EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE"

Transkrypt

1 EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE LOGISTYKA MARKETING GEOGRAFIA I TURYSTYKA 32 CZASOPISMA INDEKS TYTUŁÓW INDEKS AUTORÓW

2 EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE LOGISTYKA MARKETING GEOGRAFIA I TURYSTYKA 32 CZASOPISMA INDEKS TYTUŁÓW INDEKS AUTORÓW

3 EKONOMIA David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch MIKROEKONOMIA Tłumaczenie: zespół pod kierunkiem Ryszarda Rapackiego Wydanie V zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 608 Podręcznik zawiera wykład podstawowych problemów współczesnej mikroekonomii, łącząc sposoby podejścia do nich charakterystyczne dla wszystkich reprezentatywnych nurtów. Podręcznik obejmuje wprowadzenie, mikroekonomię oraz ekonomię dobrobytu. Układ treści podręcznika pozwala dostosować wykład do programów różnych typów szkół wyższych. W obecnym wydaniu autorzy pokazali tendencje dotyczące m.in. zachowań konsumentów i funkcjonowania rynków pracy. Przedstawili również najnowsze analizy i dane na temat działalności firm w globalizującej się gospodarce światowej. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch MAKROEKONOMIA Tłumaczenie: zespół pod kierunkiem Ryszarda Rapackiego Wydanie V zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 588 Podręcznik zawiera wykład podstawowych problemów współczesnej makroekonomii, łącząc sposoby podejścia do nich charakterystyczne dla wszystkich reprezentatywnych nurtów. Podręcznik obejmuje makroekonomię oraz gospodarkę światową. Układ podręcznika pozwala dostosować wykład do programów różnych typów szkół wyższych. W obecnym wydaniu autorzy szczególną uwagę zwrócili na politykę fiskalną we współczesnych gospodarkach, bezrobocie oraz analizę kryzysu finansowego. Nowe wydanie podręcznika wzbogacają liczne przykłady i studia przypadków. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. 2

4 Okładka w przygotowaniu EKONOMIA Redakcja naukowa Grażyna Wolska MIKROEKONOMIA POJĘCIA, PRZEDMIOT, EWOLUCJA Opr. kart., format B5, liczba stron 320 Podręcznik obejmuje kompleksowy wykład z zakresu mikroekonomii. Autorzy przedstawili w nim takie zagadnienia, jak: podstawy gospodarki rynkowej, elastyczność popytu i podaży, zachowania konsumentów, przedsiębiorstwo i jego działalność, funkcję produkcji i optymalizację produkcji, struktury występujące na rynku oraz rynki czynników produkcji. Wykład wzbogacają rozważania dotyczące roli oraz znaczenia ekonomii jako nauki, a także etyki w ekonomii i biznesie. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Powinien także zainteresować pracowników naukowych oraz praktyków gospodarczych. Redakcja naukowa Alojzy Nowak, Tomasz Zalega MAKROEKONOMIA Makroekonomia jest dynamicznie rozwijającym się działem ekonomii. Należy jednak pamiętać, że współczesna makroekonomia jest niejednolitym nurtem teoretycznym z uwagi na różnorodność stanowisk reprezentowanych przez rozmaite szkoły makroekonomiczne w zakresie głównych problemów. Niniejszy podręcznik zawiera nowoczesną i zarazem wyważoną prezentację podstawowych zagadnień współczesnej makroekonomii. Zakres wiedzy zawarty w książce jest skorelowany z programem makroekonomii realizowanym w większości uczelni ekonomicznych w Polsce. W dużym stopniu odwołuje się do realiów gospodarki polskiej. kierunków ekonomicznych, polityków gospodarczych, menedżerów. 3

5 EKONOMIA Maciej Bałtowski, Piotr Kozarzewski ZMIANA WŁASNOŚCIOWA POLSKIEJ GOSPODARKI Opr. tw., format B5, liczba stron 432 Zmiany własnościowe, które zaszły w polskiej gospodarce w latach , były zasadniczym elementem transformacji ustrojowej. Zmiany te były realizowane jako prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych albo tworzenie nowych prywatnych firm. Autorzy przedstawili historię przemian własnościowych w Polsce, przeanalizowali je i ocenili. Prezentowane zjawiska zostały ukazane w perspektywie porównawczej na tle gospodarek innych krajów, które weszły na ścieżkę transformacji postsocjalistycznej, wraz z analizą polityki prywatyzacyjnej prowadzonej przez kolejne rządy. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, doktorantów i studentów uczelni i kierunków ekonomicznych, polityków i pracowników administracji rządowej i samorządowej, publicystów ekonomicznych, analityków gospodarczych. 4 Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna CHARAKTER OŻYWIENIA PO KRYZYSIE Opr. kart., format B5, liczba stron 226 Oznaki ożywienia po kryzysie pojawiały się już kilkakrotnie, ale dotychczas były zbyt słabe, aby uruchomić trwały proces wzrostu. Pojawienie się trwałego ożywienia wymaga już nie tylko niekonwencjonalnych narzędzi polityki pieniężnej, ale także reform strukturalnych na rynkach produktów, pracy i finansowych. Autorzy skupili uwagę m.in. na: koncepcjach i metodach utrwalania ożywienia; nowym układzie sił w światowych finansach; reformach instytucjonalnych na rynkach finansowych; współpracy regionalnej w zakresie stabilności rynków finansowych; roli handlu zagranicznego w ożywieniu gospodarek; wpływie kryzysu i ożywienia na rynki pracy; polityce przemysłowej krajów na średnim poziomie rozwoju w okresie ożywienia. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni.

6 Okładka w przygotowaniu EKONOMIA Redakcja naukowa Longin Pastusiak, Andrzej Dorosz, Zbigniew Olesiński STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE TEORIA I PRAKTYKA We współczesnym świecie zmiany w relacjach gospodarczych, politycznych i społecznych zachodzą niezwykle szybko i trudno przewidzieć zarówno kierunek, jak i skutki tych zmian. Podręcznik obejmuje aktualną wiedzę o stosunkach międzynarodowych. Autorzy przedstawili: istotę polityki międzynarodowej (m.in. prawo międzynarodowe, organizacje międzynarodowe), współczesną gospodarkę światową (m.in. strukturę tej gospodarki, handel światowy, system walutowy, międzynarodowe przepływy kapitału), współczesny ład międzynarodowy (m.in. miejsce USA w świecie, znaczenie Unii Europejskiej), a także pozycję (gospodarczą, polityczną i finansową) Polski we współczesnym świecie. stosunków międzynarodowych, zarządzania, politologii, ekonomii międzynarodowej (międzynarodowych stosunków gospodarczych). 5 Anna Strmiska-Mietlińska ROSYJSKA KORESPONDENCJA HANDLOWA Opr. kart., format B5, liczba stron 240 Książka jest adresowana do tych wszystkich, którzy chcą biegle opanować w mowie i piśmie język rosyjski z zakresu szeroko rozumianej działalności handlowej. Zawarto w niej: podstawowe zasady obowiązujące podczas pisania listów handlowych, liczne wzory najbardziej typowych listów, wiedzę na temat sporządzania w języku rosyjskim zapytań ofertowych, ofert i kontraktów, wskazówki, jak składać i odpowiadać na reklamacje, ćwiczenia utrwalające zdobyte umiejętności, słowniczek słów i wyrażeń niezbędnych w prowadzeniu korespondencji handlowej. Książka została napisana z myślą o studentach kierunków ekonomicznych oraz słuchaczach pomaturalnych studiów ekonomicznych. Zainteresuje także osoby, które prowadzą działalność handlową w języku rosyjskim.

7 EKONOMIA Justyna Dyduch HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Opr. kart., format B5, liczba stron 244 W ostatnich latach handel zbywalnymi pozwoleniami na emisję zanieczyszczeń stał się ważnym obszarem polityki ekologicznej. Autorka przedstawiła w książce: znaczenie uprawnień zbywalnych w ochronie środowiska, wykorzystanie uprawnień do emisji zanieczyszczeń powietrza w polityce ekologicznej USA, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, zarządzanie uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza w przedsiębiorstwie. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się ochroną środowiska w administracji i w przedsiębiorstwach, a także pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych i technicznych. Grzegorz Wałęga KREDYTOWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH Opr. kart., format B5, liczba stron 164 W książce pokazano problemy dotyczące zaciągania kredytów przez gospodarstwa domowe. Autor omówił: rolę kredytu dla gospodarstw domowych, wpływ kredytów na decyzje podejmowane przez gospodarstwa domowe, regulacje państwowe na rynku kredytów, zadłużenie polskich gospodarstw domowych, wpływ zadłużenia na sytuację ekonomiczną gospodarstw domowych, nadmierne zadłużenie i upadłość konsumencką. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych oraz studentów uczelni i kierunków ekonomicznych, analityków instytucji kredytowych oraz pracowników badających zachowania konsumenckie gospodarstw domowych. 6

8 Redakcja naukowa Marcin Zawicki WPROWADZENIE DO NAUK O POLITYCE PUBLICZNEJ Opr. kart., format B5, liczba stron 248 Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą istoty polityki publicznej oraz realizacji polityk publicznych. Autorzy przedstawili: definicję polityki publicznej i rozwój nauki o polityce publicznej, analizę i projektowanie, wdrażanie i monitorowanie oraz ewolucję polityk publicznych. Omawiając realizację polityk publicznych, autorzy skupili uwagę na następujących politykach: rynku pracy, innowacyjnej, edukacyjnej, ochrony zdrowia oraz gospodarowania odpadami. zarządzania publicznego, administracji, gospodarki publicznej, polityki społecznej, ekonomii i zarządzania. Redakcja naukowa Tomasz Geodecki, Łukasz Mamica POLITYKA INNOWACYJNA We współczesnym świecie rośnie znaczenie innowacyjności jako głównego czynnika przewagi konkurencyjnej. Rośnie więc także rola polityki innowacyjnej jako jednego z głównych narzędzi stymulowania rozwoju. W podręczniku przedstawiono istotę innowacyjności i polityki innowacyjnej, poglądy na wpływ innowacyjności na rozwój gospodarczy, metody pomiaru działalności innowacyjnej, instrumenty polityki innowacyjnej i ich klasyfikacje. Omawianie innowacyjności uwzględnia trzy wymiary, tj. krajowy, regionalny i lokalny. W podręczniku wiele miejsca poświęcono też ochronie własności intelektualnej oraz przemysłom kreatywnym. zarządzania publicznego, administracji, gospodarki publicznej, polityki społecznej, ekonomii i zarządzania. SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE 7

9 ZARZĄDZANIE Jerzy Kisielnicki ZARZĄDZANIE JAK ZARZĄDZAĆ I BYĆ ZARZĄDZANYM Wydanie II zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 356 Podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania, zgodną ze standardem dwustopniowego kształcenia na studiach wyższych. Autor omówił: podstawy zarządzania organizacją (podstawowe pojęcia, miękkie i twarde podejście do zarządzania, ewolucja teorii zarządzania, procesy decyzyjne), funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i przewodzenie, kontrola), transformację organizacji (zarządzanie: zmianami, projektami, jakością, wiedzą, przez wirtualizację, informatyczną infrastrukturę zarządzania, doskonalenie infrastruktury zarządzania). studiów ekonomicznych i zarządzania, słuchaczy szkół zarządzania, uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie. Kazimierz Zimniewicz TEORIA I PRAKTYKA ZARZĄDZANIA ANALIZA KRYTYCZNA Opr. kart., format A5, liczba stron 156 Autor poddał analizie teorie najczęściej wyrażane w nauce o zarządzaniu i zaprezentował własną ocenę praktycznej przydatności tej nauki. Uwaga autora została skupiona na: przednaukowych badaniach nad organizacją i zarządzaniem (w tym na polskim dorobku w tej dziedzinie), istocie nauki o zarządzaniu (w tym naukowości zarządzania i jego funkcji), ofercie nauki o zarządzaniu dla praktyki, najpopularniejszych koncepcjach zarządzania, a także podejściu holistycznym w zarządzaniu jako sposobie łagodzenia słabych stron nauki o zarządzaniu. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych w obszarze nauki o zarządzaniu, a także osób przygotowujących rozprawy habilitacyjne i doktorskie oraz uczestników studiów doktoranckich. 8

10 ZARZĄDZANIE Ashok Jashapara ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Tłumaczenie: Jarosław Sawicki Wydanie II zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 388 Podręcznik obejmuje uporządkowany, całościowy wykład zarządzania wiedzą, będącego współcześnie jednym z głównych narzędzi zarządzania każdą organizacją. Autor skoncentrował uwagę na: odkrywaniu i tworzeniu wiedzy, jej szacowaniu, dzieleniu się wiedzą oraz oddziaływaniu wiedzy na funkcjonowanie ludzi i organizacji. Wiele miejsca poświęcono wyjaśnieniu relacji między zarządzaniem wiedzą a innymi koncepcjami zarządzania. Podręcznik został też wzbogacony wieloma przykładami z praktyki. zarządzania, socjologii, ekonomii, a także kierowników różnych szczebli i menedżerów. Krzysztof Obłój STRATEGIA ORGANIZACJI W podręczniku autor dokonał przeglądu najważniejszych koncepcji strategii organizacji, teorii i metod strategicznej analizy otoczenia organizacji, a także technik strategicznej diagnozy. Wiele miejsca poświęcił problemom, przed którymi stają twórcy strategii, a także etapom budowy strategii organizacji w globalnej gospodarce. Umiejętne połączenie najnowszej wiedzy dotyczącej strategii z ciekawymi studiami przypadków sprawia, że podręcznik wyróżnia się na tle innych z tej dziedziny. Podręcznik może być wykorzystywany nie tylko przez studentów kierunków ekonomicznych, ale także przez słuchaczy na studiach podyplomowych i doktoranckich oraz osoby profesjonalnie zajmujące się tworzeniem i wdrażaniem strategii. 9

11 ZARZĄDZANIE Redakcja naukowa Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE TEORIA I PRAKTYKA Opr. kart., format B5, liczba stron 260 Książka obejmuje wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu firm działających w skali międzynarodowej. Autorzy przedstawili: istotę i znaczenie handlu międzynarodowego, formy organizacyjne firm międzynarodowych i źródła ich siły ekonomicznej, motywy umiędzynarodowienia działalności firm, strategie firm międzynarodowych i struktury takich firm, zarządzanie operacyjne (łańcuch wartości firm miedzynarodowych) oraz zarządzanie finansami w firmach międzynarodowych. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych, badaczy umiędzynarodowienia działalności polskich firm, a także praktyków gospodarczych i menedżerów różnych szczebli zarządzania. 10

12 Michał Trocki ORGANIZACJA PROJEKTOWA PODSTAWY, MODELE, ROZWIĄZANIA Realizacja projektów staje się obecnie coraz ważniejszą częścią zarządzania firmą. W książce zostały pokazane podstawy teoretyczne, praktyczne problemy i propozycje rozwiązań organizacji projektowej. Kolejno zostały omówione: istota organizacji projektowej, organizacja macierzysta (dla której realizowany jest projekt), różne rozwiązania organizacji projektowej, specjalne zagadnienia organizacji projektowej (jak organizacja zespołu projektowego, organizacja biur zarządzania projektami, outsourcing w zarządzaniu projektami), projektowanie organizacji projektowej. Książka jest przeznaczona dla specjalistów profesjonalnie zajmujących się zarządzaniem projektami, a także dla studentów wyższych uczelni oraz uczestników szkoleń z zakresu zarządzania projektami. Ryszard Knosala, Iwona Łapuńka OPERACYJNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw coraz częściej opiera się na realizacji różnych przedsięwzięć, czyli projektów. Poznanie metod operacyjnego zarządzania projektami pozwala osiągnąć zamierzone cele co do czasu i terminu realizacji, kosztów i jakości wyniku. Autorzy przedstawili m.in. istotę i rodzaje projektów, planowanie sieciowe w zarządzaniu projektami, metody i techniki tworzenia harmonogramów realizacji projektów, metody wyznaczania optymalnego wariantu realizacji projektu, realizację projektów w warunkach zakłóceń, tworzenie planów realizacji projektu przy ograniczonych zasobach. Książka jest przeznaczona dla studentów zarządzania, logistyki, zarządzania i inżynierii produkcji. Może być również przydatna dla menedżerów oraz osób profesjonalnie zajmujących się koordynacją projektów. SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11

13 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Marek Wirkus, Henryk Roszkowski, Ewa Dostatni, Wacław Gierulski ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Opr. kart., format B5, liczba stron 376 Podręcznik obejmuje wiedzę o tym, jak skutecznie realizować projekty, aby ich pozytywne rezultaty przełożyć na przyszły sukces organizacji. Autorzy omówili w nim podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektem, organizacyjne aspekty zarządzania projektem, zarządzanie czasem i zasobami w realizacji projektu, zarządzanie finansami w realizacji projektu, jakość projektu i ryzyko w projekcie, wdrażanie prac projektowych, różne metodyki zarządzania projektami, informatyczne systemy zarządzania projektami. Podręcznik uzupełniają interesujące przykłady projektów. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach technicznych, ekonomicznych i rolniczych. Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Aleksander Moczała ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI Opr. kart., format B5, liczba stron 376 We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. W podręczniku zostały pokazane: istota innowacyjności i jej cele, organizacja procesu projektowania innowacji, techniki stymulujące kreatywność, metody generowania innowacyjnych rozwiązań, ocena i wybór optymalnych wariantów rozwiązań, system zarządzania innowacjami, metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów, techniczno-ekonomiczna ocena przedsięwzięć innowacyjnych, transfer technologii, polityka naukowo-techniczna wspierania działalności innowacyjnej. Podręcznik uzupełniają przykłady i pytania kontrolne. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach technicznych, ekonomicznych i rolniczych. 12

14 Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Opr. kart., format B5, liczba stron 324 Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych są wyznacznikami nowoczesnej gospodarki. Dlatego autorzy skoncentrowali się na: istocie mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, tworzeniu i transmisji sygnałów informacyjnych w układach cyfrowej regulacji automatycznej, realizacji technicznej zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, podstawach projektowania układów cyfrowych automatyzujących obiekty i procesy produkcyjne, typowych układach automatycznego systemu wytwórczego, elastyczności systemów automatycznych, skutkach automatyzacji i robotyzacji, kierunkach rozwoju systemów elastycznej automatyzacji procesów wytwarzania. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach technicznych. Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta ORGANIZACJA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH Opr. kart., format B5, liczba stron 348 Podręcznik obejmuje wiedzę o procesach organizacyjnych niezbędnych w organizacji produkcji, począwszy od zaprojektowania produktu, przez techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji, wytwarzanie, marketing, sprzedaż, obsługę posprzedażną, aż po utylizację. Autorzy przedstawili: podstawowe pojęcia związane z rodzajami i formami produkcji, tworzenie logicznych i strukturalnych powiązań organizacyjnych, planowanie zasobów i zarządzanie zleceniem produkcyjnym, wybrane metody i techniki organizatorskie, koncepcje organizacji produkcji, systemy przygotowania i zarządzania produkcją, modelowanie i symulację procesów produkcyjnych, koncepcje doskonalenia systemu produkcyjnego. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach. SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 13

15 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Edward Pająk, Marek Klimkiewicz, Anna Kosieradzka ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI W podręczniku autorzy pokazali, czym są: system produkcyjny, zarządzanie produkcją i działalnością usługową. Omówili pojmowanie produktów jako wyrobów lub usług. Przeanalizowali metody wyboru i projektowania procesów technologicznych. Przedstawili strategie lokalizacji przedsiębiorstwa i czynniki wpływające na wybór lokalizacji. Omówili również istotę planowania i sterowania produkcją i realizacją usług. Wiele miejsca poświęcono również analizie, modelowaniu i usprawnianiu procesów; współczesnym metodom i systemom zarządzania produkcją i usługami; aspektom humanizacyjnym i komputerowemu wspomaganiu zarządzania produkcją i usługami. Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Opr. kart., format B5, liczba stron 376 Jednym z najważniejszych procesów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa są procesy podejmowania decyzji. W dzisiejszej skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej coraz większego znaczenia nabierają systemy wspomagania decyzji. W podręczniku autorzy przedstawili: istotę systemów wspomagania decyzji (SWD), symulacje i techniki komputerowe w SWD, interfejs użytkownika SWD, modele abstrakcyjne w projektowaniu SWD, projektowanie podstawowych elementów architektury SWD, weryfikację i wdrażanie SWD, metody oceny skuteczności działania SWD, zastosowanie metod sztucznej inteligencji w SWD oraz przykłady zastosowań SWD. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach technicznych, rolniczych, ekonomicznych. 14 uczelni technicznych (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji), a także studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów.

16 Okładka w przygotowaniu Danuta Kotnarowska, Andrzej Wasiak, Leszek Wojnar NAUKA O MATERIAŁACH Nauka o materiałach zajmuje się badaniem własności materiałów, związkami między ich strukturą a własnościami oraz metodami kształtowania struktury i własności różnych rodzajów materiałów. Autorzy przedstawili w podręczniku: istotę nauki o materiałach i dyscyplin pokrewnych, klasyfikację i zastosowanie materiałów, własności materiałów i metody ich badania, strukturę materiałów i metody jej badania, procesy zachodzące w materiałach, kształtowanie struktury i własności dla różnych grup materiałów, zachowanie materiałów w procesach eksploatacji, podstawy komputerowej nauki o materiałach, recykling materiałów i źródła informacji o materiałach. uczelni technicznych, szczególnie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Piotr Gendarz, Szymon Salamon, Piotr Chwastyk PROJEKTOWANIE INŻYNIERSKIE I GRAFIKA INŻYNIERSKA Wiedza zawarta w podręczniku pomaga zrozumieć cały cykl życia produktu, począwszy od projektowania. Cechy konstrukcyjne opisujące produkt decydują bowiem o jego procesie wytwarzania i eksploatacji oraz związanych z tym kosztach. Jednocześnie metody projektowania powinny uwzględniać wymagania i ograniczenia wynikające z procesów wytwarzania i eksploatacji. Podręcznik składa się z dwóch części. Pierwsza jest poświęcona metodom projektowania, natomiast część druga obejmuje wiedzę o grafice inżynierskiej. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach technicznych. SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 15

17 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Władysław Jakubiec, Sławomir Zator, Paweł Majda METROLOGIA Metrologia jest narzędziem kontroli i oceny prawidłowości przebiegu procesu produkcji. Autorzy przedstawili: przedmiot i zadania metrologii, podstawowe pojęcia we współczesnej metrologii, czujniki i przetworniki pomiarowe, międzynarodowy układ jednostek miar (według SI) i inne jednostki, błędy pomiaru, źródła błędów, niepewność pomiaru, wyrażanie i wyznaczanie niepewności pomiaru według przewodnika ISO, pomiary wielkości geometrycznych, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary wielkości mechanicznych, pomiary wielkości termodynamicznych i hydraulicznych, spójność pomiarową oraz hierarchiczny układ sprawozdań, nadzorowanie wyposażenia pomiarowego. uczelni i kierunków technicznych, zwłaszcza zarządzania i inżynierii produkcji. Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz EKOLOGIA Opr. kart., format B5, liczba stron 256 We współczesnym świecie środowisko jest intensywnie eksploatowane, dlatego coraz większego znaczenia nabierają wszelkie działania korzystne dla tego środowiska. W książce przedstawiono narzędzia prawne związane z ochroną środowiska i ekologią, cele i zadania polityki ekologicznej państwa, narzędzia do jej realizacji oraz sklasyfikowano instrumenty polityki ekologicznej. Autorzy omówili: podstawy prawne związane z ekologią i ochroną środowiska, politykę ekologiczną państwa, procesy zachodzące w biosferze, ochronę litosfery, hydrosfery i atmosfery, ochronę przyrody i krajobrazów, zanieczyszczenia naturalne i antropogenne oraz ich oddziaływanie na środowisko, ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach. 16

18 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

19 ZASOBY LUDZKIE Redakcja naukowa Marta Juchnowicz ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM PROCESY, NARZĘDZIA, APLIKACJE Opr. kart., format B5, liczba stron 560 Książka obejmuje najbardziej aktualną wiedzę o zarządzaniu kapitałem ludzkim. Autorzy przedstawili w niej: istotę, strukturę, składniki i pomiar kapitału ludzkiego, założenia, strategię, podmioty oraz uwarunkowania zewnętrzne zarządzania kapitałem ludzkim, proces zarządzania tym kapitałem (m.in. pozyskanie i relokacja, ocena wymagań pracy, rozwój kompetencji, ocena pracowników, budowanie zaangażowania pracowników, przeciwdziałanie patologiom w procesie pracy), istotę i pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim. Książka jest przeznaczona dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników szkoleń z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kadrami, a także specjalistów profesjonalnie zajmujących się tą tematyką. Marta Juchnowicz SATYSFAKCJA ZAWODOWA PRACOWNIKÓW KREATOR KAPITAŁU LUDZKIEGO Opr. kart., format B5, liczba stron 174 We współczesnym świecie rośnie znaczenie kapitału ludzkiego w kreowaniu wartości firm i budowaniu długotrwałej przewagi konkurencyjnej. W książce zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z kreowaniem kapitału ludzkiego w firmach. Autorka zaprezentowała m.in. znaczenie satysfakcji z pracy w procesie zarządzania, metody oceny i pomiaru satysfakcji pracowników, ocenę poziomu satysfakcji z pracy we współczesnych firmach, tworzenie warunków sprzyjających osiąganiu satysfakcji z pracy. Książkę wzbogacają liczne przykłady i wskazówki. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni kierunków ekonomicznych, a także menedżerów i przedsiębiorców. 18

20 Okładka w przygotowaniu ZASOBY LUDZKIE Barbara Kożusznik ZACHOWANIA CZŁOWIEKA W ORGANIZACJI Wydanie IV zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 316 W książce zostały przedstawione zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz metody przewidywania i kontrolowania tych zachowań. Autorka omówiła: istotę zachowań organizacyjnych, indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, współpracę w grupie, zespoły w organizacji, koncepcje efektywnego kierowania, przywództwo w organizacji, komunikowanie się w organizacji, efektywność organizacji a przeprowadzanie zmian, kulturę organizacyjną. Teorię wzbogacają liczne przykłady. Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, politologii, socjologii, psychologii, dziennikarstwa oraz praktyków zarządzania, którym może pomóc w codziennej pracy. Kamilla Bargiel-Matusiewicz NEGOCJACJE I MEDIACJE Wydanie III zmienione Opr. kart., format A5, w przygotowaniu Niemal codziennie każdy ma do czynienia z negocjacjami lub mediacjami. Dotyczą one życia prywatnego, spraw zawodowych, kontaktów biznesowych (zarówno krajowych, jak i zagranicznych), stosunków międzynarodowych. Wprawdzie za każdym razem negocjacje czy mediacje mają swoje szczególne cechy, to jednak można też wskazać wiele wspólnych elementów. Znajomość przedstawionych w książce zasad negocjacji i mediacji pozwala zwiększyć skuteczność w osiąganiu przyjętych celów, a pokazane praktyczne sposoby stosowania tych zasad mogą być wykorzystywane na co dzień. Książka jest przeznaczona dla studentów: psychologii, socjologii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, politologii, handlu zagranicznego, administracji. Może też być przydatna dla menedżerów i przedsiębiorców. 19

21 ZASOBY LUDZKIE Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton DOCHODZĄC DO TAK NEGOCJOWANIE BEZ PODDAWANIA SIĘ Tłumaczenie: Robert A. Rządca Wydanie III zmienione Opr. kart., format A5, liczba stron 256 Jest to najpopularniejsza na świecie książka dotycząca negocjacji. Autorzy pokazali w niej prostą, wszędzie możliwą do zastosowania metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych. Proponują sprawdzoną metodę dochodzenia do porozumienia możliwego do zaakceptowania przez wszystkie strony i we wszelkich rodzajach konfliktów bez względu na to, czy obejmują one rodziców i dzieci, sąsiadów, współpracowników, klientów, firmy, dyplomatów. Dzięki opisanej w książce metodzie negocjacji można łatwo nauczyć się, jak skutecznie negocjować z różnymi partnerami. William Ury ODCHODZĄC OD NIE NEGOCJOWANIE OD KONFRONTACJI DO KOOPERACJI Tłumaczenie: Robert A. Rządca Wydanie II Opr. kart., format A5, liczba stron 200 Książka pokazuje, jak pokonać przeszkody w negocjacjach, aby osiągnąć sukces. William Ury, współautor Dochodząc do TAK, proponuje prostą, sprawdzoną metodę rozstrzygania sporów z trudnymi partnerami w kręgu rodziny, znajomych, współpracowników, kontrahentów czy klientów. Podpowiada, jak ograniczyć wpływ emocji na negocjacje, znaleźć wspólny język z przeciwnikiem, skutecznie stosować różne techniki negocjacyjne, ale nie dążyć do totalnego zwycięstwa w negocjacjach. Książka jest przeznaczona dla studentów psychologii, socjologii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, politologii, handlu zagranicznego, administracji; menedżerów, przedsiębiorców; osób chcących doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne. 20 Książka jest przeznaczona dla studentów psychologii, socjologii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, politologii, handlu zagranicznego, administracji; menedżerów, przedsiębiorców; osób chcących doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

22 Stanisław Owsiak FINANSE Podręcznik wprowadza w problematykę organizacji i funkcjonowania finansów w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. Autor w podręczniku omówił m.in.: istotę nauki finansów i rodzaje dyscyplin finansowych; kategorie finansowe (przychodowe, dochodowe, wydatkowo-kosztowe, podatkowe, dłużne); wybrane teorie finansów; pieniądz i jego krążenie w gospodarce narodowej; wartość pieniądza w czasie; oszczędności pieniężne; transformację oszczędności w kapitał; system finansowy; politykę finansową, instrumenty finansowe. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Andrzej Wernik FINANSE PUBLICZNE CELE, STRUKTURY, UWARUNKOWANIA Wydanie III zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 376 Podręcznik obejmuje wykład finansów publicznych. Autor przedstawił w nim: ogólne zagadnienia dotyczące finansów publicznych, wydatki i dochody publiczne, równowagę budżetową, deficyt budżetowy i jego ekonomiczne konsekwencje, dług publiczny, europejskie regulacje dotyczące finansów publicznych. Zalety podręcznika to oparcie wykładu na aktualnym stanie prawnym, przystępny język i częste odwoływanie się do funkcjonowania finansów publicznych w Polsce. Podręcznik jest przeznaczony dla wykładowców i studentów na kierunkach ekonomicznych, a także pracowników administracji rządowej i samorządowej. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21

23 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Okładka w przygotowaniu Redakcja naukowa Magdalena Markiewicz, Urszula Mrzygłód FINANSE MIĘDZYNARODOWE Podręcznik obejmuje wiedzę o istocie finansów międzynarodowych i funkcjonowaniu międzynarodowych rynków finansowych. Autorzy przedstawili: międzynarodowe otoczenie finansowe (m.in. bilans płatniczy, systemy kursowe i kursy walutowe), długookresowe inwestycje przedsiębiorstw międzynarodowych, różne rodzaje ryzyka w inwestycjach międzynarodowych, międzynarodowe rynki finansowe (m.in. rynek eurowalutowy, międzynarodowy rynek kapitałowy, międzynarodowe centra finansowe), budowę struktury kapitałowej przedsiębiorstwa międzynarodowego, międzynarodowe fuzje i przejęcia, międzynarodowe planowanie podatkowe. uczelni i kierunków ekonomicznych, zwłaszcza studentów międzynarodowych stosunków gospodarczych (ekonomii międzynarodowej), zarządzania, handlu zagranicznego, finansów, bankowości. 22 Wiktor Gabrusewicz ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA TEORIA I ZASTOSOWANIE Opr. kart., format B5, liczba stron 376 Zakres przedmiotowy niniejszej książki obejmuje cztery najważniejsze obszary analizy finansowej, czyli: teoretyczno- -merytoryczne podstawy analizy finansowej; metody i narzędzia analizy zasobów majątkowych i kapitałowych oraz przychodów, kosztów i wyników finansowych w wymiarze bezwzględnym; analizę wskaźnikową obejmującą analizę rentowności, płynności finansowej, zadłużenia i sprawności działalności przedsiębiorstwa; ocenę zdolności przedsiębiorstwa do rozwoju. W książce ukazano analizę finansową w ujęciu retro- i prospektywnym. Połączono więc ocenę przeszłości z przyszłością przedsiębiorstwa. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, menedżerów, analityków finansowych i specjalistów w zakresie rachunkowości.

24 Redakcja naukowa Wiktor Gabrusewicz AUDYT SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Wydanie III zmienione W książce autorzy przedstawili istotę i rolę audytu sprawozdań finansowych w gospodarce rynkowej, prawne i instytucjonalne aspekty audytu, metodykę jego przeprowadzania w przedsiębiorstwie oraz zasady i metody analizy finansowej sprawozdania finansowego. Problematyka ta stanowi część teoretyczną książki. W części empirycznej autorzy omówili etapy audytu sprawozdań finansowych, sposoby prowadzenia audytu w środowisku informatycznym i jednostkach połączonych oraz sposób przedstawienia opinii biegłego rewidenta i jego raportu z przeprowadzonego audytu, a także rodzaje obowiązującej dokumentacji audytu. kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, praktyków zatrudnionych w służbach finansowo-księgowych przedsiębiorstwa, a także kandydatów na biegłych rewidentów. 23 Okładka w przygotowaniu Monika Foremna-Pilarska CONTROLLING NARZĘDZIA, STRUKTURY I OCENA SYSTEMU Optymalne planowanie, dobra organizacja, szybka informacja zwrotna oraz wykwalifikowani i zmotywowani pracownicy to elementy przyczyniające się do sukcesu przedsiębiorstwa. Jednym z gwarantów właściwego działania tych czynników jest system controllingu. W książce autorka prezentuje specyfikę funkcjonowania controllingu i organizowania jego struktur, rozpoczynając od przedstawienia teorii controllingu i narzędzi wspomagających realizację zadań w systemie. Następnie omawia model tworzenia centrów odpowiedzialności i budżetowania w ramach wewnętrznych struktur oraz możliwości oceny i kontroli pracy wewnętrznych komórek utworzonych w controllingu i powiązania ich z systemem motywacyjnym. Książka jest adresowana do studentów ekonomii, zarządzania oraz finansów i rachunkowości, a także do menedżerów różnych szczebli organizacyjnych i osób prowadzących działalność gospodarczą. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

25 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Konrad Grabiński, Marcin Kędzior, Joanna Krasodomska GLOBALNE UWARUNKOWANIA RACHUNKOWOŚCI SYSTEMY, PROCESY, ZMIANY Opr. kart., format B5, liczba stron 318 Znajomość międzynarodowych uwarunkowań rachunkowości jest istotna we współczesnej, globalnej gospodarce. Rachunkowość jest ściśle związana z praktyką, wywiera ogromny wpływ na decyzje finansowe, które mają konsekwencje dla szerokiego grona podmiotów, oraz zależy w dużym stopniu od historycznych, kulturowych, prawnych czy gospodarczych uwarunkowań. W książce zaprezentowano funkcjonujące na świecie zróżnicowane systemy rachunkowości oraz opisano procesy i zmiany zachodzące w teorii, praktyce i sferze badań empirycznych. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości, a także dla praktyków. 24 Okładka w przygotowaniu Redakcja naukowa Edward Nowak RACHUNKOWOŚĆ ZASADY I METODY Prowadzeniu działalności gospodarczej towarzyszy występowanie różnych zdarzeń gospodarczych i zjawisk finansowych. Są one skutkiem decyzji ekonomicznych podejmowanych przez zarządzających. Wartościowym pomiarem zdarzeń i zjawisk zachodzących w jednostkach gospodarczych zajmuje się rachunkowość. Umożliwia ona poznanie finansowych aspektów przebiegu procesu gospodarczego i rezultatów prowadzonej działalności. Przy czym rachunkowość powinna dostarczać informacje wiarygodne i przydatne dla interesariuszy jednostki gospodarczej. Książka ma charakter podręcznika i przewodnika traktującego o prowadzeniu rachunkowości. Podstawowym celem autorów jest przedstawienie zasad i sposobów prowadzenia rachunkowości w jednostkach gospodarczych. kierunków ekonomicznych oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

26 Redakcja naukowa Teresa Martyniuk RACHUNKOWOŚĆ W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH Opr. kart., format B5, liczba stron 304 W warunkach wzrostu globalnych rynków kapitałowych koniecznością staje się dążenie do harmonizacji i unifikacji rachunkowości finansowej oraz standardów sprawozdawczości. W książce opisano główne problemy rachunkowości finansowej w ujęciu bilansowym i podatkowym, m.in.: podobieństwa i różnice między prawem bilansowym i podatkowym, czasowe i formalne instrumenty polityki bilansowej i podatkowej, materialne instrumenty polityki bilansowej i podatkowej, pomiar i ewidencję kosztów w prawie bilansowym i podatkowym, przychody w ujęciu prawa bilansowego i podatkowego, wynik finansowy a dochód do opodatkowania, sprawozdanie finansowe i zeznania podatkowe. Problematykę rozdziałów zilustrowano praktycznymi przykładami. Książka jest przeznaczona dla pracowników służb finansowo-księgowych, dyrektorów finansowych oraz studentów. 25 Okładka w przygotowaniu Ksenia Czubakowska RACHUNEK KOSZTÓW I WYNIKÓW Książka zawiera opis najważniejszych pojęć związanych z kosztami i przychodami, kalkulacją kosztów, wynikiem finansowym i sprawozdawczością finansową. Przedstawiono w niej podstawowe elementy kształtujące wynik finansowy określone przez obowiązującą ustawę o rachunkowości oraz wybrane zagadnienia wynikające z ustawy o podatku dochodowym. Rozważania są zilustrowane licznymi przykładami i zadaniami, a stosowane rozwiązania ewidencyjne są charakterystyczne dla form prawno-organizacyjnych jednostek gospodarczych. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników różnego rodzaju kursów i szkoleń. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

27 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI FINANSOWYCH Opr. kart., format B5, liczba stron 258 Ustawa o rachunkowości, wyznaczająca ogólne zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce, precyzuje jednostki gospodarcze podlegające jej przepisom. Należą do nich, m.in. objęte zakresem niniejszej książki, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki non profit, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz banki. W kolejnych rozdziałach książki zostały zaprezentowane specyficzne dla tych jednostek obszary rachunkowości oraz stosowne rozwiązania ewidencyjno-obliczeniowe, a także obowiązki sprawozdawcze. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, osób przygotowujących się do egzaminów na biegłych rewidentów lub uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI Opr. kart., format B5, liczba stron 228 Mając na uwadze problemy związane ze specyficznymi obszarami rachunkowości jednostek należących do różnych sektorów gospodarki, autorzy podjęli się przedstawienia rozwiązań rachunkowości szczególnie istotnych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej w poszczególnych sektorach. Zakres książki obejmuje charakterystyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, rolniczych, świadczących usługi krótkoterminowe, budowlane i turystyczne. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, osób przygotowujących się do egzaminów na biegłych rewidentów bądź egzaminów uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Może być przydatna również osobom profesjonalnie zajmującym się księgowością. 26

28 Redakcja naukowa Barbara Gierusz ODROCZONY PODATEK DOCHODOWY W WYBRANYCH OBSZARACH RACHUNKOWOŚCI Okładka w przygotowaniu Ksenia Czubakowska, Wiktor Gabrusewicz, Edward Nowak RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA METODY I ZASTOSOWANIA FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Opr. kart., format B5, liczba stron 180 Prowadzenie działalności gospodarczej ma określone skutki podatkowe, w tym z tytułu podatku dochodowego. Obecny w sprawozdaniach finansowych podatek odroczony jest konsekwencją przejściowych różnic w bilansowej i podatkowej wartości aktywów i zobowiązań. Wiąże się z większością wyróżnianych w rachunkowości finansowej obszarów tematycznych, m.in. z: instrumentami finansowymi, wartościami niematerialnymi i prawnymi, środkami trwałymi, kontraktami długoterminowymi, rezerwami oraz aktywami i pasywami wyrażonymi w walutach obcych. W książce podano także przykłady liczbowe dotyczące pomiaru podatku odroczonego w danym obszarze. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, a także menedżerów. 27 Problematyka rachunkowości zarządczej odgrywa znaczącą rolę w przedsiębiorstwach funkcjonujących w szybko zmieniającym się otoczeniu. Zakres przedmiotowy książki zadecydował o wyodrębnieniu w niej trzech następujących części: rachunek kosztów jako źródło informacji zarządczej, modele rachunku kosztów w rachunkowości zarządczej, rachunkowość zarządcza w procesie zarządzania. W prezentowaniu poszczególnych tematów autorzy najpierw przedstawiają teoretyczne ujęcie rozpatrywanego zagadnienia, a następnie ilustrują je przykładem praktycznym. Ułatwia to zrozumienie przedstawianych treści i ocenę ich przydatności w podejmowaniu decyzji. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych i słuchaczy studiów podyplomowych, a także do menedżerów, księgowych i analityków finansowych.

29 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE Redakcja naukowa Tomasz Panek STATYSTYKA SPOŁECZNA Wydanie II zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 448 W podręczniku przedstawiono metody analizy ilościowej społecznych skutków procesów ekonomicznych i demograficznych oraz polityki państwa. Intencją autorów było ukazanie statystyki społecznej jako elementu systemu instytucji publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i Unii Europejskiej. Wszystkie omawiane zagadnienia zostały zilustrowane przykładami zaczerpniętymi z polskiej praktyki gospodarczej, w uzasadnionych przypadkach z odniesieniami do danych Eurostatu. Książka jest adresowana do studentów ekonomicznych kierunków studiów dziennych i zaocznych, a także pracowników urzędów statystycznych oraz instytucji zajmujących się polityką społeczną. Redakcja naukowa Tadeusz Trzaskalik WIELOKRYTERIALNE WSPOMAGANIE DECYZJI METODY I ZASTOSOWANIA Opr. kart., format B5, liczba stron 308 Powszechność sytuacji, w których należy podjąć decyzję, oraz wielka waga wielu z nich przyczyniły się do rozwoju metod wspomagania podejmowania decyzji. W niniejszej książce zaprezentowano najczęściej wykorzystywane wielokryterialne metody dyskretne oraz możliwości ich zastosowań, a także nowe metody oparte na podejściu interaktywnym w warunkach ryzyka. W pierwszej części książki przedstawiono podstawy teoretyczne dyskretnych metod wielokryterialnych i opisano kilkanaście metod należących do tej rodziny. Druga część ma charakter aplikacyjny i omówiono w niej przykłady zastosowań metod zaprezentowanych w części pierwszej. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, pracowników naukowych, a także analityków finansowych i menedżerów. 28

30 Okładka w przygotowaniu LOGISTYKA Piotr Blaik EFEKTYWNOŚĆ LOGISTYKI ASPEKT SYSTEMOWY I ZARZĄDCZY Poziom i wzrost efektywności przedsiębiorstwa zależy w coraz większym stopniu od rozwoju i skutecznego wdrażania nowoczesnych koncepcji zarządzania jedną z nich jest współczesna logistyka. W praktyce przedsiębiorstw w krajach wysoko rozwiniętych charakterystyczne jest, na coraz większą skalę i z coraz większymi efektami, wykorzystanie koncepcji logistyki w zarządzaniu całym przedsiębiorstwem. W książce autor analizuje wątki poznawcze i pragmatyczne dotyczące problematyki efektywności logistyki w jej wymiarze systemowym, zarządczym i rynkowym. kierunków ekonomicznych, menedżerów, przedsiębiorców i logistyków. Redakcja naukowa Maja Kiba-Janiak, Jarosław Witkowski MODELOWANIE LOGISTYKI MIEJSKIEJ Opr. kart., format B5, liczba stron 208 Miasta (zwłaszcza miasta duże) są bardzo skomplikowanymi systemami, wymagającymi szczególnego podejścia do ich organizacji i zarządzania nimi. Autorzy pokazali możliwości wykorzystania teorii i doświadczeń praktycznych logistyki do zarządzania infrastrukturą miejską. Przedstawili, w jaki sposób dzięki nowoczesnym rozwiązaniom logistycznym można poprawić efektywność funkcjonowania miasta jako całości i poszczególnych jego elementów. Książka jest przeznaczona dla studentów logistyki, a także specjalistów zajmujących się funkcjonowaniem infrastruktury miejskiej. 29

31 MARKETING Krzysztof Fonfara MARKETING PARTNERSKI NA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTW Wydanie III zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 196 Paweł Pietrasieński AKTYWIZOWANIE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW DOBRE PRAKTYKI RZĄDÓW. STRATEGIE WSPARCIA W DOLINIE KRZEMOWEJ Opr. kart., format B5, liczba stron 218 Książka obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku przedsiębiorstw (nabywców instytucjonalnych). Autor przedstawił: sposoby działania firmy na rynku, procesy zakupu na rynku przedsiębiorstw, relacje między firmami. Wiele miejsca poświęcił koncepcji marketingu partnerskiego na rynku przedsiębiorstw (w tym złożoności i wielostronności powiązań firmy oraz zarządzaniu portfelem nabywców), a także wdrażaniu tej koncepcji przez polskie przedsiębiorstwa. Książka jest przeznaczona dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych uczelni i kierunków ekonomicznych, a także praktyków zainteresowanych poprawą sytuacji rynkowej firmy przez wdrażanie nowoczesnych koncepcji marketingowych. 30 W książce został przeanalizowany wpływ rządowych programów aktywizowania internacjonalizacji rodzimych przedsiębiorstw na działania marketingowe podejmowane przez te przedsiębiorstwa. Autor przedstawił więc: zależności między programami rządowymi a internacjonalizacją działalności marketingowej, rolę państwa w procesach internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw, dobre praktyki w aktywizowaniu internacjonalizacji europejskich małych i średnich przedsiębiorstw, rozwiązania aktywizujące ekspansję polskich firm technologicznych w USA. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się zagadnieniami marketingu i handlu międzynarodowego oraz tworzeniem strategii marketingowych przedsiębiorstw.

32 Okładka w przygotowaniu MARKETING Karol Łopaciński SKUTECZNOŚĆ PROMOCJI INTERNETOWEJ METODY SZACOWANIA I TECHNOLOGIA INFORMACYJNA Opr. kart., format A5, w przygotowaniu W książce przedstawiono koncepcję badania i pomiaru efektów promocji internetowej opartą na metodologii stosowanej w badaniach marketingowych, wspartej możliwościami stwarzanymi przez technologię Business Intelligence. Jest to nowe podejście do badania skuteczności działań promocyjnych, pozwalające na rozpoznanie podstawowych skutków kampanii promocyjnych, ich natężenia, dynamiki, struktury. Dzięki temu możliwe jest przewidywanie reakcji odbiorców promocji oraz profilowanie najlepszych grup docelowych kampanii promocyjnych w Internecie. Książka, jak inne książki w serii Marketing bez tajemnic, jest adresowana do menedżerów, kadry kierowniczej urzędów administracji państwowej i samorządowej, studentów i słuchaczy kursów i szkoleń. 31

33 GEOGRAFIA I TURYSTYKA Hanna Zawistowska, Maciej Dębski, Hanna Górska-Warsewicz POLITYKA TURYSTYCZNA POWSTANIE, ROZWÓJ, GŁÓWNE OBSZARY Rozwój turystyki sprawił, że władze zarówno na szczeblu lokalnym, jak i centralnym dostrzegły szansę na rozwój gospodarczy i promocję regionów czy całych państw. Autorzy omówili: istotę, powstanie i rozwój polityki turystycznej, wpływ Unii Europejskiej na krajowe polityki turystyczne państw członkowskich, oddziaływanie administracji rządowej i samorządowej na możliwości rozwoju turystyki i funkcjonowanie przedsiębiorstw branży turystycznej, promocję jako ważny element polityki turystycznej. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów na kierunkach o profilu turystyczno-hotelarskim, a także urzędników administracji rządowej i samorządowej zajmujących się turystyką oraz przedsiębiorców z branży turystycznej. 32 Barbara Jolanta Dąbrowska MIĘDZYNARODOWY BIZNES TURYSTYCZNY Opr. kart., format B5, liczba stron 178 Autorka próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie dotyczące stopnia globalizacji sektora turystycznego. Książka składa się z dwóch części. W części pierwszej są przedstawione: struktura podmiotowa sektora turystycznego, rodzaje międzynarodowych powiązań gospodarczych w turystyce, a także ich mikro- i makroekonomiczne efekty, rozwój współpracy międzynarodowej w turystyce i priorytety wybranych, regionalnych polityk turystycznych. W drugiej części autorka ukazała uwarunkowania ewolucyjnej globalizacji sektorów oraz wybrane aspekty międzynarodowych stosunków w turystyce, które przesądzają o wspomnianej ewolucji. Szczególna uwaga jest poświęcona problematyce innowacyjności w turystyce i jej znaczeniu dla przemian w światowej gospodarce turystycznej. Książka będzie cenną pomocą dla wykładowców oraz studentów uczelni i kierunków związanych z turystyką i hotelarstwem.

34 Okładka w przygotowaniu KSIĄŻKI PWE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ SĄ DOSTĘPNE NA STRONIE CZYTELNI INTERNETOWEJ: Mariola Milewska, Bogdan Włodarczyk HOTELARSTWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI Wydanie II zmienione Z każdym rokiem rośnie liczba osób podróżujących po świecie zarówno w celach turystycznych, jak i biznesowych. Musi za tym nadążać rozwój bazy noclegowej. Hotelarstwo stało się więc jednym z głównych elementów większości produktów turystycznych. Autorzy przedstawili w podręczniku najważniejsze zagadnienia dotyczące podstaw hotelarstwa, skupiając się na: historii hotelarstwa, głównych pojęciach z zakresu hotelarstwa, rodzajach hoteli i zakładów hotelarskich, prezentacji sławnych hoteli i wielkich hotelarzy, usługach hotelarskich, organizacjach i stowarzyszeniach hotelarskich, strukturach funkcjonalno-organizacyjnych w hotelarstwie, trendach w rozwoju hotelarstwa na świecie i w Polsce. Książka jest przeznaczona dla uczniów oraz studentów kierunków związanych z turystyką i hotelarstwem. 33

35 CZASOPISMA Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne wydaje również następujące czasopisma: Redaktor Naczelny: Krzysztof Rączka Sekretarz Redakcji: Urszula Joachimiak w Miesięcznik zawiera pogłębione artykuły o najnowszych rozwiązaniach i tendencjach w sferze prawa pracy, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych, zatrudnienia, polityki personalnej, warunków pracy i spraw socjalnych. Interpretuje i ocenia istniejące w Polsce regulacje prawne i ich przydatność oraz skuteczność. Proponuje nowe rozwiązania adekwatne do zmieniającej się rzeczywistości. Publikuje przeglądy orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Sądu Najwyższego. Zamieszcza wyjaśnienia Państwowej Inspekcji Pracy oraz konsultacje Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Czasopismo jest adresowane do szerokiego grona odbiorców: pracowników naukowych, studentów i doktorantów, sędziów, adwokatów i radców prawnych, działaczy związków zawodowych, organizacji pracodawców, pracowników samorządowych, firm i instytucji, zwłaszcza pracowników działów personalnych. 34 Redaktor Naczelny: Kazimierz Strzyczkowski Sekretarz Redakcji: Mariusz Gorzka w Pismo naukowe analizujące bieżące ustawodawstwo gospodarcze. Publikuje artykuły z zakresu prawa publiczno-prywatnego, działalności gospodarczej związanej z ustawodawstwem dotyczącym samorządu, prawa energetycznego i górniczego. Obszernie omawia tematykę dotyczącą spółek, w tym m.in. prawo konkurencji, rodzaje umów w obrocie gospodarczym, arbitraż gospodarczy i prawo podatkowe. Odrębnymi działami w piśmie jest tematyka dotycząca prawa własności intelektualnej, orzecznictwo gospodarcze Sądu Najwyższego i konsultacje, które zawierają komentarze do zmian w polskim ustawodawstwie oraz wyjaśniają wątpliwości w sferze stosowania prawa. Autorami publikacji są specjaliści z poszczególnych dziedzin prawa z ośrodków naukowych, polskich i zagranicznych uczelni, także radcowie prawni i sędziowie. Pismo adresowane jest do środowisk naukowych, kadry zarządzającej, administracji samorządowej.

36 Redaktor Naczelny: Teresa Magdalena Dudzik Sekretarz Redakcji: Mariusz Gorzka w Miesięcznik zainteresuje osoby zajmujące się zawodowo zarządzaniem zakupami, menedżerów działów logistyki i firm świadczących usługi logistyczne, a także wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni. Publikowane w nim artykuły zawierają wyniki badań, opisy najlepszych praktyk oraz dorobek naukowy z dziedziny zarządzania łańcuchami dostaw, zakupami i szeroko pojętego zarządzania logistyką. Piszemy też o zastosowaniu najnowszych technologii w tych obszarach, dokonujemy analiz rynków materiałowych, zajmujemy się ekologicznymi, społecznymi i prawnymi aspektami logistyki, infrastrukturą logistyczną i transportową oraz logistyką miejską. Autorami publikowanych tekstów są wybitni specjaliści z dziedziny logistyki. Naszym atutem jest wysoki poziom merytoryczny zamieszczanych artykułów. Redaktor Naczelny: Ireneusz Rutkowski Sekretarz Redakcji: Monika Sikorska w Miesięcznik dla osób profesjonalnie zajmujących się marketingiem lub chcących uczynić z niego swą zawodową specjalność kadry menedżerskiej, pracowników agencji reklamowych i badania rynku, pracowników działów marketingu polskich przedsiębiorstw, studentów i ich wykładowców. Zawiera to, czego najczęściej poszukują osoby zainteresowane marketingiem, a więc: nowe nurty w teorii i praktyce marketingu oraz funkcjonowaniu rynku, zakres i warunki stosowania marketingu w polskiej praktyce gospodarczej, artykuły o reklamie i marce, wyniki badań rynku, opisy doświadczeń przedsiębiorstw polskich i zagranicznych, fachowe porady (jak prowadzić badania marketingowe czy kampanie reklamowe, jak wprowadzać produkty na rynek, jak planować i organizować działalność marketingową w firmie). Pismo ukazuje się nieprzerwanie od 1994 r. Nasze atuty to profesjonalizm, rzetelność i najnowsza wiedza. CZASOPISMA 35

37 INDEKS TYTUŁÓW Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dobre praktyki rządów. Strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej / 30 Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie / 22 Audyt sprawozdań finansowych / 23 Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych / 13 Charakter ożywienia po kryzysie / 4 Controlling. Narzędzia, struktury i ocena systemu / 23 Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się / 20 Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy / 29 Ekologia / 16 Finanse / 21 Finanse międzynarodowe / 22 Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania / 21 Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany / 24 Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza / 6 Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości / 33 Kredytowanie gospodarstw domowych / 6 Makroekonomia / 2, 3 Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw / 30 Metrologia / 16 Międzynarodowy biznes turystyczny / 32 Mikroekonomia / 2 Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja / 3 Modelowanie logistyki miejskiej / 29 Nauka o materiałach / 15 Negocjacje i mediacje / 19 Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji / 20 Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości / 27 Operacyjne zarządzanie projektami / 11 Organizacja projektowa. Podstawy, modele, rozwiązania / 11 Organizacja systemów produkcyjnych / 13 Polityka innowacyjna / 7 Polityka turystyczna. Powstanie, rozwój, główne obszary / 32 Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / 15 Przedsiębiorczość / 33 Rachunek kosztów i wyników / 25 Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych / 26 Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki / 26 Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych / 25 Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania / 27 Rachunkowość. Zasady i metody / 24 Rosyjska korespondencja handlowa / 5 Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego / 18 Skuteczność promocji internetowej. Metody szacowania i technologia informacyjna / 31 Statystyka społeczna / 28 Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka / 5 Strategia organizacji / 9 Systemy wspomagania decyzji / 14 Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna / 8 Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw / 33 Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania / 28 Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej / 7 Współczesne koncepcje podatku dochodowego / 33 Zachowania człowieka w organizacji / 19 Zarządzanie innowacjami / 12 Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje / 18 Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka / 10 Zarządzanie produkcją i usługami / 14 Zarządzanie projektem / 12 Zarządzanie wiedzą / 9 Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym / 8 Zmiana własnościowa polskiej gospodarki / 4 36

38 INDEKS TYTUŁÓW Aktywizowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw. Dobre praktyki rządów. Strategie wsparcia w Dolinie Krzemowej / 30 Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Teoria i zastosowanie / 22 Audyt sprawozdań finansowych / 23 Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych / 13 Charakter ożywienia po kryzysie / 4 Controlling. Narzędzia, struktury i ocena systemu / 23 Dochodząc do TAK. Negocjowanie bez poddawania się / 20 Efektywność logistyki. Aspekt systemowy i zarządczy / 29 Ekologia / 16 Finanse / 21 Finanse międzynarodowe / 22 Finanse publiczne. Cele, struktury, uwarunkowania / 21 Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany / 24 Handel uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza / 6 Hotelarstwo. Podstawowe wiadomości / 33 Kredytowanie gospodarstw domowych / 6 Makroekonomia / 2, 3 Marketing partnerski na rynku przedsiębiorstw / 30 Metrologia / 16 Międzynarodowy biznes turystyczny / 32 Mikroekonomia / 2 Mikroekonomia. Pojęcia, przedmiot, ewolucja / 3 Modelowanie logistyki miejskiej / 29 Nauka o materiałach / 15 Negocjacje i mediacje / 19 Odchodząc od NIE. Negocjowanie od konfrontacji do kooperacji / 20 Odroczony podatek dochodowy w wybranych obszarach rachunkowości / 27 Operacyjne zarządzanie projektami / 11 Organizacja projektowa. Podstawy, modele, rozwiązania / 11 Organizacja systemów produkcyjnych / 13 Polityka innowacyjna / 7 Polityka turystyczna. Powstanie, rozwój, główne obszary / 32 Projektowanie inżynierskie i grafika inżynierska / 15 Przedsiębiorczość / 33 Rachunek kosztów i wyników / 25 Rachunkowość jednostek sektora finansów publicznych i instytucji finansowych / 26 Rachunkowość przedsiębiorstw wybranych sektorów gospodarki / 26 Rachunkowość w rozliczeniach podatkowych / 25 Rachunkowość zarządcza. Metody i zastosowania / 27 Rachunkowość. Zasady i metody / 24 Rosyjska korespondencja handlowa / 5 Satysfakcja zawodowa pracowników. Kreator kapitału ludzkiego / 18 Skuteczność promocji internetowej. Metody szacowania i technologia informacyjna / 31 Statystyka społeczna / 28 Stosunki międzynarodowe. Teoria i praktyka / 5 Strategia organizacji / 9 Systemy wspomagania decyzji / 14 Teoria i praktyka zarządzania. Analiza krytyczna / 8 Tworzenie wartości dla klienta z perspektywy konsumentów i przedsiębiorstw / 33 Wielokryterialne wspomaganie decyzji. Metody i zastosowania / 28 Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej / 7 Współczesne koncepcje podatku dochodowego / 33 Zachowania człowieka w organizacji / 19 Zarządzanie innowacjami / 12 Zarządzanie kapitałem ludzkim. Procesy, narzędzia, aplikacje / 18 Zarządzanie międzynarodowe. Teoria i praktyka / 10 Zarządzanie produkcją i usługami / 14 Zarządzanie projektem / 12 Zarządzanie wiedzą / 9 Zarządzanie. Jak zarządzać i być zarządzanym / 8 Zmiana własnościowa polskiej gospodarki / 4 36

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

MIKROEKONOMIA MAKROEKONOMIA MAKROEKONOMIA

MIKROEKONOMIA MAKROEKONOMIA MAKROEKONOMIA EKONOMIA N. Gregory Mankiw, Mark P. Taylor MIKROEKONOMIA Tłumaczenie: Jarosław Sawicki I zmienione Jest to podręcznik, który w USA i Europie Zachodniej stał się bestsellerem. Obejmuje materiał wprowadzający

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA

Kierunek studiów: STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA SYLWETKA ABSOLWENTA Specjalność: międzynarodowe stosunki ekonomiczne STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Specjalność międzynarodowe stosunki ekonomiczne skierowana jest do osób, które pragną aktywnie działać na rynkach międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 13 I INŻYNIERIA PRODUKCJI FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 22 MARKETING STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE TURYSTYKA CZASOPISMA

EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 13 I INŻYNIERIA PRODUKCJI FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 22 MARKETING STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE TURYSTYKA CZASOPISMA EKONOMIA ZARZĄDZANIE 2 8 ZASOBY LUDZKIE 13 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 16 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 22 MARKETING STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE TURYSTYKA CZASOPISMA INDEKS TYTUŁÓW INDEKS AUTORÓW

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi.

słuchaczom uzyskanie praktycznych rozwiązań i wskazówek będących skutkiem zdobytych doświadczeń w pracy z wieloma spółkami giełdowymi. Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 156610 Temat: Studia Podyplomowe Rachunkowość Zarządcza i Controlling. Nowoczesne systemy oparte na technologii informatycznej - III edycja 9-12 Październik

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel

Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej. Cel Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej Cel Celem Podyplomowych Studiów Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej jest umożliwienie zdobycia aktualnej wiedzy z zakresu międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku EKONOMIA (studia I stopnia) Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie dyplomowym (licencjackim)

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy studia drugiego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015 Treści podstawowe i kierunkowe profil specjalnościowy

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012

PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 PROGRAM PODYPLOMOWYCH STUDIÓW STUDIA MENADŻERSKIE Rok akademicki 2011/2012 Wybrane zagadnienia zarządzania Makro i mikroekonomiczne uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstwa 2 godz. Nowoczesne koncepcje

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE

EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU LOGISTYKA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA W01 W02 W03 Ma

Bardziej szczegółowo

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch

Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia David Begg, Stanley Fisher, Gianluigi Vernasca, Rudiger Dornbusch Makroekonomia jest najczęściej używanym podręcznikiem na pierwszych latach studiów ekonomicznych w większości polskich uczelni.

Bardziej szczegółowo

Organizacja i Zarządzanie

Organizacja i Zarządzanie Kazimierz Piotrkowski Organizacja i Zarządzanie Wydanie II rozszerzone Warszawa 2011 Recenzenci prof. dr hab. Waldemar Bańka prof. dr hab. Henryk Pałaszewski skład i Łamanie mgr. inż Ignacy Nyka PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr

Imiona, nazwiska oraz tytuły/stopnie członków zespołu dydaktycznego Beata Harasim / mgr Tryb studiów Stacjonarne Nazwa kierunku studiów Finanse i Rachunkowość Poziom studiów Stopień pierwszy Rok studiów/ semestr II/III i IV Specjalność Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Rachunkowość Accountancy Kierunek: Rodzaj przedmiotu: obieralny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia Matematyka Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień: W, C Semestr: III Liczba

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014. Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Wydział Nauk Ekonomicznych Studia niestacjonarne II stopnia, rok akademicki 2013/2014 Wybór specjalności na kierunku: Zarządzanie Katedry organizujące dydaktykę na kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra

Bardziej szczegółowo

Finanse dla niefinansistów

Finanse dla niefinansistów Finanse dla niefinansistów Cele szkolenia Celem szkolenia jest przekazanie Uczestnikom praktycznej i nowoczesnej wiedzy dotyczącej procesów finansowych, istotnej w pracy menadżera. Uczestnik nabywa kompetencje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Ekonomiczny PROGRAM STUDIÓW KIERUNEK EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI dla cyklu kształcenia od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców.

W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie. firmy, tworzone przez indywidualnych przedsiębiorców. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Jak założyć i prowadzić własną firmę? Autor: red. Hanna Godlewska-Majkowska, Wstęp W gospodarce rynkowej szczególnie ważną rolę odgrywają małe i średnie firmy, tworzone przez indywidualnych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY WYŻSZA SZKOŁA BEZPIECZEŃSTWA z siedzibą w Poznaniu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA I STOPNIA PROFIL PRAKTYCZNY UMIEJSCOWIENIE KIERUNKU W OBSZARZE Kierunek studiów zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA - PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek studiów Zarządzanie reprezentuje dziedzinę

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Program studiów podyplomowych

Program studiów podyplomowych Program studiów podyplomowych Wydział prowadzący studia podyplomowe: Nazwa studiów podyplomowych: Nazwa studiów podyplomowych w j. angielskim: Umiejscowienie studiów w obszarze kształcenia: Ogólna charakterystyka

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE ORGANIZACJI I ZARZADZANIA W KULTURZE FIZYCZNEJ Program ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO PROGRAMOWE I. Informacje ogólne Podyplomowe Studia Menedżerskie Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji

Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji Spis treści: Wprowadzenie Część I Relacje przedsiębiorstw z otoczeniem w warunkach globalizacji 1.Niepewność i zmienność jako podstawowe czynniki określające współczesne zarządzanie organizacjami - Damian

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ

ZAŁOŻENIA. programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ ZAŁOŻENIA programowo-organizacyjne studiów podyplomowych RACHUNKOWOŚĆ 1 I. Cele przedsięwzięcia: Podniesienie ogólnych kwalifikacji osób zajmujących się oraz zamierzających profesjonalnie zająć się rachunkowością

Bardziej szczegółowo

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15

Tematyka seminariów. Logistyka. Studia stacjonarne, I stopnia. Rok II. ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 Tematyka seminariów Logistyka Studia stacjonarne, I stopnia Rok II ZAPISY: 18 lutego 2015 r. godz. 13.15 prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pastuszak tel. 537 53 61, e-mail: z.pastuszak@umcs.lublin.pl 1. Rola

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość od podstaw

Rachunkowość od podstaw Rachunkowość od podstaw WSB Szczecin - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość od podstaw - studia na WSB w Szczecinie Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z najnowszą wiedzą teoretyczną i praktyczną

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02. Ekonomia Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Wersja nr 14 z dnia 2011-04-04 11:25:02 Ekonomia Studia stacjonarne pierwszego stopnia Studia niestacjonarne pierwszego stopnia Studia trwają trzy lata (sześć semestrów).

Bardziej szczegółowo

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości

2.2. Przydatność i wiarygodność zasad wyceny stosowanych w rachunkowości. 2.3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w polskich regulacjach rachunkowości ZAAWANSOWANA RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA Autor: Katarzyna Bareja, Teresa Boroch, Marta Gawart, Magdalena Giedroyć, Katarzyna Klimczak, Edyta Łazarowicz, Katarzyna Zasiewska, Wstęp Przełom XX i XXI wieku to

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku EKONOMIA - studia drugiego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia drugiego stopnia studia magisterskie trwają

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. Uchwała Nr 45/2014/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku finanse i rachunkowość prowadzonych na

Bardziej szczegółowo

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15

Spis treści WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 WSTĘP... 13 STRATEGIE... 15 ROZDZIAŁ 1 PROJEKTOWANIE INNOWACYJNYCH MODELI BIZNESU A WARTOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA... 17 Marek Jabłoński Wstęp... 17 1. Projektowanie organizacji zarys teoretyczny... 18 2. Motywy

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość (studia modułowe)

Rachunkowość (studia modułowe) Rachunkowość (studia modułowe) WSB Poznań - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość - studia podyplomowe w WSB w Poznaniu Rachunkowość to uniwersalny język biznesu, który dostarcza wiedzy niezbędnej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku

Uchwała Nr 69 /2012. Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 31 maja 2012 roku Uchwała Nr 69 /2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 31 maja 2012 roku w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunku zarządzanie na poziomie drugiego stopnia o profilu

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I-go STOPNIA

EKONOMIA I-go STOPNIA Lp. EKONOMIA I-go STOPNIA Przedmioty podstawowe 1 Matematyka 2 Mikroekonomia 3 Podstawy zarządzania 4 Makroekonomia 5 Elementy Prawa 6 Podstawy rachunkowości 7 Statystyka 8 Ekonometria 9 Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna

Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna WSB Toruń - Studia podyplomowe Opis kierunku Rachunkowość zarządcza, operacyjna i strategiczna - studia podyplomowe w WSB w Toruniu W praktyce controlling

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny menadżer w turystyce

Nowoczesny menadżer w turystyce Tomasz Studzieniecki Nowoczesny menadżer w turystyce Zarządzanie produktem turystycznym - wykaz zagadnień Moduł I Podstawy i organizacja turystyki i hotelarstwa liczba godzin razem - 8 1 Geneza, ewolucja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw. Wydział Zarządzania i Ekonomii KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH kierownik katedry: prof. dr hab. Franciszek Bławat, prof.zw.pg tel.: 058 347-18-85 e-mail: Franciszek.Blawat@zie.pg.gda.pl adres www: http://www2.zie.pg.gda.pl/kne/ Gospodarka

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O autorze. Wstęp

Spis treści. O autorze. Wstęp Spis treści O autorze Wstęp Rozdział 1. Controlling w praktyce krajów zachodnich 1.1. Wprowadzenie 1.2. Geneza i istota controllingu - obszar angloamerykański 1.3. Controlling w obszarze niemieckojęzycznym

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku ZARZĄDZANIE Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Zarządzanie (Wydział NE) Katedra Badan

Bardziej szczegółowo

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL

NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL NOWE STUDIA PODYPLOMOWE REALIZOWANE WSPÓLNIE PRZEZ WARSZAWSKĄ SZKOŁĘ ZARZĄDZANIA SZKOŁĘ WYŻSZĄ WSPOŁNIE Z FIRMĄ GOWORK.PL Podyplomowe Studia ZARZĄDZANIE SYSTEMAMI BAZ DANYCH Celem studiów jest przekazanie

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne

- Potrzeby, dobra, usługi - Zasoby ekonomiczne Wykaz tematów z podstaw przedsiębiorczości na rok szkolny 2012 2013 dla Liceum Ogólnokształcącego, Liceum Profilowanego i Technikum Rozkład materiału według programu 44/PZS1/2012/2 dla klas: II TRA; III

Bardziej szczegółowo

Controlling operacyjny i strategiczny

Controlling operacyjny i strategiczny Controlling operacyjny i strategiczny dr Piotr Modzelewski Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć 1, 2. Wprowadzenie do zagadnień

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII

Spis treści. Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Spis treści Rozdział I ELEMENTARNE POJĘCIA I PRZEDMIOT EKONOMII Wstępne określenie przedmiotu ekonomii 7 Ekonomia a inne nauki 9 Potrzeby ludzkie, produkcja i praca, środki produkcji i środki konsumpcji,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja kształcenia

Koncepcja kształcenia LOGISTYKA Koncepcja kształcenia Koncepcja kształcenia na kierunku Logistyka powstała pod wpływem potrzeb rynku pracy, wskazówek praktyków gospodarczych oraz po szczegółowej analizie programów nauczania

Bardziej szczegółowo

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe

Przedmiot nauk o zarządzaniu Organizacja w otoczeniu rynkowym jako obiekt zarządzania Struktury organizacyjne Zarządzanie procesowe Przedmowa Rozdział 1 Przedmiot nauk o zarządzaniu 1.1. Geneza nauk o zarządzaniu 1.2. Systematyka nauk o zarządzaniu 1.3. Pojęcie organizacji 1.4. Definicja pojęcia zarządzania i terminów zbliżonych 1.5.

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI

INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI INWESTYCJE HYBRYDOWE - NOWE UJĘCIE OCENY EFEKTYWNOŚCI Autor: Stanisław Kasiewicz, Waldemar Rogowski, Wstęp Po ukazaniu się książek Płaski świat Thomasa L. Friedmana i Wędrujący świat Grzegorza Kołodki

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia.

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa. Wymiar godzinowy wykłady ćwiczenia. 1 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 3 1 EOL104 Psychologia pracy 15 15 4

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego

Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Rachunkowość, finanse, audyt i kontrola. Studium przypadków sektora publicznego i prywatnego Autorzy: Tomasz Gabrusewicz, Kamilla Marchewka-Bartkowiak, Marcin Wiśniewski (red.) Skuteczne zarządzanie finansami,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2012/2013) Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Instytut Ekonomii Lista proponowanych promotorów prac dyplomowych: Profesorowie: Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia Kierunek Ekonomia - studia stacjonarne pierwszego stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2015/201 (W wykład, C ćwiczenia, P projekt/seminarium, L laboratorium/lektorat, E -egzamin) Semestr I 1 Język

Bardziej szczegółowo

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie...

Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie... SPIS TREŚCI 3 SPIS TREŚCI Od Wydawcy. Zasady przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie... 8 Podstawa programowa kształcenia w zawodzie.... 15 I. Repetytorium. Kwalifikacja A.35.

Bardziej szczegółowo

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków

Propozycja nr 1 Rachunkowość i podatki od podstaw lub Podstawy rachunkowości i podatków Propozycja studiów podyplomowych z zakresu rachunkowości w Bytowie rientacyjny koszt to: 3200-3600 zł za 2 semestry. Poniżej przedstawione zostały 3 warianty studiów, niemniej organizatorzy są otwarci

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: wszystkie Semestr: 2 Forma studiów: Nazwa przedmiotu:

Bardziej szczegółowo