EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 13 I INŻYNIERIA PRODUKCJI FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 22 MARKETING STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE TURYSTYKA CZASOPISMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZASOBY LUDZKIE 13 I INŻYNIERIA PRODUKCJI FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 22 MARKETING STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE TURYSTYKA CZASOPISMA"

Transkrypt

1 EKONOMIA ZARZĄDZANIE 2 8 ZASOBY LUDZKIE 13 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 16 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 22 MARKETING STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE TURYSTYKA CZASOPISMA INDEKS TYTUŁÓW INDEKS AUTORÓW

2 EKONOMIA Okładka Okładka David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch MIKROEKONOMIA Tłumaczenie: zespół pod kierunkiem Ryszarda Rapackiego Wydanie V zmienione Podręcznik zawiera wykład podstawowych problemów współczesnej mikroekonomii, łącząc sposoby podejścia do nich charakterystyczne dla wszystkich reprezentatywnych nurtów. Podręcznik obejmuje wprowadzenie, mikroekonomię oraz ekonomię dobrobytu. Układ treści podręcznika pozwala dostosować wykład do programów różnych typów szkół wyższych. W obecnym wydaniu autorzy pokazali tendencje dotyczące m.in. zachowań konsumentów i funkcjonowania rynków pracy. Przedstawione zostały również najnowsze analizy i dane na temat działalności firm w globalizującej się gospodarce światowej. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. David Begg, Gianluigi Vernasca, Stanley Fischer, Rudiger Dornbusch MAKROEKONOMIA Tłumaczenie: zespół pod kierunkiem Ryszarda Rapackiego Wydanie V zmienione Podręcznik zawiera wykład podstawowych problemów współczesnej makroekonomii, łącząc sposoby podejścia do nich charakterystyczne dla wszystkich reprezentatywnych nurtów. Podręcznik obejmuje makroekonomię oraz gospodarkę światową. Układ podręcznika pozwala dostosować wykład do programów różnych typów szkół wyższych. W obecnym wydaniu autorzy szczególną uwagę zwrócili na politykę fiskalną we współczesnych gospodarkach oraz na bezrobocie. Nowe wydanie podręcznika wzbogacają liczne interesujące przykłady i studia przypadków. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. 2

3 EKONOMIA Redakcja naukowa Grażyna Wolska MIKROEKONOMIA POJĘCIA PRZEDMIOT EWOLUCJA Opr. kart., format B5, liczba stron 320 Podręcznik obejmuje wykład mikroekonomii. Autorzy przedstawili: podstawy gospodarki rynkowej, elastyczność popytu i podaży, zachowania konsumentów, przedsiębiorstwo i jego działalność, funkcję produkcji i optymalizację produkcji, struktury występujące na rynku oraz rynki czynników produkcji. Wykład wzbogacają rozważania dotyczące roli i znaczenia ekonomii jako nauki oraz etyki w ekonomii i biznesie. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Michael Burda, Charles Wyplosz MAKROEKONOMIA PODRĘCZNIK EUROPEJSKI Tłumaczenie: Bogusław Czarny Wydanie III zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 884 Podręcznik obejmuje wykład współczesnej makroekonomii prowadzony z perspektywy zarówno europejskiej, jak i globalnej. Autorzy umiejętnie zderzyli aspekty teoretyczne z przykładami zaczerpniętymi z gospodarek różnych krajów. Autorzy ujęli makroekonomię w czterech częściach: wprowadzenie do makroekonomii, makroekonomia w długim okresie, makroekonomia w krótkim okresie, polityka makroekonomiczna w globalnej gospodarce. Zaletami podręcznika są przyjazny układ, ciekawe przykłady, przejrzysty język. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach rożnych typów. 3

4 EKONOMIA Ryszard Bartkowiak EKONOMIA ROZWOJU Opr. kart., format B5, liczba stron 248 We współczesnej gospodarce światowej istnieją wciąż kraje ubogie. Przyczyny ubóstwa są tak złożone, że przestały wystarczać dotychczasowe podejścia znane w ekonomii i wyodrębniła się ekonomia rozwoju. Zajmuje się ona poszukiwaniem sposobów zwalczania ubóstwa. W podręczniku omówiono najważniejsze zagadnienia współczesnej ekonomii rozwoju, m.in.: istotę działalności gospodarczej, zamożność, rozwój ludności świata, strukturę gospodarki światowej, rozwój społeczny, powiązania ekonomii rozwoju, czynnik przyrodniczy w rozwoju gospodarczym, ścieżki rozwoju gospodarczego, przyspieszanie tempa wzrostu gospodarczego, autonomiczny wzrost gospodarczy, ekonomię szczęścia, zadowolenie z życia, przyszłość gospodarczą świata. kierunków ekonomicznych. Redakcja naukowa Andrzej Wojtyna ZMIANY INSTYTUCJONALNE W REAKCJI NA OBECNY KRYZYS Opr. kart., format B5, liczba stron 211 W książce zostały przeanalizowane zmiany zachodzące w otoczeniu instytucjonalnym, będące reakcją na politykę ekonomiczną zastosowaną w reakcji na kryzys finansowy. Autorzy przestawili m.in. zmiany instytucjonalne na rynkach finansowych w reakcji na kryzys, konieczność dostosowań instytucjonalnych w krajach Ameryki Łacińskiej oraz Azji Południowo-Wschodniej po światowym kryzysie, rolę międzynarodowego systemu walutowego w kształtowaniu zewnętrznej równowagi makroekonomicznej wobec kryzysu, funkcjonowanie banków centralnych po kryzysie, kryzys finansowy a wynagrodzenia menedżerów. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów ekonomicznych w wyższych uczelniach. 4

5 EKONOMIA Elżbieta Czarny, Katarzyna Śledziewska MIĘDZYNARODOWA WSPÓŁPRACA GOSPODARCZA W WARUNKACH KRYZYSU Opr. kart., format B5, liczba stron 216 Książka zawiera analizę wpływu ostatniego kryzysu na sytuację ekonomiczną i współpracę gospodarczą na świecie. Autorki zwracają uwagę na globalny charakter kryzysu i silniejszy spadek wartości światowego handlu niż produkcji. Badają zmiany, jakie zaszły w czasie kryzysu oraz przed jego rozpoczęciem w światowej produkcji, handlu dobrami i usługami. Dokonują dezagregacji gospodarki światowej na gospodarki państw o różnym poziomie rozwoju i odmiennej specjalizacji eksportowej oraz należące do różnych ugrupowań integracyjnych i badają, jak kryzys wpływa na każdą grupę. Dokonują analizy rzeczowej struktury handlu światowego i jego zmian w czasie kryzysu. Elżbieta Czarny REGIONALNE UGRUPOWANIA INTEGRACYJNE W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Opr. kart., format B5, liczba strin 200 Regionalne ugrupowania integracyjne istnieją na wszystkich kontynentach i obejmują państwa uprzemysłowione, rozwijające się i przechodzące transformację. Ich rola rośnie, dlatego coraz częściej stają się obiektem badan i analiz. W książce zostały porównane gospodarki kilkunastu ugrupowań integracyjnych ze wszystkich kontynentów oraz ich wymiana handlowa. Autorka przedstawiła: genezę badania regionalnych ugrupowań integracyjnych, ich wpływ na wymianę towarową, rozwój regionalnych ugrupowań integracyjnych w gospodarce światowej oraz główne regionalne ugrupowania integracyjne w handlu światowym. Książka jest przeznaczona dla ekonomistów i politologów, specjalistów od stosunków międzynarodowych oraz studentów. 5 Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się integracją gospodarczą, handlem światowym oraz międzynarodową współpracą gospodarczą.

6 EKONOMIA Redakcja naukowa Jan J. Michałek, Michał Brzozowski, Andrzej Cieślik WPŁYW ROZWOJU SPOŁECZNEGO NA HANDEL I INWESTYCJE ZAGRANICZNE PRZYPADEK KRAJÓW EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ Opr. kart., format B5, liczba stron 160 W książce przeanalizowano mechanizmy oddziaływania procesów rozwoju społecznego na gospodarkę, zwłaszcza na skalę obrotów handlowych i napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, które pobudzają wzrost gospodarczy i powinny wygenerować efekt zwrotny w postaci poprawy jakości życia. Autorzy przedstawili: istotę i znaczenie rozwoju społecznego oraz mierniki tego rozwoju, zmiany poziomu rozwoju społecznego w Europie Środkowo-Wschodniej, zależności między rozwojem społecznym a handlem międzynarodowych oraz między rozwojem społecznym a napływem bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Redakcja naukowa Alojzy Z. Nowak WPŁYW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA POPRAWĘ KONKURENCYJNOŚCI POLSKIEGO ROLNICTWA Opr. kart., format B5, liczba stron 276 W książce przeanalizowano konkurencyjność regionów w Polsce z punktu widzenia polskiego rolnictwa poprzez zbadanie efektywności wykorzystania funduszy strukturalnych, ekonomicznych procedur ich podziału oraz prawno-organizacyjnych podstaw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Autorzy skupili uwagę na: otoczeniu sektora rolniczego w Polsce, podstawach prawnych rozdysponowania funduszy strukturalnych w polskim rolnictwie, wybranych aspektach konkurencyjności w rolnictwie, polityce rolnej Unii Europejskiej i narzędziach jej realizacji, wpływie funduszy strukturalnych na poprawę konkurencyjności polskiego rolnictwa. Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, międzynarodowych stosunków gospodarczych. 6 Książka jest przeznaczona dla ekonomistów, prawników, urzędników zajmujących się funduszami europejskimi.

7 Okładka Okładka EKONOMIA Redakcja naukowa Marcin Zawicki WPROWADZENIE DO NAUK O POLITYCE PUBLICZNEJ Podręcznik obejmuje wiedzę dotyczącą istoty polityki publicznej oraz realizacji polityk publicznych. Autorzy przedstawili: definicję polityki publicznej i rozwój nauki o polityce publicznej, analizę i projektowanie, wdrażanie i monitorowanie oraz ewolucję polityk publicznych. Omawiając realizację polityk publicznych, autorzy skupili uwagę na następujących politykach: rynku pracy, innowacyjnej, edukacyjnej, ochrony zdrowia oraz gospodarowania odpadami. zarządzania publicznego, administracji, gospodarki publicznej, polityki społecznej, ekonomii i zarządzania. Justyna Dyduch HANDEL UPRAWNIENIAMI DO EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA W ostatnich latach handel zbywalnymi pozwoleniami na emisję zanieczyszczeń stał się ważnym obszarem polityki ekologicznej. Autorka przedstawiła w książce: znaczenie uprawnień zbywalnych w ochronie środowiska, wykorzystanie uprawnień do emisji zanieczyszczeń powietrza w polityce ekologicznej Stanów Zjednoczonych, system handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej, zarządzanie uprawnieniami do emisji zanieczyszczeń powietrza w przedsiębiorstwie. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się ochroną środowiska w administracji i w przedsiębiorstwach, a także pracowników naukowych i studentów uczelni ekonomicznych i technicznych. 7

8 ZARZĄDZANIE Okładka Redakcja naukowa Jerzy Bogdanienko, Włodzimierz Piotrowski ZARZĄDZANIE TRADYCJA I NOWOCZESNOŚĆ Opr. kart., format B5, liczba stron 412 Podręcznik obejmuje wiedzę z podstaw zarządzania. W podręczniku przedstawiono: najważniejsze i najpopularniejsze koncepcje zarządzania, współczesne uwarunkowania funkcjonowania gospodarki światowej, istotę przedsiębiorczości, formy organizacji i ich współpracy, strategie organizacji, marketing we współczesnych firmach, perspektywy rozwoju techniki, zarządzanie wiedzą i technologiami, zarządzanie projektami, podejmowanie decyzji i ich skutki ekonomiczne, zarządzanie finansami organizacji, struktury organizacyjne i zarządzanie procesami, zarządzanie informacją, zarządzanie zasobami ludzkimi, kierowanie i przywództwo, patologie w zarządzaniu, społeczną odpowiedzialność organizacji. zarządzania, prawa, dziennikarstwa, a także słuchaczy studiów podyplomowych oraz uczestników szkoleń doskonalących umiejętności menedżerskie. Ashok Jashapara ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Tłumaczenie: Jarosław Sawicki Wydanie II zmienione Podręcznik obejmuje uporządkowany, całościowy wykład zarządzania wiedzą, będącego współcześnie jednym z głównych narzędzi zarządzania każdą organizacją. Autor skoncentrował uwagę na: odkrywaniu i tworzeniu wiedzy, jej szacowaniu, dzieleniu się wiedzą oraz oddziaływaniu wiedzy na funkcjonowanie ludzi i organizacji. Wiele miejsca poświęcono wyjaśnieniu relacji między zarządzaniem wiedzą a innymi koncepcjami zarządzania. Podręcznik został też wzbogacony wieloma przykładami z praktyki. zarządzania, socjologii, ekonomii, a także kierowników różnych szczebli i menedżerów. 8

9 Okładka ZARZĄDZANIE Redakcja naukowa Krzysztof Obłój, Aleksandra Wąsowska ZARZĄDZANIE MIĘDZYNARODOWE TEORIA I PRAKTYKA Książka obejmuje wiedzę o organizacji i funkcjonowaniu firm działających w skali międzynarodowej. Autorzy przedstawili: istotę i znaczenie handlu międzynarodowego, formy organizacyjne firm międzynarodowych i źródła ich siły ekonomicznej, motywy umiędzynarodowienia działalności firm, strategie firm międzynarodowych i struktury takich firm, zarządzanie operacyjne oraz zarządzanie finansami w firmach międzynarodowych. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych, badaczy umiędzynarodowienia działalności polskich firm, a także praktyków gospodarczych i menedżerów różnych szczebli zarządzania. Jerzy Kisielnicki ZARZĄDZANIE JAK ZARZĄDZAĆ I BYĆ ZARZĄDZANYM Wydanie II zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 356 Podręcznik obejmuje wiedzę z zakresu zarządzania, zgodną ze standardem dwustopniowego kształcenia na studiach wyższych. Autor omówił: podstawy zarządzania organizacją (podstawowe pojęcia, miękkie i twarde podejście do zarządzania, ewolucja teorii zarządzania, procesy decyzyjne), funkcje zarządzania (planowanie, organizowanie, motywowanie i przewodzenie, kontrola), transformację organizacji (zarządzanie: zmianami, projektami, jakością, wiedzą, przez wirtualizację, informatyczną infrastrukturę zarządzania, doskonalenie infrastruktury zarządzania). studiów ekonomicznych i zarządzania, słuchaczy szkół zarządzania, uczestników kursów doskonalących umiejętności menedżerskie. 9

10 ZARZĄDZANIE Elżbieta Urbanowska-Sojkin RYZYKO W WYBORACH STRATEGICZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH Opr. kart., format B5, liczba stron 496 W książce przeanalizowano sprawność strategiczną przedsiębiorstwa, na którą oddziałują różne zdarzenia i zjawiska. Wiele miejsca poświęcono takim zagadnieniom, jak: koncepcje ryzyka w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, metodyczne aspekty opisu i wyjaśniania ryzyka w wyborach strategicznych, kategorie ryzyka, uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne ryzyka w wyborach strategicznych, zwinność strategiczna przedsiębiorstw, ryzyko sprawności i ciągłości strategicznej przedsiębiorstw. Szczególnym walorem książki jest jej empiryczny charakter. Książka jest przeznaczona dla specjalistów w dziedzinie zarządzania, a także studentów kierunków ekonomicznych. Agnieszka Kurczewska PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ JAKO PROCES WSPÓŁODDZIAŁYWANIA SPOSOBNOŚCI I INTENCJI PRZEDSIĘBIORCZYCH Opr. kart., format B5, liczba stron 242 Przedsiębiorczość odgrywa ogromną rolę w sferze społeczno-gospodarczej, dlatego też w książce autorka przedstawia kompleksowy model przedsiębiorczości, uwzględniający fazy poprzedzające fizyczną kreację przedsiębiorstwa, tj. etap intencji przedsiębiorczych i identyfikacji sposobności przedsiębiorczych. Omówienie tych zagadnień prowadzi do lepszego zrozumienia procesów przedsiębiorczych oraz wyjaśnienia i interpretacji zachowania przedsiębiorczego. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych oraz studentów socjologii i psychologii. Jest również przeznaczona dla przedsiębiorców i menedżerów. 10

11 Okładka ZARZĄDZANIE Redakcja naukowa Marek Ciesielski SIECI W GOSPODARCE Opr. kart., format B5, liczba stron 200 Sieciowość jest obecnie jedną z najważniejszych właściwości gospodarki. Wiedza o sieciach gospodarczych jest zatem niezbędna do zrozumienia zjawisk gospodarczych w każdej skali. Sieć stała się dziś też sposobem konkurowania. Książkę podzielono na dwie części. Pierwsza ma charakter analityczno-teoretyczny. Autorzy skupili w niej uwagę na: zjawisku sieciowości w nauce i gospodarce, dobrach sieciowych, sieciach przedsiębiorstw, zależnościach między sieciami a rynkiem, rozkładzie władzy w sieciach, znaczeniu sieci dla konkurencyjności przedsiębiorstw oraz wpływie sieci na strategie firm. W drugiej części książki zaprezentowano wybrane typy sieci. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych i studentów wyższych uczelni różnych typów, menedżerów i przedsiębiorców. Redakcja naukowa Maja Kiba-Janiak, Jarosław Witkowski MODELOWANIE LOGISTYKI MIEJSKIEJ Miasta (zwłaszcza miasta duże) są bardzo skomplikowanymi systemami, wymagającymi szczególnego podejścia do ich organizacji i zarządzania nimi. Autorzy pokazali możliwości wykorzystania teorii i doświadczeń praktycznych logistyki do zarządzania infrastrukturą miejską. Przedstawili, w jaki sposób dzięki nowoczesnym rozwiązaniom logistycznym można poprawić efektywność funkcjonowania miasta jako całości i poszczególnych jego elementów. Książka jest przeznaczona dla studentów logistyki, a także specjalistów zajmujących się funkcjonowaniem infrastruktury miejskiej. 11

12 ZARZĄDZANIE Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton DOCHODZĄC DO TAK NEGOCJOWANIE BEZ PODDAWANIA SIĘ Tłumaczenie: Robert A. Rządca Wydanie III zmienione Opr. kart., format A5, liczba stron 256 Jest to najpopularniejsza na świecie książka dotycząca negocjacji. Autorzy pokazali w niej prostą, wszędzie możliwą do zastosowania metodę negocjowania sporów prywatnych i zawodowych. Proponują sprawdzoną metodę dochodzenia do porozumienia możliwego do zaakceptowania przez wszystkie strony i we wszelkich rodzajach konfliktów bez względu na to, czy obejmują one rodziców i dzieci, sąsiadów, współpracowników, klientów, firmy, dyplomatów. Dzięki opisanej w książce metodzie negocjacji można łatwo nauczyć się, jak skutecznie negocjować z różnymi partnerami. William Ury ODCHODZĄC OD NIE NEGOCJOWANIE OD KONFRONTACJI DO KOOPERACJI Tłumaczenie: Robert A. Rządca Wydanie II Opr. kart., format A5, Książka pokazuje, jak pokonać przeszkody w negocjacjach, aby osiągnąć sukces. William Ury, współautor Dochodząc do TAK, proponuje prostą, sprawdzoną metodę rozstrzygania sporów z trudnymi partnerami w kręgu rodziny, znajomych, współpracowników, kontrahentów czy klientów. Podpowiada, jak ograniczyć wpływ emocji na negocjacje, znaleźć wspólny język z przeciwnikiem, skutecznie stosować różne techniki negocjacyjne, ale nie dążyć do totalnego zwycięstwa w negocjacjach. Książka jest przeznaczona dla studentów psychologii, socjologii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, politologii, handlu zagranicznego, administracji; menedżerów, przedsiębiorców; osób chcących doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne. 12 Książka jest przeznaczona dla: studentów psychologii, socjologii, zarządzania, stosunków międzynarodowych, politologii, handlu zagranicznego, administracji; menedżerów, przedsiębiorców; osób chcących doskonalić swoje umiejętności negocjacyjne.

13 Okładka ZASOBY LUDZKIE Barbara Kożusznik ZACHOWANIA CZŁOWIEKA W ORGANIZACJI Wydanie IV zmienione W książce zostały przedstawione zachowania jednostek i grup społecznych w organizacjach oraz metody przewidywania i kontrolowania tych zachowań. Autorka omówiła: istotę zachowań organizacyjnych, indywidualne mechanizmy zaangażowania człowieka w organizacji, zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji, współpracę w grupie, zespoły w organizacji, koncepcje efektywnego kierowania, przywództwo w organizacji, komunikowanie się w organizacji, efektywność organizacji a przeprowadzanie zmian, kulturę organizacyjną. Teorię wzbogacają liczne przykłady. Książka jest przeznaczona dla studentów ekonomii, zarządzania, politologii, socjologii, psychologii, dziennikarstwa oraz praktyków zarządzania, którym może pomóc w codziennej pracy. Redakcja naukowa Marta Juchnowicz ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM PROCESY NARZĘDZIA APLIKACJE Książka obejmuje najbardziej aktualną wiedzę o zarządzaniu kapitałem ludzkim. Autorzy przedstawili w niej: istotę, strukturę, składniki i pomiar kapitału ludzkiego, założenia, strategię, podmioty oraz uwarunkowania zewnętrzne zarządzania kapitałem ludzkim, proces zarządzania tym kapitałem (m.in. pozyskanie i relokacja, ocena wymagań pracy, rozwój kompetencji, ocena pracowników, budowanie zaangażowania pracowników, przeciwdziałanie patologiom w procesie pracy), istotę i pomiar efektywności zarządzania kapitałem ludzkim. Książka jest przeznaczona dla studentów, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników szkoleń z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzania kadrami, a także specjalistów profesjonalnie zajmujących się tą tematyką. 13

14 ZASOBY LUDZKIE Okładka Marta Juchnowicz SATYSFAKCJA Z PRACY JAKO CZYNNIK KREUJĄCY KAPITAŁ LUDZKI UJĘCIE TEORETYCZNE, DIAGNOSTYCZNE I EMPIRYCZNE W książce zostały przedstawione najważniejsze zagadnienia związane z kreowaniem kapitału ludzkiego w firmach. Autorka zaprezentowała m.in. znaczenie satysfakcji z pracy w procesie zarządzania, metody oceny i pomiaru satysfakcji pracowników, ocenę poziomu satysfakcji z pracy we współczesnych firmach, tworzenie warunków sprzyjających osiąganiu satysfakcji z pracy. Książkę wzbogacają liczne przykłady i wskazówki. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni kierunków ekonomicznych, a także menedżerów i przedsiębiorców. Maria Król-Fijewska, Piotr Fijewski ASERTYWNOŚĆ MENEDŻERA Wydanie II Opr. kart., format A5, liczba stron 152 We współczesnym świecie asertywność stała się jedną z podstawowych kompetencji oczekiwanych i wymaganych od menedżera. Asertywność jest umiejętnością posługiwania się w różnych sytuacjach łagodną stanowczością w obronie własnych racji, ale bez wchodzenia w konflikt z racjami innych. Aby być asertywnym, należy nauczyć się: odmawiać, wyrażać własne poglądy i bronić ich, nie bać się krytyki i reagować na nią, bronić się przed agresją, konstruktywnie wyrażać złość, wydawać polecenia oraz komunikować swoje oczekiwania. Poradnik można polecić obecnym i przyszłym menedżerom, psychologom, socjologom, dziennikarzom, urzędnikom oraz studentom wyższych uczelni i słuchaczom studiów podyplomowych. 14

15 ZASOBY LUDZKIE Ros Jay ROZMOWA KWALIFIKACYJNA CO PRACODAWCA CHCE USŁYSZEĆ I JAK MU TO POWIEDZIEĆ Tłumaczenie: Małgorzata Mackiewicz Wydanie II zmienione Opr. kart., format A5, liczba stron 200 Rozmowa kwalifikacyjna ma rozstrzygnąć, czy jesteś odpowiednim kandydatem na dane stanowisko w firmie. W jej trakcie przyszły pracodawca zada ci wiele różnorodnych, często podchwytliwych pytań, a Ty będziesz musiał udzielić na nie właściwych odpowiedzi. Co i w jaki sposób masz powiedzieć, aby zwiększyć swoje szanse na otrzymanie pracy? Czego w żadnym razie nie wolno Ci mówić? Autorka książki uważa, że pytania można przewidzieć, a odpowiedzi można się nauczyć. Trzeba tylko wiedzieć, co decyduje o sukcesie. Jeśli przeczytasz tę książkę, znacznie zwiększysz swoje szanse na otrzymanie pracy. Susan Hodgson ROZMOWA KWALIFIKACYJNA BŁYSKOTLIWE ODPOWIEDZI NA PODCHWYTLIWE PYTANIA Tłumaczenie: Jarosław Sawicki Wydanie II zmienione Opr. kart., format A5, liczba stron 288 Od wyniku rozmowy kwalifikacyjnej często zależy dalsza kariera zawodowa. Podczas takiej rozmowy przeprowadzający rekrutację zadają wiele pytań, niektóre z nich bywają podchwytliwe. Aby zrobić dobre wrażenie i nie dać się wyprowadzić z równowagi, trzeba się dobrze przygotować do rozmowy. Ten poradnik zawiera najlepsze z możliwych odpowiedzi na ponad 200 pytań, na które zwykle musi odpowiedzieć osoba starająca się o pracę. Ponadto Autorka uczy, jak zręcznie i błyskotliwie odpowiedzieć na najbardziej nawet zaskakujące pytania. Dzięki temu można nabrać pewności siebie, opanować stres i panikę. Książka jest skierowana do osób starających się o pracę po raz pierwszy, a także tych, które wracają na rynek pracy po przerwie. 15 Książka jest skierowana do osób starających się o pracę po raz pierwszy, a także tych, które wracają na rynek pracy po przerwie.

16 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Józef Gawlik, Jarosław Plichta, Antoni Świć PROCESY PRODUKCYJNE Opr. kart., format B5, liczba stron 316 Podręcznik zawiera zarys wiedzy z zakresu technik i technologii wytwarzania, doboru i organizacji procesów produkcyjnych, określenia optymalnego przebiegu procesu oraz projektowania systemów produkcyjnych. Dołączona do podręcznika płyta CD i obszernie cytowana literatura umożliwią czytelnikom uzupełnienie i pogłębienie wiedzy. Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach różnych typów, ale może być też przydatny dla słuchaczy innych kierunków o profilu inżynierskim oraz menedżerów zarządzających w firmach procesami wytwarzania. Artur Maciąg, Roman Pietroń, Sławomir Kukla PROGNOZOWANIE I SYMULACJA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Opr. kart., format B5, liczba stron 356 Podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat narzędzi wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem, jakimi są prognozowanie i symulacja. Omówiono w nim m.in. techniki prognozowania na podstawie modelu ekonometrycznego i analizy szeregów czasowych, a także rolę sieci neuronowych w prognozowaniu oraz technik prognozowania heurystycznego, kombinowanego i hybrydowego. Ponadto przedstawiono metodologię modelowania symulacyjnego oraz gry symulacyjne stosowane w kierowaniu przedsiębiorstwem. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach technicznych. 16

17 Gabriel Kost, Piotr Łebkowski, Łukasz Węsierski AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Opr. kart., format B5, liczba stron 324 Automatyzacja i robotyzacja procesów wytwórczych są wyznacznikami nowoczesnej gospodarki. Dlatego autorzy skoncentrowali się na: istocie mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów produkcyjnych, tworzeniu i transmisji sygnałów informacyjnych w układach cyfrowej regulacji automatycznej, realizacji technicznej zautomatyzowanych systemów produkcyjnych, podstawach projektowania układów cyfrowych automatyzujących obiekty i procesy produkcyjne, typowych układach automatycznego systemu wytwórczego, elastyczności systemów automatycznych, skutkach automatyzacji i robotyzacji, kierunkach rozwoju systemów elastycznej automatyzacji procesów wytwarzania. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach technicznych. Okładka Jerzy Lewandowski, Bożena Skołud, Dariusz Plinta ORGANIZACJA SYSTEMÓW PRODUKCYJNYCH Podręcznik obejmuje wiedzę o procesach organizacyjnych niezbędnych w organizacji produkcji począwszy od zaprojektowania produktu, przez techniczne i organizacyjne przygotowanie produkcji, wytwarzanie, marketing, sprzedaż, obsługę posprzedażną, aż po utylizację. Autorzy przedstawili: podstawowe pojęcia związane z rodzajami i formami produkcji, tworzenie logicznych i strukturalnych powiązań organizacyjnych, planowanie zasobów i zarządzanie zleceniem produkcyjnym, wybrane metody i techniki organizatorskie, koncepcje organizacji produkcji, systemy przygotowania i zarządzania produkcją, modelowanie i symulację procesów produkcyjnych, koncepcje doskonalenia systemu produkcyjnego. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach. SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 17

18 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Marek Wirkus, Henryk Roszkowski, Ewa Dostatni, Wacław Gierulski ZARZĄDZANIE PROJEKTEM Zarządzanie projektem jest efektywną i skuteczną metodą realizacji różnych przedsięwzięć. Autorzy omówili w podręczniku: podstawowe pojęcia związane z zarządzaniem projektem, organizacyjne aspekty zarządzania projektem, zarządzanie czasem i zasobami w realizacji projektu, zarządzanie finansami w realizacji projektu, jakość projektu i ryzyko w projekcie, wdrażanie prac projektowych, różne metodyki zarządzania projektami, informatyczne systemy zarządzania projektami. Podręcznik uzupełniają interesujące przykłady projektów. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach technicznych, ekonomicznych i rolniczych. Ryszard Knosala, Anna Boratyńska-Sala, Magdalena Jurczyk-Bunkowska, Aleksander Moczała ZARZĄDZANIE INNOWACJAMI We współczesnej gospodarce stale rośnie znaczenie innowacyjności i wdrażania innowacji. W podręczniku zostały pokazane: istota innowacyjności i jej cele, organizacja procesu projektowania innowacji, techniki stymulujące kreatywność, metody generowania innowacyjnych rozwiązań, ocena i wybór optymalnych wariantów rozwiązań, system zarządzania innowacjami, metody projektowania innowacyjnych produktów i procesów, techniczno-ekonomiczna ocena przedsięwzięć innowacyjnych, transfer technologii, polityka naukowo-techniczna wspierania działalności innowacyjnej. Podręcznik uzupełniają przykłady i pytania kontrolne oraz programy komputerowe. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach technicznych, ekonomicznych i rolniczych. 18

19 Waldemar Bojar, Katarzyna Rostek, Leszek Knopik SYSTEMY WSPOMAGANIA DECYZJI Opr. kart., format B5, liczba stron 376 Jednym z najważniejszych procesów w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa są procesy podejmowania decyzji. W dzisiejszej skomplikowanej rzeczywistości gospodarczej coraz większego znaczenia nabierają systemy wspomagania decyzji. W podręczniku autorzy przedstawili: istotę systemów wspomagania decyzji (SWD), symulacje i techniki komputerowe w SWD, interfejs użytkownika SWD, modele abstrakcyjne w projektowaniu SWD, projektowanie podstawowych elementów architektury SWD, weryfikację i wdrażanie SWD, metody oceny skuteczności działania SWD, zastosowanie metod sztucznej inteligencji w SWD oraz przykłady zastosowań SWD. uczelni technicznych (kierunek zarządzanie i inżynieria produkcji), a także studentów zarządzania w wyższych uczelniach różnych typów. 19 Okładka Andrzej Misiołek, Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz EKOLOGIA We współczesnym świecie środowisko jest intensywnie eksploatowane, dlatego coraz większego znaczenia nabierają wszelkie działania korzystne dla tego środowiska. W książce przedstawiono narzędzia prawne związane z ochroną środowiska i ekologią, cele i zadania polityki ekologicznej państwa, narzędzia do jej realizacji oraz sklasyfikowano instrumenty polityki ekologicznej. Autorzy omówili: podstawy prawne związane z ekologią i ochroną środowiska, politykę ekologiczną państwa, procesy zachodzące w biosferze, ochronę litosfery, hydrosfery i atmosfery, ochronę przyrody i krajobrazów, zanieczyszczenia naturalne i antropogenne oraz ich oddziaływanie na środowisko, ochronę wód powierzchniowych i podziemnych. zarządzania i inżynierii produkcji w wyższych uczelniach różnych typów. SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

20 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Edward Kowal, Aneta Kucińska-Landwójtowicz, Andrzej Misiołek ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE Opr. kart., format B5, liczba stron 236 Podręcznik stanowi kompendium wiedzy z zakresu zarządzania środowiskowego. Przedstawiono w nim doraźne i prewencyjne działania wpływające na kształtowanie i jakość środowiska. Autorzy omówili: gospodarowanie powierzchnią Ziemi i rekultywację terenów zdegradowanych, gospodarkę odpadami, ochronę przed hałasem i wibracjami, oddziaływanie przedsiębiorstwa na środowisko, aspekty ekonomiczne w ochronie środowiska, elementy zarządzania środowiskiem w przedsiębiorstwie. W podręczniku zostały pokazane obszary działań doraźnych i prewencyjnych istotnie wpływających na kształtowanie i jakość środowiska. kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji w wyższych uczelniach różnych typów. Okładka Danuta Kotnarowska, Andrzej Wasiak, Leszek Wojnar NAUKA O MATERIAŁACH Nauka o materiałach zajmuje się badaniem własności materiałów, związkami między ich strukturą a własnościami oraz metodami kształtowania struktury i własności różnych rodzajów materiałów. Autorzy przedstawili w podręczniku: istotę nauki o materiałach i dyscyplin pokrewnych, klasyfikację i zastosowanie materiałów, własności materiałów i metody ich badania, strukturę materiałów i metody jej badania, procesy zachodzące w materiałach, kształtowanie struktury i własności dla różnych grup materiałów, zachowanie materiałów w procesach eksploatacji, podstawy komputerowej nauki o materiałach, recykling materiałów i źródła informacji o materiałach. uczelni technicznych, szczególnie kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. 20

21 Okładka Krzysztof Śmiechowski, Sławomir Zator, Paweł Majda METROLOGIA Metrologia jest narzędziem kontroli i oceny prawidłowości przebiegu procesu produkcji. Autorzy przedstawili: przedmiot i zadania metrologii, podstawowe pojęcia we współczesnej metrologii, czujniki i przetworniki pomiarowe, międzynarodowy układ jednostek miar (według SI) i inne jednostki, błędy pomiaru, źródła błędów, niepewność pomiaru, wyrażanie i wyznaczanie niepewności pomiaru według przewodnika ISO, pomiary wielkości geometrycznych, pomiary wielkości elektrycznych, pomiary wielkości mechanicznych, pomiary wielkości termodynamicznych i hydraulicznych, spójność pomiarową oraz hierarchiczny układ sprawozdań, nadzorowanie wyposażenia pomiarowego. SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI uczelni i kierunków technicznych, zwłaszcza zarządzania i inżynierii produkcji. 21

22 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Okładka Stanisław Owsiak FINANSE Podręcznik wprowadza w problematykę organizacji i funkcjonowania finansów w ujęciu makro- i mikroekonomicznym. Autor w podręczniku omówił m.in.: istotę nauki finansów i rodzaje dyscyplin finansowych; kategorie finansowe (przychodowe; dochodowe; wydatkowo-kosztowe; podatkowe, dłużne); wybrane teorie finansów; pieniądz i jego krążenie w gospodarce narodowej; wartość pieniądza w czasie; oszczędności pieniężne; transformację oszczędności w kapitał; system finansowy; politykę finansową, instrumenty finansowe. kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. Marian Górski RYNKOWY SYSTEM FINANSOWY Wydanie III zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 392 Podręcznik obejmuje całościową analizę rynkowego systemu finansowego. Autor podzielił omawiane zagadnienia na trzy części poświęcone najważniejszym elementom systemu finansowego. Pierwsza dotyczy pieniądza i innych instrumentów finansowych, w drugiej są opisane podmioty systemu finansowego (finalni wierzyciele, dłużnicy i pośrednicy finansowi). W trzeciej części są natomiast przedstawione rynki finansowe: natychmiastowe i terminowe, a także mechanizm funkcjonowania rynków o podstawowym znaczeniu dla gospodarki, tj. rynków walutowych, lokat międzybankowych, kapitałowych. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, kształcących się w zakresie zarządzania, finansów i bankowości oraz praktyków. 22

23 Krzysztof Surówka SAMODZIELNOŚĆ FINANSOWA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W POLSCE Opr. kart., format B5, liczba stron 180 Książka obejmuje wiedzę dotyczącą samodzielności finansowej samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie planowania budżetu, kształtowania dochodów, realizacji zadań publicznych oraz zadłużania się. Autor przedstawił teoretyczne podstawy samodzielności finansowej samorządu terytorialnego, zakres tej samodzielności na etapie tworzenia budżetu, źródła dochodów, realizację zadań publicznych a samodzielność finansową samorządu terytorialnego, a także samodzielność samorządu terytorialnego w Polsce w zakresie zaciągania długu publicznego. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych zajmujących się finansami publicznymi oraz organizacją i funkcjonowaniem samorządu terytorialnego. Okładka Andrzej Rutkowski ZARZĄDZANIE FINANSAMI Wydanie IV zmienione Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych, aby można było tę wiedzę wykorzystać w praktyce. W niniejszym wydaniu zostały uwzględnione zmiany, które zaszły w polskim prawie w zakresie rachunkowości i podatków. Podręcznik wzbogacają też prezentacje najnowszych trendów w podejściu do analizy i zarządzania finansami firm. kierunków ekonomicznych, a także dla menedżerów, kadr zarządzających przedsiębiorstw oraz osób profesjonalnie zajmujących się analizami ekonomicznymi i finansowymi. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 23

24 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Wiktor Gabrusewicz ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA TEORIA I ZASTOSOWANIE W złożonym procesie zarządzania przedsiębiorstwem szczególnie ważna jest umiejętność trafnego podejmowania decyzji zarówno bieżących, jak i strategicznych dotyczących rozwoju przedsiębiorstwa. Ważną rolę w tym procesie odgrywa analiza finansowa, która pozwala zdiagnozować rozpatrywane zjawiska, określić czynniki je kształtujące, wyjaśnić przyczyny i skutki zaistniałych zmian. Analiza finansowa przedstawia zależności przyczynowo-skutkowe między zjawiskami ekonomicznymi. Dostarcza więc pogłębionych informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zawiera aspekty poznawcze i aplikacyjne. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, menedżerów, analityków finansowych i specjalistów w zakresie rachunkowości. Redakcja naukowa Magdalena Jerzemowska ANALIZA EKONOMICZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wydanie III zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 460 Analiza ekonomiczna jest stosowana do oceny przedsiębiorstwa przez podmioty zewnętrzne oraz do dokonywania analiz porównawczych między przedsiębiorstwami, sektorami czy krajami. Odgrywa ona ogromną rolę w planowaniu i kontroli oraz w budowaniu wizerunku przedsiębiorstwa. Jest narzędziem niezbędnym kierownictwu w podejmowaniu bieżących i strategicznych decyzji gospodarczych. Najważniejsze zagadnienia związane z analizą ekonomiczną są przedmiotem niniejszej książki. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, a także dla menedżerów, doradców inwestycyjnych, analityków finansowych oraz wszystkich zainteresowanych oceną działalności przedsiębiorstwa. 24

25 Redakcja naukowa Małgorzata Iwanicz-Drozdowska UBEZPIECZENIA Opr. kart., format B5, liczba stron 408 Jest to nowoczesny podręcznik, w którym zaprezentowano podstawowe zagadnienia dotyczące ubezpieczeń. Omówiono w nim m.in. historię ubezpieczeń, główną terminologię, klasyfikację ubezpieczeń, regulacje prawne dotyczące działalności ubezpieczeniowej, nadzór nad sektorem ubezpieczeń, systemy gwarancyjne, zarządzanie finansami i działalność inwestycyjną zakładu ubezpieczeń. Ponadto przedstawiono ubezpieczenia oferowane przez sektory publiczny i prywatny, w tym ubezpieczenia emerytalne, zdrowotne, na życie, mienia, odpowiedzialności cywilnej, a także scharakteryzowano działalność reasekuracyjną. kierunków ekonomicznych, a także praktyków gospodarczych zainteresowanych tą tematyką. Zbigniew Dobosiewicz GIEŁDA ZASADY DZIAŁANIA INWESTORZY RYNKI GIEŁDOWE Opr. kart., format B5, liczba stron 192 W walce konkurencyjnej między giełdami różnych krajów liczą się jakość i szybkość obsługi inwestorów, a także takie wskaźniki, jak wielkość operacji giełdowych, kapitalizacja giełdy, liczba notowanych spółek. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie ma doskonałą politykę zarówno przyciągania przedsiębiorstw z innych krajów, jak i utrzymywania dotychczasowych klientów. To właśnie tej giełdzie, a zwłaszcza jej zasadom funkcjonowania, inwestorom, poszczególnym rynkom giełdowym, obrotowi obligacjami, akcjami i instrumentami pochodnymi, jest poświęcona niniejsza książka. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, a także praktyków gospodarczych oraz uczestników kursów i szkoleń z bankowości i finansów. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 25

26 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Eugeniusz Najlepszy FINANSE MIĘDZYNARODOWE PRZEDSIĘBIORSTW Wydanie II zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 428 Podręcznik zawiera wiedzę o finansowaniu przedsiębiorstw międzynarodowych. Autor przeanalizował m.in.: bilans obrotów bieżących i przepływy kapitału; kurs walutowy; rynki walutowe i typy transakcji; derywaty walutowe; kursowe ryzyko krótko- i długookresowe; zarządzanie ryzykiem; międzynarodowe finansowanie krótkoterminowe; finansowanie handlu zagranicznego; kapitał obrotowy i bieżącą politykę kredytową; przepływy finansowe; strategie inwestycyjne; ocenę efektywności inwestycji zagranicznych; ryzyko polityczne a inwestycje międzynarodowe; opodatkowanie dochodów zagranicznych. uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów MBA, studentów studiów podyplomowych. Okładka Grzegorz Wałęga KREDYTOWANIE GOSPODARSTW DOMOWYCH Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę o finansach przedsiębiorstw z punktu widzenia finansowych skutków podejmowanych decyzji. Poszczególne problemy zostały zaprezentowane na przykładach w kontekście konkretnych sytuacji decyzyjnych, aby można było tę wiedzę wykorzystać w praktyce. W niniejszym wydaniu zostały uwzględnione zmiany, które zaszły w polskim prawie w zakresie rachunkowości i podatków. Podręcznik wzbogacają też prezentacje najnowszych trendów w podejściu do analizy i zarządzania finansami firm. kierunków ekonomicznych, a także dla menedżerów, kadr zarządzających przedsiębiorstw oraz osób profesjonalnie zajmujących się analizami ekonomicznymi i finansowymi. 26

27 Okładka Anna Flotyńska WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE PODATKU DOCHODOWEGO Przedmiotem rozważań w niniejszej książce są współczesne koncepcje opodatkowania dochodu. Koncepcje te poddano badaniu z dwóch punktów widzenia: w odniesieniu do dochodów osób fizycznych jako całości, przy uwzględnieniu faktu, że są one osiągane z różnych źródeł, oraz w odniesieniu do dochodów z działalności gospodarczej, niezależnie od formy prawnej, w jakiej jest ona prowadzona. Autorka dokonuje klasyfikacji i szczegółowej charakterystyki współczesnych koncepcji podatku dochodowego na gruncie alternatywnych propozycji teoretycznych oraz na podstawie dotychczasowych wdrożeń koncepcji teoretycznych w praktyce. Książka jest przeznaczona dla pracowników naukowych, studentów oraz osób profesjonalnie zajmujących się zagadnieniami podatkowymi. Redakcja naukowa Teresa Martyniuk RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W SZCZEGÓLNYCH SYTUACJACH Opr. kart., format B5, liczba stron 244 W książce zostały podjęte rozważania na temat rachunkowości tych przedsiębiorstw, które znalazły się w szczególnych sytuacjach, przez które autorzy rozumieją m.in.: fuzje, przejęcia, restrukturyzację, upadłość lub likwidację. Te różnego rodzaju sytuacje wywołują określone skutki w księgach rachunkowych i sprawozdaniu finansowym przedsiębiorstwa. Ich bilansowe i podatkowe ujęcie autorzy zaprezentowali w kolejnych rozdziałach książki. Podręcznik jest adresowany do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników różnego rodzaju kursów i szkoleń. Stanowi on doskonały poradnik dla służb finansowo-księgowych, biegłych rewidentów i doradców podatkowych. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 27

28 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Redakcja naukowa Ksenia Czubakowska RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Rachunkowość stanowi szczególny rodzaj ewidencji gospodarczej, odzwierciedlający w formie pieniężnej zjawiska i procesy gospodarcze, które obrazują stan i zmiany sytuacji majątkowej oraz finansowej przedsiębiorstwa. W książce rozważania na temat rachunkowości zostały ukierunkowane na zasady przygotowania informacji w systemie rachunkowości, interpretację różnych kategorii finansowych oraz wykorzystanie informacji finansowych w ocenie dokonań jednostki gospodarczej. Takie ujęcie jest bardzo ważne w procesie podejmowania decyzji w przedsiębiorstwie. Podręcznik jest adresowany do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, uczestników różnego rodzaju kursów i szkoleń. Może być przydatny osobom profesjonalnie zajmującym się księgowością, finansami, zarządzaniem i controllingiem. Okładka Redakcja naukowa Teresa Martyniuk RACHUNKOWOŚĆ W ROZLICZENIACH PODATKOWYCH Celem autorów książki jest pokazanie głównych obszarów działalności przedsiębiorstwa, gdzie występują rozbieżności między prawem bilansowym i podatkowym, oraz zaprezentowanie, w jaki sposób skutki tych zdarzeń należy rozliczyć w księgach rachunkowych, a w konsekwencji w sprawozdaniu finansowym i zeznaniu podatkowym. Aby osiągnąć ten cel, autorzy omówili m.in.: różnice i podobieństwa między prawem bilansowym i podatkowym, materialną politykę bilansową jako instrument wpływający na obciążenia podatkowe, pomiar i ujęcie kosztów i przychodów w prawie bilansowym i podatkowym, różnice między wynikiem finansowym a dochodem do opodatkowania. Książka jest przeznaczona dla pracowników służb finansowo-księgowych, dyrektorów finansowych oraz studentów. 28

29 Redakcja naukowa Robert Kowalak RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA PRZYKŁADY I ZADANIA Opr. kart., format B5, liczba stron 332 Rachunkowość zarządcza stanowi istotny element systemu zarządzania, który wspomaga podejmowanie decyzji na wszystkich szczeblach organizacji przedsiębiorstwa. Odpowiednio zastosowane narzędzia rachunkowości zarządczej ograniczają ryzyko podjęcia błędnych decyzji. Przedstawione w książce przykłady i zadania wraz z rozwiązaniami wskazują na możliwości wykorzystania narzędzi rachunkowości zarządczej do rozwiązywania problemów zarządzania organizacją. Książka jest przeznaczona dla studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów z rachunkowości zarządczej, a także dla menedżerów i analityków finansowych. Będzie też pomocna osobom chcącym zdawać egzaminy na biegłego rewidenta. Okładka Konrad Grabiński, Marcin Kędzior, Joanna Krasodomska RACHUNKOWOŚĆ W WARUNKACH GLOBALIZACJI Znajomość międzynarodowych uwarunkowań rachunkowości jest istotna we współczesnej, globalnej gospodarce. Rachunkowość jest ściśle związana z praktyką, wywiera ogromny wpływ na decyzje finansowe, które mają konsekwencje dla szerokiego grona podmiotów, oraz zależy w dużym stopniu od historycznych, kulturowych, prawnych czy gospodarczych uwarunkowań. W książce zaprezentowano funkcjonujące na świecie zróżnicowane systemy rachunkowości oraz opisano procesy i zmiany zachodzące w teorii, praktyce i sferze badań empirycznych. Książka jest przeznaczona dla studentów uczelni ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych z rachunkowości, a także dla praktyków. FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 29

30 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ Okładka Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz RACHUNKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Z WYBRANYCH SEKTORÓW GOSPODARKI Mając na uwadze problemy związane ze specyficznymi obszarami rachunkowości jednostek należących do różnych sektorów gospodarki, autorzy podjęli się przedstawienia rozwiązań rachunkowości szczególnie istotnych ze względu na rodzaj działalności prowadzonej w poszczególnych sektorach. Zakres książki obejmuje charakterystyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw produkcyjnych, handlowych, rolniczych, świadczących usługi krótkoterminowe, budowlane i turystyczne. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, osób przygotowujących się do egzaminów na biegłych rewidentów bądź egzaminów uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Może być przydatna również osobom profesjonalnie zajmującym się księgowością. Okładka Redakcja naukowa Teresa Kiziukiewicz RACHUNKOWOŚĆ JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I INSTYTUCJI FINANSOWYCH Ustawa o rachunkowości, wyznaczająca ogólne zasady prowadzenia rachunkowości w Polsce, precyzuje jednostki gospodarcze podlegające jej przepisom. Należą do nich, m.in. objęte zakresem niniejszej książki, jednostki sektora finansów publicznych, jednostki non profit, zakłady ubezpieczeń i reasekuracji oraz banki. W kolejnych rozdziałach książki zostały zaprezentowane specyficzne dla tych jednostek obszary rachunkowości oraz stosowne rozwiązania ewidencyjno-obliczeniowe, a także obowiązki sprawozdawcze. Książka jest adresowana do studentów kierunków ekonomicznych, słuchaczy studiów podyplomowych, osób przygotowujących się do egzaminów na biegłych rewidentów lub uprawniających do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. 30

31 MARKETING Krzysztof Fonfara MARKETING PARTNERSKI NA RYNKU PRZEDSIĘBIORSTW Wydanie III zmienione Opr. kart., format B5, liczba stron 196 Mirosława Pluta-Olearnik MARKETING PRZEDSIĘBIORSTW USŁUGOWYCH W PROCESIE INTERNACJONALIZACJI Opr. kart., format B5, liczba stron 207 Książka obejmuje wiedzę dotyczącą funkcjonowania rynku przedsiębiorstw (nabywców instytucjonalnych). Autor przedstawił: sposoby działania firmy na rynku, procesy zakupu na rynku przedsiębiorstw, relacje między firmami. Wiele miejsca poświęcił koncepcji marketingu partnerskiego na rynku przedsiębiorstw (w tym złożoności i wielostronności powiązań firmy oraz zarządzaniu portfelem nabywców), a także wdrażaniu tej koncepcji przez polskie przedsiębiorstwa. Książka jest przeznaczona dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych uczelni i kierunków ekonomicznych, a także praktyków zainteresowanych poprawą sytuacji rynkowej firmy przez wdrażanie nowoczesnych koncepcji marketingowych. 31 Zjawisko internacjonalizacji oraz wzrost znaczenia sektora usług w gospodarce powodują zmiany w działaniach przedsiębiorstw usługowych. Wyzwaniem staje się przygotowanie i zastosowanie skutecznych strategii marketingowych zorientowanych na odbiorców zagranicznych i wspierających proces internacjonalizacji całego przedsiębiorstwa. Celem autorki w niniejszej książce jest zatem identyfikacja zachowań rynkowych podmiotów usługowych w kontekście współczesnych procesów internacjonalizacji. Zaprezentowane rozważania teoretyczne i badania empiryczne umożliwiają uporządkowanie wiedzy na temat działalności podmiotów usługowych na rynku międzynarodowym, a także dostarczają praktycznych uwag i rekomendacji dla przedsiębiorstw chcących uczestniczyć w międzynarodowym rynku usług.

32 MARKETING Okładka Jolanta Witek, Augustyna Burlita, Edyta Rudawska, Ewa Frąckiewicz KONSUMENT I KONSUMPCJA JAKO WYZNACZNIKI DZIAŁAŃ RYNKOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW Zachowania konsumentów w obecnych warunkach rynkowych stały się jednym z bardziej interesujących zagadnień o charakterze zarówno teoretycznym, jak i praktycznym. W książce został pokazany wpływ zachowań konsumentów na decyzje rynkowe przedsiębiorstw. Autorki omówiły: przemiany w gospodarce i ich oddziaływanie na konsumpcję, zmiany w zachowaniach konsumentów, reakcje przedsiębiorstw na zmiany w zachowaniach konsumentów i nowe ukształtowanie relacji między przedsiębiorstwami a klientami, tworzenie się nowego typu klienta w gospodarce cyfrowej. Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych w wyższych uczelniach różnych typów. 32 Redakcja naukowa Anna Dąbrowska OCHRONA I EDUKACJA KONSUMENTÓW NA WYBRANYCH RYNKACH USŁUG Współcześnie usługi należą do głównych obszarów ochrony i edukacji konsumentów. Mając to na uwadze, autorzy przedstawili: politykę konsumencką Unii Europejskiej i prawo konsumentów w UE, sytuację konsumentów na rynku usług finansowych, telekomunikacyjnych i pocztowych, a także na rynku usług handlowych, gastronomicznych i turystycznych, obszary naruszeń praw konsumentów w umowach podpisywanych z konsumentami, świadomość praw konsumentów i rolę edukacji w podnoszeniu wiedzy konsumenckiej oraz postrzeganie świadomości konsumentów przez usługodawców. Książka jest przeznaczona dla wszystkich konsumentów, dla instytucji kształtujących politykę konsumencką, organizacji zajmujących się prawami konsumentów, a także dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych.

33 MARKETING Adam Grzegorczyk MAPY RECEPCJI REKLAMY Opr. kart., format B5, liczba stron 212 W książce została przedstawiona wiedza o procesach percepcji i recepcji reklamy. Autor zaprezentował nowe podejście do poszczególnych, analizowanych w pracy zagadnień, m.in. modeli hierarchii efektów reklamy, obiektów postaw kreowanych przez reklamę, pojęcia zainteresowania, koncepcji zaangażowania, torów perswazji, modelu FCB czy systematyzacji modelu bohatera reklamy. W książce została także przedstawiona autorska metoda opisu modeli zmiany postawy (recepcji reklamy) pod wpływem oddziaływania reklamy i sposobu posługiwania się nią. Książka jest przeznaczona dla studentów marketingu, zarządzania, dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz dla słuchaczy studiów podyplomowych. Jest ona również adresowana do praktyków odpowiadających za działania marketingowe w organizacji. 33 Cathy Bussy PUBLIC RELATIONS JAK ZDOBYĆ ROZGŁOS BEZ DUŻYCH PIENIĘDZY Tłumacz: Jarosław Sawicki Opr. kart., format A5, liczba stron 164 Dobra reputacja ma kluczowe znaczenie, jeśli chodzi o przetrwanie i rozwój przedsiębiorstwa na rynku. Co jednak zrobić, gdy ma się mnóstwo świetnych pomysłów, ale brakuje pieniędzy? W książce pokazano, jak zdobyć rozgłos bez większych nakładów finansowych. Omówiono wszelkie aspekty PR, począwszy od wyszukania atrakcyjnego tematu, przygotowania komunikatu prasowego i podsuwania materiałów informacyjnych dziennikarzom, przez wykorzystanie mediów społecznościowych, a skończywszy na realizacji różnych kampanii PR. Książka zawiera mnóstwo przykładów i wskazówek pochodzących od ludzi, którzy na co dzień mają styczność z branżą PR. Książka jest przeznaczona dla osób zajmujących się PR, marketingiem, promocją, reklamą, a także dla menedżerów i przedsiębiorców.

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Rekrutacja 2016/2017 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Rekrutacja 2016/2017 Studia I stopnia - licencjackie ekonomia zarządzanie Studia I stopnia - inżynierskie zarządzanie i inżynieria produkcji Studia II stopnia - zarządzanie ekonomia

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA ZAŁĄCZNIK NR 2 MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Studia podyplomowe ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING Przedmioty OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA Absolwent studiów podyplomowych - ZARZĄDZANIE FINANSAMI I MARKETING:

Bardziej szczegółowo

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar

Kierunek Ekonomia Rok I Lp. Przedmioty Blok Wymiar Kierunek Ekonomia Rok I Semestr 1 Semestr 2 Matematyka wstęp 60 1 30 30 1 Matematyka A 60 6 30 30 E 2 Podstawy statystyki A 60 6 30 30 E 3 Podstawy mikroekonomii A 60 6 30 30 E 4 Podstawy makroekonomii

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Finanse i Rachunkowość

Finanse i Rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Finanse i Rachunkowość 1 Zestaw pytań

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018

Kierunek EKONOMIA WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja 2017/2018 Kierunek EKONOMIA Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Studia III stopnia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2018/2019 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2018/2019 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do Portugalii i uzyskania

Bardziej szczegółowo

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka)

Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 2. Współczesny świat w erze turbulencji (Alojzy Z. Nowak) 3. Przedsiębiorczość (Beata Glinka) Wstęp 1. Dwugłos o zarządzaniu 1.1. Ewolucja podejść do zarządzania (Włodzimierz Piotrowski) 1.1.1. Kierunek klasyczny 1.1.2. Kierunek human relations (szkoła stosunków międzyludzkich) 1.1.3. Podejście

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak

Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia Redakcja naukowa Waldemar Frąckowiak Fuzje i przejęcia wiążą się ze złożonymi decyzjami inwestycyjnymi i finansowymi. Obejmują: kluczowe elementy biznesu, zarządzanie i analizy strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Dr hab. Karol KOCISZEWSKI, prof. UE Promotorzy prac dyplomowych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0

niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 30 0 0 0 0 Studia niestacjonarne 24 0 0 0 0 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Kod kursu Ekonomia stacjonarne ID1106 niestacjonarne IZ2106 Liczba godzin Wykład Ćwiczenia Laboratorium Projekt Seminarium Studia stacjonarne 0 0 0 0 0 Studia niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁ KONOMII I ZARZĄDZANIA Adres: Kampus A, ul. Podgórna 50, 65-246 Zielona Góra Tel.: (68) 328 2550, fax: (68) 328 2554 -mail: Sekretariat@wz.zu.zgora.pl Strona internetowa: http://www.wz.uz.zgora.pl

Bardziej szczegółowo

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ

REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ REALIZOWANE TEMATY SZKOLEŃ Zakres tematyczny: Finanse księgowość Prawo zarządzanie Podatki Sprzedaż Kwalifikacje interpersonalne Pozyskiwanie funduszy unijnych Audyt Przykłady realizowanych tematów szkoleniowych:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA TRZYSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 164 Liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura

Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Lista przedmiotów przewidzianych do uruchomienia w semestrze zimowym 2017/2018 na studiach niestacjonarnych sobotnio-niedzielnych Sygnatura Tytuł przedmiotu 120110-0395 Badania marketingowe 120490-1227

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek pok. 1018 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie stopnia I 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk społecznych. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki.

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

EKONOMIA PUBLICZNE ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE EKONOMIA SERIA ZARZĄDZANIE PUBLICZNE ZARZĄDZANIE 2 7 8 SERIA ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI 11 SERIA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI 12 ZASOBY LUDZKIE 18 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ 21 STATYSTYKA I METODY ILOŚCIOWE

Bardziej szczegółowo

Wybór promotorów prac magisterskich

Wybór promotorów prac magisterskich Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Finanse i Rachunkowość studia niestacjonarne Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu

Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Podstawy ekonomii - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Podstawy ekonomii Kod przedmiotu 14.3-WF-FizD-PE-S16 Wydział Kierunek Wydział Fizyki i Astronomii Fizyka / Fizyka komputerowa Profil

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie Zarządzanie przedsiębiorstwem Absolwenci specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI WZORCOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FINANSE STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów finanse należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń:

Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO. Wymagania edukacyjne. Uczeń: Wymagania edukacyjne z podstaw przedsiębiorczości klasa 3LO Wymagania edukacyjne podstawowe ponadpodstawowe Dział I. Człowiek istota przedsiębiorcza zna pojęcie osobowości człowieka; wymienia mechanizmy

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11

Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 Spis treści Przedmowa... 7 1. System zarządzania jakością w przygotowaniu projektów informatycznych...11 1.1. Wprowadzenie...11 1.2. System zarządzania jakością...11 1.3. Standardy jakości w projekcie

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy

Spis treści: Wprowadzenie. Rozdział 1 Kapitał ludzki w organizacji wiedzy Elastyczne zarządzanie kapitałem ludzkim w organizacji wiedzy. pod redakcją naukową Marty Juchnowicz Profesjonalny zespół autorów: Marta Juchnowicz, Lidia Jabłonowska, Hanna Kinowska, Beata Mazurek-Kucharska,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW I STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 6 Liczba punktów : 183 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość

Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Wydział Nauk Ekonomicznych (rok akademicki 2013/2014) Wybór promotorów prac licencjackich i magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku Finanse

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku ekonomia absolwent: Efekty kształcenia dla kierunku studiów ekonomia Studia pierwszego stopnia profil praktyczny 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze. Kierunek studiów ekonomia należy do dziedziny nauk ekonomicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa.

Głównym celem opracowania jest próba określenia znaczenia i wpływu struktury kapitału na działalność przedsiębiorstwa. KAPITAŁ W PRZEDSIĘBIORSTWIE I JEGO STRUKTURA Autor: Jacek Grzywacz, Wstęp W opracowaniu przedstawiono kluczowe zagadnienia dotyczące możliwości pozyskiwania przez przedsiębiorstwo kapitału oraz zasad kształtowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk Ekonomicznych i Informatyki KARTA PRZEDMIOTU. Część A Przedmiot: Międzynarodowe stosunki gospodarcze Wykładowca odpowiedzialny za przedmiot: Prof. dr hab. Izabela Zawiślińska Cele zajęć z przedmiotu: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku Instytut Nauk

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny)

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WARSZAWSKA SZKOŁA ZARZĄDZANIA SZKOŁA WYŻSZA RAMOWY PROGRAM STUDIÓW II STOPNIA KIERUNEK ZARZĄDZANIE (profil praktyczny) WYMAGANIA OGÓLNE Ilość semestrów: 4 Liczba punktów : 122 RAMOWE TREŚCI KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych pierwszego stopnia Obowiązujacy od rok I I I Przedmioty ogólne (O) 1 Język obcy zo 2 120 120 6 60 3 60 3 2 Technologie informacyjne zo 1 15 15 3 15 3 3 Historia gospodarcza E 1 30 30 3 30 3 4 Socjologia zo 2 30 30 3 30 3 5 Ochrona własności intelektualnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest

Zarządzanie firmą Celem specjalności jest Zarządzanie firmą Celem specjalności jest przygotowanie jej absolwentów do pracy na kierowniczych stanowiskach średniego i wyższego szczebla we wszystkich rodzajach przedsiębiorstw. Słuchacz specjalności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13

Spis treści. WPROWADZENIE Jarosław Stanisław Kardas 13 Zarządzanie w przedsiębiorstwie : środowisko, procesy, systemy, zasoby / redakcja naukowa Jarosław S. Kardas, Marzena Wójcik Augustyniak. Wyd. 2. Warszawa, 2017 Spis treści WPROWADZENIE Jarosław Stanisław

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski

Studia podyplomowe Mechanizmy funkcjonowania strefy euro finansowane przez Narodowy Bank Polski Załącznik do uchwały nr 548 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Studia podyplomowe Mechanizmy

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE

MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE Efekty kształcenia dla kierunku MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI GOSPODARCZE - studia drugiego stopnia - profil ogólnoakademicki Forma Studiów: stacjonarne i niestacjonarne Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław FIEDOR Prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na kierunku ekonomia

Wybór specjalności na kierunku ekonomia Studia II stopnia Rok akademicki 2016/2017 Wybór specjalności na kierunku ekonomia Katedry organizujące dydaktykę na kierunku ekonomia (Wydział NE) Katedra Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Katedra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

Punkty Zal.przedm.w semestrze

Punkty Zal.przedm.w semestrze Wydział Nauk Ekonomicznych wykładów 110 Studia niestacjonarne II stopnia, ZAOCZNE ćwiczeń 42 Rok II laborat. 52 Kierunek: Ekonomia 204 Specjalność: Gospodarka publiczna (GP) 1. EKONOMETRIA I PROGNOZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1

Załącznik 2. Macierz pokrycia kierunkowych efektów kształcenia przez efekty przedmiotowe Strona 1 Język obcy I, II, III, IV, V, VI Wychowanie fizyczne I, II, III, IV Matematyka Mikroekonomia Organizacja i zarządzanie Technologie informacyjne Towaroznawstwo Bezpieczeństwo i higiena pracy Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne

Zarządzanie strategiczne Zarządzanie strategiczne Zajęcia w ramach specjalności "zarządzanie strategiczne" prowadzić będą specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno dydaktycznej, jak i naukowej. Doświadczenia te

Bardziej szczegółowo

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH

METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH PREZENTACJA SEPCJALNOŚCI: METODY WSPOMAGANIA DECYZJI MENEDŻERSKICH WYDZIAŁ INFORMATYKI I KOMUNIKACJI KIERUNEK INFORMATYKA I EKONOMETRIA SEKRETARIAT KATEDRY BADAŃ OPERACYJNYCH Budynek D, pok. 621 e-mail

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów. studia licencjackie

Kierunki studiów. studia licencjackie Kierunki studiów studia licencjackie Studia licencjackie Ekonomia Europeistyka Finanse i rachunkowość Gospodarka przestrzenna Metody ilościowe w ekonomii i systemy informacyjne Międzynarodowe stosunki

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Efekty kształcenia dla kierunku FINANSE I ZARZĄDZANIE W OCHRONIE ZDROWIA STUDIA I STOPNIA profil ogólnoakademicki Umiejscowienie kierunku w obszarze: Kierunek finanse i zarządzanie w ochronie zdrowia o

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy prac

Bardziej szczegółowo

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI

Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem SPIS TREŚCI Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem Frank K. Reilly, Keith C. Brown SPIS TREŚCI TOM I Przedmowa do wydania polskiego Przedmowa do wydania amerykańskiego O autorach Ramy książki CZĘŚĆ I. INWESTYCJE

Bardziej szczegółowo

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny

Dziekanat. Zawody po naszych kierunkach: www.ekonomia.zut.edu.pl. Wydział Ekonomiczny www.ekonomia.zut.edu.pl Dziekanat Wydział Ekonomiczny ul. Żołnierska 47 71-210 Szczecin +48 91 91 449 69 00 : +48 91 449 69 51, 52, 56 nie: +48 91 449 69 53 dziekanat.wekon@zut.edu.pl Zawody po naszych

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE

KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE KARTA MODUŁU DLA KIERUNKU STUDIÓW PODYPLOMOWYCH RACHUNKOWOŚĆ I FINANSE STUDIA DWUSEMESTRALNE I. Informacje podstawowe Nazwa modułu Język wykładowy RACHUNKOWOŚĆ polski Wymiar godzin 106 Liczba punktów ECTS

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość

PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia. Finanse i rachunkowość Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Ekonomii PLAN STUDIÓW stacjonarnych drugiego stopnia Finanse i rachunkowość Obowiązuje studentów rozpoczynających kształcenie od roku akademickiego 2015/2016

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa

Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Studia Podyplomowe Zarządzanie bezpieczeństwem państwa I. Informacje ogólne II. Rekrutacja III. Charakterystyka studiów kwalifikacyjnych IV. Treści programowe V. Efekty kształcenia I. Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia

Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Promotorzy

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: MEI-1-501-s Punkty ECTS: 1 Wydział: Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Kierunek: Edukacja Techniczno Informatyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji

Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Region i jego rozwój w warunkach globalizacji Jacek Chądzyński Aleksandra Nowakowska Zbigniew Przygodzki faktycznie żyjemy w dziwacznym kręgu, którego środek jest wszędzie, a obwód nigdzie (albo może na

Bardziej szczegółowo

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu

7. Zastosowanie wybranych modeli nieliniowych w badaniach ekonomicznych. 14. Decyzje produkcyjne i cenowe na rynku konkurencji doskonałej i monopolu Zagadnienia na egzamin magisterski na kierunku Ekonomia 1. Znaczenie wnioskowania statystycznego w weryfikacji hipotez 2. Organizacja doboru próby do badań 3. Rozkłady zmiennej losowej 4. Zasady analizy

Bardziej szczegółowo

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12

GT1_W09 GT1_W03 GT1_W04 GT1_W05 GT1_W06 GT1_W07 GT1_W08 GT1_W11 GT1_W12 EFEKTY KSZTAŁCENIA ORAZ MACIERZE POKRYCIA KIERUNKU GOSPODARKA TURYSTYCZNA STUDIA LICENCJACKIE ------------------------------------------------------------------------------------------------- WIEDZA GT1_W01

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Uchwały nr 7/VI/2012 Senatu Wyższej Szkoły Handlowej im. Bolesława Markowskiego w Kielcach z dnia 13 czerwca 2012 roku. Efekty kształcenia dla kierunku ekonomia studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa

Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie, ul. Nowoursynowska 166, Warszawa 1, 2, 3 Plan studiów stacjonarnych I stopnia Kierunek Ekonomia 1 EOL101 Mikroekonomia 30 30 6 1 EOL102 Propedeutyka rolnictwa 30 0 3 1 EOL103 Geografia ekonomiczna 15 15 4 1 EOL104 Psychologia pracy 15

Bardziej szczegółowo

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE

PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE PODYPLOMOWE STUDIA MENEDŻERSKIE Jak zarządzać efektywnie - praktyczny, wieloaspektowy trening umiejętności menedżerskich TERMIN od: 21.10.2017 TERMIN do: 14.10.2018 CZAS TRWANIA:24 dni MIEJSCE: Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca

Bardzo dobra Dobra Dostateczna Dopuszczająca ELEMENTY EKONOMII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Klasa: I TE Liczba godzin w tygodniu: 3 godziny Numer programu: 341[02]/L-S/MEN/Improve/1999 Prowadzący: T.Kożak- Siara I Ekonomia jako nauka o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3

1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9. 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 Lp. Ibuk ID Tytuł ISBN 1 26671 ABC zdrowia dziecka 978-83-200-3869-9 2 469 Analiza finansowa przedsiębiorstwa 978-83-01-14871-3 3 2307 Analiza finansowa w procesie decyzyjnym współczesnego przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13

Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami... 13 Spis treści Słowo wstępne (Marek Matejun).................................................. 11 Część 1. Kierunki badań nad zarządzaniem małymi i średnimi przedsiębiorstwami.................................

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OBOWIĄZKOWYCH ZAWARTYCH W STANDARDACH KSZTAŁCENIA STANDARDACH KSZTAŁCENIA (Rozporządzenie MNiSzW z dnia 12.07.2007 r. Dz.U.Nr 164) Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia X) EKONOMIA Matematyka, statystyka opisowa, ekonometria, mikroekonomia, podstawy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Finanse i Rachunkowość pytania podstawowe 1. Miernik dobrobytu alternatywne

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych

Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych Zagadnienia egzaminacyjne z przedmiotów podstawowych 1. Pojęcie i rodzaje benchmarkingu 2. Wady i zalety stosowania outsourcingu 3. Metoda zarządzania KAIZEN 4. Rynek pracy i bezrobocie 5. Polityka pieniężna

Bardziej szczegółowo

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne

Szkoły ponadgimnazjalne, PODSTAWA PROGRAMOWA. Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 102 105) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. Uchwała Nr 11/2013/II Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla menedżerskich studiów podyplomowych Master of Business Administration (MBA) prowadzonych

Bardziej szczegółowo

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji

6 Metody badania i modele rozwoju organizacji Spis treści Przedmowa 11 1. Kreowanie systemu zarządzania wiedzą w organizacji 13 1.1. Istota systemu zarządzania wiedzą 13 1.2. Cechy dobrego systemu zarządzania wiedzą 16 1.3. Czynniki determinujące

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zagadnienia na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) obowiązuje od 01.01.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo