mniejsze ni policjanci. Projekt trafi³ ju do danych MSWiA, stra nicy podjêli blisko dwa konsultacji miêdzyresortowych. miliony interwencji, które skoñczy³y siê mandatem. Mimo to stra miejska jest czêsto krytykowana za Najwa niejsza zmiana polega na tym, e stra nicy nisk¹ skutecznoœæ w stosunku do kosztów zostan¹ wyposa eni w broñ paln¹ i paralizatory funkcjonowania. Kontrola NIK w 2001 r. wykaza³a, elektryczne. Dziœ maj¹ jedynie prawo do pa³ek e stra nicy zajmowali siê przede wszystkim s³u bowych i miotaczy gazu ³zawi¹cego. Ponadto karaniem nieprawid³owo parkuj¹cych kierowców. stra nicy, tak jak policjanci, bêd¹ mogli robiæ W stra ach notorycznie zatrudniane by³y osoby bez kontrole osobiste osobom podejrzewanym o wymaganej w s³u bie matury. Stra nicy nie przestêpstwo oraz przegl¹daæ im baga e. Gdy stra przechodzili adnych szkoleñ. Zdarza³o siê tak e, e miejska spotka nieletniego, który nie ma przy sobie nie rozliczali siê z gminami z nak³adanych dowodu to samoœci, automatycznie odwiezie go do mandatów. Nie wiadomo jeszcze, kiedy przepisy najbli szej jednostki policji, gdzie dziecko poczeka zaprojektowane przez MSWiA wejd¹ w ycie. Na na rodziców. A gdyby komuœ przysz³o do g³owy nie razie oceniane s¹ przez inne resorty. podporz¹dkowaæ siê temu, stra miejska bêdzie mia³a wszelkie prawa do u ycia przymusu: od Igor Ryciak, Gazeta Krakowska chwytów obezw³adniaj¹cych, przez kajdanki, paralizatory elektryczne, po szczucie psem Ÿród³o: tml?ses_nm=a6cab2546a35dc671115ae702e2b8909

3 62 3 jest równ ie wyso ko rozw iniê ta kont rola ludnoœci - co roku w USA przybywa 2,5 miliona psychiatryczna, ogromna czêœæ spo³eczeñstwa ludzi. Ale g³ówn¹ przyczyn¹ zaludniania wiêzieñ jest bowiem uzale niona od antydepresantów, a w Amer yce jest twar da poli tyka kara nia pañstwo likwiduj¹c szpitale psychiatryczne chce wprowadzana od koñca lat 80. rozszerzyæ zakres zaburzeñ mentalnych i stworzyæ obywateli polegaj¹cych na pomocy Wówczas to zaczêto realizowaæ teoriê "zbitych farmakologicznej, ubezw³asnowolnionych przez szyb" politologa Jamesa Q. Wilsona. Dowodzi w³asne rodziny. W angielskich wiêzieniach on, e aby zmniejszyæ przestêpczoœæ, trzeba przebywa wielu wiêÿniów politycznych, wiêÿniów reagowaæ i karaæ sprawcê nawet najmniejszych spo³ecznych, którzy upolitycznili siê ju w wykroczeñ. Podnoszono wiêc wysokoœæ kar za wiêzieniu oraz wielu osadzonych broni¹cych pobicia czy w³amania, ale te gwa³ty czy handel poprzez akcje bezpoœrednie praw zwierz¹t. narkotykami. Wiele stanów wprowadzi³o zasadê Prezentacja o Wielkiej Brytanii przypomina³a "do trzech razy sztuka" - skazani po raz trzeci czytanie ksi¹ ki Orwella Rok 1984, gdzie dostaj¹ z zasady do ywocie. Czêœæ ekspertów wszystko jest kontrolowane, a jakikolwiek g³os ocenia, e wysokie wyroki przyczyni³y siê do sprzeciwu - jest uciszany. znacznego zmniejszenia przestêpczoœci w USA w ostatnich latach. W porównaniu z pocz¹tkiem Ze wz gl êd u na br ak cz as u, dw ie z lat 90. liczba morderstw spad³a o jedn¹ trzeci¹ (z zaplanowanych prezentacji (o Polsce i Grecji) prawie 25 do 17 tys.), podobnie w³amania i nie mog³y siê odbyæ. Podczas spotkani a kradzie e aut. Pobiæ jest mniej o 25 proc., pokazano równie film o Mumii Abu Jamal. Po gwa³tów - o 15. sobotnich prezentacjach odby³a siê impreza taneczna w rytmach electro. Ale koszty tej polityki s¹ ogromne. Rz¹d USA i poszczególne stany wydaj¹ dziœ na W niedzielê pozosta³o ju niewielu uczestników wiêziennictwo 55 mld dol. rocznie. To 127 proc. spotkania, którzy we wczesnych godzinach wiêcej ni 20 lat temu. Tymczasem wzrost popo³udniowych podsumowali ca³y weekend, nak³adów na oœwiatê wyniós³ w tym czasie tylko konkluduj¹c, i takie wydarzenia s¹ potrzebne, 21 proc. - podaje centrum badawcze Pew. Z by stworzyæ dyskusjê, a w konsekwencji - ruch tego powodu w wielu regionach USA modyfikuje przeciwko wiêzieniom. Przygl¹daj¹c siê sytuacji siê twarde zasady karania. W latach 90. w USA polskiego systemu penitencjarnego, warto by przybywa³o przeciêtnie 86 tys. wiêÿniów rocznie, by³o powa nie rozwa yæ wiêksze w ubieg³ym roku - tylko 25 tysiêcy. Nadal skazuje zaa nga ow ani e si ê w w alk ê w³ aœn ie z siê na wysokie wyroki przestêpców brutalnych, wiêzieniami w Polsce. Przyk³ady takie, jak Artur al e kr ym in al is tó w go sp od ar cz yc h cz y Konowalik - osoba, która upolityczni³a siê podatkowych raczej na grzywny, prace publiczne przebywaj¹c za kratkami, pokazuj¹, e równie b¹dÿ dozór policyjny. Nawet sam James Q. za murami z drutem kolczastym istnieje energia Wilson w rozmowie z Washington Post zgodzi³ rewolu cyjna gotowa walczy æ z system em siê, e kary za niektóre przestêpstwa zwi¹zane z (nie)sprawiedliwoœci. narkotykami by³y zbyt surowe. M. / ACK Poznañ Ta zmiana daje efekty. W Nowym Jorku, gdzie jest o jedn¹ trzeci¹ wiêzieñ mniej ni 10 lat temu, przestêpczoœæ spad³a. I to szybciej ni np. na Florydzie, która przoduje w wysokoœci kar. W Wirginii odsetek skazanych za przestêpstwa bez u ycia si³y spad³ w ci¹gu dekady z 40 do 23 proc. Wielkie wiêzienie Ameryka - To nie znaczy, e sprawcy mniej powa nego przestêpstwa nie mamy karaæ - mówi szef Stany Zjednoczone pobi³y kolejny rekord w iloœci komisji wyroków stanu Wirginia. - Ale mo na wiêÿniów. Za kratkami przebywa co setny znaleÿæ lepsz¹ i tañsz¹ formê kary ni wydanie doros³y Amerykanin. Wy szy odsetek mia³ tylko 27,5 tys. dol. rocznie na to, by przebywaæ za Zwi¹zek Radziecki za czasów Stalina. USA maj¹ kratkami. dziœ 2,3 mln wiêÿniów, cztery razy bardziej ludne Marcin Bosacki, Waszyngton Chiny - oko³o 2 mln. Tradycyjnie najwiêcej jest skazanych Murzynów - siedzi co dziewi¹ty [Ÿród³o: GW ; ; czarny m³ody mê czyzna! W ostatnich 20 latach liczba wiêÿniów wzros³a w Stanach dwukrotnie. 0269, html] Czêœciowo odpowiada za to wzrost liczby Tak opisuje zdarzenie jedna z uczestniczek: zbyt mocno zapiêtych kajdanek by³y ignorowane "Przed godzin¹ 6 rano us³yszeliœmy walenie do lub spotyka³y siê z wulgarnymi odpowiedziami drzwi, chcia³abym zaznaczyæ, e nie by³o to policjantów. pukanie, tylko walenie piêœci¹ w drzwi. W³aœciciel podszed³ do drzwi i mówi³, e widzi Policjanci odmawiali okazania numerów przez wizjer funkcjonariuszy policji, nie s³u bowych. Nie potrafili równie podaæ powiedzia³, ilu. W³aœciciel wróci³ do pokoju, gdzie powodów tej brutalnej akcji. Pocz¹tkowo znajdowa³a siê wiêkszoœæ osób jeszcze nie mówiono zatrzymanym, e akcja ma zwi¹zek z œpi¹cych i powiedzia³ nam o tym, co zobaczy³. "nadu ywaniem przez nich œrodków Wyszed³ na klatkê wraz z koleg¹, który stan¹³ w odurzaj¹cych". PóŸniej pojawi³a siê wersja o futrynie. Funkcjonariusze zachowywali siê w "napaœci na funkcjonariusza". Zatrzymani stosunku do nich agresywnie i wulgarnie, s³yszeli rozmowê policjantów, w której jeden podnosili g³os. W pewnym momencie jeden z pyta³ drugiego: "Czyj to by³ pomys³ by tam w policjantów przewróci³ w³aœciciela mieszkania, ogóle jechaæ?", na co otrzyma³ odpowiedÿ: drugi kolega widz¹c to wszystko próbowa³ "Góra". zamkn¹æ drzwi, prosz¹c o pomoc innych. Wtedy zaczê³o robiæ siê rzeczywiœcie g³oœniej, bo Oficjaln¹ wersjê dotycz¹c¹ powodów reakcja ludzi na tak brutalne zachowanie zatrzymania przedstawi³ dopiero rzecznik policji policjantów by³a g³oœna i natychmiastowa. dziennikarzom. Wed³ug niego powodem Trzymaliœmy drzwi, pytaj¹c policjantów, jaki jest interwencji by³o: "zak³ócanie ciszy nocnej", które cel tej brutalnej interwencji, prosz¹c od razu o to, przeszkadza³o s¹siadom. Trudno dywagowaæ by funkcjonariusze okazali nam swoje nad tym, czy któremuœ z s¹siadów faktycznie legitymacje i podali swoje numery odznak, w przeszkadza³o zachowanie zgromadzonych w odpowiedzi us³yszeliœmy stek obelg ( Otwórzcie, mieszkaniu. Faktem, który potwierdzaj¹ wszyscy kurwa, drzwi!, Zamknij kurwa mordê!, Macie zatrzymani jest, e wiêksza czêœæ osób przejebane! ). Drzwi by³y lekko uchylone, ze zgromadzonych w mieszkaniu podczas wzglêdu na to, e jeden z policjantów w³o y³ interwencji policji spa³a. Po pierwsze - œwiadczy miêdzy nie pa³kê. Trzymaliœmy drzwi jeszcze to o tym, e zbyt g³oœno byæ nie mog³o, po drugie - przez jakiœ czas, nagle ludzie zaczêli czuæ, e kuriozalnym jest fakt, e wszyscy bez wyj¹tku gryzie ich cos w gard³o i pali, policja nie otrzymali mandaty lub wnioski do s¹du ostrzega³a nas o tym, e wpuszcz¹ do grodzkiego za "zak³ócanie spoczynku nocnego". pomieszczenia gaz ³zawi¹cy. Ludzie siê Równie potwierdzonym faktem jest to, e w rozbiegli. Zaczêli dusiæ. Podbieg³am do mieszkaniu nie by³o adnego sprzêtu graj¹cego, otwartego okna, by z³apaæ powietrze i w³aœnie gdy mieszkanie zosta³o opró nione pod wtedy zauwa y³am, e na podwórku osiedla wynajem. biegnie ju kilku policjantów. Do mieszkania wbiegli funkcjonariusze. Wszyscy momentalnie Do tej pory tylko s³owa rzecznika policji usiedli, gdzie siê da³o. Policjanci wbiegaj¹c do potwierdzaj¹ fakt interwencji na wezwanie. pokoi, deptali po œpi¹cych tam na pod³odze, w Policja doskonale wiedzia³a, dok¹d uda³a siê œpiworach, ludziach." grupa osób, która opuœci³a potañcówkê, gdy jak wspomniano wy ej, by³a ona œledzona. Policjanci wewn¹trz zachowywali siê bardzo Budynek, w którym mieœci³o siê zaatakowane agresywnie, bij¹c pa³kami (tak e rêkojeœci¹) i mieszkanie, znajduje siê na tzw. "policyjnym szarpi¹c napotkane osoby. Wiêkszoœæ osób osiedlu". Tylko w tym bloku mieszka 5 by³ych lub spa³a wówczas w drugim pokoju. Jak wynika z czynnych funkcjonariuszy policji. Osob¹, która ich relacji, jeden z policjantów wbieg³ do niego, powiadomi³a policjê o rzekomym zak³ócaniu chc¹c najprawdopodobniej otworzyæ okno ciszy nocnej, jest Adam M. (nazwisko znane (mieszkanie by³o "zagazowane") i potkn¹³ siê o autorom raportu), emerytowany policjant ze le ¹ce w œpiworach osoby. Kolejni S³upska. Uzyskanie pretekstu do interwencji nie funkcjonariusze uderzali ich pa³kami i siadali im by³o wiêc trudne. okrakiem na g³owach. Le ¹cym w jeszcze na ziemi zak³adano kajdanki - czêœæ z nich zosta³a Wszyscy zatrzymani jednoznacznie twierdz¹, e póÿniej oskar ona o napaœæ na policjantów (sic!). w interwencji bra³o udzia³ od samego pocz¹tku Osoby zakute ju w kajdanki, które próbowa³y kilka radiowozów policji, w tym policjanci z podnieœæ siê z ziemi, by³y przez policjantów oddzia³ów prewencji w charakterystycznych kopane i popychane, czemu towarzyszy³y kamizelkach kuloodpornych. Czy tak wygl¹da poni aj¹ce komentarze. Proœby o poluÿnienie standardowa procedura postêpowania policji w

4 4 61 przypadku zak³ócania ciszy nocnej? W areszcie Po interwencji policji znajduj¹cy siê w mieszkaniu aktywiœci zadzwonili po pogotowie. Jeden z mê czyzn po pobiciu przez ni¹ zosta³ przewieziony do szpitala z podejrzeniem z³amania rêki (jak siê póÿniej okaza³o - mia³ on "jedynie" powa nie st³uczony ³okieæ i pot³uczenia od ciosów zadanych policyjn¹ pa³k¹). Reszta (23 osoby), zakuta w kajdanki, zosta³a przewieziona do komendy przy ul. 3 Maja w S³upsku. Tam przebadano wszystkich na obecnoœæ alkoholu we krwi (wbrew temu, co twierdzi³ rzecznik policji - wiêkszoœæ okaza³a siê trzeÿwa, co wywo³a³o konsternacjê wœród funkcjonariuszy) oraz skierowano do cel w areszcie. Aktywiœci spêdzili w nich od kilkunastu do 30 godzin. W czasie ich tam pobytu z³amano wiêkszoœæ praw osób zatrzymanych, w tym m.in.: - przez 12 godzin nikt nie poinformowa³ zatrzymanych o powodach zatrzymania, jego protokó³ wype³niano dopiero po tym czasie; - nie przeprowadzono z zatrzymanymi rozmowy o ich stanie zdrowia, mimo, e czêœæ osób zosta³a wczeœniej uderzona przez policjantów, nie zapytano, czy potrzebuj¹ oni pomocy lekarskiej; - mimo usilnych i jednoznacznych ¹dañ odmówiono zatrzymanym kontaktu z prawnikiem i poinformowania o zatrzymaniu rodziny; - przez kilkanaœcie godzin odmawiano zatrzymanym picia i jedzenia; - czêœæ zatrzymanych nie otrzyma³a materacy na prycze; - w wielu celach, na skutek otwartego okna, którego nie da³o siê zamkn¹æ, panowa³a temperatura poni ej 10 st. C. (po pobycie w areszcie jedna z osób zachorowa³a na zapalenie oskrzeli) - zatrzymanych traktowano obcesowo, policjanci zwracali siê do nich wulgarnie, poni ano ich s³ownie, wywierano naciski, znêcano siê psychicznie, obra aj¹c najbli szych; Tak e na komisariacie policja stosowa³a przemoc fizyczn¹. Jak opisuje jedna z zatrzymanych: "Na komisariacie odmówiono mi prawa kontaktu z rodzin¹. Nie pozwolono mi zadzwoniæ, przy czym nie zostaliœmy o tym poinformowani. Kiedy jeden z kolegów P.M. [nazwisko do wiadomoœci autorów raportu] wyj¹³ telefon komórkowy, rzuci³ siê na niego policjant wykrêcaj¹c mu g³owê mimo, i siedzia³ on w kajdankach. Ja, która siedzia³am obok, zosta³am w tym momencie pokaleczona na rêce policyjnym butem." Przes³uchania Jak ju wspomniano, pierwsze osoby zosta³y przes³uchane dopiero po kilkunastu godzinach od zatrzymania, wtedy równie wype³niano protoko³y zatrzymañ (te czynnoœci powinny byæ wed³ug prawa wykonane niezw³ocznie po zatrzymaniu). Zatrzymanych wypytywano o szczegó³y demonstracji "antytarczowej", o to w co byli na niej ubrani itd. Co wiêcej - jedna z aktywistek z Poznania widzia³a wydruki z informacjami o kontrolach to samoœci przeprowadzonych na innych demonstracjach. Pytano j¹ o udzia³ w demonstracji podczas Europejskiego Forum Ekonomicznego w Warszawie w 2004 roku (sic!). Jednego z aktywistów wypytywano natomiast o jego udzia³ w demonstracji podczas wizyty G.W. Busha na Helu, w zesz³ym roku. Nie doœæ, e œwiadczy to dobitnie o tym, e akcja policji by³a zaplanowana wczeœniej, to na dodatek po raz kolejny widaæ, e policja (wbrew obowi¹zuj¹cemu prawu) prowadzi ewidencjê i inwigilacjê osób zaanga owanych w ruchy spo³eczne i polityczne. Policjanci nie chcieli protokó³owaæ zeznañ, w których zatrzymani mówili o brutalnym postêpowaniu policji. Niektórym osobom próbowano podsuwaæ do podpisania zeznania, których nie sk³adali. Osoby, które odmówi³y sk³adania zeznañ, by³y nak³aniane do tego twierdzeniem, e musz¹ je sk³adaæ gdy zeznaj¹ jako œwiadkowie, a nie oskar eni. Poza tym stosowano typowe metody manipulacji i k³amstw przy przes³uchaniach: "nie musisz nic mówiæ, twoja kole anka ciebie ju wsypa³a", "jak tego nie podpiszesz bêdziesz siedzia³ d³u ej". Zniechêcano do sk³adania za aleñ na zatrzymanie do s¹du twierdz¹c, e procedury trwaj¹ bardzo d³ugo i czas odpowiedzi z s¹du zatrzymany spêdzi w areszcie. Czêœæ mniej doœwiadczonych aktywistów uleg³a tym manipulacjom, niektórzy przyjêli mandaty za zak³ócanie porz¹dku, mimo tego, e jak organizatorzy rozpoczêli dyskusjê o tym, opor u ant ykap ital isty czne go, r ówni e w dlaczego takie dzia³ania s¹ potrzebne i na czym w i ê z i e n iach, publikowano pisma polegaj¹, przybli aj¹c idee anarchistycznej antypañstwowe, z ruchem by³o powi¹zanych krytyki wiêziennictwa i pañstwa w ogóle. wie lu w iêÿ nió w. W wie lu p rzy pad kac h Zgromadzone osoby dyskutowa³y o kwestiach planowano i w wiêzieniach przeprowadzano karania, dyscyplinowania, rozwi¹zywania bunty, m.in. okupacje wiêziennych dachów. najtru dniejs zych proble mów zwi¹za nych z Podczas dyskusji rozmawiano o tym, jak wa na problemem likwidacji systemu penitencjarnego. jest dla wiêÿniów œwiadomoœæ, e maj¹ poparcie Zaznaczono, e pozbycie siê wiêzieñ jako takich na zewn¹trz, dlatego te nale y poszukiwaæ z nie jest celem samym w sobie, poniewa mowa nimi kontaktu, np. poprzez rozmawianie z ich jest o powa nej zmianie spo³ecznej, po której bli ski mi, któ rzy ich odw ied zaj ¹. Du ym wiêzienia nie maj¹ prawa istnienia, maj¹c jednak problemem w niemieckich wiêzieniach jest to, e na uwadze to, e zmiany te nie nast¹pi¹ w na czele wiêziennej hierarchii s¹ naziœci, najbli szej przysz³oœci, potrzebna jest ci¹g³a wywo³a³o to dyskusjê, w jaki sposób skierowaæ dy sk us ja na te ma t ka ra ni a i wy mi ar u swoje poparcie, by trafi³o ono do wiêÿniów sprawiedliwoœci. Tak jak spo³eczeñstwo poza spo³ecznych i politycznych, a nie do faszystów. murami wiêziennymi potrzebuje fundamentalnych zmian i dzia³añ, tak¹ sam¹ Kolejn¹ prezenta cjê przedsta wili goœcie z rewolucjê powinni przejœæ wiêÿniowie, nasze Wiednia. Opowiadali oni o g³oœnej sprawie œwiaty ró ni¹ siê bowiem tylko tym, jak daleko dz ie si ¹t ki ak ty wi st ów pr oz wi er zê cy ch, mo emy siê poruszaæ. aresztowanych pod zarzutem brania udzia³u w organizacji przestêpczej, którzy spêdzili w Po pi¹tkowej dyskusji, wyœwietlono wstrz¹saj¹cy wiêzieniu 3 miesi¹ce. Sprawa ta wstrz¹snê³a film o rosyjskich wiêzieniach, The Mark of Cain ca³¹ Europ¹, gdy okaza³o siê, e dzia³acze ( Znamiê Kaina ), którego g³ównym tematem organi zacji broni¹ cych praw zwierz ¹t byli (czy zdawa³oby siê pretekstem do nakrêcenia) œledzeni przez austriackie s³u by przy u yciu by³a historia sztuki tatua u wœród wiêÿniów. zaawansowanych technologii, a potem zostali Kilkadziesi¹t osób w absolutnej ciszy obejrza³o osk ar eni pod abs urd aln ym pre tek ste m, historiê rosyjskich wiêzieñ z przejmuj¹cymi wyk orz yst uj¹ c p rze ciw ko nim m. in. fa kt zdjêciami tatua y i monumentaln¹ muzyk¹ tle. szyfrowania poczty owej. Sprawa ta by³a Po filmie mia³o miejsce wiele kuluarowych mocno nag³oœniona przez media i uwiêzieni rozmów miêdzy uczestnikami spotkania. aktywiœci otrzymali du e wsparcie, jednak nie przyczynili siê zbytnio do dyskusji na temat Nastêpnego dnia w samo po³udnie odby³a siê wiêziennictwa. Uczestnicy spotkania w Kilonii demonstr acja przed wiêzieni em w Kilonii, poruszyli ten temat, rozmawiaj¹c o tym, jak kilkadziesi¹t aktywistów zgromadzi³o siê pod wa ne jest by polityczni wiêÿniowie oprócz murami penitencjarnymi, by wyraziæ solidarnoœæ bronienia swojej sprawy, odnosili siê równie do z wiêÿniami tego systemu. Z g³oœników rozleg³a sytuacji innych osadzonych, co uznano na siê rewolucyjna muzyka oraz przemówienia na jw iê ks z¹ w ad ê sp ra wy a us tr ia ck ie j, organizatorów demonstracji. Po oficjalnym op ow ia da no o p rz yk ³a da ch wi êÿ ni ów zakoñczeniu, jej uczestnicy przemaszerowali po zaanga owany ch w walkê ze strukt urami ulicach wokó³ wiêzienia, skanduj¹c has³a: penitencjarnymi. Wolnoœæ dla wszystkich wiêÿniów!, Bez sprawied liwoœci nie bêdzie pokoju! Jebaæ Ostatni¹ prezentacja w sobotê dotyczy³a wiêzieñ policjê!. Zgromadzona w pobli u w niewielkich i systemu kontroli spo³ecznej w Wielkiej Brytanii i iloœciach (jak na niemieckie warunki) policja nie by ³a za pr ez en to wa na pr ze z je dn eg o z interweniowa³a. redaktorów pisma i strony internetowej 325 Collective (www.325collective.com). Wielka Po powrocie na miejsce spotkania odby³o siê Brytania to po Rosji kraj z najwiêksz¹ liczb¹ kilka zaplanowanych prezentacji i dyskusji. osadzonych w Europie, równie nastolatków. G r u p a d o œ w i a d c z o n y c h d z i a ³ a c z y Wprowadza siê tam coraz wiêcej regulacji, przez antywiêziennych z Kolonii wspólnie z jednym, które wiele osób trafia do wiêzieñ. Wielka by³ ym wiê Ÿni em z lat osi emd zie si¹ tyc h Brytania jest te krajem z ekstremaln¹ kontrol¹ opowiada³a o warunkach w wiêzieniach w latach spo³eczn¹ na ulicach, kamery s¹ umieszczone siedemdziesi¹tych i osiemdziesi¹tych oraz o praktycznie wszêdzie i s¹ w stanie odtworzyæ ruchu walcz¹cych z systemem penitencjarnym w ka d y ru ch ja ki eg ok ol wi ek mi es zk añ ca tamtych czasach. Ze wzglêdu na du y ruch wiêkszego miasta. Bardzo druzgoc¹c¹ kwesti¹

5 60 5 cel by³ taki, aby mnie psychicznie koñczyæ, aby przechodzi³o. Jak na ironiê nie mia³em w celi ani mnie z³am aæ i z robi æ ze m nie ³ agod n¹ jednej zapa³ki ani zapalniczki. Formy protestu marionetkê. Zdarza³o siê, e podczas k¹pieli, by³y ró ne i by³o ich mnóstwo. która by³a raz na tydzieñ nagle zaczê³a lecieæ zimna woda. Wiedzia³ em, e to sprawka Opisa³em z grubsza to co przesz³em jako wiêzieñ gestapowców w mundurach. niebezpieczny i w jakich warunkach. W nastêpnym liœcie opiszê jakie formy protestu aÿnia raz tygodniu i to z niespodziankami, stosuje wiêkszoœæ ludzi tutaj. by³em sfrustrowany. Jedna rzecz, która by³a dla mnie na plus to to, e wszêdzie by³y kamery i nie Niedawno w Krakowie umar³ ch³opak, który mogli mnie biæ. Kamery wszystko nagrywa³y i by³ g³odowa³. Tak jemu siê nie uda³o, lecz pokaza³ dowód w razie potencjalnego bicia mnie lub jak SW martwi siê. Po prostu pieprz¹ wszystko. holo wani a na s³yn ne dÿwi êki, o któr ych Mówi¹ chcesz g³odowaæ, ci¹æ siê, robiæ po³yki, wspomnia³em ju. Wiêc bali siê. Oczywiœcie wbitki, wstrzyki, twoja sprawa. Tak to wygl¹da. póÿniej to wykorzysta³em o czym wspomnê. Sprawa izolacji, to nie mia³em prawa zobaczyæ Moim obowi¹zkiem jest walczyæ z systemem, drugiego wiêÿnia nigdzie, nie by³o takiej nawet w takiej sytuacji w jakiej siê znajdujê, mo liwoœci, cele jedna po drugiej takie same. Za dlatego piszê do dobrych ludzi, którzy publikuj¹ œci an¹ móg ³by sie dzi eæ m ój b rat i ni e moj¹ korespondencjê. To jest walka, która daje wiedzia³bym o tym, przez lata! Wszêdzie sam. mi si³ê. Z mi³¹ chêci¹ pokorespondujê sobie z Doszed³em po d³ugim czasie do tego, e na ludÿmi, którzy myœl¹ podobnie. Pozdrawiam oddziale jest nas 11, pewnego dnia, policzy³em wszystkich wolnych ludzi, którzy po tamtej rêczniki z wózka, które by³y przygotowane by³y stronie te walcz¹ i zmagaj¹ siê z systemem. do wymiany po k¹pieli. Tajemnica siê jeb³a, tak Artek œciœle ukrywana przez w³adców i panów. Co to teraz bêdzie? WALKA TRWA! Adres: Ktoœ pomyœli, dlaczego siê nie Artur Konowalik przeciwstawia³em, dlaczego nie próbowa³em Zak³ad Karny walczyæ. Ale przeciwstawia³em siê dlatego tak Za³êska 76 d³ugo mnie trzymali ca³kowicie odizolowanego Rzeszów Po pierwsze obawiali siê, e zagra am bezpieczeñstwu Z.K., a po drugie chcieli mnie z³amaæ i widzieli, e im nie wychodzi. Dam parê przyk³adów, naruszy³em kilka razy regulamin, nie wyszed³em na przeszukanie celi, a przeszukanie NIE DLA WIÊZIEÑ! NIE DLA musieli robiæ dwa razy dziennie. Nie mogli mnie si³a wyci¹gn¹æ, musieli by u yæ przemocy, do PAÑSTWA! - spotkanie w tego by³em skuty ³añcuchami, nastêpny problem. Kamery dzia³a³y jak wspomnia³em na moj¹ Kilonii korzyœæ. Najpierw grozili, œmia³em siê to mnie zaczêli W dniach wrzeœnia br. w prosiæ, to te nie pomog³o. Dali mi spokój, poszli. pó³noc noniem ieckim mieœci e Kiloni a [Kiel] Czeka³em na rozwój wypadków. Ale rozwi¹zali odby³o siê spotkanie antywiêzienne pod nazw¹ ten problem, wezwali psychologa i doprowadzili NO PRISON! NO STATE!, na które oprócz mnie do niego. Psycholog rozmawia³ ze mn¹ w anarchistów z Niemiec zaproszono dzia³aczy specjalnym pokoju a oni przeszukali w tym zajmuj¹cych siê tematyk¹ penitencjarn¹ z innych czasie celê. Takich numerów robi³em kilka, a oni krajów, m.in. równie z Polski. Odbywa³o siê ono mieli problem. Musieli wezwaæ psychologa, on w ni eg dy œ za sk ³o to wa ny m, je dn ak ju musia³ biegusiem przychodziæ do fortecy. zaleg alizo wanym, centr um socja lnym Alte Mia³em satysfakcjê. W celi mia³em czujnik Meierei (http://www.altemeierei.de). Celem przeciwpo arowy, wystarczy³o dmuchn¹æ sp ot ka ni a b y³ o z ai ni cj ow an ie ru ch u dymem z papierosa aby centrum dowodzenia antywiêziennego w Niemczech, gdzie obecnie w postawiæ na nogi. W nocy szczególnie. Bawi³o wiê zie nia ch prz eby wa kil kan aœc ie osó b mnie to. Grozi³em wielokrotnie podpaleniem celi, zwi¹zanych ze œrodowiskiem zabierali wtedy wyrzucone przeze mnie koce, an ty fa sz ys to ws ki m, au to no mi cz ny m i materace, poduszkê. Oddawali jak mi anarchistycznym. W pi¹tkowy wieczór twierdz¹, nic takiego nie mia³o miejsca. Perspektywa spêdzenia kolejnych kilkunastu godzin w zimnej celi dzia³a odstraszaj¹co. Efekty brawurowej akcji 8 osób zosta³o oskar onych z paragrafów 226 i 222 kk (zniewa enie i naruszenie nietykalnoœci osobistej funkcjonariusza publicznego), za co wed³ug kodeksu grozi do 3 lat wiêzienia. Ka dy z nich otrzyma³ dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju i musi wp³aciæ porêczenie maj¹tkowe w wysokoœci z³. Pozosta³e 15 osób otrzyma³o mandaty lub wnioski do s¹du grodzkiego za zak³ócanie porz¹dku i spoczynku nocnego (art. 51 kw). aden z policjantów, którzy mieli zostaæ jakoby zaatakowani przez "agresywnych" zatrzymanych, nie ma nawet pogniecionego munduru. Natomiast co najmniej 3 osoby (tyle do tej pory zrobi³o obdukcjê lekarsk¹) zaatakowane przez policjantów maj¹ obra enia, od st³uczonego ³okcia (uderzenie trzonkiem pa³ki), po liczne siniaki, otarcia i zadrapania powsta³e w wyniku uderzeñ pa³k¹, kopniaków i zbyt mocno zaciœniêtych kajdanek. Wnioski Maj¹c na uwadze powy sze fakty, nale y jednoznacznie i bez jakichkolwiek w¹tpliwoœci stwierdziæ, e akcja policji w mieszkaniu przy ul. Bogus³awa X w S³upsku mia³a bezpoœredni zwi¹zek z demonstracj¹, jaka odby³a siê 29 marca. Mo na przypuszczaæ, e jej celem by³a zemsta ze strony policji, która "nie wykaza³a" siê dzieñ wczeœniej. Istnieje tak e mo liwoœæ, e zosta³a ona przeprowadzona z powodów czysto politycznych i jej celem by³o skompromitowanie oraz skryminalizowanie uczestników demonstracji "antytarczowej". S³upsk - miasto policyjne? Mo na te zwróciæ uwagê na inny aspekt sytuacji. S³upsk posiada opiniê miasta z silnymi wp³ywami policji. W S³upsku mieœci siê Szko³a Policyjna, wiêksza ni w innych miastach jest liczba mieszkañców zwi¹zanych w jakimœ zakresie ze strukturami policji (rodzina, znajomi, kontakty biznesowe). To w³aœnie w S³upsku mia³y miejsce doœæ kuriozalne przypadki "krycia" brutalnego zachowania funkcjonariuszy. Dla przyk³adu w maju 2005 roku, G³os Pomorza informowa³ o stra niku miejskim podejrzanym o morderstwo, wobec którego miejscowy prokurator zastosowa³ jedynie dozór policyjny i wypuœci³ na wolnoœæ. W 2004 roku s³upska policja bardzo sumiennie zabra³a siê za akcjê przeciwko uczestnikom demonstracji podczas Europejskiego Szczytu Gospodarczego w Warszawie. Dziennikarza Polskiego Radia Koszalin przez kilka dni nêkano telefonami z pogró kami i œledzono, gdy policja uzna³a go za "alterglobalistê" (wiêcej o sprawie z o b a c z n p. Przypomnieæ nale y równie najg³oœniejsze "dokonanie" s³upskiej policji tj. zabójstwo 13 letniego ch³opca, dokonane w 1998 roku przez funkcjonariusza Dariusza WoŸniaka. Jak siê okaza³o póÿniej, przeciwko policjantowi sk³adano wiele skarg ze wzglêdu na jego wyj¹tkow¹ brutalnoœæ. Wszystkie one by³y ukrywane lub policja zadba³a o to, aby zosta³y wycofane. Legendarna solidarnoœæ s³upskich policjantów dzia³a³a nawet po ujawnieniu tych skandalicznych praktyk. Zwi¹zek Zawodowy Policjantów w S³upsku wp³aci³ za niego 5 tys. z³ kaucji, a po przesiedzeniu w areszcie jedynie 8 lat wiêzienia po odbyciu po³owy zas¹dzonej kary. Dziœ policjant yje z policyjnej emerytury w S³upsku. To w³aœnie dziêki "solidarnoœci" grupowej policjantów dochodzi póÿniej do takich tragedii. Dlatego te sprawê napaœci, pobicia i fa³szywego oskar enia demonstrantów z S³upska powinny potraktowaæ powa nie nie tylko organizacje antymilitarne i anarchistyczne. Raport powsta³ w oparciu o ustne i pisemne relacje uczestników zajœcia, relacje mediów i obserwacje w³asne. Anarchistyczny Czarny Krzy - Poznañ K AMSTWA I MANIPULACJE S UPSKIEJ POLICJI Poznañscy dzia³acze Anarchistycznego Czarnego Krzy a przekazali informacje o wtargniêciu policji do mieszkania, w którym nocowali uczestnicy demonstracji "antytarczowej" w S³upsku, ju kilkanaœcie minut

6 6 59 po godz. 6 rano w niedzielê. Dziennikarze, którzy dzwonili do rzecznika prasowego s³upskiej policji Jacka Bujarskiego, byli zaskoczeni, sk¹d rzecznik posiada tyle informacji o interwencji mimo, e sami zatrzymani ledwo co dotarli na komendê. Wersja wydarzeñ, któr¹ przedstawi³ Bujarski w niedzielny poranek, praktycznie nie zmieni³a siê do dziœ. enuj¹c¹ postaw¹ wykaza³y siê lokalne i ponad lokalne media, które praktycznie bezkrytycznie powiela³y k³amstwa rzecznika. Poni ej znajduj¹ siê cytaty z wypowiedzi Bujarskiego znajduj¹ce siê w notkach prasowych zamieszczonych w lokalnej Gazecie Wyborczej i na portalu W ten sam sposób wypowiada³ siê on równie w "Panoramie" TVP Gdañsk. Gazeta Wyborcza (GW) cytuje Jacka Bujarskiego, rzecznika s³upskiej policji: "S¹siedzi skar yli siê g³oœn¹ imprezê, st¹d interwencja. Funkcjonariuszy zniewa ono wulgarnymi okreœleniami. Popychano ich. Wtedy wezwali na pomoc inne patrole. ¹cznie interweniowa³o oœmiu policjantów." Nale y tutaj dodaæ, e gaz zosta³ u yty nie do odparcia ataku na policjanta, tylko w celu bezprawnego wdarcia siê do mieszkania. GW: [Zatrzymani] "Mieli od 0,7 do 2,5 promila alkoholu." [dzieñ póÿniej Gazeta Wyborcza powtarza to ju nie jako wypowiedÿ rzecznika, tylko jako fakt, pisz¹c: "Policja zatrzyma³a wszystkich uczestników imprezy, mieli od 0,7 do 2,5 promila alkoholu."] Manipulacja. Po pierwsze interwencja mia³a miejsce w prywatnym mieszkaniu, w niedzielny poranek, czêœæ osób uczestniczy³a wczeœniej w imprezie w jednym z s³upskich barów. Policja zapomnia³a podaæ, e wiêkszoœæ osób mia³a pomiêdzy 0,0 a 0,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu - na co istnieje potwierdzenie w postaci wydruków z alkomatów. Podawanie takich, a nie innych informacji, ma na celu usprawiedliwienie ca³kowicie bezprawnej interwencji i postêpowania policji. GW: "Zatrzymani - w wieku od 18 do 25 lat"; slupsk.naszemiasto.pl "Zatrzymano 25 osób. S¹ to m³odzi ludzie w wieku od 18 do 26 lat." Kolejna manipulacja, zatrzymano równie starsze osoby. Np. jednego z aktywistów z K³amstwo. Policjanci nie wzywali posi³ków. Od Poznania w wieku 36 lat, dlaczego policja podaje razu pod budynkiem pojawi³o siê piêæ tylko wiek niektórych? Dziêki takiemu radiowozów. Policji trudno wyjaœniæ, dlaczego do sformatowani u informacji ma siê stworzyæ wezwania o zak³ócanie ciszy nocnej wysy³a tak wra enie o grupie pijanej i awanturuj¹cej siê du e si³y. No chyba, e nie chodzi³o wcale o m³odzie y. zak³ócanie ciszy nocnej. Co ciekawe - podczas interwencji policji wiêkszoœæ osób GW: "Pa³owanie? Nic o tym nie wiem, choæ przebywaj¹cych w mieszkaniu spa³a, niektórych przyznajê, e akcja by³a du a" obudzi³y dopiero pa³ki i kopniaki policjantów. Zak³ócenie ciszy musia³o byæ wyj¹tkowo ciche. K³amstwo. Wiêkszoœæ osób zosta³a przynajmniej GW: "Te osoby zachowywa³y siê agresywnie wobec interweniuj¹cych funkcjonariuszy" K³amstwo. W którym momencie 8 osób, którym postawiono zarzut o naruszenie nietykalnoœci i zniewa enie policjantów mia³o siê agresywnie zachowywaæ? Podstaw¹ do wtargniêcia do mieszkania mia³o byæ agresywne zachowanie, natomiast agresywne zachowanie nast¹pi³o dopiero w mieszkaniu. Skutek wyprzedzi³ wiêc przyczynê. Osoby, które zosta³y oskar one o napaœæ na policjantów, by³y wybierane na chybi³trafi³, wed³ug postury cia³a i wygl¹du, aby oskar enie wygl¹da³o na "wiarygodne". GW: "Jeden z nich u y³ gazu ³zawi¹cego w sprayu." raz uderzona przez policjanta. Bito, popychano, szturchano równie ludzi, którzy spali w swoich œpiworach oraz osoby zakute ju w kajdanki. GW: "Nikomu nic siê nie sta³o"; Panorama TVP: "W trakcie zatrzymania adna z osób nie dozna³a adnych obra eñ" K³amstwo. Co najmniej kilka osób odnios³o obra enia w wyniku napaœci policji, jedna osoba zosta³a wprost z mieszkania odwieziona przez pogotowie (wiêcej zobacz Raport ACK). Rzecznik natomiast nie posiada³ wiedzy do tak autorytatywnego stwierdzenia faktu wobec reszty zatrzymanych. aden z nich nie zosta³ przebadany przez lekarza, ani nawet nie zapytano przez kilkanaœcie godzin o ich stan zdrowia. wmawiano mi, e to s¹ luksusowe warunki, Wspomnê tu, e klawisze mogli sami dowodziæ jakich oni w domu nie maj¹, kto by pomyœla³, wszelk¹ automatyk¹. Zdarza³o siê te, e ucinali ogrzewanie w pod³odze dla niebezpiecznych mi wodê. Za trzy dni przyjechali fachowcy, którzy wiê Ÿni ów! Muz ykê pus zcz ali ocz ywi œci e budowali tê fortecê i naprawili ogrzewanie i klawisze na dy urce przypominaj¹cej centrum s³ysza³em znowu jak to nam nie jest dobrze. dowodzenia, mia³em g³oœnik wmontowany w sufit, mog³em muzykê wprawdzie œciszyæ, lecz Jedzenie dawali klawisze, gdy nikt inny nie móg³ nie mog³em jej ca³kowicie wy³¹czyæ. Tak e na tym oddziale. Iloœæ jedzenia by³a zale na od pranie mózgu od 6 rano do 22. Ktoœ tam na górze tego, czy dany klawisz ciê lubi czy nie. Mieli wymyœli³, aby codziennie puszczaæ nam muzykê zazwyczaj taki system, e dawali normalnie RELAKSUJ C, szum morza, œpiew ptaków, jedzenie, e nie by³em g³odny. Lecz zdarza³o siê skrzypce, do tego klarnety. Codziennie po 2 czêsto, e by³em agresywny, prowokowany godziny. Najgorsze by³o to, e nie mog³em tego przez nich. Wtedy zmniejszali mi tak jedzenie, e wy³¹c zyæ i w zbudz a³o we mnie a gresj ê. ca³y czas g³odowa³em. Pi³em wtedy wodê. Przypomina mi to ywcem skopiowane z ksi¹ ki Trwa³o to ró nie, a im przesz³o. Wtedy znowu Lot nad kuku³czym gniazdem, jak¹ niedawno dawali mi tak, abym nie by³ g³odny. Media podaj¹, czyta³em. Zacz¹³em siê buntowaæ i z tego, co e na jednego skazanego pañstwo p³aci 1700 z³ by³o mi wiadome, nie tylko ja pisa³em skargi do (co za kurwa absurd!). Wróæmy do luksusowego samej góry, e muzyka gra ca³y czas i uwa am to budyneczku z ogrzewan¹ pod³og¹. Pewnego za znêcanie siê nade mn¹. Po jakimœ czasie dn ia pa no wi e w mu nd ur ac h po dc za s zajêto siê tê spraw¹ i zamontowano wy³¹czniki i przeszukania celi zabrali mi grza³kê, któr¹ mog³em nie tylko œciszaæ muzykê, ale co grza³em wodê na herbatê oraz kawê. Akurat najwa niejsze wy³¹czyæ ca³kowicie i odpocz¹æ. zdarzy³o siê to po dostaniu paczki ywnoœciowej. Skurwysyny stwierdzili, e plastik jest trochê Przy ka dym wyjœciu z celi rozbiera³em siê do przytopiony i zagra a memu bezpieczeñstwu, e na ga, ro bi ³e m pr zy si ad, w ty m cz as ie mo e mnie kopn¹æ pr¹d. Niczym dosta³em now¹ obszukiwano moje ubranie. Na pocz¹tku by³o to grza³kê z paczk¹ po trzech miesi¹cach (paczka dla mnie bardzo krêpuj¹ce, ale w koñcu robi³em przys³uguje raz na 3 miesi¹ce) to zalewa³em to aut oma tyc zni e. Mia ³em dzi enn ie dwa kawê ciep³¹ wod¹ z kranu, która by³a puszczana przeszukania celi, tak e rozbiera³em siê juz 4 3 razy dziennie. Pi³ ktoœ kawê zalewan¹ letni¹ razy, bo by³em tak e przeszukiwany przy wod¹ z kranu? NIE POLECAM - nawet w powrocie do celi. Chuj z tego, e 5 minut ekstremalnych warunkach! Kawê i herbatê pi³em wczeœniej siê rozbiera³em i mnie przeszukiwali. w kubeczku po jogurcie gdy nie mog³em mieæ Taki regulamin, przy ka dym wyjœciu i przyjœciu szklanki. do celi rozbieranie i ubieranie. gdy chodzi³em na spacery, nie du o wiêksze od celi to rozbieranek Telewizora w celi nie mia³em, radio mia³em w by³o wiêcej. Na ka dym kroku oczywiœcie magazynie, lecz regulamin nie pozwala³ mi abym kamery. Kucie ³añcuchami by³o bolesne gdy jak móg³ mieæ go w celi. Raz w tygodniu dawali mi wspomnia³em obciera³y nogi do rany i nikogo to katalog z ksi¹ kami, mog³em wybraæ tytu³y i nie obchodzi³o. A na sobie mia³em je przy numery ksi¹ ek i mi przynosili z biblioteki. Czêsto ka dym wyjœciu z celi. siê zdarza³o, e nie przynosili mi ksi¹ ek takich jakie chcia³em, twierdzili, e nie mogê czytaæ Pewnego razu w zimie popsu³o siê to cudowne takich, bo siê przy nich bêdê demoralizowa³ i ogrzewanie pod³ogowe i przez 3 dni by³o tak uczy³ z³ych rzecz y. Oni chcie li za mnie zimno, e spa³em w ubraniu, choæ trudno to by³o decydowaæ o wszystkim pierdoleni megalomani nazwaæ spaniem i z zimna po prostu nie mog³em bez adnej skazy. spaæ. By³o o drugiej w nocy tak zimno, e klawisz w centrum dowodzenia stwierdzi³, e jest mi By³ czas, e ca³kowicie przesta³em dostawaæ ma³o zimno i automatycznie otworzy³ mi to listy od najbli szych oraz moje listy nie wspomniane okienko piwniczne, abym marz³ dochodzi³y. Zacz¹³em pisaæ w tej sprawie do jeszcze gorzej, nie lubi³ mnie. Zareagowa³em paru instytucji, choæ wiadomo, e to jedna banda. agresywnie i zacz¹³em go kurwowaæ przez Wezwa³ mnie wychowawca i zosta³em do niego domofon, on stwierdzi³, e nie otwiera³ i nie doprowadzony. T³umaczy³, e to wina poczty w blokowa³ mi okienka, e musia³o siê popsuæ. Nie co nie wierzy³em i prosi³ abym wycofa³ pisma. mog³em nic zrobiæ le a³em i trzês³em siê z zimna. Dogada³em siê, e cofnê ale listy maja dochodziæ PO j aki œ dw óch god zin ach oki enk o si ê normalnie i zaczê³y. PóŸniej dowiedzia³em siê, naprawi³ o i us³ysza³e m jak siê zamyka. e wszystkie listy l¹dowa³y w koszu na œmieci a

7 58 7 Moim obowi¹zkiem jest walczyæ z systemem... - drugi list Artura Konowalika, wiêÿnia ZK Rzeszów Kilka miesiêcy temu opublikowaliœmy wstrz¹saj¹cy list wiêÿnia z Rzeszowa Artura Konowalika, który opisywa³ w nim polsk¹ rzeczywistoœæ wiêzienn¹ [por. Biuletyn ACK nr 26]. List zosta³ opublikowany w bardzo wielu miejscach, zosta³ przet³umaczony na kilka jêzyków. Na pocz¹tku mieliœmy kontakt z Artkiem, jednak po jakimœ czasie, przesta³ siê odzywaæ. Dostaliœmy w³aœnie dwa listy od Artura, jeden z nich jest wys³any spoza wiêzienia i mo ecie go przeczytaæ poni ej. W drugim liœcie Artek napisa³, e nie dostaje od nas adnych listów a po publikacji jego listu odezwa³y siê do niego trzy osoby. Dla nas pewne jest, e korespondencja przychodz¹ca do Artura zosta³a zablokowana, prawdopodobnie w³adze wiêzienia zorientowa³y siê, e o tej sprawie zrobi³o siê g³oœno i próbuj¹ pogorszyæ samopoczucie Artura. Prosimy was o wysy³anie do niego listów, najlepiej poleconych, wtedy jest pewnoœæ ich dorêczenia. Artur czuje siê dobrze i nadal próbuje nam przekazywaæ obraz horroru dziej¹cego siê za kratami. Pod³ó my ogieñ pod wiêzienia! ACK - Poznañ Po raz kolejny omijaj¹c cenzurê, obna am prawdê o zak³adzie karnych. Nie takim, jaki widzicie w serialach i programach telewizyjnych. Tylko o tym jak funkcjonuje tu na prawdê system (nie)sprawiedliwoœci. By³o mi dane jako jednemu z nielicznych przejœæ przez najgorszy oddzia³ jaki stworzono do tej pory dla skazanych. A wiêc przez mój bardzo buntowniczy charakter, nerwowoœæ jak¹ naby³em podczas lat spêdzonych we wiêzieniach trafi³em na taki oddzia³ jako szczególnie niebezpieczny wiêzieñ. Takich oddzia³ów jest kilka w Polsce, lecz nie ró ni¹ siê niczym. Taki oddzia³ to wiêzienie we wiêzieniu, osobny budynek otoczony murem, opleciony drutem kolczastym, na którym co parê kroków s¹ kamery. Trafiaj¹c tam nie wiedzia³em, ile tam pêdzê czasu. W kompletnej samotnoœci, ale do tego dojdê póÿniej. Przywitano mnie tam w magazynie daj¹c mi czerwone ubranie i rozpieprzaj¹c mi rzeczy osobiste. Jako wiêzieñ niebezpieczny nie mog³em posiadaæ adnych ubrañ w³asnych. Ubrano mnie w rzeczy nie pytaj¹c o gusta... w koñcu panowie znudzili siê grzebi¹c mi rzeczach i zabieraj¹c wszystko oprócz koców, misek, listów zaprowadzili do celi, ³añcuchy, którymi mia³em skute rêce i nogi do ran poobciera³y mi nogi. Prosz¹c klawiszy, aby luÿniej kuli mi nogi, us³ysza³em odpowiedÿ Zacznij siê przyzwyczajaæ. Wchodz¹c do celi dozna³em szoku, to w tej celi 6 kroczków na 3 kroczki mia³em yæ, nie maj¹c pojêcia czy rok czy 5 lat. Do koñca kary mia³em prawie 10 lat i mog³em tam siedzieæ do koñca wyroku. Wiêc ju na wstêpie psychicznie system pokaza³ pazurki siedÿ z myœl¹, e mo esz tu siedzieæ do koñca! To by³o bardzo do³uj¹ce, bo wiedzia³em, e je eli nawet bêdê stawa³ na warunkowe zwolnienie to aden s¹d mi go nie da, nie jak wiêÿniowi niebezpiecznemu. Normalnym wiêÿniom nie dawano tak ³atwo, to co dopiero jako niebezpiecznemu. Opiszê celê, cela nie mia³a okien, by³o jedno z pleks¹ matow¹, abym nie widzia³ nawet s³oñca, bez klamek, po prostu w œcianê wmontowano kawa³ek pleksy aby œwiat³o pada³o do celi. Wiêc nie mo na tego nazwaæ oknem. Pod sufitem by³a wnêka okratowana, by³o tam okienko, które mog³em automatycznie przyciskiem otworzyæ na szerokoœæ 10 cm. Panowie chcieli abym mia³ czym oddychaæ. Okienko mi przypomina³o okienka piwniczne. Mia³em elazne ³ó ko przymocowane na sta³e do pod³ogi oraz malutki stolik z otwieranym krzese³kiem te na sta³e przymocowane do pod³ogi. Panowie siê ubezpieczyli, aby nie zrobiæ im krzywdy. W koñcu oddzia³ dla niebezpiecznych. Mia³em elazn¹ szafeczkê, któr¹ pewnego dnia powygina³em z piêœci. By³ prysznic we wnêce o szerokoœci i d³ugoœci 3 kafelki, obok zlew i kibel, niczym nie zas³oniêty, sta³ ma³y murek zas³aniaj¹cy klozet, ale nie mnie. Kamery, jedna w rogu celi, druga za lusterkiem z pleksy musia³y mieæ mnie na oku ca³¹ dobê. Na pocz¹tku by³o mi bardzo ciê ko przyzwyczaiæ siê do kamer, mia³em œwiadomoœæ, e sztab ludzi obserwuje mnie i wiedz¹ nawet ile razy dziennie siadam na kibel. Ogrzewanie by³o w pod³odze, kurwa, co za luksus!! Dziwne by³o podejœcie klawiszy i g³upie, slupsk.naszemiasto.pl: "Zatrzymanie w jednym z mieszkañ w S³upsku nie mia³o nic wspólnego z pikiet¹"; Panorama TVP "Zatrzymanie 25 osób nie ma nic wspólnego, nie ma adnego zwi¹zku z uczestnikami demonstracji" K³amstwo. Pierwszym pytaniem, jakie zadawano zatrzymanym, by³ pytanie o udzia³ w demonstracji. Wypytywano o to, w co byli ubrani zatrzymani podczas demonstracji. Policjanci komentowali równie wobec zatrzymanych: "I co, warto by³o przyje d aæ na demonstracjê?" "Teraz to ju ci siê odechce demonstrowania w S³upsku" itp. Co wiêcej - policja posiada³a informacje o aktywnoœci politycznej czêœci zatrzymanych - wiêcej patrz Raport ACK. Strony, na których dostêpne s¹ wypowiedzi rzecznika w oryginalnym kontekœcie: 402.html 896.html html AKTUALIZACJA (paÿdziernik 2008): Sprawa oskar onych w S³upsku jeszcze siê nie rozpoczê³a, ósemka oskar onych z KK dosta³a jednak wyroki nakazowe w postaci grzywny lub kary prac spo³ecznych. Wszyscy odwo³uj¹ siê od tego wyroku, uznaj¹c go za bezzasadny. O przebiegu sprawy bêdziemy informowaæ na bie ¹co. ACK Poznañ po³¹czyæ siê z czekaj¹c¹ na rynku manifestacj¹ NOP. Jednak ju o przed Dworcem rozpoczê³a siê kontrdemonstracja antyfaszystowska, pragn¹ca "gor¹co przywitaæ" przyjezdnych nacjonalistów. Id¹c na Rynek z ró nych punktów miasta NOP-owcy atakowali przypadkowych przechodniów, jednak w ich obronie stanê³a Antifa. Do pierwszego jej starcia z faszystami dosz³o obok Galerii Dominikañskiej, potem by³y nastêpne. Policja zgromadzi³a siê na ul. œw. Katarzyny, nieopodal punktu docelowego marszu narodowców na Rynku. Tam aresztowa³a szóstkê antyfaszystów, któr¹ przewieziono na komisariat przy ul. Trzemeskiej. M³od¹ kobietê, obywatelkê Niemiec, której nie postawiono zarzutów, wypuszczono po paru godzinach. Pozosta³ych piêciu mê czyzn z paru miast Polski, oskar onych udzia³ w bójce (za co wedle kodeksu karnego grozi kara do 3 lat wiêzienia), zatrzymano na 48 godz. Nim policja oficjalnie ich przes³ucha³a, wyci¹ga³a zeznania podczas tzw. rozpytañ. Matce jednego z zatrzymanych nie pozwoli³a przekazaæ niezbêdnego mu lekarstwa. Odmawia³a równie dostêpu do wody pitnej. Po 48 godz. antyfaszystów przes³ucha³ prokurator, by zadecydowaæ o zastosowaniu wobec nich œrodka zapobiegawczego. Wszyscy antyfaszyœci zostali zwolnieni za kaucj¹, która wynios³a z³ od osoby. Trzeba j¹ by³o wp³aciæ w ci¹gu 7 dni. Pieni¹dze te uda³o siê zebraæ dziêki natychmiastowej pomocy rodzin i przyjació³, a tak e ruchu antyfaszystowskiego z kraju i z zagranicy. Dodatkowo, 2 tys. od osoby wynios³o op³acenie adwokata. Jednak objê³o ono tylko etap postêpowania przygotowawczego, zatem niezbêdne s¹ pieni¹dze na obs³ugê prawn¹ sprawy g³ównej. Jej data nie jest jeszcze znana. Póki co swe czynnoœci prowadz¹ policja oraz prokuratura. Dalsze szczegó³y ich sprawy przeka emy w kolejnych numerach Biuletynu ACK. Pieni¹dze na pomoc prawn¹ dla antyfaszystów mo na wp³acaæ na konto: Represje po marszu Jakub Gawlikowski nacjonalistów we Wroc³awiu PL BRE Bank S.A. Retail Banking, al. Mickiewicza 12 kwietnia 2008 r., we Wroc³awiu dosz³o do legalnej manifestacji skrajnie nacjonalistycznych organizacji: Obozu Narodowo-Radykalnego oraz Narodowego Odrodzenia Polski. Marsz mia³ ruszyæ o godz. 14 spod koœcio³a NMP na Piasku i udaæ siê na Rynek. Uczestnicy ONR zgromadzili siê równie na Dworcu G³ównym PKP, sk¹d mieli przejœæ pod prêgierz, by 10, ódÿ BIC/SWIFT: BREXPLPWMUL SORT CODE: Z dopiskiem: NOPasaran Oprac. ACK Warszawa [przedruk z kwartalnika anarchistycznego Inny Œwiat, nr 2 (27) / 2008]

8 8 57 Warszawa: Uniewinnienie warszawskiej anarchistki po marszu LPR nie zak³óci³a demonstracji LPR, która, po zrzuceniu ich przez policjê na pobocze, posz³a w³asn¹ tras¹. Po wys³uchaniu zeznañ œwiadków oraz ostatniego s³owa obwinionej, która powo³uj¹c siê m.in. na swoje konstytucyjne prawa do Wydaniem wyroku uniewinniaj¹cego wolnoœci s³owa i wyra ania sprzeciwu wobec zakoñczy³ siê proces aktywistki FA / ACK - pog³êbiaj¹cej siê faszyzacji ycia publicznego, Warszawa, oskar onej o to, e dzia³aj¹c w 6- wnosi³a o uniewinnienie, przewodnicz¹ca S¹du osobowej grupie usi³owa³a przeszkodziæ w Rejonowego dla Warszawy Œródmieœcia, nie przebiegu nie zakazanego zgromadzenia - dopatruj¹c siê w dzia³aniach obwinionej Marszu Bia³ej Ró y zorganizowanego zamiarów zak³ócenia demonstracji, a tym przez LPR z 8 paÿdziernika 2006 roku. samym - pope³nienia wykroczenia z art. 52 par 1 pkt 1 KW, uzna³a, e ma ku temu wystarczaj¹ce Przypomnijmy: sprawa warszawskiej przes³anki. Wydaj¹c swój wyrok, powo³a³a siê na anarchistki, na mocy art. 52 par. 1 pkt 1 kw prawo obywateli do wyra ania przez nich skazanej na karê 160 z³ grzywny, wróci³a na pogl¹dów politycznych, których podczas tej wokandê S¹du Rejonowego IV Wydzia³ Grodzki sprawy S¹d nie ocenia³. Jego zdaniem swym dziêki pomyœlnemu wynikowi rozprawy wyst¹pieniem szóstka anarchistów nie naruszy³a apelacyjnej przed warszawskim S¹dem Ustawy Prawa o Zgromadzeniach Publicznych Okrêgowym [por. Biuletyn ACK nr 26]. 28 maja z 1990 r. Z uwagi na obecnoœæ podczas Marszu 2008 r., podczas rozprawy przed S¹dem Bia³ej Ró y ultranacjonalistycznych ugrupowañ Grodzkim aktywistka z³o y³a obszerne politycznych by³o ono uzasadnione, a w innym wyjaœnienia. Przekonywa³a, i demonstruj¹c momencie nie mia³oby sensu. Istnienia przeciwko marszowi LPR, nie zamierza³a go organizacji odwo³uj¹cych siê do systemów zablokowaæ ani zak³óciæ, a jedynie totalitarnych zabrania równie Konstytucja RP. zamanifestowaæ swe zdanie, do czego mia³a Uniewinniwszy aktywistkê, S¹d zwolni³ j¹ z pe³ne prawo. Pokojowymi metodami chcia³a kosztów postêpowania s¹dowego, którymi zaprotestowaæ przeciwko polityce skrajnie zosta³ obarczony Skarb Pañstwa. Obecnie prawicowych, antydemokratycznych wyrok ten jest ju prawomocny, policja nie ugrupowañ. Aby wykazaæ, e podczas Marszu wnios³a swej apelacji. "Bia³ej Ró y" jego uczestnicy nawo³ywali do ACK - Warszawa nienawiœci oraz dyskryminacji na tle etnicznym, narodowoœciowym, trzymaj¹c transparenty o odpowiednich, obraÿliwych has³ach, jako dowód rzeczowy z³o y³a parê zdjêæ. S¹d przes³ucha³ równie policjanta - œwiadka zdarzenia, który z pocz¹tku nie wiedzia³, dlaczego go wezwano, ani Koñczy siê proces dziewi¹tki te nie pamiêta³ s¹dzonej. Potwierdzi³ jednak swe wczeœniejsze zeznania z³o one w zatrzymanych po postêpowaniu przygotowawczym i wyzna³, i ze demonstracji przeciwko RE w wzglêdu na wyst¹pienie na Nowym Œwiecie Marsz LPR musia³ stan¹æ, co nie odpowiada³o Warszawie (2005) prawdzie. Ze wzglêdu na ich nieobecnoœæ S¹d nie przes³ucha³ dwójki naocznych œwiadków Po przesz³o 3 latach, przed S¹dem zdarzenia powo³anych przez obwinion¹. Rejonowym dla Warszawy - Œródmieœcia, V Postanowi³ ich wezwaæ na kolejny termin, jak Wydzia³ Karny dobiega koñca proces równie jedn¹ z 6 osób uczestnicz¹cych w dziewiêciu osób zatrzymanych po wyst¹pieniu przeciwko LPR. Rozprawê demonstracji, która odby³a siê w stolicy 16 odroczono do Podczas niej maja 2005 roku, w zw. z III Szczytem Rady œwiadkowie zgodnie twierdzili, i b³yskawiczne Europy. wyst¹pienie grupki 6 anarchistów, niemal e natychmiast zepchniêtych przez policjê na Przyp omnij my: os kar o nym na podst awie chodnik, nie mia³o adnego wp³ywu na przebieg fa³szywych zeznañ policjantów o: naruszenie Marszu Bia³ej Ró y. Odleg³oœæ, jaka dzieli³a ich nietykalnoœci cielesnej funkcjonariusza policji, od czo³a pochodu, by³a zbyt du a, by go pró bê odwi edze nia go od wyko nywa nia zatrzymaæ, a podczas interwencji policji nie czynnoœci s³u bowych oraz u ywanie wobec stawiali oni adnego oporu. Szóstka anarchistów ni eg o s³ ów po ws ze ch ni e uz na ny ch za EKWADOR ch³opów, którym odbierane s¹ ich ziemie - zas³uguj¹ oni na lepsz¹ przysz³oœæ. Chcemy Represje wobec dziennikarzy demokracji, to jest polityczna pora ka Indymediów prezydenta Alvaro Uribe, który zaatakowa³ ten marsz mówi¹c, e jest on marszem guerilli - powiedzia Cepeda. Do grona pañstw, które W nocy, 6 maja 2008 r., ekwadorska policja zerwa³y stosunki dyplomatyczne z Kolumbi¹ zatrzyma³a piêciu dziennikarzy zwi¹zanych z do³¹czy³a Wenezuela. Daniel Ortega, prezydent tutejszymi Indymediami. Czterech z nich Nikaragui, oskar y³ Kolumbiê o akt politycznego zwolniono z aresztu 7 maja br., w œrodê po terroryzmu. po³udniu. Rz¹d Ekwadoru twierdzi, e czterech dzia³aczy zosta³o zatrzymanych ze wzglêdu na ich zwi¹zek z pi¹tym, Antonio Alcívarem. Rz¹d [za: ] odmówi³ wydania oœwiadczenia w sprawie aresztowanych oraz nie poinformowa³ o przyczynie ich aresztowania. Lokalna CHILE Organizacja Praw Cz³owieka (INREDH) stwierdzi³a, e dosz³o tu do naruszenia prawa do Œmieræ anarchisty pobitego informacji o powodzie zatrzymania oraz ujawnienia to samoœci osób, które ich przez policjê aresztowa³y. 31 marca 2008 r. zmar³ na zawa³ serca [za: ] anarchista Mapuche Jhonny Cariqueo Yanez r. uczestniczy³ on w demonstracji w Santiago, która zosta³a zaatakowana przez policjê. Jhonnego zatrzymano i pobito na 26 KOLUMBIA komendzie policji. Anarchista prosi³ o pomoc medyczn¹, ale przez d³ugi czas ignorowano go. Bogota: 40-tysiêczny marsz Policjanci twierdzili, e nie mog¹ mu pomóc i przeciwko pañstwowemu powiedzieli, e nie ma samochodów, by przewieÿæ go do szpitala. Jhonny mia³ typowe dla terroryzmowi osób w stanie przedzawa³owym bóle w sercu i w rêkach. W pewnym momencie, kiedy W czwartek, 6 marca 2008 r., 40 tysiêcy ludzi funkcjonariusze zrozumieli sytuacjê, anarchista uczestniczy³o w marszu upamiêtniaj¹cym ofiary zosta³ przewieziony do szpitala. Jednak wkrótce skrajnie prawicowych bojówek i szwadronów trafi³ z powrotem na komendê, na której znowu œmieci, które zastraszaj¹ ca³¹ Kolumbiê. Protest go pobito. Zosta³ on zwolniony 31 marca i ten, zorganizowany w Bogocie, mia³ miejsce wkrótce potem zmar³. 3 stycznia br. chilijska nieca³y tydzieñ po tym, jak kolumbijska armia policja zastrzeli³a równie innego anarchistê - przeprowadzi³a na terytorium Ekwadoru Matiasa Catrileo Quezadaê. Morderstwo mia³o operacjê, w wyniku której miejsce w wiosce zabito 24 rebeliantów FARC. Villarica podczas Masz ten zosta³ dzia³añ na rzecz zorganizowany przez Ruch autonomii Indian Ofiar Pañstwowych Mapuche. Policyjne kule Przestêpstw. Wœród jego dosiêg³y Matiasa, gdy uczestników znajdowa³ siê wraz z innymi miêdzy innymi Ivan Cepeda, dzia³aczami ucieka³ po syn kolumbijskiego senatora próbie odzyskania ziemi zamordowanego przez I n d i a n. Z prawicowych paramilitarystów przestrzelonym w 1994 r. o³¹dkiem upad³ on - Trzeba powiedzieæ rz¹dowi, niedaleko budynku e nie chcemy ju wiêcej miejscowej szko³y, po bojówek paramilitarnych, czym zmar³ na miejscu. trzeba powiedzieæ, e nie chcemy wiêcej naruszeñ praw [za: cz³owieka w stosunku do ]

9 56 9 filmowych otrzyma³ m.in. projekt aktywistyczny I- Witness Video. Wiêcej: MEKSYK [za: 23. i ] Chiapas: Uwolniono 30 wiêÿniów politycznych Po latach protestów Inna Kampania odnios³a znaczne, choæ tylko czêœciowe zwyciêstwo: w nocy, z 30 marca na 1 kwietnia 2008 r., w³adze Chiapas uwolni³y 30 wiêÿniów politycznych. Nie omieszka³y one jednak dotkliwie ich pobiæ tu przed zwolnieniem. Pozosta³ych 17 jest nadal wiêzionych w Chiapas i Tabasco, a 13 spoœród nich bierze udzia³ w proteœcie g³odowym. WiêŸniowie nale eli do wielu organizacji: grup wsparcia EZLN, zapatystowskiej Innej Kampanii, Chrzeœcijañskiej Organizacji Ewangelicznej i Partii Rewolucji Demokratycznej (PRD). Czas, jaki spêdzili w wiêzieniach, by³ ró ny: dwóch zapatystów przetrzymywano w Tabasco przez 12 lat, inni spêdzili tam rok. Wed³ug zeznañ uwolnionych, w drodze na wszyscy ich companeros nie zostan¹ uwolnieni, przed kwater¹ g³ówn¹ rz¹du w Tuxtla bêd¹ prowadziæ tzw. planton, czyli permanentny protest okupacyjny. Ÿród³o: [za: ] Tijuana: Bunt w wiêzieniu po zabójstwie dokonanym przez stra ników WiêŸniowie zak³adu karnego La Mesa w Tijuanie przejêli kontrolê nad obiektem po tym, jak rz¹dow¹ konferencjê prasow¹ policja znêca³a podczas kontroli celi stra nicy zamordowali 19- siê nad nimi psychicznie i fizycznie, katuj¹c ich letniego ch³opaka. Rebelia rozpoczê³a siê niemal na œmieræ. Siedemnastu wiêÿniom z wkrótce po odwiedzinach, podczas których by³o Cereso wiezienia w Catazaja nie pozwoli³a obecnych 1200 osób odwiedzaj¹cych. Oko³o ogl¹daæ drogi, któr¹ byli transportowani. Ich 600 z nich zosta³o uwiêzionych wewn¹trz przez nadgarstki skrêpowano taœm¹ tak mocno, e si³y policyjne, które otoczy³y kompleks. W wyniku niemal ca³kowicie zosta³ odciêty dop³yw krwi do pacyfikacji stró e prawa zabili 3 wiêÿniów, a 25 d³oni. Po konferencji prasowej policja ponownie powa nie ranili. Buntownicy wziêli jako zaprowadzi³a wiêÿniów do wozu rz¹dowego, zak³adników 8 pracowników wiêzienia, spalili pobi³a ich, po czym, zastraszaj¹c powrotem do wiele budynków. W zwi¹zku z zamieszaniem wiêzienia, wylêknionych i zdezorientowanych trójka wiêÿniów podjê³a ucieczkê, jednak zosta³a wypuœci³a na wolnoœæ. szybko odnaleziona. Zamaskowani skazañcy WiêŸniowie, byli wiêÿniowie, ich rodziny oraz wyszli na dach i rozwinêli transparent z napisem: grupy sympatyków ruchu zapatystowskiego Sprawiedliwoœæ. Stra nicy mordercy. W wyniku skupiaj¹ siê obecnie na jak najintensywniejszej zamieszek sprawa morderstwa zosta³a walce o wolnoœæ pozosta³ych, nie objêtych nag³oœniona i aresztowano stra nika Alexa amnesti¹ dla wiêÿniów politycznych. Niezale ni Cervantesa Jaramillo. Poszukiwani s¹ jego eksperci medyczni twierdz¹, e g³odówka prze³o eni Marco Antonio Ibarra Chavez oraz wiêzionych osób trwa ju tak d³ugo, i stwarza Israel Marquez Blanco. Odbicie zak³adników i zagro enie dla ich ycia. Jednak pomimo przejêcie kontroli nad wiêzieniem zajê³o si³om ostrze eñ lekarzy rz¹d stanowczo odmawia policyjnym 12 godzin, wiêksz¹ czêœæ kompleksu jakichkolwiek negocjacji z zapatystami. Ci, nie w czasie buntu spalono. bacz¹c na groÿby oraz przemoc fizyczn¹, nie chc¹c nie dopuœciæ do protestów, nadal trwaj¹ w swoim postanowieniu i kontynuuj¹ protest. [za: ] Wyzwoleni wiêÿniowie oœwiadczyli, e dopóki obel ywe, gro ¹ kary do trzech lat wiêzienia Wtedy oskar on¹ zasz³o od ty³u dwóch innych [por. Biuletyn ACK nr 23, 24, 25 i 26]. Pi¹ta policjantów, którzy j¹ pochwycili pod rêce. rozprawa 9 osób odby³a siê 4 stycznia 2008 r. Œwiadek przechwyci³a w ostatniej chwili podan¹ Zostali na ni¹ wezwani kolejni œwiadkowie z aktu jej kartkê z zapisanymi danymi osobowymi oskar enia oraz ci, których powo³a³a s¹dzona policjanta. Z³o on¹ jako dowód, rozpozna³a j¹ w aktywistka. Jak zezna³ pierwszy z policjantów, to s¹dzie. Wedle zeznañ tej kobiety, zarówno jego dowódca wyda³ rozkaz o zatrzymaniu oska r on a, jak i inni d emon stra nci, n ie n aj ba rd zi ej ag re sy wn yc h os ób, kt ór e zachowywali siê agresywnie ani nie ubli ali znajdowa³y siê na ulicy oraz rozrabia³y. policjantom. Na zakoñczenie s¹d przes³ucha³ Jednak nie potrafi³ powiedzieæ, na czym to niezale nego filmowca IMC autora dokumentu, r oz ra bi an ie po le ga ³o. Je go zd an ie m na którym zosta³y zarejestrowane zajœcia, do przejawem agresji by³o to, e osoby trzyma³y siê któ ryc h dos z³o prz y Pl. Ban kow ym po w kupie i nie chcia³y zejœæ z jezdni. Zatrzyman¹ zamkniêciu demonstracji. Jak zezna³, policja aktywistkê oskar y³ o to, e go kopnê³a w krocze, otoczy³a kordonem spokojnie rozchodz¹cych siê wyrywa³a siê, stawia³a opór, macha³a rêkami do domów ludzi, po czym zaczê³a ich wy³apywaæ oraz obrzuci³a wyzwiskami. Zaprzeczy³, jakoby do wiêÿniarek. Funkcjonariusze byli agresywni, kobieta upad³a. Doprowadzana do wiêÿniarki, nie informowali o powodach swych dzia³añ. sz³a o w³asnych si³ach! Kolejny policjant w ogóle Œw ia de k wi dz ia ³ za tr zy ma ni e s¹ dz on ej nie wiedzia³, w jakiej sprawie zosta³ wezwany ani aktywistki. Sta³o siê to wtedy, kiedy postanowi³a tego, czy za bezpi ecza³ Szczy t RE. I nny wylegitymowaæ policjanta. S³ysza³, jak krzycza³a: funk cjon ariu sz oœwi adcz y³, e na rozk az Policyjna prowokacja!, co te podchwyci³ t³um dowódcy zatrzyma³ m³odego mê czyznê za to, uliczny. Jednak nie zauwa y³, jakoby oskar ona e zbyt blisko zbli y³ siê do grupy osób macha³a rêkami, uderzy³a policjanta, czy otoczonych kordonem. Oskar onemu zarzuci³ u ywa³a pod jego adresem wulgaryzmów, co jej to, e go od siebie odepchn¹³. Poza tym nie siê zarzuca! chcia³ siê wylegitymowaæ. Podczas szóstej rozprawy z 22 lutego br. S¹d W dalszej czêœci rozprawy zostali przes³uchani ko nt yn uo wa ³ pr ze s³ uc hi wa ni e œw ia dk ów œwiadkowie oskar onej aktywistki. Pierwszy z zarówno tych powo³anych przez osoby s¹dzone, nich zezna³, e otoczywszy ludzi kordonem po jak i policjantów. M³ody mê czyzna rejestrowa³ zakoñczeniu legalnej demonstracji przeciwko demonstracjê jako fotograf. Choæ atmosfera by³a RE policja utrudni³a im rozejœcie siê do domów. spokojna, przy Pl. Bankowym, wraz z innymi Nie wie, dlaczego ich zatrzymano, nie byli oni osobami, zosta³ otoczony kordonem policji, która agresywni wobec policjantów. Œwiadek ten zaczê³a wyci¹gaæ kolejne osoby. Zaobserwowa³ wspomnia³ te o ci¹gniêciu po ziemi on zatrzymanie oskar onej aktywistki. zatrzymywa nej aktywistki. Kolejny œwiadek Potwierdzi³, e pod rêce by³a ona ci¹gniêta po starszy mê czyzna oœwiadczy³, i przy Pl. asfalcie w stronê radiowozu. Wzbudzi³o to jego Bankowym pojawi³ siê kordon policji, który zacz¹³ zdziwienie, gdy nie widzia³, jakoby stawia³a ona spychaæ osoby powracaj¹ce z demonstracji. opór, kopa³a nogami, czy po³o y³a siê na ziemi. Policjanci zaczêli wy³apywaæ i legitymowaæ Nie pam iêta te rzeko mych wy zwisk a ni przypadkowych ludzi. Dwóch funkcjonariuszy wulgaryzmó w rzucanych policjanto m. Jego z³apa³o pod rêce s¹dzon¹ aktywistkê, po czym zdaniem powodem zatrzymañ osób by³y próby zaczêli j¹ wlec w stronê wiêÿniarki. Przes³uchana legitymowania funkcjonariuszy oraz pytanie siê w charakterze œwiadka m³oda kobieta zezna³a, ich, co siê sta³o? Potwierdzi³ to œwiadek e ok. godz towarzyszy³a oskar onej w powo³any przez zatrzymanego aktywistê. Jak powrocie z manifestacji, gdy na wysokoœci Pl. zezna³ on, policja wypuszcza³a poza œcis³y Bankowego zatrzymano niezale nego reportera kordon tylko te osoby, które da³y siê spisaæ. In dym edi ów. Po lic ja w ci¹ gnê ³a g o do Podczas aresztowañ niektórych osób policja wiêÿniarki, zaœ resztê osób otoczy³a kordonem. ci¹gnê³a je po ziemi. By³a ona z oskar on¹ w jednej grupie. Obawiaj¹c W dalszej czêœci rozprawy przes³uchano ww. siê wyci¹gniêcia kolejnej osoby z t³umu, obie policjanta, którego wylegitymowa³a oskar ona wziê³y siê pod rêce. Jednak policjanci zaczêli aktywistka. Pracuj¹c w oddzia³ach prewencji, wchodziæ do krêgu, by spisywaæ demonstrantów. uczestniczy³ on w zabezpieczaniu III Szczytu Jak zezna³a kobieta, jeden z nich poprosi³ o to Rady Europy. Na polecenie dowódcy mia³ oskar on¹, na co ona poprosi³a go o legitymacjê, okr¹ yæ kordonem stoj¹c¹ przy ulicy grupê, a gdy nie mia³ widocznej odznaki policyjnej. Kiedy wszystkich ludzi wylegitymowaæ. Spisani mieli zaczê³a ona spisywaæ jego dane na kartce, byæ puszczeni wolno, a ci, co nie chcieli siê funkcjonariusz z³apa³ j¹ za rêkê i j¹ wykrêci³. podporz¹dkowaæ tej czynnoœci zatrzymywani.

10 10 Jak zezna³, widzia³, i niektóre osoby wyci¹gane funkcjonariuszy i w dalszym ci¹gu prowadzona w przez policjê zapiera³y siê przy tym i j¹ kopa³y. stronê wiêÿniarki. Prokurator oœwiadczy³, i na Choæ funk cjonariu sz faktyc znie by³ z a to podstawie odtworzonego filmu nie mo na ustaliæ odpowiedzialny, powiedzia³, e nie pamiêta, aby to samoœci osób. Nie wiadomo te, czy osob¹ wylegitymowa³ oskar on¹, któr¹ spisa³a jego wyc i¹g niê t¹ by³ a œwi ade k osk ar one j, a dane na kartce! Jak zezna³, by³o to dawno i ci¹gniêta przez policjantów ona sama. Wtedy ta musia³by zajrzeæ do notesu, by sprawdziæ. zaprotestowa³a, mówi¹c, i film ewidentnie Powiedzia³ on, e byli funkcjonariusze zajmuj¹cy dowodzi, e to ona by³a osob¹ zatrzymywan¹. siê legitymowaniem oraz zatrzymywaniem. Sam Ponadto obroñca dwóch s¹dzonych aktywistów nikogo nie zatrzymywa³, nie u ywa³ te si³y zau wa y³, e na fil mie nie wid aæ, aby fizycznej. Jak zezna³, pouczony przez dowódcê demonstranci u ywali si³y fizycznej wobec kompanii o koniecznoœci podawania wszystkim policjantów, ja k te p rzeszkadzali w ich zainteresowanym swych danych tak w³aœnie czynnoœciach, odci¹gaj¹c zatrzymywane osoby, robi³! Powiedzia³ te, e by³y przypadki kopania i o co oskar ony jest jeden z nich. S¹dzony wyzwisk ze strony demonstrantów. Pytali oni aktywista podkreœli³ zaœ, i zarejestrowane na policjantów: Co robicie!? Drugi, przes³uchany pocz¹tku filmu okrzyki: Gdzie jest karetka?! policjant, który zabezpiecza³ demonstracjê jako wyni ka³y z teg o, e wcze œnie j jed na z dowódca kompanii, zakoñczy³ swe zadanie na demonstrantek zosta³a popchniêta przez policjê St. Mieœcie. W rejonie Placu Bankowego nie na metalowy s³upek drogowy i z powodu urazu wydawa³ adnych rozkazów zatrzymywania nogi nie mog³a wstaæ. To policja doprowadzi³a lu dz i. Ws zy st ki e, ar es zt ow an e os ob y t³um do wzburzenia, który zacz¹³ pytaæ siê za³adowano ju do wiêÿniarek. Policjant nie wie, funkcjonariuszy: Co robicie?. Prokurator wniós³ jaki by³ powód ich zatrzymañ ani kto wyda³ taki o odroc zenie rozpr awy w celu dalsz ego rozkaz. Wydaje mi siê, e jego powodem móg³ przes³uchiwania œwiadków. S¹d zwróci³ siê byæ fakt, i osob y nie pod dawa³y s iê równie o ustalenie w drodze wywiadu legitymowaniu, b¹dÿ wdawa³y siê w jak¹œ aktualnego adresu i telefonu policjanta, którego szarpaninê z policj¹ - powiedzia³. nie ma obecnie w Polsce. Zatrzyma³ on jednego Przes³uchiwany funkcjonariusz doda³ równie, z s¹dzonych aktywistów, zatem przes³uchanie e nie s³ysza ³, aby policj a u y³a wobec go jest konieczne. O to zreszt¹ domaga siê sam demonstrantów si³y. oskar ony. Na zakoñczenie rozprawy sêdzia zarz¹dzi³a Na siód mej roz prawie z 11 kwietn ia br. od tw or ze ni e k as et y V HS z f il me m przes³uchano w charakterze œwiadków 3 dokumentuj¹cym represje na Pl. Bankowym policjantów odpowiedzialnych za wydanie (p ro d. IM C) ma te ri a³ em do wo do wy m rozkazu zatrzymania po demonstracji 11 osób. przed³o onym przez s¹dzon¹ aktywistkê. Po Jednak ich zeznania by³y sprzeczne. Jeden z dwukrotnym odtworzeniu filmu przewodnicz¹ca nich oœwiadczy³, i osoby wracaj¹ce z niej w S¹du stwierdzi³a, i widaæ na nim jedynie kierunku pl. Ba nkowego zachowywa ³y siê przemieszany t³um policji i demonstrantów. agresywnie, choæ sam przyzna³, e nie by³ na S³ychaæ, gdy krzycz¹ oni: Gdzie jest karetka!?, miejscu. Inny funkcjonariusz temu zaprzeczy³. Ktoœ poleci za t¹ akcjê!, Policyjna prowokacja! Jeszcze inny - powiedzia³, e zatrzymani byli oraz Gestapo! Zdaniem sêdzi na odtworzonym agresywni, choæ przejawów tej agresji nie filmie nie widaæ, aby policja u ywa³a si³y fizycznej widz ia³. S¹d prze jrza ³ równ ie mate ria³ y wobec demonstrantów, ani te nie s³ychaæ, aby dowo dowe udos têpn ione prze z Kome ndê u ywa³a wobec nich s³ów wulgarnych. Ponadto Sto³eczn¹ Policji. aden z nich nie wykaza³, aby odtworzony obraz jest ciemny i trud no oskar eni pope³nili zarzucane im czyny. zidentyfikowaæ poszczególne osoby. Wtedy Poniewa jeden z przes³uchanych policjantów oskar ona aktywistka powiedzia³a, e to ona oœwiadczy³, i KSP dysponuje raportem na ten wznosi³a okrzyki: Policyjna prowokacja! oraz temat, pe³nomocnik s¹dzonej aktywistki wyst¹pi³ oœwiadczy³a, e na filmie widaæ, jak policja z wnioskiem o przes³anie go na kolejny termin. wyci¹ga z grupy osób jej towarzyszkê, która ju Na ósm¹ rozprawê, wyznaczon¹ na 28 maja br., zeznawa³a w jej sprawie jako œwiadek, natomiast S ¹ d w e z w a ³ d w ó c h f u n k c j o n a r i u szy j¹ policja ci¹gnie oskar on¹ w stronê wiêÿniarki. dowodz¹cych zabezpieczaniem demonstracji Po pon own ym prz ejr zen iu fil mu sêd zia przeciwko RE,. by wyjaœniæ powody zatrzymania pot wie rdz i³a, e wid ocz ne jes t na nim po niej 11 osób. Mimo, i wszyscy siê tego wyci¹gniecie z t³umu œwiadka oskar onej, a spodzi ewali, tego dnia nie zapad³ wyrok nastêpnie s³abo gdy potyka siê i upada. koñcowy, gdy w sprawie pojawi³y siê dodatkowe Nastêpnie jest pochwycona pod rêce przez oko lic zno œci. W swy m piœ mie Kom end a 55 demonstruj¹cym si³y, a kilka osób zatrzyma³a. wspieranie terroryzmu. Tymczasem, kiedy Policjanci uniemo liwili te wystêp koncertu w³adza tworzy³a spisek terrorystyczny w St. zespo³u Rage Against the Machine, co uznano Paul, prawdziwi terroryœci spotkali siê na zjedzie za prowokacjê maj¹c¹ doprowadziæ do kolejnych Republikanów. Wedle uczestników pikiety pod zamieszek i aresztowañ. W ci¹gu dwóch dni am ba sa d¹ US A w Wa rs za wi e, kt ór zy pr ot es tó w z at rz ym an o c o n aj mn ie j 5 demonstruj¹c pod has³em Doœæ pañstwowego dziennikarzy: fotoreportera Associated Press, terroru!, wyrazili sw¹ solidarnoœæ z trzy osoby z programu Democracy Now! oraz zatrzymanymi podczas konwencji partii jedn¹ z Indymediów. Wsz yst kie zos ta³ y republikañskiej i domagali siê ich zwolnienia, po wypus zczon e, jedna k zarzu ty posta wiono 11 wrzeœnia 2001 r. rz¹d Stanów Zjednoczonych jedynie Amy Goodman ze znanego programu og³osi³ wojnê z terroryzmem. Jednak prowadz¹c Democracy Now! Zosta³a ona aresztowana, gdy represje, sam terroryzuje ludzi, w tym obywateli próbowa³a dowiedzieæ siê, za co zatrzymano swego kraju. jego producentów, Sharifa Abdela Kouddousa i Nicole Salazar. Jedyn¹ ich win¹ by³o Strona protestu anarchistów: rejestrowanie brutalnoœci policji, tymczasem ta stwierdzi³a, e dziennikarzy aresztowano w Strona anarchistów przeciwko zjazdom zwi¹zku z ich udzia³em w ulicznych Republikanów i Demokratów: zamieszkach. By³a to prawdopodobnie jedna z najwiêkszych akcji represyjnych wymierzonych w ci¹gu jednego protestu politycznego w [za: 24., 27., 31.08, 3., 7., amerykañskie media. W aresztach, pod którymi ] trwa³y 24-godzinne czuwania solidarnoœciowe, dochodzi³o do nadu yæ wobec osób zatrzymanych. Protestuj¹c przeciwko ich uwiêzieniu, 15 z nich podjê³o g³odówkê. Fala represji nie ominê³a równie aktywistów po zakoñczeniu konwencji Republikanów. Np. Pozwy przeciwko policji po dwóm anarchistom z Teksasu, którzy wed³ug w³adz podczas niej planowali atak na stró ów konwencji Republikanów prawa, postawiono zarzuty nielegalnego Mich Kelly, uczestnik protestów przeciw zjazdowi posiadania koktajli Mo³otowa. 22-letni David Guy Partii Republikañskiej, z³o y³ dwa pozwy McKay i 23-letni Bradley Neil Crowder, nale ¹cy przeciwko policji. 4 wrzeœnia br., podczas do organizacji Austin Affinity Group, bêd¹ demonstracji antywojennej, zosta³ on s¹dzeni za posiadanie broni bez pozwolenia. postrzelony z bliska pociskiem z farb¹. Grozi im za to kara 10 lat wiêzienia. Aresztowano go 5 wrzeœnia, kiedy rozdawa³ Funkcjonariusze organów œcigania przyznali, e ulotki. W zwi¹zku ze jej dzia³alnoœci¹ podczas dziêki elektronicznym pods³uchom us³yszeli, jak zjazdu (RNC) policja spodziewa siê lawiny McKay i Crowder rozmawiali o zaatakowaniu pozwów. Miasto St. Paul nie chcia³o wyp³aciæ koktajlami Mo³otowa pojazdów na patrolowanym odszkodowania, wiêc przed konwencj¹ przez tajne s³u by i wojsko parkingu w St. Paul. Republikanów zawar³o z nimi umowê. Mieli oni Bêdzie dobrze, je eli uda siê nam podpaliæ lub wykupiæ ubezpieczenie na straty warte 10 mln zraniæ jakiegoœ policjanta mia³ wed³ug w³adz dolarów i obiecaæ op³acenie wszystkich kosztów powiedzieæ McKay. W domu, w którym go prawnych policjantów oskar onych o brutalnoœæ, aresztowano, policja zabezpieczy³a 8 koktajli czy o ³amanie praw. Mo³otowa, maski gazowe, proce, kaski i Nadal trwaj¹ procesy przeciw policji z Nowego ochraniacze na kolana. Œledztwo w sprawie Jorku, gdzie w 2004 r. odby³ siê RNC. prowadzi wydzia³ FBI ds. terroryzmu. Demonstranci dostali ju ponad 600 tys. dolarów Podsumowuj¹c, podczas protestów przeciw odszkodowania, a s¹dy maj¹ wys³uchaæ jeszcze zjazdowi Republikanów zosta³y aresztowane, 400 pozwów. Podczas zjazdu Republikanów zaatakowane przez policjê gazem i granatami aresztowano ponad 1800 osób i wiele spoœród hukowymi, pobite, zastraszone i sterroryzowane nich wnios³o skargi przeciwko policji. Dlatego setki ludzi bior¹cych udzia³ w pokojowych w³adze Nowego Jorku od wszystkich aktywistów demonstracjach. 8 osób z Komitetu Powitalnego domagaj¹ siê ich materia³ów dotycz¹cych RNC - jednej z grup organizuj¹cych protesty, Zjazdu Partii Republikañskiej z 2004 r., tj.: taœmy zosta³o aresztowanych i oskar onych o wideo, gazety, druki ulotne. Dwa wezwania spiskowanie w celu wywo³ania zamieszek i s¹dowe z ¹daniem udostêpnienia taœm

11 54 11 konwencja Partii Republikañskiej (RNC). prewencji. Zatrzymano przy tym dwie, spokojnie Towarzyszy³y jej masowe represje wobec zachowuj¹ce siê osoby. W pi¹tek, 29.08, oko³o protestuj¹cych przeciwko niej aktywistów. godz. 22:30, policjanci z departamentu szeryfa hrabstwa Ramsey i SPPD (Departament Policji Policja i federalne s³u by bezpieczeñstwa St. P au l) do ko na li w³ am an ia na te re n inwigilowa³y œrodowiska aktywistów ju od wielu Convergence Center zorganizowanego przez miesiêcy przed zjazdem Republikanów. Chc¹c anarchistów w St. Paul w Minneapolis dla ko nt ro lo wa æ ic h pr ot es ty, po st an ow i³ y uczestników protestów przeciwko RNC. Ulice wyznaczyæ im do tego specjalne miejsca. Media prowa dz¹ce do centr um zablo kowan o, w rozpisa³y siê o groÿnych anarchistach. St. Paul budynku wywa ono wszystkie drzwi, œpi¹cych przypomina³o oblê on¹ twierdzê, po której ludzi obudzono krzykiem z wycelowan¹ w nich trudno by³o siê poruszaæ. 24 sierpnia 2008 r. broni¹. Podobnie potraktowano tych, którzy policja zatrzyma³a i przeszuka³a id¹cych po siedzieli i ogl¹dali telewizjê. Kazano im po³o yæ mieœcie aktywistów tylko dlatego, e wygl¹dali, siê na pod³odze i skuto ich kajdankami. W trakcie jak anarchiœci. Cho æ nie ma ona prawa nalotu zatrzymano prewencyjnie 50 osób. Od przeszukiwaæ ludzi na ulicy bez konkretnej ka dej pobrano odciski palców, sfotografowano przyczyny, okaza³o siê, od tej zasady jest wiele j¹ i spisano. Tym, którzy nie chcieli pokazaæ wyj¹tków. Wedle policji miasto le y w strefie dokum entów, gro o no aresz tem. Centr um be zp ie cz eñ st wa, w k tó re j m o e o na zosta³o dok³adnie przeszukane, jednak ani przeszukiwaæ ka dego, nawet bez powodu. 27 szeryf, ani jego podw³adni nie chcieli pokazaæ sierpnia br., podc zas wiecu org anizacji reporterom i aktywistom nakazu rewizji. pacyfistycznej Code Pink policja zatrzyma³a Utrzymywali jedynie, e szukaj¹ materia³ów do jednego z jej uczestników - Carla Javiera Garciê. ko ns tr uk cj i bo mb. Oc zy wi œc ie ic h ni e Kiedy Alicia Forrest chcia³a poznaæ przyczynê, w zn al ez io no, je dy ny mi n ie be zp ie cz ny mi obecnoœci dziennikarzy zosta³a uderzona przez narzêdziami, którym mo na by³o zrobiæ zdjêcia, policjanta, równie zatrzymana i oskar ona o okaza³y siê sprzêty kuchenne, garnki, s³oiki, zak³ócanie aresztowania. Jak siê dowiedzieli farby i œcierki. Mimo, i wykroczenia o tym ak tywi œc i z Re Cr ea te 68, Ga rc ia zo sta³ charakterze nie nale ¹ do jurysdykcji szeryfa i z aresztowany, gdy rozmawia³ z policj¹. Kiedy pewnoœci¹ nie usprawiedliwiaj¹ wys³ania do zalegalizowali oni w parku swój protest, ta bud ynk u uzb roj ony ch od stó p do g³ó w pozwoli³a demonstrowaæ w tym samym miejscu po li cj an tó w, z br ak u in ny ch po wo dó w skrajnie prawicowym grupom. Dzieñ wczeœniej za tr zy ma ny ch ak ty wi st ów os ka r on o o dosz³o z nimi do staræ. Zdaniem niektórych naruszenie przepisów przeciwpo arowych. Po aktywistów podczas protestu policja celowo paru godzinach niemal wszystkich zwolniono. chcia³a stworzyæ konfliktow¹ sytuacjê. W Aresz towan o jedn ¹ osob ê, rze komo z a Mi nn ea po li s za tr zy ma ³a on a tr ze ch, posiadanie rzeczy pochodz¹cej z kradzie y. niezale nych dziennikarzy, którzy zamierzali Jak poinformowa³a grupa prawna (legal team), sfilmowaæ protesty przeciwko zjazdowi Partii 1.09., pierwszego dnia protestów przeciwko Republikañskiej. Odebrano im wszystko: zjazdowi Republikanów, zatrzymano grupê niezbêdny do pracy sprzêt, telefony komórkowe, medyczn¹ z Portland, która opatrywa³a ofiary komputery, kamery, a nawet pieni¹dze. Kiedy pol icy jne go ata ku , dru gie go dni a dzie nnik arze doma gali siê prot oko³ u protestów, kilka tysiêcy osób wziê³o udzia³ w zatrzymania i listy skonfiskowanych Marszu Biednych. Protestuj¹cy próbowali przedmiotów, z³odzieje w mundurach d o s t a r c z y æ n a k o n w e n c j ê odmówili. Republikanów nakaz aresztowania policja zaatakowa³a w St. Paul obywatelskiego George Busha za za³o one na po³udniowym brzegu zbr odn ie prz eci wko lud zko œci. Mississippi miasteczko namiotowe Po ni ew a ni e z os ta li on i nale ¹ce do Poor People'e wpus zcze ni do œrod ka, Campaign ( Kampanii na rzecz zostawili je pod umocnieniami Ubogich ), nazwane przez broni¹cymi dostêpu do aktywistów Bushville. Je go miejsca zjazdu - Xcel Center. mieszkañcom, których nêka³a ju Podobnie, jak poprzedniego od paru dni, nakaza³a zwin¹æ dnia, marszowi towarzyszy³y namioty i rozejœæ siê , potê ne si³y policyjne, w tym póÿnym wi eczorem, opornych funkcjonariusze na koniach. otoczy³y wozy policyjne, Gdy siê on koñczy³, policja funkcjonariusze na rowerach i si³y u y ³ a p r z e c i w k o wyjaœni³a, e takiego raportu nie posiada, po Szczycie RE i nadania jej odrêbnej sygnatury natomiast dysponuje meldunkiem [sygn. akt: V K 1056/07]. Wyda³ za nim list sporz¹dzonym przez innego funkcjonariusza, goñczy oraz nakaz tymczasowego aresztowania który by³ dowódc¹ Oddzia³ów Prewencji [por. Biuletyn ACK nr 26]. Adam zosta³ Policji. Prawnik oskar onej z³o y³ wiêc wniosek o zatrzymany dopiero po 8 miesi¹cach, tu po udostêpnienie tego pisma na kolejn¹, dziewi¹t¹ œwiêtach Bo ego Narodzenia 2007 r., gdy wróci³ ju rozprawê, wyznaczon¹ na 8 lipca br. Tym na nie z zagra nicy. Polic ja osadz i³a go razem znowu nie wydano wyroku koñcowego. natychmiast w Areszcie Œledczym Warszawa S¹d nie uzysk a³ bowie m infor macji, czy Bia³o³êka przy ul. Ciupagi 1, z którego mia³ byæ awi zow ane wez wan ia dot ar³ y do dwó jki dowo ony na kolejne rozprawy s¹dowe. Na oskar onych, czy te nie. Do akt s¹dowych pierwsz¹ z nich, która przed warszawskim wp³yn¹³ ju meldunek dowódcy oddzia³ów S¹dem Rejonowym odby³a siê 31 stycznia 2008 prewencji, jednak obrona s¹dzonej aktywistki r. przy nie niespotykanych dot¹d œrodkach z³o y³a wniosek, aby przes³uchaæ go dodatkowo bezpieczeñst wa, tj. obstawa policjantów z w charakterze œwiadka. Ponadto prawnik dwójki brygad antyterrorystycznych zabezpieczaj¹cych oskar onych domaga³ siê, aby ustaliæ, czy jeden wszystkie wyjœcia budynku oraz pilnuj¹cych z policjantów z aktu oskar enia, który aktualnie publicznoœci zgromadzonej na sali rozpraw, a przebywa w Londynie i nie zosta³ przes³uchany, tak e tajniaków czuwaj¹cych nad zachowaniem bêdzie móg³ stawiæ na kolejny termin, a jeœli tak - porz¹dku na korytarzu, Adama dowieziono w to go wezwaæ. Jednak z uwagi na chorobê kajdankach. W obecnoœci licznej na sali sêdziego, podczas kolejnych rozpraw z 5 pu bl ic zn oœ ci S¹ d u ch yl i³ mu œr od ek wrzeœnia i 10 paÿdziernika br. wyrok koñcowy nie z a pobiegawczy w formie aresztu zapad³. Zostanie on wydany 26 listopada o godz. tymc zaso wego. Poni ewa z³o y³ on swe 9.00 (ul. Marsza³kowska 82, wejœcie od ul. wyjaœnienia, nie by³o sensu go w nim trzymaæ. urawiej, s. 379). Dziewi¹tka aktywistów prosi o Niestety, S¹d nie chcia³ umorzyæ sprawy Adama. wspa rcie! Dals ze szcz egó³ y ich proc esu Odrzuci³ te wniosek obrony o przedstawienie w przeka emy w kolejnym numerze Biuletynu trakcie posiedzenia filmu dokumentuj¹cego ACK. zatrzymanie go. Na kolejny termin, wyznaczony na 14 marca 2008 r., wezwa³ na œwiadków cztery ACK Warszawa osoby: dwójkê aktywistów równie zatrzymanych r. oraz dwóch policjantów. Adam znalaz³ siê na wolnoœci ju 30 minut po zakoñczeniu rozprawy i przyj¹³ to z niek³aman¹ ulg¹! Uniewinnienie Adama P. po III Na proces z 14.03, obok oskar onego, jego pe³nomocnika, prokuratora oraz 3 osób z Szczycie RE w Warszawie publicznoœci, stawi³a siê w charakterze œwiadka tylko m³oda kobieta, któr¹ podczas zatrzymania (2005) policja brutalnie przeci¹gnê³a po chodniku i wrzuci³a do wiêÿniarki, a tak e mocno spóÿniony 3 listopada 2008 roku, przed warszawskim policjant. Jak zezna³a pod przysiêg¹ S¹dem Rejonowym, og³oszono wyrok przes³uchiwana aktywistka, ze wzglêdu na to, e koñcowy w sprawie Adama P., wieloletniego sama zosta³a zatrzymana, nie mo e udzieliæ uczestnika FA, który zosta³ aresztowany po wielu informacji o aresztowaniu Adama, który legalnej demonstracji przeciwników Rady trafi³ do wiêÿniarki po niej. Widzia³a jedynie, e Europy z 16 maja 2005 r. Zosta³ on sta³ spokojnie obok kordonu policjantów. Z uniewinniony oraz zwolniony z kosztów pocz¹tku by³a zaabsorbowana rozmow¹ ze postêpowania s¹dowego. spisuj¹cym j¹ funkcjonariuszem, potem zosta³a wyrwana przez dwóch policjantów z grupy Przypomnijmy: Adam zosta³ fa³szywie oskar ony towarzysz¹cych j ej osób i zaci¹gni êta do o naruszenie nietykalnoœci policjanta (art. 222 samochodu, dlatego nie mog³a zarejestrowaæ par. 1 KK) oraz o utrudnianie mu prowadzenia zb yt wi el u sz cz eg ó³ ów to wa rz ys z¹ cy ch czynnoœci s³u bowych (art. 224 par. 2 KK). zatrzymaniu Adama. Na zakoñczenie swego Poniewa nie stawia³ siê na wezwania S¹du, ten, wyjaœnienia kobieta skupi³a siê na brutalnym nie mog¹c ustaliæ jego miejsca pobytu, 27 po bi ci u go na ko mi sa ri ac ie pr zy ul. kwietnia 2007 r. podj¹³ decyzjê o wy³¹czeniu jego Belwe dersk iej. Co do zezna ñ œwiad ka - sprawy z procesu pozosta³ych 8 osób s¹dzonych pol icj ant a, ten zas ³on i³ siê nie pam iêc i¹:

12 12 53 zdarzenie mia³o miejsce trzy lata temu, a takich Jednak na rozprawie z r. Prokuratura rocznie ma wiele. Z tego, co pamiêta, wœród Warszawa Œródmieœcie odrzuci³a ten wniosek. zgromadzonych by³y takie osoby, które go Pr ze s³ uc ha ny w c ha ra kt er ze œ wi ad ka szarpa³y za mundur, odpycha³y. I choæ twarz funkcjonariusz, nieobecny na poprzedniej Adama wyda³a mu siê znajoma, przyzna³ siê, e sprawie z br., zabezpiecza³ demonstracjê nie wie, czy oskar ony u y³ wobec niego przeciwko III Szczytowi RE jako dowódca przemocy i go zniewa y³. Zdaniem policjanta, pl ut on u po li cj an tó w pe ³n i¹ cy ch s³ u bê powodem zatrzymañ by³o to, e zgromadzenie kandydack¹. Po zakoñczeniu manifestacji, na osób by³o nielegalne i nie rozesz³y siê one na Pl ac u Ba nk ow ym ot rz ym a³ z Ko me nd y wezwanie. Wedle z eznañ funkcjona riusza Sto³ecznej Policji (KSP) rozkaz otoczenia policja wzywa³a ludzi do rozejœcia siê, poniewa kordonem powracaj¹cych z niej osób oraz jednak dzia³ali oni w grupie, otoczy³a ich wylegitymowania ich. Te, które siê jemu podda³y, kordonem. Jak wykaza³ obroñca Adama i co mia³y byæ wyprowadzane poza kordon, a podchwyci³ S¹d, tym samym uniemo liwia³a ona pozosta³e - zatrzymywane. Jednak policjant nie wykonanie swego polecenia! O tym, e w pobli u p o t r a f i ³ podaæ powodu otoczenia znajdowa³o siê wejœcie do stacji Metra, do demonstrantów. S¹d przejrza³ te p³yty CD-Rom, którego zmierzali ludzie, policjant nie wiedzia³, kasety VHS oraz zdjêcia z zapisem manifestacji, gdy nie jest z Warszawy. Funkcjonariusz które dostar czy³a KSP w W-wie. Jednak powiedzia³ te, e zgromadzeni zak³ócali stwierdzi³, i nie zarejestrowano na nich porz¹dek publiczny, jednoczeœnie nie potrafi³ zatrzymania Adama. Ten przedstawi³ w³asny powiedzieæ, na czym to polega³o. Wymieni³ materia³ dowodowy - d³u sz¹, pozbawion¹ ciêæ je dy ni e ok rz yk i: "G es ta po!", "P ol ic yj na monta owych wersjê filmu z zapisem represji na Prowokacja!", faktycznie wznoszone przez t³um pl. Bankowym, który zosta³ ju zaprezentowany uliczny, który by³ zaszokowany zatrzymaniami na ró wnol egle tocz ¹cej siê r ozpr awie 9 kolejnych osób oraz brutaln¹ postaw¹ policji. aresztowanych osób. Adam pojawia siê na nim, Zreszt¹ œwiadek sam przyzna³, e w policjantów gdy krótko rozmawia z policjantami, poddaje siê niczym nie rzucano i nie kierowano wobec nich legitymowaniu, a nastêpnie oddala od kordonu innych przejawów agresji. osób i podbiega w kierunku m³odej kobiety W dalszej czêœci rozprawy wyemitowano film ci¹gniêtej do wiêÿniarki. Aby wyjaœniæ, kto wyda³ dokumentuj¹cy zajœcia z (prod. IMC), rozkaz o zatrzymaniu 11 aktywistów, jego zg³oszony ju jako dowód w jej sprawie przez obroñca z³o y³ te wniosek o powo³anie na przes³uchan¹ aktywistkê. S¹d stwierdzi³, e œ wiadków policjantów kieruj¹cych materia³ ten jest ciemny, nie najlepszej jakoœci i zabezpieczaniem demonstracji z Na nie mo na na nim rozpoznaæ poszczególnych kolejn¹ rozprawê, odroczon¹ do r. S¹d osób - w szczególnoœci Adama, który poddaje siê wezwa³ wszystkie osoby z aktu oskar enia. czynnoœci legitymowania. Oskar ony wyzna³ Jednak przes³uchanie dwóch funkcjonariuszy jednak, e dysponuje d³u sz¹ wersj¹ filmu, na nic nie wni os³ o do spr awy : nie której zarejestrowano ten moment i przedstawi j¹ zatrzymywali oni Adama, lecz inne osoby. W na kolejnej rozprawie. Natomiast adwokat ogóle go nie kojarzyli ani nie potrafili podaæ Adama z³o y³ wniosek formalny o rozpatrzenie adnych informacji dot. towarzysz¹cych mu podczas niego akt sprawy z postêpowania zajœæ. Potwierdzili jedynie swe wczeœniejsze przygotowawczego. (Wtedy te odby³a siê zeznania. Kolejna rozprawa odby³a siê 24 lipca rozprawa, na której uznano, e zatrzymanie br. Wtedy przes³uchano jednego œwiadka oraz os ka r on eg o by ³o be zz as ad ne ). Term in dwóch policjantów. Jednak i oni nie pamiêtali rozprawy odroczono do 5 maja br. W charakterze zbyt wielu szczegó³ów, dlatego S¹d przypomnia³ œwiadka wezwa³ na ni¹ drugiego policjanta, im ze zn an ia z³ o on e w po st êp ow an iu nieobecnego 14 marca. Prokuratura postanowi³a przygotowawczym. Nastêpna rozprawa Adama wezwaæ wedle aktu oskar enia wszystkie osoby, odby³a siê 18 wrzeœnia br. Wezwany na ni¹ przeciwko którym toczy siê postêpowanie karne f u n k c jonariusz, który zabezpiecza³ po RE. Natomiast pe³nomocnik Adama skierowa³ demonstracjê przeciwko Szczytowi RE, by³ do Pro kurat ury War szawa - Œród mieœc ie odpowiedzialny za zepchniêcie powracaj¹cych z pytanie, czy faktycznie konieczne jest wzywanie niej osób na chodnik, a tak e za liczenie ew. wszystkich? Przecie wiêkszoœæ z osób, które rannych. Poniewa na rozkaz dowódcy musia³ zatrzymano po Szczycie RE, nie widzia³a staæ on obok wiêÿniarki, nie wie, co siê dzia³o w aresztowania Adama. Zatem jest to bezcelowe i kordonie oraz dlaczego policja otoczy³a nim tylko niepotrzebnie wyd³u y postêpowanie grupê osób. Drugi ze œwiadków jeden z procesowe. aktywistów zatrzymanych po demonstracji, prowadz¹cy do obszaru, na których powstawa³o m.in. sprzêt nale ¹cy do Slingshot Collective nowe osiedle typu na ³onie natury. Przyzna³ siê (kolektyw dziennikarski wydaj¹cy niezale ny, do podpalenia dwóch domów wznoszonych na radykalny kwartalnik) oraz East Bay Prisoner dzikich terenach: jednego na osiedlu Crystal Support (grupa wsparcia wiêÿniów). Policja Waters Villas, a drugiego - w Brentridge Lane. w³ama³a siê tak e do szaf, poprzecina³a k³ódki, Zapytany przez sêdziego o cel tego czynu, powyrywa³a zamki i sprawdzi³a korespondencjê Michael odpowiedzia³, e nie móg³ patrzeæ, jak lokalu. pod budowê niszczony jest las. Oprócz tego os¹dzono go za pod³o enie ognia Wkrótce po w³amaniu do biura na miejsce pod supermarket Kroger, kradzie i palenie przybyli aktywiœci infoshopu, domagaj¹c siê od amerykañskich flag, zniszczenie ponad 30- funkcjonariuszy okazania nakazu przeszukania metrowego s³upa telegraficznego i malowanie w lokalu. Poinformowano ich, e nakaz zostanie pobli u miejsc dzia³ania symboli pokazany dopiero po skoñczeniu ca³ej operacji, anarchistycznych. Podczas procesu ca³y czas co w k oñ cu si ê s ta ³o. N al ot zo st a³ d e m o n i z o w a n o S y k e s a. D e t e k t y w udokumentowany przez aktywistów z CopWatch odpowiedzialny za sprawê na konferencji i dziennikarzy z niezale nej gazety The Berkeley prasowej powiedzia³: On nienawidzi Daily Planet. Wg policji przyczyn¹ konfiskaty spo³eczeñstwa. Pragnie, by spo³eczeñstwo ponad 12 komputerów by³o "podejrzenie, e upad³o. Wysokiej kary domagali siê równie mog³y zostaæ one wykorzystane do pope³nienia klienci deweloperów. Jeden z poszkodowanych przestêpstwa". O jakie przestêpstwa mog³o przekonywa³ s¹d, mówi¹c: Nie mo ecie sobie chodziæ? - nie wyjaœniono. nawet wyobraziæ, przez co przeszliœmy. Stajemy siê podenerwowani za ka dym razem, gdy Long Haul Infoshop dzia³a od 25 lat jako czujemy dym. To coœ, co pozostanie z tob¹ do biblioteka, archiwum prasy niezale nej, koñca ycia. twierdzi³ Brian Wagner. Zapomnia³ da rm ow a ka fe jk a in te rn et ow a, ce nt ru m jednak dodaæ, e w chwili ataku jego dom by³ kulturalno-informacyjne oraz miejsce spotkañ dopiero w budowie, a on sam mieszka³ w ca³kiem dla lokal nych œrodo wisk wolno œciow ych i innym miejscu. mieszkañców. Nigdy wczeœniej nie mia³ problemów z policj¹. 28 sierpnia 2008 r. odby³ siê [za: ] tu benefis, w trakcie którego zbierano pieni¹dze na pokrycie kosztów naprawy szkód dokonanych przez policjê. Podobn¹ taktykê - najazd, w³amanie i konfiskatê sprzêtu pod pretekstem poszukiwania rzeczy, które mog³yby byæ wykorzystane do pope³nienia wykroczeñ i przestêpstw, policja zastosowa³a wobec Convergence Center w Denver, zorganizowanego na czas protestów przeciwko przedwyborczej konwencji Demokratów. Nalot policji na infoshop w Berkeley 27 sierpnia 2008 r., ok. godz , 6 funkcjonariuszy policji z trzech agencji (lokalnej, okrêgowej i federalnej) dokona³o nalotu na Long Haul Infoshop w Berkeley, wy³amuj¹c drzwi do ka dej pracowni i konfiskuj¹c wszystkie, znajduj¹ce siê w œrodku komputery. Zabrano Wiêcej informacji: php Strona infoshopu: [za: ] Represje podczas zjazdu Partii Republikañskiej w St. Paul w Minneapolis Od 1 do 4 wrzeœnia 2008 r. w St. Paul w Minneapolis mia³a miejsce przedwyborcza

13 52 Grafficiarz z Pittsburgha równie strony wyrwane z ksi¹ ek i czasopism. Akceptowane s¹ fotokopie. * Wiêzienie Sacramento County Jail nie pozwala skazany na d³ugoletnie wysy³aæ wiêÿniom kopert, czystych kartek i wiêzienie znaczków, by nie mogli oni odpisaæ. * Dopuszcza siê napisanie listu przy pomocy o³ówka, standardowego atramentu, na maszynie do pisania b¹dÿ w postaci wydruku. Niedopuszczalne s¹ markery, kredki, kolorowe d³ugopisy itp. Unikajcie u ywania korektorów, naklejek, taœmy, kolorowego atramentu i kolorowego lub b³yszcz¹cego papieru. * Wszelkie prace artystyczne w oryginale wysy³ane do wiêÿnia mog¹ byæ tylko czarno bia³e (i nie wiêksze ni 4 x 6 cala). Kolorowe prace i 22 lipca 2008 r., Danny - grafficiarz z Pittsburgha, rysunki mog¹ byæ tylko kopiami. zosta³ skazany w wiêzieniu stanowym za * Pamiêtajcie, nawet, jeœli jest to niezamierzone, malowanie graffiti na 2,5 do 5 lat wiêzienia. korespondencja o nieodpowiedniej treœci mo e Oczekuj¹c na wyrok, w areszcie przebywa³ on od staæ siê przyczyn¹ sankcji wobec wiêÿnia. stycznia br. W trakcie trwania procesu grozi³a mu nawet kara 221 lat wiêzienia (sic!). Szkody, Zanim napiszecie list, warto siê te zapoznaæ z które mia³ wyrz¹dziæ Danny, zosta³y wycenione poradnikiem Anarchistycznego Czarnego na 713 tys. dolarów. Przypisywane mu graffiti Krzy a, w jaki sposób pisaæ do wiêÿniów listy powstawa³o w dzielnicy Pittsburgha, w której [dostêpny na stronie: postêpuje gwa³towna gentryfikacja. Biznesmeni i politycy g³oœno domagaj¹ siê tego, by pañstwo [za: ] chroni³o ich zyski ze spekulacji nieruchomoœciami, które ich zdaniem, zosta³y uszkodzone przez graffiti. Tak surowych wyroków nie spotyka siê w tego rodzaju sprawach. Jednak William Peduto, liberalny radny Pittsburgha, do³o y³ starañ, aby Zbyt radykalny mail do Danny'ego ukarano maksymalnym wymiarem Roda Coronado zatrzymany! kary. Niektóre stany, jak ostatnio Kalifornia (w ramach propozycji Safe Neighborhoods Act), Rod Coronado, amerykañski wiêzieñ walcz¹cy o próbuj¹ w³¹czyæ graffiti do grupy powa nych wyzwolenie zwierz¹t, ziemi oraz konsekwentny przestêpstw, co mo e zaskutkowaæ wegetarianin, powiedzia³, e jeden z przes³anych zastosowaniem w s¹dzie zasady three strikes mu by³ zbyt radykalny, a w konsekwencji and you're out, czyli do ywocia za dwukrotn¹ - nie zosta³ przekazany. Nie jest to jasne, jaki by³ recydywê. to mail oraz dlaczego Rod go nie otrzyma³. Podczas kampanii jego wsparcia proszono: [za: ] Prosimy, adnych materia³ów dotycz¹cych ALF, ELF, wyzwolenia zwierz¹t i im podobnych, niczego radykalnego. Sugerujemy kierowaæ siê t¹ wskazówk¹ a do wydania kolejnego obwieszczenia. Listy wsparcia nale y wysy³aæ pod adres: Skazanie eko sabota ysty, Michaela Sykesa Rodney Coronado # FCI El Reno S¹d w Monroe County skaza³ 17-letniego eko - Federal Correctional Institution sabota ystê, Michaela Sykesa, na karê 4 do 10 P.O. BOX 1500 lat wiêzienia za podpalenia i umyœlne niszczenie El Reno, OK w³asnoœci. Oskar onemu nakazano równie USA zap³acenie odszkodowania jego ofiarom, które s¹d wstêpnie wyceni³ na tys. dolarów. [Ÿród³o: Biuletyn ELP, ; t³um.: Michael zosta³ ujêty w marcu br. przez tajniaków, ACK - Wawa] gdy rzekomo podk³ada³ ogieñ pod gazoci¹g 13 zezna³, i nie pamiêta aresztowania Adama, Adam a doma ga³ siê jego unie winn ieni a. gdy na Placu Bankowym by³ zajêty przede Podkreœli³ to, i jedynym dowodem maj¹cym wszystkim sob¹ oraz swymi perypetiami z œwiadczyæ o winie anarchisty s¹ zeznania po li cj ¹. Po tw ie rd zi ³ sw e wc ze œn ie js ze œwiadcz¹cego przeciwko niemu policjanta, Sz. P. wyjaœnienia. Powiedzia³, i nie wie, dlaczego oraz te, które z³o y³ on w postêpowa niu grupa osób wracaj¹cych z demonstracji zosta³a pr zy go to wa wc zy m. W ko nf ro nt ac ji z otoczona kordonem. Znalaz³ siê w nim znacznie wi ar yg od ny mi w pe ³n i wy ja œn ie ni am i póÿniej. Poza tym aktywista zaprzeczy³ temu, o s k a r onego, które koresponduj¹ z jakoby demonstranci napadali na policjantów, oœwia dczen iami jego œwiad ków s¹ one czy byli wobec nich agresywni. To policja okaza³a nieprawdziwe. Adam da³ siê wylegitymowaæ i agresjê, wpycha³a ludzi do wiêÿniarek, ci¹gnê³a zosta³ zatrzymany tylko dlatego, e wzywa³ ich. Na pytania o powody swej interwencji po li cj an tów d o za ni ec ha ni a si ³y w ob ec odpowiada³a ona wulgaryzmami, jednej osobie zatr zymy wane j ucze stni czki demo nstr acji. pogrozi³a machniêciem pa³k¹ przed nosem, a w Adwokat podniós³ równie to, i ten sam S¹d koñcu zatrzyma³a j¹. Rozprawê odroczono do Rejo nowy uzna ³ go ju za bezz asad nie 28 paÿdziernika 2008 r. Przes³uchany podczas zatrzymanego. Zdaniem pe³nomocnika Adama niej by³y policjant, który, zabezpiecza³ funkcjonariusze fabrykowali zarzuty stawiane demonstracjê, pracuj¹c w OPP, zezna³, i nie aresztowanym. Otoczenie przez policjantów ma pojêcia, w jakiej sprawie go wezwano, gdy kordonem ludzi spokojnie powracaj¹cych z by³o to dawno. Dziwnym trafem zapamiêta³ demonstracji, które nie ³amali prawa, oraz u ycie jednak zatrzymanie m³odej kobiety. wobec nich si³y, by³o absurdalne i œwiadczy³o o Potwierdziwszy swe zeznania z³o one w braku profesjonalizmu. Zdaniem obroñcy postêp owaniu przygo towawc zym doda³, i wiêkszoœæ osób, które wziê³y udzia³ w pomóg³ innemu policjantowi, którego Adam interwencji policji, nigdy nie powinny siê w niej rzekomo szarpa³ za guzik, by³ wobec niego znaleÿæ. Dziœ przewa nie poza jej szeregami, wulgarny. Ponadto - mia³ on mieæ podbite oko trafi³y tu tylko dlatego, aby odrobiæ wojsko. W oraz znajdowaæ siê w stanie nietrzeÿwym. swym ostatnim s³owie Adam równie wniós³ o Oskar ony stanowczo temu zaprzeczy³, co uniewinnienie go. Wed³ug niego, podczas swych potwierdzi³ œwiadek jeden z zatrzymanych dzia³añ, policja wielokrotnie naruszy³a kodeks uczestników demonstracji przeciw RE. Co karny: sk³adaj¹c fa³szywe dowody oraz zeznania prawda nie pamiêta³ on wielu szczegó³ów z ob ci ¹ aj ¹c e os ka r on yc h, za ta ja j¹ c ic h zatrzymania Adama, lecz zezna³, i rozleg³ych niewinnoœæ oraz zawiadamiaj¹c o przestêpstwie, obra eñ twarzy dozna³ on na komendzie przy ul. które nie zosta³o pope³nione. Na zakoñczenie Belwederskiej, gdzie by³ popychany przez Adam podkreœli³ to, i stan¹³ w obronie osoby, policjantów na meble. Ponadto, wedle zeznañ która podczas zatrzymania by³a ci¹gniêta po œwiadka, fabrykowano tam zarzuty stawiane bruku. Wobec jej krzywdy nie móg³ pozostaæ aresztowanym: starsi rang¹ funkcjonariusze obo jêt ny. Mi mo, i p rze dst awi ³ on fil m, dyktowali je m³odszym, którzy przewa nie nie dokume ntuj¹c y niewin noœæ areszt owanyc h, mieli nic wspólnego z zatrzymaniami. Kolejny policjanci sk³adali przeciwko nim fa³szywe aktywista aresztowany po demonstracji równie zezn ania. S¹d odro czy³ wyda nie wyro ku nie widzia³ zatrzymania Adama. Zauwa y³ go koñcowego do 3 listopada br. Po rozpoznaniu dopiero wtedy, gdy by³ on prowadzony do sprawy postanowi³ on Adama uniewinniæ, a wiêÿniarki, jednak do adnej szarpaniny z policj¹ kosztami jego sprawy w ca³oœci obci¹ yæ Skarb wtedy nie dosz³o. Œwiadek ten potwierdzi³ Pañstwa. Podstaw¹ oskar enia warszawskiego równie, i Adam mia³ podbite oko dopiero na anarchisty sta³y siê jedynie zeznania policji. komendzie, co œwiadczy o tym, i by³ to efekt Przed³o onych przez ni¹ filmów b¹dÿ w ogóle nie dzia³añ policji. Za porozumieniem stron S¹d dawa³o siê odtworzyæ, b¹dÿ dokumentowa³y one zrezygnowa³ z przes³uchiwania w charakterze zajœcia przy ul. Miodo wej, które nie by³y œwiadków kolejnych policjantów, a tak e pr ze dm io te m s pr aw y. N at om ia st fi lm aktywi stów zatrzy manych po manife stacji. przedstawiony jako dowód przez oskar onego W³¹czy³ ich wczeœniejsze zeznania do akt pokaza³, i podda³ siê on legitymowaniu, a potem sprawy, po czym zamkn¹³ przewód s¹dowy. Za stan¹³ w obronie aktywistki ci¹gniêtej do za rz uc an e Ad am ow i cz yn y (n ar us ze ni e wiêÿniarki. Pope³nienia zarzucanego mu czynu nietykalnoœci cielesnej policjanta oraz n ar us ze ni a n ie ty ka ln oœ ci ci el es ne j ut ru dn ia ni e mu cz yn no œc i s³ u bo wy ch ) funkcjonariusza oraz przeszkadzania mu w prokurator za ¹da³a po 6 miesiêcy pozbawienia czynnoœciach s³u bowych móg³ dopuœciæ siê wolnoœci w zawieszeniu na 3 lata. Obroñca ew. w stosunku do innych policjantów, a nie

14 14 51 œw ia dc z¹ ce go pr ze ci wk o n ie mu Sz. P. równie dziennikarka Gazety Wyborczej oraz Wykracza³oby to jednak poza akt oskar enia dw ie os ob y ob ec ne pr zy ar es zt ow an iu skierowany przez prokuratora. W momencie toruñskiego antyfaszysty. Podczas kolejnej z³o enia do druku niniejszego Biuletynu ACK rozprawy z 15 wrzeœnia br. s¹d przes³ucha³ wyrok Adama P. jeszcze siê nie uprawomocni³. O kolejnych œwiadków, m.in. "poszkodowanego" tym, c zy osk ar yc iel zd ecydo wa³ si ê na policjanta. Ten zezna³, i przewracaj¹c siê wniesienie apelacji poinformujemy ew. w oskar ony móg³ go przypadkowo uderzyæ w nastêpnym numerze. nogê kul¹ ortopedyczn¹, o której wówczas porusza³ siê. Co do postawionego toruñskiemu ACK Warszawa antyfaszyœcie zarzutu wyzywania policjanta - ten zezna³, e wydawa³o mu siê, i to do niego. Mia³ wra enie, e oskar ony patrzy mu w oczy (sic!). Kolejna rozprawa toruñskiego antyfaszysty przed S¹dem Rejonowym we Wroc³awiu (ul. Podwale 30) odby³a siê 16 Ci¹g dalszy sprawy paÿdziernika br. Wtedy s¹d przes³ucha³ kolejnych œwiadków, tym razem ze strony toruñskiego antyfaszysty po s¹dzonego, po czym odroczy³ sprawê do 25 demonstracji przeciwko NOP listopada. Dalsze szczegó³y jego sprawy przeka emy w kolejnym numerze Biuletynu we Wroc³awiu (2007) Przed S¹dem Rejonowym we Wroc³awiu trwa proces karny toruñskiego antyfaszysty, który zosta³ mu wytoczony w zwi¹zku z jego udzia³em w demonstracji przeciwko NOP i Nacjonalistycznemu Stowarzyszeniu Zadruga, która mia³a miejsce na wroc³awskim Rynku 21 marca 2007 r. [jego sprawê opisaliœmy w Biuletynie ACK nr 25]. Przypomnijmy: aktywista z Torunia, podobnie, jak zatrzymany podczas tego zgromadzenia dzia³acz z Warszawy, zosta³ oskar ony o naruszenie nietykalnoœci funkcjonariusza policji (kara do 3 lat pozbawienia wolnoœci) oraz obrazê policjanta (kara do roku wiêzienia). Na rozprawie s¹du 24-godzinnego z r. antyfaszystom warunkowo umorzono sprawê na ACK Oprac. ACK - Warszawa Brutalne st³umienie protestu przeciwko firmie Simple w Warszawie W sobotê, 26 stycznia 2008 r., przed sklepem Simple w Centrum Handlowym Z³ote Tarasy w Warszawie, dosz³o do brutalnego st³umienia przez ochronê pokojowej 2 lata, jednak zas¹dzono im dozór kuratora manifestacji aktywistów i aktywistek, którzy s¹dowego oraz ok. 600 z³ grzywny. Od tego protestowali przeciwko sprzeda y wyroku odwo³a³ siê jedynie aktywista z Torunia, naturalnych futer oraz zabijaniu zwierz¹t. to samo zrobi³a prokuratura. Podczas rozprawy apel acyj nej z r. prze d S¹de m Akcja, w której uczestniczy³o kilkadziesi¹t osób z Okrêgowym w Wroc³awiu (ul. S¹dowa), sprawa ca³ej Polski, rozpoczê³a siê oko³o godziny zosta³a przekazana do ponownego rozpatrzenia prokuraturze. Do s¹du I instancji trafi³ akt oskar enia, w którym podtrzymano zarzuty postawio ne toruñski emu antyfasz yœcie. Ze wzglêdu na jego usprawiedliwion¹ nieobecnoœæ, pierwsza rozprawa w trybie zwyk³ym przed wroc³awskim S¹dem Rejonowym z r. zosta³a odroczona do Kolejny jej termin wyznaczono na 21 lipca br. S¹d wezwa³ ni¹ œwi adków o bydwu s tron. W iêkszo œæ policjantów, maj¹c usprawiedliwienia, na sprawê nie stawi³a siê. Dwaj obecni zeznali, e nie byli w pobli u zajœcia z Swe zeznania z³o y³a Kilka osób przebranych za zwierzêta wesz³o do sklep u, w ykrzy kuj¹c has ³a w zywaj ¹ce do rezygnacji z noszenia futer, których produkcja jest okupiona œmierci¹ niewinnych istot. Gdy nadbieg³o kilkunastu ochroniarzy z agencji Impel (tej samej, która w 2002 r. spacyfikowa³a pracowników Fabryki Kabli w O arowie!), aktywiœci/stki po³o yli siê na ziemi. Wtedy, przekroczy wszy swe uprawnieni a, ochrona rozpoczê³a sw¹ interwencjê. Odmówiwszy wylegity mowania siê, ze sklepu wyrzuci³ a postronn¹ klientkê. Oczekuj¹c na przyjazd policji zamknê³a ona zas³onê drzwi, przetrzymuj¹c w Skopaæ, zbiæ, spa³owaæ, czyli hydroelektrowni Nimbus Dam - siedziby kierownictwa firmy posiadaj¹cej wiele stawów jak dzia³a policja w Filadelfii rybnych oraz obiektów nale ¹cych do s³u b leœnych Stanów Zjednoczonych. Dowodami Ki lk un as tu fu nk cj on ar iu sz y po li cj i w obci¹ aj¹cymi Erica sta³a siê m.in. znaleziona w amerykañskiej Filadelfii zosta³o zawieszonych w jego domu literatura anarchistyczna, m.in. obowi¹zkach, po tym jak film przypadkowo Manifest Wojownika Teda Kaczyñskiego oraz nagr any z pok³ adu h elik opte ra po kaza ³y posiadanie wybielacza. Warto podkreœliæ, e amerykañskie media. Widaæ by³o na nim, jak proces dotyczy³ jedynie domniemanego zamiaru policjanci wyci¹gaj¹ z samochodu i brutalnie - w niektórych mediach czyn Erica McDavida ata kuj ¹ tr zec h, n ie s taw iaj ¹cy ch o por u, ochrzczono Orwellowsk¹ myœlozbrodni¹. czarnoskórych mê czyzn. Poka my Ericowi, e nie zosta³ on zapomniany i By³ póÿny wieczór, policja w ca³ym mieœcie bêdziemy przy nim na ka dym kroku, dopóki nie poszukiwa³a sprawców strzelaniny. Oficerowie wróci on do domu. SprawdŸcie na stronie: zw ró ci li uw ag ê n a s am oc hó d, kt ór ym jakie podró owa³o trzech czarnoskórych mê czyzn. s¹ mo liwoœci jego wsparcia. Jednak przede Postanowili go zatrzymaæ. Jednak dalej wszystkim piszcie do niego listy. wszystko potoczy³o siê ju wbrew jakiemukolwiek protoko³owi: kilkunastu policjantów rzuci³o trzech mê czyzn na ziemiê i w kilkuosobowych grupach otoczyli ka dego z nich kopi¹c, bij¹c, pa³uj¹c i szczuj¹c psem. Na szczêœcie wszystko nagra³ helikopter telewizji Fox News, który akurat patrolowa³ miasto, szukaj¹c czegokolwiek wartego nagrania. To kolejny przypadek brutalnoœci policji wobec czarnoskórych. Nowojorski s¹d uniewinni³ trzech funkcjonariuszy, którzy zabili niewinnego mê czyznê dzieñ przed jego œlubem. W 1992 roku, w geœcie protestu przeciwko uniewinnieniu przez s¹d czterech policjantów oskar onych o pobicie czarnoskórego taksówkarza, na ulice wysz³o tysi¹ce ludzi. W szeœciodniowych zamieszkach zginê³y piêædziesi¹t trzy osoby. [za: gazeta.pl; ] Adres wiêÿnia: MCDAVID, ERIC X E128 Sacramento County Main Jail 651 "I" Street Eric McDavid skazany na 19 Sacramento, CA lat i 7 miesiêcy wiêzienia USA Eric McDavid zosta³ skazany na 19 lat i 7 miesiêcy wiêzienia. Jego przyjaciele z grupy wsparcia Support Eric opublikowali nastêpuj¹c¹ notkê: S³owa nie mog¹ opisaæ alu i szoku, który czujemy. Prosimy, aby ca³y czas by³ on bliski waszym sercom. Listy wsparcia s¹ teraz wa niejsze, ni kiedykolwiek. Zapowiedzieli jak najszybsze wniesienie apelacji. Przypomnijmy: na podstawie zeznañ tylko jednej osoby, agentki FBI, Lauren Weiner, Eric McDavid zosta³ os¹dzony za planowanie wysadzenia Poni ej publikujemy wyci¹g z przepisów dotycz¹cych pisania listów do wiezienia, w którym przebywa Eric. Trzymajcie siê ich, inaczej wasza korespondencja zostanie zatrzymana: * Wszystkie listy musz¹ mieæ na kopercie podany adres zwrotny. Napiszcie go równie w liœcie, poniewa wiêÿniowie prawie nigdy nie dostaj¹ kopert. * Dozwolone s¹ obrazki i zdjêcia, ale nie mog¹ byæ one wiêksze ni 4 x 6 cali. Nie dopuszczalne s¹ zdjêcia z Polaroidów, obrazki z gazet, jak

15 50 15 œmieræ, który odby³ siê w 1982 r., pogwa³cono podstawowe zasady postêpowania procesowego. Abu-Jamal by³ dziennikarzem radiowym prowadz¹cym audycje, które nie by³y mile widziane przez filadelfijsk¹ policjê. W 1982 r. na podstawie dowodów sfabrykowanych przez pol icj ê zos ta³ osk ar ony o zas trz ele nie funkcjonariusza, Daniela Faulknera. Pomimo licznych zeznañ œwiadcz¹cych o tym, e to policja manipulowa³a dowodami na miejscu zbrodni, nigdy dot¹d nie uda³o siê podwa yæ wyroku œmierci dla Mumii. Jeœli prokuratura nie zdecyduje siê na nowy proces, automatycznie otrzyma on wyrok do ywocia. Obecnie Mumia ma 53 lata. W celi œmierci spêdzi³ ju 25 lat. [za: ] Irlandzki aktywista deportowany z USA do Warszawy 1 kwietnia 2008 r. stra graniczna lotniska Chicago, O'Hare deportowa³a z USA Damiena Morana, którego uniewinni³a z³o ona z 12 Irlandczyków ³awa przysiêg³ych po tym, jak sprzeciwiaj¹c siê wojnie w Iraku, w lutym 2003 r. spowodowa³ on wycenione na 2 mln USD zniszczenia samolotu armii amerykañskiej [o jego uniewinnieniu pisaliœmy w 24 nr Biuletynu ACK ; zob. te : Moran zosta³ zaproszony do wyst¹pienia na konferencji przeciwko rz¹dowemu planowi amerykañskiej obrony rakietowej [www.space4peace.org]. Ten by³y, 27-letni seminarzysta katolicki, który mieszka i pracuje w Polsce, ucz¹c jêzyka angielskiego, by³ jednym z organizatorów demonstracji przeciwko umieszczeniu elementów tarczy antyrakietowej w S³upsku z r. [www.tarcza.org]. Ostro sprzeciwia³ siê przeznaczaniu jego podatków na samoloty F-16 oraz zaanga owaniu Polski w wojnê w Iraku i okupacjê Afganistanu. Wierzy³ w to, i te pieni¹dze powinny byæ przeznaczone na polepszenie edukacji i s³u by zdrowia, jak równie na podniesienie p³ac pielêgniarkom, lekarzom i nauczycielom. Moran napisa³: " w zwi¹zku z nasz¹, pokojow¹ akcj¹ w Shannon z lutego 2003 r. od razu zosta³em zatrzymany i przes³uchany przez oficerów Stra y Granicznej. Informacje, które mi el i, œw ia dc zy ³y o ty m, e zo st a³ em aresztowany za zniszczenie amerykañskiego samolotu bojowego. Powiedzia³em im to, e ich baza danych by³a przestarza³a i powinni mieæ tam jeszcze napisane: uniewinniony (uznano, e oskar eni kierowali siê motywem zgodnym z prawem - chêci¹ ratowania ycia i mienia ludzi)". Dalej, Damien opowiada: "zabrano mi telefon, wypytano mnie o cel mojej podró y oraz dlaczego zniszczy³em w³asnoœæ armii USA. Zo st a³ em za pr os zo ny na sp ot ka ni e na Uniwersytecie w Colorado Springs oraz na konferencjê w Omaha na temat amerykañskiego militaryzmu w Polsce i Irlandii. Mia³em tak e bilet, by odwiedziæ mego brata i jego rodzinê w Wirginii. Nieuzasadniona odmowa wjazdu do USA to kolejny przyk³ad na to, jak bardzo quasifaszystowski sta³ siê tu aparat w³adzy. Absurd nie wpuszczenia mnie do USA na konferencjê, na której chcia³em mówiæ o ogromnej potrzebie rezygnacji z inwestycji militarnych oraz o koniecznoœci wiêkszych inwestycji socjalnych, podczas, gdy USA oficjalnie czci ycie Martina Luthera Kinga Jr., mówi bardzo du o o obecnej Ameryce. Nie pozwolono mi wjechaæ ze wzglêdu na mój akt niezgody wobec niszczycielskiej polityki militarnej z Shannon sprzed 5 lat. Jak widaæ, w dzisiejszej Ameryce nie ma miejsca na odmienne perspektywy. Najwy szy ju czas, eby wszechpotê ny kompleks militarno-przemys³owy w USA zosta³ zniesiony przez zaniepokojonych obywateli. Kiedy poinformowa³em funkcjonariuszy stra y granicznej o naszej akcji i uniewinnieniu, nie byli zachwyceni. Straci³em na bilety 350 dolarów, a Global network against Weapons in Space (Globalna Siec przeciwko Broni w przestrzeni kosmicznej), organizacja, która mnie zaprosi³a - ponad 1000 dolarów. To niewiele w porównaniu do ponad 2 bilionów dolarów, które amerykañscy podatnicy zap³acili po to, by pomóc swojemu rz¹dowi w zaanga owaniu siê w wojnê w Iraku. [za: ] ten sposób w sklepie kilka osób. Dzia³aczom praw zwierz¹t wykrêcano rêce, kopano ich. Równie ludzi le ¹cych na ziemi oraz tych, którzy w ramach protestu usiedli na pod³odze, przytrzymuj¹c siê za nogi od sto³u. Ochroniarze przyduszali aktywistów butami. Próbowali pobiæ dwóch uczestników manifestacji odciêtych w sklepie, jednak po krzyku: Bij ludzi! podniesionym przez pozosta³ych protestuj¹cych - skoñczy³o siê na obrzuceniu aktywistów wyzwiskami. Po kilkudziesiêciu minutach, po przyjeÿdzie policji, która spisa³a dane osobowe wiêkszoœci demonstrantów, wypuszczono ich ze sklepu. Akcja przeciwko firmie Simple, która skoñczy³a siê przed godzin¹ 18.00, spotka³a siê z pozytywnym odbiorem ze strony klientów oraz zwiedzaj¹cych centrum handlowe, których interesowa³y skandowane has³a oraz transparenty trzymane przez aktywistów stoj¹cych przed sklepem. Czêœæ klientów niepokoi³a siê o osoby, które zosta³y uwiêzione w œrodku niego. Warto te dodaæ, i dwie pozosta³e akcje przeprowadzone w Warszawie przeciwko firmie Simple przed jej siedzib¹ (25.01) oraz pod sklepem w Centrum Handlowym Arkadia (26.01) - przebieg³y spokojnie. Sprawy osób wylegitymowanych w Z³otych Tarasach policja przekaza³a do warszawskiego S¹du Grodzkiego, który zas¹dzi³ im wyroki nakazowe. Zarzucono im nie opuszczenie zbiegowiska publicznego pomimo wezwania w³aœciwego organu, tj. pope³nienie wykroczenia z art. 50 kw. Np. aktywiœcie z Warszawy s¹d zas¹dzi³ za to karê 300 z³ grzywny. Dzia³acz z Torunia, równie obwiniony o nie rozejœcie siê na wezwanie policji, zosta³ ukarany grzywn¹ 380 z³. Poniewa odwo³a³ siê on od tego wyroku, na 3 wrzeœnia br. s¹d wyznaczy³ mu termin jego rozprawy w trybie zwyk³ym, jednak z uwagi na koniecznoœæ przes³uchania œwiadków odroczy³ j¹ do Na ni¹ te wezwa³ 2 policjantów. Jeden z nich nie stawi³ siê, gdy s¹d Ÿle zaadresowa³ list polecony z wezwaniem, natomiast drugi twierdzi³, e niczego nie pamiêta i myœla³, e oskar enie toruñskiego aktywisty ma zwi¹zek z rzekomymi zniszczeniami dokonanymi w sklepie. S¹d odroczy³ jego sprawê do 21 paÿdziernika br. Wtedy, po przes³uchaniu jeszcze jednego policjanta, wyda³ ostateczny wyrok. Dzia³acz z Torunia zosta³ uniewinniony, a kosztami prowadzenia jego sprawy zosta³ obci¹ ony Skarb Pañstwa. Na podst. z oraz Ÿróde³ w³asnych oprac. ACK Warszawa Represje wobec aktywistów Greenpeace Akcja bezpoœrednia przeprowadzona 27 czerwca 2008 r. przez dzia³aczy Greenpeace, którzy domagaj¹c siê wykorzystywania odnawialnych Ÿróde³ energii, na gmachu Ministerstwa Gospodarki w Warszawie wywiesili gigantyczny transparent z napisem: Obrona Klimatu nie jest przestêpstwem!, zakoñczy³a siê zatrzymaniem 6 osób, w tym 3 - z Polski i 3 - z Niemiec. Pomimo tego, i ekolodzy, którzy spêdzili noc w areszcie, nie dopuœcili siê czynów chuligañskich, ich sprawy skierowano do tzw. s¹du 24-godzinnego. Prokuratura Rejonowa odmówi³a aktywistom mo liwoœci obrony z wolnej stopy. Zwo³ane na sobotê, , na godz , posiedzenie s¹du, na które stawi³o siê 20 aktywistów Greenpeace w koszulkach z napisem: "Obrona klimatu to nie przestêpstwo", opóÿni³o siê o 3 godziny, gdy prokuratura spóÿni³a siê z przekazaniem t³umaczeñ zeznañ obcokrajowców. Powo³uj¹c siê na brak wa nego interesu publicznego, sêdzia nie zgodzi³a siê na udokumentowanie procesu przez ekipê TV. Wszystkim zatrzymanym zarzucono naruszenie miru domowego ministerstwa (par. 193 KK) przez wtargniêcie na dach i nie opuszczenie go na wezwanie uprawnionych organów. Oskar eni nie przyznali siê do winy i odpowiadali tylko na pytania swojego pe³nomocnika. Policjanci sk³adali sprzeczne zeznania. Dwóch z nich nie stawi³o siê na rozprawê, dlatego zosta³a ona odroczona do 10 lipca br. Na szczêœcie obywatele Niemiec uzyskali w Warszawie sta³e adresy zameldowania, dlatego sêdzia odst¹pi³a od zas¹dzenia im aresztu tymczasowego. Zwolni³a ich bez kaucji, zatem wszyscy oskar eni mogli odpowiadaæ z wolnej stopy. Ze wzglêdu na to, i podczas rozprawy w trybie s¹du 24- godzinnego nie uda³o siê zgromadziæ dostatecznego materia³u dowodowego œwiadcz¹cego o ich winie, sprawa bêdzie rozpatrywana w trybie zwyk³ym. To w Polsce pierwszy przypadek, w którym osoby bior¹ce udzia³ w pokojowej demonstracji w imiê ochrony œrodowiska zosta³y potraktowane, jak pospolici przestêpcy. Prawnik broni¹cy dzia³aczy Greenpeace stwierdzi³ tak e, e naruszono przy tym procedury zwi¹zane z poinformowaniem obrony oraz ambasady Niemiec. Postawienie aktywistów przed s¹dem 24-godzinnym bez adnych przes³anek budzi powa ne obawy, i w przysz³oœci ta instytucja bêdzie bezprawnie wykorzystywana do kryminalizacji

16 16 49 niewygodnych dla w³adz protestów politycznych, dlatego analizie jej dzia³ania poœwiêcimy kolejny numer Biuletynu ACK. [za: 28. i oraz ] Wiêzieñ CIA torturowany w Polsce? domniemanych tajnych wiêzieniach CIA na tereni e Polski. Przeds tawici ele organi zacji mówi¹, e osoby te nie wiedz¹ dok³adnie, gdzie przebywa³y. Mog¹ jednak opisaæ wiele szczegó³ów, np. budynki, w których ich przetrzymywano, jedzenie, którym ich karmiono, mundury o³nierzy, czy policjantów. Jak poda³o Radio Zet, Biuro Przestêpczoœci Zorganizowanej Prokuratury Krajowej prowadzi postêpowanie w sprawie przetrzymywania ludzi przez Central Intelligence Agency w tajnym wiêzieniu w Polsce. Jednak ze wzglêdu na tajnoœæ postêpowania brak szczegó³ów w tej sprawie polskie w³adze z uporem powtarzaj¹, e w Polsce nie by³o tajnych wiêzieñ CIA. Amnesty International zebra³a wspomnienia Jemeñczyka, Khaleda al-maqtari, który przez 3 lata by³ wiêziony przez CIA. Organizacja ta [za: , i twierdzi, e by³ on przetrzymywany i torturowany ] tak e w Polsce. Khaled al-maqtari zosta³ schwytany w styczniu 2004 r. w Iraku. Najpierw torturowano go w ciesz¹cym siê z³¹ s³aw¹ Abu Ghraib, potem na krótko przewieziono do Afganistanu. W kwietniu trafi³ on do bazy znacznie oddalonej od Bliskiego Wschodu. Na Policja zaatakowa³a oœrodek podstawie zeznañ Jemeñczyka eksperci Amnesty International wskazuj¹, e mog³a to byæ dla uchodÿców Polska. 23 kwietnia 2008 r., o godz. 6.00, policja i stra Podró musia³a trwaæ co najmniej trzy godziny. graniczna najecha³y na oœrodek dla uchodÿców Kolejn¹, trwaj¹c¹ ok. dwóch godzin - al-maqtari w Mosznach pod Pruszkowem. Policjanci z odby³ œm ig³owce m. Potem p ó³ godzi ny karabinami i w kominiarkach wchodzili do jechaliœmy samochodem - najpierw asfaltem, wszystkich pokojów. Celowali do ludzi, rzucali ich potem jak nieubit¹ drog¹ - zeznawa³. - Droga na ziemiê, wielu z nich pobili. Wedle relacji by³a na jednym poziomie - ani w górê, ani w dó³. Rustama Tukaszewa, jednego z mieszkañców W bazie, do której trafi³, spêdzi³ ponad 2 lata. W oœrodka, który tu przed tym zajœciem uzyska³ klimatyzowanych, pojedynczych celach, bez status uchodÿcy, kiedy policjanci weszli do jego ok ie n, z k am er ¹. Gd y l at em wr es zc ie mieszkania, cia³em zatarasowa³ im drzwi do wyprowadzono go na dwór, "by³o wystarczaj¹co pokoju swego dziecka. Tam œpi ma³y ch³opiec - ciep³o, by siê spociæ, ale nie upalnie". krzycza³. Mundurowi uderzyli go kilka razy, powalili na ziemiê, a póÿniej, ci¹gn¹c za w³osy, Wa nym szczegó ³em zeznañ Khaleda al- wywlekli na korytarz obok innych, le ¹cych ju Maqtari jest koc, który dosta³ on pod koniec mê czyzn i kobiet. pobytu w tajemniczym wiêzieniu. Znalaz³ na nim Wed³ug Tukaszewa skuci kajdankami le eli na napis: "Na Kubê do Maroka, do Rumunii i do tego nim kilkadziesi¹t minut, a niektórzy - prawie dwie miejsca. Abu Ubeidah al Hadrami". Zdaniem godziny. Dzieci by³y przera one. Czteroletni ekspertów Amnesty, ten podpis œwiadczy o tym, ch³opiec opowiada³, jak policjant, celuj¹c do e wykona³ go jeden z 14 najwa niejszych niego z broni, wpad³ do pokoju, a on krzycza³, by wiêÿniów CIA i o tym, e Jemeñczyk znajduje siê nie strzela³. Jego matce nie pozwolono siê w³aœnie w "tym miejscu". We wrzeœniu 2006 roku ca³kowicie ubraæ. Islam, religia, któr¹ wyznaje, wsadzono go do samolotu, którym lecia³ ok. 6 nie pozwala na ogl¹danie jej przez mê czyzn w godzin. To pozwala na pokonanie od 2500 do takim stanie. - Poczu³em siê znowu jak w 5000 tysiêcy km. Jemen, gdzie wyl¹dowano, Czeczenii podczas pacyfikacji wioski przez le y od Polski w odleg³oœci 4500 km. Rosjan powiedzia³ Tukaszew, pokazuj¹c ogromne siniaki na plecach. Jego relacjê Am ne st y I nt er na ti on al zo bo wi ¹z a³ a s iê potwierdzi³o te wielu innych mieszkañców skontaktowaæ polsk¹ Prokuraturê Krajow¹ z oœrodka. osobami, które mog³y przebywaæ w [za: ] Jestem wiêÿniem w zak³adzie karnym na podtapiania, czy deprywacji sensorycznej Florydzie. Nie mam rodziny i mam niewielu (ca³kowitego izolowania torturowanego od przyjació³ za murami tej instytucji z drutem bodÿców zewnêtrznych, co doprowadziæ mo e kolc zast ym. Obec nie wyto czy³ em spra wê do szaleñstwa). - Bush przejdzie do historii jako prawn¹ za nielegalny wyrok 20 lat wiêzienia, jaki prezydent, który popiera tortury - powiedzia³a po otrzyma³em i przez który znalaz³em siê tutaj. Od og³oszeniu przez niego decyzji przedstawicielka grupy, która zajmuje siê dystrybucj¹ ksi¹ ek dla Human Rights Watch, Jennifer Daskal. To jest wiêÿniów, otrzyma³em egzemplarz Abolishing bardzo z³y moment dla Kongresu na the Borders of Below z sierpnia 2005 roku. zakazywanie metod, które udowodni³y swoj¹ Poprosi³em równie o ksi¹ ki na temat historii, skutecznoœæ przy zapewnianiu Ameryce pokoju i kultury i jêzyków Europy Wschodniej. Mam bezpieczeñstwa odpar³ na to prezydent USA. nadziejê, e gdy zostanê st¹d wypuszczony, odzyskam swój paszport i bêdê móg³ nauczaæ [za: ] jêzyka angielskiego w Europie Wschodniej. Wasz wk³ad w ten magazyn bardzo mi zaimponowa³, poniewa wasza grupa wyra a prawdziw¹ pasjê i wspó³czucie wobec tych na œwiecie, którzy pragn¹ lepszego œwiata dla wszystkich. Wasza nadzieja wzmacnia moj¹, Mumia Abu-Jamal: egzekucja, która czasami mocno podupada w warunkach czy do ywocie? celi wiêziennej. Wiem, e macie ograniczone œrodki i wasz czas jest bardzo cenny, ale bardzo chcia³bym abyœcie "zeskanowali" ten list i opublikowali w waszych pismach, biuletynach, czy stronach internetowych. Bardzo chcia³bym byæ w kontakcie z kimœ z waszych rejonów, byæ mo e móg³bym w jakiœ sposób poœwiêciæ swój czas, nadziejê i energiê tym, którzy walcz¹ o lepszy œwiat. Znaczy³oby to bardzo wiele dla samotnego wiêÿnia w amerykañskim Gu³agu. Niestety, nie mogê pisaæ do innych wiêÿniów. Obiecujê odpisywaæ tym, którzy bêd¹ tak mili i napisz¹ do mnie. Czy moglibyœcie poœwiêciæ dla mnie kilka minut i poinformowaæ mnie, czy dostaliœcie ten list? Dziêkujê bardzo... ostro nie proszê... Juan Adres: Ricardo Juan Clemente # F4 211L Columbia Correctional Facility 216 S.E. Corrections Way Lake City, Florida United States of America 27 marca 2008 r. s¹d apelacyjny w Filadelfii w Bush odrzuci³ ustawê stanie Pensylwania orzek³, e nie mo na przeciwko torturom wykonaæ wyroku œmierci na jednym z bardziej znanych wiêÿniów politycznych w USA, by³ym cz³onku Czarnych Panter, Mumii Abu-Jamalu, 8 marca 2008 r. prezydent USA, George W. Bush zanim nie odbêdzie siê nowe posiedzenie i nie zawetowa³ ustawê, która zakazywa³a dla Central zapadnie nowe orzeczenie wyroku œmierci. S¹d Intelligence Agency stosowania 19 technik apelacyjny potwierdzi³ to, co by³o znane od powszechnie uwa anych za tortury, m.in.: dawna: podczas procesu skazuj¹cego Mumiê na

17 48 17 brutalnoœci¹, jednak w nocy, z 1 na 2 maja br., Kon kre tno œæ i uni wer sal noœ æ rew olt y z wszyscy zatrzymani zostali zwolnieni. Jak poda³ Kamagasami rzeczywiœcie grozi rozszerzeniem serwis A-infos, wtedy aresztowano równie siê policyjnej przemocy poza granice. Ludzie, anarchistê z Polski. By³ on przetrzymywany do 4 którzy w ci¹gu ostatnich piêciu dni nap³ynêli do maja, po czym wszczêto wobec niego procedurê Ka ma ga sa ki z r ó ny ch st ro n œ wi at a, deportacyjn¹. Wedle informacji, któr¹ uzyska³a uczestniczyli, a tak e odnaleÿli swoj¹ walkê w redakcja serwisu internetowego CIA, w miarê zamieszkach prowadzonych i wywo³anych przez szybko trafi³ on w bezpieczne miejsce poza zupe³nie obce osoby. Klasa rz¹dz¹ca boi siê tego granicami Indonezji oraz nawi¹za³ kontakt z i wie, e nie mo e kontrolowaæ tej solidarnoœci przyjació³mi. oraz towarzysz¹cej jej, prawdziwej praktyki rewolty. [za: ] Powy szy artyku³ zosta³ opublikowany przez japoñski ACK w czerwcu 2008 roku. INDONEZJA [t³um.: ACK Bia³ystok] KANADA Montreal: Zamieszki podczas protestów antypolicyjnych 15 marca 2008 r., w Montrealu w stanie Quebek, mia³y miejsce obchody œwiatowego Dnia Przeciwko Brutalnoœci Policji. W D akarta: Aresztowania anarchistów po akcji zorganizowanym marszu wziê³o udzia³ oko³o 200 bezpoœredniej w czasie osób. Nie oby³o siê bez staræ z policj¹ i ataków na pochodu 1 Maja w³asnoœæ korporacji: placówki nale ¹ce do W D akarcie, stolicy Indonezji, podczas marszu pierwszomajowego aresztowano oko³o 200 anarchistów z Sieci Antyautorytarnej Jaringan Anti-Otoritarian. Podczas pochodu, w którym sformowano równie blok anarchistyczny, krzyczano has³a: Pierwszy maja dzieñ antykapitalistyczny!, W³adza precz!, Zniszczyæ pañstwo!, Sprawiedliwy handel, nie wolny rynek!, Precz z IMF i WTO! Anarchiœci zostali aresztowani, gdy zaatakowali siedzibê Wisma Bakrie, jednej z najwiêkszych korporacji indonezyjskich. Policja wykaza³a siê wtedy du ¹ McDonald, Subway, Starbucks. Jedna z suk policyjnych zosta³a ograbiona przez protestuj¹cych. Policja nie poda³a, jaki sprzêt zgin¹³. Nadci¹gaj¹ce radiowozy zosta³y obrzucone koktajlami Mo³otowa. W wyniku walk zniszczono te kilka prywatnych samochodów i stacjê metra. Policja zatrzyma³a ³¹cznie 32 osoby, którym postawiono zarzuty niszczenia mienia, ataku na funkcjonariusza policji i kradzie y. Pierwszy Œwiatowy Dzieñ Przeciwko Brutalnoœci Policji, zorganizowany z inicjatywy aktywistów z Montrealu i grupy Czarna Flaga ze Szwajcarii, mia³ miejsce w 1997 roku. Datê tê wybrano w nawi¹zaniu do zdarzenia maj¹cego miejsce 15 marca 2000 roku, kiedy to szwajcarska policja spa³owa³a na œmieræ dwóch ch³opców, w wieku 11 i 12 lat. USA [za: ] Wiêzieñ z USA prosi o listy z Europy Wschodniej Czeœæ.. Dzieñ Dobry... Nazywam siê Juan Clemente. Jestem z Ameryki... Proszê mi pomóc. Szukam znajomych... listy... poczta... Powiesi³ siê w celi W Areszcie Œledczym w Kielcach odebra³ sobie ycie mê czyzna, odsiaduj¹cy za zabójstwo karê dwudziestu piêciu lat wiezienia. Rzecznik prasowy Centralnego Zarz¹du S³u by Wiêziennej, major Luiza Saapa, powiedzia³a, e pomimo natychmiastowej pomocy lekarza nie uda³o siê go uratowaæ. Wisz¹cego na przeœcieradle wspó³wiêÿnia znaleÿli w nocy koledzy z celi. Trzydziestokilkuletni mê czyzna zostawi³ niedokoñczony list do matki. Nie by³ to jednak list po egnalny, lecz zwyk³y list, nie s¹ wiêc znane motywy jego samobójstwa. Z zas¹dzonego wyroku wiêzieñ odsiedzia³ ju jedenaœcie lat, na wolnoœæ mia³ wyjœæ w 2022 roku. Od roku przebywa³ w kieleckim areszcie na oddziale terapeutycznym. Wczeœniej odbywa³ karê w Strzelcach. [za: IAR; at=1342&wid= ] Nie ma" pieniêdzy na edukacjê i s³u bê zdrowia, a policja dostaje nowy sprzêt! W 2008 roku policja polska otrzyma³a na nowy sprzêt, remonty i podwy ki pensji ponad 1,8 mld z³. Œrodki te wyasygnowano z bud etu na zakup nowych œmig³owców, aut i komputerów, a tak e na wyremontowanie wedle szacunków - co dziesi¹tego komisariatu. Aby kupiæ supernowoczesny sprzêt, Komenda G³ówna Policji (KGP) og³osi³a dwa przetargi. W pierwszym z nich naby³a trzy œmig³owce wielozadaniowe (wydatek rzêdu 60 mln z³), w drugim - piêæ nowoczesnych trenaerów strzeleckich. Policjanci dostali tak e now¹ broñ oraz mundury. W³o y³o je w tym roku a 40 tys. ze 100 tys. funkcjonariuszy! Policjanci dostali te kamizelki kuloodporne - w tym roku 5,5 tys., w nastêpnym, 2009 r. - 6,8 tys. sztuk. Policja dosta³a tak e 186 nowych budynków, a 558 mia³o zostaæ wyremontowanych (wiêkszoœæ gruntownie). Jednak œmig³owce i elektroniczne strzelnice to tylko niewielka czêœæ sprzêtu, który w tym roku dostali policjanci. Specjaliœci od przetargów ju przygotowuj¹ siê do zakupu ponad 4 tys. radiowozów i 2,1 tys. furgonów. Op³acanie w Polsce ze œrodków bud etowych nowego sprzêtu policyjnego w kraju, w którym rzekomo nie ma pieniêdzy na edukacjê, s³u bê zdrowia i inne cele publiczne to przyk³ad osobliwej polityki finansowej prowadzonej przez pañstwo! [za: ] Centrum Antyterrorystyczne: nowa zabawka dla w³adz 1 paÿdziernika 2008 r. Polsce zaczê³o dzia³aæ Centrum Antyterrorystyczne (CAT) - instytucja rz¹dowa, która przez 24 godziny na dobê bêdzie monitorowaæ zagro enie ze strony tzw. "ekstremistów" tak w kraju, jak i na œwiecie. 20- osobowy zespó³ ma koordynowaæ pracê policji i wszystkich wojskowych oraz cywilnych s³u b specjalnych. Bêdzie mia³ prawo on postawiæ na nogi w ci¹gu kilku sekund ca³¹ policjê i s³u by. Wed³ug informacji "Dziennika" instytucja ta ma mieœciæ siê miêdzy siedzibami MSWiA i ABW. Jej pierwszym szefem zosta³ Andrzej Markowski, obecnie wiceszef biura analiz w ABW. Do centrum trafi¹ pracownicy ze wszystkich s³u b: ABW, policji, Agencji Wywiadu, Stra y Granicznej, a tak e przedstawiciele wojskowych s³u b wywiadu i kontrwywiadu. - "Analizy wskazuj¹, e zagro enie Europy ze strony terroryzmu roœnie i osi¹gnie swoje apogeum oko³o 2012 r. Nale y byæ na to przygotowanym. Szczególnie w Polsce, w której tak wiele siê mówi o wiêzieniach CIA i torturowaniu przetrzymywanych t u t a j fundamentalistów" - uwa a dyrektor Centrum Badañ nad Terroryzmem, Krzysztof Liedel. [za: ]

18 18 47 ANGLIA Sean Kirtley skazany na 4,5 roku wiêzienia Sean Kirtly, brytyjski aktywista zw. z weganizmem oraz walk¹ o prawa zwierz¹t, 30 maja 2008 r. zosta³ skazany na 4,5 lata wiêzienia za prowadzenie strony internetowej wspieraj¹cej protest LAWFUL przeciwko firmie wiwisekcyjnej Sequani Ltd. Prosimy o pilne wysy³anie listów wsparcia pod adres: Sean Kirtley WC6977 HMP Birmingham Prison Winson Green Road Birmingham B18 4AS England * Wiêcej informacji nt. sprawy Seana: * Informacje dot. kampanii przeciwko firmie Sequani: [Ÿród³o: Biuletyn ELP, ; t³um.: ACK - Wawa] Vincennes: Zatrzymani za terroryzm 19 stycznia 2008 r. zostali zatrzymani trzej aktywiœci - Ivan, Bruno i Damien, którzy pod¹ ali na demonstracjê przeciwko naruszeniom praw cz³owieka w oœrodku zatrzymañ dla uchodÿców w Vincennes ko³o Pary a. Podstaw¹ do przetrzymania ich przez prawie pó³ roku we francuskich wiêzieniach bez postawienia zarzutów by³y znalezione przy nich "materia³y terrorystyczne", m.in. zagiête gwoÿdzie i chloran (proch dymny domowej roboty), które mia³y byæ wykorzystane do obrony przed policj¹ w czasie demonstracji. Jedn¹ z uwiêzionych osób przesiedzia³a w zamkniêciu tak d³ugo jedynie za to, e zna³a pozosta³e i znalaz³a siê w pobli u miejsca, w którym otoczy³a ich policja. Kolejnych aktywistów zatrzymano kilka dni póÿniej podczas kontroli drogowej W trakcie tygodnia solidarnoœci z aktywistami zatrzymanymi na podstawie ustaw antyterrorystycznych za dzia³alnoœæ na rzecz imigrantów odby³o siê szereg akcji wsparcia, m.in.: w Pary u, Lyon, Grenoble, Vigan, Sete, Rouen, Moskwie, Salonikach, Santa Cruz (Kalifornia) i Brukseli. W nocy z 13 na 14 czerwca 2008 r., w ramach nich podpalono w Pary u kilka samochodów: przy rue Weiss, pod ministerstwem gospodarki - wóz dyplomatyczny, przy rue de Charenton - furgonetkê nale ¹cej do grupy Eiffage firmy Forclum, która buduje wiêzienia, a przy rue de Coriolis - ciê arówkê nale ¹c¹ do ratusza miejskiego, który uprzykrza ycie biednym tego miasta. List od Ivana i Bruno z wiêzieñ Fresnes i Villepinte pt. "Kim s¹ terroryœci": Chronologia akcji solidarnoœciowych: d_rubrique=68 [za: ] HISZPANIA Wyrok w sprawie rzekomego ataku na policjanta 31 stycznia 2007 r. hiszpañski s¹d skaza³ dwóch m³odych Chilijczyków - Rodrigo Lanza Huidobro i Alex Cisternas Amatica za zaatakowanie policjanta. Lanzie zas¹dzi³ on 4,5 roku wiêzienia oraz grzywnê wysokoœci niemal e miliona euro (dok³adnie 950,795 euro)! Cisternas dosta³ 3 lata i nie musi p³aciæ grzywny. Przypomnijmy: obydwaj Chilijczycy zostali aresztowani 4 lutego 2006 r. za rzekome zaatakowanie podczas ulicznej konfrontacji stra nika miejskiego z nich uwagê z ca³ego œwiata departament policji Opór japoñskiej klasy robotniczej jest tak ni e mi a³ oc ho ty na pr ze pr ow ad ze ni e zaciek³y miêdzy innymi dlatego, e jest ona bezpoœrednich, brutalnych ataków, jak podczas wyzyskiwana i eksploatowana, a tak e nie ma zamieszek w 1990 roku. W sobotê robotnicy wp³ywu na warunki pracy i produkcji, co winno zauwa yli wœród swoich szeregów policyjnego byæ prawem ka dego, przeciêtnego robotnika infiltra tora, wskutek czego bardzo szybko yj¹cego w cywilizowanym kraju. Nie pozwala im wyl¹dowa³ on na ogrodzeniu, a jego czaszka to np. na organizowanie strajków politycznych zapozna³a siê nieco bli ej ze stalowym prêtem. przeciwko brutalnoœci policji i uderzenie w mieœcie wielkiego biznesu tam, gdzie naprawdê Zamieszki trwa³y do 13 czerwca, a ka da, boli. Pracownikom dziennym, jako robotnikom kolejna n oc przyno si wci¹ n owe starc ia pozbawionym tych mo liwoœci walki, zawsze pom iêd zy rob otn ika mi, któ rzy do dzi sia j pozostan¹ zamieszki, nie tylko jako metoda pozostaj¹ nieugiêci. Wytrwale domagaj¹ siê oni wspólnej obrony, ale tak e wymuszania od spe³nienia postawionych przezeñ ¹dañ, nie miasta ustêpstw w postaci dostêpu do zasi³ków, zapominaj¹c przy tym o brutalnym zachowaniu tworze nia miejsc pracy, cofani a kampan ii funkcjonariuszy oraz tym, co spotka³o jednego z eksmisji, etc. Podczas, gdy s¹ to mniej lub mieszkañców. Mimo wci¹ nap³ywaj¹cych próœb bardziej wa ne osi¹gniêcia, jeœli chodzi o organizacji pozarz¹dowych, które nawo³uj¹ do kategorie prze ycia, wa ne jest to, by zg³êbiaæ zaprzestania przemocy, widoczne jest mo liw oœc i po sze rze nia ant ago niz mu ag re sy wn e na st aw ie ni e sp o³ ec zn oœ ci pracowników Kamagasaki na szersz¹ populacjê Kamagasaki do policji, choæ mo e nie prowadzi ludzi wykorzystywanych, aby mo na by³o sobie to do tak bezwzglêdnych staræ, jak te, które mia³y wyobraziæ pozbycie siê struktur w³adzy raz na miejsce pomiêdzy 13, a 15 czerwca. W walce z zawsze. policj¹ bra³y udzia³ zarówno osoby m³ode, jak i starsza czêœæ robotników. Jak wiadomo, si³y Nie jest do koñca jasne, kiedy sytuacja zostanie policyjne s¹ gwarantem sprawnego opanowana, ale wiemy na pewno, e prawdziwe eksploatowania klasy robotniczej przez system represje ze strony japoñskiego rz¹du dotkn¹ kapitalistyczny, a co za tym idzie zyska³y one Kamagasaki zaraz po zakoñczeniu szczytu ca³¹ rzeszê wrogów, o czym mog¹ przekonaæ siê ekonomicznego. W³aœnie wtedy zaczn¹ siê ka dej nocy. przeszukania domów i aresztowania. Pañstwo zajmie siê równie poszukiwaniem jednostek, na W ci¹gu kilku ostatnich dni przez dzielnicê które mo na bêdzie zwaliæ winê za wybuch przemaszerowa³y ponad 500 osobowe grupy przemocy klasowej, jakim s¹ te zamieszki. rozwœcieczonych obywateli Kamagasaki. Policja Zamiast zaakcep towaæ lo s polega j¹cy na skupi³a siê na obronie swojej g³ównej bazy ci¹ g³y m byc iu dep tan ym, ich ucz est nic y Nish inar i, cz ekaj ¹c ta m na o dpow iedn io zaatakowali bezpoœrednio stra ników pracy przygotowane do walki z t³umem posi³ki z najemnej, którzy zapewniaj¹ codzienn¹ przemoc komisariatu Naniwa. Mimo, i wielkoœæ ycia w slumsach. policyjnego arsena³u mog³a wzbudzaæ podziw, œmiech i okrzyki, które dobieg³y z t³umu zaraz po Wszelkie represje dotykaj¹ce zarówno osoby u yciu przez policjê gazu ³zawi¹cego, by³y dla zaanga owane w organizacjê anty-szczytu, jak i nich n ie lad a zask oczen iem, a próba robotników z Kamagasaki, s¹ niezbitym zastraszenia robotników spe³z³a na niczym. dowodem na to, e klasa rz¹dz¹ca w Japonii po raz kolejny przestraszy³a siê si³y proletariatu. Dz iê ki wp ro wa dz en iu br ut al ny ch me to d Represjonuj¹c pewne, lewicowe organizacje policyjnych i zastosowaniu ciê kiego sprzêtu organizuj¹ce anty-szczyt rz¹d japoñski jest si³om prewencji uda³o siê aresztowaæ 40 osób bardziej zainteresowany powstrzymaniem od (g³ównie ludzi m³odych). Wielu ze powstania ruchu kwestionuj¹cego kapita³ na zgromadzonych raniono. W wyniku trafienia z najni szym poziomie, ni atakowaniem ju bliska z broni gazowej u ytej przez policjê jeden istniej¹cego. Z drugiej strony w Kamagasaki z robotników straci³ oko. Walkê nieuchronnie pañstwo stara siê powstrzymaæ mo liwoœci ogranicza tam konkretna sytuacja robotników antagonizmu w g³ównej metropolii i ze strachu dziennych, którzy s¹ wysy³ani do swoich miejsc przed jego rozszerzeniem - widocznoœæ rewolty. pracy i nie maj¹ bezpoœredniego dostêpu do W³aœnie dlatego dok³ada ono wszelkich starañ, œrodków produkcji, którymi dysponuj¹ typowi by œwiat³o dzienne ujrza³o mo liwie jak najmniej pracownicy. informacji dotycz¹cych rozruchów w Kamagasaki.

19 46 19 Kansai. Oskar ono go o zamieszkiwanie pod Bunt innym adresem, ni jego adres zameldowania. Podczas zatrzymania odebrano mu miêdzy Kamagasaki to typowa dzielnica robotników inny mi komp uter, tele fon a tak e ulot ki dziennych, w której od pocz¹tku lat 60. ponad 30 polityczne, którymi pos³u ono siê póÿniej, razy w ybuch a³y za miesz ki. Os tatni bunt podczas przes³uchania. Funkcjonariusze policji wzniecony zosta³ w 1990 roku jako sprzeciw wypytywali go o powi¹zania z obywatelami wobec brutalnego postêpowania policji, a tak e innych krajów, którzy mieli przybyæ na G8 oraz o jej powi¹zañ z gangami Yakuzy. jego dzia³alnoœæ na terenie Osaki. Najprawdopodobniej by³ on pierwszym wiêÿniem Nie ina czej by ³o i tym razem. Jeden z polityczny m, zatrzymany m pod przykrywk¹ mieszkañców, aresztowany na terenie pasa u rutynowych dzia³añ policyjnych. handlowego nieopodal Kamagasaki, zosta³ zabrany na komisariat, gdzie by³ bezustannie 12 czerwca zatrzymano aktywistê Kamagasaki bity przez czterech detektywów. Kiedy skopany i Patrol (grupy squatterskiej i anty-kapitalistycznej pó³przytomny znalaz³ siê na ziemi, oprawcy dzia³aj¹cej w Osace) pod zarzutem wy³udzania powiesili go do góry nogami przy pomocy sznura, przez niego zasi³ku na ycie. Osoba ta by³a eby móc go dalej torturowaæ. Nazajutrz, nieustannie œledzona przez funkcjonariuszy w wypuszczony z aresztu, uda³ siê on do swoich cywilu, a podczas demonstracji - obserwowana przyjació³, by pokazaæ zadane mu rany. Wskutek przy pomocy helikopterów!!! Oczywistym jest tej sytuacji grupa licz¹ca blisko 200 osób fakt, e jego aresztowanie zaplanowano po to, by otoczy³a komisariat, domagaj¹c siê publicznych go nie dopuœciæ do udzia³u w anty-szczycie. przeprosin ze strony komendanta placówki, a Wiadomo równie, e policja pozbawi³a go nastêpnie zwolnienia ze stanowisk czwórki prawa wyjœcia za kaucj¹, a co za tym idzie - by³a funkcjonariuszy. Natknêli siê oni na stalowe w stanie przetrzymywaæ go w areszcie a do dnia tarcze i zabarykadowany budynek. 23 czerwca, w którym szczyt G8 dobieg³ koñca. Rozwœcieczony t³um pos³a³ w stronê budynku W celu znalezienia dowodów na ich towarzysza grad butelek i kamieni. Podczas staræ ze zosta³ równie najechany [przez policjê - dop. s³u bami mundurowymi rebeliantom uda³o siê t³um.] oddzia³ organizacji anarchistycznej znanej przej¹æ czêœæ ich ekwipunku. Zamieszki ucich³y pod nazw¹ Free Worker. oko³o pó³nocy, gdy si³y prewencyjne wycofa³y siê na komisariat. Nastêpnego dnia na miejsce staræ Tego samego dnia do mieszcz¹cej siê w Kyoto zosta³y œci¹gniête posi³ki. W okolice Naniwy si ed zi by zw i¹ zk u R ak un an wt ar gn êl i sprowadzono blisko 35 radiowozów oraz funkcjonariusze policji. W wyniku akcji dosz³o do pojazdy szturmowe, które mia³y zostaæ u yte do przeszukania pomieszczeñ biurowych i zd³awienia buntu. wyprowadzenia dwóch zwi¹zkowców, których oskar ono o defraudacjê pieniêdzy otrzymanych Pod cza s zam ies zek pol icj a inw igi low a³a z funduszu bezrobotnych Kampanii Asian uczestników buntu, zarówno z dachu komendy, Wide, która organizow a³a anty-szcz yt. W jak i helikoptera. W strategicznych miejscach na miêdzyczasie w Osace zmobilizowano tysi¹ce terenie ca³ej dzielnicy zosta³y rozmieszczone policjantów, wprowadzono punkty kontrolne i oddzia³y Prewencji uzbrojonej w tarcze i pa³ki, uruch omion o szero ki syste m monit oring u. czekaj¹cej w pogotowiu na rozpoczêcie akcji. Wszystko to pod Drugiego dnia na p r e t e k s t e m miejscu pojawili zabezpieczenia siê cz³onkowie miasta przed zwi¹zków mo liwymi atakami zawodowych, terrorystycznymi. chc¹cy wesprzeæ Wzmocnione, i wyraziæ swoje naæpane w³adz¹ po pa rc ie dl a p a ñ s t w o protestuj¹cych. n i e u c h r o n n i e Organizacje te doprowadzi³o do wybra³y do tego przemocy i zwróci³o c e l u przeciwko sobie najw ³aœc iwsz y dziennych moment, gdy ze pracowników z wzglêdu na Osaki. skierowan¹ na Barcelony. W czasie bijatyki, do której dosz³o, podj¹³ strajk g³odowy. To ju kolejna g³odówka, gdy w³adze przyst¹pi³y do wyrzucenia m³odych któr¹ prowadzi w tej s prawie. Zgodnie z ludzi okupuj ¹cych budyne k samorz ¹dowy, hiszpañskim prawem wiêÿnia mo na zwolniæ stra nik dozna³ powa nego urazu g³owy. Policja przedterminowo po odbyciu prze niego 3/4 kary. twierdzi, e obra enia spowodowa³ kamieñ Amadeu którego skazano na 30 lat pozbawienia rzucony przez Lanzê. wolnoœci, móg³ zostaæ wypuszczony nieca³e 3 Ca³a sprawa okaza³a siê iskr¹, która rozpali³a lata temu, jednak od tego czasu w³adze dyskusjê na temat naruszeñ praw cz³owieka w wiêzienne blokuj¹ tak¹ mo liwoœæ negatywnie Hiszpa nii. Ob roñcy t wierdz ¹, e La nza i opiniuj¹c wnioski o przedterminowe zwolnienie i Cistern as oraz Argenty ñczyk Juan Pintos wydaj¹c nieprzychylne opinie o osadzonym. Garrido, któremu równie wytoczono proces w Nale y te dodaæ, e tego typu zwolnienia tej sprawie, gdy zdarzy³ siê ten incydent, jedynie stosuje siê powszechnie, równie w stosunku do przechodzili w pobli u. Obrona podnios³a tak e morderców i mafiosów, jednak Amadeu nikogo to, e oskar eni zostali pobici przez policjê, nie zabi³. Skazano go w 1986 r. za udzia³ w zarówno na ulicy, jak i na komisariacie. Ich napadzie na bank z broni¹ w rêku, w trakcie obra enia by³y na tyle powa ne, e trzeba ich którego nikt nie zgin¹³ ani nie zosta³ ranny. Maj¹c by³o zabraæ do szpitala. Po powrocie z niego 14 lat Amadeu by³ zmuszony rozpocz¹æ pracê, ponownie byli bici i wyzywani, m.in. sudacas - potem - przyst¹pi³ do CNT i zacz¹³ aktywnie obraÿliwym s³owem u ywanym wobec ludzi z uczestniczyæ w yciu zwi¹zku. Wszed³ na drogê Ameryki Po³udniowej. Lanzê, Cisternasa i illegalizmu. W sumie - dokona³ ponad 50 Pintosa trzymano bez procesu prawie 2 lata, napadów na banki, niektóre - z broni¹ w rêku. podczas gdy 6 Europejczyków, równie Pieni¹dze przekazywa³ na rozwój ruchu oskar onych w tej sprawie, zwolniono za kaucj¹. anarchistycznego, zapomogi dla nielegalnie zwolnionych pracowników, lokatorów [za: ] zagro onych eksmisj¹ oraz na wsparcie potrzebuj¹cych. Odsiaduj¹c sw¹ karê, Castellas nieustannie walczy³ o prawa wiêÿniów. Przeciwstawiaj¹c siê Sewilla: Morderstwo systemowi niesprawiedliwoœci, przy³¹cza³ siê po wszystkich ich protestów, rebelii i strajków anarchistki g³odowych. W swym oœwiadczeniu napisa³, e prowadzi³ w yciu wiele g³odówek, lecz tej nie zamierza przerwaæ, dopóki nie bêdzie wolny. 11 lipca 2008 r. w Sewilli zamordowano Istniej¹ jedynie dwie mo liwoœci wolnoœæ albo hiszpañsk¹ anarchistkê, Rosê Pazos. W swoim œmieræ napisa³ anarchista. Ten Jego brak mieszkaniu zosta³a ona pchniêta no em. pokory oraz jego nieugiêta postawa wobec Wed³ug komisji zwi¹zkowej CNT - Sewilla, która systemu penitencjarnego by³y nie w smak w swym oœwiadczeniu wyrazi³a ubolewanie z w³adzom wiêziennym, które postanowi³y ukaraæ powodu œmierci Rosy, przyczyn¹ tego zabójstwa go za walkê o prawa swoje i innych. Podczas mog³o byæ jej zaanga owanie polityczne (by³a swej g³odówki Amadeu straci³ ponad 30 kg wagi. ona dzia³aczk¹ zwi¹zku CNT - AIT), a tak e jej 5 wrzeœnia br., po 76 dniach, w stanie skrajnego orientacja seksualna (by³a ona wyczerpania przerwa³ j¹. transseksualistk¹). Wiêcej informacji: Jego protest spotka³ siê z reakcj¹ ruchu anarchistycznego, który wspiera³ Castellasa w [za: ] walce, wysy³aj¹c do wiêzienia faksy, e oraz listy. Np. hiszpañscy anarchiœci ze zwi¹zku CNT podczas swych akcji solidarnoœciowych domagali siê uwolnienia osadzonego, reakcji w³adz wiêziennych na pogarszaj¹cy siê stan jego Strajk g³odowy Amadeu zdrowia, a tak e zaprzestania represji, wymierzonych w niego z powodów politycznych. Casellasa Podobna pikieta solidarnoœciowa z Amadeu Castellasem, zorganizowana przez WSM, Amadeu Casellas Ramón, anarchista, który odby³a siê te w Dublinie. ponad 25 lat przesiedzia³ w kataloñskich wiêzieniach, domagaj¹c siê skrócenia Wiêcej informacji: zasadzonego mu wyroku, 22 czerwca 2008 r.

20 20 45 hambre2.html wspieraj¹ca wiêÿniów. Zachêcamy wszystkich do udzielenia jej wsparcia i prosimy o pilne s_eng.pdf wysy³anie listów. Potrafi ona czytaæ w jêz. angielskim oraz w³oskim: php Adres: Wywiad z Amadeu Castellasem: Paola Gori Via delle Macchie 9 casellas.html Livorno Italy Wiêcej o walce Casellasa i innych akcjach solidarnoœciowych mo na przeczytaæ na [Ÿród³o: Biuletyn ELP, ; t³um.: hiszpañskojêzycznej stronie: ACK - Wawa] uniwersytecie Balkh. Kambakhsh wszystkiemu Ko le jn ¹, pu st ¹ o bi et ni c¹ ok az a³ si ê zaprzecza, twierdz¹c, e do przyznania siê do nieocenzurowany Internet dla dziennikarzy. winy zosta³ zmuszony w trakcie œledztwa. Wyrok MKOl przysta³ na to, by strony wskazane przez ten nie ma podstaw prawnych. Studenta rz¹d chiñski by³y blokowane nawet w g³ównym skazano na podstawie art. 347 kodeksu karnego, biurze prasowym. Nie mo na siê by³o dostaæ na który przewiduje karê do 5 lat pozbawienia st ro ny np. BBC, Deutsche Welle, nie wo ln oœ ci d la te go, k to pr ze sz ka dz a wspominaj¹c ju o Amnesty International. wykonywaniu aktu religijnego lub zniewa a miejsce kultu. Nie tylko kara jest zupe³nie inna, [za: ] ni w kodeksie, ale te czyn, za który go skazano, nawet nie wype³nia okreœlonych w nim znamion. Petycje z ¹daniami zaprzestania egzekucji Kambakhsha nale y wysy³aæ pod adres: W OCHY [za: oraz ] Amnestia dla policjantów z G8 w Genui? 24 czerwca 2008 r. w³oski senat uchwali³ now¹, przyjazn¹ funkcjonariuszom aparatu pañstwowego i represyjn¹ wobec obywateli legislacjê, która m.in. u³atwia przeprowadzanie deportacji i operacji "zapobiegania nielegalnej imigracji", pozwala na wspólne patrolowanie ulic w³oskich miast wojsku i policji (do pe³nienia tych zadañ oddelegowano 2,5 tys. o³nierzy). Nowa ustawa nakaza³a te odroczenie na rok wszystkich procesów, które rozpoczê³y siê przez 2002 r. i w których oskar onym grozi kara poni ej 10 lat wiêzienia. W zwi¹zku z tym przedawnieniu ulegnie wiele spraw tocz¹cych siê m.in. przeciwko policji i premierowi Berlusconiemu. Rajdy we W³oszech nowy Wydanie ostatecznego wyroku w "sprawie Bolzaneto", dotycz¹cej brutalnego pobicia wiêzieñ Il Silvestre 29 maja 2008 r. w³oska policja najecha³a liczne domy, których mieszkañcy s¹ zwi¹zani z grup¹ eko - anarchistyczn¹ Il Silvestre. Policja stale j¹ nêka oraz wysuwa przeciwko niej fa³szywe zarzuty, jednak tym razem ofiarom najazdu oskar ono o wywrotow¹ konspiracjê. Przypuszcza siê, e aktywiœci Il Silvestre napadli na budynek poczty, aby rzekome wspomóc sfinansowanie swych akcji bezpoœrednich oraz innych dzia³añ, tj. wydanie literatury. Jedna z osób, któr¹ najechano, jest Paola Gori aktywistka zwi¹zana z weganizmem oraz z grup¹ wspieraj¹c¹ wiêÿniów w³oskich, Senza Gabbie. W nastêpstwie tych ostatnich rajdów zosta³a ona odes³ana do wiêzienia. Paola jest znana ELP jako pe³na poœwiêcenia dzia³aczka uczestników antyszczytu G8 przez policjê, do którego dosz³o w lipcu 2001 r. w policyjnych barakach w Bolzaneto, zapowiedziano na 21 lipca br. Na ³awie oskar onych zasiad³o 45 funkcjonariuszy i dowódców policji oraz urzêdników pañstwowych, stra ników wiêziennych i personelu medycznego. Pozew przeciw nim z³o y³o wspólnie 300 osób, z których po³owa pochodzi³a spoza W³och. Wed³ug Segretaria Legale - grupy wsparcia prawnego z Genui wspó³pracuj¹cej z prawnikami bior¹cymi udzia³ w procesie, rekonstrukcja wydarzeñ z Bolzaneto wskazuje na brutalne naruszenie przez w³adze w³oskie 3 artyku³u Europejskiej Konwencji Praw Cz³owieka. Nowa legislacja wprowadzona przez rz¹d Berlusconiego wesz³a w ycie 25 lipca, 4 dni po Ambasada Islamskiej Republiki Afganistanu ul. Goplañska Warszawa Faks: CHINY [za: oraz na podst. raportu AI] Olimpiada pretekstem do nowych przeœladowañ - Chiny szargaj¹ olimpijskie dziedzictwo powiedzia³a Roseann Rife z Amnesty International, prezentuj¹c 29 lipca 2008 r. raport o niedotrzymaniu obietnic sk³adanych siedem lat temu Miêdzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu, gdy ten przyznawa³ Pekinowi prawo do organizacji igrzysk. Tylko w ostatnim roku zosta³o tu zatrzymanych tysi¹ce dzia³aczy praw cz³owieka, dziennikarzy i prawników. W ramach policyjnej kampanii dbania o wizerunek miasta z Pekinu wywo ono nie tylko ebraków i domokr¹ ców, ale równie obroñców praw cz³owieka. Wielu z nich dosta³o zakaz wjazdu do niego do koñca igrzysk. Fikcj¹ by³y te swobody obiecane zagranicznym dziennikarzom, które mia³y obowi¹zywaæ od pocz¹tku roku. Przygotowanie reporta u nadal wymaga³o zgromadzenia stosu pozwoleñ, a i to nie gwarantowa³o spokoju. Np. policja przerwa³a relacjê z Wielkiego Muru niemieckiej telewizji ZDF. Okaza³o siê, e amerykañski ekspert, który sta³ przed kamer¹, nie zosta³ upowa niony przez w³adze do wypowiadania siê na jego temat. JAPONIA W cieniu G8: represje i bunt w Japonii Niemal e pó³tora tygodnia temu, na terenie Japonii odby³o siê szereg spotkañ ekonomicznych, w wyniku których na ów kraj na³o ono polityczne, bezprecedensowe sankcje dyscyplinarne. Pomimo tego faktu waleczni robotnicy z Kamagasaki stawili czo³a bezkompromisowemu systemowi bezpieczeñstwa, bior¹c udzia³ w proteœcie przeciw brutalnemu potraktowaniu ich kolegi przez stró ów prawa. Zarówno sprzeciw robotników, jak te ich represjonowanie, s¹ faktami, na które powinniœmy zwróciæ szczególn¹ uwagê. Represje Jeszcze przed rozpoczêciem forum ekonomicznego, w ramach profilaktyki aresztowanych zosta³o ponad 40 osób zwi¹zanych z szeroko pojêtym ruchem lewicowym oraz œrodowiskiem anarchistycznym. 29 maja [2008 roku dop. red.] na terenie Tokijskiego Uniwersytetu Hosei zatrzymano 38 osób. Bra³y one udzia³ w politycznym spotkaniu przeciwko G8. Aresztowania na tak du ¹ skalê zosta³y przeprowadzone przez ponad 100 agentów s³u by bezpieczeñstwa, którzy wkroczyli do akcji zaraz po wyst¹pieniach studentów, poprzedzonych marszem protestacyjnym. Zatrzymani dalej przebywaj¹ w areszcie. Bardzo mo liwe jest to, e wœród nich znajduj¹ siê równie liderzy leninowskiego ugrupowania Chuukaku-ha - jednej z najwiêkszych tego typu organizacji dzia³aj¹cych na terenie Japonii. 4 czerwca zosta³ aresztowany Tabi Runin, aktywny anarchista pochodz¹cy z regionu

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze

Postępowanie przygotowawcze Postępowanie przygotowawcze Różnice między śledztwem a dochodzeniem Zakres przedmiotowy Organy prowadzące Czas trwania Stopień formalizmu Zakres przedmiotowy Śledztwo 1) w których rozpoznanie w pierwszej

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH WYCHOWAWCZO Zespół Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Końskowoli POZIOMY PRACY WYCHOWAWCZEJ I. PRACA WYCHOWAWCZA WYCHOWAWCY KLASY 1. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

Policjanci szkolili pracowników socjalnych

Policjanci szkolili pracowników socjalnych Policjanci szkolili pracowników socjalnych Napisano dnia: 2016-02-12 09:32:59 W czwartek 11 lutego 2016 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Lwówku Śląskim przy współudziale funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik ochrony fizycznej osób i mienia 515[01]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 19 Strona 2 z 19 Strona 3 z 19 Strona 4 z 19 Strona 5 z 19 Strona 6 z 19 Strona 7 z 19 W pracy egzaminacyjnej oceniane były elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej II. Założenia do projektu

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18)

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA DO SŁUŻBY UWAGA! KWESTIONARIUSZ NALEŻY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM (nie dotyczy części A pkt 18) Załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 r. (poz.432) Załącznik nr 1 (pieczęć jednostki organizacyjnej Policji) numer identyfikacyjny KWESTIONARIUSZ OSOBOWY KANDYDATA

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA

PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA PRZYJĘCIE NA LECZENIE DO SZPITALA (Część 3 Ustawy o zdrowiu psychicznym z 1983 roku [Mental Health Act 1983]) 1. Imię i nazwisko pacjenta 2. Imię i nazwisko osoby sprawującej opiekę nad pacjentem ( lekarz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

REGULAMIN. przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Załącznik do zarządzenia Nr 96 /2009 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie z dnia 23 września 2009 r. REGULAMIN przeprowadzania naboru nowych pracowników do korpusu służby cywilnej w Kuratorium

Bardziej szczegółowo

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA. Rada Europy. Strasburg, Francja SKARGA. na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka WZÓR SKARGI EUROPEJSKI TRYBUNAŁ PRAW CZŁOWIEKA Rada Europy Strasburg, Francja SKARGA na podstawie Artykułu 34 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz Artykułu 45-47 Regulaminu Trybunału 1 Adres pocztowy

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach

USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 29 listopada 1990 r. o paszportach Opracowano na podstawie: Dz.U. z 1991 r. Nr 2, poz. 5, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 2002 r. Nr 62, poz. 557, z 2005 r. Nr 178,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r.

ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. PP nr 13/021/11/2016 w sprawie: ZARZĄDZENIE nr 11/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 13 w Radomiu z dnia 17 II 2016 r. WPROWADZENIA: - PROCEDURY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA,

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ - nietypowe uzale nienia NIETYPOWE UZALE NIENIA - uzale nienie od facebooka narkotyków czy leków. Czêœæ odciêtych od niego osób wykazuje objawy zespo³u abstynenckiego. Czuj¹ niepokój, gorzej

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk Sygn. akt II UK 27/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 lutego 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Krzysztof

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH

1. NAUCZANIE JĘZYKÓW NOWOŻYTNYCH (OBOWIĄZKOWYCH) W RAMACH PROGRAMU STUDIÓW STACJONARNYCH (CYKL A I B) I NIESTACJONARNYCH 1 Szczegółowe przepisy wykonawcze na rok akadem. 2010/11 wprowadzające w życie Zarządzenie Rektora PWT we Wrocławiu w sprawie nauczania języków obcych na PWT we Wrocławiu z dnia 29 września 2009 r. 1.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie;

- podczas rozmowy telefonicznej z ofiarą przemocy w rodzinie; Załącznik do Zarządzenia Nr 0152.35.2011 Z dnia 27 czerwca 2011r. PROCEDURA POSTEPOWANIA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH PRZY WYKONYWANIU CZYNNOŚCI ODEBRANIA DZIECKA Z RODZINY W RAZIE BEZPOŚREDNIEGO ZAGROŻENIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ

Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Warszawa, maj 2012 BS/74/2012 O DOPUSZCZALNOŚCI STOSOWANIA KAR CIELESNYCH I PRAWIE CHRONIĄCYM DZIECI PRZED PRZEMOCĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK

Nasz kochany drogi BIK Nasz kochany drogi BIK https://www.obserwatorfinansowy.pl/tematyka/bankowosc/biuro-informacji-kredytowej-bik-koszty-za r Biznes Pulpit Debata Biuro Informacji Kredytowej jest jedyną w swoim rodzaju instytucją na polskim rynku

Bardziej szczegółowo

p o s t a n a w i a m

p o s t a n a w i a m ZARZĄDZENIE NR ON.0050.2447.2013.PS PREZYDENTA MIASTA BIELSKA-BIAŁEJ Z DNIA 7 CZERWCA 2013 R. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty Rodzina + oraz wzoru karty Rodzina

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole.

Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji. Numer dla telefonów tekstowych. boroughofpoole. Informacje na temat dodatku na podatek lokalny (Council Tax Support), które mogą mieć znaczenie dla PAŃSTWA Możemy zapewnić pomoc z przeczytaniem lub zrozumieniem tych informacji 01202 265212 Numer dla

Bardziej szczegółowo

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej

Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej biblioteczka zamówień publicznych Agata Hryc-Ląd Małgorzata Skóra Zakupy poniżej 30.000 euro Zamówienia w procedurze krajowej i unijnej Nowe progi w zamówieniach publicznych 2014 Agata Hryc-Ląd Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY

OBSZAR BADAŃ ROK 2000 ROK 2005 ZMIANY Prezydent Miasta Legionowo zamówił badania dotyczące postaw młodzieży legionowskiej wobec uzależnień. Koordynatorem tego projektu jest Referat Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych. Badań dokonała Pracownia

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Roczne zeznanie podatkowe 2015

Roczne zeznanie podatkowe 2015 skatteetaten.no Informacje dla pracowników zagranicznych Roczne zeznanie podatkowe 2015 W niniejszej broszurze znajdziesz skrócony opis tych pozycji w zeznaniu podatkowym, które dotyczą pracowników zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1

Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 WOJEWODA MAZOWIECKI LEX-P.4131.10.2016.IJ Warszawa, dnia 2 lutego 2016 r. Rada Gminy Rościszewo 09-204 Rościszewo ul. Armii Krajowej 1 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE Na podstawie art. 91 ust.1 oraz art. 92

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden).

Ujednolicenie zasad udzielania zwolnień z zajęć szkolnych w szkołach podstawowych i gimnazjach w Gminie Bergen (Bergensstandarden). Przetłumaczono przez Biuro Tłumaczeń przy Gminie Bergen, strona 1/6 GMINA BERGEN Wydział Urzędu Miejskiego d/s Szkół i Przedszkoli OKÓLNIK Okólnik nr: 28/2013 Data: 25 września 2013 Numer sprawy: 201300138-28

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bieruniu Adres: 43-155 Bieruń, ul. Władysława Jagiełły 1 WNIOSEK O USTALENIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych

W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych W nawiązaniu do korespondencji z lat ubiegłych, dotyczącej stworzenia szerszych mechanizmów korzystania z mediacji, mając na uwadze treść projektu ustawy o mediatorach i zasadach prowadzenia mediacji w

Bardziej szczegółowo

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję?

Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Opracowanie Grażyna Cybula Konsultant Regionalnego Ośrodka Metodyczno-Edukacyjnego Metis Po co w szkole procedury reagowania na przemoc i agresję? Procedury czyli zasady i kroki podejmowanych działań oparte

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy; kierownika jednostki organizacyjnej gminy,-osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną, --esobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. 1397 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 19 września 2011 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym funkcjonariuszy celnych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832

Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 Warszawa, dnia 23 lipca 2013 r. Poz. 832 OBWIESZCZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 2 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO. z dnia 31 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXX/263/2014 RADY GMINY PRZODKOWO z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Przodkowo.

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA I OGRANICZENIA NARKOMANII ORAZ PRZESTĘPCZOŚCI I DEMORALIZACJI NIELETNICH. SZKOŁA WOLNA OD NARKOTYKÓW I PRZEMOCY Z analizy zjawiska przestępczości, demoralizacji nieletnich oraz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016 Załącznik do uchwały Nr 260/13 Rady Gminy Celestynów z dnia 26 marca 2013 r. GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W GMINIE CELESTYNÓW NA LATA 2013-2016

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa

za pośrednictwem 00-898 Warszawa Al. Solidarności 127 (art. 398 2 kpc) ul. Góralska 5 01-112 Warszawa (WZÓR) Warszawa, dn. 2012 r. SĄD APELACYJNY SĄD PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH w Warszawie za pośrednictwem Sądu Okręgowego XIV Wydział Ubezpieczeń Społecznych w Warszawa 00-898 Warszawa Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r.

Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. Uchwała Nr XI/60/07 Rady Miasta Otwocka z dnia 26 czerwca 2007 r. W sprawie nadania Regulaminu StraŜy Miejskiej w Otwocku. Na podstawie przepisu art.8 ust.2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o straŝach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów

Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT. Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Stan prac w zakresie wdrożenia systemów operacyjnych: NCTS2, AIS/INTRASTAT, AES, AIS/ICS i AIS/IMPORT Departament Ceł, Ministerstwo Finansów Usługa e-tranzyt System NCTS 2 Aktualny stan wdrożenia Ogólnopolskie

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl John McMahon Pierwsze kroki do wyjścia z alkoholizmu Original edition published in English Tytuł oryginału: First Steps out of Problem Drinking Copyright 2010 John McMahon Copyright Lion Hudson plc, Oxford,

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble

Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble Regulamin konkursu Kurs Stylizacji z Agata Meble I Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady konkursu (zwanego dalej konkursem ), przeprowadzanego na łamach miesięcznika M jak Mieszkanie w terminie

Bardziej szczegółowo

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko

Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Imię i nazwisko Temat: Czy świetlówki energooszczędne są oszczędne i sprzyjają ochronie środowiska? Karta pracy III.. Imię i nazwisko klasa Celem nauki jest stawianie hipotez, a następnie ich weryfikacja, która w efekcie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska

Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia - mgr inż. Beata Kosmalska Rzecznik Praw Ucznia pracuje w oparciu o Regulamin Rzecznika Praw Ucznia oraz o własny plan pracy. Regulamin działalności Rzecznika Praw Ucznia: 1. Rzecznik

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY. z dnia 12 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR VII/98/2015 RADY GMINY WODZIERADY z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Bardziej szczegółowo

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

2. Nie mogą brać udziału w działaniach ratowniczych strażacy, których stan wskazuje, że są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. REGULAMIN ORGANIZACYJNY UDZIAŁU W AKCJACH RATOWNICZYCH I SZKOLENIACH POŻARNICZYCH ORAZ SPOSÓB ICH ROZLICZANIA I WYPŁATY EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO DLA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH GMINY WÓLKA I.

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ROCZNE SPRAWOZDANIE Z EFEKTÓW REALIZACJI POWIATOWEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W POWIECIE KĘTRZYŃSKIM ZA ROK 2013 Kętrzyn 2014 Od 2012 roku Powiatowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Praktyczny poradnik Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. W zakładce "wnioski

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego

WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego ... (miejscowość, data) Urząd Miasta i Gminy w Staszowie WNIOSEK o przydział lokalu mieszkalnego lokalu socjalnego 1. Imię i nazwisko wnioskodawcy... 2. Adres zameldowania... Adres zamieszkania... Adres

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa

1... imię i nazwisko data urodzenia stopień pokrewieństwa Organ właściwy wierzyciela 1) realizujący świadczenia z funduszu alimentacyjnego: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO CZĘŚĆ I. 1. Dane osoby ubiegającej się o świadczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo