inwestycje inwestycji od początku realiz. z BudŜetu Miasta DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ inwestycje drogowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "inwestycje inwestycji od początku realiz. z BudŜetu Miasta DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ inwestycje drogowe"

Transkrypt

1 PROJEKT TABELA 3 do Uchwały BudŜetowej Rady Miasta Nowego Sacza Nr... z dnia... realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2011 UWAGI DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ Rozdz DROGI PUBL. w M. NA PRAWACH POWIATU Wykup gruntów pod planowane WGM inwestycje drogowe 2 Przebudowa ul. Królowej MZD Jadwigi wraz z budową kanalizacji śródła finansowania - środki własne śr. zewnętrzne Miasto dysponuje gruntami oraz posiada prawomocna decyzję pozwolenia na budowę. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie z UE w ramach POIiŚ Działanie 8.2- Drogi Krajowe poza siecią TEN-T do wysokości 85 % wartości robót. Umowa o do fofinansowaniu Nr POIS /08-00 z dn r. 3 Przebudowa ulicy Mała Poręba MZD i Biegonickiej (długość ulic 2590 m m). śródła finansowania - środki własne śr. zewnętrzne Zadanie przyjęte do realizacji RM Nr LXXIII/713/2010 z dnia r. w ramach przebudowy drogi powiatowej nr 1582 K. ZłoŜono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie inwestycji z budŝetu państwa. Dofinansowanie wynieść moŝe do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niŝ zł. Strona 1

2 PROJEKT TABELA 3 do Uchwały BudŜetowej Rady Miasta Nowego Sacza Nr... z dnia... realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2011 UWAGI 4 Przebudowa ul. Nawojowskiej MZD m odc. od ul. Długosza do Królowej Jadwigi. Zadanie przyjęte do realizacji RM Nr LXXIII/712/2010 z dnia r. w ramach "Przebudowy ciągu komunikacyjnego tj. ul. Nawojowskiej oraz ul. Długosza na odc. od ul. Królowej Jadwigi do ul. Mickiewicza w N.Sączu" śródła finansowania - środki własne śr. zewnętrzne ZłoŜono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie inwestycji z budŝetu państwa. Dofinansowanie wynieść moŝe do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niŝ zł. 5 Budowa odcinka ulicy MZD łączącej ul. Grottgera z ulicą Grunwaldzką. Wykonanie ulicy oraz projektu budowlani-wykonawczego budowy ulicy wraz z kanałem opadowym. Dojazd do budynku Komendy Policji. 6 Budowa kanału opadowego MZD Wykonanie projektu i odwodnienie ulicy. w ulicy Węgierskiej. Rozdz DROGI PUBLICZNE GMINNE Wykup gruntów pod WGM planowane inwestycje drogowe Strona 2

3 PROJEKT TABELA 3 do Uchwały BudŜetowej Rady Miasta Nowego Sacza Nr... z dnia... realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2011 UWAGI 2 Przebudowa ulicy Długosza - MZD m odc. od ul. Mickiewicza do ul. Nawojowskiej. śródła finansowania - środki własne - śr. zewnętrzne Zadanie przyjęte do realizacji RM Nr LXXIII/712/2010 z dnia r. w ramach "Przebudowy ciągu komunikacyjnego tj. ul. Nawojowskiej oraz ul. Długosza na odc. od ul. Królowej Jadwigi do ul. Mickiewicza w N.Sączu" ZłoŜono do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego wniosek o dofinansowanie inwestycji z budŝetu państwa. Dofinansowanie wynieść moŝe do 50% wartości zadania, jednak nie więcej niŝ zł. 3 Budowa ulicy w dz. Piątkowa MZD zaprojektowanie i wykonanie dróg dojazdowych do mostu na potoku Łubinka ok. 200 m - Przysiółek "NIWA" Budowa dojazdow do mostu wraz z wykonaniem dokumentacji. 4 Budowa mostu na potoku MZD Zaprojektowanie i wykonanie mostu. Jamniczanka w ciągu ulicy Wczasowej. 5 Budowa przepustów w ulicach MZD gminnych. Zaprojektowanie i wykonanie przepustów w celu zabezpieczenia terenów przyległych przed zalaniem. Przepusty planowane są w ulicach Kręta, Nawojowska Boczna, Leśna, Wita Stwosza na p. Dąbrówka, Zyndrama na p. Dąbrówka, Orkana na p. śeglarka będą realizowane sukcesywnie w miarę posiadanych środków finansowych. Strona 3

4 PROJEKT TABELA 3 do Uchwały BudŜetowej Rady Miasta Nowego Sacza Nr... z dnia... realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2011 UWAGI 6 Budowa kanałow opadowych MZD w n/w ulicach: Zaprojektowanie i wykonanie odwodnienia ulic Kręta, Osiedlowa, Zdrojowa, Mizgałów. Realizacja w miarę posiadanych środków. Strona 4

5 realiz. lub koord. inwestycji koszty na na rok 2011 UWAGI DZIAŁ TURYSTYKA Rozdz ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZ. TURYSTYKI Małopolski System Informacji WKS Turystycznej Zadanie wprowadzono Uchwałą RM Nr LXIV/664/2010 z dnia r. Źródła finansowania: - środki własne - środki zewnętrzne Projekt realizowany w ramach Umowy Partnerskiej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego - Liderem projektu, a Miastem Nowy Sącz. Środki pochodzące z dofinansowania z EFRR przekazywane będą przez Lidera projektu do budŝetu Miasta w formie zaliczek na pokrycie 100% kosztów kompleksowego wyposaŝenia biura Centrum Informacji Turystycznej w N.Sączu. Projekt będzie realizowany w latach Modernizacja lokalu dla potrzeb WKS Centrum Informacji Turystycznej włączonego do "Małopolskiego Systemu Informacji Turystycznej" Zakres robót obejmuje: odnowienie pomieszczen biurowych i pomieszczeń do obsługi według standardów MSIT, zamontowanie przy drzwiach wejściowych kurtyny powietrznej, wymianę nieszczelnej ślusarki drzwiowej i okiennej, wymiana i wykonanie niezbędnych instalacji, zakup i montaŝ alarmu.. Planowany lokal ul. Szwedzka 2. Konieczność uruchomienia biura zgodnie z wymogami projektu i przejęcie nowego wyposaŝenia Jednostki CIT w Nowym Sączu przypada na koniec I kwartału 2011r. Strona 5

6 DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdz GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM Nabycie w drodze zamiany WGM nieruchomości stanowiącej własność osoby prawnej stanowiącej działkę gruntu o nr ewidencyjnym 66/13 w obr. 120 połoŝonej przy ulicy Myśliwskiej w Nowym Sączu 2 Termomodernizacja budynku WIM Miasta przy ulicy Jana Freislera 10 w Nowym Sączu - kontynuacja. W 2010 roku przewidziano opracowanie dokum. projektowokosztorysowej. Zakres rzeczowy planowany do wykonania obejmuje docieplenie ścian, stropu i fundamentów. Strona 6

7 DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Rozdz CMENTARZE Przebudowa katakumb na kolumbarium WGK na cmentarzu komunalnym Gołąbkowice - (etap I) Miasto jest w posiadaniu projektu budowlanego oraz pozwolenia na budowę. Mając na uwadze fakt, Ŝe Miasto posiada bardzo małą liczbę wolnych miejsc grzebalnych realizacja zadania jest wysoce uzasadniona. 2 Utworzenie nowych miejsc pochówku WGK na cmentarzu komunalnym Helena Istnieje techniczna moŝliwość utworzenia nowych miejsc pochówku na cmentarzu komunalnym Helena. Obecnie na tym cmentarzu brak jest wolnych miejsc grzebalnych. Strona 7

8 DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdz URZĘDY GMIN (MIAST i MIAST na PRAWACH POWIATU) Komputeryzacja Urzędu WOR Wydatki przeznaczone będą m.in. na zakup i uzupełnienie licencji, oprogramowania do map numerycznych, zakup nowego sprzętu IT, wdroŝenia nowych rozwiązań, rozbudowę systemu informacjiprawnej, łączność itd. 2 Zakup urządzeń biurowych WOR DoposaŜenie i wymiana wyeksploatowanego sprzętu. w tym: kserokopiarki, niszczarki, centrale telefoniczne, klimatyzatory itp. 3 Zakup osobowego samochodu WOR słuŝbowego Strona 8

9 4 Wykorzystanie Technologii WOR informacyjnych i komunikacyjnych - ICT (Information and communication technologies) dla rozwoju ekonomicznego oraz poprawy jakości Ŝycia mieszkańców subregionu Nowy Sącz Projekt stanowi kontynuację działań realizowanych w ramach planu informatyzacji samorządu. Planuje się modernizację oraz doposaŝenie zasobów w celu wdroŝenia e-usług udostępnianych drogą elektroniczną Planowane dofinansowanie z MRPO - Dzialanie 1.2 w wysokości 75% kosztów kwalifikowanych projektu. śródła finansowania: - środki własne - śr. MRPO Plamuje się w 2012 roku wydatki majątkowe na kwote ,94 zł, w tym dofinansowanie z MRPO ,46 zł. Strona 9

10 DZIAŁ BEZPIECZ. PUBL. I OCHRONA P.POś Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wykonanie pomieszczenia WZK Wykonanie takiego pomieszczenia wpłynie znacząco na poprawę magazynowego (wersja blaszak) gospodarki sprzętem i materiałami przeznaczonymi do ochrony na działce Miasta przy ulicy przeciwpowodziowej miasta Nowego Sącza. Naściszowskiej 39 celem przechowywania napełnionych piaskiem worków (na wypadek zagroŝenia klęskami Ŝywiałowymi). Strona 10

11 DZIAŁ RÓśNE ROZLICZENIA Rozdz REZERWY OGÓLNE I CELOWE Wydatki inwestycyjne w celu WAB uzyskania współfinansowania ze środków zewnętrznych ( w tym; UE, WFOŚiGW, MSiT, MSWiA, Norweski Mechanizm Finans, i innne) Wydatki na projekty techniczne oraz kosztorysy wymagane do aplikowania o środki UE oraz zewnętrzne środki krajowe. Strona 11

12 DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdz SZKOŁY PODSTAWOWE Renowacja konserwatorska WIM Opracowanie dokumentacji i realizacja robót. budynków Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Al.. Batorego 2 Opracowanie dokumentacji na WIM termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Szkoły Podstawowej Nr 9 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16 W 2011 roku zamierza się oprac. dokumentację projektową, roboty przewidziane do realizacji w roku Odwodnienie budynku Szkoły WIM Podstawowej Nr 14 przy ulicy Towarowej wraz z wymianą płytek na podwórku szkolnym i wykonaniem parkingu przy szkole Zakres robót przewidziany do realizacji obejmuje odwodnienie budynku szkoły, wymianę pytek chodnikowych oraz wykonanie parkingu przy szkole. Strona 12

13 Rozdz PRZEDSZKOLA Wymiana okien w budynku WIM Kontynuacja. Zespołu Przedszkoli ul. Paderewskiego19 w N.Sączu Rozdz GIMNAZJA Wykonanie nowego ogrodzenia przy WIM Gimnazjum Nr 5 przy ul. NadbrzeŜnej 77 w N.Sączu W 2011r. zakłada się wykonanie dokumentacji projektowej oraz budowę ogrodzenia wogół budynku Gimnazjum Nr 5. 2 Opracowanie dokumentacji na WIM termomodernizację wraz z rewaloryzacją budynku Gimnazjum Nr 6 w Nowym Sączu ul. Piramowicza 16 W 2011 roku zamierza się oprac. dokumentację projektową, roboty przewidziane do realizacji w roku Rozdz LICEA OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Wykonanie nowego ogrodzenia przy WIM Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1, ul. Długosza 5 w N.Sączu Strona 13

14 2 Adaptacja poddasza Zespołu Szkół WIM Ogólnokształcących Nr 2, ul. śeromskiego 16 na cele dydaktyczne. 3 Opracowanie dokumentacji WIM termomodernizacji Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 ul. śeromskiego 16 W 2011r. zakłada się opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizaji budynku, rozpoczęcie robót w 2012r. Rozdz SZKOŁY ZAWODOWE Wzmocnienie fundamentów wraz z WIM ścianą szczytową hali gimnastycznej Zespołu Szkół Budowlanych ul. Szwedzka 17 w N.Saczu W roku 2011 planuje się opracowanie dokumentacji oraz rozpoczęcie robót zw. ze wzmocnieniem fundamentów i ściany szczytowej hali gimnastycanej ZSzB. Zakończenie robót w 2012 roku. Strona 14

15 DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA Rozdz PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE Przebudowa nawierzchni parkingu ZPOW oraz dróg dojazdowych i ewakuacyjnych w Placówce Interwencyjnej w Trzycierzu 2 Zakup dwóch mieszkań na terenie ZPOW miasta Nowego Sącza w ramach reorganizacji placówki socjalizacyjnej ul. Teligi 24 - utworzenie grup usamodzielnienia w miejsce dotychczasowej formy pracy (likwidacja Domku Dziecka) Strona 15

16 Rozdz DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Dom Pomocy Społecznej DPS w N.Sączu ul. Emilii Plater 20 zakupy inwestycyjne: - agregat prądotwórczy Zakupy inwestycyjne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. Strona 16

17 DZIAŁ POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ Rozdz śłobki Miejski śłobek przy ul. WIM Klasztornej 46 Remont - wymiana nawierzchni placu wjazdowego i przejścia pieszego do budynku o pow. 710 m 2 Strona 17

18 DZIAŁ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdz SPECJALNE OŚROD. SZKOLNO-WYCHOW Termomodernizacja siedziby WIM Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego ul. Broniewskiego 1 w N.Sączu W roku 2011 przewiduje się wykonanie dokumentacji projektowej termomodernizacji budynku SOSW, realizacja robót w 2012r. Rozdz INTERNATY I BURSY SZKOLNE Przebudowa dachu na budynku WIM Internatu Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 1 przy ul. Długosza 17 Przebudowa dachu z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Strona 18

19 DZIAŁ GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOW Rozdz GOSP.ŚCIEKOWA i OCHRONA WÓD ściekowej Miasta N. Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich - kan. sanit. na terenie Miasta N. Sącz zabezpieczenie udziału własnego Miasta w przedsięwzięciu współfinan. z Funduszu Spójności Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodnodokumentacja projektowa środki na objęcie udziałów Sądeckie Wodociągi / WIM Zadanie ujęte w Strategii Miasta Nowego Sącza - Działania 4.1, 4.2, 4.6 Celem projektu jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Nowego Sącza oraz przyległych gmin: Stary Sącz, Nawojowa, Kamionka Wlk. Łączne nakłady do poniesienia zł. Udział Miasta w latach planowany jest w wys zl, w tym koszt oprac. dokum zl a objęcie udziałow w wys zł Udział Miasta stanowią przekazywane corocznie środki pienięŝne na podwyŝszenie kapitału zakładowego Spółki i objęcie udziałów stanowiących równowartość wniesionych środków na podwyŝszenie kapitału W 2011 roku Miasto zobowiązane jest wnieśćśrodki w wys zł Strona 19

20 Kanalizacja opadowa w ulicy Radzieckiej w Nowym Sączu realizacja równolegle z budową kan. sanit. w ul. Radzieckiej Sądeckie Wodociągi / WIM Zgodnie z uzyskanymi warunkami realizacja kan.opadowej w ul. Radzieckiej winna być prowadzona równolegle z budową kan. sanit., która będzie wykonywana w I etapie zadania "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich". 3 Wykonanie odwodnienia terenów WGK przy ul. Nawojowskiej w N. Sączu (na odcinku od ul. B. Komorowskiego do granic Miasta) Kontynuacja zadania realizowanego w 2010r. W ramach posiadanych środków finansowych w 2010r. wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Nawojowskiej (na odcinku od ul. B.Komorowskiego do granic miasta) będzie częściowe i konieczne jest realizowanie zadania w roku następnym. 4 Wykonanie odwodnienia terenów WGK przy ul. Brzeziny Wykonanie odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny konieczne jest w celu uregulowania stosunków wodnych w tym rejonie miasta. Wydział dysponuje koncepcją odwodnienia terenów przy ul. Brzeziny. W 2011 r. planuje się wykonać projekt budowlany. Rozdz UTRZYM. ZIELENI W MIASTACH I GMIACH Zagospodarowanie Lasku WIM Wykonanie alejki wzdłuŝ ul. NadbrzeŜej na odc. od Przedszkola Schwerteńskiego - alejka wzdłuŝ w kierunku mostu w ul. Krańcowej. brzegu rz. Kamienica Nawojowska W latach wykonano oswietlenie Lasku oraz cz. alejki dokończenie biegnacej korona wału przeciwpowodziowego, bramkę w ogrodzeniu Miasteczka Rowerowego i alejkę prowadzoną od bramki do alejki biegnacą korona wału. W 2010 roku dokończono budowę alejki biegnacej wzdłuŝ brzegu rz. Kamienica Nawojowska. Strona 20

21 Rozdz OCHRONA POWIETRZA ATMOSFER. I KLIMATU Instalacja kolektorów WZO/DPS W 2007r. opracowano dokumentację projektową. słonecznych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w N. Sączu Koszt wykonania instalacji przewiduje się w wysokości zł. Miasto zabezpiecza 15% kosztów wykonania, na pozostałe 85 % kosztów planuje się pozyskanie dofinansow. z MRPO - Działanie 7.2 (planowana kwota zł) Źródła finansowania: Zakres zadania obejmuje montaŝ kolektorów w: - środki własne Miasta Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej środki MRPO Domu Pomocy Społecznej przy ul. Nawojowskiej Środowiskowym Domu Samopomocy przy ul. Nawojowskiej 159A Rozdz OSWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Dobudowa - rozbudowa oświetlenia WIM ulicznego oraz opracowanie dokumentacji oświetlenia Konieczność realizacji zadania związana jest z duŝym brakiem oświetlenia ulicznego na terenie miasta. Niezbędna jest równieŝ wymiana opraw w istniejących ulicach oraz osiedlach. Strona 21

22 Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ DoposaŜenie placów zabaw. WGK Kontynuacja zadania realizowanego w 2010r. w zakresie wymiany starych urządzeń bez atestów na nowe urządzenia atestowane. Dodatkowo planuje się utworzenie nowego placu zabaw na Plantach. Strona 22

23 DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD Rozdz POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Remont muru zamku oraz WKS dachu na Baszcie Kowalskiej w Nowym Saczu w rejonie tzw. trwałej ruiny. Do grudnia 2010 roku WKS sporządzi niezbędną dokumentację - program postepowania konserwatorskiego, ekspertyzę techniczną i projekt zabezpieczeń. Dokumentacja ta pozwoli na ustalenie zakresu rzeczowego prac oraz ich kosztów. 2 Wykonanie rekonstrukcji tablic WKS poświęconych Ŝołnierzom I PSP na Zamku 3 Przebudowa - modernizacja WIM i rozwój infrastruktury Miejskiego Ośrodka Kultury - dokończenie Dokończenie robot uzupelniających m.in. w zakresie dostosowania węzła cieplnego dla potrzeb instalacji c.o. i central wentylacyjnych, renowacji posadzki marmurowej oraz tablic i kuli ozdobnej, wyciszenia urzadzęń wentylacji mechanicznej, wykonanie intalacji oświetlenia awaryjnego w sali teatralnej. Strona 23

24 DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT Rozdz ZADANIA W ZAKR. KULT. FIZ. I SPORTU Roboty budowlano-modernizacyjne MOSiR na Krytej Pływalni (niecka basenu sportowego i rekreacyjnego) wraz z robotami towarzyszącymi Zakres do wykonania w 2011 roku obejmuje kapitalny remont niecki basenu sportowego i rekreacyjnego, wymianę na nową wannę z hydromasaŝu wraz z oprzyrządowaniem technologicznym, wymianę płytek podłogowych antypoślizgowych na plaŝach obu niecek oraz w szatniach pływalni, budowę betonowego mostku w części niecki rekreacyjnej, instalację dmuchawy wspomagającej płukanie filtrów piaskowych w układzie uzdatniania wody basenowej, wymianę orurowania filtrów, częściową wymianę podpór przy wieŝy wejściowej na zjeŝdŝalnię, częściowe oflizowanie ciągów komunikacyjnych pływalni, malowanie wewnętrznych ścian w hali basenowej, wymianę drzwi z płyty wiórowej na drzwi plastikowe w ciągach sanitarnych pływalni. 2 Budowa oświetlenia stadionu MOSiR Kontynuacja zadania z 2010 roku. im. O.Władysława Augustynka w Nowym Sączu Strona 24

25 3 MOSiR, w Nowym Sączu MOSiR ul. Kilińskiego 47 zakup sprzętu niezbędnego do utrzymania obiektów sportowych Planowany zakup sprzętu jest niezbędny dla prawidłowego utrzymania sportowych obiektów MOSiR. W ramach kwoty przewiduje się zakup specjalnej windy pionowej dla osób niepełnosprawnych, kompletu lin torowych, stacjonarnego systemu sędziowskiego, przenośnego systemu sędziowskiego, zakup zadaszenia kortów i lodowiska balonem pneumatycznym, ciągnika - kosiarki samojezdnej, wentylatora spalinowego z osprzętem, agregatora spalinowego, kasety do skaryfikacji, pralnicy, suszarki, wirówki. 4 Budowa przyszkolnych obiektów WIM sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza - budowa hali sportowej przy ul. Szkolnej w Nowym Sączu Budowa przedmiotowej hali sportowej stanowi ona jeden z etapów przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa przyszkolnych obiektów sportowych na terenie Miasta Nowego Sącza ujętego w WPI na lata w " Programie Rozwoju Bazy Sportowej w Nowym Sączu". W 2008r. opracowana została dokumentacja projektowa. Wykonanie (budowa) hali sportowej wraz z zapleczem technicznym i infrastrukturą towarzyszącą planowana jest na lata Budowa wielofunkcyjnego boiska WIM sportowego o nawierzchni typu "sztuczna trawa" przy Zespole Szkół Elektryczno-Mechanicznych ul. Limanowskiego 4 w Nowym Sączu - oświetlenie boiska W 2010 roku przewiduje się opracow. dokum. boiska dla Zesp. Szkół Elektryczno-Mechanicznych oraz budowę boiska, a w 2011r. wykonanie oświetlenia boiska. Strona 25

26 6 Budowa boiska sportowego przy WIM Szkole podstawowej Nr 17 im. "Kurierów Sądeckich" ul. Mała Poręba 57 W 2011r. zakłada się opracowanie dokumentacji projektowej budowy boiska. Strona 26

27 PROJEKT TABELA 3 do Uchwały BudŜetowej Rady Miasta Nowego Sącza Nr... z dnia... ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYDATKÓW WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW OGÓŁEM : DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ DZIAŁ ROZWÓJ INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ DZIAŁ GOSPODARKA MIESZKANIOWA DZIAŁ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁ ADMINISTRACJA PUBLICZNA DZIAŁ BEZP. PUBLICZ. I OCHRONA P.POś DZIAŁ RÓśNE ROZLICZENIA DZIAŁ OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ POMOC SPOŁECZNA DZIAŁ POZOST. ZADANIA W ZAKR. POLITYKI SPOŁ DZIAŁ 854- EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA DZIAŁ GOSPOD. KOMUNAL. I OCHR. ŚRODOWISKA DZIAŁ KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NAROD DZIAŁ KULTURA FIZYCZNA I SPORT Wydatki majątkowe budŝetu miasta Nowego Sącza zaplanowano w kwocie ogółem: zł, w tym: 1) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie zł, z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy zagranicznej ze środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej w łącznej kwocie zł; 2) wydatki na zakupy i objęcie akcji i udziałów w kwocie zł.

Uchwała Nr XIV/128/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r.

Uchwała Nr XIV/128/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 6 września 2011 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 201 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

W ROKU WYDATKI MAJĄTKOWE BUDśETU MIASTA NOWEGO SĄCZA. DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ. Strona 1 WGM

W ROKU WYDATKI MAJĄTKOWE BUDśETU MIASTA NOWEGO SĄCZA. DZIAŁ TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ. Strona 1 WGM Tytuł realiz. lub koord. inwestycji koszty na 31.12.2012 na rok 2013 UWAGI DZIAŁ 600 - TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 24 497 752 12 017 140 12 480 612 Rozdz. 60004 - LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 45 000 0 45 000 1

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/149/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r.

Uchwała Nr XVI/149/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 października 2011 r. Uchwała Nr XVI/149/2011 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2011. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA Projekt Załącznik Nr 10 do Uchwały Budżetowej Nr... Rady Miasta Nowego Sącza z dnia... LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2009-2011 Razem wydatki na inwestycje

Bardziej szczegółowo

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2006-2008 Razem wydatki na inwestycje 267 726 786 145 098 30 670 135 43 227 361 64 771 689 53 400 158 środki własne Miasta

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/188/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r.

Uchwała Nr XIV/188/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 31 sierpnia 2007 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA Załącznik Nr 9 do Uchwały Budżetowej Nr XX/257/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 28 grudnia 2008 r. LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2008-2010 Razem wydatki

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXII/751/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006 r.

Uchwała Nr LXII/751/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006 r. Uchwała Nr LXII/751/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXV/794/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006 r.

Uchwała Nr LXV/794/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006 r. Uchwała Nr LXV/794/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 maja 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/676/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r.

Uchwała Nr LXVII/676/2010 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 czerwca 2010 r. Uchwała Nr LXVII/676/2010 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budŝetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2010. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA

LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE MIASTA NOWY SĄCZ NA LATA 2007-2009 Razem wydatki na inwestycje 358 274 329 13 901 667 50 132 665 80 702 629 środki własne Miasta 120 264 019 12 443

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIX/618/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r.

Uchwała Nr XLIX/618/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. Uchwała Nr XLIX/618/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r.

Uchwała Nr XVIII/200/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVIII/200/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. UCHWAŁA NR XLIV/429/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/389/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/389/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 kwietnia 2017 r. UCHWAŁA NR XXXIX/389/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVI/817/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006 r.

Uchwała Nr LXVI/817/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006 r. Uchwała Nr LXVI/817/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLVIII/606/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r.

Uchwała Nr XLVIII/606/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. Uchwała Nr XLVIII/606/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVI/199/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r.

Uchwała Nr XVI/199/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 25 września 2007 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2011 r.

Zadania inwestycyjne w 2011 r. Załącznik do uchwały RM Nr VIII/3/0 Zadania inwestycyjne w 0 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego 0 r. Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki własne środki pochodzące z innych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIX/357/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r.

Uchwała Nr XXIX/357/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 22 lipca 2008 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA. z dnia 22 stycznia 2019 roku. w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA. z dnia 22 stycznia 2019 roku. w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2019 rok ZARZĄDZENIE NR 8/2019 BURMISTRZA STAREGO SĄCZA z dnia 22 stycznia 2019 roku w sprawie przeniesień wydatków w budżecie Gminy Stary Sącz na 2019 rok Na podstawie art.30 ust.1 i 2 pkt.4,art.60 ust.2 pkt 5

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU

PLANOWANE NA ROK 2010 WYDATKI MAJĄTKOWE MIASTA SOPOTU 600 Transport i łączność 60004 Lokalny transport zbiorowy Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ. z dnia 27 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXIV/157/2016 RADY MIASTA LUBOŃ z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu i planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz ustalenia ostatecznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/445/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r.

Uchwała Nr XXXVIII/445/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2008 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XI/135/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007r.

Uchwała Nr XI/135/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007r. Uchwała Nr XI/135/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 12 czerwca 2007r. w sprawie: zmiany uchwały Rady Miasta Nowego Sącza Nr XLVIII/605/2005 z dnia 12 lipca 2005r. w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 roku

Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2008 roku 2008 Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego 60004 Lokalny transport zbiorowy. 50 000 78 000 72 806 0 93,3% 1 Modernizacja dachu wiaty sprzętowej i magazynu materiałów łatwopalnych - dotacja celowa dla

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LII/638/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005 roku

Uchwała Nr LII/638/2005 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005 roku Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 11 października 2005 roku w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2005 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 412/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 04.07.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r.

Uchwała Nr XIX/170/2011 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 grudnia 2011 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 201 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXII/401/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r.

Uchwała Nr XXXII/401/2008 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 października 2008 r. Uchwała Nr XXXII/401/2008 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Wykaz wydatków majątkowych na 2017r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 438/2017 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 31.10.2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo

Bardziej szczegółowo

Rok rozpoczęcia. Realizujący. zakończenia I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

Rok rozpoczęcia. Realizujący. zakończenia I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/18/11 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 26 października 2011 roku WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2011 Nazwa zadania inwestycyjnego Nr zadania Realizujący Rok rozpoczęcia / Rok

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok

Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok Tabela nr 2a Wydatki majątkowe budżetu Gminy na 2015 rok Dział Rozdział Nazwa Plan na 2015 r. Wydatki majątkowe (6+8+9) Inwestycje i zakupy inwestycyjne W tym Dotacje na inwestycje Wydatki na Programy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/194/2009 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 31 marca 2009 roku

UCHWAŁA NR XLII/194/2009 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 31 marca 2009 roku UCHWAŁA NR XLII/194/2009 Rady Miejskiej w śarowie z dnia 31 marca 2009 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie gminy śarów na 2009 rok. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 255 UCHWAŁA NR XIII/94/15 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 9 czerwca 2015 r. Poz. 5186 UCHWAŁA NR III/8/14 RADY GMINY IZABELIN z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2014

Bardziej szczegółowo

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku

Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku ...Załącznik Nr 11...do Uchwały Nr...Rady Miejskiej w Słupsku...z dnia 1.2.11. Wykaz planowanych nakładów na remonty w 2010 roku I. WYDATKI GMINY - MIASTA SŁUPSK Lp. Dz. Rozdz. N a z w a Kwota 1 2 3 4

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. Rozdzi ał Nazwa zadania Plan Finansowanie zadania Kwota ,00

Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. Rozdzi ał Nazwa zadania Plan Finansowanie zadania Kwota ,00 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/198/2017 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22 czerwca 2017 r. Wydatki majątkowe budżetu Powiatu Gryfińskiego na poszczególne zadania w 2017 r. Dział Rozdzi ał Nazwa zadania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ETU GMINY STRZELCE WIELKIE J.

ETU GMINY STRZELCE WIELKIE J. Załącznik 1 Dochody i wydatki budŝetu gminy Strzelce Wielkie DOCHODY BUDśETU GMINY STRZELCE WIELKIE J. m. 2003 2004 2005 Dochody budŝetu gminy ogółem zł 6 109 094 6 508 086 7 219 751 Dochody własne budŝetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r.

Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. BURMISTRZ MIASTA ŁAŃCUTA ul. Plac Sobieskiego 18 37-100 ŁAŃCUT OA.0050.114.2015 Zarządzenie Nr 114/2015 Burmistrza Miasta Łańcuta z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie układu wykonawczego Uchwały Nr VI/35/2015

Bardziej szczegółowo

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku

Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Wydatki inwestycyjne Dział Rozdział Poz. Nazwa zadania Wykonanie zadań majątkowych w 2011 roku Finansowane ze środków własnych Środki z budżetu Inne środki finansowania Załącznik Nr 4 do sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 2302 UCHWAŁA NR 171/XXIII/2017 RADY GMINY W ROGOWIE w sprawie zmiany w budżecie Gminy Rogów na 2017 rok Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /XX/15 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 grudnia 2015r. Planowane wydatki majątkowe na 2016 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność 22 457 000,00 60004

Bardziej szczegółowo

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00

, , , ,00. Wykonanie dywanika asfaltowego przy wjeżdzie na Stare Miasto 0, ,00 Wydatki Budżetu wg zadań - Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miasta Nr XXXV/266/09 z dn. 01.10.2009 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 600 Transport i łączność 15 275 30-1 697 00 60016

Bardziej szczegółowo

Zadania inwestycyjne w 2011 r. OGÓŁEM

Zadania inwestycyjne w 2011 r. OGÓŁEM Załącznik nr 1 do ZBM NR 269/206/11 z dnia 26.05.2011 Zadania inwestycyjne w 2011 r. Lp. Dział Rozdz. Nazwa Nazwa zadania inwestycyjnego 2011 Planowane wydatki z tego źródła finansowania środki własne

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r.

Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. Uchwała Nr XIV/ /2011 Rady Miasta Ząbki z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu Miasta Ząbki na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec

Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miasta Nr / /2014 z dnia grudnia 2014r. Wydatki majątkowe planowane do realizacji przez Gminę Miejską Bolesławiec Planowane na 2015 r. w złotych Dział 400 Wytwarzanie i

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz.

Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Dział Rozdz. Kwota Dział Rozdz. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 61/X/11 Rady Miejskiej Łomży z dnia 18 maja 2011 r. Zwiększenie planowanych dochodów i wydatków budżetowych zadań własnych w budżecie miasta na 2011rok / w zł / Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XIV.118.2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 25 lutego 2016 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2016 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2010 roku na terenie Gminy Łochów Zał. Nr 2a do uchwały Nr IV/16/2010 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 30 grudnia 2010r. Dział Rozdział Paragraf Treść

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVI/809/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006 roku. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006

Uchwała Nr LXVI/809/2006 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006 roku. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006 Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2006 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/385/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXXVIII/385/2012 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 27 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXXVIII/385/2012 Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2012. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXVI/197/08 RADY GMINY KLEMBÓW. z dnia 4 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr XXVI/197/08 RADY GMINY KLEMBÓW. z dnia 4 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok. UCHWAŁA Nr XXVI/197/08 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 4 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r.

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. Uchwała Nr 0007..2016 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 24 marca 2016 r. Projekt w sprawie zmian w budżecie Gminy Miejskiej na 2016 rok Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt. 4, pkt. 9 lit. i ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2015 roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku Dział Rozdział Nazwa i lokalizacja inwestycji Termin realizacji 600 60014 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Przebudowa drogi wraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/245/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007

Uchwała Nr XIX/245/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 Uchwała Nr XIX/245/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 17 grudnia 2007r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXI/238/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku.

Uchwała Nr XXI/238/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku. Uchwała Nr XXI/238/2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 9 grudnia 2003 roku. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok

Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.VI.32.2015 Rady Miejskiej w Złotoryi z dnia 26 marca 2015 r. Zmienia się plan dochodów budżetowych na 2015 rok Dz. Rozdz. Wyszczególnienie Zmniejszenie Zwiększenie 758

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU

UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU UCHWAŁA Nr XXXV/331/09 RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO Z DNIA 27 MAJA 2009 ROKU w sprawie: zmian budżetu miasta Wodzisławia Śląskiego na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, art. 51 ust.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVII/217/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r.

Uchwała Nr XVII/217/2007 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 23 października 2007 r. Uchwała Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2007 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE. Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok

WYDATKI MAJĄTKOWE. Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik nr 2B do projektu budżetu Powiatu Poznańskiego na 2018 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Ogółem 600 Transport i łączność 66377783,00 60011 Drogi publiczne krajowe 250000,00

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Rolnictwo i łowiectwo , , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Klasyfikacja WYKONANE WYDATKI MAJATKOWE BUDŻETU GMINY GNOJNIK ZA 2014 rok ( w złotych) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 010 Rolnictwo i łowiectwo 56 000,00 56 000,00 100 56 000,00 56 000,00 01010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r.

Uchwała Nr XV/141/2015 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 15 września 2015 r. Uchwała Nr XV/141/2015 w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2015. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 21 lutego 2018 r. Poz. 963 UCHWAŁA NR XLVIII/299/18 RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYNIE z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018

WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 WYSOKOŚĆ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2018 Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 356/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2018 Dział

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r.

UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 25 lipca 2017 r. UCHWAŁA NR XLIII/423/2017 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2017 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów

Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2012 roku na terenie Gminy Łochów Załącznik Nr 2a do uchwały budżetowej na 2012 rok. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 150 Przetwórstwo przemysłowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE

Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta 2011 r. INWESTYCJE MIEJSKIE DROGI PUBLICZNE GMINNE Łączne nakłady poniesione na budowę ulic gminnych wraz z infrastrukturą w roku 2011 wynoszą 3 960,1 tys. zł Zrealizowano

Bardziej szczegółowo

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2013 roku Dział Rozdział Treść PLAN WYKONANIE 600 Transport i łączność 18 641 169,00 15 252 520,81 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 534 715,00 Pomoc finansowa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LXVII/645/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r.

Uchwała Nr LXVII/645/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. Uchwała Nr LXVII/645/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r. w sprawie: zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2002 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne

60004 Lokalny transport zbiorowy Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu Drogi publiczne gminne ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW NA 2011 ROK WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 582/11 Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 24 listopada 2011 r. GMINA własne zlecone własne zlecone

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH NA ROK 2013 CZĘŚĆ OPISOWA I ROZWÓJ INFRASTRUKTURY DROGOWEJ Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział 60004 Lokalny transport drogowy 1. Zakup wiat przystankowych Plan 8.000 zł W ramach

Bardziej szczegółowo

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA

DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA DOCHODY BUDŻETU MIASTA RZESZOWA Tabela Nr 1 Dochody razem 114 33 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 100 00 60017 DROGI WEWNĘTRZNE 100 00 ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH INWESTYCJI GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 19 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/248/2016 w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V-23/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

UCHWAŁA NR V-23/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE. z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok UCHWAŁA NR V-23/2015 RADY GMINY DOBROSZYCE z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt.4, 6 oraz art.51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2007

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU MIASTA NOWEGO SĄCZA W ROKU 2007 Załącznik Nr 8 do Uchwały Budżetowej Rady Miasta Nowego Sącza Nr VII/78/2007 z dnia 20.03.2007 r. DZIAŁ 150 - PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE 2 554 138 1 354 138 00 000 Rozdz. 15011 - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/223/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r.

UCHWAŁA NR XVII/223/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. UCHWAŁA NR XVII/223/2016 RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 883 UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 16 lutego 2016 r.

Olsztyn, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 883 UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 16 lutego 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 22 lutego 2016 r. Poz. 883 UCHWAŁA NR XVI/96/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 23 lipca 2015 r. Poz. 4062 UCHWAŁA NR XI/79/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 9 lipca 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr III/15/2014 Rady Gminy Suszec

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVIII/948/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVIII/948/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. Uchwała Nr XXXVIII/948/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 22 grudnia 2005 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok

UCHWAŁA NR XXVIII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE. z dnia 18 października 2017 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok UCHWAŁA NR XXVIII/288/2017 RADY MIEJSKIEJ W OTMUCHOWIE w sprawie zmiany budżetu Gminy Otmuchów na 2017 rok Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 8 grudnia 2016 r. Poz. 6645 UCHWAŁA NR XXII/172/2016 RADY MIEJSKIEJ W PSZOWIE z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Pszów

Bardziej szczegółowo

DKBW 2 200,00 spisy wyborców 2 200,00

DKBW 2 200,00 spisy wyborców 2 200,00 BUDŻET Gminy Jerzmanowice-Przeginia na rok 2019 w zarysie; Poz. Treść Dochody ogółem 46 905 906,10 I. Dochody bieżące 39 303 074,82 w tym 1. Udział w podatkach państwowych 9 020 000,00 od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E. z d n i a 6 l i p c a r o k u. 1. Dział Administracja publiczna +700,00 złotych

U Z A S A D N I E N I E. z d n i a 6 l i p c a r o k u. 1. Dział Administracja publiczna +700,00 złotych U Z A S A D N I E N I E d o u c h w a ł y n r R a d y P o w i a t u M i ę d z y c h o d z k i e g o z d n i a 6 l i p c a 2 0 1 7 r o k u w sprawi e: zmiany uchwały Rady Powiatu Międzychodzkiego XXI V

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LV/405./10 Rady Miejskiej Bielawy z dnia 24 lutego 2010 r. WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH W TYM INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK Rok Inwestycje gminne w Nakłady do rozpoczęcia 2010, w tym:

Bardziej szczegółowo

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane

Zakres rzecz. zadania. Budżet 2015 po zmianach. x ,0% Zrealizowane przez PZD. 590 m ,0% zrealizowane Załącznik nr 3 do Sprawozdania opisowego z wykonania budżetu Miasta Nowy Targ za 2015 rok Sprawozdanie z realizacji zadań inwestycyjnych w 2015 roku. Lp Rozdział - Nazwa 01095 Pozostała działalność 99

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5: ROLNICTWO I ŁOWIECTWO IV. WYDATKI MAJĄTKOWE w złotych Dział Rozdz. N a z w a Plan Wykonanie % 5:4 1 2 3 4 5 6 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 11 200 11 120 01008 Melioracje wodne 11 200 11 120 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/128/ 2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr XIII/128/ 2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 czerwca 2003 r. Uchwała Nr XIII/128/ 2003 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie zmian uchwały budżetowej Miasta Nowego Sącza na rok 2003 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku.

Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku. Uchwała Nr XXXVI/900/2005 Rady Miejskiej w Gliwicach z 20 października 2005 roku. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/695/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie budżetu miasta

Bardziej szczegółowo

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 roku

Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 roku Tabela nr 2a do Uchwały Nr XXIX/222/12 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 20 grudnia 2012 roku Zmiany wydatków majatkowych na 2012 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009

Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Uchwała Nr XXV/183/2009 Rady Miejskiej w Łańcucie z dnia 11 marca 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Łańcuta na rok 2009 Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt. 4, pkt 9 lit d, lit i, pkt 10 i

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r.

Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 25 kwietnia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 9 maja 2017 r. Poz. 2276 UCHWAŁA NR XXIX/186/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM w sprawie zmiany budżetu Gminy Miejskiej Nowe

Bardziej szczegółowo