Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja. z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie"

Transkrypt

1 Informacja z działalności Zarządu Powiatu w Łukowie W okresie od 14 lutego 2012 r. do 20 marca 2012 r. Zarząd odbył 4 posiedzenia, w trakcie których zajmował się następującymi sprawami: 1. Podjął uchwały: 1) Nr 67/139/2012 w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie, 2) Nr 67/140/2012 w sprawie wyrażenia zgody na bezprzetargowe wynajęcie przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie placu stanowiącego część działki nr 8808/17, położnej w Łukowie przy ul. Partyzantów 10. Zgoda dotyczy wynajęcia w trybie bezprzetargowym, na okres 3 lat, placu o powierzchni 11,09 m 2 z przeznaczeniem na posadowienie kiosku nietrwale związanego z gruntem i prowadzenie w nim działalności handlowej, 3) Nr 67/141/2012 w sprawie zmian budżetu powiatu na rok 2012, 4) Nr 67/142/2012 w sprawie upoważnienia kierowników jednostek powiatowych do dokonywania przeniesień planowanych wydatków w 2012 r. Upoważnienie dotyczy przeniesień planowanych wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej, 5) Nr 67/143/2012 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie. Pełnomocnictwo dotyczy podpisania wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy dotyczącej projektu EL CINE EUROPEO, VENTANA DE NUESTRA CULTURA finansowanego w ramach programu Comenius, 6) Nr 67/144/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury oraz dziedzictwa narodowego. Konkurs dotyczy następujących zadań: a) popularyzacji i upowszechniania kultury fizycznej, sportu, rekreacji i turystki wśród mieszkańców powiatu łukowskiego. Na realizację tego zadania przeznacza się zł, b) popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu we wszystkich typach szkół na terenie powiatu łukowskiego. Na realizację tego zadania przeznacza się zł, c) popularyzacja i podtrzymywanie tradycji wybranych dyscyplin sportowych piłka ręczna. Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę zł, d) popularyzacja i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych. Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę zł, e) kultywowanie i popularyzacja tańców, muzyki i zwyczajów ludowych. Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę zł,

2 - 2 - f) oprawa muzyczna z okazji świat narodowych i innych okolicznościowych uroczystości powiatowych. Na realizację tego zadania przeznacza się kwotę zł. 7) Nr 70/145/2012 w sprawie ustalenia na 2012 rok Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Powiat Łukowski. Środki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych stanowią 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Z puli tej 10% zostało przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych oraz organizację doradztwa metodycznego oraz 90% na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli, 8) Nr 70/146/2012 w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie samochodu ratowniczo gaśniczego stanowiącego własność Powiatu Łukowskiego, 9) Nr 70/147/2012 w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie modułów lokalizacji pojazdu stanowiących własność Powiatu Łukowskiego, 10) Nr 70/148/2012 w sprawie udzielenie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie. Pełnomocnictwo dotyczy podpisania wniosku oraz zawarcia i realizacji umowy dotyczącej projektu Transgraniczne szlaki historyczne i kulturalne w strefie małego ruchu granicznego 11) Nr 70/149/2012 w sprawie udzielnie pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Placówek w Łukowie. Pełnomocnictwo dotyczy przeprowadzenia postępowania o najem, na okres do 3 lat, pomieszczenia nr 71 usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku Zespołu Placówek w Łukowie. 2. Podjął decyzje: 1) Nr G w sprawie naliczenia opłaty rocznej dla Domu Pomocy Społecznej w Łukowie z tytułu sprawowania trwałego zarządu nieruchomością gruntową, położną w Łukowie przy ul. Broniewskiego 20/26 o łącznej powierzchni 0,3908 ha, zabudowaną wolnostojącym czterokondygnacyjnym budynkiem Domu Pomocy Społecznej oraz parterowym budynkiem pralni i budynkiem gospodarczym, 2) Nr G /08 w sprawie ustanowienia na rzecz Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie trwałego zarządu nieruchomością gruntową o powierzchni 0,3451 ha, położoną w Łukowie przy ul. Broniewskiego 20/26, zabudowaną trzykondygnacyjnym budynkiem biurowo-mieszkalnym i dwukondygnacyjnym budynkiem (sala gimnastyczna i rekreacyjna) oraz ustalenia stawki opłaty rocznej z tytułu sprawowania trwałego zarządu,

3 - 3-3) Nr G /08 w sprawie ustanowienia na rzecz Pogotowia Opiekuńczego w Stoczku Łukowskim trwałego zarządu nieruchomością gruntową o powierzchni 0,2781 ha, położoną w Stoczku Łukowskim przy ul. Stanisława Wielgoska 5, zabudowaną dwukondygnacyjnym budynkiem dawnego internatu oraz ustalenia stawki opłaty rocznej z tytułu sprawowania trwałego zarządu. 3. Podpisał porozumienia i umowy: 1) z Powiatem Zawierciańskim w sprawie umieszczenia dziecka z terenu powiatu łukowskiego w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie powiatu zawierciańskiego i wysokości wydatków ponoszonych na ich opiekę i wychowanie, 2) z Powiatem Włodawski, w sprawie umieszczenia dziecka z terenu powiatu łukowskiego w niezawodowej rodzinie zastępczej na terenie powiatu włodawskiego i ustalenia wydatków z tego tytułu, 3) z Miastem Stołecznym Warszawa w sprawie ponoszenia wydatków na utrzymanie dziecka z terenu powiatu łukowskiego w rodzinie zastępczej na terenie miasta Warszawa, 4) z Robertem Dołęgą w sprawie promowania Powiatu Łukowskiego na zawodach sportowych z jego udziałem, 4. Zaakceptował przedstawioną przez Wydział Oświatowo Społeczny propozycję podziału środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Środki na ten cel stanowią 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Z tej puli 10% planuje się przeznaczyć na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe kadry kierowniczej i organizację doradztwa metodycznego oraz 90% na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe dla pozostałych nauczycieli. 5. Zapoznał się i przyjął do wiadomości informację o sytuacji ekonomiczno-finansowej PKS SA w Łukowie za okres od do r. i za okres od do r. 6. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Radoryżu Smolanym Zarząd wyraził zgodę na rozszerzenie kształcenia zawodowego w Szkole Policealnej dla Dorosłych o następujące kierunki : technik rachunkowości, technik administracji, technik archiwista oraz na utworzenie w szkole klasy o profilu wojskowym. 7. Podpisał list intencyjny w sprawie utworzenia w Powicie przez Stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych w Lublinie Biura Porad Obywatelskich. 8. Postanowił wystąpić do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o przejęcie małej obwodnicy Łukowa, w tym odcinka planowanego do budowy od ul. Świderskiej do ul. Radzyńskiej. 9. W związku z tym, że ogłoszony przez SP ZOZ przetarg na dzierżawę Prosektorium został unieważniony Zarząd wyraził zgodę na ogłoszenie kolejnego przetargu tylko w zakresie transportu zwłok z oddziałów szpitalnych do chłodni, wydawania zwłok i utrzymania czystości w chodni. 10. Postanowił o zwiększeniu o jeden liczy stypendiów naukowych w I Liceum Ogólnokształcącym i Zespole Szkół Nr 4 w Łukowie.

4 Wyraził zgodę na zatrudnienie w wymiarze po ½ etatu Piotra Madeja i Marcina Zabłockiego nauczycieli wychowania fizycznego w I LO w charakterze instruktorów opiekunów Orlika przy tej szkole. 12. Postanowił o udzielenie pomocy finansowej: 1) w wysokości 450 zł na organizację Międzynarodowego Turnieju Koszykówki, 2) w wysokości 1200 zł na organizowany przez Tygodni Siedlecki plebiscyt na najlepszych i najpopularniejszych sportowców oraz trenerów 2011 roku, 3) w wysokości 500 zł na organizowany przez Stoczkowskie Towarzystwo Sportowe III Międzynarodowy Turniej Piłki Siatkowej w 181 rocznicę bitwy pod Stoczkiem, 4) w wysokości 300 zł na organizowany przez Łukowski Ośrodek Kultury XXXIII Powiatowy Przegląd Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Wesołe Nutki, 5) w wysokości 500 zł na organizowany przez UKS Jedynka VII Ogólnopolski Turniej Piłki Ręcznej Dziewcząt, 6) w wysokości 600 zł na organizowany przez ULKS Dragon w Wojcieszkowie V Memoriał Pamięci Jana Gmurkowskiego w Tenisie Stołowym, 7) w wysokości 500 zł na organizowany przez Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Łukowie XII Powiatowy Turniej w Tenisie Stołowym Pracowników Oświaty, 8) w wysokości 1000 zł na organizację eliminacji powiatowych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież Zapobiega Pożarom, 9) w wysokości 500 zł na organizację eliminacji powiatowych XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży pod hasłem 20 lat Państwowej Straży Pożarnej jak nas widzą tak nas malują, 10) w wysokości 800 zł z przeznaczeniem na zakup instrumentu dętego dla orkiestry działającej przy OSP w Stoczku Łukowskim. 13. Negatywnie rozpatrzył wniosek Rady Gminy w Krzywdzie w sprawie przekazania Gminie do realizacji zadania Powiatu dotyczacego prowadzenia ośrodka rewalidacyjno wychowawczego. 14. Wyraził zgodę na wprowadzenie nowych kierunków kształcenia: 1) w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Placówek w Łukowie cukiernik, 2) w Zespole Szkół Nr 2 w Łukowie: a) w Technikum Nr 2 technik przetwórstwa mleczarskiego, b) w Zasadniczej Szkole Zawodowej z Oddziałami Integracyjnymi: - kucharz, - monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, - murarz tynkarz, - wędliniarz, 3) w Zasadniczej Szkole Zawodowej Zespołu Szkół w Adamowie kucharz. 4) w Technikum Nr 3 Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie technik żywienia i usług gastronomicznych.

5 - 5-5) w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim: a) w Zasadniczej Szkole Zawodowej mechanik, monter maszyn i urządzeń, b) w Szkole Policealnej dla Dorosłych technik rachunkowości. 15. Wyraził zgodę na nowy sposób dozoru budynku Starosta Powiatowego. W miejsce zatrudnionych dozorców zostanie wprowadzony system permanentnego monitorowania ciągów pieszych (korytarzy) wewnątrz obiektu oraz przestrzeni na zewnątrz budynku, od strony parkingu oraz ulicy Piłsudskiego. Oferty dot. zainstalowania takiego systemu przedstawiły 2 firmy: Konsalnet cena 6800 zł netto i Serwis System cena 7200 zł netto. Obecnie Starostwo za dozór budynku ponosi koszty 6200 zł miesięcznie. Zainstalowanie systemu zostanie zlecone Firmie Konsalnet. 16. Wyraził zgodę na wykonanie ekspertyzy technicznej budynku Zespołu Placówek w Łukowie, gdyż obserwuje się ciągle pogarszający się stan techniczny budynku. Oględziny wykazały, że na ścianach i sufitach występują liczne pęknięcia i zarysowania. Szczególną obawę stwarzają pęknięcia występujące na stropach i na ścianach nośnych obiektu. 17. Postanowił o ogłoszeniu konkursu na stanowisko dyrektora Placówki Wielofunkcyjnej w Łukowie. 18. Przyjął do wiadomości pismo Dyrektora SP ZOZ w Łukowie informujące o zamiarze przeprowadzenia konkursów na stanowiska ordynatorów oddziałów: Psychiatrycznego, Psychiatrycznego z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowych i Psycho-Geriatrią, Całodobowego Oddziału Leczenia Uzależnień, Obserwacyjno Zakaźnego i Reumatologiczno Rehabilitacyjnego. Przedstawicielem Zarządu Powiatu w komisji konkursowej będzie p. Krzysztof Tymoszuk Wicestarosta. 19. Zarząd zapoznał się i zaakceptował przedkładane na XIII sesji Rady Powiatu informacje i projekty uchwał.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014

UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 UCHWAŁA NR 248/XXXIX/2014 RADY POWIATU WE WRZEŚNI z dnia 13 marca 2014 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu Wrzesińskiego na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO

INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO Załącznik do Uchwały Nr 95/2007 Zarządu Powiatu Średzkiego z dnia 28 sierpnia 2007roku. ZARZĄD POWIATU w Środzie Wlkp. INFORMACJA ZARZĄDU POWIATU ŚREDZKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU ZA I PÅŁROCZE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok.

SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. SPRAWOZDANIE z wykonania budżetu Gminy Ropczyce za 2009 rok. Planowany budżet Gminy Ropczyce na 2009 rok wyniósł po stronie dochodów 66.574.161,65 zł, zaś po stronie wydatków 68.126.161,65 zł. Różnica

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R.

SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. SPRAWOZDANIE NR 40 /2014 Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GMINY I MIASTA SIANÓW W OKRESIE OD 26 MAJA 2014 R. DO 20 CZERWCA 2014 R. W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM BURMISTRZ GMINY I MIASTA SIANÓW: I. WYDAŁ ZARZĄDZENIA:

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kieleckiego za rok szkolny 2011/2012 SPIS TREŚCI I. Wstęp i mapa powiatu...3 II. Sieć szkół i placówek...8 II. 1 Wprowadzenie nowych kierunków kształcenia

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi:

DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: BIULETYN INFORMACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO W NYSIE NR 1 30.04.2012 DYNAMIKA POWIATOWEJ OŚWIATY oraz między innymi: Głód pracy Most w przebudowie Pieniądze dla sołectw procentują Foto: Ognisko Artystyczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233

Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 września 2005r. Nr 233 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2822 Nr XXV/30/05 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 29 czerwca 2005r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,-

Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- WYDATKI BUDŻETOWE Ujęte w planie budżetu na 2013 rok wydatki wyniosą 925 858 174,- Obejmują one środki na realizację: - zadań własnych gminy finansowanych środkami własnymi w kwocie - 503 459 849,- - zadań

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O

ZARZĄD POWIATU I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 95/2011 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 16 sierpnia 2011 r. I N F O R M A C J A O P R Z E B I E G U W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok

S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I A L S K I E G O. za 2013 rok ZARZĄD POWIATU Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 420/2014 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 24 marca 2014 r. S P R A W O Z D A N I E R O C Z N E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U P O W I A T U B I

Bardziej szczegółowo

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok

Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Informacja z realizacji zadań strategicznych w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Łomża do 2020 r. za 2007 rok Opracowano w Wydziale Polityki Gospodarczej i Inwestycji Urzędu Miejskiego w Łomży Łomża,

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014

Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Stan realizacji zadań oświatowych w Powiecie Kętrzyńskim w roku szkolnym 2013/2014 Opracowanie: Powiatowy Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Kętrzynie Kętrzyn 2014 Spis treści I. Wstęp 3 II. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015

Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 11 Uzasadnienie planowanych wydatków budżetu gminy Krzemieniewo w roku 2015 tj. załącznika nr 4 do projektu uchwały budżetowej na rok 2015 Na rok 2015 zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.333.600 zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 14 października 2008 r. Nr 244 2 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY RAD MIEJSKICH: 2500 Nr XVIII/117/08 Rady Miejskiej w Knyszynie z dnia 24 września 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r.

Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 27 czerwca 2014 r. Poz. 2896 ZARZĄDZENIE NR 28 WÓJTA GMINY GROMADKA z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego za 2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r.

Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO. z dnia 29 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 20 czerwca 2013 r. Poz. 2563 UCHWAŁA NR XXIX/263/2013 RADY GMINY ZBLEWO z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za

Bardziej szczegółowo

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA

NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA NR 58/2014 kwartalnik egzemplarz bezpłatny ISSN 1509-8109 PISMO BURMISTRZA, RADY MIASTA I MIESZKAŃCÓW ŁAŃCUTA ne raficz nt onfro kie K ńcuc otog acje F IV Ła wa, zjerst cji y r f z Poka u i styliza jaż

Bardziej szczegółowo

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK

RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK RADA MIASTA SULEJÓWEK BURMISTRZ MIASTA SULEJÓWEK STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA SULEJÓWEK DO 2015 ROKU SULEJÓWEK, MARZEC 2004 ROK 2 SZANOWNI PAŃSTWO! NINIEJSZY DOKUMENT PT. JEST WYNIKIEM WIELOMIESIĘCZNEJ

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXVIII/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 31 października 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł

1. Wydatki majątkowe 22.512.299,00 zł II. WYDATKI A. Informacje ogólne Uchwałą Nr XL/360/2009 Rady Miejskiej w Barcinie z dnia 18 grudnia 2009 r. zostały zaplanowane wydatki na ogólną kwotę 64.804.445,00 zł. Ujęto w nich, między innymi, następujące

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne

I. Wprowadzenie. II. Decyzje prawne i strategiczne I. Wprowadzenie Nowelizacja ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty nałożyła w 2009 r. na władze wykonawcze wszystkich jednostek samorządu terytorialnego w Polsce (gmin, powiatów i województw)

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014

Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 2014 Zbiorczy 204 Wykaz zadań bieżących realizowanych w roku 204 Plan pierwotny podmioty: Jednostka budżetowa jst: Gmina Podmiot - Nazwa Cel CENTRUM WIDOWISKOWO-SPORTOWE Organizacja imprez i udostępnianie Hali

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r.

Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. Protokół Nr 8/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Nidzicy w dniu 16 kwietnia 2015 r. W posiedzeniu uczestniczyli: Starosta Nidzicki - Grzegorz Napiwodzki, Wicestarosta Lech Brzozowski, członkowie Zarządu:

Bardziej szczegółowo