Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL , EuropeAid/113506/D/SV/PL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL"

Transkrypt

1 Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL , EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO - European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial Communications (Warszawa) oraz Kancelarii Prawnej Hogan & Hartson (Warszawa) Zamówienie Nr 081 Prawo Farmaceutyczne Dobra Praktyka Kliniczna realizowane na rzecz Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) ekspertyzę przygotował Fabrice Rue w imieniu Hogan & Hartson sierpień 2003 Zwrócili się do nas państwo z prośbą o opracowanie raportu dotyczącego zgodności polskich regulacji prawnych dotyczących Dobrej Praktyki Klinicznej ( GCP ) w świetle przepisów Wspólnoty Europejskiej i przedstawienie propozycji ewentualnych koniecznych zmian w tym zakresie. Ponadto, przedmiotem ekspertyzy jest przestawienie regulacji w zakresie GCP w wybranych Krajach Członkowskich Wspólnoty Europejskiej takich jak: Niemcy, Belgia, Francja oraz Hiszpania. * * * I. Źródła Prawa Wspólnoty Europejskiej Podstawową regulacją dotyczącą GCP jest Dyrektywa 2001/20/EC Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżania przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wdrożenia zasad dobrej praktyki klinicznej w prowadzeniu badań klinicznych produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi, z dnia 4 kwietnia 2001 r. ( Dyrektywa ). Państwa Członkowskie powinny dostosować swoje wewnętrzne ustawodawstwo do Dyrektywy do dnia 1 maja 2003 r. z ich wejściem w życie określonym nie później niż w dniu 1 maja 2004 r. Ponadto Komisja Europejska opublikowała szereg wytycznych dotyczących implementacji Dyrektywy, a to między innymi: - Szczegółowe wytyczne dotyczące gromadzenia, weryfikacji i przedstawiania raportów nt. niepożądanych działań produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi, na podstawie art. 18 Dyrektywy. 1

2 - Szczegółowe wytyczne dotyczące Europejskiej Bazy Danych o możliwych ciężkich niepożądanych działaniach produktu leczniczego, na podstawie art. 18 Dyrektywy. - Wytyczne dotyczące Europejskiej Bazy Danych badań klinicznych, na podstawie art. 11 Dyrektywy. - Szczegółowe wytyczne i dotyczące formularza aplikacyjnego i dokumentacji składanej wraz z wnioskiem o opinie komitetu etyki nt. produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi, na podstawie art. 8 Dyrektywy. - Szczegółowe wytyczne dotyczące wniosku o zezwolenie na badanie kliniczne produktu leczniczego przeznaczonego dla ludzi kierowanego do właściwego organu, powiadomienia o znaczących zmianach w Protokole, oświadczenia o zakończeniu badania klinicznego, na podstawie art. 9 Dyrektywy. II. Źródła Prawa Krajowego Badania kliniczne i GCP są uregulowane w Polsce w szeregu aktów ustawodawczych. Najważniejsze z nich to: - Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996 r., Dz.U , ze zmianami, w szczególności przepisy Rozdziału 4 o eksperymencie medycznym. - Ustawa prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r., Dz. U , ze zmianami, w szczególności art. 6 i 7. - Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych z dnia 29 listopada 2002 r., Dz.U Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania z dnia 3 grudnia 2002 r., Dz.U , w szczególności Rozdział XIII. - Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej z dnia 10 grudnia 2002 r., Dz.U Rozporządzenie ministra zdrowia w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej z dnia 10 grudnia 2002 r., Dz.U

3 - Rozporządzenie ministra zdrowia i opieki społecznej w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania komisji bioetycznych, z dnia 11 maja 1999 r., Dz.U III. Zakres i uregulowania Dyrektywy Dyrektywa odnosi się do badań klinicznych, w tym wieloośrodkowych, nieinterwencyjnych, z udziałem ludzi. W art. 2 formułuje szereg definicji w zakresie GCP. Podstawowe założenia Dyrektywy są wymienione poniżej. Niektóre z nich zostaną omówione szerzej w dalszej części ekspertyzy. - Ochrona praw człowieka i godności ludzkiej oraz ochrona uczestników badań poprzez stworzenie systemu oceny ryzyka stosowanego przez odpowiednie organy. - Domniemanie udzielenia zgody na badanie przez właściwy organ administracji państwowej, w przypadku braku zastrzeżeń w przewidzianym czasie, jeśli opinia komitetu etyki była pozytywna. - Stosowanie zasad dobrej praktyki wytwarzania ( GMP ) do badanych produktów leczniczych. - Przyjęcie przepisów szczególnych dotyczących znakowania badanych produktów leczniczych. - Ustanowienie przepisów dotyczących monitorowania działań niepożądanych występujących podczas badań klinicznych. Szczegółowe regulacje Dyrektywy dotyczą: 1. Ochrona Uczestników Badań Zasadą Dyrektywy jest określenie minimalnego zakresu ochrony, pozostawiając Państwom Członkowskim swobodę w tym zakresie, o ile tylko minimalny standard ochrony został przyjęty. Standard przewiduje: - Badanie kliniczne można rozpocząć tylko wtedy, gdy komitet etyczny i/lub właściwy organ uzna, że przewidywane korzyści terapeutyczne uzasadniają ryzyko. - Uczestnik badania lub jego przedstawiciel ustawowy miał możliwość zapoznać się z celami i ryzykiem związanym z badaniem oraz ma świadomość, że może wycofać się z badania w każdej chwili, poprzez wycofanie swojej zgody, bez żadnych konsekwencji. - Przestrzeganie prawa do fizycznej i psychicznej nietykalności uczestnika badań oraz ochrona danych osobowych uczestników badań. 3

4 - Wymóg uzyskania świadomej pisemnej zgody na badanie przez każdego z uczestników, w szczególności zaś ustanowienie szczególnej ochrony dla osób niezdolnych do wyrażenia prawnie skutecznej zgody tj. dzieci, psychicznie chorych, itp. W przypadku, gdy dana osoba nie może pisać, dopuszczalna jest zgoda wyrażona ustnie w obecności co najmniej jednego świadka. - Ustanowione zostały przepisy dotyczące pokrycia ubezpieczenia wynikającego z odpowiedzialności prowadzącego badania i sponsora. - Opieka medyczna nad uczestnikami pozostaje w gestii odpowiednio wykwalifikowanego lekarza. - Uczestnik badania ma dostęp do punktu kontaktowego, w którym może uzyskać dodatkowe informacje. a. Szczególna ochrona małoletnich oraz upośledzonych osób dorosłych niezdolnych do wyrażenia świadomej zgody Ponad sformułowane wyżej zasady ochrona małoletnich dodatkowo zawiera konieczność uzyskania zgody rodziców (przedstawiciela ustawowego) odpowiadającej domniemanej woli małoletniego. Małoletniemu udziela informacji personel mający doświadczenie w postępowaniu z małoletnimi. Nie można udzielać małoletniemu, poza odszkodowaniem, żadnych rekompensat finansowych. Badanie z udziałem małoletniego jest możliwe tylko wówczas jeśli nie można go przeprowadzić bez jego udziału a bezpośrednio odniesionych korzyści z badania nie można by uzyskać w inny sposób. Podczas badań muszą być przestrzegane naukowe wytyczne Europejskiej Agencji ds. oceny produktów leczniczych ( Agencja ). Protokół badania powinien być zatwierdzony przez komitet etyczny posiadający doświadczenie w sprawach pediatrycznych. Badania prowadzone są, aby zminimalizować ból czy dyskomfort a interes pacjenta zawsze przeważa nad interesem nauki i społeczeństwa. Odpowiednio zmodyfikowane powyższe założenia stosuje się do upośledzonych osób dorosłych niezdolnych do wyrażenia świadomej zgody. 2. Komitet etyki Niezbędnym warunkiem rozpoczęcia badania klinicznego jest uzyskanie pozytywnej opinii właściwie umocowanego komitetu etyki. Komitet taki w terminie nie dłuższym niż 60 dni przedstawia umotywowaną opinię wnioskodawcy i zainteresowanemu Państwu Członkowskiemu. Tylko raz można wystąpić o uzupełnienie wniosku i wtedy ww. termin ulega zawieszeniu do czasu uzupełnienia. Niemożliwe jest przedłużenie 60 dniowego terminu, za wyjątkiem produktów dla terapii genowej lub komórkowej, wówczas maksymalny okres dla wydania opinii wynosi 180 dni. Żaden natomiast termin nie obowiązuje komisji przy rozpatrywaniu wniosku dotyczącego produktów dla terapii z zastosowaniem obcych komórek. Państwa Członkowskie winny ustanowić procedurę pozwalającą na przyjęcie jednej opinii komitetu etyki, bez względu na liczbę komitetów, jeśli badania są wieloośrodkowe, ale prowadzone na terytorium jednego Państwa. W sytuacji, gdy wieloośrodkowe 4

5 badanie prowadzone jest równolegle w kilku Państwach Członkowskich, jedna opinia winna zostać wydana dla każdego Państwa Członkowskiego. 3. Rozpoczęcie badania klinicznego Po uzyskaniu pozytywnej opinii komitetu etyki badanie może być rozpoczęte, jeśli sponsor uzyska od właściwego organu Państwa Członkowskiego informację o braku podstaw do nieudzielenia zezwolenia na badania. Złożenie wniosku o zezwolenie jest obligatoryjne. Zmiana w złożonym wniosku może być dokonana przez sponsora tylko raz. Rozpatrzenie wniosku powinno nastąpić jak najszybciej, nie później jednak jak z upływem 60 dni od daty złożenia wniosku. Niemożliwe jest przedłużenie 60 dniowego terminu, chyba, że w przypadkach i w sposób jak opisany w pkt. 2 powyżej. Pisemne zezwolenie na badania jest konieczne w przypadku wniosku o badania pewnych specyficznych produktów np. zawierających organizmy genetycznie zmodyfikowane. 4. Prowadzenie badania klinicznego Zmiany do Protokołu badania podlegają ocenie komitetu etyki wydanej w ciągu 35 dni. W przypadku oceny negatywnej zmiany nie mogą zostać wprowadzone. Zmiany Protokołu powinny uwzględniać podstawy do nieprzyjęcia zmian przedstawione przez właściwy organ Państwa Członkowskiego. Zakończenie badania klinicznego winno być zaraportowane do właściwego organu Państwa Członkowskiego w terminie 90 dni. Jeśli badanie zostanie zakończone wcześniej, termin ten wynosi 15 dni. 5. Wymiana informacji Państwa Członkowskie wprowadzają określone dane dotyczące przeprowadzanych badań klinicznych do Europejskiej Bazy Danych. 6. Zawieszenie badań lub naruszenie przepisów Państwo Członkowskie mając obiektywne podstawy nt. nie wypełniania przez sponsora warunków zezwolenia na przeprowadzenie badania lub informacje poddające w wątpliwość bezpieczeństwo lub naukową wartość badania, ma prawo zawiesić badanie. Poza sytuacją występowania bezpośredniego zagrożenia życia, Państwo zwraca się o opinię do sponsora lub prowadzącego badanie nt. posiadanych informacji, która to opinia powinna być przez niego dostarczona w terminie 1 tygodnia. 7. Wytwarzanie i przywóz badanych produktów Wytwarzanie i przywóz badanych produktów winno uzależnione być od zezwolenia. Uzyskanie zezwolenia oparte być powinno na procedurach okresowych w decyzji nr 1999/468/WE. Posiadacz zezwolenia powinien bezterminowo mieć do dyspozycji co najmniej jedną wykwalifikowaną osobę, odpowiedzialną za zapewnienie odpowiedniej jakości produktów do badania, zgodnie z Dyrektywami 93/39/WE oraz91/356/ewg. 5

6 8. Etykietowanie Informacje na etykiecie produktu powinny być podane co najmniej w języku danego Państwa Członkowskiego. Dyrektywa odsyła co do ich szczegółowej treści do wytycznych dotyczących dobrej praktyki wytwarzania badanych produktów leczniczych. 9. Kontrola zgodności z GCP i GMP Państwa Członkowskie wyznaczają kontrolerów do weryfikacji zgodności miejsc związanych z jakimkolwiek etapem badań klinicznych z GCP i GMP. Kontrole przeprowadzane w imieniu Wspólnoty są uznawane przez inne Państwa a sprawozdanie z kontroli mają być udostępniane Sponsorowi. 10. Zgłaszanie poważnych zdarzeń niepożądanych i poważnych działań niepożądanych Badacz raportuje Sponsorowi o wszelkich poważnych zdarzeniach niepożądanych w formie raportu natychmiastowego i późniejszego szczegółowego raportu pisemnego. Sponsor ma obowiązek tak szybko jak to możliwe, nie później niż w terminie 7 dni zgłosić właściwym organom i komisji etyki wszelkie istotne informacje dotyczące podejrzewanych poważnych działań niepożądanych, które doprowadziły do zgonu lub zagrażały życiu pacjenta, lub najpóźniej w ciągu 15 dni innych podejrzewanych poważnych działań niepożądanych. Państwo zapewnia, aby wszystkie podejrzewane poważne działania niepożądane zostały odnotowane. Raz do roku, podczas prowadzenia badania klinicznego sponsor ma obowiązek przedłożenia Państwom, na terytorium których odbywa się badania oraz komitetów etyki listy wszystkich podejrzewanych poważnych działań niepożądanych a Państwo ma obowiązek umieszczenia takich informacji w Europejskiej Bazie Danych. IV. Regulacje krajowe a Dyrektywa Przedstawiamy w tym punkcie analizę krajowych przepisów dotyczących GCP w świetle przedstawionych powyżej uregulowań. Podobnie jak Dyrektywa, polskie regulacje odnoszą się do badań klinicznych, w tym wieloośrodkowych, nieinterwencyjnych, z udziałem ludzi. Należy stwierdzić, że większość przyjętych przez krajowe uregulowania definicji w zakresie GCP jest w zasadzie zgodna z definicjami przyjętymi w Dyrektywie. Jednakże niedogodnością jest fakt, że definicje te są rozproszone, znajdują się w 3 aktach prawnych (ustawa prawo farmaceutyczne, rozp. MZ w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej, rozp. MZ w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań 6

7 klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej) co utrudnia ich właściwą identyfikację a ponadto są one czasami powtarzane w rożnych aktach (niespójność systemowa i brak przejrzystości). Ponadto: a. Brak definicji Protokołu, pomimo jej umiejscowienia w Dyrektywie. Rozporządzenie MZ w sprawie określenia szczegółowych wymagań Dobrej Praktyki Klinicznej w rozdziale 5 wymienia tylko dane jakie muszą znaleźć się w Protokole. b. Definicja Badacza jest w polskich przepisach zawężona tylko do lekarza medycyny, kiedy wg. Dyrektywy może to być także osoba wykonująca zawód, który w danym Państwie Członkowskim upoważnia do prowadzenia badań, ze względu na posiadane przez nią wykształcenie i doświadczenie w opiece nad pacjentami. 1. Ochrona Uczestników Badań Generalnie należy stwierdzić, że w polskich przepisach zawarty jest minimalny zakres ochrony wymagany w tym zakresie Dyrektywą. Różnice bądź braki dotyczą szczegółowych regulacji dotyczących szczególnej ochrony małoletnich oraz upośledzonych osób dorosłych niezdolnych do wyrażenia świadomej zgody. W tym zakresie polskie prawo należy dostosować do Dyrektywy. Polskie regulacje nie przewidują bowiem, aby informacji o planowanym badaniu klinicznym udzielał małoletniemu lub upośledzonej osobie dorosłej personel z odpowiednimi w danej materii kwalifikacjami. Brak również konkretnych przepisów (poza ogólnym stwierdzeniami) określających jasno wymóg udziału odpowiednio wykwalifikowanych osób w komisji etyki zatwierdzającej protokół badań. Nie ma też przepisów zakazujących wypłat małoletniemu lub upośledzonej osobie dorosłej jakichkolwiek rekompensat finansowych z tytułu udziału w badaniu, za wyjątkiem odszkodowania. Brak jest odniesienia do konieczności przestrzegania naukowych wytycznych Agencji. Polskie przepisy natomiast, ponad standardy Dyrektywy, ustanawiają ochronę dla kobiet w ciąży i karmiących oraz przewidują, że dzieci poczęte, osoby ubezwłasnowolnione, żołnierze służby zasadniczej oraz osoby pozbawione wolności nie mogą być podmiotami badań klinicznych w zakresie eksperymentu badawczego (tj. mającego na celu przede wszystkim rozszerzenie wiedzy medycznej). 2. Komitet etyki Polskie przepisy, zgodnie z Dyrektywą, przewidują konieczność uzyskania pozytywnej opinii komisji bioetycznej jako warunku koniecznego do rozpoczęcia badania klinicznego. Sposób powoływania i ustalania składu komisji, jak również zakres kognicji komisji jest zgodny ze standardami Dyrektywy. Jednakże, ustalenie terminu na 7

8 sporządzenie opinii komisji na 3 miesiące od daty otrzymania kompletnej dokumentacji oraz brak ograniczenia liczby wystąpień o uzupełnienie dokumentacji, stoi w sprzeczności z Dyrektywą. Uregulowanie to powinno zostać zmienione zgodnie z wymaganiami stawianymi w tym przedmiocie przez Dyrektywę, przedstawionymi w pkt.iii.2 wyżej. Ponadto, polskie przepisy nie przystają do Dyrektywy w zakresie jej wymogu ustanowienia procedury pozwalającej na przyjęcie jednej opinii komitetu etyki, bez względu na liczbę komitetów, jeśli badania są wieloośrodkowe, ale na terytorium jednego Państwa. Wymogiem w Polsce jest uzyskanie kilku opinii właściwych terytorialnie komisji w przypadku badań wieloośrodkowych. Sugerujemy także wprowadzenie regulacji dotyczącej sytuacji, gdy wieloośrodkowe badanie prowadzone jest równolegle w kilku Państwach Członkowskich. Wówczas, opinia komisji bioetycznej winna zostać wydana dla każdego Państwa Członkowskiego. 3. Rozpoczęcie badania klinicznego Zgodnie z Dyrektywą, przepisy polskie przewidują, że poza uzyskaniem pozytywnej opinii komitetu etyki, badanie może być rozpoczęte jeśli zostanie uzyskane zezwolenie ministra właściwego do spraw zdrowia na jego prowadzenie (w formie decyzji administracyjnej). Przepisy te nie zawierają jednak, przewidzianej Dyrektywą, zasady domniemania udzielenia zgody. W przypadku bowiem pozytywnej opinii komisji bioetycznej oraz braku zastrzeżeń ministra w przewidzianym czasie, powinno być możliwe rozpoczęcie badań. Ponadto, przepisy nie zawierają regulacji dotyczącej terminu na wydanie zezwolenia, poza ogólnym odesłaniem do przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, podczas gdy Dyrektywa bardzo szczegółowo to określa (pkt III.3. powyżej). Procedura poprzedzająca wydanie zezwolenia na badanie rozpoczyna się od złożenia wniosku do Ministerstwa Zdrowia za pośrednictwem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych ( Urząd ). Urząd ten przeprowadza postępowanie zakończone wydaniem recenzji merytorycznej badania w zakresie zgodności z GCP. Pozytywna ocena badania stanowi podstawę dla Ministra do wydania zezwolenia. Równolegle, do tego samego Urzędu kieruje się wniosek o wpisanie badania do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych ( CEBK ). Jako zgodną z Dyrektywą należy ocenić możliwość złożenia opinii komisji bioetycznej w terminie późniejszym niż sam wniosek. Dokonując oceny tych procedur, choć w zasadzie zgodnych z koncepcją podwójnej zgody z Dyrektywy, podkreślić trzeba, że przepisy je regulujące są sporządzone niejasno i budzą wątpliwości interpretacyjne. Ponadto rozproszone są w szeregu aktów prawnych, a to: art. 6 i 7 prawa farmaceutycznego, ustawa o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wraz ze statutem Urzędu, Rozp. MZ w sprawie Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych. 8

9 4. Prowadzenie badania klinicznego W stosunku do postanowień Dyrektywy, w polskich regulacjach brak jest określenia terminu na podjęcie decyzji na temat dopuszczalności zmian w Protokole podejmowanej przez komisję bioetyczną, Urząd czy Ministerstwo Zdrowia. Brak również regulacji dotyczącej terminu na zgłoszenie zakończenia badania. Wydaje się, że ze względu na ekonomikę badań terminy takie powinny zostać określone. 5. Wymiana informacji Przeciwnie do Dyrektywy, nie ma regulacji dotyczących wprowadzania określonych danych dotyczących przeprowadzanych badań klinicznych do Europejskiej Bazy Danych. Wydaje się jednak, że CEBK może być użytecznym narzędziem w zakresie przekazywania danych do Europejskiej Bazy Danych poprzez ewidencję prowadzoną w formie systemu elektronicznego, przy założeniu, że zostaną zaimplementowane zmiany dotyczące treści obowiązkowych wpisów do ewidencji. Zakres obecnie wpisywanych do CEBK danych jest dużo węższy niż przewidywany Dyrektywą. W szczególności nie ma wymogu umieszczania informacji nt. wniosku o zezwolenie i zmian do Protokołu, pozytywnej opinii komitetu bioetycznego, zakończenia badania i oceny przestrzegania GCP. 6. Zawieszenie badań lub naruszenie przepisów Regulacje polskie w tym zakresie są w zasadzie zgodne z Dyrektywą. Brak jest postanowienia, iż poza sytuacją występowania bezpośredniego zagrożenia życia, Państwo, zanim zawiesi lub przerwie badania, powinno zwrócić się o opinię do sponsora lub prowadzącego badanie nt. posiadanych informacji, która to opinia powinna być dostarczona w terminie 1 tygodnia. 7. Wytwarzanie i przywóz badanych produktów Zgodnie ze standardem Dyrektywy, wytwarzanie i przywóz badanych produktów powinno być uzależnione od zezwolenia. Wg. przepisów polskich zgodę na import produktu leczniczego niezbędnego dla badań wydaje Urząd. Ponadto, do importu i wytwarzania produktu leczniczego stosuje się postanowienia Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie GMP, co jest zgodne z Dyrektywą. 8. Etykietowanie Do etykietowania produktów leczniczych do badań stosuje się zasady określone w GMP, co jest zgodne z Dyrektywą. 9

10 9. Kontrola zgodności z GCP i GMP W tym zakresie, zgodnie z Dyrektywą, stosuje się przepisy Rozp. MZ w sprawie sposobu i zakresu prowadzenia inspekcji badań klinicznych w zakresie zgodności tych badań z wymaganiami Dobrej Praktyki Klinicznej. Rozporządzenie to jednak nie precyzuje, czy kontrola ta dotyczy również zasad GMP. Ponadto brak jest uregulowań wymaganych Dyrektywą, że Agencja jest informowana o kontrolach a kontrole przeprowadzane są w imieniu Wspólnoty. 10. Zgłaszanie poważnych zdarzeń niepożądanych i poważnych działań niepożądanych Polskie regulacje w zasadzie są w tym zakresie zgodne z Dyrektywą. Jednak, nie określono krótszego tj. 7 dniowego terminu dla powiadomienia, w przypadku podejrzewanych poważnych działań niepożądanych, które doprowadziły do zgonu lub zagrażały życiu pacjenta. Należy także uwzględnić wymagania Dyrektywy co do obowiązku Sponsora o powiadamianiu wszystkich badaczy oraz regulacji dotyczących corocznego przedłożenia Państwom, na terytorium których odbywa się badanie oraz komitetom etyki, listy wszystkich podejrzewanych poważnych działań niepożądanych a Państwo ma obowiązek umieszczenia takich informacji (które wszystkie są odnotowywane wewnętrznie) w Europejskiej Bazie Danych. V. Podsumowanie Należy stwierdzić, że w efekcie dotychczasowych nowelizacji prawa farmaceutycznego oraz wydania na jego podstawie szeregu aktów wykonawczych, aktualnie obowiązujące w Polsce przepisy dotyczące GCP w znacznym stopniu zbliżone są do regulacji Unii Europejskiej. Przede wszystkim służy temu prawidłowo wdrożona siatka pojęciowa oraz uchwalenie rozporządzeń dotyczących stosowania GCP i GMP. Istnieją jednak, co przedstawiono powyżej, pewne rozbieżności bądź luki w polskich przepisach w stosunku do postanowień Dyrektywy. Ich zakres jak i czas pozostały na dokonanie zmian określony Dyrektywą, daje podstawy do stwierdzenia, że istnieje duże prawdopodobieństwo pełnego dostosowania polskich regulacji w zakresie GCP w terminie zbieżnym z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. VI. Przepisy Krajów Członkowskich Niemcy 1. Obecne przepisy prawne obowiązujące w Niemczech a) Podstawowe Zasady przyjęte przez niemiecki Bundestag (parlament) Główne zasady Dobrej Praktyki Klinicznej zawarte zostały w 40 do 42, 29 ustęp 1 oraz 67 ustęp 1 niemieckiej Ustawy Farmaceutycznej ( Arzneimittelgesetz AMG w wersji Ustawy o Reformie Ustawy Farmaceutycznej z dnia 24 sierpnia 1976r. (Federalny Dziennik Urzędowy I, str. 2445, 2448) ostatnio zmienionej w dniu 21 sierpnia 2002r. (Federalny Dziennik Urzędowy I, str. 3352)). 10

11 aa) Wstępne Warunki Ogólne. 40 ustęp 1 zawiera osiem warunków wstępnych, które musza zostać spełnione w celu uzyskania zezwolenia na przeprowadzanie badań klinicznych produktów leczniczych z udziałem ludzi. Ryzyko strony z udziałem której przeprowadzane są badania produktów leczniczych musi być uzasadnione w porównaniu do przewidywanego znaczenia produktu leczniczego.( 40 ustęp 1 punkt 1). Uczestnik badania o pełnej zdolności do czynności prawnych musi udzielić świadomej pisemnej zgody na przeprowadzenie badania ( 40 ustęp 2) oraz na wszelkie procedury rejestracyjne, przenoszenia danych i kontrolne wynikające z badania ( 40 ustęp1 punkt 2). Istnieją także wymagania w stosunku do osób przeprowadzających badania. Lekarz nadzorujący badanie musi legitymować się przynajmniej dwuletnim doświadczeniem w tej dziedzinie ( 40 ustęp 1 punkt 4). Przeprowadzona musi zostać aktualna z punktu widzenia naukowego analiza farmakologiczno-toksykologiczna, zatwierdzona przez odpowiednią komisję etyki a jej wyniki muszą zostać przedłożone właściwym organom federalnym wyższego szczebla ( 40 ustęp 1 punkty 5-6). Wyniki takie, wraz z ostrzeżeniem o potencjalnym ryzyku podczas przeprowadzania badania klinicznego, muszą zostać przedstawione kierownikowi badania ( 40 ustęp 1 punkt 7). Kierownik badania nie może być podmiotem ograniczeń płynących z jakiegokolwiek orzeczenia sądowego lub administracyjnego ( 40 ustęp 1 punkt 3). Badania kliniczne mogą rozpocząć się po wydaniu zgody przez niezależną Komisję Etyki ( 40 ustęp 1). Negatywna opinia Komisji Etyki może zostać odrzucona przez właściwy organ władz federalnych wyższego szczebla ( 40 ustęp 1). Komisja Etyki musi zostać powiadomiona o wszystkich istotnych i nieoczekiwanych problemach wynikłych podczas przeprowadzania badania, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa osób biorących w nich udział. ( 40 ustęp 1) Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie rodzaje uszkodzeń ciała doznanych podczas przeprowadzania badań ( 40 ustęp 1 ). W przypadku śmierci lub trwałego kalectwa zakres ubezpieczenia wynosi przynajmniej ( 40 ustęp 3) (i) Nieletni 40 ustęp 4 zawiera przepisy dotyczące dodatkowej ochrony Nieletnich. Zadaniem badanych produktów leczniczych musi być zdiagnozowanie lub zapobieganie chorób u nieletnich. ( 40 ustęp 4 punkt 1) W każdym przypadku, osoba nieletnia biorąca udział w badaniu klinicznym powinna cierpieć na chorobę która ma zostać leczona lub której należy zapobiegać. ( 40 ustęp 4 punkt 2). Uzyskanie odpowiednich i dokładnych wyników badań przeprowadzanych z udziałem dorosłych nie jest możliwe. ( 40 ustęp 4 punkt3). Ponadto, konieczne jest udzielenie zgody przez przedstawiciela ustawowego lub prawnego osoby nieletniej, po otrzymaniu kompletnych informacji o wszystkich aspektach badania klinicznego. Dziecko, które po otrzymaniu takich informacji 11

12 ma zdolność ich zrozumienia i udzielenia własnej pisemnej zgody, zobowiązane jest również do jej udzielenia. ( 40ustęp 4 punkt 4) (ii) Przepisy prawne dotyczące prawidłowego przeprowadzania Badań Klinicznych. Ministerstwo federalne uprawnione jest do wydania przepisów prawnych, których zadaniem jest zapewnienie prawidłowego przeprowadzania badań klinicznych. ( 40 ustęp5) bb) Warunki Szczególne Poza warunkami określonymi w 40, 41 określa szczególne warunki dla przypadków, w których badanie kliniczne leku, którego zadaniem jest leczenie określonej choroby, musi być przeprowadzane na osobie cierpiącej na taką chorobę. Zastosowanie leku musi mieć na celu ochronę życia, przywrócenie zdrowia lub przyniesienie ulgi osobie chorej lub cierpiącej ( 41 punkt1). Badanie kliniczne może być przeprowadzane z udziałem osób o pełnej lub ogariczonej zdolności do czynności prawnych ( 41 punkt1), po wyrażeniu przez nie pisemnej zgody, poza zgodą ich prawnego przedstawicieka, który został w pełni poinformowany o wszelkich aspektach badania ( 41 punkt 2 do 6), a jeśli nie jest to możliwe, po wyrażeniu zgody ustnej w obecności świadków ( 41 punkt 6). Zgoda może zostać odwołana. ( 41 punkt 5). Zgoda nie jest wymagana w przypadku konieczności nagłego leczenia i niemożności wyrażenia takiej zgody ( 41 punkt 5). Zgoda nie jest konieczna w przypadku, gdy informacja taka mogłaby mieć negatywny wpływ na powodzenie leczenia lub jeśli osoba chora nie wyraża sprzeciwu co do leczenia. ( 41 punkt 7) Ogólne warunki wstępne oraz warunki szczególne nie mają zastosowania do leków stosowanych w diagnostyce laboratoryjnej, w przypadku mocnych środków dezynfekcyjnych oraz środków odstraszających owady.( 42) cc) Odnowienie Zezwolenia na Wprowadzenia do Obrotu ( 29 ustęp1 punkt 7 niemieckiej Ustawy Farmaceutycznej) Osoba przeprowadzająca badanie kliniczne zobowiązana jest powiadomić właściwe władze federalne wyższego szczebla, najpóźniej w ciągu 15 dni, o wykryciu jakichkolwiek potencjalnych poważnych skutków ubocznych leku, niekorzystnych interakcji z innymi lekami lub o indywidualnych przypadkach nadużycia leku. Osoba taka powinna także prowadzić rejestr takich przypadków, który wraz z oceną naukową należy przedkładać w określonych odstępach czasu organom władz federalnych wyższego szczebla. dd) Obowiązek Informacyjny ( 67 ustęp1 niemieckiej Ustawy Farmaceutycznej) Spółki zgłaszające leki do badań klinicznych zobowiązane są powiadomić właściwe organy przed podjęciem jakichkolwiek działań w tym zakresie. 12

13 Szczegółowa analiza postanowień niemieckiej Ustawy Farmaceutycznej zawarta jest w Aneksie 1 poniżej. b) Dalsze Szczegóły Dalsze Szczegóły dotyczące zasad Dobrej Praktyki Klinicznej zawarte zostały w Przepisach Administracyjnych dotyczących Badań Klinicznych Leków ( Arzneimittelprüfrichtlinien ) wydanych przez niemieckie Ministerstwo Zdrowia (Obwieszczenie z dnia , Biuletyn Federalny [ Bundesanzeiger ] Nr 96a z dnia ). Ministerstwo Zdrowia wprowadziło zasady Dobrej Praktyki Klinicznej zawarte w Aneksie 1 Część 4 litera B. oraz F. Dyrektywy 2001/83/WE z dnia (OJ L311/67) poprzez ogłoszenie zasad posiadających takie samo brzmienie jak Aneks 1 Część 4 powyższej Dyrektywy. Szczegółowe zasady dotyczące planowania i przeprowadzania badań klinicznych zawarte zostały w obwieszczeniu Ministra Zdrowia dotyczącym Zasad Prawidłowego Przeprowadzania Badań Klinicznych Leków z dnia 9 grudnia 1987r. (Biuletyn Federalny Nr 243, ,str ). 2. Reforma obowiązujących Przepisów Prawnych dotyczących Zasad Dobrej Praktyki Klinicznej a) Dyrektywa 2001/20/WE Zasady Dobrej Praktyki Klinicznej poddane zostały ostatnio analizie Rady i Parlamentu Europejskiego. Jej wynikiem było wprowadzenie Dyrektywy z dnia Nr(OJ L121/34)2001/20/WE dotyczącej dostosowania przepisów prawnych, regulacji i przepisów administracyjnych Państw Członkowskich w zakresie wprowadzenia zasad dobrej praktyki klinicznej w przeprowadzaniu badań klinicznych produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania przez człowieka. Najistotniejszą zmianą przepisów prawnych jest prawdopodobnie to, że na mocy nowych zasad każde badanie kliniczne wymaga uprawnienia wydanego przez właściwy organ władzy oraz przychylnej opinii Komisji Etyki (nieprzychylna opinia Komisji Etyki nie może zostać uchylona). b) Zastosowanie w prawie niemieckim Niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej przygotowało niedawno pierwszy projekt Zmian do Niemieckiej Ustawy Farmaceutycznej, wprowadzających nowe przepisy dotyczące zasad Dobrej Praktyki Klinicznej zgodnie z Dyrektywą 2001/20/WE w formie pierwszego projektu Dwunastej Ustawy zmieniającej niemiecką Ustawę Farmaceutyczna ( Referentenentwurf für ein Zwölftes Gesetz zur Änderung des Arzneimittelgesetzes ), z dnia Projekt powyższy składa się z kilku etapów proceduralnych, które muszą zostać wypełnione przed wprowadzeniem nowych przepisów prawnych. Władze Federalne zobowiązane są dokonać analizy pierwszego projektu i po jego formalnym przyjęciu Niemiecki Bundestag (parlament) rozważy projekt przed jego oficjalnym przyjęciem. Możliwe jest, że do powyższego projektu wprowadzone zostaną istotne zmiany w trakcie powyższego procesu. 13

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych

Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Anna Wiela-Hojeńska Bezpieczeństwo pacjenta w badaniach klinicznych Badania kliniczne odgrywają istotną rolę w rozwoju nauk medycznych, są jedyną drogą wprowadzania nowych leków na rynek. Pozwalają ocenić

Bardziej szczegółowo

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość

Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość 2004R0726 PL 05.06.2013 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 726/2004 PARLAMENTU

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 27.12.2006 L 378/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 1901/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie produktów leczniczych stosowanych w

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE L 348/74 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 31.12.2010 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniająca w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych. Komitet Sterujący do spraw Bioetyki

Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych. Komitet Sterujący do spraw Bioetyki Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań naukowych Komitet Sterujący do spraw Bioetyki 1 2 Strasburg, 7 lutego 2011 CDBI/INF(2011)2 Poradnik dla członków komisji etycznych do spraw badań

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego

Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego Odpowiedzialność karna lekarza w związku z przeprowadzaniem eksperymentu medycznego 1 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zagadnień związanych z odpowiedzialnością karną lekarza

Bardziej szczegółowo

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL

Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL Parlamentarne Procedury Legislacyjne Projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych

DYREKTYWA RADY 93/42/EWG. z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych DYREKTYWA RADY 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008. z dnia 9 lipca 2008 r. L 218/30 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 13.8.2008 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. ustanawiające wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

ISBN 978-83-88568-42-8

ISBN 978-83-88568-42-8 Publikację sfinansowano ze środków Programu Operacyjnego FIO ISBN 978-83-88568-42-8 Publikacja została opracowana przez Małgorzatę Dziewanowską Konsultacja prawna : mec. Monika Gąsiorowska, Karolina Więckiewicz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 66/2010 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie oznakowania ekologicznego UE 30.1.2010 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 27/ 1 IV (Akty przyjęte przed dniem 1 grudnia 2009 r. na mocy Traktatu WE, Traktatu o UE i Traktatu Euratom) ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 14.11.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 pażdziernika 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania

Bardziej szczegółowo

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka

Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Prawne podstawy ochrony zdrowia dzieci Mec. Maciej Dercz Biuro Rzecznika Praw Dziecka Podstawowe uregulowania wynikające z ustawodawstwa Prawo do ochrony zdrowia jest jednymi z podstawowych praw człowieka.

Bardziej szczegółowo

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną Projekt (wersja do rozpatrzenia przez Komitet ds. Europejskich) Założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 1.1. Aktualny stan stosunków społecznych w dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

2. Charakterystyka projektu ustawy rzeczywisty stan oraz wskazanie różnic pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym Wersja z 16.03.2015 UZASADNIENIE 1. Potrzeba i cel projektu ustawy Projekt ustawy o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw,

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) DECYZJE

(Akty ustawodawcze) DECYZJE 5.11.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 293/1 I (Akty ustawodawcze) DECYZJE DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY NR 1082/2013/UE z dnia 22 października 2013 r. w sprawie poważnych transgranicznych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417. USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 2009 Nr 52 poz. 417 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2)

Bardziej szczegółowo

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2012.9.26. r. COM(2012) 542 final 2012/0266 (COD)C7-0318/12 Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY w sprawie wyrobów medycznych, zmieniające dyrektywę

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) prawa pacjenta; 2) zasady udostępniania dokumentacji

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania

Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania Warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. www.tuv.pl I. Ogólne warunki techniczne certyfikacji systemów zarządzania TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o. ich udział

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów

DYREKTYWY. DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów 12.6.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 173/149 DYREKTYWY DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów (wersja przekształcona)

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła

MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM. Preambuła MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA W SPRAWIE OCHRONY WSZYSTKICH OSÓB PRZED WYMUSZONYM ZAGINIĘCIEM Państwa Strony niniejszej Konwencji, Preambuła mając na względzie wynikający z Karty Narodów Zjednoczonych obowiązek

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW

Spis treści 1. Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) PORADNIK DLA WERYFIKATORÓW Listopad 2005 2 Poradnik dla weryfikatorów Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-3-5 Autorzy: Robert Pochyluk

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r.

INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Kwiecień 2012 r. INFORMATOR URZĘDU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Kwiecień 2012 r. Przy wykorzystaniu zamieszczonych w Informatorze UZP informacji poprzez przedruk całego artykułu bądź jego fragmentów należy: podać autora oraz źródło

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 12.3.2014 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 72/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC

Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości uwagi na tle działalności HFPC Prawa człowieka, proces legislacyjny, wymiar sprawiedliwości Barbara Grabowska Współpraca: dr Adam Bodnar, Michał Szwast 1 Warszawa, czerwiec 2014 r. 1. Wprowadzenie Od połowy 2010 r. w Helsińskiej Fundacji

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 18 grudnia 2000 r. ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 45/2001 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 18 grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1)

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów 1) Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990

Bardziej szczegółowo